switch to utf-8
authortokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Wed, 1 Oct 2003 16:27:15 +0000 (16:27 +0000)
committertokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Wed, 1 Oct 2003 16:27:15 +0000 (16:27 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@5814 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

13 files changed:
ChangeLog
functions/i18n.php
help/lt_LT/FAQ.hlp
help/lt_LT/addresses.hlp
help/lt_LT/basic.hlp
help/lt_LT/compose.hlp
help/lt_LT/folders.hlp
help/lt_LT/main_folder.hlp
help/lt_LT/options.hlp
help/lt_LT/read_mail.hlp
help/lt_LT/search.hlp
locale/lt_LT/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
locale/lt_LT/LC_MESSAGES/squirrelmail.po

index 97072cfbabf9bc489a13d007bdaf7a0d688585af..79587bfaf95198787246c6f38acec0f0fee815c7 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -79,7 +79,7 @@ Version 1.5.0 -- CVS
   - Replace all session_start() calls with sqsession_is_active() to be compatible
     with upcoming PHP 4.3.3.
   - Encoding of Russian translation changed to utf-8. Lithuanian translation changed
-    to iso-8859-4. Fix allows to use national letters in folder names correctly.
+    to utf-8. Fix allows to use national letters in folder names correctly.
   - Added "Bypass Trash" checkbox to folder index, used with the Delete
     button. (update: This needs work and will be changed, possibly removed)
   - Fixed a problem with delete_move_next and server thread-sorting.
index 54a8c4e8d242a771be8c2e28130fa4880c0130f2..8bc708435f82be2c4e5db8020a960b84aea8ae5e 100644 (file)
@@ -545,8 +545,8 @@ if ( file_exists( SM_PATH . 'locale/th_TH') ) {
 }
 if ( file_exists( SM_PATH . 'locale/lt_LT') ) {
     $languages['lt_LT']['NAME']    = 'Lithuanian';
-    $languages['lt_LT']['CHARSET'] = 'iso-8859-4';
-    $languages['lt_LT']['LOCALE'] = 'lt_LT.ISO-8859-4';
+    $languages['lt_LT']['CHARSET'] = 'utf-8';
+    $languages['lt_LT']['LOCALE'] = 'lt_LT.UTF-8';
     $languages['lt']['ALIAS'] = 'lt_LT';
 }
 if ( file_exists( SM_PATH . 'locale/sl_SI') ) {
index d9e6502231d1b5525da19be53232559dc8ad62da..cdb891a1f6d6e7ee738928189cc1b8b1436352d1 100644 (file)
@@ -1,22 +1,22 @@
 <chapter>
    <title>
-      Da¾niausiai u¾duodami klausimai
+      Dažniausiai užduodami klausimai
    </title>   
    <summary>
-      Kartais i¹kyla klausimù, kuriuos jau u¾davì daug kas prie¹ tai.
-      Èia pateikiama bent dalis atsakymù ç tokius klausimus.
+      Kartais iškyla klausimų, kuriuos jau uždavė daug kas prieš tai.
+      Čia pateikiama bent dalis atsakymų į tokius klausimus.
    </summary>
 </chapter>
 
 <section>
    <title>
-      Ar galima çtraukti kelis adresus i¹ adresù knygos?
+      Ar galima įtraukti kelis adresus iš adresų knygos?
    </title>
    <description>
       <p>
-      Taip. Adresù knyga pateikia visù adresù, atitinkanèiù paie¹kos kriterijus,
-      s±ra¹±. Esant 10 vardù gali bþti pasirinkta bet kokia <B>Kam:</B> ar 
-      <B>CC:</B> laukù kombinacija. Visi pasirinkti adresai bus sudìlioti ç
+      Taip. Adresų knyga pateikia visų adresų, atitinkančių paieškos kriterijus,
+      sąrašą. Esant 10 vardų gali būti pasirinkta bet kokia <B>Kam:</B> ar 
+      <B>CC:</B> laukų kombinacija. Visi pasirinkti adresai bus sudėlioti į
       atitinkamus laukus.
       </p>
    </description>
 
 <section>
    <title>
-      Ar galima çtraukti ç adresù knyg± adresus i¹ atìjusiù lai¹kù?
+      Ar galima įtraukti į adresų knygą adresus iš atėjusių laiškų?
    </title>
    <description>
       <p>
-      Ne. ©iuo metu to padaryti neçmanoma. Taèiau jþs galite nusikopijuoti 
-      adres± ç savo kompiuterio atmintç ir paskui çkelti jç ç adresù knyg±.
-      Paprastai tai galima padaryti naudojant de¹inç palìs klavi¹±. Per daug 
-      nenuliþskite.  SquirrelMail yra toliau vystomas ir ¹i galimybì gali bþti
-      sukurta vìlesnìse versijose.
+      Ne. Šiuo metu to padaryti neįmanoma. Tačiau jūs galite nusikopijuoti 
+      adresą į savo kompiuterio atmintį ir paskui įkelti jį į adresų knygą.
+      Paprastai tai galima padaryti naudojant dešinį palės klavišą. Per daug 
+      nenuliūskite.  SquirrelMail yra toliau vystomas ir ši galimybė gali būti
+      sukurta vėlesnėse versijose.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Kas sukþrì SquirrelMail? 
+      Kas sukūrė SquirrelMail? 
    </title>
    <description>
       <p>
-      Prie to prisidìjo nema¾ai ¾moniù. Piln± s±ra¹± galite gauti apsilankê
+      Prie to prisidėjo nemažai žmonių. Pilną sąrašą galite gauti apsilankę
       adresu <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
       </p>
    </description>
 
 <section>
    <title>
-      Kas yra www pa¹tas?
+      Kas yra www paštas?
    </title>
    <description>
       <p>
-      SquirrelMail atveju jþs gaunate galimybê per IMAP protokol± ¾iþrìti ç savo pa¹to 
-      dì¾ìs turinç. Ir jums nereikia narstyti ka¾kieno kompiuterio, kai jþs tik norite
-      pasitikrinti pa¹t±.
+      SquirrelMail atveju jūs gaunate galimybę per IMAP protokolą žiūrėti į savo pašto 
+      dėžės turinį. Ir jums nereikia narstyti kažkieno kompiuterio, kai jūs tik norite
+      pasitikrinti paštą.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Kur galima naudotis ¹iuo www pa¹tu?
+      Kur galima naudotis šiuo www paštu?
    </title>
    <description>
       <p>
-      Bet kur, kur galite rasti Interneto ry¹ç ir www nar¹yklê. Galimybì pasinaudoti 
-      mobiliu ry¹iu (WAP/WML) ¹iuo metu nìra numatyta bei neplanuojama.
+      Bet kur, kur galite rasti Interneto ryšį ir www naršyklę. Galimybė pasinaudoti 
+      mobiliu ryšiu (WAP/WML) šiuo metu nėra numatyta bei neplanuojama.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Kodìl turìèiau naudoti www pa¹t± vietoj çprastos pa¹to programos?
+      Kodėl turėčiau naudoti www paštą vietoj įprastos pašto programos?
    </title>
    <description>
       <p>
-      Labai abejotina, kad www pa¹tas savo galimybìmis sugebìs pralenkti 
-      çprast± pa¹to program±. Taèiau kas ¾ino, mes juk gyvename pakankamai 
-      kintanèiame pasaulyje?  Bet kuriuo atveju bþnant kur nors toli nuo 
-      savo kompiuterio kartais bþna  naudinga turìti galimybê patikrinti,
-      ar niekas neatsiuntì kokios nors svarbios ¾inutìs. Ir jums nereikia 
+      Labai abejotina, kad www paštas savo galimybėmis sugebės pralenkti 
+      Ä¯prastÄ\85 paÅ¡to programÄ\85. TaÄ\8diau kas Å¾ino, mes juk gyvename pakankamai 
+      kintančiame pasaulyje?  Bet kuriuo atveju būnant kur nors toli nuo 
+      savo kompiuterio kartais būna  naudinga turėti galimybę patikrinti,
+      ar niekas neatsiuntė kokios nors svarbios žinutės. Ir jums nereikia 
       nieko darkyti draugo kompiuteryje. SquirrelMail yra tik priedas prie 
-      çprastos programos.
+      įprastos programos.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      SquirrelMail naudoja IMAP protokol±, informacij± apie jç galima rasti
+      SquirrelMail naudoja IMAP protokolą, informaciją apie jį galima rasti
       <A HREF="http://imap.org"/>http://imap.org</A>. Programa naudoja 
-      nuosavas IMAP funkcijas, o ne tas kurios çtaisytos ç PHP4. Taèiau tai
-      paprastai rþpi tik tiems, kurie çrengia sistem±, bet patikìkite, jiems
-      tikrai patinka tokios galimybìs.
+      nuosavas IMAP funkcijas, o ne tas kurios įtaisytos į PHP4. Tačiau tai
+      paprastai rūpi tik tiems, kurie įrengia sistemą, bet patikėkite, jiems
+      tikrai patinka tokios galimybės.
       </p>
    </description>
 </section>
index a950e69d709abdd4b54b1fbac21422af403ef743..4e6d3db72828f46cb9d33ec764005b4f772ca606 100644 (file)
@@ -3,24 +3,24 @@
       Adresai
    </title>
    <summary>
-      Adresù knygos gali sutaupyti daug laiko ir spausdinimo. Jþs galite
-      i¹saugoti adresus ¾moniù, kuriems ra¹ote da¾niausiai ir vìliau juos
+      Adresų knygos gali sutaupyti daug laiko ir spausdinimo. Jūs galite
+      išsaugoti adresus žmonių, kuriems rašote dažniausiai ir vėliau juos
       panaudoti.
    </summary>
    <description>
       <p>
-      Adresù knygos yra geros priemonìs taupyti laik±. Jose gali bþti 
-      saugomi da¾niausiai naudojami adresai. LDAP serveriai (da¾nai 
-      naudojami privaèiose kompanijose ir universitetuose, kad 
-      standartiniai organizacijù adresai bþtù lengvai pasiekiami) taip
+      Adresų knygos yra geros priemonės taupyti laiką. Jose gali būti 
+      saugomi dažniausiai naudojami adresai. LDAP serveriai (dažnai 
+      naudojami privačiose kompanijose ir universitetuose, kad 
+      standartiniai organizacijų adresai būtų lengvai pasiekiami) taip
       pat yra palaikomi Squirrelmail.
       </p>
       <p>
-      Jei jþsù nar¹yklì palaiko Javascript, tada jums bþtù geriau çjungti
-      javascript naudojanèi± adresù knyg± savo pa¹to Nustatymù meniu. Ji 
-      veikia nedideliù i¹¹okanèiù langù principu. Paprasti HTML adresù 
-      s±ra¹ai yra palaikomi tam atvejui, kad Squirrelmail galìtù naudoti
-      ir paèios paprasèiausios Interneto nar¹yklìs.
+      Jei jūsų naršyklė palaiko Javascript, tada jums būtų geriau įjungti
+      javascript naudojančią adresų knygą savo pašto Nustatymų meniu. Ji 
+      veikia nedidelių iššokančių langų principu. Paprasti HTML adresų 
+      sąrašai yra palaikomi tam atvejui, kad Squirrelmail galėtų naudoti
+      ir pačios paprasčiausios Interneto naršyklės.
       </p>
    </description>
 </chapter>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Èia çra¹ykite kokç nors ¾inom± vard±. K± nors kas jums primintù kam
-      priklauso ¹is adresas.
+      Čia įrašykite kokį nors žinomą vardą. Ką nors kas jums primintų kam
+      priklauso šis adresas.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      E-pa¹to adresas
+      E-pašto adresas
    </title>
    <description>
       <p>
-      Èia ra¹omas pilnas to asmens elektroninio pa¹to adresas. Spìlioti èia 
-      negalima. Elektroninio pa¹to adres± sudaro trys dalys. Pirmiausia ra¹omas
+      Čia rašomas pilnas to asmens elektroninio pašto adresas. Spėlioti čia 
+      negalima. Elektroninio pašto adresą sudaro trys dalys. Pirmiausia rašomas
       adresato identifikatorius, pvz. "petrasp". Toliau po @ simbolio eina
-      pa¹to serverio adresù srities apra¹ymas, pvz. "pastas". Galiausiai ra¹omi
-      vir¹utinio lygio srities simboliai, kurie gali bþti patys çvairiausi 
-      trumpiniai, tokie kaip lt, au, cc, us, com, org, net ar net edu. ©ie 
-      trumpiniai paprastai nustato kokiai bendrinei srièiai priklauso antroje 
-      dalyje apra¹ytas adresas. lt naudojamas lietuvi¹kù serveriù vardams, 
-      com - komercinìms organizacijoms, org - nekomercinìms organizacijoms,
-      net - interneto paslaugù tiekìjù tinklams. Pilnas elektroninio pa¹to 
-      adresas turetù atrodyti pana¹iai ç petrasp@pastas.lt. (be paskutinio 
-      ta¹ko). Jei suklysite, pa¹tas turìtù grç¾ti su Mailer Daemon prane¹imu
-      arba nukeliauti pas kit± ¾mogù.
+      pašto serverio adresų srities aprašymas, pvz. "pastas". Galiausiai rašomi
+      viršutinio lygio srities simboliai, kurie gali būti patys įvairiausi 
+      trumpiniai, tokie kaip lt, au, cc, us, com, org, net ar net edu. Šie 
+      trumpiniai paprastai nustato kokiai bendrinei sričiai priklauso antroje 
+      dalyje aprašytas adresas. lt naudojamas lietuviškų serverių vardams, 
+      com - komercinėms organizacijoms, org - nekomercinėms organizacijoms,
+      net - interneto paslaugų tiekėjų tinklams. Pilnas elektroninio pašto 
+      adresas turetų atrodyti panašiai į petrasp@pastas.lt. (be paskutinio 
+      taško). Jei suklysite, paštas turėtų grįžti su Mailer Daemon pranešimu
+      arba nukeliauti pas kitą žmogų.
       </p>
    </description>
 </section>
@@ -66,9 +66,9 @@
    </title>
    <description>
       <p>
-      Tai dar vienas laukas, kur jþs galite para¹yti ka¾k± primenanèio apie 
-      asmenç. Ir jame tilps daugiau nei "trumpo vardo" lauke. Pvz. jei tai
-      verslo kontaktas, galima para¹yti "Sutikau bulviù augintojù simpoziume"
+      Tai dar vienas laukas, kur jūs galite parašyti kažką primenančio apie 
+      asmenį. Ir jame tilps daugiau nei "trumpo vardo" lauke. Pvz. jei tai
+      verslo kontaktas, galima parašyti "Sutikau bulvių augintojų simpoziume"
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      ©ie mygtukai leid¾ia pataisyti vien± pasirinkt± adres± arba i¹trinti 
-      kelis pasirinktus çra¹us adresù knygoje
+      Šie mygtukai leidžia pataisyti vieną pasirinktą adresą arba ištrinti 
+      kelis pasirinktus įrašus adresų knygoje
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Çtraukti ç adresù knyg±
+      Įtraukti į adresų knygą
    </title>
    <description>
       <p>
-      Reikia u¾pildyti auk¹èiau apra¹ytus laukus. Trys pirmus (trumpas vardas, 
-      E-pa¹to adresas, ir vardas) turi bþti bþtinai u¾pildyti. Pavardì ir
+      Reikia užpildyti aukščiau aprašytus laukus. Trys pirmus (trumpas vardas, 
+      E-pašto adresas, ir vardas) turi būti būtinai užpildyti. Pavardė ir
       papildoma informacija yra papildomi laukai.
       </p>
    </description>
    </title>
    <description>
       <p>
-      LDAP yra specialus centralizuoto informacijos saugojimo ir jos paìmimo
-      protokolas. Pavyzd¾iui, universitetas gali naudoti LDAP saugoti visiems
-      savo studentù, dìstytojù ir personalo adresams. Tinkamai sukonfiguruoti
-      LDAP nustatymai leistù SquirrelMail pateikti visus mokymo çstaigos 
-      el-pa¹to adresus. Squirrelmail LDAP galimybìs yra pakankamai didelìs ir
-      leid¾ia <I>vienoje vietoje</I> rodyti asmeninê adresù knyg± ir LDAP 
+      LDAP yra specialus centralizuoto informacijos saugojimo ir jos paėmimo
+      protokolas. Pavyzdžiui, universitetas gali naudoti LDAP saugoti visiems
+      savo studentų, dėstytojų ir personalo adresams. Tinkamai sukonfiguruoti
+      LDAP nustatymai leistų SquirrelMail pateikti visus mokymo įstaigos 
+      el-pašto adresus. Squirrelmail LDAP galimybės yra pakankamai didelės ir
+      leidžia <I>vienoje vietoje</I> rodyti asmeninę adresų knygą ir LDAP 
       adresus.
       </p><p>
-      LDAP gali bþti sukonfiguruotas naudoti kokç nors LDAP serverç arba 
-      visi¹kai atjungtas. Viskas priklauso nuo pa¹to administatoriaus.
+      LDAP gali būti sukonfiguruotas naudoti kokį nors LDAP serverį arba 
+      visiškai atjungtas. Viskas priklauso nuo pašto administatoriaus.
       </p><p>
-      Kadangi LDAP nustatymai galioja visai SquirrelMail pa¹to sistemai, juos
-      turìtù sutvarkyti administratorius, kuris çrengì www pa¹to sistem±.
+      Kadangi LDAP nustatymai galioja visai SquirrelMail pašto sistemai, juos
+      turėtų sutvarkyti administratorius, kuris įrengė www pašto sistemą.
       </p>
    </description>
 </section>
index e1c828cbca38090d8d0bfd7cf3af6d1124856c6b..f3accd73b22207639e73c2594b6319296591a209 100644 (file)
@@ -3,15 +3,15 @@
       Squirrelmail pristatymas
    </title>
    <summary>
-      SquirrelMail leid¾ia patikrinti savo elektroninç pa¹t± per WWW.
+      SquirrelMail leidžia patikrinti savo elektroninį paštą per WWW.
    </summary>
    <description>
       <p>
       Taigi kas per daiktas tas <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">
-      SquirrelMail</A>? Tai yra pa¹to sistemos www interfeisas, para¹ytas naudojant 
-      <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A> kalb±. Tikslas yra leisti skaityti pa¹t±
-      esantç jþsù pa¹to serveryje, i¹ bet kurios vietos Internete, naudojant standartinê 
-      www nar¹yklê. Detalesnê informacij± apie tai, kaip viskas vyksta ir kas tai yra 
+      SquirrelMail</A>? Tai yra pašto sistemos www interfeisas, parašytas naudojant 
+      <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A> kalbą. Tikslas yra leisti skaityti paštą
+      esantį jūsų pašto serveryje, iš bet kurios vietos Internete, naudojant standartinę 
+      www naršyklę. Detalesnę informaciją apie tai, kaip viskas vyksta ir kas tai yra 
       IMAP protokolas, galite rasti <A HREF="http://imap.org">http://imap.org</A>.
       </p>
    </description>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Jei nori greitai gauti atsakym± ç klausim±, galite pabandyti ¾vilgtelìti ç DUK 
-      (Da¾niausiai u¾duodamù klausimù / FAQ) skyriù
+      Jei nori greitai gauti atsakymą į klausimą, galite pabandyti žvilgtelėti į DUK 
+      (Dažniausiai užduodamų klausimų / FAQ) skyrių
       </p>
       <p>
-      Squirrelmail yra suskirstytas ç dvi pagrindines sekcijas (frames).  Kairioji
+      Squirrelmail yra suskirstytas į dvi pagrindines sekcijas (frames).  Kairioji
       sekcija parodo naudojamus aplankus. Daugiau informacijos apie tai galima rasti
-      pagalbos sistemos skyriuje "Aplankai". Priklausomai nuo nustatymù ta siauroji
-      juosta gali persikraustyti ç de¹inê pusê.
+      pagalbos sistemos skyriuje "Aplankai". Priklausomai nuo nustatymų ta siauroji
+      juosta gali persikraustyti į dešinę pusę.
       </p>
       <p>
-      De¹inìje sekcijoje vyksta visas veiksmas. Puslapio vir¹uje yra meniu eilutì
-      Punktas "Atsijungti" leis jums pabaigus i¹eiti i¹ ¹iù puslapiù pabaigus darb±
-      "Dabartinis aplankas" parodo, kuriame i¹ kairìje nurodytù aplankù esate.
-      Paprastai prisijungê jþs patenkate ç INBOX aplank±.
+      Dešinėje sekcijoje vyksta visas veiksmas. Puslapio viršuje yra meniu eilutė
+      Punktas "Atsijungti" leis jums pabaigus išeiti iš šių puslapių pabaigus darbą
+      "Dabartinis aplankas" parodo, kuriame iš kairėje nurodytų aplankų esate.
+      Paprastai prisijungę jūs patenkate į INBOX aplanką.
       </p>
       <p>
-      Antroje meniu eilutìje yra kiti meniu punktai:
+      Antroje meniu eilutėje yra kiti meniu punktai:
          <ul>
-            <li><b>Ra¹yti</b> - Leid¾ia ra¹yti ir siùsti lai¹kus
-            <li><b>Adresai</b> - Parodo adresus saugomus jþsù adresù knygoje.
-            <li><b>Aplankai</b> - Leid¾ia tvarkyti aplankus. Jþs galite juos kurti, trinti ir pervardinti. 
-            <li><b>Nustatymai</b> - Leid¾ia pakeisti bendr± Squirrelmail i¹vaizd± ir kitus nustatymus. 
-            <li><b>Paie¹ka</b> - Leid¾ia vykdyti paie¹k± savo pa¹to dì¾ìje. 
-            <li><b>Pagalba</b> - Pagalbos sistema, kuriuoje jþs dabar esate.
+            <li><b>Rašyti</b> - Leidžia rašyti ir siųsti laiškus
+            <li><b>Adresai</b> - Parodo adresus saugomus jūsų adresų knygoje.
+            <li><b>Aplankai</b> - Leidžia tvarkyti aplankus. Jūs galite juos kurti, trinti ir pervardinti. 
+            <li><b>Nustatymai</b> - Leidžia pakeisti bendrą Squirrelmail išvaizdą ir kitus nustatymus. 
+            <li><b>Paieška</b> - Leidžia vykdyti paiešką savo pašto dėžėje. 
+            <li><b>Pagalba</b> - Pagalbos sistema, kuriuoje jūs dabar esate.
          </ul>
       </p>
    </description>
index 72a557ce92a59ccd6aec6e2fe0f4211899dc24d2..891e3a779ecebe38721dec0d6caf5ebba472c4eb 100644 (file)
@@ -1,15 +1,15 @@
 <chapter>
    <title>
-      Ra¹yti
+      Rašyti
    </title>
    <summary>
-      ©is punktas leid¾ia ra¹yti ir siùsti lai¹kus naudojant SquirrelMail.
+      Šis punktas leidžia rašyti ir siųsti laiškus naudojant SquirrelMail.
    </summary>
    <description>
       <p>
-      Pasirinkê "Ra¹yti" meniu punkt± jþs atsidursite naujame puslapyje.
-      Èia jþs rasite kelis laukus ir mygtukus. Priklausomai nuo to, kaip
-      jþs patekote ç ¹ç puslapç, dalis laukù jau gali bþti u¾pildyti.
+      Pasirinkę "Rašyti" meniu punktą jūs atsidursite naujame puslapyje.
+      Čia jūs rasite kelis laukus ir mygtukus. Priklausomai nuo to, kaip
+      jÅ«s patekote Ä¯ Å¡Ä¯ puslapį, dalis laukų jau gali bÅ«ti užpildyti.
       </p>
    </description>
 </chapter>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Pirmiausia <B>Kam:</B> laukas. Jame reikia ra¹yti asmens ar asmenù
-      kuriems siunèiate lai¹k± adres±. Vedant kelis adresus, jie yra 
-      atskiriami kableliais. Galima pasinauti mygtuku "Adresai" ir u¾pildyti 
-      laukus adresais i¹ adresù knygos. Laukas turi nustatyt± ilgç ir 
-      sura¹ius daugiau adresù, jþs jù nebematysite. Adresus galima pamatyti
-      judant tame lauke su klaviatþros judìjimo klavi¹ais. Bet kuriuo atveju 
-      visi adresai, kuriuos ten sura¹ysite bus panaudoti siunèiant lai¹k±.
+      Pirmiausia <B>Kam:</B> laukas. Jame reikia rašyti asmens ar asmenų
+      kuriems siunčiate laišką adresą. Vedant kelis adresus, jie yra 
+      atskiriami kableliais. Galima pasinauti mygtuku "Adresai" ir užpildyti 
+      laukus adresais iš adresų knygos. Laukas turi nustatytą ilgį ir 
+      surašius daugiau adresų, jūs jų nebematysite. Adresus galima pamatyti
+      judant tame lauke su klaviatūros judėjimo klavišais. Bet kuriuo atveju 
+      visi adresai, kuriuos ten surašysite bus panaudoti siunčiant laišką.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Toliau eina <B>CC:</B> laukas.  CC yra angli¹kù ¾od¾iù <B>Carbon 
-      Copy</B> sutrumpinimas. Jei norite nusiùsti lai¹ko kopij± dar kam nors, 
-      jþs galite çvesti to asmens adres± ¹iame lauke. Tai yra savoti¹kas bþdas 
-      supa¾indinti treèi± asmenç su vykstanèiu susira¹inìjimu. Laukelis savo 
-      talpa nesiskiria nuo <B>Kam:</B> ir <B>BCC:</B> laukù. <B>Kam:</B> lauke
-      ra¹omi asmenys, kuriems tas laiskas adresuotas. <B>CC:</B> ir <B>BCC:</B> 
-      laukai yra informacinio pobþd¾io.
+      Toliau eina <B>CC:</B> laukas.  CC yra angliškų žodžių <B>Carbon 
+      Copy</B> sutrumpinimas. Jei norite nusiųsti laiško kopiją dar kam nors, 
+      jūs galite įvesti to asmens adresą šiame lauke. Tai yra savotiškas būdas 
+      supažindinti trečią asmenį su vykstančiu susirašinėjimu. Laukelis savo 
+      talpa nesiskiria nuo <B>Kam:</B> ir <B>BCC:</B> laukų. <B>Kam:</B> lauke
+      rašomi asmenys, kuriems tas laiskas adresuotas. <B>CC:</B> ir <B>BCC:</B> 
+      laukai yra informacinio pobÅ«džio.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      BCC yra angli¹kù ¾od¾iù <B>Blind Carbon Copy</B> sutrumpinimas, rei¹kiantis
-      slapt± kopij±. Laukas yra naudojamas nusiùsti kam nors lai¹ko kopij± taip, 
-      kad i¹ <B>Kam:</B> or <B>CC:</B> adresatù <I>ne¾inotù</I>, kad tokia kopija 
-      buvo nusiùsta.
+      BCC yra angliškų žodžių <B>Blind Carbon Copy</B> sutrumpinimas, reiškiantis
+      slaptą kopiją. Laukas yra naudojamas nusiųsti kam nors laiško kopiją taip, 
+      kad iš <B>Kam:</B> or <B>CC:</B> adresatų <I>nežinotų</I>, kad tokia kopija 
+      buvo nusiųsta.
       </p>
    </description>
 </section>
@@ -68,8 +68,8 @@
    </title>
    <description>
       <p>
-      Trumpas apra¹ymas apie tai, k± ra¹ote lai¹ke. Atminkite, kad tikslus lai¹ko 
-      temos gali padìti gavìjui çvertinti lai¹k±.
+      Trumpas aprašymas apie tai, ką rašote laiške. Atminkite, kad tikslus laiško 
+      temos gali padėti gavėjui įvertinti laišką.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      ©is mygtu atidaro adresù knyg± ir leid¾ia pasirinkti adresus i¹ jos.
-      Norìdami apriboti i¹vedamus adresus, turite k± nors çvesti ç paie¹kos
-      lauk± ir paspausti mygtuk± "Ie¹koti". Adresù knyg± u¾ savo funkcionalum±
-      u¾sitarnavo atskir± pagalbos sistemos skyriù. Apie j± daugiau informacijos 
+      Šis mygtu atidaro adresų knygą ir leidžia pasirinkti adresus iš jos.
+      Norėdami apriboti išvedamus adresus, turite ką nors įvesti į paieškos
+      lauką ir paspausti mygtuką "Ieškoti". Adresų knygą už savo funkcionalumą
+      užsitarnavo atskirą pagalbos sistemos skyrių. Apie ją daugiau informacijos 
       rasite skyriuje "Adresai". 
       </p>
    </description>
 
 <section>
    <title>
-      ®inutìs tekstas
+      Žinutės tekstas
    </title>
    <description>
       <p>
-      Didelis tusèias laukas yra skirtas suvesti jþsù lai¹ko tekstui. Jei 
-      yra nustatytas koks nors para¹as, jis irgi ten pasirodys. 
+      Didelis tusčias laukas yra skirtas suvesti jūsų laiško tekstui. Jei 
+      yra nustatytas koks nors parašas, jis irgi ten pasirodys. 
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Èia jþs galite pridìti fail± prie lai¹ko. Failas turìtù bþti kur nors 
-      jþsù kompiuteryje ar lokaliame tinkle. Browse mygtukas (jo pavadinimas
-      priklauso nuo jþsù naudojamos nar¹yklìs) atidaro dialogo lang±
-      leid¾iantç surasti fail±, kurç norite prikabinti. Taip pat jþs galite 
-      suvesti piln± keli± iki failo prie mygtuko esanèiame lauke. Paspaudus 
-      mygtuk± "Pridìti" failas turìtù pasirodyti s±ra¹e ¾emiau ¾inutìs teksto.
+      Čia jūs galite pridėti failą prie laiško. Failas turėtų būti kur nors 
+      jūsų kompiuteryje ar lokaliame tinkle. Browse mygtukas (jo pavadinimas
+      priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės) atidaro dialogo langą
+      leidžiantį surasti failą, kurį norite prikabinti. Taip pat jūs galite 
+      suvesti pilną kelią iki failo prie mygtuko esančiame lauke. Paspaudus 
+      mygtuką "Pridėti" failas turėtų pasirodyti sąraše žemiau žinutės teksto.
       </p>
       <p>
-      Prikabinus bent vien± fail± turìtù atsirasti dar vienas mygtukas. Jis
-      leid¾ia i¹trinti vien± ar kelis prikabintus failus.
+      Prikabinus bent vieną failą turėtų atsirasti dar vienas mygtukas. Jis
+      leidžia ištrinti vieną ar kelis prikabintus failus.
       </p>
       <p>
-      Pats failù prikabinimo procesas gali u¾trukti priklausomai nuo prikabinamo
-      failo dyd¾io ir jþsù susijungimo greièio. Gali bþti, kad didesnio failo 
-      jums tiesiog nepavyks prikabinti arba serveris atsisakys priimti didesnç 
-      lai¹k±.
+      Pats failų prikabinimo procesas gali užtrukti priklausomai nuo prikabinamo
+      failo dydžio ir jūsų susijungimo greičio. Gali būti, kad didesnio failo 
+      jums tiesiog nepavyks prikabinti arba serveris atsisakys priimti didesnį 
+      laišką.
       <p>
    </description>
 </section>
index 3cd7c84a1e283f26ac0699eabc20c0f0b6cf5c55..10151417251044a6a8fdf0d38e66f9c2c891664c 100644 (file)
@@ -3,8 +3,8 @@
       Aplankai
    </title>   
    <summary>
-      ®inutes galima saugoti skirtinguose aplankuose. Tai gali bþti 
-      naudinga, kai gaunate daug pa¹to ir norite jç kaip nors sutvarkyti.
+      Žinutes galima saugoti skirtinguose aplankuose. Tai gali būti 
+      naudinga, kai gaunate daug pašto ir norite jį kaip nors sutvarkyti.
    </summary>
 </chapter>
 
    </title>
    <description>
       <p>
-      Dabar u¾siprenumeruoti aplankai yra i¹vardinti sekcijoje kairìje. 
-      ©i sekcija gali bþti automati¹kai atnaujima priklausomai nuo to, 
-      kas yra nustatyta Nustatymù puslapyje. Sekcijos vir¹uje yra didelì
-      riebi antra¹tì. Jei yra padaryti kokie nors pakeitimai aplankù 
-      sara¹e, jis gali bþti atnaujintas naudojant ¾emiau esanèi± nuorod±,
-      kuri vadinama "atnaujinti aplankù s±ra¹±".
+      Dabar užsiprenumeruoti aplankai yra išvardinti sekcijoje kairėje. 
+      Ši sekcija gali būti automatiškai atnaujima priklausomai nuo to, 
+      kas yra nustatyta Nustatymų puslapyje. Sekcijos viršuje yra didelė
+      riebi antraštė. Jei yra padaryti kokie nors pakeitimai aplankų 
+      saraše, jis gali būti atnaujintas naudojant žemiau esančią nuorodą,
+      kuri vadinama "atnaujinti aplankų sąrašą".
       </p>
       <p>
-      Pirmasis aplankas saugo atìjusias ¾inutes. ©alia jo galite matyti 
-      skaièiù  skliaustuose "( )", kuris parodo kiek <I>neperskaitytù</I> 
-      ¾inuèiù turite. ©is skaièius gali kisti priklausomai nuo ¾inuèiù
-      rodomù de¹inìje, skaièiaus. ®emiau pagrindinio aplanko gali matytis 
-      kiti aplankai. Aplankù spalvos priklauso nuo pasirinktos temos 
-      nustatymù puslapuje.
+      Pirmasis aplankas saugo atėjusias žinutes. Šalia jo galite matyti 
+      skaičių  skliaustuose "( )", kuris parodo kiek <I>neperskaitytų</I> 
+      žinučių turite. Šis skaičius gali kisti priklausomai nuo žinučių
+      rodomų dešinėje, skaičiaus. Žemiau pagrindinio aplanko gali matytis 
+      kiti aplankai. Aplankų spalvos priklauso nuo pasirinktos temos 
+      nustatymų puslapuje.
       </p>
    </description>
 </section>   
 
 <section>
    <title>
-      I¹trinti
+      Ištrinti
    </title>
    <description>
       <p>
-      Jþs galite i¹trinti bet kokç aplank± i¹ s±ra¹o, esanèio kairìje nuo
-      mygtuko "I¹trinti aplank±". Taèiau ¹iame s±ra¹e bus oarodyti ne visi 
-      aplankai. Negalima i¹trinti specialiù aplankù, tokiù kaip jþsù 
-      i¹siùstù lai¹kù aplankas ar ¹iuk¹liadì¾ì (Trash) ir tikrai negalima 
-      i¹trinti pagrindinio aplanko INBOX.
+      Jūs galite ištrinti bet kokį aplanką iš sąrašo, esančio kairėje nuo
+      mygtuko "Ištrinti aplanką". Tačiau šiame sąraše bus oarodyti ne visi 
+      aplankai. Negalima ištrinti specialių aplankų, tokių kaip jūsų 
+      išsiųstų laiškų aplankas ar šiukšliadėžė (Trash) ir tikrai negalima 
+      ištrinti pagrindinio aplanko INBOX.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Aplankai sukuriami paprasèiausiai çvedus norim± aplanko pavadinim± ç 
-      vir¹ mygtuko esantç lauk± ir paspaudus mygtuk± "Sukurti aplank±". Taip 
-      pat galima sukurti aplank±, kuris egzistuotù kitame aplanke tereikia 
-      pasirinkti t± aplank± i¹ i¹¹okanèio s±ra¹o.
+      Aplankai sukuriami paprasčiausiai įvedus norimą aplanko pavadinimą į 
+      virš mygtuko esantį lauką ir paspaudus mygtuką "Sukurti aplanką". Taip 
+      pat galima sukurti aplanką, kuris egzistuotų kitame aplanke tereikia 
+      pasirinkti tą aplanką iš iššokančio sąrašo.
       </p>
       <p>
-      Dalyje pa¹to serveriù yra dviejù tipù aplankai. Vieni saugo ¾inutes, 
-      kiti saugo kitus aplankus.  Jþs tada turìtumìte matyti opcij± 
-      "Let this folder contain subfolders."  Pa¾ymìjus aplankas saugos kitus 
-      aplankus, bet ne ¾inutes. Kitais atvejais jþs galìsite tik saugoti 
-      ¾inutes.
+      Dalyje paÅ¡to serverių yra dviejų tipų aplankai. Vieni saugo Å¾inutes, 
+      kiti saugo kitus aplankus.  Jūs tada turėtumėte matyti opciją 
+      "Let this folder contain subfolders."  Pažymėjus aplankas saugos kitus 
+      aplankus, bet ne žinutes. Kitais atvejais jūs galėsite tik saugoti 
+      Å¾inutes.
       </p>
    </description>
 </section>
@@ -75,9 +75,9 @@
    </title>
    <description>
       <p>
-      Jþs galite pervadinti bet kokç aplank± i¹ ¹alia esanèio s±ra¹o. 
-      Taèiau s±ra¹e bus parodyti ne visi kairìje esantys aplankai. 
-      I¹siùstù lai¹kù, ¹iuk¹liadì¾ìs (trash), ir INBOX aplankù 
+      Jūs galite pervadinti bet kokį aplanką iš šalia esančio sąrašo. 
+      Tačiau sąraše bus parodyti ne visi kairėje esantys aplankai. 
+      Išsiųstų laiškų, šiukšliadėžės (trash), ir INBOX aplankų 
       nepervardinsite.
       </p>
    </description>
 
 <section>
    <title>
-      At¹aukti prenumerat± ir u¾siprenumeruoti
+      AtÅ¡aukti prenumeratÄ\85 ir užsiprenumeruoti
    </title>
    <description>
       Terminai:<br>
-      <i>U¾siprenumeruoti</i>: U¾registruoja aplank± serveryje, kad jþs jç matytumìte
-                               s±ra¹e kairìje.<br>
-      <i>At¹aukti prenumerat±</i>: Atvir¹tinis veiksmas. I¹registruoja aplank± pa¹to 
+      <i>Užsiprenumeruoti</i>: Užregistruoja aplanką serveryje, kad jūs jį matytumėte
+                               sąraše kairėje.<br>
+      <i>Atšaukti prenumeratą</i>: Atvirštinis veiksmas. Išregistruoja aplanką pašto 
                                serveryje.<br>
       <br><p>
-      Manipuliuojant prenumerata galima pasirinkti kiek tik norite aplankù, paspaudus 
-      atitinkam± mygtuk± aplankas persikels ç kitoje pusìje esantç lauk±. Aplankù 
-      s±ra¹as susitvarkys, kai jþs jç atnaujinsite arba jis automati¹kai atsinaujins. 
-      Vìliau jþs galìsite vìl u¾siprenumeruoti aplankus arba at¹aukti prenumerat±.
+      Manipuliuojant prenumerata galima pasirinkti kiek tik norite aplankų, paspaudus 
+      atitinkamą mygtuką aplankas persikels į kitoje pusėje esantį lauką. Aplankų 
+      sąrašas susitvarkys, kai jūs jį atnaujinsite arba jis automatiškai atsinaujins. 
+      Vėliau jūs galėsite vėl užsiprenumeruoti aplankus arba atšaukti prenumeratą.
       </p>
    </description>
 </section>
index 5da27030eb723efbf699b856b8c59a9210b9f668..f940b142b6dda6426a34e51fa5daedd5052538ed 100644 (file)
@@ -1,55 +1,55 @@
 <chapter>
    <title>
-      ®inuèiù per¾iþra
+      Žinučių peržiūra
    </title>
    <summary>
-      Vardas gali atrodyti keistas, taèiau tai tìra ¾inuèiù esanèiù konkreèiame 
-      aplanke s±ra¹as
+      Vardas gali atrodyti keistas, tačiau tai tėra žinučių esančių konkrečiame 
+      aplanke sąrašas
    </summary>
 </chapter>
 
 <section>
    <title>
-      ®inuèiù per¾iþros puslapis
+      Žinučių peržiūros puslapis
    </title>
    <description>
       <p>
-      Kairìje pasirinkus kokç nors aplank±, de¹inìje atsiranda ¾inuèiù 
-      esanèiù tame aplanke s±ra¹as.  ®emiau meniu esanti eilutì pasako
-      kurias ¾inutes jþs skaitote ir kiek jù yra i¹ viso..
+      Kairėje pasirinkus kokį nors aplanką, dešinėje atsiranda žinučių 
+      esančių tame aplanke sąrašas.  Žemiau meniu esanti eilutė pasako
+      kurias žinutes jūs skaitote ir kiek jų yra iš viso..
       </p>
       <p>
-      Pavyzd¾iui: ®inuèiù per¾iþra <B>20</B> iki <B>30</B> (45 viso).
+      Pavyzdžiui: Žinučių peržiūra <B>20</B> iki <B>30</B> (45 viso).
       </p>
       <p>
-      Atkreipkite dìmesç, kad bendras ¾inuèiù skaièius gali skirtis nuo
-      skaièiaus kairìje sekcijoje ¹alia aplanko vardo, kuris rodo tik 
-      neperskaitytù ¾inuèiù skaièiù.
+      Atkreipkite dėmesį, kad bendras žinučių skaičius gali skirtis nuo
+      skaičiaus kairėje sekcijoje šalia aplanko vardo, kuris rodo tik 
+      neperskaitytų žinučių skaičių.
       </p>
       <p>
-      Toliau eina juosta su trim mygtukais. Kairìje yra i¹siskleid¾iantis meniu
-      su dabar u¾prenumeruotais aplankais. Bet kokia pa¾ymìta ¾inutì gali bþti
-      perkelta ç pasirinkt± aplank± paspaudus mygtuk± "Perkelti". Vienu metu 
-      galima perkelti kelias ¾inutes. Toliau eina ¾inuèiù trynimo mygtukas.
-      Pakanka pasirinkti nereikalingas ¾inutes ir paspausti "I¹trinti".
+      Toliau eina juosta su trim mygtukais. KairÄ\97je yra iÅ¡siskleidžiantis meniu
+      su dabar užprenumeruotais aplankais. Bet kokia pažymėta žinutė gali būti
+      perkelta į pasirinktą aplanką paspaudus mygtuką "Perkelti". Vienu metu 
+      galima perkelti kelias žinutes. Toliau eina žinučių trynimo mygtukas.
+      Pakanka pasirinkti nereikalingas žinutes ir paspausti "Ištrinti".
       </p>
       <p>
-      Toliau eina juosta, apra¹anti atskirus laukus ç kuriuos skirtomi lai¹kai.
-      ©iuos antra¹tes suskirto ¾inuèiù s±ra¹± ç atskiras dalis. "Nuo" pasako
-      lai¹ko siuntìj± arba su kieno vardu adresu atìjo lai¹kas. "Data" parodo,
-      kada atìjo lai¹kas. "Tema" pasako, k± siuntìjas norìjo pasakyti arba bent
-      jau tai kaip jis pavadino savo lai¹k±. <b>Pastaba:</b> Tarp datos ir temos
-      stulpeliù yra ma¾as bevardis stulpelis. Jame gali bþti çra¹yti "+", "!"
-      arba "A" simboliai.  "+" rei¹kia, kad prie ¾inutìs yra prikabintù failù.
-      "A" - kad jþs jau atsakìte ç ¹ç lai¹k±. "!" - kad lai¹kas pa¾ymìtas kaip 
+      Toliau eina juosta, aprašanti atskirus laukus į kuriuos skirtomi laiškai.
+      Šiuos antraštes suskirto žinučių sąrašą į atskiras dalis. "Nuo" pasako
+      laiško siuntėją arba su kieno vardu adresu atėjo laiškas. "Data" parodo,
+      kada atėjo laiškas. "Tema" pasako, ką siuntėjas norėjo pasakyti arba bent
+      jau tai kaip jis pavadino savo laišką. <b>Pastaba:</b> Tarp datos ir temos
+      stulpelių yra mažas bevardis stulpelis. Jame gali būti įrašyti "+", "!"
+      arba "A" simboliai.  "+" reiškia, kad prie žinutės yra prikabintų failų.
+      "A" - kad jūs jau atsakėte į šį laišką. "!" - kad laiškas pažymėtas kaip 
       skubus!  
       </p>
       <p>
-      Likusi± puslapio dalç u¾ima ¾inuèiù s±ra¹as. Neperskaitytos ¾inutìs yra
-      ¾ymimos <B>riebiu</B> ¹riftu, tuo tarpu perskaitytos - paprastu. Kiekvienos
-      ¾inutìs kairìje yra jos pasirinkimo laukas. Galima pasirinkti vien± ar kelias
-      ¾inutes ir atlikti su jomis auk¹èiau apra¹ytas manipuliacijas (trinti ar 
-      perkelti ç kit± aplank±).
+      Likusią puslapio dalį užima žinučių sąrašas. Neperskaitytos žinutės yra
+      žymimos <B>riebiu</B> šriftu, tuo tarpu perskaitytos - paprastu. Kiekvienos
+      žinutės kairėje yra jos pasirinkimo laukas. Galima pasirinkti vieną ar kelias
+      žinutes ir atlikti su jomis aukščiau aprašytas manipuliacijas (trinti ar 
+      perkelti į kitą aplanką).
       </p>
    </description>
 </section>
index 91d7f7df762c564ab8490e470de672631ac39d38..baed4828de516c5855d9fbf0108d325e1004c333 100644 (file)
@@ -3,50 +3,50 @@
       Nustatymai
    </title>
    <summary>
-      Jþs galite pakeisti bendr± SquirrelMail i¹vaizd± ir dalç darbo parametrù
-      naudodami nustatymù meniu opcijas.
+      Jūs galite pakeisti bendrą SquirrelMail išvaizdą ir dalį darbo parametrų
+      naudodami nustatymų meniu opcijas.
    </summary>
    <description>
       <p>
-      Vienas i¹ SquirrelMail privalumù yra vartotojo galimybìs priderinti interfeis± 
-      savo poreikiams. Priklausomai nuo konfiguracijos jþs galite turìti galimybê 
-      nusistatyti sau patinkanèi± puslapiù tem±, kalb±, aplankù kontrolìs ir kitas 
-      opcijas. Ir keisdami savo nustatymus jþs nepaveikiate kitù tos paèios sistemos 
-      vartotojù. Yra penkios standartinìs nustatymù dalys: Asmeninì informacija, 
-      ®inuèiù ¾ymìjimas, Rþ¹iavimo tvarka, Grafiniai nustatymai ir Aplankù nustatymai.
+      Vienas iš SquirrelMail privalumų yra vartotojo galimybės priderinti interfeisą 
+      savo poreikiams. Priklausomai nuo konfiguracijos jūs galite turėti galimybę 
+      nusistatyti sau patinkančią puslapių temą, kalbą, aplankų kontrolės ir kitas 
+      opcijas. Ir keisdami savo nustatymus jūs nepaveikiate kitų tos pačios sistemos 
+      vartotojų. Yra penkios standartinės nustatymų dalys: Asmeninė informacija, 
+      Žinučių žymėjimas, Rūšiavimo tvarka, Grafiniai nustatymai ir Aplankų nustatymai.
       </p>
    </description>
 </chapter>
 
 <section>
    <title>
-      Asmeninì informacija
+      Asmeninė informacija
    </title>
    <description>
       <b>Pilnas vardas</b><br>
-      Jþs èia turìtumte çra¹yti savo piln± vard±. Pavyzd¾iui, "Petras Petraitis".  
-      Kai kiti ¾monìs gaus i¹ jþsù lai¹k±, jie matys tai, kas bus çvesta ¹iame lauke.
-      Jei nieko nebus çvesta, gavìjai matys tik jþsù pa¹to adres±, pvz. 
+      JÅ«s Ä\8dia turÄ\97tumte Ä¯raÅ¡yti savo pilnÄ\85 vardÄ\85. Pavyzdžiui, "Petras Petraitis".  
+      Kai kiti žmonės gaus iš jūsų laišką, jie matys tai, kas bus įvesta šiame lauke.
+      Jei nieko nebus įvesta, gavėjai matys tik jūsų pašto adresą, pvz. 
       petrasp@pastas.lt.
       <br><br>
       
-      <b>E-pa¹to adresas</b><br>
-      <i>Nìra privalomas</i> - Jei adresas skiriasi nuo to, kuris priskiriamas 
-      automati¹kai. Jþs galite èia jç çvesti.
+      <b>E-pašto adresas</b><br>
+      <i>Nėra privalomas</i> - Jei adresas skiriasi nuo to, kuris priskiriamas 
+      automatiškai. Jūs galite čia jį įvesti.
       <br><br>
       
-      <b>Adresas, kuriuo reikia siùsti atsakymus</b><br>
-      <i>Nìra privalomas</i> - Tai yra adresas, kuriuo nukeliaus laiskai, kai 
-      gavìjai bandys atsakyti ç jþsù lai¹kus. Jþs turìtumete k± nors çvesti tik
-      tuo atveju, jei adresas kaip nors skirasi. Kartais tai gali bþti naudinga, 
-      jei jþs norite, kad atsakymai atsidurtù jþsù Yahoo pa¹te, o ne standartinìje 
-      pa¹to de¾utìje.
+      <b>Adresas, kuriuo reikia siųsti atsakymus</b><br>
+      <i>Nėra privalomas</i> - Tai yra adresas, kuriuo nukeliaus laiskai, kai 
+      gavėjai bandys atsakyti į jūsų laiškus. Jūs turėtumete ką nors įvesti tik
+      tuo atveju, jei adresas kaip nors skirasi. Kartais tai gali būti naudinga, 
+      jei jūs norite, kad atsakymai atsidurtų jūsų Yahoo pašte, o ne standartinėje 
+      pašto dežutėje.
       <br><br>
       
-      <b>Para¹as</b><br>
-      <i>Nìra privalomas</i> - Para¹ai yra dedami kiekvieno i¹einanèio lai¹ko 
-      apaèioje. Jei norite naudoti para¹±, jþs turite u¾dìti varnikê kairìje nuo 
-      teksto "Ar naudosite para¹±?" ir çvesti tekst± ç ¾emiau esantç lauk±.
+      <b>Parašas</b><br>
+      <i>Nėra privalomas</i> - Parašai yra dedami kiekvieno išeinančio laiško 
+      apačioje. Jei norite naudoti parašą, jūs turite uždėti varnikę kairėje nuo 
+      teksto "Ar naudosite parašą?" ir įvesti tekstą į žemiau esantį lauką.
       <br><br>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <b>Tema</b><br>
-      SquirrelMail leid¾ia nustatyti skirtingus puslapiù atvaizdavimo spalvinius 
-      variantus. Jþs galite pasirinkti sau patinkaèias spalvas.
+      SquirrelMail leidžia nustatyti skirtingus puslapių atvaizdavimo spalvinius 
+      variantus. Jūs galite pasirinkti sau patinkačias spalvas.
       <br><br>
 
       <b>Kalba</b><br>
-      Jei anglù nìra jþsù gimtoji kalba arba jei jþs geriau mokate kit± u¾sienio 
-      kalb±, jþs galite pasirinkti vien± i¹ s±ra¹e pateikiamù kalbù ir visas (arba
-      beveik visas) Squirrelmail bus rodomas bþtent ta kalba. Taèiau aplankù vardai
-      ir atìjusios ¾inutìs nebus i¹verstos.
+      Jei anglų nÄ\97ra jÅ«sų gimtoji kalba arba jei jÅ«s geriau mokate kitÄ\85 užsienio 
+      kalbą, jūs galite pasirinkti vieną iš sąraše pateikiamų kalbų ir visas (arba
+      beveik visas) Squirrelmail bus rodomas būtent ta kalba. Tačiau aplankų vardai
+      ir atėjusios žinutės nebus išverstos.
       <br><br>
 
-      <b>Naudoti Javascript ar HTML adresù knyg±?</b><br>
-      Vienas i¹ mþsù tikslù buvo sukurti Squirrelmail taip, kad jame nebþtù jokio
-      Javascript. Taèiau dalis mþsù programuotojù para¹ì neblog± adresù paie¹kos
-      pried±, kuris naudoj± Javascript. Vietoj to, kad jç i¹mesti, mes leid¾iame 
-      jums pasirinkti kokç adresù knygutìs variant± naudoti. HTML variantas turetù 
-      tikrai veikti jþsù nar¹yklìje, taèiau da¾niausiai Javascript adresù knyga irgi
+      <b>Naudoti Javascript ar HTML adresų knygą?</b><br>
+      Vienas iš mūsų tikslų buvo sukurti Squirrelmail taip, kad jame nebūtų jokio
+      Javascript. Tačiau dalis mūsų programuotojų parašė neblogą adresų paieškos
+      priedÄ\85, kuris naudojÄ\85 Javascript. Vietoj to, kad jį iÅ¡mesti, mes leidžiame 
+      jums pasirinkti kokį adresų knygutės variantą naudoti. HTML variantas turetų 
+      tikrai veikti jūsų naršyklėje, tačiau dažniausiai Javascript adresų knyga irgi
       veiks.
       <br><br>
       
-      <b>Vienu metu rodomù ¾inuèiù skaièius</b><br>
-      Kokia dalis aplanke esanèiù ¾inuèiù bus rodoma vienu metu. Jei aplanke esanèiù
-      ¾inuèiù skaièius vir¹ys èia esantç, jþs matysite tik pasirinkt± ¾inuèiù skaièiù
-      ir nuorodas ç ankstesnç bei kit± puslapç, kuriuose bus kita ¾inuèiù dalis.
+      <b>Vienu metu rodomų žinučių skaičius</b><br>
+      Kokia dalis aplanke esančių žinučių bus rodoma vienu metu. Jei aplanke esančių
+      žinučių skaičius viršys čia esantį, jūs matysite tik pasirinktą žinučių skaičių
+      ir nuorodas į ankstesnį bei kitą puslapį, kuriuose bus kita žinučių dalis.
       <br><br>
       
-      <b>Simboliù skaièius, iki kurio apriboti atìjusias ¾inutes</b><br>
-      Nustatoma kiek simboliù gali turìti viena atìjusio lai¹ko eilutì prie¹ 
-      programai j± priverstinai perkeliant ç kit± eilutê. Tai neleid¾ia ¾inutems
-      perpildyti ekran±. 86 simboliai turìtù bþti pats tas. Taèiau jþs vis tiek 
+      <b>Simbolių skaiÄ\8dius, iki kurio apriboti atÄ\97jusias Å¾inutes</b><br>
+      Nustatoma kiek simbolių gali turėti viena atėjusio laiško eilutė prieš 
+      programai jÄ\85 priverstinai perkeliant Ä¯ kitÄ\85 eilutÄ\99. Tai neleidžia Å¾inutems
+      perpildyti ekraną. 86 simboliai turėtų būti pats tas. Tačiau jūs vis tiek 
       galite tai pakeisti.
       <br><br>
       
       <b>Redaktoriaus lango dydis</b><br>
-      Kokio ploèio bus jþsù ¾inuèiù kþrimo langas? Tai yra simboliù skaièius, kurç 
-      jums pavyks çra¹yti ra¹ant ¾inutê prie¹ programai permetant jus ç kita eilutê.
+      Kokio pločio bus jūsų žinučių kūrimo langas? Tai yra simbolių skaičius, kurį 
+      jums pavyks įrašyti rašant žinutę prieš programai permetant jus į kita eilutę.
       <br><br>
       
-      <b>Aplankù s±ra¹o plotis</b><br>
-      Èia jþs nustatote koks bus kairiosios sekcijos su aplankù s±ra¹u plotis. Esant 
-      ilgiems aplankù pavadinimams arba dideliems ¹riftams, platesnì sekcija atrodo
-      geriau. Taèiau kitais atvejais, siauresnì sekcija padeda sutaupyti viet± 
+      <b>Aplankų sąrašo plotis</b><br>
+      Čia jūs nustatote koks bus kairiosios sekcijos su aplankų sąrašu plotis. Esant 
+      ilgiems aplankų pavadinimams arba dideliems šriftams, platesnė sekcija atrodo
+      geriau. Tačiau kitais atvejais, siauresnė sekcija padeda sutaupyti vietą 
       kompiuterio ekrane.
       <br><br>
       
-      <b>Automati¹kai atnaujinti aplankù s±ra¹±</b><br>
-      SquirrelMail gali atomati¹kai atnaujinti kairìje esanèiù aplankù s±ra¹±. Tai 
-      kartu atnaujintù neperskaitytù ¾inuèiù skaièiù. ©itaip jþs galite patikrinti, 
-      kiek dar liko neperskaitytù ¾inuèiù nespragsìdami kas kart ant aplanko vardo.
+      <b>Automatiškai atnaujinti aplankų sąrašą</b><br>
+      SquirrelMail gali atomatiškai atnaujinti kairėje esančių aplankų sąrašą. Tai 
+      kartu atnaujintų neperskaitytų žinučių skaičių. Šitaip jūs galite patikrinti, 
+      kiek dar liko neperskaitytų žinučių nespragsėdami kas kart ant aplanko vardo.
       <br><br>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      ®inuèiù ¾ymìjimas
+      Žinučių žymėjimas
    </title>
    <description>
-      ©i idìja pasirodì, nes kai jþs esate u¾sisakê kelis skirtingus ¾inuèiù 
-      siuntinejimo sara¹us, bþna sunku atskirti i¹ kur atìjo ¾inutì. ©i opcija
-      leid¾ia priskirti kiekvienam ¾inuèiù siuntinìjimo s±ra¹ui atskir± spalv±
+      Ši idėja pasirodė, nes kai jūs esate užsisakę kelis skirtingus žinučių 
+      siuntinejimo sarašus, būna sunku atskirti iš kur atėjo žinutė. Ši opcija
+      leidžia priskirti kiekvienam žinučių siuntinėjimo sąrašui atskirą spalvą
       ir taip juos skirti.
       <br><br>
 
-      Pakanka pasirinkti [Nauja] tam, kad sukurti nauj± ¾ymìjimo taisyklê, arba su 
-      nuoroda [Taisyti] pataisyti jau sukurt± ¾ymìjimo taisyklê.<br><br>
+      Pakanka pasirinkti [Nauja] tam, kad sukurti naują žymėjimo taisyklę, arba su 
+      nuoroda [Taisyti] pataisyti jau sukurtą žymėjimo taisyklę.<br><br>
       
       <b>Priskirtas vardas</b><br>
-      Tai yra pavadinimas nusakantis ateinantç pa¹t±. Pavyzd¾iui, jei jþs kaip nors 
-      skiriate ¾inutes ateinanèias i¹ mamos, jþs galite priskirti vard± "Nuo mamos".
+      Tai yra pavadinimas nusakantis ateinantį paštą. Pavyzdžiui, jei jūs kaip nors 
+      skiriate žinutes ateinančias iš mamos, jūs galite priskirti vardą "Nuo mamos".
       <br><br>
       
       <b>Spalva</b><br>
-      Tai yra spalva, kuria bus pa¾ymìtos visos atitinkanèios ¾emiau nurodyt± s±lyg± 
-      ¾inutìs. Galima pasirinkti vien± i¹ nustatytù spalvù arba çvesti spalvos HEX 
-      kod± (pvz. a6b492). Çvedus nuosav± spalv±, jþs kartu turite u¾¾ymìti ir 
-      persijungiantç mygtuk±.
+      Tai yra spalva, kuria bus pažymėtos visos atitinkančios žemiau nurodytą sąlygą 
+      žinutės. Galima pasirinkti vieną iš nustatytų spalvų arba įvesti spalvos HEX 
+      kodą (pvz. a6b492). Įvedus nuosavą spalvą, jūs kartu turite užžymėti ir 
+      persijungiantį mygtuką.
       <br><br>
       
       <b>Atitikmuo</b><br>
-      Èia jþs çvedate s±lyg±, kuri± turi atitikti i¹skiriamos ¾inutìs. I¹¹okanèiame 
-      menu jþs pasirenkate, kuri lai¹ko dalis (kam skirta, nuo ko, tema...) turi 
-      atitikti ¹alia esanèiame laukelyje çvest± s±lyg±, (mama@pastas.lt). 
+      Čia jūs įvedate sąlygą, kurią turi atitikti išskiriamos žinutės. Iššokančiame 
+      menu jūs pasirenkate, kuri laiško dalis (kam skirta, nuo ko, tema...) turi 
+      atitikti šalia esančiame laukelyje įvestą sąlygą, (mama@pastas.lt). 
       <br><br>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Aplankù nustatymai
+      Aplankų nustatymai
    </title>
    <description>
       <b>Kelias iki aplanko</b><br>
-      Dalyje sistemù jþs èia nieko nematysite. Ir tada jþs galite paprasèiausiai nekreipti
-      ç tai, kas toliau apie tai ra¹oma. Taèiau kitose sistemose tai yra labai svarbus 
-      nustatymas. Jis nusako kurioje vietoje yra saugomi visi jþsù pa¹to aplank±. Jei jþ
-      neçsivaizduojate k± visa tai rei¹kia, palikite visk± taip, kaip yra.
+      Dalyje sistemų jūs čia nieko nematysite. Ir tada jūs galite paprasčiausiai nekreipti
+      į tai, kas toliau apie tai rašoma. Tačiau kitose sistemose tai yra labai svarbus 
+      nustatymas. Jis nusako kurioje vietoje yra saugomi visi jūsų pašto aplanką. Jei jū
+      neįsivaizduojate ką visa tai reiškia, palikite viską taip, kaip yra.
       <br><br>
 
-      <b>©iuk¹liù aplankas</b><br>
-      Èia jþs pasirenkate, kur atsidurs visos ¾inutìs, kurias jþs i¹trinsite. Jei nenorite 
-      saugoti trinamù ¾inuèiù - nustatykite punkt± "Nenaudoti ¹iuk¹liù aplanko".
+      <b>Šiukšlių aplankas</b><br>
+      Čia jūs pasirenkate, kur atsidurs visos žinutės, kurias jūs ištrinsite. Jei nenorite 
+      saugoti trinamų žinučių - nustatykite punktą "Nenaudoti šiukšlių aplanko".
       <br><br>
       
-      <b>I¹siùstù lai¹kù aplankas</b><br>
-      Èia jþs pasirenkate aplank±, kuriame bus i¹saugomos jþsù siunèiamù ¾inuèiù kopijos. 
-      Jei nenorite saugoti siunèiamù ¾inuèiù - pasirinkite punkt± "Nenaudoti I¹siùstù 
-      lai¹kù aplanko".
+      <b>Išsiųstų laiškų aplankas</b><br>
+      Čia jūs pasirenkate aplanką, kuriame bus išsaugomos jūsų siunčiamų žinučių kopijos. 
+      Jei nenorite saugoti siunčiamų žinučių - pasirinkite punktą "Nenaudoti Išsiųstų 
+      laiškų aplanko".
       <br><br>
       
-      <b>Perspìjimai apie naujas ¾inutes</b><br>
-      ©i opcija leid¾ia pasirinkti kokio tipo informacij± apie neperskaitytas ¾inutes
-      jþs norite matyti. "Jokiù perspìjimù" atveju jþs nematysite jokios informacijos 
-      apie tai, kad ka¾ko dar neperskaitìte. "Tik INBOX" opcija rodys neperskaitytù 
-      ¾inuèiù skaièiù tik pagrindiniame aplanke. "Visuose aplankuose" opcija suskaièiuos
-      visus aplankus, taèiau tai gali smarkiai sulìtinti aplankù s±ra¹o atsiuntim±.
+      <b>PerspÄ\97jimai apie naujas Å¾inutes</b><br>
+      Å i opcija leidžia pasirinkti kokio tipo informacijÄ\85 apie neperskaitytas Å¾inutes
+      jūs norite matyti. "Jokių perspėjimų" atveju jūs nematysite jokios informacijos 
+      apie tai, kad kažko dar neperskaitėte. "Tik INBOX" opcija rodys neperskaitytų 
+      žinučių skaičių tik pagrindiniame aplanke. "Visuose aplankuose" opcija suskaičiuos
+      visus aplankus, tačiau tai gali smarkiai sulėtinti aplankų sąrašo atsiuntimą.
       <br><br>
       
-      <b>Perspìjimù apie naujas ¾inutes tipas</b><br>
-      Èia jþs pasirenkate, kokius skaièius norite matyti ¹alia aplanko vardo. "Tik 
-      naujos ¾inutìs" rodys vien neperskaitytù ¾inuèiù skaièiù. "Naujos ¾inutìs ir 
-      bendras skaièius" be to rodys ir tai kiek i¹viso aplanke yra ¾inuèiù.
+      <b>PerspÄ\97jimų apie naujas Å¾inutes tipas</b><br>
+      Čia jūs pasirenkate, kokius skaičius norite matyti šalia aplanko vardo. "Tik 
+      naujos žinutės" rodys vien neperskaitytų žinučių skaičių. "Naujos žinutės ir 
+      bendras skaičius" be to rodys ir tai kiek išviso aplanke yra žinučių.
       <br><br>
 
-      <b>I¹siskleid¾iantys aplankai</b><br>
-      "Aktyvuoti i¹siskleid¾ianèius aplankus" punktas çjungia specialù Squirrelmail
-      re¾im±, kuris leid¾ia paslìpti dalç aplankù taip tarsi jie bþtù çtraukti ç 
-      auk¹èiau esantç aplank±.
+      <b>IÅ¡siskleidžiantys aplankai</b><br>
+      "Aktyvuoti išsiskleidžiančius aplankus" punktas įjungia specialų Squirrelmail
+      režimą, kuris leidžia paslėpti dalį aplankų taip tarsi jie būtų įtraukti į 
+      aukščiau esantį aplanką.
       <br><br>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Rþ¹iavimo tvarka
+      Rūšiavimo tvarka
    </title>
    <description>
-      ©i nustatymù dalis leid¾ia jums valdyti kokius lai¹ko punktus norite matyti
-      pagrindiniame ¾inuèiù lange. Ir kokia tvarka tie laukai turi bþti i¹dìstyti.
+      Ši nustatymų dalis leidžia jums valdyti kokius laiško punktus norite matyti
+      pagrindiniame žinučių lange. Ir kokia tvarka tie laukai turi būti išdėstyti.
       <br><br>
 
-      Jþs galite atsisakyti dalies laukù rodymo, arba pasakyti kad tam tikri laukai 
-      bþtù rodomi s±ra¹e kairiau ar de¹iniau.
+      Jūs galite atsisakyti dalies laukų rodymo, arba pasakyti kad tam tikri laukai 
+      būtų rodomi sąraše kairiau ar dešiniau.
       <br><br>
    </description>
 </section>
index e16c97f8b40d833eabb6faea59c73d18db5c72b8..c7e465534a045786c37499e407ba1c13da8920cf 100644 (file)
@@ -1,26 +1,26 @@
 <chapter>
    <title>
-      Pa¹to ¾inuèiù skaitymas
+      Pašto žinučių skaitymas
    </title>
    <summary>
-      Gebìjimas skaityti pa¹to ¾inutes yra privaloma kiekvienos pa¹to
-      programos savybì. Squirrelmail turi kelias paprastas galimybes.
-      ©ioje pagalbos sistemos dalyje jþs galite rasti, k± tokio ir kaip 
+      Gebėjimas skaityti pašto žinutes yra privaloma kiekvienos pašto
+      programos savybė. Squirrelmail turi kelias paprastas galimybes.
+      Šioje pagalbos sistemos dalyje jūs galite rasti, ką tokio ir kaip 
                galima padaryti.
    </summary>
    <description>
       <p>
-       ®inutìs turinys yra parodomas spragtelìjus ant jos antra¹tìs. Pa¹to
-       ir interneto adresai paprastai atrodo kaip nuorodos ir spragtelìjê 
-       ant jù jþs galite pradìti ra¹yti lai¹k± arba nukeliauti ç kokç nors
-       puslapç. Be to susijusios ¾inutìs paprastai yra skiriamos spalviniais
-       kodais. Atsakymo ç ¾inutê standartas yra pa¾ymìti anktesnìs ¾inutìs
-       tekstus su ">" simboliu. S±uirrelmail atpa¾çsta ¹ç simbolç ir 
-       nuspalvina visa kita tos eilutes tekst± kita spalva. Visa tai veikia 
-       dviem lygiais (antra ir auk¹tesnì ¾inutì turìs t± paèi± spalv±). Be to
-       pasirodo dar viena meniu juosta, kuri leid¾ia i¹trinti ¾inutê arba
-       grç¾ti ç ¾inuèiù s±ra¹±. Taip pat pateikiamos judìjimo tarp ¾inuèiù 
-       nuorodos bei galimybìs atsakyti ç ¾inutes arba jas persiùsti treèiam
+       Žinutės turinys yra parodomas spragtelėjus ant jos antraštės. Pašto
+       ir interneto adresai paprastai atrodo kaip nuorodos ir spragtelėję 
+       ant jų jūs galite pradėti rašyti laišką arba nukeliauti į kokį nors
+       puslapį. Be to susijusios žinutės paprastai yra skiriamos spalviniais
+       kodais. Atsakymo į žinutę standartas yra pažymėti anktesnės žinutės
+       tekstus su ">" simboliu. Sąuirrelmail atpažįsta šį simbolį ir 
+       nuspalvina visa kita tos eilutes tekstą kita spalva. Visa tai veikia 
+       dviem lygiais (antra ir aukštesnė žinutė turės tą pačią spalvą). Be to
+       pasirodo dar viena meniu juosta, kuri leidžia ištrinti žinutę arba
+       grįžti į žinučių sąrašą. Taip pat pateikiamos judėjimo tarp žinučių 
+       nuorodos bei galimybės atsakyti į žinutes arba jas persiųsti trečiam
        asmeniui.
       </p>
    </description>
 
 <section>
    <title>
-      ®inuèiù s±ra¹as
+      Žinučių sąrašas
    </title>
    <description>
       <p>
-      Paspaudê èia jþs grç¹ite ç ¾inuèiù s±ra¹±.
+      Paspaudę čia jūs grįšite į žinučių sąrašą.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      I¹trinti
+      Ištrinti
    </title>
    <description>
       <p>
-      Nuoroda leid¾ia i¹trinti t± ¾inutê, kuri± ¹iuo metu skaitote. Bus
-       i¹trinta ne tik ¾inutì bet ir visi prie jos prikabinti failai. Todìl
-       jei nenorite prarasti tù dokumentù - nepamir¹kite jù parsisiùsti
-       arba netrinkite svarbiù ¾inuèiù.
+      Nuoroda leidžia ištrinti tą žinutę, kurią šiuo metu skaitote. Bus
+       ištrinta ne tik žinutė bet ir visi prie jos prikabinti failai. Todėl
+       jei nenorite prarasti tų dokumentų - nepamirškite jų parsisiųsti
+       arba netrinkite svarbių žinučių.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Judìjimas
+      Judėjimas
    </title>
    <description>
       <p>
-      Juostos viduryje yra judìjimo mygtukai. Nuoroda "Ankstesnis" parodys jums
-       ¾inutê, atìjusi± anksèiau. Nuoroda veiks tik tuo atveju, jei atitinkama 
-       ¾inutì egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
+      Juostos viduryje yra judėjimo mygtukai. Nuoroda "Ankstesnis" parodys jums
+       žinutę, atėjusią anksčiau. Nuoroda veiks tik tuo atveju, jei atitinkama 
+       žinutė egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-       Nuoroda "Kitas" naujesnê ¾inutê (lai¹k±). Nuoroda veiks tik tuo atveju, 
-       jei atitinkama  ¾inutì egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
+       Nuoroda "Kitas" naujesnę žinutę (laišką). Nuoroda veiks tik tuo atveju, 
+       jei atitinkama  žinutė egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Persiùsti
+      Persiųsti
    </title>
    <description>
       <p>
-      Nuoroda Persiùsti atidarys ¾inutìs ra¹ymo lang± kuriame bus i¹vestas 
-       lai¹ko turinys atskirtas ¾yme "--Originali ¾inutì--".  Fwd: bus çterptas
-       naujojo lai¹ko temoje prie¹ais senojo lai¹ko temos pavadinim±. Visos kitos 
-       atsiverusio puslapio opcijos atitiks standartinç ¾inuèiù ra¹ymo puslapç 
-       apie kurç yra para¹ytas atskiras pagalbos sistemos puslapis.
+      Nuoroda Persiųsti atidarys žinutės rašymo langą kuriame bus išvestas 
+       laiško turinys atskirtas žyme "--Originali žinutė--".  Fwd: bus įterptas
+       naujojo laiško temoje priešais senojo laiško temos pavadinimą. Visos kitos 
+       atsiverusio puslapio opcijos atitiks standartinį žinučių rašymo puslapį 
+       apie kurį yra parašytas atskiras pagalbos sistemos puslapis.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Paspaudê ant ¹ios nuorodos jþs galite para¹yti nauj± ¾inutê ¾mogui,
-               kuris atsiuntì jums lai¹k±. "Re:" u¾ra¹as yra automati¹kai pridedamas
-               prie ankstesnìs ¾inutìs pavadinimo. Senoji ¾inutì yra cituojama naujoje
-               po ">" simboliù. Atsakydami jþs galite ra¹yti tekst± bet kurioje ¾inutìs
-               lango dalyje bei prikabinti papildomus priedus prie lai¹ko.
+      PaspaudÄ\99 ant Å¡ios nuorodos jÅ«s galite paraÅ¡yti naujÄ\85 Å¾inutÄ\99 Å¾mogui,
+               kuris atsiuntė jums laišką. "Re:" užrašas yra automatiškai pridedamas
+               prie ankstesnės žinutės pavadinimo. Senoji žinutė yra cituojama naujoje
+               po ">" simbolių. Atsakydami jūs galite rašyti tekstą bet kurioje žinutės
+               lango dalyje bei prikabinti papildomus priedus prie laiško.
                </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Visas taip pat kaip ir paprasto "Atsakyti" atveju, tik lai¹k± gaus visi
-               kuriù adresai yra lai¹ko antra¹tìse.
+      Visas taip pat kaip ir paprasto "Atsakyti" atveju, tik laišką gaus visi
+               kurių adresai yra laiško antraštėse.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-       Per¾iþrìti visas antra¹tes
+       Peržiūrėti visas antraštes
    </title>
    <description>
       <p>
-       Nuoroda parodys pilnas lai¹ko antra¹tes. Ten paprastai bþna nurodyta,
-       per kur ìjo lai¹kas ir tam tikra tarnybinì lai¹ko informacija.
+       Nuoroda parodys pilnas laiško antraštes. Ten paprastai būna nurodyta,
+       per kur ėjo laiškas ir tam tikra tarnybinė laiško informacija.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Parsisiùsti kaip fail±
+      Parsisiųsti kaip failą
    </title>
    <description>
       <p>
-      ©i nuoroda leid¾ia i¹saugoti lai¹k± kaip paprasta tekstinç dokument±
-       tame kompiuteryje su kuriuo jþs dirbate. Kartu bus i¹saugota ir trumpa
-       lai¹ko antra¹tì.
+      Ši nuoroda leidžia išsaugoti laišką kaip paprasta tekstinį dokumentą
+       tame kompiuteryje su kuriuo jūs dirbate. Kartu bus išsaugota ir trumpa
+       laiško antraštė.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-       Bet kokie su lai¹ku atìjê priedai parodomi ¾emiau ¾inutìs teksto. Kartu yra
-       nusakomas priedo tipas ir duodama nuoroda, kuri leid¾ia parsisiùsti prikabint±
-       fail± arba jç per¾iþrìti.
+       Bet kokie su laišku atėję priedai parodomi žemiau žinutės teksto. Kartu yra
+       nusakomas priedo tipas ir duodama nuoroda, kuri leidžia parsisiųsti prikabintą
+       failą arba jį peržiūrėti.
       </p>
    </description>
 </section>
index cacf94cf586683c60e0506afaf48a4df2f37d656..7894f32426ee3f1dabf0dda5bf0c4704bf937cb6 100644 (file)
@@ -1,15 +1,15 @@
 <chapter>
    <title>
-      Paie¹ka
+      Paieška
    </title>
    <summary>
-      Ie¹ko aplanke pagal pasirinktus kriterijus.
+      Ieško aplanke pagal pasirinktus kriterijus.
    </summary>
    <description>
       <p>
-      Naudodami ¹ç çrankç jþs galite vykdyti çvairiausi± paie¹k± po jþsù
-               turimas ¾inutes. Galima pasirinkti çvairius paie¹kos kriterijus ir
-               viet±, kur bus vykdoma paie¹ka.
+      Naudodami šį įrankį jūs galite vykdyti įvairiausią paiešką po jūsų
+               turimas žinutes. Galima pasirinkti įvairius paieškos kriterijus ir
+               vietą, kur bus vykdoma paieška.
                </p>
    </description>
 </chapter>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Jþs paprasèiausiai pasirenkate aplank±, kuriame norite vykdyti paie¹k±,
-               nurodote, ko ie¹koti ir pasirenkate t± ¾inutìs dalç, kuriuoje norite 
-               vykdyti paie¹k±. Paie¹ka turìtù i¹vesti surastù ¾inuèiù s±ra¹±, kurç
-               jþs galìsite per¾iþrìti taip pat, kaip jþs par¾iþrite bet kuri savo 
-               pa¹to dì¾ìs aplank±.
+      Jūs paprasčiausiai pasirenkate aplanką, kuriame norite vykdyti paiešką,
+               nurodote, ko ieškoti ir pasirenkate tą žinutės dalį, kuriuoje norite 
+               vykdyti paiešką. Paieška turėtų išvesti surastų žinučių sąrašą, kurį
+               jūs galėsite peržiūrėti taip pat, kaip jūs paržiūrite bet kuri savo 
+               pašto dėžės aplanką.
                </p>
       <p>
-      Atkreipkite dìmesç, kad jei jþs esate kokiame nors pa¹to dì¾ìs aplanke
-               ir persijungiate ç paie¹kos lang±, bþtent tas aplankas, kuriame jþ
-               buvote yra laikomas aktyviu ir bþtent jis i¹ prad¾iu pasirenkamas kaip
-               vieta, kuriuoje reikia vykdyti paie¹k±.
+      Atkreipkite dėmesį, kad jei jūs esate kokiame nors pašto dėžės aplanke
+               ir persijungiate į paieškos langą, būtent tas aplankas, kuriame jū
+               buvote yra laikomas aktyviu ir bÅ«tent jis iÅ¡ pradžiu pasirenkamas kaip
+               vieta, kuriuoje reikia vykdyti paiešką.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Kaip ie¹koti
+      Kaip ieškoti
    </title>
    <description>
       <p>
-      Kairìje pusìje nuo çvedimo lauko esantis i¹¹okantis s±ra¹as leid¾ia
-      pasirinkti, kur jþs vykdysite paie¹k±. Galima vykdyti paie¹k±
-      ¾inuèiù tekste, visose ¾inutìse, jù temose, nuo ko atìjo ¾inutìs, 
-      kokiu adresu jos buvo siùstos, kam buvo nusiustos kopijos.
+      KairÄ\97je pusÄ\97je nuo Ä¯vedimo lauko esantis iÅ¡Å¡okantis sÄ\85raÅ¡as leidžia
+      pasirinkti, kur jūs vykdysite paiešką. Galima vykdyti paiešką
+      žinučių tekste, visose žinutėse, jų temose, nuo ko atėjo žinutės, 
+      kokiu adresu jos buvo siųstos, kam buvo nusiustos kopijos.
       </p>
       <p>
-      <b>Tekstas</b> - Ie¹ko pasirinktos frazìs ¾inuèiù tekste. Tai yra
-      pagrindinìje vietoje, kur galima rasti ka¾k± svarbaus.
+      <b>Tekstas</b> - Ieško pasirinktos frazės žinučių tekste. Tai yra
+      pagrindinėje vietoje, kur galima rasti kažką svarbaus.
       </p>
       <p>
-      <b>Bet kur</b> - Ie¹ko pasirinktos frazìs visoje ¾inutìje. Çskaitant
-      ir antra¹tes. ©i paie¹ka yra detaliausia, taèiau da¾nai gali gr±¾inti
-      tokius rezultatus, kokiù jþs nesitikìjote arba kuriù jums niekada
+      <b>Bet kur</b> - Ieško pasirinktos frazės visoje žinutėje. Įskaitant
+      ir antraÅ¡tes. Å i paieÅ¡ka yra detaliausia, taÄ\8diau dažnai gali grÄ\85žinti
+      tokius rezultatus, kokių jūs nesitikėjote arba kurių jums niekada
       nereiks.
       </p>
       <p>
-      <b>Tema</b> - Frazìs ie¹koma vien tik lai¹kù pavadinimuose.
+      <b>Tema</b> - Frazės ieškoma vien tik laiškų pavadinimuose.
       </p>
       <p>
-      <b>Nuo</b> - Paie¹ka vykdoma ¾inutìs siuntìjo lauke. Realiai lauko 
-      turinys ¹iek tiek skiriasi nuo to, k± jþs matote aplankù s±ra¹uose.
-      Paprastai "Nuo" laukas saugo vard± IR elektroninio pa¹to adres±. Taèiau 
-      Squirrelmail parodo tik vard±. Todìl paie¹kos kriterijus gali sutapti 
-      ne tik su kieno nors vardu, bet ir su elektroninio pa¹to adresu.
+      <b>Nuo</b> - Paieška vykdoma žinutės siuntėjo lauke. Realiai lauko 
+      turinys šiek tiek skiriasi nuo to, ką jūs matote aplankų sąrašuose.
+      Paprastai "Nuo" laukas saugo vardą IR elektroninio pašto adresą. Tačiau 
+      Squirrelmail parodo tik vardą. Todėl paieškos kriterijus gali sutapti 
+      ne tik su kieno nors vardu, bet ir su elektroninio pašto adresu.
       </p>
       <p>
-      <b>Kam</b> - Paie¹ka vykdoma ¾inutìs gavìjo lauke. Nors laiskai atsidurì
-      jþsù pa¹to dì¾ìje taèiau jie galìjo bþti i¹siùsti ne tik jums.
+      <b>Kam</b> - Paieška vykdoma žinutės gavėjo lauke. Nors laiskai atsidurė
+      jūsų pašto dėžėje tačiau jie galėjo būti išsiųsti ne tik jums.
       </p>
       <p>
-      <b>Cc</b> - Tas pats, kaip ir "Kam", i¹skyrus tai, kad ie¹kome tù
-      kurie gavo lai¹ko kopijas.
+      <b>Cc</b> - Tas pats, kaip ir "Kam", išskyrus tai, kad ieškome tų
+      kurie gavo laiško kopijas.
       </p>
    </description>
 </section>
index 85a3652622b9b87ec708f1c52ec524940896be49..addb25d253e05dcd14731710fe04cc596f5d5a86 100644 (file)
Binary files a/locale/lt_LT/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and b/locale/lt_LT/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo differ
index b28ae3fbbc75d12e5ef84105c4904c479691439d..d4399d0d954315ae0cecd23527e20d5bad929f0a 100644 (file)
@@ -4,17 +4,18 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: $Id$\n"
+"Project-Id-Version: $Id: squirrelmail.po,v 1.18 2003/07/22 09:54:18 tokul "
+"Exp $\n"
 "POT-Creation-Date: 2003-07-20 13:47+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2003-07-22 12:47+0300\n"
 "Last-Translator: Tomas Kuliavas <tokul@users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: Lithuanian <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-4\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 msgid "Address Book"
-msgstr "Adresù knyga"
+msgstr "Adresų knyga"
 
 msgid "All"
 msgstr "Visi"
@@ -23,13 +24,13 @@ msgid "Name"
 msgstr "Vardas"
 
 msgid "E-mail"
-msgstr "E-pa¹tas"
+msgstr "E-paštas"
 
 msgid "Info"
 msgstr "Info"
 
 msgid "Source"
-msgstr "©altinis"
+msgstr "Šaltinis"
 
 msgid "To"
 msgstr "Kam"
@@ -44,38 +45,38 @@ msgid "Use Addresses"
 msgstr "Naudoti adresus"
 
 msgid "Address Book Search"
-msgstr "Paie¹ka adresù knygoje"
+msgstr "Paieška adresų knygoje"
 
 msgid "Search for"
-msgstr "Ie¹koti"
+msgstr "Ieškoti"
 
 msgid "in"
 msgstr " "
 
 msgid "All address books"
-msgstr "Visose adresù knygose"
+msgstr "Visose adresų knygose"
 
 msgid "Search"
-msgstr "Ie¹koti"
+msgstr "Ieškoti"
 
 msgid "List all"
 msgstr "Rodyti visus"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to list addresses from %s"
-msgstr "Nepavyko gauti adresù i¹ %s"
+msgstr "Nepavyko gauti adresų iš %s"
 
 msgid "Your search failed with the following error(s)"
-msgstr "Paie¹ka nutrþko dìl ¾emiau nurodytù(os) klaidù(os)"
+msgstr "Paieška nutrūko dėl žemiau nurodytų(os) klaidų(os)"
 
 msgid "No persons matching your search was found"
-msgstr "Nerastas nei vienas asmuo, atitinkantis paie¹kos kriterijus"
+msgstr "Nerastas nei vienas asmuo, atitinkantis paieškos kriterijus"
 
 msgid "Return"
-msgstr "Grç¾ti"
+msgstr "Grįžti"
 
 msgid "Close"
-msgstr "U¾daryti"
+msgstr "Uždaryti"
 
 msgid "Nickname"
 msgstr "Trumpas vardas"
@@ -84,10 +85,10 @@ msgid "Must be unique"
 msgstr "Turi nesutapti su kitu vardu"
 
 msgid "E-mail address"
-msgstr "E-pa¹to adresas"
+msgstr "E-pašto adresas"
 
 msgid "Last name"
-msgstr "Pavardì"
+msgstr "Pavardė"
 
 msgid "First name"
 msgstr "Vardas"
@@ -96,35 +97,35 @@ msgid "Additional info"
 msgstr "Papildoma informacija"
 
 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
-msgstr "Asmeninì adresù knyga nesukurta. Susisiekite su adminu."
+msgstr "Asmeninė adresų knyga nesukurta. Susisiekite su adminu."
 
 msgid "You can only edit one address at the time"
-msgstr "Galima redaguoti tik po vien± adres±"
+msgstr "Galima redaguoti tik po vieną adresą"
 
 msgid "Update address"
-msgstr "Atnaujinti adres±"
+msgstr "Atnaujinti adresą"
 
 msgid "ERROR"
 msgstr "KLAIDA"
 
 msgid "Unknown error"
-msgstr "Neai¹ki klaida"
+msgstr "Neaiški klaida"
 
 msgid "Add address"
-msgstr "Çtraukti adres±"
+msgstr "Įtraukti adresą"
 
 msgid "Edit selected"
-msgstr "Redaguoti pasirinkt±"
+msgstr "Redaguoti pasirinktą"
 
 msgid "Delete selected"
-msgstr "I¹trinti pasirinkt±(us)"
+msgstr "Ištrinti pasirinktą(us)"
 
 #, c-format
 msgid "Add to %s"
-msgstr "Çtraukti ç adresù knyg± (%s)"
+msgstr "Įtraukti į adresų knygą (%s)"
 
 msgid "said"
-msgstr "para¹ì"
+msgstr "parašė"
 
 msgid "quote"
 msgstr "citata"
@@ -142,19 +143,19 @@ msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
 msgid "Original Message"
-msgstr "Originali ¾inutì"
+msgstr "Originali žinutė"
 
 msgid "Draft Email Saved"
-msgstr "Juodra¹tis i¹saugotas"
+msgstr "Juodraštis išsaugotas"
 
 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
-msgstr "Neçmanoma perkelti/kopijuoti failo. Failas neprikabintas"
+msgstr "Neįmanoma perkelti/kopijuoti failo. Failas neprikabintas"
 
 msgid "Draft Saved"
-msgstr "Juodra¹tis i¹saugotas"
+msgstr "Juodraštis išsaugotas"
 
 msgid "Your Message has been sent"
-msgstr "Jþsù ¾inutì i¹siùsta"
+msgstr "Jūsų žinutė išsiųsta"
 
 msgid "From:"
 msgstr "Nuo:"
@@ -172,28 +173,28 @@ msgid "Subject:"
 msgstr "Tema:"
 
 msgid "Send"
-msgstr "Siùsti"
+msgstr "Siųsti"
 
 msgid "Attach:"
 msgstr "Prikabinti:"
 
 msgid "Add"
-msgstr "Pridìti"
+msgstr "Pridėti"
 
 msgid "Delete selected attachments"
-msgstr "I¹trinti pasirinktus failus"
+msgstr "Ištrinti pasirinktus failus"
 
 msgid "Priority"
 msgstr "Prioritetas"
 
 msgid "High"
-msgstr "Auk¹tas"
+msgstr "Aukštas"
 
 msgid "Normal"
 msgstr "Normalus"
 
 msgid "Low"
-msgstr "®emas"
+msgstr "Žemas"
 
 msgid "Receipt"
 msgstr "Patvirtinimas"
@@ -205,38 +206,38 @@ msgid "On Delivery"
 msgstr "Pristatymo metu"
 
 msgid "Signature"
-msgstr "Para¹as"
+msgstr "Parašas"
 
 msgid "Addresses"
 msgstr "Adresai"
 
 msgid "Save Draft"
-msgstr "I¹saugoti juodra¹tç"
+msgstr "Išsaugoti juodraštį"
 
 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
-msgstr "Jþs neu¾pildìte gavìjo lauko (Kam:)"
+msgstr "Jūs neužpildėte gavėjo lauko (Kam:)"
 
 msgid "Draft folder"
-msgstr "Juodra¹èiù aplankas"
+msgstr "Juodraščių aplankas"
 
 msgid "Server replied: "
-msgstr "Serveris atsakì: "
+msgstr "Serveris atsakė: "
 
 msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
-msgstr "Neteisingas aplanko vardas. Pasirinkite kit± vard±."
+msgstr "Neteisingas aplanko vardas. Pasirinkite kitą vardą."
 
 msgid "Click here to go back"
-msgstr "Spragtelìkite èia, kad grç¾ti atgal"
+msgstr "SpragtelÄ\97kite Ä\8dia, kad grįžti atgal"
 
 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
 msgstr "Bandant trinti buvo nepasirinktas joks aplankas."
 
 msgid "Delete Folder"
-msgstr "I¹trinti aplank±"
+msgstr "Ištrinti aplanką"
 
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete %s?"
-msgstr "Ar tikrai norite i¹trinti %s?"
+msgstr "Ar tikrai norite ištrinti %s?"
 
 msgid "Yes"
 msgstr "Taip"
@@ -248,13 +249,13 @@ msgid "Folders"
 msgstr "Aplankai"
 
 msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr "U¾siprenumeravote sìkmingai!"
+msgstr "Užsiprenumeravote sėkmingai!"
 
 msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr "At¹aukìte prenumerat± sìkmingai!"
+msgstr "Atšaukėte prenumeratą sėkmingai!"
 
 msgid "Deleted folder successfully!"
-msgstr "Aplankas i¹trintas!"
+msgstr "Aplankas ištrintas!"
 
 msgid "Created folder successfully!"
 msgstr "Aplankas sukurtas!"
@@ -263,61 +264,61 @@ msgid "Renamed successfully!"
 msgstr "Pervadinta!"
 
 msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
-msgstr "At¹aukti prenumeratos nepavyko - aplankas neegzistuoja."
+msgstr "Atšaukti prenumeratos nepavyko - aplankas neegzistuoja."
 
 msgid "refresh folder list"
 msgstr "atnaujinti"
 
 msgid "Create Folder"
-msgstr "Sukurti aplank±"
+msgstr "Sukurti aplanką"
 
 msgid "as a subfolder of"
-msgstr "kaip papildom± aplank± aplanke"
+msgstr "kaip papildomą aplanką aplanke"
 
 msgid "None"
 msgstr "Joks"
 
 msgid "Let this folder contain subfolders"
-msgstr "©iame aplanke galima kurti kitus aplankus"
+msgstr "Šiame aplanke galima kurti kitus aplankus"
 
 msgid "Create"
 msgstr "Sukurti"
 
 msgid "Rename a Folder"
-msgstr "Pervardinti aplank±"
+msgstr "Pervardinti aplanką"
 
 msgid "Select a folder"
-msgstr "Pasirinkti aplank±"
+msgstr "Pasirinkti aplanką"
 
 msgid "Rename"
 msgstr "Pervardinti"
 
 msgid "No folders found"
-msgstr "Nerasta jokiù aplankù"
+msgstr "Nerasta jokių aplankų"
 
 msgid "Delete"
-msgstr "I¹trinti"
+msgstr "Ištrinti"
 
 msgid "Unsubscribe"
-msgstr "At¹aukti prenumerat±"
+msgstr "Atšaukti prenumeratą"
 
 msgid "Subscribe"
-msgstr "U¾siprenumeruoti"
+msgstr "Užsiprenumeruoti"
 
 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr "Nerasta aplankù, kuriuose galima bþti at¹aukti prenumerat±!"
+msgstr "Nerasta aplankų, kuriuose galima būti atšaukti prenumeratą!"
 
 msgid "No folders were found to subscribe to!"
 msgstr "Nerasti prenumeratos aplankai!"
 
 msgid "Subscribe to:"
-msgstr "U¾siprenumeruoti:"
+msgstr "Užsiprenumeruoti:"
 
 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
 msgstr "Bandant pervadinti buvo nepasirinktas joks aplankas."
 
 msgid "Rename a folder"
-msgstr "Pervardinti aplank±"
+msgstr "Pervardinti aplanką"
 
 msgid "New name:"
 msgstr "Naujas vardas:"
@@ -335,7 +336,7 @@ msgstr "Pagalba"
 msgid ""
 "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
 "instead."
-msgstr "Pagalbos sistema nei¹versta ç %s. Ji bus tik anglù kalba."
+msgstr "Pagalbos sistema neišversta į %s. Ji bus tik anglų kalba."
 
 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
 msgstr "Dalis arba visi pagalbos sistemos dokumentai nepasiekiami!"
@@ -350,28 +351,28 @@ msgid "Next"
 msgstr "Kitas"
 
 msgid "Top"
-msgstr "Vir¹us"
+msgstr "Viršus"
 
 msgid "Viewing an image attachment"
-msgstr "Per¾iþrìti prikabint± pie¹inç"
+msgstr "Peržiūrėti prikabintą piešinį"
 
 msgid "View message"
-msgstr "Per¾iþrìti ¾inutê"
+msgstr "Peržiūrėti žinutę"
 
 msgid "Download this as a file"
-msgstr "Parsisiùsti kaip fail±"
+msgstr "Parsisiųsti kaip failą"
 
 msgid "INBOX"
 msgstr "INBOX"
 
 msgid "purge"
-msgstr "i¹valyti"
+msgstr "išvalyti"
 
 msgid "Last Refresh"
 msgstr "Paskutinis atnaujinimas"
 
 msgid "Save folder tree"
-msgstr "I¹saugoti aplankù struktþr±"
+msgstr "Išsaugoti aplankų struktūrą"
 
 msgid "Login"
 msgstr "Prisijungti"
@@ -385,26 +386,26 @@ msgid "SquirrelMail version %s"
 msgstr "SquirrelMail versija %s"
 
 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
-msgstr "sukurta SquirrelMail programuotojù"
+msgstr "sukurta SquirrelMail programuotojų"
 
 #, c-format
 msgid "%s Login"
-msgstr "%s pa¹tas"
+msgstr "%s paštas"
 
 msgid "Name:"
 msgstr "Vardas:"
 
 msgid "Password:"
-msgstr "Slapta¾odis:"
+msgstr "Slaptažodis:"
 
 msgid "No messages were selected."
-msgstr "Nepasirinkta nei viena ¾inutì."
+msgstr "Nepasirinkta nei viena žinutė."
 
 msgid "Options"
 msgstr "Nustatymai"
 
 msgid "Message Highlighting"
-msgstr "®inuèiù ¾ymìjimas"
+msgstr "Žinučių žymėjimas"
 
 msgid "New"
 msgstr "Nauja"
@@ -422,13 +423,13 @@ msgid "Edit"
 msgstr "Taisyti"
 
 msgid "Up"
-msgstr "Auk¹tyn"
+msgstr "Aukštyn"
 
 msgid "Down"
-msgstr "®emyn"
+msgstr "Žemyn"
 
 msgid "No highlighting is defined"
-msgstr "Joks i¹skyrimas neapra¹ytas"
+msgstr "Joks išskyrimas neaprašytas"
 
 msgid "Identifying name"
 msgstr "Priskirtas vardas"
@@ -437,43 +438,43 @@ msgid "Color"
 msgstr "Spalva"
 
 msgid "Dark Blue"
-msgstr "Tamsiai mìlyna"
+msgstr "Tamsiai mėlyna"
 
 msgid "Dark Green"
-msgstr "Tamsiai ¾alia"
+msgstr "Tamsiai Å¾alia"
 
 msgid "Dark Yellow"
 msgstr "Tamsiai geltona"
 
 msgid "Dark Cyan"
-msgstr "Tamsiai violetinì"
+msgstr "Tamsiai violetinė"
 
 msgid "Dark Magenta"
-msgstr "Tamsiai purpurinì"
+msgstr "Tamsiai purpurinė"
 
 msgid "Light Blue"
-msgstr "©viesiai mìlyna"
+msgstr "Šviesiai mėlyna"
 
 msgid "Light Green"
-msgstr "©viesiai ¾alia"
+msgstr "Å viesiai Å¾alia"
 
 msgid "Light Yellow"
-msgstr "©viesiai geltona"
+msgstr "Šviesiai geltona"
 
 msgid "Light Cyan"
-msgstr "©viesiai violetinì"
+msgstr "Šviesiai violetinė"
 
 msgid "Light Magenta"
-msgstr "©viesiai purpurinì"
+msgstr "Šviesiai purpurinė"
 
 msgid "Dark Gray"
 msgstr "Tamsiai pilka"
 
 msgid "Medium Gray"
-msgstr "Vidutini¹kai pilka"
+msgstr "Vidutiniškai pilka"
 
 msgid "Light Gray"
-msgstr "©viesiai pilka"
+msgstr "Šviesiai pilka"
 
 msgid "White"
 msgstr "Balta"
@@ -492,37 +493,37 @@ msgid "Alternate Identity %d"
 msgstr "Specialus ID %d"
 
 msgid "Advanced Identities"
-msgstr "Specialþs ID"
+msgstr "Specialūs ID"
 
 msgid "Default Identity"
 msgstr "Standartinis ID"
 
 msgid "Add a New Identity"
-msgstr "Sukurti nauj± ID"
+msgstr "Sukurti naują ID"
 
 msgid "Full Name"
 msgstr "Pilnas vardas"
 
 msgid "E-Mail Address"
-msgstr "E-pa¹to adresas"
+msgstr "E-pašto adresas"
 
 msgid "Reply To"
-msgstr "Adresas, kuriuo reikia siùsti atsakymus"
+msgstr "Adresas, kuriuo reikia siųsti atsakymus"
 
 msgid "Save / Update"
-msgstr "I¹saugoti / Atnaujinti"
+msgstr "Išsaugoti / Atnaujinti"
 
 msgid "Make Default"
 msgstr "Padaryti standartiniu"
 
 msgid "Move Up"
-msgstr "Perkelti auk¹tyn"
+msgstr "Perkelti aukštyn"
 
 msgid "Index Order"
-msgstr "Rþ¹iavimo tvarka"
+msgstr "Rūšiavimo tvarka"
 
 msgid "Checkbox"
-msgstr "®ymeklis"
+msgstr "Žymeklis"
 
 msgid "Flags"
 msgstr "Markeriai"
@@ -535,73 +536,73 @@ msgid ""
 "index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
 "fit your needs."
 msgstr ""
-"Rþ¹iavimo tvarka nustato tai, kaip tvarkomas ¾inuèiù s±ra¹as. Jþs galite "
-"pridìti arba i¹mesti stulpelius arba keisti jù eili¹kum± taip, kaip jums "
+"Rūšiavimo tvarka nustato tai, kaip tvarkomas žinučių sąrašas. Jūs galite "
+"pridėti arba išmesti stulpelius arba keisti jų eiliškumą taip, kaip jums "
 "patinka."
 
 msgid "up"
-msgstr "auk¹tyn"
+msgstr "aukštyn"
 
 msgid "down"
-msgstr "¾emyn"
+msgstr "žemyn"
 
 msgid "remove"
-msgstr "i¹mesti"
+msgstr "išmesti"
 
 msgid "Return to options page"
-msgstr "Grç¾ti ç nustatymù puslapç"
+msgstr "Grįžti į nustatymų puslapį"
 
 msgid "Personal Information"
-msgstr "Asmeninì informacija"
+msgstr "Asmeninė informacija"
 
 msgid "Display Preferences"
 msgstr "Grafiniai nustatymai"
 
 msgid "Folder Preferences"
-msgstr "Aplankù nustatymai"
+msgstr "Aplankų nustatymai"
 
 msgid "Successfully Saved Options"
-msgstr "Nustatymai sìkmingai i¹saugoti"
+msgstr "Nustatymai sėkmingai išsaugoti"
 
 msgid "Refresh Folder List"
-msgstr "Atnaujinti aplankù s±ra¹±"
+msgstr "Atnaujinti aplankų sąrašą"
 
 msgid "Refresh Page"
-msgstr "Atnaujinti puslapç"
+msgstr "Atnaujinti puslapį"
 
 msgid ""
 "This contains personal information about yourself such as your name, your "
 "email address, etc."
-msgstr "Èia jþs nustatote asmeninê informacij± (vard±, e-pa¹t± ir kt.)"
+msgstr "Čia jūs nustatote asmeninę informaciją (vardą, e-paštą ir kt.)"
 
 msgid ""
 "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
 "you, such as the colors, the language, and other settings."
 msgstr ""
-"Jþs galite pakeisti bendr± SquirrelMail i¹vaizd±, nustatydami patinkanèius "
-"spalvù, kalbos ir kitus nustatymus."
+"Jūs galite pakeisti bendrą SquirrelMail išvaizdą, nustatydami patinkančius "
+"spalvų, kalbos ir kitus nustatymus."
 
 msgid ""
 "Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
 "colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
 "messages are from, especially for mailing lists."
 msgstr ""
-"Lai¹kai gali bþti su¾ymìti skirtingomis spalvomis pagal nustatytus "
-"kriterijus. Tai leid¾ia skirti lai¹kù siuntìjus ir gali bþti naudinga "
-"dirbant su persiuntimo s±ra¹ais (mailing lists)."
+"Laiškai gali būti sužymėti skirtingomis spalvomis pagal nustatytus "
+"kriterijus. Tai leidžia skirti laiškų siuntėjus ir gali būti naudinga "
+"dirbant su persiuntimo sąrašais (mailing lists)."
 
 msgid ""
 "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
-msgstr "Èia jþs nustatote kaip tvarkomi jþsù pa¹to aplankai."
+msgstr "Čia jūs nustatote kaip tvarkomi jūsų pašto aplankai."
 
 msgid ""
 "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
 "headers in any order you want."
 msgstr ""
-"Rþ¹iavimo tvarka gali bþti pakeista spragtelìjus ant stulpelio antra¹tìs."
+"Rūšiavimo tvarka gali būti pakeista spragtelėjus ant stulpelio antraštės."
 
 msgid "Message not printable"
-msgstr "®inutì netinka spausdinimui"
+msgstr "Žinutė netinka spausdinimui"
 
 msgid "Printer Friendly"
 msgstr "Spausdinimui"
@@ -613,72 +614,72 @@ msgid "Print"
 msgstr "Spausdinti"
 
 msgid "View Printable Version"
-msgstr "Rodyti spausdinam± versij±"
+msgstr "Rodyti spausdinamą versiją"
 
 msgid "Read:"
 msgstr "Perskaityta:"
 
 msgid "Your message"
-msgstr "Jþsù ¾inutì"
+msgstr "Jūsų žinutė"
 
 msgid "Sent:"
-msgstr "I¹siùsta:"
+msgstr "Išsiųsta:"
 
 #, c-format
 msgid "Was displayed on %s"
 msgstr "Buvo perskaityta %s"
 
 msgid "less"
-msgstr "ma¾iau"
+msgstr "mažiau"
 
 msgid "more"
 msgstr "daugiau"
 
 msgid "Unknown sender"
-msgstr "Ne¾inomas siuntìjas"
+msgstr "Nežinomas siuntėjas"
 
 msgid "Mailer"
-msgstr "Pa¹to klientas"
+msgstr "Pašto klientas"
 
 msgid "Read receipt"
-msgstr "Patvirtinimas apie perskaitym±"
+msgstr "Patvirtinimas apie perskaitymą"
 
 msgid "send"
-msgstr "siùsti"
+msgstr "siųsti"
 
 msgid "requested"
-msgstr "pra¹ì"
+msgstr "prašė"
 
 msgid ""
 "The message sender has requested a response to indicate that you have read "
 "this message. Would you like to send a receipt?"
 msgstr ""
-"®inutìs siuntìjas papra¹ì patvirtinti, kad jþs j± perskaitìte. Ar norite "
-"i¹siùsti patvirtinim±?"
+"Žinutės siuntėjas paprašė patvirtinti, kad jūs ją perskaitėte. Ar norite "
+"išsiųsti patvirtinimą?"
 
 msgid "Send read receipt now"
-msgstr "I¹siùsti patvirtinim± apie perskaitym±"
+msgstr "Išsiųsti patvirtinimą apie perskaitymą"
 
 msgid "Search results"
-msgstr "Paie¹kos rezultatai"
+msgstr "Paieškos rezultatai"
 
 msgid "Message List"
-msgstr "®inuèiù s±ra¹as"
+msgstr "Žinučių sąrašas"
 
 msgid "Resume Draft"
-msgstr "Têsti juodra¹èio redagavim±"
+msgstr "Tęsti juodraščio redagavimą"
 
 msgid "Edit Message as New"
-msgstr "Taisyti ¾inutê kaip nauj±"
+msgstr "Taisyti žinutę kaip naują"
 
 msgid "View Message"
-msgstr "Per¾iþrìti ¾inutê"
+msgstr "Peržiūrėti žinutę"
 
 msgid "Forward"
-msgstr "Persiùsti"
+msgstr "Persiųsti"
 
 msgid "Forward as Attachment"
-msgstr "Persiùsti kaip pried±"
+msgstr "Persiųsti kaip priedą"
 
 msgid "Reply"
 msgstr "Atsakyti"
@@ -687,27 +688,27 @@ msgid "Reply All"
 msgstr "Atsakyti visiems"
 
 msgid "View Full Header"
-msgstr "Per¾iþrìti visas antra¹tes"
+msgstr "Peržiūrėti visas antraštes"
 
 msgid "Attachments"
 msgstr "Prikabinti:"
 
 msgid "You must be logged in to access this page."
 msgstr ""
-"Norint pasiekti ¹iuos puslapius, bþtina ¾inoti teising± vartotojo vard± ir "
-"slapta¾odç!"
+"Norint pasiekti šiuos puslapius, būtina žinoti teisingą vartotojo vardą ir "
+"slaptažodį!"
 
 msgid "All Folders"
 msgstr "Visuose aplankuose"
 
 msgid "Please enter something to search for"
-msgstr "Çveskite ko norite ie¹koti"
+msgstr "Įveskite ko norite ieškoti"
 
 msgid "There must be at least one criteria to search for"
-msgstr "Turi bþti nurodyta bent viena paie¹kos s±lyga"
+msgstr "Turi būti nurodyta bent viena paieškos sąlyga"
 
 msgid "Error in criteria argument"
-msgstr "Klaida tarp paie¹kos salygos parametrù"
+msgstr "Klaida tarp paieškos salygos parametrų"
 
 msgid "M j, Y"
 msgstr "Y M j"
@@ -722,7 +723,7 @@ msgid "In"
 msgstr "tarp"
 
 msgid "(Missing argument)"
-msgstr "(Trþksta parametro)"
+msgstr "(Trūksta parametro)"
 
 msgid "(Spurious argument)"
 msgstr "(Klaidingas parametras)"
@@ -731,70 +732,70 @@ msgid "edit"
 msgstr "taisyti"
 
 msgid "search"
-msgstr "ie¹koti"
+msgstr "ieškoti"
 
 msgid "delete"
-msgstr "i¹trinti"
+msgstr "ištrinti"
 
 msgid "Saved Searches"
-msgstr "I¹saugotos paie¹kos"
+msgstr "Išsaugotos paieškos"
 
 msgid "save"
-msgstr "i¹saugoti"
+msgstr "išsaugoti"
 
 msgid "forget"
-msgstr "pamir¹ti"
+msgstr "pamiršti"
 
 msgid "Recent Searches"
-msgstr "Paskutinìs paie¹kos"
+msgstr "Paskutinės paieškos"
 
 msgid "Exclude Criteria:"
-msgstr "Atmetimo s±lyga:"
+msgstr "Atmetimo sąlyga:"
 
 msgid "Search Criteria"
-msgstr "Paie¹kos s±lyga"
+msgstr "Paieškos sąlyga"
 
 msgid "Folder:"
 msgstr "Aplankas:"
 
 msgid "Add New Criteria"
-msgstr "Pridìti nauj± s±lyg±"
+msgstr "Pridėti naują sąlygą"
 
 msgid "Remove Excluded Criteria"
-msgstr "Pa¹alinti atmetimo s±lyg±"
+msgstr "Pašalinti atmetimo sąlygą"
 
 msgid "Remove All Criteria"
-msgstr "Pa¹alinti visas s±lygas"
+msgstr "Pašalinti visas sąlygas"
 
 msgid "Answered"
 msgstr "Atsakyta"
 
 msgid "Before"
-msgstr "Prie¹"
+msgstr "Prieš"
 
 msgid "Message Body"
-msgstr "®inutìs tekstas"
+msgstr "Žinutės tekstas"
 
 msgid "Deleted"
-msgstr "I¹trinta"
+msgstr "Ištrinta"
 
 msgid "Draft"
-msgstr "Juodra¹tis"
+msgstr "Juodraštis"
 
 msgid "Flagged"
-msgstr "Pa¾ymìta"
+msgstr "Pažymėta"
 
 msgid "Sent By"
-msgstr "Siùsta nuo"
+msgstr "Siųsta nuo"
 
 msgid "Header Field"
-msgstr "Antra¹tìs laukas"
+msgstr "Antraštės laukas"
 
 msgid "Keyword"
 msgstr "Raktas"
 
 msgid "Larger Than"
-msgstr "Didesnì nei"
+msgstr "Didesnė nei"
 
 msgid "Old"
 msgstr "Sena"
@@ -806,31 +807,31 @@ msgid "Recent"
 msgstr "Nauja"
 
 msgid "Seen"
-msgstr "Per¾iþrìta"
+msgstr "Peržiūrėta"
 
 msgid "Sent Before"
-msgstr "I¹siùsta prie¹"
+msgstr "Išsiųsta prieš"
 
 msgid "Sent On"
-msgstr "I¹siùsta"
+msgstr "Išsiųsta"
 
 msgid "Sent Since"
-msgstr "I¹siùsta nuo"
+msgstr "Išsiųsta nuo"
 
 msgid "Since"
 msgstr "Nuo"
 
 msgid "Smaller Than"
-msgstr "Ma¾esnì nei"
+msgstr "Mažesnė nei"
 
 msgid "Subject Contains"
 msgstr "Tema turi"
 
 msgid "Header and Body"
-msgstr "Antra¹tìs ir tekstas"
+msgstr "Antraštės ir tekstas"
 
 msgid "Sent To"
-msgstr "I¹siùsta adresu"
+msgstr "Išsiųsta adresu"
 
 msgid "Not"
 msgstr "ne"
@@ -848,28 +849,28 @@ msgid "Or"
 msgstr "arba"
 
 msgid "Search Results"
-msgstr "Paie¹kos rezultatai:"
+msgstr "Paieškos rezultatai:"
 
 msgid "No Messages Found"
-msgstr "Naujù ¾inuèiù nerasta"
+msgstr "Naujų žinučių nerasta"
 
 msgid "Sign Out"
 msgstr "Atsijungti"
 
 msgid "You have been successfully signed out."
-msgstr "Jþs sìkmingai atsijungìte."
+msgstr "Jūs sėkmingai atsijungėte."
 
 msgid "Click here to log back in."
-msgstr "Spragtelìkite ant nuorodos norìdami vìl prisijungti"
+msgstr "Spragtelėkite ant nuorodos norėdami vėl prisijungti"
 
 msgid "Viewing a Business Card"
-msgstr "Vizitinìs kortelìs per¾iþra"
+msgstr "Vizitinės kortelės peržiūra"
 
 msgid "Title"
-msgstr "Antra¹tì"
+msgstr "Antraštė"
 
 msgid "Email"
-msgstr "E-pa¹tas"
+msgstr "E-paštas"
 
 msgid "Web Page"
 msgstr "WWW puslapis"
@@ -884,7 +885,7 @@ msgid "Work Phone"
 msgstr "Darbo telefonas"
 
 msgid "Home Phone"
-msgstr "Namù telefonas"
+msgstr "Namų telefonas"
 
 msgid "Cellular Phone"
 msgstr "Mobilus telefonas"
@@ -896,26 +897,26 @@ msgid "Note"
 msgstr "Pastabos"
 
 msgid "Add to Addressbook"
-msgstr "Çtraukti ç adresù knyg±"
+msgstr "Įtraukti į adresų knygą"
 
 msgid "Title & Org. / Dept."
 msgstr "Pareigos ir organizacija / padalinys"
 
 msgid "Viewing Full Header"
-msgstr "Pilna antra¹èiù per¾iþra"
+msgstr "Pilna antraščių peržiūra"
 
 msgid "Viewing a text attachment"
-msgstr "Per¾iþrìti prikabint± tekstinç fail±"
+msgstr "Peržiūrėti prikabintą tekstinį failą"
 
 msgid "Personal address book"
-msgstr "Asmeninì adresù knyga"
+msgstr "Asmeninė adresų knyga"
 
 #, c-format
 msgid "Database error: %s"
-msgstr "Duomenù bazìs klaida: %s"
+msgstr "Duomenų bazės klaida: %s"
 
 msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr "Adresù knyga yra skirta tik skaitymui"
+msgstr "Adresų knyga yra skirta tik skaitymui"
 
 #, c-format
 msgid "User '%s' already exist"
@@ -923,41 +924,41 @@ msgstr "Vartotojas '%s' jau yra"
 
 #, c-format
 msgid "User '%s' does not exist"
-msgstr "Vartotojo '%s' nìra"
+msgstr "Vartotojo '%s' nėra"
 
 msgid "Global address book"
-msgstr "Visose adresù knygose"
+msgstr "Visose adresų knygose"
 
 msgid "No such file or directory"
-msgstr "Nìra tokio failo ar katalogo"
+msgstr "Nėra tokio failo ar katalogo"
 
 msgid "Open failed"
 msgstr "Nepavyko atidaryti"
 
 msgid "Can not modify global address book"
-msgstr "Negalima keisti bendros adresù knygos"
+msgstr "Negalima keisti bendros adresų knygos"
 
 msgid "Not a file name"
 msgstr "Tai ne failo vardas"
 
 msgid "Write failed"
-msgstr "Nepavyko çra¹yti"
+msgstr "Nepavyko įrašyti"
 
 msgid "Unable to update"
 msgstr "Nepavyko atnaujinti"
 
 msgid "Could not lock datafile"
-msgstr "Nepavyko rezervuoti duomenù failo"
+msgstr "Nepavyko rezervuoti duomenų failo"
 
 msgid "Write to addressbook failed"
-msgstr "Nepavyko ra¹yti ç adresù knyg±"
+msgstr "Nepavyko rašyti į adresų knygą"
 
 msgid "Error initializing addressbook database."
 msgstr "Nepavyko prisijunti prie LDAP serverio %s:"
 
 #, c-format
 msgid "Error opening file %s"
-msgstr "Atidarant fail± %s gauta klaida"
+msgstr "Atidarant failą %s gauta klaida"
 
 msgid "Error initializing global addressbook."
 msgstr "Nepavyko prisijunti prie LDAP serverio %s:"
@@ -970,19 +971,19 @@ msgid "Invalid input data"
 msgstr "Klaidingai pateikti duomenys"
 
 msgid "Name is missing"
-msgstr "Trþksta vardo"
+msgstr "Trūksta vardo"
 
 msgid "E-mail address is missing"
-msgstr "Trþksta e-pa¹to adreso"
+msgstr "Trūksta e-pašto adreso"
 
 msgid "Nickname contains illegal characters"
 msgstr "Varde yra netinkami simboliai"
 
 msgid "view"
-msgstr "per¾iþra"
+msgstr "peržiūra"
 
 msgid "Business Card"
-msgstr "Vizitinì kortelì"
+msgstr "Vizitinė kortelė"
 
 msgid "Sunday"
 msgstr "Sekmadienis"
@@ -994,7 +995,7 @@ msgid "Tuesday"
 msgstr "Antradienis"
 
 msgid "Wednesday"
-msgstr "Treèiadienis"
+msgstr "Trečiadienis"
 
 msgid "Thursday"
 msgstr "Ketvirtadienis"
@@ -1003,7 +1004,7 @@ msgid "Friday"
 msgstr "Penktadienis"
 
 msgid "Saturday"
-msgstr "©e¹tadienis"
+msgstr "Šeštadienis"
 
 msgid "Sun"
 msgstr "Sek"
@@ -1024,7 +1025,7 @@ msgid "Fri"
 msgstr "Pen"
 
 msgid "Sat"
-msgstr "©e¹"
+msgstr "Šeš"
 
 msgid "January"
 msgstr "Sausis"
@@ -1039,19 +1040,19 @@ msgid "April"
 msgstr "Balandis"
 
 msgid "May"
-msgstr "Gegu¾ì"
+msgstr "Gegužė"
 
 msgid "June"
-msgstr "Bir¾elis"
+msgstr "Birželis"
 
 msgid "July"
 msgstr "Liepa"
 
 msgid "August"
-msgstr "Rugpjþtis"
+msgstr "Rugpjūtis"
 
 msgid "September"
-msgstr "Rugsìjis"
+msgstr "Rugsėjis"
 
 msgid "October"
 msgstr "Spalis"
@@ -1118,151 +1119,151 @@ msgstr "G:i, D"
 
 #, c-format
 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr "Nustatymù failas %s nerastas. Programos klaida."
+msgstr "Nustatymų failas %s nerastas. Programos klaida."
 
 msgid "Unknown user or password incorrect."
-msgstr "Ne¾inomas vartotojas arba klaidingas slapta¾odis."
+msgstr "Nežinomas vartotojas arba klaidingas slaptažodis."
 
 msgid "Click here to try again"
-msgstr "Spragtelìkite èia norìdami bandyti dar kart±"
+msgstr "Spragtelėkite čia norėdami bandyti dar kartą"
 
 #, c-format
 msgid "Click here to return to %s"
-msgstr "Spragtelìkite èia norìdami grç¾ti ç %s"
+msgstr "Spragtelėkite čia norėdami grįžti į %s"
 
 msgid "Go to the login page"
-msgstr "Grç¾ti ç prisijungimo puslapç"
+msgstr "Grįžti į prisijungimo puslapį"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
 "default preference file."
 msgstr ""
-"Nustatymù failas %s neegzistuoja. Prisijunkite i¹ naujo, kad sukurti "
-"standartinç nustatymù fail±"
+"Nustatymų failas %s neegzistuoja. Prisijunkite iš naujo, kad sukurti "
+"standartinį nustatymų failą"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
 "to resolve this issue."
 msgstr ""
-"Nepavyko atidaryti nustatymù failo %s. Susisiekite su administratoriumi ir "
-"prane¹kite apie ¹i± klaid±."
+"Nepavyko atidaryti nustatymų failo %s. Susisiekite su administratoriumi ir "
+"praneškite apie šią klaidą."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
 "to resolve this issue."
 msgstr ""
-"Nepavyko ra¹yti ç nustatymù fail± %s. Susisiekite su administratoriumi ir "
-"prane¹kite apie ¹i± klaid±."
+"Nepavyko rašyti į nustatymų failą %s. Susisiekite su administratoriumi ir "
+"praneškite apie šią klaidą."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Preference file, %s, could not be copied from temporary file, %s. Contact "
 "your system administrator to resolve this issue."
 msgstr ""
-"Nepavyko nukopijuoti nustatymù failo %s i¹ laikino failo %s. Susisiekite su "
-"administratoriumi ir prane¹kite apie ¹i± klaid±."
+"Nepavyko nukopijuoti nustatymų failo %s iš laikino failo %s. Susisiekite su "
+"administratoriumi ir praneškite apie šią klaidą."
 
 #, c-format
 msgid "Error opening %s"
 msgstr "Klaida atidarant %s"
 
 msgid "Default preference file not found or not readable!"
-msgstr "Standartinis nustatymù failas nerastas arba neperskaitomas!"
+msgstr "Standartinis nustatymų failas nerastas arba neperskaitomas!"
 
 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr "Susisiekite su administratoriumi ir prane¹kite apie ¹i± klaid±."
+msgstr "Susisiekite su administratoriumi ir praneškite apie šią klaidą."
 
 msgid "Could not create initial preference file!"
-msgstr "Nepavyko sukurti nustatymù failo!"
+msgstr "Nepavyko sukurti nustatymų failo!"
 
 #, c-format
 msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr "%s turi bþti prieinama vartotojui %s ra¹yti"
+msgstr "%s turi būti prieinama vartotojui %s rašyti"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
 "to resolve this issue."
 msgstr ""
-"Nepavyko atidaryti para¹o failo %s. Susisiekite su administratoriumi ir "
-"prane¹kite apie ¹i± klaid±."
+"Nepavyko atidaryti parašo failo %s. Susisiekite su administratoriumi ir "
+"praneškite apie šią klaidą."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
 "to resolve this issue."
 msgstr ""
-"Nepavyko ra¹yti ç para¹o fail± %s. Susisiekite su administratoriumi ir "
-"prane¹kite apie ¹i± klaid±."
+"Nepavyko rašyti į parašo failą %s. Susisiekite su administratoriumi ir "
+"praneškite apie šią klaidą."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Signature file, %s, could not be copied from temporary file, %s. Contact "
 "your system administrator to resolve this issue."
 msgstr ""
-"Nepavyko nukopijuoti para¹o failo %s i¹ laikino failo %s. Susisiekite su "
-"administratoriumi ir prane¹kite apie ¹i± klaid±."
+"Nepavyko nukopijuoti parašo failo %s iš laikino failo %s. Susisiekite su "
+"administratoriumi ir praneškite apie šią klaidą."
 
 msgid ""
 "You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
 "(using configure option --enable-mbstring)."
 msgstr ""
-"Jþs turite turìti php4 instaliacij± su çjungtomis multibyte funkcijomis "
+"Jūs turite turėti php4 instaliaciją su įjungtomis multibyte funkcijomis "
 "(configure opcija --enable-mbstring)."
 
 msgid "ERROR : No available imapstream."
 msgstr "KLAIDA : imap srautas neprieinamas."
 
 msgid "ERROR : Bad function call."
-msgstr "KLAIDA : Neteisingai i¹kviesta funkcija"
+msgstr "KLAIDA : Neteisingai iškviesta funkcija"
 
 msgid "Reason:"
-msgstr "Prie¾astis:"
+msgstr "Priežastis:"
 
 msgid "ERROR : Connection dropped by imap-server."
-msgstr "KLAIDA : IMAP serveris nutraukì jungtç."
+msgstr "KLAIDA : IMAP serveris nutraukė jungtį."
 
 msgid "Query:"
-msgstr "U¾klausa:"
+msgstr "Užklausa:"
 
 msgid "ERROR : Could not complete request."
-msgstr "KLAIDA : Neçmanoma vykdyti u¾klausos."
+msgstr "KLAIDA : Neįmanoma vykdyti užklausos."
 
 msgid "Reason Given: "
-msgstr "Prie¾astis: "
+msgstr "Priežastis: "
 
 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
-msgstr "KLAIDA : Klaidingas u¾klausimas."
+msgstr "KLAIDA : Klaidingas užklausimas."
 
 msgid "Server responded: "
-msgstr "Serveris atsakì: "
+msgstr "Serveris atsakė: "
 
 msgid "ERROR : Imap server closed the connection."
-msgstr "KLAIDA : IMAP serveris u¾darì jungtç."
+msgstr "KLAIDA : IMAP serveris uždarė jungtį."
 
 msgid "ERROR : Unknown imap response."
 msgstr "KLAIDA : Nesuprantamas IMAP atsakymas."
 
 #, c-format
 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
-msgstr "Çvyko klaida jungiantis prie IMAP serverio: %s."
+msgstr "Įvyko klaida jungiantis prie IMAP serverio: %s."
 
 #, c-format
 msgid "Bad request: %s"
-msgstr "Klaidinga u¾klausa: %s"
+msgstr "Klaidinga užklausa: %s"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown error: %s"
-msgstr "Neai¹ki klaida: %s"
+msgstr "Neaiški klaida: %s"
 
 msgid "Read data:"
 msgstr "Skaitomi duomenys:"
 
 msgid "ERROR : Could not append message to"
-msgstr "KLAIDA : Neçmanoma prijungti ¾inutìs prie"
+msgstr "KLAIDA : Neįmanoma prijungti žinutės prie"
 
 msgid "Solution: "
 msgstr "Sprendimas:"
@@ -1271,31 +1272,31 @@ msgid ""
 "Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
 "folder."
 msgstr ""
-"Pa¹alinkite nereikalingas ¾inutes i¹ savo aplankù. Pradìti valym± reiktù nuo "
-"¹iuk¹lyno (Trash aplankas)."
+"Pašalinkite nereikalingas žinutes iš savo aplankų. Pradėti valymą reiktų nuo "
+"šiukšlyno (Trash aplankas)."
 
 msgid "(no subject)"
 msgstr "(tema nenurodyta)"
 
 msgid "Unknown Sender"
-msgstr "Ne¾inomas siuntìjas"
+msgstr "Nežinomas siuntėjas"
 
 msgid "Unknown response from IMAP server: "
-msgstr "Nesuprantamas atsakymas i¹ IMAP serverio"
+msgstr "Nesuprantamas atsakymas iš IMAP serverio"
 
 msgid "The server couldn't find the message you requested."
-msgstr "Serveris nerado ¾inutìs, kurios pra¹ìte."
+msgstr "Serveris nerado žinutės, kurios prašėte."
 
 msgid ""
 "Most probably your message list was out of date and the message has been "
 "moved away or deleted (perhaps by another program accessing the same "
 "mailbox)."
 msgstr ""
-"Greièiausiai jþsù ¾inuèiù s±ra¹as paseno ir ¾inutì buvo patraukta ar "
-"i¹trinta (greièiausiai kitos programos dirbanèios su ta paèia dì¾ute)"
+"Greičiausiai jūsų žinučių sąrašas paseno ir žinutė buvo patraukta ar "
+"iÅ¡trinta (greiÄ\8diausiai kitos programos dirbanÄ\8dios su ta paÄ\8dia dÄ\97žute)"
 
 msgid "Unknown date"
-msgstr "Ne¾inoma data"
+msgstr "Nežinoma data"
 
 msgid "A"
 msgstr "A"
@@ -1304,33 +1305,33 @@ msgid ""
 "Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
 "to the system administrator."
 msgstr ""
-"Naudojamas IMAP serveris nepalaiko rþ¹iavimo serverio pusìje.<br>Prane¹kite "
-"apie klaid± administratoriui."
+"Naudojamas IMAP serveris nepalaiko rūšiavimo serverio pusėje.<br>Praneškite "
+"apie klaidą administratoriui."
 
 msgid ""
 "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
 "this to the system administrator."
 msgstr ""
-"Naudojamas IMAP serveris nepalaiko rþ¹iavimo serverio pusìje.<br>Prane¹kite "
-"apie klaid± administratoriui."
+"Naudojamas IMAP serveris nepalaiko rūšiavimo serverio pusėje.<br>Praneškite "
+"apie klaidą administratoriui."
 
 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr "APLANKAS TU©ÈIAS"
+msgstr "APLANKAS TUŠČIAS"
 
 msgid "Move Selected To"
-msgstr "Perkelti pa¾ymìtus ç"
+msgstr "Perkelti pažymėtus į"
 
 msgid "Transform Selected Messages"
-msgstr "Apdoroti pasirinktas ¾inutes"
+msgstr "Apdoroti pasirinktas Å¾inutes"
 
 msgid "Move"
 msgstr "Perkelti"
 
 msgid "Expunge"
-msgstr "I¹trinti"
+msgstr "Ištrinti"
 
 msgid "mailbox"
-msgstr "pa¹to dì¾ì"
+msgstr "pašto dėžė"
 
 msgid "Read"
 msgstr "Skaityta"
@@ -1339,46 +1340,46 @@ msgid "Unread"
 msgstr "Neskaityta"
 
 msgid "Unthread View"
-msgstr "Nerodyti sekù"
+msgstr "Nerodyti sekų"
 
 msgid "Thread View"
 msgstr "Rodyti sekas"
 
 msgid "Toggle All"
-msgstr "Perjungti ¾ymes"
+msgstr "Perjungti Å¾ymes"
 
 msgid "Unselect All"
-msgstr "At¹aukti pa¾ymìjimus"
+msgstr "Atšaukti pažymėjimus"
 
 msgid "Select All"
-msgstr "Pa¾ymìti visus"
+msgstr "Pažymėti visus"
 
 #, c-format
 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
-msgstr "®inuèiù per¾iþra: nuo <b>%s</b> iki <b>%s</b> (%s i¹ viso)"
+msgstr "Žinučių peržiūra: nuo <b>%s</b> iki <b>%s</b> (%s iš viso)"
 
 #, c-format
 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
-msgstr "®inuèiù per¾iþra: <b>%s</b> (1 i¹ viso)"
+msgstr "Žinučių peržiūra: <b>%s</b> (1 iš viso)"
 
 msgid "Paginate"
-msgstr "Skaidyti ç puslapius"
+msgstr "Skaidyti į puslapius"
 
 msgid "Show All"
-msgstr "Rodyti visk±"
+msgstr "Rodyti viską"
 
 msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
-msgstr "SquirrelMail nepavyko atkoduoti ¾inutìs struktþros."
+msgstr "SquirrelMail nepavyko atkoduoti žinutės struktūros."
 
 msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
-msgstr "imap serverio pateikta ¾inutìs struktþra"
+msgstr "imap serverio pateikta žinutės struktūra"
 
 msgid ""
 "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
 "is malformed."
 msgstr ""
-"Nepavyko atidaryti ¾inutìs turinio. Tai çvyko greièiausiai dìl to, kad "
-"¾inutì buvo sugadinta."
+"Nepavyko atidaryti žinutės turinio. Tai įvyko greičiausiai dėl to, kad "
+"žinutė buvo sugadinta."
 
 msgid "Command:"
 msgstr "Komanda:"
@@ -1387,19 +1388,19 @@ msgid "Response:"
 msgstr "Atsakymas:"
 
 msgid "Message:"
-msgstr "Prane¹imas:"
+msgstr "Pranešimas:"
 
 msgid "FETCH line:"
-msgstr "FETCH eilutì:"
+msgstr "FETCH eilutė:"
 
 msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr "Paslìpti nesaugius pie¹inius"
+msgstr "Paslėpti nesaugius piešinius"
 
 msgid "View Unsafe Images"
-msgstr "Per¾iþrìti nesaugius pie¹inius"
+msgstr "Peržiūrėti nesaugius piešinius"
 
 msgid "download"
-msgstr "parsisiùsti"
+msgstr "parsisiųsti"
 
 msgid "sec_remove_eng.png"
 msgstr "sec_remove_lt_LT.png"
@@ -1412,50 +1413,50 @@ msgid "Current Folder"
 msgstr "Dabartinis aplankas"
 
 msgid "Compose"
-msgstr "Ra¹yti"
+msgstr "Rašyti"
 
 #, c-format
 msgid "Error creating directory %s."
-msgstr "Çvyko klaida kuriant katalog± %s."
+msgstr "Įvyko klaida kuriant katalogą %s."
 
 msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr "Nepavyko sukurti koduotù katalogù struktþros!"
+msgstr "Nepavyko sukurti koduotų katalogų struktūros!"
 
 msgid "Service not available, closing channel"
-msgstr "Paslauga nepasiekiama, u¾daromas kanalas"
+msgstr "Paslauga nepasiekiama, uždaromas kanalas"
 
 msgid "A password transition is needed"
-msgstr "Bþtinas slapta¾od¾io çvedimas"
+msgstr "Būtinas slaptažodžio įvedimas"
 
 msgid "Requested mail action not taken: mailbox unavailable"
-msgstr "Nurodytas veiksmas neçvykdytas: pa¹to dì¾ì nepasiekiama"
+msgstr "Nurodytas veiksmas neįvykdytas: pašto dėžė nepasiekiama"
 
 msgid "Requested action aborted: error in processing"
-msgstr "Nurodytas veiksmas nutrauktas: çvyko klaida apdorojant"
+msgstr "Nurodytas veiksmas nutrauktas: įvyko klaida apdorojant"
 
 msgid "Requested action not taken: insufficient system storage"
-msgstr "Nurodytas veiksmas neçvykdytas: nepakanka vietos saugojimui"
+msgstr "Nurodytas veiksmas neįvykdytas: nepakanka vietos saugojimui"
 
 msgid "Temporary authentication failure"
 msgstr "Laikina autorizavimo klaida"
 
 msgid "Syntax error; command not recognized"
-msgstr "Sintaksìs klaida. Nesuprantama komanda"
+msgstr "Sintaksės klaida. Nesuprantama komanda"
 
 msgid "Syntax error in parameters or arguments"
-msgstr "Sintaksìs klaida komandos parametruose"
+msgstr "Sintaksės klaida komandos parametruose"
 
 msgid "Command not implemented"
 msgstr "Komanda nenaudojama"
 
 msgid "Bad sequence of commands"
-msgstr "Netinkama komandù seka"
+msgstr "Netinkama komandų seka"
 
 msgid "Command parameter not implemented"
-msgstr "Komandos opcija neçgyvendinta"
+msgstr "Komandos opcija neįgyvendinta"
 
 msgid "Authentication required"
-msgstr "Bþtina autorizacija"
+msgstr "Būtina autorizacija"
 
 msgid "Authentication mechanism is too weak"
 msgstr "Per silpnas autorizavimo tipas"
@@ -1467,7 +1468,7 @@ msgid "Encryption required for requested authentication mechanism"
 msgstr "Nurodytas autorizavimo mechanizmas reikalauja kodavimo"
 
 msgid "Requested action not taken: mailbox unavailable"
-msgstr "Nurodytas veiksmas neçvykdytas: pa¹to dì¾ì nepasiekiama"
+msgstr "Nurodytas veiksmas neįvykdytas: pašto dėžė nepasiekiama"
 
 msgid "User not local; please try forwarding"
 msgstr "Vartotojas nevietinis. Patikrinkite persiuntimo galimybes"
@@ -1476,7 +1477,7 @@ msgid "Requested mail action aborted: exceeding storage allocation"
 msgstr "Nurodytas veiksmas nutrauktas: nepakanka vietos informacijai saugoti"
 
 msgid "Requested action not taken: mailbox name not allowed"
-msgstr "Nurodytas veiksmas neçvykdytas: netinkamas pa¹to dì¾ìs vardas"
+msgstr "Nurodytas veiksmas neįvykdytas: netinkamas pašto dėžės vardas"
 
 msgid "Transaction failed"
 msgstr "Transakcija nepavyko"
@@ -1491,10 +1492,10 @@ msgid "Theme"
 msgstr "Tema"
 
 msgid "Default"
-msgstr "Standartinì"
+msgstr "Standartinė"
 
 msgid "Custom Stylesheet"
-msgstr "Specialus stiliaus apra¹ymas"
+msgstr "Specialus stiliaus aprašymas"
 
 msgid "Language"
 msgstr "Kalba"
@@ -1503,7 +1504,7 @@ msgid "Use Javascript"
 msgstr "Naudoti JavaScript"
 
 msgid "Autodetect"
-msgstr "Atpa¾inti automati¹kai"
+msgstr "Atpažinti automatiškai"
 
 msgid "Always"
 msgstr "Visada"
@@ -1512,46 +1513,46 @@ msgid "Never"
 msgstr "Niekada"
 
 msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr "Pa¹to dì¾ìs grafiniai nustatymai"
+msgstr "Pašto dėžės grafiniai nustatymai"
 
 msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr "Vienu metu rodomù ¾inuèiù skaièius"
+msgstr "Vienu metu rodomų žinučių skaičius"
 
 msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr "Naudoti skirtingas spalvas eilutìms"
+msgstr "Naudoti skirtingas spalvas eilutėms"
 
 msgid "Enable Page Selector"
-msgstr "Naudoti skaidym± ç puslapius"
+msgstr "Naudoti skaidymą į puslapius"
 
 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr "Vienu metu rodomù puslapiù skaièius"
+msgstr "Vienu metu rodomų puslapių skaičius"
 
 msgid "Always Show Full Date"
-msgstr "Visada rodyti piln± dat±"
+msgstr "Visada rodyti pilną datą"
 
 msgid "Message Display and Composition"
-msgstr "®inuèiù rodymas ir ra¹ymas"
+msgstr "Žinučių rodymas ir rašymas"
 
 msgid "Wrap Incoming Text At"
-msgstr "Simboliù skaièius, iki kurio apriboti atìjusias ¾inutes"
+msgstr "Simbolių skaiÄ\8dius, iki kurio apriboti atÄ\97jusias Å¾inutes"
 
 msgid "Size of Editor Window"
 msgstr "Redaktoriaus lango dydis"
 
 msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr "Mygtukù vieta ra¹ant lai¹kus"
+msgstr "Mygtukų vieta rašant laiškus"
 
 msgid "Before headers"
-msgstr "Prie¹ antra¹tê"
+msgstr "Prieš antraštę"
 
 msgid "Between headers and message body"
-msgstr "Tarp antra¹tìs ir ¾inutìs teksto"
+msgstr "Tarp antraštės ir žinutės teksto"
 
 msgid "After message body"
-msgstr "Po ¾inutìs teksto"
+msgstr "Po žinutės teksto"
 
 msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr "Adresù knygos formatas"
+msgstr "Adresų knygos formatas"
 
 msgid "Javascript"
 msgstr "Javascript"
@@ -1560,157 +1561,157 @@ msgid "HTML"
 msgstr "HTML"
 
 msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr "Ar automati¹kai rodyti ¾inutìs HTML variant±?"
+msgstr "Ar automatiškai rodyti žinutės HTML variantą?"
 
 msgid "Enable Forward as Attachment"
-msgstr "Çjungti persiuntim± kaip pried±"
+msgstr "Įjungti persiuntimą kaip priedą"
 
 msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
-msgstr "Çtraukti CC adresus persiunèiant lai¹kus"
+msgstr "Įtraukti CC adresus persiunčiant laiškus"
 
 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr "Çtrauk mane ç CC kai atsakau visiems"
+msgstr "Įtrauk mane į CC kai atsakau visiems"
 
 msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr "Rodyti pa¹to kliento informacij±"
+msgstr "Rodyti pašto kliento informaciją"
 
 msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr "Rodyti prikabintus pie¹inius kartu su ¾inute"
+msgstr "Rodyti prikabintus pieÅ¡inius kartu su Å¾inute"
 
 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr "Çjungti ¹varù spausdinimui skirt± ¾inuèiù rodym±"
+msgstr "Įjungti švarų spausdinimui skirtą žinučių rodymą"
 
 msgid "Enable Mail Delivery Notification"
-msgstr "Çjungti informavim± apie pristatym±"
+msgstr "Įjungti informavimą apie pristatymą"
 
 msgid "Compose Messages in New Window"
-msgstr "Kurti ¾inutes naujame lange"
+msgstr "Kurti Å¾inutes naujame lange"
 
 msgid "Width of Compose Window"
-msgstr "®inutìs kþrimo lango plotis"
+msgstr "Žinutės kūrimo lango plotis"
 
 msgid "Height of Compose Window"
-msgstr "®inutìs kþrimo lango auk¹tis"
+msgstr "Žinutės kūrimo lango aukštis"
 
 msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
-msgstr "Dìti para¹± prie¹ atsakymo/persiuntimo tekst±"
+msgstr "Dėti parašą prieš atsakymo/persiuntimo tekstą"
 
 msgid "Enable Sort by of Receive Date"
-msgstr "Çjungti rþ¹iavim± pagal gavimo dat±"
+msgstr "Įjungti rūšiavimą pagal gavimo datą"
 
 msgid "Enable Thread Sort by References Header"
-msgstr "Çjungti sekù rþ¹iavim± pagal lai¹kù antra¹tes"
+msgstr "Įjungti sekų rūšiavimą pagal laiškų antraštes"
 
 msgid "Special Folder Options"
-msgstr "Specialþs aplankù nustatymai"
+msgstr "Specialūs aplankų nustatymai"
 
 msgid "Folder Path"
 msgstr "Kelias iki aplanko"
 
 msgid "Do not use Trash"
-msgstr "Nenaudoti ¹iuk¹liù aplanko"
+msgstr "Nenaudoti šiukšlių aplanko"
 
 msgid "Trash Folder"
-msgstr "©iuk¹liù aplankas"
+msgstr "Šiukšlių aplankas"
 
 msgid "Do not use Sent"
-msgstr "Nenaudoti I¹siùstù lai¹kù aplanko"
+msgstr "Nenaudoti Išsiųstų laiškų aplanko"
 
 msgid "Sent Folder"
-msgstr "I¹siùstù lai¹kù aplankas"
+msgstr "Išsiųstų laiškų aplankas"
 
 msgid "Do not use Drafts"
-msgstr "Nenaudoti juodra¹èiù aplanko"
+msgstr "Nenaudoti juodraščių aplanko"
 
 msgid "Draft Folder"
-msgstr "Juodra¹èiù aplankas"
+msgstr "Juodraščių aplankas"
 
 msgid "Folder List Options"
-msgstr "Aplankù s±ra¹o nustatymai"
+msgstr "Aplankų sąrašo nustatymai"
 
 msgid "Location of Folder List"
-msgstr "Aplankù s±ra¹o vieta"
+msgstr "Aplankų sąrašo vieta"
 
 msgid "Left"
-msgstr "Kairìje"
+msgstr "Kairėje"
 
 msgid "Right"
-msgstr "De¹inìje"
+msgstr "Dešinėje"
 
 msgid "pixels"
 msgstr "pikseliai"
 
 msgid "Width of Folder List"
-msgstr "Aplankù s±ra¹o plotis"
+msgstr "Aplankų sąrašo plotis"
 
 msgid "Minutes"
-msgstr "minutìs"
+msgstr "minutės"
 
 msgid "Seconds"
-msgstr "sekundìs"
+msgstr "sekundės"
 
 msgid "Minute"
-msgstr "minutì"
+msgstr "minutė"
 
 msgid "Auto Refresh Folder List"
-msgstr "Atnaujinti aplankù s±ra¹± automati¹kai"
+msgstr "Atnaujinti aplankų sąrašą automatiškai"
 
 msgid "Enable Unread Message Notification"
-msgstr "Çjungti perspìjimus apie naujas ¾inutes"
+msgstr "Ä®jungti perspÄ\97jimus apie naujas Å¾inutes"
 
 msgid "No Notification"
-msgstr "Jokiù perspìjimù"
+msgstr "Jokių perspėjimų"
 
 msgid "Only INBOX"
 msgstr "Tik INBOX"
 
 msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr "Perspìjimù apie naujas ¾inutes tipas"
+msgstr "PerspÄ\97jimų apie naujas Å¾inutes tipas"
 
 msgid "Only Unseen"
-msgstr "Tik naujos ¾inutìs"
+msgstr "Tik naujos žinutės"
 
 msgid "Unseen and Total"
-msgstr "Naujos ¾inutìs ir bendras skaièius"
+msgstr "Naujos žinutės ir bendras skaičius"
 
 msgid "Enable Collapsable Folders"
-msgstr "Aktyvuoti i¹siskleid¾ianèius aplankus"
+msgstr "Aktyvuoti išsiskleidžiančius aplankus"
 
 msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
-msgstr "Çjungti bendrus perspìjimus apie naujas ¾inutes"
+msgstr "Ä®jungti bendrus perspÄ\97jimus apie naujas Å¾inutes"
 
 msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr "Rodyti laikrodç aplankù skyriuje"
+msgstr "Rodyti laikrodį aplankų skyriuje"
 
 msgid "No Clock"
-msgstr "Jokio laikrod¾io"
+msgstr "Jokio laikrodžio"
 
 msgid "Hour Format"
 msgstr "Laiko formatas"
 
 msgid "12-hour clock"
-msgstr "12 valandù laikrodis"
+msgstr "12 valandų laikrodis"
 
 msgid "24-hour clock"
-msgstr "24 valandù laikrodis"
+msgstr "24 valandų laikrodis"
 
 msgid "Memory Search"
-msgstr "Paie¹ka atmintyje"
+msgstr "Paieška atmintyje"
 
 msgid "Disabled"
 msgstr "Atjungta"
 
 msgid "Folder Selection Options"
-msgstr "Aplankù pasirinkimo nustatymai"
+msgstr "Aplankų pasirinkimo nustatymai"
 
 msgid "Selection List Style"
-msgstr "Pasirinkimo s±ra¹o stilius"
+msgstr "Pasirinkimo sąrašo stilius"
 
 msgid "Long: "
 msgstr "Ilgas: "
 
 msgid "Indented: "
-msgstr "Su para¹tìmis: "
+msgstr "Su paraštėmis: "
 
 msgid "Delimited: "
 msgstr "Su skirtukais: "
@@ -1719,41 +1720,41 @@ msgid "Name and Address Options"
 msgstr "Vardo ir adreso nustatymai"
 
 msgid "Email Address"
-msgstr "E-pa¹to adresas"
+msgstr "E-pašto adresas"
 
 msgid "Edit Advanced Identities"
 msgstr "Taisyti specialius ID"
 
 msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr "(visi kiti pakeitimai padaryti ¹ioje formoje dings)"
+msgstr "(visi kiti pakeitimai padaryti šioje formoje dings)"
 
 msgid "Multiple Identities"
 msgstr "Skirtingi ID"
 
 msgid "Same as server"
-msgstr "Atitinka serverio laiko juost±"
+msgstr "Atitinka serverio laiko juostą"
 
 msgid "Error opening timezone config, contact administrator."
 msgstr ""
-"Çvyko klaida atidarant laiko juostù fail±, susisiekite su administratoriumi."
+"Įvyko klaida atidarant laiko juostų failą, susisiekite su administratoriumi."
 
 msgid "Timezone Options"
 msgstr "Laiko juostos nustatymai"
 
 msgid "Your current timezone"
-msgstr "Jþsù laiko juosta"
+msgstr "Jūsų laiko juosta"
 
 msgid "Reply Citation Options"
-msgstr "Atsakymo citatù nustatymai"
+msgstr "Atsakymo citatų nustatymai"
 
 msgid "Reply Citation Style"
-msgstr "Atsakymo citatù stilius"
+msgstr "Atsakymo citatų stilius"
 
 msgid "No Citation"
 msgstr "Nieko necituoti"
 
 msgid "AUTHOR Said"
-msgstr "AUTORIUS pasakì"
+msgstr "AUTORIUS pasakė"
 
 msgid "Quote Who XML"
 msgstr "Quote Who XML"
@@ -1762,25 +1763,25 @@ msgid "User-Defined"
 msgstr "Nustato vartotojas"
 
 msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr "Vartotojo nustatyta atsakymo citatù prad¾ia"
+msgstr "Vartotojo nustatyta atsakymo citatų pradžia"
 
 msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr "Vartotojo nustatyta atsakymo citatù pabaiga"
+msgstr "Vartotojo nustatyta atsakymo citatų pabaiga"
 
 msgid "Signature Options"
-msgstr "Para¹o nustatymai"
+msgstr "Parašo nustatymai"
 
 msgid "Use Signature"
-msgstr "Naudoti para¹±"
+msgstr "Naudoti parašą"
 
 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr "Prie¹ para¹± ra¹yti '-- ' eilutê"
+msgstr "Prieš parašą rašyti '-- ' eilutę"
 
 msgid "Take Address"
-msgstr "I¹saugoti adres±"
+msgstr "Išsaugoti adresą"
 
 msgid "Address Book Take:"
-msgstr "I¹saugojimas ç adresù knyg±:"
+msgstr "Išsaugojimas į adresų knygą:"
 
 msgid "Try to verify addresses"
 msgstr "Bandyti patikrinti adresus"
@@ -1807,7 +1808,7 @@ msgid "Organization Logo Width"
 msgstr "Organizacijos logo plotis"
 
 msgid "Organization Logo Height"
-msgstr "Organizacijos logo auk¹tis"
+msgstr "Organizacijos logo aukštis"
 
 msgid "Organization Title"
 msgstr "Organizacijos pavadinimas"
@@ -1816,22 +1817,22 @@ msgid "Signout Page"
 msgstr "Atsijungimo puslapis"
 
 msgid "Provider Link URI"
-msgstr "Tiekìjo nuoroda"
+msgstr "Tiekėjo nuoroda"
 
 msgid "Provider Name"
-msgstr "Tiekìjo pavadinimas"
+msgstr "Tiekėjo pavadinimas"
 
 msgid "Default Language"
-msgstr "Standartinì kalba"
+msgstr "Standartinė kalba"
 
 msgid "Top Frame"
-msgstr "Vir¹utinis rìmelis"
+msgstr "Viršutinis rėmelis"
 
 msgid "Server Settings"
 msgstr "Serverio nustatymai"
 
 msgid "Mail Domain"
-msgstr "Pa¹to domenas"
+msgstr "Pašto domenas"
 
 msgid "IMAP Server Address"
 msgstr "IMAP serverio adresas"
@@ -1855,13 +1856,13 @@ msgid "Courier IMAP server"
 msgstr "Courier IMAP serveris"
 
 msgid "Not one of the above servers"
-msgstr "Kitas (ne¾inomas) IMAP serveris"
+msgstr "Kitas (nežinomas) IMAP serveris"
 
 msgid "IMAP Folder Delimiter"
-msgstr "IMAP katalogù skirtukas"
+msgstr "IMAP katalogų skirtukas"
 
 msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
-msgstr "Naudokite \"detect\", kad atpa¾inti automati¹kai."
+msgstr "Naudokite \"detect\", kad atpažinti automatiškai."
 
 msgid "Use TLS for IMAP Connections"
 msgstr "Naudoti TLS su IMAP jungtimis"
@@ -1873,7 +1874,7 @@ msgid "IMAP Authentication Type"
 msgstr "IMAP autorizacijos tipas"
 
 msgid "Use Sendmail Binary"
-msgstr "Naudoti serverio sendmail program±"
+msgstr "Naudoti serverio sendmail programą"
 
 msgid "Sendmail Path"
 msgstr "Kelias iki sendmail"
@@ -1891,61 +1892,61 @@ msgid "SMTP Authentication Type"
 msgstr "SMTP autorizacijos tipas"
 
 msgid "POP3 Before SMTP?"
-msgstr "Vykdyti POP3 prie¹ SMTP?"
+msgstr "Vykdyti POP3 prieš SMTP?"
 
 msgid "Invert Time"
-msgstr "Keisti laik±"
+msgstr "Keisti laiką"
 
 msgid "Use Confirmation Flags"
 msgstr "Naudoti patvirtinimo nustatymus"
 
 msgid "Folders Defaults"
-msgstr "Aplankù nustatymai"
+msgstr "Aplankų nustatymai"
 
 msgid "Default Folder Prefix"
-msgstr "Standartinis aplanko priedìlis"
+msgstr "Standartinis aplanko priedėlis"
 
 msgid "Show Folder Prefix Option"
-msgstr "Rodyti aplankù priedìlio opcijas"
+msgstr "Rodyti aplankų priedėlio opcijas"
 
 msgid "By default, move to trash"
-msgstr "Standartinis ¹iuk¹lyno aplankas"
+msgstr "Standartinis šiukšlyno aplankas"
 
 msgid "By default, move to sent"
-msgstr "Standartinis i¹siùstù lai¹kù aplankas"
+msgstr "Standartinis išsiųstų laiškų aplankas"
 
 msgid "By default, save as draft"
-msgstr "Standartinis juodra¹èiù aplankas"
+msgstr "Standartinis juodraščių aplankas"
 
 msgid "List Special Folders First"
 msgstr "Rodyti specialius aplankus pirmiau"
 
 msgid "Show Special Folders Color"
-msgstr "Pakeisti specialiù aplankù spalv±"
+msgstr "Pakeisti specialių aplankų spalvą"
 
 msgid "Auto Expunge"
-msgstr "Valyti automati¹kai"
+msgstr "Valyti automatiškai"
 
 msgid "Default Sub. of INBOX"
 msgstr "Visi katalogai kuriami tik tarp INBOX"
 
 msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
-msgstr "Rodyti 'Yra Sub.' opcij±"
+msgstr "Rodyti 'Yra Sub.' opciją"
 
 msgid "Default Unseen Notify"
-msgstr "Standartinis naujù lai¹kù prane¹imas"
+msgstr "Standartinis naujų laiškų pranešimas"
 
 msgid "Default Unseen Type"
-msgstr "Standartinis naujù lai¹kù tipas"
+msgstr "Standartinis naujų laiškų tipas"
 
 msgid "Auto Create Special Folders"
-msgstr "Sukurti specialius aplankus automati¹kai"
+msgstr "Sukurti specialius aplankus automatiškai"
 
 msgid "Default Javascript Adrressbook"
-msgstr "Standartinì Javascript adresù knyga"
+msgstr "Standartinė Javascript adresų knyga"
 
 msgid "Auto delete folders"
-msgstr "Automati¹kai i¹trinti aplankus"
+msgstr "Automatiškai ištrinti aplankus"
 
 msgid "Enable /NoSelect folder fix"
 msgstr "Naudoti /NoSelect aplanko pataisas"
@@ -1954,10 +1955,10 @@ msgid "General Options"
 msgstr "Bendriniai nustatymai"
 
 msgid "Default Charset"
-msgstr "Standartinì simboliù koduotì (charset)"
+msgstr "Standartinė simbolių koduotė (charset)"
 
 msgid "Data Directory"
-msgstr "Duomenù saugojimo katalogas"
+msgstr "Duomenų saugojimo katalogas"
 
 msgid "Temp Directory"
 msgstr "Laikinas katalogas"
@@ -1972,37 +1973,37 @@ msgid "Moderate"
 msgstr "Patenkinamas"
 
 msgid "Medium"
-msgstr "Vidutini¹kas"
+msgstr "Vidutiniškas"
 
 msgid "Default Left Size"
-msgstr "Standartinis kairio rìmelio dydis"
+msgstr "Standartinis kairio rėmelio dydis"
 
 msgid "Usernames in Lowercase"
-msgstr "Vartotojù vardai ma¾osiomis raidìmis"
+msgstr "Vartotojų vardai mažosiomis raidėmis"
 
 msgid "Allow use of priority"
 msgstr "Leisti naudoti prioritetus"
 
 msgid "Hide SM attributions"
-msgstr "Paslìpti SquirrelMail atributus"
+msgstr "Paslėpti SquirrelMail atributus"
 
 msgid "Enable use of delivery receipts"
-msgstr "Çjungti pristatymo patvirtinimù naudojim±"
+msgstr "Įjungti pristatymo patvirtinimų naudojimą"
 
 msgid "Allow editing of identities"
 msgstr "Leisti keisti ID"
 
 msgid "Allow editing of full name"
-msgstr "Leisti keisti vard±"
+msgstr "Leisti keisti vardą"
 
 msgid "Use server-side sorting"
-msgstr "Naudoti rþ¹iavim± serverio pusìje"
+msgstr "Naudoti rūšiavimą serverio pusėje"
 
 msgid "Use server-side thread sorting"
-msgstr "Naudoti sekù rþ¹iavim± serverio pusìje"
+msgstr "Naudoti sekų rūšiavimą serverio pusėje"
 
 msgid "Allow server charset search"
-msgstr "Leisti paie¹k± pagal koduotê serveryje"
+msgstr "Leisti paiešką pagal koduotę serveryje"
 
 msgid "UID support"
 msgstr "UID palaikymas"
@@ -2011,43 +2012,43 @@ msgid "PHP session name"
 msgstr "PHP sesijos vardas"
 
 msgid "Message of the Day"
-msgstr "Standartinis prane¹imas"
+msgstr "Standartinis pranešimas"
 
 msgid "Database"
-msgstr "Duomenù bazì"
+msgstr "Duomenų bazė"
 
 msgid "Address book DSN"
-msgstr "Adresù knygos DSN"
+msgstr "Adresų knygos DSN"
 
 msgid "Address book table"
-msgstr "Adresù knygos lentelì"
+msgstr "Adresų knygos lentelė"
 
 msgid "Preferences DSN"
-msgstr "Nustatymù DSN"
+msgstr "Nustatymų DSN"
 
 msgid "Preferences table"
-msgstr "Nustatymù lentelì"
+msgstr "Nustatymų lentelė"
 
 msgid "Preferences username field"
-msgstr "Nustatymù vartotojo vardo laukas"
+msgstr "Nustatymų vartotojo vardo laukas"
 
 msgid "Preferences key field"
-msgstr "Nustatymù rakto laukas"
+msgstr "Nustatymų rakto laukas"
 
 msgid "Preferences value field"
-msgstr "Nustatymù reik¹mìs laukas"
+msgstr "Nustatymų reikšmės laukas"
 
 msgid "Themes"
 msgstr "Temos"
 
 msgid "Style Sheet URL (css)"
-msgstr "Stiliaus lentelìs adresas (CSS)"
+msgstr "Stiliaus lentelės adresas (CSS)"
 
 msgid "Default theme"
-msgstr "Standartinì tema"
+msgstr "Standartinė tema"
 
 msgid "Use index number of theme"
-msgstr "Naudoti tem± nurodytu numeriu"
+msgstr "Naudoti temą nurodytu numeriu"
 
 msgid "Configuration Administrator"
 msgstr "Konfiguracijos valdymas"
@@ -2073,16 +2074,16 @@ msgstr "Administravimas"
 msgid ""
 "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
 "remotely."
-msgstr "©is priedas leid¾ia keisti SquirrelMail konfiguracij±."
+msgstr "Šis priedas leidžia keisti SquirrelMail konfiguraciją."
 
 msgid "Bug Reports:"
-msgstr "Klaidù prane¹imai:"
+msgstr "Klaidų pranešimai:"
 
 msgid "Show button in toolbar"
-msgstr "Rodyti mygtuk± çrankiù juostoje"
+msgstr "Rodyti mygtuką įrankių juostoje"
 
 msgid "TODAY"
-msgstr "©IANDIEN"
+msgstr "ŠIANDIEN"
 
 msgid "Go"
 msgstr "Pirmyn"
@@ -2091,7 +2092,7 @@ msgid "l, F j Y"
 msgstr "Y F j, l"
 
 msgid "ADD"
-msgstr "PRIDÌTI"
+msgstr "PRIDĖTI"
 
 msgid "EDIT"
 msgstr "TAISYTI"
@@ -2100,22 +2101,22 @@ msgid "DEL"
 msgstr "TRINTI"
 
 msgid "Start time:"
-msgstr "Prad¾ia:"
+msgstr "Pradžia:"
 
 msgid "Length:"
-msgstr "Trukmì:"
+msgstr "Trukmė:"
 
 msgid "Priority:"
 msgstr "Prioritetas:"
 
 msgid "Title:"
-msgstr "Antra¹tì:"
+msgstr "Antraštė:"
 
 msgid "Set Event"
-msgstr "Çvesti çvykç"
+msgstr "Įvesti įvykį"
 
 msgid "Event Has been added!"
-msgstr "Çvykis buvo çtrauktas!"
+msgstr "Įvykis buvo įtrauktas!"
 
 msgid "Date:"
 msgstr "Data:"
@@ -2124,31 +2125,31 @@ msgid "Time:"
 msgstr "Laikas:"
 
 msgid "Day View"
-msgstr "Dienos per¾iþra"
+msgstr "Dienos peržiūra"
 
 msgid "Do you really want to delete this event?"
-msgstr "Ar tikrai norite i¹trinti ¹ç çvykç?"
+msgstr "Ar tikrai norite ištrinti šį įvykį?"
 
 msgid "Event deleted!"
-msgstr "Çvykis i¹trintas!"
+msgstr "Įvykis ištrintas!"
 
 msgid "Nothing to delete!"
-msgstr "Nìra ko trinti!"
+msgstr "Nėra ko trinti!"
 
 msgid "Update Event"
-msgstr "Atnaujinti çra¹±"
+msgstr "Atnaujinti įrašą"
 
 msgid "Do you really want to change this event from:"
-msgstr "Ar tikrai jþs norite pakeisti çvykç i¹"
+msgstr "Ar tikrai jūs norite pakeisti įvykį iš"
 
 msgid "to:"
-msgstr "ç:"
+msgstr "į:"
 
 msgid "Event updated!"
-msgstr "Çra¹as atnaujintas!"
+msgstr "Įrašas atnaujintas!"
 
 msgid "Month View"
-msgstr "Mìnesio per¾iþra"
+msgstr "Mėnesio peržiūra"
 
 msgid "0 min."
 msgstr "0 min."
@@ -2193,7 +2194,7 @@ msgid "Calendar"
 msgstr "Kalendorius"
 
 msgid "Delete & Prev"
-msgstr "Trinti ir grç¾ti"
+msgstr "Trinti ir grįžti"
 
 msgid "Delete & Next"
 msgstr "Trinti ir eiti toliau"
@@ -2202,13 +2203,13 @@ msgid "Move to:"
 msgstr "Perkelti:"
 
 msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
-msgstr "Trynimo/Perkìlimo/Judìjimo mygtukai:"
+msgstr "Trynimo/Perkėlimo/Judėjimo mygtukai:"
 
 msgid "Display at top"
-msgstr "Rodyti vir¹uje"
+msgstr "Rodyti viršuje"
 
 msgid "with move option"
-msgstr "rodyti ir permetimo opcij±"
+msgstr "rodyti ir permetimo opciją"
 
 msgid "Display at bottom"
 msgstr "Rodyti apachioje"
@@ -2217,46 +2218,46 @@ msgid ""
 "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
 "is a pretty reliable list to scan spam from."
 msgstr ""
-"KOMERCINIS - ©iame s±ra¹e saugomi serveriai yra patikrinti spameriai. Tai "
-"yra gana patikimas s±ra¹as."
+"KOMERCINIS - Šiame sąraše saugomi serveriai yra patikrinti spameriai. Tai "
+"yra gana patikimas sąrašas."
 
 msgid ""
 "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
 "be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
 "to use."
 msgstr ""
-"KOMERCINIS - Tai yra s±ra¹as serveriù, kurie yra sukonfiguruoti taip, kad "
-"leid¾ia pro juos siùsti spam±. Dar vienas patikimas s±ra¹as."
+"KOMERCINIS - Tai yra sąrašas serverių, kurie yra sukonfiguruoti taip, kad "
+"leidžia pro juos siųsti spamą. Dar vienas patikimas sąrašas."
 
 msgid ""
 "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
 "their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
 "account and send spam directly from there."
 msgstr ""
-"KOMERCINIS - ©iame sara¹e sura¹yti dinaminiù adresù tinklai, i¹ kuriù "
-"u¾fiksuoti spaminimo atvejai."
+"KOMERCINIS - Šiame saraše surašyti dinaminių adresų tinklai, iš kurių "
+"užfiksuoti spaminimo atvejai."
 
 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
-msgstr "KOMERCINIS - RBL+ Blackhole çra¹ai."
+msgstr "KOMERCINIS - RBL+ Blackhole įrašai."
 
 msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
-msgstr "KOMERCINIS - RBL+ OpenRelay çra¹ai."
+msgstr "KOMERCINIS - RBL+ OpenRelay įrašai."
 
 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
-msgstr "KOMERCINIS - RBL+ Dial-up çra¹ai."
+msgstr "KOMERCINIS - RBL+ Dial-up įrašai."
 
 msgid ""
 "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
 "include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - Osirusoft Relays - Osirusoft saugo patikrintus atvirù pa¹to "
-"serveriù sara¹us. Pana¹u, kad çtraukia ir abuse@uunet.net pateikiamus "
+"NEMOKAMAS - Osirusoft Relays - Osirusoft saugo patikrintus atvirų pašto "
+"serverių sarašus. Panašu, kad įtraukia ir abuse@uunet.net pateikiamus "
 "adresus."
 
 msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - Osirusoft Dialups - Osirusoft dinaminiù adresù, i¹ kuriù "
-"siunèiami spam tipo lai¹kai, s±ra¹as"
+"NEMOKAMAS - Osirusoft Dialups - Osirusoft dinaminių adresų, iš kurių "
+"siunčiami spam tipo laiškai, sąrašas"
 
 msgid ""
 "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
@@ -2264,22 +2265,22 @@ msgid ""
 "to catch abuse auto-replies from some ISPs."
 msgstr ""
 "NEMOKAMAS - Osirusoft Confirmed Spam Source - Adresai, kurie nuolat "
-"siuntinìja spam± ir kurie buvo çtraukti dìl pasikartojanèiù skundù. Reiktù "
+"siuntinėja spamą ir kurie buvo įtraukti dėl pasikartojančių skundų. Reiktų "
 "naudoti atsargiai. Atrodo, kad pagauna ir dalies IPT antispaminius atsakymus."
 
 msgid ""
 "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
 "other mail servers that are not secure."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - Osirusoft Smart Hosts - Serveriai, kurie nìra atviri, taèiau "
-"priimantys pa¹t± i¹ kitù neapsaugotù serveriù."
+"NEMOKAMAS - Osirusoft Smart Hosts - Serveriai, kurie nėra atviri, tačiau "
+"priimantys paštą iš kitų neapsaugotų serverių."
 
 msgid ""
 "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
 "ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
 "abuse auto-replies from some ISPs."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - Osirusoft Spamware Developers - Manoma, kad ¹ie IP priklauso "
+"NEMOKAMAS - Osirusoft Spamware Developers - Manoma, kad šie IP priklauso "
 "kompanijoms, kurios gamina programas, naudojamas spamui. Atrodo, kad pagauna "
 "ir dalies IPT automatinius antispamo atsakymus."
 
@@ -2287,122 +2288,124 @@ msgid ""
 "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
 "users in without confirmation."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - Grupiniù ¾inuèiù (mailing "
-"lists) serveriù, kurie çtraukia adresus negavê i¹ adresato patvirtinimo, "
-"s±ra¹ai. "
+"NEMOKAMAS - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - Grupinių žinučių (mailing "
+"lists) serverių, kurie įtraukia adresus negavę iš adresato patvirtinimo, "
+"sąrašai. "
 
 msgid ""
 "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
 "cgi scripts. (planned)."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - Osirusoft pa¾eid¾iami formmail.cgi skriptai - Nesaugiù frommail."
-"cgi skriptù s±ra¹ai. (Planuojamas)"
+"NEMOKAMAS - Osirusoft pažeidžiami formmail.cgi skriptai - Nesaugių frommail."
+"cgi skriptų sąrašai. (Planuojamas)"
 
 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - Osirusoft atviri proxy serveriai - Atvirù proxy serveriù s±ra¹ai."
+"NEMOKAMAS - Osirusoft atviri proxy serveriai - Atvirų proxy serverių sąrašai."
 
 msgid ""
 "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
 "false positives than ORBS did though."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - ORDB pasirodì pasitraukus ORBS filtrams. Atrodo, kad yra ¹iek "
-"tiek tikslesnis u¾ ORBS."
+"NEMOKAMAS - ORDB pasirodė pasitraukus ORBS filtrams. Atrodo, kad yra šiek "
+"tiek tikslesnis už ORBS."
 
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
-msgstr "NEMOKAMAS - Five-Ten-sg.com - Tiesioginiù spameriù s±ra¹ai."
+msgstr "NEMOKAMAS - Five-Ten-sg.com - Tiesioginių spamerių sąrašai."
 
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - Five-Ten-sg.com - Dial-up s±ra¹ai - saugo dalç DSL tinklù adresù."
+"NEMOKAMAS - Five-Ten-sg.com - Dial-up sąrašai - saugo dalį DSL tinklų adresų."
 
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - Five-Ten-sg.com - Grupiniai ¾inuèiù siuntinìjimo serveriai, "
-"nereikalaujantys patvirtinimo i¹ adresato."
+"NEMOKAMAS - Five-Ten-sg.com - Grupiniai žinučių siuntinėjimo serveriai, "
+"nereikalaujantys patvirtinimo iš adresato."
 
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
-msgstr "NEMOKAMAS - Five-Ten-sg.com - Kiti spameriù s±ra¹ai."
+msgstr "NEMOKAMAS - Five-Ten-sg.com - Kiti spamerių sąrašai."
 
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
-msgstr "NEMOKAMAS - Five-Ten-sg.com - Single Stage serveriù s±ra¹ai."
+msgstr "NEMOKAMAS - Five-Ten-sg.com - Single Stage serverių sąrašai."
 
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
-msgstr "NEMOKAMAS - Five-Ten-sg.com - Spam± palaikinèiù serveriù s±ra¹ai."
+msgstr "NEMOKAMAS - Five-Ten-sg.com - Spamą palaikinčių serverių sąrašai."
 
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
-msgstr "NEMOKAMAS - Five-Ten-sg.com - WWW formù s±ra¹ai."
+msgstr "NEMOKAMAS - Five-Ten-sg.com - WWW formų sąrašai."
 
 msgid ""
 "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
 "the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
 "you NOT use their service."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - Dorklayers saugo tik rimtus atvirus serverius, esanèius u¾ JAV "
-"ribù (kad nepaduotù ç teism±). Çdomiausia, kad jù paèiù puslapiai "
-"rekomenduoja nesinaudoti jù paslaugomis."
+"NEMOKAMAS - Dorklayers saugo tik rimtus atvirus serverius, esanÄ\8dius už JAV "
+"ribų (kad nepaduotų į teismą). Įdomiausia, kad jų pačių puslapiai "
+"rekomenduoja nesinaudoti jų paslaugomis."
 
 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
-msgstr "NEMOKAMAS - SPAMhaus - Gerai ¾inomù spameriù s±ra¹as"
+msgstr "NEMOKAMAS - SPAMhaus - Gerai žinomų spamerių sąrašas"
 
 msgid ""
 "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
 "have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS, ¹iuo metu - SPAMCOP - Çdomus sprendimas, kuris saugo serverius, "
-"kuriuose spamas sudaro didesnê dalç nuo bendro ¾inuèiù srauto (85% ir "
+"NEMOKAMAS, šiuo metu - SPAMCOP - Įdomus sprendimas, kuris saugo serverius, "
+"kuriuose spamas sudaro didesnę dalį nuo bendro žinučių srauto (85% ir "
 "daugiau)."
 
 msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
-msgstr "NEMOKAMAS - dev.null.dk - Nìra informacijos apie ¹ç s±ra¹±"
+msgstr "NEMOKAMAS - dev.null.dk - Nėra informacijos apie šį sąrašą"
 
 msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
-msgstr "NEMOKAMAS - visi.com - Atvirù serveriù s±ra¹as. Gana konservatyvus"
+msgstr "NEMOKAMAS - visi.com - Atvirų serverių sąrašas. Gana konservatyvus"
 
 msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - 2mbit.com atviri serveriai - Dar vienas atvirù serveriù (Open "
-"Relay) s±ra¹as"
+"NEMOKAMAS - 2mbit.com atviri serveriai - Dar vienas atvirų serverių (Open "
+"Relay) sąrašas"
 
 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
-msgstr "NEMOKAMAS - 2mbit.com SPAM'o ¹altiniai - Tiesioginiù spameriù s±ra¹ai."
+msgstr "NEMOKAMAS - 2mbit.com SPAM'o šaltiniai - Tiesioginių spamerių sąrašai."
 
 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
-msgstr "NEMOKAMAS - 2mbit.com SPAM IPT - IPT, kurie palaiko spam±, s±ra¹as"
+msgstr "NEMOKAMAS - 2mbit.com SPAM IPT - IPT, kurie palaiko spamą, sąrašas"
 
 msgid ""
 "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
 "assigned IPs."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - Leadmon DUL - Dar vienas Dial-up ar kitù dinami¹kai skirstomù "
-"adresù s±ra¹as"
+"NEMOKAMAS - Leadmon DUL - Dar vienas Dial-up ar kitų dinamiškai skirstomų "
+"adresų sąrašas"
 
 msgid ""
 "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
 "directly from."
-msgstr "NEMOKAMAS - Leadmon SPAM'o ¹altiniai - Adresù, i¹ kuriù buvo pasiùstas spamas ç Leadmon.net, s±ra¹as"
+msgstr ""
+"NEMOKAMAS - Leadmon SPAM'o šaltiniai - Adresų, iš kurių buvo pasiųstas "
+"spamas į Leadmon.net, sąrašas"
 
 msgid ""
 "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
 "in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
 "services."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - Leadmon Bult Mailers - Siuntìjai, kurie nereikalauja sutikimo "
-"patvirtinimo arba kurie praleido ¾inomus spamerius"
+"NEMOKAMAS - Leadmon Bult Mailers - Siuntėjai, kurie nereikalauja sutikimo "
+"patvirtinimo arba kurie praleido Å¾inomus spamerius"
 
 msgid ""
 "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
 "other active RBLs."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - Leadmon Open Relays - Vienetiniai atviri serveriai nepaminìti "
-"kituose tokiù serveriù s±ra¹uose"
+"NEMOKAMAS - Leadmon Open Relays - Vienetiniai atviri serveriai nepaminėti "
+"kituose tokių serverių sąrašuose"
 
 msgid ""
 "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
 "other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - Leadmon Multi-stage - Susieti atviri serveriai, kurie nepaminìti "
-"kituose s±ra¹uose ir kurie siuntì spam± ç Leadmon.net"
+"NEMOKAMAS - Leadmon Multi-stage - Susieti atviri serveriai, kurie nepaminėti "
+"kituose sąrašuose ir kurie siuntė spamą į Leadmon.net"
 
 msgid ""
 "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
@@ -2410,15 +2413,15 @@ msgid ""
 "mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
 "Leadmon.net."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - Leadmon SpamBlock - ©iame s±ra¹e esantys serveriai siuntì spam± "
-"ç Leadmon.net i¹ adresù, kurie neturi DNS çra¹ù"
+"NEMOKAMAS - Leadmon SpamBlock - Šiame sąraše esantys serveriai siuntė spamą "
+"į Leadmon.net iš adresų, kurie neturi DNS įrašų"
 
 msgid ""
 "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
 "SPAM Sources."
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS, kol kas - Not Just Another Blacklist - atvirù serveriù ir "
-"tiesioginiù spameriù s±ra¹as"
+"NEMOKAMAS, kol kas - Not Just Another Blacklist - atvirų serverių ir "
+"tiesioginių spamerių sąrašas"
 
 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
 msgstr "NEMOKAMAS, kol kas - Not Just Another Blacklist - Dial-up adresai"
@@ -2429,7 +2432,7 @@ msgstr ""
 
 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
 msgstr ""
-"NEMOKAMAS - Distributed Sender Boycott List - patvirtinti auk¹tesnio lygio "
+"NEMOKAMAS - Distributed Sender Boycott List - patvirtinti aukštesnio lygio "
 "serveriai"
 
 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
@@ -2437,45 +2440,45 @@ msgstr ""
 "NEMOKAMAS - Distributed Sender Boycott List - nepatvirtinti atviri serveriai"
 
 msgid "Saved Scan type"
-msgstr "I¹saugotas paie¹kos tipas"
+msgstr "Išsaugotas paieškos tipas"
 
 msgid "Message Filtering"
-msgstr "®inuèiù filtravimas"
+msgstr "Žinučių filtravimas"
 
 msgid "What to Scan:"
-msgstr "K± tikrinti"
+msgstr "Ką tikrinti"
 
 msgid "All messages"
-msgstr "Visas ¾inutes"
+msgstr "Visas Å¾inutes"
 
 msgid "Only unread messages"
-msgstr "Tik neperskaitytas ¾inutes"
+msgstr "Tik neperskaitytas Å¾inutes"
 
 msgid "Save"
-msgstr "I¹saugoti"
+msgstr "Išsaugoti"
 
 msgid "Match:"
 msgstr "Laukas:"
 
 msgid "Header"
-msgstr "Antra¹tì"
+msgstr "Antraštė"
 
 msgid "Contains:"
 msgstr "Turi:"
 
 #, c-format
 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
-msgstr "Jei <b>%s</b> turi <b>%s</b>, tada perkelti lai¹k± ç <b>%s</b> "
+msgstr "Jei <b>%s</b> turi <b>%s</b>, tada perkelti laišką į <b>%s</b> "
 
 msgid "Message Filters"
-msgstr "®inuèiù filtrai"
+msgstr "Žinučių filtrai"
 
 msgid ""
 "Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
 "filtered into different folders for easier organization."
 msgstr ""
-"Filtravimas leid¾ia i¹skirstyti ç skirtingus aplankus ¾inutes atitinkanèias "
-"nustatytus kriterijus ir taip valdyti savo ateinantç pa¹t±."
+"Filtravimas leidžia išskirstyti į skirtingus aplankus žinutes atitinkančias "
+"nustatytus kriterijus ir taip valdyti savo ateinantį paštą."
 
 msgid "SPAM Filters"
 msgstr "Spamo filtrai"
@@ -2484,19 +2487,19 @@ msgid ""
 "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
 "junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
 msgstr ""
-"Spamo filtrai leid¾ia jums pasinaudoti çvairiais DNS pagrindu sudarytais "
-"s±ra¹ais, kad atsikratyti ¹iuk¹liù, kurios pasiekia jþsù pa¹to dì¾ê."
+"Spamo filtrai leidžia jums pasinaudoti įvairiais DNS pagrindu sudarytais "
+"sąrašais, kad atsikratyti šiukšlių, kurios pasiekia jūsų pašto dėžę."
 
 msgid "Spam Filtering"
 msgstr "Spamo filtravimas"
 
 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
 msgstr ""
-"DÌMESIO! Papra¹ykite jþsù pa¹to administratoriù nustatyti "
-"SpamFilters_YourHop kintam±jç."
+"DĖMESIO! Paprašykite jūsų pašto administratorių nustatyti "
+"SpamFilters_YourHop kintamąjį."
 
 msgid "Move spam to:"
-msgstr "Perkelti spam± ç:"
+msgstr "Perkelti spamą į:"
 
 msgid ""
 "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
@@ -2505,10 +2508,10 @@ msgid ""
 "periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
 "around."
 msgstr ""
-"Spamo siuntimas tiesiai ç ¹iuk¹liù dì¾ê gali bþti ne pati geriausia mintis, "
-"kadangi jþs netyèia galite ten nusiùsti ¾inutes nuo draugù ar ¾inuèiù "
-"serveriù. Kad ir kokç nustatytumìte aplank±, çsitikinkite, kad jis bþtù "
-"periodi¹kai valomas ir nei¹sipþstù bendra jþsù pa¹to dì¾ìs u¾imama vieta."
+"Spamo siuntimas tiesiai į šiukšlių dėžę gali būti ne pati geriausia mintis, "
+"kadangi jūs netyčia galite ten nusiųsti žinutes nuo draugų ar žinučių "
+"serverių. Kad ir kokį nustatytumėte aplanką, įsitikinkite, kad jis būtų "
+"periodiÅ¡kai valomas ir neiÅ¡sipÅ«stų bendra jÅ«sų paÅ¡to dÄ\97žÄ\97s užimama vieta."
 
 msgid ""
 "The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
@@ -2517,46 +2520,46 @@ msgid ""
 "scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
 "you'll scan even the spam you read with the new filters."
 msgstr ""
-"Kuo daugiau ¾inuèiù skanuojate, tuo ilgiau tai u¾trunka. Rekomenduotina "
-"skanuoti tik naujas ¾inutes. Jei padarìte kokius nors pakitimus filtruose - "
-"laikinai nustatykite visù ¾inuèiù skanavim±, apsilankykite INBOX aplanke ir "
-"vìl gr±¾inkite tik naujù ¾inuèiù skanavim±. Taip jþsù nauji spamo filtrai "
-"bus pritaikyti seniesiems lai¹kams."
+"Kuo daugiau Å¾inuÄ\8dių skanuojate, tuo ilgiau tai užtrunka. Rekomenduotina "
+"skanuoti tik naujas žinutes. Jei padarėte kokius nors pakitimus filtruose - "
+"laikinai nustatykite visų žinučių skanavimą, apsilankykite INBOX aplanke ir "
+"vėl grąžinkite tik naujų žinučių skanavimą. Taip jūsų nauji spamo filtrai "
+"bus pritaikyti seniesiems laiškams."
 
 #, c-format
 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
-msgstr "Spamas siunèiamas ç <b>%s</b>"
+msgstr "Spamas siunčiamas į <b>%s</b>"
 
 msgid "[<i>not set yet</i>]"
 msgstr "[<i>dar nenustatyta</i>]"
 
 #, c-format
 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
-msgstr "Spamo tikrinimas ribojamas iki <b>%s</b> ¾inuèiù"
+msgstr "Spamo tikrinimas ribojamas iki <b>%s</b> žinučių"
 
 msgid "New Messages Only"
-msgstr "Tik naujas ¾inutes"
+msgstr "Tik naujas Å¾inutes"
 
 msgid "All Messages"
-msgstr "Visas ¾inutes"
+msgstr "Visas Å¾inutes"
 
 msgid "ON"
-msgstr "Çjungta"
+msgstr "Įjungta"
 
 msgid "OFF"
-msgstr "I¹jungta"
+msgstr "Išjungta"
 
 msgid " not found."
 msgstr " nerasta."
 
 msgid "Today's Fortune"
-msgstr "Eilinì citata"
+msgstr "Eilinė citata"
 
 msgid "Fortunes:"
 msgstr "Citatos:"
 
 msgid "Show fortunes at top of mailbox"
-msgstr "Rodyti citatas vir¹ ¾inuèiù s±ra¹o"
+msgstr "Rodyti citatas virš žinučių sąrašo"
 
 msgid "IMAP server information"
 msgstr "IMAP serverio informacija"
@@ -2566,54 +2569,54 @@ msgid ""
 "These tests use the Squirrelmail IMAP commands and your current Squirrelmail "
 "configuration. Custom command strings can be used."
 msgstr ""
-"Galima paleisti bandom±sias IMAP komandas ir patikrinti serverio reakcijas. "
-"Paprastai testai naudoja IMAP komandas atitinkanèias dabartinê SquirrelMail "
-"konfiguracij±. Galima naudoti ir kitas komandas."
+"Galima paleisti bandomąsias IMAP komandas ir patikrinti serverio reakcijas. "
+"Paprastai testai naudoja IMAP komandas atitinkančias dabartinę SquirrelMail "
+"konfiguraciją. Galima naudoti ir kitas komandas."
 
 msgid "Mailinglist"
-msgstr "Susira¹inìjimo s±ra¹as"
+msgstr "Susirašinėjimo sąrašas"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
 "receive an emailed response at the address below."
 msgstr ""
-"©i komanda nusiùs ¾inutê ç %s, pra¹ydama pagalbos. Atsakymai turìtù grç¾ti ç "
-"¾emiau esantç adres±"
+"Ši komanda nusiųs žinutę į %s, prašydama pagalbos. Atsakymai turėtų grįžti į "
+"žemiau esantį adresą"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
 "this list. You will be subscribed with the address below."
 msgstr ""
-"©i komanda nusiùs ¾inutê ç %s, pra¹ydama jus çtraukti ç ¹ç susira¹inìjimo "
-"s±ra¹±. Bandoma bus çtraukti ¾emiau esantç adres±."
+"Ši komanda nusiųs žinutę į %s, prašydama jus įtraukti į šį susirašinėjimo "
+"sąrašą. Bandoma bus įtraukti žemiau esantį adresą."
 
 #, c-format
 msgid ""
 "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
 "this list. It will try to unsubscribe the adress below."
 msgstr ""
-"©i komanda nusiùs ¾inutê ç %s, pra¹ydama jus pa¹alinti i¹ ¹io susira¹inìjimo "
-"s±ra¹o. Bandoma bus nura¹yti ¾emiau esantç adres±."
+"Ši komanda nusiųs žinutę į %s, prašydama jus pašalinti iš šio susirašinėjimo "
+"sąrašo. Bandoma bus nurašyti žemiau esantį adresą."
 
 msgid "Send Mail"
-msgstr "I¹siùsti ¾inutê"
+msgstr "Išsiųsti žinutę"
 
 msgid "Post to List"
-msgstr "I¹siùsti ¾inutê s±ra¹an"
+msgstr "Išsiųsti žinutę sąrašan"
 
 msgid "Reply to List"
-msgstr "Atsakyti ç s±ra¹±"
+msgstr "Atsakyti į sąrašą"
 
 msgid "List Archives"
-msgstr "Susira¹inìjimo archyvai"
+msgstr "Susirašinėjimo archyvai"
 
 msgid "Contact Listowner"
-msgstr "Susisiekti su s±ra¹o pri¾iþrìtoju"
+msgstr "Susisiekti su sąrašo prižiūrėtoju"
 
 msgid "Mailing List"
-msgstr "Susira¹inìjimo s±ra¹as"
+msgstr "Susirašinėjimo sąrašas"
 
 msgid "POP3 connect:"
 msgstr "POP3 susijungimo komanda:"
@@ -2631,13 +2634,13 @@ msgid "no login ID submitted"
 msgstr "nepateiktas joks prisijungimo ID"
 
 msgid "connection not established"
-msgstr "nìra susijungimo"
+msgstr "nėra susijungimo"
 
 msgid "POP3 pass:"
-msgstr "POP3 slapta¾odis:"
+msgstr "POP3 slaptažodis:"
 
 msgid "No password submitted"
-msgstr "Nebuvo pateiktas slapta¾odis"
+msgstr "Nebuvo pateiktas slaptažodis"
 
 msgid "authentication failed "
 msgstr "autorizacija nepavyko "
@@ -2652,7 +2655,7 @@ msgid "No login ID submitted"
 msgstr "Nebuvo pateiktas vartotojo vardas"
 
 msgid "No server banner"
-msgstr "Serveris neprisistatì"
+msgstr "Serveris neprisistatė"
 
 msgid "abort"
 msgstr "nutraukti"
@@ -2670,13 +2673,13 @@ msgid "POP3 pop_list:"
 msgstr "POP3 pop_list:"
 
 msgid "Premature end of list"
-msgstr "Netvarkinga s±ra¹o pabaiga"
+msgstr "Netvarkinga sąrašo pabaiga"
 
 msgid "POP3 get:"
-msgstr "POP3 ¾inuèiù gavimo komanda:"
+msgstr "POP3 žinučių gavimo komanda:"
 
 msgid "POP3 last:"
-msgstr "POP3 paskutinìs ¾inutìs komanda:"
+msgstr "POP3 paskutinės žinutės komanda:"
 
 msgid "POP3 reset:"
 msgstr "POP3 reset:"
@@ -2685,7 +2688,7 @@ msgid "POP3 send_cmd:"
 msgstr "POP3 send_cmd:"
 
 msgid "Empty command string"
-msgstr "Tu¹èia komandos eilutì"
+msgstr "Tuščia komandos eilutė"
 
 msgid "POP3 quit:"
 msgstr "POP3 quit:"
@@ -2700,25 +2703,25 @@ msgid "POP3 delete:"
 msgstr "POP3 trynimo komanda:"
 
 msgid "No msg number submitted"
-msgstr "Nebuvo pateiktas ¾inuèiù skaièius"
+msgstr "Nebuvo pateiktas žinučių skaičius"
 
 msgid "Command failed "
 msgstr "Komanda nepavyko"
 
 msgid "Select Server:"
-msgstr "Pasirinkti serverç:"
+msgstr "Pasirinkti serverį:"
 
 msgid "Password for"
-msgstr "Slapta¾odis skirtas"
+msgstr "Slaptažodis skirtas"
 
 msgid "Fetch Mail"
-msgstr "Atsiùsti pa¹t±"
+msgstr "Atsiųsti paštą"
 
 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
-msgstr "Nutolês POP serveris. Gauname ¾inutes"
+msgstr "NutolÄ\99s POP serveris. Gauname Å¾inutes"
 
 msgid "Fetching from "
-msgstr "Atsiunèiame i¹ "
+msgstr "Atsiunčiame iš "
 
 msgid "Oops, "
 msgstr "Vai, vai, vai, "
@@ -2733,64 +2736,64 @@ msgid "Login Failed:"
 msgstr "Prisijungti nepavyko:"
 
 msgid "Login OK: No new messages"
-msgstr "Prisijungti pavyko: Nìra naujù ¾inuèiù"
+msgstr "Prisijungti pavyko: Nėra naujų žinučių"
 
 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
-msgstr "Prisijungti pavyko. Dì¾ì tu¹èia"
+msgstr "Prisijungti pavyko. Dėžė tuščia"
 
 msgid "Login OK: Inbox contains ["
-msgstr "Prisijungti pavyko: Dì¾ìje yra ["
+msgstr "Prisijungti pavyko: Dėžėje yra ["
 
 msgid "] messages"
-msgstr "] ¾inuèiù"
+msgstr "] žinučių"
 
 msgid "Fetching UIDL..."
-msgstr "Siunèiame UIDL..."
+msgstr "Siunčiame UIDL..."
 
 msgid "Server does not support UIDL."
 msgstr "Serveris nepalaiko UIDL."
 
 msgid "Leaving Mail on Server..."
-msgstr "®inutìs paliekamos serveryje..."
+msgstr "Žinutės paliekamos serveryje..."
 
 msgid "Deleting messages from server..."
-msgstr "Trinamos ¾inutìs serveryje..."
+msgstr "Trinamos žinutės serveryje..."
 
 msgid "Fetching message "
-msgstr "Atsiunèiame ¾inutê "
+msgstr "Atsiunčiame žinutę "
 
 msgid "Server error...Disconnect"
 msgstr "Serverio klaida...Atsijungiam"
 
 msgid "Reconnect from dead connection"
-msgstr "Prisijungiam i¹ naujo po ry¹io sutrikimo"
+msgstr "Prisijungiam iš naujo po ryšio sutrikimo"
 
 msgid "Saving UIDL"
-msgstr "I¹saugomas UIDL"
+msgstr "Išsaugomas UIDL"
 
 msgid "Refetching message "
-msgstr "Persiunèiame ¾inutê "
+msgstr "Persiunčiame žinutę "
 
 msgid "Error Appending Message!"
-msgstr "Çvyko klaida bandant prijungti ¾inutê!"
+msgstr "Įvyko klaida bandant prijungti žinutę!"
 
 msgid "Closing POP"
-msgstr "U¾daromas POP susijungimas"
+msgstr "Uždaromas POP susijungimas"
 
 msgid "Logging out from IMAP"
 msgstr "Atsijungiam nuo IMAP serverio"
 
 msgid "Message appended to mailbox"
-msgstr "®inutì padìta ç esam± pa¹to dì¾ê"
+msgstr "Žinutė padėta į esamą pašto dėžę"
 
 msgid "Message "
-msgstr "®inutì "
+msgstr "Žinutė "
 
 msgid " deleted from Remote Server!"
-msgstr " i¹trinta nutolusiame serveryje!"
+msgstr " ištrinta nutolusiame serveryje!"
 
 msgid "Delete failed:"
-msgstr "Nepavyko i¹trinti:"
+msgstr "Nepavyko ištrinti:"
 
 msgid "Remote POP server settings"
 msgstr "Nutolusio POP serverio nustatymai"
@@ -2801,23 +2804,23 @@ msgid ""
 "encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
 "server can be undone by a hacker reading the source to this file."
 msgstr ""
-"Jþs turite suprasti, kad kodavimas, kuriuo saugomas jþsù slapta¾odis nìra "
-"visi¹kai saugus. Taèiau jei jþs naudojate paprast± POP tipo pa¹t±, jame "
-"taipogi nìra jokio kodavimo ir jþsù neu¾koduotas slapta¾odis jau daug kartù "
-"lankìsi :) tinkle. Be to èia naudojamas kodavimas gali bþti atkoduotas "
-"kiekvieno çsilau¾ìlio, kuris mokìs skaityti slapta¾odç u¾kodavusios "
+"Jūs turite suprasti, kad kodavimas, kuriuo saugomas jūsų slaptažodis nėra "
+"visiškai saugus. Tačiau jei jūs naudojate paprastą POP tipo paštą, jame "
+"taipogi nėra jokio kodavimo ir jūsų neužkoduotas slaptažodis jau daug kartų "
+"lankėsi :) tinkle. Be to čia naudojamas kodavimas gali būti atkoduotas "
+"kiekvieno Ä¯silaužÄ\97lio, kuris mokÄ\97s skaityti slaptažodį užkodavusios "
 "programos tekstus."
 
 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
 msgstr ""
-"Jei nenurodysite slapta¾od¾io, jo jþsù paklaus, kai bandysite atsisiùsti "
-"lai¹kus."
+"Jei nenurodysite slaptažodžio, jo jūsų paklaus, kai bandysite atsisiųsti "
+"laiškus."
 
 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
-msgstr "U¾koduoti slapta¾od¾ius (tik informacijai)"
+msgstr "Užkoduoti slaptažodžius (tik informacijai)"
 
 msgid "Add Server"
-msgstr "Pridìti serverç"
+msgstr "Pridėti serverį"
 
 msgid "Server:"
 msgstr "Serveris:"
@@ -2832,19 +2835,19 @@ msgid "Username:"
 msgstr "Vartotojo vardas:"
 
 msgid "Store in Folder:"
-msgstr "I¹saugoti aplanke:"
+msgstr "Išsaugoti aplanke:"
 
 msgid "Leave Mail on Server"
-msgstr "Palikti ¾inutes serveryje"
+msgstr "Palikti Å¾inutes serveryje"
 
 msgid "Check mail during login"
-msgstr "Patikrinti pa¹t± prisijungiant"
+msgstr "Patikrinti paštą prisijungiant"
 
 msgid "Check mail during folder refresh"
-msgstr "Patikrinti pa¹t± perkraunant puslapius"
+msgstr "Patikrinti paštą perkraunant puslapius"
 
 msgid "Modify Server"
-msgstr "Keisti serverç"
+msgstr "Keisti serverį"
 
 msgid "Server Name:"
 msgstr "Serverio vardas:"
@@ -2853,86 +2856,86 @@ msgid "Modify"
 msgstr "Keisti"
 
 msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr "Nesukurta jokiù serveriù apra¹ymù. Pabandykite pridìti nors vien±."
+msgstr "Nesukurta jokių serverių aprašymų. Pabandykite pridėti nors vieną."
 
 msgid "Fetching Servers"
-msgstr "Siunèiame i¹ serveriù"
+msgstr "Siunčiame iš serverių"
 
 msgid "Confirm Deletion of a Server"
-msgstr "Patvirtinkite, kad norite i¹trinti pasirinkt± serverç"
+msgstr "Patvirtinkite, kad norite ištrinti pasirinktą serverį"
 
 msgid "Selected Server:"
 msgstr "Pasirinktas serveris:"
 
 msgid "Confirm delete of selected server?"
-msgstr "Ar tikrai norite i¹trinti pasirinkt± serverç?"
+msgstr "Ar tikrai norite ištrinti pasirinktą serverį?"
 
 msgid "Confirm Delete"
-msgstr "Patvirtinkite, kad tikrai norite i¹trinti"
+msgstr "Patvirtinkite, kad tikrai norite ištrinti"
 
 msgid "Undefined Function"
-msgstr "Neapra¹yta funkcija"
+msgstr "Neaprašyta funkcija"
 
 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
-msgstr "Ei! Ko jþs ie¹kote?"
+msgstr "Ei! Ko jūs ieškote?"
 
 msgid "Fetch"
-msgstr "Atsiùsti i¹ kitur"
+msgstr "Atsiųsti iš kitur"
 
 msgid "Warning, "
-msgstr "Perspìjimas, "
+msgstr "Perspėjimas, "
 
 msgid "Mail Fetch Result:"
-msgstr "®inuèiù persiuntimo rezultatai:"
+msgstr "Žinučių persiuntimo rezultatai:"
 
 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr "®inuèiù paìmimas i¹ kito serverio"
+msgstr "Žinučių paėmimas iš kito serverio"
 
 msgid ""
 "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
 "account on this server."
 msgstr ""
-"Èia apra¹omi pa¹to paìmimo i¹ kito pop3 serverio ir jo patalpinimo ç jþsù "
-"esam± pa¹to dì¾ê parametrai."
+"Čia aprašomi pašto paėmimo iš kito pop3 serverio ir jo patalpinimo į jūsų "
+"esamą pašto dėžę parametrai."
 
 msgid "Message Details"
-msgstr "®inutìs detalìs"
+msgstr "Žinutės detalės"
 
 msgid "Close Window"
-msgstr "U¾daryti lang±"
+msgstr "Uždaryti langą"
 
 msgid "Save Message"
-msgstr "I¹saugoti ¾inutê"
+msgstr "Išsaugoti žinutę"
 
 msgid "View Message details"
-msgstr "Per¾iþrìti ¾inutìs detales"
+msgstr "Peržiūrėti žinutės detales"
 
 msgid "New Mail Notification"
-msgstr "Perspìjimai apie naujas ¾inutes"
+msgstr "PerspÄ\97jimai apie naujas Å¾inutes"
 
 msgid ""
 "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
 "unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
 "to play in the provided file box."
 msgstr ""
-"Pasirinkite <b>Groti garsus</b> norìdami, kad nar¹yklì prane¹tù apie "
-"pasirod¾iusias naujas ¾inutes i¹leisdama kokius nors garsus. Jums teks "
-"nurodyti, k± bþtent turìs groti nar¹yklì."
+"Pasirinkite <b>Groti garsus</b> norėdami, kad naršyklė praneštų apie "
+"pasirodžiusias naujas žinutes išleisdama kokius nors garsus. Jums teks "
+"nurodyti, ką būtent turės groti naršyklė."
 
 msgid ""
 "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
 "folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
 msgstr ""
-"<b>Tikrinti visus aplankus, ne tik INBOX</b> nustatymas leid¾ia tikrinti, ar "
-"naujos ¾inutìs pasirodo ne tik INBOX aplanke, net ir kituose aplankuose."
+"<b>Tikrinti visus aplankus, ne tik INBOX</b> nustatymas leidžia tikrinti, ar "
+"naujos žinutės pasirodo ne tik INBOX aplanke, net ir kituose aplankuose."
 
 msgid ""
 "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
 "window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
 msgstr ""
-"Pasirinkdami <b>I¹kviesti nauj± lang±</b> nustatym±, çjungsite naujo "
-"nar¹yklìs lango i¹¹okim± pasirod¾ius naujoms ¾inutìms (reikalauja JavaScript "
-"palaikymo nar¹yklìje)."
+"Pasirinkdami <b>Iškviesti naują langą</b> nustatymą, įjungsite naujo "
+"naršyklės lango iššokimą pasirodžius naujoms žinutėms (reikalauja JavaScript "
+"palaikymo naršyklėje)."
 
 msgid ""
 "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
@@ -2940,10 +2943,10 @@ msgid ""
 "been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
 "by sounds or popups for unseen mail."
 msgstr ""
-"Pasirinkdami <b>Çvertinti tik paskutines ¾inutes</b> nustatote, kad naujù "
-"¾inuèiù informacimo posistemì turi tikrinti tik tas ¾inutes, kurios nebuvo "
-"per¾iþrìtos arba nebuvo patikrintos anksèiau. Tai leid¾ia i¹vengti pastoviai "
-"lendanèiù langù ar garsù apie tas paèias ¾inutes."
+"Pasirinkdami <b>Įvertinti tik paskutines žinutes</b> nustatote, kad naujų "
+"žinuÄ\8dių informacimo posistemÄ\97 turi tikrinti tik tas Å¾inutes, kurios nebuvo "
+"peržiūrėtos arba nebuvo patikrintos anksčiau. Tai leidžia išvengti pastoviai "
+"lendanÄ\8dių langų ar garsų apie tas paÄ\8dias Å¾inutes."
 
 msgid ""
 "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
@@ -2952,18 +2955,18 @@ msgid ""
 "always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
 "enabled."
 msgstr ""
-"Pasirinkdami <b>Pakeisti antra¹tê</b> nustatote, kad naujù ¾inuèiù posistemì "
-"turi pakeisti nar¹yklìs antra¹tê pasirod¾ius naujoms ¾inutìms (reikia "
-"JavaScript, garantuotai veikia tik IE, kitos nar¹yklìs gali neveikti arba "
-"visai nereaguoti). Galioja nepriklausomai nuo <b>Çvertinti tik paskutines "
-"¾inutes</b> nustatymo."
+"Pasirinkdami <b>Pakeisti antraštę</b> nustatote, kad naujų žinučių posistemė "
+"turi pakeisti naršyklės antraštę pasirodžius naujoms žinutėms (reikia "
+"JavaScript, garantuotai veikia tik IE, kitos naršyklės gali neveikti arba "
+"visai nereaguoti). Galioja nepriklausomai nuo <b>Įvertinti tik paskutines "
+"žinutes</b> nustatymo."
 
 msgid ""
 "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
 "mail arrives.  If no file is specified, \"(none)\", no sound will be used."
 msgstr ""
-"Garsus galima pasirinkti i¹ <b>serverio failù</b> arba <b>lokaliù failù</b> "
-"esanèiù jþsù kompiuteryje. Nenurod¾ius nieko, garsas nebus naudojamas."
+"Garsus galima pasirinkti iš <b>serverio failų</b> arba <b>lokalių failų</b> "
+"esanÄ\8dių jÅ«sų kompiuteryje. Nenurodžius nieko, garsas nebus naudojamas."
 
 msgid "Enable Media Playing"
 msgstr "Groti garsus"
@@ -2972,19 +2975,19 @@ msgid "Check all boxes, not just INBOX"
 msgstr "Tikrinti visus aplankus, ne tik INBOX"
 
 msgid "Count only messages that are RECENT"
-msgstr "Çvertinti tik paskutines ¾inutes"
+msgstr "Ä®vertinti tik paskutines Å¾inutes"
 
 msgid "Change title on supported browsers."
-msgstr "Pakeisti antra¹tê, jei nar¹yklì tai palaiko."
+msgstr "Pakeisti antraštę, jei naršyklė tai palaiko."
 
 msgid "requires JavaScript to work"
 msgstr "reikalauja JavaScript"
 
 msgid "Show popup window on new mail"
-msgstr "I¹kviesti nauj± lang± pasirod¾ius naujoms ¾inutìms"
+msgstr "Iškviesti naują langą pasirodžius naujoms žinutėms"
 
 msgid "Select server file:"
-msgstr "Pasirinkti fail± serveryje:"
+msgstr "Pasirinkti failą serveryje:"
 
 msgid "(none)"
 msgstr "(joks)"
@@ -2996,37 +2999,37 @@ msgid "Current File:"
 msgstr "Dabar nustatytas failas:"
 
 msgid "New Mail"
-msgstr "Naujas pa¹tas"
+msgstr "Naujas paštas"
 
 msgid "SquirrelMail Notice:"
 msgstr "SquirrelMail informacija:"
 
 msgid "You have new mail!"
-msgstr "Jþs gavote naujù pa¹to ¾inuèiù!"
+msgstr "Jūs gavote naujų pašto žinučių!"
 
 msgid "NewMail Options"
-msgstr "Naujù ¾inuèiù nustatymai"
+msgstr "Naujų žinučių nustatymai"
 
 msgid ""
 "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
 "when new mail arrives."
 msgstr ""
-"Èia jþs nustatote, kaip jus reikia informuoti (i¹leisti kokç nors gars± ar "
-"atidaryti i¹¹okantç lang±) apie atìjusius naujus lai¹kus."
+"Čia jūs nustatote, kaip jus reikia informuoti (išleisti kokį nors garsą ar "
+"atidaryti iššokantį langą) apie atėjusius naujus laiškus."
 
 msgid "New Mail Notification options saved"
-msgstr "Nauji informavimo apie atìjusius lai¹kus nustatymai i¹saugoti"
+msgstr "Nauji informavimo apie atėjusius laiškus nustatymai išsaugoti"
 
 #, c-format
 msgid "%s New Messages"
-msgstr "%s naujù ¾inuèiù"
+msgstr "%s naujų žinučių"
 
 #, c-format
 msgid "%s New Message"
-msgstr "%s nauja ¾inutì"
+msgstr "%s nauja žinutė"
 
 msgid "Test Sound"
-msgstr "Patikrinti gars±"
+msgstr "Patikrinti garsą"
 
 msgid "No sound specified"
 msgstr "Garsas nenurodytas"
@@ -3035,13 +3038,13 @@ msgid "Loading the sound..."
 msgstr "Kraunasi audio..."
 
 msgid "Sent Subfolders Options"
-msgstr "I¹siùstù lai¹kù aplankù nustatymai"
+msgstr "Išsiųstų laiškų aplankų nustatymai"
 
 msgid "Use Sent Subfolders"
-msgstr "Naudoti i¹siùstù lai¹kù aplankus"
+msgstr "Naudoti išsiųstų laiškų aplankus"
 
 msgid "Monthly"
-msgstr "Mìnesiniai"
+msgstr "Mėnesiniai"
 
 msgid "Quarterly"
 msgstr "Ketvirtiniai"
@@ -3050,10 +3053,10 @@ msgid "Yearly"
 msgstr "Metiniai"
 
 msgid "Base Sent Folder"
-msgstr "Pagrindinis i¹siùstù lai¹kù aplankas"
+msgstr "Pagrindinis išsiųstų laiškų aplankas"
 
 msgid "Report as Spam"
-msgstr "Prane¹ti apie spam±"
+msgstr "Pranešti apie spamą"
 
 msgid "SpamCop - Spam Reporting"
 msgstr "SpamCop - spamo registras"
@@ -3063,28 +3066,28 @@ msgid ""
 "email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite "
 "fast, really smart, and easy to use."
 msgstr ""
-"Padìkite kovoti prie¹ nepriimtinus masinius lai¹kus. SpamCop priedas "
-"çvertina nepriimtino lai¹ko antra¹tes ir nustato adresus, kuriems reiktù "
-"skùstis. Tai yra gana greitas, protingas ir lengvai naudojamas çrankis."
+"Padėkite kovoti prieš nepriimtinus masinius laiškus. SpamCop priedas "
+"įvertina nepriimtino laiško antraštes ir nustato adresus, kuriems reiktų "
+"skųstis. Tai yra gana greitas, protingas ir lengvai naudojamas įrankis."
 
 msgid "SpellChecker Options"
-msgstr "Ra¹ybos tikrinimo nustatymai"
+msgstr "Rašybos tikrinimo nustatymai"
 
 msgid ""
 "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
 "choose which languages should be available to you when spell-checking."
 msgstr ""
-"Èia jþs galite nustatyti, kaip saugomas jþsù asmeninis ¾odynas, taisyti jç "
-"arba pasirinkti kalbas, kurias naudosite vykdydami ra¹ybos tikrinim±."
+"Čia jūs galite nustatyti, kaip saugomas jūsų asmeninis žodynas, taisyti jį "
+"arba pasirinkti kalbas, kurias naudosite vykdydami rašybos tikrinimą."
 
 msgid "Check Spelling"
-msgstr "Patikrinti ra¹yb±"
+msgstr "Patikrinti rašybą"
 
 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
-msgstr "Atgal ç &quot;Ra¹ybos tikrinimo nustatymù&quot; puslapç"
+msgstr "Atgal į &quot;Rašybos tikrinimo nustatymų&quot; puslapį"
 
 msgid "ATTENTION:"
-msgstr "DÌMESIO:"
+msgstr "DĖMESIO:"
 
 msgid ""
 "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
@@ -3096,203 +3099,203 @@ msgid ""
 "anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
 "it, the encrypted data is no longer accessible."
 msgstr ""
-"SquirrelSpell nesugebìjo atkoduoti jþsù asmeninio ¾odyno. Greièiausiai tai "
-"atsitiko todìl, kad jþs pakeitìte savo pa¹to slapta¾odç. Norint têsti jums "
-"teks pasakyti senajç slapta¾odç, kad SquirrelSpell galìtù atkoduoti jþsù "
-"¾odyn±. Po to jis bus perkoduotas naudojant jþsù nauj±jç slapta¾odç.<br>Jei "
-"jþs nekodavote savo ¾odyno, vadinas jis buvo negrç¾tamai apgadintas ir jç "
-"teks i¹trinti. Taip pat ¾odyn± teks i¹trinti, jei jþs pamir¹ote senajç "
-"slapta¾odç."
+"SquirrelSpell nesugebėjo atkoduoti jūsų asmeninio žodyno. Greičiausiai tai "
+"atsitiko todėl, kad jūs pakeitėte savo pašto slaptažodį. Norint tęsti jums "
+"teks pasakyti senajį slaptažodį, kad SquirrelSpell galėtų atkoduoti jūsų "
+"žodyną. Po to jis bus perkoduotas naudojant jūsų naująjį slaptažodį.<br>Jei "
+"jūs nekodavote savo žodyno, vadinas jis buvo negrįžtamai apgadintas ir jį "
+"teks ištrinti. Taip pat žodyną teks ištrinti, jei jūs pamiršote senajį "
+"slaptažodį."
 
 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
-msgstr "I¹trinti mano ¾odyn± ir pradìti nauj±"
+msgstr "Ištrinti mano žodyną ir pradėti naują"
 
 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
-msgstr "Atkoduoti ¾odyn± naudojant senajç slapta¾odç:"
+msgstr "Atkoduoti žodyną naudojant senajį slaptažodį:"
 
 msgid "Proceed"
-msgstr "Têsti"
+msgstr "Tęsti"
 
 msgid "You must make a choice"
-msgstr "Jþs turite pasirinkti"
+msgstr "Jūs turite pasirinkti"
 
 msgid ""
 "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
 msgstr ""
-"Jþs galite arba i¹trinti savo ¾odyn±, arba çvesti sen±jç slapta¾odç. Ne abu "
+"Jūs galite arba ištrinti savo žodyną, arba įvesti senąjį slaptažodį. Ne abu "
 "dalykus vienu metu."
 
 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
-msgstr "Asmeninis ¾odynas bus i¹trintas. Têsti?"
+msgstr "Asmeninis žodynas bus ištrintas. Tęsti?"
 
 msgid "Error Decrypting Dictionary"
-msgstr "Çvyko klaida atkoduojant ¾odyn±"
+msgstr "Įvyko klaida atkoduojant žodyną"
 
 msgid "Cute."
-msgstr "Gra¾u."
+msgstr "Gražu."
 
 #, c-format
 msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
-msgstr "Bandant vykdyti '%s', buvo i¹vesta"
+msgstr "Bandant vykdyti '%s', buvo išvesta"
 
 msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
 msgstr "SquirrelSpell klaidingai sukonfiguruotas"
 
 msgid "SquirrelSpell Results"
-msgstr "Ra¹ybos tikrinimo rezultatai"
+msgstr "Rašybos tikrinimo rezultatai"
 
 msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
-msgstr "Ra¹ybos tikrinimas baigtas. Pritaikyti pakeitimus?"
+msgstr "Rašybos tikrinimas baigtas. Pritaikyti pakeitimus?"
 
 msgid "No changes were made."
 msgstr "Niekas nepakeista."
 
 msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
-msgstr "Asmeninis ¾odynas saugomas... Laukite."
+msgstr "Asmeninis Å¾odynas saugomas... Laukite."
 
 #, c-format
 msgid "Found %s errors"
-msgstr "Rasta %s klaidù(os/a)"
+msgstr "Rasta %s klaidų(os/a)"
 
 msgid "Line with an error:"
-msgstr "Eilutì su klaida:"
+msgstr "Eilutė su klaida:"
 
 msgid "Error:"
 msgstr "Klaida:"
 
 msgid "Suggestions:"
-msgstr "Pasiþlymai:"
+msgstr "Pasiūlymai:"
 
 msgid "Suggestions"
-msgstr "Pasiþlymai"
+msgstr "Pasiūlymai"
 
 msgid "Change to:"
-msgstr "Keisti ç:"
+msgstr "Keisti į:"
 
 msgid "Occurs times:"
-msgstr "Rasta atvejù:"
+msgstr "Rasta atvejų:"
 
 msgid "Change this word"
-msgstr "Pakeisti ¹ç ¾odç"
+msgstr "Pakeisti šį žodį"
 
 msgid "Change"
 msgstr "Pakeisti"
 
 msgid "Change ALL occurances of this word"
-msgstr "Pakeisti visus ¹io ¾odio atvejus"
+msgstr "Pakeisti visus Å¡io Å¾odio atvejus"
 
 msgid "Change All"
 msgstr "Pakeisti visus"
 
 msgid "Ignore this word"
-msgstr "Ignoruoti ¹ç ¾odç"
+msgstr "Ignoruoti šį žodį"
 
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignoruoti"
 
 msgid "Ignore ALL occurances this word"
-msgstr "Ignoruoti visus ¹io ¾od¾io atvejus"
+msgstr "Ignoruoti visus Å¡io Å¾odžio atvejus"
 
 msgid "Ignore All"
 msgstr "Ignoruoti visus"
 
 msgid "Add this word to your personal dictionary"
-msgstr "Çtraukti ¾odç ç asmeninç ¾odyn±"
+msgstr "Įtraukti žodį į asmeninį žodyną"
 
 msgid "Add to Dic"
-msgstr "Çtraukti ç ¾odyn±"
+msgstr "Įtraukti į žodyną"
 
 msgid "Close and Commit"
-msgstr "U¾daryti ir i¹saugoti"
+msgstr "Uždaryti ir išsaugoti"
 
 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
 msgstr ""
-"Ra¹ybos tikrinimas nebaigtas. Ar tikrai u¾daryti ir i¹saugoti pakeitimus?"
+"Rašybos tikrinimas nebaigtas. Ar tikrai uždaryti ir išsaugoti pakeitimus?"
 
 msgid "Close and Cancel"
-msgstr "U¾daryti ir at¹aukti"
+msgstr "Uždaryti ir atšaukti"
 
 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
 msgstr ""
-"Ra¹ybos tikrinimas nebaigtas. Ar tikrai u¾daryti ir at¹aukti visus "
+"Rašybos tikrinimas nebaigtas. Ar tikrai uždaryti ir atšaukti visus "
 "pakeitimus?"
 
 msgid "No errors found"
-msgstr "Nerasta jokiù klaidù"
+msgstr "Nerasta jokių klaidų"
 
 msgid "Your personal dictionary was erased."
-msgstr "Jþsù asmeninis ¾odynas i¹trintas"
+msgstr "Jūsų asmeninis žodynas ištrintas"
 
 msgid "Dictionary Erased"
-msgstr "®odynas i¹trintas"
+msgstr "Žodynas ištrintas"
 
 msgid ""
 "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
 "\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
 msgstr ""
-"Jþsù asmeninis ¾odynas buvo i¹trintas. U¾darykite ¹ç lang± ir paspauskite "
-"\"Patikrinti ra¹yb±\" mygtuk± dar kart±, kad i¹ naujo patikrinti ra¹yb±."
+"Jūsų asmeninis žodynas buvo ištrintas. Uždarykite šį langą ir paspauskite "
+"\"Patikrinti rašybą\" mygtuką dar kartą, kad iš naujo patikrinti rašybą."
 
 msgid "Close this Window"
-msgstr "U¾daryti lang±"
+msgstr "Uždaryti langą"
 
 msgid ""
 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
 "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
 msgstr ""
-"Jþsù ¾odynas buvo sìkmingai i¹ naujo u¾koduotas. Dabar galite grç¾ti ç &quot;"
-"Ra¹ybos tikrinimo nustatymù&quot; meniu ir têsti darb±."
+"Jūsų žodynas buvo sėkmingai iš naujo užkoduotas. Dabar galite grįžti į &quot;"
+"Rašybos tikrinimo nustatymų&quot; meniu ir tęsti darbą."
 
 msgid "Successful Re-encryption"
-msgstr "Sìkmingai perkoduota"
+msgstr "Sėkmingai perkoduota"
 
 msgid ""
 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
 "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
 "over."
 msgstr ""
-"Jþsù asmeninis ¾odynas buvo sìkmingai perkoduotas. U¾darykite ¹ç lang± ir "
-"paspauskite \"Patikrinti ra¹yb±\" mygtuk± dar kart±, kad i¹ naujo patikrinti "
-"ra¹yb±."
+"Jūsų asmeninis žodynas buvo sėkmingai perkoduotas. Uždarykite šį langą ir "
+"paspauskite \"Patikrinti rašybą\" mygtuką dar kartą, kad iš naujo patikrinti "
+"rašybą."
 
 msgid "Dictionary re-encrypted"
-msgstr "®odynas perkoduotas"
+msgstr "Žodynas perkoduotas"
 
 msgid ""
 "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
 "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
 msgstr ""
-"Jþsù asmeninis ¾odynas buvo <strong>u¾koduotas</strong> ir dabar yra "
-"saugomas <strong>u¾koduotu</strong> formatu."
+"JÅ«sų asmeninis Å¾odynas buvo <strong>užkoduotas</strong> ir dabar yra "
+"saugomas <strong>užkoduotu</strong> formatu."
 
 msgid ""
 "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
 "stored as <strong>clear text</strong>."
 msgstr ""
-"Jþsù asmeninis ¾odynas buvo <strong>atkoduotas</strong> ir dabar yra "
+"JÅ«sų asmeninis Å¾odynas buvo <strong>atkoduotas</strong> ir dabar yra "
 "saugomas <strong>paprasto teksto</strong> formatu."
 
 msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
-msgstr "Asmeninio ¾odyno kodavimo nustatymai"
+msgstr "Asmeninio Å¾odyno kodavimo nustatymai"
 
 msgid "Personal Dictionary"
-msgstr "Asmeninis ¾odynas"
+msgstr "Asmeninis Å¾odynas"
 
 msgid "No words in your personal dictionary."
-msgstr "Asmeninis ¾odynas tu¹èias."
+msgstr "Asmeninis žodynas tuščias."
 
 msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
-msgstr "Pa¾ymìkite ¾od¾ius, kuriuos norite i¹trinti i¹ ¾odyno."
+msgstr "PažymÄ\97kite Å¾odžius, kuriuos norite iÅ¡trinti iÅ¡ Å¾odyno."
 
 #, c-format
 msgid "%s dictionary"
-msgstr "%s ¾odynas"
+msgstr "%s Å¾odynas"
 
 msgid "Delete checked words"
-msgstr "I¹trinti pasirinkt±(us) ¾od¾ius"
+msgstr "IÅ¡trinti pasirinktÄ\85(us) Å¾odžius"
 
 msgid "Edit your Personal Dictionary"
-msgstr "Taisyti asmeninç ¾odyn±"
+msgstr "Taisyti asmeninį žodyną"
 
 msgid "Please make your selection first."
 msgstr "Turite pirmiau pasirinkti."
@@ -3301,14 +3304,14 @@ msgid ""
 "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
 "format. Proceed?"
 msgstr ""
-"Asmeninis ¾odynas bus u¾koduotas (jo turinys be slapta¾odio neperskaitomas). "
-"Têsti?"
+"Asmeninis Å¾odynas bus užkoduotas (jo turinys be slaptažodio neperskaitomas). "
+"Tęsti?"
 
 msgid ""
 "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
 "format. Proceed?"
 msgstr ""
-"Asmeninis ¾odynas bus atkoduotas (saugomas paprasto teksto formate). Têsti?"
+"Asmeninis žodynas bus atkoduotas (saugomas paprasto teksto formate). Tęsti?"
 
 msgid ""
 "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
@@ -3321,17 +3324,17 @@ msgid ""
 "mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your "
 "old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Jþsù asmeninis ¾odynas yra <strong>u¾koduotas</strong>. Tai leid¾ia "
-"apsaugoti jþsù asmeninê informacij±, jei www pa¹to sistemos saugumas "
-"pa¾eid¾iamas. ©iuo metu ¾odynas yra u¾koduojamas jþsù pa¹to slapta¾od¾iu.</"
-"p> <p><strong>DÌMESIO:</strong> Pamir¹us slapta¾odç, jums nepavyks "
-"pasinaudoti ¾odynu, kadangi nebei¹eis jo atkoduoti. Pakeitus pa¹to "
-"slapta¾odç ra¹ybos tikrinimo posistemì pastebìs neatitikim± ir pasiþlys "
-"pateikti sen±jç slapta¾odç ir perkoduoti ¾odyn± nauju slapta¾od¾iu."
+"<p>JÅ«sų asmeninis Å¾odynas yra <strong>užkoduotas</strong>. Tai leidžia "
+"apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, jei www pašto sistemos saugumas "
+"pažeidžiamas. Å iuo metu Å¾odynas yra užkoduojamas jÅ«sų paÅ¡to slaptažodžiu.</"
+"p> <p><strong>DĖMESIO:</strong> Pamiršus slaptažodį, jums nepavyks "
+"pasinaudoti žodynu, kadangi nebeišeis jo atkoduoti. Pakeitus pašto "
+"slaptažodį rašybos tikrinimo posistemė pastebės neatitikimą ir pasiūlys "
+"pateikti senÄ\85jį slaptažodį ir perkoduoti Å¾odynÄ\85 nauju slaptažodžiu."
 
 msgid ""
 "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
-msgstr "Pra¹au atkoduoti mano ¾odyn± ir saugoti jç paprasto teksto formate."
+msgstr "Prašau atkoduoti mano žodyną ir saugoti jį paprasto teksto formate."
 
 msgid "Change crypto settings"
 msgstr "Pakeisti kodavimo nustatymus"
@@ -3351,29 +3354,29 @@ msgid ""
 "you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the "
 "new value.</p>"
 msgstr ""
-"<p>Jþsù asmeninis ¾odynas ¹iuo metu yra <strong>neu¾koduotas</strong>. Jþs "
-"galite u¾koduoti ¾odyn±, siekdami apsaugoti savo asmeninê informacij± www "
-"pa¹to sistemos saugumo pa¾eidimo atveju. U¾koduoto ¾odyno informacij± galima "
-"perskaityti tik ¾inant j± u¾koduojant naudota rakt± (jþsù pa¹to slapta¾odç)."
-"</p><p><strong>DÌMESIO:</strong> U¾kodavus ¾odyn± jþs turite atsiminti savo "
-"pa¹to slapta¾odç. Pamir¹ê savo slapta¾odç, jþs dar galìsite pasiekti pa¹t± "
-"administratoriui pakeitus slapta¾odç, taèiau ¾odyno informacijos atgaminti "
-"nebepavyks. Pakeitus slapta¾odç ra¹ybos tikrinimo posistemì tai pastebìs ir "
-"papra¹ys pateikti sen±jç slapta¾odç, kad perkoduoti jþsù ¾odyn±."
+"<p>Jūsų asmeninis žodynas šiuo metu yra <strong>neužkoduotas</strong>. Jūs "
+"galite užkoduoti žodyną, siekdami apsaugoti savo asmeninę informaciją www "
+"pašto sistemos saugumo pažeidimo atveju. Užkoduoto žodyno informaciją galima "
+"perskaityti tik žinant ją užkoduojant naudota raktą (jūsų pašto slaptažodį)."
+"</p><p><strong>DĖMESIO:</strong> Užkodavus žodyną jūs turite atsiminti savo "
+"pašto slaptažodį. Pamiršę savo slaptažodį, jūs dar galėsite pasiekti paštą "
+"administratoriui pakeitus slaptažodį, taÄ\8diau Å¾odyno informacijos atgaminti "
+"nebepavyks. Pakeitus slaptažodį rašybos tikrinimo posistemė tai pastebės ir "
+"paprašys pateikti senąjį slaptažodį, kad perkoduoti jūsų žodyną."
 
 msgid ""
 "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
-msgstr "Pra¹au u¾koduoti mano asmeninç ¾odyn±."
+msgstr "Prašau užkoduoti mano asmeninį žodyną."
 
 #, c-format
 msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
-msgstr "Triname nurodytus çra¹us i¹ <strong>%s</strong> ¾odyno:"
+msgstr "Triname nurodytus Ä¯raÅ¡us iÅ¡ <strong>%s</strong> Å¾odyno:"
 
 msgid "All done!"
 msgstr "Baigta!"
 
 msgid "Personal Dictionary Updated"
-msgstr "Asmeninis ¾odynas atnaujintas"
+msgstr "Asmeninis Å¾odynas atnaujintas"
 
 msgid "No changes requested."
 msgstr "Niekas nepakeista."
@@ -3384,126 +3387,130 @@ msgstr "Palaukite, bandome susisiekti su serveriu..."
 msgid ""
 "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
 "message:"
-msgstr "Pasirinkite ¾odyn±, kurç naudosite ¾inutìs tikrinimui:"
+msgstr "Pasirinkite žodyną, kurį naudosite žinutės tikrinimui:"
 
 msgid "SquirrelSpell Initiating"
-msgstr "Pasileid¾ia ra¹ybos tikrinimas"
+msgstr "Pasileidžia rašybos tikrinimas"
 
 #, c-format
 msgid ""
 "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
 "default dictionary."
 msgstr ""
-"Nustatymai pakeisti ç: <strong>%s</strong> su <strong>%s</strong> "
-"pagrindiniu ¾odynu."
+"Nustatymai pakeisti į: <strong>%s</strong> su <strong>%s</strong> "
+"pagrindiniu Å¾odynu."
 
 #, c-format
 msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
-msgstr "Naudojame <strong>%s</strong> ¾odyn± (standartinç) ra¹ybos tikrinimui."
+msgstr "Naudojame <strong>%s</strong> žodyną (standartinį) rašybos tikrinimui."
 
 msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
-msgstr "Tarptautiniai ¾odynù nustatymai atnaujinti"
+msgstr "Tarptautiniai žodynų nustatymai atnaujinti"
 
 msgid ""
 "Please check any available international dictionaries which you would like "
 "to use when spellchecking:"
-msgstr "Pasirinkite kurios ¾odynus jþs norite naudoti tikrinant ra¹yb±:"
+msgstr "Pasirinkite kurios žodynus jūs norite naudoti tikrinant rašybą:"
 
 msgid "Make this dictionary my default selection:"
-msgstr "Padaryti ¹ç ¾odyn± pagrindiniu"
+msgstr "Padaryti šį žodyną pagrindiniu"
 
 msgid "Make these changes"
-msgstr "I¹saugoti pakeitimus"
+msgstr "Išsaugoti pakeitimus"
 
 msgid "Add International Dictionaries"
-msgstr "Pridìti tarptautinius ¾odynus"
+msgstr "PridÄ\97ti tarptautinius Å¾odynus"
 
 msgid "Please choose which options you wish to set up:"
-msgstr "Pasirinkite opcijas, kurias norite çjungti:"
+msgstr "Pasirinkite opcijas, kurias norite įjungti:"
 
 msgid "Edit your personal dictionary"
-msgstr "Taisyti asmeninç ¾odyn±"
+msgstr "Taisyti asmeninį žodyną"
 
 msgid "Set up international dictionaries"
-msgstr "Nustatyti tarptautinius ¾odynus"
+msgstr "Nustatyti tarptautinius Å¾odynus"
 
 msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
-msgstr "U¾koduoti/atkoduoti asmeninç ¾odyn±"
+msgstr "Užkoduoti/atkoduoti asmeninį žodyną"
 
 msgid "not available"
 msgstr "neprieinamas"
 
 msgid "SquirrelSpell Options Menu"
-msgstr "Ra¹ybos tikrinimo nustatymù meniu"
+msgstr "Rašybos tikrinimo nustatymų meniu"
 
 msgid "Translator"
-msgstr "Vertìjas"
+msgstr "Vertėjas"
 
 msgid "Saved Translation Options"
-msgstr "I¹saugoti vertimo nustatymai"
+msgstr "Išsaugoti vertimo nustatymai"
 
 msgid "Your server options are as follows:"
-msgstr "Jþsù serverio nustatymai yra:"
+msgstr "Jūsų serverio nustatymai yra:"
 
 msgid "Maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
-msgstr "Verèiama iki 1000 simboliù, naudojamas Systran vertìjas"
+msgstr "Verčiama iki 1000 simbolių, naudojamas Systran vertėjas"
 
 #, c-format
 msgid "Number of supported language pairs: %s"
-msgstr "Palaikomù kalbù porù skaièius: %s"
+msgstr "Palaikomų kalbų porų skaičius: %s"
 
 msgid "No known limits, powered by Systran"
-msgstr "Jokiù ¾inomù apribojimù, naudojamas Systran vertìjas"
+msgstr "Jokių žinomų apribojimų, naudojamas Systran vertėjas"
 
 msgid "No known limits, powered by Translation Experts's InterTran"
-msgstr "Jokiù ¾inomù apribojimù, naudojamas Translation Expert's InterTran vertìjas"
+msgstr ""
+"Jokių žinomų apribojimų, naudojamas Translation Expert's InterTran vertėjas"
 
 #, c-format
 msgid "Number of supported languages: %s"
-msgstr "Palaikomù kalbù skaièius: %s"
+msgstr "Palaikomų kalbų skaičius: %s"
 
 msgid "No known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
-msgstr "Jokiù ¾inomù apribojimù, naudojamas GPLTrans (nemokamas, atviro kodo) vertìjas"
+msgstr ""
+"Jokių žinomų apribojimų, naudojamas GPLTrans (nemokamas, atviro kodo) "
+"vertėjas"
 
 msgid "Hellenic translations, no known limits, powered by Systran"
-msgstr "Graiki¹ki vertimai, jokiù ¾inomù apribojimù, naudojamas Systran vertìjas"
+msgstr ""
+"Graikiški vertimai, jokių žinomų apribojimų, naudojamas Systran vertėjas"
 
 msgid "Russian translations, maximum of 500 characters translated"
-msgstr "Rusi¹ki vertimai, verèiama iki 500 simboliù"
+msgstr "Rusiški vertimai, verčiama iki 500 simbolių"
 
 msgid ""
 "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
 "be located."
 msgstr ""
-"Galite pasirinkti, ar vertimo meniu turi bþti rodomas ir kur jis turi bþti "
+"Galite pasirinkti, ar vertimo meniu turi būti rodomas ir kur jis turi būti "
 "rodomas."
 
 msgid "Select your translator:"
-msgstr "Pasirinkti vertìj±:"
+msgstr "Pasirinkti vertėją:"
 
 msgid "When reading:"
 msgstr "Skaitant:"
 
 msgid "Show translation box"
-msgstr "Rodyti vertìjo pasirinkimo meniu"
+msgstr "Rodyti vertėjo pasirinkimo meniu"
 
 msgid "to the left"
-msgstr "kairìje"
+msgstr "kairėje"
 
 msgid "in the center"
 msgstr "centre"
 
 msgid "to the right"
-msgstr "de¹inìje"
+msgstr "dešinėje"
 
 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
 msgstr "Versti nepaliekant SquirrelMail"
 
 msgid "When composing:"
-msgstr "Ra¹ant:"
+msgstr "Rašant:"
 
 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
-msgstr "©iuo metu neveikia, nenaudojamas"
+msgstr "Šiuo metu neveikia, nenaudojamas"
 
 msgid "Translation Options"
 msgstr "Vertimo nustatymai"
@@ -3511,116 +3518,116 @@ msgstr "Vertimo nustatymai"
 msgid ""
 "Which translator should be used when you get messages in a different "
 "language?"
-msgstr "Kurç vertìj± naudoti gavus lai¹kus kita kalba?"
+msgstr "Kurį vertėją naudoti gavus laiškus kita kalba?"
 
 #, c-format
 msgid "%s to %s"
-msgstr "i¹ %s ç %s"
+msgstr "iš %s į %s"
 
 msgid "English"
-msgstr "anglù"
+msgstr "anglų"
 
 msgid "Chinese"
-msgstr "kinù"
+msgstr "kinų"
 
 msgid "French"
-msgstr "prancþzù"
+msgstr "prancūzų"
 
 msgid "German"
-msgstr "vokieèiù"
+msgstr "vokiečių"
 
 msgid "Italian"
-msgstr "italù"
+msgstr "italų"
 
 msgid "Japanese"
-msgstr "japonù"
+msgstr "japonų"
 
 msgid "Korean"
-msgstr "korìjieèiù"
+msgstr "korėjiečių"
 
 msgid "Portuguese"
-msgstr "portugalù"
+msgstr "portugalų"
 
 msgid "Spanish"
-msgstr "ispanù"
+msgstr "ispanų"
 
 msgid "Russian"
-msgstr "rusù"
+msgstr "rusų"
 
 msgid "Translate"
 msgstr "Versti"
 
 msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "portugalù (brazilù)"
+msgstr "portugalų (brazilų)"
 
 msgid "Bulgarian"
-msgstr "bulgarù"
+msgstr "bulgarų"
 
 msgid "Croatian"
-msgstr "kroatù"
+msgstr "kroatų"
 
 msgid "Czech"
-msgstr "èekù"
+msgstr "čekų"
 
 msgid "Danish"
-msgstr "danù"
+msgstr "danų"
 
 msgid "Dutch"
-msgstr "olandù"
+msgstr "olandų"
 
 msgid "European Spanish"
-msgstr "ispanù (euro)"
+msgstr "ispanų (euro)"
 
 msgid "Finnish"
-msgstr "suomiù"
+msgstr "suomių"
 
 msgid "Greek"
-msgstr "graikù"
+msgstr "graikų"
 
 msgid "Hungarian"
-msgstr "vengrù"
+msgstr "vengrų"
 
 msgid "Icelandic"
-msgstr "islandù"
+msgstr "islandų"
 
 msgid "Latin American Spanish"
-msgstr "ispanù (lotynù-amerikieèiù)"
+msgstr "ispanų (lotynų-amerikiečių)"
 
 msgid "Norwegian"
-msgstr "norvegù"
+msgstr "norvegų"
 
 msgid "Polish"
-msgstr "lenkù"
+msgstr "lenkų"
 
 msgid "Romanian"
-msgstr "rumunù"
+msgstr "rumunų"
 
 msgid "Serbian"
-msgstr "serbù"
+msgstr "serbų"
 
 msgid "Slovenian"
-msgstr "slovìnù"
+msgstr "slovėnų"
 
 msgid "Swedish"
-msgstr "¹vedù"
+msgstr "švedų"
 
 msgid "Turkish"
-msgstr "turkù"
+msgstr "turkų"
 
 msgid "Welsh"
-msgstr "velsieèiù"
+msgstr "velsiečių"
 
 msgid "Indonesian"
-msgstr "indonezieèiù"
+msgstr "indoneziečių"
 
 msgid "Latin"
-msgstr "lotynù"
+msgstr "lotynų"
 
 msgid "to English"
-msgstr "ç anglù"
+msgstr "į anglų"
 
 msgid "from English"
-msgstr "i¹ anglù"
+msgstr "iš anglų"
 
 msgid "Interface language"
 msgstr "Interfeiso kalba"
@@ -3629,71 +3636,71 @@ msgid "Translation direction"
 msgstr "Vertimo kryptis"
 
 msgid "Delivery error report"
-msgstr "Ataskaita apie pristatymo klaid±"
+msgstr "Ataskaita apie pristatymo klaidą"
 
 msgid "Undelivered Message Headers"
-msgstr "Nepristatytos ¾inutìs antra¹tìs"
+msgstr "Nepristatytos žinutės antraštės"
 
 msgid ""
 "Here you can install an automatic reply message. Specify the subject, reply "
 "message, and if you want, a forwarding address.  This will copy all incoming "
 "mail to another address as well as keep it in your mailbox."
 msgstr ""
-"Èia jþs galite nustatyti automatinius atsakymus. Galima nustatyti ¾inutìs "
-"pavadinim±, tekst± ir adres±, kuriuo reikia persiùsti gautus lai¹kus. Tai "
-"leistù persiùsti ¾inutes kitam adresatui ir kartu i¹saugoti jas savo pa¹to "
-"dì¾ìje."
+"Čia jūs galite nustatyti automatinius atsakymus. Galima nustatyti žinutės "
+"pavadinimą, tekstą ir adresą, kuriuo reikia persiųsti gautus laiškus. Tai "
+"leistų persiųsti žinutes kitam adresatui ir kartu išsaugoti jas savo pašto "
+"dėžėje."
 
 msgid "Change Vacation Message"
-msgstr "Pakeisti atostogù prane¹im±"
+msgstr "Pakeisti atostogų pranešimą"
 
 msgid ""
 "You are not currently sending a reply message.<br>You can enter one by "
 "typing the subject and reply message and checking the box."
 msgstr ""
-"©iuo metu jþs nesiunèiate jokio prane¹imo.<br>Jþs galite jç nustatyti "
-"u¾pildydami temos ir ¾inutìs teksto laukus bei pa¾ymìdami ¹ç lauk±."
+"Šiuo metu jūs nesiunčiate jokio pranešimo.<br>Jūs galite jį nustatyti "
+"užpildydami temos ir žinutės teksto laukus bei pažymėdami šį lauką."
 
 msgid "You are currently responding with the following:"
-msgstr "©iuo metu jþs siunèiate ¾emiau nurodyt± prane¹im±:"
+msgstr "Šiuo metu jūs siunčiate žemiau nurodytą pranešimą:"
 
 msgid ""
 "You are not currently forwarding incoming messages.<br>This will copy all "
 "incoming mail to another address as well as keep it in your mailbox."
 msgstr ""
-"©iuo metu jþs nepersiunèiate lai¹kù.<br>Persiuntimas leid¾ia nusiùsti "
-"gaunamus lai¹kus kitam adresatui ir kartu i¹saugoti juos savo pa¹to dì¾ìje."
+"Šiuo metu jūs nepersiunčiate laiškų.<br>Persiuntimas leidžia nusiųsti "
+"gaunamus laiškus kitam adresatui ir kartu išsaugoti juos savo pašto dėžėje."
 
 msgid "You are currently sending a copy of incoming message to:"
-msgstr "©iuo metu jþs persiunèiate lai¹ku kopijas ç"
+msgstr "Šiuo metu jūs persiunčiate laišku kopijas į"
 
 msgid ""
 "To delete recipient and keep your vacation message, uncheck the checkbox and "
 "click "
 msgstr ""
-"Norìdami pa¹alinti gavìj± ir i¹saugoti atostogù prane¹im±, nuimkite varnikê "
+"Norėdami pašalinti gavėją ir išsaugoti atostogų pranešimą, nuimkite varnikę "
 "ir paspauskite "
 
 msgid "Vacation Message"
-msgstr "Atostogù prane¹imas"
+msgstr "Atostogų pranešimas"
 
 msgid "Vacation settings set by system administrator."
-msgstr "Atostogù nustatymus gali keisti tik pa¹to administratorius."
+msgstr "Atostogų nustatymus gali keisti tik pašto administratorius."
 
 msgid "Send auto-reply to sender?"
-msgstr "Ar siùsti automatinç atsakym± siuntìjui?"
+msgstr "Ar siųsti automatinį atsakymą siuntėjui?"
 
 msgid "Forward incoming message to another email address?"
-msgstr "Ar persiùsti gautus lai¹kus kitam adresatui?"
+msgstr "Ar persiųsti gautus laiškus kitam adresatui?"
 
 msgid "No local delivery -- Forward and/or Auto-reply only."
-msgstr "Nesaugoti lai¹kù -- Naudoti tik persiuntim± ir/arba autoatsakiklç."
+msgstr "Nesaugoti laiškų -- Naudoti tik persiuntimą ir/arba autoatsakiklį."
 
 msgid "Vacation Subject"
-msgstr "Atostogù prane¹imo tema"
+msgstr "Atostogų pranešimo tema"
 
 msgid "Forwarding E-Mail Addresses (One Address Per Line)"
-msgstr "Persiuntimo adresai (po vien± adres± eilutìje)"
+msgstr "Persiuntimo adresai (po vieną adresą eilutėje)"
 
 msgid "Could not connect to FTP server."
 msgstr "Nepavyko prisijungti prie FTP serverio."
@@ -3702,17 +3709,17 @@ msgid "Failed to login to FTP server."
 msgstr "FTP serverio autorizacija nepavyko."
 
 msgid "Unable to switch to passive FTP mode."
-msgstr "Nepavyko persijungti ç pasyvù FTP re¾im±."
+msgstr "Nepavyko persijungti į pasyvų FTP režimą."
 
 msgid "An error occured uploading the file..."
-msgstr "Çvyko klaida bandant nusiùsti fail±..."
+msgstr "Įvyko klaida bandant nusiųsti failą..."
 
 msgid "An error occured downloading the file."
-msgstr "Çvyko klaida atsisiunèiant fail±."
+msgstr "Įvyko klaida atsisiunčiant failą."
 
 msgid "An error occured deleting the file..."
-msgstr "Çvyko klaida trinant fail±..."
+msgstr "Įvyko klaida trinant failą..."
 
 #, c-format
 msgid "Unknown action %s in do_ftp."
-msgstr "Ne¾inomas veiksmas %s tarp do_ftp funkcijos."
+msgstr "Nežinomas veiksmas %s tarp do_ftp funkcijos."