Strings update from Ray Liao
authortokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Thu, 30 Jan 2003 08:54:14 +0000 (08:54 +0000)
committertokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Thu, 30 Jan 2003 08:54:14 +0000 (08:54 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@4480 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

locale/zh_TW/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
locale/zh_TW/LC_MESSAGES/squirrelmail.po

index 6eeab277d5ccda8ece2e2f7fda4d6d4121b0e613..ab751f51f9c0d17aaaed7015ac4793e050041dcd 100644 (file)
Binary files a/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and b/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo differ
index 803bcc752d0a7a9dd85cc55ea9c6ae810fec146c..f3ce7e11c0ecf4dccbb8191898c6e88ebbe5f516 100644 (file)
@@ -15,43 +15,43 @@ msgstr ""
 "X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
 
 msgid "Delivery error report"
-msgstr ""
+msgstr "¶Ç»¼¿ù»~³ø§i"
 
 msgid "Undelivered Message Headers"
-msgstr ""
+msgstr "¥¼¶Ç»¼¶l¥ó¼ÐÀY"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "(no subject)"
 msgstr "¡]µL¥D¦®¡^"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Personal address book"
 msgstr "­Ó¤H³q°T¿ý"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Database error: %s"
 msgstr "¸ê®Æ®w¿ù»~ %s"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Addressbook is read-only"
 msgstr "³q°T¿ý¥Ø«e¬°°ßŪª¬ºA"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "User '%s' already exist"
 msgstr "¨Ï¥ÎªÌ '%s' ¤w¦s¦b"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "User '%s' does not exist"
 msgstr "¨Ï¥ÎªÌ '%s' ¤£¦s¦b"
 
 msgid "Global address book"
 msgstr "¤½¥Î³q°T¿ý"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "No such file or directory"
 msgstr "§ä¤£¨ì³o­ÓÀɮשθê®Æ§¨"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Open failed"
 msgstr "¶}±Ò¥¢±Ñ"
 
@@ -61,15 +61,15 @@ msgstr "
 msgid "Not a file name"
 msgstr "¤£¥¿½TªºÀɦW"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Write failed"
-msgstr "¶}±Ò¥¢±Ñ"
+msgstr "¼g¤J¥¢±Ñ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Unable to update"
-msgstr "¦sÀÉ/­×§ï"
+msgstr "µLªk­×§ï"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Could not lock datafile"
 msgstr "µLªkÂê©w¸ê®ÆÀÉ"
 
@@ -79,37 +79,37 @@ msgstr "
 msgid "Error initializing addressbook database."
 msgstr "µLªk±Ò©l³q°T¿ý¸ê®Æ®w"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Error opening file %s"
 msgstr "¶}±Ò %s ÀÉ®×¥¢±Ñ"
 
 msgid "Error initializing global addressbook."
 msgstr "µLªk±Ò©l³q°T¿ý"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Error initializing LDAP server %s:"
 msgstr "µLªk±Ò©l LDAP ¦øªA¾¹ %s:"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Invalid input data"
 msgstr "¿é¤J¸ê®Æ¤£¥¿½T"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Name is missing"
 msgstr "¥¼¶ñ©m¦W"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "E-mail address is missing"
 msgstr "¥¼¶ñ E-mail"
 
 msgid "Nickname contains illegal characters"
 msgstr "§O¦W§tµLªk±µ¨üªº¦r¤¸¡]¤¤¤å»Ý¯S§Oª`·N½Ä½X°ÝÃD¡^"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "view"
 msgstr "Ū¨ú"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Business Card"
 msgstr "¦W¤ùÀÉ"
 
@@ -122,69 +122,69 @@ msgstr "
 msgid "Monday"
 msgstr "¬P´Á¤@"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Tuesday"
 msgstr "¬P´Á¤G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Wednesday"
 msgstr "¬P´Á¤T"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Thursday"
 msgstr "¬P´Á¥|"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Friday"
 msgstr "¬P´Á¤­"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Saturday"
 msgstr "¬P´Á¤»"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "January"
 msgstr "¤@¤ë"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "February"
 msgstr "¤G¤ë"
 
 msgid "March"
 msgstr "¤T¤ë"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "April"
 msgstr "¥|¤ë"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "May"
 msgstr "¤­¤ë"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "June"
 msgstr "¤»¤ë"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "July"
 msgstr "¤C¤ë"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "August"
 msgstr "¤K¤ë"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "September"
 msgstr "¤E¤ë"
 
 msgid "October"
 msgstr "¤Q¤ë"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "November"
 msgstr "¤Q¤@¤ë"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "December"
 msgstr "¤Q¤G¤ë"
 
@@ -209,67 +209,67 @@ msgstr ""
 msgid "M j, Y"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr "°¾¦nªº¸ê®Æ®w¿ù»~(%s)¡A¤£¥¿±`°h¥X"
+msgstr "³]©wªº¸ê®Æ®w¿ù»~(%s)¡A¤£¥¿±`°h¥X"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Unknown user or password incorrect."
 msgstr "§ä¤£¨ì¨Ï¥ÎªÌ©Î±K½X¿ù»~"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Click here to try again"
 msgstr "ÂI¦¹­«·sµn¤J"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Click here to return to %s"
 msgstr "ÂI¦¹¦^¨ì %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "%s Logo"
-msgstr "%s µn¤J"
+msgstr "%s Logo"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "SquirrelMail version %s"
 msgstr "ªQ¹«¹q¤l¶l¥óºÞ²z¨t²Î %s"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
 msgstr "¥ÑªQ¹«¹q¤l¶l¥óºÞ²z¨t²Î¬ãµo¤p²Õ³]­p"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "ERROR"
 msgstr "¿ù»~"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Go to the login page"
 msgstr "¨ìµn¤Jµe­±"
 
-#, c-format
+#
 msgid ""
 "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
 "default preference file."
 msgstr "³]©wÀÉ %s ¤£¦s¦b¡C½Ð­«·sµn¤J¥H²£¥Í¤@­Ó·sªº¹w³]ÀɮסC"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid ""
 "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
 "to resolve this issue."
-msgstr "½Ð»P¨t²ÎºÞ²z­ûÁpµ¸¡A¨Ã¦^³ø¿ù»~°T®§"
+msgstr "³]©wÀɵLªk¶}±Ò¡A½Ð»P¨t²ÎºÞ²z­ûÁpµ¸¡A¥H¸Ñ¨M¦¹°ÝÃD"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid ""
 "Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
 "to resolve this issue."
-msgstr "½Ð»P¨t²ÎºÞ²z­ûÁpµ¸¡A¨Ã¦^³ø¿ù»~°T®§"
+msgstr "³]©wÀɵLªk¼g¤J¡A½Ð»P¨t²ÎºÞ²z­ûÁpµ¸¡A¥H¸Ñ¨M¦¹°ÝÃD"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Error opening %s"
-msgstr "µLªk¶}±Ò"
+msgstr "µLªk¶}±Ò %s"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Default preference file not found or not readable!"
-msgstr "§ä¤£¨ì¹w³]ªº³]©wÀÉ"
+msgstr "§ä¤£¨ì¹w³]ªº³]©wÀɩεLªk¸ÓÀÉ¡I"
 
 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
 msgstr "½Ð»P¨t²ÎºÞ²z­ûÁpµ¸¡A¨Ã¦^³ø¿ù»~°T®§"
@@ -277,131 +277,131 @@ msgstr "
 msgid "Could not create initial preference file!"
 msgstr "µLªk«Ø¥ß±Ò©l³]©wÀÉ"
 
-#, c-format
+#
 msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s À³¸Ó³]¬°¥i³Q %s ©Ò¼g¤J"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid ""
 "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
 "to resolve this issue."
-msgstr "½Ð»P¨t²ÎºÞ²z­ûÁpµ¸¡A¨Ã¦^³ø¿ù»~°T®§"
+msgstr "ñ¦WÀÉ %s µLªk¶}±Ò¡A½Ð»P¨t²ÎºÞ²z­ûÁpµ¸¡A¥H¸Ñ¨M¦¹°ÝÃD"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid ""
 "Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
 "to resolve this issue."
-msgstr "½Ð»P¨t²ÎºÞ²z­ûÁpµ¸¡A¨Ã¦^³ø¿ù»~°T®§"
+msgstr "ñ¦WÀÉ %s µLªk¼g¤J¡A½Ð»P¨t²ÎºÞ²z­ûÁpµ¸¡A¥H¸Ñ¨M¦¹°ÝÃD"
 
 msgid ""
 "You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
 "(using configure option --with-mbstring)."
-msgstr ""
+msgstr "±z»Ý­n¦b¦w¸Ë php4 ®É¡A¥[¤JÂù¦ì¤¸¦r¦ê¤ä´©--¡]¨Ï¥Î--with-mbstring¿ï¶µ¡^"
 
 msgid "ERROR : No available imapstream."
-msgstr ""
+msgstr "¿ù»~¡G¨S¦³¥i¥Îªº imapstream"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "ERROR : Could not complete request."
 msgstr "¿ù»~ : µLªk§¹¦¨«ü©w§@·~"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Query:"
-msgstr "¨C©u"
+msgstr "¬d¸ß¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Reason Given: "
 msgstr "­ì¦]¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
 msgstr "¿ù»~¡G¿ù»~ªº­n¨D¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Server responded: "
 msgstr "¦øªA¾¹¦^À³¡G"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
 msgstr "³s±µ IMAP ¦øªA¾¹¥¢±Ñ¡G%s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Bad request: %s"
 msgstr "¿ù»~ªº­n¨D: %s"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Unknown error: %s"
 msgstr "¤£©ú¿ù»~: %s"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Read data:"
 msgstr "Ū¨ú¸ê®Æ¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "ERROR : Could not append message to"
 msgstr "¿ù»~ : µLªk§¹¦¨«ü©w§@·~"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Solution: "
 msgstr "«Øij¡G"
 
 msgid ""
 "Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
 "folder."
-msgstr ""
+msgstr "¦Û±zªº¸ê®Æ§¨¤¤²¾¥h¨S¥Îªº¶l¥ó--¥Ñ¦^¦¬µ©¶}©l"
 
 msgid "INBOX"
 msgstr "¦¬¥ó§¨"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Unknown response from IMAP server: "
 msgstr "¦ÛIMAP ¦øªA¾¹¶Ç¦^¥¼ª¾ªº¦^À³"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Unknown message number in reply from server: "
 msgstr "¦øªA¾¹¶Ç¦^¥¼ª¾ªº¼Æ¦r"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Unknown Sender"
 msgstr "¤£©ú±H¥óªÌ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "(unknown sender)"
 msgstr "¡]¤£©ú±H¥óªÌ¡^"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Unknown date"
-msgstr "¤£©ú±H¥óªÌ"
+msgstr "¤£©ú¤é´Á"
 
 msgid "A"
-msgstr ""
+msgstr "¤@"
 
 msgid ""
 "Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
 "to the system administrator."
-msgstr ""
+msgstr "±zªº IMAP ¦øªA¾¹¨Ã¤£¤ä´©³o¼Ëªº±Æ§Ç¤è¦¡¡C½Ð¦V¨t²ÎºÞ²z­û¤ÏÀ³¡C"
 
 msgid ""
 "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
 "this to the system administrator."
-msgstr ""
+msgstr "±zªºIMAP¦øªA¾¹¨Ã¤£¤ä´©¦øªA¾¹ºÝ±Æ§Ç¡C½Ð¦V¨t²ÎºÞ²z­û¤ÏÀ³¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
 msgstr "¥»¸ê®Æ§¨¤¤¨S¦³¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Move Selected To"
 msgstr "·h²¾¤w¿ï¨ú¶µ¥Ø¦Ü:"
 
 msgid "Transform Selected Messages"
 msgstr "Âಾ¤w¿ï¨ú¶µ¥Ø"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Move"
 msgstr "·h²¾"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Forward"
 msgstr "Âà±H"
 
@@ -414,90 +414,90 @@ msgstr "
 msgid "Read"
 msgstr "¤wŪ¨ú"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Unread"
-msgstr "¥¼Åª"
+msgstr "¥¼Åª¨ú"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Delete"
 msgstr "§R°£"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Unthread View"
-msgstr "¨Ì¤ë¥÷"
+msgstr "¨ú®ø¥DÃD¦ê¦C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Thread View"
-msgstr "¨Ì¤é´Á"
+msgstr "¥DÃD¦ê¦C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "To"
 msgstr "¦¬¥óªÌ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "From"
 msgstr "±H¥óªÌ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Date"
 msgstr "¤é´Á"
 
 msgid "Subject"
 msgstr "¥D¦®"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Size"
 msgstr "¶l¥ó¤j¤p"
 
 msgid "Toggle All"
 msgstr "¿ï¾Ü¥þ³¡"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Unselect All"
 msgstr "¨ú®ø¥þ¿ï"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Select All"
 msgstr "¿ï¨ú¥þ³¡"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
 msgstr "Ū¨ú¶l¥ó¡G <B>%s</B> to <B>%s</B> (¦@ %s «Ê)"
 
-#, c-format
+#
 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
 msgstr "Ū¨ú¶l¥ó¡G<B>%s</B> ¡]¦@¤@«Ê¡^"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Previous"
 msgstr "«e¤@­Ó¶µ¥Ø"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Next"
 msgstr "¤U¤@­Ó¶µ¥Ø"
 
 msgid "Paginate"
 msgstr "¼Ð­¶¼Æ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Show All"
 msgstr "Åã¥Ü¥þ³¡"
 
 msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
-msgstr ""
+msgstr "µLªk¸ÑŪ¶l¥óªº¥»¤åµ²ºc"
 
 msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
-msgstr ""
+msgstr "±zªºIMAP server ´£¨Ñªº¥»¤åµ²ºc"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
 "is malformed."
 msgstr "µLªk¨ú±o¥»¤å¡C¥i¯àªº­ì¦]¬O¶l¥ó¤£§¹¥þ¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Command:"
-msgstr "«ü¥O¥¢±Ñ"
+msgstr "«ü¥O¡G"
 
 msgid "Response:"
 msgstr "¦^À³¡G"
@@ -511,91 +511,91 @@ msgstr "
 msgid "High"
 msgstr "°ª"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Low"
 msgstr "§C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Normal"
 msgstr "´¶³q"
 
 msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr ""
+msgstr "ÁôÂ䣦w¥þªº¹Ï¤ù"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "View Unsafe Images"
-msgstr "Ū¨ú¶l¥ó"
+msgstr "Åã¥Ü¤£¦w¥þªº¹Ï¤ù"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "download"
 msgstr "¤U¸ü"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Unknown sender"
 msgstr "¤£©ú±H¥óªÌ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "sec_remove_eng.png"
-msgstr "²¾°£"
+msgstr "¦w¥þ²z¥Ñ²¾°£ªº¹Ï¤ù.png"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Option Type '%s' Not Found"
 msgstr "§ä¤£¨ì¿ï¶µ«¬ºA '%s'"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Yes"
 msgstr "¬O"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "No"
 msgstr "§_"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Submit"
 msgstr "°e¥X"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Current Folder"
 msgstr "¥Ø«eªº¸ê®Æ§¨"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Sign Out"
 msgstr "µn¥X"
 
 msgid "Compose"
 msgstr "½s¼g¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Addresses"
 msgstr "³q°T¿ý"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Folders"
 msgstr "¸ê®Æ§¨"
 
 msgid "Options"
-msgstr "­Ó¤H¤Æ³]©w"
+msgstr "Àô¹Ò³]©w"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Search"
 msgstr "·j´M"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Help"
 msgstr "¨D§U"
 
-#, c-format
+#
 msgid "Error creating directory %s."
 msgstr "µLªk«Ø¥ß¥Ø¿ý %s"
 
 msgid "Could not create hashed directory structure!"
 msgstr "µLªk«Ø¥ßÂø´êªº¥Ø¿ýµ²ºc"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "General Display Options"
 msgstr "Åã¥Ü³]©w"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Theme"
 msgstr "°t¦â"
 
@@ -605,31 +605,31 @@ msgstr "
 msgid "Custom Stylesheet"
 msgstr "¦Û­q¼Ë¦¡"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Language"
 msgstr "»y¨t"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Use Javascript"
 msgstr "¨Ï¥ÎJavaScript"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Autodetect"
 msgstr "¦Û°Ê¿ï¾Ü"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Always"
 msgstr "¬O"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Never"
 msgstr "¤£­n"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Mailbox Display Options"
 msgstr "¸ê®Æ§¨Åã¥Ü³]©w"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Number of Messages to Index"
 msgstr "¨C­¶Åã¥Ü¶l¥ó¼Æ"
 
@@ -640,31 +640,31 @@ msgid "Enable Page Selector"
 msgstr "¨Ï¥Î¤À­¶¼ÐÅÒ"
 
 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr "³Ì¦h­¶¼Æ"
+msgstr "³Ì¦hÅã¥Ü­¶¼Æ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Message Display and Composition"
 msgstr "¶l¥óÅã¥Ü¤Î½s¼g"
 
 msgid "Wrap Incoming Text At"
-msgstr "©ó¦h¤Ö¦r¦Û°Ê´«¦æ"
+msgstr "©ó¦h¤Ö¦r®É¦Û°Ê´«¦æ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Size of Editor Window"
-msgstr "¶l¥ó¤j¤p"
+msgstr "½s¿èµøµ¡ªº¤j¤p"
 
 msgid "Location of Buttons when Composing"
 msgstr "½s¼g¶l¥ó®É«öÁ䪺¦ì¸m"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Before headers"
 msgstr "¦b³Ì¤W­±"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Between headers and message body"
 msgstr "¦b«HÀY©M¥»¤å¤§¶¡"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "After message body"
 msgstr "¦b³Ì¤U­±"
 
@@ -677,76 +677,76 @@ msgstr "Javascript"
 msgid "HTML"
 msgstr "HTML"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Show HTML Version by Default"
 msgstr "¹w³]¨Ï¥Î HTML"
 
 msgid "Enable Forward as Attachment"
-msgstr ""
+msgstr "¨Ï¥Îªþ¥óªº¤è¦¡Âà±H¶l¥ó"
 
 msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
-msgstr ""
+msgstr "Âà±H®É¥]§t°Æ¥»¦¬¥ó¤H"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
 msgstr "·í¿ï¾Ü¥þ³¡¦^ÂЮɡA¥]¬A§Ú¦Û¤w"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Enable Mailer Display"
 msgstr "¶}±Ò Mailer Åã¥Ü"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Display Attached Images with Message"
 msgstr "Åã¥Üªþ¥[¹Ï¤ù"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
 msgstr "Åã¥Ü¤Íµ½¦C¦L³sµ²"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
 msgstr "¨Ï¥Î¤Íµ½¦C¦LÅã¥Ü"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Enable Mail Delivery Notification"
-msgstr "¥¼Åª¶l¥ó´£¥Ü"
+msgstr "±Ò¥Î¶l¥ó¶Ç°e´£¥Ü"
 
 msgid "Compose Messages in New Window"
-msgstr ""
+msgstr "¶}±Ò·sµøµ¡¨Ó½s¼g¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Width of Compose Window"
-msgstr "Ãö³¬µøµ¡"
+msgstr "½s¼g¶l¥óµøµ¡ªº¼e«×"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Height of Compose Window"
-msgstr "Ãö³¬µøµ¡"
+msgstr "½s¼g¶l¥óµøµ¡ªº°ª«×"
 
 msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
-msgstr ""
+msgstr "¦b¦^ÂÐ/Âà±Hªº¥»¤å«e¥[¤Jñ¦WÀÉ"
 
 msgid "Enable Sort by of Receive Date"
-msgstr ""
+msgstr "±Ò¥Î¡u¨Ì¦¬¥ó¤é´Á±Æ§Ç¡v"
 
 msgid "Enable Thread Sort by References Header"
-msgstr ""
+msgstr "±Ò¥Î¡u¨Ì°Ñ¦Ò¼ÐÀY±Æ¦C¥DÃD¦ê¡v"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Special Folder Options"
 msgstr "¯S®í¸ê®Æ§¨³]©w"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Folder Path"
 msgstr "¸ê®Æ§¨¸ô®|"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Do not use Trash"
 msgstr "¤£¨Ï¥Î¦^¦¬µ©"
 
 msgid "Trash Folder"
 msgstr "¦^¦¬µ©"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Do not use Sent"
 msgstr "¤£¨Ï¥Î±H¥ó³Æ¥÷"
 
@@ -765,29 +765,29 @@ msgstr "
 msgid "Location of Folder List"
 msgstr "¸ê®Æ§¨²M³æªº¦ì¸m"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Left"
 msgstr "µe­±¥ªÃä"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Right"
 msgstr "µe­±¥kÃä"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "pixels"
 msgstr "¹³¯À"
 
 msgid "Width of Folder List"
 msgstr "¸ê®Æ§¨²M³æªº¼e«×"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Minutes"
 msgstr "¤À"
 
 msgid "Seconds"
 msgstr "¬í"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Minute"
 msgstr "¤À"
 
@@ -800,11 +800,11 @@ msgstr "
 msgid "No Notification"
 msgstr "¤£´£¥Ü"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Only INBOX"
 msgstr "¥u¦³¦¬«H§¨"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "All Folders"
 msgstr "©Ò¦³¸ê®Æ§¨"
 
@@ -814,35 +814,35 @@ msgstr "
 msgid "Only Unseen"
 msgstr "¥u¦³¥¼Åªªº"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Unseen and Total"
 msgstr "¥¼Åª¶l¥ó©M¥þ³¡"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Enable Collapsable Folders"
 msgstr "¸ê®Æ§¨±_ª¬Åã¥Ü"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
-msgstr "¥¼Åª¶l¥ó´£¥Ü"
+msgstr "±Ò¥Î²Ö¥[ªº¥¼Åª¶l¥ó´£¥Ü"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Show Clock on Folders Panel"
 msgstr "¨Ï¥Î¤p®ÉÄÁ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "No Clock"
 msgstr "¤£¨Ï¥Î¤p®ÉÄÁ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Hour Format"
 msgstr "®É¨î¿ï¾Ü"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "12-hour clock"
 msgstr "12¤p®É¨î"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "24-hour clock"
 msgstr "24¤p®É¨î"
 
@@ -852,117 +852,117 @@ msgstr "
 msgid "Disabled"
 msgstr "Ãö³¬"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Folder Selection Options"
 msgstr "¸ê®Æ§¨Åã¥Ü³]©w"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Selection List Style"
-msgstr "¦^ÂФި¥®æ¦¡"
+msgstr "¿ï¾Ü²M³æªº®æ¦¡"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Long: "
 msgstr "ªø«×¡G"
 
 msgid "Indented: "
-msgstr ""
+msgstr "ÁY±Æ"
 
 msgid "Delimited: "
-msgstr ""
+msgstr "¿ï©w½d³ò"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Name and Address Options"
 msgstr "­Ó¤H¸ê®Æ³]©w"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Full Name"
 msgstr "¥þ¦W"
 
 msgid "Email Address"
 msgstr "Email ¦a§}"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Reply To"
 msgstr "¦^«H¦a§}"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Signature"
 msgstr "ñ¦W"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr "¶i¶¥"
+msgstr "¶i¶¥¨­¥÷³]©w"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "(discards changes made on this form so far)"
 msgstr "¡]©ñ±ó¥Ø«e©Ò°µÅܧó¡^"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Multiple Identities"
 msgstr "¦h­«¨­¥÷"
 
 msgid "Same as server"
-msgstr ""
+msgstr "»P¦øªA¾¹¬Û¦P"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Timezone Options"
-msgstr "½Ķ¿ï¶µ"
+msgstr "®É°Ï¿ï¶µ"
 
 msgid "Your current timezone"
-msgstr ""
+msgstr "±zªº²{¦æ®É°Ï"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Reply Citation Options"
 msgstr "¦^ÂФި¥³]©w"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Reply Citation Style"
 msgstr "¦^ÂФި¥®æ¦¡"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "No Citation"
-msgstr "§_"
+msgstr "¤£¤Þ­ì¤å"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "AUTHOR Said"
 msgstr "§@ªÌ¦p¬O»¡"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Quote Who XML"
 msgstr "XML ¤Þ¤å"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "User-Defined"
 msgstr "¨Ï¥ÎªÌ©w¸q"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr "¨Ï¥ÎªÌ©w¸q¶}©l"
+msgstr "¨Ï¥ÎªÌ©w¸q¤Þ¤å¶}©l"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr "¨Ï¥ÎªÌ©w¸qµ²§ô"
+msgstr "¨Ï¥ÎªÌ©w¸q¤Þ¤åµ²§ô"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Signature Options"
-msgstr "ñ¦W"
+msgstr "ñ¦W³]©w"
 
 msgid "Use Signature"
 msgstr "¨Ï¥Îñ¦WÀÉ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
 msgstr "¦bñ¦WÀÉ«e¥[¤J'-- '¥H¸ê¿ë§O"
 
 msgid "Config File Version"
-msgstr "³]©wÀɪ©¸¹"
+msgstr "³]©wÀɪ©¥»½s¸¹"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Squirrelmail Version"
-msgstr "ªQ¹«¹q¤l¶l¥óºÞ²z¨t²Î %s"
+msgstr "ªQ¹«¹q¤l¶l¥óºÞ²z¨t²Î"
 
 msgid "PHP Version"
-msgstr ""
+msgstr "PHP ª©¥»"
 
 msgid "Organization Preferences"
 msgstr "²Õ´³]©w­È"
@@ -973,13 +973,13 @@ msgstr "
 msgid "Organization Logo"
 msgstr "²Õ´ Logo"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Organization Logo Width"
-msgstr "²Õ´ Logo"
+msgstr "²Õ´ Logo ¼e«×"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Organization Logo Height"
-msgstr "²Õ´ Logo"
+msgstr "²Õ´ Logo °ª«×"
 
 msgid "Organization Title"
 msgstr "²Õ´¦W»Î"
@@ -1021,7 +1021,7 @@ msgid "Courier IMAP server"
 msgstr "Courier IMAP server"
 
 msgid "Not one of the above servers"
-msgstr "Not one of the above servers"
+msgstr "¥H¤W¬Ò«D"
 
 msgid "IMAP Folder Delimiter"
 msgstr "IMAP ¸ê®Æ§¨¦WºÙ"
@@ -1045,7 +1045,7 @@ msgid "Authenticated SMTP"
 msgstr "Authenticated SMTP"
 
 msgid "Invert Time"
-msgstr ""
+msgstr "Âà´«®É¶¡"
 
 msgid "Use Confirmation Flags"
 msgstr ""
@@ -1054,168 +1054,168 @@ msgid "Folders Defaults"
 msgstr "¸ê®Æ§¨¹w³]­È"
 
 msgid "Default Folder Prefix"
-msgstr "¹w³]¸ê®Æ§¨¸ô®|"
+msgstr "¹w³]¸ê®Æ§¨ Prefix"
 
 msgid "Show Folder Prefix Option"
-msgstr ""
+msgstr "Åã¥Ü¸ê®Æ§¨ Prefix"
 
 msgid "By default, move to trash"
-msgstr ""
+msgstr "²¾¦Ü©U§£µ©¬°¹w³]­È"
 
 msgid "By default, move to sent"
-msgstr ""
+msgstr "²¾¦Ü±H¥ó³Æ¥÷¬°¹w³]­È"
 
 msgid "By default, save as draft"
-msgstr ""
+msgstr "¦s¦¨¯ó½Z¬°¹w³]­È"
 
 msgid "List Special Folders First"
-msgstr ""
+msgstr "¥ý¦C¥X¯S®í¸ê®Æ§¨"
 
 msgid "Show Special Folders Color"
-msgstr ""
+msgstr "Åã¥Ü¯S®í¸ê®Æ§¨ÃC¦â"
 
 msgid "Auto Expunge"
-msgstr ""
+msgstr "¦Û°Ê²M°£©U§£µ©"
 
 msgid "Default Sub. of INBOX"
-msgstr ""
+msgstr "¹w³]ªº¦¬¥ó§¨¤l¥Ø¿ý"
 
 msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
-msgstr ""
+msgstr "Åã¥Ü¡u¥]§t¤l¥Ø¿ý¡v¿ï¶µ"
 
 msgid "Default Unseen Notify"
-msgstr ""
+msgstr "¹w³]¥¼Åª¶l¥ó´£¥Ü"
 
 msgid "Default Unseen Type"
-msgstr ""
+msgstr "¹w³]¥¼Åª¶l¥ó´£¥Ü¤è¦¡"
 
 msgid "Auto Create Special Folders"
-msgstr ""
+msgstr "¦Û°Ê·s¼W¯S®í¸ê®Æ§¨"
 
 msgid "Default Javascript Adrressbook"
-msgstr ""
+msgstr "¹w³]¨Ï¥Î JavaScript ³q°T¿ý"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Auto delete folders"
-msgstr "§R°£¸ê®Æ§¨"
+msgstr "¦Û°Ê§R°£¸ê®Æ§¨"
 
 msgid "General Options"
-msgstr ""
+msgstr "¤@¯ë³]©w"
 
 msgid "Default Charset"
-msgstr ""
+msgstr "¹w³]½s½X"
 
 msgid "Data Directory"
-msgstr ""
+msgstr "¸ê®Æ¦s©ñ¥Ø¿ý"
 
 msgid "Temp Directory"
-msgstr ""
+msgstr "¼È¦s¥Ø¿ý"
 
 msgid "Hash Level"
-msgstr ""
+msgstr "Âø´êµ¥¯Å"
 
 msgid "Hash Disabled"
-msgstr ""
+msgstr "¤£¨Ï¥ÎÂø´ê½s½X"
 
 msgid "Moderate"
-msgstr ""
+msgstr "¤¤µ¥ªº"
 
 msgid "Medium"
-msgstr ""
+msgstr "¤¤µ¥"
 
 msgid "Default Left Size"
-msgstr ""
+msgstr "¹w³]ªº¥ª­¶®Ø¼e«×"
 
 msgid "Usernames in Lowercase"
-msgstr ""
+msgstr "¨Ï¥ÎªÌ¦WºÙ¤p¼g"
 
 msgid "Allow use of priority"
-msgstr ""
+msgstr "¥i¥H¨Ï¥Î¡u­«­n©Ê¡v"
 
 msgid "Hide SM attributions"
-msgstr ""
+msgstr "¤£Åã¥Ü Squirrel Mail ªº¼Ð°O"
 
 msgid "Enable use of delivery receipts"
-msgstr ""
+msgstr "±Ò¥Î¦^±ø"
 
 msgid "Allow editing of identities"
-msgstr ""
+msgstr "¥i¥H½s¿è¨­¥÷ÃѧO"
 
 msgid "Allow editing of full name"
-msgstr ""
+msgstr "¥i¥H½s¿è¥þ¦W"
 
 msgid "Message of the Day"
-msgstr ""
+msgstr "¨C¤é¤p»y"
 
 msgid "Database"
-msgstr ""
+msgstr "¸ê®Æ®w"
 
 msgid "Address book DSN"
-msgstr ""
+msgstr "³q°T¿ý DSN"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Address book table"
-msgstr "³q°T¿ý"
+msgstr "³q°T¿ýÄæ¦ì"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Preferences DSN"
-msgstr "¸ê®Æ§¨³]©w"
+msgstr "Àô¹Ò³]©w DSN"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Preferences table"
-msgstr "¸ê®Æ§¨³]©w"
+msgstr "Àô¹Ò³]©wÄæ¦ì"
 
 msgid "Preferences username field"
-msgstr ""
+msgstr "Àô¹Ò³]©w¨Ï¥ÎªÌ¦WºÙÄæ"
 
 msgid "Preferences key field"
-msgstr ""
+msgstr "Àô¹Ò³]©wÁä­ÈÄæ"
 
 msgid "Preferences value field"
-msgstr ""
+msgstr "Àô¹Ò³]©w­ÈÄæ"
 
 msgid "Themes"
-msgstr ""
+msgstr "°t¦â"
 
 msgid "Style Sheet URL (css)"
 msgstr ""
 
 msgid "Configuration Administrator"
-msgstr ""
+msgstr "³]©wºÞ²z­û"
 
 msgid "Theme Name"
-msgstr ""
+msgstr "°t¦â¦WºÙ"
 
 msgid "Theme Path"
-msgstr ""
+msgstr "°t¦â¸ô®|"
 
 msgid "Plugins"
 msgstr ""
 
 msgid "Change Settings"
-msgstr ""
+msgstr "§ïÅܳ]©w"
 
 msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
-msgstr ""
+msgstr "³]©wÀɵLªk¶}±Ò¡C½ÐÀˬd config.php"
 
 msgid "Administration"
-msgstr ""
+msgstr "ºÞ²z"
 
 msgid ""
 "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
 "remotely."
-msgstr ""
+msgstr "³o­Ó¼Ò²ÕÅýºÞ²z­û¥i¥H»·ºÝ±±¨î Squirrel Mail ªº¥D­n³]©w"
 
 msgid "Bug Reports:"
 msgstr "¯äÂΦ^³ø¡G"
 
 msgid "Show button in toolbar"
-msgstr "Åã¥Ü©ó¤u¨ã¦C"
+msgstr "«öÁäÅã¥Ü©ó¤u¨ã¦C"
 
 msgid "TODAY"
 msgstr "¤µ¤Ñ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Go"
 msgstr "¶i¦æ"
 
@@ -1237,11 +1237,11 @@ msgstr "
 msgid "Length:"
 msgstr "ªø«×¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Priority:"
 msgstr "­«­n©Ê:"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Title:"
 msgstr "¥D¦®¡G"
 
@@ -1251,7 +1251,7 @@ msgstr "
 msgid "Event Has been added!"
 msgstr "¨Æ¥ó¤w·s¼W"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Date:"
 msgstr "¤é´Á¡G"
 
@@ -1333,21 +1333,21 @@ msgstr "
 msgid "Delete & Next"
 msgstr "§R°£¨Ã©¹«á"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Move to:"
 msgstr "·h²¾:"
 
 msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
-msgstr ""
+msgstr "§R°£/²¾°Ê/¤U¤@¶µ«ö¶s"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Display at top"
 msgstr "Åã¥Ü©ó³Ì¤W¤è"
 
 msgid "with move option"
 msgstr "»P²¾°Ê¿ï¶µ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Display at bottom"
 msgstr "Åã¥Ü©ó³Ì¤U¤è"
 
@@ -1450,7 +1450,7 @@ msgstr ""
 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
 msgstr ""
 
-#, c-format
+#
 msgid ""
 "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
 "have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
@@ -1522,64 +1522,64 @@ msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
 msgstr ""
 
 msgid "Saved Scan type"
-msgstr ""
+msgstr "Àx¦s±½ºË¤è¦¡"
 
 msgid "Message Filtering"
 msgstr "¶l¥ó¹LÂo"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "What to Scan:"
 msgstr "¹LÂo¹ï¶H¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "All messages"
 msgstr "¥þ³¡"
 
 msgid "Only unread messages"
 msgstr "¥u¦³¥¼Åª¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Save"
 msgstr "Àx¦s"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "New"
 msgstr "·s«Ø"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Done"
 msgstr "§¹¦¨"
 
 msgid "Match:"
 msgstr "²Å¦X¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Cc"
 msgstr "°Æ¥»"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "To or Cc"
 msgstr "¦¬¥óªÌ©Î°Æ¥»"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Header"
-msgstr "¤wŪ¨ú"
+msgstr "¼ÐÀY"
 
 msgid "Contains:"
 msgstr "¥]§t¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Edit"
 msgstr "½s¿è"
 
 msgid "Down"
 msgstr "¦V¤U"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Up"
 msgstr "¦V¤W"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
 msgstr "¦pªG<b>%s</b>¥]§t<b>%s</b> «h²¾¦Ü<b>%s</b>"
 
@@ -1599,19 +1599,19 @@ msgid ""
 "junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
 msgstr "©U§£¶l¥ó¹LÂo¾¹¨Ï±z¥i¥H¥Î¶Â¦W³æ¨Ó¹LÂo¦¬¥ó§¨¤¤ªº¶l¥ó¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Spam Filtering"
 msgstr "¹LÂo©U§£¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
 msgstr "ĵ§i¡I½Ð±zªººôºÞ³]©w¹LÂo¾¹°Ñ¼Æ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Move spam to:"
 msgstr "·h²¾:"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
 "messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
@@ -1622,7 +1622,7 @@ msgstr ""
 "ª½±µ±N©U§£¶l¥ó¥á¨ì¦^¦¬µ©¤£¬O­Ó¦n¥D·N¡C¦]¬°¦³¥i¯à»~±þ©¾¨}¡C¤£ºÞ±z³]¦b­þ­Ó¸ê®Æ"
 "§¨¡A°O±o©w®É²M²z¡A¥H§KÃz±¼"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
 "scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
@@ -1632,39 +1632,39 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "±z¿ï¾Üªº¹LÂo¹ï¶H·U¦h¡A±Nªá¥h·U¦h®É¶¡¡C«Øij±z¥u¹LÂo·s¶l¥ó¡C¦pªG±z§ïÅܹLÂo±ø"
 "¥ó¡A¥i¥H¼È®É§ï¦¨¥þ³¡¹LÂo¡AµM«áÂI¿ï¦¬¥ó§¨¡C³Ì«á¦A±N¹LÂo¹ï¶H§ï¦^¥u¦³·s¶l¥ó¡C³o"
-"¼Ë¡A·s±ø¥ó¥i¥H½T¹ê¦a¥Í®Ä¡C"
+"¼Ë¨Ï·s±ø¥ó¥i¥H½T¹ê¦a¥Í®Ä¡C"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
 msgstr "©U§£¶l¥ó¤w³Q°e¦Ü <b>%s</b>"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "[<i>not set yet</i>]"
 msgstr "[<i>©|¥¼³]©w</i>]"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
 msgstr "©U§£¶l¥ó¹LÂo³Q­­¨î©ó <b>%s</b>"
 
 msgid "New Messages Only"
 msgstr "¥u­­©ó·s¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "All Messages"
-msgstr "¥þ³¡"
+msgstr "¥þ³¡¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "ON"
 msgstr "¶}"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "OFF"
 msgstr "Ãö"
 
 msgid "Mailinglist"
 msgstr "¶l»¼²M³æ"
 
-#, c-format
+#
 msgid ""
 "This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
 "receive an emailed response at the address below."
@@ -1672,19 +1672,19 @@ msgstr ""
 "³o±N·|°e¥X¤@­Ó¶l¥ó¨ì %s ¡A­n¨D³o­Ó¶l»¼²M³æªºÀ°§U¡C±z±N·|±µ¨ì¤@«Ê¶l¥ó¦^ÂСA©ó"
 "¤U¦C¦a§}¡C"
 
-#, c-format
+#
 msgid ""
 "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
 "this list. You will be subscribed with the address below."
-msgstr "³o±N·|°e¥X¤@­Ó¶l¥ó¨ì %s ¡A­n¨D³o­Ó¶l»¼²M³æªºÀ°§U¡C±z±N·|¥[¤J¤U¦C¦a§}¡C"
+msgstr "³o±N·|°e¥X¤@­Ó¶l¥ó¨ì %s ¡A­n¨D³o­Ó¶l»¼²M³æªºÀ°§U¨ÓÅý±z¥[¤J¤U¦C¦a§}¡C"
 
-#, c-format
+#
 msgid ""
 "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
 "this list. It will try to unsubscribe the adress below."
-msgstr "³o±N·|°e¥X¤@­Ó¶l¥ó¨ì %s ¡A­n¨D³o­Ó¶l»¼²M³æªºÀ°§U¡C±z±N·|°h¥X¤U¦C¦a§}¡C"
+msgstr "³o±N·|°e¥X¤@­Ó¶l¥ó¨ì %s ¡A­n¨D³o­Ó¶l»¼²M³æªºÀ°§U¨ÓÅý±z°h¥X¤U¦C¦a§}¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "From:"
 msgstr "±H¥óªÌ¡G"
 
@@ -1697,11 +1697,11 @@ msgstr "
 msgid "Reply to List"
 msgstr "¦^Âжl»¼²M³æ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Subscribe"
 msgstr "Åã¥Ü"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "¤£Åã¥Ü"
 
@@ -1711,15 +1711,15 @@ msgstr "
 msgid "Contact Listowner"
 msgstr "³sµ¸²M³æ­t³d¤H"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Mailing List"
-msgstr "¶l»¼²M³æ¡G"
+msgstr "¶l»¼²M³æ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "POP3 connect:"
 msgstr "³sµ²POP3¡G "
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "No server specified"
 msgstr "¥¼³]©w¦øªA¾¹"
 
@@ -1732,45 +1732,45 @@ msgstr "POP3 noop:"
 msgid "No connection to server"
 msgstr "¥¼³sµ²¦Ü¦øªA¾¹"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "POP3 user:"
 msgstr "POP3 ±b¸¹¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "no login ID submitted"
 msgstr "¥¼°e¥X¨Ï¥ÎªÌ±b¸¹"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "connection not established"
 msgstr "³s½u¥¼«Ø¥ß"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "POP3 pass:"
 msgstr "POP3 ±K½X¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "No password submitted"
 msgstr "¥¼°e¥X¨Ï¥ÎªÌ±K½X"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "authentication failed "
 msgstr "»{µý¥¢±Ñ"
 
 msgid "POP3 apop:"
 msgstr "POP3 apop:"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "No login ID submitted"
 msgstr "¨S¦³°e¥X¨Ï¥ÎªÌ±b¸¹"
 
 msgid "No server banner"
-msgstr ""
+msgstr "¥¼Àò±o¦øªA¾¹¸ê°T"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "abort"
 msgstr "¤¤Â_"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "apop authentication failed"
 msgstr "apop »{µý¥¢±Ñ"
 
@@ -1814,59 +1814,59 @@ msgid "POP3 delete:"
 msgstr ""
 
 msgid "No msg number submitted"
-msgstr "¥¼°e¥X¶l¥ó¼Æ¶q"
+msgstr "¨S¦³°e¥X¶l¥ó¼Æ¶q"
 
 msgid "Command failed "
 msgstr "«ü¥O¥¢±Ñ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
 msgstr "¦Û»·ºÝ POP ¦øªA¾¹¨ú±o¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Select Server:"
 msgstr "¿ï¾Ü¦øªA¾¹"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "All"
 msgstr "¥þ³¡"
 
 msgid "Password for"
-msgstr "±K½X"
+msgstr "±K½X¡A©ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Fetch Mail"
 msgstr "¨ú±o¥~³¡¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Fetching from "
 msgstr "¨ú±o¶l¥ó¡A±q"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Oops, "
 msgstr "¤£§®¡A"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Opening IMAP server"
 msgstr "¶}±Ò IMAP server"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Opening POP server"
 msgstr "¶}±Ò POP server"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Login Failed:"
 msgstr "µn¤J¥¢±Ñ¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Login OK: No new messages"
 msgstr "µn¤J OK¡G¨S¦³·s¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
 msgstr "µn¤J OK¡G¦¬¥ó§¨¨S¦³¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Login OK: Inbox contains ["
 msgstr "µn¤JOK¡G¦¬¥ó§¨¦³"
 
@@ -1879,11 +1879,11 @@ msgstr ""
 msgid "Server does not support UIDL."
 msgstr ""
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Leaving Mail on Server..."
 msgstr "±N¶l¥ó«O¯d©ó¦øªA¾¹..."
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Deleting messages from server..."
 msgstr "¦Û¦øªA¾¹§R°£¶l¥ó"
 
@@ -1891,105 +1891,105 @@ msgid "Fetching message "
 msgstr "§ì¨ú¶l¥ó"
 
 msgid "Server error...Disconnect"
-msgstr ""
+msgstr "¦øªA¾¹¿ù»~..Â÷½u"
 
 msgid "Reconnect from dead connection"
-msgstr ""
+msgstr "­«·s³sµ²¤¤Â_ªº³s½u"
 
 msgid "Saving UIDL"
 msgstr ""
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Refetching message "
 msgstr "§ì¨ú¶l¥ó"
 
 msgid "Error Appending Message!"
 msgstr "·s¼W¶l¥ó¥¢±Ñ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Closing POP"
 msgstr "Ãö³¬ POP"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Logging out from IMAP"
 msgstr "¦Û IMAP Server µn¥X"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Message appended to mailbox"
 msgstr "±N¶l¥ó©ñ¦Ü¦¬¥ó§¨"
 
 msgid "Message "
 msgstr "¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid " deleted from Remote Server!"
 msgstr "¦Û»·ºÝ¦øªA¾¹§R°£¡I"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Delete failed:"
-msgstr "§R°£:"
+msgstr "§R°£¥¢±Ñ¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Remote POP server settings"
 msgstr "»·ºÝ POP ¦øªA¾¹³]©w"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "You should be aware that the encryption used to store your password is not "
 "perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
 "encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
 "server can be undone by a hacker reading the source to this file."
 msgstr ""
-"±z¥²»Ý¤F¸Ñ±z±K½Xªº½s½X¤è¦¡¨Ã«D¸UµL¤@¥¢¡C·í±z¨Ï¥Î POP ®É¡A±K½X¥»¤£±o¬°¥[±Kªº¡C"
+"±z¥²»Ý¤F¸Ñ±z±K½Xªº½s½X¤è¦¡¨Ã«D¸UµL¤@¥¢¡C·í±z¨Ï¥Î POP ®É¡A±K½X¥»¨Ó´N¤£±o¬°¥[±Kªº±K½X¡C"
 "§Ú­Ì¬°±zÀx¦s¦b¦øªA¾¹¤Wªº±K½X´£¨Ñ°ò¥»ªº¥[±K¡C¦ý¤£¯à«Oµý¥Ã¤£·|³Q¯}¸Ñ¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
 msgstr "¦pªG±z¤£¦b¦¹¿é¤J±K½X¡A±z±N¥i¥H¦b¨C¦¸¨ú±o¶l¥ó®É¥t¦æ¿é¤J¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
-msgstr "±N±K½X§@¥[±K¡]°ò¥»¦w¥þ¡^"
+msgstr "±N±K½X§@¥[±K¡]¨ã°ò¥»¦w¥þ©Ê¡^"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Add Server"
 msgstr "·s¼W¦øªA¾¹"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Server:"
 msgstr "¦øªA¾¹¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Port:"
-msgstr "­«­n©Ê:"
+msgstr "³s±µ°ð¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Alias:"
 msgstr "§O¦W¡G"
 
 msgid "Username:"
 msgstr "±b¸¹"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Password:"
 msgstr "±K½X¡G"
 
 msgid "Store in Folder:"
-msgstr "¦s©ñ©ó¸ê®Æ§¨:"
+msgstr "¦s©ñ©ó¸ê®Æ§¨¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Leave Mail on Server"
 msgstr "±N¶l¥ó«O¯d©ó¦øªA¾¹"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Check mail during login"
 msgstr "¦bµn¤J®É¦P¨BÀˬd³o¨Ç¦øªA¾¹"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Check mail during folder refresh"
 msgstr "¦b­«¾ã¸ê®Æ§¨²M³æ®É¦P¨BÀˬd³o¨Ç¦øªA¾¹"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Modify Server"
 msgstr "­×§ï¦øªA¾¹"
 
@@ -1999,57 +1999,57 @@ msgstr "
 msgid "Modify"
 msgstr "­×§ï"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "No-one server in use. Try to add."
 msgstr "¨S¦³³]©w¥ô¤@¦øªA¾¹¡C·s¼W¤@³¡§a¡I"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Fetching Servers"
 msgstr "Àˬd¦øªA¾¹¤Wªº¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Confirm Deletion of a Server"
 msgstr "½T»{§R°£¦øªA¾¹"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Selected Server:"
 msgstr "¿ï©wªº¦øªA¾¹¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Confirm delete of selected server?"
 msgstr "½T©w­n§R°£¿ï©wªº¦øªA¾¹¡H"
 
 msgid "Confirm Delete"
 msgstr "½T»{§R°£"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Mofify a Server"
 msgstr "­×§ï¦øªA¾¹"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Undefined Function"
 msgstr "¥¼©w¸qªº¨ç¼Æ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
 msgstr "³Þ¡I§A¦b§äÔ£¡H"
 
 msgid "Fetch"
 msgstr "§ì¨ú"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Warning, "
 msgstr "ĵ§i¡A"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Mail Fetch Result:"
 msgstr "¶l¥ó§ì¨úµ²ªG¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr "¥~³¡POP3 ¶l¥ó"
+msgstr "¥~³¡ POP3 ¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
 "account on this server."
@@ -2058,27 +2058,27 @@ msgstr "
 msgid "New Mail Notification"
 msgstr "·s¶l¥ó´£¥Ü"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
 "unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
 "to play in the provided file box."
 msgstr "¿ï¾Ü<b>¦h´CÅé¼½©ñ</b>¨Ó¼½©ñ¤@­Ó«ü©wªºÀɮסA¥H´£¥Ü©|¦³¥¼Åª¨úªº·s¶l¥ó¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
 "folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
 msgstr "<b>Àˬd¥þ³¡¸ê®Æ§¨</b>¿ï¶µ±NÀˬd±z©Ò¦³ªº¸ê®Æ§¨¤¤ªº¥¼Åª¶l¥ó¡A¨Ã´£¿ô±z¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
 "window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
 msgstr ""
 "<b>ÂÛ²{¦¡µøµ¡</b>¿ï¶µ±N¨Ï¥Î¸õ¥Xªºµøµ¡´£¿ô±z¦³¥¼Åªªº¶l¥ó¡]¨Ï¥Î Java Script¡^¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
 "Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
@@ -2086,9 +2086,9 @@ msgid ""
 "by sounds or popups for unseen mail."
 msgstr ""
 "¨Ï¥Î<b>¥uÀˬd·s¶i¶l¥ó</b>¨ÓÀˬd·sªº¶l¥ó¡C·s¶i¶l¥ó«ü­è¨ì¹F¡A¨Ã¥B¥¼´¿³QÀ˵ø©ÎÀË"
-"¬dªº¡C¥i¥HÁקK¹L¦hµøµ¡ÂÛ²{©Î¬O­µ®Ä"
+"¬dªº¶l¥ó¡C¥i¥HÁקK¹L¦hµøµ¡ÂÛ²{©Î¬O­µ®Ä"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
 "browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
@@ -2099,7 +2099,7 @@ msgstr ""
 "¿ï¾Ü<b>§ïÅܼÐÃD¦C</b>±N§ïÅÜÂsÄý¾¹ªº¼ÐÃD¦C¡A¥H´£¿ô±z¦³·s¶l¥óªº¨ì¹F¡]¨Ï¥ÎJava "
 "Script¡A¦Ó¥B¶È¾A¥Î©ó IE¡^¡C³o­Ó¿ï¶µ¨Ã¤£¨ü¨ì¡u¥uÀˬd·s¶i¶l¥ó¡vªº¼vÅT¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
 "mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
@@ -2107,52 +2107,52 @@ msgid ""
 "is specified, the system will use a default from the server."
 msgstr ""
 "±q<b>¨Ï¥Î¦øªA¾¹ÀÉ®×</b>©M<b>¨Ï¥Î¥»¦aºÝÀÉ®×</b>¤¤¿ï¾Ü¤@­Ó¡C­Y¥¼¿ï¨ú¡A«h´£¥Ü·s"
-"«H±N¨Ï¥Î¦øªA¾¹¤WªºÀÉ®×"
+"¶l¥ó±N¨Ï¥Î¦øªA¾¹¤Wªº¦h´CÅéÀÉ®×"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Enable Media Playing"
 msgstr "¶}±Ò´CÅé¼½©ñ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Check all boxes, not just INBOX"
 msgstr "Àˬd¥þ³¡¸ê®Æ§¨¡A«D¶È¦¬¥ó§¨"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Count only messages that are RECENT"
 msgstr "¥u­pºâ·s¶i¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Change title on supported browsers."
 msgstr "§ïÅÜÂsÄý¾¹ªº¼ÐÃD¦C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "requires JavaScript to work"
 msgstr "»Ý­n Java Script ¤~¯à¹B§@"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Show popup window on new mail"
 msgstr "¦³·s¶i¶l¥ó®ÉÅã¥ÜÂÛ²{¦¡µøµ¡"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Select server file:"
 msgstr "¿ï¾Ü¤@­Ó¦øªA¾¹ÀɮסG"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "(local media)"
-msgstr "¡]¥»¦aºÝ´CÅé¡^"
+msgstr "¡]¥»¦aºÝ¦h´CÅéÀɮס^"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Try"
 msgstr "¸ÕÅ¥"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Local Media File:"
-msgstr "¥»¦aºÝ´CÅéÀÉ"
+msgstr "¥»¦aºÝ¦h´CÅéÀÉ®×"
 
 msgid "Current File:"
 msgstr "¥Ø«eÀɮסG"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "New Mail"
 msgstr "·s¶l¥ó"
 
@@ -2168,29 +2168,29 @@ msgstr "
 msgid "NewMail Options"
 msgstr "·s¶l¥ó¿ï¶µ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
 "when new mail arrives."
 msgstr "³]©w·í·s¶l¥ó¨ì¹F®É¡A¨Ï¥ÎÁn­µ©ÎÂÛ²{¦¡µøµ¡¨Ó´£¥Ü±z¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "New Mail Notification options saved"
 msgstr "·s¶l¥ó´£¥Ü³]©w¤w¦sÀÉ"
 
-#, c-format
+#
 msgid "%s New Messages"
 msgstr "%s ·s¶l¥ó"
 
-#, c-format
+#
 msgid "%s New Message"
-msgstr "%s ·s¶l¶l"
+msgstr "%s ·s¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Test Sound"
 msgstr "¸ÕÅ¥"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Loading the sound..."
 msgstr "¸ü¤J­µ®Ä..."
 
@@ -2216,7 +2216,7 @@ msgid "Base Sent Folder"
 msgstr "±H¥ó³Æ¥÷¸ê®Æ§¨°ò¥»"
 
 msgid "Report as Spam"
-msgstr ""
+msgstr "¦^³ø©U§£¶l¥ó"
 
 msgid "SpamCop - Spam Reporting"
 msgstr ""
@@ -2230,25 +2230,25 @@ msgstr ""
 msgid "SpellChecker Options"
 msgstr "«÷¦rÀˬd¿ï¶µ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
 "choose which languages should be available to you when spell-checking."
 msgstr "±z¥i¥H¦b¦¹³]©w­Ó¤H¦r¨å¦s©ñªº¦a¤è¡A½s¿è¥¦©Î¿ï¾Ü±z»Ý­n«÷¦rÀˬdªº»y¨¥"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Check Spelling"
 msgstr "«÷¦rÀˬd"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
 msgstr "¦^¨ì&quot;«÷¦rÀˬd&quot; ­¶"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "ATTENTION:"
 msgstr "ª`·N"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
 "likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
@@ -2263,15 +2263,15 @@ msgstr ""
 "¨å¡CµM«á¡A±zªº¸ê®Æ§¨±N³Q·sªº±K½X­«·s¥[±K¡C<br>¦pªG±z±N¨ä¥[±K¡A¥¦±NÅܦ¨µLªk¨Ï"
 "¥Î¡C±z¥²»Ý§R°£¥¦¡A¨Ã­««Ø¤@·s¦r¨å¡C¦pªG±z§Ñ¤F±K½X¡A¤]¬O¤@¼Ë¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
 msgstr "§R°£§Úªº¦r¨å¡A¨Ã«Ø¥ß¤@­Ó·sªº¦r¨å¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
 msgstr "¨Ï¥Î±K½X¨Ó¸Ñ¶}§Úªº¦r¨å¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Proceed"
 msgstr "°õ¦æ"
 
@@ -2285,22 +2285,22 @@ msgstr "
 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
 msgstr "³o±N·|§R°£±zªº¦r¨å¡C½T©w­n°õ¦æ?"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Error Decrypting Dictionary"
 msgstr "¸Ñ±K¥¢±Ñ"
 
 msgid "Cute."
-msgstr "Áo©ú"
+msgstr "¥i·R"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Translator"
 msgstr "½Ķ¾¹"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Saved Translation Options"
 msgstr "½Ķ¿ï¶µ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Your server options are as follows:"
 msgstr "±zªº¦øªA¾¹¿ï¶µ¦p¤U¡G"
 
@@ -2356,7 +2356,7 @@ msgstr "
 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
 msgstr "©|¥¼¯à°Ê§@"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Download this as a file"
 msgstr "¤U¸ü¦s¦¨·sÀÉ"
 
@@ -2368,7 +2368,7 @@ msgid ""
 "language?"
 msgstr "·í¦¬¨ì¤£¦Pªº»y¨¥¼g¨Óªº«H¥ó¡A¸Ó¥Î­þ­Ó½Ķ¾¹¡H"
 
-#, c-format
+#
 msgid "%s to %s"
 msgstr "%s ¨ì %s"
 
@@ -2471,251 +2471,251 @@ msgstr "
 msgid "E-mail"
 msgstr "E-mail"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Info"
 msgstr "¸ê°T"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Source"
 msgstr "¨Ó·½"
 
 msgid "Bcc"
 msgstr "±K°Æ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Use Addresses"
 msgstr "¨Ï¥Î³q°T¿ý"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Address Book Search"
 msgstr "·j´M³q°T¿ý"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Search for"
 msgstr "·j´M"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "in"
 msgstr "©ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "All address books"
 msgstr "©Ò¦³³q°T¿ý"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "List all"
 msgstr "¦C¥X¥þ³¡"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Unable to list addresses from %s"
 msgstr "µLªk¦Û%s¦C¥X±z­nªº¦a§}"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Your search failed with the following error(s)"
 msgstr "±zªº·j´M¦]¤U¦C­ì¦]µLªk§¹¦¨¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "No persons matching your search was found"
 msgstr "§ä¤£¨ì²Å¦X±z·j´M±ø¥óªº¤H­û"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Return"
 msgstr "©¹¦^"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Nickname"
 msgstr "§O¦W"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Must be unique"
 msgstr "¤£±o­«ÂС]¥H­^¤å¡B¼Æ¦r¬°¨Î¡^"
 
 msgid "E-mail address"
 msgstr "E-mail ¦a§}"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "First name"
 msgstr "©m"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Last name"
 msgstr "¦W"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Additional info"
 msgstr "¨ä¥¦¸ê°T"
 
 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
 msgstr "µLªk¦s¨ú­Ó¤H³q°T¿ý¡A½Ð¬¢ºÞ²z¤H­û¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "You can only edit one address at the time"
 msgstr "±z¤@¦¸¥u¯à­×§ï¤@µ§¸ê®Æ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Update address"
 msgstr "§ó·s³q°T¿ý"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Unknown error"
 msgstr "¤£©ú¿ù»~"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Add address"
 msgstr "·s¼W³q°T¿ý"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Edit selected"
 msgstr "­×§ï¤w¿ï¾Üªº¶µ¥Ø"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Delete selected"
 msgstr "§R°£¤w¿ï¾Üªº¶µ¥Ø"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Add to %s"
 msgstr "·s¼W¦Ü %s"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Original Message"
 msgstr "­ì¤å"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Draft Email Saved"
 msgstr "¤w¦s¦¨¯ó½Z"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
 msgstr "µLªk²¾°Ê©Î½Æ»sÀɮסCªþÀÉ¥¼§¹¦¨¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Draft Saved"
 msgstr "¤w¦s¦¨¯ó½Z"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Your Message has been sent"
 msgstr "©|¥¼¿ï¾Ü¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "To:"
 msgstr "¦¬¥óªÌ¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "CC:"
 msgstr "°Æ¥»¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "BCC:"
 msgstr "±K°Æ¡G"
 
 msgid "Subject:"
 msgstr "¥D¦®¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Send"
 msgstr "¶Ç°e"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Attach:"
 msgstr "ªþÀÉ¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Add"
 msgstr "·s¼W"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Delete selected attachments"
 msgstr "§R°£¿ï¾Ü¤§ªþÀÉ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Priority"
 msgstr "­«­n©Ê"
 
 msgid "Receipt"
-msgstr ""
+msgstr "¦^±ø"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "On Read"
-msgstr "¤wŪ¨ú"
+msgstr "Ū¨ú®É"
 
 msgid "On Delivery"
-msgstr ""
+msgstr "¶Ç°e®É"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Save Draft"
 msgstr "¦s¦¨¯ó½Z"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
 msgstr "±z¥¼«ü©w¦¬¥óªÌ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "said"
 msgstr "¦p¬O»¡"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "quote"
 msgstr "¤Þ¤å"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "who"
 msgstr "½Ö"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Draft folder"
 msgstr "¯ó½Z"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
 msgstr "¤£¦X³W«hªº¸ê®Æ§¨¦WºÙ¡C½Ð¥t¿ï¦WºÙ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Click here to go back"
 msgstr "ÂI¦¹©¹¦^"
 
 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
-msgstr ""
+msgstr "±z©|¥¼¿ï¾Ü­n§R°£ªº¸ê®Æ§¨¡C½Ð¿ï¤@­Ó¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Delete Folder"
 msgstr "§R°£¸ê®Æ§¨"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Are you sure you want to delete %s?"
-msgstr "¯uªº­n§R°£¦¹¨Æ¥ó¡H"
+msgstr "¯uªº­n§R°£¨Æ¥ó %s"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr "¤w§ï¦¨Åã¥Ü"
+msgstr "¤w§ï¦¨¡uÅã¥Ü¡v"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr "¤w§ï¦¨¤£Åã¥Ü"
+msgstr "¤w§ï¦¨¡u¤£Åã¥Ü¡v"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Deleted folder successfully!"
 msgstr "¤w§R°£"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Created folder successfully!"
 msgstr "¤w·s¼W"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Renamed successfully!"
 msgstr "¤w­«·s©R¦W"
 
 msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
-msgstr ""
+msgstr "³]©w¬°¡uÅã¥Ü¡v¥¢±Ñ¡C¸ê®Æ§¨¤£¦s¦b¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "refresh folder list"
 msgstr "­«¾ã¸ê®Æ§¨²M³æ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Create Folder"
 msgstr "·s¼W¸ê®Æ§¨"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "as a subfolder of"
 msgstr "·s¼W¤l¸ê®Æ§¨©ó"
 
@@ -2725,184 +2725,184 @@ msgstr "
 msgid "Let this folder contain subfolders"
 msgstr "¦¹¸ê®Æ§¨¥i¥]¬A¤l¸ê®Æ§¨"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Create"
 msgstr "·s¼W"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Rename a Folder"
 msgstr "­«·s©R¦W¸ê®Æ§¨"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Select a folder"
-msgstr "­«·s©R¦W¸ê®Æ§¨"
+msgstr "¿ï¾Ü¸ê®Æ§¨"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Rename"
 msgstr "­«·s©R¦W"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "No folders found"
 msgstr "§ä¤£¨ì¸ê®Æ§¨"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr "§ä¤£¨ì¥i¥H³]©w¬°¤£Åã¥Üªº¸ê®Æ§¨"
+msgstr "§ä¤£¨ì¥i¥H³]©w¬°¡u¤£Åã¥Ü¡vªº¸ê®Æ§¨¡I"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "No folders were found to subscribe to!"
-msgstr "§ä¤£¨ì¥i¥H³]©w¬°Åã¥Üªº¸ê®Æ§¨"
+msgstr "§ä¤£¨ì¥i¥H³]©w¬°¡uÅã¥Ü¡vªº¸ê®Æ§¨¡I"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Subscribe to:"
-msgstr "Åã¥Ü"
+msgstr "Åã¥Ü¦¨¡G"
 
 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
-msgstr ""
+msgstr "±z©|¥¼¿ï¾Ü­n­«·s©R¦Wªº¸ê®Æ§¨¡C½Ð¿ï¾Ü¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Rename a folder"
 msgstr "­«·s©R¦W¸ê®Æ§¨"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "New name:"
 msgstr "·s¦WºÙ¡G"
 
 msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
-msgstr ""
+msgstr "¿ù»~¡G½u¤W¨D§UÀɮ榡¿ù»~¡I"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid ""
 "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
 "instead."
 msgstr "½u¤W¨D§U©|¥¼Â½Ä¶¦¨ %s¡C±N·|¥H­^¤åÅã¥Ü¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
 msgstr "³¡¥÷©Î¥þ³¡¤å¥ó¤£¦s¦b¡I"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Table of Contents"
 msgstr "¥Ø¿ý"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Top"
 msgstr "¦^¨ì³Ì«e­±"
 
 msgid "Viewing an image attachment"
 msgstr "¶}±Ò¹Ï¤ùªþ¥[ÀÉ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "View message"
 msgstr "Ū¨ú¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Not available"
 msgstr "µLªk¨Ï¥Î"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "purge"
-msgstr "§R¥h"
+msgstr "²M°£"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Last Refresh"
-msgstr "«ùÄò§ó·s"
+msgstr "³Ì«á§ó·s®É¶¡"
 
 msgid "Save folder tree"
-msgstr ""
+msgstr "Àx¦s¸ê®Æ§¨²M³æ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Login"
 msgstr "µn¤J"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "%s Login"
 msgstr "%s µn¤J"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Name:"
-msgstr "©m¦W¡G"
+msgstr "±b¸¹¡G"
 
 msgid "No messages were selected."
 msgstr "©|¥¼¿ï¾Ü¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Message Highlighting"
-msgstr "¶l¥ó³W«h"
+msgstr "¼Ð°O¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "subject"
 msgstr "¥D¦®"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "No highlighting is defined"
-msgstr "¨S¦³³]©w¶l¥ó³W«h"
+msgstr "¨S¦³³]©w¶l¥ó¼Ð°Oªº³W«h"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Identifying name"
 msgstr "³W«h¦WºÙ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Color"
 msgstr "ÃC¦â"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Dark Blue"
 msgstr "²`ÂŦâ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Dark Green"
 msgstr "²`ºñ¦â"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Dark Yellow"
 msgstr "²`¶À¦â"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Dark Cyan"
 msgstr "²`«C¦â"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Dark Magenta"
 msgstr "²`µµ¦â"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Light Blue"
 msgstr "²HÂŦâ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Light Green"
 msgstr "²Hºñ¦â"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Light Yellow"
 msgstr "²H¶À¦â"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Light Cyan"
 msgstr "²H«C¦â"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Light Magenta"
 msgstr "²Hµµ¦â"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Dark Gray"
 msgstr "²`¦Ç¦â"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Medium Gray"
 msgstr "¤¤¦Ç¦â"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Light Gray"
 msgstr "²H¦Ç¦â"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "White"
 msgstr "¥Õ¦â"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Other:"
 msgstr "¨ä¥¦¡G"
 
@@ -2912,80 +2912,80 @@ msgstr "
 msgid "Matches"
 msgstr "²Å¦X"
 
-#, fuzzy, c-format
+#
 msgid "Alternate Identity %d"
 msgstr "¿ï¾Ü©Êªº¨­¤À %d"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Advanced Identities"
 msgstr "¨­¤À--¶i¶¥³]©w"
 
 msgid "Default Identity"
 msgstr "¹w³]¨­¤À"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Add a New Identity"
 msgstr "·s¼W¨­¤À"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "e-mail"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Save / Update"
 msgstr "¦sÀÉ/­×§ï"
 
 msgid "Make Default"
 msgstr "¥O¬°¹w³]­È"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Move Up"
 msgstr "·h²¾"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Index Order"
 msgstr "¯Á¤Þ¶¶§Ç"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Checkbox"
 msgstr "¿ï¨ú®Ø"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Flags"
 msgstr "ºX¼Ð"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "The index order is the order that the columns are arranged in the message "
 "index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
 "fit your needs."
 msgstr "±Æ¦C¶l¥óÄæ¦ìªº¶¶§Ç¡C±z¥i¥H·s¼W¡B²¾°£©M²¾°Ê¨Ó°t¦X±zªº»Ý¨D¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "up"
 msgstr "¤W²¾"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "down"
 msgstr "¤U²¾"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "remove"
 msgstr "²¾°£"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Return to options page"
 msgstr "¦^¨ì­Ó¤H¤Æ³]©w"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Personal Information"
 msgstr "­Ó¤H¸ê°T"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Display Preferences"
 msgstr "Åã¥Ü³]©w"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Folder Preferences"
 msgstr "¸ê®Æ§¨³]©w"
 
@@ -2995,32 +2995,32 @@ msgstr "
 msgid "Refresh Folder List"
 msgstr "§ó·s¸ê®Æ§¨²M³æ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Refresh Page"
 msgstr "§ó·sµe­±"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "This contains personal information about yourself such as your name, your "
 "email address, etc."
 msgstr "³o¸Ìªº³]©w¥]§t±z­Ó¤Hªº¸ê®Æ¡A¦p©m¦W¡B¹q¶l¦a§}µ¥¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
 "you, such as the colors, the language, and other settings."
 msgstr "±z¥i¥H§ó§ï¥»¨t²Îªº¥~Æ[©MÅã¥Ü¸ê°Tªº¤è¦¡¡C¨Ò¦pÃC¦â¡B»y¨tµ¥¡C"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
 "colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
 "messages are from, especially for mailing lists."
 msgstr ""
 "®Ú¾Ú±zµ¹©wªº±ø¥ó¡A±H¹Fªº¶l¥ó¥i¥H¥Î¤£¦Pªº©³¦âÅã¥Ü¡CÅý±z¥i¥H»´ÃP°Ï¤À¨Ó·½¡A¤×¨ä"
-"¨Ï¥Î©óMailing List ¤W"
+"¤è«K¨Ï¥Î©óMailing List ¤W"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid ""
 "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
 msgstr "³o¨Ç³]©w·|§ïÅܸê®Æ§¨Åã¥Üªº¤è¦¡©M±z¾Þ§@ªº¤è¦¡¡C"
@@ -3033,73 +3033,73 @@ msgstr "
 msgid "Message not printable"
 msgstr "«H¥óµLªk¦C¦L"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Printer Friendly"
 msgstr "¤Íµ½¦C¦L"
 
 msgid "CC"
 msgstr "°Æ¥»"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Print"
 msgstr "¦C¦L"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "View Printable Version"
-msgstr "Åã¥Ü¦C¦L¼Ò¦¡"
+msgstr "Åã¥Ü¤Íµ½¦C¦L¼Ò¦¡"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Read:"
-msgstr "¤wŪ¨ú"
+msgstr "Ū¨ú¡G"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Your message"
-msgstr "«Ê·s¶l¥ó"
+msgstr "±zªº¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Sent:"
-msgstr "ªø«×¡G"
+msgstr "°e¥X¡G"
 
-#, c-format
+#
 msgid "Was displayed on %s"
-msgstr ""
+msgstr "Åã¥Ü©ó %s"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "less"
 msgstr "¸û¤Ö"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "more"
 msgstr "¸û¦h"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Mailer"
 msgstr "Mailer"
 
 msgid "Read receipt"
-msgstr ""
+msgstr "Ū¨ú¦^±ø"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "send"
 msgstr "¶Ç°e"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "requested"
-msgstr "¨S¦³¥ô¦óÅܧó"
+msgstr "³Q½Ð¨D"
 
 msgid ""
 "The message sender has requested a response to indicate that you have read "
 "this message. Would you like to send a receipt?"
-msgstr ""
+msgstr "±H¥óªÌ­n¨D¦^±ø¡A¬O§_°e¥X¦^±ø¡H"
 
 msgid "Send read receipt now"
-msgstr ""
+msgstr "°e¥X¤wŪ¨úªº¦^±ø"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Search results"
-msgstr "·j´M"
+msgstr "·j´Mµ²ªG"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Message List"
 msgstr "¶l¥ó²M³æ"
 
@@ -3107,21 +3107,21 @@ msgid "Resume Draft"
 msgstr "Ä~Äò§¹¦¨¯ó½Z"
 
 msgid "Edit Message as New"
-msgstr ""
+msgstr "­«·s½s¼g¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "View Message"
 msgstr "Ū¨ú¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Forward as Attachment"
-msgstr "ªþ¥ó"
+msgstr "¨Ï¥Îªþ¥óªº¤è¦¡¨ÓÂà±H"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Reply"
 msgstr "¦^ÂÐ"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Reply All"
 msgstr "¥þ³¡¦^ÂÐ"
 
@@ -3131,57 +3131,57 @@ msgstr "
 msgid "Attachments"
 msgstr "ªþ¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Folder:"
 msgstr "¸ê®Æ§¨"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "edit"
 msgstr "½s¿è"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "search"
 msgstr "·j´M"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "delete"
 msgstr "§R°£"
 
 msgid "Recent Searches"
-msgstr ""
+msgstr "³Ìªñªº·j´M¬ö¿ý"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "save"
 msgstr "Àx¦s"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "forget"
-msgstr "¸û¦h"
+msgstr "§Ñ°O"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Current Search"
-msgstr "¥Ø«eªº¸ê®Æ§¨"
+msgstr "¥Ø«eªº·j´M"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Body"
 msgstr "¥»¤å"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Everywhere"
 msgstr "¥þ³¡"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Search Results"
-msgstr "¶l¥ó§ì¨úµ²ªG¡G"
+msgstr "·j´Mµ²ªG"
 
 msgid "No Messages Found"
 msgstr "§ä¤£¨ì¶l¥ó"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "You have been successfully signed out."
 msgstr "±z¤wµn¥X¥»¨t²Î"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Click here to log back in."
 msgstr "ÂI¦¹­«·sµn¤J"
 
@@ -3197,14 +3197,14 @@ msgstr "Email"
 msgid "Web Page"
 msgstr "ºô­¶"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Organization / Department"
 msgstr "²Õ´/³¡ªù"
 
 msgid "Address"
 msgstr "¦a§}"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Work Phone"
 msgstr "¤½¥q¹q¸Ü"
 
@@ -3214,384 +3214,384 @@ msgstr "
 msgid "Cellular Phone"
 msgstr "¦æ°Ê¹q¸Ü"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Fax"
 msgstr "¶Ç¯u"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Note"
 msgstr "³Æµù"
 
 msgid "Add to Addressbook"
 msgstr "·s¼W¨ì³q°T¿ý"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Title & Org. / Dept."
 msgstr "¾»Î¤Î ²Õ´/³¡ªù"
 
 msgid "Viewing Full Header"
 msgstr "Åã¥Ü§¹¾ã¼ÐÀY"
 
-#, fuzzy
+#
 msgid "Viewing a text attachment"
 msgstr "Ū¨ú¯Â¤å¦rªþ¥[ÀÉ"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Close window"
-#~ msgstr "Ãö³¬µøµ¡"
-
-#~ msgid "empty"
-#~ msgstr "ªÅ"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "There was an error contacting the mail server."
-#~ msgstr "³s±µ¨ì¶l¥ó¦øªA¾¹µo¥Í¿ù»~"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Contact your administrator for help."
-#~ msgstr "½ÐÁpµ¸±zªº¨t²ÎºÞ²z­û´M¨DÀ°§U"
-
-#~ msgid "Welcome to %s's WebMail system"
-#~ msgstr "Åwªï¶i¤J %s ¶l¥ó¨t²Î"
+#
+# msgid "Close window"
+# msgstr "Ãö³¬µøµ¡"
+
+# msgid "empty"
+# msgstr "ªÅ"
+
+#
+# msgid "There was an error contacting the mail server."
+# msgstr "³s±µ¨ì¶l¥ó¦øªA¾¹µo¥Í¿ù»~"
+
+#
+# msgid "Contact your administrator for help."
+# msgstr "½ÐÁpµ¸±zªº¨t²ÎºÞ²z­û´M¨DÀ°§U"
+
+# msgid "Welcome to %s's WebMail system"
+# msgstr "Åwªï¶i¤J %s ¶l¥ó¨t²Î"
+
+# msgid "Running SquirrelMail version %s (c) 1999-2001."
+# msgstr "¨Ï¥ÎªQ¹«¹q¶l¨t²Î %s (c) 1999-2001."
+
+#
+# msgid "Unknown messagenumber in reply from server: "
+# msgstr "¦øªA¾¹¶Ç¦^¥¼ª¾ªº¼Æ¦r"
+
+# msgid "No To Address"
+# msgstr "¨S¦³¦¬¥óªÌ"
+
+#
+# msgid "Found"
+# msgstr "§ä¨ì"
+
+#
+# msgid "messages"
+# msgstr "¶l¥ó"
+
+# msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
+# msgstr "µLªk¸Ñ¶} mime¡C½Ð¦^³ø³o­Ó¯äÂΡI"
+
+#
+# msgid "Your personal dictionary was erased."
+# msgstr "±zªº­Ó¤H¦r¨å¤w§R°£¡C"
+
+#
+# msgid "Dictionary Erased"
+# msgstr "¦r¨å¤w§R°£"
+
+# msgid ""
+# "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
+# "\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
+# msgstr "±zªº­Ó¤H¦r¨å¤w§R°£¡A½Ð­«·sÂIÀ»«÷¦rÀˬd¥H¦A¦¸±Ò°Ê¥¦¡C"
+
+# msgid "Close this Window"
+# msgstr "Ãö³¬³o­Óµøµ¡"
+
+#
+# msgid ""
+# "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
+# "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
+# msgstr ""
+# "±zªº­Ó¤H¦r¨å¤w³Q­«·s¥[±K¡C²{¦b¦^¨ì&quot;«÷¦rÀˬd¿ï¶µ&quot;¨Ã­«§@¿ï¾Ü¡C"
+
+#
+# msgid "Successful Re-encryption"
+# msgstr "­«·s¥[±K§¹¦¨"
+
+# msgid ""
+# "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
+# "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
+# "over."
+# msgstr ""
+# "±zªº­Ó¤H¦r¨å¤w³Q­«·s¥[±K¡C½ÐÃö³¬³o­Óµøµ¡¨ÃÂI¿ï¡u«÷¦rÀˬd¡v¥H±Ò©l«÷¦rÀˬd"
+
+#
+# msgid "Dictionary re-encrypted"
+# msgstr "¦r¨å­«·s¥[±K"
+
+#
+# msgid ""
+# "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
+# "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
+# msgstr ""
+# "±zªº­Ó¤H¦r¨å¤w³Q<strong>­«·s¥[±K</strong>¡C¨Ã¥H<strong>¥[±K¼Ò¦¡</strong>Àx"
+# "¦s¡C"
+
+#
+# msgid ""
+# "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
+# "stored as <strong>clear text</strong>."
+# msgstr ""
+# "±zªº­Ó¤H¦r¨å¤w³Q<strong>­«·s¥[±K</strong>¡C¨Ã¥H<strong>¥[±K¼Ò¦¡</strong>Àx"
+# "¦s¡C"
+
+#
+# msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
+# msgstr "­Ó¤H¦r¨å¥[±K³]©w"
+
+#
+# msgid "SquirrelSpell Results"
+# msgstr "Àˬd³ø§i"
+
+# msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
+# msgstr "«÷¦rÀˬd§¹²¦¡C­×¥¿¶Ü¡H"
+
+# msgid "No changes were made."
+# msgstr "¨S§@¥ô¦ó§ïÅÜ"
+
+# msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
+# msgstr "±N­Ó¤H¦r¨å¦sÀÉ....½Ðµy«Ý"
+
+#
+# msgid "Found %s errors"
+# msgstr "µo²{ %s ¿ù»~"
+
+#
+# msgid "Line with an error:"
+# msgstr "¥X¿ùªº¦C¡G"
+
+#
+# msgid "Error:"
+# msgstr "¿ù»~¡G"
+
+# msgid "Suggestions"
+# msgstr "«Øij"
+
+#
+# msgid "Change to:"
+# msgstr "§ï¦¨¡G"
+
+#
+# msgid "Occurs times:"
+# msgstr "¥X²{¦¸¼Æ¡G"
+
+#
+# msgid "Change this word"
+# msgstr "§ï±¼³o­Ó¦r"
+
+#
+# msgid "Change"
+# msgstr "­×§ï"
+
+#
+# msgid "Change ALL occurances of this word"
+# msgstr "§ï±¼¤å¤¤©Ò¦³ªº¦r"
+
+#
+# msgid "Change All"
+# msgstr "¥þ³¡­×§ï"
+
+#
+# msgid "Ignore this word"
+# msgstr "²¤¹L¥»¦r"
+
+# msgid "Ignore"
+# msgstr "²¤¹L"
+
+# msgid "Ignore ALL occurances this word"
+# msgstr "¥þ¤å³£²¤¹L³o­Ó¦r"
 
-#~ msgid "Running SquirrelMail version %s (c) 1999-2001."
-#~ msgstr "¨Ï¥ÎªQ¹«¹q¶l¨t²Î %s (c) 1999-2001."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unknown messagenumber in reply from server: "
-#~ msgstr "¦øªA¾¹¶Ç¦^¥¼ª¾ªº¼Æ¦r"
+#
+# msgid "Ignore All"
+# msgstr "²¤¹L¥þ³¡"
 
-#~ msgid "No To Address"
-#~ msgstr "¨S¦³¦¬¥óªÌ"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Found"
-#~ msgstr "§ä¨ì"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "messages"
-#~ msgstr "¶l¥ó"
-
-#~ msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
-#~ msgstr "µLªk¸Ñ¶} mime "
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Your personal dictionary was erased."
-#~ msgstr "±zªº­Ó¤H¦r¨å¤w§R°£¡C"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Dictionary Erased"
-#~ msgstr "¦r¨å¤w§R°£"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
-#~ "\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
-#~ msgstr "±zªº­Ó¤H¦r¨å¤w§R°£¡A½Ð­«·sÂIÀ»«÷¦rÀˬd¥H¦A¦¸±Ò°Ê¥¦¡C"
-
-#~ msgid "Close this Window"
-#~ msgstr "Ãö³¬³o­Óµøµ¡"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
-#~ "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
-#~ msgstr ""
-#~ "±zªº­Ó¤H¦r¨å¤w³Q­«·s¥[±K¡C²{¦b¦^¨ì&quot;«÷¦rÀˬd¿ï¶µ&quot;¨Ã­«§@¿ï¾Ü¡C"
+#
+# msgid "Add this word to your personal dictionary"
+# msgstr "±N¥»¦r¥[¤J­Ó¤H¦r¨å"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Successful Re-encryption"
-#~ msgstr "­«·s¥[±K§¹¦¨"
+# msgid "Add to Dic"
+# msgstr "·s¼W¦Ü¦r¨å"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
-#~ "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
-#~ "over."
-#~ msgstr ""
-#~ "±zªº­Ó¤H¦r¨å¤w³Q­«·s¥[±K¡C½ÐÃö³¬³o­Óµøµ¡¨ÃÂI¿ï¡u«÷¦rÀˬd¡v¥H±Ò©l«÷¦rÀˬd"
+# msgid "Close and Commit"
+# msgstr "Ãö³¬¨Ã°e¥X"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Dictionary re-encrypted"
-#~ msgstr "¦r¨å­«·s¥[±K"
+# msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
+# msgstr "«÷¦rÀˬd¨Ã¥¼§¹¦¨¡A¯uªº­nÃö³¬¨Ã°e¥X¡H"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
-#~ "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
-#~ msgstr ""
-#~ "±zªº­Ó¤H¦r¨å¤w³Q<strong>­«·s¥[±K</strong>¡C¨Ã¥H<strong>¥[±K¼Ò¦¡</strong>Àx"
-#~ "¦s¡C"
+#
+# msgid "Close and Cancel"
+# msgstr "Ãö³¬¨Ã¨ú®ø"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
-#~ "stored as <strong>clear text</strong>."
-#~ msgstr ""
-#~ "±zªº­Ó¤H¦r¨å¤w³Q<strong>­«·s¥[±K</strong>¡C¨Ã¥H<strong>¥[±K¼Ò¦¡</strong>Àx"
-#~ "¦s¡C"
+#
+# msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
+# msgstr "«÷¦rÀˬd¨Ã¥¼§¹¦¨¡A¯uªº­nÃö³¬¨Ã©¿²¤Åܧó¡H"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
-#~ msgstr "­Ó¤H¦r¨å¥[±K³]©w"
+#
+# msgid "No errors found"
+# msgstr "¨S¦³µo²{¿ù»~"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "SquirrelSpell Results"
-#~ msgstr "Àˬd³ø§i"
+# msgid "Personal Dictionary"
+# msgstr "­Ó¤H¦r¨å"
 
-#~ msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
-#~ msgstr "«÷¦rÀˬd§¹²¦¡C­×¥¿¶Ü¡H"
+#
+# msgid "No words in your personal dictionary."
+# msgstr "±zªº­Ó¤H¦r¨å¤¤¨S¦³¬ö¿ý¡C"
 
-#~ msgid "No changes were made."
-#~ msgstr "¨S§@¥ô¦ó§ïÅÜ"
+#
+# msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
+# msgstr "½Ð¤Ä¿ï­n§R°£ªº¦rµü¡C"
 
-#~ msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
-#~ msgstr "±N­Ó¤H¦r¨å¦sÀÉ....½Ðµy«Ý"
+#
+# msgid "%s dictionary"
+# msgstr "%s ¦r¨å"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Found %s errors"
-#~ msgstr "µo²{ %s ¿ù»~"
+# msgid "Delete checked words"
+# msgstr "§R°£¤w¿ï¾Üªº¦r"
+
+#
+# msgid "Edit your Personal Dictionary"
+# msgstr "½s­×­Ó¤H¦r¨å"
+
+# msgid "Please make your selection first."
+# msgstr "½Ð¥ý§@¿ï¾Ü"
+
+# msgid ""
+# "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
+# "format. Proceed?"
+# msgstr "³o±N·|§â±zªºµü¨å¥[±K¡A¨ÃÀx¦s¥H¥[±K¼Ò¦¡¡C­n°õ¦æ¶Ü¡H"
+
+# msgid ""
+# "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
+# "format. Proceed?"
+# msgstr "³o±N·|§â±zªºµü¨å¸Ñ±K¡A¨ÃÀx¦s¥H¤£¥[±Kªº¼Ò¦¡¡C­n°õ¦æ¶Ü¡H"
+
+#
+# msgid ""
+# "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
+# "helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized "
+# "and your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted "
+# "with the password you use to access your mailbox, making it hard for "
+# "anyone to see what is stored in your personal dictionary.</p> "
+# "<p><strong>ATTENTION:</strong> If you forget your password, your personal "
+# "dictionary will become unaccessible, since it can no longer be decrypted. "
+# "If you change your mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and "
+# "prompt you for your old password in order to re-encrypt the dictionary "
+# "with a new key.</p>"
+# msgstr ""
+# "±zªº­Ó¤H¦r¨å¤w¸g¥H<strong>¥[±K¼Ò¦¡</strong>Àx¦s¡C³o«OÅ@¤F±zªºÁô¨p¡C¦pªG±z"
+# "§Ñ¤F±K½X¡A±z±NµLªk¦A¦s¨ú­Ó¤H¦r¨å¡C"
+
+#
+# msgid ""
+# "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
+# msgstr "¸Ñ±K­Ó¤H¦r¨å¨Ã¥H©ú½XÀx¦s¡C"
+
+#
+# msgid "Change crypto settings"
+# msgstr "§ïÅÜ¥[±K³]©w"
+
+#
+# msgid ""
+# "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. "
+# "You may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy "
+# "in case the webmail system gets compromized and your personal dictionary "
+# "file gets stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and "
+# "are hard to decrypt without knowing the correct key (which is your "
+# "mailbox password).</p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to "
+# "encrypt your personal dictionary, you must remember that it gets &quot;"
+# "hashed&quot; with your mailbox password. If you forget your mailbox "
+# "password and the administrator changes it to a new value, your personal "
+# "dictionary will become useless and will have to be created anew. However, "
+# "if you or your system administrator change your mailbox password but you "
+# "still have the old password at hand, you will be able to enter the old "
+# "key to re-encrypt the dictionary with the new value.</p>"
+# msgstr ""
+# "±zªº­Ó¤H¦r¨å¨Ã¥¼¥[±K¡C«Øij±z±N¥¦¥[±K¡C¦]¬°¨Ï¥Î¹q¤l¶l¥ó±K½X¨Ó¥[±K¡A¦pªG±z§Ñ"
+# "¤F±K½X¡A±NµLªk¦A¦s¨ú¦r¨å¡A¦Ó¥²»Ý«Ø¥ß·sªº¡A¦pªG¨t²ÎºÞ²z­û­×§ï¤F±zªº±K½X¡A±z"
+# "¥²»Ý¥Î±K½X¸Ñ±K¡A¦A¥Î·s±K½X­«·s¥[±K¡C"
+
+#
+# msgid ""
+# "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
+# msgstr "±N­Ó¤H¦r¨å¥[±K¡A¨Ã¥H¥[±K¼Ò¦¡Àx¦s¡C"
+
+#
+# msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
+# msgstr "¦Û<strong>%s</strong>­Ó¤H¦r¨å¤¤§R¥h³o¨Ç¶µ¥Ø¡G"
+
+# msgid "All done!"
+# msgstr "¥þ³¡§¹¦¨!"
+
+# msgid "Personal Dictionary Updated"
+# msgstr "­Ó¤H¦r¨å¤w§ó·s"
+
+#
+# msgid "Please wait, communicating with the server..."
+# msgstr "½Ðµy­Ô¡A»P¦øªA¾¹³s½u¤¤...."
+
+#
+# msgid ""
+# "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
+# "message:"
+# msgstr "½Ð¿ï¾Ü¥Î¨Ó«÷¦rÀˬdªº¦r¨å¡G"
+
+#
+# msgid "SquirrelSpell Initiating"
+# msgstr "±Ò©l«÷¦rÀˬd"
+
+#
+# msgid ""
+# "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
+# "default dictionary."
+# msgstr ""
+# "³]©w§ïÅÜ¡G<strong>%s</strong> ±N¥H <strong>%s</strong> §@¬°¹w³]¦r¨å¡C"
+
+#
+# msgid ""
+# "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
+# msgstr "¨Ï¥Î<strong>%s</strong> ¦r¨å¡]¹w³]­È¡^§@«÷¦rÀˬd¡C"
+
+#
+# msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
+# msgstr "°ê»Ú¦r¨å³]©w¤w§ó·s"
+
+#
+# msgid ""
+# "Please check any available international dictionaries which you would "
+# "like to use when spellchecking:"
+# msgstr "½Ð¿ï¾Ü±z·Q¥Î¨Ó§@«÷¦rÀˬdªº°ê»Ú¦r¨å¡G"
+
+#
+# msgid "Make this dictionary my default selection:"
+# msgstr "³]¦¨¹w³]­È¡G"
+
+#
+# msgid "Make these changes"
+# msgstr "§@³o¨Ç§ïÅÜ"
+
+#
+# msgid "Add International Dictionaries"
+# msgstr "·s¼W°ê»Ú¦r¨å"
+
+#
+# msgid "Please choose which options you wish to set up:"
+# msgstr "½Ð¿ï¾Ü­n§ó§ïªº¶µ¥Ø¡G"
+
+#
+# msgid "Edit your personal dictionary"
+# msgstr "½s­×­Ó¤H¦r¨å"
+
+#
+# msgid "Set up international dictionaries"
+# msgstr "³]©w°ê»Ú¦r¨å"
+
+#
+# msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
+# msgstr "¥[±K©Î¸Ñ±K­Ó¤H¦r¨å"
+
+#
+# msgid "SquirrelSpell Options Menu"
+# msgstr "«÷¦rÀˬd¿ï¶µ"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Line with an error:"
-#~ msgstr "¥X¿ùªº¦C¡G"
+# msgid "POP3: premature NOOP OK, NOT an RFC 1939 Compliant server"
+# msgstr "POP3:«D¦X©ó RFC 1939 ªº¦øªA¾¹"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error:"
-#~ msgstr "¿ù»~¡G"
-
-#~ msgid "Suggestions"
-#~ msgstr "«Øij"
+# msgid "NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant"
+# msgstr "¦øªA¾¹«D RFC 1939 ¬Û®e"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Change to:"
-#~ msgstr "§ï¦¨¡G"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Occurs times:"
-#~ msgstr "¥X²{¦¸¼Æ¡G"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Change this word"
-#~ msgstr "§ï±¼³o­Ó¦r"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Change"
-#~ msgstr "­×§ï"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Change ALL occurances of this word"
-#~ msgstr "§ï±¼¤å¤¤©Ò¦³ªº¦r"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Change All"
-#~ msgstr "¥þ³¡­×§ï"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Ignore this word"
-#~ msgstr "²¤¹L¥»¦r"
-
-#~ msgid "Ignore"
-#~ msgstr "²¤¹L"
-
-#~ msgid "Ignore ALL occurances this word"
-#~ msgstr "¥þ¤å³£²¤¹L³o­Ó¦r"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Ignore All"
-#~ msgstr "²¤¹L¥þ³¡"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Add this word to your personal dictionary"
-#~ msgstr "±N¥»¦r¥[¤J­Ó¤H¦r¨å"
-
-#~ msgid "Add to Dic"
-#~ msgstr "·s¼W¦Ü¦r¨å"
-
-#~ msgid "Close and Commit"
-#~ msgstr "Ãö³¬¨Ã°e¥X"
-
-#~ msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
-#~ msgstr "«÷¦rÀˬd¨Ã¥¼§¹¦¨¡A¯uªº­nÃö³¬¨Ã°e¥X¡H"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Close and Cancel"
-#~ msgstr "Ãö³¬¨Ã¨ú®ø"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
-#~ msgstr "«÷¦rÀˬd¨Ã¥¼§¹¦¨¡A¯uªº­nÃö³¬¨Ã©¿²¤Åܧó¡H"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No errors found"
-#~ msgstr "§_"
-
-#~ msgid "Personal Dictionary"
-#~ msgstr "­Ó¤H¦r¨å"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No words in your personal dictionary."
-#~ msgstr "±zªº­Ó¤H¦r¨å¤¤¨S¦³¬ö¿ý¡C"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
-#~ msgstr "½Ð¤Ä¿ï­n§R°£ªº¦rµü¡C"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "%s dictionary"
-#~ msgstr "%s ¦r¨å"
-
-#~ msgid "Delete checked words"
-#~ msgstr "§R°£¤w¿ï¾Üªº¦r"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Edit your Personal Dictionary"
-#~ msgstr "½s­×­Ó¤H¦r¨å"
-
-#~ msgid "Please make your selection first."
-#~ msgstr "½Ð¥ý§@¿ï¾Ü"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
-#~ "format. Proceed?"
-#~ msgstr "³o±N·|§â±zªºµü¨å¥[±K¡A¨ÃÀx¦s¥H¥[±K¼Ò¦¡¡C­n°õ¦æ¶Ü¡H"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
-#~ "format. Proceed?"
-#~ msgstr "³o±N·|§â±zªºµü¨å¸Ñ±K¡A¨ÃÀx¦s¥H¤£¥[±Kªº¼Ò¦¡¡C­n°õ¦æ¶Ü¡H"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
-#~ "helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized "
-#~ "and your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted "
-#~ "with the password you use to access your mailbox, making it hard for "
-#~ "anyone to see what is stored in your personal dictionary.</p> "
-#~ "<p><strong>ATTENTION:</strong> If you forget your password, your personal "
-#~ "dictionary will become unaccessible, since it can no longer be decrypted. "
-#~ "If you change your mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and "
-#~ "prompt you for your old password in order to re-encrypt the dictionary "
-#~ "with a new key.</p>"
-#~ msgstr ""
-#~ "±zªº­Ó¤H¦r¨å¤w¸g¥H<strong>¥[±K¼Ò¦¡</strong>Àx¦s¡C³o«OÅ@¤F±zªºÁô¨p¡C¦pªG±z"
-#~ "§Ñ¤F±K½X¡A±z±NµLªk¦A¦s¨ú­Ó¤H¦r¨å¡C"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
-#~ msgstr "¸Ñ±K­Ó¤H¦r¨å¨Ã¥H©ú½XÀx¦s¡C"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Change crypto settings"
-#~ msgstr "§ïÅÜ¥[±K³]©w"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. "
-#~ "You may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy "
-#~ "in case the webmail system gets compromized and your personal dictionary "
-#~ "file gets stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and "
-#~ "are hard to decrypt without knowing the correct key (which is your "
-#~ "mailbox password).</p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to "
-#~ "encrypt your personal dictionary, you must remember that it gets &quot;"
-#~ "hashed&quot; with your mailbox password. If you forget your mailbox "
-#~ "password and the administrator changes it to a new value, your personal "
-#~ "dictionary will become useless and will have to be created anew. However, "
-#~ "if you or your system administrator change your mailbox password but you "
-#~ "still have the old password at hand, you will be able to enter the old "
-#~ "key to re-encrypt the dictionary with the new value.</p>"
-#~ msgstr ""
-#~ "±zªº­Ó¤H¦r¨å¨Ã¥¼¥[±K¡C«Øij±z±N¥¦¥[±K¡C¦]¬°¨Ï¥Î¹q¤l¶l¥ó±K½X¨Ó¥[±K¡A¦pªG±z§Ñ"
-#~ "¤F±K½X¡A±NµLªk¦A¦s¨ú¦r¨å¡A¦Ó¥²»Ý«Ø¥ß·sªº¡A¦pªG¨t²ÎºÞ²z­û­×§ï¤F±zªº±K½X¡A±z"
-#~ "¥²»Ý¥Î±K½X¸Ñ±K¡A¦A¥Î·s±K½X­«·s¥[±K¡C"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
-#~ msgstr "±N­Ó¤H¦r¨å¥[±K¡A¨Ã¥H¥[±K¼Ò¦¡Àx¦s¡C"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
-#~ msgstr "¦Û<strong>%s</strong>­Ó¤H¦r¨å¤¤§R¥h³o¨Ç¶µ¥Ø¡G"
-
-#~ msgid "All done!"
-#~ msgstr "¥þ³¡§¹¦¨!"
-
-#~ msgid "Personal Dictionary Updated"
-#~ msgstr "­Ó¤H¦r¨å¤w§ó·s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Please wait, communicating with the server..."
-#~ msgstr "½Ðµy­Ô¡A»P¦øªA¾¹³s½u¤¤...."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
-#~ "message:"
-#~ msgstr "½Ð¿ï¾Ü¥Î¨Ó«÷¦rÀˬdªº¦r¨å¡G"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "SquirrelSpell Initiating"
-#~ msgstr "±Ò©l«÷¦rÀˬd"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
-#~ "default dictionary."
-#~ msgstr ""
-#~ "³]©w§ïÅÜ¡G<strong>%s</strong> ±N¥H <strong>%s</strong> §@¬°¹w³]¦r¨å¡C"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
-#~ msgstr "¨Ï¥Î<strong>%s</strong> ¦r¨å¡]¹w³]­È¡^§@«÷¦rÀˬd¡C"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
-#~ msgstr "°ê»Ú¦r¨å³]©w¤w§ó·s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Please check any available international dictionaries which you would "
-#~ "like to use when spellchecking:"
-#~ msgstr "½Ð¿ï¾Ü±z·Q¥Î¨Ó§@«÷¦rÀˬdªº°ê»Ú¦r¨å¡G"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Make this dictionary my default selection:"
-#~ msgstr "³]¦¨¹w³]­È¡G"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Make these changes"
-#~ msgstr "§ïÅÜ"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Add International Dictionaries"
-#~ msgstr "·s¼W°ê»Ú¦r¨å"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Please choose which options you wish to set up:"
-#~ msgstr "½Ð¿ï¾Ü­n§ó§ïªº¶µ¥Ø¡G"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Edit your personal dictionary"
-#~ msgstr "½s­×­Ó¤H¦r¨å"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Set up international dictionaries"
-#~ msgstr "³]©w°ê»Ú¦r¨å"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
-#~ msgstr "¥[±K©Î¸Ñ±K­Ó¤H¦r¨å"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "SquirrelSpell Options Menu"
-#~ msgstr "«÷¦rÀˬd¿ï¶µ"
-
-#~ msgid "POP3: premature NOOP OK, NOT an RFC 1939 Compliant server"
-#~ msgstr "POP3:«D¦X©ó RFC 1939 ªº¦øªA¾¹"
-
-#~ msgid "NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant"
-#~ msgstr "¦øªA¾¹«D RFC 1939 ¬Û®e"
-
-#~ msgid "delete_move_next:"
-#~ msgstr "§R°£_²¾°Ê_¤U¤@¶µ¡G"
+# msgid "delete_move_next:"
+# msgstr "§R°£_²¾°Ê_¤U¤@¶µ¡G"