Updated Russian Translation.
authorgraf25 <graf25@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Fri, 1 Feb 2002 19:38:03 +0000 (19:38 +0000)
committergraf25 <graf25@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Fri, 1 Feb 2002 19:38:03 +0000 (19:38 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@2337 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

locale/ru_RU/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
locale/ru_RU/LC_MESSAGES/squirrelmail.po

index caad4d6..1006201 100644 (file)
Binary files a/locale/ru_RU/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and b/locale/ru_RU/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo differ
index 7da11af..d4f41b8 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: $Id$\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-01-24 15:07+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-01-31 09:30+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2001-10-29 09:00+0200\n"
 "Last-Translator: Konstantin Riabitsev <squirrelmail-i18n@mricon.com>\n"
 "Language-Team: Russian <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -19,81 +19,102 @@ msgid "Address Book"
 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:98
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:66
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:67
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:285 squirrelmail/src/vcard.php:85
 msgid "Name"
 msgstr "éÍÑ"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:99
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:67
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:68
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:286
 msgid "E-mail"
 msgstr "E-mail"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:100
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:68
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:69
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:287
 msgid "Info"
 msgstr "éÎÆÏ"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:103
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:71
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:72
 msgid "Source"
 msgstr "éÓÈÏÄÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:98
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:565
+#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:88
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:82
+#: squirrelmail/src/compose.php:309 squirrelmail/src/download.php:132
+#: squirrelmail/src/download.php:139
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:325
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:96
+#: squirrelmail/src/search.php:297
+msgid "To"
+msgstr "ëÏÍÕ"
+
+#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:91
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:84
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:328 squirrelmail/src/search.php:296
+msgid "Cc"
+msgstr "ëÏÐÉÑ"
+
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:86
+msgid "Bcc"
+msgstr "óÌÅÐÁÑ ËÏÐÉÑ"
+
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:99
 msgid "Use Addresses"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÄÒÅÓÁ"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:117
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:118
 msgid "Address Book Search"
 msgstr "ðÏÉÓË × ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÅ"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:173
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:126
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:127
 msgid "Search for"
 msgstr "éÓËÁÔØ"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:179
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:136
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:137
 msgid "in"
 msgstr "×Ï"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:180
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:139
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:140
 msgid "All address books"
 msgstr "×ÓÅÈ ÁÄÒÅÓÎÙÈ ËÎÉÇÁÈ"
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:128
+#: squirrelmail/functions/page_header.php:131
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:190
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:150
-#: squirrelmail/src/search.php:45 squirrelmail/src/search.php:124
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:151
+#: squirrelmail/src/search.php:191
 msgid "Search"
 msgstr "îÁÊÔÉ"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:191
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:151
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:152
 msgid "List all"
 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ×ÓÅ"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:213
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:176
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:177
 #, c-format
 msgid "Unable to list addresses from %s"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë ÁÄÒÅÓÁÍ × %s"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:236
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:201
+#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:239
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:205
 msgid "Your search failed with the following error(s)"
 msgstr "ðÏÉÓË ÎÅ ÚÁ×ÅÒÛÅΠÐÏ ÓÌÅÄÕÀÝÉÍ ÐÒÉÞÉÎÁÍ"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:159
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:243
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:206
+#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:246
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:210
 msgid "No persons matching your search was found"
 msgstr "ðÏ ÚÁÄÁÎÎÙÍ ÐÁÒÁÍÅÔÒÁÍ ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:219
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:223
 msgid "Return"
 msgstr "÷ÅÒÎÕÔØÓÑ"
 
@@ -138,9 +159,9 @@ msgstr "
 msgid "Update address"
 msgstr "ïÂÎÏ×ÉÔØ ÁÄÒÅÓ"
 
-#: squirrelmail/functions/display_messages.php:20
-#: squirrelmail/functions/display_messages.php:71
-#: squirrelmail/functions/display_messages.php:87
+#: squirrelmail/functions/display_messages.php:25
+#: squirrelmail/functions/display_messages.php:76
+#: squirrelmail/functions/display_messages.php:92
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:191 squirrelmail/src/addressbook.php:239
 msgid "ERROR"
 msgstr "ïûéâëá"
@@ -184,9 +205,9 @@ msgstr "
 #: squirrelmail/src/compose.php:305 squirrelmail/src/download.php:130
 #: squirrelmail/src/download.php:135
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:334
-#: squirrelmail/src/options_order.php:57
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:118
-#: squirrelmail/src/search.php:116
+#: squirrelmail/src/options_order.php:40
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:101
+#: squirrelmail/src/search.php:294
 msgid "Subject"
 msgstr "ôÅÍÁ"
 
@@ -195,29 +216,19 @@ msgstr "
 #: squirrelmail/src/compose.php:306 squirrelmail/src/download.php:131
 #: squirrelmail/src/download.php:137
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:322
-#: squirrelmail/src/options_order.php:55
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:112
-#: squirrelmail/src/search.php:117
+#: squirrelmail/src/options_order.php:38
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:95
+#: squirrelmail/src/search.php:295
 msgid "From"
 msgstr "ïÔ"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:575
 #: squirrelmail/src/compose.php:307 squirrelmail/src/download.php:133
-#: squirrelmail/src/download.php:141 squirrelmail/src/options_order.php:56
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:117
+#: squirrelmail/src/download.php:141 squirrelmail/src/options_order.php:39
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:100
 msgid "Date"
 msgstr "äÁÔÁ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:565
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:88
-#: squirrelmail/src/compose.php:309 squirrelmail/src/download.php:132
-#: squirrelmail/src/download.php:139
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:325
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:113
-#: squirrelmail/src/search.php:119
-msgid "To"
-msgstr "ëÏÍÕ"
-
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:50
 #: squirrelmail/src/compose.php:462 squirrelmail/src/read_body.php:566
 msgid "From:"
@@ -247,7 +258,7 @@ msgstr "
 msgid "Attach:"
 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÆÁÊÌ:"
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:568 squirrelmail/src/options_order.php:143
+#: squirrelmail/src/compose.php:568 squirrelmail/src/options_order.php:126
 msgid "Add"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ"
 
@@ -255,7 +266,7 @@ msgstr "
 msgid "Delete selected attachments"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ×ÙÄÅÌÅÎÎÙÅ ×ÓÔÁ×ËÉ"
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:122 squirrelmail/src/compose.php:609
+#: squirrelmail/functions/page_header.php:125 squirrelmail/src/compose.php:609
 #: squirrelmail/src/compose.php:613 squirrelmail/src/compose.php:617
 msgid "Addresses"
 msgstr "áÄÒÅÓÁ"
@@ -268,6 +279,7 @@ msgstr "
 msgid "Priority"
 msgstr "ðÒÉÏÒÉÔÅÔ"
 
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:174
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:98
 #: squirrelmail/src/compose.php:629 squirrelmail/src/read_body.php:424
 msgid "High"
@@ -278,6 +290,7 @@ msgstr "
 msgid "Normal"
 msgstr "îÏÒÍÁÌØÎÏ"
 
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:171
 #: squirrelmail/src/compose.php:631 squirrelmail/src/read_body.php:430
 msgid "Low"
 msgstr "îÅ ÓÒÏÞÎÏ"
@@ -309,7 +322,7 @@ msgstr "
 msgid "View message"
 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: squirrelmail/functions/mime.php:620 squirrelmail/src/download.php:41
+#: squirrelmail/functions/mime.php:624 squirrelmail/src/download.php:41
 #: squirrelmail/src/image.php:44 squirrelmail/src/vcard.php:196
 msgid "Download this as a file"
 msgstr "úÁÇÒÕÚÉÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÎÁ ÄÉÓË"
@@ -322,8 +335,8 @@ msgstr "
 msgid "Click here to go back"
 msgstr "ëÌÉËÎÉÔÅ ÚÄÅÓØ ÞÔÏÂÙ ×ÅÒÎÕÔØÓÑ ÎÁÚÁÄ"
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:124 squirrelmail/src/folders.php:29
-#: squirrelmail/src/left_main.php:234
+#: squirrelmail/functions/page_header.php:127 squirrelmail/src/folders.php:29
+#: squirrelmail/src/left_main.php:238
 msgid "Folders"
 msgstr "ðÁÐËÉ"
 
@@ -347,7 +360,7 @@ msgstr "
 msgid "Renamed successfully!"
 msgstr "ðÁÐËÁ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÁ."
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:53 squirrelmail/src/left_main.php:273
+#: squirrelmail/src/folders.php:53 squirrelmail/src/left_main.php:277
 msgid "refresh folder list"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÉÔØ"
 
@@ -392,17 +405,17 @@ msgstr "
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:168
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:175
 #: squirrelmail/src/folders.php:190 squirrelmail/src/options_highlight.php:76
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:320
+#: squirrelmail/src/options_identities.php:305
 #: squirrelmail/src/read_body.php:473
 msgid "Delete"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
 
-#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:33
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:34
 #: squirrelmail/src/folders.php:201 squirrelmail/src/folders.php:220
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "ïÔÐÉÓÁÔØÓÑ"
 
-#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:34
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:33
 #: squirrelmail/src/folders.php:201 squirrelmail/src/folders.php:261
 msgid "Subscribe"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ"
@@ -415,11 +428,11 @@ msgstr "
 msgid "No folders were found to subscribe to!"
 msgstr "ðÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÐÁÐÏË!"
 
-#: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:42
+#: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:40
 msgid "Rename a folder"
 msgstr "ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ"
 
-#: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:46
+#: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:44
 msgid "New name:"
 msgstr "îÏ×ÏÅ ÉÍÑ:"
 
@@ -427,13 +440,13 @@ msgstr "
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:138
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:133
 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:163
-#: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:53
+#: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:51
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:347
 msgid "Submit"
 msgstr "çÏÔÏ×Ï"
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:130
-#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:32 squirrelmail/src/help.php:91
+#: squirrelmail/functions/page_header.php:133
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:37 squirrelmail/src/help.php:91
 msgid "Help"
 msgstr "ðÏÍÏÝØ"
 
@@ -481,11 +494,15 @@ msgstr "
 msgid "Viewing an image attachment"
 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÇÒÁÆÉÞÅÓËÏÊ ×ÓÔÁ×ËÉ"
 
-#: squirrelmail/src/left_main.php:93
+#: squirrelmail/src/left_main.php:73
+msgid "INBOX"
+msgstr "÷ÈÏÄÑÝÉÅ"
+
+#: squirrelmail/src/left_main.php:97
 msgid "empty"
 msgstr "ÏÞÉÓÔÉÔØ"
 
-#: squirrelmail/src/left_main.php:267
+#: squirrelmail/src/left_main.php:271
 msgid "Last Refresh"
 msgstr "ïÂÎÏ×ÌÅÎÏ"
 
@@ -531,6 +548,7 @@ msgstr "
 msgid "Theme"
 msgstr "÷ÎÅÛÎÉÊ ÷ÉÄ"
 
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:40
 #: squirrelmail/src/options_display.php:51
 #: squirrelmail/src/options_display.php:80
 msgid "Default"
@@ -657,6 +675,7 @@ msgstr "
 msgid "Do not use Trash"
 msgstr "îÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ Trash (ÍÕÓÏÒÎÁÑ ËÏÒÚÉÎÁ)"
 
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:115
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:67
 msgid "Trash Folder"
 msgstr "íÕÓÏÒÎÁÑ ëÏÒÚÉÎÁ (Trash)"
@@ -665,6 +684,7 @@ msgstr "
 msgid "Do not use Sent"
 msgstr "îÅ ËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÐÁÐËÕ Sent"
 
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:118
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:78
 msgid "Sent Folder"
 msgstr "ðÁÐËÁ Ó ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÍÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ (Sent)"
@@ -673,6 +693,7 @@ msgstr "
 msgid "Do not use Drafts"
 msgstr "îÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ ÄÌÑ ÞÅÒÎÏ×ÉËÏ× (Drafts)"
 
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:121
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:89
 msgid "Draft Folder"
 msgstr "ðÁÐËÁ ÄÌÑ ÞÅÒÎÏ×ÉËÏ× (Drafts)"
@@ -693,6 +714,7 @@ msgstr "
 msgid "Right"
 msgstr "óÐÒÁ×Á"
 
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:43
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:111
 msgid "pixels"
 msgstr "ÐÉËÓÅÌÅÊ"
@@ -778,17 +800,17 @@ msgstr "
 msgid "Disabled"
 msgstr "÷ÙËÌÀÞÅÎÏ"
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:126
+#: squirrelmail/functions/page_header.php:129
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:62
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:34
 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:97
 #: squirrelmail/src/options.php:165 squirrelmail/src/options_highlight.php:62
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:58
-#: squirrelmail/src/options_order.php:48
+#: squirrelmail/src/options_identities.php:44
+#: squirrelmail/src/options_order.php:31
 msgid "Options"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:113 squirrelmail/src/options.php:264
+#: squirrelmail/src/options.php:113 squirrelmail/src/options.php:267
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:62
 msgid "Message Highlighting"
 msgstr "ã×ÅÔÏ×ÏÅ ÷ÙÄÅÌÅÎÉÅ óÏÏÂÝÅÎÉÊ"
@@ -887,11 +909,6 @@ msgstr "
 msgid "Ex: 63aa7f"
 msgstr "îÁÐÒ: eeffff"
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:91
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:328 squirrelmail/src/search.php:118
-msgid "Cc"
-msgstr "ëÏÐÉÑ"
-
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:94
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:331
 msgid "To or Cc"
@@ -901,68 +918,68 @@ msgstr "
 msgid "Matches"
 msgstr "éÓËÁÔØ ÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÑ ×"
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:58
+#: squirrelmail/src/options_identities.php:44
 msgid "Advanced Identities"
 msgstr "òÁÓÛÉÒÅÎÎÙÅ íÅÔÒÉËÉ"
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:69
+#: squirrelmail/src/options_identities.php:55
 msgid "Default Identity"
 msgstr "íÅÔÒÉËÉ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:80
+#: squirrelmail/src/options_identities.php:66
 #, c-format
 msgid "Alternate Identity %d"
 msgstr "áÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÙÅ íÅÔÒÉËÉ %d"
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:90
+#: squirrelmail/src/options_identities.php:76
 msgid "Add a New Identity"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÙÅ íÅÔÒÉËÉ"
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:306
+#: squirrelmail/src/options_identities.php:291
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:49
 msgid "Full Name"
 msgstr "éÍÑ"
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:307
+#: squirrelmail/src/options_identities.php:292
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "áÄÒÅÓ ÜÌ. ðÏÞÔÙ"
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:308
+#: squirrelmail/src/options_identities.php:293
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:65
 msgid "Reply To"
 msgstr "ïÂÒÁÔÎÙÊ ÁÄÒÅÓ"
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:315
+#: squirrelmail/src/options_identities.php:300
 msgid "Save / Update"
 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ / ïÂÎÏ×ÉÔØ"
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:318
+#: squirrelmail/src/options_identities.php:303
 msgid "Make Default"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:324
+#: squirrelmail/src/options_identities.php:309
 msgid "Move Up"
 msgstr "ðÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ ×ÙÛÅ"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:125 squirrelmail/src/options.php:280
-#: squirrelmail/src/options_order.php:48
+#: squirrelmail/src/options.php:125 squirrelmail/src/options.php:283
+#: squirrelmail/src/options_order.php:31
 msgid "Index Order"
 msgstr "ðÏÒÑÄÏË ÉÎÄÅËÓÁÃÉÉ"
 
-#: squirrelmail/src/options_order.php:54
+#: squirrelmail/src/options_order.php:37
 msgid "Checkbox"
 msgstr "þÅËÂÏËÓ"
 
-#: squirrelmail/src/options_order.php:58
+#: squirrelmail/src/options_order.php:41
 msgid "Flags"
 msgstr "æÌÁÖËÉ"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:587
-#: squirrelmail/src/options_order.php:59
+#: squirrelmail/src/options_order.php:42
 msgid "Size"
 msgstr "òÁÚÍÅÒ"
 
-#: squirrelmail/src/options_order.php:102
+#: squirrelmail/src/options_order.php:85
 msgid ""
 "The index order is the order that the columns are arranged in the message "
 "index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
@@ -971,19 +988,19 @@ msgstr ""
 "ðÏÒÑÄÏË ÉÎÄÅËÓÁÃÉÉ ÜÔÏ ÐÏÒÑÄÏË × ËÏÔÏÒÏÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÔÏÂÒÁÖÁÀÔÓÑ × ×ÁÛÅÊ "
 "ÐÁÐËÅ.÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÄÏÂÁ×ÉÔØ, ÕÄÁÌÉÔØ, ÉÌÉ ÐÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ ËÏÌÏÎËÉ ËÁË ×ÁÍ ÕÇÏÄÎÏ."
 
-#: squirrelmail/src/options_order.php:111
+#: squirrelmail/src/options_order.php:94
 msgid "up"
 msgstr "×ÙÛÅ"
 
-#: squirrelmail/src/options_order.php:113
+#: squirrelmail/src/options_order.php:96
 msgid "down"
 msgstr "ÎÉÖÅ"
 
-#: squirrelmail/src/options_order.php:118
+#: squirrelmail/src/options_order.php:101
 msgid "remove"
 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ"
 
-#: squirrelmail/src/options_order.php:147
+#: squirrelmail/src/options_order.php:130
 msgid "Return to options page"
 msgstr "÷ÅÒÎÕÔØÓÑ Ë ÎÁÓÔÒÏÊËÁÍ"
 
@@ -1055,31 +1072,31 @@ msgstr "
 msgid "Signature"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:101 squirrelmail/src/options.php:248
+#: squirrelmail/src/options.php:101 squirrelmail/src/options.php:251
 msgid "Personal Information"
 msgstr "ìÉÞÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:107 squirrelmail/src/options.php:256
+#: squirrelmail/src/options.php:107 squirrelmail/src/options.php:259
 msgid "Display Preferences"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ×ÉÄÁ"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:119 squirrelmail/src/options.php:272
+#: squirrelmail/src/options.php:119 squirrelmail/src/options.php:275
 msgid "Folder Preferences"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ðÁÐÏË"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:232
+#: squirrelmail/src/options.php:235
 msgid "Successfully Saved Options"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:236
+#: squirrelmail/src/options.php:239
 msgid "Refresh Folder List"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÐÁÐÏË"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:238
+#: squirrelmail/src/options.php:241
 msgid "Refresh Page"
 msgstr "ïÂÎÏ×ÉÔØ ÓÔÒÁÎÉÃÕ"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:250
+#: squirrelmail/src/options.php:253
 msgid ""
 "This contains personal information about yourself such as your name, your "
 "email address, etc."
@@ -1087,7 +1104,7 @@ msgstr ""
 "úÄÅÓØ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ ÌÉÞÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÓÅÂÅ: ÉÍÑ, ÆÁÍÉÌÉÀ, ÁÄÒÅÓ "
 "ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ ÐÏÞÔÙ, ÉÔÄ."
 
-#: squirrelmail/src/options.php:258
+#: squirrelmail/src/options.php:261
 msgid ""
 "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
 "you, such as the colors, the language, and other settings."
@@ -1095,7 +1112,7 @@ msgstr ""
 "úÄÅÓØ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ ËÁË SquirrelMail ×ÙÇÌÑÄÉÔ × ×ÁÛÅÍ ÂÒÁÕÚÅÒÅ -- ×Ù "
 "ÍÏÖÅÔÅ ÉÚÍÅÎÉÔØ Ã×ÅÔÁ, ÑÚÙË, É ÐÒÏÞÉÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ."
 
-#: squirrelmail/src/options.php:266
+#: squirrelmail/src/options.php:269
 msgid ""
 "Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
 "colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
@@ -1105,28 +1122,28 @@ msgstr ""
 "ÏÔ ÎÁÓÔÒÏÅË. üÔÏ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ Ó ÌÅÇËÏÓÔØÀ ÏÔÓÌÅÖÉ×ÁÔØ ×ÁÖÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÔ "
 "ÐÒÏÞÉÈ, ÏÓÏÂÅÎÎÏ ÐÒÉ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÉ ÓÐÉÓËÏ× ÒÁÓÓÙÌËÉ."
 
-#: squirrelmail/src/options.php:274
+#: squirrelmail/src/options.php:277
 msgid ""
 "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
 msgstr "úÄÅÓØ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ ÒÁÚÎÙÅ ÐÁÐËÉ × ×ÁÛÅÍ ÑÝÉËÅ."
 
-#: squirrelmail/src/options.php:282
+#: squirrelmail/src/options.php:285
 msgid ""
 "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
 "headers in any order you want."
 msgstr "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÍÅÎÑÔØ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ× × ÔÁÂÌÉÃÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
 
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:78
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:61
 msgid "Message not printable"
 msgstr "îÅÐÅÞÁÔÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:107
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:90
 #: squirrelmail/src/printer_friendly_main.php:15
 #: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:21
 msgid "Printer Friendly"
 msgstr "÷ÅÒÓÉÑ ÄÌÑ ÐÅÞÁÔÉ"
 
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:115
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:98
 msgid "CC"
 msgstr "ëÏÐÉÑ"
 
@@ -1191,12 +1208,12 @@ msgstr "
 msgid "Mailer"
 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ áÇÅÎÔ"
 
-#: squirrelmail/functions/auth.php:29 squirrelmail/src/redirect.php:60
+#: squirrelmail/functions/auth.php:33 squirrelmail/src/redirect.php:60
 #: squirrelmail/src/redirect.php:64
 msgid "You must be logged in to access this page."
 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ××ÅÄÉÔÅ ÌÏÇÉΠɠÐÁÒÏÌØ ÞÔÏÂÙ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÄÏÓÔÕÐ."
 
-#: squirrelmail/functions/auth.php:30 squirrelmail/src/redirect.php:65
+#: squirrelmail/functions/auth.php:34 squirrelmail/src/redirect.php:65
 msgid "Go to the login page"
 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ ËÏ ×ÈÏÄÎÏÊ ÓÔÒÁÎÉÃÅ"
 
@@ -1208,23 +1225,23 @@ msgstr "
 msgid "Contact your administrator for help."
 msgstr "ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó ÷ÁÛÉÍ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÏÍ."
 
-#: squirrelmail/src/search.php:114
+#: squirrelmail/src/search.php:292
 msgid "Body"
 msgstr "ôÅÌÏ"
 
-#: squirrelmail/src/search.php:115
+#: squirrelmail/src/search.php:293
 msgid "Everywhere"
 msgstr "÷ÅÚÄÅ"
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:114 squirrelmail/src/signout.php:84
+#: squirrelmail/functions/page_header.php:117 squirrelmail/src/signout.php:72
 msgid "Sign Out"
 msgstr "úÁËÏÎÞÉÔØ ÓÅÁÎÓ"
 
-#: squirrelmail/src/signout.php:90
+#: squirrelmail/src/signout.php:78
 msgid "You have been successfully signed out."
 msgstr "óÅÁÎÓ ÒÁÂÏÔÙ ÚÁËÏÎÞÅÎ."
 
-#: squirrelmail/src/signout.php:92
+#: squirrelmail/src/signout.php:80
 msgid "Click here to log back in."
 msgstr "ëÌÉËÎÉÔÅ ÚÄÅÓØ ÞÔÏÂÙ ×ÏÊÔÉ × ÓÉÓÔÅÍÕ ÓÎÏ×Á."
 
@@ -1281,7 +1298,7 @@ msgid "Title & Org. / Dept."
 msgstr "þÉΠɠËÏÍÐÁÎÉÑ / ïÔÄÅÌ"
 
 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:50
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:53
+#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:37
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:152
 msgid "Personal address book"
 msgstr "ðÅÒÓÏÎÁÌØÎÁÑ ÁÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
@@ -1300,10 +1317,10 @@ msgstr "
 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:221
 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:260
 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:293
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:247
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:267
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:290
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:319
+#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:239
+#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:260
+#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:285
+#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:317
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:348
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:383
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:436
@@ -1311,49 +1328,49 @@ msgid "Addressbook is read-only"
 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ ÄÏÓÔÕÐÎÁ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ"
 
 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:231
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:252
+#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:244
 #, c-format
 msgid "User '%s' already exist"
 msgstr "àÚÅÒ '%s' ÕÖÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
 
 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:303
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:324
+#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:323
 #, c-format
 msgid "User '%s' does not exist"
 msgstr "àÚÅÒ '%s' ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
 
-#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:51
+#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:35
 msgid "Global address book"
 msgstr "ïÂÝÁÑ áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
 
-#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:71
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:94
+#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:56
+#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:83
 msgid "No such file or directory"
 msgstr "æÁÊÌ ÉÌÉ ÄÉÒÅËÔÏÒÉÑ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÔ"
 
-#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:81
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:114
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:150
+#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:69
+#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:104
+#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:139
 msgid "Open failed"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÞÔÅÎÉÉ"
 
-#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:178
-#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:184
-#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:190
+#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:171
+#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:177
+#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:183
 msgid "Can not modify global address book"
 msgstr "úÁÐÉÓÉ × ïÂÝÅÊ áÄÒÅÓÎÏÊ ëÎÉÇÅ ÎÅ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÙ"
 
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:61
+#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:46
 msgid "Not a file name"
 msgstr "îÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ"
 
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:271
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:295
+#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:265
+#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:291
 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:330
 msgid "Could not lock datafile"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ ÐÏÓÔÁ×ÉÔØ lock"
 
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:283
+#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:278
 msgid "Write to addressbook failed"
 msgstr "ðÏÐÙÔËÁ ÚÁÐÉÓÉ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ"
 
@@ -1395,13 +1412,13 @@ msgstr "
 msgid "Nickname contains illegal characters"
 msgstr "îÉËÎÅÊÍ ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÅ ÓÉÍ×ÏÌÙ"
 
-#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:116
-#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:141
-#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:166
+#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:106
+#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:131
+#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:156
 msgid "view"
 msgstr "ÐÒÏÓÍÏÔÒÅÔØ"
 
-#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:183
+#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:173
 msgid "Business Card"
 msgstr "÷ÉÚÉÔËÁ"
 
@@ -1520,48 +1537,48 @@ msgstr "j M Y"
 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:66
 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:104
 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:107
-#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:241
+#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:245
 #, c-format
 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÎÁÓÔÒÏÅË (%s). òÁÂÏÔÁ ÐÒÅËÒÁÝÅÎÁ."
 
-#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:377
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:268
+#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:381
+#: squirrelmail/functions/prefs.php:269
 #, c-format
 msgid "Error creating directory %s."
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ÄÉÒÅËÔÏÒÉÉ %s."
 
-#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:378
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:269
+#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:382
+#: squirrelmail/functions/prefs.php:270
 msgid "Could not create hashed directory structure!"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÈÜÛ-ÄÉÒÅËÔÏÒÉÉ!"
 
-#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:379
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:171 squirrelmail/functions/prefs.php:176
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:270
+#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:383
+#: squirrelmail/functions/prefs.php:172 squirrelmail/functions/prefs.php:177
+#: squirrelmail/functions/prefs.php:271
 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
 msgstr "ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó ÷ÁÛÉÍ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÏÍ."
 
-#: squirrelmail/functions/display_messages.php:23
+#: squirrelmail/functions/display_messages.php:28
 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:224
 msgid "Unknown user or password incorrect."
 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÅ ÌÏÇÉΠÉÌÉ ÐÁÒÏÌØ."
 
-#: squirrelmail/functions/display_messages.php:25
+#: squirrelmail/functions/display_messages.php:30
 msgid "Click here to try again"
 msgstr "ëÌÉËÎÉÔÅ ÚÄÅÓØ ÞÔÏÂÙ ÐÏÐÒÏÂÏ×ÁÔØ ÅÝÅ ÒÁÚ."
 
-#: squirrelmail/functions/display_messages.php:39
+#: squirrelmail/functions/display_messages.php:44
 #, c-format
 msgid "Welcome to %s's WebMail system"
 msgstr "äÏÂÒÏ ÐÏÖÁÌÏ×ÁÔØ ÎÁ WWW-ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ %s."
 
-#: squirrelmail/functions/display_messages.php:51
+#: squirrelmail/functions/display_messages.php:56
 #, c-format
 msgid "Running SquirrelMail version %s (c) 1999-2001."
 msgstr "SquirrelMail ×ÅÒÓÉÑ %s (c) 1999-2001."
 
-#: squirrelmail/functions/display_messages.php:76
+#: squirrelmail/functions/display_messages.php:81
 #, c-format
 msgid "Click here to return to %s"
 msgstr "îÁÖÍÉÔÅ ÚÄÅÓØ ÞÔÏÂÙ ×ÅÒÎÕÔØÓÑ × %s"
@@ -1644,15 +1661,15 @@ msgstr "
 msgid "(unknown sender)"
 msgstr "(ÉÎËÏÇÎÉÔÏ)"
 
-#: squirrelmail/functions/imap_search.php:61
+#: squirrelmail/functions/imap_search.php:82
 msgid "No Messages Found"
 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÊ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ"
 
-#: squirrelmail/functions/imap_search.php:151
+#: squirrelmail/functions/imap_search.php:172
 msgid "Found"
 msgstr "îÁÊÄÅÎÏ"
 
-#: squirrelmail/functions/imap_search.php:151
+#: squirrelmail/functions/imap_search.php:172
 msgid "messages"
 msgstr "ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
@@ -1721,8 +1738,8 @@ msgstr "
 #: squirrelmail/functions/mime.php:370
 msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
 msgstr ""
-"ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ ÒÁÓËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ ÓÔÒÕËÔÕÒÕ. ïÔÐÒÁ×ØÔÅ "
-"ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ Ï ÏÛÉÂËÅ Á×ÔÏÒÁÍ!"
+"ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ ÒÁÓËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ ÓÔÒÕËÔÕÒÕ. ïÔÐÒÁ×ØÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ Ï ÏÛÉÂËÅ "
+"Á×ÔÏÒÁÍ!"
 
 #: squirrelmail/functions/mime.php:431
 msgid ""
@@ -1750,15 +1767,15 @@ msgstr "
 msgid "FETCH line:"
 msgstr "FETCH ÓÔÒÏËÁ:"
 
-#: squirrelmail/functions/mime.php:649
+#: squirrelmail/functions/mime.php:653
 msgid "Attachments"
 msgstr "÷ÓÔÁ×ËÉ"
 
-#: squirrelmail/functions/mime.php:688
+#: squirrelmail/functions/mime.php:692
 msgid "download"
 msgstr "ÚÁÇÒÕÚÉÔØ"
 
-#: squirrelmail/functions/mime.php:967
+#: squirrelmail/functions/mime.php:979
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:53
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:111
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:36
@@ -1768,7 +1785,7 @@ msgstr "
 msgid "Title:"
 msgstr "úÁÇÏÌÏ×ÏË:"
 
-#: squirrelmail/functions/mime.php:1137
+#: squirrelmail/functions/mime.php:1149
 msgid "sec_remove_eng.png"
 msgstr "sec_remove_ru.png"
 
@@ -1778,22 +1795,24 @@ msgid "Option Type '%s' Not Found"
 msgstr "ïÐÃÉÑ '%s' ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ"
 
 #: squirrelmail/functions/options.php:253
+#: squirrelmail/plugins/administrator/options.php:342
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:51
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:134
 msgid "Yes"
 msgstr "äÁ"
 
 #: squirrelmail/functions/options.php:258
+#: squirrelmail/plugins/administrator/options.php:343
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:58
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:141
 msgid "No"
 msgstr "îÅÔ"
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:108
+#: squirrelmail/functions/page_header.php:111
 msgid "Current Folder"
 msgstr "ôÅËÕÝÁÑ ÐÁÐËÁ"
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:120
+#: squirrelmail/functions/page_header.php:123
 msgid "Compose"
 msgstr "îÏ×ÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
@@ -1806,15 +1825,15 @@ msgstr ""
 "æÁÊÌ ÎÁÓÔÒÏÅË %s ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. úÁËÏÎÞÉÔÅ ÓÅÁÎÓ, ÚÁÔÅÍ ÎÁÞÎÉÔÅ ÅÇÏ ÓÎÏ×Á "
 "ÞÔÏÂÙ ×ÏÓÓÏÚÄÁÔØ ÆÁÊÌ. "
 
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:169 squirrelmail/functions/prefs.php:174
+#: squirrelmail/functions/prefs.php:170 squirrelmail/functions/prefs.php:175
 msgid "Error opening "
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔËÒÙÔÉÉ "
 
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:170
+#: squirrelmail/functions/prefs.php:171
 msgid "Default preference file not found!"
 msgstr "äÅÆÏÌÔÎÙÊ ÆÁÊÌ ÎÁÓÔÒÏÅË ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ!"
 
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:175
+#: squirrelmail/functions/prefs.php:176
 msgid "Could not create initial preference file!"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ ÎÁÓÔÒÏÅË!"
 
@@ -1910,8 +1929,10 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
 "cgi scripts. (planned)."
-msgstr "âåóðìáôîï - óÅÒ×ÅÒÁ Ó ÐÌÏÈÏ ÎÁÓÔÒÏÅÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÏÊ cgi-ÓËÒÉÐÔÏ×, ËÏÔÏÒÙÅ"
-"ÐÏÚ×ÏÌÑÀÔ ÏÔÐÒÁ×ÌÑÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÞÅÒÅÚ ×ÅÂ-ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ. ïÔ Osirusoft"
+msgstr ""
+"âåóðìáôîï - óÅÒ×ÅÒÁ Ó ÐÌÏÈÏ ÎÁÓÔÒÏÅÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÏÊ cgi-ÓËÒÉÐÔÏ×, "
+"ËÏÔÏÒÙÅÐÏÚ×ÏÌÑÀÔ ÏÔÐÒÁ×ÌÑÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÞÅÒÅÚ ×ÅÂ-ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ. ïÔ "
+"Osirusoft"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:464
 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
@@ -2148,11 +2169,11 @@ msgstr "
 msgid "OFF"
 msgstr "÷ÙËÌ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:31
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:49
 msgid "SpellChecker Options"
 msgstr "ïÐÃÉÉ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÐÒÁ×ÏÐÉÓÁÎÉÑ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:33
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:51
 msgid ""
 "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
 "choose which languages should be available to you when spell-checking."
@@ -2161,19 +2182,19 @@ msgstr ""
 "ÌÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒÉË, ÉÌÉ ÐÏÍÅÔÉÔØ ËÁËÉÅ ÑÚÙËÉ ×Ù ÖÅÌÁÅÔÅ ÉÍÅÔØ ÄÏÓÔÕÐÎÙÍÉ ÐÒÉ "
 "ÐÒÏ×ÅÒËÅ."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:49
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:77
 msgid "Check Spelling"
 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ðÒÁ×ÏÐÉÓÁÎÉÅ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:35
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:54
 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
 msgstr "ïÂÒÁÔÎÏ Ë &quot;îÁÓÔÒÏÊËÁÍ ÐÒÁ×ÏÐÉÓÁÎÉÑ&quot;"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:210
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:356
 msgid "ATTENTION:"
 msgstr "÷ÎÉÍÁÎÉÅ:"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:211
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:357
 msgid ""
 "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
 "likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
@@ -2194,43 +2215,65 @@ msgstr ""
 "ÐÒÉÄÅÔÓÑ ÐÏÓÔÕÐÉÔØ ÅÓÌÉ ×Ù ÎÅ ÐÏÍÎÉÔÅ ×ÁÛ ÓÔÁÒÙÊ ÐÁÒÏÌØ -- ÂÅÚ ÎÅÇÏ "
 "ÐÅÒÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ ÓÌÏ×ÁÒØ ÚÁÎÏ×Ï ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:217
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:363
 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ÍÏÊ ÓÌÏ×ÁÒØ É ÎÁÞÁÔØ ÎÏ×ÙÊ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:218
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:364
 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
 msgstr "òÁÓËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ ÍÏÊ ÓÌÏ×ÁÒØ ÓÔÁÒÙÍ ÐÁÒÏÌÅÍ:"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:221
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:368
 msgid "Proceed"
 msgstr "äÁÌØÛÅ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:227
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:229
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:374
+msgid "You must make a choice"
+msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÓÄÅÌÁÊÔÅ ×ÙÂÏÒ"
+
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:375
+msgid ""
+"You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
+msgstr ""
+"÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÁÛ ÓÔÁÒÙÊ ÓÌÏ×ÁÒÉË, ÉÌÉ ××ÅÓÔÉ ÐÁÒÏÌØ ÄÌÑ ÒÁÓËÏÄÉÒÏ×ËÉ, "
+"ÎÏ ÎÅ É ÔÏ É ÄÒÕÇÏÅ ÓÒÁÚÕ."
+
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:376
+msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
+msgstr "üÔÁ ÁËÃÉÑ ÕÄÁÌÉÔ ×ÁÛ ÌÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒÉË. ðÒÏÄÏÌÖÁÔØ?"
+
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:385
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:388
 msgid "Error Decrypting Dictionary"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÒÁÓËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÉ ÓÌÏ×ÁÒÑ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_interface.php:43
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_options.php:41
-msgid "SECURITY BREACH ON DECK 5! CMDR TUVOK AND SECURITY TEAM REQUESTED."
-msgstr "ïûéâëá úáýéôù."
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:506
+msgid "Cute."
+msgstr "íÏÌÏÄÅÃ."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:24
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:33
 msgid "Your personal dictionary was erased."
 msgstr "÷ÁÛ ÌÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒÉË ÂÙÌ ÕÄÁÌÅÎ."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:25
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:32
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:34
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:47
 msgid "Dictionary Erased"
 msgstr "óÌÏ×ÁÒØ ÕÄÁÌÅÎ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:30
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:57
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:41
+msgid ""
+"Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
+"\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
+msgstr ""
+"÷ÁÛ ÌÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒÉË ÂÙÌ ÕÄÁÌÅÎ. úÁËÒÏÊÔÅ ÜÔÏ ÏËÎÏ É ÎÁÖÍÉÔÅ "
+"\"ðÒÏ×ÅÒËÁ ðÒÁ×ÏÐÉÓÁÎÉÑ\" ÓÎÏ×Á, ÞÔÏÂÙ ÚÁËÏÎÞÉÔØ ÐÒÏ×ÅÒËÕ."
+
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:45
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:77
 msgid "Close this Window"
 msgstr "úÁËÒÙÔØ ÏËÎÏ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:48
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:70
 msgid ""
 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
 "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
@@ -2238,11 +2281,11 @@ msgstr ""
 "÷ÁÛ ÌÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒØ ÂÙÌ ÚÁËÏÄÉÒÏ×ÁΠÎÏ×ÙÍ ÐÁÒÏÌÅÍ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ×ÅÒÎÉÔÅÓØ ÎÁ "
 "ÓÔÒÁÎÉÞËÕ Ó &quot;ïÐÃÉÑÍÉ ÐÒÁ×ÏÐÉÓÁÎÉÑ&quot;."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:51
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:72
 msgid "Successful Re-encryption"
 msgstr "ðÅÒÅËÏÄÉÒÏ×ËÁ ÐÒÏÛÌÁ ÂÌÁÇÏÐÏÌÕÞÎÏ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:54
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:75
 msgid ""
 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
 "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
@@ -2252,11 +2295,11 @@ msgstr ""
 "ÜÔÏ ÏËÎÏ É ÎÁÖÍÉÔÅ ËÎÏÐËÕ \"ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÒÁ×ÏÐÉÓÁÎÉÅ\" ÚÁÎÏ×Ï, ÞÔÏÂÙ "
 "×ÏÚÏÂÎÏ×ÉÔØ ÐÒÏ×ÅÒËÕ."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:59
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:79
 msgid "Dictionary re-encrypted"
 msgstr "óÌÏ×ÁÒØ ÐÅÒÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod.php:25
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod:39
 msgid ""
 "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
 "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
@@ -2264,7 +2307,7 @@ msgstr ""
 "÷ÁÛ ÌÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒØ ÂÙÌ <strong>ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎ</strong> É ÔÅÐÅÒØ ÈÒÁÎÉÔÓÑ × "
 "<strong>ÚÁËÏÄÉÒÏ×ÁÎÎÏÍ ÆÏÒÍÁÔÅ</strong>."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod.php:36
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod:54
 msgid ""
 "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
 "stored as <strong>clear text</strong>."
@@ -2272,142 +2315,174 @@ msgstr ""
 "÷ÁÛ ÌÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒØ ÂÙÌ <strong>ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÎ</strong> É ÔÅÐÅÒØ ÈÒÁÎÉÔÓÑ × "
 "<strong>ÎÅÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÏÍ ÆÏÒÍÁÔÅ</strong>."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod.php:44
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod.php:45
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod:65
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:76
 msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÛÉÆÒÏ×ËÉ ÌÉÞÎÏÇÏ ÓÌÏ×ÁÒÑ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:121
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:196
 msgid "SquirrelSpell Results"
 msgstr "òÅÚÕÌØÔÁÔÙ ÐÒÏ×ÅÒËÉ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:170
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:256
+msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
+msgstr "ðÒÏ×ÅÒËÁ ÐÒÁ×ÏÐÉÓÁÎÉÑ ÚÁËÏÎÞÅÎÁ. óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ?"
+
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:258
+msgid "No changes were made."
+msgstr "îÉËÁËÉÈ ÉÚÍÅÎÅÎÉÊ ÎÅ ÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÏ."
+
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:260
+msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
+msgstr "úÁÐÉÓÙ×ÁÅÍ ×ÁÛ ÌÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒÉË ÎÁ ÄÉÓË... ðÏÄÏÖÄÉÔÅ."
+
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:281
 #, c-format
 msgid "Found %s errors"
 msgstr "îÁÊÄÅÎÏ %s ÏÛÉÂÏË"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:183
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:302
 msgid "Line with an error:"
 msgstr "óÔÒÏËÁ Ó ÏÛÉÂËÏÊ:"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:192
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:312
 msgid "Error:"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ:"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:200
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:321
 msgid "Suggestions:"
 msgstr "ðÏÄÓËÁÚËÉ:"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:206
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:328
 msgid "Suggestions"
 msgstr "ðÏÄÓËÁÚËÉ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:214
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:336
 msgid "Change to:"
 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÎÁ:"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:223
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:345
 msgid "Occurs times:"
 msgstr "îÁÊÄÅÎÏ ÒÁÚ:"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:239
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:362
 msgid "Change this word"
 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÜÔÏ ÓÌÏ×Ï"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:240
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:363
 msgid "Change"
 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:242
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:365
 msgid "Change ALL occurances of this word"
 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÷óå ÓÌÏ×Á Ó ÜÔÏÊ ÏÛÉÂËÏÊ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:243
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:366
 msgid "Change All"
 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÷ÓÅ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:245
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:368
 msgid "Ignore this word"
 msgstr "ðÒÏÐÕÓÔÉÔØ ÜÔÏ ÓÌÏ×Ï"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:246
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:369
 msgid "Ignore"
 msgstr "ðÒÏÐÕÓÔÉÔØ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:248
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:371
 msgid "Ignore ALL occurances this word"
 msgstr "ðÒÏÐÕÓÔÉÔØ ÷óå ÓÌÏ×Á Ó ÜÔÏÊ ÏÛÉÂËÏÊ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:249
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:372
 msgid "Ignore All"
 msgstr "ðÒÏÐÕÓÔÉÔØ ÷ÓÅ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:251
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:374
 msgid "Add this word to your personal dictionary"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÏ ÓÌÏ×Ï × ×ÁÛ ÌÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒØ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:252
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:375
 msgid "Add to Dic"
 msgstr "÷ ÓÌÏ×ÁÒØ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:264
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:388
 msgid "Close and Commit"
 msgstr "úÁËÒÙÔØ É ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:266
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:390
 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
 msgstr ""
 "ðÒÏ×ÅÒËÁ ÐÒÁ×ÏÐÉÓÁÎÉÑ ÎÅ ÚÁËÏÎÞÅÎÁ. ÷ ÓÁÍÏÍ ÄÅÌÅ ÚÁËÒÙÔØ É ÓÏÈÒÁÎÉÔØ "
 "ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ?"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:269
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:393
 msgid "Close and Cancel"
 msgstr "úÁËÒÙÔØ É ÓÂÒÏÓÉÔØ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:271
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:395
 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
 msgstr ""
 "ðÒÏ×ÅÒËÁ ÐÒÁ×ÏÐÉÓÁÎÉÑ ÎÅ ÚÁËÏÎÞÅÎÁ. ÷ ÓÁÍÏÍ ÄÅÌÅ ÚÁËÒÙÔØ É ÓÂÒÏÓÉÔØ ×ÓÅ "
 "ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ?"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/testsound.php:33
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:285
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me_not.mod.php:50
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:412
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me_not.mod:70
 msgid "Close"
 msgstr "úÁËÒÙÔØ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:286
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:414
 msgid "No errors found"
 msgstr "ïÛÉÂÏË ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod.php:21
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod.php:56
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:28
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:77
 msgid "Personal Dictionary"
 msgstr "ìÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒÉË"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod.php:21
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod.php:61
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:29
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:99
 msgid "No words in your personal dictionary."
 msgstr "÷ ×ÁÛÅÍ ÌÉÞÎÏÍ ÓÌÏ×ÁÒÅ ÎÅÔ ÓÌÏ×."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod.php:24
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:36
 msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÏÔÍÅÔØÔÅ ÔÅ ÓÌÏ×Á, ËÏÔÏÒÙÅ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÉÚ ÓÌÏ×ÁÒÑ."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod.php:35
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:58
 #, c-format
 msgid "%s dictionary"
 msgstr "%s ÓÌÏ×ÁÒØ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod.php:54
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:89
 msgid "Delete checked words"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ×ÙÄÅÌÅÎÎÙÅ ÓÌÏ×Á"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod.php:65
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:103
 msgid "Edit your Personal Dictionary"
 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ×ÁÛ ÌÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒØ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod.php:22
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:25
+msgid "Please make your selection first."
+msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÓÐÅÒ×Á ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÏÐÃÉÀ."
+
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:27
+msgid ""
+"This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
+"format. Proceed?"
+msgstr ""
+"üÔÁ ÁËÃÉÑ ÚÁËÏÄÉÒÕÅÔ ×ÁÛ ÓÌÏ×ÁÒØ É ÂÕÄÅÔ ÈÒÁÎÉÔØ ÅÇÏ ÎÁ ÄÉÓËÅ × ÛÉÆÒÏ×ÁÎÏÍ "
+"ÆÏÒÍÁÔÅ. ðÒÏÄÏÌÖÁÔØ?"
+
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:30
+msgid ""
+"This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
+"format. Proceed?"
+msgstr ""
+"üÔÁ ÁËÃÉÑ ÒÁÓËÏÄÉÒÕÅÔ ×ÁÛ ÓÌÏ×ÁÒØ É ÓÏÈÒÁÎÉÔ ÅÇÏ ÎÁ ÄÉÓËÅ × ÎÅÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÏÍ "
+"ÆÏÒÍÁÔÅ. ðÒÏÄÏÌÖÁÔØ?"
+
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:47
 msgid ""
 "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
 "helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and "
@@ -2428,17 +2503,17 @@ msgstr ""
 "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ×ÁÛ ÓÌÏ×ÁÒØ. ÷ ÜÔÏÍ ÓÌÕÞÁÅ ÓÉÓÔÅÍÁ ÚÁÐÒÏÓÉÔ ×ÁÛ ÓÔÁÒÙÊ ÐÁÒÏÌØ É "
 "ÐÅÒÅËÏÄÉÒÕÅÔ ÓÌÏ×ÁÒØ Ó ×ÁÛÉÍ ÎÏ×ÙÍ ÐÁÒÏÌÅÍ.</p>"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod.php:26
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:52
 msgid ""
 "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
 msgstr "òÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÍÏÊ ÌÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒØ É ÈÒÁÎÉÔØ ÅÇÏ × ÎÅÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÏÍ ×ÉÄÅ."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod.php:29
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod.php:42
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:55
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:73
 msgid "Change crypto settings"
 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod.php:35
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:65
 msgid ""
 "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You "
 "may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case "
@@ -2467,49 +2542,49 @@ msgstr ""
 "×ÁÛ ÐÁÒÏÌØ, ÎÏ ×ÓÅ ÅÝÅ ÂÕÄÅÔÅ ÐÏÍÎÉÔØ ÓÔÁÒÙÊ, ÔÏ ÓÉÓÔÅÍÁ ÐÏÚ×ÏÌÉÔ ×ÁÍ "
 "ÐÅÒÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ ÓÌÏ×ÁÒØ Ó ÎÏ×ÙÍ ÐÁÒÏÌÅÍ.</p>"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod.php:39
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:70
 msgid ""
 "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
 msgstr "úÁËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ ÍÏÊ ÓÌÏ×ÁÒØ É ÈÒÁÎÉÔØ ÅÇÏ × ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÏÍ ×ÉÄÅ."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod.php:22
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:28
 #, c-format
 msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
 msgstr "õÄÁÌÅÎÉÅ ÓÌÅÄÕÀÝÉÈ ÓÌÏ× ÉÚ ÓÌÏ×ÁÒÑ \"%s\":"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod.php:52
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:71
 msgid "All done!"
 msgstr "çÏÔÏ×Ï."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod.php:53
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me_not.mod.php:51
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:72
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me_not.mod:71
 msgid "Personal Dictionary Updated"
 msgstr "ìÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒØ ÏÂÎÏ×ÌÅÎ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod.php:56
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:78
 msgid "No changes requested."
 msgstr "îÉËÁËÉÈ ÉÚÍÅÎÅÎÉÊ ÎÅ ÚÁÐÒÏÛÅÎÏ."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod.php:25
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:33
 msgid "Please wait, communicating with the server..."
 msgstr "ðÏÄÏÖÄÉÔÅ, ÓÏÅÄÉÎÑÀÓØ Ó ÓÅÒ×ÅÒÏÍ..."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod.php:32
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:42
 msgid ""
 "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
 "message:"
 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ËÏÔÏÒÙÊ ÓÌÏ×ÁÒØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÄÌÑ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÜÔÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ:"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:112
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod.php:44
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:53
 msgid "Go"
 msgstr "äÁÌØÛÅ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod.php:48
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:57
 msgid "SquirrelSpell Initiating"
 msgstr "éÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÑ ÓÉÓÔÅÍÙ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÐÒÁ×ÏÐÉÓÁÎÉÑ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod.php:56
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod:72
 #, c-format
 msgid ""
 "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
@@ -2518,16 +2593,16 @@ msgstr ""
 "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÉÚÍÅÎÅÎÙ: ÂÕÄÕÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÓÌÏ×ÁÒÉ <strong>%s</strong>, É "
 "<strong>%s</strong> ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod.php:61
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod:79
 #, c-format
 msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÓÌÏ×ÁÒØ \"<strong>%s</strong>\" (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod.php:69
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod:90
 msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÉÎÏÓÔÒÁÎÎÙÈ ÓÌÏ×ÁÒÅÊ ÏÂÎÏ×ÌÅÎÙ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod.php:19
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:22
 msgid ""
 "Please check any available international dictionaries which you would like "
 "to use when spellchecking:"
@@ -2535,40 +2610,40 @@ msgstr ""
 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÌÀÂÙÅ ÉÚ ÄÏÓÔÕÐÎÙÈ ÓÌÏ×ÁÒÅÊ, ËÏÔÏÒÙÅ ×Ù ÈÏÔÅÌÉ ÂÙ "
 "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÒÉ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ÐÒÁ×ÏÐÉÓÁÎÉÑ:"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod.php:26
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:32
 msgid "Make this dictionary my default selection:"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ÓÌÏ×ÁÒØ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ:"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod.php:41
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:49
 msgid "Make these changes"
 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÜÔÉ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod.php:42
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:50
 msgid "Add International Dictionaries"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÉÎÏÓÔÒÁÎÎÙÅ ÓÌÏ×ÁÒÉ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod.php:18
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:19
 msgid "Please choose which options you wish to set up:"
 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÞÔÏ ÉÍÅÎÎÏ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ:"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod.php:22
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:23
 msgid "Edit your personal dictionary"
 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ×ÁÛ ÌÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒØ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod.php:27
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:30
 msgid "Set up international dictionaries"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÉÔØ ÉÎÏÓÔÒÁÎÎÙÅ ÓÌÏ×ÁÒÉ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod.php:35
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod.php:39
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:40
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:44
 msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ ×ÁÛÅÇÏ ÌÉÞÎÏÇÏ ÓÌÏ×ÁÒÑ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod.php:39
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:45
 msgid "not available"
 msgstr "ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod.php:43
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:48
 msgid "SquirrelSpell Options Menu"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ÓÉÓÔÅÍÙ ÐÒÁ×ÏÐÉÓÁÎÉÑ"
 
@@ -3492,7 +3567,6 @@ msgstr "
 msgid "Undefined Function"
 msgstr "îÅÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÁÑ ÆÕÎËÃÉÑ"
 
-# I have no idea what this means.
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:248
 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
 msgstr "üÊ! ôÅÂÅ ÞÅÇÏ ÎÁÄÏ?"
@@ -3716,8 +3790,8 @@ msgid ""
 "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
 "this list. You will be subscribed with the address below."
 msgstr ""
-"äÁÎÎÁÑ ÏÐÅÒÁÃÉÑ ÏÔÐÒÁ×ÉÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s Ó ÚÁÐÒÏÓÏÍ ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÷ÁÓ Ë ÄÁÎÎÏÍ ÓÐÉÓËÕ "
-"ÒÁÓÓÙÌËÉ. äÌÑ ÒÁÓÓÙÌËÉ ÂÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÁÄÒÅÓ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÎÉÖÅ."
+"äÁÎÎÁÑ ÏÐÅÒÁÃÉÑ ÏÔÐÒÁ×ÉÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s Ó ÚÁÐÒÏÓÏÍ ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÷ÁÓ Ë ÄÁÎÎÏÍ "
+"ÓÐÉÓËÕ ÒÁÓÓÙÌËÉ. äÌÑ ÒÁÓÓÙÌËÉ ÂÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÁÄÒÅÓ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÎÉÖÅ."
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:31
 #, c-format
@@ -3732,25 +3806,25 @@ msgstr ""
 msgid "Send Mail"
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:35
-msgid "Post to the list"
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:31
+msgid "Post to List"
 msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ×ÓÅÍ ÐÏÄÐÉÓÞÉËÁÍ ÓÐÉÓËÁ"
 
-#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:36
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:32
+msgid "Reply to List"
+msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ ÐÏÄÐÉÓÞÉËÁÍ"
+
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:35
 msgid "List Archives"
 msgstr "áÒÈÉ× ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:37
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:36
 msgid "Contact Listowner"
 msgstr "ó×ÑÚÁÔØÓÑ Ó ËÏÏÒÄÉÎÁÔÏÒÏÍ ÓÐÉÓËÁ"
 
-#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:39
-msgid "Reply to the list"
-msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ ÐÏÄÐÉÓÞÉËÁÍ"
-
-#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:90
-msgid "Mailinglist options:"
-msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÓÐÉÓËÁ ÒÁÓÓÙÌÏË:"
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:105
+msgid "Mailing List:"
+msgstr "óÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ:"
 
 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:159
 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:162
@@ -3779,3 +3853,268 @@ msgstr "
 msgid "display at bottom"
 msgstr "ÐÏËÁÚÙ×ÁÔØ ×ÎÉÚÕ"
 
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:46
+msgid "Config File Version"
+msgstr "÷ÅÒÓÉÑ æÁÊÌÁ ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:50
+msgid "Organization Preferences"
+msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ óÁÊÔÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:52
+msgid "Organization Name"
+msgstr "îÁÚ×ÁÎÉÅ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÉ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:55
+msgid "Organization Logo"
+msgstr "ìÏÇÏÔÉРËÏÍÐÁÎÉÉ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:58
+msgid "Organization Title"
+msgstr "éÍÑ ËÏÍÐÁÎÉÉ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:61
+msgid "Signout Page"
+msgstr "÷ÙÈÏÄÎÁÑ ÓÔÒÁÎÉÃÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:64
+msgid "Default Language"
+msgstr "ñÚÙË ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:68
+msgid "Top Frame"
+msgstr "òÁÂÏÞÉÊ æÒÅÊÍ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:72
+msgid "Server Settings"
+msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÓÅÒ×ÅÒÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:74
+msgid "Mail Domain"
+msgstr "äÏÍÅÎ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:77
+msgid "IMAP Server Address"
+msgstr "áÄÒÅÓ IMAP-ÓÅÒ×ÅÒÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:80
+msgid "IMAP Server Port"
+msgstr "ðÏÒÔ IMAP-ÓÅÒ×ÅÒÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:82
+msgid "IMAP Server Type"
+msgstr "ôÉРIMAP-ÓÅÒ×ÅÒÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:84
+msgid "Cyrus IMAP server"
+msgstr "IMAP-ÓÅÒ×ÅÒ Cyrus"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:85
+msgid "University of Washington's IMAP server"
+msgstr "IMAP-ÓÅÒ×ÅÒ ÏÔ ÷ÁÛÉÎÇÔÏÎÓËÏÇÏ õÎÉ×ÅÒÓÉÔÅÔÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:86
+msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
+msgstr "IMAP-ÓÅÒ×ÅÒ Microsoft Exchange"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:87
+msgid "Courier IMAP server"
+msgstr "IMAP-ÓÅÒ×ÅÒ Courier-IMAP"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:88
+msgid "Not one of the above servers"
+msgstr "îÉ ÏÄÉΠÉÚ ×ÙÛÅÕËÁÚÁÎÎÙÈ ÓÅÒ×ÅÒÏ×"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:89
+msgid "IMAP Folder Delimiter"
+msgstr "äÅÌÉÍÉÔÅÒ IMAP-ÐÁÐÏË"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:91
+msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
+msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ \"detect\" ÄÌÑ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÏÇÏ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÉÑ."
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:93
+msgid "Use Sendmail"
+msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ Sendmail"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:95
+msgid "Sendmail Path"
+msgstr "Sendmail PATH"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:98
+msgid "SMTP Server Address"
+msgstr "áÄÒÅÓ SMTP-ÓÅÒ×ÅÒÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:101
+msgid "SMTP Server Port"
+msgstr "ðÏÒÔ SMTP-ÓÅÒ×ÅÒÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:103
+msgid "Authenticated SMTP"
+msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ SMTP-ÁÕÔÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÀ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:105
+msgid "Invert Time"
+msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÏÂÒÁÔÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ ÄÌÑ ×ÒÅÍÅÎÉ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:108
+msgid "Folders Defaults"
+msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÐÁÐÏË ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:110
+msgid "Default Folder Prefix"
+msgstr "ðÒÅÆÉËÓ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:113
+msgid "Show Folder Prefix Option"
+msgstr "ðÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÔØ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑÍ ÏÐÃÉÀ ×ÙÂÏÒÁ ÐÒÅÆÉËÓÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:124
+msgid "By default, move to trash"
+msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ, ÐÏÍÅÝÁÔØ × ÍÕÓÏÒÎÕÀ ËÏÒÚÉÎÕ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:126
+msgid "By default, move to sent"
+msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ, ÐÏÍÅÝÁÔØ × ÐÁÐËÕ \"ïÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÅ\""
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:128
+msgid "By default, save as draft"
+msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ, ÓÏÈÒÁÎÑÔØ ËÁË ÞÅÒÎÏ×ÉË"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:130
+msgid "List Special Folders First"
+msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÅ ÐÁÐËÉ ÐÅÒ×ÙÍÉ × ÓÐÉÓËÅ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:132
+msgid "Show Special Folders Color"
+msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÅ ÐÁÐËÉ ÄÒÕÇÉÍ Ã×ÅÔÏÍ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:134
+msgid "Auto Expunge"
+msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÏÞÉÝÁÔØ ÍÕÓÏÒ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:136
+msgid "Default Sub. of INBOX"
+msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ, ×ÓÅ ÐÁÐËÉ ÓÏÚÄÁÀÔÓÑ ËÁË ÐÏÄ-ÐÁÐËÉ ÄÌÑ INBOX"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:138
+msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
+msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÏÐÃÉÀ \"ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÐÏÄ-ÐÁÐËÉ\""
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:140
+msgid "Default Unseen Notify"
+msgstr "ðÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ, ÏÐÏ×ÅÝÁÔØ Ï ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÈ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:142
+msgid "Default Unseen Type"
+msgstr "ôÉРÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:144
+msgid "Auto Create Special Folders"
+msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÓÏÚÄÁ×ÁÔØ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÅ ÐÁÐËÉ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:146
+msgid "Default Javascript Adrressbook"
+msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ Ó Javascript ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:149
+msgid "General Options"
+msgstr "ïÂÝÉÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:151
+msgid "Default Charset"
+msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÞÁÒÓÅÔ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:162
+msgid "Data Directory"
+msgstr "äÉÒÅËÔÏÒÉÑ Ó ÎÁÓÔÒÏÊËÁÍÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:165
+msgid "Temp Directory"
+msgstr "äÉÒÅËÔÏÒÉÑ ÄÌÑ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÆÁÊÌÏ×"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:168
+msgid "Hash Level"
+msgstr "ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÐÏÄ-ÄÉÒÅËÔÏÒÉÊ ÄÌÑ ÎÁÓÔÒÏÅË ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:170
+msgid "Hash Disabled"
+msgstr "îÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÏÄ-ÄÉÒÅËÔÏÒÉÉ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:172
+msgid "Moderate"
+msgstr "îÅÍÎÏÇÏ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:173
+msgid "Medium"
+msgstr "óÒÅÄÎÉÊ ÕÒÏ×ÅÎØ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:175
+msgid "Default Left Size"
+msgstr "òÁÚÍÅÒ ÌÅ×ÏÇÏ ÆÒÅÊÍÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:178
+msgid "Usernames in Lowercase"
+msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÐÅÒÅ×ÏÄÉÔØ ÌÏÇÉΠÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ × ÎÉÖÎÉÊ ÒÅÇÉÓÔÒ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:180
+msgid "Allow use of priority"
+msgstr "òÁÚÒÅÛÉÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ ÐÒÉÏÒÉÔÅÔÏ×"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:182
+msgid "Hide SM attributions"
+msgstr "îÅ ÄÏÂÁ×ÌÑÔØ SM-ÁÔÔÒÉÂÕÔÙ Ë ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:185
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:187
+msgid "Message of the Day"
+msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ äÎÑ (íïôä)"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:191
+msgid "Database"
+msgstr "âÁÚÁ äÁÎÎÙÈ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:193
+msgid "Address book DSN"
+msgstr "DSN áÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:197
+msgid "Themes"
+msgstr "÷ÎÅÛÎÉÊ ÷ÉÄ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:199
+msgid "Style Sheet URL (css)"
+msgstr "URL ÓÔÒÁÎÉÃÙ Ó css-ÓÔÉÌÑÍÉ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/options.php:184
+msgid "Configuration Administrator"
+msgstr "áÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÔÏÒÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/options.php:363
+msgid "Theme Name"
+msgstr "éÍÑ ÔÅÍÙ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/options.php:364
+msgid "Theme Path"
+msgstr "îÁÈÏÖÄÅÎÉÅ ÔÅÍÙ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/options.php:401
+msgid "Plugins"
+msgstr "ðÒÉÍÏÞËÉ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/options.php:446
+msgid "Change Settings"
+msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/setup.php:31
+msgid "Administration"
+msgstr "áÄÍÉÎÉÓÔÒÁÃÉÑ"
+
+#: squirrelmail/plugins/administrator/setup.php:33
+msgid ""
+"This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
+"remotely."
+msgstr ""
+"üÔÏÔ ÍÏÄÕÌØ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÁÍ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ SquirrelMail "
+"× ÕÄÁÌÅÎÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ."
+