Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / locale / sk_SK / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
index 2a26476e2ecf0bfa550f0651538d7f910886bd72..4186c6c627b04b67ae277fd0d50c3175ffb23569 100644 (file)
@@ -1,23 +1,23 @@
 # Slovak Squirrelmail Translation
 # Copyright (c) 1999-2002 The Squirrelmail Development Team
-# Ondøej Surý <ondrej@sury.cz>, 2000-2001.
+# Peter Kubicko <Booster13@centrum.cz>, 2000-2001.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: $Id$\n"
+"Project-Id-Version: squirrelmail.po, v.1.4 2003/10/08\n"
 "POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-09-24 10:20:00+0200\n"
-"Last-Translator: Ondøej Surý <ondrej@sury.cz>\n"
-"Language-Team: Slovak <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-09-01 21:48+0100\n"
+"Last-Translator: Peter Kubicko <Booster13@centrum.cz>\n"
+"Language-Team: Slovak <Booster13@centrum.cz>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 msgid "Delivery error report"
-msgstr ""
+msgstr "Oznámenie o chybe pri doruèení"
 
 msgid "Undelivered Message Headers"
-msgstr ""
+msgstr "Hlavièky nedoruèených správ"
 
 msgid "(no subject)"
 msgstr "(¾iadny predmet)"
@@ -30,7 +30,7 @@ msgid "Database error: %s"
 msgstr "Chyba databázi: %s"
 
 msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr "Adresár iba na èítanie"
+msgstr "Adresár je iba na èítanie"
 
 #, c-format
 msgid "User '%s' already exist"
@@ -55,12 +55,11 @@ msgstr "Nem
 msgid "Not a file name"
 msgstr "Nie je názov súboru"
 
-#, fuzzy
 msgid "Write failed"
-msgstr "Otváranie prebehlo neúspe¹ne"
+msgstr "Zápis prebehol neúspe¹ne"
 
 msgid "Unable to update"
-msgstr ""
+msgstr "Nemô¾em aktualizova»"
 
 msgid "Could not lock datafile"
 msgstr "Nie je mo¾né uzamknú» súbor s dátami"
@@ -91,100 +90,95 @@ msgstr "Ch
 msgid "E-mail address is missing"
 msgstr "Chýba e-mailová adresa"
 
-#, fuzzy
 msgid "Nickname contains illegal characters"
 msgstr "Prezývka obsahuje nedovolené znaky"
 
 msgid "view"
-msgstr ""
+msgstr "zobrazenie"
 
 msgid "Business Card"
-msgstr ""
+msgstr "Vizitka"
 
 msgid "You must be logged in to access this page."
-msgstr "Pre prístup k tejto stránke musíte by» prihlásený."
+msgstr "Pre prístup na túto stránku musíte by» prihlásený."
 
-#, fuzzy
 msgid "Sunday"
-msgstr "Odosla»"
+msgstr "Nedeµa"
 
-#, fuzzy
 msgid "Monday"
-msgstr "Text správy"
+msgstr "Pondelok"
 
 msgid "Tuesday"
-msgstr ""
+msgstr "Utorok"
 
 msgid "Wednesday"
-msgstr ""
+msgstr "Streda"
 
 msgid "Thursday"
-msgstr ""
+msgstr "©tvrtok"
 
 msgid "Friday"
-msgstr ""
+msgstr "Piatok"
 
 msgid "Saturday"
-msgstr ""
+msgstr "Sobota"
 
 msgid "January"
-msgstr ""
+msgstr "Január"
 
 msgid "February"
-msgstr ""
+msgstr "Február"
 
-#, fuzzy
 msgid "March"
-msgstr "Priradi»"
+msgstr "Marec"
 
 msgid "April"
-msgstr ""
+msgstr "Apríl"
 
 msgid "May"
-msgstr ""
+msgstr "Máj"
 
 msgid "June"
-msgstr ""
+msgstr "Jún"
 
 msgid "July"
-msgstr ""
+msgstr "Júl"
 
 msgid "August"
-msgstr ""
+msgstr "August"
 
 msgid "September"
-msgstr ""
+msgstr "September"
 
-#, fuzzy
 msgid "October"
-msgstr "Iná:"
+msgstr "Október"
 
 msgid "November"
-msgstr ""
+msgstr "November"
 
 msgid "December"
-msgstr ""
+msgstr "December"
 
 msgid "D, F j, Y g:i a"
-msgstr ""
+msgstr "D, F j, Y g:i a"
 
 msgid "D, F j, Y G:i"
-msgstr ""
+msgstr "D, F j, Y G:i"
 
 msgid "g:i a"
-msgstr ""
+msgstr "g:i a"
 
 msgid "G:i"
-msgstr ""
+msgstr "G:i"
 
 msgid "D, g:i a"
-msgstr ""
+msgstr "D, g:i a"
 
 msgid "D, G:i"
-msgstr ""
+msgstr "D, G:i"
 
 msgid "M j, Y"
-msgstr ""
+msgstr "M j, Y"
 
 #, c-format
 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
@@ -200,9 +194,9 @@ msgstr "Pre 
 msgid "Click here to return to %s"
 msgstr "Pre návrat do %s kliknite tu"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s Logo"
-msgstr "%s Prihlási»"
+msgstr "%s Logo"
 
 #, c-format
 msgid "SquirrelMail version %s"
@@ -218,68 +212,53 @@ msgid "Go to the login page"
 msgstr "Choï na prihlasovaciu stránku"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
-"default preference file."
-msgstr ""
-"Súbor s nastavením, %s, neexistuje. Odhláste sa a prihláste sa spä», aby ste "
-"vytvorili pôvodný súbor s nastavením."
+msgid "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a default preference file."
+msgstr "Súbor s nastavením, %s, neexistuje. Odhláste sa a prihláste sa spä», aby ste vytvorili pôvodný súbor s nastavením."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
+msgid "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator to resolve this issue."
+msgstr "Súbor nastavení, %s, sa nedá otvori». Kontaktujte prosím administrátora pre rie¹enie."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
+msgid "Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator to resolve this issue."
+msgstr "Súbor nastavení, %s, sa nedá zapísa». Kontaktujte prosím administrátora pre rie¹enie."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error opening %s"
-msgstr "Chyba pri otvárani"
+msgstr "Chyba pri otváraní %s"
 
-#, fuzzy
 msgid "Default preference file not found or not readable!"
-msgstr "Súbor s nastavením %s nebol nájdený. Abnormálne ukonèenie."
+msgstr "Predvolený súbor s nastavením sa nena¹iel alebo je neèitateµný!"
 
 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr ""
+msgstr "Prosím kontaktujte systémového administrátora a oznámte túto chybu."
 
 msgid "Could not create initial preference file!"
-msgstr ""
+msgstr "Nemô¾em vytvori» inicializaèný súbor nastavení! *Nasleduje autode¹trukcia vá¹ho PC.. prosím èakajte.."
 
 #, c-format
 msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s musí by» zapísaný u¾ívateµom %s"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
+msgid "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator to resolve this issue."
+msgstr "Súbor s podpisom, %s, sa nedá otvori». Prosím kontaktujte systémového administrátora a oznámte túto chybu."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
+msgid "Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator to resolve this issue."
+msgstr "Súbor s podpisom, %s, sa nedá zapísa». Prosím kontaktujte systémového administrátora a oznámte túto chybu."
 
-msgid ""
-"You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
-"(using configure option --with-mbstring)."
-msgstr ""
+msgid "You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled (using configure option --with-mbstring)."
+msgstr "Musíte ma» nain¹talovaný PHP4 s povolenou funkciou multibyte string (pou¾ite konfiguraènú voµbu --with-mbstring)."
 
 msgid "ERROR : No available imapstream."
-msgstr ""
+msgstr "CHYBA: Niesú dostupné ¾iadne IMAP prúdy (IMAPstreams)"
 
 msgid "ERROR : Could not complete request."
 msgstr "Chyba: nie je mo¾né dokonèi» po¾adovanú úlohu"
 
 msgid "Query:"
-msgstr ""
+msgstr "Otázka:"
 
 msgid "Reason Given: "
 msgstr "Odôvodnenie: "
@@ -305,21 +284,17 @@ msgstr "Nezn
 msgid "Read data:"
 msgstr "Naèítanie dát:"
 
-#, fuzzy
 msgid "ERROR : Could not append message to"
-msgstr "Chyba: nie je mo¾né dokonèi» po¾adovanú úlohu"
+msgstr "CHYBA: Nieje mo¾né prida» správu do"
 
 msgid "Solution: "
-msgstr ""
+msgstr "Rie¹enie:"
 
-msgid ""
-"Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
-"folder."
-msgstr ""
+msgid "Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash folder."
+msgstr "Odstráòte nepotrebné maily z prieèinka a zaènite prosím s va¹ím prieèinkom Kô¹"
 
-#, fuzzy
 msgid "INBOX"
-msgstr "Iba zlo¾ka Doruèená po¹ta"
+msgstr "Doruèená po¹ta"
 
 msgid "Unknown response from IMAP server: "
 msgstr "Neznáma odpoveï IMAP serveru"
@@ -333,38 +308,32 @@ msgstr "Nezn
 msgid "(unknown sender)"
 msgstr "(neznámy odosielateµ)"
 
-#, fuzzy
 msgid "Unknown date"
-msgstr "Neznámy Odosielateµ"
+msgstr "Neznámy dátum"
 
 msgid "A"
-msgstr ""
+msgstr "A"
 
-msgid ""
-"Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
-"to the system administrator."
-msgstr ""
+msgid "Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this to the system administrator."
+msgstr "Triedenie vlákna (thread) nieje podporované Va¹ím IMAP serverom. <br> Prosím oznámte to systémovému administrátorovi."
 
-msgid ""
-"Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
-"this to the system administrator."
-msgstr ""
+msgid "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this to the system administrator."
+msgstr "Triedenie na strane serveru nieje podporované va¹ím IMAP serverom.<br> Prosím oznámte to systémovému administrátorovi."
 
 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr "TÁTO ZLO®KA JE PRÁZDNA"
+msgstr "TENTO PRIEÈINOK JE PRÁZDNY"
 
-#, fuzzy
 msgid "Move Selected To"
 msgstr "Presunú» vybrané polo¾ky do"
 
 msgid "Transform Selected Messages"
-msgstr ""
+msgstr "Transformuva» Zvolené Správy"
 
 msgid "Move"
 msgstr "Presunú»"
 
 msgid "Forward"
-msgstr "Preda» ïalej"
+msgstr "Preposla»"
 
 msgid "Expunge"
 msgstr "Vysypa»"
@@ -372,21 +341,20 @@ msgstr "Vysypa
 msgid "mailbox"
 msgstr "schránka"
 
-#, fuzzy
 msgid "Read"
-msgstr "Premenova»"
+msgstr "Preèítané"
 
 msgid "Unread"
-msgstr ""
+msgstr "Nepreèítané"
 
 msgid "Delete"
 msgstr "Odstráni»"
 
 msgid "Unthread View"
-msgstr ""
+msgstr "Pohµad bez súvislostí"
 
 msgid "Thread View"
-msgstr ""
+msgstr "Pohµad so Súvislos»ami"
 
 msgid "To"
 msgstr "Komu"
@@ -414,11 +382,11 @@ msgstr "Ozna
 
 #, c-format
 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazi» Správy: <B>%s</B> do <B>%s</B> (%s celkovo)"
 
 #, c-format
 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazi» Správy: <B>%s</B> (1 celkovo)"
 
 msgid "Previous"
 msgstr "Predchádzajúci"
@@ -427,80 +395,71 @@ msgid "Next"
 msgstr "Ïal¹í"
 
 msgid "Paginate"
-msgstr ""
+msgstr "Oèísluj stránky"
 
 msgid "Show All"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazi» v¹etko"
 
 msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
-msgstr ""
+msgstr "SquirrelMail nemô¾e dekódova» ¹truktúru tela správy"
 
 msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
-msgstr ""
+msgstr "¹truktúra podµa vá¹ho IMAP servera"
 
-msgid ""
-"Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
-"is malformed."
-msgstr ""
+msgid "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message is malformed."
+msgstr "Chyba prijatia Tela správy.Najpravdepodobnej¹í dôvod je,¾e správa ma zlý formát - je po¹kodená"
 
-#, fuzzy
 msgid "Command:"
-msgstr "Otváranie prebehlo neúspe¹ne"
+msgstr "Príkaz"
 
-#, fuzzy
 msgid "Response:"
-msgstr "Odôvodnenie: "
+msgstr "Odpoveï:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Message:"
-msgstr "Zoznam správ"
+msgstr "Správa:"
 
 msgid "FETCH line:"
-msgstr ""
+msgstr "Stiahnutý (FETCH) riadok:"
 
-#, fuzzy
 msgid "High"
-msgstr "Vpravo"
+msgstr "Vysoká"
 
 msgid "Low"
-msgstr ""
+msgstr "Nízka"
 
 msgid "Normal"
-msgstr ""
+msgstr "Normálna"
 
 msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr ""
+msgstr "Skry Nebezpeèné Obrázky"
 
-#, fuzzy
 msgid "View Unsafe Images"
-msgstr "Zobrazi» správy"
+msgstr "Zobrazi» Nebezpeèné Obrázky"
 
 msgid "download"
 msgstr "stiahnu»"
 
-#, fuzzy
 msgid "Unknown sender"
 msgstr "Neznámy Odosielateµ"
 
 msgid "sec_remove_eng.png"
-msgstr ""
+msgstr "sec_remove_eng.png"
 
 #, c-format
 msgid "Option Type '%s' Not Found"
-msgstr ""
+msgstr "Voµba '%s' Typu Nenájdená"
 
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Áno"
 
-#, fuzzy
 msgid "No"
-msgstr "Niè"
+msgstr "Nie"
 
 msgid "Submit"
 msgstr "Odosla»"
 
 msgid "Current Folder"
-msgstr "Aktuálna zlo¾ka"
+msgstr "Aktuálny Prieèinok"
 
 msgid "Sign Out"
 msgstr "Odhlási» sa"
@@ -512,7 +471,7 @@ msgid "Addresses"
 msgstr "Adresár"
 
 msgid "Folders"
-msgstr "Zlo¾ky"
+msgstr "Prieèinky"
 
 msgid "Options"
 msgstr "Mo¾nosti"
@@ -523,72 +482,66 @@ msgstr "H
 msgid "Help"
 msgstr "Pomocník"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Error creating directory %s."
-msgstr "Chyba pri otvárani súboru %s"
+msgstr "Chyba vytvárania adresára %s"
 
 msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr ""
+msgstr "Nieje mo¾né zobrazi» ¹truktúru hash adresára"
 
 msgid "General Display Options"
-msgstr ""
+msgstr "V¹eobecné Mo¾nosti Zobrazenia"
 
 msgid "Theme"
 msgstr "Schéma"
 
-#, fuzzy
 msgid "Default"
-msgstr "Odstráni»"
+msgstr "Prednastvené"
 
 msgid "Custom Stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "Vlastný ©týl"
 
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#, fuzzy
 msgid "Use Javascript"
-msgstr "Javascript"
+msgstr "Pou¾itie JavaScriptu"
 
 msgid "Autodetect"
-msgstr ""
+msgstr "Autodetekcia"
 
 msgid "Always"
-msgstr ""
+msgstr "V¾dy"
 
 msgid "Never"
-msgstr ""
+msgstr "Nikdy"
 
 msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr ""
+msgstr "Mo¾nosti Zobrazenia Schránky"
 
 msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr "Poèet správ zobrazených v zlo¾ke"
+msgstr "Poèet správ zobrazených v prieèinku"
 
 msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Rozdeµovanie Farieb Riadkov"
 
 msgid "Enable Page Selector"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Oznaèovanie Strán"
 
-#, fuzzy
 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr "Poèet správ zobrazených v zlo¾ke"
+msgstr "Maximálny Poèet Strán pre Zobrazenie"
 
 msgid "Message Display and Composition"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazi» Správu ako Kompozíciu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Wrap Incoming Text At"
 msgstr "Zalomi» text doruèenej správy na"
 
-#, fuzzy
 msgid "Size of Editor Window"
-msgstr "Veµkos» editaèného okna"
+msgstr "Veµkos» Okna Editora"
 
-#, fuzzy
 msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr "Umiestnenie tlaèidiel pri písaní novej správy"
+msgstr "Umiestnenie Tlaèidiel pri Písaní Novej Správy"
 
 msgid "Before headers"
 msgstr "Pred záhlavím správy"
@@ -599,11 +552,9 @@ msgstr "Medzi z
 msgid "After message body"
 msgstr "Za telom správy"
 
-#, fuzzy
 msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr "Adresár iba na èítanie"
+msgstr "Formát Zobrazenia Adresára"
 
-#, fuzzy
 msgid "Javascript"
 msgstr "Javascript"
 
@@ -611,88 +562,79 @@ msgid "HTML"
 msgstr "HTML"
 
 msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr ""
+msgstr "Predvoli» Zobrazovanie HTML verzie"
 
 msgid "Enable Forward as Attachment"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Preposlanie ako Prílohy"
 
 msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
-msgstr ""
+msgstr "Zahrnu» Adresu Kópie pri Preposielaní Správy"
 
 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr ""
+msgstr "Zahrnú» aj Mòa v Kópii pri Odpovedi V¹etkým"
 
 msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Zobrazenie Po¹tového Programu (Mailer)"
 
 msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazi» Obrázky v Prílohe spolu so Správou"
 
 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Odkaz na Verziu pre Tlaè"
 
 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Zobrazenie Èistého Pohµadu ako Verzie pre Tlaè"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enable Mail Delivery Notification"
-msgstr "Oznámenie o nepreèítaných správach"
+msgstr "Oznámenie o Doruèení Správ"
 
 msgid "Compose Messages in New Window"
-msgstr ""
+msgstr "Vytvára» Správy v Novom Okne"
 
-#, fuzzy
 msgid "Width of Compose Window"
-msgstr "Zavrie» okno"
+msgstr "©írka Okna Vytvárania Novej Správy"
 
-#, fuzzy
 msgid "Height of Compose Window"
-msgstr "Zavrie» okno"
+msgstr "Vý¹ka Okna Vytvárania Novej Správy"
 
 msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
-msgstr ""
+msgstr "Pripoji» Podpis pred Text Odpovede/Preposlania"
 
 msgid "Enable Sort by of Receive Date"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Zoradenie podµa Èasu Prijatia"
 
 msgid "Enable Thread Sort by References Header"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» zotriedenie Podµa Hlavièiek"
 
 msgid "Special Folder Options"
-msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
+msgstr "Nastavenie prieèinku"
 
 msgid "Folder Path"
-msgstr "Cesta zlo¾ky"
+msgstr "Cesta prieèinku"
 
 msgid "Do not use Trash"
 msgstr "Nepou¾íva» Kô¹"
 
-#, fuzzy
 msgid "Trash Folder"
-msgstr "Zlo¾ka Kô¹"
+msgstr "Prieèinok Kô¹"
 
 msgid "Do not use Sent"
-msgstr "Nepou¾íva» zlo¾ku Odoslaná po¹ta"
+msgstr "Nepou¾íva» prieèinok Odoslaná po¹ta"
 
-#, fuzzy
 msgid "Sent Folder"
-msgstr "Zlo¾ka Odoslaná po¹ta"
+msgstr "Prieèinok Odoslaná po¹ta"
 
-#, fuzzy
 msgid "Do not use Drafts"
-msgstr "Nepou¾íva» Kô¹"
+msgstr "Nepou¾íva» Koncepty"
 
-#, fuzzy
 msgid "Draft Folder"
-msgstr "Vytvori» zlo¾ku"
+msgstr "Prieèinok Konceptov"
 
-#, fuzzy
 msgid "Folder List Options"
-msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
+msgstr "Nastavenie Zobrazenia Prieèinkov"
 
-#, fuzzy
 msgid "Location of Folder List"
-msgstr "Umiestnenie zoznamu zlo¾iek"
+msgstr "Umiestnenie Zoznamu Prieèinkov"
 
 msgid "Left"
 msgstr "Vµavo"
@@ -701,11 +643,10 @@ msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
 msgid "pixels"
-msgstr ""
+msgstr "pixelov"
 
-#, fuzzy
 msgid "Width of Folder List"
-msgstr "©írka zoznamu zlo¾iek"
+msgstr "©írka Zoznamu Prieèinkov"
 
 msgid "Minutes"
 msgstr "Minúty"
@@ -716,29 +657,24 @@ msgstr "Sek
 msgid "Minute"
 msgstr "Minúta"
 
-#, fuzzy
 msgid "Auto Refresh Folder List"
-msgstr "Obnovi» zoznam zlo¾iek"
+msgstr "Automatické obnovenie Zoznamu Prieèinkov"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enable Unread Message Notification"
 msgstr "Oznámenie o nepreèítaných správach"
 
-#, fuzzy
 msgid "No Notification"
-msgstr "®iadne oznámenie o preèítaní"
+msgstr "®iadne Oznámenia"
 
 msgid "Only INBOX"
-msgstr "Iba zlo¾ka Doruèená po¹ta"
+msgstr "Iba prieèinok Doruèená po¹ta"
 
 msgid "All Folders"
-msgstr "V¹etky zlo¾ky"
+msgstr "V¹etky prieèinky"
 
-#, fuzzy
 msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr "Typ oznámenia o nepreèítaných správach"
+msgstr "Typ Oznámenia o Nepreèítaných Správach"
 
-#, fuzzy
 msgid "Only Unseen"
 msgstr "Iba nepreèítané"
 
@@ -746,59 +682,55 @@ msgid "Unseen and Total"
 msgstr "Nepreèítané a Celkom"
 
 msgid "Enable Collapsable Folders"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Skládateµné prieèinky"
 
-#, fuzzy
 msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
-msgstr "Oznámenie o nepreèítaných správach"
+msgstr "Povoli» Kumulatívne Oznámenie o Nepreèítaných Správach"
 
 msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr ""
+msgstr "Zobraz Hodiny na Paneli Prieèinkov"
 
 msgid "No Clock"
-msgstr ""
+msgstr "®iadne Hodiny"
 
 msgid "Hour Format"
-msgstr ""
+msgstr "Formát Hodín"
 
 msgid "12-hour clock"
-msgstr ""
+msgstr "12-hodinový èas"
 
 msgid "24-hour clock"
-msgstr ""
+msgstr "24-hodinový èas"
 
-#, fuzzy
 msgid "Memory Search"
-msgstr "Hµada»"
+msgstr "Hµadanie v Pamäti"
 
 msgid "Disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Zru¹ené"
 
-#, fuzzy
 msgid "Folder Selection Options"
-msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
+msgstr "Nastavenie Oznaèenia Prieèinkov"
 
 msgid "Selection List Style"
-msgstr ""
+msgstr "©týl Zoznamu Zobrazenia Oznaèeného"
 
 msgid "Long: "
-msgstr ""
+msgstr "Dlhá"
 
 msgid "Indented: "
-msgstr ""
+msgstr "Èlenitá"
 
 msgid "Delimited: "
-msgstr ""
+msgstr "Delimitované."
 
 msgid "Name and Address Options"
-msgstr ""
+msgstr "Meno a adresa - mo¾nosti"
 
 msgid "Full Name"
 msgstr "Celé meno"
 
-#, fuzzy
 msgid "Email Address"
-msgstr "E-mailová adresa"
+msgstr "Emailová adresa"
 
 msgid "Reply To"
 msgstr "Odpoveda» na adresu"
@@ -807,493 +739,445 @@ msgid "Signature"
 msgstr "Podpis"
 
 msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr ""
+msgstr "Edituj Pokroèilé Identity "
 
 msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr ""
+msgstr "Zru¹i» zmeny dosiaµ robené v tomto formulári "
 
 msgid "Multiple Identities"
-msgstr ""
+msgstr "Viaceré Identity"
 
 msgid "Same as server"
-msgstr ""
+msgstr "Rovnaké ako na Serveri"
 
-#, fuzzy
 msgid "Timezone Options"
-msgstr "Podpis"
+msgstr "Nastavenie Èasového Pásma"
 
 msgid "Your current timezone"
-msgstr ""
+msgstr "Va¹e aktuálne èasové pásmo"
 
-#, fuzzy
 msgid "Reply Citation Options"
-msgstr "Mo¾nosti"
+msgstr "Nastavenie - Odpoveda» ako Citácia"
 
 msgid "Reply Citation Style"
-msgstr ""
+msgstr "Odpoveda» ©týlom Citácie"
 
-#, fuzzy
 msgid "No Citation"
-msgstr "®iadne oznámenie o preèítaní"
+msgstr "®iadna Citácia"
 
 msgid "AUTHOR Said"
-msgstr ""
+msgstr "AUTOR Povedal"
 
 msgid "Quote Who XML"
-msgstr ""
+msgstr "Citova» Ako XML"
 
 msgid "User-Defined"
-msgstr ""
+msgstr "U¾ívateµom Definované"
 
 msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr ""
+msgstr "U¾ívateµom Definovaný Zaèiatok Citácie"
 
 msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr ""
+msgstr "U¾ívateµom Definovaný Koniec Citácie"
 
-#, fuzzy
 msgid "Signature Options"
-msgstr "Podpis"
+msgstr "Nastavenia Podpisu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Use Signature"
-msgstr "Pou¾i» podpis?"
+msgstr "Pou¾i» Podpis"
 
 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr ""
+msgstr "Prefix Podpisu s riadkom '-- '"
 
 msgid "Config File Version"
-msgstr ""
+msgstr "Verzia konfiguraèného súboru"
 
-#, fuzzy
 msgid "Squirrelmail Version"
-msgstr "SquirrelMail verzia %s"
+msgstr "SquirrelMail Verzia"
 
 msgid "PHP Version"
-msgstr ""
+msgstr "PHP verzia"
 
-#, fuzzy
 msgid "Organization Preferences"
-msgstr "Vzhµad - mo¾nosti"
+msgstr "Nastavenia Organizácie"
 
 msgid "Organization Name"
-msgstr ""
+msgstr "Meno Organizácie"
 
 msgid "Organization Logo"
-msgstr ""
+msgstr "Logo Organizácie"
 
 msgid "Organization Logo Width"
-msgstr ""
+msgstr "©írka Loga Organizácie"
 
 msgid "Organization Logo Height"
-msgstr ""
+msgstr "Vý¹ka Loga Organizácie"
 
 msgid "Organization Title"
-msgstr ""
+msgstr "Názov Organizácie"
 
-#, fuzzy
 msgid "Signout Page"
-msgstr "Odhlási» sa"
+msgstr "Stránka Odhlásenia sa"
 
-#, fuzzy
 msgid "Default Language"
-msgstr "Jazyk"
+msgstr "Predvolený Jazyk"
 
 msgid "Top Frame"
-msgstr ""
+msgstr "Horný Rámec"
 
 msgid "Server Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavenia Servera"
 
 msgid "Mail Domain"
-msgstr ""
+msgstr "Mail Doména"
 
 msgid "IMAP Server Address"
-msgstr ""
+msgstr "Adresa  IMAP Servera"
 
 msgid "IMAP Server Port"
-msgstr ""
+msgstr "Port IMAP Servera"
 
 msgid "IMAP Server Type"
-msgstr ""
+msgstr "Typ IMAP Servera"
 
 msgid "Cyrus IMAP server"
-msgstr ""
+msgstr "Cyrus IMAP server"
 
 msgid "University of Washington's IMAP server"
-msgstr ""
+msgstr "IMAP server Univerzity vo Washingtone"
 
 msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
-msgstr ""
+msgstr "Microsoft Exchange IMAP server"
 
 msgid "Courier IMAP server"
-msgstr ""
+msgstr "Courier IMAP server"
 
-#, fuzzy
 msgid "Not one of the above servers"
-msgstr "Chyba v pripojovaní k serveru IMAP: %s "
+msgstr "®iaden z horeuvedených serverov"
 
 msgid "IMAP Folder Delimiter"
-msgstr ""
+msgstr "Odïeµovaè IMAP Prieèinkov"
 
 msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾i \"detect\" pre autodetekciu."
 
 msgid "Use Sendmail"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾i Sendmail"
 
 msgid "Sendmail Path"
-msgstr ""
+msgstr "Cesta k Sendmailu"
 
 msgid "SMTP Server Address"
-msgstr ""
+msgstr "Adresa SMTP Servera"
 
 msgid "SMTP Server Port"
-msgstr ""
+msgstr "Port SMTP Servera"
 
 msgid "Authenticated SMTP"
-msgstr ""
+msgstr "SMTP s Overením"
 
 msgid "Invert Time"
-msgstr ""
+msgstr "Invertuj èas"
 
 msgid "Use Confirmation Flags"
-msgstr ""
+msgstr "Pou¾i Potvrdzovacie Vlajoèky"
 
-#, fuzzy
 msgid "Folders Defaults"
-msgstr "Cesta zlo¾ky"
+msgstr "Predvolené Nastavenie Prieèinka"
 
-#, fuzzy
 msgid "Default Folder Prefix"
-msgstr "Odstráni» zlo¾ku"
+msgstr "Predvoleny Prefix Prieèinka"
 
-#, fuzzy
 msgid "Show Folder Prefix Option"
-msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
+msgstr "Zobraz Prefix Nastavenia Prieèinka"
 
 msgid "By default, move to trash"
-msgstr ""
+msgstr "Predvolené - Presuò do ko¹a"
 
 msgid "By default, move to sent"
-msgstr ""
+msgstr "Predvolené - Presuò do Odoslané"
 
 msgid "By default, save as draft"
-msgstr ""
+msgstr "Predvolené - ulo¾ ako rozpísané"
 
-#, fuzzy
 msgid "List Special Folders First"
-msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
+msgstr "Zobraz Najprv ©peciálne Prieèinky"
 
-#, fuzzy
 msgid "Show Special Folders Color"
-msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
+msgstr "Zobraz ©peciálne Prieèinky Farebne"
 
-#, fuzzy
 msgid "Auto Expunge"
-msgstr "Vysypa»"
+msgstr "Automaticky Vysypa»"
 
 msgid "Default Sub. of INBOX"
-msgstr ""
+msgstr "Predvolený Predmet Prieèinka Doruèená Po¹ta"
 
 msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazi» voµbu ''Obsahuje Predmet'"
 
 msgid "Default Unseen Notify"
-msgstr ""
+msgstr "Predvoli» Oznámenie o  Nepreèítaní Správy"
 
 msgid "Default Unseen Type"
-msgstr ""
+msgstr "Predvoli» Typ Nepreèítanej Správy"
 
-#, fuzzy
 msgid "Auto Create Special Folders"
-msgstr "Vytvori» zlo¾ku"
+msgstr "Automaticky Vytvori» ©peciálne Prieèinky"
 
-#, fuzzy
 msgid "Default Javascript Adrressbook"
-msgstr "Pou¾i» Javascript alebo HTML adresár?"
+msgstr "Javascript Adresár ako predvolený"
 
-#, fuzzy
 msgid "Auto delete folders"
-msgstr "Automaticky aktualizova» zoznam zlo¾iek"
+msgstr "Automaticky maza» prieèinky"
 
-#, fuzzy
 msgid "General Options"
-msgstr "Mo¾nosti"
+msgstr "V¹eobecné Nastavenia"
 
 msgid "Default Charset"
-msgstr ""
+msgstr "Predvolená Kódová Stránka"
 
 msgid "Data Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Dátový Adresár"
 
 msgid "Temp Directory"
-msgstr ""
+msgstr "Doèasný Adresár"
 
 msgid "Hash Level"
-msgstr ""
+msgstr "Hash úroveò"
 
 msgid "Hash Disabled"
-msgstr ""
+msgstr "Hash Zru¹ený"
 
-#, fuzzy
 msgid "Moderate"
-msgstr "Cesta zlo¾ky"
+msgstr "Stredne"
 
-#, fuzzy
 msgid "Medium"
-msgstr "Strednesivá"
+msgstr "Stredne"
 
 msgid "Default Left Size"
-msgstr ""
+msgstr "Predvolená Veµkos» Vµavo"
 
 msgid "Usernames in Lowercase"
-msgstr ""
+msgstr "U¾ívateµské Mená "
 
 msgid "Allow use of priority"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Pou¾itie Priority"
 
 msgid "Hide SM attributions"
-msgstr ""
+msgstr "Sky» atribúty SquirrelMailu"
 
 msgid "Enable use of delivery receipts"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Pou¾itie Oznámení o Doruèení"
 
 msgid "Allow editing of identities"
-msgstr ""
+msgstr "Povol» úpravu Identít"
 
 msgid "Allow editing of full name"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» úpravu Celého mena"
 
-#, fuzzy
 msgid "Message of the Day"
-msgstr "Zoznam správ"
+msgstr "Správa dòa"
 
-#, fuzzy
 msgid "Database"
-msgstr "Dátum"
+msgstr "Databáza"
 
-#, fuzzy
 msgid "Address book DSN"
-msgstr "Adresár"
+msgstr "DSN Adresár"
 
-#, fuzzy
 msgid "Address book table"
-msgstr "Adresár"
+msgstr "Tabuµka Adresára"
 
-#, fuzzy
 msgid "Preferences DSN"
-msgstr "Zlo¾ky - mo¾nosti"
+msgstr "DSN Nastavenia"
 
-#, fuzzy
 msgid "Preferences table"
-msgstr "Zlo¾ky - mo¾nosti"
+msgstr "Tabuµka Nastavení"
 
 msgid "Preferences username field"
-msgstr ""
+msgstr "Pole nastavenia mena u¾ívateµa"
 
+#, fuzzy
 msgid "Preferences key field"
-msgstr ""
+msgstr "Pole nastavenia"
 
 msgid "Preferences value field"
-msgstr ""
+msgstr "Pole s hodnotou nastavenia:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Themes"
-msgstr "Schéma"
+msgstr "Schémy"
 
 msgid "Style Sheet URL (css)"
-msgstr ""
+msgstr "Adresu ©týlu (css)"
 
 msgid "Configuration Administrator"
-msgstr ""
+msgstr "Administraèné Nastavenia"
 
-#, fuzzy
 msgid "Theme Name"
-msgstr "Schéma"
+msgstr "Meno Schémy"
 
-#, fuzzy
 msgid "Theme Path"
-msgstr "Schéma"
+msgstr "Cesta k Schéme"
 
 msgid "Plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Pluginy"
 
 msgid "Change Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Zmeni» Nastavenia"
 
 msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguraèný súbor sa neda otvori».Prosím, skonstrolujte config.php"
 
 msgid "Administration"
-msgstr ""
+msgstr "Administrácia"
 
-msgid ""
-"This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
-"remotely."
-msgstr ""
+msgid "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration remotely."
+msgstr "Tento modul umo¾òuje administrátorom ovláda» na diaµku."
 
 msgid "Bug Reports:"
-msgstr ""
+msgstr "Správa o SW Chybách:"
 
 msgid "Show button in toolbar"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazenie tlaèítok na paneli"
 
 msgid "TODAY"
-msgstr ""
+msgstr "DNES"
 
 msgid "Go"
-msgstr ""
+msgstr "Choï"
 
 msgid "l, F j Y"
-msgstr ""
+msgstr "l, F j Y"
 
 msgid "ADD"
-msgstr ""
+msgstr "PRIDA«"
 
 msgid "EDIT"
-msgstr ""
+msgstr "EDITOVA«"
 
 msgid "DEL"
-msgstr ""
+msgstr "ZMAZA«"
 
 msgid "Start time:"
-msgstr ""
+msgstr "Zaèiatok:"
 
 msgid "Length:"
-msgstr ""
+msgstr "Då¾ka:"
 
 msgid "Priority:"
-msgstr ""
+msgstr "Priorita:"
 
 msgid "Title:"
-msgstr ""
+msgstr "Názov:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Set Event"
-msgstr "Vytvori» zlo¾ku Odoslaná po¹ta"
+msgstr "Nastavi» Udalos»"
 
 msgid "Event Has been added!"
-msgstr ""
+msgstr "Udalos» bola pridaná"
 
 msgid "Date:"
 msgstr "Dátum:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Time:"
-msgstr "Biela"
+msgstr "Èas"
 
 msgid "Day View"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazi» Deò"
 
 msgid "Do you really want to delete this event?"
-msgstr ""
+msgstr "Skutoène chcete zmaza» túto udalos»?"
 
-#, fuzzy
 msgid "Event deleted!"
-msgstr "Upravi» vybrané polo¾ky"
+msgstr "Udalos» Zmazaná!"
 
 msgid "Nothing to delete!"
-msgstr ""
+msgstr "Niè na zmazanie!"
 
-#, fuzzy
 msgid "Update Event"
-msgstr "Aktualizova» adresu"
+msgstr "Aktualizova» Udalos»"
 
 msgid "Do you really want to change this event from:"
-msgstr ""
+msgstr "Skutoène chcete zmeni» túto udalos» z:"
 
-#, fuzzy
 msgid "to:"
-msgstr ""
+msgstr "pre:"
 
 msgid "Event updated!"
-msgstr ""
+msgstr "Udalos» aktualizovaná!"
 
 msgid "Month View"
-msgstr ""
+msgstr "Mesaèný pohµad"
 
 msgid "0 min."
-msgstr ""
+msgstr "0 min."
 
 msgid "15 min."
-msgstr ""
+msgstr "15 min."
 
 msgid "35 min."
-msgstr ""
+msgstr "35 min."
 
 msgid "45 min."
-msgstr ""
+msgstr "45 min."
 
 msgid "1 hr."
-msgstr ""
+msgstr "1 hod."
 
 msgid "1.5 hr."
-msgstr ""
+msgstr "1,5 hod."
 
 msgid "2 hr."
-msgstr ""
+msgstr "2 hod."
 
 msgid "2.5 hr."
-msgstr ""
+msgstr "2,5 hod."
 
 msgid "3 hr."
-msgstr ""
+msgstr "3 hod."
 
 msgid "3.5 hr."
-msgstr ""
+msgstr "3,5 hod"
 
 msgid "4 hr."
-msgstr ""
+msgstr "4 hod"
 
 msgid "5 hr."
-msgstr ""
+msgstr "5hod"
 
 msgid "6 hr."
-msgstr ""
+msgstr "6 hod"
 
 msgid "Calendar"
-msgstr ""
+msgstr "Kalendár"
 
-#, fuzzy
 msgid "Delete & Prev"
-msgstr "Odstráni»"
+msgstr "Zmaza» & Predchádzajúci"
 
-#, fuzzy
 msgid "Delete & Next"
-msgstr "Odstráni» vybrané polo¾ky"
+msgstr "Zmaza» & Nasledujúci"
 
-#, fuzzy
 msgid "Move to:"
-msgstr "Presunú»"
+msgstr "Presunú» do:"
 
 msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
-msgstr ""
+msgstr "Tlaèítka Zmaza»/Presunú»/Ïalej"
 
 msgid "Display at top"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazi» hore"
 
 msgid "with move option"
-msgstr ""
+msgstr "s voµbou presunú»"
 
 msgid "Display at bottom"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazi» dole"
 
-msgid ""
-"COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
-"is a pretty reliable list to scan spam from."
+msgid "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It is a pretty reliable list to scan spam from."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
-"be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
-"to use."
+msgid "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to be relayed through their system will be banned with this.  Another good one to use."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
-"their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
-"account and send spam directly from there."
+msgid "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up account and send spam directly from there."
 msgstr ""
 
 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
@@ -1305,47 +1189,31 @@ msgstr ""
 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
-"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
+msgid "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
 msgstr ""
 
 msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
-"have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
-"to catch abuse auto-replies from some ISPs."
+msgid "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems to catch abuse auto-replies from some ISPs."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
-"other mail servers that are not secure."
+msgid "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for other mail servers that are not secure."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
-"ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
-"abuse auto-replies from some ISPs."
+msgid "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch abuse auto-replies from some ISPs."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
-"users in without confirmation."
+msgid "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt users in without confirmation."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
-"cgi scripts. (planned)."
+msgid "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail.cgi scripts. (planned)."
 msgstr ""
 
 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
-"false positives than ORBS did though."
+msgid "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer false positives than ORBS did though."
 msgstr ""
 
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
@@ -1369,19 +1237,14 @@ msgstr ""
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
-"the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
-"you NOT use their service."
+msgid "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends you NOT use their service."
 msgstr ""
 
 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
 msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid ""
-"FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
-"have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
+msgid "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
 msgstr ""
 
 msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
@@ -1399,42 +1262,25 @@ msgstr ""
 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
-"assigned IPs."
+msgid "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically assigned IPs."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
-"directly from."
+msgid "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM directly from."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
-"in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
-"services."
+msgid "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their services."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs."
+msgid "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on other active RBLs."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
+msgid "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
-"direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
-"mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
-"Leadmon.net."
+msgid "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed Leadmon.net."
 msgstr ""
 
-msgid ""
-"FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
-"SPAM Sources."
+msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct SPAM Sources."
 msgstr ""
 
 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
@@ -1450,25 +1296,22 @@ msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
 msgstr ""
 
 msgid "Saved Scan type"
-msgstr ""
+msgstr "Uo¾it zoskenovaný typ"
 
-#, fuzzy
 msgid "Message Filtering"
-msgstr "Zvýrazòovanie správ"
+msgstr "Filtrovanie Správ"
 
 msgid "What to Scan:"
-msgstr ""
+msgstr "Èo Preskenova»:"
 
-#, fuzzy
 msgid "All messages"
-msgstr "správy"
+msgstr "V¹etky správy"
 
-#, fuzzy
 msgid "Only unread messages"
-msgstr "oznaèené správy"
+msgstr "Len neèítané správy"
 
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Ulo¾i»"
 
 msgid "New"
 msgstr "Nová"
@@ -1476,141 +1319,111 @@ msgstr "Nov
 msgid "Done"
 msgstr "Hotovo"
 
-#, fuzzy
 msgid "Match:"
-msgstr "Priradi»"
+msgstr "Zhoda:"
 
 msgid "Cc"
 msgstr "Kópia"
 
 msgid "To or Cc"
-msgstr ""
+msgstr "Komu alebo Kópiu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Header"
-msgstr "Premenova»"
+msgstr "Hlavièka"
 
 msgid "Contains:"
-msgstr ""
+msgstr "Obsahuje:"
 
 msgid "Edit"
 msgstr "Upravi»"
 
-#, fuzzy
 msgid "Down"
-msgstr "Hotovo"
+msgstr "Dole"
 
 msgid "Up"
-msgstr ""
+msgstr "Hore"
 
 #, c-format
 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
-msgstr ""
+msgstr "Ak <b>%s</b> obsahuje <b>%s</b> potom presuò do <b>%s</b>"
 
-#, fuzzy
 msgid "Message Filters"
-msgstr "Zoznam správ"
+msgstr "Filtre Správ"
 
-msgid ""
-"Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
-"filtered into different folders for easier organization."
-msgstr ""
+msgid "Filtering enables messages with different criteria to be automatically filtered into different folders for easier organization."
+msgstr "Filtrovanie umo¾òuje automatikcky filtrova» správy s odli¹nými kritériami do odli¹ných prieèinkov pre prehµadnej¹iu organizáciu."
 
-#, fuzzy
 msgid "SPAM Filters"
-msgstr "Zoznam správ"
+msgstr "SPAM Filtre"
 
-msgid ""
-"SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
-"junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
-msgstr ""
+msgid "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
+msgstr "SPAM filter umo¾òuje taktie¾ zvoli» si z mno¾stva dns adries èierných listín (black listov), za úèelom detekcie nepotrebnej doruèenej po¹ty a jej presunutie do iného prieèinku (napr Kô¹)."
 
 msgid "Spam Filtering"
-msgstr ""
+msgstr "Filtrovanie Spamu"
 
 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
-msgstr ""
+msgstr "UPOZORNENIE! Oznámte vá¹mu administrátorovi aby nastavil premennú SpamFilters_YourHop"
 
-#, fuzzy
 msgid "Move spam to:"
-msgstr "Presunú» vybrané polo¾ky do"
+msgstr "Presunú» spam do:"
 
-msgid ""
-"Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
-"messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
-"spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
-"periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
-"around."
-msgstr ""
+msgid "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging around."
+msgstr "Presunutie spamu do ko¹a sa mô¾e na prvý pohµad zda» ako dobrá my¹lienka, ale po¹ta od priateµov a mail konferencií mo¾e by» náhodne oznaèená ako spam. Pokiaµ filtrovanie nastavíte ako presun do akehokoµvek iného preèinku, periodicky si ho vyma¾te aby sa schránka nezaplnila."
 
-msgid ""
-"The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
-"scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
-"it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
-"scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
-"you'll scan even the spam you read with the new filters."
-msgstr ""
+msgid "The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and you'll scan even the spam you read with the new filters."
+msgstr "Èím viac správ skenujete, tým dlh¹ie to trvá. Odporúèame vám skenova» len nové správy. Ak urobíte vo svojich filtroch úpravy, je lep¹ie nastavi» skenova» v¹etky správy. Potom si pozrite svoj prieèinok DORUÈENÁ PO©TA, vrá»te sa spä» a nastavte skenova» len nové správy. Týmto spôsobom sa nové spam filtry aplikujú a budete môc» skenova» v¹etky ïal¹ie prichádzajúce správy u¾ pomocou nových filtrov."
 
 #, c-format
 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
-msgstr ""
+msgstr "Spam je poslaný pre <b>%s</b>"
 
 msgid "[<i>not set yet</i>]"
-msgstr ""
+msgstr "[<i>e¹te nenastavený</i>]"
 
 #, c-format
 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
-msgstr ""
+msgstr "Scanovanie spamu je limitované na <b>%s</b>"
 
-#, fuzzy
 msgid "New Messages Only"
-msgstr "Zobrazi» správu"
+msgstr "Len Nové Správy"
 
-#, fuzzy
 msgid "All Messages"
-msgstr "správy"
+msgstr "V¹etky Správy"
 
 msgid "ON"
-msgstr ""
+msgstr "Zapnuté"
 
 msgid "OFF"
-msgstr ""
+msgstr "Vypnuté"
 
+#, fuzzy
 msgid "Mailinglist"
-msgstr ""
+msgstr "Mailing list"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
-"receive an emailed response at the address below."
-msgstr ""
+msgid "This will send a message to %s requesting help for this list. You will receive an emailed response at the address below."
+msgstr "Toto po¹le správu %s po¾adujúc Pomoc pre tento zoznam. Odpoveï obdr¾íte na mailovu adresu uvedenú ni¾¹ie."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
-"this list. You will be subscribed with the address below."
-msgstr ""
+msgid "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to this list. You will be subscribed with the address below."
+msgstr "Toto po¹le správu %s po¾adujúc va¹e Pridanie do zoznamu. Odpoveï obdr¾íte na mailovu adresu uvedenú ni¾¹ie."
 
 #, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
-"this list. It will try to unsubscribe the adress below."
-msgstr ""
+msgid "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from this list. It will try to unsubscribe the adress below."
+msgstr "Toto po¹le správu %s po¾adujúc va¹e Odhlásenie zo zoznamu. Odpoveï obdr¾íte na mailovu adresu uvedenú ni¾¹ie."
 
 msgid "From:"
 msgstr "Od:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Send Mail"
-msgstr "Odosla»"
+msgstr "Odosla» mail"
 
-#, fuzzy
 msgid "Post to List"
-msgstr "Prida» polo¾ku"
+msgstr "Posla» do Zoznamu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Reply to List"
-msgstr "Odpoveda» na adresu"
+msgstr "Odpoveda» do Zoznamu"
 
 msgid "Subscribe"
 msgstr "Prihlási»"
@@ -1619,690 +1432,608 @@ msgid "Unsubscribe"
 msgstr "Odhlási»"
 
 msgid "List Archives"
-msgstr ""
+msgstr "Listova» Archívy"
 
 msgid "Contact Listowner"
-msgstr ""
+msgstr "Kontaktova» vlastníka Zoznamu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Mailing List"
-msgstr "Zoznam správ"
+msgstr "Mailing List"
 
 msgid "POP3 connect:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 spojenie:"
 
 msgid "No server specified"
-msgstr ""
+msgstr "Nebol ¹pecifikovaný ¾iadny server"
 
-#, fuzzy
 msgid "Error "
-msgstr "Chyba pri otvárani"
+msgstr "Chyba"
 
 msgid "POP3 noop:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 noop:"
 
-#, fuzzy
 msgid "No connection to server"
-msgstr "Chyba v pripojovaní k serveru IMAP: %s "
+msgstr "Nieje pipojenie na server"
 
 msgid "POP3 user:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 u¾íva»eµ:"
 
 msgid "no login ID submitted"
-msgstr ""
+msgstr "Nebol zadaný login"
 
 msgid "connection not established"
-msgstr ""
+msgstr "nenadviazané spojenie"
 
 msgid "POP3 pass:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 heslo:"
 
 msgid "No password submitted"
-msgstr ""
+msgstr "Nebolo zadané heslo"
 
 msgid "authentication failed "
-msgstr ""
+msgstr "autentifikácia neúspe¹ná"
 
 msgid "POP3 apop:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 pokroèilý POP:"
 
 msgid "No login ID submitted"
-msgstr ""
+msgstr "nebol zadaný login"
 
+#, fuzzy
 msgid "No server banner"
-msgstr ""
+msgstr "Server nemá banner"
 
 msgid "abort"
-msgstr ""
+msgstr "zru¹i»"
 
 msgid "apop authentication failed"
-msgstr ""
+msgstr "apop Autentifikácia prebehla neúspe¹ne"
 
 msgid "POP3 login:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 login:"
 
 msgid "POP3 top:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 hore:"
 
 msgid "POP3 pop_list:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 pop zoznam(pop_list):"
 
 msgid "Premature end of list"
-msgstr ""
+msgstr "Predèasný koniec zoznamu"
 
 msgid "POP3 get:"
-msgstr ""
+msgstr "Získane cez POP3:"
 
 msgid "POP3 last:"
-msgstr ""
+msgstr "Posledné cez POP3:"
 
 msgid "POP3 reset:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 reset:"
 
 msgid "POP3 send_cmd:"
-msgstr ""
+msgstr "Príkaz send cez POP3:"
 
 msgid "Empty command string"
-msgstr ""
+msgstr "Prázdny re»azec príkazu"
 
 msgid "POP3 quit:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 ukonèenie:"
 
-#, fuzzy
 msgid "connection does not exist"
-msgstr "U¾ívateµ %s neexistuje"
+msgstr "spojenie neexistuje"
 
 msgid "POP3 uidl:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 uidl:"
 
 msgid "POP3 delete:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 zmazanie:"
 
 msgid "No msg number submitted"
-msgstr ""
+msgstr "Nezadali ste èíslo správy"
 
-#, fuzzy
 msgid "Command failed "
-msgstr "Otváranie prebehlo neúspe¹ne"
+msgstr "Príkaz prebehol neúspe¹ne"
 
 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
-msgstr ""
+msgstr "S»ahovanie Po¹ty zo vzdialeného POP servera"
 
 msgid "Select Server:"
-msgstr ""
+msgstr "Zvoµte Server"
 
 msgid "All"
-msgstr ""
+msgstr "V¹etky"
 
-#, fuzzy
 msgid "Password for"
-msgstr "Heslo:"
+msgstr "Heslo pre"
 
 msgid "Fetch Mail"
-msgstr ""
+msgstr "Stiahnutý Mail"
 
 msgid "Fetching from "
-msgstr ""
+msgstr "Stiahnute z:"
 
 msgid "Oops, "
-msgstr ""
+msgstr "Oops, "
 
 msgid "Opening IMAP server"
-msgstr ""
+msgstr "Otvoram IMAP server"
 
 msgid "Opening POP server"
-msgstr ""
+msgstr "Otváram POP server"
 
 msgid "Login Failed:"
-msgstr ""
+msgstr "Prihlásenie neúspe¹né"
 
 msgid "Login OK: No new messages"
-msgstr ""
+msgstr "Login OK: ®iadne nové správy"
 
 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
-msgstr ""
+msgstr "Prihlásenie prebehlo úspe¹ne: Prieèinok prijatých práv je prázdny."
 
 msgid "Login OK: Inbox contains ["
-msgstr ""
+msgstr "Prihlásenie prebehlo úspe¹ne: Prieèinok prijatých práv je obsahuje ["
 
-#, fuzzy
 msgid "] messages"
-msgstr "správy"
+msgstr "správy"
 
 msgid "Fetching UIDL..."
-msgstr ""
+msgstr "S»ahujem UIDL..."
 
 msgid "Server does not support UIDL."
-msgstr ""
+msgstr "Server nepodporuje UIDL."
 
 msgid "Leaving Mail on Server..."
-msgstr ""
+msgstr "Nech» Po¹tu na Serveri"
 
 msgid "Deleting messages from server..."
-msgstr ""
+msgstr "Mazanie správ zo servera..."
 
-#, fuzzy
 msgid "Fetching message "
-msgstr "Zobrazenie správ"
+msgstr "S»ahujem správu"
 
 msgid "Server error...Disconnect"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba Servera...Odpojené"
 
 msgid "Reconnect from dead connection"
-msgstr ""
+msgstr "Znovupripojenie zlého spojenia"
 
 msgid "Saving UIDL"
-msgstr ""
+msgstr "Ulo¾enie UIDL"
 
-#, fuzzy
 msgid "Refetching message "
-msgstr "Zobrazenie správ"
+msgstr "Znovu-s»ahujem správu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Error Appending Message!"
-msgstr "Chyba pri otvárani"
+msgstr "Chyba pri Pridávaní Správy!"
 
 msgid "Closing POP"
-msgstr ""
+msgstr "Zatvorenie POP"
 
 msgid "Logging out from IMAP"
-msgstr ""
+msgstr "Odhlási» z IMAP"
 
 msgid "Message appended to mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "Správa pridaná to schránky"
 
-#, fuzzy
 msgid "Message "
-msgstr "Zoznam správ"
+msgstr "Správa"
 
 msgid " deleted from Remote Server!"
-msgstr ""
+msgstr "Zmazané zo Vzdialeného Servera!"
 
-#, fuzzy
 msgid "Delete failed:"
-msgstr "Odstráni» vybrané polo¾ky"
+msgstr "Zmazanie neúspe¹né:"
 
 msgid "Remote POP server settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavenie vzdialeného POP servera"
 
-msgid ""
-"You should be aware that the encryption used to store your password is not "
-"perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
-"encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
-"server can be undone by a hacker reading the source to this file."
-msgstr ""
+msgid "You should be aware that the encryption used to store your password is not perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the server can be undone by a hacker reading the source to this file."
+msgstr "Treba ma» na pamäti, ¾e kódovanie pou¾ité na ulo¾enie vá¹ho hesla nieje dokonale bezpeèné. Taktie¾, pokiaµ pou¾ívate POP server, niesú tú dáta pri prenose kódované vôbec. Kódovanie pou¾ité na ulo¾enie hesla na serveri nemô¾e by» odhalené preèítaním zdrojového súboru hackermi."
 
 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
-msgstr ""
+msgstr "Ak nevyplníte heslo, bude po¾adované ked si budete chcie» stiahnu» po¹tu."
 
 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
-msgstr ""
+msgstr "Kryptovanie hesiel (len informatívne)"
 
 msgid "Add Server"
-msgstr ""
+msgstr "Prida» Server"
 
 msgid "Server:"
-msgstr ""
+msgstr "Server:"
 
 msgid "Port:"
-msgstr ""
+msgstr "Port:"
 
 msgid "Alias:"
-msgstr ""
+msgstr "Alias:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Username:"
-msgstr "Nový názov:"
+msgstr "U¾ívateµské meno:"
 
 msgid "Password:"
 msgstr "Heslo:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Store in Folder:"
-msgstr "Zlo¾ka Odoslaná po¹ta"
+msgstr "Ulo¾i» v Prieèinku:"
 
 msgid "Leave Mail on Server"
-msgstr ""
+msgstr "Nechaj Po¹tu na Serveri"
 
 msgid "Check mail during login"
-msgstr ""
+msgstr "Skontrolova» po¹tu poèas prihlasovania"
 
 msgid "Check mail during folder refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Skontrolova» maily poèas znovunaèítania prieèinka"
 
 msgid "Modify Server"
-msgstr ""
+msgstr "Modifikova» Server"
 
-#, fuzzy
 msgid "Server Name:"
-msgstr "Odpoveï serveru: "
+msgstr "Meno Servera:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Modify"
-msgstr "Text správy"
+msgstr "Modifikova»"
 
 msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr ""
+msgstr "Nepou¾íva sa ¾iadny server. Skúste prida»"
 
 msgid "Fetching Servers"
-msgstr ""
+msgstr "S»ahujem po¹tu zo serverov"
 
 msgid "Confirm Deletion of a Server"
-msgstr ""
+msgstr "Potvï Zmazanie Serveru"
 
 msgid "Selected Server:"
-msgstr ""
+msgstr "Zvolený Server:"
 
 msgid "Confirm delete of selected server?"
-msgstr ""
+msgstr "Potvrdi» zmazanie na zvolenom serveri?"
 
-#, fuzzy
 msgid "Confirm Delete"
-msgstr "Odstráni»"
+msgstr "Potvrdenie Zmazania"
 
 msgid "Mofify a Server"
-msgstr ""
+msgstr "Modifikuj Server"
 
 msgid "Undefined Function"
-msgstr ""
+msgstr "Nedefinovaná funkcia"
 
 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
-msgstr ""
+msgstr "Hej! Èo hµadá¹?"
 
-#, fuzzy
 msgid "Fetch"
-msgstr "Priradi»"
+msgstr "Stiahnu»"
 
 msgid "Warning, "
-msgstr ""
+msgstr "Upozornenie,"
 
 msgid "Mail Fetch Result:"
-msgstr ""
+msgstr "Výsledok S»ahovania mailov:"
 
 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr ""
+msgstr "Jednoduché stiahnutie POP3 Po¹ty"
 
-msgid ""
-"This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
-"account on this server."
-msgstr ""
+msgid "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your account on this server."
+msgstr "Toto konfiguruje nastavenie s»ahovania po¹ty z POP3 schránky do konta na tomto serveri."
 
-#, fuzzy
 msgid "New Mail Notification"
-msgstr "®iadne oznámenie o preèítaní"
+msgstr "Oznámenie o Novej správe"
 
-msgid ""
-"Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
-"unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
-"to play in the provided file box."
-msgstr ""
+msgid "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file to play in the provided file box."
+msgstr "Nastavte <b>Povoli» Prehrávanie Médií<b> pre prehrávanie napr. zvukového súboru pokiaµ sa vyskytuje nepreèítaná po¹ta. Pokiaµ je táto voµba povolená, mô¾te ¹pecifikova» multimédialny súbor v dialógu na ¹pecifikáciu cesty k súboru."
 
-msgid ""
-"The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
-"folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
-msgstr ""
+msgid "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
+msgstr "Pokiaµ povolíte <b>Skontroluj v¹etky prièinky, nielen 'do¹lá po¹ta'</b>, skontrolujú sa v¹etky prieèinky na nepreèítanú po¹tu za úèelom oznámenia o nepreèítanej po¹te."
 
-msgid ""
-"Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
-"window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
-msgstr ""
+msgid "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
+msgstr "Zvolením mo¾nosti <b>Zobraz vyskakovacie okno (popup)</b> povolíte zobrazenie vyskakovacieho okna (popup) pokiaµ máte v prieèinku nepreèítanú po¹tu (vy¾aduje JavaScript)."
 
-msgid ""
-"Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
-"Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
-"been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
-"by sounds or popups for unseen mail."
-msgstr ""
+msgid "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. Recent messages are those that have just recently showed up and have not been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed by sounds or popups for unseen mail."
+msgstr "Pou¾ite <b>SKONTROLUJ POSLEDNE POU®ÍVANÉ</b> pre skontrolovanie posledne pou¾itých správ. Posledne pou¾ité správysú tie, ktoré boli posledne zobrazené, no niesú e¹te oznaèené ako \"viewed\" . Toto zabraòuje tomu, aby ste boli neustále ob»a¾ovaný zvukmi (popup) a vyskakovacími oknami z dôvodu e¹te nepreèítanej po¹ty."
 
-msgid ""
-"Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
-"browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
-"only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
-"always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
-"enabled."
-msgstr ""
+msgid "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> enabled."
+msgstr "Zvolením nastavenia <b>Zmeni» titulok</b> mô¾te zmeni» titulok okna v niektorých prehliadaèoch aby ste vedeli o novej prichádzajúcej po¹te. (vy¾aduje JavaScript) a funguje len v Internet Exploreri, v iných prehliadaèoch sa mô¾u vyskytnú» chyby. Táto mo¾nos» vám v¾dy oznámi, èi máte novú po¹tu. taktie¾ pokiaµ máte povolenú mo¾nos»  <b>SKONTROLUJ POSLEDNE POU®ÍVANÉ/b>."
 
-msgid ""
-"Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
-"mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
-"the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
-"is specified, the system will use a default from the server."
-msgstr ""
+msgid "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file is specified, the system will use a default from the server."
+msgstr "Zvoµte si zo zoznamu <b>Súbory na serveri</b> súbor s médiom, ktoré si ¾elate prehra», keï príde nová po¹ta. Zvolením si v okne <b>Lokálne mediálne súbory<b> sa prehraje súbor z vá¹ho poèítaèa. Ak nieje ¹pecifikovaný ¾iaden súbor, systém vyberie preddefinovaný mediálny súbor zo servera."
 
 msgid "Enable Media Playing"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Prehrávanie Médií"
 
 msgid "Check all boxes, not just INBOX"
-msgstr ""
+msgstr "Skontroluj v¹etky prieèinky, nielen prieèinok Do¹lá Po¹ta"
 
 msgid "Count only messages that are RECENT"
-msgstr ""
+msgstr "Poèíta len správy ktoré sú aktuálne"
 
 msgid "Change title on supported browsers."
-msgstr ""
+msgstr "Zmena názvu okna na podporovaných prehliadaèoch."
 
 msgid "requires JavaScript to work"
-msgstr ""
+msgstr "vy¾aduje JavaScript"
 
 msgid "Show popup window on new mail"
-msgstr ""
+msgstr "Uká¾ nové okno pri novej po¹te"
 
 msgid "Select server file:"
-msgstr ""
+msgstr "Zvoµte súbor na serveri:"
 
 msgid "(local media)"
-msgstr ""
+msgstr "(lokálne médium)"
 
 msgid "Try"
-msgstr ""
+msgstr "Skúste"
 
 msgid "Local Media File:"
-msgstr ""
+msgstr "Lokálne mediálne súbory"
 
-#, fuzzy
 msgid "Current File:"
-msgstr "Aktuálna zlo¾ka"
+msgstr "Aktuálna súbor"
 
 msgid "New Mail"
-msgstr ""
+msgstr "Nový Mail"
 
-#, fuzzy
 msgid "SquirrelMail Notice:"
-msgstr "SquirrelMail verzia %s"
+msgstr "SquirrelMail Oznam:"
 
 msgid "You have new mail!"
-msgstr ""
+msgstr "Máte nový mail!"
 
-#, fuzzy
 msgid "Close Window"
-msgstr "Zavrie» okno"
+msgstr "Zavrie» Okno"
 
-#, fuzzy
 msgid "NewMail Options"
-msgstr "Mo¾nosti"
+msgstr "Nastavenie Novej Po¹ty"
 
-msgid ""
-"This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
-"when new mail arrives."
-msgstr ""
+msgid "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows when new mail arrives."
+msgstr "Toto nastavenie nastaví prehrávanie zvuku a/alebo zobrazenie vyskakovacieho nového okna (popup) pri prijatí novej po¹ty."
 
 msgid "New Mail Notification options saved"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavenie Oznamovania Novej Po¹ty sa ulo¾ilo"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s New Messages"
-msgstr "Zobrazi» správu"
+msgstr "%s Nových Správ"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s New Message"
-msgstr "Zobrazi» správu"
+msgstr "%s Nová Správa"
 
 msgid "Test Sound"
-msgstr ""
+msgstr "Otestova» Zvuk"
 
 msgid "Loading the sound..."
-msgstr ""
+msgstr "Náhravam zvuky..."
 
-#, fuzzy
 msgid "Close"
-msgstr "Nová správa"
+msgstr "Zatvori»"
 
-#, fuzzy
 msgid "Sent Subfolders Options"
-msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
+msgstr "Nastavenie Pod-prieèinkov Odoslané"
 
-#, fuzzy
 msgid "Use Sent Subfolders"
-msgstr "Zlo¾ka Odoslaná po¹ta"
+msgstr "Pou¾i Pod-prieèinky Odoslaných "
 
-#, fuzzy
 msgid "Monthly"
-msgstr "Text správy"
+msgstr "Mesaène"
 
 msgid "Quarterly"
-msgstr ""
+msgstr "©tvr»roène"
 
 msgid "Yearly"
-msgstr ""
+msgstr "Roène"
 
-#, fuzzy
 msgid "Base Sent Folder"
-msgstr "Zlo¾ka Odoslaná po¹ta"
+msgstr "Základný prieèinok Odoslané"
 
 msgid "Report as Spam"
-msgstr ""
+msgstr "Uveï ako Spam"
 
 msgid "SpamCop - Spam Reporting"
-msgstr ""
+msgstr "Spam-policajt - Oznamovanie o Spame"
 
-msgid ""
-"Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam "
-"email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite "
-"fast, really smart, and easy to use."
-msgstr ""
+msgid "Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite fast, really smart, and easy to use."
+msgstr "Pomáha bojova» proti nevy¾iadanej po¹te. SpamCop (Spam-policajt) èíta spam po¹tu a urèí správnu adresu odosielateµa. Rýchle, skutoène inteligentné a jednoduché na pou¾itie."
 
-#, fuzzy
 msgid "SpellChecker Options"
-msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
+msgstr "Nastavenie Kontroly Pravopisu"
 
-msgid ""
-"Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
-"choose which languages should be available to you when spell-checking."
-msgstr ""
+msgid "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or choose which languages should be available to you when spell-checking."
+msgstr "Tu mô¾te nastavi» ako je ulo¾ený vá¹ slovník, upravi» ho, alebo zvoli» jazyky dostupné na kontolu pravopisu."
 
 msgid "Check Spelling"
-msgstr ""
+msgstr "Skontrolova» Pravopis"
 
 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
-msgstr ""
+msgstr "Spä» na &quot;Nastavenia kontroly Pravopisu&quot; stránka"
 
 msgid "ATTENTION:"
-msgstr ""
+msgstr "UPOZORNENIE:"
 
-msgid ""
-"SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
-"likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
-"to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
-"can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
-"password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
-"got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
-"anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
-"it, the encrypted data is no longer accessible."
-msgstr ""
+msgid "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start anew. This is also true if you don't remember your old password -- without it, the encrypted data is no longer accessible."
+msgstr "SquirrelSpell (kontrola pravopisu) nemô¾e dekódova» vá¹ osobný slovník. Najpravdepodobnej¹ia príèina tohto je to, ¾e ste si zmenili heslo k svojej po¹tovej schránke. Najprv mus´te zada» svoje staré heslo aby SquirrelSpell mohol dekódova» vá¹ osobný slovník. Potom bude opätovne zakódovaný s va¹ím novým heslom.<br>Ak nemáte vá¹ slovník zakódovaný je najskôr po¹kodený. Zma¾te ho a zaènite písa» nový. Toto musíte taktie¾ urobi» ak si nepamätáte staré heslo - bez neho zakódované dáta niesú dostupné."
 
 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
-msgstr ""
+msgstr "Zmazanie môjho slovníka a zaèatie nového"
 
 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
-msgstr ""
+msgstr "Odkódova» môj slovník pomocou môjho starého hesla:"
 
 msgid "Proceed"
-msgstr ""
+msgstr "vykona»"
 
 msgid "You must make a choice"
-msgstr ""
+msgstr "Musíte si zvoli»"
 
-msgid ""
-"You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
-msgstr ""
+msgid "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
+msgstr "Mô¾te buï zmaza» vá¹ slovník, alebo písa» ho pod starým heslom. Nie oboje mo¾nosti."
 
 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
-msgstr ""
+msgstr "Toto"
 
 msgid "Error Decrypting Dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba Pri dekódovaní Slovníka"
 
 msgid "Cute."
-msgstr ""
+msgstr "Pekne."
 
 msgid "Translator"
-msgstr ""
+msgstr "Prekladaè"
 
-#, fuzzy
 msgid "Saved Translation Options"
-msgstr "Mo¾nosti"
+msgstr "Nastavenie Ulo¾ených Prekladov"
 
 msgid "Your server options are as follows:"
-msgstr ""
+msgstr "Va¹e nastavenia servera sú nasledujúce:"
 
-msgid ""
-"13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
-msgstr ""
+msgid "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
+msgstr "13 jazykových párov,maximum 1000 prelo¾ených znakov, prevádzkovane pod Systran-om"
 
-msgid ""
-"10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
-msgstr ""
+msgid "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
+msgstr "10 jazykových párov,maximum 25 kB prelo¾ených znakov, prevádzkovane pod Systran-om"
 
 msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
-msgstr ""
+msgstr "12 jazykových párov, ¾iadne známe limity, prevádzkovane pod Systran-om"
 
-msgid ""
-"767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
-"InterTran"
-msgstr ""
+msgid "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's InterTran"
+msgstr "767 jazykových párov, ¾iadne známe limity, prevádzkovane pod Translation Experts's InterTran"
 
-msgid ""
-"8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
-msgstr ""
+msgid "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
+msgstr "8 jazykových párov, ¾iadne známe limity, prevádzkovane pod GPLTrans (free,open source)"
 
-msgid ""
-"You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
-"be located."
-msgstr ""
+msgid "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will be located."
+msgstr "Mô¾te sa taktie¾ rozhodnú», èi chcete aby okno s prekladom bolo zobrazené a kde bolo zobrazené."
 
 msgid "Select your translator:"
-msgstr ""
+msgstr "Zvoµte vá¹ prekladaè:"
 
 msgid "When reading:"
-msgstr ""
+msgstr "Pri preèítaní:"
 
 msgid "Show translation box"
-msgstr ""
+msgstr "Zobraz okienko prekladu"
 
 msgid "to the left"
-msgstr ""
+msgstr "do µava"
 
 msgid "in the center"
-msgstr ""
+msgstr "do prostriedku"
 
 msgid "to the right"
-msgstr ""
+msgstr "do prava"
 
 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
-msgstr ""
+msgstr "Preklad vo vnútri rámcov SquirrelMailu"
 
 msgid "When composing:"
-msgstr ""
+msgstr "Pri písaní:"
 
 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
-msgstr ""
+msgstr "E¹te nieje Funkèné, v suèasnosnosti niè nerobí"
 
 msgid "Download this as a file"
 msgstr "Ulo¾i» ako súbor"
 
 msgid "Translation Options"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavenia Prekladu"
 
-msgid ""
-"Which translator should be used when you get messages in a different "
-"language?"
-msgstr ""
+msgid "Which translator should be used when you get messages in a different language?"
+msgstr "Ktorý prekladaè chcele pou¾i» k získaniu správy v inom jazyku_"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s to %s"
-msgstr "Prida» polo¾ku"
+msgstr "%s do %s"
 
 msgid "English"
-msgstr ""
+msgstr "Anglicky"
 
 msgid "French"
-msgstr ""
+msgstr "Francúzky"
 
 msgid "German"
-msgstr ""
+msgstr "Nemecky"
 
 msgid "Italian"
-msgstr ""
+msgstr "Taliansky"
 
 msgid "Portuguese"
-msgstr ""
+msgstr "Portugalsky"
 
 msgid "Spanish"
-msgstr ""
+msgstr "©panielsky"
 
 msgid "Russian"
-msgstr ""
+msgstr "Rusky"
 
 msgid "Translate"
-msgstr ""
+msgstr "Prelo¾i»"
 
 msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr ""
+msgstr "Brazílska ¹panielèina"
 
 msgid "Bulgarian"
-msgstr ""
+msgstr "Bulharsky"
 
 msgid "Croatian"
-msgstr ""
+msgstr "Chorvátsky"
 
 msgid "Czech"
-msgstr ""
+msgstr "Èesky"
 
 msgid "Danish"
-msgstr ""
+msgstr "Dánsky"
 
-#, fuzzy
 msgid "Dutch"
-msgstr "Priradi»"
+msgstr "Dánsky"
 
 msgid "European Spanish"
-msgstr ""
+msgstr "Európska ©panielèina"
 
 msgid "Finnish"
-msgstr ""
+msgstr "Fínsky"
 
 msgid "Greek"
-msgstr ""
+msgstr "Grécky"
 
 msgid "Hungarian"
-msgstr ""
+msgstr "Maïarsky"
 
 msgid "Icelandic"
-msgstr ""
+msgstr "Islandsky"
 
 msgid "Japanese"
-msgstr ""
+msgstr "Japonsky"
 
 msgid "Latin American Spanish"
-msgstr ""
+msgstr "Latinsko-Americká ©panielèina"
 
 msgid "Norwegian"
-msgstr ""
+msgstr "Nórsky"
 
 msgid "Polish"
-msgstr ""
+msgstr "Poµsky"
 
 msgid "Romanian"
-msgstr ""
+msgstr "Rumunsky"
 
 msgid "Serbian"
-msgstr ""
+msgstr "Srbsky"
 
 msgid "Slovenian"
-msgstr ""
+msgstr "Slovinsky"
 
 msgid "Swedish"
-msgstr ""
+msgstr "©védsky"
 
 msgid "Welsh"
-msgstr ""
+msgstr "Wel¹sky"
 
 msgid "Indonesian"
-msgstr ""
+msgstr "Indonézky"
 
-#, fuzzy
 msgid "Latin"
-msgstr "Prihlási»"
+msgstr "Latinsky"
 
 msgid "Address Book"
 msgstr "Adresár"
@@ -2320,7 +2051,7 @@ msgid "Source"
 msgstr "Zdroj"
 
 msgid "Bcc"
-msgstr ""
+msgstr "Skrytá Kópia"
 
 msgid "Use Addresses"
 msgstr "Pou¾i» adresár"
@@ -2329,7 +2060,7 @@ msgid "Address Book Search"
 msgstr "Hµada» v adresáre"
 
 msgid "Search for"
-msgstr "Odosla»"
+msgstr "Hµada»"
 
 msgid "in"
 msgstr "v"
@@ -2345,7 +2076,7 @@ msgid "Unable to list addresses from %s"
 msgstr "Nie je mo¾né zobrazi» adresy z %s"
 
 msgid "Your search failed with the following error(s)"
-msgstr "Va¹e hµadanie prebehlo neúspe¹ne vïaka týmto chybám"
+msgstr "Va¹e hµadanie prebehlo neúspe¹ne s týmito chybami"
 
 msgid "No persons matching your search was found"
 msgstr "Nebola nájdená po¾adovaná osoba"
@@ -2394,42 +2125,40 @@ msgstr "Odstr
 
 #, c-format
 msgid "Add to %s"
-msgstr "Prida» polo¾ku"
+msgstr "Prida» do"
 
 msgid "Original Message"
 msgstr "Pôvodná správa"
 
 msgid "Draft Email Saved"
-msgstr ""
+msgstr "Ulo¾ené Koncepty Mailov"
 
 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
 msgstr "Nie je mo¾né presunú»/skopírova» súbor. Súbor nie je prilo¾ený"
 
-#, fuzzy
 msgid "Draft Saved"
-msgstr "Vytvori» zlo¾ku"
+msgstr "Ulo¾ené Koncepty"
 
-#, fuzzy
 msgid "Your Message has been sent"
-msgstr "Neboli vybrané ¾iadne správy"
+msgstr "Va¹a správa bola úspe¹ne Odoslaná ;-)"
 
 msgid "To:"
-msgstr "Komu"
+msgstr "Komu:"
 
 msgid "CC:"
-msgstr "Kópia"
+msgstr "Kópia:"
 
 msgid "BCC:"
-msgstr "Skrytá kópia"
+msgstr "Skrytá Kópia:"
 
 msgid "Subject:"
-msgstr "Predmet"
+msgstr "Predmet:"
 
 msgid "Send"
 msgstr "Odosla»"
 
 msgid "Attach:"
-msgstr "Prilo¾i» súbor"
+msgstr "Prilo¾i» súbor:"
 
 msgid "Add"
 msgstr "Prilo¾i»"
@@ -2438,128 +2167,123 @@ msgid "Delete selected attachments"
 msgstr "Odstráni» vybrané prilo¾ené súbory"
 
 msgid "Priority"
-msgstr ""
+msgstr "Priorita"
 
 msgid "Receipt"
-msgstr ""
+msgstr "Potvrdenie"
 
-#, fuzzy
 msgid "On Read"
-msgstr "Premenova»"
+msgstr "Pri Preèítaní"
 
 msgid "On Delivery"
-msgstr ""
+msgstr "Pri Doruèení"
 
 msgid "Save Draft"
-msgstr ""
+msgstr "Ulo¾i» Koncept"
 
 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
 msgstr "Nezadali ste adresáta"
 
 msgid "said"
-msgstr ""
+msgstr "povedal"
 
 msgid "quote"
-msgstr ""
+msgstr "citácia"
 
 msgid "who"
-msgstr ""
+msgstr "kto"
 
-#, fuzzy
 msgid "Draft folder"
-msgstr "Vytvori» zlo¾ku"
+msgstr "Prieèinok Koncepty"
 
 msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
-msgstr "Neplatný názov zlo¾ky. Vyberte prosím iný názov."
+msgstr "Neplatný názov prieèinku. Vyberte prosím iný názov."
 
 msgid "Click here to go back"
 msgstr "Kliknite tu pre návrat spä»"
 
 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
-msgstr ""
+msgstr "Nezvolili ste prieèinok na zmanie. Prosím urobte to"
 
 msgid "Delete Folder"
-msgstr "Odstráni» zlo¾ku"
+msgstr "Odstráni» prieèinok"
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete %s?"
-msgstr ""
+msgstr "Ste si istý, ¾e chcete vymaza» %s?"
 
 msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr "Prihlásenie prebehlo úspe¹ne"
+msgstr "Prihlásenie prebehlo úspe¹ne!"
 
 msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr "Prihlásenie prebehlo neúspe¹ne"
+msgstr "Odhlásenie prebehlo úspe¹ne!"
 
 msgid "Deleted folder successfully!"
-msgstr "Zlo¾ka bola úspe¹ne vymazaná"
+msgstr "Prieèinok bol úspe¹ne vymazaný!"
 
 msgid "Created folder successfully!"
-msgstr "Zlo¾ka bola úspe¹ne vytvorená"
+msgstr "Prieèinok bol úspe¹ne vytvorený!"
 
 msgid "Renamed successfully!"
 msgstr "Úspe¹ne premenované"
 
+#, fuzzy
 msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
-msgstr ""
+msgstr "Akcia prebehla neúspe¹ne - Prieèinok neexistuje. "
 
 msgid "refresh folder list"
 msgstr "aktualizova» zoznam zlo¾iek"
 
 msgid "Create Folder"
-msgstr "Vytvori» zlo¾ku"
+msgstr "Vytvori» prieèinok"
 
 msgid "as a subfolder of"
-msgstr "ako podzlo¾ku"
+msgstr "ako pod-prieèinok"
 
 msgid "None"
 msgstr "Niè"
 
 msgid "Let this folder contain subfolders"
-msgstr "Zlo¾ka mô¾e obsahova» podzlo¾ku"
+msgstr "Nech tento Prieèinok obsahuje pod-prieèinoky"
 
 msgid "Create"
 msgstr "Vytvori»"
 
 msgid "Rename a Folder"
-msgstr "Premenova» zlo¾ku"
+msgstr "Premenova» prieèinok"
 
-#, fuzzy
 msgid "Select a folder"
-msgstr "Premenova» zlo¾ku"
+msgstr "Zvoµte Prieèinok"
 
 msgid "Rename"
 msgstr "Premenova»"
 
 msgid "No folders found"
-msgstr "Nebola nájdená ¾iadna zlo¾ka"
+msgstr "Nebol nájdený ¾iadny prieèinok"
 
 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr "Neboli nájdené ¾iadne zlo¾ky, z ktorých sa je mo¾né odhlási»!"
+msgstr "Neboli nájdené ¾iadne prieèinky, z ktorých sa je mo¾né odhlási»!"
 
 msgid "No folders were found to subscribe to!"
-msgstr "Neboli nájdené ¾iadne zlo¾ky na prihlásenie"
+msgstr "Neboli nájdené ¾iadne prieèinky na prihlásenie"
 
-#, fuzzy
 msgid "Subscribe to:"
-msgstr "Prihlási»"
+msgstr "Prihlasi» sa do:"
 
 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
-msgstr ""
+msgstr "Nezvolili ste prieèinok na premenovanie. Prosím urobte to."
 
 msgid "Rename a folder"
-msgstr "Premenova» zlo¾ku"
+msgstr "Premenova» prieèinok"
 
 msgid "New name:"
 msgstr "Nový názov:"
 
 msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
-msgstr ""
+msgstr "CHYBA: Súbory pomocníka sú v nesprávnom formáte!"
 
 #, c-format
-msgid ""
-"The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
-"instead."
+msgid "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English instead."
 msgstr "Pomocník nie je prelo¾ený do %s. Bude zobrazený v angliètine."
 
 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
@@ -2571,32 +2295,30 @@ msgstr "Obsah"
 msgid "Top"
 msgstr "Hore"
 
-#, fuzzy
 msgid "Viewing an image attachment"
-msgstr "Náhµad prilo¾eného súboru"
+msgstr "Náhµad prilo¾eného súboru s obrázkom"
 
 msgid "View message"
 msgstr "Zobrazi» správu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Not available"
-msgstr "Nie je názov súboru"
+msgstr "Nieje doptupné"
 
 msgid "purge"
 msgstr "vysypa»"
 
 msgid "Last Refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Posledná Aktualizácia"
 
 msgid "Save folder tree"
-msgstr ""
+msgstr "Ulo¾i» strom  prieèinkov"
 
 msgid "Login"
-msgstr "Prihlás"
+msgstr "Prihlásenie"
 
 #, c-format
 msgid "%s Login"
-msgstr "%s Prihlás"
+msgstr "%s Prihlásenie"
 
 msgid "Name:"
 msgstr "Meno:"
@@ -2607,7 +2329,6 @@ msgstr "Neboli vybran
 msgid "Message Highlighting"
 msgstr "Zvýrazòovanie správ"
 
-#, fuzzy
 msgid "subject"
 msgstr "Predmet"
 
@@ -2668,35 +2389,33 @@ msgstr "In
 msgid "Ex: 63aa7f"
 msgstr "Ex: 63aa7f"
 
-#, fuzzy
 msgid "Matches"
-msgstr "Priradi»"
+msgstr "Zhody"
 
 #, c-format
 msgid "Alternate Identity %d"
-msgstr ""
+msgstr "Alternatívna Identita %d"
 
 msgid "Advanced Identities"
-msgstr ""
+msgstr "Pokroèilá Identita;"
 
 msgid "Default Identity"
-msgstr ""
+msgstr "Predvolená Identita"
 
 msgid "Add a New Identity"
-msgstr ""
+msgstr "Prida» Novú Identitu"
 
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "E-mailová adresa"
 
 msgid "Save / Update"
-msgstr ""
+msgstr "Ulo¾i» / Aktualizova»"
 
 msgid "Make Default"
-msgstr ""
+msgstr "Nastav ako predvolené"
 
-#, fuzzy
 msgid "Move Up"
-msgstr "Presunú»"
+msgstr "Presunú» hore"
 
 msgid "Index Order"
 msgstr "Poradie v zozname"
@@ -2707,13 +2426,10 @@ msgstr "Za
 msgid "Flags"
 msgstr "Príznaky správy"
 
-msgid ""
-"The index order is the order that the columns are arranged in the message "
-"index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
-"fit your needs."
+msgid "The index order is the order that the columns are arranged in the message index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to fit your needs."
 msgstr ""
 "Poradie zoznamu správ je poradie v akom sú usporiadané ståpce vo výpise\n"
-"správ.  Mô¾ete pridáva», odobera» a presúva» jednotlivé zlo¾ky."
+"správ.  Mô¾ete pridáva», odobera» a presúva» jednotlivé prieèinky."
 
 msgid "up"
 msgstr "hore"
@@ -2734,11 +2450,10 @@ msgid "Display Preferences"
 msgstr "Vzhµad - mo¾nosti"
 
 msgid "Folder Preferences"
-msgstr "Zlo¾ky - mo¾nosti"
+msgstr "Prieèinky - mo¾nosti"
 
-#, fuzzy
 msgid "Successfully Saved Options"
-msgstr "Osobné informácie boli úspe¹ne ulo¾ené"
+msgstr "Nastavenia boli Úspe¹ne ulo¾ené"
 
 msgid "Refresh Folder List"
 msgstr "Obnovi» zoznam zlo¾iek"
@@ -2746,73 +2461,48 @@ msgstr "Obnovi
 msgid "Refresh Page"
 msgstr "Aktualizova» stránku"
 
-msgid ""
-"This contains personal information about yourself such as your name, your "
-"email address, etc."
-msgstr ""
-"Obsahuje Va¹e osobné informácie, napr. Va¹e meno, e-mailovú adresu atï. "
+msgid "This contains personal information about yourself such as your name, your email address, etc."
+msgstr "Obsahuje Va¹e osobné informácie, napr. Va¹e meno, e-mailovú adresu atï. "
 
-msgid ""
-"You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
-"you, such as the colors, the language, and other settings."
-msgstr ""
-"Mô¾ete meni» vzhµad a spôsob zobrazenia informácií, napr. farby, jazyk a iné "
-"nastavenia."
+msgid "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to you, such as the colors, the language, and other settings."
+msgstr "Mô¾ete meni» vzhµad a spôsob zobrazenia informácií, napr. farby, jazyk a iné nastavenia."
 
-msgid ""
-"Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
-"colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
-"messages are from, especially for mailing lists."
-msgstr ""
-"Na základe uvedených kritérií mô¾u ma» doruèené správy v zozname rôznu farbu "
-"pozadia. Táto funkcia umo¾òuje µahko rozlí¹i» odosielateµa správ, najmä e-"
-"mailové konferencie."
+msgid "Based upon given criteria, incoming messages can have different background colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the messages are from, especially for mailing lists."
+msgstr "Na základe uvedených kritérií mô¾u ma» doruèené správy v zozname rôznu farbu pozadia. Táto funkcia umo¾òuje µahko rozlí¹i» odosielateµa správ, najmä e-mailové konferencie."
 
-msgid ""
-"These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
-msgstr ""
-"Tieto nastavenia zmenia spôsob, akým sa budú zlo¾ky zobrazova» a ako s nimi "
-"budete narába»."
+msgid "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
+msgstr "Tieto nastavenia zmenia spôsob, akým sa budú prieèinky zobrazova» a ako s nimi budete narába»."
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
-"headers in any order you want."
-msgstr ""
-"Poradie ståpcov v zozname správ mô¾e by» upravené podµa va¹ich potrieb."
+msgid "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the headers in any order you want."
+msgstr "Poradie ståpcov v zozname správ, tak aby obsahovalo hlavièky správ v poradí aké si ¾eláte, mô¾e by» upravené podµa va¹ich potrieb."
 
-#, fuzzy
 msgid "Message not printable"
-msgstr "Zvýrazòovanie správ"
+msgstr "Správa sa nieje vytlaèiteµná"
 
 msgid "Printer Friendly"
-msgstr ""
+msgstr "Verzia pre Tlaè"
 
-#, fuzzy
 msgid "CC"
 msgstr "Kópia"
 
 msgid "Print"
-msgstr ""
+msgstr "Tlaèi»"
 
 msgid "View Printable Version"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazi» Verziu pre Tlaè"
 
-#, fuzzy
 msgid "Read:"
-msgstr "Premenova»"
+msgstr "Èíta»:"
 
-#, fuzzy
 msgid "Your message"
-msgstr "správy"
+msgstr "Va¹a správa"
 
-#, fuzzy
 msgid "Sent:"
-msgstr "Odosla»"
+msgstr "Odosla»:"
 
 #, c-format
 msgid "Was displayed on %s"
-msgstr ""
+msgstr "Bol zobrazený na %s"
 
 msgid "less"
 msgstr "menej"
@@ -2821,47 +2511,40 @@ msgid "more"
 msgstr "viac"
 
 msgid "Mailer"
-msgstr ""
+msgstr "Po¹tový program (Mailer)"
 
 msgid "Read receipt"
-msgstr ""
+msgstr "Èita» prijaté"
 
-#, fuzzy
 msgid "send"
-msgstr "Odosla»"
+msgstr "odosla»"
 
-#, fuzzy
 msgid "requested"
-msgstr "Neboli vybrané ¾iadne správy"
+msgstr "po¾adované"
 
-msgid ""
-"The message sender has requested a response to indicate that you have read "
-"this message. Would you like to send a receipt?"
-msgstr ""
+msgid "The message sender has requested a response to indicate that you have read this message. Would you like to send a receipt?"
+msgstr "Odosielateµ správy po¾aduje odpoveï na indikáciu toho, ¾e ste správu preèítali. Chcete posla» odosielateµovi oznam o info o preèítaní?"
 
 msgid "Send read receipt now"
-msgstr ""
+msgstr "Posla» preèítanú prijatú správu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Search results"
-msgstr "Odosla»"
+msgstr "Výsledky vyhµadávania"
 
 msgid "Message List"
 msgstr "Zoznam správ"
 
 msgid "Resume Draft"
-msgstr ""
+msgstr "Pokraèova» v Koncepte"
 
 msgid "Edit Message as New"
-msgstr ""
+msgstr "Upravi» správu ako Novú"
 
-#, fuzzy
 msgid "View Message"
-msgstr "Zobrazi» správu"
+msgstr "Zobrazi» Správu"
 
-#, fuzzy
 msgid "Forward as Attachment"
-msgstr "Prílohy"
+msgstr "Preposla» ako Prílohu"
 
 msgid "Reply"
 msgstr "Odpoveda»"
@@ -2869,42 +2552,35 @@ msgstr "Odpoveda
 msgid "Reply All"
 msgstr "Odpoveda» v¹etkým"
 
-#, fuzzy
 msgid "View Full Header"
-msgstr "Zobrazi» celé záhlavie"
+msgstr "Zobrazi» celú Hlavièku"
 
 msgid "Attachments"
 msgstr "Prílohy"
 
-#, fuzzy
 msgid "Folder:"
-msgstr "Zlo¾ky"
+msgstr "Prieèinok:"
 
-#, fuzzy
 msgid "edit"
-msgstr "Upravi»"
+msgstr "upravi»"
 
-#, fuzzy
 msgid "search"
-msgstr "Hµada»"
+msgstr "hµada»"
 
-#, fuzzy
 msgid "delete"
-msgstr "Odstráni»"
+msgstr "zmaza»"
 
 msgid "Recent Searches"
-msgstr ""
+msgstr "Posledné Vyhµadávané"
 
 msgid "save"
-msgstr ""
+msgstr "ulo¾i»"
 
-#, fuzzy
 msgid "forget"
-msgstr "viac"
+msgstr "zabudnú»"
 
-#, fuzzy
 msgid "Current Search"
-msgstr "Aktuálna zlo¾ka"
+msgstr "Aktuálne Vyhµadávanie"
 
 msgid "Body"
 msgstr "Text správy"
@@ -2912,13 +2588,11 @@ msgstr "Text spr
 msgid "Everywhere"
 msgstr "V¹ade"
 
-#, fuzzy
 msgid "Search Results"
-msgstr "Hµada»"
+msgstr "Výsledky Vyhµadávania"
 
-#, fuzzy
 msgid "No Messages Found"
-msgstr "Zobrazi» správu"
+msgstr "Neboli Nájdené ®iadne Správy"
 
 msgid "You have been successfully signed out."
 msgstr "Odhlásenie prebehlo úspe¹ne"
@@ -2926,165 +2600,48 @@ msgstr "Odhl
 msgid "Click here to log back in."
 msgstr "Pre nové prihlásenie kliknite tu."
 
-#, fuzzy
 msgid "Viewing a Business Card"
-msgstr "Zobrazenie správ"
+msgstr "Zobrazenie Vizitky"
 
-#, fuzzy
 msgid "Title"
-msgstr "Biela"
+msgstr "Názov"
 
-#, fuzzy
 msgid "Email"
 msgstr "E-mail"
 
-#, fuzzy
 msgid "Web Page"
-msgstr "Aktualizova» stránku"
+msgstr "WWW stránka"
 
 msgid "Organization / Department"
-msgstr ""
+msgstr "Organizácia / Oddelenie"
 
-#, fuzzy
 msgid "Address"
-msgstr "Adresár"
+msgstr "Adresa"
 
 msgid "Work Phone"
-msgstr ""
+msgstr "Telefón do Práce"
 
 msgid "Home Phone"
-msgstr ""
+msgstr "Telefón Domov"
 
 msgid "Cellular Phone"
-msgstr ""
+msgstr "Mobil"
 
 msgid "Fax"
-msgstr ""
+msgstr "Fax"
 
-#, fuzzy
 msgid "Note"
-msgstr "Niè"
+msgstr "Poznámka"
 
-#, fuzzy
 msgid "Add to Addressbook"
-msgstr "Prida» adresu"
+msgstr "Prida» do Adresára"
 
 msgid "Title & Org. / Dept."
-msgstr ""
+msgstr "Názov & Organizácia / Oddelenie"
 
-#, fuzzy
 msgid "Viewing Full Header"
-msgstr "Zobrazi» celé záhlavie"
+msgstr "Zobrazi» Celú Hlavièku"
 
 msgid "Viewing a text attachment"
 msgstr "Náhµad prilo¾eného súboru"
 
-#~ msgid "Close window"
-#~ msgstr "Zavrie» okno"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "empty"
-#~ msgstr "Odpoveda»"
-
-#~ msgid "Welcome to %s's WebMail system"
-#~ msgstr "Vítajte v %s WebMail systéme"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Running SquirrelMail version %s (c) 1999-2001."
-#~ msgstr "SquirrelMail version %s (c) 1999-2000"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Unknown messagenumber in reply from server: "
-#~ msgstr "Neznáme èíslo správy v odpovedi serveru"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No To Address"
-#~ msgstr "Adresár"
-
-#~ msgid "Found"
-#~ msgstr "Nenájdené"
-
-#~ msgid "messages"
-#~ msgstr "správy"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Close this Window"
-#~ msgstr "Zavrie» okno"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Change All"
-#~ msgstr "Oznaèi» v¹etko"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Ignore"
-#~ msgstr "viac"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Ignore All"
-#~ msgstr "Oznaèi» v¹etko"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Add to Dic"
-#~ msgstr "Prida» polo¾ku"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Close and Commit"
-#~ msgstr "Zavrie» okno"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "No errors found"
-#~ msgstr "Nebola nájdená ¾iadna zlo¾ka"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Personal Dictionary"
-#~ msgstr "Osobné informácie"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Delete checked words"
-#~ msgstr "Odstráni» vybrané polo¾ky"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "All done!"
-#~ msgstr "V¹etky zlo¾ky"
-
-#~ msgid "Successfully saved display preferences!"
-#~ msgstr "Mo¾nosti zobrazenia boli úspe¹ne ulo¾ené!"
-
-#~ msgid "Successfully saved folder preferences!"
-#~ msgstr "Mo¾nosti zlo¾ky boli úspe¹ne ulo¾ené!"
-
-#~ msgid "You need a valid user and password to access this page!"
-#~ msgstr "Pre prístup k tejto stránke musíte by» prihlásený!"
-
-#~ msgid "Folders created successfully!"
-#~ msgstr "Zlo¾ky boli úspe¹ne vytvorené"
-
-#~ msgid ""
-#~ "In order for SquirrelMail to provide the full set of options you need to "
-#~ "create the special folders listed below.  Just click the check box and "
-#~ "hit the create button."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aby vám mohol SquirrelMail poskytnú» v¹etky slu¾by, je potrebné vytvori» "
-#~ "¹peciálne zlo¾ky uvedené ni¾¹ie.  Staèí za¹krtnú» voµbu a stlaèi» "
-#~ "tlaèidlo Vytvor."
-
-#~ msgid "Create Trash"
-#~ msgstr "Vytvori» Kô¹"
-
-#~ msgid "Don't use Trash"
-#~ msgstr "Nepou¾íva» Kô¹"
-
-#~ msgid "Don't use Sent"
-#~ msgstr "Nepou¾íva» zlo¾ku Odoslaná po¹ta"
-
-#~ msgid "Use a signature?"
-#~ msgstr "Pou¾i» podpis?"
-
-#~ msgid "You must login first."
-#~ msgstr "Najprv sa musíte prihlási»"
-
-#~ msgid "total"
-#~ msgstr "celkom"
-
-#~ msgid "(only Cc/Bcc)"
-#~ msgstr "(iba Cc/Bcc)"