Fix variable name typo
[squirrelmail.git] / favicon.ico
2018-10-13 pdontthinkForgot the icon file