Removing translations. Part four
authortokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 15:13:07 +0000 (15:13 +0000)
committertokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 15:13:07 +0000 (15:13 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@5954 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

20 files changed:
locale/sk_SK/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/sk_SK/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/sl_SI/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/sl_SI/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/sr_YU/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/sr_YU/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/sv_SE/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/sv_SE/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/th_TH/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/th_TH/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/tr_TR/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/tr_TR/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/uk_UA/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/uk_UA/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/vi_VN/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/vi_VN/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/zh_CN/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/zh_CN/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/zh_TW/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/zh_TW/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]

diff --git a/locale/sk_SK/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo b/locale/sk_SK/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
deleted file mode 100644 (file)
index 087b1f1..0000000
Binary files a/locale/sk_SK/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and /dev/null differ
diff --git a/locale/sk_SK/LC_MESSAGES/squirrelmail.po b/locale/sk_SK/LC_MESSAGES/squirrelmail.po
deleted file mode 100644 (file)
index 7cd8f57..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,2647 +0,0 @@
-# Slovak Squirrelmail Translation
-# Copyright (c) 1999-2002 The Squirrelmail Development Team
-# Peter Kubicko <Booster13@centrum.cz>, 2000-2001.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: squirrelmail.po, v.1.4 2003/10/08\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-09-14 21:53+0100\n"
-"Last-Translator: Peter Kubicko <Booster13@centrum.cz>\n"
-"Language-Team: Slovak <Booster13@centrum.cz>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-msgid "Delivery error report"
-msgstr "Oznámenie o chybe pri doruèení"
-
-msgid "Undelivered Message Headers"
-msgstr "Hlavièky nedoruèených správ"
-
-msgid "(no subject)"
-msgstr "(¾iadny predmet)"
-
-msgid "Personal address book"
-msgstr "Osobný adresár"
-
-#, c-format
-msgid "Database error: %s"
-msgstr "Chyba databázi: %s"
-
-msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr "Adresár je iba na èítanie"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' already exist"
-msgstr "U¾ívateµ %s u¾ existuje"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' does not exist"
-msgstr "U¾ívateµ %s neexistuje"
-
-msgid "Global address book"
-msgstr "Globálny adresár"
-
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "Nebol nájdený ¾iadny súbor ani adresár"
-
-msgid "Open failed"
-msgstr "Otváranie prebehlo neúspe¹ne"
-
-msgid "Can not modify global address book"
-msgstr "Nemô¾ete upravova» globálny adresár"
-
-msgid "Not a file name"
-msgstr "Nie je názov súboru"
-
-msgid "Write failed"
-msgstr "Zápis prebehol neúspe¹ne"
-
-msgid "Unable to update"
-msgstr "Nemô¾em aktualizova»"
-
-msgid "Could not lock datafile"
-msgstr "Nie je mo¾né uzamknú» súbor s dátami"
-
-msgid "Write to addressbook failed"
-msgstr "Zápis do adresára prebehol neúspe¹ne"
-
-msgid "Error initializing addressbook database."
-msgstr "Chyba pri inicializácii databázi kontaktov."
-
-#, c-format
-msgid "Error opening file %s"
-msgstr "Chyba pri otvárani súboru %s"
-
-msgid "Error initializing global addressbook."
-msgstr "Chyba pri inicializácii databázi kontaktov."
-
-#, c-format
-msgid "Error initializing LDAP server %s:"
-msgstr "Chyba pri spú¹»ani LDAP serveru %s"
-
-msgid "Invalid input data"
-msgstr "Neplatné vstupné informácie"
-
-msgid "Name is missing"
-msgstr "Chýba meno"
-
-msgid "E-mail address is missing"
-msgstr "Chýba e-mailová adresa"
-
-msgid "Nickname contains illegal characters"
-msgstr "Prezývka obsahuje nedovolené znaky"
-
-msgid "view"
-msgstr "zobrazenie"
-
-msgid "Business Card"
-msgstr "Vizitka"
-
-msgid "You must be logged in to access this page."
-msgstr "Pre prístup na túto stránku musíte by» prihlásený."
-
-msgid "Sunday"
-msgstr "Nedeµa"
-
-msgid "Monday"
-msgstr "Pondelok"
-
-msgid "Tuesday"
-msgstr "Utorok"
-
-msgid "Wednesday"
-msgstr "Streda"
-
-msgid "Thursday"
-msgstr "©tvrtok"
-
-msgid "Friday"
-msgstr "Piatok"
-
-msgid "Saturday"
-msgstr "Sobota"
-
-msgid "January"
-msgstr "Január"
-
-msgid "February"
-msgstr "Február"
-
-msgid "March"
-msgstr "Marec"
-
-msgid "April"
-msgstr "Apríl"
-
-msgid "May"
-msgstr "Máj"
-
-msgid "June"
-msgstr "Jún"
-
-msgid "July"
-msgstr "Júl"
-
-msgid "August"
-msgstr "August"
-
-msgid "September"
-msgstr "September"
-
-msgid "October"
-msgstr "Október"
-
-msgid "November"
-msgstr "November"
-
-msgid "December"
-msgstr "December"
-
-msgid "D, F j, Y g:i a"
-msgstr "D, F j, Y g:i a"
-
-msgid "D, F j, Y G:i"
-msgstr "D, F j, Y G:i"
-
-msgid "g:i a"
-msgstr "g:i a"
-
-msgid "G:i"
-msgstr "G:i"
-
-msgid "D, g:i a"
-msgstr "D, g:i a"
-
-msgid "D, G:i"
-msgstr "D, G:i"
-
-msgid "M j, Y"
-msgstr "M j, Y"
-
-#, c-format
-msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr "Súbor s nastavením %s nebol nájdený. Abnormálne ukonèenie."
-
-msgid "Unknown user or password incorrect."
-msgstr "Neznámy u¾ívateµ alebo neplatné heslo"
-
-msgid "Click here to try again"
-msgstr "Pre ïal¹í pokus kliknite tu"
-
-#, c-format
-msgid "Click here to return to %s"
-msgstr "Pre návrat do %s kliknite tu"
-
-#, c-format
-msgid "%s Logo"
-msgstr "%s Logo"
-
-#, c-format
-msgid "SquirrelMail version %s"
-msgstr "SquirrelMail verzia %s"
-
-msgid "By the SquirrelMail Development Team"
-msgstr "Vytvorené týmom SquirrelMail"
-
-msgid "ERROR"
-msgstr "Chyba"
-
-msgid "Go to the login page"
-msgstr "Choï na prihlasovaciu stránku"
-
-#, c-format
-msgid "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a default preference file."
-msgstr "Súbor s nastavením, %s, neexistuje. Odhláste sa a prihláste sa spä», aby ste vytvorili pôvodný súbor s nastavením."
-
-#, c-format
-msgid "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator to resolve this issue."
-msgstr "Súbor nastavení, %s, sa nedá otvori». Kontaktujte prosím administrátora pre rie¹enie."
-
-#, c-format
-msgid "Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator to resolve this issue."
-msgstr "Súbor nastavení, %s, sa nedá zapísa». Kontaktujte prosím administrátora pre rie¹enie."
-
-#, c-format
-msgid "Error opening %s"
-msgstr "Chyba pri otváraní %s"
-
-msgid "Default preference file not found or not readable!"
-msgstr "Predvolený súbor s nastavením sa nena¹iel alebo je neèitateµný!"
-
-msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr "Prosím kontaktujte systémového administrátora a oznámte túto chybu."
-
-msgid "Could not create initial preference file!"
-msgstr "Nemô¾em vytvori» inicializaèný súbor nastavení! *Nasleduje autode¹trukcia vá¹ho PC.. prosím èakajte.."
-
-#, c-format
-msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr "%s musí by» zapísaný u¾ívateµom %s"
-
-#, c-format
-msgid "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator to resolve this issue."
-msgstr "Súbor s podpisom, %s, sa nedá otvori». Prosím kontaktujte systémového administrátora a oznámte túto chybu."
-
-#, c-format
-msgid "Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator to resolve this issue."
-msgstr "Súbor s podpisom, %s, sa nedá zapísa». Prosím kontaktujte systémového administrátora a oznámte túto chybu."
-
-msgid "You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled (using configure option --with-mbstring)."
-msgstr "Musíte ma» nain¹talovaný PHP4 s povolenou funkciou multibyte string (pou¾ite konfiguraènú voµbu --with-mbstring)."
-
-msgid "ERROR : No available imapstream."
-msgstr "CHYBA: Niesú dostupné ¾iadne IMAP prúdy (IMAPstreams)"
-
-msgid "ERROR : Could not complete request."
-msgstr "Chyba: nie je mo¾né dokonèi» po¾adovanú úlohu"
-
-msgid "Query:"
-msgstr "Otázka:"
-
-msgid "Reason Given: "
-msgstr "Odôvodnenie: "
-
-msgid "ERROR : Bad or malformed request."
-msgstr "Chyba: nesprávne zadaná po¾adovaná úloha"
-
-msgid "Server responded: "
-msgstr "Odpoveï serveru: "
-
-#, c-format
-msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
-msgstr "Chyba v pripojovaní k serveru IMAP: %s "
-
-#, c-format
-msgid "Bad request: %s"
-msgstr "Nesprávne zadaná po¾adovaná úloha: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown error: %s"
-msgstr "Neznáma chyba: %s"
-
-msgid "Read data:"
-msgstr "Naèítanie dát:"
-
-msgid "ERROR : Could not append message to"
-msgstr "CHYBA: Nieje mo¾né prida» správu do"
-
-msgid "Solution: "
-msgstr "Rie¹enie:"
-
-msgid "Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash folder."
-msgstr "Odstráòte nepotrebné maily z prieèinka a zaènite prosím s va¹ím prieèinkom Kô¹"
-
-msgid "INBOX"
-msgstr "Doruèená po¹ta"
-
-msgid "Unknown response from IMAP server: "
-msgstr "Neznáma odpoveï IMAP serveru"
-
-msgid "Unknown message number in reply from server: "
-msgstr "Neznáme èíslo správy v odpovedi serveru"
-
-msgid "Unknown Sender"
-msgstr "Neznámy Odosielateµ"
-
-msgid "(unknown sender)"
-msgstr "(neznámy odosielateµ)"
-
-msgid "Unknown date"
-msgstr "Neznámy dátum"
-
-msgid "A"
-msgstr "A"
-
-msgid "Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this to the system administrator."
-msgstr "Triedenie vlákna (thread) nieje podporované Va¹ím IMAP serverom. <br> Prosím oznámte to systémovému administrátorovi."
-
-msgid "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this to the system administrator."
-msgstr "Triedenie na strane serveru nieje podporované va¹ím IMAP serverom.<br> Prosím oznámte to systémovému administrátorovi."
-
-msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr "TENTO PRIEÈINOK JE PRÁZDNY"
-
-msgid "Move Selected To"
-msgstr "Presunú» vybrané polo¾ky do"
-
-msgid "Transform Selected Messages"
-msgstr "Transformuva» Zvolené Správy"
-
-msgid "Move"
-msgstr "Presunú»"
-
-msgid "Forward"
-msgstr "Preposla»"
-
-msgid "Expunge"
-msgstr "Vysypa»"
-
-msgid "mailbox"
-msgstr "schránka"
-
-msgid "Read"
-msgstr "Preèítané"
-
-msgid "Unread"
-msgstr "Nepreèítané"
-
-msgid "Delete"
-msgstr "Odstráni»"
-
-msgid "Unthread View"
-msgstr "Pohµad bez súvislostí"
-
-msgid "Thread View"
-msgstr "Pohµad so Súvislos»ami"
-
-msgid "To"
-msgstr "Komu"
-
-msgid "From"
-msgstr "Od"
-
-msgid "Date"
-msgstr "Dátum"
-
-msgid "Subject"
-msgstr "Predmet"
-
-msgid "Size"
-msgstr "Veµkos»"
-
-msgid "Toggle All"
-msgstr "Oznaèi» v¹etko"
-
-msgid "Unselect All"
-msgstr "Odznaèi» v¹etko"
-
-msgid "Select All"
-msgstr "Oznaèi» v¹etko"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
-msgstr "Zobrazi» Správy: <B>%s</B> do <B>%s</B> (%s celkovo)"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
-msgstr "Zobrazi» Správy: <B>%s</B> (1 celkovo)"
-
-msgid "Previous"
-msgstr "Predchádzajúci"
-
-msgid "Next"
-msgstr "Ïal¹í"
-
-msgid "Paginate"
-msgstr "Oèísluj stránky"
-
-msgid "Show All"
-msgstr "Zobrazi» v¹etko"
-
-msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
-msgstr "SquirrelMail nemô¾e dekódova» ¹truktúru tela správy"
-
-msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
-msgstr "¹truktúra podµa vá¹ho IMAP servera"
-
-msgid "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message is malformed."
-msgstr "Chyba prijatia Tela správy.Najpravdepodobnej¹í dôvod je,¾e správa ma zlý formát - je po¹kodená"
-
-msgid "Command:"
-msgstr "Príkaz"
-
-msgid "Response:"
-msgstr "Odpoveï:"
-
-msgid "Message:"
-msgstr "Správa:"
-
-msgid "FETCH line:"
-msgstr "Stiahnutý (FETCH) riadok:"
-
-msgid "High"
-msgstr "Vysoká"
-
-msgid "Low"
-msgstr "Nízka"
-
-msgid "Normal"
-msgstr "Normálna"
-
-msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr "Skry Nebezpeèné Obrázky"
-
-msgid "View Unsafe Images"
-msgstr "Zobrazi» Nebezpeèné Obrázky"
-
-msgid "download"
-msgstr "stiahnu»"
-
-msgid "Unknown sender"
-msgstr "Neznámy Odosielateµ"
-
-msgid "sec_remove_eng.png"
-msgstr "sec_remove_eng.png"
-
-#, c-format
-msgid "Option Type '%s' Not Found"
-msgstr "Voµba '%s' Typu Nenájdená"
-
-msgid "Yes"
-msgstr "Áno"
-
-msgid "No"
-msgstr "Nie"
-
-msgid "Submit"
-msgstr "Odosla»"
-
-msgid "Current Folder"
-msgstr "Aktuálny Prieèinok"
-
-msgid "Sign Out"
-msgstr "Odhlási» sa"
-
-msgid "Compose"
-msgstr "Nová správa"
-
-msgid "Addresses"
-msgstr "Adresár"
-
-msgid "Folders"
-msgstr "Prieèinky"
-
-msgid "Options"
-msgstr "Mo¾nosti"
-
-msgid "Search"
-msgstr "Hµada»"
-
-msgid "Help"
-msgstr "Pomocník"
-
-#, c-format
-msgid "Error creating directory %s."
-msgstr "Chyba vytvárania adresára %s"
-
-msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr "Nieje mo¾né zobrazi» ¹truktúru hash adresára"
-
-msgid "General Display Options"
-msgstr "V¹eobecné Mo¾nosti Zobrazenia"
-
-msgid "Theme"
-msgstr "Schéma"
-
-msgid "Default"
-msgstr "Prednastvené"
-
-msgid "Custom Stylesheet"
-msgstr "Vlastný ©týl"
-
-msgid "Language"
-msgstr "Jazyk"
-
-msgid "Use Javascript"
-msgstr "Pou¾itie JavaScriptu"
-
-msgid "Autodetect"
-msgstr "Autodetekcia"
-
-msgid "Always"
-msgstr "V¾dy"
-
-msgid "Never"
-msgstr "Nikdy"
-
-msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr "Mo¾nosti Zobrazenia Schránky"
-
-msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr "Poèet správ zobrazených v prieèinku"
-
-msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr "Povoli» Rozdeµovanie Farieb Riadkov"
-
-msgid "Enable Page Selector"
-msgstr "Povoli» Voliè Strán"
-
-msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr "Maximálny Poèet Strán pre Zobrazenie"
-
-msgid "Message Display and Composition"
-msgstr "Zobrazi» Správu ako Kompozíciu"
-
-msgid "Wrap Incoming Text At"
-msgstr "Zalomi» text doruèenej správy na"
-
-msgid "Size of Editor Window"
-msgstr "Veµkos» Okna Editora"
-
-msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr "Umiestnenie Tlaèidiel pri Písaní Novej Správy"
-
-msgid "Before headers"
-msgstr "Pred záhlavím správy"
-
-msgid "Between headers and message body"
-msgstr "Medzi záhlavím a telom správy"
-
-msgid "After message body"
-msgstr "Za telom správy"
-
-msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr "Formát Zobrazenia Adresára"
-
-msgid "Javascript"
-msgstr "Javascript"
-
-msgid "HTML"
-msgstr "HTML"
-
-msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr "Predvoli» Zobrazovanie HTML verzie"
-
-msgid "Enable Forward as Attachment"
-msgstr "Povoli» Preposlanie ako Prílohy"
-
-msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
-msgstr "Zahrnu» Adresu Kópie pri Preposielaní Správy"
-
-msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr "Zahrnú» aj Mòa v Kópii pri Odpovedi V¹etkým"
-
-msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr "Povoli» Zobrazenie Po¹tového Programu (Mailer)"
-
-msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr "Zobrazi» Obrázky v Prílohe spolu so Správou"
-
-msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
-msgstr "Povoli» Odkaz na Verziu pre Tlaè"
-
-msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr "Povoli» Zobrazenie Èistého Pohµadu ako Verzie pre Tlaè"
-
-msgid "Enable Mail Delivery Notification"
-msgstr "Oznámenie o Doruèení Správ"
-
-msgid "Compose Messages in New Window"
-msgstr "Vytvára» Správy v Novom Okne"
-
-msgid "Width of Compose Window"
-msgstr "©írka Okna Vytvárania Novej Správy"
-
-msgid "Height of Compose Window"
-msgstr "Vý¹ka Okna Vytvárania Novej Správy"
-
-msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
-msgstr "Pripoji» Podpis pred Text Odpovede/Preposlania"
-
-msgid "Enable Sort by of Receive Date"
-msgstr "Povoli» Zoradenie podµa Èasu Prijatia"
-
-msgid "Enable Thread Sort by References Header"
-msgstr "Povoli» zotriedenie Podµa Hlavièiek"
-
-msgid "Special Folder Options"
-msgstr "Nastavenie prieèinku"
-
-msgid "Folder Path"
-msgstr "Cesta prieèinku"
-
-msgid "Do not use Trash"
-msgstr "Nepou¾íva» Kô¹"
-
-msgid "Trash Folder"
-msgstr "Prieèinok Kô¹"
-
-msgid "Do not use Sent"
-msgstr "Nepou¾íva» prieèinok Odoslaná po¹ta"
-
-msgid "Sent Folder"
-msgstr "Prieèinok Odoslaná po¹ta"
-
-msgid "Do not use Drafts"
-msgstr "Nepou¾íva» Koncepty"
-
-msgid "Draft Folder"
-msgstr "Prieèinok Konceptov"
-
-msgid "Folder List Options"
-msgstr "Nastavenie Zobrazenia Prieèinkov"
-
-msgid "Location of Folder List"
-msgstr "Umiestnenie Zoznamu Prieèinkov"
-
-msgid "Left"
-msgstr "Vµavo"
-
-msgid "Right"
-msgstr "Vpravo"
-
-msgid "pixels"
-msgstr "pixelov"
-
-msgid "Width of Folder List"
-msgstr "©írka Zoznamu Prieèinkov"
-
-msgid "Minutes"
-msgstr "Minúty"
-
-msgid "Seconds"
-msgstr "Sekúnd"
-
-msgid "Minute"
-msgstr "Minúta"
-
-msgid "Auto Refresh Folder List"
-msgstr "Automatické obnovenie Zoznamu Prieèinkov"
-
-msgid "Enable Unread Message Notification"
-msgstr "Oznámenie o nepreèítaných správach"
-
-msgid "No Notification"
-msgstr "®iadne Oznámenia"
-
-msgid "Only INBOX"
-msgstr "Iba prieèinok Doruèená po¹ta"
-
-msgid "All Folders"
-msgstr "V¹etky prieèinky"
-
-msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr "Typ Oznámenia o Nepreèítaných Správach"
-
-msgid "Only Unseen"
-msgstr "Iba nepreèítané"
-
-msgid "Unseen and Total"
-msgstr "Nepreèítané a Celkom"
-
-msgid "Enable Collapsable Folders"
-msgstr "Povoli» Skládateµné prieèinky"
-
-msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
-msgstr "Povoli» Kumulatívne Oznámenie o Nepreèítaných Správach"
-
-msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr "Zobraz Hodiny na Paneli Prieèinkov"
-
-msgid "No Clock"
-msgstr "®iadne Hodiny"
-
-msgid "Hour Format"
-msgstr "Formát Hodín"
-
-msgid "12-hour clock"
-msgstr "12-hodinový èas"
-
-msgid "24-hour clock"
-msgstr "24-hodinový èas"
-
-msgid "Memory Search"
-msgstr "Hµadanie v Pamäti"
-
-msgid "Disabled"
-msgstr "Zru¹ené"
-
-msgid "Folder Selection Options"
-msgstr "Nastavenie Oznaèenia Prieèinkov"
-
-msgid "Selection List Style"
-msgstr "©týl Zoznamu Zobrazenia Oznaèeného"
-
-msgid "Long: "
-msgstr "Dlhá"
-
-msgid "Indented: "
-msgstr "Èlenitá"
-
-msgid "Delimited: "
-msgstr "Delimitované."
-
-msgid "Name and Address Options"
-msgstr "Meno a adresa - mo¾nosti"
-
-msgid "Full Name"
-msgstr "Celé meno"
-
-msgid "Email Address"
-msgstr "Emailová adresa"
-
-msgid "Reply To"
-msgstr "Odpoveda» na adresu"
-
-msgid "Signature"
-msgstr "Podpis"
-
-msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr "Edituj Pokroèilé Identity "
-
-msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr "Zru¹i» zmeny dosiaµ robené v tomto formulári "
-
-msgid "Multiple Identities"
-msgstr "Viaceré Identity"
-
-msgid "Same as server"
-msgstr "Rovnaké ako na Serveri"
-
-msgid "Timezone Options"
-msgstr "Nastavenie Èasového Pásma"
-
-msgid "Your current timezone"
-msgstr "Va¹e aktuálne èasové pásmo"
-
-msgid "Reply Citation Options"
-msgstr "Nastavenie - Odpoveda» ako Citácia"
-
-msgid "Reply Citation Style"
-msgstr "Odpoveda» ©týlom Citácie"
-
-msgid "No Citation"
-msgstr "Bez Citácie"
-
-msgid "AUTHOR Said"
-msgstr "AUTOR Povedal"
-
-msgid "Quote Who XML"
-msgstr "Citova» Ako XML"
-
-msgid "User-Defined"
-msgstr "U¾ívateµom Definované"
-
-msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr "U¾ívateµom Definovaný Zaèiatok Citácie"
-
-msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr "U¾ívateµom Definovaný Koniec Citácie"
-
-msgid "Signature Options"
-msgstr "Nastavenia Podpisu"
-
-msgid "Use Signature"
-msgstr "Pou¾i» Podpis"
-
-msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr "Prefix Podpisu s riadkom '-- '"
-
-msgid "Config File Version"
-msgstr "Verzia konfiguraèného súboru"
-
-msgid "Squirrelmail Version"
-msgstr "SquirrelMail Verzia"
-
-msgid "PHP Version"
-msgstr "PHP verzia"
-
-msgid "Organization Preferences"
-msgstr "Nastavenia Organizácie"
-
-msgid "Organization Name"
-msgstr "Meno Organizácie"
-
-msgid "Organization Logo"
-msgstr "Logo Organizácie"
-
-msgid "Organization Logo Width"
-msgstr "©írka Loga Organizácie"
-
-msgid "Organization Logo Height"
-msgstr "Vý¹ka Loga Organizácie"
-
-msgid "Organization Title"
-msgstr "Názov Organizácie"
-
-msgid "Signout Page"
-msgstr "Stránka Odhlásenia sa"
-
-msgid "Default Language"
-msgstr "Predvolený Jazyk"
-
-msgid "Top Frame"
-msgstr "Horný Rámec"
-
-msgid "Server Settings"
-msgstr "Nastavenia Servera"
-
-msgid "Mail Domain"
-msgstr "Mail Doména"
-
-msgid "IMAP Server Address"
-msgstr "Adresa  IMAP Servera"
-
-msgid "IMAP Server Port"
-msgstr "Port IMAP Servera"
-
-msgid "IMAP Server Type"
-msgstr "Typ IMAP Servera"
-
-msgid "Cyrus IMAP server"
-msgstr "Cyrus IMAP server"
-
-msgid "University of Washington's IMAP server"
-msgstr "IMAP server Univerzity vo Washingtone"
-
-msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
-msgstr "Microsoft Exchange IMAP server"
-
-msgid "Courier IMAP server"
-msgstr "Courier IMAP server"
-
-msgid "Not one of the above servers"
-msgstr "®iaden z horeuvedených serverov"
-
-msgid "IMAP Folder Delimiter"
-msgstr "Odïeµovaè IMAP Prieèinkov"
-
-msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
-msgstr "Pou¾i \"detect\" pre autodetekciu."
-
-msgid "Use Sendmail"
-msgstr "Pou¾i Sendmail"
-
-msgid "Sendmail Path"
-msgstr "Cesta k Sendmailu"
-
-msgid "SMTP Server Address"
-msgstr "Adresa SMTP Servera"
-
-msgid "SMTP Server Port"
-msgstr "Port SMTP Servera"
-
-msgid "Authenticated SMTP"
-msgstr "SMTP s Overením"
-
-msgid "Invert Time"
-msgstr "Invertuj èas"
-
-msgid "Use Confirmation Flags"
-msgstr "Pou¾i Potvrdzovacie Vlajoèky"
-
-msgid "Folders Defaults"
-msgstr "Predvolené Nastavenie Prieèinka"
-
-msgid "Default Folder Prefix"
-msgstr "Predvoleny Prefix Prieèinka"
-
-msgid "Show Folder Prefix Option"
-msgstr "Zobraz Prefix Nastavenia Prieèinka"
-
-msgid "By default, move to trash"
-msgstr "Predvolené - Presuò do ko¹a"
-
-msgid "By default, move to sent"
-msgstr "Predvolené - Presuò do Odoslané"
-
-msgid "By default, save as draft"
-msgstr "Predvolené - ulo¾ ako rozpísané"
-
-msgid "List Special Folders First"
-msgstr "Zobraz Najprv ©peciálne Prieèinky"
-
-msgid "Show Special Folders Color"
-msgstr "Zobraz ©peciálne Prieèinky Farebne"
-
-msgid "Auto Expunge"
-msgstr "Automaticky Vysypa»"
-
-msgid "Default Sub. of INBOX"
-msgstr "Predvolený Predmet Prieèinka Doruèená Po¹ta"
-
-msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
-msgstr "Zobrazi» voµbu ''Obsahuje Predmet'"
-
-msgid "Default Unseen Notify"
-msgstr "Predvoli» Oznámenie o  Nepreèítaní Správy"
-
-msgid "Default Unseen Type"
-msgstr "Predvoli» Typ Nepreèítanej Správy"
-
-msgid "Auto Create Special Folders"
-msgstr "Automaticky Vytvori» ©peciálne Prieèinky"
-
-msgid "Default Javascript Adrressbook"
-msgstr "Javascript Adresár ako predvolený"
-
-msgid "Auto delete folders"
-msgstr "Automaticky maza» prieèinky"
-
-msgid "General Options"
-msgstr "V¹eobecné Nastavenia"
-
-msgid "Default Charset"
-msgstr "Predvolená Kódová Stránka"
-
-msgid "Data Directory"
-msgstr "Dátový Adresár"
-
-msgid "Temp Directory"
-msgstr "Doèasný Adresár"
-
-msgid "Hash Level"
-msgstr "Hash úroveò"
-
-msgid "Hash Disabled"
-msgstr "Hash Zru¹ený"
-
-msgid "Moderate"
-msgstr "Stredne"
-
-msgid "Medium"
-msgstr "Stredne"
-
-msgid "Default Left Size"
-msgstr "Predvolená Veµkos» Vµavo"
-
-msgid "Usernames in Lowercase"
-msgstr "U¾ívateµské Mená "
-
-msgid "Allow use of priority"
-msgstr "Povoli» Pou¾itie Priority"
-
-msgid "Hide SM attributions"
-msgstr "Sky» atribúty SquirrelMailu"
-
-msgid "Enable use of delivery receipts"
-msgstr "Povoli» Pou¾itie Oznámení o Doruèení"
-
-msgid "Allow editing of identities"
-msgstr "Povol» úpravu Identít"
-
-msgid "Allow editing of full name"
-msgstr "Povoli» úpravu Celého mena"
-
-msgid "Message of the Day"
-msgstr "Správa dòa"
-
-msgid "Database"
-msgstr "Databáza"
-
-msgid "Address book DSN"
-msgstr "DSN Adresár"
-
-msgid "Address book table"
-msgstr "Tabuµka Adresára"
-
-msgid "Preferences DSN"
-msgstr "DSN Nastavenia"
-
-msgid "Preferences table"
-msgstr "Tabuµka Nastavení"
-
-msgid "Preferences username field"
-msgstr "Pole nastavenia mena u¾ívateµa"
-
-#, fuzzy
-msgid "Preferences key field"
-msgstr "Pole nastavenia"
-
-msgid "Preferences value field"
-msgstr "Pole s hodnotou nastavenia:"
-
-msgid "Themes"
-msgstr "Schémy"
-
-msgid "Style Sheet URL (css)"
-msgstr "Adresu ©týlu (css)"
-
-msgid "Configuration Administrator"
-msgstr "Administraèné Nastavenia"
-
-msgid "Theme Name"
-msgstr "Meno Schémy"
-
-msgid "Theme Path"
-msgstr "Cesta k Schéme"
-
-msgid "Plugins"
-msgstr "Pluginy"
-
-msgid "Change Settings"
-msgstr "Zmeni» Nastavenia"
-
-msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
-msgstr "Konfiguraèný súbor sa neda otvori».Prosím, skonstrolujte config.php"
-
-msgid "Administration"
-msgstr "Administrácia"
-
-msgid "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration remotely."
-msgstr "Tento modul umo¾òuje administrátorom ovláda» na diaµku."
-
-msgid "Bug Reports:"
-msgstr "Správa o SW Chybách:"
-
-msgid "Show button in toolbar"
-msgstr "Zobrazenie tlaèítok na paneli"
-
-msgid "TODAY"
-msgstr "DNES"
-
-msgid "Go"
-msgstr "Choï"
-
-msgid "l, F j Y"
-msgstr "l, F j Y"
-
-msgid "ADD"
-msgstr "PRIDA«"
-
-msgid "EDIT"
-msgstr "UPRAVI«"
-
-msgid "DEL"
-msgstr "ZMAZA«"
-
-msgid "Start time:"
-msgstr "Zaèiatok:"
-
-msgid "Length:"
-msgstr "Då¾ka:"
-
-msgid "Priority:"
-msgstr "Priorita:"
-
-msgid "Title:"
-msgstr "Názov:"
-
-msgid "Set Event"
-msgstr "Nastavi» Udalos»"
-
-msgid "Event Has been added!"
-msgstr "Udalos» bola pridaná"
-
-msgid "Date:"
-msgstr "Dátum:"
-
-msgid "Time:"
-msgstr "Èas"
-
-msgid "Day View"
-msgstr "Zobrazi» Deò"
-
-msgid "Do you really want to delete this event?"
-msgstr "Skutoène chcete zmaza» túto udalos»?"
-
-msgid "Event deleted!"
-msgstr "Udalos» Zmazaná!"
-
-msgid "Nothing to delete!"
-msgstr "Niè na zmazanie!"
-
-msgid "Update Event"
-msgstr "Aktualizova» Udalos»"
-
-msgid "Do you really want to change this event from:"
-msgstr "Skutoène chcete zmeni» túto udalos» z:"
-
-msgid "to:"
-msgstr "pre:"
-
-msgid "Event updated!"
-msgstr "Udalos» aktualizovaná!"
-
-msgid "Month View"
-msgstr "Mesaèný pohµad"
-
-msgid "0 min."
-msgstr "0 min."
-
-msgid "15 min."
-msgstr "15 min."
-
-msgid "35 min."
-msgstr "35 min."
-
-msgid "45 min."
-msgstr "45 min."
-
-msgid "1 hr."
-msgstr "1 hod."
-
-msgid "1.5 hr."
-msgstr "1,5 hod."
-
-msgid "2 hr."
-msgstr "2 hod."
-
-msgid "2.5 hr."
-msgstr "2,5 hod."
-
-msgid "3 hr."
-msgstr "3 hod."
-
-msgid "3.5 hr."
-msgstr "3,5 hod"
-
-msgid "4 hr."
-msgstr "4 hod"
-
-msgid "5 hr."
-msgstr "5hod"
-
-msgid "6 hr."
-msgstr "6 hod"
-
-msgid "Calendar"
-msgstr "Kalendár"
-
-msgid "Delete & Prev"
-msgstr "Zmaza» & Predchádzajúci"
-
-msgid "Delete & Next"
-msgstr "Zmaza» & Nasledujúci"
-
-msgid "Move to:"
-msgstr "Presunú» do:"
-
-msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
-msgstr "Tlaèítka Zmaza»/Presunú»/Ïalej"
-
-msgid "Display at top"
-msgstr "Zobrazi» hore"
-
-msgid "with move option"
-msgstr "s voµbou presunú»"
-
-msgid "Display at bottom"
-msgstr "Zobrazi» dole"
-
-msgid "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It is a pretty reliable list to scan spam from."
-msgstr ""
-
-msgid "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to be relayed through their system will be banned with this.  Another good one to use."
-msgstr ""
-
-msgid "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up account and send spam directly from there."
-msgstr ""
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
-msgstr ""
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
-msgstr ""
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for other mail servers that are not secure."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt users in without confirmation."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail.cgi scripts. (planned)."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer false positives than ORBS did though."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends you NOT use their service."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically assigned IPs."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM directly from."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their services."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on other active RBLs."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed Leadmon.net."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct SPAM Sources."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
-msgstr ""
-
-msgid "Saved Scan type"
-msgstr "Uo¾it zoskenovaný typ"
-
-msgid "Message Filtering"
-msgstr "Filtrovanie Správ"
-
-msgid "What to Scan:"
-msgstr "Èo Preskenova»:"
-
-msgid "All messages"
-msgstr "V¹etky správy"
-
-msgid "Only unread messages"
-msgstr "Len neèítané správy"
-
-msgid "Save"
-msgstr "Ulo¾i»"
-
-msgid "New"
-msgstr "Nová"
-
-msgid "Done"
-msgstr "Hotovo"
-
-msgid "Match:"
-msgstr "Zhoda:"
-
-msgid "Cc"
-msgstr "Kópia"
-
-msgid "To or Cc"
-msgstr "Komu alebo Kópiu"
-
-msgid "Header"
-msgstr "Hlavièka"
-
-msgid "Contains:"
-msgstr "Obsahuje:"
-
-msgid "Edit"
-msgstr "Upravi»"
-
-msgid "Down"
-msgstr "Dole"
-
-msgid "Up"
-msgstr "Hore"
-
-#, c-format
-msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
-msgstr "Ak <b>%s</b> obsahuje <b>%s</b> potom presuò do <b>%s</b>"
-
-msgid "Message Filters"
-msgstr "Filtre Správ"
-
-msgid "Filtering enables messages with different criteria to be automatically filtered into different folders for easier organization."
-msgstr "Filtrovanie umo¾òuje automatikcky filtrova» správy s odli¹nými kritériami do odli¹ných prieèinkov pre prehµadnej¹iu organizáciu."
-
-msgid "SPAM Filters"
-msgstr "SPAM Filtre"
-
-msgid "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
-msgstr "SPAM filter umo¾òuje taktie¾ zvoli» si z mno¾stva dns adries èierných listín (black listov), za úèelom detekcie nepotrebnej doruèenej po¹ty a jej presunutie do iného prieèinku (napr Kô¹)."
-
-msgid "Spam Filtering"
-msgstr "Filtrovanie Spamu"
-
-msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
-msgstr "UPOZORNENIE! Oznámte vá¹mu administrátorovi aby nastavil premennú SpamFilters_YourHop"
-
-msgid "Move spam to:"
-msgstr "Presunú» spam do:"
-
-msgid "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging around."
-msgstr "Presunutie spamu do ko¹a sa mô¾e na prvý pohµad zda» ako dobrá my¹lienka, ale po¹ta od priateµov a mail konferencií mo¾e by» náhodne oznaèená ako spam. Pokiaµ filtrovanie nastavíte ako presun do akehokoµvek iného preèinku, periodicky si ho vyma¾te aby sa schránka nezaplnila."
-
-msgid "The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and you'll scan even the spam you read with the new filters."
-msgstr "Èím viac správ skenujete, tým dlh¹ie to trvá. Odporúèame vám skenova» len nové správy. Ak urobíte vo svojich filtroch úpravy, je lep¹ie nastavi» skenova» v¹etky správy. Potom si pozrite svoj prieèinok DORUÈENÁ PO©TA, vrá»te sa spä» a nastavte skenova» len nové správy. Týmto spôsobom sa nové spam filtry aplikujú a budete môc» skenova» v¹etky ïal¹ie prichádzajúce správy u¾ pomocou nových filtrov."
-
-#, c-format
-msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
-msgstr "Spam je poslaný pre <b>%s</b>"
-
-msgid "[<i>not set yet</i>]"
-msgstr "[<i>e¹te nenastavený</i>]"
-
-#, c-format
-msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
-msgstr "Scanovanie spamu je limitované na <b>%s</b>"
-
-msgid "New Messages Only"
-msgstr "Len Nové Správy"
-
-msgid "All Messages"
-msgstr "V¹etky Správy"
-
-msgid "ON"
-msgstr "Zapnuté"
-
-msgid "OFF"
-msgstr "Vypnuté"
-
-#, fuzzy
-msgid "Mailinglist"
-msgstr "Mailing list"
-
-#, c-format
-msgid "This will send a message to %s requesting help for this list. You will receive an emailed response at the address below."
-msgstr "Toto po¹le správu %s po¾adujúc Pomoc pre tento zoznam. Odpoveï obdr¾íte na mailovu adresu uvedenú ni¾¹ie."
-
-#, c-format
-msgid "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to this list. You will be subscribed with the address below."
-msgstr "Toto po¹le správu %s po¾adujúc va¹e Pridanie do zoznamu. Odpoveï obdr¾íte na mailovu adresu uvedenú ni¾¹ie."
-
-#, c-format
-msgid "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from this list. It will try to unsubscribe the adress below."
-msgstr "Toto po¹le správu %s po¾adujúc va¹e Odhlásenie zo zoznamu. Odpoveï obdr¾íte na mailovu adresu uvedenú ni¾¹ie."
-
-msgid "From:"
-msgstr "Od:"
-
-msgid "Send Mail"
-msgstr "Odosla» mail"
-
-msgid "Post to List"
-msgstr "Posla» do Zoznamu"
-
-msgid "Reply to List"
-msgstr "Odpoveda» do Zoznamu"
-
-msgid "Subscribe"
-msgstr "Prihlási»"
-
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "Odhlási»"
-
-msgid "List Archives"
-msgstr "Listova» Archívy"
-
-msgid "Contact Listowner"
-msgstr "Kontaktova» vlastníka Zoznamu"
-
-msgid "Mailing List"
-msgstr "Mailing List"
-
-msgid "POP3 connect:"
-msgstr "POP3 spojenie:"
-
-msgid "No server specified"
-msgstr "Nebol ¹pecifikovaný ¾iadny server"
-
-msgid "Error "
-msgstr "Chyba"
-
-msgid "POP3 noop:"
-msgstr "POP3 noop:"
-
-msgid "No connection to server"
-msgstr "Nieje pipojenie na server"
-
-msgid "POP3 user:"
-msgstr "POP3 u¾íva»eµ:"
-
-msgid "no login ID submitted"
-msgstr "Nebol zadaný login"
-
-msgid "connection not established"
-msgstr "nenadviazané spojenie"
-
-msgid "POP3 pass:"
-msgstr "POP3 heslo:"
-
-msgid "No password submitted"
-msgstr "Nebolo zadané heslo"
-
-msgid "authentication failed "
-msgstr "autentifikácia neúspe¹ná"
-
-msgid "POP3 apop:"
-msgstr "POP3 pokroèilý POP:"
-
-msgid "No login ID submitted"
-msgstr "nebol zadaný login"
-
-#, fuzzy
-msgid "No server banner"
-msgstr "Server nemá banner"
-
-msgid "abort"
-msgstr "zru¹i»"
-
-msgid "apop authentication failed"
-msgstr "apop Autentifikácia prebehla neúspe¹ne"
-
-msgid "POP3 login:"
-msgstr "POP3 login:"
-
-msgid "POP3 top:"
-msgstr "POP3 hore:"
-
-msgid "POP3 pop_list:"
-msgstr "POP3 pop zoznam(pop_list):"
-
-msgid "Premature end of list"
-msgstr "Predèasný koniec zoznamu"
-
-msgid "POP3 get:"
-msgstr "Získane cez POP3:"
-
-msgid "POP3 last:"
-msgstr "Posledné cez POP3:"
-
-msgid "POP3 reset:"
-msgstr "POP3 reset:"
-
-msgid "POP3 send_cmd:"
-msgstr "Príkaz send cez POP3:"
-
-msgid "Empty command string"
-msgstr "Prázdny re»azec príkazu"
-
-msgid "POP3 quit:"
-msgstr "POP3 ukonèenie:"
-
-msgid "connection does not exist"
-msgstr "spojenie neexistuje"
-
-msgid "POP3 uidl:"
-msgstr "POP3 uidl:"
-
-msgid "POP3 delete:"
-msgstr "POP3 zmazanie:"
-
-msgid "No msg number submitted"
-msgstr "Nezadali ste èíslo správy"
-
-msgid "Command failed "
-msgstr "Príkaz prebehol neúspe¹ne"
-
-msgid "Remote POP server Fetching Mail"
-msgstr "S»ahovanie Po¹ty zo vzdialeného POP servera"
-
-msgid "Select Server:"
-msgstr "Zvoµte Server"
-
-msgid "All"
-msgstr "V¹etky"
-
-msgid "Password for"
-msgstr "Heslo pre"
-
-msgid "Fetch Mail"
-msgstr "Stiahnutý Mail"
-
-msgid "Fetching from "
-msgstr "Stiahnute z:"
-
-msgid "Oops, "
-msgstr "Oops, "
-
-msgid "Opening IMAP server"
-msgstr "Otvoram IMAP server"
-
-msgid "Opening POP server"
-msgstr "Otváram POP server"
-
-msgid "Login Failed:"
-msgstr "Prihlásenie neúspe¹né"
-
-msgid "Login OK: No new messages"
-msgstr "Login OK: ®iadne nové správy"
-
-msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
-msgstr "Prihlásenie prebehlo úspe¹ne: Prieèinok prijatých práv je prázdny."
-
-msgid "Login OK: Inbox contains ["
-msgstr "Prihlásenie prebehlo úspe¹ne: Prieèinok prijatých práv je obsahuje ["
-
-msgid "] messages"
-msgstr "] správy"
-
-msgid "Fetching UIDL..."
-msgstr "S»ahujem UIDL..."
-
-msgid "Server does not support UIDL."
-msgstr "Server nepodporuje UIDL."
-
-msgid "Leaving Mail on Server..."
-msgstr "Nech» Po¹tu na Serveri"
-
-msgid "Deleting messages from server..."
-msgstr "Mazanie správ zo servera..."
-
-msgid "Fetching message "
-msgstr "S»ahujem správu"
-
-msgid "Server error...Disconnect"
-msgstr "Chyba Servera...Odpojené"
-
-msgid "Reconnect from dead connection"
-msgstr "Znovupripojenie zlého spojenia"
-
-msgid "Saving UIDL"
-msgstr "Ulo¾enie UIDL"
-
-msgid "Refetching message "
-msgstr "Znovu-s»ahujem správu"
-
-msgid "Error Appending Message!"
-msgstr "Chyba pri Pridávaní Správy!"
-
-msgid "Closing POP"
-msgstr "Zatvorenie POP"
-
-msgid "Logging out from IMAP"
-msgstr "Odhlási» z IMAP"
-
-msgid "Message appended to mailbox"
-msgstr "Správa pridaná to schránky"
-
-msgid "Message "
-msgstr "Správa"
-
-msgid " deleted from Remote Server!"
-msgstr "Zmazané zo Vzdialeného Servera!"
-
-msgid "Delete failed:"
-msgstr "Zmazanie neúspe¹né:"
-
-msgid "Remote POP server settings"
-msgstr "Nastavenie vzdialeného POP servera"
-
-msgid "You should be aware that the encryption used to store your password is not perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the server can be undone by a hacker reading the source to this file."
-msgstr "Treba ma» na pamäti, ¾e kódovanie pou¾ité na ulo¾enie vá¹ho hesla nieje dokonale bezpeèné. Taktie¾, pokiaµ pou¾ívate POP server, niesú tú dáta pri prenose kódované vôbec. Kódovanie pou¾ité na ulo¾enie hesla na serveri nemô¾e by» odhalené preèítaním zdrojového súboru hackermi."
-
-msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
-msgstr "Ak nevyplníte heslo, bude po¾adované ked si budete chcie» stiahnu» po¹tu."
-
-msgid "Encrypt passwords (informative only)"
-msgstr "Kryptovanie hesiel (len informatívne)"
-
-msgid "Add Server"
-msgstr "Prida» Server"
-
-msgid "Server:"
-msgstr "Server:"
-
-msgid "Port:"
-msgstr "Port:"
-
-msgid "Alias:"
-msgstr "Alias:"
-
-msgid "Username:"
-msgstr "U¾ívateµské meno:"
-
-msgid "Password:"
-msgstr "Heslo:"
-
-msgid "Store in Folder:"
-msgstr "Ulo¾i» v Prieèinku:"
-
-msgid "Leave Mail on Server"
-msgstr "Nechaj Po¹tu na Serveri"
-
-msgid "Check mail during login"
-msgstr "Skontrolova» po¹tu poèas prihlasovania"
-
-msgid "Check mail during folder refresh"
-msgstr "Skontrolova» maily poèas znovunaèítania prieèinka"
-
-msgid "Modify Server"
-msgstr "Modifikova» Server"
-
-msgid "Server Name:"
-msgstr "Meno Servera:"
-
-msgid "Modify"
-msgstr "Modifikova»"
-
-msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr "Nepou¾íva sa ¾iadny server. Skúste prida»"
-
-msgid "Fetching Servers"
-msgstr "S»ahujem po¹tu zo serverov"
-
-msgid "Confirm Deletion of a Server"
-msgstr "Potvï Zmazanie Serveru"
-
-msgid "Selected Server:"
-msgstr "Zvolený Server:"
-
-msgid "Confirm delete of selected server?"
-msgstr "Potvrdi» zmazanie na zvolenom serveri?"
-
-msgid "Confirm Delete"
-msgstr "Potvrdenie Zmazania"
-
-msgid "Mofify a Server"
-msgstr "Modifikuj Server"
-
-msgid "Undefined Function"
-msgstr "Nedefinovaná funkcia"
-
-msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
-msgstr "Hej! Èo hµadá¹?"
-
-msgid "Fetch"
-msgstr "Stiahnu»"
-
-msgid "Warning, "
-msgstr "Upozornenie,"
-
-msgid "Mail Fetch Result:"
-msgstr "Výsledok S»ahovania mailov:"
-
-msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr "Jednoduché stiahnutie POP3 Po¹ty"
-
-msgid "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your account on this server."
-msgstr "Toto konfiguruje nastavenie s»ahovania po¹ty z POP3 schránky do konta na tomto serveri."
-
-msgid "New Mail Notification"
-msgstr "Oznámenie o Novej správe"
-
-msgid "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file to play in the provided file box."
-msgstr "Nastavte <b>Povoli» Prehrávanie Médií<b> pre prehrávanie napr. zvukového súboru pokiaµ sa vyskytuje nepreèítaná po¹ta. Pokiaµ je táto voµba povolená, mô¾te ¹pecifikova» multimédialny súbor v dialógu na ¹pecifikáciu cesty k súboru."
-
-msgid "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
-msgstr "Pokiaµ povolíte <b>Skontroluj v¹etky prièinky, nielen 'do¹lá po¹ta'</b>, skontrolujú sa v¹etky prieèinky na nepreèítanú po¹tu za úèelom oznámenia o nepreèítanej po¹te."
-
-msgid "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
-msgstr "Zvolením mo¾nosti <b>Zobraz vyskakovacie okno (popup)</b> povolíte zobrazenie vyskakovacieho okna (popup) pokiaµ máte v prieèinku nepreèítanú po¹tu (vy¾aduje JavaScript)."
-
-msgid "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. Recent messages are those that have just recently showed up and have not been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed by sounds or popups for unseen mail."
-msgstr "Pou¾ite <b>SKONTROLUJ POSLEDNE POU®ÍVANÉ</b> pre skontrolovanie posledne pou¾itých správ. Posledne pou¾ité správysú tie, ktoré boli posledne zobrazené, no niesú e¹te oznaèené ako \"viewed\" . Toto zabraòuje tomu, aby ste boli neustále ob»a¾ovaný zvukmi (popup) a vyskakovacími oknami z dôvodu e¹te nepreèítanej po¹ty."
-
-msgid "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> enabled."
-msgstr "Zvolením nastavenia <b>Zmeni» titulok</b> mô¾te zmeni» titulok okna v niektorých prehliadaèoch aby ste vedeli o novej prichádzajúcej po¹te. (vy¾aduje JavaScript) a funguje len v Internet Exploreri, v iných prehliadaèoch sa mô¾u vyskytnú» chyby. Táto mo¾nos» vám v¾dy oznámi, èi máte novú po¹tu. taktie¾ pokiaµ máte povolenú mo¾nos»  <b>SKONTROLUJ POSLEDNE POU®ÍVANÉ/b>."
-
-msgid "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file is specified, the system will use a default from the server."
-msgstr "Zvoµte si zo zoznamu <b>Súbory na serveri</b> súbor s médiom, ktoré si ¾elate prehra», keï príde nová po¹ta. Zvolením si v okne <b>Lokálne mediálne súbory<b> sa prehraje súbor z vá¹ho poèítaèa. Ak nieje ¹pecifikovaný ¾iaden súbor, systém vyberie preddefinovaný mediálny súbor zo servera."
-
-msgid "Enable Media Playing"
-msgstr "Povoli» Prehrávanie Médií"
-
-msgid "Check all boxes, not just INBOX"
-msgstr "Skontroluj v¹etky prieèinky, nielen prieèinok Do¹lá Po¹ta"
-
-msgid "Count only messages that are RECENT"
-msgstr "Poèíta len správy ktoré sú aktuálne"
-
-msgid "Change title on supported browsers."
-msgstr "Zmena názvu okna na podporovaných prehliadaèoch."
-
-msgid "requires JavaScript to work"
-msgstr "vy¾aduje JavaScript"
-
-msgid "Show popup window on new mail"
-msgstr "Uká¾ nové okno pri novej po¹te"
-
-msgid "Select server file:"
-msgstr "Zvoµte súbor na serveri:"
-
-msgid "(local media)"
-msgstr "(lokálne médium)"
-
-msgid "Try"
-msgstr "Skúste"
-
-msgid "Local Media File:"
-msgstr "Lokálne mediálne súbory"
-
-msgid "Current File:"
-msgstr "Aktuálna súbor"
-
-msgid "New Mail"
-msgstr "Nový Mail"
-
-msgid "SquirrelMail Notice:"
-msgstr "SquirrelMail Oznam:"
-
-msgid "You have new mail!"
-msgstr "Máte nový mail!"
-
-msgid "Close Window"
-msgstr "Zavrie» Okno"
-
-msgid "NewMail Options"
-msgstr "Nastavenie Novej Po¹ty"
-
-msgid "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows when new mail arrives."
-msgstr "Toto nastavenie nastaví prehrávanie zvuku a/alebo zobrazenie vyskakovacieho nového okna (popup) pri prijatí novej po¹ty."
-
-msgid "New Mail Notification options saved"
-msgstr "Nastavenie Oznamovania Novej Po¹ty sa ulo¾ilo"
-
-#, c-format
-msgid "%s New Messages"
-msgstr "%s Nových Správ"
-
-#, c-format
-msgid "%s New Message"
-msgstr "%s Nová Správa"
-
-msgid "Test Sound"
-msgstr "Otestova» Zvuk"
-
-msgid "Loading the sound..."
-msgstr "Náhravam zvuky..."
-
-msgid "Close"
-msgstr "Zatvori»"
-
-msgid "Sent Subfolders Options"
-msgstr "Nastavenie Pod-prieèinkov Odoslané"
-
-msgid "Use Sent Subfolders"
-msgstr "Pou¾i Pod-prieèinky Odoslaných "
-
-msgid "Monthly"
-msgstr "Mesaène"
-
-msgid "Quarterly"
-msgstr "©tvr»roène"
-
-msgid "Yearly"
-msgstr "Roène"
-
-msgid "Base Sent Folder"
-msgstr "Základný prieèinok Odoslané"
-
-msgid "Report as Spam"
-msgstr "Uveï ako Spam"
-
-msgid "SpamCop - Spam Reporting"
-msgstr "Spam-policajt - Oznamovanie o Spame"
-
-msgid "Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite fast, really smart, and easy to use."
-msgstr "Pomáha bojova» proti nevy¾iadanej po¹te. SpamCop (Spam-policajt) èíta spam po¹tu a urèí správnu adresu odosielateµa. Rýchle, skutoène inteligentné a jednoduché na pou¾itie."
-
-msgid "SpellChecker Options"
-msgstr "Nastavenie Kontroly Pravopisu"
-
-msgid "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or choose which languages should be available to you when spell-checking."
-msgstr "Tu mô¾te nastavi» ako je ulo¾ený vá¹ slovník, upravi» ho, alebo zvoli» jazyky dostupné na kontolu pravopisu."
-
-msgid "Check Spelling"
-msgstr "Skontrolova» Pravopis"
-
-msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
-msgstr "Spä» na &quot;Nastavenia kontroly Pravopisu&quot; stránka"
-
-msgid "ATTENTION:"
-msgstr "UPOZORNENIE:"
-
-msgid "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start anew. This is also true if you don't remember your old password -- without it, the encrypted data is no longer accessible."
-msgstr "SquirrelSpell (kontrola pravopisu) nemô¾e dekódova» vá¹ osobný slovník. Najpravdepodobnej¹ia príèina tohto je to, ¾e ste si zmenili heslo k svojej po¹tovej schránke. Najprv mus´te zada» svoje staré heslo aby SquirrelSpell mohol dekódova» vá¹ osobný slovník. Potom bude opätovne zakódovaný s va¹ím novým heslom.<br>Ak nemáte vá¹ slovník zakódovaný je najskôr po¹kodený. Zma¾te ho a zaènite písa» nový. Toto musíte taktie¾ urobi» ak si nepamätáte staré heslo - bez neho zakódované dáta niesú dostupné."
-
-msgid "Delete my dictionary and start a new one"
-msgstr "Zmazanie môjho slovníka a zaèatie nového"
-
-msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
-msgstr "Odkódova» môj slovník pomocou môjho starého hesla:"
-
-msgid "Proceed"
-msgstr "vykona»"
-
-msgid "You must make a choice"
-msgstr "Musíte si zvoli»"
-
-msgid "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
-msgstr "Mô¾te buï zmaza» vá¹ slovník, alebo písa» ho pod starým heslom. Nie oboje mo¾nosti."
-
-msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
-msgstr "Toto"
-
-msgid "Error Decrypting Dictionary"
-msgstr "Chyba Pri dekódovaní Slovníka"
-
-msgid "Cute."
-msgstr "Pekne."
-
-msgid "Translator"
-msgstr "Prekladaè"
-
-msgid "Saved Translation Options"
-msgstr "Nastavenie Ulo¾ených Prekladov"
-
-msgid "Your server options are as follows:"
-msgstr "Va¹e nastavenia servera sú nasledujúce:"
-
-msgid "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
-msgstr "13 jazykových párov,maximum 1000 prelo¾ených znakov, prevádzkovane pod Systran-om"
-
-msgid "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
-msgstr "10 jazykových párov,maximum 25 kB prelo¾ených znakov, prevádzkovane pod Systran-om"
-
-msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
-msgstr "12 jazykových párov, ¾iadne známe limity, prevádzkovane pod Systran-om"
-
-msgid "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's InterTran"
-msgstr "767 jazykových párov, ¾iadne známe limity, prevádzkovane pod Translation Experts's InterTran"
-
-msgid "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
-msgstr "8 jazykových párov, ¾iadne známe limity, prevádzkovane pod GPLTrans (free,open source)"
-
-msgid "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will be located."
-msgstr "Mô¾te sa taktie¾ rozhodnú», èi chcete aby okno s prekladom bolo zobrazené a kde bolo zobrazené."
-
-msgid "Select your translator:"
-msgstr "Zvoµte vá¹ prekladaè:"
-
-msgid "When reading:"
-msgstr "Pri preèítaní:"
-
-msgid "Show translation box"
-msgstr "Zobraz okienko prekladu"
-
-msgid "to the left"
-msgstr "do µava"
-
-msgid "in the center"
-msgstr "do prostriedku"
-
-msgid "to the right"
-msgstr "do prava"
-
-msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
-msgstr "Preklad vo vnútri rámcov SquirrelMailu"
-
-msgid "When composing:"
-msgstr "Pri písaní:"
-
-msgid "Not yet functional, currently does nothing"
-msgstr "E¹te nieje Funkèné, v suèasnosnosti niè nerobí"
-
-msgid "Download this as a file"
-msgstr "Ulo¾i» ako súbor"
-
-msgid "Translation Options"
-msgstr "Nastavenia Prekladu"
-
-msgid "Which translator should be used when you get messages in a different language?"
-msgstr "Ktorý prekladaè chcele pou¾i» k získaniu správy v inom jazyku_"
-
-#, c-format
-msgid "%s to %s"
-msgstr "%s do %s"
-
-msgid "English"
-msgstr "Anglicky"
-
-msgid "French"
-msgstr "Francúzky"
-
-msgid "German"
-msgstr "Nemecky"
-
-msgid "Italian"
-msgstr "Taliansky"
-
-msgid "Portuguese"
-msgstr "Portugalsky"
-
-msgid "Spanish"
-msgstr "©panielsky"
-
-msgid "Russian"
-msgstr "Rusky"
-
-msgid "Translate"
-msgstr "Prelo¾i»"
-
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "Brazílska ¹panielèina"
-
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "Bulharsky"
-
-msgid "Croatian"
-msgstr "Chorvátsky"
-
-msgid "Czech"
-msgstr "Èesky"
-
-msgid "Danish"
-msgstr "Dánsky"
-
-msgid "Dutch"
-msgstr "Dánsky"
-
-msgid "European Spanish"
-msgstr "Európska ©panielèina"
-
-msgid "Finnish"
-msgstr "Fínsky"
-
-msgid "Greek"
-msgstr "Grécky"
-
-msgid "Hungarian"
-msgstr "Maïarsky"
-
-msgid "Icelandic"
-msgstr "Islandsky"
-
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japonsky"
-
-msgid "Latin American Spanish"
-msgstr "Latinsko-Americká ©panielèina"
-
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Nórsky"
-
-msgid "Polish"
-msgstr "Poµsky"
-
-msgid "Romanian"
-msgstr "Rumunsky"
-
-msgid "Serbian"
-msgstr "Srbsky"
-
-msgid "Slovenian"
-msgstr "Slovinsky"
-
-msgid "Swedish"
-msgstr "©védsky"
-
-msgid "Welsh"
-msgstr "Wel¹sky"
-
-msgid "Indonesian"
-msgstr "Indonézky"
-
-msgid "Latin"
-msgstr "Latinsky"
-
-msgid "Address Book"
-msgstr "Adresár"
-
-msgid "Name"
-msgstr "Meno"
-
-msgid "E-mail"
-msgstr "E-mail"
-
-msgid "Info"
-msgstr "Informácie"
-
-msgid "Source"
-msgstr "Zdroj"
-
-msgid "Bcc"
-msgstr "Skrytá Kópia"
-
-msgid "Use Addresses"
-msgstr "Pou¾i» adresár"
-
-msgid "Address Book Search"
-msgstr "Hµada» v adresáre"
-
-msgid "Search for"
-msgstr "Hµada»"
-
-msgid "in"
-msgstr "v"
-
-msgid "All address books"
-msgstr "V¹etky adresáre"
-
-msgid "List all"
-msgstr "Zobrazi» v¹etko"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to list addresses from %s"
-msgstr "Nie je mo¾né zobrazi» adresy z %s"
-
-msgid "Your search failed with the following error(s)"
-msgstr "Va¹e hµadanie prebehlo neúspe¹ne s týmito chybami"
-
-msgid "No persons matching your search was found"
-msgstr "Nebola nájdená po¾adovaná osoba"
-
-msgid "Return"
-msgstr "Spä»"
-
-msgid "Nickname"
-msgstr "Prezývka"
-
-msgid "Must be unique"
-msgstr "Musí by» jedineèná"
-
-msgid "E-mail address"
-msgstr "E-mailová adresa"
-
-msgid "First name"
-msgstr "Meno"
-
-msgid "Last name"
-msgstr "Priezvisko"
-
-msgid "Additional info"
-msgstr "Ïal¹ie informácie"
-
-msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
-msgstr "Nie je definovaný ¾iadny osobný adresár. Kontaktujte správcu"
-
-msgid "You can only edit one address at the time"
-msgstr "Nie je mo¾né upravova» viac adries naraz"
-
-msgid "Update address"
-msgstr "Aktualizova» adresu"
-
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Neznáma chyba"
-
-msgid "Add address"
-msgstr "Prida» adresu"
-
-msgid "Edit selected"
-msgstr "Upravi» vybrané polo¾ky"
-
-msgid "Delete selected"
-msgstr "Odstráni» vybrané polo¾ky"
-
-#, c-format
-msgid "Add to %s"
-msgstr "Prida» do"
-
-msgid "Original Message"
-msgstr "Pôvodná správa"
-
-msgid "Draft Email Saved"
-msgstr "Ulo¾ené Koncepty Mailov"
-
-msgid "Could not move/copy file. File not attached"
-msgstr "Nie je mo¾né presunú»/skopírova» súbor. Súbor nie je prilo¾ený"
-
-msgid "Draft Saved"
-msgstr "Ulo¾ené Koncepty"
-
-msgid "Your Message has been sent"
-msgstr "Va¹a správa bola úspe¹ne Odoslaná ;-)"
-
-msgid "To:"
-msgstr "Komu:"
-
-msgid "CC:"
-msgstr "Kópia:"
-
-msgid "BCC:"
-msgstr "Skrytá Kópia:"
-
-msgid "Subject:"
-msgstr "Predmet:"
-
-msgid "Send"
-msgstr "Odosla»"
-
-msgid "Attach:"
-msgstr "Prilo¾i» súbor:"
-
-msgid "Add"
-msgstr "Prilo¾i»"
-
-msgid "Delete selected attachments"
-msgstr "Odstráni» vybrané prilo¾ené súbory"
-
-msgid "Priority"
-msgstr "Priorita"
-
-msgid "Receipt"
-msgstr "Potvrdenie"
-
-msgid "On Read"
-msgstr "Pri Preèítaní"
-
-msgid "On Delivery"
-msgstr "Pri Doruèení"
-
-msgid "Save Draft"
-msgstr "Ulo¾i» Koncept"
-
-msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
-msgstr "Nezadali ste adresáta"
-
-msgid "said"
-msgstr "povedal"
-
-msgid "quote"
-msgstr "citácia"
-
-msgid "who"
-msgstr "kto"
-
-msgid "Draft folder"
-msgstr "Prieèinok Koncepty"
-
-msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
-msgstr "Neplatný názov prieèinku. Vyberte prosím iný názov."
-
-msgid "Click here to go back"
-msgstr "Kliknite tu pre návrat spä»"
-
-msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
-msgstr "Nezvolili ste prieèinok na zmanie. Prosím urobte to"
-
-msgid "Delete Folder"
-msgstr "Odstráni» prieèinok"
-
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete %s?"
-msgstr "Ste si istý, ¾e chcete vymaza» %s?"
-
-msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr "Prihlásenie prebehlo úspe¹ne!"
-
-msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr "Odhlásenie prebehlo úspe¹ne!"
-
-msgid "Deleted folder successfully!"
-msgstr "Prieèinok bol úspe¹ne vymazaný!"
-
-msgid "Created folder successfully!"
-msgstr "Prieèinok bol úspe¹ne vytvorený!"
-
-msgid "Renamed successfully!"
-msgstr "Úspe¹ne premenované"
-
-#, fuzzy
-msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
-msgstr "Akcia prebehla neúspe¹ne - Prieèinok neexistuje. "
-
-msgid "refresh folder list"
-msgstr "aktualizova» zoznam zlo¾iek"
-
-msgid "Create Folder"
-msgstr "Vytvori» prieèinok"
-
-msgid "as a subfolder of"
-msgstr "ako pod-prieèinok"
-
-msgid "None"
-msgstr "Niè"
-
-msgid "Let this folder contain subfolders"
-msgstr "Nech tento Prieèinok obsahuje pod-prieèinoky"
-
-msgid "Create"
-msgstr "Vytvori»"
-
-msgid "Rename a Folder"
-msgstr "Premenova» prieèinok"
-
-msgid "Select a folder"
-msgstr "Zvoµte Prieèinok"
-
-msgid "Rename"
-msgstr "Premenova»"
-
-msgid "No folders found"
-msgstr "Nebol nájdený ¾iadny prieèinok"
-
-msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr "Neboli nájdené ¾iadne prieèinky, z ktorých sa je mo¾né odhlási»!"
-
-msgid "No folders were found to subscribe to!"
-msgstr "Neboli nájdené ¾iadne prieèinky na prihlásenie"
-
-msgid "Subscribe to:"
-msgstr "Prihlasi» sa do:"
-
-msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
-msgstr "Nezvolili ste prieèinok na premenovanie. Prosím urobte to."
-
-msgid "Rename a folder"
-msgstr "Premenova» prieèinok"
-
-msgid "New name:"
-msgstr "Nový názov:"
-
-msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
-msgstr "CHYBA: Súbory pomocníka sú v nesprávnom formáte!"
-
-#, c-format
-msgid "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English instead."
-msgstr "Pomocník nie je prelo¾ený do %s. Bude zobrazený v angliètine."
-
-msgid "Some or all of the help documents are not present!"
-msgstr "Niektoré texty pomocníka nie sú dostupné!"
-
-msgid "Table of Contents"
-msgstr "Obsah"
-
-msgid "Top"
-msgstr "Hore"
-
-msgid "Viewing an image attachment"
-msgstr "Náhµad prilo¾eného súboru s obrázkom"
-
-msgid "View message"
-msgstr "Zobrazi» správu"
-
-msgid "Not available"
-msgstr "Nieje doptupné"
-
-msgid "purge"
-msgstr "vysypa»"
-
-msgid "Last Refresh"
-msgstr "Posledná Aktualizácia"
-
-msgid "Save folder tree"
-msgstr "Ulo¾i» strom  prieèinkov"
-
-msgid "Login"
-msgstr "Prihlásenie"
-
-#, c-format
-msgid "%s Login"
-msgstr "%s Prihlásenie"
-
-msgid "Name:"
-msgstr "Meno:"
-
-msgid "No messages were selected."
-msgstr "Neboli vybrané ¾iadne správy"
-
-msgid "Message Highlighting"
-msgstr "Zvýrazòovanie správ"
-
-msgid "subject"
-msgstr "Predmet"
-
-msgid "No highlighting is defined"
-msgstr "Nie je nadefinované ¾iadne zvýraznenie"
-
-msgid "Identifying name"
-msgstr "Identifikaèné meno"
-
-msgid "Color"
-msgstr "Farba"
-
-msgid "Dark Blue"
-msgstr "Tmavomodrá"
-
-msgid "Dark Green"
-msgstr "Tmavozelená"
-
-msgid "Dark Yellow"
-msgstr "Tmavo¾ltá"
-
-msgid "Dark Cyan"
-msgstr "Tmavotyrkysová"
-
-msgid "Dark Magenta"
-msgstr "Tmavofialová"
-
-msgid "Light Blue"
-msgstr "Svetlomodrá"
-
-msgid "Light Green"
-msgstr "Svetlozelená"
-
-msgid "Light Yellow"
-msgstr "Svetlo¾ltá"
-
-msgid "Light Cyan"
-msgstr "Svetlotyrkysová"
-
-msgid "Light Magenta"
-msgstr "Svetlofialová"
-
-msgid "Dark Gray"
-msgstr "Tmavosivá"
-
-msgid "Medium Gray"
-msgstr "Strednesivá"
-
-msgid "Light Gray"
-msgstr "Svetlosivá"
-
-msgid "White"
-msgstr "Biela"
-
-msgid "Other:"
-msgstr "Iná:"
-
-msgid "Ex: 63aa7f"
-msgstr "Ex: 63aa7f"
-
-msgid "Matches"
-msgstr "Zhody"
-
-#, c-format
-msgid "Alternate Identity %d"
-msgstr "Alternatívna Identita %d"
-
-msgid "Advanced Identities"
-msgstr "Pokroèilá Identita;"
-
-msgid "Default Identity"
-msgstr "Predvolená Identita"
-
-msgid "Add a New Identity"
-msgstr "Prida» Novú Identitu"
-
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "E-mailová adresa"
-
-msgid "Save / Update"
-msgstr "Ulo¾i» / Aktualizova»"
-
-msgid "Make Default"
-msgstr "Nastav ako predvolené"
-
-msgid "Move Up"
-msgstr "Presunú» hore"
-
-msgid "Index Order"
-msgstr "Poradie v zozname"
-
-msgid "Checkbox"
-msgstr "Za¹krtávacie pole"
-
-msgid "Flags"
-msgstr "Príznaky správy"
-
-msgid "The index order is the order that the columns are arranged in the message index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to fit your needs."
-msgstr ""
-"Poradie zoznamu správ je poradie v akom sú usporiadané ståpce vo výpise\n"
-"správ.  Mô¾ete pridáva», odobera» a presúva» jednotlivé prieèinky."
-
-msgid "up"
-msgstr "hore"
-
-msgid "down"
-msgstr "dole"
-
-msgid "remove"
-msgstr "odstráni»"
-
-msgid "Return to options page"
-msgstr "Návrat na stránku s nastavením"
-
-msgid "Personal Information"
-msgstr "Osobné informácie"
-
-msgid "Display Preferences"
-msgstr "Mo¾nosti vzhµadu"
-
-msgid "Folder Preferences"
-msgstr "Nastavenia Prieèinkov"
-
-msgid "Successfully Saved Options"
-msgstr "Nastavenia boli Úspe¹ne ulo¾ené"
-
-msgid "Refresh Folder List"
-msgstr "Obnovi» zoznam zlo¾iek"
-
-msgid "Refresh Page"
-msgstr "Aktualizova» stránku"
-
-msgid "This contains personal information about yourself such as your name, your email address, etc."
-msgstr "Obsahuje Va¹e osobné informácie, napr. Va¹e meno, e-mailovú adresu atï. "
-
-msgid "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to you, such as the colors, the language, and other settings."
-msgstr "Mô¾ete meni» vzhµad a spôsob zobrazenia informácií, napr. farby, jazyk a iné nastavenia."
-
-msgid "Based upon given criteria, incoming messages can have different background colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the messages are from, especially for mailing lists."
-msgstr "Na základe uvedených kritérií mô¾u ma» doruèené správy v zozname rôznu farbu pozadia. Táto funkcia umo¾òuje µahko rozlí¹i» odosielateµa správ, najmä e-mailové konferencie."
-
-msgid "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
-msgstr "Tieto nastavenia zmenia spôsob, akým sa budú prieèinky zobrazova» a ako s nimi budete narába»."
-
-msgid "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the headers in any order you want."
-msgstr "Poradie ståpcov v zozname správ, tak aby obsahovalo hlavièky správ v poradí aké si ¾eláte, mô¾e by» upravené podµa va¹ich potrieb."
-
-msgid "Message not printable"
-msgstr "Správa sa nieje vytlaèiteµná"
-
-msgid "Printer Friendly"
-msgstr "Verzia pre Tlaè"
-
-msgid "CC"
-msgstr "Kópia"
-
-msgid "Print"
-msgstr "Tlaèi»"
-
-msgid "View Printable Version"
-msgstr "Zobrazi» Verziu pre Tlaè"
-
-msgid "Read:"
-msgstr "Èíta»:"
-
-msgid "Your message"
-msgstr "Va¹a správa"
-
-msgid "Sent:"
-msgstr "Odosla»:"
-
-#, c-format
-msgid "Was displayed on %s"
-msgstr "Bol zobrazený na %s"
-
-msgid "less"
-msgstr "menej"
-
-msgid "more"
-msgstr "viac"
-
-msgid "Mailer"
-msgstr "Po¹tový program (Mailer)"
-
-msgid "Read receipt"
-msgstr "Èita» prijaté"
-
-msgid "send"
-msgstr "odosla»"
-
-msgid "requested"
-msgstr "po¾adované"
-
-msgid "The message sender has requested a response to indicate that you have read this message. Would you like to send a receipt?"
-msgstr "Odosielateµ správy po¾aduje odpoveï na indikáciu toho, ¾e ste správu preèítali. Chcete posla» odosielateµovi oznam o info o preèítaní?"
-
-msgid "Send read receipt now"
-msgstr "Posla» preèítanú prijatú správu"
-
-msgid "Search results"
-msgstr "Výsledky vyhµadávania"
-
-msgid "Message List"
-msgstr "Zoznam správ"
-
-msgid "Resume Draft"
-msgstr "Pokraèova» v Koncepte"
-
-msgid "Edit Message as New"
-msgstr "Upravi» správu ako Novú"
-
-msgid "View Message"
-msgstr "Zobrazi» Správu"
-
-msgid "Forward as Attachment"
-msgstr "Preposla» ako Prílohu"
-
-msgid "Reply"
-msgstr "Odpoveda»"
-
-msgid "Reply All"
-msgstr "Odpoveda» v¹etkým"
-
-msgid "View Full Header"
-msgstr "Zobrazi» celú Hlavièku"
-
-msgid "Attachments"
-msgstr "Prílohy"
-
-msgid "Folder:"
-msgstr "Prieèinok:"
-
-msgid "edit"
-msgstr "upravi»"
-
-msgid "search"
-msgstr "hµada»"
-
-msgid "delete"
-msgstr "zmaza»"
-
-msgid "Recent Searches"
-msgstr "Posledné Vyhµadávané"
-
-msgid "save"
-msgstr "ulo¾i»"
-
-msgid "forget"
-msgstr "zabudnú»"
-
-msgid "Current Search"
-msgstr "Aktuálne Vyhµadávanie"
-
-msgid "Body"
-msgstr "Text správy"
-
-msgid "Everywhere"
-msgstr "V¹ade"
-
-msgid "Search Results"
-msgstr "Výsledky Vyhµadávania"
-
-msgid "No Messages Found"
-msgstr "Neboli Nájdené ®iadne Správy"
-
-msgid "You have been successfully signed out."
-msgstr "Odhlásenie prebehlo úspe¹ne"
-
-msgid "Click here to log back in."
-msgstr "Pre nové prihlásenie kliknite tu."
-
-msgid "Viewing a Business Card"
-msgstr "Zobrazenie Vizitky"
-
-msgid "Title"
-msgstr "Názov"
-
-msgid "Email"
-msgstr "E-mail"
-
-msgid "Web Page"
-msgstr "WWW stránka"
-
-msgid "Organization / Department"
-msgstr "Organizácia / Oddelenie"
-
-msgid "Address"
-msgstr "Adresa"
-
-msgid "Work Phone"
-msgstr "Telefón do Práce"
-
-msgid "Home Phone"
-msgstr "Telefón Domov"
-
-msgid "Cellular Phone"
-msgstr "Mobil"
-
-msgid "Fax"
-msgstr "Fax"
-
-msgid "Note"
-msgstr "Poznámka"
-
-msgid "Add to Addressbook"
-msgstr "Prida» do Adresára"
-
-msgid "Title & Org. / Dept."
-msgstr "Názov & Organizácia / Oddelenie"
-
-msgid "Viewing Full Header"
-msgstr "Zobrazi» Celú Hlavièku"
-
-msgid "Viewing a text attachment"
-msgstr "Náhµad prilo¾eného súboru"
-
diff --git a/locale/sl_SI/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo b/locale/sl_SI/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
deleted file mode 100644 (file)
index f1d7880..0000000
Binary files a/locale/sl_SI/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and /dev/null differ
diff --git a/locale/sl_SI/LC_MESSAGES/squirrelmail.po b/locale/sl_SI/LC_MESSAGES/squirrelmail.po
deleted file mode 100644 (file)
index f48015e..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,3347 +0,0 @@
-# SquirrelMail Slovenian Translation
-# Copyright (c) 1999-2002 The Squirrelmail Development Team
-# Tomaz Zupan <tomaz.zupan@orpo.si>, 2001.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: $Id$\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-02-07 12:46CET\n"
-"Last-Translator: Toma¾ Zupan <tomaz.zupan@orpo.si>\n"
-"Language-Team: Slven¹èina <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
-
-msgid "Delivery error report"
-msgstr ""
-
-msgid "Undelivered Message Headers"
-msgstr ""
-
-msgid "(no subject)"
-msgstr "(brez naslova)"
-
-msgid "Personal address book"
-msgstr "Osebni adresar"
-
-#, c-format
-msgid "Database error: %s"
-msgstr "Napaka baze podatkov: %s"
-
-msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr "Adresar je samo za branje"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' already exist"
-msgstr "Uporabnik '%s' ¾e obstaja"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' does not exist"
-msgstr "Uporabnik '%s' ¹e ne obstaja"
-
-msgid "Global address book"
-msgstr "Globalni adresar"
-
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "Neobstojeca datoteka ali direktorij"
-
-msgid "Open failed"
-msgstr "Neuspe¹no odpiranje"
-
-msgid "Can not modify global address book"
-msgstr "Ne morem spreminjati globalnega adresarja"
-
-msgid "Not a file name"
-msgstr "Ni ime datoteke"
-
-#, fuzzy
-msgid "Write failed"
-msgstr "Neuspe¹no odpiranje"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unable to update"
-msgstr "Shrani / Posodobi"
-
-msgid "Could not lock datafile"
-msgstr "Ne morem zakleniti datoteke s podatki"
-
-msgid "Write to addressbook failed"
-msgstr "Vpis v adresar ni uspel"
-
-msgid "Error initializing addressbook database."
-msgstr "Napaka pri inicializaciji baze adresarjev."
-
-#, c-format
-msgid "Error opening file %s"
-msgstr "Napaka pri odpiranju datoteke %s"
-
-msgid "Error initializing global addressbook."
-msgstr "Napaka pri inicializaciji globalnega adresarja"
-
-#, c-format
-msgid "Error initializing LDAP server %s:"
-msgstr "Napaka pri inicializaciji LDAP stre¾nika %s:"
-
-msgid "Invalid input data"
-msgstr "Neveljavni vhodni podatki"
-
-msgid "Name is missing"
-msgstr "Manjka ime"
-
-msgid "E-mail address is missing"
-msgstr "Manjka E-po¹tni naslov"
-
-msgid "Nickname contains illegal characters"
-msgstr "Vzdevek vsebuje neveljavne znake"
-
-msgid "view"
-msgstr "pogled"
-
-msgid "Business Card"
-msgstr "Vizitka"
-
-msgid "You must be logged in to access this page."
-msgstr "Za dostop do te strani potrebujete veljavno uporabni¹ko ime in geslo."
-
-msgid "Sunday"
-msgstr "Nedelja"
-
-msgid "Monday"
-msgstr "Ponedeljek"
-
-msgid "Tuesday"
-msgstr "Torek"
-
-msgid "Wednesday"
-msgstr "Sreda"
-
-msgid "Thursday"
-msgstr "Èetrtek"
-
-msgid "Friday"
-msgstr "Petek"
-
-msgid "Saturday"
-msgstr "Sobota"
-
-msgid "January"
-msgstr "Januar"
-
-msgid "February"
-msgstr "Februar"
-
-msgid "March"
-msgstr "Marec"
-
-msgid "April"
-msgstr "April"
-
-msgid "May"
-msgstr "Maj"
-
-msgid "June"
-msgstr "Junij"
-
-msgid "July"
-msgstr "Julij"
-
-msgid "August"
-msgstr "Avgust"
-
-msgid "September"
-msgstr "September"
-
-msgid "October"
-msgstr "Oktober"
-
-msgid "November"
-msgstr "November"
-
-msgid "December"
-msgstr "December"
-
-msgid "D, F j, Y g:i a"
-msgstr "D, F j, Y g:i a"
-
-msgid "D, F j, Y G:i"
-msgstr "D, F j, Y g:i a"
-
-msgid "g:i a"
-msgstr "g:i a"
-
-msgid "G:i"
-msgstr "G:i"
-
-msgid "D, g:i a"
-msgstr "D, g:i a"
-
-msgid "D, G:i"
-msgstr "D, G:i"
-
-msgid "M j, Y"
-msgstr "M j, Y"
-
-#, c-format
-msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr "Napaka v bazi lastnosti (%s). Nenormalen izhod"
-
-msgid "Unknown user or password incorrect."
-msgstr "Naobstojeèi uporabnik ali napaèno geslo."
-
-msgid "Click here to try again"
-msgstr "Klikni tukaj za ponovni poskus"
-
-#, c-format
-msgid "Click here to return to %s"
-msgstr "Klikni tukaj za povratek na %s"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s Logo"
-msgstr "%s WEBmail prijava"
-
-#, c-format
-msgid "SquirrelMail version %s"
-msgstr "SquirrelMail verzija %s"
-
-msgid "By the SquirrelMail Development Team"
-msgstr "SquirrelMail Razvojna Ekipa"
-
-msgid "ERROR"
-msgstr "NAPAKA"
-
-msgid "Go to the login page"
-msgstr "Pojdi na prijavno stran"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
-"default preference file."
-msgstr ""
-"Datoteka z nastavitvami, %s, ne obstaja. Odjavite se in se ponovno prijavite "
-"da se vam ustvari datoteka z zaèetnimi nastavitvami."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "Prosim poklièite vzdr¾evalca sistema in javite to napako."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "Prosim poklièite vzdr¾evalca sistema in javite to napako."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error opening %s"
-msgstr "Napaka pri odpiranju"
-
-#, fuzzy
-msgid "Default preference file not found or not readable!"
-msgstr "Ne najdem privzete datoteke z lastnostmi!"
-
-msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr "Prosim poklièite vzdr¾evalca sistema in javite to napako."
-
-msgid "Could not create initial preference file!"
-msgstr "Ne morem ustvariti zaèetne datoteke z lastnostmi!"
-
-#, c-format
-msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "Prosim poklièite vzdr¾evalca sistema in javite to napako."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "Prosim poklièite vzdr¾evalca sistema in javite to napako."
-
-msgid ""
-"You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
-"(using configure option --with-mbstring)."
-msgstr ""
-
-msgid "ERROR : No available imapstream."
-msgstr ""
-
-msgid "ERROR : Could not complete request."
-msgstr "NAPAKA: Ne morem dokonèati zahteve."
-
-#, fuzzy
-msgid "Query:"
-msgstr "Èetrtletno"
-
-msgid "Reason Given: "
-msgstr "Razlog:"
-
-msgid "ERROR : Bad or malformed request."
-msgstr "NAPAKA: Slaba ali napaèno formirana zahteva."
-
-msgid "Server responded: "
-msgstr "Odgovor stre¾nika:"
-
-#, c-format
-msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
-msgstr "Napaka pri prijavi na IMAP stre¾nik: %s."
-
-#, c-format
-msgid "Bad request: %s"
-msgstr "Slaba zahteva: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown error: %s"
-msgstr "Neznana napaka: %s"
-
-msgid "Read data:"
-msgstr "Preberi podatke:"
-
-#, fuzzy
-msgid "ERROR : Could not append message to"
-msgstr "NAPAKA: Ne morem dokonèati zahteve."
-
-#, fuzzy
-msgid "Solution: "
-msgstr "Predlogi:"
-
-msgid ""
-"Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
-"folder."
-msgstr ""
-
-msgid "INBOX"
-msgstr "PREJETO"
-
-msgid "Unknown response from IMAP server: "
-msgstr "Neznan odziv IMAP stre¾nika:"
-
-msgid "Unknown message number in reply from server: "
-msgstr "Neznana ¹tevilka sporoèila od stre¾nika:"
-
-msgid "Unknown Sender"
-msgstr "Neznan po¹iljatelj"
-
-msgid "(unknown sender)"
-msgstr "(neznan po¹iljatelj)"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unknown date"
-msgstr "Neznan po¹iljatelj"
-
-msgid "A"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
-"to the system administrator."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
-"this to the system administrator."
-msgstr ""
-
-msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr "TA MAPA JE PRAZNA"
-
-#, fuzzy
-msgid "Move Selected To"
-msgstr "Pomakni izbor v:"
-
-msgid "Transform Selected Messages"
-msgstr "Pretvori izbrana sporoèila"
-
-msgid "Move"
-msgstr "Premakni"
-
-msgid "Forward"
-msgstr "Posreduj"
-
-msgid "Expunge"
-msgstr "izprazni"
-
-msgid "mailbox"
-msgstr "E-po¹ta"
-
-msgid "Read"
-msgstr "Beri"
-
-msgid "Unread"
-msgstr "Neprebrano"
-
-msgid "Delete"
-msgstr "Izbri¹i"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unthread View"
-msgstr "Meseèni pogled"
-
-#, fuzzy
-msgid "Thread View"
-msgstr "Dnevni pogled"
-
-msgid "To"
-msgstr "Prejemnik"
-
-msgid "From"
-msgstr "Po¹iljatelj"
-
-msgid "Date"
-msgstr "Datum"
-
-msgid "Subject"
-msgstr "Naslov"
-
-msgid "Size"
-msgstr "Velikost"
-
-msgid "Toggle All"
-msgstr "Spremeni vse"
-
-msgid "Unselect All"
-msgstr "Preklièi izbor"
-
-msgid "Select All"
-msgstr "Izberi vse"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
-msgstr "Pregled sporoèil:<B>%s</B> do <B>%s</B> (%s skupno)"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
-msgstr "Pregled sporoèila:<B>%s</B> (1 skupno)"
-
-msgid "Previous"
-msgstr "Predhodno"
-
-msgid "Next"
-msgstr "Naslednje"
-
-msgid "Paginate"
-msgstr "O¹tevilèi strani"
-
-msgid "Show All"
-msgstr "Poka¾i vse"
-
-msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
-msgstr ""
-
-msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
-"is malformed."
-msgstr ""
-"Body retrieval error. Vzrok za to napako je najverjetneje slabo sestavljeno "
-"sporoèilo. Prosimo posredujte to sporoèilo razvijalcem aplikacije, da bomo "
-"lahko izbolj¹ali prihajajoèe razlièice!"
-
-#, fuzzy
-msgid "Command:"
-msgstr "Ukaz ni uspel"
-
-msgid "Response:"
-msgstr "Odgovor:"
-
-msgid "Message:"
-msgstr "Sporoèilo:"
-
-msgid "FETCH line:"
-msgstr "PRENESI vrstico:"
-
-msgid "High"
-msgstr "Visoka"
-
-msgid "Low"
-msgstr "Nizka"
-
-msgid "Normal"
-msgstr "Normalna"
-
-msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "View Unsafe Images"
-msgstr "Poglej sporoèilo"
-
-msgid "download"
-msgstr "prenos k sebi"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unknown sender"
-msgstr "Neznan po¹iljatelj"
-
-msgid "sec_remove_eng.png"
-msgstr "sec_remove_slo.png"
-
-#, c-format
-msgid "Option Type '%s' Not Found"
-msgstr "Nisem na¹el opcije tip '%s' "
-
-msgid "Yes"
-msgstr "Da"
-
-msgid "No"
-msgstr "Noben"
-
-msgid "Submit"
-msgstr "Po¹lji"
-
-msgid "Current Folder"
-msgstr "Trenutna mapa"
-
-msgid "Sign Out"
-msgstr "Odjava"
-
-msgid "Compose"
-msgstr "Novo sporoèilo"
-
-msgid "Addresses"
-msgstr "Naslovi"
-
-msgid "Folders"
-msgstr "Mape"
-
-msgid "Options"
-msgstr "Opcije"
-
-msgid "Search"
-msgstr "Iskanje"
-
-msgid "Help"
-msgstr "Pomoè"
-
-#, c-format
-msgid "Error creating directory %s."
-msgstr "Napaka pri ustvarjanju mape %s"
-
-# TODO: najdi primeren prevod za hash
-msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr "Ni bilo mogoèe ustvariti razpr¹ene strukture map!"
-
-msgid "General Display Options"
-msgstr "Splo¹ne opcije prikaza"
-
-msgid "Theme"
-msgstr "Tema"
-
-msgid "Default"
-msgstr "Privzeto"
-
-msgid "Custom Stylesheet"
-msgstr "Odjemalske slogovne predloge (CSS)"
-
-msgid "Language"
-msgstr "Jezik"
-
-msgid "Use Javascript"
-msgstr "Uporabi JavaScript"
-
-msgid "Autodetect"
-msgstr "Samodejno zaznaj"
-
-msgid "Always"
-msgstr "Vedno"
-
-msgid "Never"
-msgstr "Nikdar"
-
-msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr "Opcije za prikaz po¹tnega predala"
-
-msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr "©tevilo sporoèil na strani"
-
-msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr "Vkljuèi spreminjanje barv vrstic"
-
-msgid "Enable Page Selector"
-msgstr "Vkljuèi izbirnik strani"
-
-msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr "Najveèje ¹tevilo sporoèil na strani"
-
-msgid "Message Display and Composition"
-msgstr "Prikaz in sestava sporoèila"
-
-msgid "Wrap Incoming Text At"
-msgstr "Prelomi tekst v stolpcu"
-
-msgid "Size of Editor Window"
-msgstr "Velikost okna za urejanje"
-
-msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr "Polo¾aj gumbov med pisanjem sporoèila"
-
-msgid "Before headers"
-msgstr "Pred zaglavji"
-
-msgid "Between headers and message body"
-msgstr "Med zaglavji in tekstom sporoèila"
-
-msgid "After message body"
-msgstr "Za tekstom sporoèila"
-
-msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr "Format prikaza adresarja"
-
-msgid "Javascript"
-msgstr "JavaScript"
-
-msgid "HTML"
-msgstr "HTML"
-
-msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr "Privczeto prika¾i HTML razlièico"
-
-msgid "Enable Forward as Attachment"
-msgstr ""
-
-msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
-msgstr ""
-
-msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr "Vkljuèi Mene v kopijo, ko odgovarjam vsem"
-
-msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr "Vkljuèi prikaz po¹tnega posrednika"
-
-msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr "Prika¾i prilo¾ene slike s sporoèilom"
-
-msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
-msgstr "Omogoèi povezavo za 'tiskalniku prijazno'"
-
-msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr "Vkljuèi prikaz primeren za tiskanje"
-
-#, fuzzy
-msgid "Enable Mail Delivery Notification"
-msgstr "Vkljuèi opozorilo o nepregledanih sporoèilih"
-
-msgid "Compose Messages in New Window"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Width of Compose Window"
-msgstr "Zapri okno"
-
-#, fuzzy
-msgid "Height of Compose Window"
-msgstr "Zapri okno"
-
-msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
-msgstr ""
-
-msgid "Enable Sort by of Receive Date"
-msgstr ""
-
-msgid "Enable Thread Sort by References Header"
-msgstr ""
-
-msgid "Special Folder Options"
-msgstr "Posebne opcije mape"
-
-msgid "Folder Path"
-msgstr "Pot do mape"
-
-msgid "Do not use Trash"
-msgstr "Ne uporabljajte Ko¹a"
-
-msgid "Trash Folder"
-msgstr "Mapa Ko¹"
-
-msgid "Do not use Sent"
-msgstr "Ne uporabljajte mape Poslano"
-
-msgid "Sent Folder"
-msgstr "Mapa Poslano:"
-
-msgid "Do not use Drafts"
-msgstr "Ne uporabljajte Osnutkov"
-
-msgid "Draft Folder"
-msgstr "Mapa Osnutki"
-
-msgid "Folder List Options"
-msgstr "Opcije seznama map"
-
-msgid "Location of Folder List"
-msgstr "Pozicija seznama map"
-
-msgid "Left"
-msgstr "Levo"
-
-msgid "Right"
-msgstr "Desno"
-
-msgid "pixels"
-msgstr "toèk (pikslov)"
-
-msgid "Width of Folder List"
-msgstr "©irina seznama map"
-
-msgid "Minutes"
-msgstr "Minut"
-
-msgid "Seconds"
-msgstr "sekund"
-
-msgid "Minute"
-msgstr "Minuta"
-
-msgid "Auto Refresh Folder List"
-msgstr "Samodejno osve¾i seznam map"
-
-msgid "Enable Unread Message Notification"
-msgstr "Vkljuèi opozorilo o nepregledanih sporoèilih"
-
-msgid "No Notification"
-msgstr "Brez obve¹èanja"
-
-msgid "Only INBOX"
-msgstr "Samo INBOX"
-
-msgid "All Folders"
-msgstr "Vse mape"
-
-msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr "Naèin obve¹èanja o nepregledanih sporoèilih"
-
-msgid "Only Unseen"
-msgstr "Samo nepregledano"
-
-msgid "Unseen and Total"
-msgstr "Nepregledano in skupno"
-
-msgid "Enable Collapsable Folders"
-msgstr "Vkljuèi podirajoèe mape"
-
-#, fuzzy
-msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
-msgstr "Vkljuèi opozorilo o nepregledanih sporoèilih"
-
-msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr "Prika¾i uro pri seznamu map"
-
-msgid "No Clock"
-msgstr "Brez ure"
-
-msgid "Hour Format"
-msgstr "Format Ure"
-
-msgid "12-hour clock"
-msgstr "12-urna ura"
-
-msgid "24-hour clock"
-msgstr "24-urna ura"
-
-msgid "Memory Search"
-msgstr "Iskanje po spominu"
-
-msgid "Disabled"
-msgstr "Izkljuèeno"
-
-#, fuzzy
-msgid "Folder Selection Options"
-msgstr "Opcije seznama map"
-
-#, fuzzy
-msgid "Selection List Style"
-msgstr "Stil citata pri odgovoru"
-
-#, fuzzy
-msgid "Long: "
-msgstr "Dol¾ina:"
-
-msgid "Indented: "
-msgstr ""
-
-msgid "Delimited: "
-msgstr ""
-
-msgid "Name and Address Options"
-msgstr "Opcije Imena in Naslova"
-
-msgid "Full Name"
-msgstr "Polno ime"
-
-msgid "Email Address"
-msgstr "E-po¹tni naslov"
-
-msgid "Reply To"
-msgstr "Naskov za odgovor"
-
-msgid "Signature"
-msgstr "Podpis"
-
-msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr "Uredi napredne identitete"
-
-msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr "(zavrzi spremembe narejene do sedaj na tej formi)"
-
-msgid "Multiple Identities"
-msgstr "Veèkratne identitete"
-
-msgid "Same as server"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Timezone Options"
-msgstr "Splo¹ne opcije"
-
-msgid "Your current timezone"
-msgstr ""
-
-msgid "Reply Citation Options"
-msgstr "Stil citata pri odgovoru"
-
-msgid "Reply Citation Style"
-msgstr "Stil citata pri odgovoru"
-
-msgid "No Citation"
-msgstr "Brez citiranja"
-
-msgid "AUTHOR Said"
-msgstr "AVTOR je rekel(la)"
-
-msgid "Quote Who XML"
-msgstr "Citiraj kdo XML"
-
-msgid "User-Defined"
-msgstr "Uporabni¹ko definirano"
-
-msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr "Uporabni¹ko definiran zaèetek citata"
-
-msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr "Uporabni¹ko definiran konec citata"
-
-msgid "Signature Options"
-msgstr "Opcije za Odgovor in Podpis"
-
-msgid "Use Signature"
-msgstr "Uporabi podpis"
-
-msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr "Pred podpisom naredi vrstico z '--'"
-
-msgid "Config File Version"
-msgstr "Razlièica datoteke z nastavitvami"
-
-#, fuzzy
-msgid "Squirrelmail Version"
-msgstr "SquirrelMail verzija %s"
-
-msgid "PHP Version"
-msgstr ""
-
-msgid "Organization Preferences"
-msgstr "Nastavitve za organizacijo"
-
-msgid "Organization Name"
-msgstr "Ime organizacije"
-
-msgid "Organization Logo"
-msgstr "Logotip organizacije"
-
-#, fuzzy
-msgid "Organization Logo Width"
-msgstr "Logotip organizacije"
-
-#, fuzzy
-msgid "Organization Logo Height"
-msgstr "Logotip organizacije"
-
-msgid "Organization Title"
-msgstr "Naziv organizacije"
-
-msgid "Signout Page"
-msgstr "Stran za odjavo"
-
-msgid "Default Language"
-msgstr "Privzeti jezik"
-
-msgid "Top Frame"
-msgstr "Vrhnji okvir"
-
-msgid "Server Settings"
-msgstr "Nastavitve za stre¾nik"
-
-msgid "Mail Domain"
-msgstr "Po¹tna domena"
-
-msgid "IMAP Server Address"
-msgstr "naslov IMAP stre¾nika"
-
-msgid "IMAP Server Port"
-msgstr "Vrata IMAP stre¾nika"
-
-msgid "IMAP Server Type"
-msgstr "Tip IMAP stre¾nika"
-
-msgid "Cyrus IMAP server"
-msgstr "Cyrus IMAP server"
-
-msgid "University of Washington's IMAP server"
-msgstr "University of Washington's IMAP server"
-
-msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
-msgstr "Microsoft Exchange IMAP server"
-
-msgid "Courier IMAP server"
-msgstr "Courier IMAP server"
-
-msgid "Not one of the above servers"
-msgstr "Noben od zgoraj na¹tetih"
-
-msgid "IMAP Folder Delimiter"
-msgstr "Loèilo IMAP mape"
-
-msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
-msgstr "Uporabi \"detect\" za samodejno zaznavo"
-
-msgid "Use Sendmail"
-msgstr "Uporabi Sendmail"
-
-msgid "Sendmail Path"
-msgstr "Pot do Sendmail"
-
-msgid "SMTP Server Address"
-msgstr "Naslov SMTP Stre¾nika"
-
-msgid "SMTP Server Port"
-msgstr "Vrata SMTP stre¾nika"
-
-msgid "Authenticated SMTP"
-msgstr "Overovljen SMTP"
-
-msgid "Invert Time"
-msgstr "Obrni èas"
-
-msgid "Use Confirmation Flags"
-msgstr ""
-
-msgid "Folders Defaults"
-msgstr "Privzete vrednosti mape"
-
-msgid "Default Folder Prefix"
-msgstr "Predpona privzete mape"
-
-msgid "Show Folder Prefix Option"
-msgstr "Poka¾i opcijo Predpona mape"
-
-msgid "By default, move to trash"
-msgstr "Èe ni drugih navodil, premakni v ko¹"
-
-msgid "By default, move to sent"
-msgstr "Èe ni drugih navodil, premakni v poslano"
-
-msgid "By default, save as draft"
-msgstr "Èe ni drugih navodil, shrani kot osnutek"
-
-msgid "List Special Folders First"
-msgstr "Poka¾i posebne mape na zaèetku"
-
-msgid "Show Special Folders Color"
-msgstr "Poka¾i barvo posebnih map"
-
-msgid "Auto Expunge"
-msgstr "Samodejno izprazni"
-
-msgid "Default Sub. of INBOX"
-msgstr "Privzeta podmapa od PREJETO"
-
-msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
-msgstr "Poka¾i opcijo 'Vsebuje podmape'"
-
-msgid "Default Unseen Notify"
-msgstr "Privzeto javljanje nevidenih"
-
-msgid "Default Unseen Type"
-msgstr "Privzeti nevideni tip"
-
-msgid "Auto Create Special Folders"
-msgstr "Samodejno kreiraj posebne mape"
-
-msgid "Default Javascript Adrressbook"
-msgstr "Privzeti Javascript adresar"
-
-#, fuzzy
-msgid "Auto delete folders"
-msgstr "Izbri¹i mapo"
-
-msgid "General Options"
-msgstr "Splo¹ne opcije"
-
-msgid "Default Charset"
-msgstr "Privzeti nabor znakov"
-
-msgid "Data Directory"
-msgstr "Mapa Data"
-
-msgid "Temp Directory"
-msgstr "Mapa Temp (zaèasna)"
-
-msgid "Hash Level"
-msgstr "Nivo razpr¹enosti"
-
-msgid "Hash Disabled"
-msgstr "Razpr¹evanje izkljuèeno"
-
-msgid "Moderate"
-msgstr "Zmeren"
-
-msgid "Medium"
-msgstr "Srednji"
-
-msgid "Default Left Size"
-msgstr "Privzeto leva stran"
-
-msgid "Usernames in Lowercase"
-msgstr "uporabni¹ka imena z malimi èrkami"
-
-msgid "Allow use of priority"
-msgstr "Dovoli uporabo prioritete"
-
-msgid "Hide SM attributions"
-msgstr "Skrij dodatke SM"
-
-msgid "Enable use of delivery receipts"
-msgstr ""
-
-msgid "Allow editing of identities"
-msgstr ""
-
-msgid "Allow editing of full name"
-msgstr ""
-
-msgid "Message of the Day"
-msgstr "Sporoèilo dneva"
-
-msgid "Database"
-msgstr "Baza podatkov"
-
-msgid "Address book DSN"
-msgstr "Adresarjev DSN"
-
-#, fuzzy
-msgid "Address book table"
-msgstr "Adresarjev DSN"
-
-#, fuzzy
-msgid "Preferences DSN"
-msgstr "Lastnosti mape"
-
-#, fuzzy
-msgid "Preferences table"
-msgstr "Lastnosti mape"
-
-msgid "Preferences username field"
-msgstr ""
-
-msgid "Preferences key field"
-msgstr ""
-
-msgid "Preferences value field"
-msgstr ""
-
-msgid "Themes"
-msgstr "Teme"
-
-msgid "Style Sheet URL (css)"
-msgstr "Style Sheet URL (css)"
-
-msgid "Configuration Administrator"
-msgstr "Konfiguracijski administrator"
-
-msgid "Theme Name"
-msgstr "Ime teme"
-
-msgid "Theme Path"
-msgstr "Pot do teme"
-
-msgid "Plugins"
-msgstr "Dodatki"
-
-msgid "Change Settings"
-msgstr "Spremeni nastavitve"
-
-msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
-msgstr ""
-
-msgid "Administration"
-msgstr "Administracija"
-
-msgid ""
-"This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
-"remotely."
-msgstr ""
-"Ta modul omogoèa administratorjem oddaljeno upravljanje glavne SquirrelMail "
-"konfiguracije."
-
-msgid "Bug Reports:"
-msgstr "Sporoèila o napakah:"
-
-msgid "Show button in toolbar"
-msgstr "Poka¾i gumb v orodni vrstici"
-
-msgid "TODAY"
-msgstr "DANES"
-
-msgid "Go"
-msgstr "Pojdi"
-
-#, fuzzy
-msgid "l, F j Y"
-msgstr "D, F j, Y g:i a"
-
-msgid "ADD"
-msgstr "DODAJ"
-
-msgid "EDIT"
-msgstr "UREDI"
-
-msgid "DEL"
-msgstr "BRI©I"
-
-msgid "Start time:"
-msgstr "Èas prièetka:"
-
-msgid "Length:"
-msgstr "Dol¾ina:"
-
-msgid "Priority:"
-msgstr "Prioriteta:"
-
-msgid "Title:"
-msgstr "Naslov:"
-
-msgid "Set Event"
-msgstr "Nastavi dogodek"
-
-msgid "Event Has been added!"
-msgstr "Dogodek je bil dodan!"
-
-msgid "Date:"
-msgstr "Datum:"
-
-msgid "Time:"
-msgstr "Èas:"
-
-msgid "Day View"
-msgstr "Dnevni pogled"
-
-msgid "Do you really want to delete this event?"
-msgstr "Ali res ¾elite pobrisati ta dogodek?"
-
-msgid "Event deleted!"
-msgstr "Dogodek pobrisan!"
-
-msgid "Nothing to delete!"
-msgstr "Nièesar ni za brisanje!"
-
-msgid "Update Event"
-msgstr "Posodobi dogodek"
-
-msgid "Do you really want to change this event from:"
-msgstr "Ali res ¾elite spremeniti ta dogodek iz:"
-
-msgid "to:"
-msgstr "v:"
-
-msgid "Event updated!"
-msgstr "Dogodek posodobljen!"
-
-msgid "Month View"
-msgstr "Meseèni pogled"
-
-msgid "0 min."
-msgstr "0 min."
-
-msgid "15 min."
-msgstr "15 min."
-
-msgid "35 min."
-msgstr "35 min."
-
-msgid "45 min."
-msgstr "45 min."
-
-msgid "1 hr."
-msgstr "1 ura"
-
-msgid "1.5 hr."
-msgstr "1ura in pol"
-
-msgid "2 hr."
-msgstr "2 uri"
-
-msgid "2.5 hr."
-msgstr "2.5 ure"
-
-msgid "3 hr."
-msgstr "3 ure"
-
-msgid "3.5 hr."
-msgstr "3.5 ure "
-
-msgid "4 hr."
-msgstr "4 ure"
-
-msgid "5 hr."
-msgstr "5 ur"
-
-msgid "6 hr."
-msgstr "6 ur"
-
-msgid "Calendar"
-msgstr "Koledar"
-
-msgid "Delete & Prev"
-msgstr "Izbri¹i & predhodni"
-
-msgid "Delete & Next"
-msgstr "Pobri¹i & naslednji"
-
-msgid "Move to:"
-msgstr "Premakni v:"
-
-msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Display at top"
-msgstr "Prika¾i na vrhu"
-
-msgid "with move option"
-msgstr "z opcijo premik"
-
-#, fuzzy
-msgid "Display at bottom"
-msgstr "prika¾i na dnu"
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
-"is a pretty reliable list to scan spam from."
-msgstr ""
-"KOMERCIALEN - Ta seznam vsebuje stre¾nike, ki so preverjeno po¹iljatelji "
-"ne¾eljene po¹te. Je precej zanesljiv seznam za preiskovanje neza¾eljene "
-"po¹te."
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
-"be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
-"to use."
-msgstr ""
-"KOMERCILAEN - Stre¾niki, ki so nastavljeni (ali \"razgla¹eni\") tako, da "
-"dopu¹èajo razpo¹iljanje ne¾eljene po¹te skozi njihov sistem bodo s tem "
-"prepovedani. Tudi ta je dober za uporabo."
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
-"their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
-"account and send spam directly from there."
-msgstr ""
-"KOMERCIALEN .- Klicni uporabniki so pogosto odfiltrirani, ker bi morali "
-"uporabljati stre¾nike svojih ponudnikov inernetnih storitev za po¹iljanje "
-"po¹te. Po¹iljatelji ne¾eljene po¹te tipièno uporabijo klicni raèun in "
-"razpo¹iljajo po¹to direktno od tam."
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
-msgstr "KOMERCIALEN - RBL+ Blackhole vnosi"
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
-msgstr "KOMERCIALEN - RBL + Odprti stre¾niki"
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
-msgstr "KOMERCIALEN - RBL + klicne linije"
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
-"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
-msgstr ""
-"PROSTO - Osirusoft Relays - Osirusoftov seznam preverjeno odprtih "
-"stre¾nikov. Kot ka¾e vsebuje stre¾nike, ki jih uporabljajo samodejni "
-"odgovori z abuse@uunet.net "
-
-msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
-msgstr ""
-"PROSTO - Osirusoft klicni.- Osirusoftov seznam po¹iljateljev ne¾eljene po¹te "
-"s klicnih linij."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
-"have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
-"to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
-"PROSTO - Osirusoftov potrjen seznam izvorov ne¾eljene po¹te. Stre¾niki, ki "
-"stalno smetijo in so bili roèno dodani, po veèkratnih predlogih. Pazljivo "
-"pri uporabi. Kot ka¾e prestre¾e samodejne odgovore na prijavo zlorabe z "
-"nekaterij ponudnikov Interneta."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
-"other mail servers that are not secure."
-msgstr ""
-"PROSTO - Osirusoft Pametni Stre¾niki - Seznam stre¾nikov, ki so varni, "
-"vendar prena¹ajo po¹to drugih stre¾nikov, ki niso varni."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
-"ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
-"abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
-"PROSTO - Osirusoft Razvijalci progamov za ne¾eljeno po¹to - Predvidevamo, da "
-"so to IP naslovi podjetij, ki razvijajo programe za po¹iljanje ne¾eljene "
-"po¹te. Kot ka¾e prestre¾e samodejne odgovore na prijavo zlorabe z nekaterij "
-"ponudnikov Interneta."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
-"users in without confirmation."
-msgstr ""
-"FREE- Osirusoft nepotrjeni seznam stre¾nikov, ki dovoljuje vstop uporabnikov "
-"brez potrditve."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
-"cgi scripts. (planned)."
-msgstr ""
-"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - Seznam nezanesljivih "
-"formmail.cgi script. (naèrtovano)."
-
-msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
-msgstr "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - Seznam Odprtih Proxy Servers."
-
-msgid ""
-"FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
-"false positives than ORBS did though."
-msgstr "PROSTO - ORDB je bil ustvarjen, ko je bil izkljuèen ORBS."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
-msgstr "PROSTO - Five-Ten-sg.com - Direktni viri ne¾eljene po¹te."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
-msgstr ""
-"PROSTO - Five-Ten-sg.com ima vire ne¾eljena po¹te, odprte ste¾nike, klicne "
-"IP nasove."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
-msgstr ""
-"PROSTO - Five-Ten-sg.com - Masovni razpo¹iljatelji, ki ne uporabljajo "
-"potrjenih privoljenj."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
-msgstr "PROSTO - Five-Ten-sg.com - Razni ostali stre¾niki."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
-msgstr "PROSTO - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
-msgstr ""
-"PROSTO - Five-Ten-sg.com - Stre¾niki , ki podpirajo po¹iljanje ne¾eljene "
-"po¹te."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
-msgstr "PROSTO - Five-Ten-sg.com - IP naslovi spletnih obrazcev."
-
-msgid ""
-"FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
-"the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
-"you NOT use their service."
-msgstr ""
-"PROSTO - Dorkslayers kot ka¾e vljuèuje samo zelo slabe odprte stre¾nike "
-"izven ZDA, da bi se izognili to¾bam"
-
-msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
-"have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
-msgstr ""
-"PROSTO, za sedaj - SPAMCOP - Zanimiv seznamstre¾nikov, ki ima zelo visoko "
-"razmerje ne¾¾eljene proti legitimni po¹ti (85% ali veè)."
-
-msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
-msgstr "PROSTO - Five-Ten-sg.com - Direktni viri ne¾eljene po¹te."
-
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
-"assigned IPs."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
-"directly from."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
-"in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
-"services."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
-"direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
-"mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
-"Leadmon.net."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
-"SPAM Sources."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
-msgstr ""
-
-msgid "Saved Scan type"
-msgstr ""
-
-msgid "Message Filtering"
-msgstr "Filtriranje sporoèila"
-
-msgid "What to Scan:"
-msgstr "Kaj naj se skenira: "
-
-msgid "All messages"
-msgstr "Vsa sporoèila"
-
-msgid "Only unread messages"
-msgstr "Samo neprebrana sporoèila"
-
-msgid "Save"
-msgstr "Shrani"
-
-msgid "New"
-msgstr "Novo"
-
-msgid "Done"
-msgstr "Konèaj"
-
-msgid "Match:"
-msgstr "Ustrezno:"
-
-msgid "Cc"
-msgstr "Kopija"
-
-msgid "To or Cc"
-msgstr "Za ali kopija"
-
-#, fuzzy
-msgid "Header"
-msgstr "Beri"
-
-msgid "Contains:"
-msgstr "Vsebuje:"
-
-msgid "Edit"
-msgstr "Uredi"
-
-msgid "Down"
-msgstr "Dol"
-
-msgid "Up"
-msgstr "Gor"
-
-#, c-format
-msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
-msgstr "Èe <b>%s</b> vsebuje <b>%s</b> potem premakni v <b>%s</b>"
-
-msgid "Message Filters"
-msgstr "Filtri sporoèila"
-
-msgid ""
-"Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
-"filtered into different folders for easier organization."
-msgstr ""
-"Filtriranje omogoèa da se sporoèila po razliènih kriterijih samodejno "
-"razporedijo v razkliène mapo za pregledno organizacijo."
-
-msgid "SPAM Filters"
-msgstr "Filtri ne¾eljene po¹te"
-
-msgid ""
-"SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
-"junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
-msgstr ""
-"Filtri ne¾eljene po¹te vam omogoèajo zaznavanje ne¾eljene (reklamne...) "
-"po¹te na osnovi raznih 'èrnih list' v va¹em po¹tnem predalu in prestavljanje "
-"take po¹te v druge predale (npr: Ko¹)."
-
-msgid "Spam Filtering"
-msgstr "Filtriranje ne¾eljene po¹te."
-
-msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
-msgstr ""
-"OPOZORILO! Recite administratorji nas nastavi spremenljivko "
-"SpamFilters_YourHop"
-
-msgid "Move spam to:"
-msgstr "Premakni nenaroèeno po¹to v:"
-
-msgid ""
-"Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
-"messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
-"spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
-"periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
-"around."
-msgstr ""
-"Premikanje ne¾eljene po¹te direktno v ko¹ verjetno ni najbolj¹a ideja, ker "
-"so lahko sporoèila od prijateljev ali z dopisnih seznamov po pomoto oznaèena "
-"kot ne¾eljena po¹ta. V katerokoli mapo to ¾e po¹iljate, poskrbite , da se bo "
-"preiodièno poèistila, da se va¹ postni predal ne bo zapolnil. "
-
-msgid ""
-"The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
-"scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
-"it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
-"scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
-"you'll scan even the spam you read with the new filters."
-msgstr ""
-"Veè sporoèil kot skenirate, dalj traja. Predlagam, da pregledujete samo nova "
-"sporèila. Èe spremenite nastavitve v svojih filtrih, bi nastavil na "
-"pregledovanje vseh sporoèil, potem bi si ogledal svojo mapo PREJETO, potem "
-"pa bi nazaj nastavil pregledovanje novih sporoèil."
-
-#, c-format
-msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
-msgstr "Ne¾eljena po¹ta je poslana na <b>%s</b>"
-
-msgid "[<i>not set yet</i>]"
-msgstr "[<i>¹e ni nastavljen</i>]"
-
-#, c-format
-msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
-msgstr "Skeniranje ne¾eljene po¹te je omejeno na <b>%s</b>"
-
-msgid "New Messages Only"
-msgstr "Samo nova sporoèila"
-
-msgid "All Messages"
-msgstr "Vsa sporoèila"
-
-msgid "ON"
-msgstr "VKLOP"
-
-msgid "OFF"
-msgstr "IZKLOP"
-
-msgid "Mailinglist"
-msgstr "Dopisni seznam"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
-"receive an emailed response at the address below."
-msgstr ""
-"to bo poslalo sporoèilo %s z zahtevo za pomoè za ta dopisni seznam. Dobili "
-"boste e-po¹to na spodnji naslov."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
-"this list. You will be subscribed with the address below."
-msgstr ""
-"To bo poslalo sporoèilo %s z zahtevo po prijavi na ta dopisni seznam. "
-"Prijavljeni boste s spodnjim naslovom."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
-"this list. It will try to unsubscribe the adress below."
-msgstr ""
-"To bo poslalo sporoèilo %s z zahtevo po odjavi s tega dopisnega seznama. "
-"Poizkusilo bo odjaviti spodnji naslov."
-
-msgid "From:"
-msgstr "Po¹iljatelj:"
-
-msgid "Send Mail"
-msgstr "Po¹lji po¹to"
-
-msgid "Post to List"
-msgstr "Po¹lji na dopisni seznam"
-
-msgid "Reply to List"
-msgstr "Odgovori na dopisni seznam"
-
-msgid "Subscribe"
-msgstr "Prijavi"
-
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "Odjavi"
-
-msgid "List Archives"
-msgstr "Arhivi dopisnega seznama"
-
-msgid "Contact Listowner"
-msgstr "Kontaktirajte lastnika dopsinega seznama"
-
-#, fuzzy
-msgid "Mailing List"
-msgstr "Dopisni seznam:"
-
-msgid "POP3 connect:"
-msgstr "POP3 povezava:"
-
-msgid "No server specified"
-msgstr "Noben stre¾nik ni doloèen"
-
-msgid "Error "
-msgstr "Napaka"
-
-msgid "POP3 noop:"
-msgstr "POP3 noop:"
-
-msgid "No connection to server"
-msgstr "Brez povezave s stre¾nikom"
-
-msgid "POP3 user:"
-msgstr "POP3 uporabnik:"
-
-msgid "no login ID submitted"
-msgstr "noben uporabnik za prijavo ni bil posredovan"
-
-msgid "connection not established"
-msgstr "povezava ni vzpostavljena"
-
-msgid "POP3 pass:"
-msgstr "POP3 geslo:"
-
-msgid "No password submitted"
-msgstr "Geslo ni posredovano"
-
-msgid "authentication failed "
-msgstr "Avtentikacija spodletela"
-
-msgid "POP3 apop:"
-msgstr "POP3 apop:"
-
-msgid "No login ID submitted"
-msgstr "Noben uporabnik za prijavo ni bil posredovan"
-
-msgid "No server banner"
-msgstr "No server banner"
-
-msgid "abort"
-msgstr "opusti"
-
-msgid "apop authentication failed"
-msgstr "apop avtentikacija ni uspela"
-
-msgid "POP3 login:"
-msgstr "POP3 prijava:"
-
-msgid "POP3 top:"
-msgstr "POP3 vrh:"
-
-msgid "POP3 pop_list:"
-msgstr "POP3 pop_seznam:"
-
-msgid "Premature end of list"
-msgstr "Prezgoden konec seznama"
-
-msgid "POP3 get:"
-msgstr "POP3 dobi:"
-
-msgid "POP3 last:"
-msgstr "POP3 zadnji:"
-
-msgid "POP3 reset:"
-msgstr "POP3 ponastavi:"
-
-msgid "POP3 send_cmd:"
-msgstr "POP3 send_cmd:"
-
-msgid "Empty command string"
-msgstr "Prezen ukazni niz"
-
-msgid "POP3 quit:"
-msgstr "POP3 zapusti:"
-
-msgid "connection does not exist"
-msgstr "povezava ne obstaja"
-
-msgid "POP3 uidl:"
-msgstr "POP3 uidl:"
-
-msgid "POP3 delete:"
-msgstr "POP3 bri¹i:"
-
-msgid "No msg number submitted"
-msgstr "Posredovana ni nobena ¹t. sporoèila "
-
-msgid "Command failed "
-msgstr "Ukaz ni uspel"
-
-msgid "Remote POP server Fetching Mail"
-msgstr "Oddaljeni POP stre¾nik prena¹a po¹to"
-
-msgid "Select Server:"
-msgstr "Izberi stre¾nik:"
-
-msgid "All"
-msgstr "Vse"
-
-msgid "Password for"
-msgstr "Geslo za"
-
-msgid "Fetch Mail"
-msgstr "Prenesi Po¹to"
-
-msgid "Fetching from "
-msgstr "Prenos od "
-
-msgid "Oops, "
-msgstr "Oops, "
-
-msgid "Opening IMAP server"
-msgstr "Odpiram IMAP stre¾nik"
-
-msgid "Opening POP server"
-msgstr "Odpiram POP stre¾nik"
-
-msgid "Login Failed:"
-msgstr "Prijava ni uspela:"
-
-msgid "Login OK: No new messages"
-msgstr "Prijava uspela: Ni novih sporoèil"
-
-msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
-msgstr "Prijava uspela: Mapa Prejeto je PRAZNA"
-
-msgid "Login OK: Inbox contains ["
-msgstr "Prijava uspela: Mapa Prejeto vsebuje ["
-
-msgid "] messages"
-msgstr "] sporoèil"
-
-msgid "Fetching UIDL..."
-msgstr "Prena¹am UIDL..."
-
-msgid "Server does not support UIDL."
-msgstr "Stre¾nik ne podpira UIDL."
-
-msgid "Leaving Mail on Server..."
-msgstr "Po¹to pu¹èam na stre¾niku ..."
-
-msgid "Deleting messages from server..."
-msgstr "Brisanje sporoèil s stre¾nika..."
-
-msgid "Fetching message "
-msgstr "Prena¹am sporoèilo"
-
-msgid "Server error...Disconnect"
-msgstr ""
-
-msgid "Reconnect from dead connection"
-msgstr ""
-
-msgid "Saving UIDL"
-msgstr "Shranjujem UIDL"
-
-#, fuzzy
-msgid "Refetching message "
-msgstr "Prena¹am sporoèilo"
-
-msgid "Error Appending Message!"
-msgstr "Napaka pri dodajanju sporoèila!"
-
-msgid "Closing POP"
-msgstr "Zapiram POP"
-
-msgid "Logging out from IMAP"
-msgstr "Odjava ioz IMAP"
-
-msgid "Message appended to mailbox"
-msgstr "Sporoèilo dodano v po¹tni predal"
-
-msgid "Message "
-msgstr "Sporoèilo "
-
-msgid " deleted from Remote Server!"
-msgstr " pobrisano z oddaljenega stre¾nika!"
-
-msgid "Delete failed:"
-msgstr "Brisanje ni uspelo:"
-
-msgid "Remote POP server settings"
-msgstr "Nastavitve za oddaljeni POP stre¾nik"
-
-msgid ""
-"You should be aware that the encryption used to store your password is not "
-"perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
-"encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
-"server can be undone by a hacker reading the source to this file."
-msgstr ""
-"Zavedati se morate, da enkripcija uporabljena pri shranjevanju va¹ega gesla "
-"ni popolnoma varna. No, èe uporabljate pop, tako ali tako ni nobene "
-"enkripcije. Poleg tega je enkripcija, ki jo uporabljamo pri shranjevanju "
-"taka, da lahko vdiralec v sistem odkriptira datoteko z geslom, èe preuèi "
-"kodo za njen nastanek."
-
-msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
-msgstr ""
-"Èe boste geslo pustili prazno, ga boste morali vpisati, ko boste prena¹ali "
-"po¹to."
-
-msgid "Encrypt passwords (informative only)"
-msgstr "Kriptiraj gesla (samo informativno)"
-
-msgid "Add Server"
-msgstr "Dodaj stre¾nik"
-
-msgid "Server:"
-msgstr "Stre¾nik:"
-
-#, fuzzy
-msgid "Port:"
-msgstr "Prioriteta:"
-
-msgid "Alias:"
-msgstr "Vzdevek:"
-
-msgid "Username:"
-msgstr "Uporabni¹ko ime:"
-
-msgid "Password:"
-msgstr "Geslo:"
-
-msgid "Store in Folder:"
-msgstr "Shrani v mapo:"
-
-msgid "Leave Mail on Server"
-msgstr "Pusti po¹to na stre¾niku:"
-
-msgid "Check mail during login"
-msgstr "Preveri po¹to med prijavo:"
-
-msgid "Check mail during folder refresh"
-msgstr "Preveri po¹to med osve¾evanjem map"
-
-msgid "Modify Server"
-msgstr "Spremeni stre¾nik"
-
-msgid "Server Name:"
-msgstr "Ime stre¾nika:"
-
-msgid "Modify"
-msgstr "Spremeni"
-
-msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr "Noben stre¾nik ni v uporabi. Poizkusite dodati."
-
-msgid "Fetching Servers"
-msgstr "Prenos s stre¾nikov."
-
-msgid "Confirm Deletion of a Server"
-msgstr "Potrdite brisanje s stre¾nika"
-
-msgid "Selected Server:"
-msgstr "Izberite stre¾nik:"
-
-msgid "Confirm delete of selected server?"
-msgstr "Potrdite brisanje izbranega stre¾nika?"
-
-msgid "Confirm Delete"
-msgstr "Potrdi brisanje"
-
-msgid "Mofify a Server"
-msgstr "Spremeni stre¾nik"
-
-msgid "Undefined Function"
-msgstr "Nedefinirana funkcija"
-
-msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
-msgstr "Hej! Kaj i¹èe¹ ?"
-
-msgid "Fetch"
-msgstr "Prenesi"
-
-msgid "Warning, "
-msgstr "Opozorilo, "
-
-msgid "Mail Fetch Result:"
-msgstr "Prezultat prenosa po¹te:"
-
-msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr "Enostaven POP3 prenos po¹te"
-
-msgid ""
-"This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
-"account on this server."
-msgstr ""
-"To so nastavitve za prenos e-po¹te iz POP3 po¹tnega predala v va¹ po¹tni "
-"predal na tem stre¾niku. "
-
-msgid "New Mail Notification"
-msgstr "Obve¹èanje o novi po¹ti"
-
-msgid ""
-"Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
-"unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
-"to play in the provided file box."
-msgstr ""
-"Izberite <b>Vkljuèi predvajanje medijev</b>, èe ¾elite predvajati medijsko "
-"datoteko, ko je v va¹em po¹tem predalu neprebrano sporoèilo. Ko je "
-"vkljuèeno, lahko soloèite  medijsko datoteko, ko jo ¾elite predvajati."
-
-msgid ""
-"The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
-"folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
-msgstr ""
-"Opcija <b>Preveri vse mape, ne samo PREJETO</b> bo poizkala neprebrano po¹to "
-"v vseh mapah."
-
-msgid ""
-"Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
-"window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
-msgstr ""
-"Izbira opcije <b>Poka¾i opozorilo</b>, bo povzroèila, da se vam bo odprlo "
-"opozorilno okno, èe bo v va¹ih mapah neprebrana po¹ta (potrebujete "
-"JavaScript)."
-
-msgid ""
-"Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
-"Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
-"been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
-"by sounds or popups for unseen mail."
-msgstr ""
-"Uporabite opcijo <b> Preveri NEDEVNA</b>, za preverjanje samo tistih "
-"sporoèil, ki so prispela nedavno in ¹e niso  bila \"pregledana\" ali "
-"oznaèena. S tem prepreèite stalna opozorila o neprebrani po¹ti."
-
-msgid ""
-"Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
-"browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
-"only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
-"always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
-"enabled."
-msgstr ""
-"Izbira opciej <b> Spremeni baslov</b> bo spremenila naslov v nekaterih "
-"brkljalnikih, kot obvestilo, da ste dobili novo po¹to (potrebujete "
-"JavaScript in deluje samo v Internet Explorerju, vendar pri ostalih "
-"brkljalnih ne javlja napake). Ta opcija vams bo vedno opozorila na novo "
-"po¹to, èeprav imate vkljuèeno <b>Preveri NEDAVNA</b>."
-
-msgid ""
-"Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
-"mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
-"the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
-"is specified, the system will use a default from the server."
-msgstr ""
-"Iz seznama izberite <b>datoteko s stre¾nika</b>, ki za predvajanje ko prispe "
-"nova po¹ta. Izbira <b>Lokalni medij</b> bo predvajala <b>lokalno medijsko "
-"datoteko</b> z lokalnega raèunalnika. Èe ne izberete nobene datoteke, bo "
-"sistem predvajal privzeto datoteko s stre¾nika."
-
-msgid "Enable Media Playing"
-msgstr "Vkljuèi medijski predvajalnik"
-
-msgid "Check all boxes, not just INBOX"
-msgstr "Izberi vse mape, ne samo PREJETO"
-
-msgid "Count only messages that are RECENT"
-msgstr "Preveri samo NEDAVNA sporoèila"
-
-msgid "Change title on supported browsers."
-msgstr "Spremeni naslov brsklanika, èe ta to omogoèa."
-
-msgid "requires JavaScript to work"
-msgstr "potrebuje JavaScript za delovanje"
-
-msgid "Show popup window on new mail"
-msgstr "Poka¾i opozorilo, ko prispe nova po¹ta"
-
-msgid "Select server file:"
-msgstr "Izberi datoeko na stre¾niku:"
-
-msgid "(local media)"
-msgstr "(lokalni medij)"
-
-msgid "Try"
-msgstr "Poizkusi"
-
-msgid "Local Media File:"
-msgstr "Lokalna medijska datoteka:"
-
-msgid "Current File:"
-msgstr "Trenutna datoteka:"
-
-msgid "New Mail"
-msgstr "Nova po¹ta"
-
-msgid "SquirrelMail Notice:"
-msgstr "SquirrelMail Opomba:"
-
-msgid "You have new mail!"
-msgstr "Prejeli ste novo sporoèilo!"
-
-msgid "Close Window"
-msgstr "Zapri okno"
-
-msgid "NewMail Options"
-msgstr "Opcije za novo po¹to"
-
-msgid ""
-"This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
-"when new mail arrives."
-msgstr ""
-"Te nastavitve se nana¹ajo na opozorila ali predvajanje zvokov, ko prispe "
-"nova po¹ta."
-
-msgid "New Mail Notification options saved"
-msgstr "Opcije za opozarjanje na novo po¹to so shranjene"
-
-#, c-format
-msgid "%s New Messages"
-msgstr "%s novih sporoèil"
-
-#, c-format
-msgid "%s New Message"
-msgstr "%s novo sporoèilo"
-
-msgid "Test Sound"
-msgstr "Testni zvok"
-
-msgid "Loading the sound..."
-msgstr "Nalagam zvok..."
-
-msgid "Close"
-msgstr "Zapri"
-
-msgid "Sent Subfolders Options"
-msgstr "Opcije podmap Poslano"
-
-msgid "Use Sent Subfolders"
-msgstr "Uporabi podmape Poslano"
-
-msgid "Monthly"
-msgstr "Meseèno"
-
-msgid "Quarterly"
-msgstr "Èetrtletno"
-
-msgid "Yearly"
-msgstr "Letno"
-
-msgid "Base Sent Folder"
-msgstr "Osnovna Mapa Poslano:"
-
-msgid "Report as Spam"
-msgstr ""
-
-msgid "SpamCop - Spam Reporting"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam "
-"email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite "
-"fast, really smart, and easy to use."
-msgstr ""
-
-msgid "SpellChecker Options"
-msgstr "Opcije èrkovalnika"
-
-msgid ""
-"Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
-"choose which languages should be available to you when spell-checking."
-msgstr ""
-"Tu lahko nastavite kako je shranjen va¹ osebni slovar, ga urejate in "
-"izberete kateri jeziki naj bodo na voljo ko boste preverjali èrkovanje."
-
-msgid "Check Spelling"
-msgstr "Preveri èrkovanje"
-
-msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
-msgstr "Nazaj na stran z opcijami za &quot;Èrkovalnik&quot; page"
-
-msgid "ATTENTION:"
-msgstr "POZOR:"
-
-msgid ""
-"SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
-"likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
-"to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
-"can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
-"password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
-"got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
-"anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
-"it, the encrypted data is no longer accessible."
-msgstr ""
-"Èrkovalnik ni mogel odkodirati va¹ega osebnega slovarja. Najverjetneje je "
-"to  posledica spremembe gesla va¹ega po¹tnega predala. Za nadaljevanje "
-"morate vpisati va¹e staro geslo, da bo èrkovalnik lahko odkodiral va¹ osebni "
-"slovar. Èe slovarja nimate zakodiranega, se je verjetno pokvaril in ni veè "
-"veljaven. V tem primeru ga morate pobrisati in zaèeti na novo. Prav tako ga "
-"je treba  pobrisati, èe ste va¹e staro geslo izgubili -- brez njega "
-"zakodirani podatki niso veè doseglivi."
-
-msgid "Delete my dictionary and start a new one"
-msgstr "Pobri¹i moj slovar in naredi novega."
-
-msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
-msgstr "Odkodiraj moj slovar z mojim starim geslom:"
-
-msgid "Proceed"
-msgstr "Nadaljuj"
-
-msgid "You must make a choice"
-msgstr "Morate se odloèiti"
-
-msgid ""
-"You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
-msgstr "Lahko ali pobri¹ete svoj slovar ali vpi¹ete staro geslo. Ne pa oboje."
-
-msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
-msgstr "To bo izbrisalo va¹ psebni slovar. Nadaljujem?"
-
-msgid "Error Decrypting Dictionary"
-msgstr "Napaka pri odkodiranju slovarja"
-
-msgid "Cute."
-msgstr "Bistro."
-
-msgid "Translator"
-msgstr "Prevajalnik"
-
-#, fuzzy
-msgid "Saved Translation Options"
-msgstr "Opcije za prevajanje"
-
-msgid "Your server options are as follows:"
-msgstr "Opcije za va¹ stre¾nik:"
-
-msgid ""
-"13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
-msgstr "13 jezikovnih parov, najveè 1000 znakov prevedeno, poganja Systran"
-
-msgid ""
-"10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
-msgstr "10 jezikovnih parov, najveè 25kb prevoda, poganja Systran"
-
-msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
-msgstr "12 jezikovnih parov, ni znanih omejitev, poganja Systran"
-
-msgid ""
-"767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
-"InterTran"
-msgstr ""
-"767 jezikovnih parov, brez znanih omejitev, poganja Translation Experts's "
-"InterTran"
-
-msgid ""
-"8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
-msgstr ""
-"8 znakovnih parov, brez znanih omejitev, poganja GPLTrans (prost, odprta "
-"koda)"
-
-msgid ""
-"You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
-"be located."
-msgstr ""
-"Odloèite se, èe ¾elite, da se poka¾e prevajalski okvir in kje bo lociran."
-
-msgid "Select your translator:"
-msgstr "Izberite va¹ prevajalnik:"
-
-msgid "When reading:"
-msgstr "Med branjem:"
-
-msgid "Show translation box"
-msgstr "Poka¾i prevajalski okvir"
-
-msgid "to the left"
-msgstr "na levi"
-
-msgid "in the center"
-msgstr "v sredini"
-
-msgid "to the right"
-msgstr "na desni"
-
-msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
-msgstr "Prevedi v okvirjih od SquirrelMail-a"
-
-msgid "When composing:"
-msgstr "Med sestavljanjem:"
-
-msgid "Not yet functional, currently does nothing"
-msgstr "©e ni funkcionalno, trenutno ne naredi nièesar"
-
-msgid "Download this as a file"
-msgstr "Prenesi to kot datoteko"
-
-msgid "Translation Options"
-msgstr "Opcije za prevajanje"
-
-msgid ""
-"Which translator should be used when you get messages in a different "
-"language?"
-msgstr "Kateri prevajalnik na se uporabi, ko dobite sporoèilo v drugem jeziku?"
-
-#, c-format
-msgid "%s to %s"
-msgstr "%s v %s"
-
-msgid "English"
-msgstr "Angle¹èina"
-
-msgid "French"
-msgstr "Franco¹èina"
-
-msgid "German"
-msgstr "Nem¹èina"
-
-msgid "Italian"
-msgstr "Italijan¹èina"
-
-msgid "Portuguese"
-msgstr "Portugal¹èina"
-
-msgid "Spanish"
-msgstr "©pan¹èina"
-
-msgid "Russian"
-msgstr "Ru¹èina"
-
-msgid "Translate"
-msgstr "Prevedi"
-
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "Brazilska-portugal¹èina"
-
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "Bolgar¹èina"
-
-msgid "Croatian"
-msgstr "Hrva¹èina"
-
-msgid "Czech"
-msgstr "Èe¹èina"
-
-msgid "Danish"
-msgstr "Dan¹èina"
-
-msgid "Dutch"
-msgstr "Nizozem¹èina"
-
-msgid "European Spanish"
-msgstr "Evropska ¹pan¹èina"
-
-msgid "Finnish"
-msgstr "Fin¹èina"
-
-msgid "Greek"
-msgstr "Gr¹èina"
-
-msgid "Hungarian"
-msgstr "Mad¾ar¹èina"
-
-msgid "Icelandic"
-msgstr "Island¹èina"
-
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japon¹èina"
-
-msgid "Latin American Spanish"
-msgstr "Latinsko ameri¹ka ¹pan¹èina"
-
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Norve¹èina"
-
-msgid "Polish"
-msgstr "Pol¹èina"
-
-msgid "Romanian"
-msgstr "Romun¹èina"
-
-msgid "Serbian"
-msgstr "Srb¹èina"
-
-msgid "Slovenian"
-msgstr "Sloven¹èina"
-
-msgid "Swedish"
-msgstr "©ved¹èina"
-
-msgid "Welsh"
-msgstr "Wel¹èina"
-
-msgid "Indonesian"
-msgstr "Indonezijsko"
-
-msgid "Latin"
-msgstr "Latinsko"
-
-msgid "Address Book"
-msgstr "Adresar"
-
-msgid "Name"
-msgstr "Ime"
-
-msgid "E-mail"
-msgstr "E-po¹ta"
-
-msgid "Info"
-msgstr "Info"
-
-msgid "Source"
-msgstr "Izvor"
-
-msgid "Bcc"
-msgstr "Bcc"
-
-msgid "Use Addresses"
-msgstr "Uporabi naslove"
-
-msgid "Address Book Search"
-msgstr "Preiskovanje adresarja"
-
-msgid "Search for"
-msgstr "I¹èi"
-
-msgid "in"
-msgstr "v"
-
-msgid "All address books"
-msgstr "Vsi adresarji"
-
-msgid "List all"
-msgstr "Poka¾i vse"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to list addresses from %s"
-msgstr "Ne morem prokazati naslovov od  %s"
-
-msgid "Your search failed with the following error(s)"
-msgstr "Va¹e iskanje je spodletelo z naslednjimi napakami"
-
-msgid "No persons matching your search was found"
-msgstr "Ni oseb, ki ustrezajo va¹i poizvedbi"
-
-msgid "Return"
-msgstr "Povratek"
-
-msgid "Nickname"
-msgstr "Vzdevek"
-
-msgid "Must be unique"
-msgstr "mora biti edinstven (unique)"
-
-msgid "E-mail address"
-msgstr "E-po¹tni naslov"
-
-msgid "First name"
-msgstr "Ime"
-
-msgid "Last name"
-msgstr "Priimek"
-
-msgid "Additional info"
-msgstr "Dodatne informacije"
-
-msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
-msgstr "Osebni adresar ni definiran. Kontaktirajte administratorja."
-
-msgid "You can only edit one address at the time"
-msgstr "Naenkrat lahko urejate samo en naslov"
-
-msgid "Update address"
-msgstr "Posodobi naslov"
-
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Neznana napaka"
-
-msgid "Add address"
-msgstr "Dodaj naslov"
-
-msgid "Edit selected"
-msgstr "Uredi izbrano"
-
-msgid "Delete selected"
-msgstr "Pobri¹i izbrano"
-
-#, c-format
-msgid "Add to %s"
-msgstr "Dodaj v %s"
-
-msgid "Original Message"
-msgstr "Originalno sporoèilo"
-
-msgid "Draft Email Saved"
-msgstr "Osnutek e-po¹te je shranjen"
-
-msgid "Could not move/copy file. File not attached"
-msgstr "Ne morem prestaviti/kopirati datoteke. Datoteka ni dodana"
-
-#, fuzzy
-msgid "Draft Saved"
-msgstr "Osnutek e-po¹te je shranjen"
-
-#, fuzzy
-msgid "Your Message has been sent"
-msgstr "Nobeno sporoèilo ni izbrano."
-
-msgid "To:"
-msgstr "Prejemnik:"
-
-msgid "CC:"
-msgstr "Kopija:"
-
-msgid "BCC:"
-msgstr "Osebna kopija:"
-
-msgid "Subject:"
-msgstr "Naslov:"
-
-msgid "Send"
-msgstr "Po¹lji"
-
-msgid "Attach:"
-msgstr "Prilo¾i:"
-
-msgid "Add"
-msgstr "Dodaj"
-
-msgid "Delete selected attachments"
-msgstr "Pobri¹i izbrani dodatek"
-
-msgid "Priority"
-msgstr "Prioriteta"
-
-msgid "Receipt"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "On Read"
-msgstr "Beri"
-
-msgid "On Delivery"
-msgstr ""
-
-msgid "Save Draft"
-msgstr "Shrani osnutek"
-
-msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
-msgstr "Niste izpolnili polja \"Prejemnik:\""
-
-msgid "said"
-msgstr "je rekel(la)"
-
-msgid "quote"
-msgstr "citat"
-
-msgid "who"
-msgstr "kdo"
-
-#, fuzzy
-msgid "Draft folder"
-msgstr "Mapa Osnutki"
-
-msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
-msgstr "Nedovoljeno ime mape. Prosim izberite drugo ime."
-
-msgid "Click here to go back"
-msgstr "Pritisnite za povratek"
-
-msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
-msgstr ""
-
-msgid "Delete Folder"
-msgstr "Izbri¹i mapo"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete %s?"
-msgstr "Ali res ¾elite pobrisati ta dogodek?"
-
-msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr "Uspe¹no prijavljen!"
-
-msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr "Uspe¹no odjavljen!"
-
-msgid "Deleted folder successfully!"
-msgstr "Uspe¹no brisanje mape!"
-
-msgid "Created folder successfully!"
-msgstr "Uspe¹no kreiranje mape!"
-
-msgid "Renamed successfully!"
-msgstr "Preimenovanje uspe¹no!"
-
-msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
-msgstr ""
-
-msgid "refresh folder list"
-msgstr "osve¾i seznam map"
-
-msgid "Create Folder"
-msgstr "Kreiraj mapo"
-
-msgid "as a subfolder of"
-msgstr "kot podmapa od"
-
-msgid "None"
-msgstr "Noben"
-
-msgid "Let this folder contain subfolders"
-msgstr "V tej mapi dovoli podmape"
-
-msgid "Create"
-msgstr "Kreiraj"
-
-msgid "Rename a Folder"
-msgstr "Preimenuj mapo"
-
-#, fuzzy
-msgid "Select a folder"
-msgstr "Preimenovanje mape"
-
-msgid "Rename"
-msgstr "Preimenuj"
-
-msgid "No folders found"
-msgstr "Ne najdem nobene mape"
-
-msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr "Ne najdem map, ki bi jih odjavil!"
-
-msgid "No folders were found to subscribe to!"
-msgstr "Ne najdem map, ki bi jih prijavil!"
-
-#, fuzzy
-msgid "Subscribe to:"
-msgstr "Prijavi"
-
-msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
-msgstr ""
-
-msgid "Rename a folder"
-msgstr "Preimenovanje mape"
-
-msgid "New name:"
-msgstr "Novo ime:"
-
-msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
-"instead."
-msgstr "Pomoè ¹e ni prevedena v  %s.,prikazana bo v angle¹èini!"
-
-msgid "Some or all of the help documents are not present!"
-msgstr "Nekateri ali vsi dokumenti pomoèi ne obstajajo!"
-
-msgid "Table of Contents"
-msgstr "Vsebina"
-
-msgid "Top"
-msgstr "Vrh"
-
-msgid "Viewing an image attachment"
-msgstr "Pregledovanje slikovne priloge"
-
-msgid "View message"
-msgstr "Poglej sporoèilo"
-
-#, fuzzy
-msgid "Not available"
-msgstr "ni na voljo"
-
-#, fuzzy
-msgid "purge"
-msgstr "izprazni"
-
-msgid "Last Refresh"
-msgstr "Zadnja posodobitev"
-
-msgid "Save folder tree"
-msgstr ""
-
-msgid "Login"
-msgstr "Prijava"
-
-#, c-format
-msgid "%s Login"
-msgstr "%s WEBmail prijava"
-
-msgid "Name:"
-msgstr "Uporabni¹ko ime:"
-
-msgid "No messages were selected."
-msgstr "Nobeno sporoèilo ni izbrano."
-
-msgid "Message Highlighting"
-msgstr "Povdarjanje sporoèila"
-
-#, fuzzy
-msgid "subject"
-msgstr "Naslov"
-
-msgid "No highlighting is defined"
-msgstr "Povdarjanje ni definirano"
-
-msgid "Identifying name"
-msgstr "Identifikacija"
-
-msgid "Color"
-msgstr "Barva"
-
-msgid "Dark Blue"
-msgstr "Temno modra"
-
-msgid "Dark Green"
-msgstr "Temno zelena"
-
-msgid "Dark Yellow"
-msgstr "Temno rumena"
-
-msgid "Dark Cyan"
-msgstr "Temna Cyan"
-
-msgid "Dark Magenta"
-msgstr "Temna Magenta"
-
-msgid "Light Blue"
-msgstr "Svetlo modra"
-
-msgid "Light Green"
-msgstr "Svetlo zelena"
-
-msgid "Light Yellow"
-msgstr "Svetlo rumena"
-
-msgid "Light Cyan"
-msgstr "Svetla Cyan"
-
-msgid "Light Magenta"
-msgstr "Svetla magenta"
-
-msgid "Dark Gray"
-msgstr "Temno siva"
-
-msgid "Medium Gray"
-msgstr "Siva"
-
-msgid "Light Gray"
-msgstr "Svetlo siva"
-
-msgid "White"
-msgstr "Bela"
-
-msgid "Other:"
-msgstr "Druga:"
-
-msgid "Ex: 63aa7f"
-msgstr "npr.: 63aa7f"
-
-msgid "Matches"
-msgstr "Ustrezno"
-
-#, c-format
-msgid "Alternate Identity %d"
-msgstr "Alternativna identiteta %d"
-
-msgid "Advanced Identities"
-msgstr "Napredne Identitete"
-
-msgid "Default Identity"
-msgstr "Privzeta identiteta"
-
-msgid "Add a New Identity"
-msgstr "Dodaj novo identiteto"
-
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "E-po¹tni naslov"
-
-msgid "Save / Update"
-msgstr "Shrani / Posodobi"
-
-msgid "Make Default"
-msgstr "Vzemi za privzeto"
-
-msgid "Move Up"
-msgstr "Premakni gor"
-
-msgid "Index Order"
-msgstr "Vrstni red"
-
-msgid "Checkbox"
-msgstr "Potrditveno polje"
-
-msgid "Flags"
-msgstr "Zastavice"
-
-msgid ""
-"The index order is the order that the columns are arranged in the message "
-"index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
-"fit your needs."
-msgstr ""
-"Razvrstitev polj nam omogoèa da uredimo kolone med prikazom seznama "
-"sporoèil. Lahko dodajate, odstranite in premikate kolone in jih s tem "
-"prilagodite va¹im potrebam."
-
-msgid "up"
-msgstr "gor"
-
-msgid "down"
-msgstr "dol"
-
-msgid "remove"
-msgstr "odstrani"
-
-msgid "Return to options page"
-msgstr "Povratek na stran z opcijami"
-
-msgid "Personal Information"
-msgstr "Osebne informacije"
-
-msgid "Display Preferences"
-msgstr "Lastnosti naèina prikaza"
-
-msgid "Folder Preferences"
-msgstr "Lastnosti mape"
-
-msgid "Successfully Saved Options"
-msgstr "Opcije so uspe¹no shranjene!"
-
-msgid "Refresh Folder List"
-msgstr "Osve¾i seznam map"
-
-msgid "Refresh Page"
-msgstr "Osve¾i stran"
-
-msgid ""
-"This contains personal information about yourself such as your name, your "
-"email address, etc."
-msgstr ""
-"Vsebuje va¹e osebne informacije o Vas, kot so Va¹e ime,E-Po¹tni naslov, itd."
-
-msgid ""
-"You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
-"you, such as the colors, the language, and other settings."
-msgstr ""
-"Spremenite lahko izgled in naèin kako Vam SquirrellMail prikazuje "
-"informacije, kot so barve, jezik in stale nastavitve."
-
-msgid ""
-"Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
-"colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
-"messages are from, especially for mailing lists."
-msgstr ""
-"Na osnovi doloèenih kriterijev, imajo lahko  prihajajoèa sporoèila razliène "
-"barve ozadja v seznamu sporoèil. Na ta naèin lahko enostavno razlikujete od "
-"koga so sporoèila,¹e posebno za dopisne sezname."
-
-msgid ""
-"These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
-msgstr ""
-"S temi nastavitvami spreminjate naèin kako so va¹e mape prikazane in "
-"manipulirane."
-
-msgid ""
-"The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
-"headers in any order you want."
-msgstr ""
-"Vrstni red sporoèil lahko nastavite in spremenite tako, da bo vseboval "
-"zaglavja sporoèil v kateremkoli vrstnem redu ¾elite."
-
-msgid "Message not printable"
-msgstr "Sporoèilo ni natisljivo"
-
-msgid "Printer Friendly"
-msgstr "Pripravljeno za tiskanje"
-
-msgid "CC"
-msgstr "Kopija:"
-
-msgid "Print"
-msgstr "Tiskaj"
-
-msgid "View Printable Version"
-msgstr "Pregled variante prirejene za tiskanje"
-
-#, fuzzy
-msgid "Read:"
-msgstr "Beri"
-
-#, fuzzy
-msgid "Your message"
-msgstr "] sporoèil"
-
-#, fuzzy
-msgid "Sent:"
-msgstr "Dol¾ina:"
-
-#, c-format
-msgid "Was displayed on %s"
-msgstr ""
-
-msgid "less"
-msgstr "manj"
-
-msgid "more"
-msgstr "dalje"
-
-msgid "Mailer"
-msgstr "Program za po¹to"
-
-msgid "Read receipt"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "send"
-msgstr "Po¹lji"
-
-#, fuzzy
-msgid "requested"
-msgstr "Ni zahtevkov po spremembah."
-
-msgid ""
-"The message sender has requested a response to indicate that you have read "
-"this message. Would you like to send a receipt?"
-msgstr ""
-
-msgid "Send read receipt now"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Search results"
-msgstr "I¹èi"
-
-msgid "Message List"
-msgstr "Seznam sporoèil"
-
-msgid "Resume Draft"
-msgstr "Nadaljuj osnutek"
-
-msgid "Edit Message as New"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "View Message"
-msgstr "Poglej sporoèilo"
-
-#, fuzzy
-msgid "Forward as Attachment"
-msgstr "Priponke:"
-
-msgid "Reply"
-msgstr "Odgovori"
-
-msgid "Reply All"
-msgstr "Odgovori vsem"
-
-msgid "View Full Header"
-msgstr "Pregled celotnega zaglavja"
-
-msgid "Attachments"
-msgstr "Priponke:"
-
-#, fuzzy
-msgid "Folder:"
-msgstr "Mape"
-
-#, fuzzy
-msgid "edit"
-msgstr "Uredi"
-
-#, fuzzy
-msgid "search"
-msgstr "Iskanje"
-
-#, fuzzy
-msgid "delete"
-msgstr "Izbri¹i"
-
-msgid "Recent Searches"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "save"
-msgstr "Shrani"
-
-#, fuzzy
-msgid "forget"
-msgstr "dalje"
-
-#, fuzzy
-msgid "Current Search"
-msgstr "Trenutna mapa"
-
-msgid "Body"
-msgstr "Vsebina sporoèila"
-
-msgid "Everywhere"
-msgstr "Vse"
-
-#, fuzzy
-msgid "Search Results"
-msgstr "Prezultat prenosa po¹te:"
-
-msgid "No Messages Found"
-msgstr "Ni isporoèil"
-
-msgid "You have been successfully signed out."
-msgstr "Uspe¹no ste se odjavili."
-
-msgid "Click here to log back in."
-msgstr "Kliknite tukaj za povratek."
-
-msgid "Viewing a Business Card"
-msgstr "Pregled vizitke"
-
-msgid "Title"
-msgstr "Naslov"
-
-msgid "Email"
-msgstr "E-po¹ta"
-
-msgid "Web Page"
-msgstr "Spletna stran"
-
-msgid "Organization / Department"
-msgstr "Organizacija / Oddelek"
-
-msgid "Address"
-msgstr "Naslov"
-
-msgid "Work Phone"
-msgstr "Slu¾beni telefon"
-
-msgid "Home Phone"
-msgstr "Domaèi telefon"
-
-msgid "Cellular Phone"
-msgstr "Mobilni telefon"
-
-msgid "Fax"
-msgstr "Faks"
-
-msgid "Note"
-msgstr "Opomba"
-
-msgid "Add to Addressbook"
-msgstr "Dodaj v adresar"
-
-msgid "Title & Org. / Dept."
-msgstr "Naslov & Org. /Odd."
-
-msgid "Viewing Full Header"
-msgstr "Pregled celotnega zaglavja"
-
-msgid "Viewing a text attachment"
-msgstr "Pregled tekstovnega dodatka"
-
-#~ msgid "Close window"
-#~ msgstr "Zapri okno"
-
-#~ msgid "empty"
-#~ msgstr "prazno"
-
-#~ msgid "There was an error contacting the mail server."
-#~ msgstr "Napaka pri vzpostavljanju zveze s po¹tnim stre¾nikom"
-
-#~ msgid "Contact your administrator for help."
-#~ msgstr "Poklièite vzdr¾evalca sistema za pomoè."
-
-#~ msgid "Welcome to %s's WebMail system"
-#~ msgstr "Dobrodo¹li v %s-ov WebMail sistem"
-
-#~ msgid "Running SquirrelMail version %s (c) 1999-2001."
-#~ msgstr "SquirrelMail verzija %s (c) 1999-2001."
-
-#~ msgid "Unknown messagenumber in reply from server: "
-#~ msgstr "Neznana ¹tevilka sporoèila od stre¾nika:"
-
-#~ msgid "No To Address"
-#~ msgstr "Ne an naslov"
-
-#~ msgid "Found"
-#~ msgstr "Najdeno"
-
-#~ msgid "messages"
-#~ msgstr "sporoèil"
-
-#~ msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Napaka pri dekodiranju strukture MIME.  Javite to kot hro¹èa v sistemu!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "FREE - Another ORBS replacement (just the INPUTS database used here)."
-#~ msgstr ""
-#~ "PROSTO - ©e ena zamenjava za ORBS (tukaj je uporabljena samo INPUTS baza)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "FREE - Another ORBS replacement (just the OUTPUTS database used here)."
-#~ msgstr ""
-#~ "PROSTO - ©e ena zamenjava za ORBS (tukaj je uporabljena samo OUTPUTS baza)"
-
-#~ msgid "FREE - orbz.gst-group.co.uk - Inputs only."
-#~ msgstr "PROSTO - orbz.gst-group.co.uk - Samo vnosi."
-
-#~ msgid "FREE - orbz.gst-group.co.uk - Outputs only."
-#~ msgstr "PROSTO - orbz.gst-group.co.uk - Samo Izhodi."
-
-#~ msgid ""
-#~ "FREE - orbz.gst-group.co.uk - mailservers that refuse or bounce email "
-#~ "addressed to postmaster@<theirdomain>."
-#~ msgstr ""
-#~ "PROSTO - orbz.gst-group.co.uk Sezanam stre¾nikov, ki zavrnejo po¹to "
-#~ "naslovljeno na postmaster@njihova.domena."
-
-#~ msgid "Your personal dictionary was erased."
-#~ msgstr "Va¹ osebni slovar je bi pobrisan."
-
-#~ msgid "Dictionary Erased"
-#~ msgstr "Slovar izbrisan."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
-#~ "\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
-#~ msgstr ""
-#~ "Va¹ osebni slovar ke bil pobrisan. Prosim zaprite to okno in ponovno "
-#~ "kliknite gumb \"Preveri èrkovanje\", za ponoven zagon èrkovalnika."
-
-#~ msgid "Close this Window"
-#~ msgstr "Zapri to okno"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
-#~ "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Va¹ osebni slovar je bil uspe¹no ponovno kriptiran. Sedaj se vrnite v "
-#~ "menu&quot;Opcije èrkovalnika&quot; in ponovno izberite."
-
-#~ msgid "Successful Re-encryption"
-#~ msgstr "Uspe¹no ponovno kriptiranje"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
-#~ "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
-#~ "over."
-#~ msgstr ""
-#~ "Va¹ osebni slovar je bil uspe¹no ponovno kriptiran. Prosim zaprite to "
-#~ "okno in ponovno kliknite gumb \"Preveri èrkovanje\"za ponoven zagon "
-#~ "èrkovalnika."
-
-#~ msgid "Dictionary re-encrypted"
-#~ msgstr "Slovar je bil ponovno kriptiran."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
-#~ "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Va¹ osebni slovar je bil <strong>kriptiran</strong> in je sedaj shranjen "
-#~ "v <strong>kriptiranem formatu</strong>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
-#~ "stored as <strong>clear text</strong>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Va¹ osebni slovar je bil <strong>odkriptiran</strong> in je sedaj "
-#~ "shranjen kot <strong>navaden tekst</strong>."
-
-#~ msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
-#~ msgstr "Kriptografske nastavitve osebnega slovarja"
-
-#~ msgid "SquirrelSpell Results"
-#~ msgstr "Rezultati èrkovalnika"
-
-#~ msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
-#~ msgstr "Ærkovalnik je konèal. Zapi¹em spremembe?"
-
-#~ msgid "No changes were made."
-#~ msgstr "Ni bilo sprememb."
-
-#~ msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
-#~ msgstr "Shranjujem va¹ osebni slovar...Prosim poèakajte."
-
-#~ msgid "Found %s errors"
-#~ msgstr "Na¹el %s napak"
-
-#~ msgid "Line with an error:"
-#~ msgstr "Vrstica z napako:"
-
-#~ msgid "Error:"
-#~ msgstr "Napaka:"
-
-#~ msgid "Suggestions"
-#~ msgstr "Predlogi"
-
-#~ msgid "Change to:"
-#~ msgstr "Spremeni v:"
-
-#~ msgid "Occurs times:"
-#~ msgstr "©tevilo pojavitev:"
-
-#~ msgid "Change this word"
-#~ msgstr "Spremeni to besedo"
-
-#~ msgid "Change"
-#~ msgstr "Spremeni"
-
-#~ msgid "Change ALL occurances of this word"
-#~ msgstr "Spremeni VSE pojavitve te besede"
-
-#~ msgid "Change All"
-#~ msgstr "Spremeni vse"
-
-#~ msgid "Ignore this word"
-#~ msgstr "Prezri to besedo"
-
-#~ msgid "Ignore"
-#~ msgstr "Prezri"
-
-#~ msgid "Ignore ALL occurances this word"
-#~ msgstr "Prezri VSE pojavitve te besede"
-
-#~ msgid "Ignore All"
-#~ msgstr "Prezri vse"
-
-#~ msgid "Add this word to your personal dictionary"
-#~ msgstr "Dodaj to besedo v va¹ osebni slovar"
-
-#~ msgid "Add to Dic"
-#~ msgstr "Dodaj v slovar"
-
-#~ msgid "Close and Commit"
-#~ msgstr "Zapri in zapi¹i"
-
-#~ msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
-#~ msgstr "Èrkovalnik ¹e ni konèal. Res zaprem in zapi¹em spremembe?"
-
-#~ msgid "Close and Cancel"
-#~ msgstr "Zapri in preklièi"
-
-#~ msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
-#~ msgstr "Èrkovalnik ¹e ni konèal. REs zaprem in zavr¾em spremembe?"
-
-#~ msgid "No errors found"
-#~ msgstr "Ni napak"
-
-#~ msgid "Personal Dictionary"
-#~ msgstr "Osebni slovar"
-
-#~ msgid "No words in your personal dictionary."
-#~ msgstr "V va¹em osebnem slovarju ni besed."
-
-#~ msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
-#~ msgstr "Prosim oznaèite besede, ki jih ¾elite izbrisati iz va¹ega slovarja."
-
-#~ msgid "%s dictionary"
-#~ msgstr "%s slovar"
-
-#~ msgid "Delete checked words"
-#~ msgstr "Pobri¹i izbrane besede"
-
-#~ msgid "Edit your Personal Dictionary"
-#~ msgstr "Uredite va¹ osebni slovar"
-
-#~ msgid "Please make your selection first."
-#~ msgstr "Prosim, najprej izberite."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
-#~ "format. Proceed?"
-#~ msgstr ""
-#~ "To bo kriptiralo va¹ osebni slovar in ga shranilo v kriptirani obliki. "
-#~ "Nadaljujem?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
-#~ "format. Proceed?"
-#~ msgstr ""
-#~ "To bo dekriptiralo va¹ osebni slovar in ga shranilo v tekstovni obliki. "
-#~ "Nadaljujem?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
-#~ "helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized "
-#~ "and your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted "
-#~ "with the password you use to access your mailbox, making it hard for "
-#~ "anyone to see what is stored in your personal dictionary.</p> "
-#~ "<p><strong>ATTENTION:</strong> If you forget your password, your personal "
-#~ "dictionary will become unaccessible, since it can no longer be decrypted. "
-#~ "If you change your mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and "
-#~ "prompt you for your old password in order to re-encrypt the dictionary "
-#~ "with a new key.</p>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<p>Va¹ osebni slovar je <strong>trenutno kriptiran</strong>. Na ta naèin "
-#~ "je va¹a zasebnost bolj za¹èitena v primeru vdora v informacijski sistem "
-#~ "in kraje va¹ega slovarja. Trenutno je kriptiran z geslom, ki ga "
-#~ "uporabljate za dostop do va¹ega po¹tnega predala, s èimer je ote¾en "
-#~ "nepoobla¹èen vpogled v va¹ osebni slovar.</p><p><strong>POZOR:</strong>èe "
-#~ "izgubite svoje geslo, bo va¹ slovar postal nedostopen, ker ga ne bo veè "
-#~ "mogoèe dekriptirati. Èe boste va¹e geslo spremenili, bo èrkovalnik to "
-#~ "zaznal in zahteval staro geslo, da bo lahko slovar ponovno kriptiral z "
-#~ "novim geslom.</p>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
-#~ msgstr ""
-#~ "Prosim dekriptiraj moj osebni slovar in ga shrani v tekstovnem formatu."
-
-#~ msgid "Change crypto settings"
-#~ msgstr "Spremeni kriptografske nastavitve"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. "
-#~ "You may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy "
-#~ "in case the webmail system gets compromized and your personal dictionary "
-#~ "file gets stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and "
-#~ "are hard to decrypt without knowing the correct key (which is your "
-#~ "mailbox password).</p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to "
-#~ "encrypt your personal dictionary, you must remember that it gets &quot;"
-#~ "hashed&quot; with your mailbox password. If you forget your mailbox "
-#~ "password and the administrator changes it to a new value, your personal "
-#~ "dictionary will become useless and will have to be created anew. However, "
-#~ "if you or your system administrator change your mailbox password but you "
-#~ "still have the old password at hand, you will be able to enter the old "
-#~ "key to re-encrypt the dictionary with the new value.</p>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<p>Va¹ osebni slovar <strong>trenutno  ni kriptiran</strong>. Èe ¾elite, "
-#~ "lahko va¹ osebni slovar kriptirate, za dodatno za¹èito va¹e zasebnosti v "
-#~ "primeru, da pride v roke nepoobla¹èeni osebi. Ko je slovar kriptiran, je "
-#~ "njegova vsebina videti pokvarjena in je brez gesla (ki je enako geslu "
-#~ "va¹ega e-po¹tnega predala) skoraj ni mogoèe dekriptirati. </"
-#~ "p><strong>POZOR:<strong> Èe se odloèite, da boste va¹ slovar kriptirali, "
-#~ "ne smete izgubiti va¹ega gesla! Èe boste geslo izgubili in vam bo "
-#~ "upravitelj sistema dodelil novo geslo, bo va¹ osebni slovar postal "
-#~ "neuporaben in ga boste morali ustvariti na novo. Èe boste geslo samo "
-#~ "spremenili, boste lahko vpisali staro geslo in slovar ponovno kriptirali "
-#~ "z novo nastavitvijo.</p>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
-#~ msgstr ""
-#~ "Prosim kriptiraj moj osebni slovar in ga shrani v kriptirani obliki."
-
-#~ msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
-#~ msgstr "Brisanje naslednjih vnosov iz <strong>%s</strong> slovarja:"
-
-#~ msgid "All done!"
-#~ msgstr "Storjeno!"
-
-#~ msgid "Personal Dictionary Updated"
-#~ msgstr "Osebni slovar posodobljen"
-
-#~ msgid "Please wait, communicating with the server..."
-#~ msgstr "Prosim poèakajte, komuniciram s stre¾nikom..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
-#~ "message:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Prosim izberite kateri slovar boste uporabili za kontrolo èrkovanja tega "
-#~ "sporoèila:"
-
-#~ msgid "SquirrelSpell Initiating"
-#~ msgstr "Inicializacija èrkovalnika"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
-#~ "default dictionary."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nastavitve prilagojene na:<strong>%s</strong> z <strong>%s</strong> kot "
-#~ "privzetim slovarjem."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
-#~ msgstr ""
-#~ "Upotabljam <strong>%s</strong> slovar (privzet sistemski) za èrkovanje."
-
-#~ msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
-#~ msgstr "Nastavitve mednarodnih slovarjev posodobljene"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please check any available international dictionaries which you would "
-#~ "like to use when spellchecking:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Prosim oznaèite vse razpolo¾ljive mednarodne slovarje, ki jih ¾elite "
-#~ "uporabljati pri èrkovanju:"
-
-#~ msgid "Make this dictionary my default selection:"
-#~ msgstr "Ta slovar naj bo moja privzeta izbira:"
-
-#~ msgid "Make these changes"
-#~ msgstr "Nareedi te spremembe"
-
-#~ msgid "Add International Dictionaries"
-#~ msgstr "Dodaj mednarodne slovarje"
-
-#~ msgid "Please choose which options you wish to set up:"
-#~ msgstr "Prosim izberite katere opcije ¾elite nastaviti:"
-
-#~ msgid "Edit your personal dictionary"
-#~ msgstr "Urejanje va¹ega osebnega slovarja"
-
-#~ msgid "Set up international dictionaries"
-#~ msgstr "Nastavite mednarodne slovarje"
-
-#~ msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
-#~ msgstr "Kriptiraj ali dekriptiraj va¹ osebni slovar"
-
-#~ msgid "SquirrelSpell Options Menu"
-#~ msgstr "Meni Opcije èrkovalnika"
-
-#~ msgid "POP3: premature NOOP OK, NOT an RFC 1939 Compliant server"
-#~ msgstr "POP3: prezgoden NOOPOK, stre¾nik ni v skladu z RFC 1939"
-
-#~ msgid "NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant"
-#~ msgstr "NOOP ni uspel. Stre¾nik ni v skladu z RFC 1939"
-
-#~ msgid "delete_move_next:"
-#~ msgstr "pobri¹i_premakni_naslednji:"
diff --git a/locale/sr_YU/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo b/locale/sr_YU/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
deleted file mode 100644 (file)
index a8aa70f..0000000
Binary files a/locale/sr_YU/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and /dev/null differ
diff --git a/locale/sr_YU/LC_MESSAGES/squirrelmail.po b/locale/sr_YU/LC_MESSAGES/squirrelmail.po
deleted file mode 100644 (file)
index 121e4e2..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,3435 +0,0 @@
-# Serbian SquirrelMail Translation
-# Copyright (c) 1999-2002 The Squirrelmail Development Team
-# Manojlovic Boris <steki@verat.net>, 2000.
-# Nenad Peric <nesha@teleport.co.yu>, 2002.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: $Id$\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-01-18 10:47+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-01-22 11:11+0100\n"
-"Last-Translator: Nenad Peric <nesha@teleport.co.yu>\n"
-"Language-Team: Serbian <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-msgid "Address Book"
-msgstr "Adresar"
-
-msgid "All"
-msgstr "Sve"
-
-msgid "Name"
-msgstr "Ime"
-
-msgid "E-mail"
-msgstr "E-mail"
-
-msgid "Info"
-msgstr "Info"
-
-msgid "Source"
-msgstr "Izvor"
-
-msgid "To"
-msgstr "Prima"
-
-msgid "Cc"
-msgstr "Kopija"
-
-msgid "Bcc"
-msgstr "Bcc"
-
-msgid "Use Addresses"
-msgstr "Koristi adrese"
-
-msgid "Address Book Search"
-msgstr "Pretra¾ivanje adresara"
-
-msgid "Search for"
-msgstr "Tra¾i"
-
-msgid "in"
-msgstr "u"
-
-msgid "All address books"
-msgstr "Svi adresari"
-
-msgid "Search"
-msgstr "Pretra¾ivanje"
-
-msgid "List all"
-msgstr "Prika¾i sve"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to list addresses from %s"
-msgstr "Ne mogu da izlistam adrese iz %s"
-
-msgid "Your search failed with the following error(s)"
-msgstr "Va¹e pretra¾ivanje nije uspelo zbog sledeæih gre¹aka"
-
-msgid "No persons matching your search was found"
-msgstr "Nema osoba koje ste tra¾ili."
-
-msgid "Return"
-msgstr "Povratak"
-
-msgid "Close"
-msgstr "Zatvori"
-
-msgid "Nickname"
-msgstr "Nadimak"
-
-msgid "Must be unique"
-msgstr "Mora biti jedinstven (unique)"
-
-msgid "E-mail address"
-msgstr "E-mail adresa"
-
-msgid "First name"
-msgstr "Ime"
-
-msgid "Last name"
-msgstr "Prezime"
-
-msgid "Additional info"
-msgstr "Dodatne informacije"
-
-msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
-msgstr "Lièni adresar nije definisan. Kontaktirajte administratora."
-
-msgid "You can only edit one address at the time"
-msgstr "Mo¾ete menjati samo jednu adresu u isto vreme"
-
-msgid "Update address"
-msgstr "A¾uriraj adresu"
-
-msgid "ERROR"
-msgstr "GRE©KA"
-
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Nepoznata gre¹ka"
-
-msgid "Add address"
-msgstr "Dodaj adresu"
-
-msgid "Edit selected"
-msgstr "Promeni izabrano"
-
-msgid "Delete selected"
-msgstr "Obri¹i izabrano"
-
-#, c-format
-msgid "Add to %s"
-msgstr "Dodaj u %s"
-
-msgid "Subject"
-msgstr "Naslov"
-
-msgid "From"
-msgstr "Od"
-
-msgid "Date"
-msgstr "Datum"
-
-msgid "Original Message"
-msgstr "Originalna poruka"
-
-msgid "Draft Email Saved"
-msgstr "Zapoèeta poruka saèuvana"
-
-msgid "Could not move/copy file. File not attached"
-msgstr "Ne mogu premestiti/kopirati datoteku. Datoteka nije dodata."
-
-msgid "Draft Saved"
-msgstr "Saèuvano zapoèeto"
-
-msgid "Your Message has been sent"
-msgstr "Va¹a poruka je poslata."
-
-msgid "From:"
-msgstr "Od:"
-
-msgid "To:"
-msgstr "Prima:"
-
-msgid "CC:"
-msgstr "Kopija:"
-
-msgid "BCC:"
-msgstr "BCC:"
-
-msgid "Subject:"
-msgstr "Naslov:"
-
-msgid "Send"
-msgstr "Po¹alji"
-
-msgid "Attach:"
-msgstr "Zakaèi:"
-
-msgid "Add"
-msgstr "Dodaj"
-
-msgid "Delete selected attachments"
-msgstr "Obri¹i dodatak"
-
-msgid "Priority"
-msgstr "Prioritet"
-
-msgid "High"
-msgstr "Visok"
-
-msgid "Normal"
-msgstr "Normalan"
-
-msgid "Low"
-msgstr "Nizak"
-
-msgid "Receipt"
-msgstr "Potvrda"
-
-msgid "On Read"
-msgstr "Pri èitanju"
-
-msgid "On Delivery"
-msgstr "Pri isporuci"
-
-msgid "Signature"
-msgstr "Potpis"
-
-msgid "Addresses"
-msgstr "Adrese"
-
-msgid "Save Draft"
-msgstr "Snimi zapoèeto"
-
-msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
-msgstr "Niste popunili polje \"Prima:\""
-
-msgid "said"
-msgstr "je rekao(la)"
-
-msgid "quote"
-msgstr "citat"
-
-msgid "who"
-msgstr "ko"
-
-msgid "Draft folder"
-msgstr "Direktorijum zapoèetih poruka"
-
-msgid "Server replied: "
-msgstr "Odgovor servera:"
-
-msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
-msgstr "Nedozvoljeno ime direktorijuma. Molim izberite drugo ime."
-
-msgid "Click here to go back"
-msgstr "Pritisnite za povratak"
-
-msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
-msgstr "Niste izabrali folder za brisanje. Molim izaberite."
-
-msgid "Delete Folder"
-msgstr "Obri¹i direktorijum"
-
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete %s?"
-msgstr "Da li zaista ¾elite da izbri¹ete %s?"
-
-msgid "Yes"
-msgstr "Da"
-
-msgid "No"
-msgstr "Ne"
-
-msgid "Folders"
-msgstr "Direktorijumi"
-
-msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr "Uspe¹no prijavljen!"
-
-msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr "Uspe¹no odjavljen!"
-
-msgid "Deleted folder successfully!"
-msgstr "Uspe¹no brisanje direktorijuma!"
-
-msgid "Created folder successfully!"
-msgstr "Uspe¹no kreiranje direktorijuma!"
-
-msgid "Renamed successfully!"
-msgstr "Preimenovanje uspe¹no!"
-
-msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
-msgstr "Prijava neuspe¹na ' Direktorijum ne postoji."
-
-msgid "refresh folder list"
-msgstr "osve¾i listu direktorijuma"
-
-msgid "Create Folder"
-msgstr "Kreiraj direktorijum"
-
-msgid "as a subfolder of"
-msgstr "kao poddirektorijum od"
-
-msgid "None"
-msgstr "Nijedan"
-
-msgid "Let this folder contain subfolders"
-msgstr "Neka ovaj direktorijum sadr¾i poddirektorijume"
-
-msgid "Create"
-msgstr "Kreiraj"
-
-msgid "Rename a Folder"
-msgstr "Preimenuj direktorijum"
-
-msgid "Select a folder"
-msgstr "Izaberite direktorijum"
-
-msgid "Rename"
-msgstr "Preimenuj"
-
-msgid "No folders found"
-msgstr "Nema direktorijuma"
-
-msgid "Delete"
-msgstr "Obri¹i"
-
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "Odjavi"
-
-msgid "Subscribe"
-msgstr "Prijavi"
-
-msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr "Nisam prona¹ao direktorijume koji bi se mogli odjaviti!"
-
-msgid "No folders were found to subscribe to!"
-msgstr "Nisu pronadjeni direktorijumi koje biste mogli prijaviti!"
-
-msgid "Subscribe to:"
-msgstr "Prijavi se na:"
-
-msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
-msgstr ""
-"Niste izabrali folder koji cete preimenovati. Molim izaberite neki folder."
-
-msgid "Rename a folder"
-msgstr "Preimenovanje direktorijuma"
-
-msgid "New name:"
-msgstr "Novo ime:"
-
-msgid "Submit"
-msgstr "Po¹alji"
-
-msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
-msgstr "GRE©KA: Help datoteke nisu u ispravnom formatu"
-
-msgid "Help"
-msgstr "Pomoæ"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
-"instead."
-msgstr "Pomoæ nije prevedena na  %s., pa æe biti prikazana na engleskom!"
-
-msgid "Some or all of the help documents are not present!"
-msgstr "Neki ili svi help dokumenti nisu pronaðeni!"
-
-msgid "Table of Contents"
-msgstr "Sadr¾aj"
-
-msgid "Previous"
-msgstr "Prethodna"
-
-msgid "Next"
-msgstr "Sledeæa"
-
-msgid "Top"
-msgstr "Vrh"
-
-msgid "Viewing an image attachment"
-msgstr "Pregledanje slike"
-
-msgid "View message"
-msgstr "Pregledaj poruku"
-
-msgid "Download this as a file"
-msgstr "Snimi kao fajl."
-
-msgid "Not available"
-msgstr "Nije dostupan"
-
-msgid "INBOX"
-msgstr "INBOX"
-
-msgid "purge"
-msgstr "isprazni"
-
-msgid "Last Refresh"
-msgstr "Poslednja provera"
-
-msgid "Save folder tree"
-msgstr "Snimi drvo direktorijuma"
-
-msgid "Login"
-msgstr "Login"
-
-#, c-format
-msgid "%s Logo"
-msgstr "%s Logo"
-
-#, c-format
-msgid "SquirrelMail version %s"
-msgstr "SquirrelMail verzija %s"
-
-msgid "By the SquirrelMail Development Team"
-msgstr "SquirrelMail Razvojni Tim"
-
-#, c-format
-msgid "%s Login"
-msgstr "%s WEBmail"
-
-msgid "Name:"
-msgstr "Korisnièko ime:"
-
-msgid "Password:"
-msgstr "©ifra:"
-
-msgid "No messages were selected."
-msgstr "Nije izabrana nijedna poruka."
-
-msgid "Options"
-msgstr "Opcije"
-
-msgid "Message Highlighting"
-msgstr "Markiranje poruka"
-
-msgid "New"
-msgstr "Novo"
-
-msgid "Done"
-msgstr "Zavr¹i"
-
-msgid "To or Cc"
-msgstr "Za ili kopija"
-
-msgid "subject"
-msgstr "Naslov"
-
-msgid "Edit"
-msgstr "Promeni"
-
-msgid "No highlighting is defined"
-msgstr "Nije definisano markiranje"
-
-msgid "Identifying name"
-msgstr "Identifikacija"
-
-msgid "Color"
-msgstr "Boja"
-
-msgid "Dark Blue"
-msgstr "Tamno plava"
-
-msgid "Dark Green"
-msgstr "Tamno zelena"
-
-msgid "Dark Yellow"
-msgstr "Tamno ¾uta"
-
-msgid "Dark Cyan"
-msgstr "Tamna Cyan"
-
-msgid "Dark Magenta"
-msgstr "Tamna Magenta"
-
-msgid "Light Blue"
-msgstr "Svetlo plava"
-
-msgid "Light Green"
-msgstr "Svetlo zelena"
-
-msgid "Light Yellow"
-msgstr "Svetlo ¾uta"
-
-msgid "Light Cyan"
-msgstr "Svetla Cyan"
-
-msgid "Light Magenta"
-msgstr "Svetla magenta"
-
-msgid "Dark Gray"
-msgstr "Tamno siva"
-
-msgid "Medium Gray"
-msgstr "Siva"
-
-msgid "Light Gray"
-msgstr "Svetlo siva"
-
-msgid "White"
-msgstr "Bela"
-
-msgid "Other:"
-msgstr "Druga:"
-
-msgid "Ex: 63aa7f"
-msgstr "npr.: 63aa7f"
-
-msgid "Matches"
-msgstr "Jednako"
-
-#, c-format
-msgid "Alternate Identity %d"
-msgstr "Alternativni identitet %d"
-
-msgid "Advanced Identities"
-msgstr "Napredni Identiteti"
-
-msgid "Default Identity"
-msgstr "Glavni Indentitet"
-
-msgid "Add a New Identity"
-msgstr "Dodaj novi identitet"
-
-msgid "Full Name"
-msgstr "Puno ime"
-
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "E-mail adresa"
-
-msgid "Reply To"
-msgstr "Odgovori na"
-
-msgid "Save / Update"
-msgstr "Snimi / A¾uriraj"
-
-msgid "Make Default"
-msgstr "Postavi kao osnovno"
-
-msgid "Move Up"
-msgstr "Pomeri gore"
-
-msgid "Index Order"
-msgstr "Redosled indeksa"
-
-msgid "Checkbox"
-msgstr "Polje"
-
-msgid "Flags"
-msgstr "Zastavice"
-
-msgid "Size"
-msgstr "Velièina"
-
-msgid ""
-"The index order is the order that the columns are arranged in the message "
-"index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
-"fit your needs."
-msgstr ""
-"Redosled indeksa je raspored po kome su rasporeðene kolone u indeksu poruka "
-"Mo¾ete dodavati, brisati i pomerati kolone kako vam se dopada da bi "
-"odgovaralo  va¹im potrebama."
-
-msgid "up"
-msgstr "gore"
-
-msgid "down"
-msgstr "dole"
-
-msgid "remove"
-msgstr "obri¹i"
-
-msgid "Return to options page"
-msgstr "Povratak na stranu s opcijama"
-
-msgid "Personal Information"
-msgstr "Liène informacije"
-
-msgid "Display Preferences"
-msgstr "Opcije prikaza"
-
-msgid "Folder Preferences"
-msgstr "Opcije prikaza direktorijuma"
-
-msgid "Successfully Saved Options"
-msgstr "Opcije uspe¹no saèuvane!"
-
-msgid "Refresh Folder List"
-msgstr "Osve¾i listu direktorijuma"
-
-msgid "Refresh Page"
-msgstr "Osve¾i stranu"
-
-msgid ""
-"This contains personal information about yourself such as your name, your "
-"email address, etc."
-msgstr ""
-"Ovde su sme¹tene va¹e liène informacije, kao ¹to su va¹e ime, email adresa "
-"itd."
-
-msgid ""
-"You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
-"you, such as the colors, the language, and other settings."
-msgstr ""
-"Mo¾ete promeniti izgled va¹eg maila i prikazivanje poruka,kao ¹to su boje, "
-"jezik, izgled mail kolona i ostala pode¹avanja."
-
-msgid ""
-"Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
-"colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
-"messages are from, especially for mailing lists."
-msgstr ""
-"Na osnovu dodeljenih kriterijuma, va¹a dolazna po¹ta mo¾e imati razlièitu  "
-"pozadinu. Ovo vam poma¾e da lak¹e identifikujete poruke koje su vam bitne, "
-"te da razlikujete poruke po po¹iljaocu, i lak¹e pronalazite poruke sa "
-"mailing lista."
-
-msgid ""
-"These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
-msgstr "Ova pode¹avanja menjaju izgled i manipulaciju va¹ih direktorijuma"
-
-msgid ""
-"The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
-"headers in any order you want."
-msgstr ""
-"Red indeksiranih poruka mo¾ete podesiti tako da sadr¾i zaglavlja u rasporedu "
-"koji vama odgovara."
-
-msgid "Message not printable"
-msgstr "Poruka ne mo¾e da se ¹tampa"
-
-msgid "Printer Friendly"
-msgstr "Sreðeno za ¹tampu"
-
-msgid "CC"
-msgstr "Kopija:"
-
-msgid "Print"
-msgstr "©tampaj"
-
-msgid "View Printable Version"
-msgstr "Pregled varijante pripremljene za ¹tampu"
-
-msgid "Read:"
-msgstr "Proèitano:"
-
-msgid "Your message"
-msgstr "Va¹a poruka"
-
-msgid "Sent:"
-msgstr "Poslato:"
-
-#, c-format
-msgid "Was displayed on %s"
-msgstr "Je prikazana na %s"
-
-msgid "less"
-msgstr "manje"
-
-msgid "more"
-msgstr "vi¹e"
-
-msgid "Unknown sender"
-msgstr "Nepoznat po¹iljalac"
-
-msgid "Mailer"
-msgstr "Program za po¹tu (Mailer)"
-
-msgid "Read receipt"
-msgstr "Proèitaj potvrdu"
-
-msgid "send"
-msgstr "Po¹alji"
-
-msgid "requested"
-msgstr "tra¾eno"
-
-msgid ""
-"The message sender has requested a response to indicate that you have read "
-"this message. Would you like to send a receipt?"
-msgstr ""
-"Po¹iljalac poruke je tra¾io odgovor da bi znao da ste proèitali poruku. Da "
-"li ¾elite da se po¹alje potvrda?"
-
-msgid "Send read receipt now"
-msgstr "Po¹alju potvrdu o èitanju"
-
-msgid "Search results"
-msgstr "Rezultat pretra¾ivanja:"
-
-msgid "Message List"
-msgstr "Lista poruka"
-
-msgid "Resume Draft"
-msgstr "Nastavi zapoèeto"
-
-msgid "Edit Message as New"
-msgstr "Sredi poruku kao da je Nova"
-
-msgid "View Message"
-msgstr "Pregledaj poruku"
-
-msgid "Up"
-msgstr "Gore"
-
-msgid "Forward"
-msgstr "Prosledi"
-
-msgid "Forward as Attachment"
-msgstr "Prosledi kao dodatak (attachment)"
-
-msgid "Reply"
-msgstr "Odgovori"
-
-msgid "Reply All"
-msgstr "Odgovori svima"
-
-msgid "View Full Header"
-msgstr "Pregled celog zaglavlja"
-
-msgid "Attachments"
-msgstr "Dodaci:"
-
-msgid "You must be logged in to access this page."
-msgstr "Morate biti prijavljeni da biste pristupili ovoj strani."
-
-msgid "Folder:"
-msgstr "Direktorijum:"
-
-msgid "edit"
-msgstr "Promeni"
-
-msgid "search"
-msgstr "Pretra¾ivanje"
-
-msgid "delete"
-msgstr "Obri¹i"
-
-msgid "Recent Searches"
-msgstr "Skora¹nja pretra¾ivanja"
-
-msgid "save"
-msgstr "Snimi"
-
-msgid "forget"
-msgstr "zaboravi"
-
-msgid "Current Search"
-msgstr "Trenutno pretra¾ivanje"
-
-msgid "All Folders"
-msgstr "Svi direktorijumi"
-
-msgid "Body"
-msgstr "Telo poruke"
-
-msgid "Everywhere"
-msgstr "Svuda"
-
-msgid "Search Results"
-msgstr "Rezultat pretra¾ivanja:"
-
-msgid "No Messages Found"
-msgstr "Nema poruka"
-
-msgid "Sign Out"
-msgstr "Odjavljivanje"
-
-msgid "You have been successfully signed out."
-msgstr "Uspe¹no ste se odjavili."
-
-msgid "Click here to log back in."
-msgstr "Kliknite ovde da biste se ponovo ulogovali."
-
-msgid "Viewing a Business Card"
-msgstr "Pregled vizit karte"
-
-msgid "Title"
-msgstr "Naslov"
-
-msgid "Email"
-msgstr "E-mail"
-
-msgid "Web Page"
-msgstr "Web strana"
-
-msgid "Organization / Department"
-msgstr "Organizacija / Odeljenje"
-
-msgid "Address"
-msgstr "Adresa"
-
-msgid "Work Phone"
-msgstr "Slu¾beni telefon"
-
-msgid "Home Phone"
-msgstr "Kuæni telefon"
-
-msgid "Cellular Phone"
-msgstr "Mobilni telefon"
-
-msgid "Fax"
-msgstr "Fax"
-
-msgid "Note"
-msgstr "Napomena"
-
-msgid "Add to Addressbook"
-msgstr "Dodaj u adresar"
-
-msgid "Title & Org. / Dept."
-msgstr "Naslov & Org. /Ode."
-
-msgid "Viewing Full Header"
-msgstr "Pregled celog zaglavlja"
-
-msgid "Viewing a text attachment"
-msgstr "Pregled tekst poruke"
-
-msgid "Personal address book"
-msgstr "Lièni adresar"
-
-#, c-format
-msgid "Database error: %s"
-msgstr "Gre¹ka u bazi podataka: %s"
-
-msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr "Adresar je samo za èitanje"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' already exist"
-msgstr "Korisnik '%s' veæ postoji"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' does not exist"
-msgstr "Korisnik '%s' ne postoji"
-
-msgid "Global address book"
-msgstr "Globalni adresar"
-
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "Nepostojeæa datoteka ili direktorijum."
-
-msgid "Open failed"
-msgstr "Neuspe¹no otvaranje"
-
-msgid "Can not modify global address book"
-msgstr "Ne mogu promeniti globalni adresar"
-
-msgid "Not a file name"
-msgstr "Nije ime datoteke"
-
-msgid "Write failed"
-msgstr "Neuspe¹no upisivanje"
-
-msgid "Unable to update"
-msgstr "Neuspelo a¾uriranje"
-
-msgid "Could not lock datafile"
-msgstr "Ne mogu zakljuèati datoteku sa podacima"
-
-msgid "Write to addressbook failed"
-msgstr "Upis u adresar nije uspeo"
-
-msgid "Error initializing addressbook database."
-msgstr "Gre¹ka pri inicializaciji baze adresara"
-
-#, c-format
-msgid "Error opening file %s"
-msgstr "Gre¹ka pri otvaranju datoteke %s"
-
-msgid "Error initializing global addressbook."
-msgstr "Gre¹ka pri inicializaciji globalnog adresara"
-
-#, c-format
-msgid "Error initializing LDAP server %s:"
-msgstr "Gre¹ka pri inicijalizaciji LDAP servera %s:"
-
-msgid "Invalid input data"
-msgstr "Neispravno uneti podaci"
-
-msgid "Name is missing"
-msgstr "Nedostaje ime"
-
-msgid "E-mail address is missing"
-msgstr "Nedostzaje e-mail adresa"
-
-msgid "Nickname contains illegal characters"
-msgstr "Nadimak sadr¾i ilegalne karaktere"
-
-msgid "view"
-msgstr "pregled"
-
-msgid "Business Card"
-msgstr "Vizit karta"
-
-msgid "Sunday"
-msgstr "Nedelja"
-
-msgid "Monday"
-msgstr "Ponedeljak"
-
-msgid "Tuesday"
-msgstr "Utorak"
-
-msgid "Wednesday"
-msgstr "Sreda"
-
-msgid "Thursday"
-msgstr "Èetvrtak"
-
-msgid "Friday"
-msgstr "Petak"
-
-msgid "Saturday"
-msgstr "Subota"
-
-msgid "January"
-msgstr "Januar"
-
-msgid "February"
-msgstr "Februar"
-
-msgid "March"
-msgstr "Mart"
-
-msgid "April"
-msgstr "April"
-
-msgid "May"
-msgstr "Maj"
-
-msgid "June"
-msgstr "Jun"
-
-msgid "July"
-msgstr "Jul"
-
-msgid "August"
-msgstr "Avgust"
-
-msgid "September"
-msgstr "Septembar"
-
-msgid "October"
-msgstr "Oktobar"
-
-msgid "November"
-msgstr "Novembar"
-
-msgid "December"
-msgstr "Decembar"
-
-msgid "D, F j, Y g:i a"
-msgstr "D, j F, Y H:i "
-
-msgid "D, F j, Y G:i"
-msgstr "D, j F, Y H:i "
-
-msgid "g:i a"
-msgstr "H:i "
-
-msgid "G:i"
-msgstr "H:i"
-
-msgid "D, g:i a"
-msgstr "D, H:i "
-
-msgid "D, G:i"
-msgstr "D, G:i"
-
-msgid "M j, Y"
-msgstr "j M, Y"
-
-#, c-format
-msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr "Gre¹ka u bazi sa pode¹avanjima (%s). Nenormalan izlaz"
-
-msgid "Unknown user or password incorrect."
-msgstr "Nepoznat korisnik ili neispravna ¹ifra."
-
-msgid "Click here to try again"
-msgstr "Klikni ovde i probaj ponovo."
-
-#, c-format
-msgid "Click here to return to %s"
-msgstr "Klikni ovde za povratak na %s"
-
-msgid "Go to the login page"
-msgstr "Idi na stranu za prijavljivanje"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
-"default preference file."
-msgstr ""
-"Datoteka s pode¹avanjima, %s, ne postoji. Odjavite se i ponovo se prijavite "
-"da vam se kreira datoteka sa poèetnim pode¹avanjima."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-"Fajl preferenci %s, nije mogao da se otvori. Molim kontaktirajte sistem "
-"administratora i prijavite ovu gre¹ku."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-"Fajl preferenci, %s, nije mogao da se upi¹e. Molim kontaktirajte sistem "
-"administratora i prijavite ovu gre¹ku."
-
-#, c-format
-msgid "Error opening %s"
-msgstr "Gre¹ka pri otvaranju %s"
-
-msgid "Default preference file not found or not readable!"
-msgstr ""
-"Poèetne datoteke sa pode¹avanjima nisu pronaðene, ili ne mogu da se "
-"proèitaju!"
-
-msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr "Molim kontaktirajte sistem administratora i prijavite ovu gre¹ku."
-
-msgid "Could not create initial preference file!"
-msgstr "Ne mogu da kreiram po¹etne datoteke s pode¹avanjima!"
-
-#, c-format
-msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr "%s bi trebalo da je omoguæen za pisanje, za korisnika %s"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-"Datoteka s potpisom, %s, nije mogla da se otvori. Molim kontaktirajte sistem "
-"administratora i prijavite ovu gre¹ku."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-"Nije bilo moguæe upisati u datoteku s potpisom, %s. Molim kontaktirajte "
-"sistem administratora i prijavite ovu gre¹ku."
-
-msgid ""
-"You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
-"(using configure option --with-mbstring)."
-msgstr ""
-"Morate imati instaliran PHP sa ukjluèenom multibyte string funkcijom (opcija "
-"za configure --with-mbstring)"
-
-msgid "ERROR : No available imapstream."
-msgstr "GRE©KA: No available imapstream"
-
-msgid "ERROR : Could not complete request."
-msgstr "GRE©KA: Ne mogu izvr¹iti zahtev."
-
-msgid "Query:"
-msgstr "Upit:"
-
-msgid "Reason Given: "
-msgstr "Razlog:"
-
-msgid "ERROR : Bad or malformed request."
-msgstr "GRE©KA: Lo¹ ili pogre¹no formiran zahtev."
-
-msgid "Server responded: "
-msgstr "Odgovor servera:"
-
-#, c-format
-msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
-msgstr "Gre¹ka pri prijavi na IMAP server: %s."
-
-#, c-format
-msgid "Bad request: %s"
-msgstr "Lo¹ zahtev: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown error: %s"
-msgstr "Nepoznata gre¹ka: %s"
-
-msgid "Read data:"
-msgstr "Proèitan podatak:"
-
-msgid "ERROR : Could not append message to"
-msgstr "GRE©KA: Ne mogu dodati poruku na"
-
-msgid "Solution: "
-msgstr "Predlozi:"
-
-msgid ""
-"Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
-"folder."
-msgstr ""
-"Obri¹ite nepotrebne poruke iz va¹eg direktorijuma, i poènite s Trash "
-"direktorijumom (kanta)"
-
-msgid "Unknown response from IMAP server: "
-msgstr "Nepoznat odziv IMAP servera:"
-
-msgid "Unknown message number in reply from server: "
-msgstr "Nepoznat broj poruke u odgovoru od servera:"
-
-msgid "(no subject)"
-msgstr "(bez naslova)"
-
-msgid "Unknown Sender"
-msgstr "Nepoznat po¹iljalac"
-
-msgid "(unknown sender)"
-msgstr "(nepoznat po¹iljalac)"
-
-msgid "Unknown date"
-msgstr "Nepoznat datum"
-
-msgid "A"
-msgstr "A"
-
-msgid ""
-"Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
-"to the system administrator."
-msgstr ""
-"Thread sortiranje nije podr¾ano od strane servera.<br>Molimo obavestite "
-"administratora sistema o ovome"
-
-msgid ""
-"Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
-"this to the system administrator."
-msgstr ""
-"Sortiranje na serveru nije podr¾ano od strane servera.<br>Molimo obavestite "
-"administratora sistema o ovome"
-
-msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr "OVAJ DIREKTORIJUM JE PRAZAN"
-
-msgid "Move Selected To"
-msgstr "Premesti izabrano u:"
-
-msgid "Transform Selected Messages"
-msgstr "Promeni izabrane poruke"
-
-msgid "Move"
-msgstr "Premesti"
-
-msgid "Expunge"
-msgstr "isprazni"
-
-msgid "mailbox"
-msgstr "mailbox"
-
-msgid "Read"
-msgstr "Proèitano"
-
-msgid "Unread"
-msgstr "Neproèitano"
-
-msgid "Unthread View"
-msgstr "Meseèni pregled"
-
-msgid "Thread View"
-msgstr "Dnevni pregled"
-
-msgid "Toggle All"
-msgstr "Promeni sve"
-
-msgid "Unselect All"
-msgstr "Deselektuj izbor"
-
-msgid "Select All"
-msgstr "Izaberi sve"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
-msgstr "Pregled poruka:<B>%s</B> do <B>%s</B> (%s ukupno)"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
-msgstr "Pregled poruke:<B>%s</B> (1 ukupno)"
-
-msgid "Paginate"
-msgstr "Numeri¹i strane"
-
-msgid "Show All"
-msgstr "Prika¾i sve"
-
-msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
-msgstr "SquirrelMail nije mogao da dekodira strukturu tela poruke"
-
-msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
-msgstr "struktura tela poruke koju je poslao imap server"
-
-msgid ""
-"Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
-"is malformed."
-msgstr ""
-"Body retrieval error. Uzrok za gre¹ku je lo¹e sastavljeno telo poruke. "
-"Molimo pomozite nam da buduæe verzije budu bolje slanjem ove porukerazvojnom "
-"timu web-maila!"
-
-msgid "Command:"
-msgstr "Komanda:"
-
-msgid "Response:"
-msgstr "Odgovor:"
-
-msgid "Message:"
-msgstr "Poruka:"
-
-msgid "FETCH line:"
-msgstr "UZMI red:"
-
-msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr "Sakrij nesigurne slike"
-
-msgid "View Unsafe Images"
-msgstr "Prika¾i sve (nesigurne) slike"
-
-msgid "download"
-msgstr "preuzmi dodatak"
-
-msgid "sec_remove_eng.png"
-msgstr "sec_remove_sr_YU.png"
-
-#, c-format
-msgid "Option Type '%s' Not Found"
-msgstr "Nisam na¹ao opcije tipa '%s' "
-
-msgid "Current Folder"
-msgstr "Trenutni direktorijum"
-
-msgid "Compose"
-msgstr "Nova poruka"
-
-#, c-format
-msgid "Error creating directory %s."
-msgstr "Gre¹ka pri kreiranju direktorijuma %s"
-
-# TODO: najdi primeren prevod za hash
-msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr "Nisam uspeo da kreiram 'hash' strukturu direktorijuma!"
-
-msgid "Service not available, closing channel"
-msgstr "Servis nije dostupan, zatvaram kanal"
-
-msgid "A password transition is needed"
-msgstr "Prenos ¹ifre je neophodan"
-
-msgid "Requested mail action not taken: mailbox unavailable"
-msgstr "Tra¾ena mail operacija nije izvr¹ena: mailbox nedostupan"
-
-msgid "Requested action aborted: error in processing"
-msgstr "Tra¾ena operacija prekinuta: gre¹ka u procesiranju"
-
-msgid "Requested action not taken: insufficient system storage"
-msgstr "Tra¾ena operacija nije izvr¹ena: nedovoljno prostora na sistemu"
-
-msgid "Temporary authentication failure"
-msgstr "Privremena gre¹ka u autentifikaciji"
-
-msgid "Syntax error; command not recognized"
-msgstr "Sintaksna gre¹ka. Komanda nije prepoznata"
-
-msgid "Syntax error in parameters or arguments"
-msgstr "Sintaksna gre¹ka u parametrima ili argumentima"
-
-msgid "Command not implemented"
-msgstr "Komanda nije implementirana"
-
-msgid "Bad sequence of commands"
-msgstr "Lo¹a sekvenca komandi"
-
-msgid "Command parameter not implemented"
-msgstr "Komandni parametar nije podr¾an"
-
-msgid "Authentication required"
-msgstr "Neophodna je autentifikacija"
-
-msgid "Authentication mechanism is too weak"
-msgstr "Mehanizam za autentifikaciju je previ¹e slab"
-
-msgid "Authentication failed"
-msgstr "Autentifikacija neuspe¹na"
-
-msgid "Encryption required for requested authentication mechanism"
-msgstr "Enkripcija je neophodna za izabrani mehanizam autentifikacije"
-
-msgid "Requested action not taken: mailbox unavailable"
-msgstr "Tra¾ena operacija nije izvr¹ena: mailbox nedostupan"
-
-msgid "User not local; please try forwarding"
-msgstr "Korisnik nije lokalni; molim poku¹ajte s prosledjivanjem"
-
-msgid "Requested mail action aborted: exceeding storage allocation"
-msgstr "Tra¾ena mail operacija prekinuta: prekoraèuje dodeljen prostor"
-
-msgid "Requested action not taken: mailbox name not allowed"
-msgstr "Tra¾ena operacija nije izvr¹ena: ime mailbox-a nije dozvoljeno"
-
-msgid "Transaction failed"
-msgstr "Transakcija neuspe¹na"
-
-msgid "Unknown response"
-msgstr "Nepoznat odgovor"
-
-msgid "General Display Options"
-msgstr "Glavne Opcije Prikazivanja"
-
-msgid "Theme"
-msgstr "Tema"
-
-msgid "Default"
-msgstr "Standardno"
-
-msgid "Custom Stylesheet"
-msgstr "Custom style sheet (CSS)"
-
-msgid "Language"
-msgstr "Jezik"
-
-msgid "Use Javascript"
-msgstr "Koristi JavaScript"
-
-msgid "Autodetect"
-msgstr "Auto-detekcija"
-
-msgid "Always"
-msgstr "Uvek"
-
-msgid "Never"
-msgstr "Nikad"
-
-msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr "Opcije prikazivanja mailbox-a"
-
-msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr "Broj poruka za indeksiranje"
-
-msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr "Ukljuèi promenjive boje redova"
-
-msgid "Enable Page Selector"
-msgstr "Ukljuèi izbor stranica"
-
-msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr "Najveæi broj strana koji se prikazuje"
-
-msgid "Message Display and Composition"
-msgstr "Prikazivanje poruka i kreiranje"
-
-msgid "Wrap Incoming Text At"
-msgstr "Prelomi tekst na "
-
-msgid "Size of Editor Window"
-msgstr "Velièina prozora za pisanje"
-
-msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr "Polo¾aj dugmiæa pri pisanju poruke"
-
-msgid "Before headers"
-msgstr "Pre zaglavlja"
-
-msgid "Between headers and message body"
-msgstr "Izmeðu zaglavlja i tela poruke"
-
-msgid "After message body"
-msgstr "Posle tela poruke"
-
-msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr "Format prikazivanja adresara"
-
-msgid "Javascript"
-msgstr "JavaScript"
-
-msgid "HTML"
-msgstr "HTML"
-
-msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr "Prika¾i standarno (default) kao HTML"
-
-msgid "Enable Forward as Attachment"
-msgstr "Ukljuèi prosleðivanje kao dodatak (attachment)"
-
-msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
-msgstr "Ukljuci CC kad se prosleðuje poruka"
-
-msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr "Ukljuèi mene u Kopiju kada ¹aljem odgovor svima. "
-
-msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr "Ukljuèi prikazivanje mailer-a"
-
-msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr "Prika¾i prilo¾ene slike uz poruku"
-
-msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr "Ukljuèi èist prikaz za ¹tampu"
-
-msgid "Enable Mail Delivery Notification"
-msgstr "Ukljuèi obave¹tenje o neproèitanim porukama"
-
-msgid "Compose Messages in New Window"
-msgstr "Kreiraj poruke u novom prozoru"
-
-msgid "Width of Compose Window"
-msgstr "©irina prozora za kreiranje poruke"
-
-msgid "Height of Compose Window"
-msgstr "Visina prozora za pisanje poruke"
-
-msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
-msgstr "Dodaj potpis pre odgovora/prosleðene poruke"
-
-msgid "Enable Sort by of Receive Date"
-msgstr "Ukljuèi sortiranje po datumu prijema"
-
-msgid "Enable Thread Sort by References Header"
-msgstr "Ukljuèi grupno sortiranje po zaglavlju referenci"
-
-msgid "Special Folder Options"
-msgstr "Posebne opcije direktorijuma"
-
-msgid "Folder Path"
-msgstr "Putanja do direktorijuma"
-
-msgid "Do not use Trash"
-msgstr "Ne upotrebljavaj kantu (trash)"
-
-msgid "Trash Folder"
-msgstr "Kanta (trash)"
-
-msgid "Do not use Sent"
-msgstr "Ne upotrebljavaj Sent direktorijum"
-
-msgid "Sent Folder"
-msgstr "Poslato"
-
-msgid "Do not use Drafts"
-msgstr "Ne upotrebljavaj zapoèeto (Drafts)"
-
-msgid "Draft Folder"
-msgstr "Direktorijum zapoèetih (Draft) poruka"
-
-msgid "Folder List Options"
-msgstr "Opcije listanja direktorijuma"
-
-msgid "Location of Folder List"
-msgstr "Pozicija liste direktorijuma"
-
-msgid "Left"
-msgstr "Levo"
-
-msgid "Right"
-msgstr "Desno"
-
-msgid "pixels"
-msgstr "taèaka (piksela)"
-
-msgid "Width of Folder List"
-msgstr "©irina liste direktorijuma"
-
-msgid "Minutes"
-msgstr "Minuta"
-
-msgid "Seconds"
-msgstr "Sekundi"
-
-msgid "Minute"
-msgstr "Minut"
-
-msgid "Auto Refresh Folder List"
-msgstr "Automatsko osve¾avanje direktorijuma"
-
-msgid "Enable Unread Message Notification"
-msgstr "Ukljuèi obave¹tenje o neproèitanim porukama"
-
-msgid "No Notification"
-msgstr "Bez obave¹tenja"
-
-msgid "Only INBOX"
-msgstr "Samo INBOX"
-
-msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr "Tip obave¹tenja o neproèitanim porukama"
-
-msgid "Only Unseen"
-msgstr "Samo neproèitane"
-
-msgid "Unseen and Total"
-msgstr "Neproèitane i ukupno"
-
-msgid "Enable Collapsable Folders"
-msgstr "Ukljuèi prikazivanje direktorijuma u vi¹e nivoa"
-
-msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
-msgstr "Ukljuèi kumulativno obave¹tenje o neproèitanim porukama"
-
-msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr "Prika¾i sat u listi direktorijuma"
-
-msgid "No Clock"
-msgstr "Bez sata"
-
-msgid "Hour Format"
-msgstr "Format sata"
-
-msgid "12-hour clock"
-msgstr "12-èasovni sat"
-
-msgid "24-hour clock"
-msgstr "24-èasovni sat"
-
-msgid "Memory Search"
-msgstr "Pretra¾ivanje memorije"
-
-msgid "Disabled"
-msgstr "Iskljuèeno"
-
-msgid "Folder Selection Options"
-msgstr "Opcije listanja direktorijuma"
-
-msgid "Selection List Style"
-msgstr "Stil liste za izbor"
-
-msgid "Long: "
-msgstr "Dugaèko:"
-
-msgid "Indented: "
-msgstr "Poravnato:"
-
-msgid "Delimited: "
-msgstr "Razdvojeno:"
-
-msgid "Name and Address Options"
-msgstr "Opcije Imena i Adresa"
-
-msgid "Email Address"
-msgstr "E-mail adresa"
-
-msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr "Promeni napredne identitete"
-
-msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr "(odbacuje promene koje ste dosad napravili)"
-
-msgid "Multiple Identities"
-msgstr "Vi¹e identiteta"
-
-msgid "Same as server"
-msgstr "Isto kao server"
-
-msgid "Error opening timezone config, contact administrator."
-msgstr ""
-"Gre¹ka u otvaranju konfiguracije vremenskih zona. Molim kontaktirajte "
-"administratora"
-
-msgid "Timezone Options"
-msgstr "Pode¹avanje Vremena"
-
-msgid "Your current timezone"
-msgstr "Va¹a trenutna vremenska zona"
-
-msgid "Reply Citation Options"
-msgstr "Stil citata pri odgovoru"
-
-msgid "Reply Citation Style"
-msgstr "Stil citata pri odgovoru"
-
-msgid "No Citation"
-msgstr "Bez citiranja"
-
-msgid "AUTHOR Said"
-msgstr "AUTOR je rekao(la)"
-
-msgid "Quote Who XML"
-msgstr "Citiraj kao XML"
-
-msgid "User-Defined"
-msgstr "Korisni¹ki definisano"
-
-msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr "Korisnièki definisan poèetak citata"
-
-msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr "Korisnièki definisan kraj citata"
-
-msgid "Signature Options"
-msgstr "Opcije potpisa"
-
-msgid "Use Signature"
-msgstr "Koristi potpis"
-
-msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr "Pre potpisa napi¹i liniju sa '--'"
-
-msgid "Take Address"
-msgstr "Preuzmi adresu"
-
-msgid "Address Book Take:"
-msgstr "Preuzimanje adrese za adresar"
-
-msgid "Try to verify addresses"
-msgstr "Poku¹aj da proveri¹ ispravnost adrese"
-
-msgid "Config File Version"
-msgstr "Verzija konfiguracionog fajla"
-
-msgid "Squirrelmail Version"
-msgstr "SquirrelMail verzija %s"
-
-msgid "PHP Version"
-msgstr "PHP verzija"
-
-msgid "Organization Preferences"
-msgstr "Podaci o firmi"
-
-msgid "Organization Name"
-msgstr "Ime organizacije"
-
-msgid "Organization Logo"
-msgstr "Logotip organizacije"
-
-msgid "Organization Logo Width"
-msgstr "©irina logotipa organizacije"
-
-msgid "Organization Logo Height"
-msgstr "Visina logotipa organizacije"
-
-msgid "Organization Title"
-msgstr "Naziv organizacije"
-
-msgid "Signout Page"
-msgstr "Strana za odjavljivanje"
-
-msgid "Provider Link URI"
-msgstr "URI link provajdera"
-
-msgid "Provider Name"
-msgstr "Ime provajdera:"
-
-msgid "Default Language"
-msgstr "Osnovni jezik"
-
-msgid "Top Frame"
-msgstr "Gornji frejm"
-
-msgid "Server Settings"
-msgstr "Pode¹avanje servera"
-
-msgid "Mail Domain"
-msgstr "Mail domen"
-
-msgid "IMAP Server Address"
-msgstr "ime IMAP servera"
-
-msgid "IMAP Server Port"
-msgstr "Port IMAP servera"
-
-msgid "IMAP Server Type"
-msgstr "Tip IMAP servera"
-
-msgid "Cyrus IMAP server"
-msgstr "Cyrus IMAP server"
-
-msgid "University of Washington's IMAP server"
-msgstr "University of Washington's IMAP server"
-
-msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
-msgstr "Microsoft Exchange IMAP server"
-
-msgid "Courier IMAP server"
-msgstr "Courier IMAP server"
-
-msgid "Not one of the above servers"
-msgstr "Nijedan od gore pomenutih"
-
-msgid "IMAP Folder Delimiter"
-msgstr "Graniènik IMAP direktorijuma"
-
-msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
-msgstr "Upotrebi \"detect\" za automatsko prepoznavanje"
-
-msgid "Use TLS for IMAP Connections"
-msgstr "Koristi TLS za IMAP konekcije"
-
-msgid "Requires PHP 4.3.x! Experimental."
-msgstr "Zahteva PHP 4.3.x, Eksperimantalni."
-
-msgid "IMAP Authentication Type"
-msgstr "Tip IMAP autentifikacije"
-
-msgid "Use Sendmail Binary"
-msgstr "Koristi Sendmail"
-
-msgid "Sendmail Path"
-msgstr "Put do Sendmaila"
-
-msgid "SMTP Server Address"
-msgstr "Adresa SMTP Servera"
-
-msgid "SMTP Server Port"
-msgstr "Port SMTP servera"
-
-msgid "Use TLS for SMTP Connections"
-msgstr "Koristi TLS za SMTP konekcije"
-
-msgid "SMTP Authentication Type"
-msgstr "Tip SMTP autentifikacije"
-
-msgid "POP3 Before SMTP?"
-msgstr "POP3 pre SMTP-a?"
-
-msgid "Invert Time"
-msgstr "Obrni vreme"
-
-msgid "Use Confirmation Flags"
-msgstr "Koristi oznaèavanje potvrde"
-
-msgid "Folders Defaults"
-msgstr "Pode¹avanja direktorijuma"
-
-msgid "Default Folder Prefix"
-msgstr "Osnovni folder prefiks"
-
-msgid "Show Folder Prefix Option"
-msgstr "Prika¾i prefiks opcije foldera"
-
-msgid "By default, move to trash"
-msgstr "Standardno, premesti u trash"
-
-msgid "By default, move to sent"
-msgstr "Standardno, premesti u poslato"
-
-msgid "By default, save as draft"
-msgstr "Standardno, snimi kao zapoèeto"
-
-msgid "List Special Folders First"
-msgstr "Prika¾i posebne direktorijume na poèetku"
-
-msgid "Show Special Folders Color"
-msgstr "Prika¾i boju posebnih direktorijuma"
-
-msgid "Auto Expunge"
-msgstr "Automatsko pra¾njenje"
-
-msgid "Default Sub. of INBOX"
-msgstr "Standardno podfolder od INBOX"
-
-msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
-msgstr "Prika¾i opciju 'sadr¾i podfoldere'"
-
-msgid "Default Unseen Notify"
-msgstr "Osnovno najavljivanje nepro¹itanih poruka"
-
-msgid "Default Unseen Type"
-msgstr "Osnovni tip neproèitanih poruka"
-
-msgid "Auto Create Special Folders"
-msgstr "Samostalno kreiraj posebne foldere"
-
-msgid "Default Javascript Adrressbook"
-msgstr "Osnovni Javascript adresar"
-
-msgid "Auto delete folders"
-msgstr "Automatsko brisanje direktorijuma"
-
-msgid "Enable /NoSelect folder fix"
-msgstr "Uklju?i ispravku /NoSelect gre?ke kod direktorijuma ."
-
-msgid "General Options"
-msgstr "Osnovne opcije"
-
-msgid "Default Charset"
-msgstr "Osnovni set znakova (charset)"
-
-msgid "Data Directory"
-msgstr "Data direktorijum"
-
-msgid "Temp Directory"
-msgstr "Temp direktorijum"
-
-msgid "Hash Level"
-msgstr "Nivo hash-a"
-
-msgid "Hash Disabled"
-msgstr "Hash iskljucen"
-
-msgid "Moderate"
-msgstr "Umeren"
-
-msgid "Medium"
-msgstr "Srednji"
-
-msgid "Default Left Size"
-msgstr "Osnovna leva strana"
-
-msgid "Usernames in Lowercase"
-msgstr "Korisnièko ime malim slovima"
-
-msgid "Allow use of priority"
-msgstr "Dozvoli upotrebu prioriteta"
-
-msgid "Hide SM attributions"
-msgstr "Sakrij dodatke SM"
-
-msgid "Enable use of delivery receipts"
-msgstr "Ukljuèi upotrebu potvrde prijema"
-
-msgid "Allow editing of identities"
-msgstr "Dozvoli promene identiteta"
-
-msgid "Allow editing of full name"
-msgstr "Dozvoli promene punog imena"
-
-msgid "Use server-side sorting"
-msgstr "Koristi sortiranje na serveru"
-
-msgid "Use server-side thread sorting"
-msgstr "Koristi sortiranje po grupama (thread) na strani servera"
-
-msgid "Allow server charset search"
-msgstr "Dozvoli pretra¾ivanje po karakter-setu na serveru"
-
-msgid "UID support"
-msgstr "UID podr¹ka"
-
-msgid "PHP session name"
-msgstr "Ime PHP sesije"
-
-msgid "Message of the Day"
-msgstr "Poruka dana (MOTD)"
-
-msgid "Database"
-msgstr "Baza podataka"
-
-msgid "Address book DSN"
-msgstr "Adresar DSN"
-
-msgid "Address book table"
-msgstr "tabela adresara"
-
-msgid "Preferences DSN"
-msgstr "DSN preference"
-
-msgid "Preferences table"
-msgstr "tabela preferenci"
-
-msgid "Preferences username field"
-msgstr "Polje korisnièkog imena"
-
-msgid "Preferences key field"
-msgstr "Polje kljuèa u pode¹avanjima"
-
-msgid "Preferences value field"
-msgstr "Polje vrednosti u pode¹avanjima"
-
-msgid "Themes"
-msgstr "Teme"
-
-msgid "Style Sheet URL (css)"
-msgstr "Style Sheet URL (css)"
-
-msgid "Default theme"
-msgstr "Osnovna tema"
-
-msgid "Use index number of theme"
-msgstr "Koristi indeksni broj teme"
-
-msgid "Configuration Administrator"
-msgstr "Administrator konfiguracije"
-
-msgid "Theme Name"
-msgstr "Ime teme"
-
-msgid "Theme Path"
-msgstr "Putanja do teme"
-
-msgid "Plugins"
-msgstr "Dodatci"
-
-msgid "Change Settings"
-msgstr "Promeni Pode¹avanja"
-
-msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
-msgstr "Ne mogu da otvorim konfiguracioni fajl. Proverite config.php "
-
-msgid "Administration"
-msgstr "Administracija"
-
-msgid ""
-"This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
-"remotely."
-msgstr "Ovaj modul omoguæava udaljeno upravaljane SquirrelMail konfiguracije.."
-
-msgid "Bug Reports:"
-msgstr "Izve¹taj o gre¹kama:"
-
-msgid "Show button in toolbar"
-msgstr "Prika¾i dugme na toolbaru"
-
-msgid "TODAY"
-msgstr "DANAS"
-
-msgid "Go"
-msgstr "Kreni"
-
-msgid "l, F j Y"
-msgstr "D, j F, Y H:i "
-
-msgid "ADD"
-msgstr "DODAJ"
-
-msgid "EDIT"
-msgstr "PROMENI"
-
-msgid "DEL"
-msgstr "BRI©I"
-
-msgid "Start time:"
-msgstr "Vreme poèetka:"
-
-msgid "Length:"
-msgstr "Du¾ina:"
-
-msgid "Priority:"
-msgstr "Prioritet:"
-
-msgid "Title:"
-msgstr "Naslov:"
-
-msgid "Set Event"
-msgstr "Postavi dogaðaj"
-
-msgid "Event Has been added!"
-msgstr "Dogaðaj je dodat!"
-
-msgid "Date:"
-msgstr "Datum:"
-
-msgid "Time:"
-msgstr "Vreme:"
-
-msgid "Day View"
-msgstr "Dnevni pregled"
-
-msgid "Do you really want to delete this event?"
-msgstr "Da li zaista ¾elite da izbri¹ete ovaj dogaðaj?"
-
-msgid "Event deleted!"
-msgstr "Dogaðaj izbrisan!"
-
-msgid "Nothing to delete!"
-msgstr "Nema nièega za brisanje"
-
-msgid "Update Event"
-msgstr "Promeni dogaðaj"
-
-msgid "Do you really want to change this event from:"
-msgstr "Da li zaista ¾elite da promenite ovaj dogaðaj iz:"
-
-msgid "to:"
-msgstr "u:"
-
-msgid "Event updated!"
-msgstr "Dogaðaj promenjen!"
-
-msgid "Month View"
-msgstr "Meseèni pregled"
-
-msgid "0 min."
-msgstr "0 min."
-
-msgid "15 min."
-msgstr "15 min."
-
-msgid "35 min."
-msgstr "35 min."
-
-msgid "45 min."
-msgstr "45 min."
-
-msgid "1 hr."
-msgstr "1 sat"
-
-msgid "1.5 hr."
-msgstr "sat i po"
-
-msgid "2 hr."
-msgstr "2 sata"
-
-msgid "2.5 hr."
-msgstr "2.5 sata"
-
-msgid "3 hr."
-msgstr "3 sata"
-
-msgid "3.5 hr."
-msgstr "3.5 sata "
-
-msgid "4 hr."
-msgstr "4 sata"
-
-msgid "5 hr."
-msgstr "5 sati"
-
-msgid "6 hr."
-msgstr "6 sati"
-
-msgid "Calendar"
-msgstr "Kalendar"
-
-msgid "Delete & Prev"
-msgstr "Obri¹i & prethodni"
-
-msgid "Delete & Next"
-msgstr "Obri¹i & sledeæi"
-
-msgid "Move to:"
-msgstr "Pomeri u:"
-
-msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
-msgstr "Obri¹i/Premesti/Sledeæi dugmiæi:"
-
-msgid "Display at top"
-msgstr "Prika¾i na vrhu"
-
-msgid "with move option"
-msgstr "sa opcijom za preme¹tanje"
-
-msgid "Display at bottom"
-msgstr "Prika¾i na dnu"
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
-"is a pretty reliable list to scan spam from."
-msgstr ""
-"KOMERCIJALAN - Ova lista sadr¾i proverene spam po¹iljaoce. Spada u "
-"priliènopouzdanu listu za skeniranje po¹te protiv spam-a "
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
-"be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
-"to use."
-msgstr ""
-"KOMERCIJALAN - Serveri koji su konfigurisani (ili lo¹e konfigurisani) "
-"dadozvoljavaju ne¾eljenoj po¹ti da prolazi kroz sistem æe biti ovim "
-"blokirani. Jo¹ jedan dobar za upotrebu."
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
-"their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
-"account and send spam directly from there."
-msgstr ""
-"KOMERCIJALAN .- Dial-up korisnici se èesto filtriraju jer bi po pravilu "
-"trebalo da koriste mail server svog Internet provajdera za slanje po¹te. "
-"Spameriuglavnom uzimaju dial-up linije i ¹alju po¹tu direktno sa njih "
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
-msgstr "KOMERCIJALAN - RBL+ Blackhole unosi"
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
-msgstr "KOMERCIJALAN - RBL + OpenRelay serveri"
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
-msgstr "KOMERCIJALAN - RBL + Dial-up linije"
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
-"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
-msgstr ""
-"BESPLATAN - Osirusoft Relays - Osirusoftova lista proverenih "
-"openrelayservera. Izgleda da ukljuèuje servere koje koristi automatske "
-"odgovore sa abuse@uunet.net "
-
-msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
-msgstr "BESPLATAN - Osirusoft Dial-up.- Osirusoftova Dial-up lista. "
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
-"have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
-"to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
-"BESPLATAN - Osirusoftova proverena lista ne¾eljene po¹te. Serveri koji "
-"kontinuirano¹alju SPAM i koji su dodati u listu ruèno posle vi¹e ¾albi. "
-"Upotrebljavajtesa oprezom. Izgleda da hvata i automatkse odogovore na "
-"prijave ¾albi sanekih Internet provajdera."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
-"other mail servers that are not secure."
-msgstr ""
-"BESPLATAN - Osirusoft Pametni Serveri - Lista servera koji su sigurni ali "
-"prosleðuju po¹tu od drugih servera koji nisu."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
-"ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
-"abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
-"BESPLATAN - Osirusoft Razvojni program - veruje se da je ovo raspon IP "
-"adresa kompanija za koje je poznato da prouzrokuju spam. Izgleda da hvata "
-"automatske poruke o zloupotrebi sa nekih ISP-a "
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
-"users in without confirmation."
-msgstr ""
-"FREE- Osirusoft nepotvrðeni list serveri - lista servera koja u sebi sadr¾i "
-"spisak mailing lista koje ukljuèuju korisnike bez njihovog odobrenja ili "
-"potvrde"
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
-"cgi scripts. (planned)."
-msgstr ""
-"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - Lista nesigurnih formmail."
-"cgi scripti. (u planu)."
-
-msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
-msgstr "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - Lista otvorenih Proxy Servera."
-
-msgid ""
-"FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
-"false positives than ORBS did though."
-msgstr ""
-"BESPLATAN - ORDB je stvoren kad je ORBS bio iskljuèen.izgleda da ima manje "
-"pogre¹nih blokiranja nego ORBS dodu¹e"
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
-msgstr "BESPLATAN - Five-Ten-sg.com - Direktni izvori SPAM po¹te."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
-msgstr ""
-"BESPLATAN - Five-Ten-sg.com Dial up lista koja ukljuèuje i neke DSL IP "
-"brojeve"
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
-msgstr ""
-"BESPLATAN - Five-Ten-sg.com - Masovni maileri koji ne koriste potvrdu/"
-"odobravanjeod strane korisnika"
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
-msgstr "BESPLATAN - Five-Ten-sg.com - Razni ostali serveri."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
-msgstr "BESPLATAN - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
-msgstr "BESPLATAN - Five-Ten-sg.com - Serveri koji podr¾avaju SPAM "
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
-msgstr "BESPLATAN - Five-Ten-sg.com - IP brojevi WEB obrazaca."
-
-msgid ""
-"FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
-"the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
-"you NOT use their service."
-msgstr ""
-"BESPLATAN - Dorkslayers ukljuèuje samo zaista lo¹e openrelaz servere van SAD "
-"da bi izbegli tu¾bu"
-
-msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
-msgstr "FREE - SPAMhaus - Lista dobro poznatih izvora SPAM-a."
-
-msgid ""
-"FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
-"have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
-msgstr ""
-"BESPLATAN, za sada - SPAMCOP - Zanimljivo re¹enje koje lista servere koji "
-"imaju jako visok nivo SPAM-a do dozvoljenog zakonskog nivoa (85% ili vi¹e)"
-
-msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
-msgstr "BESPLATAN - dev.null.dk - Nemamo detaljne informacije o ovoj listi"
-
-msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
-msgstr ""
-"BESPLATAN - visi.com - Lista zaustavljanja Relay-a. Vrlo konzervativna "
-"OpenRelay lista."
-
-msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
-msgstr ""
-"FREE - 2mbit.com Otvoreni Releji. Lista servera koji imaju otvoreno relejno "
-"prosleðivanje po¹te."
-
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
-msgstr "BESPLATAN - Five-Ten-sg.com - Direktni izvori SPAM po¹te."
-
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
-msgstr ""
-"FREE - 2mbit.com SPAM ISP - Lista servera Internet provajdera sa kojih "
-"dolazi SPAM"
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
-"assigned IPs."
-msgstr ""
-"FREE - Leadmon DUL - Jo¹ jedna lista dial-up ili drugaèije dodeljenih "
-"dinamièkih IP adresa"
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
-"directly from."
-msgstr ""
-"FREE - Leadmon SPAM Source - Lista IP s kojih je Leadmon.net direktno "
-"dobijao SPAM."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
-"in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
-"services."
-msgstr ""
-"FREE - Leadmon Bulk Mailers - BULK maileri koji ne zahtevaju potvrðivanje "
-"prijavljivanja na neku mailing listu, te su tako dozvolili poznatim "
-"spamerima da zloupotrebljavaju njihove servise."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs."
-msgstr ""
-"FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays koji nisu izlistani u "
-"drugim RBL-ovima."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
-msgstr ""
-"BESPLATAN - Leadmon Multi-stage - Vi¹estepeni otvoreni relejni serveri koji "
-"nisu izlistani na drugim aktivnim RBL-ovima i koji su slali SPAM na Leadmon."
-"net."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
-"direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
-"mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
-"Leadmon.net."
-msgstr ""
-"FREE - Leadmon SpamBlock - Sajtovi na ovom listingu su slali SPAM direktno "
-"na Leadmon.net sa Internet Provajdera u netblokovima gde ceo blok nema DNS "
-"mapiranja. To je lista BLOKIRANIH IP brojeva koje koriste ljudi koju su "
-"slali SPAM na Leadmon.net."
-
-msgid ""
-"FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
-"SPAM Sources."
-msgstr ""
-"FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
-"SPAM Sources."
-
-msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
-msgstr "BESPLATAN, za sada - Not Just Another Blacklist - Dial-up IP brojevi"
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
-msgstr "BESPLATAN - Distributed Sender Boycott List - Potvrðeni Mail Releji"
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
-msgstr ""
-"BESPLATAN - Distributed Sender Boycott List - Potvrðeni Multi-stage Releji"
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
-msgstr "BESPLATAN - Distributed Sender Boycott List - NE-potvrðeni mail releji"
-
-msgid "Saved Scan type"
-msgstr "Snimljen tip skeniranja"
-
-msgid "Message Filtering"
-msgstr "Filtriranje poruka"
-
-msgid "What to Scan:"
-msgstr "©ta da se skenira: "
-
-msgid "All messages"
-msgstr "Sve poruke"
-
-msgid "Only unread messages"
-msgstr "Samo neproèitana po¹ta"
-
-msgid "Save"
-msgstr "Snimi"
-
-msgid "Match:"
-msgstr "Pronaðeno:"
-
-msgid "Header"
-msgstr "Zaglavlje"
-
-msgid "Contains:"
-msgstr "Sadr¾i:"
-
-msgid "Down"
-msgstr "Dole"
-
-#, c-format
-msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
-msgstr "Ukoliko <b>%s</b> sadr¾i <b>%s</b> onda premesti u <b>%s</b>"
-
-msgid "Message Filters"
-msgstr "Filteri poruka"
-
-msgid ""
-"Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
-"filtered into different folders for easier organization."
-msgstr ""
-"Filtriranje omoguæava da se poruke po razlièitom kriterijumu automatski "
-"rasporeðuju u ralièite direktorijume radi lak¹e organizacije."
-
-msgid "SPAM Filters"
-msgstr "SPAM filteri"
-
-msgid ""
-"SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
-"junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
-msgstr ""
-"SPAM filteri dozvoljavaju izbor razlièitih DNS baziranih listi za detekciju "
-"ne¾eljene po¹te u va¹em INBOX-u i preme¹tanje u drugi direktorijum kao ¹to "
-"je, na primer, Trash."
-
-msgid "Spam Filtering"
-msgstr "Filtriranje ne¾eljene po¹te."
-
-msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
-msgstr ""
-"UPOZORENJE! Recite va¹em administratoru da podesi promenjivu "
-"SpamFilters_YourHop"
-
-msgid "Move spam to:"
-msgstr "Premesti SPAM poruke u:"
-
-msgid ""
-"Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
-"messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
-"spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
-"periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
-"around."
-msgstr ""
-"Preme¹tanje SPAM po¹te direktno u TRASH mo¾e biti lo¹a ideja u poèetku jer "
-"se mo¾e desiti da se neka po¹ta koja vam je va¾na ili dolazi od vama "
-"poznatih ljudi zavr¹i u kanti za ðubre. Koji god direktorijum da odredite za "
-"SPAM, postarajte se da ga periodièno bri¹ete da ne biste prepunili va¹u mail "
-"kvotu."
-
-msgid ""
-"The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
-"scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
-"it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
-"scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
-"you'll scan even the spam you read with the new filters."
-msgstr ""
-"©to vi¹e poruka skenirate to vi¹e vremena treba da se skeniranje zavr¹i. "
-"Predla¾emoda skenirate samo novu po¹tu. Ako pravite promene u filterima onda "
-"postavite da jednom skenira sve poruke pa se vratite i namestite da opet "
-"skenira samo novu po¹tu. Tako æe va¹i novi spam filteri biti ukljuèeni za "
-"svu po¹tu (i novu i staru)"
-
-#, c-format
-msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
-msgstr "Ne¾eljena po¹ta je poslata na <b>%s</b>"
-
-msgid "[<i>not set yet</i>]"
-msgstr "[<i> jo¹ nije pode¹eno </i>]"
-
-#, c-format
-msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
-msgstr "Skeniranje ne¾eljene po¹te je ogranièeno na <b>%s</b>"
-
-msgid "New Messages Only"
-msgstr "Samo nove poruke"
-
-msgid "All Messages"
-msgstr "Sve poruke"
-
-msgid "ON"
-msgstr "UKLJUÈEN"
-
-msgid "OFF"
-msgstr "ISKLJUÈEN"
-
-msgid " not found."
-msgstr " nije pronadjen."
-
-msgid "Today's Fortune"
-msgstr "Dana¹nja izreka"
-
-msgid "Fortunes:"
-msgstr "Izreke:"
-
-msgid "Show fortunes at top of mailbox"
-msgstr "Prika¾i izreke iznad liste s porukama"
-
-msgid "IMAP server information"
-msgstr "Informacije o IMAP serveru"
-
-msgid ""
-"Run some test IMAP commands, displaying both the command and the result. "
-"These tests use the Squirrelmail IMAP commands and your current Squirrelmail "
-"configuration. Custom command strings can be used."
-msgstr ""
-"Pokreni razlièite test IMAP komande, prikazujuæi i komandu i odziv od "
-"servera. Ovi testovi koriste IMAP komande SquirrelMaila i va¹u trenutnu "
-"SquirrelMail konfiguraciju. Mogu se koristiti i proizvoljne IMAP komande"
-
-msgid "Mailinglist"
-msgstr "Mailing Lista"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
-"receive an emailed response at the address below."
-msgstr ""
-"Ovo æe poslati poruku %s sa zahtevom za pomoæ u vezi liste. Dobiæete email "
-"odgovor na naznaèenu e-mail adresu."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
-"this list. You will be subscribed with the address below."
-msgstr ""
-"Ovo æe poslati poruku %s sa zahtevom za prijavljivanje na listu. Biæete "
-"prijavljeni na naznaèenu adresu."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
-"this list. It will try to unsubscribe the adress below."
-msgstr ""
-"Ovo èe poslati poruku %s sa zahtevom za odjavljivanjem sa liste. Poku¹aæe da "
-"vas odjavi sa naznaèene adrese."
-
-msgid "Send Mail"
-msgstr "Po¹alji po¹tu"
-
-msgid "Post to List"
-msgstr "Po¹ljai na Listu"
-
-msgid "Reply to List"
-msgstr "Odgovori na Listu"
-
-msgid "List Archives"
-msgstr "Arhiva Mailing Lista"
-
-msgid "Contact Listowner"
-msgstr "Kontaktirajte vlasnika maling liste"
-
-msgid "Mailing List"
-msgstr "Mailing Lista:"
-
-msgid "POP3 connect:"
-msgstr "POP3 povezivanje:"
-
-msgid "No server specified"
-msgstr "Nije odreðen server"
-
-msgid "Error "
-msgstr "Gre¹ka"
-
-msgid "POP3 noop:"
-msgstr "POP3 noop:"
-
-msgid "No connection to server"
-msgstr "Nema konekcije sa serverom"
-
-msgid "POP3 user:"
-msgstr "POP3 korisnik:"
-
-msgid "no login ID submitted"
-msgstr "nije prosleðeno ime za prijavljivanje"
-
-msgid "connection not established"
-msgstr "konekcija nije uspostavljena"
-
-msgid "POP3 pass:"
-msgstr "POP3 ¹ifra:"
-
-msgid "No password submitted"
-msgstr "©ifra nije prosleðena:"
-
-msgid "authentication failed "
-msgstr "Autentifikacija neuspe¹na"
-
-msgid "POP3 apop:"
-msgstr "POP3 apop:"
-
-msgid "No login ID submitted"
-msgstr "Nije prosleðeno ime za prijavljivanje"
-
-msgid "No server banner"
-msgstr "No server banner"
-
-msgid "abort"
-msgstr "prekini"
-
-msgid "apop authentication failed"
-msgstr "apop autentifikacija nije uspela"
-
-msgid "POP3 login:"
-msgstr "POP3 prijava:"
-
-msgid "POP3 top:"
-msgstr "POP3 vrh:"
-
-msgid "POP3 pop_list:"
-msgstr "POP3 pop_lista:"
-
-msgid "Premature end of list"
-msgstr "Preran zavr¹etak liste"
-
-msgid "POP3 get:"
-msgstr "POP3 je dobio:"
-
-msgid "POP3 last:"
-msgstr "POP3 poslednji:"
-
-msgid "POP3 reset:"
-msgstr "POP3 poni¹ti:"
-
-msgid "POP3 send_cmd:"
-msgstr "POP3 send_cmd:"
-
-msgid "Empty command string"
-msgstr "Prazan komandni string"
-
-msgid "POP3 quit:"
-msgstr "POP3 izlaz:"
-
-msgid "connection does not exist"
-msgstr "konekcija ne postoji"
-
-msgid "POP3 uidl:"
-msgstr "POP3 uidl:"
-
-msgid "POP3 delete:"
-msgstr "POP3 bri¹i:"
-
-msgid "No msg number submitted"
-msgstr "Nije prosleðen broj poruke "
-
-msgid "Command failed "
-msgstr "Komanda neuspe¹na"
-
-msgid "Remote POP server Fetching Mail"
-msgstr "Prenos po¹te sa udaljenog POP3 servera"
-
-msgid "Select Server:"
-msgstr "Izberite server:"
-
-msgid "Password for"
-msgstr "©ifra za"
-
-msgid "Fetch Mail"
-msgstr "Pokupi Po¹tu"
-
-msgid "Fetching from "
-msgstr "Preuzimanje sa "
-
-msgid "Oops, "
-msgstr "Oops, "
-
-msgid "Opening IMAP server"
-msgstr "Kontaktiram IMAP server"
-
-msgid "Opening POP server"
-msgstr "Kontaktiram POP server"
-
-msgid "Login Failed:"
-msgstr "Prijava nije uspela:"
-
-msgid "Login OK: No new messages"
-msgstr "Prijava uspela: Nema novih poruka"
-
-msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
-msgstr "Prijava uspela: Direktorijum INBOX prazan"
-
-msgid "Login OK: Inbox contains ["
-msgstr "Prijava uspela: Direktorijum INBOX sadr¾i ["
-
-msgid "] messages"
-msgstr "] poruka"
-
-msgid "Fetching UIDL..."
-msgstr "Prenosim UIDL..."
-
-msgid "Server does not support UIDL."
-msgstr "Server ne podr¾ava UIDL."
-
-msgid "Leaving Mail on Server..."
-msgstr "Ostavljam po¹tu na serveru ..."
-
-msgid "Deleting messages from server..."
-msgstr "Brisanje poruka sa servera..."
-
-msgid "Fetching message "
-msgstr "Prenosim poruku"
-
-msgid "Server error...Disconnect"
-msgstr "Gre¹ka na serveru... Diskonektovan"
-
-msgid "Reconnect from dead connection"
-msgstr "Rekonektovanje prekinute konekcije"
-
-msgid "Saving UIDL"
-msgstr "Snimam UIDL"
-
-msgid "Refetching message "
-msgstr "Prenosim poruku"
-
-msgid "Error Appending Message!"
-msgstr "Gre¹ka u dodavanju po¹te!"
-
-msgid "Closing POP"
-msgstr "Zatvaram POP"
-
-msgid "Logging out from IMAP"
-msgstr "Odjava sa IMAP-a"
-
-msgid "Message appended to mailbox"
-msgstr "Poruka dodata u sanduèe"
-
-msgid "Message "
-msgstr "Poruka "
-
-msgid " deleted from Remote Server!"
-msgstr " obrisano sa udaljenog servera!"
-
-msgid "Delete failed:"
-msgstr "Brisanje nije uspelo:"
-
-msgid "Remote POP server settings"
-msgstr "Pode¹avanje udaljenog POP servera"
-
-msgid ""
-"You should be aware that the encryption used to store your password is not "
-"perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
-"encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
-"server can be undone by a hacker reading the source to this file."
-msgstr ""
-"Morate biti svesni da enkripcija kori¹æena za snimanje va¹e ¹ifre nije "
-"savr¹eno sigurna. Ipak, ukoliko koristite pop, svejedno nema enkripcije pri "
-"povezivanju. Dodatno, enkripcija koju koristimo za snimanje va¹e ¹ifre na "
-"server se mo¾e razbiti od strane nekog hakera koji bi proèitao source kod za "
-"njen nastanak."
-
-msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
-msgstr "Ako ostavite ¹ifru praznom, moraæete je uneti pri proveravanju po¹te "
-
-msgid "Encrypt passwords (informative only)"
-msgstr "Kriptuj ¹ifre (samo informativno)"
-
-msgid "Add Server"
-msgstr "Dodaj server"
-
-msgid "Server:"
-msgstr "Server:"
-
-msgid "Port:"
-msgstr "Port:"
-
-msgid "Alias:"
-msgstr "Alias:"
-
-msgid "Username:"
-msgstr "Korisnièko ime:"
-
-msgid "Store in Folder:"
-msgstr "Snimi u direktorijum:"
-
-msgid "Leave Mail on Server"
-msgstr "Ostavi mail na serveru:"
-
-msgid "Check mail during login"
-msgstr "Proveri po¹tu u prilikom prijavljivanja"
-
-msgid "Check mail during folder refresh"
-msgstr "Proveri po¹tu prilikom osve¾avanja direktorijuma"
-
-msgid "Modify Server"
-msgstr "Promeni Server"
-
-msgid "Server Name:"
-msgstr "Ime servera:"
-
-msgid "Modify"
-msgstr "Promeni"
-
-msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr "Nijedan server nije u upotrebi, Poku¹ajte dodati."
-
-msgid "Fetching Servers"
-msgstr "Prenos sa servera."
-
-msgid "Confirm Deletion of a Server"
-msgstr "Potvrdite brisanje servera"
-
-msgid "Selected Server:"
-msgstr "Izabrani Server:"
-
-msgid "Confirm delete of selected server?"
-msgstr "Potvrdite brisanje izabranog servera?"
-
-msgid "Confirm Delete"
-msgstr "Potvrdi brisanje"
-
-msgid "Mofify a Server"
-msgstr "Promeni server"
-
-msgid "Undefined Function"
-msgstr "Nedefinisana funkcija"
-
-msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
-msgstr "Hej! ©ta tra¾i¹?"
-
-msgid "Fetch"
-msgstr "Preuzmanje"
-
-msgid "Warning, "
-msgstr "Upozorenje, "
-
-msgid "Mail Fetch Result:"
-msgstr "Rezultat prenosa po¹te:"
-
-msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr "Jednostavan POP3 prenos po¹te"
-
-msgid ""
-"This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
-"account on this server."
-msgstr ""
-"Ova opcija konfiguri¹e prenos po¹te sa pop3 mailboxa na va¹ nalog na ovom "
-"serveru."
-
-msgid "Message Details"
-msgstr "Detalji poruke"
-
-msgid "Message details"
-msgstr "Detalji poruke"
-
-msgid "Close Window"
-msgstr "Zatvori prozor"
-
-msgid "Save Message"
-msgstr "Snimi poruku"
-
-msgid "View Message details"
-msgstr "Pregledaj poruku detaljno"
-
-msgid "New Mail Notification"
-msgstr "Obve¹tenje o novoj po¹ti"
-
-msgid ""
-"Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
-"unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
-"to play in the provided file box."
-msgstr ""
-"Izberite <b>Ukljuèi pu¹tanje zvuka</b>, ukoliko ¾elite da se ukljuèi neki "
-"audio fajl kad vam stigne nova po¹ta u va¹ direktorijum. Kada je ukljuèeno, "
-"mo¾ete odrediti koji media fajl ¾elite da bude pu¹tan."
-
-msgid ""
-"The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
-"folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
-msgstr ""
-"Opcija <b>Proveri sve direktorijume, a ne samo INBOX</b> æe proveriti sve "
-"va¹e direktorijume, a ne samo po¹tu koja sti¾e u inbox."
-
-msgid ""
-"Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
-"window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
-msgstr ""
-"Izborom opcije <b>Poka¾i obave¹tenje</b>, pojaviæe se prozor pri dolasku "
-"nove po¹te koje æe vas obavestiti da je po¹tsa stigla. (zahteva JavaScript)."
-
-msgid ""
-"Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
-"Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
-"been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
-"by sounds or popups for unseen mail."
-msgstr ""
-"Upotrebite opciju <b> Proveri NEDAVNE</b>, za proveravanje samo nedavno "
-"pristiglih poruka. Nedavno pristigle poruke su one koje su se tek pojavile "
-"ali nisu jos proverene i onznaèene kao proèitane. Ovo mo¾e spreèiti "
-"nervirajuæe pop-up prozore i zvuke upozorenja za po¹tu koja nije pregledana. "
-
-msgid ""
-"Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
-"browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
-"only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
-"always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
-"enabled."
-msgstr ""
-"Izborom opcije<b> Promeni Naziv</b> va¹ prozor Internet Explorera æe "
-"promeniti ime tako da mo¾ete lak¹e da primetite kad vam stigne nova po¹ta "
-"(neophodan JavaScript i radi samo u Internet Exploreru, ali neæe prikazivati "
-"gre¹ke  u ostalim Internet browserima. Ova opcija æe vam omoguæiti da vas "
-"server na vreme obavesti o prispeæu nove po¹te. Rad èak i kada vam je "
-"ukljuèena opcija  <b>Proveri NEDAVNE</b> "
-
-msgid ""
-"Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
-"mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
-"the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
-"is specified, the system will use a default from the server."
-msgstr ""
-"Iz liste datoteka <b>datoteke na serveru</b>, izaberite datoteku koja æe se "
-"pustiti pri prispeæu nove po¹te. Izborom <b>Lokalne media datoteke</b> æe "
-"pu¹tati datoteke sa <b>lokalnog medija </b> koji se nalazi na va¹em "
-"raèunaru. Ukoliko nijedan fajl nije izabran, sistem æe koristiti standardni "
-"sa servera. "
-
-msgid "Enable Media Playing"
-msgstr "Ukljuèi pu¹tanje media fajlova"
-
-msgid "Check all boxes, not just INBOX"
-msgstr "Proveri sve direktorijume, ne samo INBOX"
-
-msgid "Count only messages that are RECENT"
-msgstr "Proveri samo NEDAVNO pristigle poruke "
-
-msgid "Change title on supported browsers."
-msgstr "Promeni naslov prozora na browserima koji to podr¾avaju."
-
-msgid "requires JavaScript to work"
-msgstr "neophodan JavaScript da bi radilo"
-
-msgid "Show popup window on new mail"
-msgstr "Prika¾i novi prozor pri prispeæu nove po¹te"
-
-msgid "Select server file:"
-msgstr "Izberi datoteku na serveru:"
-
-msgid "(local media)"
-msgstr "(lokalni media fajl)"
-
-msgid "Try"
-msgstr "Isprobaj"
-
-msgid "Local Media File:"
-msgstr "Lokalna media datoteka:"
-
-msgid "Current File:"
-msgstr "Trenutna datoteka:"
-
-msgid "New Mail"
-msgstr "Nova po¹ta"
-
-msgid "SquirrelMail Notice:"
-msgstr "SquirrelMail Obave¹tenje:"
-
-msgid "You have new mail!"
-msgstr "Stigla vam je po¹ta!"
-
-msgid "NewMail Options"
-msgstr "Opcije za novu po¹tu"
-
-msgid ""
-"This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
-"when new mail arrives."
-msgstr ""
-"Ova opcija konfiguri¹e pu¹tanje media fajla i/ili otvaranje novih prozora "
-"pri stizanju nove po¹te."
-
-msgid "New Mail Notification options saved"
-msgstr "Opcije za obave¹tavanje o prispeæu nove po¹te saèuvane"
-
-#, c-format
-msgid "%s New Messages"
-msgstr "%s novih poruka"
-
-#, c-format
-msgid "%s New Message"
-msgstr "%s nova poruka"
-
-msgid "Test Sound"
-msgstr "Test zvuk"
-
-msgid "Loading the sound..."
-msgstr "Uèitavam zvuk ..."
-
-msgid "Sent Subfolders Options"
-msgstr "Opcije Sent podfoldera"
-
-msgid "Use Sent Subfolders"
-msgstr "Koristi podfolder Sent"
-
-msgid "Monthly"
-msgstr "Meseèno"
-
-msgid "Quarterly"
-msgstr "Kvartalno"
-
-msgid "Yearly"
-msgstr "Godi¹nje"
-
-msgid "Base Sent Folder"
-msgstr "Osnovni Sent direktorijum"
-
-msgid "Report as Spam"
-msgstr "Prijavi kao Spam"
-
-msgid "SpamCop - Spam Reporting"
-msgstr "SpamCop - Prijavljivanje Spam po¹te"
-
-msgid ""
-"Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam "
-"email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite "
-"fast, really smart, and easy to use."
-msgstr ""
-"Pomozite u borbi protiv ne¾eljene po¹te. SpamCop èita ne¾eljenu (spam) po¹tu "
-"i odreðuje adresu na koju bi trebalo poslati ¾albe. Prilièno brz, vrlo "
-"pametan i lak za upotrebu"
-
-msgid "SpellChecker Options"
-msgstr "Opcije spell-checkera"
-
-msgid ""
-"Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
-"choose which languages should be available to you when spell-checking."
-msgstr ""
-"Ovde lako mo¾ete podesiti sve va¹e liène reènike naspram kojih se vr¹i "
-"provera pravopisa, mo¾ete menjati ili birati jezik koji æe vam biti "
-"dostupan  pri proveri pravopisa "
-
-msgid "Check Spelling"
-msgstr "Proveri pravopis"
-
-msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
-msgstr "Nazad na stranu sa opcijama za &quot;Pravopis&quot; "
-
-msgid "ATTENTION:"
-msgstr "PA®NJA:"
-
-msgid ""
-"SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
-"likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
-"to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
-"can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
-"password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
-"got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
-"anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
-"it, the encrypted data is no longer accessible."
-msgstr ""
-"Spell check nije mogao da dekriptuje va¹ lièni reènik. Najverovatnije je tpo "
-"posledica promene va¹eg mailbox passworda. Da biste nastavili morate uneti "
-"va¹ stari password tako da bi Spell check mogao da dekriptuje va¹ reènik. "
-"Posle ovoga va¹ reènik æe biti ponovo kriptovan ali sa novom ¹ifrom. Ukoliko "
-"niste enkriptovali va¹ reènik to znaèi da je neispravan i da se ne mo¾e "
-"koristiti Moraæete da ga obri¹ete i poènete s novim reènikom. isto va¾i i "
-"ukoliko se ne seæate stare ¹ifre, pa je kriptovan reènik sada nedostupan."
-
-msgid "Delete my dictionary and start a new one"
-msgstr "Obri¹i moj reènik i zapoèni novi."
-
-msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
-msgstr "De¹ifruj moj reènik s mojom starom ¹ifrom:"
-
-msgid "Proceed"
-msgstr "Nastavi"
-
-msgid "You must make a choice"
-msgstr "Morate se odluèiti"
-
-msgid ""
-"You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
-msgstr "Mo¾ete ili obrisati stari reènik ili ukucati staru ¹ifru. Ne oba."
-
-msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
-msgstr "Ovo æe izbrisati va¹ lièni reènik. Nastavljam?"
-
-msgid "Error Decrypting Dictionary"
-msgstr "Gre¹ka pri dekodiranju reènika"
-
-msgid "Cute."
-msgstr "Fino."
-
-#, c-format
-msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
-msgstr "Poku¹ao sam da izvr¹im '%s' ali je vraceno:"
-
-msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
-msgstr "SquirrelSpell je pogre¹no konfigurisan"
-
-msgid "SquirrelSpell Results"
-msgstr "Rezultati provere pravopisa"
-
-msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
-msgstr "Provera je zavr¹ena. Izvr¹iti promene?"
-
-msgid "No changes were made."
-msgstr "Nije izvr¹ena nijedna promena."
-
-msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
-msgstr "Snimam va¹ lièni reènik... Molim saèekajte."
-
-#, c-format
-msgid "Found %s errors"
-msgstr "Pronaðeno %s gre¹aka"
-
-msgid "Line with an error:"
-msgstr "Linija s gre¹kom:"
-
-msgid "Error:"
-msgstr "Gre¹ka:"
-
-msgid "Suggestions:"
-msgstr "Predlozi:"
-
-msgid "Suggestions"
-msgstr "Predlozi"
-
-msgid "Change to:"
-msgstr "Promeni u:"
-
-msgid "Occurs times:"
-msgstr "Pojavljuje se puta:"
-
-msgid "Change this word"
-msgstr "Promeni ovu reè"
-
-msgid "Change"
-msgstr "Promeni"
-
-msgid "Change ALL occurances of this word"
-msgstr "Promeni sva pojavljivanja ove reèi"
-
-msgid "Change All"
-msgstr "Promeni Sve"
-
-msgid "Ignore this word"
-msgstr "Ignori¹i reè"
-
-msgid "Ignore"
-msgstr "Ignori¹i"
-
-msgid "Ignore ALL occurances this word"
-msgstr "Ignori¹i sva pojavljivanja ove reèi"
-
-msgid "Ignore All"
-msgstr "Ignori¹i sve"
-
-msgid "Add this word to your personal dictionary"
-msgstr "Dodaj ovu reè u lièni reènik?"
-
-msgid "Add to Dic"
-msgstr "Dodaj u reènik"
-
-msgid "Close and Commit"
-msgstr "Zatvori i zapamti"
-
-msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
-msgstr "Provera nije zavr¹ena. Zaista da zatvorim i zapamtim promene?"
-
-msgid "Close and Cancel"
-msgstr "Zatvori i otka¾i"
-
-msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
-msgstr "Provera nije zavr¹ena. Da zaista zatvorim i ignori¹em promene?"
-
-msgid "No errors found"
-msgstr "Nema gre¹aka"
-
-msgid "Your personal dictionary was erased."
-msgstr "Va¹ lièni reènik je obrisan"
-
-msgid "Dictionary Erased"
-msgstr "Reènik obrisan"
-
-msgid ""
-"Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
-"\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
-msgstr "Va¹ lièni reènik je obrisan."
-
-msgid "Close this Window"
-msgstr "Zatvori prozor"
-
-msgid ""
-"Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
-"&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
-msgstr ""
-"Va¹ lièni reènik je uspe¹no ponovo kriptovan. Vratite se na meni &quot;"
-"Opcije pravopisa&quot; i ponovo izaberite."
-
-msgid "Successful Re-encryption"
-msgstr "Ponovno kriptovanje uspe¹no!"
-
-msgid ""
-"Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
-"window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
-"over."
-msgstr ""
-"Va¹ lièni reènik je uspe¹no ponovo kriptovan. Vratite se na meni \"Proveri "
-"pravopis\" za novu proveru"
-
-msgid "Dictionary re-encrypted"
-msgstr "Reènik je ponovo kriptovan."
-
-msgid ""
-"Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
-"stored in an <strong>encrypted format</strong>."
-msgstr ""
-"Va¹ lièni reènik je <strong>kriptovan</strong> i sada je snimljen u "
-"<strong>kriptiranom formatu</strong>."
-
-msgid ""
-"Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
-"stored as <strong>clear text</strong>."
-msgstr ""
-"Va¹ lièni reènik je <strong>dekriptovan</strong> i sada je saèuvan kao "
-"<strong>èist tekst</strong>."
-
-msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
-msgstr "Pode¹avanje opcija za kriptovanje liènog reènika"
-
-msgid "Personal Dictionary"
-msgstr "Lièni Reènik"
-
-msgid "No words in your personal dictionary."
-msgstr "Nema reèi u va¹em liènom reèniku."
-
-msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
-msgstr "Molim obele¾ite reèi koje ¾elite da izbri¹ete iz va¹eg reènika."
-
-#, c-format
-msgid "%s dictionary"
-msgstr "Reènik: %s"
-
-msgid "Delete checked words"
-msgstr "Obri¹i izabrane reèi"
-
-msgid "Edit your Personal Dictionary"
-msgstr "Promenite va? li?ni re?nik"
-
-msgid "Please make your selection first."
-msgstr "Molim, prvo izaberite."
-
-msgid ""
-"This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
-"format. Proceed?"
-msgstr ""
-"Ovo ?e kriptovati va? re?nik i snimiti ga u kriptovanom formatu. Nastavljam??"
-
-msgid ""
-"This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
-"format. Proceed?"
-msgstr ""
-"OOvo ?e dekriptovati va? re?nik i snimiti ga u tekstualnom formatu. "
-"Nastavljam?"
-
-msgid ""
-"<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
-"helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and "
-"your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the "
-"password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see "
-"what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</"
-"strong> If you forget your password, your personal dictionary will become "
-"unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your "
-"mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your "
-"old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Va¹ lièni reènik je <strong>trenutno kriptovan</strong>. Na taj naèin "
-"va¹a privatnost je bolje za¹tiæena u sluèaju da se web-mail sistem "
-"kompromituje i do?e do kra?e va?eg re?nika. Trenutno je kriptovan ¹ifrom "
-"koju koristite za pristup va¹oj po¹ti, ¹to ote¾ava drugima da vide sadr¾aj "
-"va¹eg reènika. </p><p><strong>PA®NJA:</strong>ako izgubite ¹ifru va¹ reènik "
-"æe postati nedostupan jer ne mo¾ete dekriptovati reènik bez ¹ifre. Ako "
-"promenite va¹u ¹ifru, program æe prepoznati i tra¾iæe va¹ stari password za "
-"dekripciju nakon èega æe kriptovati reènik novom ¹ifrom.</p>"
-
-msgid ""
-"Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
-msgstr "Molim dekriptuj moj reènik i snimi ga u obliku èistog teksta."
-
-msgid "Change crypto settings"
-msgstr "Promeni pode¹avanja kriptovanja"
-
-msgid ""
-"<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You "
-"may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case "
-"the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets "
-"stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to "
-"decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</"
-"p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal "
-"dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your "
-"mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator "
-"changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and "
-"will have to be created anew. However, if you or your system administrator "
-"change your mailbox password but you still have the old password at hand, "
-"you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the "
-"new value.</p>"
-msgstr ""
-"<p>Va¹ lièni reènik trenutno <strong>nije kriptovan</strong>. Ako ¾elite da "
-"kriptujete va¹ lièni reènik, za sluèaj da sistem bude kompromitovan i va¹ "
-"lièni reènik bude ukraden. Kada je kriptovan sadr¾aj fajla izgleda zbrljano "
-"i ne moguæe ga je dekriptovati bez unosa va¹e ¹ifre (koja je u stvari va¹a "
-"mail ¹ifra). </p><strong>PA®NJA:<strong> ukoliko se odluèite da kriptujete "
-"va¹ lièni reènik morate zapamtiti da se kriptuje uz pomoæ va¹e ¹ifre i ne "
-"smete je izgubiti jer æe u suprotnom biti nemoguæe i vama da pristupite svom "
-"reèniku. Ukoliko vi ili va¹ administrator promenite mail ¹ifru morate znati "
-"va¹u staru ¹ifru da biste dekriptovali reènik koji æe nakon toga biti ponovo "
-"enkriptovan s novom ¹ifrom.</p>"
-
-msgid ""
-"Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
-msgstr "Molim kriptuj moj lièni reènik i snimi ga u kriptovanoj formi."
-
-#, c-format
-msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
-msgstr "Brisanje sledeæih unosa iz <strong>%s</strong> reènika:"
-
-msgid "All done!"
-msgstr "Zavr¹eno!"
-
-msgid "Personal Dictionary Updated"
-msgstr "Lièni Reènik a¾uriran"
-
-msgid "No changes requested."
-msgstr "Nije bilo zahteva za promenom."
-
-msgid "Please wait, communicating with the server..."
-msgstr "Molim saèekajte, komuniciram sa serverom..."
-
-msgid ""
-"Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
-"message:"
-msgstr ""
-"Molim izaberite kojim reènikom æete proveravati pravopis u ovoj poruci:"
-
-msgid "SquirrelSpell Initiating"
-msgstr "Inicializacija provere pravopisa"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
-"default dictionary."
-msgstr ""
-"Pode¹avanja name¹tena na:<strong>%s</strong> sa <strong>%s</strong> kao "
-"glavnim reènikom."
-
-#, c-format
-msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
-msgstr "Upoterbljen <strong>%s</strong> reènik (sistemski glavni) za proveru."
-
-msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
-msgstr "Pode¹avanje meðunarodnih reènika a¾urirano"
-
-msgid ""
-"Please check any available international dictionaries which you would like "
-"to use when spellchecking:"
-msgstr ""
-"Molim oznaèite sve raspolo¾ive reènike koje biste voleli da koristite "
-"prilikom provere pravopisa:"
-
-msgid "Make this dictionary my default selection:"
-msgstr "Neka ovaj re?nik bude glavni:"
-
-msgid "Make these changes"
-msgstr "Napravi sledeæe promene"
-
-msgid "Add International Dictionaries"
-msgstr "Dodaj meðnarodne reènike"
-
-msgid "Please choose which options you wish to set up:"
-msgstr "Molim izaberite opcije koje  ¾elite promeniti:"
-
-msgid "Edit your personal dictionary"
-msgstr "Promenite va¹ lièni reènik"
-
-msgid "Set up international dictionaries"
-msgstr "Podesite meðunarodne reènike"
-
-msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
-msgstr "Kriptujte ili dekriptujte vaè lièni reènik"
-
-msgid "not available"
-msgstr "nije dostupan"
-
-msgid "SquirrelSpell Options Menu"
-msgstr "Opcije Provere Pravopisa"
-
-msgid "Translator"
-msgstr "Prevodilac"
-
-msgid "Saved Translation Options"
-msgstr "Snimljene opcije za prevoðenje"
-
-msgid "Your server options are as follows:"
-msgstr "Opcije va¹eg servera su sledeæe:"
-
-msgid ""
-"13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
-msgstr "13 jezièkih parova, najvi¹e 1000 znakova prevedeno, prevodilac Systran"
-
-msgid ""
-"10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
-msgstr "10 jezièkih parova, najvi¹e 25kb prevoda, prevodilac Systran"
-
-msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
-msgstr "12 jezièkih parova, bez poznatih ogranièenja, prevodilac Systran"
-
-msgid ""
-"767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
-"InterTran"
-msgstr ""
-"767 jezièkih parova, bez poznatih ogranièenja, prevodilac Translation "
-"Expert'sInterTran"
-
-msgid ""
-"8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
-msgstr ""
-"8 jezièkih parova, bez poznatih ogranièenja, prevodilac GPLTrans (besplatan, "
-"otvorenog koda)"
-
-msgid ""
-"You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
-"be located."
-msgstr ""
-"Odluèite se da li ¾elite prikazivanje prozora za prevoðenje, i gde æe biti "
-"postavljen"
-
-msgid "Select your translator:"
-msgstr "Izberite va¹ prevodilac:"
-
-msgid "When reading:"
-msgstr "Pri èitanju:"
-
-msgid "Show translation box"
-msgstr "Prika¾i prozor za prevoðenje"
-
-msgid "to the left"
-msgstr "levo"
-
-msgid "in the center"
-msgstr "u sredini"
-
-msgid "to the right"
-msgstr "desno"
-
-msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
-msgstr "Prevodi unutar okvira SquirrelMail-a"
-
-msgid "When composing:"
-msgstr "Pri pisanju poruke:"
-
-msgid "Not yet functional, currently does nothing"
-msgstr "Jo¹ nije funkcionalan, trenutno ne radi ni¹ta"
-
-msgid "Translation Options"
-msgstr "Opcije za prevoðenje"
-
-msgid ""
-"Which translator should be used when you get messages in a different "
-"language?"
-msgstr ""
-"Koji prevodilac bi trebalo da se koristi kad dobijete poruku u drugom jeziku?"
-
-#, c-format
-msgid "%s to %s"
-msgstr "%s u %s"
-
-msgid "English"
-msgstr "Engleski"
-
-msgid "French"
-msgstr "Francuski"
-
-msgid "German"
-msgstr "Nemaèki"
-
-msgid "Italian"
-msgstr "Italijanski"
-
-msgid "Portuguese"
-msgstr "Portugalski"
-
-msgid "Spanish"
-msgstr "©panski"
-
-msgid "Russian"
-msgstr "Ruski"
-
-msgid "Translate"
-msgstr "Prevedi"
-
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "Brazilsko-portugalski"
-
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "Bugarski"
-
-msgid "Croatian"
-msgstr "Hrvatski"
-
-msgid "Czech"
-msgstr "Èe¹ki"
-
-msgid "Danish"
-msgstr "Danski"
-
-msgid "Dutch"
-msgstr "Holandski"
-
-msgid "European Spanish"
-msgstr "Evropski ¹panski"
-
-msgid "Finnish"
-msgstr "Finski"
-
-msgid "Greek"
-msgstr "Gr¹ki"
-
-msgid "Hungarian"
-msgstr "Maðarski"
-
-msgid "Icelandic"
-msgstr "Islandski"
-
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japanski"
-
-msgid "Latin American Spanish"
-msgstr "Latino ameri¹ki ¹panski"
-
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Norve¹ki"
-
-msgid "Polish"
-msgstr "Poljski"
-
-msgid "Romanian"
-msgstr "Rumunski"
-
-msgid "Serbian"
-msgstr "Srpski"
-
-msgid "Slovenian"
-msgstr "Slovenaèki"
-
-msgid "Swedish"
-msgstr "©vedski"
-
-msgid "Turkish"
-msgstr "Turski"
-
-msgid "Welsh"
-msgstr "Vel¹ki"
-
-msgid "Indonesian"
-msgstr "Indone¾anski"
-
-msgid "Latin"
-msgstr "Latinski"
-
-msgid "Delivery error report"
-msgstr "Gre¹ka pri slanju po¹te"
-
-msgid "Undelivered Message Headers"
-msgstr "Zaglavlja neposlatih poruka"
diff --git a/locale/sv_SE/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo b/locale/sv_SE/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
deleted file mode 100644 (file)
index 80b1c1a..0000000
Binary files a/locale/sv_SE/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and /dev/null differ
diff --git a/locale/sv_SE/LC_MESSAGES/squirrelmail.po b/locale/sv_SE/LC_MESSAGES/squirrelmail.po
deleted file mode 100644 (file)
index 434ff2a..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,3316 +0,0 @@
-# Swedish SquirrelMail Translation
-# Copyright (c) 1999-2002 The Squirrelmail Development Team
-# Johan Fernberger <johan@fernberger.com> 2002
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: $Id$ \n"
-"POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-01-10 19:45+0200\n"
-"Last-Translator: Johan Fernberger <johan@fernberger.com> \n"
-"Language-Team: Swedish <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
-
-msgid "Delivery error report"
-msgstr ""
-
-msgid "Undelivered Message Headers"
-msgstr ""
-
-msgid "(no subject)"
-msgstr "(ärende saknas)"
-
-msgid "Personal address book"
-msgstr "Personlig adressbok"
-
-#, c-format
-msgid "Database error: %s"
-msgstr "Databasfel %s"
-
-msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr "Adressboken är skrivskyddad"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' already exist"
-msgstr "Användaren '%s' finns redan"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' does not exist"
-msgstr "Användaren '%s' finns inte"
-
-msgid "Global address book"
-msgstr "Globala adressboken"
-
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "Ingen katalog eller fil finns med det namnet"
-
-msgid "Open failed"
-msgstr "Kunde inte öppna"
-
-msgid "Can not modify global address book"
-msgstr "Kan inte editera den globala adressboken"
-
-msgid "Not a file name"
-msgstr "Ogiltigt filnamn"
-
-#, fuzzy
-msgid "Write failed"
-msgstr "Kunde inte öppna"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unable to update"
-msgstr "Spara / Uppdatera"
-
-msgid "Could not lock datafile"
-msgstr "Kunde inte låsa datafilen"
-
-msgid "Write to addressbook failed"
-msgstr "Kunde inte skriva till adressboken"
-
-msgid "Error initializing addressbook database."
-msgstr "Fel vid initiering av adressbokdatabasen:"
-
-#, c-format
-msgid "Error opening file %s"
-msgstr "Fel vid öppnandet av filen %s"
-
-msgid "Error initializing global addressbook."
-msgstr "Fel vid initiering av den globala adressboken"
-
-#, c-format
-msgid "Error initializing LDAP server %s:"
-msgstr "Fel vid initiering av LDAP-servern %s:"
-
-msgid "Invalid input data"
-msgstr "Felaktigt data"
-
-msgid "Name is missing"
-msgstr "Namnet saknas"
-
-msgid "E-mail address is missing"
-msgstr "E-postadress saknas"
-
-msgid "Nickname contains illegal characters"
-msgstr "Kortnamnet innehåller otillåtna tecken"
-
-msgid "view"
-msgstr "visa"
-
-msgid "Business Card"
-msgstr "Visitkort"
-
-msgid "You must be logged in to access this page."
-msgstr ""
-"Du behöver ett giltigt användarnamn och lösenord för att använda den här "
-"sidan!"
-
-msgid "Sunday"
-msgstr "Söndag"
-
-msgid "Monday"
-msgstr "Måndag"
-
-msgid "Tuesday"
-msgstr "Tisdag"
-
-msgid "Wednesday"
-msgstr "Onsdag"
-
-msgid "Thursday"
-msgstr "Torsdag"
-
-msgid "Friday"
-msgstr "Fredag"
-
-msgid "Saturday"
-msgstr "Lördag"
-
-msgid "January"
-msgstr "Januari"
-
-msgid "February"
-msgstr "Februari"
-
-msgid "March"
-msgstr "Mars"
-
-msgid "April"
-msgstr "April"
-
-msgid "May"
-msgstr "Maj"
-
-msgid "June"
-msgstr "Juni"
-
-msgid "July"
-msgstr "Juli"
-
-msgid "August"
-msgstr "August"
-
-msgid "September"
-msgstr "September"
-
-msgid "October"
-msgstr "Oktober"
-
-msgid "November"
-msgstr "November"
-
-msgid "December"
-msgstr "December"
-
-msgid "D, F j, Y g:i a"
-msgstr ""
-
-msgid "D, F j, Y G:i"
-msgstr ""
-
-msgid "g:i a"
-msgstr ""
-
-msgid "G:i"
-msgstr ""
-
-msgid "D, g:i a"
-msgstr ""
-
-msgid "D, G:i"
-msgstr ""
-
-msgid "M j, Y"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr "Fel i inställningsdatabas (%s). Avslutar programmet"
-
-msgid "Unknown user or password incorrect."
-msgstr "Felaktigt användarnamn eller lösenord."
-
-msgid "Click here to try again"
-msgstr "Klicka här för att försöka igen"
-
-#, c-format
-msgid "Click here to return to %s"
-msgstr "Klicka här för att gå tillbaka till %s"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s Logo"
-msgstr "Logga in"
-
-#, c-format
-msgid "SquirrelMail version %s"
-msgstr ""
-
-msgid "By the SquirrelMail Development Team"
-msgstr "Från SquirrelMails utvecklingsteam"
-
-msgid "ERROR"
-msgstr "FEL"
-
-msgid "Go to the login page"
-msgstr "Go till inloggningssidan"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
-"default preference file."
-msgstr ""
-"Inställningsfilen %s finns inte. Logga ut och in igen för att skapa en ny "
-"inställningsfil."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "Vänligen rapportera detta fel till systemadministratören."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "Vänligen rapportera detta fel till systemadministratören."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error opening %s"
-msgstr "Fel vid öppnande "
-
-#, fuzzy
-msgid "Default preference file not found or not readable!"
-msgstr "Filen med standardinställningar kunde inte hittas!"
-
-msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr "Vänligen rapportera detta fel till systemadministratören."
-
-msgid "Could not create initial preference file!"
-msgstr "Kunte inte skapa inställningsfile!"
-
-#, c-format
-msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "Vänligen rapportera detta fel till systemadministratören."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "Vänligen rapportera detta fel till systemadministratören."
-
-msgid ""
-"You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
-"(using configure option --with-mbstring)."
-msgstr ""
-
-msgid "ERROR : No available imapstream."
-msgstr ""
-
-msgid "ERROR : Could not complete request."
-msgstr "FEL : operationen misslyckades."
-
-#, fuzzy
-msgid "Query:"
-msgstr "Varje kvartal"
-
-msgid "Reason Given: "
-msgstr "Orsak: "
-
-msgid "ERROR : Bad or malformed request."
-msgstr "FEL : Felaktig eller felskriven operation."
-
-msgid "Server responded: "
-msgstr "Servern svarade: "
-
-#, c-format
-msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
-msgstr "Kunde inte kontakta IMAP-server %s."
-
-#, c-format
-msgid "Bad request: %s"
-msgstr "Felaktig operation: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown error: %s"
-msgstr "Okänt fel: %s"
-
-msgid "Read data:"
-msgstr "Läs data:"
-
-#, fuzzy
-msgid "ERROR : Could not append message to"
-msgstr "FEL : operationen misslyckades."
-
-#, fuzzy
-msgid "Solution: "
-msgstr "Förslag:"
-
-msgid ""
-"Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
-"folder."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "INBOX"
-msgstr "Endast Inkorgen"
-
-msgid "Unknown response from IMAP server: "
-msgstr "Okänt svar från IMAP-servern: "
-
-msgid "Unknown message number in reply from server: "
-msgstr "Okänt svar från servern: "
-
-msgid "Unknown Sender"
-msgstr "Okänd avsändare"
-
-msgid "(unknown sender)"
-msgstr "(okänd avsändare)"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unknown date"
-msgstr "Okänd avsändare"
-
-msgid "A"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
-"to the system administrator."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
-"this to the system administrator."
-msgstr ""
-
-msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr "DENNA MAPP ÄR TOM"
-
-#, fuzzy
-msgid "Move Selected To"
-msgstr "Flytta markerade brev till:"
-
-msgid "Transform Selected Messages"
-msgstr "Ändra status på markerade brev"
-
-msgid "Move"
-msgstr "Flytta"
-
-msgid "Forward"
-msgstr "Vidarebefordra"
-
-msgid "Expunge"
-msgstr "Töm papperskorgen"
-
-msgid "mailbox"
-msgstr "brevlåda"
-
-msgid "Read"
-msgstr "Läst"
-
-msgid "Unread"
-msgstr "Oläst"
-
-msgid "Delete"
-msgstr "Ta bort"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unthread View"
-msgstr "Oläst"
-
-msgid "Thread View"
-msgstr ""
-
-msgid "To"
-msgstr "Till"
-
-msgid "From"
-msgstr "Från"
-
-msgid "Date"
-msgstr "Datum"
-
-msgid "Subject"
-msgstr "Ärende"
-
-msgid "Size"
-msgstr "Storlek"
-
-msgid "Toggle All"
-msgstr "Skifta markeringar"
-
-msgid "Unselect All"
-msgstr "Avmarkera alla"
-
-msgid "Select All"
-msgstr "Markera alla"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
-msgstr "Visar brev: <B>%s</B> till <B>%s</B> (%s totalt)"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
-msgstr "Visar brev: <B>%s</B> (1 totalt)"
-
-msgid "Previous"
-msgstr "Föregående"
-
-msgid "Next"
-msgstr "Nästa"
-
-msgid "Paginate"
-msgstr "Sidbrytning"
-
-msgid "Show All"
-msgstr "Visa alla"
-
-msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
-msgstr ""
-
-msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
-"is malformed."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Command:"
-msgstr "Kommandot misslyckades "
-
-#, fuzzy
-msgid "Response:"
-msgstr "Orsak: "
-
-#, fuzzy
-msgid "Message:"
-msgstr "Brev  "
-
-msgid "FETCH line:"
-msgstr ""
-
-msgid "High"
-msgstr "Hög"
-
-msgid "Low"
-msgstr "Låg"
-
-msgid "Normal"
-msgstr ""
-
-msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "View Unsafe Images"
-msgstr "Visa brev"
-
-msgid "download"
-msgstr "ladda ner"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unknown sender"
-msgstr "Okänd avsändare"
-
-msgid "sec_remove_eng.png"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "Option Type '%s' Not Found"
-msgstr "Optionstyp '%s' finns inte"
-
-msgid "Yes"
-msgstr "Ja"
-
-msgid "No"
-msgstr "Nej"
-
-msgid "Submit"
-msgstr "Spara"
-
-msgid "Current Folder"
-msgstr "Aktiv mapp"
-
-msgid "Sign Out"
-msgstr "Logga Ut"
-
-msgid "Compose"
-msgstr "Nytt brev"
-
-msgid "Addresses"
-msgstr "Adresser"
-
-msgid "Folders"
-msgstr "Mappar"
-
-msgid "Options"
-msgstr "Inställningar"
-
-msgid "Search"
-msgstr "Sök"
-
-msgid "Help"
-msgstr "Hjälp"
-
-#, c-format
-msgid "Error creating directory %s."
-msgstr "Kunde inte skapa katalogen %s."
-
-msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr "Kunde inte skapa katalogstruktur!"
-
-msgid "General Display Options"
-msgstr "Allmänna utseendeinställningar"
-
-msgid "Theme"
-msgstr "Tema"
-
-msgid "Default"
-msgstr "Välj som standard"
-
-msgid "Custom Stylesheet"
-msgstr ""
-
-msgid "Language"
-msgstr "Språk"
-
-msgid "Use Javascript"
-msgstr "Använd Javascript"
-
-msgid "Autodetect"
-msgstr "Automatisk igenkänning"
-
-msgid "Always"
-msgstr "Alltid"
-
-msgid "Never"
-msgstr "Aldrig"
-
-msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr "Brevlådans utseende"
-
-msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr "Antal brev per sida"
-
-msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr "Använd alternativa färger på olika rader"
-
-msgid "Enable Page Selector"
-msgstr "Använd sidväljare"
-
-msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr "Antal sidor att visa"
-
-msgid "Message Display and Composition"
-msgstr "Brevvisning och -skrivning"
-
-msgid "Wrap Incoming Text At"
-msgstr "Radbryt mottagen text vid"
-
-msgid "Size of Editor Window"
-msgstr "Textfönstrets storlek"
-
-msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr "Knapparnas placering vid brevskrivning"
-
-msgid "Before headers"
-msgstr "Före rubriker"
-
-msgid "Between headers and message body"
-msgstr "Mellan rubriker och brevtext"
-
-msgid "After message body"
-msgstr "Efter brevtexten"
-
-msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr "Adressbokens utseende"
-
-msgid "Javascript"
-msgstr "Javascript"
-
-msgid "HTML"
-msgstr ""
-
-msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr "Visa HTML-versionen"
-
-msgid "Enable Forward as Attachment"
-msgstr ""
-
-msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
-msgstr ""
-
-msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr "Addera mig som mottagare när jag svarar Alla"
-
-msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr "Använd mailervisning"
-
-msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr "Visa bifogade bilder i brev"
-
-# ###############################################################HÄR!#######################
-msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
-msgstr "Visa utskriftsvänliga länkar"
-
-msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr "Använd utskriftsvänlig visning"
-
-#, fuzzy
-msgid "Enable Mail Delivery Notification"
-msgstr "Meddelande vid olästa brev:"
-
-msgid "Compose Messages in New Window"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Width of Compose Window"
-msgstr "Stäng fönstret"
-
-#, fuzzy
-msgid "Height of Compose Window"
-msgstr "Stäng fönstret"
-
-msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
-msgstr ""
-
-msgid "Enable Sort by of Receive Date"
-msgstr ""
-
-msgid "Enable Thread Sort by References Header"
-msgstr ""
-
-msgid "Special Folder Options"
-msgstr "Specialinställningar för mappar"
-
-msgid "Folder Path"
-msgstr "Sökväg till mappar"
-
-msgid "Do not use Trash"
-msgstr "Använd inte papperskorg"
-
-msgid "Trash Folder"
-msgstr "Mapp för borttagna brev:"
-
-msgid "Do not use Sent"
-msgstr "Använd inte skickat"
-
-msgid "Sent Folder"
-msgstr "Mapp för skickade brev:"
-
-msgid "Do not use Drafts"
-msgstr "Använd inte utkast"
-
-msgid "Draft Folder"
-msgstr "Mapp för utkast"
-
-msgid "Folder List Options"
-msgstr "Inställningar för mapplista"
-
-msgid "Location of Folder List"
-msgstr "Placering av mapplistan"
-
-msgid "Left"
-msgstr "Vänster"
-
-msgid "Right"
-msgstr "Höger"
-
-msgid "pixels"
-msgstr "punkter"
-
-msgid "Width of Folder List"
-msgstr "Mapplistans bredd"
-
-msgid "Minutes"
-msgstr "Minuter"
-
-msgid "Seconds"
-msgstr "Sekunder"
-
-msgid "Minute"
-msgstr "Minut"
-
-msgid "Auto Refresh Folder List"
-msgstr "Uppdatera mapplistan automatiskt"
-
-msgid "Enable Unread Message Notification"
-msgstr "Meddelande vid olästa brev:"
-
-msgid "No Notification"
-msgstr "Ingen notifiering"
-
-msgid "Only INBOX"
-msgstr "Endast Inkorgen"
-
-msgid "All Folders"
-msgstr "Alla mappar"
-
-msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr "Typ av meddelande"
-
-msgid "Only Unseen"
-msgstr "Endast olästa"
-
-msgid "Unseen and Total"
-msgstr "Olästa och totalt antal"
-
-msgid "Enable Collapsable Folders"
-msgstr "Använd hierarkiska mappar"
-
-#, fuzzy
-msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
-msgstr "Meddelande vid olästa brev:"
-
-msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr "Visa klockan i mapp-panelen"
-
-msgid "No Clock"
-msgstr "Ingen klocka"
-
-msgid "Hour Format"
-msgstr "12/24-timmarsvisning"
-
-msgid "12-hour clock"
-msgstr "12-timmars klocka"
-
-msgid "24-hour clock"
-msgstr "24-timmars klocka"
-
-#, fuzzy
-msgid "Memory Search"
-msgstr "Sök"
-
-msgid "Disabled"
-msgstr "Ingen arkivering"
-
-#, fuzzy
-msgid "Folder Selection Options"
-msgstr "Inställningar för mapplista"
-
-#, fuzzy
-msgid "Selection List Style"
-msgstr "Svarscitatsstil"
-
-msgid "Long: "
-msgstr ""
-
-msgid "Indented: "
-msgstr ""
-
-msgid "Delimited: "
-msgstr ""
-
-msgid "Name and Address Options"
-msgstr "Namn och adressinställningar"
-
-msgid "Full Name"
-msgstr "Fullständigt namn"
-
-msgid "Email Address"
-msgstr "E-postadress"
-
-msgid "Reply To"
-msgstr "Svarsadress"
-
-msgid "Signature"
-msgstr "Signatur"
-
-msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr "Redigera extra identiteter"
-
-msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr "(annullerar eventuella ändringar på denna sida)"
-
-msgid "Multiple Identities"
-msgstr "Extra identiteter"
-
-msgid "Same as server"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Timezone Options"
-msgstr "Översättningsinställningar"
-
-msgid "Your current timezone"
-msgstr ""
-
-msgid "Reply Citation Options"
-msgstr "Svarscitatsinställningar"
-
-msgid "Reply Citation Style"
-msgstr "Svarscitatsstil"
-
-msgid "No Citation"
-msgstr "Ingen citering"
-
-msgid "AUTHOR Said"
-msgstr "AVSÄNDAREN skrev"
-
-msgid "Quote Who XML"
-msgstr "XML Citat"
-
-msgid "User-Defined"
-msgstr "Användardefinierat"
-
-msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr "Användardefinierat svarscitat, början"
-
-msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr "Användardefinierat svarscitat, slut"
-
-msgid "Signature Options"
-msgstr "Signaturinställningar"
-
-msgid "Use Signature"
-msgstr "Använd signatur?"
-
-msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr "Börja signaturen med '-- '"
-
-#, fuzzy
-msgid "Config File Version"
-msgstr "Utskriftsversion"
-
-#, fuzzy
-msgid "Squirrelmail Version"
-msgstr "Meddelande från SquirrelMail:"
-
-msgid "PHP Version"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Organization Preferences"
-msgstr "Organisation / Avdelning"
-
-#, fuzzy
-msgid "Organization Name"
-msgstr "Organisation / Avdelning"
-
-#, fuzzy
-msgid "Organization Logo"
-msgstr "Organisation / Avdelning"
-
-#, fuzzy
-msgid "Organization Logo Width"
-msgstr "Organisation / Avdelning"
-
-#, fuzzy
-msgid "Organization Logo Height"
-msgstr "Organisation / Avdelning"
-
-#, fuzzy
-msgid "Organization Title"
-msgstr "Organisation / Avdelning"
-
-#, fuzzy
-msgid "Signout Page"
-msgstr "Logga Ut"
-
-#, fuzzy
-msgid "Default Language"
-msgstr "Språk"
-
-msgid "Top Frame"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Server Settings"
-msgstr "Inställningar för POP-server"
-
-msgid "Mail Domain"
-msgstr ""
-
-msgid "IMAP Server Address"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "IMAP Server Port"
-msgstr "Lägg till server"
-
-#, fuzzy
-msgid "IMAP Server Type"
-msgstr "Lägg till server"
-
-#, fuzzy
-msgid "Cyrus IMAP server"
-msgstr "Öppnar IMAP-servern"
-
-msgid "University of Washington's IMAP server"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
-msgstr "Öppnar IMAP-servern"
-
-#, fuzzy
-msgid "Courier IMAP server"
-msgstr "Öppnar IMAP-servern"
-
-#, fuzzy
-msgid "Not one of the above servers"
-msgstr "Kunde inte kontakta servern"
-
-msgid "IMAP Folder Delimiter"
-msgstr ""
-
-msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
-msgstr ""
-
-msgid "Use Sendmail"
-msgstr ""
-
-msgid "Sendmail Path"
-msgstr ""
-
-msgid "SMTP Server Address"
-msgstr ""
-
-msgid "SMTP Server Port"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Authenticated SMTP"
-msgstr "validering  misslyckades"
-
-msgid "Invert Time"
-msgstr ""
-
-msgid "Use Confirmation Flags"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Folders Defaults"
-msgstr "Sökväg till mappar"
-
-#, fuzzy
-msgid "Default Folder Prefix"
-msgstr "Ta bort mapp"
-
-#, fuzzy
-msgid "Show Folder Prefix Option"
-msgstr "Inställningar för mapplista"
-
-msgid "By default, move to trash"
-msgstr ""
-
-msgid "By default, move to sent"
-msgstr ""
-
-msgid "By default, save as draft"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "List Special Folders First"
-msgstr "Specialinställningar för mappar"
-
-#, fuzzy
-msgid "Show Special Folders Color"
-msgstr "Specialinställningar för mappar"
-
-#, fuzzy
-msgid "Auto Expunge"
-msgstr "Töm papperskorgen"
-
-msgid "Default Sub. of INBOX"
-msgstr ""
-
-msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Default Unseen Notify"
-msgstr "Identitet"
-
-#, fuzzy
-msgid "Default Unseen Type"
-msgstr "Identitet"
-
-#, fuzzy
-msgid "Auto Create Special Folders"
-msgstr "Skapa mapp"
-
-msgid "Default Javascript Adrressbook"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Auto delete folders"
-msgstr "Ta bort mapp"
-
-#, fuzzy
-msgid "General Options"
-msgstr "Allmänna utseendeinställningar"
-
-#, fuzzy
-msgid "Default Charset"
-msgstr "Identitet"
-
-msgid "Data Directory"
-msgstr ""
-
-msgid "Temp Directory"
-msgstr ""
-
-msgid "Hash Level"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Hash Disabled"
-msgstr "Ingen arkivering"
-
-#, fuzzy
-msgid "Moderate"
-msgstr "Sökväg till mappar"
-
-#, fuzzy
-msgid "Medium"
-msgstr "Grå"
-
-#, fuzzy
-msgid "Default Left Size"
-msgstr "Identitet"
-
-msgid "Usernames in Lowercase"
-msgstr ""
-
-msgid "Allow use of priority"
-msgstr ""
-
-msgid "Hide SM attributions"
-msgstr ""
-
-msgid "Enable use of delivery receipts"
-msgstr ""
-
-msgid "Allow editing of identities"
-msgstr ""
-
-msgid "Allow editing of full name"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Message of the Day"
-msgstr "Brev  "
-
-#, fuzzy
-msgid "Database"
-msgstr "Datum"
-
-#, fuzzy
-msgid "Address book DSN"
-msgstr "Adressbok"
-
-#, fuzzy
-msgid "Address book table"
-msgstr "Adressbok"
-
-#, fuzzy
-msgid "Preferences DSN"
-msgstr "Mappinställningar"
-
-#, fuzzy
-msgid "Preferences table"
-msgstr "Mappinställningar"
-
-msgid "Preferences username field"
-msgstr ""
-
-msgid "Preferences key field"
-msgstr ""
-
-msgid "Preferences value field"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Themes"
-msgstr "Tema"
-
-msgid "Style Sheet URL (css)"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Configuration Administrator"
-msgstr "Kontakta din administrator för hjälp."
-
-#, fuzzy
-msgid "Theme Name"
-msgstr "Tema"
-
-#, fuzzy
-msgid "Theme Path"
-msgstr "Tema"
-
-#, fuzzy
-msgid "Plugins"
-msgstr "Polska"
-
-#, fuzzy
-msgid "Change Settings"
-msgstr "Ändra krypteringsinställningar"
-
-msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
-msgstr ""
-
-msgid "Administration"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
-"remotely."
-msgstr ""
-
-msgid "Bug Reports:"
-msgstr "Felrapporter:"
-
-msgid "Show button in toolbar"
-msgstr "Visa knappen i knappraden"
-
-msgid "TODAY"
-msgstr ""
-
-msgid "Go"
-msgstr "Kör"
-
-msgid "l, F j Y"
-msgstr ""
-
-msgid "ADD"
-msgstr ""
-
-msgid "EDIT"
-msgstr ""
-
-msgid "DEL"
-msgstr ""
-
-msgid "Start time:"
-msgstr ""
-
-msgid "Length:"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Priority:"
-msgstr "Prioritet"
-
-msgid "Title:"
-msgstr "Titel:"
-
-msgid "Set Event"
-msgstr ""
-
-msgid "Event Has been added!"
-msgstr ""
-
-msgid "Date:"
-msgstr "Datum:"
-
-#, fuzzy
-msgid "Time:"
-msgstr "Titel:"
-
-msgid "Day View"
-msgstr ""
-
-msgid "Do you really want to delete this event?"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Event deleted!"
-msgstr "Ändra markerade"
-
-msgid "Nothing to delete!"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Update Event"
-msgstr "Uppdatera adress"
-
-msgid "Do you really want to change this event from:"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "to:"
-msgstr "Till:"
-
-msgid "Event updated!"
-msgstr ""
-
-msgid "Month View"
-msgstr ""
-
-msgid "0 min."
-msgstr ""
-
-msgid "15 min."
-msgstr ""
-
-msgid "35 min."
-msgstr ""
-
-msgid "45 min."
-msgstr ""
-
-msgid "1 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "1.5 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "2 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "2.5 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "3 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "3.5 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "4 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "5 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "6 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "Calendar"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Delete & Prev"
-msgstr "Ta bort"
-
-#, fuzzy
-msgid "Delete & Next"
-msgstr "Ta bort markerade"
-
-msgid "Move to:"
-msgstr "Flytta till:"
-
-msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
-msgstr ""
-
-msgid "Display at top"
-msgstr ""
-
-msgid "with move option"
-msgstr ""
-
-msgid "Display at bottom"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
-"is a pretty reliable list to scan spam from."
-msgstr ""
-"KOMMERSIELL - Denna lista innehåller servrar som är konstateradeskräppost-"
-"källor. En ganska pålitlig lista för att skanna efter skräpmail."
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
-"be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
-"to use."
-msgstr ""
-"KOMMERSIELL - Servrar som är konfigurerade (eller felkonfigurerade) så att "
-"de släpper igenom skräppost. En annan bra lista att använda."
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
-"their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
-"account and send spam directly from there."
-msgstr ""
-"KOMMERSIELL - Modemanvändare filtreras ofta bort för att de borde använda "
-"sina ISP mailservrar för att skicka post. Skräppostsändare skaffar sig "
-"ganska ofta ett modemkonto och skickar skräppost direkt ifrån."
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
-msgstr "KOMMERSIELL - RBL+ Blackhole."
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
-msgstr "KOMMERSIELL - RBL+ OpenRelay."
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
-msgstr "KOMMERSIELL - RBL+ Dial-up."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
-"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
-msgstr ""
-"FRI - Osirusoft Relays - Osirusofts lista på verifierade öppna servrar. "
-"Verkar även innehålla servrar som används för abuse@uunet.net auto-svar."
-
-msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
-msgstr "FRI - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup skräppostkällor."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
-"have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
-"to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
-"FRI - Osirusoft Confirmed Spam Source - Domäner som kontinuerligt skickar "
-"sräppost och har lagts in manuellt. Använd med försiktighet. Verkar fånga "
-"många abuse-auto-svar från vissa ISP:er."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
-"other mail servers that are not secure."
-msgstr ""
-"FRI - Osirusoft Smart Hosts - Lista på servrar som är säkra, men släpper "
-"igenom mail från andra som inte är säkrade."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
-"ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
-"abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
-"FRI - Osirusoft Spamware Developers - Dessa adresser tillhör företag som man "
-"vet tillverkar program för att skicka skräppost. Verkar också fånga abuse-"
-"auto-svar från vissa ISP:er."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
-"users in without confirmation."
-msgstr ""
-"FRI - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - Lista på listservrar som släpper "
-"in användare utan deras godkännande."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
-"cgi scripts. (planned)."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
-"false positives than ORBS did though."
-msgstr ""
-"FRI - ORDB föddes när ORBS försvann. Verkar i alla fall ha färre falsklarm "
-"än ORBS hade."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
-msgstr "FRI - Five-Ten-sg.com - Direkta skräppostkällor."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
-msgstr "FRI - Five-Ten-sg.com - Dial-up listor - inkluderar vissa DSL ISP."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
-msgstr ""
-"FRI - Five-Ten-sg.com - Masspostare som inte frågar efter mottagarens "
-"godkännande."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
-msgstr "FRI - Five-Ten-sg.com - Andra ospecifierade servrar."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
-msgstr "FRI - Five-Ten-sg.com - Single Stage servrar."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
-msgstr "FRI - Five-Ten-sg.com - Servrar som stöder skräppost."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
-msgstr "FRI - Five-Ten-sg.com - Web Form-adresser."
-
-msgid ""
-"FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
-"the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
-"you NOT use their service."
-msgstr ""
-"FRI - Dorkslayers verkar endast innehålla riktigt öppna servrar utanför USA "
-"för att de skall slippa att bli åtalade. Intressant nog rekommenderar de att "
-"man inte skall använda deras tjänster."
-
-msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
-"have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
-msgstr ""
-"FRI, än så länge - SPAMCOP - Intressant lösning som listar servrar som har "
-"mycket hög andel skräppost (85% eller mer)."
-
-msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
-msgstr "FRI - Five-Ten-sg.com - Direkta skräppostkällor."
-
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
-"assigned IPs."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
-"directly from."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
-"in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
-"services."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
-"direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
-"mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
-"Leadmon.net."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
-"SPAM Sources."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
-msgstr ""
-
-msgid "Saved Scan type"
-msgstr ""
-
-msgid "Message Filtering"
-msgstr "Filtrering av brev"
-
-msgid "What to Scan:"
-msgstr "Vad skall kontrolleras:"
-
-msgid "All messages"
-msgstr "Alla brev"
-
-msgid "Only unread messages"
-msgstr "Bara olästa brev"
-
-msgid "Save"
-msgstr "SPARA"
-
-msgid "New"
-msgstr "Ny"
-
-msgid "Done"
-msgstr "Tillbaka"
-
-msgid "Match:"
-msgstr "Sök i:"
-
-msgid "Cc"
-msgstr ""
-
-msgid "To or Cc"
-msgstr "Till eller CC"
-
-#, fuzzy
-msgid "Header"
-msgstr "Läst"
-
-msgid "Contains:"
-msgstr "Söksträng:"
-
-msgid "Edit"
-msgstr "Redigera"
-
-msgid "Down"
-msgstr "Ner"
-
-msgid "Up"
-msgstr "Upp"
-
-#, c-format
-msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
-msgstr "Om <b>%s</b> innehåller <b>%s</b> flytta till <b>%s</b>"
-
-msgid "Message Filters"
-msgstr "Brevfilter"
-
-msgid ""
-"Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
-"filtered into different folders for easier organization."
-msgstr ""
-"Filtrering möjliggör automatisk regelbaserad flytt av brev till olika mappar "
-"för enklare organisering."
-
-msgid "SPAM Filters"
-msgstr "Skräppostfilter"
-
-msgid ""
-"SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
-"junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
-msgstr ""
-"Skräppostfilter tillåter dig att välja från olika DNS-baserade svartlistor "
-"så att du kan flytta skräppost till en annan mapp (t.ex. papperskorgen)."
-
-msgid "Spam Filtering"
-msgstr "Skräppostfiltrering"
-
-msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
-msgstr "VARNING! Be din administrator att sätta variabeln SpamFilters_YourHop"
-
-msgid "Move spam to:"
-msgstr "Flytta skräpmail till:"
-
-msgid ""
-"Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
-"messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
-"spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
-"periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
-"around."
-msgstr ""
-"Att ange papperskorgen som mottagare för filtrerad skräppost rekommenderas "
-"inte, då vanliga brev ibland kan tolkas som skräppost av misstag. Gå igenom "
-"skräppostmappen med jämna mellanrum och radera oönskade brev, så att de inte "
-"tar plats i onödan."
-
-msgid ""
-"The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
-"scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
-"it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
-"scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
-"you'll scan even the spam you read with the new filters."
-msgstr ""
-"Ju fler brev som kontrolleras, desto längre tid tar det. Det rekommenderas "
-"att bara kontrollera nyinkomna brev. Om du gör förändringar i filtren, byt "
-"tillfälligt till att kontrollera samtliga brev, gå till inkorgen, och byt "
-"tillbaks till att bara kontrollera nyinkomna brev. På detta sätt genomsöks "
-"alla brev med de nya filterinställningarna. "
-
-#, c-format
-msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
-msgstr "Skräppost skickas till <b>%s</b>"
-
-msgid "[<i>not set yet</i>]"
-msgstr "[<i>odefinierad</i>]"
-
-#, c-format
-msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
-msgstr "Skräppostsökning begränsad till <b>%s</b>"
-
-msgid "New Messages Only"
-msgstr "Bara nya brev"
-
-msgid "All Messages"
-msgstr "Alla brev"
-
-msgid "ON"
-msgstr "PÅ"
-
-msgid "OFF"
-msgstr "AV"
-
-msgid "Mailinglist"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
-"receive an emailed response at the address below."
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
-"this list. You will be subscribed with the address below."
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
-"this list. It will try to unsubscribe the adress below."
-msgstr ""
-
-msgid "From:"
-msgstr "Från:"
-
-#, fuzzy
-msgid "Send Mail"
-msgstr "Nytt brev"
-
-#, fuzzy
-msgid "Post to List"
-msgstr "%s till %s"
-
-#, fuzzy
-msgid "Reply to List"
-msgstr "Svarsadress"
-
-msgid "Subscribe"
-msgstr "Aktivera"
-
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "Avaktivera"
-
-msgid "List Archives"
-msgstr ""
-
-msgid "Contact Listowner"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Mailing List"
-msgstr "Meddelandelista"
-
-msgid "POP3 connect:"
-msgstr "POP3-uppkoppling:"
-
-msgid "No server specified"
-msgstr "Ingen server angiven"
-
-msgid "Error "
-msgstr "Fel "
-
-msgid "POP3 noop:"
-msgstr ""
-
-msgid "No connection to server"
-msgstr "Kunde inte kontakta servern"
-
-msgid "POP3 user:"
-msgstr "POP3 användarnamn:"
-
-msgid "no login ID submitted"
-msgstr "inget användarnamn angivet"
-
-msgid "connection not established"
-msgstr "uppkoppling ej genomförd"
-
-msgid "POP3 pass:"
-msgstr "POP3 lösenord:"
-
-msgid "No password submitted"
-msgstr "inget lösenord angivet"
-
-msgid "authentication failed "
-msgstr "validering  misslyckades"
-
-msgid "POP3 apop:"
-msgstr ""
-
-msgid "No login ID submitted"
-msgstr "Inget användarnamn angivet"
-
-msgid "No server banner"
-msgstr "Ingen serversträng"
-
-msgid "abort"
-msgstr "avbryt"
-
-msgid "apop authentication failed"
-msgstr "apop-validering misslyckades"
-
-msgid "POP3 login:"
-msgstr "POP3 användarnamn:"
-
-msgid "POP3 top:"
-msgstr "POP3 början:"
-
-msgid "POP3 pop_list:"
-msgstr "POP3 pop_lista:"
-
-msgid "Premature end of list"
-msgstr "Listan är inte fullständig"
-
-msgid "POP3 get:"
-msgstr "POP3 hämta:"
-
-msgid "POP3 last:"
-msgstr "POP3 sista:"
-
-msgid "POP3 reset:"
-msgstr ""
-
-msgid "POP3 send_cmd:"
-msgstr "POP3 skicka_kommando:"
-
-msgid "Empty command string"
-msgstr "Tom kommandosträng"
-
-msgid "POP3 quit:"
-msgstr "POP3 avsluta:"
-
-msgid "connection does not exist"
-msgstr "uppkopplingen finns inte"
-
-msgid "POP3 uidl:"
-msgstr ""
-
-msgid "POP3 delete:"
-msgstr "POP3 radera:"
-
-msgid "No msg number submitted"
-msgstr "Inget brevnummer angivet"
-
-msgid "Command failed "
-msgstr "Kommandot misslyckades "
-
-msgid "Remote POP server Fetching Mail"
-msgstr "POP-servern hämtar brev"
-
-msgid "Select Server:"
-msgstr "Välj server:"
-
-msgid "All"
-msgstr "Alla"
-
-msgid "Password for"
-msgstr "Lösenord för"
-
-msgid "Fetch Mail"
-msgstr "Hämta brev"
-
-msgid "Fetching from "
-msgstr "Hämtar från "
-
-msgid "Oops, "
-msgstr ""
-
-msgid "Opening IMAP server"
-msgstr "Öppnar IMAP-servern"
-
-msgid "Opening POP server"
-msgstr "Öppnar POP-servern"
-
-msgid "Login Failed:"
-msgstr "Inlogging misslyckades:"
-
-msgid "Login OK: No new messages"
-msgstr "Inloggning OK: Inga nya brev"
-
-msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
-msgstr "Inloggning OK: Inkorgen är tom"
-
-msgid "Login OK: Inbox contains ["
-msgstr "Inloggning OK: Inorgen innehåller ["
-
-msgid "] messages"
-msgstr "] brev"
-
-msgid "Fetching UIDL..."
-msgstr "Hämtar UIDL..."
-
-msgid "Server does not support UIDL."
-msgstr "Server stöder inte UIDL."
-
-msgid "Leaving Mail on Server..."
-msgstr "Lämnar brev på servern..."
-
-msgid "Deleting messages from server..."
-msgstr "Raderar brev från servern..."
-
-msgid "Fetching message "
-msgstr "Hämtar brev "
-
-msgid "Server error...Disconnect"
-msgstr ""
-
-msgid "Reconnect from dead connection"
-msgstr ""
-
-msgid "Saving UIDL"
-msgstr "Sparar UIDL"
-
-#, fuzzy
-msgid "Refetching message "
-msgstr "Hämtar brev "
-
-msgid "Error Appending Message!"
-msgstr "Fel vid kopiering av brevet!"
-
-msgid "Closing POP"
-msgstr "Avslutar POP"
-
-msgid "Logging out from IMAP"
-msgstr "Loggar ut från IMAP"
-
-msgid "Message appended to mailbox"
-msgstr "Brevet har lagts till i inkorgen"
-
-msgid "Message "
-msgstr "Brev  "
-
-msgid " deleted from Remote Server!"
-msgstr " raderats från servern!"
-
-msgid "Delete failed:"
-msgstr "Radering misslyckades:"
-
-msgid "Remote POP server settings"
-msgstr "Inställningar för POP-server"
-
-msgid ""
-"You should be aware that the encryption used to store your password is not "
-"perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
-"encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
-"server can be undone by a hacker reading the source to this file."
-msgstr ""
-"Du bör veta att kryptering som används för att spara  ditt lösenord inte är "
-"helt säker. I vilket fall som helst, om du använder pop så används ingen "
-"kryptering alls. Kryptering som används kan knäckas av en hacker som kommer "
-"åt källan till den här filen."
-
-msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
-msgstr ""
-"Om du inte fyller i ett lösenord efterfrågas detta när du hämtar din post."
-
-msgid "Encrypt passwords (informative only)"
-msgstr "Kryptera lösenord (bara info)"
-
-msgid "Add Server"
-msgstr "Lägg till server"
-
-msgid "Server:"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Port:"
-msgstr "Prioritet"
-
-msgid "Alias:"
-msgstr ""
-
-msgid "Username:"
-msgstr "Användarnamn:"
-
-msgid "Password:"
-msgstr "Lösenord:"
-
-msgid "Store in Folder:"
-msgstr "Spara i mappen:"
-
-msgid "Leave Mail on Server"
-msgstr "Lämna brev på servern"
-
-msgid "Check mail during login"
-msgstr "Kontrollera om det finns nya brev vid inloggning"
-
-msgid "Check mail during folder refresh"
-msgstr "Kontrollera om det finns nya brev vid uppdateringen av mappen"
-
-msgid "Modify Server"
-msgstr "Ändra server"
-
-msgid "Server Name:"
-msgstr "Servernnamn:"
-
-msgid "Modify"
-msgstr "Ändra"
-
-msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr "Ingen server används. Försök att lägga till en."
-
-msgid "Fetching Servers"
-msgstr "Hämtar servrar"
-
-msgid "Confirm Deletion of a Server"
-msgstr "Bekräfta borttagning av servern"
-
-msgid "Selected Server:"
-msgstr "Vald server:"
-
-msgid "Confirm delete of selected server?"
-msgstr "Bekräfta borttagning av den valda servern"
-
-msgid "Confirm Delete"
-msgstr "Bekräfta borttagning"
-
-msgid "Mofify a Server"
-msgstr "Ändra servern"
-
-msgid "Undefined Function"
-msgstr "Odefinierad funktion"
-
-msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
-msgstr "Hej! Vad letar du efter?"
-
-msgid "Fetch"
-msgstr "Hämta"
-
-msgid "Warning, "
-msgstr "Varning, "
-
-msgid "Mail Fetch Result:"
-msgstr "Resultat från hämtning av brev:"
-
-msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr "Enkel POP3-hämtning"
-
-msgid ""
-"This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
-"account on this server."
-msgstr ""
-"Här konfigurerar du inställningar för hämtning av meddelanden från ett POP3 "
-"meddelandekonto till denna server."
-
-msgid "New Mail Notification"
-msgstr "Meddelande vid nya brev"
-
-msgid ""
-"Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
-"unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
-"to play in the provided file box."
-msgstr ""
-"Välj <b>Slå på mediauppspelning</b> för att spela upp ett ljud då du får nya "
-"brev. Du kan välja vilken mediafil som skall spelas."
-
-msgid ""
-"The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
-"folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
-msgstr ""
-"Slå på <b>Kontrollera alla mappar, inte bara inkorgen</b> för att söka i  "
-"ALLA  mappar efter nya/olästa brev."
-
-msgid ""
-"Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
-"window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
-msgstr ""
-"Slå på <b>Visa pop-up...</b> för att visa en dialogruta då du har olästa "
-"brev i dina mappar (kräver JavaScript)."
-
-msgid ""
-"Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
-"Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
-"been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
-"by sounds or popups for unseen mail."
-msgstr ""
-"Använd <b>Kontrollera bara de nyaste...</b> för att endast kontrollera "
-"senast inkommna brev. Detta förhindrar kontinuerliga påminnelser om olästa "
-"brev."
-
-msgid ""
-"Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
-"browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
-"only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
-"always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
-"enabled."
-msgstr ""
-"Om du slår på <b>Byt rubriken</b> kommer tittelraden i vissa webbläsare att "
-"ändras då du har nya brev (kräver JavaScript, och fungerar bara med Internet "
-"Explorer men visar inga fel med andra webläsare).Detta kommer alltid att "
-"visa om du har nyinkomna brev, även om du har valt <b>Kontrollera bara de "
-"nyaste...</b>."
-
-msgid ""
-"Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
-"mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
-"the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
-"is specified, the system will use a default from the server."
-msgstr ""
-"Välj mediafilen från listan på <b>serverfiler</b>. Om du väljer <b>lokal "
-"media</b> spelas filen som specifieras i fältet <b>lokal mediafil</b>, denna "
-"fil måste finnas lokalt på din dator. Om ingenting väljs spelas en "
-"standardfil från servern."
-
-msgid "Enable Media Playing"
-msgstr "Slå på mediauppspelning"
-
-msgid "Check all boxes, not just INBOX"
-msgstr "Kontrollera alla mappar, inte bara inkorgen"
-
-msgid "Count only messages that are RECENT"
-msgstr "Kontrollera bara de nyaste breven"
-
-msgid "Change title on supported browsers."
-msgstr "Byt rubriken på webbläsare som stöder detta."
-
-msgid "requires JavaScript to work"
-msgstr "kräver JavaScript"
-
-msgid "Show popup window on new mail"
-msgstr "Visa pop-up vid nya brev"
-
-msgid "Select server file:"
-msgstr "Välj en fil från servern:"
-
-msgid "(local media)"
-msgstr "(lokal media)"
-
-msgid "Try"
-msgstr "Spela"
-
-msgid "Local Media File:"
-msgstr "Lokal mediafil:"
-
-msgid "Current File:"
-msgstr "Aktiv fil:"
-
-msgid "New Mail"
-msgstr "Nytt brev"
-
-msgid "SquirrelMail Notice:"
-msgstr "Meddelande från SquirrelMail:"
-
-msgid "You have new mail!"
-msgstr "Du har nya/olästa brev!"
-
-msgid "Close Window"
-msgstr "Stäng fönstret"
-
-msgid "NewMail Options"
-msgstr "Inställningar för meddelande vid nyinkomna brev"
-
-msgid ""
-"This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
-"when new mail arrives."
-msgstr ""
-"Inställningar för uppspelning av ljud och/eller popup- fönster vid nyinkomna "
-"brev."
-
-msgid "New Mail Notification options saved"
-msgstr "Inställningar för meddelande vid nyinkomna brev har sparats"
-
-#, c-format
-msgid "%s New Messages"
-msgstr "%s nya brev"
-
-#, c-format
-msgid "%s New Message"
-msgstr "%s nytt brev"
-
-msgid "Test Sound"
-msgstr "Testa ljud"
-
-msgid "Loading the sound..."
-msgstr "Laddar ljud..."
-
-msgid "Close"
-msgstr "Stäng"
-
-msgid "Sent Subfolders Options"
-msgstr "Arkivering av skickade brev"
-
-msgid "Use Sent Subfolders"
-msgstr "Arkivera"
-
-msgid "Monthly"
-msgstr "Varje månad"
-
-msgid "Quarterly"
-msgstr "Varje kvartal"
-
-msgid "Yearly"
-msgstr "Varje år"
-
-msgid "Base Sent Folder"
-msgstr "Mapp för skickade brev"
-
-msgid "Report as Spam"
-msgstr ""
-
-msgid "SpamCop - Spam Reporting"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam "
-"email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite "
-"fast, really smart, and easy to use."
-msgstr ""
-
-msgid "SpellChecker Options"
-msgstr "Inställningar för rättstavning"
-
-msgid ""
-"Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
-"choose which languages should be available to you when spell-checking."
-msgstr ""
-"Här kan du välja hur din personliga ordlista sparas, ändra denna eller välja "
-"vilka språk som skall kontrolleras."
-
-msgid "Check Spelling"
-msgstr "Kontrollera stavning"
-
-msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
-msgstr "Tillbaka"
-
-msgid "ATTENTION:"
-msgstr "OBSERVERA:"
-
-msgid ""
-"SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
-"likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
-"to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
-"can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
-"password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
-"got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
-"anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
-"it, the encrypted data is no longer accessible."
-msgstr ""
-"SquirrelSpell kunde inte dekryptera din personliga ordlista. Det beror "
-"troligen på det att du har bytt ditt lösenord. För att fortsätta, ange ditt "
-"gamla lösenord så att SquirrelSpell kan dekryptera din personliga ordlista."
-"Ordlistan kommer sedan att krypteras med ditt nya lösenord.<br>Om du inte "
-"har bytt lösenordet så har din ordlista förmodligen blivit korrupt. I så "
-"fall kan du tyvärr endast radera den och skapa en ny. Detta gäller också om "
-"du har glömt ditt gamla lösenord."
-
-msgid "Delete my dictionary and start a new one"
-msgstr "Radera min ordlista och skapa en ny"
-
-msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
-msgstr "Dekryptera min ordlista med mitt gamla lösenord:"
-
-msgid "Proceed"
-msgstr "Fortsätt"
-
-msgid "You must make a choice"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
-msgstr "Lägg till detta ord i den personliga ordlistan"
-
-msgid "Error Decrypting Dictionary"
-msgstr "Fel vid dekryptering av ordlista"
-
-#, fuzzy
-msgid "Cute."
-msgstr "citat"
-
-msgid "Translator"
-msgstr "Översättare"
-
-#, fuzzy
-msgid "Saved Translation Options"
-msgstr "Översättningsinställningar"
-
-msgid "Your server options are as follows:"
-msgstr "Dina serverinställningar är följande:"
-
-msgid ""
-"13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
-msgstr "13 språkpar, max 1000 tecken översatta, av Systran"
-
-msgid ""
-"10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
-msgstr "10 språkpar, max 25 kB översatta, av Systran"
-
-msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
-msgstr "12 språkpar, inga kända begränsningar, av Systran"
-
-msgid ""
-"767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
-"InterTran"
-msgstr ""
-"767 språkpar, inga kända begränsningar, av Translation Experts's InterTran"
-
-msgid ""
-"8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
-msgstr "8 språkpar, inga kända begränsningar, av GPLTrans (fri, open-source)"
-
-msgid ""
-"You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
-"be located."
-msgstr ""
-"Du kan också välja om översättningsrutan visas, och var den skall placeras."
-
-msgid "Select your translator:"
-msgstr "Välj din översättare:"
-
-msgid "When reading:"
-msgstr "Vid läsning:"
-
-msgid "Show translation box"
-msgstr "Visa översättningsrutan"
-
-msgid "to the left"
-msgstr "till vänster"
-
-msgid "in the center"
-msgstr "i mitten"
-
-msgid "to the right"
-msgstr "till höger"
-
-msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
-msgstr "Översätt inom SquirrelMails ramar"
-
-msgid "When composing:"
-msgstr "Vid skrivning:"
-
-msgid "Not yet functional, currently does nothing"
-msgstr "Ej implementerat"
-
-msgid "Download this as a file"
-msgstr "Ladda ner detta brev som en fil"
-
-msgid "Translation Options"
-msgstr "Översättningsinställningar"
-
-msgid ""
-"Which translator should be used when you get messages in a different "
-"language?"
-msgstr "Vilken översättare skall användas om du får brev i ett annat språk?"
-
-#, c-format
-msgid "%s to %s"
-msgstr "%s till %s"
-
-msgid "English"
-msgstr "Engelska"
-
-msgid "French"
-msgstr "Franska"
-
-msgid "German"
-msgstr "Tyska"
-
-msgid "Italian"
-msgstr "Italienska"
-
-msgid "Portuguese"
-msgstr "Portugisiska"
-
-msgid "Spanish"
-msgstr "Spanska"
-
-msgid "Russian"
-msgstr "Ryska"
-
-msgid "Translate"
-msgstr "Översätt"
-
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "Brasiliansk portugisiska"
-
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "Bulgariska"
-
-msgid "Croatian"
-msgstr "Kroatiska"
-
-msgid "Czech"
-msgstr "Tjeckiska"
-
-msgid "Danish"
-msgstr "Danska"
-
-msgid "Dutch"
-msgstr "Holländska"
-
-msgid "European Spanish"
-msgstr "Europeisk spanska"
-
-msgid "Finnish"
-msgstr "Finska"
-
-msgid "Greek"
-msgstr "Grekiska"
-
-msgid "Hungarian"
-msgstr "Ungerska"
-
-msgid "Icelandic"
-msgstr "Isländska"
-
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japanska"
-
-msgid "Latin American Spanish"
-msgstr "Latinamerikansk spanska"
-
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Norska"
-
-msgid "Polish"
-msgstr "Polska"
-
-msgid "Romanian"
-msgstr "Rumänska"
-
-msgid "Serbian"
-msgstr "Serbiska"
-
-msgid "Slovenian"
-msgstr "Slovenska"
-
-msgid "Swedish"
-msgstr "Svenska"
-
-msgid "Welsh"
-msgstr "Walesiska"
-
-msgid "Indonesian"
-msgstr "Indonesiska"
-
-msgid "Latin"
-msgstr ""
-
-msgid "Address Book"
-msgstr "Adressbok"
-
-msgid "Name"
-msgstr "Namn"
-
-msgid "E-mail"
-msgstr "E-post"
-
-msgid "Info"
-msgstr "Information"
-
-msgid "Source"
-msgstr "Källa"
-
-msgid "Bcc"
-msgstr ""
-
-msgid "Use Addresses"
-msgstr "Använd adresser"
-
-msgid "Address Book Search"
-msgstr "Sök i adressbok"
-
-msgid "Search for"
-msgstr "Sök efter"
-
-msgid "in"
-msgstr "i"
-
-msgid "All address books"
-msgstr "Alla adressböcker"
-
-msgid "List all"
-msgstr "Visa alla"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to list addresses from %s"
-msgstr "Det går inte att visa adresser från %s"
-
-msgid "Your search failed with the following error(s)"
-msgstr "Sökningen misslyckades med följande fel"
-
-msgid "No persons matching your search was found"
-msgstr "Kunde inte hitta några personer överensstämmande med din sökning"
-
-msgid "Return"
-msgstr "Tillbaka"
-
-msgid "Nickname"
-msgstr "Kortnamn"
-
-msgid "Must be unique"
-msgstr "Måste vara unikt"
-
-msgid "E-mail address"
-msgstr "E-postadress"
-
-msgid "First name"
-msgstr "Förnamn"
-
-msgid "Last name"
-msgstr "Efternamn"
-
-msgid "Additional info"
-msgstr "Extra information"
-
-msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
-msgstr "Ingen personlig adressbok är angiven. Kontakta administratören."
-
-msgid "You can only edit one address at the time"
-msgstr "Du kan bara ändra en adress i taget"
-
-msgid "Update address"
-msgstr "Uppdatera adress"
-
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Okänt fel"
-
-msgid "Add address"
-msgstr "Lägg till adress"
-
-msgid "Edit selected"
-msgstr "Ändra markerade"
-
-msgid "Delete selected"
-msgstr "Ta bort markerade"
-
-#, c-format
-msgid "Add to %s"
-msgstr "Lägg till i %s"
-
-msgid "Original Message"
-msgstr "Ursprungsbrev"
-
-msgid "Draft Email Saved"
-msgstr "Utkast sparat"
-
-msgid "Could not move/copy file. File not attached"
-msgstr "Kunde inte flytta/kopiera filen. Filen bifogades inte."
-
-#, fuzzy
-msgid "Draft Saved"
-msgstr "Utkast sparat"
-
-#, fuzzy
-msgid "Your Message has been sent"
-msgstr "Inga brev markerades."
-
-msgid "To:"
-msgstr "Till:"
-
-msgid "CC:"
-msgstr ""
-
-msgid "BCC:"
-msgstr ""
-
-msgid "Subject:"
-msgstr "Ärende:"
-
-msgid "Send"
-msgstr "Skicka"
-
-msgid "Attach:"
-msgstr "Bifoga fil:"
-
-msgid "Add"
-msgstr "Lägg till"
-
-msgid "Delete selected attachments"
-msgstr "Ta bort markerade bifogade filer"
-
-msgid "Priority"
-msgstr "Prioritet"
-
-msgid "Receipt"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "On Read"
-msgstr "Läst"
-
-msgid "On Delivery"
-msgstr ""
-
-msgid "Save Draft"
-msgstr "Spara utkast"
-
-msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
-msgstr "Du måste ange en mottagare."
-
-msgid "said"
-msgstr "skrev"
-
-msgid "quote"
-msgstr "citat"
-
-msgid "who"
-msgstr "vem"
-
-#, fuzzy
-msgid "Draft folder"
-msgstr "Mapp för utkast"
-
-msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
-msgstr "Otillåtet mappnamn.  Välj ett annat namn."
-
-msgid "Click here to go back"
-msgstr "Klicka här för att gå tillbaka"
-
-msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
-msgstr ""
-
-msgid "Delete Folder"
-msgstr "Ta bort mapp"
-
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete %s?"
-msgstr ""
-
-msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr "Mappen har aktiverats!"
-
-msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr "Mappen har avaktiverats!"
-
-msgid "Deleted folder successfully!"
-msgstr "Mappen har tagits bort!"
-
-msgid "Created folder successfully!"
-msgstr "Mappen har skapats!"
-
-msgid "Renamed successfully!"
-msgstr "Mappens namn har ändrats."
-
-msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
-msgstr ""
-
-msgid "refresh folder list"
-msgstr "uppdatera"
-
-msgid "Create Folder"
-msgstr "Skapa mapp"
-
-msgid "as a subfolder of"
-msgstr "som en undermapp till"
-
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
-
-msgid "Let this folder contain subfolders"
-msgstr "Låt denna mapp innehålla undermappar"
-
-msgid "Create"
-msgstr "Skapa"
-
-msgid "Rename a Folder"
-msgstr "Byt namn på en mapp"
-
-#, fuzzy
-msgid "Select a folder"
-msgstr "Byt namn på en mapp"
-
-msgid "Rename"
-msgstr "Byt namn"
-
-msgid "No folders found"
-msgstr "Kunde inte hitta några mappar"
-
-msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr "Inga mappar att avaktivera!"
-
-msgid "No folders were found to subscribe to!"
-msgstr "Inga mappar att aktivera!"
-
-#, fuzzy
-msgid "Subscribe to:"
-msgstr "Aktivera"
-
-msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
-msgstr ""
-
-msgid "Rename a folder"
-msgstr "Byt namn på en mapp"
-
-msgid "New name:"
-msgstr "Nytt namn:"
-
-msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
-"instead."
-msgstr "Hjälp finns tyvärr inte på %s. Använder engelska istället."
-
-msgid "Some or all of the help documents are not present!"
-msgstr "Hjälpfiler saknas!"
-
-msgid "Table of Contents"
-msgstr "Innehållsförteckning"
-
-msgid "Top"
-msgstr "Början"
-
-msgid "Viewing an image attachment"
-msgstr "Visar en bifogad bild"
-
-msgid "View message"
-msgstr "Visa brev"
-
-#, fuzzy
-msgid "Not available"
-msgstr "inte tillgängligt"
-
-#, fuzzy
-msgid "purge"
-msgstr "Töm papperskorgen"
-
-msgid "Last Refresh"
-msgstr "Senast uppdaterad"
-
-msgid "Save folder tree"
-msgstr ""
-
-# #####################################################################################################
-msgid "Login"
-msgstr "Logga in"
-
-#, c-format
-msgid "%s Login"
-msgstr "Logga in"
-
-msgid "Name:"
-msgstr "Användarnamn:"
-
-msgid "No messages were selected."
-msgstr "Inga brev markerades."
-
-msgid "Message Highlighting"
-msgstr "Färgmarkering av brev"
-
-#, fuzzy
-msgid "subject"
-msgstr "Ärende"
-
-msgid "No highlighting is defined"
-msgstr "Ingen markeringssätt är definierat"
-
-msgid "Identifying name"
-msgstr "Namn"
-
-msgid "Color"
-msgstr "Färg"
-
-msgid "Dark Blue"
-msgstr "Mörkblå"
-
-msgid "Dark Green"
-msgstr "Mörkgrön"
-
-msgid "Dark Yellow"
-msgstr "Mörkgul"
-
-msgid "Dark Cyan"
-msgstr "Mörk cyan"
-
-msgid "Dark Magenta"
-msgstr "Mörk magenta"
-
-msgid "Light Blue"
-msgstr "Ljusblå"
-
-msgid "Light Green"
-msgstr "Ljusgrön"
-
-msgid "Light Yellow"
-msgstr "Ljusgul"
-
-msgid "Light Cyan"
-msgstr "Ljus cyan"
-
-msgid "Light Magenta"
-msgstr "Ljus magenta"
-
-msgid "Dark Gray"
-msgstr "Mörkgrå"
-
-msgid "Medium Gray"
-msgstr "Grå"
-
-msgid "Light Gray"
-msgstr "Ljusgrå"
-
-msgid "White"
-msgstr "Vit"
-
-msgid "Other:"
-msgstr "Annat:"
-
-msgid "Ex: 63aa7f"
-msgstr "T.ex. 63aa7f"
-
-msgid "Matches"
-msgstr "Matchar"
-
-#, c-format
-msgid "Alternate Identity %d"
-msgstr "Alternativ identitet %d"
-
-msgid "Advanced Identities"
-msgstr "Avancerade identiteter"
-
-msgid "Default Identity"
-msgstr "Identitet"
-
-msgid "Add a New Identity"
-msgstr "Lägg till identitet"
-
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "E-postadress"
-
-msgid "Save / Update"
-msgstr "Spara / Uppdatera"
-
-msgid "Make Default"
-msgstr "Välj som standard"
-
-msgid "Move Up"
-msgstr "Flytta upp"
-
-msgid "Index Order"
-msgstr "Indexeringsordning"
-
-msgid "Checkbox"
-msgstr "Markeringsruta"
-
-msgid "Flags"
-msgstr "Flaggor"
-
-msgid ""
-"The index order is the order that the columns are arranged in the message "
-"index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
-"fit your needs."
-msgstr ""
-"Indexordning är ordningen på kolumnerna i meddelandelistan. Du kan lägga "
-"till, ta bort och flytta kolumner så att de passar dina behov."
-
-msgid "up"
-msgstr "upp"
-
-msgid "down"
-msgstr "ner"
-
-msgid "remove"
-msgstr "ta bort"
-
-msgid "Return to options page"
-msgstr "Tillbaka till inställningssidan"
-
-msgid "Personal Information"
-msgstr "Profil"
-
-msgid "Display Preferences"
-msgstr "Utseendeinställningar"
-
-msgid "Folder Preferences"
-msgstr "Mappinställningar"
-
-msgid "Successfully Saved Options"
-msgstr "Inställningarna sparade"
-
-msgid "Refresh Folder List"
-msgstr "Uppdatera mapplistan"
-
-msgid "Refresh Page"
-msgstr "Ladda om sidan"
-
-msgid ""
-"This contains personal information about yourself such as your name, your "
-"email address, etc."
-msgstr "Inställningar för personlig information, namn, e-postadress, osv."
-
-msgid ""
-"You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
-"you, such as the colors, the language, and other settings."
-msgstr "Du kan ändra utseende på SquirrelMail, bl. a. färger och språk."
-
-msgid ""
-"Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
-"colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
-"messages are from, especially for mailing lists."
-msgstr ""
-"Brev i inkorgen kan markeras med färger baserat på t ex avsändarnamn, "
-"ärendeeller liknande. Detta gör det enkelt att utskilja brev från t ex e-"
-"postlistor,eller brev som innehåller en särskild ärenderad."
-
-msgid ""
-"These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
-msgstr "Dessa inställningar påverkar sättet mapparna visas och hanteras."
-
-msgid ""
-"The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
-"headers in any order you want."
-msgstr ""
-"Ordningen på breven i meddelandelistan kan konfigureras enligt önskemål."
-
-#, fuzzy
-msgid "Message not printable"
-msgstr "Filtrering av brev"
-
-msgid "Printer Friendly"
-msgstr "Utskriftsvänlig"
-
-msgid "CC"
-msgstr ""
-
-msgid "Print"
-msgstr "Utskrift"
-
-msgid "View Printable Version"
-msgstr "Utskriftsversion"
-
-#, fuzzy
-msgid "Read:"
-msgstr "Läst"
-
-#, fuzzy
-msgid "Your message"
-msgstr "] brev"
-
-#, fuzzy
-msgid "Sent:"
-msgstr "Skicka"
-
-#, c-format
-msgid "Was displayed on %s"
-msgstr ""
-
-msgid "less"
-msgstr "mindre"
-
-msgid "more"
-msgstr "mer"
-
-msgid "Mailer"
-msgstr ""
-
-msgid "Read receipt"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "send"
-msgstr "Skicka"
-
-#, fuzzy
-msgid "requested"
-msgstr "Inga ändringar begärdes."
-
-msgid ""
-"The message sender has requested a response to indicate that you have read "
-"this message. Would you like to send a receipt?"
-msgstr ""
-
-msgid "Send read receipt now"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Search results"
-msgstr "Sök efter"
-
-msgid "Message List"
-msgstr "Meddelandelista"
-
-msgid "Resume Draft"
-msgstr "Fortsätt med utkast"
-
-msgid "Edit Message as New"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "View Message"
-msgstr "Visa brev"
-
-#, fuzzy
-msgid "Forward as Attachment"
-msgstr "Bilagor"
-
-msgid "Reply"
-msgstr "Svara"
-
-msgid "Reply All"
-msgstr "Svara Alla"
-
-msgid "View Full Header"
-msgstr "Visa alla internetrubriker"
-
-msgid "Attachments"
-msgstr "Bilagor"
-
-#, fuzzy
-msgid "Folder:"
-msgstr "Mappar"
-
-#, fuzzy
-msgid "edit"
-msgstr "Redigera"
-
-#, fuzzy
-msgid "search"
-msgstr "Sök"
-
-#, fuzzy
-msgid "delete"
-msgstr "Ta bort"
-
-msgid "Recent Searches"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "save"
-msgstr "SPARA"
-
-#, fuzzy
-msgid "forget"
-msgstr "mer"
-
-#, fuzzy
-msgid "Current Search"
-msgstr "Aktiv mapp"
-
-msgid "Body"
-msgstr "Text"
-
-msgid "Everywhere"
-msgstr "Alla fält"
-
-#, fuzzy
-msgid "Search Results"
-msgstr "Resultat från hämtning av brev:"
-
-msgid "No Messages Found"
-msgstr "Inga brev hittades"
-
-msgid "You have been successfully signed out."
-msgstr "Du har loggats ut."
-
-msgid "Click here to log back in."
-msgstr "Klicka här för att logga in igen."
-
-msgid "Viewing a Business Card"
-msgstr "Visar visitkortet"
-
-msgid "Title"
-msgstr "Titel"
-
-msgid "Email"
-msgstr "E-post"
-
-msgid "Web Page"
-msgstr "WWW-Sida"
-
-msgid "Organization / Department"
-msgstr "Organisation / Avdelning"
-
-msgid "Address"
-msgstr "Adress"
-
-msgid "Work Phone"
-msgstr "Telefon arbete"
-
-msgid "Home Phone"
-msgstr "Telefon hem"
-
-msgid "Cellular Phone"
-msgstr "Mobilnummer"
-
-msgid "Fax"
-msgstr ""
-
-msgid "Note"
-msgstr "Not"
-
-msgid "Add to Addressbook"
-msgstr "Lägg till i adressboken"
-
-msgid "Title & Org. / Dept."
-msgstr "Titel & Org. / Avd."
-
-msgid "Viewing Full Header"
-msgstr "Visar alla rubriker"
-
-msgid "Viewing a text attachment"
-msgstr "Visar ett bifogat textdokument"
-
-#~ msgid "Close window"
-#~ msgstr "Stäng detta fönster"
-
-#~ msgid "empty"
-#~ msgstr "töm"
-
-#~ msgid "There was an error contacting the mail server."
-#~ msgstr "Fel uppträffade när mailservern kontaktades."
-
-#~ msgid "Welcome to %s's WebMail system"
-#~ msgstr "Välkommen till WebMail hos %s"
-
-# c-format
-#~ msgid "Running SquirrelMail version %s (c) 1999-2001."
-#~ msgstr "SquirrelMail version %s (c) 1999-2001."
-
-#~ msgid "Unknown messagenumber in reply from server: "
-#~ msgstr "Okänt svar från servern: "
-
-#~ msgid "No To Address"
-#~ msgstr "Ingen mottagare"
-
-#~ msgid "Found"
-#~ msgstr "Hittade"
-
-#~ msgid "messages"
-#~ msgstr "brev"
-
-#~ msgid ""
-#~ "FREE - Another ORBS replacement (just the INPUTS database used here)."
-#~ msgstr "FRI - En annan ORBS-ersättare (endast INPUTS-databasen)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "FREE - Another ORBS replacement (just the OUTPUTS database used here)."
-#~ msgstr "FRI- En annan ORBS-ersättare (endast OUTPUT-databasen)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "FREE - ORBL is another ORBS spinoff formed after ORBS shut down. May be "
-#~ "SLOOOOOOW!"
-#~ msgstr ""
-#~ "FRI - ORBL är en till ORBS-liknande tjänst som tillkommit efter att ORBS "
-#~ "stängdes. Kan vara SLÖÖÖÖÖ!"
-
-#~ msgid "FREE - orbz.gst-group.co.uk - Inputs only."
-#~ msgstr "FRI - orbz.gst-group.co.uk - Bara input."
-
-#~ msgid "FREE - orbz.gst-group.co.uk - Outputs only."
-#~ msgstr "FRI - orbz.gst-group.co.uk - Bara output."
-
-#~ msgid ""
-#~ "FREE - orbz.gst-group.co.uk - mailservers that refuse or bounce email "
-#~ "addressed to postmaster@<theirdomain>."
-#~ msgstr ""
-#~ "FRI - orbz.gst-group.co.uk - Mailservrar som inte tar emot mail som är "
-#~ "adresserad till deras postmaster@<derasdomain>."
-
-#~ msgid "SECURITY BREACH ON DECK 5! CMDR TUVOK AND SECURITY TEAM REQUESTED."
-#~ msgstr "SECURITY BREACH ON DECK 5! CMDR TUVOK AND SECURITY TEAM REQUESTED."
-
-#~ msgid "Your personal dictionary was erased."
-#~ msgstr "Din personliga orlista har raderats."
-
-#~ msgid "Dictionary Erased"
-#~ msgstr "Ordlitan raderad"
-
-#~ msgid "Close this Window"
-#~ msgstr "Stäng detta fönster"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
-#~ "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
-#~ msgstr ""
-#~ "Din personliga ordlista har krypterats. Gå tillbaka till&quot;"
-#~ "Inställningar för rättstavning&quot; och bekräfta inställningarna."
-
-#~ msgid "Successful Re-encryption"
-#~ msgstr "Kryptering lyckades"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
-#~ "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
-#~ "over."
-#~ msgstr ""
-#~ "Din personliga ordlista har krypterats. Stäng detta fönster och klicka på "
-#~ "\"Kontrollera stavning\" för att starta stavningskontrollen."
-
-#~ msgid "Dictionary re-encrypted"
-#~ msgstr "Ordlistan har krypterats"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
-#~ "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Din personliga ordlista har <strong>krypterats</strong> och har sparats i "
-#~ "<strong>krypterat format</strong>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
-#~ "stored as <strong>clear text</strong>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Din personliga ordlista har <strong>dekrypterats</strong> och har sparats "
-#~ "i <strong>klartext</strong>."
-
-#~ msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
-#~ msgstr "Krypteringsinställningar för personlig ordlista"
-
-#~ msgid "SquirrelSpell Results"
-#~ msgstr "SquirrelSpell-resultat"
-
-#~ msgid "Found %s errors"
-#~ msgstr "Hittade %s fel"
-
-#~ msgid "Line with an error:"
-#~ msgstr "Rad med fel:"
-
-#~ msgid "Error:"
-#~ msgstr "Fel:"
-
-#~ msgid "Suggestions"
-#~ msgstr "Förslag"
-
-#~ msgid "Change to:"
-#~ msgstr "Byt till:"
-
-#~ msgid "Occurs times:"
-#~ msgstr "Hittades ggr:"
-
-#~ msgid "Change this word"
-#~ msgstr "Byt ut detta ord"
-
-#~ msgid "Change"
-#~ msgstr "Byt"
-
-#~ msgid "Change ALL occurances of this word"
-#~ msgstr "Byt ut samtliga förekomster av detta ord"
-
-#~ msgid "Change All"
-#~ msgstr "Byt alla"
-
-#~ msgid "Ignore this word"
-#~ msgstr "Hoppa över detta ord"
-
-#~ msgid "Ignore"
-#~ msgstr "Hoppa över"
-
-#~ msgid "Ignore ALL occurances this word"
-#~ msgstr "Hoppa över detta ord överallt"
-
-#~ msgid "Ignore All"
-#~ msgstr "Hoppa över alla"
-
-#~ msgid "Add to Dic"
-#~ msgstr "Lägg till ordlistan"
-
-#~ msgid "Close and Commit"
-#~ msgstr "Stäng och utför"
-
-#~ msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
-#~ msgstr "Stavningskontrollen är inte färdig. Stäng och spara ändringar?"
-
-#~ msgid "Close and Cancel"
-#~ msgstr "Stäng och ångra"
-
-#~ msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Stavningskontrollen är inte färdig. Stäng och hoppa över ändringarna?"
-
-#~ msgid "No errors found"
-#~ msgstr "Inga fel funna"
-
-#~ msgid "Personal Dictionary"
-#~ msgstr "Personlig ordlista"
-
-#~ msgid "No words in your personal dictionary."
-#~ msgstr "Din personliga ordlista är tom."
-
-#~ msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
-#~ msgstr "Välj ord som skall tas bort från ordlistan."
-
-#~ msgid "%s dictionary"
-#~ msgstr "%s ordlista"
-
-#~ msgid "Delete checked words"
-#~ msgstr "Ta bort markerade ord"
-
-#~ msgid "Edit your Personal Dictionary"
-#~ msgstr "Redigera din personliga ordlista"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
-#~ "helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized "
-#~ "and your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted "
-#~ "with the password you use to access your mailbox, making it hard for "
-#~ "anyone to see what is stored in your personal dictionary.</p> "
-#~ "<p><strong>ATTENTION:</strong> If you forget your password, your personal "
-#~ "dictionary will become unaccessible, since it can no longer be decrypted. "
-#~ "If you change your mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and "
-#~ "prompt you for your old password in order to re-encrypt the dictionary "
-#~ "with a new key.</p>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<p>Din personliga ordlista är <strong>krypterad</strong>. Detta skyddar "
-#~ "den om webmailsystemet utsätts för intrång och din ordlista blir stulen. "
-#~ "Ordlistan är krypterad med ditt lösenord, detta gör det mycket svårt för "
-#~ "andra att se vad som är sparat där.</p> <p>><strong>OBS:</strong> Om du "
-#~ "glömmer ditt lösenord kommer du inte att kunna använda din ordlista. Om "
-#~ "du byter ditt lösenord, märker SquirrelSpell det och frågar efter ditt "
-#~ "gamla lösenord för att sedan kryptera om ordlistan med det nya lösenordet."
-#~ "</p>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
-#~ msgstr "Dekryptera min personliga ordlista och spara den i klartext."
-
-#~ msgid ""
-#~ "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. "
-#~ "You may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy "
-#~ "in case the webmail system gets compromized and your personal dictionary "
-#~ "file gets stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and "
-#~ "are hard to decrypt without knowing the correct key (which is your "
-#~ "mailbox password).</p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to "
-#~ "encrypt your personal dictionary, you must remember that it gets &quot;"
-#~ "hashed&quot; with your mailbox password. If you forget your mailbox "
-#~ "password and the administrator changes it to a new value, your personal "
-#~ "dictionary will become useless and will have to be created anew. However, "
-#~ "if you or your system administrator change your mailbox password but you "
-#~ "still have the old password at hand, you will be able to enter the old "
-#~ "key to re-encrypt the dictionary with the new value.</p>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<p>Din personliga ordlista är <strong>inte krypterad</strong>. Du kanske "
-#~ "vill kryptera den för att skydda den om webmailsystemet blir utsatt för "
-#~ "intrång och din ordlista blir stulen. I krypterad form är ordlistan "
-#~ "oläsbar utan en giltig nyckel (ditt lösenord).</p> <p><strong>OBS:</"
-#~ "strong> Om du väljer att kryptera din ordlista och glömmer ditt lösenord, "
-#~ "du kan inte längre använda den utan måste skapa en ny. Om du eller "
-#~ "systemadministrator byter ditt lösenord kan du ange ditt gamla lösenord "
-#~ "för att dekryptera ordlistan och sedan kryptera om den igen med det nya "
-#~ "lösenordet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
-#~ msgstr "Kryptera min personliga ordlista och spara den i skyddat format."
-
-#~ msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
-#~ msgstr "Raderar följande ord från <strong>%s</strong> ordlista:"
-
-#~ msgid "All done!"
-#~ msgstr "Färdig."
-
-#~ msgid "Personal Dictionary Updated"
-#~ msgstr "Personliga ordlistan har uppdaterats"
-
-#~ msgid "Please wait, communicating with the server..."
-#~ msgstr "Vänta, kommunicerar med servern..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
-#~ "message:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Välj vilken ordlista som skall användas för att kontrollera detta brev:"
-
-#~ msgid "SquirrelSpell Initiating"
-#~ msgstr "Startar SquirrelSpell"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
-#~ "default dictionary."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inställningarna justerade till: <strong>%s</strong> med <strong>%s</"
-#~ "strong> som standardordlista"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
-#~ msgstr ""
-#~ "Använder <strong>%s</strong> ordlista (systemstandard) för "
-#~ "stavningskontroll."
-
-#~ msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
-#~ msgstr "Inställningar för internationell ordlista har uppdaterats"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please check any available international dictionaries which you would "
-#~ "like to use when spellchecking:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Välj de internationella ordlistor som du vill använda vid "
-#~ "stavningskontroll:"
-
-#~ msgid "Make this dictionary my default selection:"
-#~ msgstr "Använd denna ordlista som standard:"
-
-#~ msgid "Make these changes"
-#~ msgstr "Spara ändringarna"
-
-#~ msgid "Add International Dictionaries"
-#~ msgstr "Lägg till internationella ordlistor"
-
-#~ msgid "Please choose which options you wish to set up:"
-#~ msgstr "Välj de inställningar som du vill konfigurera:"
-
-#~ msgid "Edit your personal dictionary"
-#~ msgstr "Modifiera din personliga ordlista"
-
-#~ msgid "Set up international dictionaries"
-#~ msgstr "Konfigurera internationell ordlista"
-
-#~ msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
-#~ msgstr "Kryptera eller dekryptera din personliga ordlista"
-
-#~ msgid "SquirrelSpell Options Menu"
-#~ msgstr "Inställningar för SquirrelSpell"
-
-#~ msgid "POP3: premature NOOP OK, NOT an RFC 1939 Compliant server"
-#~ msgstr "POP3: för tidig NOOP OK, servern följer INTE RFC 1939"
-
-#~ msgid "NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant"
-#~ msgstr "NOOP misslyckades. Servern följer inte RFC 1939"
diff --git a/locale/th_TH/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo b/locale/th_TH/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
deleted file mode 100644 (file)
index 1605c9c..0000000
Binary files a/locale/th_TH/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and /dev/null differ
diff --git a/locale/th_TH/LC_MESSAGES/squirrelmail.po b/locale/th_TH/LC_MESSAGES/squirrelmail.po
deleted file mode 100644 (file)
index 376ab88..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,3341 +0,0 @@
-# Thai Squirrelmail Translation
-# Copyright (c) 1999-2002 The Squirrelmail Development Team
-# Nartpong Ampornaramveth <webmaster@pramool.com>, 2001.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: $Id$\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-12-24 15:02+0700\n"
-"Last-Translator: Nartpong Ampornaramveth <webmaster@pramool.com>\n"
-"Language-Team: Thai <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=tis-620\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-msgid "Delivery error report"
-msgstr ""
-
-msgid "Undelivered Message Headers"
-msgstr ""
-
-msgid "(no subject)"
-msgstr "(äÁèÁÕËÑÇ¢éÍ)"
-
-msgid "Personal address book"
-msgstr "ÊÁØ´ÃÒª×èÍ"
-
-#, c-format
-msgid "Database error: %s"
-msgstr "à¡Ô´¢éͼԴ¾ÅÒ´¡Ñº°Ò¹¢éÍÁÙÅ %s"
-
-msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr "äÁèÊÒÁÒöá¡éä¢ÊÁØ´ÃÒª×èÍä´é"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' already exist"
-msgstr "¼Ùéãªé§Ò¹ '%s' ÁÕÍÂÙèáÅéÇã¹Ãкº"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' does not exist"
-msgstr "äÁèÁÕ¼Ùéãªé§Ò¹ '%s' ã¹Ãкº"
-
-msgid "Global address book"
-msgstr "ÊÁØ´ÃÒª×èÍÊèǹÃÇÁ"
-
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "äÁ辺á¿éÁ¢éÍÁÙÅ·Õèµéͧ¡ÒÃ"
-
-msgid "Open failed"
-msgstr "äÁèÊÒÁÒöà»Ô´ä´é"
-
-msgid "Can not modify global address book"
-msgstr "äÁèÊÒÁÒöá¡éä¢ÊÁØ´ÃÒª×èÍÊèǹÃÇÁ"
-
-msgid "Not a file name"
-msgstr "äÁèãªèª×èÍá¿éÁ¢éÍÁÙÅ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Write failed"
-msgstr "äÁèÊÒÁÒöà»Ô´ä´é"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unable to update"
-msgstr "¨Ñ´à¡çº / à»ÅÕè¹á»Å§"
-
-msgid "Could not lock datafile"
-msgstr "äÁèÊÒÁÒöÅêͤá¿éÁ¢éÍÁÙÅ"
-
-msgid "Write to addressbook failed"
-msgstr "äÁèÊÒÁÒöà¢Õ¹¢éÍÁÙÅä´é"
-
-msgid "Error initializing addressbook database."
-msgstr "äÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ °Ò¹¢éÍÁÙÅÊÁØ´ÃÒª×èÍ"
-
-#, c-format
-msgid "Error opening file %s"
-msgstr "äÁèÊÒÁÒöà»Ô´á¿éÁ¢éÍÁÙÅ %s"
-
-msgid "Error initializing global addressbook."
-msgstr "äÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ ÊÁØ´ÃÒª×èÍÊèǹÃÇÁ."
-
-#, c-format
-msgid "Error initializing LDAP server %s:"
-msgstr "äÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ LDAP server %s:"
-
-msgid "Invalid input data"
-msgstr "¢éÍÁÙÅ·ÕèãÊèäÁè¶Ù¡µéͧ"
-
-msgid "Name is missing"
-msgstr "äÁèä´éãÊè ª×èÍ"
-
-msgid "E-mail address is missing"
-msgstr "äÁèä´éãÊè ÍÕàÁÅìáÍ´à´ÃÊ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Nickname contains illegal characters"
-msgstr "ª×èÍàÅè¹ÁÕµÑÇÍÑ¡É÷ÕèäÁè¶Ù¡µéͧ"
-
-msgid "view"
-msgstr "à»Ô´´Ù"
-
-msgid "Business Card"
-msgstr "¹ÒÁºÑµÃ"
-
-msgid "You must be logged in to access this page."
-msgstr "¤Ø³µéͧà¢éÒÊÙèÃкº¡è͹"
-
-msgid "Sunday"
-msgstr "ÍÒ."
-
-msgid "Monday"
-msgstr "¨."
-
-msgid "Tuesday"
-msgstr "Í."
-
-msgid "Wednesday"
-msgstr "¾."
-
-msgid "Thursday"
-msgstr "¾Ä."
-
-msgid "Friday"
-msgstr "È."
-
-msgid "Saturday"
-msgstr "Ê."
-
-msgid "January"
-msgstr "Á¡ÃÒ¤Á"
-
-msgid "February"
-msgstr "¡ØÁÀҾѹ¸ì"
-
-msgid "March"
-msgstr "ÁÕ¹Ò¤Á"
-
-msgid "April"
-msgstr "àÁÉÒ¹"
-
-msgid "May"
-msgstr "¾ÄÉÀÒ¤Á"
-
-msgid "June"
-msgstr "ÁԶعÒ¹"
-
-msgid "July"
-msgstr "¡Ã¡¯Ò¤Á"
-
-msgid "August"
-msgstr "ÊÔ§ËÒ¤Á"
-
-msgid "September"
-msgstr "¡Ñ¹ÂÒ¹"
-
-msgid "October"
-msgstr "µØÅÒ¤Á"
-
-msgid "November"
-msgstr "¾ÄȨԡÒ¹"
-
-msgid "December"
-msgstr "¸Ñ¹ÇÒ¤Á"
-
-msgid "D, F j, Y g:i a"
-msgstr "D, j F,Y g:i a"
-
-#, fuzzy
-msgid "D, F j, Y G:i"
-msgstr "D, j F,Y G:i"
-
-# "Çѹ, à´×͹ Çѹ·Õè, »Õ ªÑèÇâÁ§:¹Ò·Õ am/pm"
-msgid "g:i a"
-msgstr "g:i a"
-
-msgid "G:i"
-msgstr "G:i"
-
-# "ªÑèÇâÁ§:¹Ò·Õ am/pm"
-msgid "D, g:i a"
-msgstr "D, g:i a"
-
-# "ªÑèÇâÁ§:¹Ò·Õ am/pm"
-#, fuzzy
-msgid "D, G:i"
-msgstr "D, G:i"
-
-# "Çѹ, ªÑèÇâÁ§:¹Ò·Õ am/pm"
-msgid "M j, Y"
-msgstr "j M, Y"
-
-# "à´×͹ Çѹ·Õè, »Õ"
-#, c-format
-msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr "ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¡Ñº°Ò¹¢éÍÁÙÅ (%s)"
-
-msgid "Unknown user or password incorrect."
-msgstr "ª×èÍ ËÃ×ÍÃËÑʼèÒ¹¼Ô´¾ÅÒ´"
-
-msgid "Click here to try again"
-msgstr "¡´·Õè¹Õèà¾×èÍÅͧÍÕ¡¤ÃÑé§"
-
-#, c-format
-msgid "Click here to return to %s"
-msgstr "¡´·Õè¹Õèà¾×èÍ¡ÅѺä»Âѧ %s"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s Logo"
-msgstr "à¢éÒÊÙèÃкº %s"
-
-#, c-format
-msgid "SquirrelMail version %s"
-msgstr "SquirrelMail version %s"
-
-msgid "By the SquirrelMail Development Team"
-msgstr "By the SquirrelMail Development Team"
-
-msgid "ERROR"
-msgstr "¼Ô´¾ÅÒ´"
-
-msgid "Go to the login page"
-msgstr "ä»Âѧ˹éҨ͠à¢éÒÊÙèÃкº"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
-"default preference file."
-msgstr "äÁ辺á¿éÁà¡çº¢éÍÁÙÅÊèǹºØ¤¤Å %s, ÍÍ¡¨Ò¡Ãкº áÅÐà¢éÒãËÁèà¾×èÍÊÃéÒ§á¿éÁ¢éÍÁÙÅãËÁè"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error opening %s"
-msgstr "äÁèÊÒÁÒöà»Ô´ "
-
-msgid "Default preference file not found or not readable!"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr "µÔ´µèͼÙé´ÙáÅÃкº¢Í§¤Ø³ à¾×èÍá¡é䢻ѭËÒ"
-
-msgid "Could not create initial preference file!"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
-"(using configure option --with-mbstring)."
-msgstr ""
-
-msgid "ERROR : No available imapstream."
-msgstr ""
-
-msgid "ERROR : Could not complete request."
-msgstr "¼Ô´¾ÅÒ´: äÁèÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´é"
-
-msgid "Query:"
-msgstr ""
-
-msgid "Reason Given: "
-msgstr "à¾ÃÒÐ: "
-
-msgid "ERROR : Bad or malformed request."
-msgstr "¼Ô´¾ÅÒ´: ¡ÒÃÃéͧ¢ÍäÁè¶Ù¡µéͧ"
-
-msgid "Server responded: "
-msgstr "à«ÔÃì¿àÇÍÃìµÍº¡ÅѺ: "
-
-#, c-format
-msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
-msgstr "äÁèÊÒÁÒöàª×èÍÁµè͡Ѻà«ÔÃì¿àÇÍÃì IMAP: %s."
-
-#, c-format
-msgid "Bad request: %s"
-msgstr "¤ÓÃéͧ¢ÍäÁè¶Ù¡µéͧ: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown error: %s"
-msgstr "äÁèÃÙéÇèÒ¼Ô´¾ÅÒ´µÃ§ä˹: %s"
-
-msgid "Read data:"
-msgstr "¢éÍÁÙÅ·ÕèÍèÒ¹ä´é:"
-
-#, fuzzy
-msgid "ERROR : Could not append message to"
-msgstr "¼Ô´¾ÅÒ´: äÁèÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´é"
-
-#, fuzzy
-msgid "Solution: "
-msgstr "¤ÇÃà»ç¹:"
-
-msgid ""
-"Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
-"folder."
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "INBOX"
-msgstr "੾ÒÐ㹡Åèͧ¨´ËÁÒ INBOX"
-
-msgid "Unknown response from IMAP server: "
-msgstr "Unknown response from IMAP server: "
-
-msgid "Unknown message number in reply from server: "
-msgstr "Unknown message number in reply from server: "
-
-msgid "Unknown Sender"
-msgstr "äÁèÃÙé¨Ñ¡¼ÙéÊè§"
-
-msgid "(unknown sender)"
-msgstr "(äÁèÃÙé¨Ñ¡¼ÙéÊè§)"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unknown date"
-msgstr "äÁèÃÙé¨Ñ¡¼ÙéÊè§"
-
-msgid "A"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
-"to the system administrator."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
-"this to the system administrator."
-msgstr ""
-
-msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr "äÁ辺¨´ËÁÒÂ㹡Åèͧ¨´ËÁÒÂ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Move Selected To"
-msgstr "ÂéÒ¨´ËÁÒ·ÕèàÅ×Í¡ä»Âѧ:"
-
-msgid "Transform Selected Messages"
-msgstr "á»Å§¨´ËÁÒ·ÕèàÅ×Í¡"
-
-msgid "Move"
-msgstr "    ÂéÒ    "
-
-msgid "Forward"
-msgstr "Ê觵èÍ"
-
-msgid "Expunge"
-msgstr "     ź     "
-
-msgid "mailbox"
-msgstr "¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ"
-
-msgid "Read"
-msgstr "ÍèÒ¹áÅéÇ"
-
-msgid "Unread"
-msgstr "ÂѧäÁèÍèÒ¹"
-
-msgid "Delete"
-msgstr "     ź     "
-
-#, fuzzy
-msgid "Unthread View"
-msgstr "ÂѧäÁèÍèÒ¹"
-
-msgid "Thread View"
-msgstr ""
-
-msgid "To"
-msgstr "¶Ö§"
-
-msgid "From"
-msgstr "¨Ò¡"
-
-msgid "Date"
-msgstr "Çѹ·Õè"
-
-msgid "Subject"
-msgstr "ËÑÇ¢éÍ"
-
-msgid "Size"
-msgstr "¢¹Ò´"
-
-msgid "Toggle All"
-msgstr "àÅ×Í¡/äÁèàÅ×Í¡ ·Ñé§ËÁ´"
-
-msgid "Unselect All"
-msgstr "äÁèàÅ×Í¡·Ñé§ËÁ´"
-
-msgid "Select All"
-msgstr "àÅ×Í¡·Ñé§ËÁ´"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
-msgstr "áÊ´§¨´ËÁÒ©ºÑº·Õè: <B>%s</B> ¶Ö§ <B>%s</B> (%s ©ºÑº)"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
-msgstr "áÊ´§¨´ËÁÒ©ºÑº·Õè: <B>%s</B> (1 ©ºÑº)"
-
-msgid "Previous"
-msgstr "˹éÒ·ÕèáÅéÇ"
-
-msgid "Next"
-msgstr "˹éҶѴä»"
-
-#, fuzzy
-msgid "Paginate"
-msgstr "¾ÔÁ¾ì"
-
-msgid "Show All"
-msgstr "áÊ´§·Ñé§ËÁ´"
-
-msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
-msgstr ""
-
-msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
-"is malformed."
-msgstr ""
-
-msgid "Command:"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Response:"
-msgstr "à¾ÃÒÐ: "
-
-#, fuzzy
-msgid "Message:"
-msgstr "¨´ËÁÒÂ"
-
-msgid "FETCH line:"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "High"
-msgstr "ÊÙ§"
-
-msgid "Low"
-msgstr "µèÓ"
-
-msgid "Normal"
-msgstr "»Ò¹¡ÅÒ§"
-
-msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "View Unsafe Images"
-msgstr "¨´ËÁÒ©ºÑº·Õè"
-
-msgid "download"
-msgstr "´ÒǹìâËÅ´"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unknown sender"
-msgstr "äÁèÃÙé¨Ñ¡¼ÙéÊè§"
-
-msgid "sec_remove_eng.png"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "Option Type '%s' Not Found"
-msgstr "äÁ辺µÑÇàÅ×Í¡ '%s'"
-
-msgid "Yes"
-msgstr "ãªè"
-
-msgid "No"
-msgstr "äÁèãªè"
-
-msgid "Submit"
-msgstr "µ¡Å§"
-
-msgid "Current Folder"
-msgstr "¡Åèͧ¨´ËÁÒÂã¹¢³Ð¹Õé"
-
-msgid "Sign Out"
-msgstr "ÍÍ¡¨Ò¡Ãкº"
-
-msgid "Compose"
-msgstr "Ê觨´ËÁÒÂ"
-
-msgid "Addresses"
-msgstr "ÊÁØ´ÃÒª×èÍ"
-
-msgid "Folders"
-msgstr "¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ"
-
-msgid "Options"
-msgstr "»ÃѺáµè§"
-
-msgid "Search"
-msgstr "¤é¹ËÒ"
-
-msgid "Help"
-msgstr "ªèÇÂàËÅ×Í"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Error creating directory %s."
-msgstr "ź¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ·Õè¶Ù¡à¢éÒÃËÑÊ"
-
-msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr ""
-
-msgid "General Display Options"
-msgstr "»ÃѺáµè§¡ÒÃáÊ´§¼Å"
-
-msgid "Theme"
-msgstr "ãªéÃٻẺ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Default"
-msgstr "ãªéÍѹ¹Õéà»ç¹áºº»¡µÔ"
-
-msgid "Custom Stylesheet"
-msgstr ""
-
-msgid "Language"
-msgstr "ÀÒÉÒ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Use Javascript"
-msgstr "ãªé¨ÒÇÒʤÃÔ»µì"
-
-msgid "Autodetect"
-msgstr "Íѵâ¹ÁѵÔ"
-
-msgid "Always"
-msgstr "·Ø¡¤ÃÑé§"
-
-msgid "Never"
-msgstr "äÁèãªé"
-
-msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr "»ÃѺáµè§¡ÒÃáÊ´§¨´ËÁÒÂ㹡Åèͧ"
-
-msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr "¨Ó¹Ç¹¨´ËÁÒµèÍ˹éÒ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr "ÊÅѺÊÕÃÐËÇèÒ§ºÃ÷Ѵ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Enable Page Selector"
-msgstr "áÊ´§µÑÇàÅ×͡˹éÒ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr "¨Ó¹Ç¹¨´ËÁÒµèÍ˹éÒ"
-
-msgid "Message Display and Composition"
-msgstr "¡ÒÃáÊ´§¨´ËÁÒ áÅСÒÃà¢Õ¹¨´ËÁÒÂ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Wrap Incoming Text At"
-msgstr "áºè§¢éͤÇÒÁ·ÕèµÓá˹è§"
-
-#, fuzzy
-msgid "Size of Editor Window"
-msgstr "¢¹Ò´Ë¹éÒµèÒ§ ·Õèãªéà¢Õ¹¨´ËÁÒÂ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr "µÓá˹觢ͧ»ØèÁ·ÕèãªéÊ觨´ËÁÒÂ"
-
-msgid "Before headers"
-msgstr "¡è͹˹éÒËÑÇ¢éÍ"
-
-msgid "Between headers and message body"
-msgstr "ÃÐËÇèÒ§ËÑÇ¢éÍ ¡Ñºà¹×éͤÇÒÁ¨´ËÁÒÂ"
-
-msgid "After message body"
-msgstr "¶Ñ´¨Ò¡à¹×éͤÇÒÁ¨´ËÁÒÂ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr "ÃٻẺ¡ÒÃáÊ´§ÊÁØ´ÃÒª×èÍ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Javascript"
-msgstr "¨ÒÇÒʤÃÔ»µì"
-
-msgid "HTML"
-msgstr "HTML ¸ÃÃÁ´Ò"
-
-#, fuzzy
-msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr "áÊ´§¼Åã¹ÃٻẺ HTML"
-
-msgid "Enable Forward as Attachment"
-msgstr ""
-
-msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
-msgstr ""
-
-msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr "ÊÓà¹Ò¶Ö§µÑǤسàͧ´éÇ ¶éÒàÅ×Í¡·ÕèµÍº¡ÅѺ·Ø¡¤¹"
-
-msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr "áÊ´§â»Ãá¡ÃÁ·ÕèãªéÊ觨´ËÁÒÂ"
-
-msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr "áÊ´§ÃÙ»·ÕèṺÁҡѺ¨´ËÁÒ ¾ÃéÍÁ¡Ñº¢éͤÇÒÁ¨´ËÁÒÂ"
-
-msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
-msgstr "áÊ´§ÅÔ§¤ì ÊÓËÃѺ¾ÔÁ¾ì¨´ËÁÒ "
-
-msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr "áÊ´§¨´ËÁÒÂẺÊÐÍÒ´ ã¹âËÁ´¾ÔÁ¾ì¨´ËÁÒÂ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Enable Mail Delivery Notification"
-msgstr "á¨é§àµ×͹¨´ËÁÒ·ÕèÂѧäÁèà»Ô´´Ù"
-
-msgid "Compose Messages in New Window"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Width of Compose Window"
-msgstr "»Ô´Ë¹éÒµèÒ§¹Õé"
-
-#, fuzzy
-msgid "Height of Compose Window"
-msgstr "»Ô´Ë¹éÒµèÒ§¹Õé"
-
-msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
-msgstr ""
-
-msgid "Enable Sort by of Receive Date"
-msgstr ""
-
-msgid "Enable Thread Sort by References Header"
-msgstr ""
-
-msgid "Special Folder Options"
-msgstr "»ÃѺáµè§¡Åèͧ¨´ËÁÒÂẺ¾ÔàÈÉ"
-
-msgid "Folder Path"
-msgstr "µÓá˹觡Åèͧ¨´ËÁÒÂ"
-
-msgid "Do not use Trash"
-msgstr "äÁèµéͧà¡çº¨´ËÁÒ·Õè¶Ù¡Åº Å§ã¹¡Åèͧ¨´ËÁÒ·Õè¶Ù¡Åº"
-
-#, fuzzy
-msgid "Trash Folder"
-msgstr "¡Åèͧà¡çº¨´ËÁÒ·Õè¶Ù¡Åº:"
-
-msgid "Do not use Sent"
-msgstr "äÁèµéͧà¡çº¨´ËÁÒ·ÕèÊ觠ŧ㹡Åèͧ¨´ËÁÒÂÊè§áÅéÇ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Sent Folder"
-msgstr "¡Åèͧà¡çº¨´ËÁÒ·ÕèÊè§áÅéÇ:"
-
-#, fuzzy
-msgid "Do not use Drafts"
-msgstr "äÁèµéͧà¡çº¨´ËÁÒ·Õè¶Ù¡Åº Å§ã¹¡Åèͧ¨´ËÁÒ·Õè¶Ù¡Åº"
-
-#, fuzzy
-msgid "Draft Folder"
-msgstr "¡Åèͧà¡çº¨´ËÁÒ·Õè¶Ù¡Åº:"
-
-msgid "Folder List Options"
-msgstr "»ÃѺáµè§áÊ´§ÃÒ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒÂ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Location of Folder List"
-msgstr "µÓá˹觢ͧÃÒ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒÂ"
-
-msgid "Left"
-msgstr "´éÒ¹«éÒÂ"
-
-msgid "Right"
-msgstr "´éÒ¹¢ÇÒ"
-
-msgid "pixels"
-msgstr "¾Ô¡à«Å"
-
-#, fuzzy
-msgid "Width of Folder List"
-msgstr "¤ÇÒÁ¡ÇéÒ§¢Í§ÃÒ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒÂ"
-
-msgid "Minutes"
-msgstr "¹Ò·Õ"
-
-msgid "Seconds"
-msgstr "ÇÔ¹Ò·Õ"
-
-msgid "Minute"
-msgstr "¹Ò·Õ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Auto Refresh Folder List"
-msgstr "áÊ´§¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÅèÒÊØ´â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Enable Unread Message Notification"
-msgstr "á¨é§àµ×͹¨´ËÁÒ·ÕèÂѧäÁèà»Ô´´Ù"
-
-#, fuzzy
-msgid "No Notification"
-msgstr "äÁèµéͧá¨é§àµ×͹"
-
-msgid "Only INBOX"
-msgstr "੾ÒÐ㹡Åèͧ¨´ËÁÒ INBOX"
-
-msgid "All Folders"
-msgstr "·Ø¡æ ¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr "ª¹Ô´¢Í§¡ÒÃá¨é§àµ×͹ ¨´ËÁÒ·ÕèÂѧäÁèà»Ô´´Ù"
-
-#, fuzzy
-msgid "Only Unseen"
-msgstr "੾ÒзÕèÂѧäÁèà»Ô´´Ù"
-
-msgid "Unseen and Total"
-msgstr "ÂѧäÁèà»Ô´´Ù /·Ñé§ËÁ´"
-
-#, fuzzy
-msgid "Enable Collapsable Folders"
-msgstr "͹حҵÔãËé«è͹¡Åèͧ¨´ËÁÒÂÂèÍ (¨ÐÁÕà¤Ã×èͧËÁÒ + Ë¹éÒ¡Åèͧ¨´ËÁÒµÑÇáÁè)"
-
-#, fuzzy
-msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
-msgstr "á¨é§àµ×͹¨´ËÁÒ·ÕèÂѧäÁèà»Ô´´Ù"
-
-msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr "áÊ´§àÇÅÒº¹¡Åèͧã¹Ë¹éÒµèÒ§«éÒÂÁ×Í"
-
-msgid "No Clock"
-msgstr "äÁèáÊ´§àÇÅÒ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Hour Format"
-msgstr "ÃٻẺªÑèÇâÁ§"
-
-msgid "12-hour clock"
-msgstr "áÊ´§àÇÅÒẺ 12 ªÑèÇâÁ§"
-
-msgid "24-hour clock"
-msgstr "áÊ´§àÇÅÒẺ 24 ªÑèÇâÁ§"
-
-#, fuzzy
-msgid "Memory Search"
-msgstr "¤é¹ËÒ"
-
-msgid "Disabled"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Folder Selection Options"
-msgstr "»ÃѺáµè§áÊ´§ÃÒ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒÂ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Selection List Style"
-msgstr "¡ÒÃÍéÒ§¶Ö§¨´ËÁÒ·ÕèÊè§ÁÒ »ÃСͺ¡Òõͺ¡ÅѺ"
-
-msgid "Long: "
-msgstr ""
-
-msgid "Indented: "
-msgstr ""
-
-msgid "Delimited: "
-msgstr ""
-
-msgid "Name and Address Options"
-msgstr "»ÃѺáµè§ ª×èÍ áÅзÕèÍÂÙè"
-
-msgid "Full Name"
-msgstr "ª×èÍàµçÁ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Email Address"
-msgstr "ÍÕàÁÅìáÍ´à´ÃÊ"
-
-msgid "Reply To"
-msgstr "ãËéµÍº¡ÅѺ价Õè"
-
-msgid "Signature"
-msgstr "ÅÒÂà«ç¹"
-
-msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr "á¡éä¢ÃÒÂÅÐàÍÕ´ÊèǹµÑÇà¾ÔèÁàµÔÁ"
-
-msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr "(¡àÅÔ¡¡ÒÃá¡éä¢ã¹¿ÍÃìÁ¹Õé)"
-
-msgid "Multiple Identities"
-msgstr "ÃÒÂÅÐàÍÕ´ÊèǹµÑÇà¾ÔèÁàµÔÁ"
-
-msgid "Same as server"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Timezone Options"
-msgstr "ÅÒÂà«ç¹"
-
-msgid "Your current timezone"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Reply Citation Options"
-msgstr "¡ÒÃÍéÒ§¶Ö§¨´ËÁÒ·ÕèÊè§ÁÒ »ÃСͺ¡Òõͺ¡ÅѺ"
-
-msgid "Reply Citation Style"
-msgstr "¡ÒÃÍéÒ§¶Ö§¨´ËÁÒ·ÕèÊè§ÁÒ »ÃСͺ¡Òõͺ¡ÅѺ"
-
-msgid "No Citation"
-msgstr "äÁèµéͧÍéÒ§¶Ö§"
-
-msgid "AUTHOR Said"
-msgstr "¤Ø³àªÕ¹ÁÒÇèÒ"
-
-msgid "Quote Who XML"
-msgstr "ÍéÒ§¶Ö§"
-
-msgid "User-Defined"
-msgstr "¡Ó˹´àͧ"
-
-#, fuzzy
-msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr "ÃٻẺ¡ÒÃÍéÒ§¶Ö§·Õè¡Ó˹´àͧ"
-
-#, fuzzy
-msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr "ÃٻẺ¡ÒÃÍéÒ§¶Ö§·Õè¡Ó˹´àͧ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Signature Options"
-msgstr "ÅÒÂà«ç¹"
-
-#, fuzzy
-msgid "Use Signature"
-msgstr "ãªéÅÒÂà«ç¹"
-
-#, fuzzy
-msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr "¹Ó˹éÒÅÒÂà«ç¹´éÇ '-- ' ?"
-
-#, fuzzy
-msgid "Config File Version"
-msgstr "áÊ´§¨´ËÁÒÂã¹ÃٻẺÊÓËÃѺ¾ÔÁ¾ì"
-
-#, fuzzy
-msgid "Squirrelmail Version"
-msgstr "SquirrelMail version %s"
-
-msgid "PHP Version"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Organization Preferences"
-msgstr "ºÃÔÉÑ· / á¼¹¡"
-
-#, fuzzy
-msgid "Organization Name"
-msgstr "ºÃÔÉÑ· / á¼¹¡"
-
-#, fuzzy
-msgid "Organization Logo"
-msgstr "ºÃÔÉÑ· / á¼¹¡"
-
-#, fuzzy
-msgid "Organization Logo Width"
-msgstr "ºÃÔÉÑ· / á¼¹¡"
-
-#, fuzzy
-msgid "Organization Logo Height"
-msgstr "ºÃÔÉÑ· / á¼¹¡"
-
-#, fuzzy
-msgid "Organization Title"
-msgstr "ºÃÔÉÑ· / á¼¹¡"
-
-#, fuzzy
-msgid "Signout Page"
-msgstr "ÍÍ¡¨Ò¡Ãкº"
-
-#, fuzzy
-msgid "Default Language"
-msgstr "ÀÒÉÒ"
-
-msgid "Top Frame"
-msgstr ""
-
-msgid "Server Settings"
-msgstr ""
-
-msgid "Mail Domain"
-msgstr ""
-
-msgid "IMAP Server Address"
-msgstr ""
-
-msgid "IMAP Server Port"
-msgstr ""
-
-msgid "IMAP Server Type"
-msgstr ""
-
-msgid "Cyrus IMAP server"
-msgstr ""
-
-msgid "University of Washington's IMAP server"
-msgstr ""
-
-msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
-msgstr ""
-
-msgid "Courier IMAP server"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Not one of the above servers"
-msgstr "äÁèÊÒÁÒöàª×èÍÁµè͡Ѻà«ÔÃì¿àÇÍÃì"
-
-msgid "IMAP Folder Delimiter"
-msgstr ""
-
-msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
-msgstr ""
-
-msgid "Use Sendmail"
-msgstr ""
-
-msgid "Sendmail Path"
-msgstr ""
-
-msgid "SMTP Server Address"
-msgstr ""
-
-msgid "SMTP Server Port"
-msgstr ""
-
-msgid "Authenticated SMTP"
-msgstr ""
-
-msgid "Invert Time"
-msgstr ""
-
-msgid "Use Confirmation Flags"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Folders Defaults"
-msgstr "µÓá˹觡Åèͧ¨´ËÁÒÂ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Default Folder Prefix"
-msgstr "ź¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Show Folder Prefix Option"
-msgstr "»ÃѺáµè§áÊ´§ÃÒ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒÂ"
-
-msgid "By default, move to trash"
-msgstr ""
-
-msgid "By default, move to sent"
-msgstr ""
-
-msgid "By default, save as draft"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "List Special Folders First"
-msgstr "»ÃѺáµè§¡Åèͧ¨´ËÁÒÂẺ¾ÔàÈÉ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Show Special Folders Color"
-msgstr "»ÃѺáµè§¡Åèͧ¨´ËÁÒÂẺ¾ÔàÈÉ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Auto Expunge"
-msgstr "     ź     "
-
-msgid "Default Sub. of INBOX"
-msgstr ""
-
-msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Default Unseen Notify"
-msgstr "ÃÒÂÅÐàÍÕ´ÊèǹµÑÇẺ»¡µÔ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Default Unseen Type"
-msgstr "ÃÒÂÅÐàÍÕ´ÊèǹµÑÇẺ»¡µÔ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Auto Create Special Folders"
-msgstr "ÊÃéÒ§¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Default Javascript Adrressbook"
-msgstr "ãªéÊÁØ´¨´ËÁÒ·Õèà»ç¹ ¨ÒÇÒʤÃÔ»µì ËÃ×Í HTML ¸ÃÃÁ´Ò?"
-
-#, fuzzy
-msgid "Auto delete folders"
-msgstr "»ÃѺÃÒ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒÂãËé·Ñ¹ÊÁÑÂâ´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ"
-
-#, fuzzy
-msgid "General Options"
-msgstr "»ÃѺáµè§¡ÒÃáÊ´§¼Å"
-
-#, fuzzy
-msgid "Default Charset"
-msgstr "ÃÒÂÅÐàÍÕ´ÊèǹµÑÇẺ»¡µÔ"
-
-msgid "Data Directory"
-msgstr ""
-
-msgid "Temp Directory"
-msgstr ""
-
-msgid "Hash Level"
-msgstr ""
-
-msgid "Hash Disabled"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Moderate"
-msgstr "µÓá˹觡Åèͧ¨´ËÁÒÂ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Medium"
-msgstr "à·Ò»Ò¹¡ÅÒ§"
-
-#, fuzzy
-msgid "Default Left Size"
-msgstr "ÃÒÂÅÐàÍÕ´ÊèǹµÑÇẺ»¡µÔ"
-
-msgid "Usernames in Lowercase"
-msgstr ""
-
-msgid "Allow use of priority"
-msgstr ""
-
-msgid "Hide SM attributions"
-msgstr ""
-
-msgid "Enable use of delivery receipts"
-msgstr ""
-
-msgid "Allow editing of identities"
-msgstr ""
-
-msgid "Allow editing of full name"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Message of the Day"
-msgstr "¨´ËÁÒÂ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Database"
-msgstr "Çѹ·Õè"
-
-#, fuzzy
-msgid "Address book DSN"
-msgstr "ÊÁØ´ÃÒª×èÍ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Address book table"
-msgstr "ÊÁØ´ÃÒª×èÍ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Preferences DSN"
-msgstr "¡Ó˹´ÃٻẺ¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Preferences table"
-msgstr "¡Ó˹´ÃٻẺ¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ"
-
-msgid "Preferences username field"
-msgstr ""
-
-msgid "Preferences key field"
-msgstr ""
-
-msgid "Preferences value field"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Themes"
-msgstr "ãªéÃٻẺ"
-
-msgid "Style Sheet URL (css)"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Configuration Administrator"
-msgstr "µÔ´µèͼÙé´ÙáÅÃкº¢Í§¤Ø³ à¾×èÍá¡é䢻ѭËÒ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Theme Name"
-msgstr "ãªéÃٻẺ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Theme Path"
-msgstr "ãªéÃٻẺ"
-
-msgid "Plugins"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Change Settings"
-msgstr "à»ÅÕè¹á»Å§¡ÒÃà¢éÒÃËÑÊ"
-
-msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
-msgstr ""
-
-msgid "Administration"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
-"remotely."
-msgstr ""
-
-msgid "Bug Reports:"
-msgstr ""
-
-msgid "Show button in toolbar"
-msgstr ""
-
-msgid "TODAY"
-msgstr ""
-
-msgid "Go"
-msgstr "´Óà¹Ô¹¡ÒÃ"
-
-#, fuzzy
-msgid "l, F j Y"
-msgstr "D, j F,Y G:i"
-
-msgid "ADD"
-msgstr ""
-
-msgid "EDIT"
-msgstr ""
-
-msgid "DEL"
-msgstr ""
-
-msgid "Start time:"
-msgstr ""
-
-msgid "Length:"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Priority:"
-msgstr "ÃдѺ¤ÇÒÁÊӤѭ"
-
-msgid "Title:"
-msgstr "ËÑÇ¢éÍ:"
-
-msgid "Set Event"
-msgstr ""
-
-msgid "Event Has been added!"
-msgstr ""
-
-msgid "Date:"
-msgstr "Çѹ·Õè:"
-
-#, fuzzy
-msgid "Time:"
-msgstr "ËÑÇ¢éÍ:"
-
-msgid "Day View"
-msgstr ""
-
-msgid "Do you really want to delete this event?"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Event deleted!"
-msgstr "á¡éä¢Íѹ·ÕèàÅ×Í¡"
-
-msgid "Nothing to delete!"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Update Event"
-msgstr "Â×¹Âѹ¡ÒÃá¡éä¢"
-
-msgid "Do you really want to change this event from:"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "to:"
-msgstr "¶Ö§"
-
-msgid "Event updated!"
-msgstr ""
-
-msgid "Month View"
-msgstr ""
-
-msgid "0 min."
-msgstr ""
-
-msgid "15 min."
-msgstr ""
-
-msgid "35 min."
-msgstr ""
-
-msgid "45 min."
-msgstr ""
-
-msgid "1 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "1.5 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "2 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "2.5 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "3 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "3.5 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "4 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "5 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "6 hr."
-msgstr ""
-
-msgid "Calendar"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Delete & Prev"
-msgstr "     ź     "
-
-#, fuzzy
-msgid "Delete & Next"
-msgstr "źÍѹ·ÕèàÅ×Í¡"
-
-#, fuzzy
-msgid "Move to:"
-msgstr "    ÂéÒ    "
-
-msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
-msgstr ""
-
-msgid "Display at top"
-msgstr ""
-
-msgid "with move option"
-msgstr ""
-
-msgid "Display at bottom"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
-"is a pretty reliable list to scan spam from."
-msgstr ""
-"COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
-"is a pretty reliable list to scan spam from."
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
-"be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
-"to use."
-msgstr ""
-"COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
-"be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
-"to use."
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
-"their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
-"account and send spam directly from there."
-msgstr ""
-"COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
-"their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
-"account and send spam directly from there."
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
-msgstr "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
-msgstr "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
-msgstr "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
-"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
-msgstr ""
-"FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
-"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
-
-msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
-msgstr "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
-"have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
-"to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
-"FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
-"have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
-"to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
-"other mail servers that are not secure."
-msgstr ""
-"FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
-"other mail servers that are not secure."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
-"ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
-"abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
-"FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
-"ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
-"abuse auto-replies from some ISPs."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
-"users in without confirmation."
-msgstr ""
-"FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
-"users in without confirmation."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
-"cgi scripts. (planned)."
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It see