removing help translations. th_TH
authortokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 15:50:55 +0000 (15:50 +0000)
committertokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 15:50:55 +0000 (15:50 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@5979 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

help/th_TH/FAQ.hlp [deleted file]
help/th_TH/addresses.hlp [deleted file]
help/th_TH/basic.hlp [deleted file]
help/th_TH/compose.hlp [deleted file]
help/th_TH/folders.hlp [deleted file]
help/th_TH/main_folder.hlp [deleted file]
help/th_TH/options.hlp [deleted file]
help/th_TH/read_mail.hlp [deleted file]
help/th_TH/search.hlp [deleted file]

diff --git a/help/th_TH/FAQ.hlp b/help/th_TH/FAQ.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 6e9285d..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,86 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-¤Ó¶ÒÁ·ÕèÁÑ¡¨Ð¶Ù¡¶ÒÁàÊÁÍæ
-   </title>   
-   <summary>
-¤Ó¶ÒÁ·ÕèÁÑ¡¨Ð¶Ù¡¶ÒÁàÊÁÍæ ¨Ðä´éÃѺ¡Òõͺ㹷Õè¹Õé
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-¨ÐÊÒÁÒöàÅ×Í¡ª×èͨҡ ÊÁØ´ÃÒª×èÍ ·ÕÅÐËÅÒª×èÍä´éäËÁ ?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-ãªèáÅéÇ ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ ãÊèä´é¾ÃéÍÁ¡Ñ¹·ÕÅÐËÅÒÂæ ª×èÍ â´ÂàÅ×Í¡ ·Õèªèͧ Ê觶֧: ËÃ×Í ÊÓà¹Ò¶Ö§: ËÃ×Í áͺÊÓà¹Ò¶Ö§: ä´é·Ø¡ªèͧ¾ÃéÍÁ¡Ñ¹ àÁ×èÍ¡´»ØèÁãªéÊÁØ´ÃÒª×èÍáÅéÇ ¢éÍÁÙÅÍÕàÁÅì¢Í§ ª×èÍ·Õè¤Ø³àÅ×Í¡ ¨Ð¶Ù¡¹Óä»ãÊè ªèͧµÒÁ·ÕèàÅ×Í¡
-      </p>
-   </description>
-</section>   
-
-<section>
-   <title>
-¨ÐÊÒÁÒöà¾ÔèÁª×èÍŧã¹ÊÁØ´ÃÒª×èÍä´éàÅ ¨Ò¡ª×èͼÙéÊè§ÍÕàÁÅì·Õè©Ñ¹ÍèÒ¹ÍÂÙè ä´éäËÁ?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-äÁ蠤سÂѧäÁèÊÒÁÒöà¾ÔèÁÊÁØ´ÃÒª×èͨҡ˹éÒÍèÒ¹àÁÅìä´é áµè¤Ø³ÊÒÁÒö¡´àÁÒÊì»ØèÁ¢ÇÒ ·ÕèÍÕàÁÅì¼ÙéÊ觠¨Ò¡¹Ñé¹ ¡çàÅ×Í¡ Copy áÅÐã¹Ë¹éÒ¨ÍÊÁØ´ÃÒª×èÍ ¡çàÅ×Í¡ Edit áÅРPaste Å§ã¹ªèͧ ÍÕàÁÅì ã¹Í¹Ò¤µ Squirrelmail ÍÒ¨¨ÐÁտѧ¡ìªÑ¹¹Õé¡çä´é
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-ã¤Ã¾Ñ²¹Ò Squirrelmail?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-ÁÕËÅÒ¤¹·ÕèªèÇ¡ѹ¾Ñ²¹Ò ÊÒÁÒö´ÙÃÒª×èÍä´é·Õè <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-àÇçºàÁÅì ¤×ÍÍÐäÃ?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-ÊÓËÃѺ SquirrelMail ¤×Í â»Ãá¡ÃÁ·Õè¨ÐµÔ´µèͼèÒ¹·Ò§ IMAP ä»Âѧà«ÔÃì¿àÇÍÃìàÁÅì áÅд֧àÁÅìÁÒáÊ´§ «Öè§ÇÔ¸Õ¹Õé·ÓãËé¤Ø³µÔ´µÑé§ä´éâ´Â§èÒ à¾ÃÒÐäÁè¨Óà»ç¹µéͧŧâ»Ãá¡ÃÁÁÒ¡ÁÒÂ
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-©Ñ¹¨ÐãªéàÇçºàÁÅìä´é¨Ò¡·Õèä˹ºéÒ§?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-·Õèä˹¡çä´é·ÕèÊÒÁÒöãªéºÃÒÇà«ÍÃìä´é áµèÂѧäÁèÊÒÁÒöãªé¼èÒ¹ WAP ä´é㹵͹¹Õé
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-·ÓäÁ¶Ö§ãªéàÇçºàÁÅì á·¹·Õè¨Ðãªéâ»Ãá¡ÃÁÍèÒ¹¨´ËÁÒµÑÇÍ×è¹æ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-ÂѧäÁèá¹èÇèÒàÇçºàÁÅì¨ÐÁÒá·¹·Õè¡ÒÃÍèÒ¹¨´ËÁÒÂẺ¸ÃÃÁ´Ò ËÃ×ÍäÁè áµè¡çäÁèá¹è¹Ð ã¹¡Ã³Õ·Õè¤Ø³äÁèä´éÍÂÙè»ÃШӷÕèã´·Õè˹Ö觠¡ÒÃÍèÒ¹¨´ËÁÒÂâ´Â¼èÒ¹àÇ纨ÐÊÒÁÒö·Óä´éâ´Â·Ñ¹·Õ «Ö觨ÐÊдǡÁÒ¡
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-â»Ãá¡ÃÁ¹Õé·Ó§Ò¹ÍÂèÒ§äÃ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-SquirrelMail ãªé IMAP ¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ´Ùä´é <A HREF="http://imap.org"/>·Õè¹Õè</A> «Öè§àÃÒ¨Ðãªé¿
-ѧ¡ìªÑ¹àª×èÍÁµè͡Ѻ IMAP «Ö觾Ѳ¹ÒÁÒâ´Â੾ÒР(äÁèãªè·ÕèÁҡѺ PHP4)
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/th_TH/addresses.hlp b/help/th_TH/addresses.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 31efe92..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,79 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      ÊÁØ´ÃÒª×èÍ
-   </title>
-   <summary>
-ÊÁØ´ÃÒª×èÍ ªèÇÂÅ´àÇÅÒ㹡ÒþÔÁ¾ì â´Â¤Ø³ÊÒÁÒöà¡çºÍÕàÁÅìÂÒÇæ àÍÒäÇé áÅйÓÁÒãªéä´éÍÕ¡µÅÍ´àÇÅÒ&nbsp;
-   </summary>
-   <description>
-<p>
-ÊÁØ´ÃÒª×èÍ ÁÕ»ÃÐ⪹ìÁÒ¡ â´Â¤Ø³ÊÒÁÒöà¡çºÍÕàÁÅì·ÕèÊ觶֧ºèÍÂæ äÇé·Õè¹Õè ËÃ×Í´Ö§¢éÍÁÙŨҡà«ÔÃì¿àÇÍÃì LDAP (ÁÑ¡¨Ðãªé¡Ñ¹ã¹Í§¤ì¡Ã ËÃ×ÍÁËÒÅÑÂ) 
-</p>
-<p>
-¶éÒºÃÒÇà«ÍÃì¢Í§¤Ø³ÊÒÁÒöãªé§Ò¹ Javascript ä´é¤Ø³ÂѧÊÒÁÒöà»ÅÕè¹ä»ãªéÊÁØ´ÃÒª×èÍ·Õèà»ç¹ Javascript â´ÂàÅ×Í¡·ÕèËÑÇ¢é͵ÑÇàÅ×Í¡ «Ö觨ÐÊдǡ¡ÇèÒẺ html »¡µÔ
-</p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      ª×èÍàÅè¹
-   </title>
-   <description>
-<p>ãÊèª×èÍàÅè¹·Õè¹Õè «Ö觨ÐàÍÒäÇéÍéÒ§¶Ö§ÍÕàÁÅì¢Í§¤¹æ ¹Õé
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      ÍÕàÁÅì
-   </title>
-   <description>
-<p>ãÊèÍÕàÁÅì¢Í§à¢ÒäÇé·Õè¹Õè àªè¹ somchai@yahoo.com
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      ¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ
-   </title>
-   <description>
-<p>ãÊèÃÒÂÅÐàÍÕ´¤ÃèÒÇ栢ͧºØ¤¤Å¤¹¹Õé (àÍÒäÇéªèǨӠàªè¹ à¨Í¡Ñ¹·Õè§Ò¹àÅÕé§Çѹà¡Ô´¹ÒÂÊÁÒ¹)
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      á¡é䢠ËÃ×Íź
-   </title>
-   <description>
-<p>»ØèÁá¡é䢠áÅÐź àÍÒäÇéźÍѹ·Õè¤Ø³àÅ×Í¡ â´Â¤Ø³ÊÒÁÒöá¡é䢠ËÃ×Íźä´é·ÕÅÐÍѹ
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      à¾ÔèÁŧã¹ÊÁØ´ÃÒª×èÍ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-<p>µéͧãÊè¢éÍÁÙÅŧ㹪èͧ ª×èÍàÅè¹, ÍÕàÁÅì áÅЪ×èÍ àÊÁÍ áµèªèͧ ¹ÒÁÊ¡ØšѺ¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ¨ÐãÊèËÃ×ÍäÁè¡çä´é
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      LDAP
-   </title>
-   <description>
-<p>LDAP à»ç¹â»ÃⵤÍÅ ÊÓËÃѺà¡çº¢éÍÁÙÅäÇéà»ç¹ÈÙ¹Âì¡ÅÒ§ àªè¹ ÁËÒÅÑÂà¡çº¢éÍÁÙÅÍÕàÁÅ젢ͧ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Ñé§ËÁ´àÍÒäÇé·Õè LDAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì¢Í§ÁËÒÅÑ ¤Ø³ÊÒÁÒöãËé Squirrelmail ´Ö§¢éÍÁÙÅÍÕàÁÅì¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹ÁËÒÅѨҡ LDAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì¢Í§ÁËÒÅÑÂä´é LDAP áÅТéÍÁÙÅ·Õèä´é¨Ð¹ÓÁÒáÊ´§ÃèÇÁ¡Ñº¢éÍÁÙÅ ÊÁØ´ÃÒª×èÍ·Õè¤Ø³à¾ÔèÁà¢éÒä»àͧ àËÁ×͹à»ç¹Íѹà´ÕÂǡѹ
-      </p><p>¤Ø³ÊÒÁÒöµÑ駤èÒ LDAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì µÑÇä˹¡çä´é ËÃ×ͻԴ¡ÒÃãªé§Ò¹ LDAP ¡çä´é «Ö觶éҤسäÁèÃÙéÇèÒµéͧãªé LDAP à«ÔÃì¿àÇÍÃìµÑÇä˹ ¡ç¨Óà»ç¹µéͧ¶ÒÁ¼Ùé´ÙáÅÃкº¢Í§¤Ø³ ÇèÒÁÕºÃÔ¡ÒàLDAP à«ÔÃì¿àÇÍÃìËÃ×Íà»ÅèÒ
-      </p><p>¡ÒõÑé§á¤è LDAP ÁռšѺÃкº Squirrelmail ·Ñé§ËÁ´ ´Ñ§¹Ñé¹¼Ùé·ÕèÊÒÁÒöá¡éä¢ä´é µéͧà»ç¹¼Ùé´ÙáÅ Squirrelmail à·èÒ¹Ñé¹
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/th_TH/basic.hlp b/help/th_TH/basic.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 11016ad..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-á¹Ð¹Ó SquirrelMail
-      Introduction to SquirrelMail
-   </title>
-   <summary>
-SquirrelMail à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè·ÓãËé¤Ø³ÊÒÁÒöÍèÒ¹¨´ËÁÒÂä´é¼èÒ¹·Ò§àÇçº
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-¨ÃÔ§æ áÅéÇ <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A> ¤×ÍÍÐäÃ? Áѹ¤×Íâ»Ãá¡ÃÁÍèÒ¹àÁÅì ·Õèà¢Õ¹â´ÂãªéÀÒÉÒ PHP <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A> «Öè§Í͡ẺãËéÊÒÁÒöÍèÒ¹¨´ËÁÒ¢ͧ¤Ø³ä´é¨Ò¡·Ø¡·Õèã¹ WWW ¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁà¡ÕèÂǡѺ IMAP ´Ùä´é <A HREF="http://imap.org">·Õè¹Õè</A>
-      </p>
-   </description>
-</chapter>   
-
-<section>
-   <title>
-ËÅÑ¡¡ÒÃ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-¶éҤسÁջѭËÒÍÐäàÊÒÁÒöÍèÒ¹à¾ÔèÁàµÔÁä´é·Õè˹éҨ͠¤Ó¶ÒÁ·ÕèÁÑ¡¨Ð¶Ù¡¶ÒÁºèÍÂæ
-      </p>
-      <p>
-SquirrelMail áºè§ÍÍ¡à»ç¹ 2 Êèǹ àÃÕ¡ÇèÒà¿ÃÁ à¿ÃÁ´éÒ¹«éÒÂáÊ´§ÃÒ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒ ¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁà¡ÕèÂǡѺ¡Åèͧ¨´ËÁÒ ÊÒÁÒöÍèÒ¹ä´é¨Ò¡Êèǹ¡Åèͧ¨´ËÁÒÂã¹àÍ¡ÊÒùÕé 
-      </p>
-      <p>
-Êèǹ´éÒ¹¢ÇÒ ¨Ðà»ç¹´éÒ¹·Õèãªé§Ò¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ´éÒ¹º¹¨Ðà»ç¹á¶ºàÁ¹Ù »ØèÁÍÍ¡¨Ò¡Ãкº ¨ÐãªéàÁ×èͤسµéͧ¡ÒÃàÅÔ¡ãªé§Ò¹ áÅШÐáÊ´§ÃÒ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒ·Õèà»Ô´ÍÂÙèã¹¢³Ð¹Õé «Öè§â´Â»¡µÔËÅѧ¨Ò¡à¢éÒÊÙèÃкº ¡Åèͧ¨´ËÁÒ INBOX ¨Ð¶Ù¡à»Ô´ÍèÒ¹à»ç¹Íѹáá 
-      </p>
-      <p>
-¶Ñ´¨Ò¡àÁ¹Ù´éÒ¹º¹ ¡ç¨Ðà»ç¹àÁ¹ÙµèÍ仹Õé:
-         <ul>
-            <li><b>à¢Õ¹¨´ËÁÒÂ</b> - ãªéàÁ×è͵éͧ¡ÒÃÊ觨´ËÁÒÂ
-            <li><b>ÊÁØ´ÃÒª×èÍ</b> - à¡çºÃÒ¡ÒÃÃÒª×èÍ·Õè¤Ø³ãªé»ÃШÓ
-            <li><b>¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ</b> - ¡ÒèѴ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒ·Ñé§ËÁ´¨ÐÍÂÙèã¹¹Õé ÊÒÁÒöÊÃéÒ§, Åº, à»ÅÕ蹪×èÍ ËÃ×ͨÐãËéáÊ´§ã¹Ë¹éҨʹéÒ¹«éÒ ËÃ×ÍäÁèáÊ´§¡çä´é
-            <li><b>µÑÇàÅ×Í¡</b> - à»ÅÕè¹á»Å§ÃٻẺ¡ÒÃãªé§Ò¹µÒÁ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃ
-            <li><b>¤é¹ËÒ</b> - ¤Ø³ÊÒÁÒö¤é¹ËÒàÁÅì¨Ò¡¡Åèͧ¨´ËÁÒ µÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´
-            <li><b>ªèÇÂàËÅ×Í</b> - Ë¹éҨͷÕè¤Ø³ÍèÒ¹ÍÂØè¹Õèä§ËÅÐ
-         </ul>
-      </p>
-   </description>
-</section>   
diff --git a/help/th_TH/compose.hlp b/help/th_TH/compose.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 4eb72bf..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,93 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-     à¢Õ¹¨´ËÁÒ 
-   </title>
-   <summary>
-Ê觨´ËÁÒÂ
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-àÁ¹Ù¹Õ頨йӤسä»ÊÙè˹éÒ¨Íà¢Õ¹¨´ËÁÒ 
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Ê觶֧
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-ªèͧ Ê觶֧: ÁÕäÇéãÊèÍÕàÁÅì ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃÊè§àÁÅì件֧ ¤Ø³ÊÒÁÒöãÊè¡ÕèÍѹ¡çä´é â´Âãªéà¤Ã×èͧËÁÒ , ¤Ñè¹ ¤Ø³ÊÒÁÒö¡´·Õè»ØèÁÊÁØ´ÃÒª×èÍ à¾×èÍ´Ö§ÍÕàÁÅì¨Ò¡ ÊÁØ´ÃÒª×èÍ·Õè¤Ø³à¡çºàÍÒäÇéÁÒãªéä´é äÁèµéͧËèǧÇèÒãÊèáÅéǨÐàµçÁ à¾ÃÒТéÍÁÙŨÐãÊèä´éàÃ×èÍÂæ à¾Õ§áµè¨ÐáÊ´§ãËéàËç¹äÁè·Ñé§ËÁ´
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      ÊÓà¹Ò¶Ö§
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-ªèͧ ÊÓà¹Ò¶Ö§: ÁÕäÇéÊÓËÃѺÊ觨´ËÁÒ©ºÑº¹Õé ä»ãË餹Í×è¹æ ´éÇ à¾Õ§áµèäÁèà¹é¹à¨ÒШ§à·èÒ ªèͧÊ觶֧:  
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      áͺÊÓà¹Ò¶Ö§
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-ªèͧ¹Õé àËÁ×͹¡ÑºªèͧÊÓà¹Ò¶Ö§ à¾Õ§áµèºØ¤¤Å Í×è¹æ ·Õèä´é¨´ËÁÒ©ºÑº¹Õé´éÇ (ªèͧÊ觶֧: ¡Ñº ªèͧÊÓà¹Ò¶Ö§:) ¨ÐäÁèÃÙéÇèÒÁÕ¡ÒÃÊè§ãËéºØ¤¤Å㹪èͧáͺÊÓà¹Ò¶Ö§´éÇÂ
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-     ËÑÇ¢éÍ 
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-ãÊèËÑÇ¢éͨ´ËÁÒ·Õè¹Õè ¤ÇÃãÊèãËéªÑ´à¨¹ à¾×èͤÇÒÁÃÇ´àÃçÇ㹡Òõͺ¡ÅѺ
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      ÊÁØ´ÃÒª×èÍ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-Êèǹ¹Õé¡´áÅéÇ ¨ÐáÊ´§ÃÒª×èÍã¹ÊÁØ´ÃÒª×èÍ ¾ÃéÍÁãËé¤é¹ËÒä´é´éÇ ¶éÒµéͧ¡Òäé¹ËÒ ãËéãÊè¤Ó㹪èͧ´éÒ¹º¹ áÅС´»ØèÁ¤é¹ËÒ ÊÒÁÒöÍèÒ¹à¾ÔèÁàµÔÁä´é¨Ò¡Êèǹ¢Í§ÊÁØ´ÃÒª×èÍã¹àÍ¡ÊÒùÕé
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      ¢éͤÇÒÁ¨´ËÁÒÂ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-Êèǹ¹ÕéÁÕäÇéÊÓËÃѺà¢Õ¹¢éͤÇÒÁ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃÊ觠¶éÒÁÕ¡ÒáÓ˹´ÅÒÂà«ç¹àÍÒäÇé ¨ÐáÊ´§äÇé㹪èͧ¹Õé´éÇ 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      á¹ºä¿Åì
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-ÊèǹÅèÒ§ÊØ´¢Í§Ë¹éҨ͠¨ÐÁÕäÇéÊÓËÃѺṺä¿Åì仾ÃéÍÁ¡Ñº¨´ËÁÒ â´Â¨´·Õè»ØèÁ Browse à¾×èÍàÅ×Í¡ä¿Åìã¹à¤Ã×èͧ¢Í§¤Ø³ àÁ×èÍàÅ×Í¡áÅéÇ¡´»ØèÁà¾ÔèÁ à¤Ã×èͧ¢Í§¤Ø³¨ÐÊè§ä¿Åì·ÕèṺä»à¡çºäÇ麹à¤Ã×èͧà«ÔÃì¿àÇÍÃì «Ö觶éÒä¿ÅìãË­èæ ¨ÐãªéàÇÅÒÊÑ¡¤ÃÙè ã¹¡ÒÃÊ觢éÍÁÙÅ
-      </p>
-      <p>
-àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁä¿ÅìáÅéÇ ¨Ð»ÃÒ¡¯»ØèÁźà¾ÔèÁ¢Öé¹ÁÒ «Ö觤سÊÒÁÒöàÅ×Í¡ä¿Åì·Õèµéͧ¡ÒÃźÍÍ¡ áÅС´·Õè»ØèÁ¹Õé à¾×èÍàÍÒÍÍ¡ (à»ÅÕè¹ã¨äÁèÊè§ä»áÅéÇ)
-      <p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/th_TH/folders.hlp b/help/th_TH/folders.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 2b6555e..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>   
-      ¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ
-   </title>   
-   <summary>
-¤Ø³ÊÒÁÒöà¡çº¨´ËÁÒÂŧ㹡Åèͧ¨´ËÁÒÂä´éËÅÒ¡Åèͧ «Ö觨ÐÁÕ»ÃÐ⪹ìÁÒ¡¶éҤسÁÕ¨´ËÁÒÂà¢éÒÁÒÁÒ¡ áÅеéͧ¡ÒÃà¡çºá¡à»ç¹ËÁÇ´ËÁÙè
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      à¾ÔèÁ¡Åèͧ¨´ËÁÒ áÅÐà¿ÃÁ´éÒ¹«éÒÂ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-»¡µÔáÅéÇ¡Åèͧ¨´ËÁÒ¨ÐáÊ´§ã¹à¿ÃÁ´éÒ¹«éÒ «Ö觤سÊÒÁÒö¡Ó˹´ãËéáÊ´§¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÅèÒÊØ´ ä´éâ´ÂÍѵâ¹ÁѵԠËÃ×ͨС´·Õè»ØèÁáÊ´§¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÅèÒÊØ´ «Öè§ÍÂÙè´éÒ¹º¹¡çä´é
-      </p><p>
-¡Åèͧ¨´ËÁÒÂáá ¨Ðà»ç¹¡Åèͧ¨´ËÁÒ·ÕèÃѺà¢éÒÁÒ ¶Ñ´¨Ò¡ª×èÍ¡Åèͧ¨´ËÁÒ ¨Ðà»ç¹Ç§àÅ纠Ãкبӹǹ¨´ËÁÒ·ÕèÂѧäÁèä´éÍèҹ㹡Åèͧ¨´ËÁÒ¹Ñé¹ ¶Ñ´¨Ò¡¡Åèͧ¨´ËÁÒÂáá ¨Ðà»ç¹¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÍ×è¹æ ËÃ×Í¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÂèÍ Êբͧ¡Åèͧ¨´ËÁÒÂàËÅèÒ¹ÕéÊÒÁÒöà»ÅÕè¹ä´é ·Õè˹éҨ͵ÑÇàÅ×Í¡
-      </p>
-   </description>
-</section>   
-
-<section>
-   <title>
-       ź
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-¤Ø³ÊÒÁÒöź¡Åèͧ¨´ËÁÒ â´ÂàÅ×Í¡¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ㹡Åèͧ ´éÒ¹«éÒ¢ͧ»ØèÁź «Ö觨ÐäÁèáÊ´§¡Åèͧ¨´ËÁÒ·ÕèÁÕ·Ñé§ËÁ´ à¾ÃÒСÅèͧ¨´ËÁÒºҧÍѹà»ç¹¡Åèͧ¨´ËÁÒ·ÕèäÁèÊÒÁÒöźä´é àªè¹ ¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÊè§áÅéÇ ¡Ñº¡Åèͧ¨´ËÁÒ¢ÂР¨ÐäÁèÊÒÁÒöźÍÍ¡ä´é áÅÐá¹è¹Í¹¤Ø³äÁèÊÒÁÒöź¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÍѹááÊØ´ä´éàªè¹¡Ñ¹
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-
-<section>
-   <title>
-      ÊÃéÒ§
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÊÒÁÒöÊÃéÒ§ä´é â´ÂãÊèª×èÍ·Õèµéͧ¡ÒÃÊÃéÒ§ áÅС´»ØèÁÊÃéÒ§ ¶éҤسµéͧ¡ÒÃãËéà»ç¹¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÂèÍ¢ͧ¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÍ×è¹ ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÍ×è¹ ä´é¨Ò¡¡Åèͧ¶Ñ´ÁÒ
-      </p>
-      <p>
-ÊÓËÃѺàÁÅìà«ÔÃì¿àÇÍÃìºÒ§·Õè ¨ÐÁÕ¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÊͧẺ áººáá¨Ðà¡çº¨´ËÁÒ ÍաẺ¨Ðà¡çºà©¾ÒСÅèͧ¨´ËÁÒÂÂèÍ ¤Ø³¨ÐàËç¹µÑÇàÅ×Í¡ "µéͧ¡ÒÃãËé¡Åèͧ¨´ËÁÒ¹Õé à¡çºà©¾ÒСÅèͧ¨´ËÁÒÂÂèÍÂ" ¶éÒäÁèàÅ×Í¡ ¤Ø³¨ÐÊÒÁÒöà¡çºä´éáµè¨´ËÁÒÂà·èҹѹé
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      à»ÅÕ蹪×èÍ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-¤Ø³ÍÒ¨¨Ðà»ÅÕ蹪×èÍ¡Åèͧ¨´ËÁÒ â´ÂàÅ×Í¡¡Åèͧ¨´ËÁÒ·Õèµéͧ¡Òàáµè¨ÐäÁèÊÒÁÒöà»ÅÕ蹪×èÍ¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ੾ÒкҧÍѹä´é àªè¹ ¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÍѹáá, ¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÊè§áÅéÇ áÅСÅèͧ¨´ËÁÒ¢ÂÐ
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      à¾ÔèÁ áÅйÓÍÍ¡
-   </title>
-   <description>
-      ¤×Í:<br>
-      <i>à¾ÔèÁ</i>: à¾ÔèÁ¡Åèͧ¨´ËÁÒ ŧã¹à¿ÃÁ´éÒ¹«éÒÂ<br>
-      <i>¶Í´ÍÍ¡</i>: ¹Ó¡Åèͧ¨´ËÁÒ ÍÍ¡¨Ò¡à¿ÃÁ´éÒ¹«éÒÂ<br>
-      <br><p>
-      ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ä´é·ÕÅÐËÅÒÂæ Íѹ ·Ñ駡ÒÃà¾ÔèÁ áÅСÒöʹÍÍ¡ àÁ×èÍàÅ×Í¡áÅéÇ¡ç¡´»ØèÁ´éÒ¹ÅèÒ§
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/th_TH/main_folder.hlp b/help/th_TH/main_folder.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index be07db6..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      ÃÒ¡Òè´ËÁÒÂ
-   </title>
-   <summary>
-áÊ´§ÃÒ¡Òè´ËÁÒ 㹡Åèͧ¨´ËÁÒÂ
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      ÃÒ¡Òè´ËÁÒÂ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-ËÅѧ¨Ò¡¤Ø³àÅ×Í¡¡Åèͧ¨´ËÁÒÂáÅéÇ à¿ÃÁ´éÒ¹¢ÇÒ¨ÐáÊ´§¨´ËÁÒ·ÕèÍÂÙè㹡Åèͧ¨´ËÁÒ¹Ñé¹ ¶Ñ´¨Ò¡àÁ¹Ù¨ÐáÊ´§¨Ó¹Ç¹¨´ËÁÒ ·ÕèáÊ´§ã¹¢³Ð¹Õé áÅШӹǹ¨´ËÁÒ·Ñé§ËÁ´ã¹¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ
-      </p><p>
-µÑÇÍÂèÒ§àªè¹: ¨´ËÁÒ©ºÑº·Õè <B>20</B> ¶Ö§ <B>30</B> (45 ©ºÑºã¹¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ)
-      </p><p>
-ÊѧࡵÇèҨӹǹ¨ÓËÁÒ·Ñé§ËÁ´ ¨ÐᵡµèÒ§¨Ò¡¨Ó¹Ç¹¨´ËÁÒ·ÕèÂѧäÁèä´éÍèÒ¹ ã¹à¿ÃÁ´éÒ¹«éÒ (ËÅѧª×èÍ¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ)
-      </p><p>
-¶Ñ´¨Ò¡¹Ñé¹à»ç¹»ØèÁÊÒÁ»ØèÁ »ØèÁááà»ç¹¡Åèͧ«Ö觨ÐáÊ´§¡Åèͧ¨´ËÁÒ·Õè¤Ø³à»Ô´´ÙÍÂÙè «Ö觡Åèͧ¹Õé¨ÐáÊ´§¡Åèͧ¨´ËÁÒ·Ñé§ËÁ´·Õè¤Ø³ÁÕ ¶Ñ´¨Ò¡¹Ñ鹨Ðà»ç¹»ØèÁÂéÒ «Ö觶éҤسàÅ×Í¡¨´ËÁÒ áÅС´»ØèÁÂéÒ ¨´ËÁÒ·Õè¤Ø³àÅ×Í¡¨Ð¶Ù¡ÂéÒÂä»Âѧ¡Åèͧ¨´ËÁÒ·Õè¤Ø³àÅ×͡㹡Åèͧáá â´Â¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ä´éÁÒ¡¡ÇèÒ˹Ö觩ºÑº Êèǹ»ØèÁÊØ´·éÒ ¤×Í»ØèÁź àÁ×èÍ¡´áÅéǨÐź¨´ËÁÒ·Õè¶Ù¡àÅ×Í¡
-      </p><p>
-¶Ñ´¨Ò¡¹Ñ鹨Ðà»ç¹á¶º áÊ´§¢éͤÇÒÁ ¨Ò¡, Çѹ·Õè áÅÐËÑÇ¢é͠ᶺ根Õé¨ÐáÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§¨´ËÁÒÂáµèÅЩºÑº ¨Ò¡¨ÐáÊ´§ÃÒª×èͧ͢¼ÙéÊ觨´ËÁÒÂãËé¤Ø³ Çѹ·ÕèáÊ´§Çѹ·Õ訴ËÁÒ¶١Êè§ÁÒ áÅÐËÑÇ¢éÍ ¨ÐáÊ´§ËÑÇ¢éͧ͢¨´ËÁÒ <b>à¾ÔèÁàµÔÁ:</b> ÃÐËÇèÒ§ªèͧÇѹ·Õ蠡ѺËÑÇ¢éÍ ¨ÐÁÕªèͧàÅç¡æ «Öè§ÍÒ¨¨ÐáÊ´§à¤Ã×èͧËÁÒ + ËÃ×Í ! ËÃ×Í A «Ö觠+ ¨ÐËÁÒ¶֧ ¨´ËÁÒÂÁÕä¿ÅìṺ, ! ¨ÐËÁÒ¶֧ à»ç¹¨´ËÁÒ´èǹ áÅРA ¨ÐËÁÒ¶֧¨´ËÁÒ©ºÑº¹Õé¤Ø³ä´éµÍº¡ÅѺä»áÅéÇ
-      </p><p>
-¶Ñ´¨Ò¡á¶º´éÒ¹º¹ ¨Ðà»ç¹ÃÒ¡Òè´ËÁÒ ¨´ËÁÒ·ÕèÂѧäÁèà»Ô´ÍèÒ¹ ¨ÐáÊ´§à»ç¹<B>µÑÇ·Öº</B> áµè¨´ËÁÒ·ÕèÍèÒ¹ä»áÅéǨÐà»ç¹µÑÇ»¡µÔ «éÒÂÊØ´¨Ðà»ç¹¡ÅèͧãËéàÅ×Í¡ «Öè§ÁÕäÇéÊÓËÃѺàÅ×Í¡ÂéÒ ËÃ×Íź¨´ËÁÒ©ºÑº¹Ñé¹æ ´Ñ§·Õèä´é¡ÅèÒǶ֧ä»áÅéÇ ¶Ñ´¨Ò¡¹Ñ鹨Ðà»ç¹ª×èͼÙéÊè§, Çѹ·ÕèÊ觠áÅÐËÑÇ¢éͨ´ËÁÒµÒÁÅӴѺ
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/th_TH/options.hlp b/help/th_TH/options.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index d361c32..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,127 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      µÑÇàÅ×Í¡
-   </title>
-   <summary>
-¤Ø³ÊÒÁÒö»ÃѺáµè§ Ë¹éҨͧ͢ SquirrelMail ä´éµÒÁµéͧ¡ÒÃ
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-¤Ø³ÊÒÁÒö»ÃѺáµè§ ÃٻẺ, ÀÒÉÒ, ¡Åèͧ¨´ËÁÒ áÅÐÍ×è¹æ ä´éÁÒ¡ÁÒ «Ö觡ÒûÃѺáµè§¹Õé ¨Ðãªéä´é੾ÒФسà·èÒ¹Ñé¹ äÁè«éӡѹ¡Ñº¢Í§¤¹Í×è¹æ ÁÕ 4 Êèǹ㹡ÒûÃѺáµè§¹Õé ¤×Í ¢éÍÁÙÅÊèǹºØ¤¤Å, ¡ÒÃáÊ´§¼Å, ¡ÒÃà¹é¹¨´ËÁÒ áÅР¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      ¢éÍÁÙÅÊèǹºØ¤¤Å
-   </title>
-   <description>
-      <b>ª×èÍàµçÁ</b><br>
-ãÊèª×èͧ͢¤Ø³·Õè¹Õè àªè¹ ¹ÒÂà¢ÕÂÇ á«èá´§ Êèǹ¹Õé¨Ð¶Ù¡áÊ´§àÇÅҤسÊ觨´ËÁÒÂä»ãË餹Í×è¹ (ÇèÒÊè§ÁÒ¨Ò¡¹ÒÂà¢Õ¹ á«èá´§ ¶éҤسäÁèãÊèäÇé ¨Ðà»ç¹ÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³á·¹)
-      <br><br>
-      
-      <b>ÍÕàÁÅ젢ͧ¤Ø³</b><br>
-      <i>äÁè¨Óà»ç¹µéͧãÊè</i> - ¶éÒÍÕàÁÅì ·Õè¤Ø³ãªé»ÃШÓäÁèãªèÍÕàÁÅìÍѹ¹Õé ¡çãÊèäÇé ³. ·Õè¹Õé àªè¹ ¶éÒµéͧ¡ÒÃãËé»ÃÒ¡¯ÇèÒÊè§ÁÒ¨Ò¡ kiew@yahoo.com á·¹ ¡çãÊèà¢éÒä»á·¹ àÇÅҵͺ¡ÅѺ¨Ðä´éµÍº¡ÅѺ价Õè kiew@yahoo.com àÅÂ
-      <br><br>
-      
-      <b>ãËéµÍº¡ÅѺ价Õè</b><br>
-      <i>äÁè¨Óà»ç¹µéͧãÊè</i> - à»ç¹ÍÕàÁÅì ·Õèµéͧ¡ÒÃãËé¼ÙéµÍº à¢Õ¹µÍº¡ÅѺÁÒ àªè¹ ¶éÒµéͧ¡ÒÃãËéµÍº¡ÅѺ价Õè kiew@yahoo.com ¡çãÊèäÇé
-      <br><br>
-      
-      <b>ÅÒÂà«ç¹</b><br>
-      <i>äÁè¨Óà»ç¹µéͧãÊè</i> - ÅÒÂà«ç¹ ¨Ð¶Ù¡ãÊèäÇé·éÒ¨´ËÁÒÂâ´ÂÍѵâ¹ÁѵԠ¶éҤسµéͧ¡ÒÃãªé ¡çà¢Õ¹ÅÒÂà«ç¹ã¹ªèͧ´éÒ¹ÅèÒ§ áÅеéͧµÑé§ãËéṺÅÒÂà«ç¹ä»¾ÃéÍÁ¨´ËÁÒ´éÇ ã¹Êèǹ¢Í§µÑÇàÅ×Í¡
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      »ÃѺáµè§¡ÒÃáÊ´§¼Å
-   </title>
-   <description>
-      <b>ÃٻẺ</b><br>
-¤Ø³ÊÒÁÒö»ÃѺáµè§ÊÕ ·ÕèáÊ´§ä´éËÅÒÂÊÕ
-      <br><br>
-
-      <b>ÀÒÉÒ</b><br>
-¤Ø³ÊÒÁÒöà»ÅÕè¹àÁ¹Ù à»ç¹ÀÒÉÒÍ×è¹æ ä´éµÒÁµéͧ¡Òàáµè¨ÐäÁèà»ç¹¡ÒÃá»Å¨´ËÁÒ·ÕèÊè§ÁÒ (à»ÅÕè¹ÀÒÉÒ੾ÒÐàÁ¹ÙµèÒ§æ)
-      <br><br>
-
-      <b>ãªéÊÁØ´¨´ËÁÒ·Õèà»ç¹ Javascript?</b><br>
-¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ä´éÇèÒ¨ÐãªéÊÁØ´¨´ËÁÒ·Õèà»ç¹ html ¸ÃÃÁ´Ò ËÃ×ÍÇèÒà»ç¹ Javascript «Ö觶éÒºÃÒÇà«ÍÃì¢Í§¤Ø³ÊÒÁÒöãªé§Ò¹ Javascript ä´é¡ç¤ÇÃãªéà»ç¹ Javascript à¾ÃÒÐãªé§Ò¹Êдǡ¡ÇèÒ
-      <br><br>
-      
-      <b>¨Ó¹Ç¹¨´ËÁÒ·Õè¨ÐáÊ´§µèͤÃÑé§</b><br>
-¨Ó¡Ñ´¨Ó¹Ç¹¨´ËÁÒ·Õè¨ÐáÊ´§µèÍ˹éҨ͠¶éÒ¨´ËÁÒÂÁÕÁÒ¡¡ÇèҨӹǹ¹Õé ã¹Ë¹éҨ͠¨ÐÁÕ»ØèÁ˹éÒ¡è͹˹éÒ ¡Ñº Ë¹éҶѴ仠ãËé¡´ 
-      <br><br>
-      
-      <b>µÑ´¤Ó·ÕèµÓá˹è§</b><br>
-¨Ó¹Ç¹µÑÇÍÑ¡É÷Õè¨ÐÁÕä´éµèͺÃ÷Ѵ ¡è͹·Õè¨Ð¢Ö鹺Ã÷ѴãËÁè
-      <br><br>
-      
-      <b>¢¹Ò´¢Í§Ë¹éÒ¨Íà¢Õ¹¨´ËÁÒÂ</b><br>
-¤ÇÒÁ¡ÇéÒ§¢Í§Ë¹éҨͷÕè¤Ø³µéͧ¡ÒÃãªéà¢Õ¹¨´ËÁÒ â´ÂÃкØà»ç¹¨Ó¹Ç¹µÑÇÍÑ¡ÉÃã¹ 1 ºÃ÷Ѵ 
-      <br><br>
-      
-      <b>¤ÇÒÁ¡ÇéÒ§¢Í§à¿ÃÁ´éÒ¹«éÒ (ÃÒ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒÂ)</b><br>
-ã¹´éÒ¹«éÒ ¨Ðà»ç¹ÃÒ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒ «Ö觤سÊÒÁÒöÃкؤÇÒÁ¡ÇéÒ§ä´é ¶éҤسÁÕ¡Åèͧ¨´ËÁÒ ·ÕèÁÕª×èÍÂÒÇæ ¡ç¤ÇèеÑé§äÇéÁÒ¡Êѡ˹èÍ áµè¶éÒäÁè ¡çäÁè¤ÇõÑé§äÇéÁÒ¡¹Ñ¡ à¾ÃÒШÐà»Å×ͧà¹×éÍ·Õè㹡ÒÃáÊ´§¨´ËÁÒ ã¹à¿ÃÁ´éÒ¹¢ÇÒ
-      <br><br>
-      
-      <b>áÊ´§¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÅèÒÊØ´ â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ</b><br>
-ÊÒÁÒöµÑé§ãËéáÊ´§ÃÒ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒÂÅèÒÊØ´ä´éâ´ÂÍѵâ¹ÁѵԠ㹴éÒ¹«éÒ «Ö觨лÃѺ¨Ó¹Ç¹¨´ËÁÒÂ㹡Åèͧ¨´ËÁÒÂ仾ÃéÍÁ¡Ñ¹´éÇ «Ö觨ÐÁÕ»ÃÐ⪹ì·ÕèäÁèµéͧ¤ÍµÃǨÊͺàͧàÃ×èÍÂæ
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      à¹é¹¨´ËÁÒÂ
-   </title>
-   <description>
-ÁÕ»ÃÐ⪹ì㹡óշÕè¤Ø³ÃѺ¨´ËÁÒ¨ҡËÅÒÂæ ·Õè â´Â¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ó˹´ãËéÊÕ·ÕèÁÒ¨Ò¡·ÕèµèÒ§æ ÁÕÊÕᵡµèÒ§¡Ñ¹ä´é àªè¹ ¨Ò¡à¨éÒ¹ÒÂãËéà»ç¹ÊÕá´§ ¨Ò¡á¿¹ãËéà»ç¹ÊÕªÁ¾Ù à»ç¹µé¹
-      <br><br>
-
-¡´·Õè ÊÃéÒ§ãËÁè ËÃ×Í á¡é䢠(Íѹ·ÕèÁÕÍÂÙèáÅéÇ) ¨Ò¡¹Ñ鹨ÐÁÕµÑÇàÅ×Í¡ãËéãÊè
-      <br><br>
-      
-      <b>ª×èÍ·ÕèäÇéá¡áÂÐ</b><br>
-ª×èÍÍÐäáçä´é ·Õè¤Ø³à¢éÒ㨠àªè¹ ¶éÒµéͧ¡ÒáÓ˹´ãËéà¹é¹¨´ËÁÒ¨ҡΌ ¡çà¢Õ¹ÇèÒ ¨Ò¡á¿¹
-      <br><br>
-      
-      <b>ÊÕ</b><br>
-Êբͧ¾×é¹ËÅѧ¨´ËÁÒ©ºÑº¹Ñé¹ ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ä´éËÅÒÂÊÕ ËÃ×Í ÊÒÁÒö¡Ó˹´àͧä´é àªè¹ a64b92 ¶éҤس¡Ó˹´àͧ ÍÂèÒÅ×ÁàÅ×Í¡·Õè¨Ø´¡ÅÁ´éҹ˹éÒ´éÇÂ
-      <br><br>
-      
-      <b>µÃ§¡Ñº</b><br>
-¤Ø³ÊÒÁÒö¢éͤÇÒÁ·Õ辺ã¹Êèǹµèҧ栢ͧ¨´ËÁÒ â´ÂàÅ×Í¡·Õèªèͧ¶Ñ´ÁÒ ÇèÒ¶éÒ¾º¢éͤÇÒÁ¹Õé ã¹Êèǹä˹¢Í§¨´ËÁÒ ¡çãËéáÊ´§ÊÕà¹é¹¾ÔàÈÉ àªè¹ mom@yahoo.com ã¹Êèǹ¢Í§ Êè§ÁÒ¨Ò¡
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      »ÃѺáµè§¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ
-   </title>
-   <description>
-      <b>·ÕèÍÂÙè¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ</b><br>
-ºÒ§Ãкº¨ÐäÁèÁÕµÑÇàÅ×Í¡¹Õé ¶éÒÁÕãËéàÅ×Í¡ ãËéàÅ×Í¡ä»·Õèä´àä·ÍÃÕè·Õèà¡çºàÁÅì¢Í§¤Ø³ ¶éÒäÁèà¢éÒãËéàÇé¹ä»
-      <br><br>
-
-      <b>¡Åèͧ¨´ËÁÒ¢ÂÐ</b><br>
-¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ó˹´ãË騴ËÁÒ·Õè¶Ù¡ÅºáÅéÇ à¡çºäÇé·Õè¡Åèͧ¨´ËÁÒ¢ÂÐä´é ¶éÒäÁèµéͧ¡ÒÃãËéà¡çºÅ§¡Åèͧ¨´ËÁÒ¢ÂРãËéàÅ×Í¡·Õè äÁèãªé¡Åèͧ¨´ËÁÒ¢ÂÐ
-      <br><br>
-      
-      <b>¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÊè§áÅéÇ</b><br>
-¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ó˹´ãË騴ËÁÒ·ÕèÊè§ä»áÅéÇ à¡çºäÇé㹡Åèͧ¨´ËÁÒÂÊè§áÅéÇä´é ¶éÒäÁèµéͧ¡ÒÃãªé ãËéàÅ×Í¡·Õè äÁèµéͧ¡ÒÃãªé¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÊè§áÅéÇ
-      <br><br>
-      
-      <b>¡ÒÃá¨é§àµ×͹¨´ËÁÒÂÂѧäÁèà»Ô´ÍèÒ¹</b><br>
-ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ä´éÇèÒ ¨ÐãËéáÊ´§¨Ó¹Ç¹¨´ËÁÒ·ÕèÂѧäÁèä´éÍèÒ¹ ã¹ÃÒ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒÂã¹à¿ÃÁ´éÒ¹«éÒÂËÃ×ÍäÁè â´ÂÊÒÁÒö¡Ó˹´ä´éÇèÒ¨ÐãËéáÊ´§à©¾ÒÐã¹ INBOX ËÃ×Í·Ø¡¡Åèͧ ËÃ×ÍäÁèµéͧáÊ´§ ¶éҤسÃÙéÊÖ¡ÇèÒ¡ÒÃáÊ´§ÃÒ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒªéÒ ãËé»ÃѺà»ç¹ãËéáÊ´§à©¾ÒÐã¹ INBOX ËÃ×ÍäÁèÁÕ¡ÒÃáÊ´§
-      <br><br>
-      
-      <b>ª¹Ô´¢Í§¡ÒÃá¨é§¨´ËÁÒ·ÕèÂѧäÁèà»Ô´ÍèÒ¹</b><br>
-¡Ó˹´ä´éÇèÒ¨ÐãËéá¨é§ã¹ÃٻẺä˹ àªè¹ ¨´ËÁÒÂÂѧäÁèà»Ô´ÍèÒ¹ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ ËÃ×Í ¨´ËÁÒ·ÕèÂѧäÁèà»Ô´ÍèÒ¹ / ¨Ó¹Ç¹¨´ËÁÒ·Ñé§ËÁ´
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/th_TH/read_mail.hlp b/help/th_TH/read_mail.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 56b21f2..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,123 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      ÍèÒ¹¨´ËÁÒÂ
-   </title>
-   <summary>
-ÊÒÁÒöÍèÒ¹¨´ËÁÒÂä´éÍÂèÒ§§èÒ´Ò â´Âãªé SquirrelMail
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-ËÅѧ¨Ò¡¡´àÅ×Í¡·Õè ËÑÇ¢éͨ´ËÁÒÂáÅéÇ ¨´ËÁÒ·Ñ駩ºÑº¨Ð¶Ù¡áÊ´§¢Öé¹ÁÒ ¨ÐÊѧࡵØàËç¹ÇèÒ Êèǹà¹×éÍËÒ·Õèà»ç¹ÍÕàÁÅì ËÃ×ÍÅÔ§¤ìä»ÂѧàÇçºä«µì ¨ÐÊÒÁÒö¡´ÅÔ§¤ìä»ä´éàÅ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÂѧÁÕÊÕÊÃäìÊǧÒÁ àªè¹ àÁ×è͵ͺ¡ÅѺ¨´ËÁÒ ¢éͤÇÒÁ·ÕèÍéÒ§¶Ö§ »¡µÔ¨ÐÁÕà¤Ã×èͧËÁÒ ">" ¹Ó˹éÒ ºÃ÷ѴÍéÒ§¶Ö§ áµè¨ÐÁÕÊÕ·Õèá»Å¡ä»´éÇ áÅТéͤÇÒÁ·Õè¤Ø³à¢Õ¹µÍº ¨Ðà»ç¹ÍÕ¡ÊÕ˹Ö觠¶Ñ´¨Ò¡àÁ¹ÙËÅÑ¡´éÒ¹º¹ ¨Ðà»ç¹àÁ¹ÙÂèÍ ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ÇèÒ¨Ðź¨´ËÁÒ ËÃ×Í¡ÅѺä»Âѧ˹éÒ¨ÍáÊ´§ÃÒ¡Òè´ËÁÒ Êèǹ¶Ñ´ÁÒ¨Ðà»ç¹Êèǹ·Õè¤Ø³ÊÒÁÒö¡´àÅ×Í¡ÍèÒ¹¨´ËÁÒ©ºÑº¡è͹˹éÒ ËÃ×ͨ´ËÁÒ©ºÑº¶Ñ´ä» (¶éÒÁÕ) áÅÐÊèǹÊØ´·éÒ ¨Ðà»ç¹Êèǹ·Õèà¡ÕÂǡѺ¨´ËÁÒ àªè¹ µÍº,µÍº·Ø¡¤¹
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      ÃÒ¡Òè´ËÁÒÂ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      ¡´·ÕèÅÔ§¤ì¹Õé à¾×èÍ¡ÅѺä»Âѧ˹éÒ¨ÍáÊ´§ÃÒ¡Òè´ËÁÒÂ㹡Åèͧ¨´ËÁÒ·Õè¤Ø³à»Ô´ÍèÒ¹ÍÂÙè
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      ź
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-¡´·Õè¹Õèà¾×èÍź¨´ËÁÒ©ºÑº·Õè¤Ø³¡ÓÅѧÍèÒ¹ÍÂØè ä¿ÅìṺ¢Í§¨´ËÁÒ¨ж١źÍÍ¡ä»´éÇ «Ö觶éҤسµéͧ¡ÒÃà¡çºä¿ÅìṺäÇé ¤ÇèдÒǹìâËÅ´à¡çºäÇé¡è͹ (´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´ä´éã¹Êèǹ¶Ñ´ä» ã¹Ë¹éҨ͹Õé)
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      ÍèÒ¹©ºÑº¡è͹˹éÒ ËÃ×ͶѴä»
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-Êèǹ¡ÅÒ§¢Í§àÁ¹ÙÂèÍ ¨Ðà»ç¹ÅÔ§¤ìãËéÍèÒ¹¨´ËÁÒ©ºÑº¡è͹˹éÒ ËÃ×ͨ´ËÁÒ©ºÑº¶Ñ´ä» 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      ¶Ñ´ä»
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-¡´à¾×èÍÍèÒ¹¨´ËÁÒ©ºÑº¶Ñ´ä» ¶éÒäÁèÁÕ¨´ËÁÒ¶Ѵä»áÅéÇ ¨ÐäÁèÊÒÁÒö¡´ä´é
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-     Ê觵èÍ 
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-´éÒ¹¢ÇÒ ¨ÐÁÕ»ØèÁÊ觵èÍ àÍÒäÇéÊè§àÁÅì·ÕèÍèÒ¹ÍÂÙè µèÍä»ãË餹Í×è¹æ «Öè§ã¹¨´ËÁÒ·ÕèÊ觵èÍ ¨ÐÁÕà¢Õ¹»ÐËÑÇÇèÒ "--Original Message--" áÅÐÊèǨ¢Í§ËÑÇ¢éͨÐà¾ÔèÁ "Fwd:" à¢éÒ仢éҧ˹éÒª×èÍËÑÇ¢éÍ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöá¡é䢠à¾ÔèÁàµÔÁ¢éͤÇÒÁ¨´ËÁÒ ËÃ×ÍṺä¿Åìà¾ÔèÁà¢éÒä»ä´é
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      µÍº¡ÅѺ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-¡´·Õè¹Õè ¶éÒµéͧ¡Òõͺ¡ÅѺ¨´ËÁÒ©ºÑº¹Ñé¹ Êèǹ¢Í§ËÑÇ¢éͨ´ËÁÒ·ÕèµÍº¡ÅѺ¨Ðà¾ÔèÁ "Re:" à¢éÒ仢éҧ˹éÒ ¨´ËÁÒ·Õèà¢Õ¹ÁҨж١¡ÁÒÍéÒ§ÍÔ§â´ÂàµÔÁ ">" àÍÒäÇé¢éҧ˹éÒ»ÃÐ⤠¶éÒºÒ§ºÃ÷Ѵ äÁèÁÕà¤Ã×èͧËÁÒ¹Õé Åͧ»ÃѺ·Õè˹éҨ͵ÑÇàÅ×Í¡ à¾ÔèÁ¤èҵçµÑ´¨Ó¹Ç¹¤ÓµèͺÃ÷Ѵ
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      µÍº¡ÅѺ·Ø¡¤¹
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-àËÁ×͹µÍº¡ÅѺ áµè¨ÐÊè§ä»ãËé·Ø¡¤¹ ·Õèä´éÃѺ¨´ËÁÒ©ºÑº¹Ñé¹
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      ´ÙÊèǹËÑǨ´ËÁÒÂẺàµçÁ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-áÊ´§ÊèǹËÑÇ·Ñé§ËÁ´¢Í§¨´ËÁÒ ÃÇÁ·Ñé§àÊé¹·Ò§·Õ訴ËÁÒÂà´Ô¹·Ò§ÁÒ 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      ´ÒǹìâËÅ´¨´ËÁÒÂ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-´éÒ¹ÅèÒ§¨´ËÁÒ ¨ÐÁÕÅÔ§¤ìà¢Õ¹ÇèÒ´ÒǹìâËÅ´¨´ËÁÒ «Öè§àÁ×èÍ¡´áÅéÇ ¨Ðà»ç¹¡ÒÃà¡çº¨´ËÁÒ©ºÑº¹Õéŧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¢Í§¤Ø³ 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      ä¿ÅìṺ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-ä¿Åì·ÕèṺÁҡѺ¨´ËÁÒ ¨Ð¶Ù¡áÊ´§·Õè´éÒ¹ÅèÒ§¨´ËÁÒ ´éÒ¹¢ÇÒ¶Ö´¨Ò¡ª×èÍä¿Åì¨Ðà»ç¹ª¹Ô´¢Í§ä¿Åì ¶éÒ¡´·Õèª×èÍä¿Åì ¨Ðà»ç¹¡ÒÃáÊ´§¢éÍÁÙŢͧä¿Åì ËÃ×Íà»ç¹¡ÒôÒǹìâËÅ´ä¿Åì (¢Öé¹ÍÂÙè¡Ñºª¹Ô´ä¿Åì ÇèÒÊÒÁÒö´Ùä´éàÅÂäËÁ) ¶éҤسµéͧ¡ÒôÒǹìâËÅ´à¡çºäÇéã¹à¤Ã×èͧ¢Í§¤Ø³ ãËéàÅ×Í¡·Õè "´ÒǹìâËÅ´" ´éÒ¹¢ÇÒÊØ´¶Ñ´¨Ò¡ª¹Ô´ä¿Åì
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/th_TH/search.hlp b/help/th_TH/search.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 2dd83bf..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      ¤é¹ËÒ
-   </title>
-   <summary>
-¤é¹ËÒ¨´ËÁÒ¨ҡ¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-¤Ø³ÊÒÁÒö¤é¹ËÒ¨´ËÁÒ¨ҡ¡Åèͧ¨´ËÁÒ·Õè¡Ó˹´ â´ÂÊÒÁÒö¡Ó˹´à§×è͹ä¢ã¹¡Òäé¹ËÒä´é
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      ¡ÒÃãªé§Ò¹
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-àÃÔèÁ¨Ò¡àÅ×Í¡¡Åèͧ¨´ËÁÒ·Õèµéͧ¡Òäé¹ËÒ ¨Ò¡¹Ñé¹ãÊè¤Ó·Õèµéͧ¡Òä鹠¶Ñ´ä»¨ÐãËéàÅ×Í¡ÇèÒ¨ÐËÒ¨Ò¡Êèǹä˹ ¢Í§¨´ËÁÒ àÁ×èÍ¡´¡´»ØèÁ¤é¹ËÒ ¨´ËÁÒ·Õ辺¨Ð¶Ù¡áÊ´§¶Ñ´Å§ä» ¤Ø³ÊÒÁÒöà»Ô´ÍèÒ¹ä´éàËÁ×͹»¡µÔ
-      </p>
-      <p>
-ÊѧࡵÇèÒàÁ×èͤسÍèÒ¹¨´ËÁÒ áÅÐä»Âѧ˹éҨͤé¹ËÒ ¡Åèͧ¨´ËÁÒ·Õè¤Ø³à»Ô´ÍÂÙèã¹¢³Ð¹Ñé¹ ¨Ð¶Ù¡àÅ×Í¡ãËéà»ç¹¡Åèͧ¨´ËÁÒ·Õèµéͧ¡Òäé¹ËÒâ´ÂÍѵâ¹ÁѵԠàªè¹ ¶éҤس¡ÓÅѧÍèÒ¹¨´ËÁÒÂ㹡Åèͧª×èÍ "à¾×è͹æ" àÁ×èͤس¡´»ØèÁ¤é¹ËÒ ¡Åèͧ¨´ËÁÒ·Õè¨Ð¶Ù¡¤é¹ËÒ¨Ðà»ç¹¡Åèͧ¨´ËÁÒ "à¾×è͹æ" â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      µéͧ¡Òäé¹ËÒÍÐäÃ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-¶Ñ´¨Ò¡¢éͤÇÒÁ·Õè¨Ð¤é¹ËÒ ¨Ðà»ç¹¡ÅèͧãËéàÅ×Í¡ÇèҨФé¹ËÒ¨Ò¡Êèǹä˹¢Í§´ËÁÒ àªè¹ ¨Ò¡à¹×éͤÇÒÁ, ¨Ò¡·Ø¡æ µÓá˹è§ã¹¨ÓËÁÒÂ, ¨Ò¡ª×èͼÙéÊè§, ¨Ò¡Êèǹ¢Í§ÊÓà¹Ò¶Ö§ ËÃ×Í ¨Ò¡ÊèǹÊ觶֧ à»ç¹µé¹
-      </p>
-      <p>
-      <b>à¹×éͤÇÒÁ</b> - ¤é¹ËÒ¨Ò¡à¹×éͤÇÒÁ㹨´ËÁÒÂ
-      </p>
-      <p>
-      <b>·Ø¡æ ·Õè</b> - ¤é¹ËÒ¨Ò¡·Ø¡Êèǹ ·Ñé§ÊèǹËÑǨ´ËÁÒ´éÇ «Öè§ÍÒ¨¨Ð¤é¹ËÒä´é¼ÅÅѾ¸ìÁÒ¡ áµèäÁèµÃ§¡Ñº¤ÇÒÁµéͧ¡Òâͧ¤Ø³
-      </p>
-      <p>
-      <b>ËÑÇ¢éÍ</b> - ¤é¹¨Ò¡ËÑÇ¢éͨ´ËÁÒÂ
-      </p>
-      <p>
-      <b>ª×èͼÙéÊè§</b> - ¤é¹¨Ò¡ª×èͼÙéÊ觠«Öè§äÁè੾ÒÐáµè·ÕèáÊ´§ãËéàËç¹ã¹Ë¹éҨ͠áÊ´§ÃÒ¡Òè´ËÁÒÂà·èÒ¹Ñé¹ à¾ÃÒл¡µÔáÅéÇ ¨ÐÁÕ·Ñ駪×èͼÙéÊ觠áÅÐÍÕàÁÅì¢Í§¼ÙéÊ觠áµè SquirrelMail ¨ÐáÊ´§ã¹Ë¹éÒ¨ÍáÊ´§ÃÒ¡Òè´ËÁÒ ¨ÐáÊ´§à©¾ÒЪ×èÍà·èÒ¹Ñé¹ (㹡óշÕèäÁèä´éÃкت×èÍÁÒ ¨ÐáÊ´§ÍÕàÁÅì¼ÙéÊè§á·¹) 
-      </p>
-      <p>
-      <b>Ê觶֧</b> - ª×èͼÙé·Õè¶Ù¡Ê觶֧ äÁè¨Óà»ç¹ÇèÒµéͧà»ç¹ÍÕàÁÅì
-      </p>
-      <p>
-      <b>ÊÓà¹Ò¶Ö§</b> - àËÁ×͹¡ÑºÊ觶֧ áµè¨Óà»ç¹¡ÒÃÊÓà¹Ò¶Ö§ (CC)
-      </p>
-   </description>
-</section>