2a26476e2ecf0bfa550f0651538d7f910886bd72
[squirrelmail.git] / locale / sk_SK / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
1 # Slovak Squirrelmail Translation
2 # Copyright (c) 1999-2002 The Squirrelmail Development Team
3 # Ondøej Surý <ondrej@sury.cz>, 2000-2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: $Id$\n"
8 "POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2001-09-24 10:20:00+0200\n"
10 "Last-Translator: Ondøej Surý <ondrej@sury.cz>\n"
11 "Language-Team: Slovak <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 msgid "Delivery error report"
17 msgstr ""
18
19 msgid "Undelivered Message Headers"
20 msgstr ""
21
22 msgid "(no subject)"
23 msgstr "(¾iadny predmet)"
24
25 msgid "Personal address book"
26 msgstr "Osobný adresár"
27
28 #, c-format
29 msgid "Database error: %s"
30 msgstr "Chyba databázi: %s"
31
32 msgid "Addressbook is read-only"
33 msgstr "Adresár iba na èítanie"
34
35 #, c-format
36 msgid "User '%s' already exist"
37 msgstr "U¾ívateµ %s u¾ existuje"
38
39 #, c-format
40 msgid "User '%s' does not exist"
41 msgstr "U¾ívateµ %s neexistuje"
42
43 msgid "Global address book"
44 msgstr "Globálny adresár"
45
46 msgid "No such file or directory"
47 msgstr "Nebol nájdený ¾iadny súbor ani adresár"
48
49 msgid "Open failed"
50 msgstr "Otváranie prebehlo neúspe¹ne"
51
52 msgid "Can not modify global address book"
53 msgstr "Nemô¾ete upravova» globálny adresár"
54
55 msgid "Not a file name"
56 msgstr "Nie je názov súboru"
57
58 #, fuzzy
59 msgid "Write failed"
60 msgstr "Otváranie prebehlo neúspe¹ne"
61
62 msgid "Unable to update"
63 msgstr ""
64
65 msgid "Could not lock datafile"
66 msgstr "Nie je mo¾né uzamknú» súbor s dátami"
67
68 msgid "Write to addressbook failed"
69 msgstr "Zápis do adresára prebehol neúspe¹ne"
70
71 msgid "Error initializing addressbook database."
72 msgstr "Chyba pri inicializácii databázi kontaktov."
73
74 #, c-format
75 msgid "Error opening file %s"
76 msgstr "Chyba pri otvárani súboru %s"
77
78 msgid "Error initializing global addressbook."
79 msgstr "Chyba pri inicializácii databázi kontaktov."
80
81 #, c-format
82 msgid "Error initializing LDAP server %s:"
83 msgstr "Chyba pri spú¹»ani LDAP serveru %s"
84
85 msgid "Invalid input data"
86 msgstr "Neplatné vstupné informácie"
87
88 msgid "Name is missing"
89 msgstr "Chýba meno"
90
91 msgid "E-mail address is missing"
92 msgstr "Chýba e-mailová adresa"
93
94 #, fuzzy
95 msgid "Nickname contains illegal characters"
96 msgstr "Prezývka obsahuje nedovolené znaky"
97
98 msgid "view"
99 msgstr ""
100
101 msgid "Business Card"
102 msgstr ""
103
104 msgid "You must be logged in to access this page."
105 msgstr "Pre prístup k tejto stránke musíte by» prihlásený."
106
107 #, fuzzy
108 msgid "Sunday"
109 msgstr "Odosla»"
110
111 #, fuzzy
112 msgid "Monday"
113 msgstr "Text správy"
114
115 msgid "Tuesday"
116 msgstr ""
117
118 msgid "Wednesday"
119 msgstr ""
120
121 msgid "Thursday"
122 msgstr ""
123
124 msgid "Friday"
125 msgstr ""
126
127 msgid "Saturday"
128 msgstr ""
129
130 msgid "January"
131 msgstr ""
132
133 msgid "February"
134 msgstr ""
135
136 #, fuzzy
137 msgid "March"
138 msgstr "Priradi»"
139
140 msgid "April"
141 msgstr ""
142
143 msgid "May"
144 msgstr ""
145
146 msgid "June"
147 msgstr ""
148
149 msgid "July"
150 msgstr ""
151
152 msgid "August"
153 msgstr ""
154
155 msgid "September"
156 msgstr ""
157
158 #, fuzzy
159 msgid "October"
160 msgstr "Iná:"
161
162 msgid "November"
163 msgstr ""
164
165 msgid "December"
166 msgstr ""
167
168 msgid "D, F j, Y g:i a"
169 msgstr ""
170
171 msgid "D, F j, Y G:i"
172 msgstr ""
173
174 msgid "g:i a"
175 msgstr ""
176
177 msgid "G:i"
178 msgstr ""
179
180 msgid "D, g:i a"
181 msgstr ""
182
183 msgid "D, G:i"
184 msgstr ""
185
186 msgid "M j, Y"
187 msgstr ""
188
189 #, c-format
190 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
191 msgstr "Súbor s nastavením %s nebol nájdený. Abnormálne ukonèenie."
192
193 msgid "Unknown user or password incorrect."
194 msgstr "Neznámy u¾ívateµ alebo neplatné heslo"
195
196 msgid "Click here to try again"
197 msgstr "Pre ïal¹í pokus kliknite tu"
198
199 #, c-format
200 msgid "Click here to return to %s"
201 msgstr "Pre návrat do %s kliknite tu"
202
203 #, fuzzy, c-format
204 msgid "%s Logo"
205 msgstr "%s Prihlási»"
206
207 #, c-format
208 msgid "SquirrelMail version %s"
209 msgstr "SquirrelMail verzia %s"
210
211 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
212 msgstr "Vytvorené týmom SquirrelMail"
213
214 msgid "ERROR"
215 msgstr "Chyba"
216
217 msgid "Go to the login page"
218 msgstr "Choï na prihlasovaciu stránku"
219
220 #, c-format
221 msgid ""
222 "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
223 "default preference file."
224 msgstr ""
225 "Súbor s nastavením, %s, neexistuje. Odhláste sa a prihláste sa spä», aby ste "
226 "vytvorili pôvodný súbor s nastavením."
227
228 #, c-format
229 msgid ""
230 "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
231 "to resolve this issue."
232 msgstr ""
233
234 #, c-format
235 msgid ""
236 "Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
237 "to resolve this issue."
238 msgstr ""
239
240 #, fuzzy, c-format
241 msgid "Error opening %s"
242 msgstr "Chyba pri otvárani"
243
244 #, fuzzy
245 msgid "Default preference file not found or not readable!"
246 msgstr "Súbor s nastavením %s nebol nájdený. Abnormálne ukonèenie."
247
248 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
249 msgstr ""
250
251 msgid "Could not create initial preference file!"
252 msgstr ""
253
254 #, c-format
255 msgid "%s should be writable by user %s"
256 msgstr ""
257
258 #, c-format
259 msgid ""
260 "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
261 "to resolve this issue."
262 msgstr ""
263
264 #, c-format
265 msgid ""
266 "Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
267 "to resolve this issue."
268 msgstr ""
269
270 msgid ""
271 "You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
272 "(using configure option --with-mbstring)."
273 msgstr ""
274
275 msgid "ERROR : No available imapstream."
276 msgstr ""
277
278 msgid "ERROR : Could not complete request."
279 msgstr "Chyba: nie je mo¾né dokonèi» po¾adovanú úlohu"
280
281 msgid "Query:"
282 msgstr ""
283
284 msgid "Reason Given: "
285 msgstr "Odôvodnenie: "
286
287 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
288 msgstr "Chyba: nesprávne zadaná po¾adovaná úloha"
289
290 msgid "Server responded: "
291 msgstr "Odpoveï serveru: "
292
293 #, c-format
294 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
295 msgstr "Chyba v pripojovaní k serveru IMAP: %s "
296
297 #, c-format
298 msgid "Bad request: %s"
299 msgstr "Nesprávne zadaná po¾adovaná úloha: %s"
300
301 #, c-format
302 msgid "Unknown error: %s"
303 msgstr "Neznáma chyba: %s"
304
305 msgid "Read data:"
306 msgstr "Naèítanie dát:"
307
308 #, fuzzy
309 msgid "ERROR : Could not append message to"
310 msgstr "Chyba: nie je mo¾né dokonèi» po¾adovanú úlohu"
311
312 msgid "Solution: "
313 msgstr ""
314
315 msgid ""
316 "Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
317 "folder."
318 msgstr ""
319
320 #, fuzzy
321 msgid "INBOX"
322 msgstr "Iba zlo¾ka Doruèená po¹ta"
323
324 msgid "Unknown response from IMAP server: "
325 msgstr "Neznáma odpoveï IMAP serveru"
326
327 msgid "Unknown message number in reply from server: "
328 msgstr "Neznáme èíslo správy v odpovedi serveru"
329
330 msgid "Unknown Sender"
331 msgstr "Neznámy Odosielateµ"
332
333 msgid "(unknown sender)"
334 msgstr "(neznámy odosielateµ)"
335
336 #, fuzzy
337 msgid "Unknown date"
338 msgstr "Neznámy Odosielateµ"
339
340 msgid "A"
341 msgstr ""
342
343 msgid ""
344 "Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
345 "to the system administrator."
346 msgstr ""
347
348 msgid ""
349 "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
350 "this to the system administrator."
351 msgstr ""
352
353 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
354 msgstr "TÁTO ZLO®KA JE PRÁZDNA"
355
356 #, fuzzy
357 msgid "Move Selected To"
358 msgstr "Presunú» vybrané polo¾ky do"
359
360 msgid "Transform Selected Messages"
361 msgstr ""
362
363 msgid "Move"
364 msgstr "Presunú»"
365
366 msgid "Forward"
367 msgstr "Preda» ïalej"
368
369 msgid "Expunge"
370 msgstr "Vysypa»"
371
372 msgid "mailbox"
373 msgstr "schránka"
374
375 #, fuzzy
376 msgid "Read"
377 msgstr "Premenova»"
378
379 msgid "Unread"
380 msgstr ""
381
382 msgid "Delete"
383 msgstr "Odstráni»"
384
385 msgid "Unthread View"
386 msgstr ""
387
388 msgid "Thread View"
389 msgstr ""
390
391 msgid "To"
392 msgstr "Komu"
393
394 msgid "From"
395 msgstr "Od"
396
397 msgid "Date"
398 msgstr "Dátum"
399
400 msgid "Subject"
401 msgstr "Predmet"
402
403 msgid "Size"
404 msgstr "Veµkos»"
405
406 msgid "Toggle All"
407 msgstr "Oznaèi» v¹etko"
408
409 msgid "Unselect All"
410 msgstr "Odznaèi» v¹etko"
411
412 msgid "Select All"
413 msgstr "Oznaèi» v¹etko"
414
415 #, c-format
416 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
417 msgstr ""
418
419 #, c-format
420 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
421 msgstr ""
422
423 msgid "Previous"
424 msgstr "Predchádzajúci"
425
426 msgid "Next"
427 msgstr "Ïal¹í"
428
429 msgid "Paginate"
430 msgstr ""
431
432 msgid "Show All"
433 msgstr ""
434
435 msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
436 msgstr ""
437
438 msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
439 msgstr ""
440
441 msgid ""
442 "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
443 "is malformed."
444 msgstr ""
445
446 #, fuzzy
447 msgid "Command:"
448 msgstr "Otváranie prebehlo neúspe¹ne"
449
450 #, fuzzy
451 msgid "Response:"
452 msgstr "Odôvodnenie: "
453
454 #, fuzzy
455 msgid "Message:"
456 msgstr "Zoznam správ"
457
458 msgid "FETCH line:"
459 msgstr ""
460
461 #, fuzzy
462 msgid "High"
463 msgstr "Vpravo"
464
465 msgid "Low"
466 msgstr ""
467
468 msgid "Normal"
469 msgstr ""
470
471 msgid "Hide Unsafe Images"
472 msgstr ""
473
474 #, fuzzy
475 msgid "View Unsafe Images"
476 msgstr "Zobrazi» správy"
477
478 msgid "download"
479 msgstr "stiahnu»"
480
481 #, fuzzy
482 msgid "Unknown sender"
483 msgstr "Neznámy Odosielateµ"
484
485 msgid "sec_remove_eng.png"
486 msgstr ""
487
488 #, c-format
489 msgid "Option Type '%s' Not Found"
490 msgstr ""
491
492 msgid "Yes"
493 msgstr ""
494
495 #, fuzzy
496 msgid "No"
497 msgstr "Niè"
498
499 msgid "Submit"
500 msgstr "Odosla»"
501
502 msgid "Current Folder"
503 msgstr "Aktuálna zlo¾ka"
504
505 msgid "Sign Out"
506 msgstr "Odhlási» sa"
507
508 msgid "Compose"
509 msgstr "Nová správa"
510
511 msgid "Addresses"
512 msgstr "Adresár"
513
514 msgid "Folders"
515 msgstr "Zlo¾ky"
516
517 msgid "Options"
518 msgstr "Mo¾nosti"
519
520 msgid "Search"
521 msgstr "Hµada»"
522
523 msgid "Help"
524 msgstr "Pomocník"
525
526 #, fuzzy, c-format
527 msgid "Error creating directory %s."
528 msgstr "Chyba pri otvárani súboru %s"
529
530 msgid "Could not create hashed directory structure!"
531 msgstr ""
532
533 msgid "General Display Options"
534 msgstr ""
535
536 msgid "Theme"
537 msgstr "Schéma"
538
539 #, fuzzy
540 msgid "Default"
541 msgstr "Odstráni»"
542
543 msgid "Custom Stylesheet"
544 msgstr ""
545
546 msgid "Language"
547 msgstr "Jazyk"
548
549 #, fuzzy
550 msgid "Use Javascript"
551 msgstr "Javascript"
552
553 msgid "Autodetect"
554 msgstr ""
555
556 msgid "Always"
557 msgstr ""
558
559 msgid "Never"
560 msgstr ""
561
562 msgid "Mailbox Display Options"
563 msgstr ""
564
565 msgid "Number of Messages to Index"
566 msgstr "Poèet správ zobrazených v zlo¾ke"
567
568 msgid "Enable Alternating Row Colors"
569 msgstr ""
570
571 msgid "Enable Page Selector"
572 msgstr ""
573
574 #, fuzzy
575 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
576 msgstr "Poèet správ zobrazených v zlo¾ke"
577
578 msgid "Message Display and Composition"
579 msgstr ""
580
581 #, fuzzy
582 msgid "Wrap Incoming Text At"
583 msgstr "Zalomi» text doruèenej správy na"
584
585 #, fuzzy
586 msgid "Size of Editor Window"
587 msgstr "Veµkos» editaèného okna"
588
589 #, fuzzy
590 msgid "Location of Buttons when Composing"
591 msgstr "Umiestnenie tlaèidiel pri písaní novej správy"
592
593 msgid "Before headers"
594 msgstr "Pred záhlavím správy"
595
596 msgid "Between headers and message body"
597 msgstr "Medzi záhlavím a telom správy"
598
599 msgid "After message body"
600 msgstr "Za telom správy"
601
602 #, fuzzy
603 msgid "Addressbook Display Format"
604 msgstr "Adresár iba na èítanie"
605
606 #, fuzzy
607 msgid "Javascript"
608 msgstr "Javascript"
609
610 msgid "HTML"
611 msgstr "HTML"
612
613 msgid "Show HTML Version by Default"
614 msgstr ""
615
616 msgid "Enable Forward as Attachment"
617 msgstr ""
618
619 msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
620 msgstr ""
621
622 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
623 msgstr ""
624
625 msgid "Enable Mailer Display"
626 msgstr ""
627
628 msgid "Display Attached Images with Message"
629 msgstr ""
630
631 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
632 msgstr ""
633
634 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
635 msgstr ""
636
637 #, fuzzy
638 msgid "Enable Mail Delivery Notification"
639 msgstr "Oznámenie o nepreèítaných správach"
640
641 msgid "Compose Messages in New Window"
642 msgstr ""
643
644 #, fuzzy
645 msgid "Width of Compose Window"
646 msgstr "Zavrie» okno"
647
648 #, fuzzy
649 msgid "Height of Compose Window"
650 msgstr "Zavrie» okno"
651
652 msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
653 msgstr ""
654
655 msgid "Enable Sort by of Receive Date"
656 msgstr ""
657
658 msgid "Enable Thread Sort by References Header"
659 msgstr ""
660
661 msgid "Special Folder Options"
662 msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
663
664 msgid "Folder Path"
665 msgstr "Cesta zlo¾ky"
666
667 msgid "Do not use Trash"
668 msgstr "Nepou¾íva» Kô¹"
669
670 #, fuzzy
671 msgid "Trash Folder"
672 msgstr "Zlo¾ka Kô¹"
673
674 msgid "Do not use Sent"
675 msgstr "Nepou¾íva» zlo¾ku Odoslaná po¹ta"
676
677 #, fuzzy
678 msgid "Sent Folder"
679 msgstr "Zlo¾ka Odoslaná po¹ta"
680
681 #, fuzzy
682 msgid "Do not use Drafts"
683 msgstr "Nepou¾íva» Kô¹"
684
685 #, fuzzy
686 msgid "Draft Folder"
687 msgstr "Vytvori» zlo¾ku"
688
689 #, fuzzy
690 msgid "Folder List Options"
691 msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
692
693 #, fuzzy
694 msgid "Location of Folder List"
695 msgstr "Umiestnenie zoznamu zlo¾iek"
696
697 msgid "Left"
698 msgstr "Vµavo"
699
700 msgid "Right"
701 msgstr "Vpravo"
702
703 msgid "pixels"
704 msgstr ""
705
706 #, fuzzy
707 msgid "Width of Folder List"
708 msgstr "©írka zoznamu zlo¾iek"
709
710 msgid "Minutes"
711 msgstr "Minúty"
712
713 msgid "Seconds"
714 msgstr "Sekúnd"
715
716 msgid "Minute"
717 msgstr "Minúta"
718
719 #, fuzzy
720 msgid "Auto Refresh Folder List"
721 msgstr "Obnovi» zoznam zlo¾iek"
722
723 #, fuzzy
724 msgid "Enable Unread Message Notification"
725 msgstr "Oznámenie o nepreèítaných správach"
726
727 #, fuzzy
728 msgid "No Notification"
729 msgstr "®iadne oznámenie o preèítaní"
730
731 msgid "Only INBOX"
732 msgstr "Iba zlo¾ka Doruèená po¹ta"
733
734 msgid "All Folders"
735 msgstr "V¹etky zlo¾ky"
736
737 #, fuzzy
738 msgid "Unread Message Notification Type"
739 msgstr "Typ oznámenia o nepreèítaných správach"
740
741 #, fuzzy
742 msgid "Only Unseen"
743 msgstr "Iba nepreèítané"
744
745 msgid "Unseen and Total"
746 msgstr "Nepreèítané a Celkom"
747
748 msgid "Enable Collapsable Folders"
749 msgstr ""
750
751 #, fuzzy
752 msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
753 msgstr "Oznámenie o nepreèítaných správach"
754
755 msgid "Show Clock on Folders Panel"
756 msgstr ""
757
758 msgid "No Clock"
759 msgstr ""
760
761 msgid "Hour Format"
762 msgstr ""
763
764 msgid "12-hour clock"
765 msgstr ""
766
767 msgid "24-hour clock"
768 msgstr ""
769
770 #, fuzzy
771 msgid "Memory Search"
772 msgstr "Hµada»"
773
774 msgid "Disabled"
775 msgstr ""
776
777 #, fuzzy
778 msgid "Folder Selection Options"
779 msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
780
781 msgid "Selection List Style"
782 msgstr ""
783
784 msgid "Long: "
785 msgstr ""
786
787 msgid "Indented: "
788 msgstr ""
789
790 msgid "Delimited: "
791 msgstr ""
792
793 msgid "Name and Address Options"
794 msgstr ""
795
796 msgid "Full Name"
797 msgstr "Celé meno"
798
799 #, fuzzy
800 msgid "Email Address"
801 msgstr "E-mailová adresa"
802
803 msgid "Reply To"
804 msgstr "Odpoveda» na adresu"
805
806 msgid "Signature"
807 msgstr "Podpis"
808
809 msgid "Edit Advanced Identities"
810 msgstr ""
811
812 msgid "(discards changes made on this form so far)"
813 msgstr ""
814
815 msgid "Multiple Identities"
816 msgstr ""
817
818 msgid "Same as server"
819 msgstr ""
820
821 #, fuzzy
822 msgid "Timezone Options"
823 msgstr "Podpis"
824
825 msgid "Your current timezone"
826 msgstr ""
827
828 #, fuzzy
829 msgid "Reply Citation Options"
830 msgstr "Mo¾nosti"
831
832 msgid "Reply Citation Style"
833 msgstr ""
834
835 #, fuzzy
836 msgid "No Citation"
837 msgstr "®iadne oznámenie o preèítaní"
838
839 msgid "AUTHOR Said"
840 msgstr ""
841
842 msgid "Quote Who XML"
843 msgstr ""
844
845 msgid "User-Defined"
846 msgstr ""
847
848 msgid "User-Defined Citation Start"
849 msgstr ""
850
851 msgid "User-Defined Citation End"
852 msgstr ""
853
854 #, fuzzy
855 msgid "Signature Options"
856 msgstr "Podpis"
857
858 #, fuzzy
859 msgid "Use Signature"
860 msgstr "Pou¾i» podpis?"
861
862 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
863 msgstr ""
864
865 msgid "Config File Version"
866 msgstr ""
867
868 #, fuzzy
869 msgid "Squirrelmail Version"
870 msgstr "SquirrelMail verzia %s"
871
872 msgid "PHP Version"
873 msgstr ""
874
875 #, fuzzy
876 msgid "Organization Preferences"
877 msgstr "Vzhµad - mo¾nosti"
878
879 msgid "Organization Name"
880 msgstr ""
881
882 msgid "Organization Logo"
883 msgstr ""
884
885 msgid "Organization Logo Width"
886 msgstr ""
887
888 msgid "Organization Logo Height"
889 msgstr ""
890
891 msgid "Organization Title"
892 msgstr ""
893
894 #, fuzzy
895 msgid "Signout Page"
896 msgstr "Odhlási» sa"
897
898 #, fuzzy
899 msgid "Default Language"
900 msgstr "Jazyk"
901
902 msgid "Top Frame"
903 msgstr ""
904
905 msgid "Server Settings"
906 msgstr ""
907
908 msgid "Mail Domain"
909 msgstr ""
910
911 msgid "IMAP Server Address"
912 msgstr ""
913
914 msgid "IMAP Server Port"
915 msgstr ""
916
917 msgid "IMAP Server Type"
918 msgstr ""
919
920 msgid "Cyrus IMAP server"
921 msgstr ""
922
923 msgid "University of Washington's IMAP server"
924 msgstr ""
925
926 msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
927 msgstr ""
928
929 msgid "Courier IMAP server"
930 msgstr ""
931
932 #, fuzzy
933 msgid "Not one of the above servers"
934 msgstr "Chyba v pripojovaní k serveru IMAP: %s "
935
936 msgid "IMAP Folder Delimiter"
937 msgstr ""
938
939 msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
940 msgstr ""
941
942 msgid "Use Sendmail"
943 msgstr ""
944
945 msgid "Sendmail Path"
946 msgstr ""
947
948 msgid "SMTP Server Address"
949 msgstr ""
950
951 msgid "SMTP Server Port"
952 msgstr ""
953
954 msgid "Authenticated SMTP"
955 msgstr ""
956
957 msgid "Invert Time"
958 msgstr ""
959
960 msgid "Use Confirmation Flags"
961 msgstr ""
962
963 #, fuzzy
964 msgid "Folders Defaults"
965 msgstr "Cesta zlo¾ky"
966
967 #, fuzzy
968 msgid "Default Folder Prefix"
969 msgstr "Odstráni» zlo¾ku"
970
971 #, fuzzy
972 msgid "Show Folder Prefix Option"
973 msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
974
975 msgid "By default, move to trash"
976 msgstr ""
977
978 msgid "By default, move to sent"
979 msgstr ""
980
981 msgid "By default, save as draft"
982 msgstr ""
983
984 #, fuzzy
985 msgid "List Special Folders First"
986 msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
987
988 #, fuzzy
989 msgid "Show Special Folders Color"
990 msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
991
992 #, fuzzy
993 msgid "Auto Expunge"
994 msgstr "Vysypa»"
995
996 msgid "Default Sub. of INBOX"
997 msgstr ""
998
999 msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
1000 msgstr ""
1001
1002 msgid "Default Unseen Notify"
1003 msgstr ""
1004
1005 msgid "Default Unseen Type"
1006 msgstr ""
1007
1008 #, fuzzy
1009 msgid "Auto Create Special Folders"
1010 msgstr "Vytvori» zlo¾ku"
1011
1012 #, fuzzy
1013 msgid "Default Javascript Adrressbook"
1014 msgstr "Pou¾i» Javascript alebo HTML adresár?"
1015
1016 #, fuzzy
1017 msgid "Auto delete folders"
1018 msgstr "Automaticky aktualizova» zoznam zlo¾iek"
1019
1020 #, fuzzy
1021 msgid "General Options"
1022 msgstr "Mo¾nosti"
1023
1024 msgid "Default Charset"
1025 msgstr ""
1026
1027 msgid "Data Directory"
1028 msgstr ""
1029
1030 msgid "Temp Directory"
1031 msgstr ""
1032
1033 msgid "Hash Level"
1034 msgstr ""
1035
1036 msgid "Hash Disabled"
1037 msgstr ""
1038
1039 #, fuzzy
1040 msgid "Moderate"
1041 msgstr "Cesta zlo¾ky"
1042
1043 #, fuzzy
1044 msgid "Medium"
1045 msgstr "Strednesivá"
1046
1047 msgid "Default Left Size"
1048 msgstr ""
1049
1050 msgid "Usernames in Lowercase"
1051 msgstr ""
1052
1053 msgid "Allow use of priority"
1054 msgstr ""
1055
1056 msgid "Hide SM attributions"
1057 msgstr ""
1058
1059 msgid "Enable use of delivery receipts"
1060 msgstr ""
1061
1062 msgid "Allow editing of identities"
1063 msgstr ""
1064
1065 msgid "Allow editing of full name"
1066 msgstr ""
1067
1068 #, fuzzy
1069 msgid "Message of the Day"
1070 msgstr "Zoznam správ"
1071
1072 #, fuzzy
1073 msgid "Database"
1074 msgstr "Dátum"
1075
1076 #, fuzzy
1077 msgid "Address book DSN"
1078 msgstr "Adresár"
1079
1080 #, fuzzy
1081 msgid "Address book table"
1082 msgstr "Adresár"
1083
1084 #, fuzzy
1085 msgid "Preferences DSN"
1086 msgstr "Zlo¾ky - mo¾nosti"
1087
1088 #, fuzzy
1089 msgid "Preferences table"
1090 msgstr "Zlo¾ky - mo¾nosti"
1091
1092 msgid "Preferences username field"
1093 msgstr ""
1094
1095 msgid "Preferences key field"
1096 msgstr ""
1097
1098 msgid "Preferences value field"
1099 msgstr ""
1100
1101 #, fuzzy
1102 msgid "Themes"
1103 msgstr "Schéma"
1104
1105 msgid "Style Sheet URL (css)"
1106 msgstr ""
1107
1108 msgid "Configuration Administrator"
1109 msgstr ""
1110
1111 #, fuzzy
1112 msgid "Theme Name"
1113 msgstr "Schéma"
1114
1115 #, fuzzy
1116 msgid "Theme Path"
1117 msgstr "Schéma"
1118
1119 msgid "Plugins"
1120 msgstr ""
1121
1122 msgid "Change Settings"
1123 msgstr ""
1124
1125 msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
1126 msgstr ""
1127
1128 msgid "Administration"
1129 msgstr ""
1130
1131 msgid ""
1132 "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
1133 "remotely."
1134 msgstr ""
1135
1136 msgid "Bug Reports:"
1137 msgstr ""
1138
1139 msgid "Show button in toolbar"
1140 msgstr ""
1141
1142 msgid "TODAY"
1143 msgstr ""
1144
1145 msgid "Go"
1146 msgstr ""
1147
1148 msgid "l, F j Y"
1149 msgstr ""
1150
1151 msgid "ADD"
1152 msgstr ""
1153
1154 msgid "EDIT"
1155 msgstr ""
1156
1157 msgid "DEL"
1158 msgstr ""
1159
1160 msgid "Start time:"
1161 msgstr ""
1162
1163 msgid "Length:"
1164 msgstr ""
1165
1166 msgid "Priority:"
1167 msgstr ""
1168
1169 msgid "Title:"
1170 msgstr ""
1171
1172 #, fuzzy
1173 msgid "Set Event"
1174 msgstr "Vytvori» zlo¾ku Odoslaná po¹ta"
1175
1176 msgid "Event Has been added!"
1177 msgstr ""
1178
1179 msgid "Date:"
1180 msgstr "Dátum:"
1181
1182 #, fuzzy
1183 msgid "Time:"
1184 msgstr "Biela"
1185
1186 msgid "Day View"
1187 msgstr ""
1188
1189 msgid "Do you really want to delete this event?"
1190 msgstr ""
1191
1192 #, fuzzy
1193 msgid "Event deleted!"
1194 msgstr "Upravi» vybrané polo¾ky"
1195
1196 msgid "Nothing to delete!"
1197 msgstr ""
1198
1199 #, fuzzy
1200 msgid "Update Event"
1201 msgstr "Aktualizova» adresu"
1202
1203 msgid "Do you really want to change this event from:"
1204 msgstr ""
1205
1206 #, fuzzy
1207 msgid "to:"
1208 msgstr "a¾"
1209
1210 msgid "Event updated!"
1211 msgstr ""
1212
1213 msgid "Month View"
1214 msgstr ""
1215
1216 msgid "0 min."
1217 msgstr ""
1218
1219 msgid "15 min."
1220 msgstr ""
1221
1222 msgid "35 min."
1223 msgstr ""
1224
1225 msgid "45 min."
1226 msgstr ""
1227
1228 msgid "1 hr."
1229 msgstr ""
1230
1231 msgid "1.5 hr."
1232 msgstr ""
1233
1234 msgid "2 hr."
1235 msgstr ""
1236
1237 msgid "2.5 hr."
1238 msgstr ""
1239
1240 msgid "3 hr."
1241 msgstr ""
1242
1243 msgid "3.5 hr."
1244 msgstr ""
1245
1246 msgid "4 hr."
1247 msgstr ""
1248
1249 msgid "5 hr."
1250 msgstr ""
1251
1252 msgid "6 hr."
1253 msgstr ""
1254
1255 msgid "Calendar"
1256 msgstr ""
1257
1258 #, fuzzy
1259 msgid "Delete & Prev"
1260 msgstr "Odstráni»"
1261
1262 #, fuzzy
1263 msgid "Delete & Next"
1264 msgstr "Odstráni» vybrané polo¾ky"
1265
1266 #, fuzzy
1267 msgid "Move to:"
1268 msgstr "Presunú»"
1269
1270 msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
1271 msgstr ""
1272
1273 msgid "Display at top"
1274 msgstr ""
1275
1276 msgid "with move option"
1277 msgstr ""
1278
1279 msgid "Display at bottom"
1280 msgstr ""
1281
1282 msgid ""
1283 "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
1284 "is a pretty reliable list to scan spam from."
1285 msgstr ""
1286
1287 msgid ""
1288 "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
1289 "be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
1290 "to use."
1291 msgstr ""
1292
1293 msgid ""
1294 "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
1295 "their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
1296 "account and send spam directly from there."
1297 msgstr ""
1298
1299 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
1300 msgstr ""
1301
1302 msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
1303 msgstr ""
1304
1305 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
1306 msgstr ""
1307
1308 msgid ""
1309 "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
1310 "include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
1311 msgstr ""
1312
1313 msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
1314 msgstr ""
1315
1316 msgid ""
1317 "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
1318 "have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
1319 "to catch abuse auto-replies from some ISPs."
1320 msgstr ""
1321
1322 msgid ""
1323 "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
1324 "other mail servers that are not secure."
1325 msgstr ""
1326
1327 msgid ""
1328 "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
1329 "ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
1330 "abuse auto-replies from some ISPs."
1331 msgstr ""
1332
1333 msgid ""
1334 "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
1335 "users in without confirmation."
1336 msgstr ""
1337
1338 msgid ""
1339 "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
1340 "cgi scripts. (planned)."
1341 msgstr ""
1342
1343 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
1344 msgstr ""
1345
1346 msgid ""
1347 "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
1348 "false positives than ORBS did though."
1349 msgstr ""
1350
1351 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
1352 msgstr ""
1353
1354 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
1355 msgstr ""
1356
1357 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
1358 msgstr ""
1359
1360 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
1361 msgstr ""
1362
1363 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
1364 msgstr ""
1365
1366 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
1367 msgstr ""
1368
1369 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
1370 msgstr ""
1371
1372 msgid ""
1373 "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
1374 "the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
1375 "you NOT use their service."
1376 msgstr ""
1377
1378 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
1379 msgstr ""
1380
1381 #, c-format
1382 msgid ""
1383 "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
1384 "have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
1385 msgstr ""
1386
1387 msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
1388 msgstr ""
1389
1390 msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
1391 msgstr ""
1392
1393 msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
1394 msgstr ""
1395
1396 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
1397 msgstr ""
1398
1399 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
1400 msgstr ""
1401
1402 msgid ""
1403 "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
1404 "assigned IPs."
1405 msgstr ""
1406
1407 msgid ""
1408 "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
1409 "directly from."
1410 msgstr ""
1411
1412 msgid ""
1413 "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
1414 "in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
1415 "services."
1416 msgstr ""
1417
1418 msgid ""
1419 "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
1420 "other active RBLs."
1421 msgstr ""
1422
1423 msgid ""
1424 "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
1425 "other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
1426 msgstr ""
1427
1428 msgid ""
1429 "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
1430 "direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
1431 "mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
1432 "Leadmon.net."
1433 msgstr ""
1434
1435 msgid ""
1436 "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
1437 "SPAM Sources."
1438 msgstr ""
1439
1440 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
1441 msgstr ""
1442
1443 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
1444 msgstr ""
1445
1446 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
1447 msgstr ""
1448
1449 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
1450 msgstr ""
1451
1452 msgid "Saved Scan type"
1453 msgstr ""
1454
1455 #, fuzzy
1456 msgid "Message Filtering"
1457 msgstr "Zvýrazòovanie správ"
1458
1459 msgid "What to Scan:"
1460 msgstr ""
1461
1462 #, fuzzy
1463 msgid "All messages"
1464 msgstr "správy"
1465
1466 #, fuzzy
1467 msgid "Only unread messages"
1468 msgstr "oznaèené správy"
1469
1470 msgid "Save"
1471 msgstr ""
1472
1473 msgid "New"
1474 msgstr "Nová"
1475
1476 msgid "Done"
1477 msgstr "Hotovo"
1478
1479 #, fuzzy
1480 msgid "Match:"
1481 msgstr "Priradi»"
1482
1483 msgid "Cc"
1484 msgstr "Kópia"
1485
1486 msgid "To or Cc"
1487 msgstr ""
1488
1489 #, fuzzy
1490 msgid "Header"
1491 msgstr "Premenova»"
1492
1493 msgid "Contains:"
1494 msgstr ""
1495
1496 msgid "Edit"
1497 msgstr "Upravi»"
1498
1499 #, fuzzy
1500 msgid "Down"
1501 msgstr "Hotovo"
1502
1503 msgid "Up"
1504 msgstr ""
1505
1506 #, c-format
1507 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
1508 msgstr ""
1509
1510 #, fuzzy
1511 msgid "Message Filters"
1512 msgstr "Zoznam správ"
1513
1514 msgid ""
1515 "Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
1516 "filtered into different folders for easier organization."
1517 msgstr ""
1518
1519 #, fuzzy
1520 msgid "SPAM Filters"
1521 msgstr "Zoznam správ"
1522
1523 msgid ""
1524 "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
1525 "junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
1526 msgstr ""
1527
1528 msgid "Spam Filtering"
1529 msgstr ""
1530
1531 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
1532 msgstr ""
1533
1534 #, fuzzy
1535 msgid "Move spam to:"
1536 msgstr "Presunú» vybrané polo¾ky do"
1537
1538 msgid ""
1539 "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
1540 "messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
1541 "spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
1542 "periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
1543 "around."
1544 msgstr ""
1545
1546 msgid ""
1547 "The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
1548 "scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
1549 "it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
1550 "scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
1551 "you'll scan even the spam you read with the new filters."
1552 msgstr ""
1553
1554 #, c-format
1555 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
1556 msgstr ""
1557
1558 msgid "[<i>not set yet</i>]"
1559 msgstr ""
1560
1561 #, c-format
1562 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
1563 msgstr ""
1564
1565 #, fuzzy
1566 msgid "New Messages Only"
1567 msgstr "Zobrazi» správu"
1568
1569 #, fuzzy
1570 msgid "All Messages"
1571 msgstr "správy"
1572
1573 msgid "ON"
1574 msgstr ""
1575
1576 msgid "OFF"
1577 msgstr ""
1578
1579 msgid "Mailinglist"
1580 msgstr ""
1581
1582 #, c-format
1583 msgid ""
1584 "This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
1585 "receive an emailed response at the address below."
1586 msgstr ""
1587
1588 #, c-format
1589 msgid ""
1590 "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
1591 "this list. You will be subscribed with the address below."
1592 msgstr ""
1593
1594 #, c-format
1595 msgid ""
1596 "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
1597 "this list. It will try to unsubscribe the adress below."
1598 msgstr ""
1599
1600 msgid "From:"
1601 msgstr "Od:"
1602
1603 #, fuzzy
1604 msgid "Send Mail"
1605 msgstr "Odosla»"
1606
1607 #, fuzzy
1608 msgid "Post to List"
1609 msgstr "Prida» polo¾ku"
1610
1611 #, fuzzy
1612 msgid "Reply to List"
1613 msgstr "Odpoveda» na adresu"
1614
1615 msgid "Subscribe"
1616 msgstr "Prihlási»"
1617
1618 msgid "Unsubscribe"
1619 msgstr "Odhlási»"
1620
1621 msgid "List Archives"
1622 msgstr ""
1623
1624 msgid "Contact Listowner"
1625 msgstr ""
1626
1627 #, fuzzy
1628 msgid "Mailing List"
1629 msgstr "Zoznam správ"
1630
1631 msgid "POP3 connect:"
1632 msgstr ""
1633
1634 msgid "No server specified"
1635 msgstr ""
1636
1637 #, fuzzy
1638 msgid "Error "
1639 msgstr "Chyba pri otvárani"
1640
1641 msgid "POP3 noop:"
1642 msgstr ""
1643
1644 #, fuzzy
1645 msgid "No connection to server"
1646 msgstr "Chyba v pripojovaní k serveru IMAP: %s "
1647
1648 msgid "POP3 user:"
1649 msgstr ""
1650
1651 msgid "no login ID submitted"
1652 msgstr ""
1653
1654 msgid "connection not established"
1655 msgstr ""
1656
1657 msgid "POP3 pass:"
1658 msgstr ""
1659
1660 msgid "No password submitted"
1661 msgstr ""
1662
1663 msgid "authentication failed "
1664 msgstr ""
1665
1666 msgid "POP3 apop:"
1667 msgstr ""
1668
1669 msgid "No login ID submitted"
1670 msgstr ""
1671
1672 msgid "No server banner"
1673 msgstr ""
1674
1675 msgid "abort"
1676 msgstr ""
1677
1678 msgid "apop authentication failed"
1679 msgstr ""
1680
1681 msgid "POP3 login:"
1682 msgstr ""
1683
1684 msgid "POP3 top:"
1685 msgstr ""
1686
1687 msgid "POP3 pop_list:"
1688 msgstr ""
1689
1690 msgid "Premature end of list"
1691 msgstr ""
1692
1693 msgid "POP3 get:"
1694 msgstr ""
1695
1696 msgid "POP3 last:"
1697 msgstr ""
1698
1699 msgid "POP3 reset:"
1700 msgstr ""
1701
1702 msgid "POP3 send_cmd:"
1703 msgstr ""
1704
1705 msgid "Empty command string"
1706 msgstr ""
1707
1708 msgid "POP3 quit:"
1709 msgstr ""
1710
1711 #, fuzzy
1712 msgid "connection does not exist"
1713 msgstr "U¾ívateµ %s neexistuje"
1714
1715 msgid "POP3 uidl:"
1716 msgstr ""
1717
1718 msgid "POP3 delete:"
1719 msgstr ""
1720
1721 msgid "No msg number submitted"
1722 msgstr ""
1723
1724 #, fuzzy
1725 msgid "Command failed "
1726 msgstr "Otváranie prebehlo neúspe¹ne"
1727
1728 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
1729 msgstr ""
1730
1731 msgid "Select Server:"
1732 msgstr ""
1733
1734 msgid "All"
1735 msgstr ""
1736
1737 #, fuzzy
1738 msgid "Password for"
1739 msgstr "Heslo:"
1740
1741 msgid "Fetch Mail"
1742 msgstr ""
1743
1744 msgid "Fetching from "
1745 msgstr ""
1746
1747 msgid "Oops, "
1748 msgstr ""
1749
1750 msgid "Opening IMAP server"
1751 msgstr ""
1752
1753 msgid "Opening POP server"
1754 msgstr ""
1755
1756 msgid "Login Failed:"
1757 msgstr ""
1758
1759 msgid "Login OK: No new messages"
1760 msgstr ""
1761
1762 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
1763 msgstr ""
1764
1765 msgid "Login OK: Inbox contains ["
1766 msgstr ""
1767
1768 #, fuzzy
1769 msgid "] messages"
1770 msgstr "správy"
1771
1772 msgid "Fetching UIDL..."
1773 msgstr ""
1774
1775 msgid "Server does not support UIDL."
1776 msgstr ""
1777
1778 msgid "Leaving Mail on Server..."
1779 msgstr ""
1780
1781 msgid "Deleting messages from server..."
1782 msgstr ""
1783
1784 #, fuzzy
1785 msgid "Fetching message "
1786 msgstr "Zobrazenie správ"
1787
1788 msgid "Server error...Disconnect"
1789 msgstr ""
1790
1791 msgid "Reconnect from dead connection"
1792 msgstr ""
1793
1794 msgid "Saving UIDL"
1795 msgstr ""
1796
1797 #, fuzzy
1798 msgid "Refetching message "
1799 msgstr "Zobrazenie správ"
1800
1801 #, fuzzy
1802 msgid "Error Appending Message!"
1803 msgstr "Chyba pri otvárani"
1804
1805 msgid "Closing POP"
1806 msgstr ""
1807
1808 msgid "Logging out from IMAP"
1809 msgstr ""
1810
1811 msgid "Message appended to mailbox"
1812 msgstr ""
1813
1814 #, fuzzy
1815 msgid "Message "
1816 msgstr "Zoznam správ"
1817
1818 msgid " deleted from Remote Server!"
1819 msgstr ""
1820
1821 #, fuzzy
1822 msgid "Delete failed:"
1823 msgstr "Odstráni» vybrané polo¾ky"
1824
1825 msgid "Remote POP server settings"
1826 msgstr ""
1827
1828 msgid ""
1829 "You should be aware that the encryption used to store your password is not "
1830 "perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
1831 "encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
1832 "server can be undone by a hacker reading the source to this file."
1833 msgstr ""
1834
1835 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
1836 msgstr ""
1837
1838 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
1839 msgstr ""
1840
1841 msgid "Add Server"
1842 msgstr ""
1843
1844 msgid "Server:"
1845 msgstr ""
1846
1847 msgid "Port:"
1848 msgstr ""
1849
1850 msgid "Alias:"
1851 msgstr ""
1852
1853 #, fuzzy
1854 msgid "Username:"
1855 msgstr "Nový názov:"
1856
1857 msgid "Password:"
1858 msgstr "Heslo:"
1859
1860 #, fuzzy
1861 msgid "Store in Folder:"
1862 msgstr "Zlo¾ka Odoslaná po¹ta"
1863
1864 msgid "Leave Mail on Server"
1865 msgstr ""
1866
1867 msgid "Check mail during login"
1868 msgstr ""
1869
1870 msgid "Check mail during folder refresh"
1871 msgstr ""
1872
1873 msgid "Modify Server"
1874 msgstr ""
1875
1876 #, fuzzy
1877 msgid "Server Name:"
1878 msgstr "Odpoveï serveru: "
1879
1880 #, fuzzy
1881 msgid "Modify"
1882 msgstr "Text správy"
1883
1884 msgid "No-one server in use. Try to add."
1885 msgstr ""
1886
1887 msgid "Fetching Servers"
1888 msgstr ""
1889
1890 msgid "Confirm Deletion of a Server"
1891 msgstr ""
1892
1893 msgid "Selected Server:"
1894 msgstr ""
1895
1896 msgid "Confirm delete of selected server?"
1897 msgstr ""
1898
1899 #, fuzzy
1900 msgid "Confirm Delete"
1901 msgstr "Odstráni»"
1902
1903 msgid "Mofify a Server"
1904 msgstr ""
1905
1906 msgid "Undefined Function"
1907 msgstr ""
1908
1909 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
1910 msgstr ""
1911
1912 #, fuzzy
1913 msgid "Fetch"
1914 msgstr "Priradi»"
1915
1916 msgid "Warning, "
1917 msgstr ""
1918
1919 msgid "Mail Fetch Result:"
1920 msgstr ""
1921
1922 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
1923 msgstr ""
1924
1925 msgid ""
1926 "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
1927 "account on this server."
1928 msgstr ""
1929
1930 #, fuzzy
1931 msgid "New Mail Notification"
1932 msgstr "®iadne oznámenie o preèítaní"
1933
1934 msgid ""
1935 "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
1936 "unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
1937 "to play in the provided file box."
1938 msgstr ""
1939
1940 msgid ""
1941 "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
1942 "folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
1943 msgstr ""
1944
1945 msgid ""
1946 "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
1947 "window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
1948 msgstr ""
1949
1950 msgid ""
1951 "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
1952 "Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
1953 "been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
1954 "by sounds or popups for unseen mail."
1955 msgstr ""
1956
1957 msgid ""
1958 "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
1959 "browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
1960 "only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
1961 "always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
1962 "enabled."
1963 msgstr ""
1964
1965 msgid ""
1966 "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
1967 "mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
1968 "the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
1969 "is specified, the system will use a default from the server."
1970 msgstr ""
1971
1972 msgid "Enable Media Playing"
1973 msgstr ""
1974
1975 msgid "Check all boxes, not just INBOX"
1976 msgstr ""
1977
1978 msgid "Count only messages that are RECENT"
1979 msgstr ""
1980
1981 msgid "Change title on supported browsers."
1982 msgstr ""
1983
1984 msgid "requires JavaScript to work"
1985 msgstr ""
1986
1987 msgid "Show popup window on new mail"
1988 msgstr ""
1989
1990 msgid "Select server file:"
1991 msgstr ""
1992
1993 msgid "(local media)"
1994 msgstr ""
1995
1996 msgid "Try"
1997 msgstr ""
1998
1999 msgid "Local Media File:"
2000 msgstr ""
2001
2002 #, fuzzy
2003 msgid "Current File:"
2004 msgstr "Aktuálna zlo¾ka"
2005
2006 msgid "New Mail"
2007 msgstr ""
2008
2009 #, fuzzy
2010 msgid "SquirrelMail Notice:"
2011 msgstr "SquirrelMail verzia %s"
2012
2013 msgid "You have new mail!"
2014 msgstr ""
2015
2016 #, fuzzy
2017 msgid "Close Window"
2018 msgstr "Zavrie» okno"
2019
2020 #, fuzzy
2021 msgid "NewMail Options"
2022 msgstr "Mo¾nosti"
2023
2024 msgid ""
2025 "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
2026 "when new mail arrives."
2027 msgstr ""
2028
2029 msgid "New Mail Notification options saved"
2030 msgstr ""
2031
2032 #, fuzzy, c-format
2033 msgid "%s New Messages"
2034 msgstr "Zobrazi» správu"
2035
2036 #, fuzzy, c-format
2037 msgid "%s New Message"
2038 msgstr "Zobrazi» správu"
2039
2040 msgid "Test Sound"
2041 msgstr ""
2042
2043 msgid "Loading the sound..."
2044 msgstr ""
2045
2046 #, fuzzy
2047 msgid "Close"
2048 msgstr "Nová správa"
2049
2050 #, fuzzy
2051 msgid "Sent Subfolders Options"
2052 msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
2053
2054 #, fuzzy
2055 msgid "Use Sent Subfolders"
2056 msgstr "Zlo¾ka Odoslaná po¹ta"
2057
2058 #, fuzzy
2059 msgid "Monthly"
2060 msgstr "Text správy"
2061
2062 msgid "Quarterly"
2063 msgstr ""
2064
2065 msgid "Yearly"
2066 msgstr ""
2067
2068 #, fuzzy
2069 msgid "Base Sent Folder"
2070 msgstr "Zlo¾ka Odoslaná po¹ta"
2071
2072 msgid "Report as Spam"
2073 msgstr ""
2074
2075 msgid "SpamCop - Spam Reporting"
2076 msgstr ""
2077
2078 msgid ""
2079 "Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam "
2080 "email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite "
2081 "fast, really smart, and easy to use."
2082 msgstr ""
2083
2084 #, fuzzy
2085 msgid "SpellChecker Options"
2086 msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
2087
2088 msgid ""
2089 "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
2090 "choose which languages should be available to you when spell-checking."
2091 msgstr ""
2092
2093 msgid "Check Spelling"
2094 msgstr ""
2095
2096 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
2097 msgstr ""
2098
2099 msgid "ATTENTION:"
2100 msgstr ""
2101
2102 msgid ""
2103 "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
2104 "likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
2105 "to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
2106 "can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
2107 "password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
2108 "got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
2109 "anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
2110 "it, the encrypted data is no longer accessible."
2111 msgstr ""
2112
2113 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
2114 msgstr ""
2115
2116 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
2117 msgstr ""
2118
2119 msgid "Proceed"
2120 msgstr ""
2121
2122 msgid "You must make a choice"
2123 msgstr ""
2124
2125 msgid ""
2126 "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
2127 msgstr ""
2128
2129 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
2130 msgstr ""
2131
2132 msgid "Error Decrypting Dictionary"
2133 msgstr ""
2134
2135 msgid "Cute."
2136 msgstr ""
2137
2138 msgid "Translator"
2139 msgstr ""
2140
2141 #, fuzzy
2142 msgid "Saved Translation Options"
2143 msgstr "Mo¾nosti"
2144
2145 msgid "Your server options are as follows:"
2146 msgstr ""
2147
2148 msgid ""
2149 "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
2150 msgstr ""
2151
2152 msgid ""
2153 "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
2154 msgstr ""
2155
2156 msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
2157 msgstr ""
2158
2159 msgid ""
2160 "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
2161 "InterTran"
2162 msgstr ""
2163
2164 msgid ""
2165 "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
2166 msgstr ""
2167
2168 msgid ""
2169 "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
2170 "be located."
2171 msgstr ""
2172
2173 msgid "Select your translator:"
2174 msgstr ""
2175
2176 msgid "When reading:"
2177 msgstr ""
2178
2179 msgid "Show translation box"
2180 msgstr ""
2181
2182 msgid "to the left"
2183 msgstr ""
2184
2185 msgid "in the center"
2186 msgstr ""
2187
2188 msgid "to the right"
2189 msgstr ""
2190
2191 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
2192 msgstr ""
2193
2194 msgid "When composing:"
2195 msgstr ""
2196
2197 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
2198 msgstr ""
2199
2200 msgid "Download this as a file"
2201 msgstr "Ulo¾i» ako súbor"
2202
2203 msgid "Translation Options"
2204 msgstr ""
2205
2206 msgid ""
2207 "Which translator should be used when you get messages in a different "
2208 "language?"
2209 msgstr ""
2210
2211 #, fuzzy, c-format
2212 msgid "%s to %s"
2213 msgstr "Prida» polo¾ku"
2214
2215 msgid "English"
2216 msgstr ""
2217
2218 msgid "French"
2219 msgstr ""
2220
2221 msgid "German"
2222 msgstr ""
2223
2224 msgid "Italian"
2225 msgstr ""
2226
2227 msgid "Portuguese"
2228 msgstr ""
2229
2230 msgid "Spanish"
2231 msgstr ""
2232
2233 msgid "Russian"
2234 msgstr ""
2235
2236 msgid "Translate"
2237 msgstr ""
2238
2239 msgid "Brazilian Portuguese"
2240 msgstr ""
2241
2242 msgid "Bulgarian"
2243 msgstr ""
2244
2245 msgid "Croatian"
2246 msgstr ""
2247
2248 msgid "Czech"
2249 msgstr ""
2250
2251 msgid "Danish"
2252 msgstr ""
2253
2254 #, fuzzy
2255 msgid "Dutch"
2256 msgstr "Priradi»"
2257
2258 msgid "European Spanish"
2259 msgstr ""
2260
2261 msgid "Finnish"
2262 msgstr ""
2263
2264 msgid "Greek"
2265 msgstr ""
2266
2267 msgid "Hungarian"
2268 msgstr ""
2269
2270 msgid "Icelandic"
2271 msgstr ""
2272
2273 msgid "Japanese"
2274 msgstr ""
2275
2276 msgid "Latin American Spanish"
2277 msgstr ""
2278
2279 msgid "Norwegian"
2280 msgstr ""
2281
2282 msgid "Polish"
2283 msgstr ""
2284
2285 msgid "Romanian"
2286 msgstr ""
2287
2288 msgid "Serbian"
2289 msgstr ""
2290
2291 msgid "Slovenian"
2292 msgstr ""
2293
2294 msgid "Swedish"
2295 msgstr ""
2296
2297 msgid "Welsh"
2298 msgstr ""
2299
2300 msgid "Indonesian"
2301 msgstr ""
2302
2303 #, fuzzy
2304 msgid "Latin"
2305 msgstr "Prihlási»"
2306
2307 msgid "Address Book"
2308 msgstr "Adresár"
2309
2310 msgid "Name"
2311 msgstr "Meno"
2312
2313 msgid "E-mail"
2314 msgstr "E-mail"
2315
2316 msgid "Info"
2317 msgstr "Informácie"
2318
2319 msgid "Source"
2320 msgstr "Zdroj"
2321
2322 msgid "Bcc"
2323 msgstr ""
2324
2325 msgid "Use Addresses"
2326 msgstr "Pou¾i» adresár"
2327
2328 msgid "Address Book Search"
2329 msgstr "Hµada» v adresáre"
2330
2331 msgid "Search for"
2332 msgstr "Odosla»"
2333
2334 msgid "in"
2335 msgstr "v"
2336
2337 msgid "All address books"
2338 msgstr "V¹etky adresáre"
2339
2340 msgid "List all"
2341 msgstr "Zobrazi» v¹etko"
2342
2343 #, c-format
2344 msgid "Unable to list addresses from %s"
2345 msgstr "Nie je mo¾né zobrazi» adresy z %s"
2346
2347 msgid "Your search failed with the following error(s)"
2348 msgstr "Va¹e hµadanie prebehlo neúspe¹ne vïaka týmto chybám"
2349
2350 msgid "No persons matching your search was found"
2351 msgstr "Nebola nájdená po¾adovaná osoba"
2352
2353 msgid "Return"
2354 msgstr "Spä»"
2355
2356 msgid "Nickname"
2357 msgstr "Prezývka"
2358
2359 msgid "Must be unique"
2360 msgstr "Musí by» jedineèná"
2361
2362 msgid "E-mail address"
2363 msgstr "E-mailová adresa"
2364
2365 msgid "First name"
2366 msgstr "Meno"
2367
2368 msgid "Last name"
2369 msgstr "Priezvisko"
2370
2371 msgid "Additional info"
2372 msgstr "Ïal¹ie informácie"
2373
2374 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
2375 msgstr "Nie je definovaný ¾iadny osobný adresár. Kontaktujte správcu"
2376
2377 msgid "You can only edit one address at the time"
2378 msgstr "Nie je mo¾né upravova» viac adries naraz"
2379
2380 msgid "Update address"
2381 msgstr "Aktualizova» adresu"
2382
2383 msgid "Unknown error"
2384 msgstr "Neznáma chyba"
2385
2386 msgid "Add address"
2387 msgstr "Prida» adresu"
2388
2389 msgid "Edit selected"
2390 msgstr "Upravi» vybrané polo¾ky"
2391
2392 msgid "Delete selected"
2393 msgstr "Odstráni» vybrané polo¾ky"
2394
2395 #, c-format
2396 msgid "Add to %s"
2397 msgstr "Prida» polo¾ku"
2398
2399 msgid "Original Message"
2400 msgstr "Pôvodná správa"
2401
2402 msgid "Draft Email Saved"
2403 msgstr ""
2404
2405 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
2406 msgstr "Nie je mo¾né presunú»/skopírova» súbor. Súbor nie je prilo¾ený"
2407
2408 #, fuzzy
2409 msgid "Draft Saved"
2410 msgstr "Vytvori» zlo¾ku"
2411
2412 #, fuzzy
2413 msgid "Your Message has been sent"
2414 msgstr "Neboli vybrané ¾iadne správy"
2415
2416 msgid "To:"
2417 msgstr "Komu"
2418
2419 msgid "CC:"
2420 msgstr "Kópia"
2421
2422 msgid "BCC:"
2423 msgstr "Skrytá kópia"
2424
2425 msgid "Subject:"
2426 msgstr "Predmet"
2427
2428 msgid "Send"
2429 msgstr "Odosla»"
2430
2431 msgid "Attach:"
2432 msgstr "Prilo¾i» súbor"
2433
2434 msgid "Add"
2435 msgstr "Prilo¾i»"
2436
2437 msgid "Delete selected attachments"
2438 msgstr "Odstráni» vybrané prilo¾ené súbory"
2439
2440 msgid "Priority"
2441 msgstr ""
2442
2443 msgid "Receipt"
2444 msgstr ""
2445
2446 #, fuzzy
2447 msgid "On Read"
2448 msgstr "Premenova»"
2449
2450 msgid "On Delivery"
2451 msgstr ""
2452
2453 msgid "Save Draft"
2454 msgstr ""
2455
2456 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
2457 msgstr "Nezadali ste adresáta"
2458
2459 msgid "said"
2460 msgstr ""
2461
2462 msgid "quote"
2463 msgstr ""
2464
2465 msgid "who"
2466 msgstr ""
2467
2468 #, fuzzy
2469 msgid "Draft folder"
2470 msgstr "Vytvori» zlo¾ku"
2471
2472 msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
2473 msgstr "Neplatný názov zlo¾ky. Vyberte prosím iný názov."
2474
2475 msgid "Click here to go back"
2476 msgstr "Kliknite tu pre návrat spä»"
2477
2478 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
2479 msgstr ""
2480
2481 msgid "Delete Folder"
2482 msgstr "Odstráni» zlo¾ku"
2483
2484 #, c-format
2485 msgid "Are you sure you want to delete %s?"
2486 msgstr ""
2487
2488 msgid "Subscribed successfully!"
2489 msgstr "Prihlásenie prebehlo úspe¹ne"
2490
2491 msgid "Unsubscribed successfully!"
2492 msgstr "Prihlásenie prebehlo neúspe¹ne"
2493
2494 msgid "Deleted folder successfully!"
2495 msgstr "Zlo¾ka bola úspe¹ne vymazaná"
2496
2497 msgid "Created folder successfully!"
2498 msgstr "Zlo¾ka bola úspe¹ne vytvorená"
2499
2500 msgid "Renamed successfully!"
2501 msgstr "Úspe¹ne premenované"
2502
2503 msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
2504 msgstr ""
2505
2506 msgid "refresh folder list"
2507 msgstr "aktualizova» zoznam zlo¾iek"
2508
2509 msgid "Create Folder"
2510 msgstr "Vytvori» zlo¾ku"
2511
2512 msgid "as a subfolder of"
2513 msgstr "ako podzlo¾ku"
2514
2515 msgid "None"
2516 msgstr "Niè"
2517
2518 msgid "Let this folder contain subfolders"
2519 msgstr "Zlo¾ka mô¾e obsahova» podzlo¾ku"
2520
2521 msgid "Create"
2522 msgstr "Vytvori»"
2523
2524 msgid "Rename a Folder"
2525 msgstr "Premenova» zlo¾ku"
2526
2527 #, fuzzy
2528 msgid "Select a folder"
2529 msgstr "Premenova» zlo¾ku"
2530
2531 msgid "Rename"
2532 msgstr "Premenova»"
2533
2534 msgid "No folders found"
2535 msgstr "Nebola nájdená ¾iadna zlo¾ka"
2536
2537 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
2538 msgstr "Neboli nájdené ¾iadne zlo¾ky, z ktorých sa je mo¾né odhlási»!"
2539
2540 msgid "No folders were found to subscribe to!"
2541 msgstr "Neboli nájdené ¾iadne zlo¾ky na prihlásenie"
2542
2543 #, fuzzy
2544 msgid "Subscribe to:"
2545 msgstr "Prihlási»"
2546
2547 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
2548 msgstr ""
2549
2550 msgid "Rename a folder"
2551 msgstr "Premenova» zlo¾ku"
2552
2553 msgid "New name:"
2554 msgstr "Nový názov:"
2555
2556 msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
2557 msgstr ""
2558
2559 #, c-format
2560 msgid ""
2561 "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
2562 "instead."
2563 msgstr "Pomocník nie je prelo¾ený do %s. Bude zobrazený v angliètine."
2564
2565 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
2566 msgstr "Niektoré texty pomocníka nie sú dostupné!"
2567
2568 msgid "Table of Contents"
2569 msgstr "Obsah"
2570
2571 msgid "Top"
2572 msgstr "Hore"
2573
2574 #, fuzzy
2575 msgid "Viewing an image attachment"
2576 msgstr "Náhµad prilo¾eného súboru"
2577
2578 msgid "View message"
2579 msgstr "Zobrazi» správu"
2580
2581 #, fuzzy
2582 msgid "Not available"
2583 msgstr "Nie je názov súboru"
2584
2585 msgid "purge"
2586 msgstr "vysypa»"
2587
2588 msgid "Last Refresh"
2589 msgstr ""
2590
2591 msgid "Save folder tree"
2592 msgstr ""
2593
2594 msgid "Login"
2595 msgstr "Prihlási»"
2596
2597 #, c-format
2598 msgid "%s Login"
2599 msgstr "%s Prihlási»"
2600
2601 msgid "Name:"
2602 msgstr "Meno:"
2603
2604 msgid "No messages were selected."
2605 msgstr "Neboli vybrané ¾iadne správy"
2606
2607 msgid "Message Highlighting"
2608 msgstr "Zvýrazòovanie správ"
2609
2610 #, fuzzy
2611 msgid "subject"
2612 msgstr "Predmet"
2613
2614 msgid "No highlighting is defined"
2615 msgstr "Nie je nadefinované ¾iadne zvýraznenie"
2616
2617 msgid "Identifying name"
2618 msgstr "Identifikaèné meno"
2619
2620 msgid "Color"
2621 msgstr "Farba"
2622
2623 msgid "Dark Blue"
2624 msgstr "Tmavomodrá"
2625
2626 msgid "Dark Green"
2627 msgstr "Tmavozelená"
2628
2629 msgid "Dark Yellow"
2630 msgstr "Tmavo¾ltá"
2631
2632 msgid "Dark Cyan"
2633 msgstr "Tmavotyrkysová"
2634
2635 msgid "Dark Magenta"
2636 msgstr "Tmavofialová"
2637
2638 msgid "Light Blue"
2639 msgstr "Svetlomodrá"
2640
2641 msgid "Light Green"
2642 msgstr "Svetlozelená"
2643
2644 msgid "Light Yellow"
2645 msgstr "Svetlo¾ltá"
2646
2647 msgid "Light Cyan"
2648 msgstr "Svetlotyrkysová"
2649
2650 msgid "Light Magenta"
2651 msgstr "Svetlofialová"
2652
2653 msgid "Dark Gray"
2654 msgstr "Tmavosivá"
2655
2656 msgid "Medium Gray"
2657 msgstr "Strednesivá"
2658
2659 msgid "Light Gray"
2660 msgstr "Svetlosivá"
2661
2662 msgid "White"
2663 msgstr "Biela"
2664
2665 msgid "Other:"
2666 msgstr "Iná:"
2667
2668 msgid "Ex: 63aa7f"
2669 msgstr "Ex: 63aa7f"
2670
2671 #, fuzzy
2672 msgid "Matches"
2673 msgstr "Priradi»"
2674
2675 #, c-format
2676 msgid "Alternate Identity %d"
2677 msgstr ""
2678
2679 msgid "Advanced Identities"
2680 msgstr ""
2681
2682 msgid "Default Identity"
2683 msgstr ""
2684
2685 msgid "Add a New Identity"
2686 msgstr ""
2687
2688 msgid "E-Mail Address"
2689 msgstr "E-mailová adresa"
2690
2691 msgid "Save / Update"
2692 msgstr ""
2693
2694 msgid "Make Default"
2695 msgstr ""
2696
2697 #, fuzzy
2698 msgid "Move Up"
2699 msgstr "Presunú»"
2700
2701 msgid "Index Order"
2702 msgstr "Poradie v zozname"
2703
2704 msgid "Checkbox"
2705 msgstr "Za¹krtávacie pole"
2706
2707 msgid "Flags"
2708 msgstr "Príznaky správy"
2709
2710 msgid ""
2711 "The index order is the order that the columns are arranged in the message "
2712 "index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
2713 "fit your needs."
2714 msgstr ""
2715 "Poradie zoznamu správ je poradie v akom sú usporiadané ståpce vo výpise\n"
2716 "správ.  Mô¾ete pridáva», odobera» a presúva» jednotlivé zlo¾ky."
2717
2718 msgid "up"
2719 msgstr "hore"
2720
2721 msgid "down"
2722 msgstr "dole"
2723
2724 msgid "remove"
2725 msgstr "odstráni»"
2726
2727 msgid "Return to options page"
2728 msgstr "Návrat na stránku s nastavením"
2729
2730 msgid "Personal Information"
2731 msgstr "Osobné informácie"
2732
2733 msgid "Display Preferences"
2734 msgstr "Vzhµad - mo¾nosti"
2735
2736 msgid "Folder Preferences"
2737 msgstr "Zlo¾ky - mo¾nosti"
2738
2739 #, fuzzy
2740 msgid "Successfully Saved Options"
2741 msgstr "Osobné informácie boli úspe¹ne ulo¾ené"
2742
2743 msgid "Refresh Folder List"
2744 msgstr "Obnovi» zoznam zlo¾iek"
2745
2746 msgid "Refresh Page"
2747 msgstr "Aktualizova» stránku"
2748
2749 msgid ""
2750 "This contains personal information about yourself such as your name, your "
2751 "email address, etc."
2752 msgstr ""
2753 "Obsahuje Va¹e osobné informácie, napr. Va¹e meno, e-mailovú adresu atï. "
2754
2755 msgid ""
2756 "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
2757 "you, such as the colors, the language, and other settings."
2758 msgstr ""
2759 "Mô¾ete meni» vzhµad a spôsob zobrazenia informácií, napr. farby, jazyk a iné "
2760 "nastavenia."
2761
2762 msgid ""
2763 "Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
2764 "colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
2765 "messages are from, especially for mailing lists."
2766 msgstr ""
2767 "Na základe uvedených kritérií mô¾u ma» doruèené správy v zozname rôznu farbu "
2768 "pozadia. Táto funkcia umo¾òuje µahko rozlí¹i» odosielateµa správ, najmä e-"
2769 "mailové konferencie."
2770
2771 msgid ""
2772 "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
2773 msgstr ""
2774 "Tieto nastavenia zmenia spôsob, akým sa budú zlo¾ky zobrazova» a ako s nimi "
2775 "budete narába»."
2776
2777 #, fuzzy
2778 msgid ""
2779 "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
2780 "headers in any order you want."
2781 msgstr ""
2782 "Poradie ståpcov v zozname správ mô¾e by» upravené podµa va¹ich potrieb."
2783
2784 #, fuzzy
2785 msgid "Message not printable"
2786 msgstr "Zvýrazòovanie správ"
2787
2788 msgid "Printer Friendly"
2789 msgstr ""
2790
2791 #, fuzzy
2792 msgid "CC"
2793 msgstr "Kópia"
2794
2795 msgid "Print"
2796 msgstr ""
2797
2798 msgid "View Printable Version"
2799 msgstr ""
2800
2801 #, fuzzy
2802 msgid "Read:"
2803 msgstr "Premenova»"
2804
2805 #, fuzzy
2806 msgid "Your message"
2807 msgstr "správy"
2808
2809 #, fuzzy
2810 msgid "Sent:"
2811 msgstr "Odosla»"
2812
2813 #, c-format
2814 msgid "Was displayed on %s"
2815 msgstr ""
2816
2817 msgid "less"
2818 msgstr "menej"
2819
2820 msgid "more"
2821 msgstr "viac"
2822
2823 msgid "Mailer"
2824 msgstr ""
2825
2826 msgid "Read receipt"
2827 msgstr ""
2828
2829 #, fuzzy
2830 msgid "send"
2831 msgstr "Odosla»"
2832
2833 #, fuzzy
2834 msgid "requested"
2835 msgstr "Neboli vybrané ¾iadne správy"
2836
2837 msgid ""
2838 "The message sender has requested a response to indicate that you have read "
2839 "this message. Would you like to send a receipt?"
2840 msgstr ""
2841
2842 msgid "Send read receipt now"
2843 msgstr ""
2844
2845 #, fuzzy
2846 msgid "Search results"
2847 msgstr "Odosla»"
2848
2849 msgid "Message List"
2850 msgstr "Zoznam správ"
2851
2852 msgid "Resume Draft"
2853 msgstr ""
2854
2855 msgid "Edit Message as New"
2856 msgstr ""
2857
2858 #, fuzzy
2859 msgid "View Message"
2860 msgstr "Zobrazi» správu"
2861
2862 #, fuzzy
2863 msgid "Forward as Attachment"
2864 msgstr "Prílohy"
2865
2866 msgid "Reply"
2867 msgstr "Odpoveda»"
2868
2869 msgid "Reply All"
2870 msgstr "Odpoveda» v¹etkým"
2871
2872 #, fuzzy
2873 msgid "View Full Header"
2874 msgstr "Zobrazi» celé záhlavie"
2875
2876 msgid "Attachments"
2877 msgstr "Prílohy"
2878
2879 #, fuzzy
2880 msgid "Folder:"
2881 msgstr "Zlo¾ky"
2882
2883 #, fuzzy
2884 msgid "edit"
2885 msgstr "Upravi»"
2886
2887 #, fuzzy
2888 msgid "search"
2889 msgstr "Hµada»"
2890
2891 #, fuzzy
2892 msgid "delete"
2893 msgstr "Odstráni»"
2894
2895 msgid "Recent Searches"
2896 msgstr ""
2897
2898 msgid "save"
2899 msgstr ""
2900
2901 #, fuzzy
2902 msgid "forget"
2903 msgstr "viac"
2904
2905 #, fuzzy
2906 msgid "Current Search"
2907 msgstr "Aktuálna zlo¾ka"
2908
2909 msgid "Body"
2910 msgstr "Text správy"
2911
2912 msgid "Everywhere"
2913 msgstr "V¹ade"
2914
2915 #, fuzzy
2916 msgid "Search Results"
2917 msgstr "Hµada»"
2918
2919 #, fuzzy
2920 msgid "No Messages Found"
2921 msgstr "Zobrazi» správu"
2922
2923 msgid "You have been successfully signed out."
2924 msgstr "Odhlásenie prebehlo úspe¹ne"
2925
2926 msgid "Click here to log back in."
2927 msgstr "Pre nové prihlásenie kliknite tu."
2928
2929 #, fuzzy
2930 msgid "Viewing a Business Card"
2931 msgstr "Zobrazenie správ"
2932
2933 #, fuzzy
2934 msgid "Title"
2935 msgstr "Biela"
2936
2937 #, fuzzy
2938 msgid "Email"
2939 msgstr "E-mail"
2940
2941 #, fuzzy
2942 msgid "Web Page"
2943 msgstr "Aktualizova» stránku"
2944
2945 msgid "Organization / Department"
2946 msgstr ""
2947
2948 #, fuzzy
2949 msgid "Address"
2950 msgstr "Adresár"
2951
2952 msgid "Work Phone"
2953 msgstr ""
2954
2955 msgid "Home Phone"
2956 msgstr ""
2957
2958 msgid "Cellular Phone"
2959 msgstr ""
2960
2961 msgid "Fax"
2962 msgstr ""
2963
2964 #, fuzzy
2965 msgid "Note"
2966 msgstr "Niè"
2967
2968 #, fuzzy
2969 msgid "Add to Addressbook"
2970 msgstr "Prida» adresu"
2971
2972 msgid "Title & Org. / Dept."
2973 msgstr ""
2974
2975 #, fuzzy
2976 msgid "Viewing Full Header"
2977 msgstr "Zobrazi» celé záhlavie"
2978
2979 msgid "Viewing a text attachment"
2980 msgstr "Náhµad prilo¾eného súboru"
2981
2982 #~ msgid "Close window"
2983 #~ msgstr "Zavrie» okno"
2984
2985 #, fuzzy
2986 #~ msgid "empty"
2987 #~ msgstr "Odpoveda»"
2988
2989 #~ msgid "Welcome to %s's WebMail system"
2990 #~ msgstr "Vítajte v %s WebMail systéme"
2991
2992 #, fuzzy
2993 #~ msgid "Running SquirrelMail version %s (c) 1999-2001."
2994 #~ msgstr "SquirrelMail version %s (c) 1999-2000"
2995
2996 #, fuzzy
2997 #~ msgid "Unknown messagenumber in reply from server: "
2998 #~ msgstr "Neznáme èíslo správy v odpovedi serveru"
2999
3000 #, fuzzy
3001 #~ msgid "No To Address"
3002 #~ msgstr "Adresár"
3003
3004 #~ msgid "Found"
3005 #~ msgstr "Nenájdené"
3006
3007 #~ msgid "messages"
3008 #~ msgstr "správy"
3009
3010 #, fuzzy
3011 #~ msgid "Close this Window"
3012 #~ msgstr "Zavrie» okno"
3013
3014 #, fuzzy
3015 #~ msgid "Change All"
3016 #~ msgstr "Oznaèi» v¹etko"
3017
3018 #, fuzzy
3019 #~ msgid "Ignore"
3020 #~ msgstr "viac"
3021
3022 #, fuzzy
3023 #~ msgid "Ignore All"
3024 #~ msgstr "Oznaèi» v¹etko"
3025
3026 #, fuzzy
3027 #~ msgid "Add to Dic"
3028 #~ msgstr "Prida» polo¾ku"
3029
3030 #, fuzzy
3031 #~ msgid "Close and Commit"
3032 #~ msgstr "Zavrie» okno"
3033
3034 #, fuzzy
3035 #~ msgid "No errors found"
3036 #~ msgstr "Nebola nájdená ¾iadna zlo¾ka"
3037
3038 #, fuzzy
3039 #~ msgid "Personal Dictionary"
3040 #~ msgstr "Osobné informácie"
3041
3042 #, fuzzy
3043 #~ msgid "Delete checked words"
3044 #~ msgstr "Odstráni» vybrané polo¾ky"
3045
3046 #, fuzzy
3047 #~ msgid "All done!"
3048 #~ msgstr "V¹etky zlo¾ky"
3049
3050 #~ msgid "Successfully saved display preferences!"
3051 #~ msgstr "Mo¾nosti zobrazenia boli úspe¹ne ulo¾ené!"
3052
3053 #~ msgid "Successfully saved folder preferences!"
3054 #~ msgstr "Mo¾nosti zlo¾ky boli úspe¹ne ulo¾ené!"
3055
3056 #~ msgid "You need a valid user and password to access this page!"
3057 #~ msgstr "Pre prístup k tejto stránke musíte by» prihlásený!"
3058
3059 #~ msgid "Folders created successfully!"
3060 #~ msgstr "Zlo¾ky boli úspe¹ne vytvorené"
3061
3062 #~ msgid ""
3063 #~ "In order for SquirrelMail to provide the full set of options you need to "
3064 #~ "create the special folders listed below.  Just click the check box and "
3065 #~ "hit the create button."
3066 #~ msgstr ""
3067 #~ "Aby vám mohol SquirrelMail poskytnú» v¹etky slu¾by, je potrebné vytvori» "
3068 #~ "¹peciálne zlo¾ky uvedené ni¾¹ie.  Staèí za¹krtnú» voµbu a stlaèi» "
3069 #~ "tlaèidlo Vytvor."
3070
3071 #~ msgid "Create Trash"
3072 #~ msgstr "Vytvori» Kô¹"
3073
3074 #~ msgid "Don't use Trash"
3075 #~ msgstr "Nepou¾íva» Kô¹"
3076
3077 #~ msgid "Don't use Sent"
3078 #~ msgstr "Nepou¾íva» zlo¾ku Odoslaná po¹ta"
3079
3080 #~ msgid "Use a signature?"
3081 #~ msgstr "Pou¾i» podpis?"
3082
3083 #~ msgid "You must login first."
3084 #~ msgstr "Najprv sa musíte prihlási»"
3085
3086 #~ msgid "total"
3087 #~ msgstr "celkom"
3088
3089 #~ msgid "(only Cc/Bcc)"
3090 #~ msgstr "(iba Cc/Bcc)"