Stanislav Yordanov
authorphilippe_mingo <philippe_mingo@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Tue, 1 Apr 2003 07:10:38 +0000 (07:10 +0000)
committerphilippe_mingo <philippe_mingo@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Tue, 1 Apr 2003 07:10:38 +0000 (07:10 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@4708 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

help/bg_BG/FAQ.hlp [new file with mode: 0644]
help/bg_BG/addresses.hlp [new file with mode: 0644]
help/bg_BG/basic.hlp [new file with mode: 0644]
help/bg_BG/compose.hlp [new file with mode: 0644]
help/bg_BG/folders.hlp [new file with mode: 0644]
help/bg_BG/main_folder.hlp [new file with mode: 0644]
help/bg_BG/options.hlp [new file with mode: 0644]
help/bg_BG/read_mail.hlp [new file with mode: 0644]
help/bg_BG/search.hlp [new file with mode: 0644]
locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.po

diff --git a/help/bg_BG/FAQ.hlp b/help/bg_BG/FAQ.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d4cfda1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,108 @@
+<chapter>
+   <title>
+      ×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè
+   </title>   
+   <summary>
+      ×åñòî õîðàòà èìàò ñúùèòå âúïðîñè, êîèòî çà áèëè çàäàâàíè ìíîãî ïúòè ïðåäè.
+      Òîâà å ñïèñúê íà íàé-÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè è îòãîâîðè.<br /><br />
+         <center><i>Îôèöèàëåí ïðåâîäà÷ íà ïðîåêòà: <a href="mailto:stan@stud.ru.acad.bg">Ñòàíèñëàâ Éîðäàíîâ</a></i></center>
+       <center><i>Öåíòúð çà  Èíôîðìàöèîííî è Êîìïþòúðíî Îáñëóæâàíå</i></center>
+       <center><i><a href="http://www.ru.acad.bg/" target="_bkank">Ðóñåíñêè Óíèâåðñèòåò &quot;Àíãåë Êúí÷åâ&quot;</a></i></center>
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Ìîãà ëè äà èçïîëçâàì íÿêîëêî èìåíà îò êíèãàòà ñ àäðåñè?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Äà. Òúðñåíåòî â êíèãàòà ñ àäðåñè ùå ïîêàæå âñè÷êè ñúâïàäåíèÿ çà äàäåíèòå êðèòåðèè
+      çà òúðñåíå âúâåäåíè â ïîëåòî çà òúðñåíå. Àêî ñà ïîêàçàíè 10 èìåíà ìîæåòå äà
+      èçáåðåòå êàêâàòî è äà å êîìáèíàöèÿ çà âñÿêî îò ïîëåòàòà <B>Äî:</B> èëè <B>Êîïèå:</B>       
+      Âñè÷êè èçáðàíè àäðåñè ùå áúäàò âìúêíàòè â ñúîòâåòíîòî ïîëå, êîãàòî íàòèñíåòå áóòîíà
+      "Èçïîëçâàé àäðåñèòå".
+      </p>
+   </description>
+</section>   
+
+<section>
+   <title>
+      Ìîãà ëè äà äîáàâÿì èìåíà â êíèãàòà ñè ñ àäðåñè äèðåêòíî îò ïèñìî?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Íå. Ïî íàñòîÿùåì íÿìàòå âúçìîæíîñò äà äîáàâÿòå èìåíà äèðåêòíî îò ïîëó÷åíî ïèñìî
+      â êíèãàòà ñè ñ àäðåñè. Ìîæåòå ñâîåâðåìåííî äà íàòèñíåòå äåñíèÿ áóòîí âúðõó email-à, 
+      äà êîïèðàòå àäðåñà â êëèïáîðäà è ñëåä òîâà îò òàì äà ãî ïîñòàâèòå â êíèãàòà ñè ñ àäðåñè.
+      Îïèòàéòå ñå äà íå áúäåòå ðàçî÷àðîâàíè. SquirrelMail å â ïðîöåñ íà ïîñòîÿííî ðàçðàáîòâàíå
+      è òîâà ìîæå äà áúäå âêëþ÷åíî â áúäåùå â åäèí èëè äðóã âèä.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Êîé å ñúçäàë SquirrelMail? 
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ìíîãî õîðà ïîìîãíàõà. Çà äà âèäèòå ñïèñúêà èì ìîæåòå äà ïîñåòèòå íàøèÿ óåá ñàéò 
+      <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Êàêâî å óåá ìåéë?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Â ñëó÷àÿ SquirrelMail âè äàâà âúçìîæíîñò ÷ðåç IMAP ïðîòîêîë äà ïîëó÷èòå
+      äîñòúï äî mail àêàóíòà ñè. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å íå òðÿáâà äà çíàåòå êàê äà 
+      ïðàâèòå íÿêàêâè íàñòðîéêè çà äà ïîëó÷àâàòå ïîùàòà ñè.
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Êúäå ìîãà äà èçïîëçâàì òîçè óåá ìåéë?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Íàâñÿêúäå êúäåòî èìà áðàóçúð. Áåçæè÷íèÿ äîñòúï (WAP/WML) â ìîìåíòà íå ñå
+      ïîääúðæà êàòî âúçìîæíîñò.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Çàùî äà ïîëçâàì óåá ìåéë âìåñòî èñòèíñêè ìåéë êëèåíò?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ïîä ñúìíåíèå å òîâà äàëè òîçè óåá ìåéë íÿêîãà ùå áúäå ïúëåí çàìåñòèòåë
+      çà èñòèíñêèÿ ìåéë êëèåíò. Íî ïúê, êîé çíàå? Âúâ âñåêè ñëó÷àé, àêî íÿêîãà
+      âè ñå å ñëó÷âàëî äà áúäåòå íàãîñòè ó ïðèÿòåëè, íà ïúò, â êúùè èëè íà ðàáîòà,
+      âèå âå÷å çíàåòå çàùî. Çàùîòî å äîñòà íåóäîáíî äà íàñòðîéâàòå ìåéë êëèåíòà íà
+      òåõíèÿ êîìïþòúð è ñëåä òîâà äà ãî òðèåòå îòíîâî. SquirrelMail å ïðîåêòèðàí 
+      äà áúäå ïðèòóðêà êúì âàøèÿ ìåéë êëèåíò.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Êàê ðàáîòè òîâà?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      SquirrelMail èçïîëçâà IMAP ïðîòîêîë, èíôîðìàöèÿ çà êîéòî ìîæåòå äà íàìåðèòå
+      íà àäðåñ <A HREF="http://imap.org"/>http://imap.org</A>. Ñúùî òàêà ïðîãðàìàòà 
+      èçïîëçâà ñîáñòâåíè IMAP ôóíêöèè, à íå òåçè îò PHP4. Òîâà íÿìà äà êàñàå íèêîãî îñâåí
+      òåçè êîèòî ùå ãî èíñòàëèðàò, íî ïîâÿðâàéòå íè òå ùå ãî îöåíÿò.
+      </p>
+   </description>
+</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/bg_BG/addresses.hlp b/help/bg_BG/addresses.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..287f472
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,117 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Àäðåñè
+   </title>
+   <summary>
+      Êíèãàòèòå ñ àäðåñè ìîãàò äà âè ñïåñòÿò ìíîãî âðåìå è âúâåæäàíå. Â òÿõ ìîæåòå äà 
+      çàïèøåòå àäðåñèòå íà õîðàòà íà êîèòî ïèøåòå íàé-÷åñòî è äà ãè èçïîëçâàòå 
+      êîëêîòî ïúòè ñè èñêàòå.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Êíèãèòå ñ àäðåñè ñà äîáðî ñðåäñòâî çà ñïåñòÿâàíå íà âðåìå. ×åñòî èçïîëçâàíèòå 
+      àäðåñè ìîãàò äà áúäàò ñúõðàíÿâàíè òóê. LDAP ñúðâúðèòå (×åñòî èçïîëçâàíè â êîìïàíèè
+      è óíèâåðñèòåòè çà äà óëåñíÿò íàìèðàíåòî íà àäðåñè â îðãàíèçàöèÿòà) 
+      ñúùî òàêà ñå ïîääúðæàò.
+      </p>
+      <p>
+      Àêî áðàóçúðà âè ïîääúðæà JavaScript, ìîæåòå äà ïîçâîëèòå íà êíèãàòà ñè ñ àäðåñè
+      äà ïîääúðæà, ÷ðåç ìåíòî Îïöèè. Òîâà å åäíî íàèñòèíà åëåãàíòíî, ñêðîëèðàùî ñå íåùî.  
+      ×èñòèòå HTML ñïèñúöè ñ àäðåñè ñå ïîääúðæàò, òàêà ÷å, äîðè áðàóçúðè êîèòî íå ïîääúðæàò 
+      JavaScript ìîãàò äà èçïîëçâàò SquirrelMail áåç çàãóáà íà ôóíêöèîíàëíîñò.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Ïñåâäîíèì
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Òóê íàïèøåòå ïîçíàòî èìå. Íåùî êîåòî äà âè ïîìîãíå äà ðàçìúðäàòå ïàìåòòà ñè.
+      Íåùî êîåòî ùå âè äàäå ïðàâèëíà èäåÿ íà êîãî ïðèíàäëåæè òîçè àäðåñ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Àäðåñ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Òîâà òðÿáâà äà å òî÷íèÿò email àäðåñ.  Âåðîÿòíî ñå äîñåùàòå, ÷å òîâà ïîëå å
+      çàäúëæèòåëíî.  Åäèí email àäðåñ ñå ñúñòîè îò òðè ÷àñòè.  Ïúðâàòa å èäåíòèôèêàòîðà
+      íà ïîëó÷àòåëÿ, íàïðèìåð "johnq". Ñëåäâà ñåêöèÿòà ñ èìåòî äà äîìåéíà, êîÿòî ìîæå äà 
+      áúäå íàïðèìåð "tayloru".  Ïîñëåäíàòà å äîìåéí îò íàé-âèñîêî íèâî, êîåòî ìîæå
+      äà áúäå åäíî îò ìíîãîòî íåøà, êàòî bg, cc, us, com, org, net èëè ïúê edu.  
+         È òàêà êàòî ñúáåðåì âñè÷êè çàåäíî ùå ïîëó÷èì ñëåäíîòî johnq@tayloru.edu.
+      Àêî òîâà íå å êîðåêòíî, ïèñìîòî êîåòî ïðàòèòå ùå âè áúäå âúðíàòî.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Èíôîðìàöèÿ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Òîâà å åäíî ïîëå â êîåòî ìîæåòå äà íàïèøåòå íåùî, êîåòî äà âè íàïîìíè çà 
+      òîâà êîé å ÷îâåêà. Íàïðàâåíî å äà ïî-äúëãî îò "Ïñåâäîíèì". Íàïðèìåð àêî 
+      ñòå âèäÿëè íà áèçíåñ ñðåùà ìîæåòå äà íàïèøåòå "Ñðåùíàõ ãî íà ñèìïîçèóìà â Ðóñå".
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Ðåäàêòèðàé èëè Èçòðèé èçáðàíèòå
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Òåçè äâà áóòîíà âè ïîçâîëÿâàò äà èçáåðåòå åäèí àäðåñ è ñëåä òîâà äà 
+      ïðîìåíèòå íÿêîè îò ïîëåòàòà ìó, èëè äà èçòðèåòå àäðåñà íàïúëíî.
+      Ïîçâîëåíî âè å äà èçáèðàòå ñàìî åäèí àäðåñ çà äà ãî ðåäàêòèðàòå.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Äîáàâè àäðåñà
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ïîïúëíåòå äàäåíèòå ïîëåòà. Ïúðâèòå òðè (Ïñåâäîíèì, Àäðåñ è Èìå)
+      òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè. Ôàìèëèÿ è Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ íå ñà çàäúëæèòåëíè.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      LDAP
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      LDAP å ïðîòîêîë çà öåíòðàëíî óíèôèöèòàíî ñúõðàíåíèå è îòäàëå÷åí äîñòúï 
+      äî èíôîðìàöèÿ. Íàïðèìåð: åäèí óíèâåðñèòåò ìîæå äà èçïîëçâà LDAP êàòî ìÿñòî
+      êúäåòî email àäðåñèòå íà âñè÷êè ñòóäåíòè, ïåðñîíàë è ôàêóëòåòè ñå ñúõðàíÿâàò è 
+      ñà äîñòúïíè.  Àêî ñå êîíôèãóðèðà äà èçïîëçâà óíèâåðñèòåòñêèÿ LDAP ñúðâúð, 
+      SquirrelMail ùå ìîæå ïîêàçâà âñè÷êè email àäðåñ (çàåäíî ñ äðóãèòå ïîëåòà íà
+      êíèãàòà ñ àäðåñè àêî ñà äîñòúïíè).  
+      Èçïîëçâàíåòî íà LDAP îò SquirrelMail å íèñòèíà ìîùíî êàòî <I>êîìáèíèðà</I> 
+      ëîêàëíàòà âè êíèãà ñ àäðåñè è èíôîðìàöèÿòà îò àäðåñíèÿ LDAP ñúðâúð, çà äà ÿ
+      ïðåäîñòàâè êàòî åäèíè÷íà êíèãà ñ àäðåñè.
+      </p><p>
+      LDAP íàñòðîéêèòå ìîãàò äà áúäàò êîíôèãóðèðàíè òàêà, ÷å äà èçïîëçâàò êîéòî è äà å
+      LDAP ñúðâúð, èëè òàçè îïöèÿ äà áúäå îòêàçàíà íàïúëíî. Ùå òðÿáâà äà ãîâîðèòå ñúñ
+      ñèñòåìíèÿ ñè àäíèìèíèñòðàòîð çà òàçè îïöèÿ àêî èìàòå îïðåäåëåíè âúïðîñè.
+      </p><p>
+      LDAP íàñòðîéêèòå âëèÿò âúðõó öÿëàòà ñèñòåìà íà SquirrelMail; êàòî ðåçóëòàò òå 
+      òðÿáâà äà áúäàò íàñòðîéâàíè èëè ïðîìåíÿíè îò íÿêîé êîéòî èìà àäìèíèñòðàòîðñêè ïðàâà.
+      </p>
+   </description>
+</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/bg_BG/basic.hlp b/help/bg_BG/basic.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..10128d1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,50 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Âúâåäåíèå â SquirrelMail
+   </title>
+   <summary>
+      SquirrelMail âè äàâà âúçìîæíîñò äà ïðîâåðèòå email-a ñè ÷ðåç Èíòåðíåò.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Êàêâî òî÷íî å <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?
+      Òîé å óåá èíòåðôåéñ êúì email, êîéòî å íàïèñàí íà <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.
+      Ïðîåêòèðàí å äà ïîçâîëè äîñòúï äî ïîùàòà íà âàøèÿ ñúðâúð îò öåëèÿ ñâÿò ÷ðåç Èíòåðíåò.
+      Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ îòíîñíî êàê òî÷íî ñòàâà òîâà è çà IMAP ïðîòîêîëà ìîæå äà áúäå íàìåðåíà 
+      <A HREF="http://imap.org">òóê</A>.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>   
+
+<section>
+   <title>
+      Îñíîâèòå
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Àêî èìàòå áúðç âúïðîñ, ìîæåòå äà ïðîãëåäíåòå ÷åñòî çàäàâàíèòå âúïðîñè. 
+      </p>
+      <p>
+      SquirrelMail ñå ñúñòîè îò äâå ñåêöèè íàðå÷åíè ôðåéìîâå. Ëåâèÿ ôðåéì ïîêàçâà òåêóùî
+      ïðèñúåäèíåíèòå ïàïêè. Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ îòíîñíî ëåâèÿ ôðåéì ïðî÷åòåòå ãëàâàòà 
+      "Ïàïêè" îò òàçè äîêóìåíòàöèÿ.
+      </p>
+      <p>
+      Ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò äåéñòâèåòî ùå ñå èçâúðøâà â äÿñíî. Â íà÷àëîòî íà ñòðàíèöàòà å ìåíþòî.  
+      ×ðåç "Èçõîä" âèå ìîæå äà èçëåçåòå ïî ñèãóðíèÿ íà÷èí îò ñèñòåìàòà, êîãàòî ïðèêëþ÷èòå ðàáîòàòà ñè ñ íåÿ.  
+      "Òåêóùà ïàïêà" ïîêàçâà â êîÿ îò ïàïêèòå ïîêàçàíè â ëÿâî ñå íàìèðàòå. Âåäíàãà ñëåä 
+      âëèçàíåòî âè â ñèñòåìàòà, ùå âè ñå ïîêàæå ïàïêà INBOX.
+      </p>
+      <p>
+      Ïîä ëåíòàòà ñ òåêóùàòà ïàïêà èìà ìåíþ êîåòî ñå ñúñòîè îò:
+         <ul>
+            <li><b>Ñúñòàâè</b> - Ñúçäàé è èçïðàòè íà ïèñìî, êîåòî ìîæå äà âêëþ÷âà ïðèêðåïâàíèÿ. 
+            <li><b>Àäðåñè</b> - Ñúäúðæà ñïèñúê îò àäðåñèòå îò ëè÷íàòà âè àäðåñíà êíèãà.
+            <li><b>Ïàïêè</b> - Çà âñÿêàêâà ìàíèïóëàöèÿ ñ ïàïêè. Ìîæåòå äà èçòðèâàòå, ñúçäàâàòå, ïðåèìåíóâàòå, ïðèñúåäèíÿâàòå, è îòñòðàíÿâàòå ïàïêè. 
+            <li><b>Îïöèè</b> - Çà ïðîìÿíà íà íàñòðîéêèòå íà SquirrelMail, çà íà÷èí ïî êîéòî èçãëåæäà è ðåàãèðà. 
+            <li><b>Òúðñåíå</b> - Ñ òîçè èíñòðóìåíò, ìîæåòå äà òúðñèòå â ïîùåíñêàòà ñè êóòèÿ ïî äàäåíè êðèòåðèè. 
+            <li><b>Ïîìîù</b> - Âå÷å ñòå òóê! 
+         </ul>
+      </p>
+   </description>
+</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/bg_BG/compose.hlp b/help/bg_BG/compose.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b147c6e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,154 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Ñúñòàâè
+   </title>
+   <summary>
+      Ñ òàçè âúçìîæíîñò âèå ìîæåòå äà èçïðàùàòå ïèñìà íà ðàçëè÷íè õîðà ÷ðåç SquirrelMail.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Èçáîðà íà ìåíþòî Ñúñòàâè ùå âè îòâåäå êúì íîâà ñòðàíèöà çà 
+      ñúñòàâÿíå íà ïèñìî. Òóê ùå íàìåðèòå íÿêîëêî ïîëåòà è áóòîíè.
+      Â çàâèñèìîñò îò òîâà êàê ñòå ñòèãíàëè äî ñúñòàâÿíåòî íà íîâîòî
+      ïèñìî íÿêîè îò ïîëåòàòà ìîæå âå÷å äà áúäàò ïîïúëíåíè.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Äî
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ïúðâîòî îò òåçè ïîëåòà å ïîëåòî <B>Äî:</B>. Â òîâà ïîëå òðÿáâà äà
+      âúâåäåòå email àäðåñà íà ÷îâåêà èëè õîðàòà äî êîèòî èçïðàùàòå ïèñìîòî.
+      Ìîæåòå äà âúâåäåòå òîëêîâà àäðåñè êîëêîòî èñêàòå, íî òå òðÿáâà äà ñà 
+      ðàçäåëåíè ñúñ çàïåòàéêà. Ñúùî òàêà ìîæåòå äà íàòèñíåòå áóòîíà Àäðåñè
+      çà äà èçáåðåòå àäðåñè îò ëè÷íàòà ñè àäðåñíà êíèãà. Íå ñå òðåâîæåòå àêî
+      öåëèÿ àäðåñ íå å ïîêàçàí. Ïîëåòî å ñ ôèêñèðàíà äúëæèíà, íî âñè÷êî êîåòî 
+      âúâåäåòå â íåãî ñå èçïîëçâà, âúïðåêè ÷å ñå ñêðîëîðà íàëÿâî èëè íà äÿñíî.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Êîïèå
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ñëåäâàùîòî ïîëå å <B>Êîïèå:</B>. Àêî èñêàòå äà èçïðàòèòå íà íÿêîãî êîïèå
+      îò ïèñìîòî, ìîæåòå äà ãî íàïðàâèòå òóê. Ìîæåòå äà èìàòå òîëêîâà õîðà êîëêîòî
+      æåëàåòå â ïîëåòàòà <B>Äî:</B>, <B>Êîïèå:</B>, and <B>BCC:</B>. 
+      Æåëàòåëíî å ñàìî õîðàòà äî êîèòî å àäðåñèðàíî ïèñìîòî äà áúäàò â ïîëåòî "Äî:"
+      à â îñòàíàëèòå ïîëåòà ìîæåòå äà âúâåäåòå àäðåñèòå íà õîðàòà çà êîèòî ïèñìîòî å
+      ñàìî èíôîðìàòèâíî.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      BCC
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      BCC e ñúêðàùåíèå îò <B>B</B>lind <B>C</B>arbon <B>C</B>opy(Ñëÿïî êîïèå). Èçïîëçâàéòå
+         ãî çà äà èçïðàòèòå êîïèå îò ïèñìî íà íÿêîãî áåç õîðàòà, ÷èèòî àäðåñè ñà â ïîëåòàòà
+         <B>Äî:</B> èëè <B>Êîïèå:</B> äà çíàÿò çà òîâà.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Òåìà
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Òóê ìîæå äà âúâåäåòå íåùî ñâúðçàíî ñúñ ñúäúðæàíèåòî íà ïèñìîòî. Çàïîìíåòå, ÷å ìîæå
+      äà ñïåñòèòå äîñòà âðåìå íà ïîëó÷àòåëÿ, àêî âúâåäåòå àêóðàòíà òåìà íà ïèñìîòî.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Àäðåñè
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Òîçè áóòîí ùå îòâîðè àäðåñíàòà âè êíèãà. Òðÿáâà äà âúâåäåòå íåùî â ïîëåòî 
+      çà òúðñåíå çà äà ïîëó÷èòå íÿêàêâ ðåçóëòàò. Àêî èñêàòå äà âèäèòå âñè÷êè àäðåñè â êíèãàòà ñ 
+         àäðåñè ìîæåòå äà íàòèñíåòå áóòîíà "Èçâåäè âñè÷êè" èëè ïðîñòî íàòèñíåòå áóòîíà "Òúðñè" áåç 
+         äà ñòå âúâåëè òåêñò. Êíèãàòà ñ àäðåñè èìà äîñòàòú÷íà ôóíêöèîíàëíîñò çà äà èìà ñâîÿ
+      ñîáñòâåíà ãëàâà â ïîìîùíàòà èíôîðìàöèÿ. Ïî äåòàéëíà èíôîðìàöèÿ ìîæåòå äà ïîëó÷èòå â ãëàâà "Àäðåñè"
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Çàïèøè ÷åðíîâàòà
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Àêî ñúñòàâÿòå ïèñìî, íî ïî íÿêàêâà ïðè÷èíà íå ñòå ãîòîâè äà ãî èçïðàòèòå
+         âñå îøå, ìîæåòå äà èçïîëçâàòå òîçè áóòîí çà äà çàïèøåòå ïèñìîòî â ïàïêà
+         "Drafts". Àêî ïî-êúñíî èñêàòå äà äîâúðøèòå è äà èçïðàòèòå ïèñìîòî, òðÿáâà äà 
+         îòèäåòå â ïàïêà "Drafts", äà ãî îòâîðèòå ñ êîåòî ùå áúäåòå âúðíàòè â ñòðàíèöàòà
+         çà ñúñòàâÿíå íà ïèñìî, êàòî èíôîðìàöèÿòà â ïîëåòàòàò ùå áúäå ïîïúëíåíà.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Ïðèîðèòåò
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Àêî å ïîçâîëåíî îò ñèñòåìíèÿ àäìèíèñòðàòîð, â äÿñíî îò "Ïðèîðèòåò:" ùå
+         âèäèòå ïàäàùî ìåíþ. Îò òóê ìîæåòå äà èçáåðåòå ïðèîðèòåòà íà òîâà ïèñìî.
+         Âèñîêî-ïðèîðèòåòíèòå ïèñìà ìîãàò äà ñå ïîêàçâàò ïî ðàçëè÷åí íà÷èí îò ïîùåíñêèÿ
+         êëèåíò íà ïîëó÷àòåëÿ. Òðÿáâà äà ñå îòáåëåæè, ÷å ïðåêîìåðíàòà óïîòðåáà íà òàçè 
+         ôóíêöèÿ, ùå îìàëîâàæè åôåêòà îò íåÿ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Òÿëî íà ïèñìîòî
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ãîëÿìîòî ïðàçíî ïîëå å çà òåêñòà íà ñàìîòî ïèñìî. Àêî ôàéëúò ñúñ ñèãíàòóðàòà å
+      çàïèñàí, òî òîé ùå ñå ïîÿâè òàì. Òóê âúâåæäàòå ñúäúðæàíèåòî íà âàøåòî ïèñìî.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Ïðèêðåïâàíå
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ðàçïîëîæåíî â äîëíàòà ÷àñò íà ñòðàíèöàòà çà ñúñòàâÿíå íà ïèñìà, òàçè
+      âúçìîæíîñò âè ïîçâîëÿâà äà âêëþ÷èòå ôàéë â ïèñìîòî ñè. Ôàéëúò òðÿáâà
+      äà áúäå ðàçïîëîæåí íà <I>ëîêàëíàòà</I> âè ìàøèíà èëè ìðåæà çà äà ìîæå
+      äà ãî ïðèêðåïèòå. ×ðåç áóòîíà "Browse" ìîæå äà òúðñèòå â äèðåêòîðèèòå ñè è
+      ÷ðåç êëèêàíå âúðõó ôàéë äà ãî âêëþ÷èòå. Àëòåðíàòèâàòà íà òîâà å äà
+      çíåòå òî÷íèÿ ïúò è èìåòî íà ôàéëà è äà ãî âúâåäåòå â ïîëåòî. Ñëåä êàòî ãî èçáåðåòå
+      òðÿáâà äà íåòèñíåòå áóòîíà "Äîáàâè" çà äà ãî äîáàâèòå êúì ñïèñúêà ñ 
+      ïðèêðåïåíèòå ôàéëîâå.
+      </p>
+      <p>
+      Ñëåä êàòî äîáàâèòå ïîíå åäèí ôàéë çà ïðèêðåïâàíå, ùå âè ñå ïîÿâè îùå åäèí áóòîí.
+      Èçòðèâàíåòî íà åäèí èëè ïîâå÷å ôàéëîâå çà ïðèêðåïâàíå ñòàâà êàòî èçáåðåòå
+      ñúîòâåòíèòå ôàéëîâå è íàòèñíåòå áóòîíà  "Èçòðèé èçáðàíèòå ïðèêðåïåíè ôàéëîâå".
+      <p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/bg_BG/folders.hlp b/help/bg_BG/folders.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..cb7af5a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,97 @@
+<chapter>
+   <title>   
+      Ïàïêè
+   </title>   
+   <summary>
+      Ìîæå äà ñúõðàíÿâàòå ïèñìàòà ñè â ðàçëè÷íè ïàïêè. Òîâà å
+      ìíîãî ïîëåçíî àêî èìàòå ìíîãî ïèñìà è èñêàòå äà ãè ñúõðàíÿâàòå
+      îðãàíèçèðàíî. Ìåíþòî "Ïàïêè" âè ïîçâîëÿâà äà ìàíèïóëèðàòå ïàïêèòå ñè.
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Ïðèñúåäèíåíè ïàïêè è ëåâèÿ ôðåéì
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Òåêóùî ïðèñúåäèíåíèòå ïàïêè ñà ïîêàçíè â îöâåòåíàòà îáëàñò â ëÿâî.
+      Ìîæå äà íàêàðàòå ñïèñúêà ñ ïàïêèòå àâòîìàòè÷íî äà ñå ïðåçàðåæäà ÷ðåç
+      "Íàñòðîéêè íà ïàïêèòå". Â íà÷àëîòî íà ëÿâàòà îáëàñò èìà ãîëÿìî è 
+      óäåáåëåíî çàãëàâèå. Àêî ñà íàïðàâåíè ïðîìåíè â ïðèñúåäèíåíèòå 
+      ïàïêè, ñïèñúêà ìîæå äà áúäå ïðåçàðåäåí ñ âðúçêàòà ïîä çàãëàâèåòî.
+      Òàçè âðúçêà å îçàãëàâåíà "Ïðåçàðåäè ñïèñúêà ñ ïàïêèòå".
+      </p><p>
+      Ïúðâàòà ïàïêà êîÿòî âèæäàòå ñúäúðæà ïîëó÷åíàòà ïîùà. Â äÿñíî îò
+      ïúðâàòà ïàïêà â êàâè÷êè ñà óêàçàíè áðîÿ íà <I>íåïðî÷åòåíèòå</I> ïèñìà.
+      Òîçè áðîé ñå ðàçëè÷àâà îò îáùèÿ áðîé íà ïèñìàòà ïîêàçàíè ïðè îòâàðÿíåòî 
+      íà ïàïêàòà.  Ïîä ãëàâíàòà ïàïêà ñà äðóãèòå ïàïêè èëè ïîäïàïêè. Öâåòåâåòå 
+      èì ñà ðàçëè÷íè â çàâèñèìîñò îò èçáðàíàòà òåìà ñòðàíèöàòà ñ îïöèèòå.
+      </p>
+   </description>
+</section>   
+
+<section>
+   <title>
+      Èçòðèâàíå
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ìîæåòå äà èçòðèåòå âñÿêà ïàïêà ïîêàçàíà â ñïèñúêà íà ïàäàùîòî ìåíþ â ëÿâî îò áóòîíà 
+      "Èçòðèé". Çàáåëåæåòå, ÷å ñïèñúêà ìîæå äà <B>íå</B> ñúäúðæà âñè÷êè ïîêàçàíè ïàïêè.
+      Ñïåöèàëíèòå ïàïêè êàòî Sent è Trash íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè è ðàçáèðà ñå íå 
+      ìîæåòå äà èçòðèåòå INBOX.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+
+<section>
+   <title>
+      Ñúçäàé ïàïêà
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ïàïêèòå ìîãà äà áúäàò ñúçäàäåíè ïðîñòî êàòî âúâåäåòå æåëàíîòî èìå â òåêóùîòî ïîëå 
+      è íàòèñíåòå áóòîíà "Ñúçäàé". Àêî æåëàåòå òàçè ïàïêà äà áúäå ïîäïàïêà íà äðóãà, 
+      ìîæåòå äà èçáåðåòå òîâà îò ïàäàùîòî ìåíþ ñúñ ñïèñúêà íà ïàïêèòå. 
+      </p>
+      <p>
+      Íà íÿêîè ïîùåíñêè ñúðâúðè èìà äâà òèïà ïàïêè. Åäèí êîéòî ñúäúðæà ïèñìàòà è åäèí êîéòî 
+      ñúäúðæà ïàïêèòå. Ìîæåòå äà âèäèòå îïöèÿòà íàðå÷åíà "Íåêà òàçè ïàïêà ñúäúðæà ïîäïàïêè".
+      Àêî íàïðàâèòå òîâà è ìàðêèðàòå òàçè îïöèÿ, ïàïêàòà êîÿòî ñúçäàäåòå ùå ìîæå ñàìî äà ñúäúðæà
+      ïàïêè, íî íå è ïèñìà. Èíà÷å ùå ìîæåòå äà ñúõðàíÿâàòå ñàìî ïèñìà, íî íå è ïàïêè.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Ïðåèìåíóâàé ïàïêàòà
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ìîæåòå äà ïðåèìåíóâàòå êîÿ äà å ïàïêà ïîêàçàíà â ïàäàùîòî ìåíþ â ëÿâî îò áóòîíà "Ïðåèìåíóâàé".
+      Çàáåëåæåòå, ÷å òîçè ñïèñúê ìîæå è äà <B>íå</B> âêëþ÷âà âñè÷êè ïàïêè, ïîêàçàíè â ëåâèÿ ôðåéì.
+      Ïî î÷åâèäíè ïðè÷èíè íå ìîæåòå äà ïðåèìåíóâàòå ïàïêèòå sent, trash, è INBOX.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Îòñòðàíè/Ïðèñúåäèíè
+   </title>
+   <description>
+      Äåôèíèöèè:<br>
+      <i>Ïðèñúåäèíè</i>: Çà äà ðåãèñòðèðàòå ïàïêà â ïîùåíñêèÿ ñúðâúð, êîåòî Âè ïîçâîëÿâà äà 
+      ðàçãëåæäàòå ñïèñúêà ñ ïàïêèòå.<br>
+      <i>Îòñòðàíè</i>: Ïðîòèâîïîëîæíîòî íà ïðèñúåäèíÿâàíåòî. Òîâà îòðåãèñòðèðâà ïàïêà îò ïîùåíñêèÿ ñúðâúð.<br>
+      <br><p>
+      Ìîæåòå äà èçáåðåòå êîëêîòî ñè ïîæåëàåòå ïàïêè è äà ãè ïðèñúåäèíÿâàòå è îòñòðàíÿâàòå, ñëåä òîâà òðÿáâà äà 
+      êëèêíåòå âúðõó áóòîíà ïîä ïîëåòî, çà äà èìà åôåêò îò äåéñòâèåòî âè. Ùå çàáåëåæèòå, ÷å ïàïêèòå ñå
+      ïðåìåñòâàò â äðóãîòî ïàäàùî ìåíþ. Ñëåä òîâà ìîæåòå äà ãè ïðèñúåäèíèòå îòíîâî èëè äà ãè îòñòðàíèòå â çàâèñèìîñò
+      îò æåëàíèåòî âè.
+      </p>
+   </description>
+</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/bg_BG/main_folder.hlp b/help/bg_BG/main_folder.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f928335
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,43 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Èíäåêñ íà ïèñìàòà
+   </title>
+   <summary>
+      Èìåòî ìîæå äà çâó÷è ñëîæíî, íî òîâà å ïðîñòî ñïèñúêà ñ ïèñìàòà êîèòî ñà â äàäåíà ïàïêà.
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Èíäåêñúò íà ïèñìàòà
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ñëåä êàòî êëèêíåòå íà ïàïêà (â ëåâèÿ ôðåéì), ùå ñå îçîâåòå â èíäåêñà íà ïèñìàòà.
+      Òîâà ïîêàçâà ïèñìàòà â èçáðàíàòà ïàïêà. Ïîä ìåíþòî çà èçáîð èìà ëèíèÿ êîÿòî Âè 
+      èíôîðìèðà êîè ïèñìà ðàçãëåæäàòå ïî íîìåðà è êîëêî îáùî ïèñìà èìàòå.
+      </p><p>
+      Íàïðèìåð: Ïðåãëåä íà ïèñìàòà: <B>20</B> äî <B>30</B> (45 îáùî).
+      </p><p>
+      Çàáåëåæåòå, ÷å áðîÿ íà îáùèòå ïèñìà ìîæå äà áúäå ðàçëè÷åí îò áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå
+      êîéòî ìîæå äà âèäèòå â äÿñíî îò ãëàâíàòà ïàïêà íà ïîùàòà.
+      </p><p>
+      Ñëåäâà ëåíòà ñ òðè áóòîíà. Â ëÿâî èìà ïàäàùî ìåíþ â êîåòî ñà ïîêàçàíè òåêóùî
+         ïðèñúåäèíåíèòå ïàïêè. Âñÿêî ñåëåêòèðàíî ïèñìî ùå áúäå ïðåìåñòåíî â èçáðàíàòà 
+         ïàïêà ñëåä íàòèñêàíåòî íà áóòîíà "Ïðåìåñòè". Â äÿñíàòà ñòðàíà íà òàçè ëåíòà å áóòîíà 
+         "Èçòðèé", êîéòî ñëóæè çà èçòðèâàíå íà èçáðàíèòå ïèñìà. Ïðîñòî èçáåðåòå íåíóæíèòå 
+         ïèñìà è íàòèñíåòå áóòîíà.
+      </p><p>
+         Ñëåäâàò òðè ïîëåòà (Äàòà, Îò è Òåìà). Òåçè çàãëàâèÿ ðàçäåëÿò ñïèñúêà íà ïèñìàòà
+         íà ëîãè÷åñêè ÷àñòè. "Îò" âè ïîêàçâà îò êîãî å ïèñìîòî. Èëè ïîíå îò êîé email àäðåñ
+         èäâà òî. "Äàòà" ïîêàçâà äåíÿ â êîéòî å èçïðàòåíî ïèñìîòî. "Òåìà" ïîêàçâà êàêâî å
+         âúâåë èçïðàùà÷à êàòî òåìà íà ïèñìîòî. <b>Çàáåëåæêà: </b> Ìåæäó ïîëåòàòà "Îò" è "Òåìà"
+         èìà ìàëêà êîëîíà áåç çàãëàâèå. Òàì ìîæå äà áúäàò ñèìâîëè "+", "!" èëè "A".
+         Àêî âèäèòå "+" òîâà îçíà÷àâà, ÷å ïèñìîòî èìà ïðèêðåïâàíèÿ, àêî âèäèòå "A", òîâà îçíà÷àâà, ÷å
+         ñòå îòãîâîðèëè íà òîâà ïèñìî è àêî âèäèòå "!", òîâà îçíà÷àâà, ÷å ïèñìîòî å ìàðêèðàíî êàòî ñïåøíî!
+      </p><p>
+         Âñè÷êî îñòàíàëî å ôàêòè÷åñêàòà òàáëèöà íà ïèñìàòà. Ùå çàáåëåæèòå, ÷å íå ïðî÷åòåíèòå ïèñìà ñà
+         ñ <b>óäåáåëåí</b> øðèôò, çà ðàçëèêà îò ïðî÷åòåíèòå êîèòî ñà ñ íîðìàëåí.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/bg_BG/options.hlp b/help/bg_BG/options.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..674c5a8
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,194 @@
+<chapter>
+       <title>
+               Îïöèè
+       </title>
+       <summary>
+               Ìîæåòå äà ñè íàñòðîèòå íà÷èíà ïî êîéòî èçãëåæäà è êàê ñå äúðæè SquirrelMail
+               êàòî óñòàíîâèòå ðàçëè÷íèòå îïöèè â òàçè ñåêöèÿ.
+       </summary>
+       <description>
+               <p>
+                       Åäíî îò íàé-ãîëåìèòå ïðåäèìñòâà íà SquirrelMail å íèâîòî äî êîåòî ìîæå äà áúäå
+                       íàñòðîåí. Â çàâèñèìîñò îò êîíôèãóðàöèÿòà, ìîæå äà èìàòå ðàçëè÷íè òåìè, åçèöè, 
+                       ïàïêè è äðóãè âúçìîæíîñòè. Âñè÷êè òå ìîãàò äà áúäàò ïðîìåìåíè áåç äà ñå âëèÿå
+                       íà äðóãèòå ïîòðåáèòåëè íà ñèñòåìàòà. Èìà ïåò îñíîâíè ÷àñòè â Îïöèè: Ëè÷íè, 
+                       Âèçóàëíè, Îöâåòÿâàíå íà ïèñìàòà, Ïàïêè è Ðåä íà èíäåêñà.
+               </p>
+       </description>
+</chapter>
+
+<section>
+       <title>
+               Ëè÷íà Èíôîðìàöèÿ
+       </title>
+       <description>
+               <b>Ïúëíî èìå</b><br>
+               Òóê òðÿáâà äà íàïèøåòå öÿëîòî ñè èìå. Íàïðèìåð, "Èâàí Ïåòðîâ". Òîâà èìå ñå ïîêàçàâà
+               íà õîðàòà äî êîèòî èçïðàùàòå ïèñìà. Òå ùå âèäÿò, ÷å å èçïðàòåíî îò "Èâàí Ïåòðîâ".
+               Àêî íå ïîïúëíèòå òîâà ïîëå, òå ùå âèäÿò ñàìî email àäðåñà âè, íàïðèìåð: 
+               "stan@stud.ru.acad.bg".
+
+               <br><br>
+
+               <b>Email Àäðåñ</b><br>
+               <i>Íåçàäúëæèòåëíî</i> - Àêî email àäðåñà âè å ðàçëè÷åí îò òîçè êîéòî âè å àâòîìàòè÷íî
+               ñâúðçàí ïðè âëèçàíåòî â SquirrelMail, ìîæåòå äà ãî ïðîìåíèòå òóê
+               <br><br>
+
+               <b>Îòãîâîðè íà</b><br>
+               <i>Íåçàäúëæèòåëíî</i> - Òîâà å email àäðåñà íà êîéòî õîðàòà ùå âè îòãîâàðÿ, êîãàòî
+               èçïðàòÿò îòãîâîð íà ïèñìàòà âè. Àêî òîé å ðàçëè÷åí îò email àäðåñà îò êîéòî èçïðàùàòå,
+               ìîæåòå äà ãî íàïèøåòå òóê. Òîâà å ïîëåçíî àêî èñêàòå õîðàòà äà îòãîâàðÿò íà ïèñìàòà
+               âè, íàïðèìåð âúâ âàøèÿ Yahoo àêàóíò à íå íà àäðåñà âè â îôèñà.
+               <br><br>
+
+               <b>Ñèãíàòóðà</b><br>
+               <i>Íåçàäúëæèòåëíî</i> - Ñèãíàòóðèòå ñå ïðèêðåïÿò êúì êðàÿ âñè÷êè ïèñìà êîèòî èçïðàùàòå.
+               Àêî èñêàòå ñèãíàòóðà, òðÿáâà äà ñòå ñèãóðíè, ÷å ïîëåòî çà îòìåòêà äî "Èçïîëçâàé ñèãíàòóðè"
+               å ìàðêèðàíî è ñëåä òîâà ïîïúëíåòå ñèãíàòóðàòà â ïîëåòî ïî-äîëó.
+               <br><br>
+       </description>
+</section>
+
+<section>
+       <title>
+               Âèçóàëíè íàñòðîéêè
+       </title>
+       <description>
+               <b>Òåìà</b><br>
+               SquirrelMail ïðåäëàãà ðàçëè÷íè òåìè çà âàøàòà âèçóàëíà íàñëàäà. Ìîæåòå äà 
+               èçáåðåòå ìåæäó ìíîãîòî ïîêàçàíè òåìè àêî èñêàòå ðàçáèðà ñå.
+               <br><br>
+
+               <b>Åçèê</b><br>
+               Àêî àíãëèéñêèÿ íå âè å ðîäåí åçèê, ìîæåòå ëåñíî äà ïðîìåíèòå åçèêà íà êîéòî 
+               äà âè ñå âèçóàëèçèðàò ïî-ãîëÿìà ÷àñò îò íåùàòà. Àêî æåëàíèÿò îò âàñ åçèê å
+               â ñïèñúêà, ìîæåòå äà ãî èçáåðåòå è â âñè÷êè ïèñìà ñâúðçàíè ñúñ SquirrelMail ùå
+               áúäàò íà òîçè åçèê. Çàáåëåæåòå, ÷å òîâà íå ïðåâåæäà âõîäÿùèòå âè ïèñìà èëè èìåíà 
+               íà ïàïêè.
+               <br><br>
+
+               <b>Èçïîëçâàé Javascript êíèãà ñ àäðåñè?</b><br>
+               Åäíà îò îñíîâíèòå íè öåëè å äà ñúçäàäåì òàêà SquirrelMail, ÷å äà íÿìà èçîáùî
+               Javascript âúâ íèòî åäíà ñòðàíèöà. Íî íÿêîè îò íàøèòå ðàçðàáîò÷èöè íàïðàâèõà 
+               ìíîãî äîáðî ñðåäñòâî çà òúðñåíå â êíèãàòà ñ àäðåñè êîåòî èçïîëçâà Javascript.  
+               Âìåñòî äà ÿ îòñòðàíèì, íèå äàäîõìå âúçìîæíîñò íà ïîòðåáèòåëÿ ñàì äà ñè èçáèðà
+               äàëè äà ïîëçâà HTML êíèãà ñ àäðåñè èëè Javascript. Àêî íå ðàçáèðàòå çà êàêâî
+               ñòàâà âúïðîñ ïî-ñèãóðíî å äà îñòàâèòå îïöèÿòà HTML.
+               <br><br>
+
+               <b>Áðîé íà ïèñìàòà â èíäåêñà</b><br>
+               Òîâà å áðîÿò íà ïèñìàòà, êîèòî ùå ñå ïîêàæàò â äàäåí ìîìåíò. Àêî èìà
+               ïîâå÷å ïèñìà îò òîçè áðîé, ùå âèäèòå âðúçêè "Íàçàä" è "Íàïðåä" â
+               ãîðíàòà è äîëíàòà ÷àñò íà ñïèñúêà, êîèòî ùå âè îòâåäàò ñúîòâåòíî êúì ïðåäèøíèòå
+               èëè ñëåäâàùèòå ïèñìà.
+               <br><br>
+
+               <b>Ïðåíåñè âõîäÿùèÿ òåêñò îò ñèìâîë</b><br>
+               Íà êîé ñèìâîë äà ñå èçâúðøè ïðåíàñÿíåòî íà òåêñòà.Òîâà ïðåäïàçâà ïèñìàòà îò ñêðîëèðàíå
+               èçâúí åêðàíà. Îáèêíîâåíî 86 å äîñòàòú÷íî ñèãóðíà ñòîéíîñò, íî ìîæåòå ñïîêîéíî äà ñè
+               ãî ïðîìåíèòå àêî èñêàòå.
+               <br><br>
+
+               <b>Ðàçìåð íà ïðîçîðåöà íà ðåäàêòîðà</b><br>
+               Êîëêî øèðîêî áèõòå èñêàëè äà å ïîëåòî çà "Ñúñòàâÿíå" íà íîâî ïèñìî? Òîâà å
+               áðîÿ ñèìâîëè íà ðåä, êîèòî ùå ìîæåòå äà âúâåäåòå ïðåäè òåêñòà äà ñå ïðåíåñå.
+               <br><br>
+
+               <b>Øèðèíà íà ñïèñúêà íà ïàïêèòå â ëÿâî</b><br>
+               Â ëÿâàòà ñòðàíà íà ïðîçîðåöà íà áðàóçúðà âè, ùå âèäèòå ñïèñúê íà ïàïêèòå.
+               Ñ òàçè îïöèÿ ìîæåòå äà èçáåðåòå êîëêî øèðîê ùå áúäå òîé. Àêî ñòå èçáðàëè ìíîãî
+               äúëãè èìåíà íà ïàïêèòå èëè ãîëåìè øðèôòîâå, ùå áúäå äîáðå äà ãî óñòàíîâèòå ñ ïî-ãîëÿìà
+               ñòîéíîñò. Èíà÷å, ìîæåòå äà ãî óñòàíîâèòå òàêà, ÷å äà âè ãóáè ìèíèìàëíî ïðîñòðàíñòâî îò åêðàíà.
+               <br><br>
+
+               <b>Àâòîìàòè÷íî ïðåçàðåæäàíå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå</b><br>
+               SquirrelMail èìà ôóíêöèîíàëíîñòòà àâòîìàòè÷íî äà ïðåçàðåæäà ñïèñúêà íà ïàïêèòå
+               ðàçïîëîæåí â ëÿâàòà ñòðàíà íà ïðîçîðåöà íà áðàóçúðà âè. Òîâà ñúùî òàêà ùå îáíîâè
+               áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ïèñìà âúâ âñÿêà ïàïêà. Òîâà å äîáúð íà÷èí äà ïðîâåðèòå íåïðî÷åòåíèòå
+               ïèñìà â INBOX áåç äà å íåîáõîäèìî äà êëèêàòå âúðõó íåãî âñåêè ïúò.
+               <br><br>
+       </description>
+</section>
+
+<section>
+       <title>
+               Îöâåòÿâàíå íà ïèñìàòà
+       </title>
+       <description>
+               Èäåÿòà å, ÷å àêî ñòå ñå ïðèñúåäèíèëè êúì ìíîãî ïîùåíñêè ñïèñúöè,
+               å äîñòà òðóäíî äîêàòî ïðåëèñòâàòå ïèñìàòà äà ñå ðàçëè÷íè êîå ïèñìî îò êúäå èäâà.
+               ×ðåç îöâåòÿâàíå íà ïèñìàòà, ìîæåòå äà èìàòå ðàçëè÷åí öâÿò íà ôîíà íà âñè÷êè
+               ïèñìà èäâàùè îò äàäåí ïîùåíñêè ñïèñúê.<br><br>
+               
+               Êëèêíåòå íà [Íîâî] çà äà äîáàâèòå íîâî, èëè [Ðåäàêòèðàíå] çà äà ðåäàêòèðàòå ñúùåñòâóâàùî,
+               êàòî ïðè òîâà ïî-äîëó ùå ñå ïîÿâÿò ñúîòâåòíèòå îïöèè.<br><br>
+      
+               <b>Èäåíòèôèöèðàùî èìå:</b><br>
+               Òîâà å ïðîñòî èìåòî ñ êîåòî ñå èäåíòèôèöèðà äàäåíî îöâåòÿâàíå. Íàïðèìåð, àêî äîáàâèòå îöâåòÿâàíå
+               ïèñìî èçïðàòåíî òî ìàéêà âè, ìîæå äà ãî óñòàíîâèòå íà "Îò ìàìà".<br><br>
+
+               <b>Öâÿò</b><br>
+               Òîâà å êîíêðåòíèÿò öâÿò íà ôîíà. Ìîæåòå äà èçáåðåòå èçìåæäó ïðåäåôèíèðàíèòå öâåòîâå, êîèòî
+               íèå ñìå ïîäáðàëè çà âàñ èëè ìîæå äà âúâåäåòå øåñòíàäåñåòè÷åí êîä çà öâåòà êîéòî æåëàåòå
+               (íàïð. a6b492). Àêî èçáåðåòå äà âúâåæäàòå ñâîé ñîáñòâåí öâÿò, òðÿáâà äà èçáåðåòå ðàäèî áóòîíà
+               ïðåä íåãî òàêà, ÷å äà áúäå èçáðàí. Îñâåí ãîðíèòå äâà íà÷èíà, äàäåí öâÿò ìîæåòå äà èçáåðåòå
+               è ÷ðåç ðàäèî áóòîíèòå â äîëíàòà ÷àñò íà ëåíòàòà çà èçáðî íà öâÿò.
+               <br><br>
+
+               <b>Ñúâïàäà ñ:</b><br>
+               Òóê ìîæåòå äà èçáåðåòå ôðàçàòà çà ñúâïàäåíèå. Îò ïàäàùîòî ìåíþ, ìîæåòå äà èçáåðåòå ñ êîå
+               ïîëå íà çàãëàâíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî äà ñúâïàäà, à â òåêñòîâîòå ïîëå äà âúäåòå ôðàçàòà 
+               (stan@stud.ru.acad.bg).
+               <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+       <title>
+               Íàñòðîéêè íà ïàïêèòå
+       </title>
+       <description>
+               <b>Folder Path</b><br>
+               On some system this will not be displayed.  If you don't see this option, just
+               ignore this.  On other systems, this is quite a necessary feature.  Usually the
+               option that is in there is what should be there.  This is the folder in your
+               home directory that holds all your email folders.  If you don't understand this,
+               just leave it what it is.
+               <br><br>
+
+               <b>Ïàïêà Trash</b><br>
+               Ìîæåòå äà èçáåðåòå â êîÿ ïàïêà äà ñå ñúõðàíÿâàò èçòðèòèòå îò âàñ ïèñìà.
+               Àêî íå èñêàòå äà ñå ñúõðàíÿâàò â íèêîÿ ïàïêà, óñòàíîâåòå òîâà â 
+               "Íå èçïîëçâàé Trash".<br><br>
+
+               <b>Ïàïêà Sent</b><br>
+               Ìîæåòå äà èçáåðåòå â êîÿ ïàïêà äà ñå ñúõðàíÿâàò èçïðàòåíèòå îò âàñ ïèñìà.
+               Àêî íå èñêàòå äà ñå ñúõðàíÿâàò â íèêîÿ ïàïêà, óñòàíîâåòå òîâà â 
+               "Íå èçïîëçâàé Sent".<br><br>
+
+               <b>Ïàïêà Draft</b><br>
+               Ìîæåòå äà èçáåðåòå â êîÿ ïàïêà äà ñå ñúõðàíÿâàò ÷åðíîâàòà íà âàøèòå ïèñìà.
+               Àêî íå èñêàòå äà ñå ñúõðàíÿâàò â íèêîÿ ïàïêà, óñòàíîâåòå òîâà â 
+               "Íå èçïîëçâàé Draft".<br><br>
+
+               <b>Ïîëîæåíèå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå</b><br>
+               Îñòàâÿì òîâà áåç êîìåíòàð.<br><br>
+
+               <b>Äúëæèíà íà ñïèñúêà íà ïàïêèòå</b><br>
+               Îñòàâÿì òîâà áåç êîìåíòàð.<br><br>
+
+               <b>Àâòîìàòè÷íî ïðåçàðåæäàíå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå</b><br>
+               Ìîæåòå äà óêàæåòå äàëè èëè íà êîëêî âðåìå äà ñå ïðåçàðåæäà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå.<br><br>
+
+
+               <b>Ïîçâîëè ñúîáùåíèå çà íîâè ïèñìà</b><br>
+               Òàçè îïöèÿ óêàçâà êàê äà áúäàò ïîêàçâàíè íîâèòå ïèñìà â ñïèñúêà ñ ïàïêèòå.
+               Àêî óñòàíîâèòå òîâà â "Áåç ñúîáùåíèå" íÿìà äà áúäåòå óââäîìÿâàíè çà íîâèòå ïèñìà.
+               Àêî óñòàíîâèòå òîâà â "Ñàìî ÂÕÎÄßÙÈ", êîãàòî èìàòå íîâî ïèñìî, ïàïêà ÂÕÎÄßÙÈ ùå
+               ñòàíå ñ óäåáåëåí øðèôò è â ñêîáè ùå ñå ïîÿâè áðîÿ íå íåïðî÷åòåíèòå ïèñìà.
+               Àêî óñòàíîâèòå òîâà â "Âñè÷êè ïàïêè" òîâà ïîâåäåíèå ùå èìàò âñè÷êè ïàïêè.
+               Àêî çàáåëåæèòå ÷å ñïèñúêà ñ ïàïêèòå âè ñå çàðåæäà áàâíî, ìîæåòå äà óñòàíîâèòå òîâà
+               â "Ñàìî ÂÕÎÄßÙÈ" èëè â "Áåç ñúîáùåíèå".<br><br>
+   </description>
+</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/bg_BG/read_mail.hlp b/help/bg_BG/read_mail.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c8315be
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,175 @@
+<chapter>
+   <title>
+      ×åòåíå íà ïèñìàòà
+   </title>
+   <summary>
+      Âúçìîæíîñòòà çà ÷åòåíå äà ïèñìà å åäíî îò íàé-îñíîâíèòå ñâîéñòâà íà
+      åäèí email êëèåíò. SquirrelMail èìà ñúâñåì ìàëêî âúçìîæíîñòè çà âðåìåòî
+      ïðåç êîåòî ÷åòåòå ïîùàòà. Òóê å îáÿñíåíî êàêâî ïðàâè âñÿêî îò òÿõ.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Êëèêíåòå íà òåìàòà íà åäíî ïèñìî è ïèñìîòî ùå ñå ïîêàæå.
+      Âåðîÿòíî ñòå çàáåëÿçàëè, ÷å email-èòå è óåá àäðåñèòå ñà âðúçêè, òàêà ÷å
+      ìîæåòå äà êëèêíåòå âúðõó òÿõ è äà èçïðàòèòå ïèñìî èëè äà îòâîðèòå ñòðàíèöà.
+      Äðóãà åëåãàíòíà âúçìîæíîñò å, ÷å ïèñìàòà ñà îöâåòåíè.
+      Ñòàíäàðòíî çà îòãîâîð å äà ñå çàãðåäè ïðåäèøíîòî ïèñìî ñ ">" ïðåäè âñÿêà ëèíèÿ.
+      Ïèñìîòî íà êîåòî ñòå îòãîâîðèòè ùå èìà ðàçëè÷åí öâÿò â ñðàâíåíèå ñ íîâèÿ òåêñò.
+      Ïðè ÷åòåíåòî íà ïèñìî â ãîðíàòà ÷àñò èìà åäíà ëåíòà ðàçäåëåíà íà òðè ÷àñòè.
+      ×ðåç òåçè îò ëÿâàòà ÷àñò ìîæåòå äà ñå âúðíåòå êúì ñïèñúêà ñ ïèñìàòà èëè äà èçòðèåòå 
+      ïèñìî. ×ðåç ñðåäíàòà ÷àñò ìîæåòå äà ñå îòâàðÿòå ïðåäèøíîòî èëè ñëåäâàùîòî ïèñìî.
+      Â äÿñíî ñà ïðåäñòàâåíèÿ íÿêîëêî ôóíêöèè çà ïèñìîòî.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Ñïèñúê ñ ïèñìàòà
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Êëèêíåòå íà òàçè âðúçêà çà äà ñå âúðíåòå â ïàïêàòà îò êîÿòî ñòå äîøëè.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Èçòðèé
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Êëèêíåòå âúðõó òàçè âðúçêà çà äà èçòðèåòå ïèñìîòî êîåòî ðàçãëåæäàòå â ìîìåíòà.
+      Ñ òîâà ùå áúäàò èçòðèòè è âñè÷êè ïðèêðåïâàíèÿ êúì èçòðèòîòî ïèñìî. Ïðåäîòâðàòåòå
+      çàãóáàòà íà ïðèêðåïâàíèÿòà êàòî ãè èçòåãëèòå ïðåäè òîâà (îáÿñíåíî å ïî äîëó â òàçè
+      ãëàâà).
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Íàâèãàöèÿ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Â öåíòðàëíàòà ÷àñò íà ïîëåòî ñà íàâèãàöèîííèòå áóòîíè.
+       
+      </p>
+   </description>
+</section>
+<section>
+   <title>
+      Íàçàä
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Êëèêíåòå âúðõó òàçè âðúçêà çà äà âèäèòå ïèñìîòî ïðåäè òåêóùîòî.
+       Ëèíêà &quot;Íàçàä&quot; ùå áúäå àêòèâåí ñàìî àêî èìà ïðåäèøíî ïèñìî, èíà÷å
+       ùå áúäå ïîêàçàíà êàòî îáèêíîâåí òåêñò.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+<section>
+   <title>
+      Íàïðåä
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Êëèêíåòå âúðõó òàçè âðúçêà çà äà âèäèòå ïèñìîòî ñëåä òåêóùîòî.
+       Ëèíêà &quot;Íàïðåä&quot; ùå áúäå àêòèâåí ñàìî àêî èìà ñëåäâàùî ïèñìî, èíà÷å
+       ùå áúäå ïîêàçàíà êàòî îáèêíîâåí òåêñò.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Ïðåïðàòè
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Â äÿñíàòà ÷àñò èìà âðúçêà &quot;Ïðåïðàòè&quot;, êàòî ïðè êëèêàíå âúðõó íåÿ
+      ùå ñå îòâîðè ñòðàíèöàòà çà ñúñòàâÿíå íà íîâî ïèñìî. Ïðè òîâà â òÿëîòî íà
+      ïèñìîòî ùå áúäå çàðåäåíî òÿëîòî íà ïèñìîòî êîåòî ñòå ïðåãëåæäàëè.
+      Â íà÷àëîòî íà òÿëîòî íà ïèñìîòî èìà íèç &quot;-------- Îðèãèíàëíî ïèñìî --------&quot;.
+      Ïúì îðèãèíàëíàòà òåìà å äîáàâåíî &quot;Fwd:&quot; çà äà ìîæå ïîëó÷àòåëÿ ëåñíî äà
+      ðàçáåðå, ÷å òîâà å ïðåïðàòåíî ïèñìî. Îñòàíàëèòå ïîëåòà ÷àêàò äà áúäàò ïîïúëíåíè îò âàñ.
+      Ìîæåòå äà ðåäàêòèðàïòå ñúäúðæàíèåòî íà ïîïúëíåíèòå ïîëåòà à ñúùî òàêà ìîæåòà è äà
+      íàïðàâèòå ïðèêðåïâàíå êúì òåêóùîòî ïèñìî.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Îòãîâîðè
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Êëèêåíåòå âúðõó òàçè âðúçêà çà äà èçïðàòèòå ïèñìî íà ÷îâåêà, 
+       êîéòî âè å èçïðàòèë òîâà êîåòî ðàçãëåæäàòå â ìîìåíòà.
+       Êúì îðèãèíàëíàòà òåìà íà ïèñìîòî ñå äîáàâÿ àâòîìàòè÷íî &quot;Re:&quot;.
+       Òåêñòà íà îðèãèíàëíîòî ïèñìî ñå ïîÿâÿâà â òåêñòîâîòî ïîëå. 
+       Òîçè ïúò, ïðåäè âñåêè ðåä íà òåêñòà íà îðèãèíàëíîòî ïèñìî å ïîñòàâåí ñèìâîëà ">".
+       Ìîæå áè ùå çàáåëåæèòå, ÷å ÷àñò îò îðèãèíàëíèÿ òåêñò íÿìà ñèìâîëà ">".
+       Òîâà å çàðàäè ïðåíàñÿíåòî íà ðåäîâåòå è ìîæå äà áúäå íåèçáåæíî.
+       Îïèòàéòå ñå äà íàñòðîèòå ñòîéíîñòòà íà <i>Ïðåíàñÿé âõîäÿùèÿ òåêñò îò ñèìâîë:<i> îò
+       ìåíþòî "Îïöèè > Âèçóàëíè íàñòðîéêè" êàòî ÿ óñòàíîâèòå íà ïî-ãîëÿìà ñòîéíîñò.
+       Òîâà âè ïîçâîëÿâà ëåñíî äà ïðàâèòå êîìåíòàð íà îòäåëíè ðåäîâå íà îðèãèíàëíîòî ïèñìî.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Îòãîâîðè íà âñè÷êè
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ñúùî êàêòî "Îòãîâîðè" ñ èçêëþ÷åíèå àí òîâà ÷å ñå îòãîâàðÿ íà âñè÷êè àäðåñè
+      îò õåäúðà íà ïèñìîòî.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Ïðåãëåäàé ïúëíèÿ õåäúð
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ïîêàçâà öåëèÿ õåäúð íà ïèñìîòî. Òîâà âêëþ÷âà ïúòÿ êîèòî å èçìèíàëî ïèñìîòî
+      äîêàòî ñòèãíå äî òóê, è îùå ìíîæåñòâî äåòàéëíà èíôîðìàöèÿ çà ñàìîòî ïèñìî.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Ñâàëè òîâà êàòî ôàéë
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Òàçè âðúçêà ùå îòêðèåòå äîëíàòà ÷àñò íà äîëíàòà ëåíòà.
+         Êëèêâàíåòî íà òàçè âðúçêà ùå âè ïîçâîëè äà çàïàçèòå òîâà ïèñìî íà ëîêàëíèÿ ñè
+         òâúðä äèñê êàòî ÷èñò òåêñò. Êúì ãîðíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî ùå áúäå ïðèêðåïåíà çàãëàâíà ÷àñò.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Ïðèêðåïâàíèÿ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+         Âñè÷êè ôàéëîâå ïðèêðåïåíè êúì ïèñìîîòî ùå áúäàò ïîêàçàíè âè äîëíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî.
+         Âñåêè ôàéë å ïðåäñòàâåí êàòî âðúçêà ñ îïèñàíèå íà òèïà íà ôàéëà â äÿñíî. Ïðè êëèêàíå âúðõó
+         èìåòî íà ôàéëà ùå ïîêàæå ïðèêðåïåíèÿ ôàéë èëè ùå Âè ïîêàæå äèàëîãîâ ïðîçîðåö çà ñâàëÿíå,
+         â çàâèñèìîñò îò òèïà íà ôàéëà. Àêî èñêàòå äà ñâàëèòå ôàéëà (à íå äà âèäèòå ñúäúðæàíèåòî ìó) 
+         êëèêíåòå íà âðúçêàòà &quot;Èçòåãëè&quot;.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/bg_BG/search.hlp b/help/bg_BG/search.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8f531ed
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,72 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Òúðñåíå
+   </title>
+   <summary>
+      Òúðñè â ïàïêèòå ïî äàäåíè êðèòåðèè.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Ñ òîçè ïîëåçåí èíñòðóìåíò ìîæåòå äà òúðñèòå â îïðåäåëåíà ïàïêà ïî 
+      äàäåí êðèòåðèé êîéòî ñúâïàäà çà ðàçëè÷íèòå ïîëåòà íà õåäúðà.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Îáù ïðåãëåä
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ïðîñòî èçáèðàòå ïàïêàòà â êîÿòî èñêàòå äà òúðñèòå, âúâåæäàòå êðèòåðèèòå çà
+      òúðñåíåòî è èçáèðàòå ÷àñòòà îò ïèñìîòî â êîÿòî äà òúðñè. Êîãàòî ïðåäàäåòå äàííèòå,
+      ùå ñå ïîÿâè ñïèñúêà ñ ïèñìàòà îòãîâàðÿùè íà êðèòåðèèòå. Ìîæåòå äà èçáåòåòå ïèñìîòî 
+      êîåòî èñêàòå äà ïðåãëåäàòå, è äà ãî ïðî÷åòåòå êàòî îáèêíîâåíî ïèñìî.
+      </p>
+      <p>
+      Çàáàëåæåòå, ÷å êîãàòî ÷åòåòå ïèñìî è ñëåä òîâà îòèäåòå â ñåêöèÿòà çà òúðñåíå, 
+      òåêóùàòà âè àêòèâíà ïàïêà ùå ñòàíå òàçè ïî ïîäðàçáèðàíå çà òúðñåíåòî.
+      Íàïðèìåð àêî ñòå â ïàïêà "Friends" è êëèêíåòå "Òúðñè", ïàïêàòà "Friends" âå÷å ùå
+      áúäå èçáðàíà çà òúðñåíå.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Êúäå ìîæåì äà òúðñèì
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Â äÿñíàòà ñòðàíà íà ïîëåòî çà âúâåäæàäå âèæäàòå ïàäàùî ìåíþ íà ìåñòàòà â 
+      êîèòî å âúçìîæíî äà ñå òúðñè. Òîâà âêëþ÷âà: Òÿëî, Íàâñÿêúäå, Òåìà, Îò, 
+      Êîïèå, Äî.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Òÿëî</b> - Òúðñè â òÿëîòî íà ïèñìîòî. Òîâà å ãëàâíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî
+      êúäåòî ñå íàìèðàò íàé-âàæíèòå íåùà.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Íàâñÿêúäå</b> - Òîâà òúðñè íàâñÿêúäå, âêëþ÷èòåëíîè â õåäúðèòå íà ïèñìîòî.
+      Ìîæå äà âúðíå ðåçóëòàòè, êîèòî íîðìàëíî íå áèõòå î÷àêâàëè.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Òåìà</b> - Òúðñè â òåìèòå íà âñè÷êè ïèñìà.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Îò</b> - Îò êîãî å ïèñìîòî. Çàáàëåæåòå, ÷å òî ìîæå äà áúäå ïîâå÷å îò òîâà
+      êîåòî äåéñòâèòåëíî ñå ïîêàçâà â ñïèñúêà ñ ïàïêèòå. Íîðìàëíîòî ïîëå "Îò"
+      âêëþ÷âà èìå è email àäðåñ, íî SquirrelMail îáèêíîâåíî ïîêàçâà ñàìî èìåòî.
+      Àêî êðèòåðèèòå çà òúðñåíå ñúâïàäíàò ñúñ ñúäúðæàíèåòî íà email àäðåñà, íî íå å 
+      ïîêàçàí, òîâà ïèñìî ùå áúäå èçâåäåíî êàòî îòãîâàðÿùî íà êðèòåðèèòå.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Äî</b> - Íà êîãî å èçïðàòåíî ïèñìîòî.  Ìîæå äà ñúäúðæà ìíîãî àäðåñè à íå 
+      âèíàãè ñàìî åäèí.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Êîïèå</b> - Ñúùîòî êàòî "Äî", ñ èçêëþ÷åíèå òîçè êúì êîãîòî å ïðàòåíî êîïèåòî.
+      </p>
+   </description>
+</section>
\ No newline at end of file
index 859d18a98b824030a738397432557ebb83123648..e7ac8f36ea155af34d8dc1fab4b75b01f1966a59 100644 (file)
Binary files a/locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and b/locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo differ
index 68b8f8c7c0632721b31b76faa0b1f580ba7ceff1..c1fe7bf07bfe57164d566b1f1c873249becce91d 100644 (file)
-# SquirrelMail Bulgarian Translation (1.92) supported by University of Rousse Computer Center
+# SquirrelMail Bulgarian Translation
 # Copyright (c) 1999-2003 The Squirrelmail Development Team
-# Stanislav Yordanov <stan@fashion.bg>, 2003.
-# 
+# Stanislav Yordanov <stan@stud.ru.acad.bg>, 2003.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: SquirrelMail 1.4.0RC1\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-01-02 13:20+0200\n"
-"Last-Translator: Stanislav Yordanov \n"
-"Language-Team: Bulgarian \n"
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-01-25 09:07+0100\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: Stanislav Yordanov <stan@stud.ru.acad.bg>\n"
+"Language-Team: Bulgarian <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=cp1251\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=cp-1251\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: StanProg PO-Editor 1.0\n"
 
-msgid "Delivery error report"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå íà mail-a"
+msgid "Address Book"
+msgstr "Êíèãà ñ àäðåñè"
 
-msgid "Undelivered Message Headers"
-msgstr "Õåäúðè íà íåïðèñòèãíàëîòî ïèñìî"
+msgid "All"
+msgstr "Âñè÷êè"
 
-msgid "(no subject)"
-msgstr "(íÿìà òåìà)"
+msgid "Name"
+msgstr "Èìå"
 
-msgid "Personal address book"
-msgstr "Ëè÷íà êíèãà ñ àäðåñè"
+msgid "E-mail"
+msgstr "E-mail"
+
+msgid "Info"
+msgstr "Èíôîðìàöèÿ"
+
+msgid "Source"
+msgstr "Èçòî÷íèê"
+
+msgid "To"
+msgstr "Äî"
+
+msgid "Cc"
+msgstr "Êîïèå"
+
+msgid "Bcc"
+msgstr "Bcc"
+
+msgid "Use Addresses"
+msgstr "Èçïîëçâàé àäðåñèòå"
+
+msgid "Address Book Search"
+msgstr "Òúðñåíå â êíèãàòà ñ àäðåñè"
+
+msgid "Search for"
+msgstr "Òúðñè çà"
+
+msgid "in"
+msgstr "â"
+
+msgid "All address books"
+msgstr "Âñè÷êè êíèãè ñ àäðåñè"
+
+msgid "Search"
+msgstr "Òúðñè"
+
+msgid "List all"
+msgstr "Èçâåäè âñè÷êè"
 
 #, c-format
-msgid "Database error: %s"
-msgstr "Ãðåøêà â áàçàòà äàííè: %s"
+msgid "Unable to list addresses from %s"
+msgstr "Íå ìîãà äà èçâåäà àäðåñèòå îò %s"
 
-msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr "Êíèãàòà çà àäðåñè e ñàìî çà ÷åòåíå"
+msgid "Your search failed with the following error(s)"
+msgstr "Òúðñåíåòî âè íå óñïÿ ïîðàäè ñëåäíèòå ãðåøêè"
+
+msgid "No persons matching your search was found"
+msgstr "Íÿìà õîðà, êîèòî äà îòãîâàðÿò íà òúðñåíåòî âè"
+
+msgid "Return"
+msgstr "Âðúùàíå"
+
+msgid "Close"
+msgstr "Çàòâîðè"
+
+msgid "Nickname"
+msgstr "Ïñåâäîíèì"
+
+msgid "Must be unique"
+msgstr "Òðÿáâà äà å óíèêàëåí"
+
+msgid "E-mail address"
+msgstr "E-mail àäðåñ"
+
+msgid "First name"
+msgstr "Èìå"
+
+msgid "Last name"
+msgstr "Ôàìèëèÿ"
+
+msgid "Additional info"
+msgstr "Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ"
+
+msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
+msgstr "Íå å äåôèíèðàíà ëè÷íà êíèãà ñ àäðåñè. Ñâúðæåòå ñå ñ àäìèíèñòðàòîðà"
+
+msgid "You can only edit one address at the time"
+msgstr "Ìîæåòå äà ðåäàêòèðàòå ñàìî åäèí àäðåñ â åäíî è ñúùî âðåìå"
+
+msgid "Update address"
+msgstr "Îáíîâè àäðåñèòå"
+
+msgid "ERROR"
+msgstr "ÃÐÅØÊÀ"
+
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Íåðàçïîçíàòà ãðåøêà"
+
+msgid "Add address"
+msgstr "Äîáàâè àäðåñà"
+
+msgid "Edit selected"
+msgstr "Ðåäàêòèðàé èçáðàíîòî"
+
+msgid "Delete selected"
+msgstr "Èçòðèé èçáðàíèòå"
 
 #, c-format
-msgid "User '%s' already exist"
-msgstr "Ïîòðåáèòåë '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà"
+msgid "Add to %s"
+msgstr "Äîáàâè êúì %s"
+
+msgid "Subject"
+msgstr "Òåìà"
+
+msgid "From"
+msgstr "Îò"
+
+msgid "Date"
+msgstr "Äàòà"
+
+msgid "Original Message"
+msgstr "Îðèãèíàëíî ïèñìî"
+
+msgid "Draft Email Saved"
+msgstr "×åðíîâàòà íà email-a ñà çàïèñàíè"
+
+msgid "Could not move/copy file. File not attached"
+msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ/êîïèðàì ôàéëà. Ôàéëà íå å ïðèêðåïåí"
+
+msgid "Draft Saved"
+msgstr "×åðíîâàòà íà email-a çàïèñàíè"
+
+msgid "Your Message has been sent"
+msgstr "Ïèñìîòî âè áåøå èçïðàòåíî"
+
+msgid "From:"
+msgstr "Îò:"
+
+msgid "To:"
+msgstr "Äî:"
+
+msgid "CC:"
+msgstr "Êîïèå"
+
+msgid "BCC:"
+msgstr "BCC"
+
+msgid "Subject:"
+msgstr "Òåìà:"
+
+msgid "Send"
+msgstr "Èçïðàòè"
+
+msgid "Attach:"
+msgstr "Ïðèêðåïè:"
+
+msgid "Add"
+msgstr "Äîáàâè"
+
+msgid "Delete selected attachments"
+msgstr "Èçòðèé èçáðàíèòå ïðèêðåïåíè ôàéëîâå"
+
+msgid "Priority"
+msgstr "Ïðèîðèòåò"
+
+msgid "High"
+msgstr "Âèñîê"
+
+msgid "Normal"
+msgstr "Íîðìàëåí"
+
+msgid "Low"
+msgstr "Íèñúê"
+
+msgid "Receipt"
+msgstr "Ðàçïèñêà"
+
+msgid "On Read"
+msgstr "Ïðè ÷åòåíå"
+
+msgid "On Delivery"
+msgstr "Ïðè äîñòàâêà"
+
+msgid "Signature"
+msgstr "Ñèãíàòóðà"
+
+msgid "Addresses"
+msgstr "Àäðåñè"
+
+msgid "Save Draft"
+msgstr "Çàïèøè ÷åðíîâàòà"
+
+msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
+msgstr "Íå ñòå ïîïúëíèëè ïîëåòî \"Äî:\"."
+
+msgid "said"
+msgstr "êàçà"
+
+msgid "quote"
+msgstr "ôðàçà"
+
+msgid "who"
+msgstr "êîé"
+
+msgid "Draft folder"
+msgstr "Ïàïêà Draft"
+
+msgid "Server replied: "
+msgstr "Îòãîâîð íà ñúðâúðà: "
+
+msgid "Illegal folder name. Please select a different name."
+msgstr "Íåëåãàëíî èìå íà ïàïêà. Ìîëÿ èçáåðåòå äðóãî èìå."
+
+msgid "Click here to go back"
+msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå âúðíåòå íàçàä"
+
+msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
+msgstr "Íå ñòå èçáðàëè ïàïêà çà èçòðèâàíå. Ìîëÿ, íàïðàâåòå ãî."
+
+msgid "Delete Folder"
+msgstr "Èçòðèé ïàïêà"
 
 #, c-format
-msgid "User '%s' does not exist"
-msgstr "Ïîòðåáèòåë '%s' íå ñúùåñòâóâà"
+msgid "Are you sure you want to delete %s?"
+msgstr "Ñèãóðíè ëè ñòå, ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå %s?"
 
-msgid "Global address book"
-msgstr "Ãëîáàëíà êíèãà ñ àäðåñè"
+msgid "Yes"
+msgstr "Äà"
 
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "Íÿìà òàêúâ ôàéë èëè äèðåêòîðèÿ"
+msgid "No"
+msgstr "Íå"
 
-msgid "Open failed"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå"
+msgid "Folders"
+msgstr "Ïàïêè"
 
-msgid "Can not modify global address book"
-msgstr "Íå ìîæå äà ñå ìîäèôèöèðà ãëîáàëíàòà êíèãà ñ àäðåñè"
+msgid "Subscribed successfully!"
+msgstr "Ïðèñúåäèíåí óñïåøíî!"
 
-msgid "Not a file name"
-msgstr "Íå å èìå íà ôàéë"
+msgid "Unsubscribed successfully!"
+msgstr "Îòñòðàíåí óñïåøíî!"
 
-msgid "Write failed"
-msgstr "Çàïèñà íåóñïåøåí"
+msgid "Deleted folder successfully!"
+msgstr "Ïàïêàòà èçòðèòà óñïåøíî!"
 
-msgid "Unable to update"
-msgstr "Îáíîâÿâàíåòî íåâúçìîæíî"
+msgid "Created folder successfully!"
+msgstr "Ïàïêàòà ñúçäàäåíà óñïåøíî!"
 
-msgid "Could not lock datafile"
-msgstr "Íå ìîæå äà ñå çàêëþ÷è ôàéëà ñ äàííèòå"
+msgid "Renamed successfully!"
+msgstr "Ïðåèìåíóâàíà óñïåøíî!"
 
-msgid "Write to addressbook failed"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíå â êíèãàòà ñ àäðåñè"
+msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
+msgstr "Ïðèñúåäèíÿâàíåòî íåóñïåøíî - Ïàïêàòà íå ñúùåñòâóâà."
 
-msgid "Error initializing addressbook database."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíå íà áàçàòà äàííè íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
+msgid "refresh folder list"
+msgstr "Ïðåçàðåäè ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
+
+msgid "Create Folder"
+msgstr "Ñúçäàé ïàïêà"
+
+msgid "as a subfolder of"
+msgstr "êàòî ïîäïàïêà íà"
+
+msgid "None"
+msgstr "Íÿìà"
+
+msgid "Let this folder contain subfolders"
+msgstr "Íåêà òàçè ïàïêà ñúäúðæà ïîäïàïêè"
+
+msgid "Create"
+msgstr "Ñúçäàé"
+
+msgid "Rename a Folder"
+msgstr "Ïðåèìåíóâàé ïàïêàòà"
+
+msgid "Select a folder"
+msgstr "Èçáåðè ïàïêàòà"
+
+msgid "Rename"
+msgstr "Ïðåèìåíóâàé"
+
+msgid "No folders found"
+msgstr "Ïàïêè íå ñà íàìåðåíè"
+
+msgid "Delete"
+msgstr "Èçòðèé"
+
+msgid "Unsubscribe"
+msgstr "Îòñòðàíè"
+
+msgid "Subscribe"
+msgstr "Ïðèñúåäèíè"
+
+msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
+msgstr "Íå ñà íàìåðåíè ïàïêè êîèòî äà ñå îòñòðàíÿò!"
+
+msgid "No folders were found to subscribe to!"
+msgstr "Íå ñà íàìåðåíè ïàïêè êîèòî äà ñå ïðèñúåäèíÿò!"
+
+msgid "Subscribe to:"
+msgstr "Ïðèñúåäèíè ñå êúì:"
+
+msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
+msgstr "Íå ñòå èçáðàëè ïàïêà çà èçòðèâàíå. Ìîëÿ, íàïðàâåòå ãî."
+
+msgid "Rename a folder"
+msgstr "Ïðåèìåíóâàé ïàïêàòà"
+
+msgid "New name:"
+msgstr "Íîâî èìå:"
+
+msgid "Submit"
+msgstr "Ïîòâúðäè"
+
+msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
+msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Ïîìîùíèòå ôàéëîâå íå ñà â òî÷íèÿ ôîðìàò!"
+
+msgid "Help"
+msgstr "Ïîìîù"
 
 #, c-format
-msgid "Error opening file %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà %s"
+msgid "The help has not been translated to %s. It will be displayed in English instead."
+msgstr "Òàçè ïîìîùíà èíôîðìàöèÿ íå å ïðåâåäåíà íà %s. Âìåñòî òîâà ùå áúäå ïîêàçàíà íà Àíãëèéñêè."
 
-msgid "Error initializing global addressbook."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíå íà ãëîáàëíàòà êíèãà ñ àäðåñè"
+msgid "Some or all of the help documents are not present!"
+msgstr "Íÿêîé îò ïîìîùíèòå äîêóìåíòè íå å íàìåðåí!"
+
+msgid "Table of Contents"
+msgstr "Ñúäúðæàíèå"
+
+msgid "Previous"
+msgstr "Íàçàä"
+
+msgid "Next"
+msgstr "Íàïðåä"
+
+msgid "Top"
+msgstr "Íà÷àëî"
+
+msgid "Viewing an image attachment"
+msgstr "Ïðåãëåä íà ïðèêðåïåíî èçîáðàæåíèå"
+
+msgid "View message"
+msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìîòî"
+
+msgid "Download this as a file"
+msgstr "Ñâàëè ãî êàòî ôàéë"
+
+msgid "Not available"
+msgstr "Íå å ïðåäîñòàâåíî"
+
+msgid "INBOX"
+msgstr "ÂÕÎÄßÙÈ"
+
+msgid "purge"
+msgstr "èç÷èñòè"
+
+msgid "Last Refresh"
+msgstr "Ïîñëåäíî ïðåçàðåæäàíå"
+
+msgid "Save folder tree"
+msgstr "Çàïàçè äúðâîòî íà ïàïêèòå"
+
+msgid "Login"
+msgstr "Âõîä"
+
+#, c-format
+msgid "%s Logo"
+msgstr "%s Ëîãî"
+
+#, c-format
+msgid "SquirrelMail version %s"
+msgstr "SquirrelMail âåðñèÿ %s"
+
+msgid "By the SquirrelMail Development Team"
+msgstr "îò òèìà ðàçðàáîòèë SquirrelMail"
+
+#, c-format
+msgid "%s Login"
+msgstr "%s Âõîä"
+
+msgid "Name:"
+msgstr "Èìå:"
+
+msgid "Password:"
+msgstr "Ïàðîëà:"
+
+msgid "No messages were selected."
+msgstr "Íÿìà èçáðàíè ïèñìà"
+
+msgid "Options"
+msgstr "Îïöèè"
+
+msgid "Message Highlighting"
+msgstr "Îöâåòÿâàíå íà ïèñìàòà"
+
+msgid "New"
+msgstr "Íîâî"
+
+msgid "Done"
+msgstr "Ãîòîâî"
+
+msgid "To or Cc"
+msgstr "Äî èëè Êîïèå"
+
+msgid "subject"
+msgstr "òåìà"
+
+msgid "Edit"
+msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
+
+msgid "No highlighting is defined"
+msgstr "Íå å äåôèíèðàíî îöâåòÿâàíå"
+
+msgid "Identifying name"
+msgstr "Èäåíòèôèöèðàùî èìå"
+
+msgid "Color"
+msgstr "Öâÿò"
+
+msgid "Dark Blue"
+msgstr "Òúìíî Ñèíüî"
+
+msgid "Dark Green"
+msgstr "Òúìíî Çåëåíî"
+
+msgid "Dark Yellow"
+msgstr "Òúìíî Æúëòî"
+
+msgid "Dark Cyan"
+msgstr "Òúìíî Ñèíüîçåëåíî"
+
+msgid "Dark Magenta"
+msgstr "Òúìíî Ïóðïóðíî"
 
-#, c-format
-msgid "Error initializing LDAP server %s:"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíåòî íà LDAP ñúðâúðà %s:"
+msgid "Light Blue"
+msgstr "Ñâåòëî Ñèíüî"
 
-msgid "Invalid input data"
-msgstr "Íåâàëèäíè âõîäíè äàííè"
+msgid "Light Green"
+msgstr "Ñâåòëî Çåëåíî"
 
-msgid "Name is missing"
-msgstr "Èìåòî ëèïñâà"
+msgid "Light Yellow"
+msgstr "Ñâåòëî Æúëòî"
 
-msgid "E-mail address is missing"
-msgstr "E-mail àäðåñà ëèïñâà"
+msgid "Light Cyan"
+msgstr "Ñâåòëî Ñèíüîçåëåíî"
 
-msgid "Nickname contains illegal characters"
-msgstr "Ïñåâäîíèìà ñúäúðæà íåâàëèäíè ñèìâîëè"
+msgid "Light Magenta"
+msgstr "Ñâåòëî Ïóðïóðíî"
 
-msgid "view"
-msgstr "ïðåãëåä"
+msgid "Dark Gray"
+msgstr "Òúìíî ñèâî"
 
-msgid "Business Card"
-msgstr "Áèçíåñ Êàðòà"
+msgid "Medium Gray"
+msgstr "Ñèâî"
 
-msgid "You must be logged in to access this page."
-msgstr "Òðÿáâà äà ñòå âëåçëè â ñèñòåìàòà çà äà èìàòå äîñòúï äî òàçè ñòðàíèöà."
+msgid "Light Gray"
+msgstr "Ñâåòëî Ñèâî"
 
-msgid "Sunday"
-msgstr "Íåäåëÿ"
+msgid "White"
+msgstr "Áÿëî"
 
-msgid "Monday"
-msgstr "Ïîíåäåëíèê"
+msgid "Other:"
+msgstr "Äðóã:"
 
-msgid "Tuesday"
-msgstr "Âòîðíèê"
+msgid "Ex: 63aa7f"
+msgstr "Ïðèìåð: 63aa7f"
 
-msgid "Wednesday"
-msgstr "Ñðÿäà"
+msgid "Matches"
+msgstr "Ñúâïàäà ñ"
 
-msgid "Thursday"
-msgstr "×åòâúðòúê"
+#, c-format
+msgid "Alternate Identity %d"
+msgstr "Àëòåðíàòèâíà èäåíòè÷íîñò %d"
 
-msgid "Friday"
-msgstr "Ïåòúê"
+msgid "Advanced Identities"
+msgstr "Ðàçøèðåíè èäåíòè÷íîñòè"
 
-msgid "Saturday"
-msgstr "Ñúáîòà"
+msgid "Default Identity"
+msgstr "Èäåíòè÷íîñò ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-msgid "January"
-msgstr "ßíóàðè"
+msgid "Add a New Identity"
+msgstr "Äîáàâè íîâà èäåíòè÷íîñò"
 
-msgid "February"
-msgstr "Ôåâðóàðè"
+msgid "Full Name"
+msgstr "Ïúëíî èìå"
 
-msgid "March"
-msgstr "Ìàðò"
+msgid "E-Mail Address"
+msgstr "E-Mail àäðåñ"
 
-msgid "April"
-msgstr "Àïðèë"
+msgid "Reply To"
+msgstr "Îòãîâîð íà"
 
-msgid "May"
-msgstr "Ìàé"
+msgid "Save / Update"
+msgstr "Çàïèñ / Îáíîâÿâàíå"
 
-msgid "June"
-msgstr "Þíè"
+msgid "Make Default"
+msgstr "Íàïðàâè ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-msgid "July"
-msgstr "Þëè"
+msgid "Move Up"
+msgstr "Ïðèäâèæè íà ãîðå"
 
-msgid "August"
-msgstr "Àâãóñò"
+msgid "Index Order"
+msgstr "Ðåä íà èíäåêñà"
 
-msgid "September"
-msgstr "Ñåïòåìâðè"
+msgid "Checkbox"
+msgstr "Ïîëå çà îòìåòêà"
 
-msgid "October"
-msgstr "Îêòîìâðè"
+msgid "Flags"
+msgstr "Ôëàãîâå"
 
-msgid "November"
-msgstr "Íîåìâðè"
+msgid "Size"
+msgstr "Ðàçìåð"
 
-msgid "December"
-msgstr "Äåêåìâðè"
+msgid "The index order is the order that the columns are arranged in the message index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to fit your needs."
+msgstr "Ðåä íà èíäåêñà å ðåäà ïî êîéòî ñà ïîäðåäåíè êîëîíèòå â èíäåêñà íà ïèñìàòà. Ìîæåòå äà äîáàâÿòå, ïðåìàõâàòå è ïðåìåñòâàòå êîëîíè çà äà ãè íàñòðîèòå ñïîðåä ïðåäïî÷èòàíèÿòà ñè." 
 
-msgid "D, F j, Y g:i a"
-msgstr "D, F j, Y g:i a"
+msgid "up"
+msgstr "íàãîðå"
 
-msgid "D, F j, Y G:i"
-msgstr "D, F j, Y G:i"
+msgid "down"
+msgstr "íàäîëó"
 
-msgid "g:i a"
-msgstr "g:i a"
+msgid "remove"
+msgstr "îòñòðàíè"
 
-msgid "G:i"
-msgstr "G:i"
+msgid "Return to options page"
+msgstr "Âúðíè ñå êúì ñòðàíèöàòà ñ îïöèèòå"
 
-msgid "D, g:i a"
-msgstr "D, g:i a"
+msgid "Personal Information"
+msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
 
-msgid "D, G:i"
-msgstr "D, G:i"
+msgid "Display Preferences"
+msgstr "Âèçóàëíè íàñòðîéêè"
 
-msgid "M j, Y"
-msgstr "M j, Y"
+msgid "Folder Preferences"
+msgstr "Íàñòðîéêè íà ïàïêèòå"
 
-#, c-format
-msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr "Ãðåøêà â áàçàòà äàííè çà ïðåäïî÷èòàíèÿòà (%s). Èçëèçàíåòî íå ïðèêëþ÷è íîðìàëíî"
+msgid "Successfully Saved Options"
+msgstr "Îïöèèòå óñïåøíî çàïèñàíè"
 
-msgid "Unknown user or password incorrect."
-msgstr "Ãðåøíà ïàðîëà èëè ïîòðåáèòåëñêî èìå"
+msgid "Refresh Folder List"
+msgstr "Ïðåçàðåäè ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
 
-msgid "Click here to try again"
-msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà îïèòàòå îòíîâî"
+msgid "Refresh Page"
+msgstr "Ïðåçàðåäè ñòðàíèöàòà"
 
-#, c-format
-msgid "Click here to return to %s"
-msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå âúðíåòå êúì %s"
+msgid "This contains personal information about yourself such as your name, your email address, etc."
+msgstr "Òóê ñå ñúõðàíÿâà âàøàòà ëè÷íà èíôîðìàöèÿ, êàòî íàïðèìåð èìå, email è ò.í."
 
-#, c-format
-msgid "%s Logo"
-msgstr "%s Ëîãî"
+msgid "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to you, such as the colors, the language, and other settings."
+msgstr "Ìîæåòå äà ïðîìåíèòå íà÷èíà ïî êîéòî èçãëåæäà SquirrelMail è ïî êîéòî âè ïîêàçâà èíôîðìàöèÿòà, êàòî íàïðèìåð öâåòîâåòå, åçèêà è äðóãè íàñòðîéêè."
 
-#, c-format
-msgid "SquirrelMail version %s"
-msgstr "SquirrelMail âåðñèÿ %s"
+msgid "Based upon given criteria, incoming messages can have different background colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the messages are from, especially for mailing lists."
+msgstr "Íà áàçàòà íà äàäåí êðèòåðèé, âõîäÿùèòå ïèñìà ìîãàò äà èìàò ðàçëè÷íè öâåòîâå íà ôîíà â ñïèñúêà ñ ïèñìàòà. Òîâà ùå âè ïîìîãíå ïî ëåñíî äà ðàçëè÷Àâàòå òîâà îò êîãî ñà ïèñìàòà, îñîáåíî ïîëåçíî ïðè ïîùåíñêè ñïèñúöè." 
 
-msgid "By the SquirrelMail Development Team"
-msgstr "îò òèìà ðàçðàáîòèë SquirrelMail"
+msgid "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
+msgstr "Òåçè íàñòðîéêè ïðîìåíÿò íà÷èíà ïî êîéòî ñå âèçóàëèçèðàò è ìàíèïóëèðàò ïàïêèòå."
 
-msgid "ERROR"
-msgstr "ÃÐÅØÊÀ"
+msgid "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the headers in any order you want."
+msgstr "Ðåäà íà èíäåêñà íà ïèñìàòà ìîæå äà áúäå ïðåàðàíæèðàí èëè ïðîìåíåí äà ñúäúðæà õåäúðèòå â ðåäà â êîéòî æåëàåòå."
 
-msgid "Go to the login page"
-msgstr "Îòèäåòå êúì ëîãèí ñòðàíèöàòà"
+msgid "Message not printable"
+msgstr "Ïèñìîòî íå å ïîäõîäÿùî çà ïå÷àòàíå"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
-"default preference file."
-msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ñúùåñòâóâà. Èçëåçòå, è ñëåä òîâà âëåçòå îòíîâî çà äà ñå ñúçäàäå ôàéë ïî ïîäðàçáèðàíå."
+msgid "Printer Friendly"
+msgstr "Âåðñèÿ çà ïå÷àò"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
+msgid "CC"
+msgstr "Êîïèå"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
+msgid "Print"
+msgstr "Èçïå÷àòàé"
 
-#, c-format
-msgid "Error opening %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s"
+msgid "View Printable Version"
+msgstr "Ïðåãëåä íà âåðñèÿòà çà ïå÷àò"
 
-msgid "Default preference file not found or not readable!"
-msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå ïî ïîäðàçáèðàíå íå ìîæå äà áúäå îòêðèò èëè íå ìîæå äà ñå ïðî÷åòå!"
+msgid "Read:"
+msgstr "Ïðî÷åòåíî"
 
-msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr "Ìîëÿ, ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ àäìèíèñòðàòîð è ñúîáùåòå çà ãðåøêàòà."
+msgid "Your message"
+msgstr "Âàøèòå ïèñìà"
 
-msgid "Could not create initial preference file!"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì íà÷àëíèÿ ôàéë ñ íàñòðîéêèòå"
+msgid "Sent:"
+msgstr "Èçïðàòåíî"
 
 #, c-format
-msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr "%s òðÿáâà äà èìà ïðàâà çà çàïèñ íà ïîòðåáèòåë %s"
+msgid "Was displayed on %s"
+msgstr "Áåøå ïîêàçàí íà %s"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "Ôàéëà ñúñ ñèãíàòóðàòà, %s, íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
+msgid "less"
+msgstr "ïî-ìàëêî"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "Ôàéëà ñúñ ñèãíàòóðàòà, %s, íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
+msgid "more"
+msgstr "îùå"
 
-msgid ""
-"You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
-"(using configure option --with-mbstring)."
-msgstr "Íóæíî å äà èìàòå èíñòàëèðàíî php4 ñúñ âêëþ÷åíà âúçìîæíîñòòà çà ìíîãîáèòîâè ñòðèíãîâå (èçïîëçâàéòå êîíôèãóðàöèîííà îïöèÿ --with-mbstring)"
+msgid "Unknown sender"
+msgstr "Íåïîçíàò èçïðàùà÷"
 
-msgid "ERROR : No available imapstream."
-msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Íÿìà ñâîáîäåí imapstream."
+msgid "Mailer"
+msgstr "Èçïðàùà÷"
 
-msgid "ERROR : Could not complete request."
-msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Çàÿâêàòà íå ìîæå äà áúäå çàâúðøåíà."
+msgid "Read receipt"
+msgstr "Ïðî÷åòè îáðàòíàòà ðàçïèñêà"
 
-msgid "Query:"
-msgstr "Çàÿâêà:"
+msgid "send"
+msgstr "èçïðàòè"
 
-msgid "Reason Given: "
-msgstr "Ïðè÷èíà: "
+msgid "requested"
+msgstr "çàÿâåí"
 
-msgid "ERROR : Bad or malformed request."
-msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Ãðåøíà èëè äåôîðìèðàíà çàÿâêà."
+msgid "The message sender has requested a response to indicate that you have read this message. Would you like to send a receipt?"
+msgstr "Àâòîðà íà ïèñìîòî èçèñêâà îòãîâîð â óâåðåíèå íà òîâà, ÷å ñòå ïðî÷åëè òîâà ïèñìî. Æåëàåòå ëè äà èçïðàòèòå òàêîâà?"
 
-msgid "Server responded: "
-msgstr "Ñúðâúðà îòãîâîðè: "
+msgid "Send read receipt now"
+msgstr "Èçïðàòè ïðî÷åòåíàòà îáðàòíà ðàçïèñêà ñåãà"
 
-#, c-format
-msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñ IMAP ñúðâúðà: %s."
+msgid "Search results"
+msgstr "Ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî"
 
-#, c-format
-msgid "Bad request: %s"
-msgstr "Ëîøà çàÿâêà: %s"
+msgid "Message List"
+msgstr "Ñïèñúê ñ ïèñìàòà"
 
-#, c-format
-msgid "Unknown error: %s"
-msgstr "Íåðàçïîçíàòà ãðåøêà: %s"
+msgid "Resume Draft"
+msgstr "Ïðîäúëæè ÷åðíîâàòà"
 
-msgid "Read data:"
-msgstr "×åòåíå íà äàííè:"
+msgid "Edit Message as New"
+msgstr "Ðåäàêòèðàé ïèñìîòî êàòî Íîâî"
 
-msgid "ERROR : Could not append message to"
-msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Íåâúçìîæíîñò çà äîáàâÿíå íà ïèñìî êúì"
+msgid "View Message"
+msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìîòî"
 
-msgid "Solution: "
-msgstr "Ðåøåíèå: "
+msgid "Up"
+msgstr "Íàãîðå"
 
-msgid ""
-"Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
-"folder."
-msgstr "Îòñòðàíåòå íåíóæíèòå ïèñìà îò ïàïêàòà è çàïî÷íåòå ñ ïàïêàòà \"Trash\""
+msgid "Forward"
+msgstr "Ïðåïðàòè"
 
-msgid "INBOX"
-msgstr "ÂÕÎÄßÙÈ"
+msgid "Forward as Attachment"
+msgstr "Ïðåïðàùàíå êàòî ïðèêðåïâàíå"
 
-msgid "Unknown response from IMAP server: "
-msgstr "Íåðàçïîçíàò îòãîâîð îò IMAP ñúðâúðà: "
+msgid "Reply"
+msgstr "Îòãîâîðè"
 
-msgid "Unknown message number in reply from server: "
-msgstr "Íåðàçïîçíàò íîìåð íà ãðåøêà â îòãîâîð íà ñúðâúðà: "
+msgid "Reply All"
+msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
 
-msgid "Unknown Sender"
-msgstr "Íåðàçïîçíàò Ïîäàòåë"
+msgid "View Full Header"
+msgstr "Ïðåãëåäàé ïúëíèÿ õåäúð"
 
-msgid "(unknown sender)"
-msgstr "(íåðàçïîçíàò ïîäàòåë)"
+msgid "Attachments"
+msgstr "Ïðèêðåïåíè ôàéëîâå"
 
-msgid "Unknown date"
-msgstr "Íåïîçíàòà äàòà"
+msgid "You must be logged in to access this page."
+msgstr "Òðÿáâà äà ñòå âëåçëè â ñèñòåìàòà çà äà èìàòå äîñòúï äî òàçè ñòðàíèöà."
 
-msgid "A"
-msgstr "À"
+msgid "Folder:"
+msgstr "Ïàïêà:"
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
-"to the system administrator."
-msgstr "Íèøêîâîòî ñîðòèðàíå íå ñå ïîääúðæà îò âàøèÿ IMAP ñúðâúð. Ìîëÿ ñúîáùåòå òîâà íà ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð."
+msgid "edit"
+msgstr "ðåäàêòèðàíå"
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
-"this to the system administrator."
-msgstr "Ñîðòèðàíåòî îò ñúðâúðíàòà ñòðàíà íå ñå ïîääúðæà îò âàøèÿ IMAP ñúðâúð. Ìîëÿ ñúîáùåòå òîâà íà ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð."
+msgid "search"
+msgstr "òúðñåíå"
 
-msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr "ÒÀÇÈ ÏÀÏÊÀ Å ÏÐÀÇÍÀ"
+msgid "delete"
+msgstr "èçòðèâàíå"
 
-msgid "Move Selected To"
-msgstr "Ïðåìåñòè èçáðàíîòî â"
+msgid "Recent Searches"
+msgstr "Ïîñëåäíè òúðñåíèÿ"
 
-msgid "Transform Selected Messages"
-msgstr "Ïðîìÿíà ñúñòîÿíèåòî íà èçáðàíèòå ïèñìà"
+msgid "save"
+msgstr "çàïèñ"
 
-msgid "Move"
-msgstr "Ïðåìåñòè"
+msgid "forget"
+msgstr "îòêàæè"
 
-msgid "Forward"
-msgstr "Ïðåïðàòè"
+msgid "Current Search"
+msgstr "Òåêóùî òúðñåíå â ïàïêà"
 
-msgid "Expunge"
-msgstr "Ïðåìàõíè"
+msgid "All Folders"
+msgstr "Âñè÷êè ïàïêè"
 
-msgid "mailbox"
-msgstr "ïîùåíñêà êóòèÿ"
+msgid "Body"
+msgstr "Òÿëî"
 
-msgid "Read"
-msgstr "Ïðî÷åòåíî"
+msgid "Everywhere"
+msgstr "Íàâñÿêúäå"
 
-msgid "Unread"
-msgstr "Íå ïðî÷åòåíî"
+msgid "Search Results"
+msgstr "Ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî"
 
-msgid "Delete"
-msgstr "Èçòðèé"
+msgid "No Messages Found"
+msgstr "Íå å íàìåðåíî ïèñìî"
 
-msgid "Unthread View"
-msgstr "Íåíèøêîâ ïðåãëåä"
+msgid "Sign Out"
+msgstr "Èçõîä"
 
-msgid "Thread View"
-msgstr "Íèøêîâ ïðåãëåä"
+msgid "You have been successfully signed out."
+msgstr "Óñïåøíî èçëÿçîõòå îò ñèñòåìàòà."
 
-msgid "To"
-msgstr "Äî"
+msgid "Click here to log back in."
+msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå ëîãíåòå îòíîâî."
 
-msgid "From"
-msgstr "Îò"
+msgid "Viewing a Business Card"
+msgstr "Ïðåãëåä íà áèçíåñ êàðòàòà"
 
-msgid "Date"
-msgstr "Äàòà"
+msgid "Title"
+msgstr "Çàãëàâèå"
 
-msgid "Subject"
-msgstr "Òåìà"
+msgid "Email"
+msgstr "Email"
 
-msgid "Size"
-msgstr "Ðàçìåð"
+msgid "Web Page"
+msgstr "Óåá Ñòðàíèöà"
 
-msgid "Toggle All"
-msgstr "Èíâåðòèðàé èçáîðà"
+msgid "Organization / Department"
+msgstr "Îðãàíèçàöèÿ / Îòäåë"
 
-msgid "Unselect All"
-msgstr "Ðàçìàðêèðàé Âñè÷êè"
+msgid "Address"
+msgstr "Àäðåñ"
 
-msgid "Select All"
-msgstr "Ìàðêèðàé Âñè÷êè"
+msgid "Work Phone"
+msgstr "Ñëóæåáåí òåëåôîí"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
-msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìàòà: %s äî %s (%s îáùî)"
+msgid "Home Phone"
+msgstr "Äîìàøåí òåëåôîí"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
-msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìàòà: %s (1 îáùî)"
+msgid "Cellular Phone"
+msgstr "Êëåòú÷åí òåëåôîí"
 
-msgid "Previous"
-msgstr "Íàçàä"
+msgid "Fax"
+msgstr "Ôàêñ"
 
-msgid "Next"
-msgstr "Íàïðåä"
+msgid "Note"
+msgstr "Çàáåëåæêà"
 
-msgid "Paginate"
-msgstr "Ñòðàíèðàíå"
+msgid "Add to Addressbook"
+msgstr "Äîáàâè êúì êíèãàòà ñ àäðåñèòå"
 
-msgid "Show All"
-msgstr "Ïîêàæè âñè÷êè"
+msgid "Title & Org. / Dept."
+msgstr "Çàãëàâèå è îðãàíèçàöèÿ / Îòäåë."
 
-msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
-msgstr "SquirrelMail íå ìîæå äà äåêîäèðà ñòðóêòóðàòà íà òÿëîòî íà ïèñìîòî"
+msgid "Viewing Full Header"
+msgstr "Ïðåãëåä íà ïúëíèÿ õåäúð"
 
-msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
-msgstr "ïðåäîñòàâåíàòà ñòðóêòóðà íà òÿëîòî îò âàøèÿ imap-server"
+msgid "Viewing a text attachment"
+msgstr "Ïðåãëåä íà òåêñòîâ ïðèêðåïåí ôàéë"
 
-msgid ""
-"Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
-"is malformed."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îáðàáîòâàíå íà èíôîðìàöèÿòà îò òÿëîòî íà ïèñìîòî. Ïðè÷èíàòà çà òîâà íàé-÷åñòî å, ÷å ïèñìîòî å ïîâðåäåíî."
+msgid "Personal address book"
+msgstr "Ëè÷íà êíèãà ñ àäðåñè"
 
-msgid "Command:"
-msgstr "Êîìàíäà:"
+#, c-format
+msgid "Database error: %s"
+msgstr "Ãðåøêà â áàçàòà äàííè: %s"
 
-msgid "Response:"
-msgstr "Îòãîâîð:"
+msgid "Addressbook is read-only"
+msgstr "Êíèãàòà çà àäðåñè e ñàìî çà ÷åòåíå"
 
-msgid "Message:"
-msgstr "Ïèñìî:"
+#, c-format
+msgid "User '%s' already exist"
+msgstr "Ïîòðåáèòåë '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà"
 
-msgid "FETCH line:"
-msgstr "FETCH ëèíèÿ:"
+#, c-format
+msgid "User '%s' does not exist"
+msgstr "Ïîòðåáèòåë '%s' íå ñúùåñòâóâà"
 
-msgid "High"
-msgstr "Âèñîê"
+msgid "Global address book"
+msgstr "Ãëîáàëíà êíèãà ñ àäðåñè"
 
-msgid "Low"
-msgstr "Íèñúê"
+msgid "No such file or directory"
+msgstr "Íÿìà òàêúâ ôàéë èëè äèðåêòîðèÿ"
 
-msgid "Normal"
-msgstr "Íîðìàëåí"
+msgid "Open failed"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå"
 
-msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr "Ñêðèé íåñèãóðíèòå èçîáðàæåíèÿ"
+msgid "Can not modify global address book"
+msgstr "Íå ìîæå äà ñå ìîäèôèöèðà ãëîáàëíàòà êíèãà ñ àäðåñè"
 
-msgid "View Unsafe Images"
-msgstr "Ïðåãëåä íà íåñèãóðíèòå èçîáðàæåíèÿ"
+msgid "Not a file name"
+msgstr "Íå å èìå íà ôàéë"
 
-msgid "download"
-msgstr "èçòåãëè"
+msgid "Write failed"
+msgstr "Çàïèñà íåóñïåøåí"
 
-msgid "Unknown sender"
-msgstr "Íåïîçíàò èçïðàùà÷"
+msgid "Unable to update"
+msgstr "Îáíîâÿâàíåòî íåâúçìîæíî"
 
-msgid "sec_remove_eng.png"
-msgstr "sec_remove_eng.png"
+msgid "Could not lock datafile"
+msgstr "Íå ìîæå äà ñå çàêëþ÷è ôàéëà ñ äàííèòå"
 
-#, c-format
-msgid "Option Type '%s' Not Found"
-msgstr "Îïöèîíåí òèï '%s' íå íàìåðåí"
+msgid "Write to addressbook failed"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíå â êíèãàòà ñ àäðåñè"
 
-msgid "Yes"
-msgstr "Äà"
+msgid "Error initializing addressbook database."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíå íà áàçàòà äàííè íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
 
-msgid "No"
-msgstr "Íå"
+#, c-format
+msgid "Error opening file %s"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà %s"
 
-msgid "Submit"
-msgstr "Ïîòâúðäè"
+msgid "Error initializing global addressbook."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíå íà ãëîáàëíàòà êíèãà ñ àäðåñè"
 
-msgid "Current Folder"
-msgstr "Òåêóùà ïàïêà"
+#, c-format
+msgid "Error initializing LDAP server %s:"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíåòî íà LDAP ñúðâúðà %s:"
 
-msgid "Sign Out"
-msgstr "Èçõîä"
+msgid "Invalid input data"
+msgstr "Íåâàëèäíè âõîäíè äàííè"
 
-msgid "Compose"
-msgstr "Ñúñòàâè"
+msgid "Name is missing"
+msgstr "Èìåòî ëèïñâà"
 
-msgid "Addresses"
-msgstr "Àäðåñè"
+msgid "E-mail address is missing"
+msgstr "E-mail àäðåñà ëèïñâà"
 
-msgid "Folders"
-msgstr "Ïàïêè"
+msgid "Nickname contains illegal characters"
+msgstr "Ïñåâäîíèìà ñúäúðæà íåâàëèäíè ñèìâîëè"
 
-msgid "Options"
-msgstr "Îïöèè"
+msgid "view"
+msgstr "ïðåãëåä"
 
-msgid "Search"
-msgstr "Òúðñè"
+msgid "Business Card"
+msgstr "Áèçíåñ Êàðòà"
 
-msgid "Help"
-msgstr "Ïîìîù"
+msgid "Sunday"
+msgstr "Íåäåëÿ"
 
-#, c-format
-msgid "Error creating directory %s."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà äèðåêòîðèÿ%s."
+msgid "Monday"
+msgstr "Ïîíåäåëíèê"
 
-msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì õåøèðàíàòà ñòðóêòóðà íà äèðåêòîðèÿòà!"
+msgid "Tuesday"
+msgstr "Âòîðíèê"
 
-msgid "General Display Options"
-msgstr "Îñíîâíè âèçóàëíè îïöèè"
+msgid "Wednesday"
+msgstr "Ñðÿäà"
 
-msgid "Theme"
-msgstr "Òåìà"
+msgid "Thursday"
+msgstr "×åòâúðòúê"
 
-msgid "Default"
-msgstr "Ïîäðàçáèðàíå"
+msgid "Friday"
+msgstr "Ïåòúê"
 
-msgid "Custom Stylesheet"
-msgstr "Ñòèë íà øðèôòà"
+msgid "Saturday"
+msgstr "Ñúáîòà"
 
-msgid "Language"
-msgstr "Åçèê"
+msgid "January"
+msgstr "ßíóàðè"
 
-msgid "Use Javascript"
-msgstr "Èçïîëçâàíå íà JavaScript"
+msgid "February"
+msgstr "Ôåâðóàðè"
 
-msgid "Autodetect"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
+msgid "March"
+msgstr "Ìàðò"
 
-msgid "Always"
-msgstr "Âèíàãè"
+msgid "April"
+msgstr "Àïðèë"
 
-msgid "Never"
-msgstr "Íèêîãà"
+msgid "May"
+msgstr "Ìàé"
 
-msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr "Âèçóàëíè îïöèè çà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
+msgid "June"
+msgstr "Þíè"
 
-msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr "Áðîé íà ïèñìàòà â èíäåêñà"
+msgid "July"
+msgstr "Þëè"
 
-msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr "Ïîçâîëè àëòåðíàòèâíè öâåòîâå íà ðåäîâåòå"
+msgid "August"
+msgstr "Àâãóñò"
 
-msgid "Enable Page Selector"
-msgstr "Ïîçâîëè ñåëåêòîðà íà ñòðàíèöàòà"
+msgid "September"
+msgstr "Ñåïòåìâðè"
 
-msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr "Ìàêñèìàëåí áðîé ñòðàíèöè çà ïîêàçâàíå"
+msgid "October"
+msgstr "Îêòîìâðè"
 
-msgid "Message Display and Composition"
-msgstr "Âèçóàëèçèðàíå íà ïèñìàòà è âúâåæäàíå"
+msgid "November"
+msgstr "Íîåìâðè"
 
-msgid "Wrap Incoming Text At"
-msgstr "Ïðåíàñÿé âõîäÿùèÿ òåêñò îò ñèìâîë"
+msgid "December"
+msgstr "Äåêåìâðè"
 
-msgid "Size of Editor Window"
-msgstr "Ðàçìåð íà ïðîçîðåöà íà ðåäàêòîðà"
+msgid "D, F j, Y g:i a"
+msgstr "D, F j, Y g:i a"
 
-msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr "Ïîëîæåíèå íà áóòîíèòå ïðè âúâåæäàíå"
+msgid "D, F j, Y G:i"
+msgstr "D, F j, Y G:i"
 
-msgid "Before headers"
-msgstr "Ïðåäè õåäúðèòå"
+msgid "g:i a"
+msgstr "g:i a"
 
-msgid "Between headers and message body"
-msgstr "Ìåæäó õåäúðèòå è òÿëîòî íà ïèñìîòî"
+msgid "G:i"
+msgstr "G:i"
 
-msgid "After message body"
-msgstr "Ñëåä òÿëîòî íà ïèñìîòî"
+msgid "D, g:i a"
+msgstr "D, g:i a"
 
-msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr "Âèçóàëåí ôîðìàò íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
+msgid "D, G:i"
+msgstr "D, G:i"
 
-msgid "Javascript"
-msgstr "Javascript"
+msgid "M j, Y"
+msgstr "M j, Y"
 
-msgid "HTML"
-msgstr "HTML"
+#, c-format
+msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
+msgstr "Ãðåøêà â áàçàòà äàííè çà ïðåäïî÷èòàíèÿòà (%s). Èçëèçàíåòî íå ïðèêëþ÷è íîðìàëíî"
 
-msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr "Ïîêàæè HTML âåðñèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå"
+msgid "Unknown user or password incorrect."
+msgstr "Ãðåøíà ïàðîëà èëè ïîòðåáèòåëñêî èìå"
 
-msgid "Enable Forward as Attachment"
-msgstr "Ïîçâîëè ïðåïðàùàíå êàòî ïðèêðåïâàíå"
+msgid "Click here to try again"
+msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà îïèòàòå îòíîâî"
 
-msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
-msgstr "Âêëþ÷è \"Êîïèÿ\" ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìàòà"
+#, c-format
+msgid "Click here to return to %s"
+msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå âúðíåòå êúì %s"
 
-msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr "Âêëþ÷è ìå â \"Êîïèå\" êîãàòî îòãîâàðÿì íà âñè÷êè"
+msgid "Go to the login page"
+msgstr "Îòèäåòå êúì ëîãèí ñòðàíèöàòà"
 
-msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr "Ïîçâîëè ïîêàçâàíå íà ïîäàòåëÿ"
+#, c-format
+msgid "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a default preference file."
+msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ñúùåñòâóâà. Èçëåçòå, è ñëåä òîâà âëåçòå îòíîâî çà äà ñå ñúçäàäå ôàéë ïî ïîäðàçáèðàíå."
 
-msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr "Ïîêàæè ïðèêðåïåíèòå êúì ïèñìîòî èçîáðàæåíèÿ"
+#, c-format
+msgid "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator to resolve this issue."
+msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
 
-msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
-msgstr "Ïîçâîëè ïîäõîäÿùà çà ïå÷àò âðúçêà"
+#, c-format
+msgid "Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator to resolve this issue."
+msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
 
-msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr "Ïîçâîëè ïîêàçâàíå óäîáíî çà ïå÷àò"
+#, c-format
+msgid "Error opening %s"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s"
 
-msgid "Enable Mail Delivery Notification"
-msgstr "Ïîçâîëè óâåäîìÿâàíå ïðè íåïîëó÷åíî ïèñìî"
+msgid "Default preference file not found or not readable!"
+msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå ïî ïîäðàçáèðàíå íå ìîæå äà áúäå îòêðèò èëè íå ìîæå äà ñå ïðî÷åòå!"
 
-msgid "Compose Messages in New Window"
-msgstr "Ñúñòàâÿé íîâèòå ïèñìà â íîâ ïðîçîðåö"
+msgid "Please contact your system administrator and report this error."
+msgstr "Ìîëÿ, ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ àäìèíèñòðàòîð è ñúîáùåòå çà ãðåøêàòà."
 
-msgid "Width of Compose Window"
-msgstr "Øèðèíà íà ïðîçîðåöà çà ñúñòàâÿíå íà íîâî ïèñìî"
+msgid "Could not create initial preference file!"
+msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì íà÷àëíèÿ ôàéë ñ íàñòðîéêèòå"
 
-msgid "Height of Compose Window"
-msgstr "Âèñî÷èíà íà ïðîçîðåöà çà ñúñòàâÿíå íà íîâî ïèñìî"
+#, c-format
+msgid "%s should be writable by user %s"
+msgstr "%s òðÿáâà äà èìà ïðàâà çà çàïèñ íà ïîòðåáèòåë %s"
 
-msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
-msgstr "Äîáàâè ñèãíàòóðàòà ïðåäè òåêñòà â Îòãîâîðè/Ïðåïðàòè"
+#, c-format
+msgid "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator to resolve this issue."
+msgstr "Ôàéëà ñúñ ñèãíàòóðàòà, %s, íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
 
-msgid "Enable Sort by of Receive Date"
-msgstr "Ïîçâîëè ñîðòèðàíå ïî äàòà íà ïîëó÷àâàíå"
+#, c-format
+msgid "Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator to resolve this issue."
+msgstr "Ôàéëà ñúñ ñèãíàòóðàòà, %s, íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
 
-msgid "Enable Thread Sort by References Header"
-msgstr "Ïîçâîëè íèøêîâî ñîðòèðàíå ïî References õåäúðà"
+msgid "You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled (using configure option --with-mbstring)."
+msgstr "Íóæíî å äà èìàòå èíñòàëèðàíî php4 ñúñ âêëþ÷åíà âúçìîæíîñòòà çà ìíîãîáèòîâè ñòðèíãîâå (èçïîëçâàéòå êîíôèãóðàöèîííà îïöèÿ --with- mbstring)"
 
-msgid "Special Folder Options"
-msgstr "Ñïåöèàëíè îïöèè çà ïàïêè"
+msgid "ERROR : No available imapstream."
+msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Íÿìà ñâîáîäåí imapstream."
 
-msgid "Folder Path"
-msgstr "Ïúò íà ïàïêàòà"
+msgid "ERROR : Could not complete request."
+msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Çàÿâêàòà íå ìîæå äà áúäå çàâúðøåíà."
 
-msgid "Do not use Trash"
-msgstr "Íå èçïîëçâàé Trash"
+msgid "Query:"
+msgstr "Çàÿâêà:"
 
-msgid "Trash Folder"
-msgstr "Ïàïêà Trash"
+msgid "Reason Given: "
+msgstr "Ïðè÷èíà: "
 
-msgid "Do not use Sent"
-msgstr "Íå èçïîëçâàé Èçïðàòåíè"
+msgid "ERROR : Bad or malformed request."
+msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Ãðåøíà èëè äåôîðìèðàíà çàÿâêà."
 
-msgid "Sent Folder"
-msgstr "Ïàïêà Sent"
+msgid "Server responded: "
+msgstr "Ñúðâúðà îòãîâîðè: "
 
-msgid "Do not use Drafts"
-msgstr "Íå èçïîëçâàé Draft"
+#, c-format
+msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñ IMAP ñúðâúðà: %s."
 
-msgid "Draft Folder"
-msgstr "Ïàïêà Draft"
+#, c-format
+msgid "Bad request: %s"
+msgstr "Ëîøà çàÿâêà: %s"
 
-msgid "Folder List Options"
-msgstr "Îïöèè íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
+#, c-format
+msgid "Unknown error: %s"
+msgstr "Íåðàçïîçíàòà ãðåøêà: %s"
 
-msgid "Location of Folder List"
-msgstr "Ïîëîæåíèå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
+msgid "Read data:"
+msgstr "×åòåíå íà äàííè:"
 
-msgid "Left"
-msgstr "Ëÿâî"
+msgid "ERROR : Could not append message to"
+msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Íåâúçìîæíîñò çà äîáàâÿíå íà ïèñìî êúì"
 
-msgid "Right"
-msgstr "Äÿñíî"
+msgid "Solution: "
+msgstr "Ðåøåíèå: "
 
-msgid "pixels"
-msgstr "òî÷êè"
+msgid "Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash folder."
+msgstr "Îòñòðàíåòå íåíóæíèòå ïèñìà îò ïàïêàòà è çàïî÷íåòå ñ ïàïêàòà \"Trash\""
 
-msgid "Width of Folder List"
-msgstr "Äúëæèíà íà ñïèñúêà íà ïàïêèòå"
+msgid "Unknown response from IMAP server: "
+msgstr "Íåðàçïîçíàò îòãîâîð îò IMAP ñúðâúðà: "
 
-msgid "Minutes"
-msgstr "Ìèíóòè"
+msgid "Unknown message number in reply from server: "
+msgstr "Íåðàçïîçíàò íîìåð íà ãðåøêà â îòãîâîð íà ñúðâúðà: "
 
-msgid "Seconds"
-msgstr "Ñåêóíäè"
+msgid "(no subject)"
+msgstr "(íÿìà òåìà)"
 
-msgid "Minute"
-msgstr "Ìèíóòà"
+msgid "Unknown Sender"
+msgstr "Íåðàçïîçíàò Ïîäàòåë"
 
-msgid "Auto Refresh Folder List"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðåçàðåæäàíå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
+msgid "(unknown sender)"
+msgstr "(íåðàçïîçíàò ïîäàòåë)"
 
-msgid "Enable Unread Message Notification"
-msgstr "Ïîçâîëè ñúîáùåíèå çà íîâè ïèñìà"
+msgid "Unknown date"
+msgstr "Íåïîçíàòà äàòà"
 
-msgid "No Notification"
-msgstr "Íÿìà ñúîáùåíèå"
+msgid "A"
+msgstr "À"
 
-msgid "Only INBOX"
-msgstr "Ñàìî ÂÕÎÄßÙÈ"
+msgid "Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this to the system administrator."
+msgstr "Íèøêîâîòî ñîðòèðàíå íå ñå ïîääúðæà îò âàøèÿ IMAP ñúðâúð. Ìîëÿ ñúîáùåòå òîâà íà ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð."
 
-msgid "All Folders"
-msgstr "Âñè÷êè ïàïêè"
+msgid "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this to the system administrator."
+msgstr "Ñîðòèðàíåòî îò ñúðâúðíàòà ñòðàíà íå ñå ïîääúðæà îò âàøèÿ IMAP ñúðâúð. Ìîëÿ ñúîáùåòå òîâà íà ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð."
 
-msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr "Òèï íà ñúîáùåíèåòî çà íîâè ïèñìà"
+msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
+msgstr "ÒÀÇÈ ÏÀÏÊÀ Å ÏÐÀÇÍÀ"
 
-msgid "Only Unseen"
-msgstr "Ñàìî Íîâè"
+msgid "Move Selected To"
+msgstr "Ïðåìåñòè èçáðàíîòî â"
 
-msgid "Unseen and Total"
-msgstr "Íîâè è Îáùî"
+msgid "Transform Selected Messages"
+msgstr "Ïðîìÿíà ñúñòîÿíèåòî íà èçáðàíèòå ïèñìà"
 
-msgid "Enable Collapsable Folders"
-msgstr "Ïîçâîëè éåðàðõè÷íè ïàïêè"
+msgid "Move"
+msgstr "Ïðåìåñòè"
 
-msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
-msgstr "Ïîçâîëè êóìóëàòèâíî ñúîáùåíèå çà íå ïðî÷åòåíî ïèñìî"
+msgid "Expunge"
+msgstr "Ïðåìàõíè"
 
-msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr "Ïîêàæè ÷àñîâíèê íà ïàíåëà íà ïàïêèòå"
+msgid "mailbox"
+msgstr "ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-msgid "No Clock"
-msgstr "Íÿìà ÷àñîâíèê"
+msgid "Read"
+msgstr "Ïðî÷åòåíî"
 
-msgid "Hour Format"
-msgstr "Ôîðìàò íà ÷àñà"
+msgid "Unread"
+msgstr "Íå ïðî÷åòåíî"
 
-msgid "12-hour clock"
-msgstr "12 ÷àñîâ ÷àñîâíèê"
+msgid "Unthread View"
+msgstr "Íåíèøêîâ ïðåãëåä"
 
-msgid "24-hour clock"
-msgstr "24 ÷àñîâ ÷àñîâíèê"
+msgid "Thread View"
+msgstr "Íèøêîâ ïðåãëåä"
 
-msgid "Memory Search"
-msgstr "Òúðñåíå â ïàìåòòà"
+msgid "Toggle All"
+msgstr "Èíâåðòèðàé èçáîðà"
 
-msgid "Disabled"
-msgstr "Çàáðàíåíî"
+msgid "Unselect All"
+msgstr "Ðàçìàðêèðàé Âñè÷êè"
 
-msgid "Folder Selection Options"
-msgstr "Îïöèè çà èçáîð íà ïàïêè"
+msgid "Select All"
+msgstr "Ìàðêèðàé Âñè÷êè"
 
-msgid "Selection List Style"
-msgstr "Ñòèë íà ñïèñúêà çà èçáîð"
+#, c-format
+msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
+msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìà: <B>%s</B> äî <B>%s</B> (%s îáùî)"
 
-msgid "Long: "
-msgstr "Äúëãî: "
+#, c-format
+msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
+msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìà: <B>%s</B> (1 îáùî)"
 
-msgid "Indented: "
-msgstr "Ïîèñêàíî: "
+msgid "Paginate"
+msgstr "Ñòðàíèðàíå"
 
-msgid "Delimited: "
-msgstr "Ðàçäåëåíî: "
+msgid "Show All"
+msgstr "Ïîêàæè âñè÷êè"
 
-msgid "Name and Address Options"
-msgstr "Îïöèè çà Èìå è Àäðåñ"
+msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
+msgstr "SquirrelMail íå ìîæå äà äåêîäèðà ñòðóêòóðàòà íà òÿëîòî íà ïèñìîòî"
 
-msgid "Full Name"
-msgstr "Ïúëíî èìå"
+msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
+msgstr "ïðåäîñòàâåíàòà ñòðóêòóðà íà òÿëîòî îò âàøèÿ imap-server"
 
-msgid "Email Address"
-msgstr "Email àäðåñ"
+msgid "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message is malformed."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îáðàáîòâàíå íà èíôîðìàöèÿòà îò òÿëîòî íà ïèñìîòî. Ïðè÷èíàòà çà òîâà íàé-÷åñòî å, ÷å ïèñìîòî å ïîâðåäåíî."
 
-msgid "Reply To"
-msgstr "Îòãîâîð íà"
+msgid "Command:"
+msgstr "Êîìàíäà:"
 
-msgid "Signature"
-msgstr "Ñèãíàòóðà"
+msgid "Response:"
+msgstr "Îòãîâîð:"
 
-msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr "Ðåäàêöèÿ íà Ðàçøèðåíèòå èäåíòè÷íîñòè"
+msgid "Message:"
+msgstr "Ïèñìî:"
 
-msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr "(îòìåíÿ ïðîìåíèòå íàïðàâåíè â òàçè ôîðìà)"
+msgid "FETCH line:"
+msgstr "FETCH ëèíèÿ:"
 
-msgid "Multiple Identities"
-msgstr "Ìíîæåñòâåíè èäåíòè÷íîñòè"
+msgid "Hide Unsafe Images"
+msgstr "Ñêðèé íåñèãóðíèòå èçîáðàæåíèÿ"
 
-msgid "Same as server"
-msgstr "Ñúùèÿ êàòî ñúðâúðà"
+msgid "View Unsafe Images"
+msgstr "Ïðåãëåä íà íåñèãóðíèòå èçîáðàæåíèÿ"
 
-msgid "Timezone Options"
-msgstr "Îïöèè íà âðåìåâàòà çîíà"
+msgid "download"
+msgstr "èçòåãëè"
 
-msgid "Your current timezone"
-msgstr "Âàøàòà òåêóùà âðåìåâà çîíà"
+msgid "sec_remove_eng.png"
+msgstr "sec_remove_eng.png"
 
-msgid "Reply Citation Options"
-msgstr "Îïöèè çà öèòàòèòå â îòãîâîðà"
+#, c-format
+msgid "Option Type '%s' Not Found"
+msgstr "Îïöèîíåí òèï '%s' íå íàìåðåí"
 
-msgid "Reply Citation Style"
-msgstr "Ñòèë íà öèòàòèòå â îòãîâîðà"
+msgid "Current Folder"
+msgstr "Òåêóùà ïàïêà"
 
-msgid "No Citation"
-msgstr "Áåç öèòàòè"
+msgid "Compose"
+msgstr "Ñúñòàâè"
 
-msgid "AUTHOR Said"
-msgstr "ÀÂÒÎÐÀ êàçà"
+#, c-format
+msgid "Error creating directory %s."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà äèðåêòîðèÿ%s."
 
-msgid "Quote Who XML"
-msgstr "Öèòèðàé êîé XML"
+msgid "Could not create hashed directory structure!"
+msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì õåøèðàíàòà ñòðóêòóðà íà äèðåêòîðèÿòà!"
 
-msgid "User-Defined"
-msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ"
+msgid "Service not available, closing channel"
+msgstr "Óñëóãàíà íå å äîñòúïíà, çàòâàðÿíåí íà êàíàëà"
 
-msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ íà÷àëî íà öèòàò"
+msgid "A password transition is needed"
+msgstr "Íóæíà å ïðîìÿíà íà ïàðîëàòà"
 
-msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ êðàé íà öèòàò"
+msgid "Requested mail action not taken: mailbox unavailable"
+msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå ñ ïèñìîòî íå èçïúëíåíî: ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåäîñòúïíà"
 
-msgid "Signature Options"
-msgstr "Îïöèè çà ñèãíàòóðè"
+msgid "Requested action aborted: error in processing"
+msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå ïðåêúñíàòî: ãðåøêà ïðè îáðàáîòêàòà"
 
-msgid "Use Signature"
-msgstr "Èçïîëçâàé ñèãíàòóðè"
+msgid "Requested action not taken: insufficient system storage"
+msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå íå å èçâúðøåíè: íåäîñòàòú÷íî ñèñòåìíè ðåñóðñè"
 
-msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr "Ïðåôèêñ íà ñèãíàòóðàòà ñ '-- ' ëèíèÿ"
+msgid "Temporary authentication failure"
+msgstr "Âðåìåíåí ïðîáëåì ñ àóòåíòèêàöèÿòà"
 
-msgid "Config File Version"
-msgstr "Âåðñèÿ íà êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë"
+msgid "Syntax error; command not recognized"
+msgstr "Ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà: êîìàíäàòà íå å ðàçïîçíàòà"
 
-msgid "Squirrelmail Version"
-msgstr "Âåðñèÿ íà Squirrelmail"
+msgid "Syntax error in parameters or arguments"
+msgstr "Ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà â ïàðàìåòðèòå èëè àðãóìåíòèòå"
 
-msgid "PHP Version"
-msgstr "Âåðñèÿ íà PHP"
+msgid "Command not implemented"
+msgstr "Êîìàíäàòà íå å ðåàëèçèðàíà"
 
-msgid "Organization Preferences"
-msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ íà îðãàíèçàöèÿòà"
+msgid "Bad sequence of commands"
+msgstr "Íåïðàâèëíà ïîñëåäîâàòåëíîñò íà êîìàíäè"
 
-msgid "Organization Name"
-msgstr "Íàèìåíîâàíèå íà îðãàíèçàöèÿòà"
+msgid "Command parameter not implemented"
+msgstr "Êîìàíäíèÿ ïàðàìåòúð íå å ðåàëèçèðàí"
 
-msgid "Organization Logo"
-msgstr "Ëîãî íà îðãàíèçàöèÿòà"
+msgid "Authentication required"
+msgstr "Èçèñêâà ñå àóòåíòèêàöèÿ"
 
-msgid "Organization Logo Width"
-msgstr "Øèðèíà íà ëîãîòî íà îðãàíèçàöèÿòà"
+msgid "Authentication mechanism is too weak"
+msgstr "Ìåõàíèçàìà çà àóòåíòèêèðàíå å òâúðäå ñëàá"
 
-msgid "Organization Logo Height"
-msgstr "Âèñî÷èíà íà ëîãîòî íà îðãàíèçàöèÿòà"
+msgid "Authentication failed"
+msgstr "Íåóñïåøíà àóòåíòèêàöèÿ"
 
-msgid "Organization Title"
-msgstr "Òèòëà íà îðãàíèçàöèÿòà"
+msgid "Encryption required for requested authentication mechanism"
+msgstr "Çàÿâåíèÿ ìåòîä íà àóòåíòèêàöèÿ èçèñêâà êðèïòèðàíå"
 
-msgid "Signout Page"
-msgstr "Ñòðàíèöà çà èçõîä"
+msgid "Requested action not taken: mailbox unavailable"
+msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå íå å èçâúðøåíî: ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåäîñòúïíà"
 
-msgid "Default Language"
-msgstr "Åçèê ïî ïîäðàçáèðàíå"
+msgid "User not local; please try forwarding"
+msgstr "Ïîòðåáèòåëÿ íå å ëîêàëåí; ìîëÿ îïèòàéòå ïðåïðàùàíå"
 
-msgid "Top Frame"
-msgstr "Ãîðíèÿ ôðåéì"
+msgid "Requested mail action aborted: exceeding storage allocation"
+msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå ñ ïèñìîòî å ïðåêúñíàòî: îòïóñíàòîòî ìÿñòî å ïðåâèøåíî"
 
-msgid "Server Settings"
-msgstr "Íàñòðîéêè íà ñúðâúðà"
+msgid "Requested action not taken: mailbox name not allowed"
+msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå íå å èçâúðøåíî: íåïîçâîëåíî èìà íà ïîùåíñêà êóòèÿ"
 
-msgid "Mail Domain"
-msgstr "Ïîùåíñêè äîìåéí"
+msgid "Transaction failed"
+msgstr "Òðàíçàêöèÿòà ïðîïàäíà"
 
-msgid "IMAP Server Address"
-msgstr "Àäðåñ íà IMAP ñúðâúðà"
+msgid "Unknown response"
+msgstr "Íåðàçïîçíàò îòãîâîð"
 
-msgid "IMAP Server Port"
-msgstr "Ïîðò íà IMAP ñúðâúðà"
+msgid "General Display Options"
+msgstr "Îñíîâíè âèçóàëíè îïöèè"
 
-msgid "IMAP Server Type"
-msgstr "Òèï íà IMAP ñúðâúðà"
+msgid "Theme"
+msgstr "Òåìà"
 
-msgid "Cyrus IMAP server"
-msgstr "Cyrus IMAP ñúðâúð"
+msgid "Default"
+msgstr "Ïîäðàçáèðàíå"
 
-msgid "University of Washington's IMAP server"
-msgstr "IMAP ñúðâúð íà Âàøèíãòîíñêèÿ Óíèâåðñèòåò"
+msgid "Custom Stylesheet"
+msgstr "Ñòèë íà øðèôòà"
 
-msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
-msgstr "Microsoft Exchange IMAP ñúðâúð"
+msgid "Language"
+msgstr "Åçèê"
 
-msgid "Courier IMAP server"
-msgstr "Courier IMAP ñúðâúð"
+msgid "Use Javascript"
+msgstr "Èçïîëçâàíå íà JavaScript"
 
-msgid "Not one of the above servers"
-msgstr "Íèêîé îò ãîðåïîñî÷åíèòå ñúðâúðè"
+msgid "Autodetect"
+msgstr "Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
 
-msgid "IMAP Folder Delimiter"
-msgstr "Ðàçäåëèòåë íà IMAP ïàïêèòå"
+msgid "Always"
+msgstr "Âèíàãè"
 
-msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
-msgstr "Èçïîëçâàé \"äåòåêöèÿ\" çà àâòîìàòè÷íà äåòåêöèÿ."
+msgid "Never"
+msgstr "Íèêîãà"
 
-msgid "Use Sendmail"
-msgstr "Èçïîëçâàé Sendmail"
+msgid "Mailbox Display Options"
+msgstr "Âèçóàëíè îïöèè çà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
 
-msgid "Sendmail Path"
-msgstr "Ïúò íà Sendmail"
+msgid "Number of Messages to Index"
+msgstr "Áðîé íà ïèñìàòà â èíäåêñà"
 
-msgid "SMTP Server Address"
-msgstr "Àäðåñ íà SMTP ñúðâúðà "
+msgid "Enable Alternating Row Colors"
+msgstr "Ïîçâîëè àëòåðíàòèâíè öâåòîâå íà ðåäîâåòå"
 
-msgid "SMTP Server Port"
-msgstr "Ïîðò íà SMTP ñúðâúðà"
+msgid "Enable Page Selector"
+msgstr "Ïîçâîëè ñåëåêòîðà íà ñòðàíèöàòà"
 
-msgid "Authenticated SMTP"
-msgstr "Àóòåíòèêèðàí SMTP"
+msgid "Maximum Number of Pages to Show"
+msgstr "Ìàêñèìàëåí áðîé ñòðàíèöè çà ïîêàçâàíå"
 
-msgid "Invert Time"
-msgstr "Èíâåðòèðàíî âðåìå"
+msgid "Message Display and Composition"
+msgstr "Âèçóàëèçèðàíå íà ïèñìàòà è âúâåæäàíå"
 
-msgid "Use Confirmation Flags"
-msgstr "Èçïîëçâàé ïîòâúðæäàâàùè ôëàãîâå"
+msgid "Wrap Incoming Text At"
+msgstr "Ïðåíàñÿé âõîäÿùèÿ òåêñò îò ñèìâîë"
 
-msgid "Folders Defaults"
-msgstr "Íàñòðîéêè ïî ïîäðàçáèðàíå íà ïàïêèòå"
+msgid "Size of Editor Window"
+msgstr "Ðàçìåð íà ïðîçîðåöà íà ðåäàêòîðà"
 
-msgid "Default Folder Prefix"
-msgstr "Ïðåôèêñ ïî ïîäðàçáèðàíå íà ïàïêèòå"
+msgid "Location of Buttons when Composing"
+msgstr "Ïîëîæåíèå íà áóòîíèòå ïðè âúâåæäàíå"
 
-msgid "Show Folder Prefix Option"
-msgstr "Ïîêàçâàíå íà îïöèÿòà çà ïðåôèêñ íà ïàïêà"
+msgid "Before headers"
+msgstr "Ïðåäè õåäúðèòå"
 
-msgid "By default, move to trash"
-msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå, ïðåìåñòè â êîø÷åòî"
+msgid "Between headers and message body"
+msgstr "Ìåæäó õåäúðèòå è òÿëîòî íà ïèñìîòî"
 
-msgid "By default, move to sent"
-msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå, ïðåìåñòè â èçïðàòåíè"
+msgid "After message body"
+msgstr "Ñëåä òÿëîòî íà ïèñìîòî"
 
-msgid "By default, save as draft"
-msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå çàïèøè êàòî ÷åðíîâà"
+msgid "Addressbook Display Format"
+msgstr "Âèçóàëåí ôîðìàò íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
 
-msgid "List Special Folders First"
-msgstr "Ïîêàæè ñïåöèàëíèòå ïàïêè ïúðâè"
+msgid "Javascript"
+msgstr "Javascript"
 
-msgid "Show Special Folders Color"
-msgstr "Ïîêàæè öâåòå íà ñïåöèàëíèòå ïàïêè"
+msgid "HTML"
+msgstr "HTML"
 
-msgid "Auto Expunge"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî èç÷èñòâàíå"
+msgid "Show HTML Version by Default"
+msgstr "Ïîêàæè HTML âåðñèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-msgid "Default Sub. of INBOX"
-msgstr "Ïîäïàïêà ïî ïîäðàçáèðàíå íà ÂÕÎÄßÙÈ"
+msgid "Enable Forward as Attachment"
+msgstr "Ïîçâîëè ïðåïðàùàíå êàòî ïðèêðåïâàíå"
 
-msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
-msgstr "Ïîêàæè îïöèÿòà 'Ñúäúðæà ïîäïàïêà'"
+msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
+msgstr "Âêëþ÷è \"Êîïèÿ\" ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìàòà"
 
-msgid "Default Unseen Notify"
-msgstr "Ñúîáùåíèå ïî ïîäðàçáèðàíå çà íå ïðåãëåäàíèòå"
+msgid "Include Me in CC when I Reply All"
+msgstr "Âêëþ÷è ìå â \"Êîïèå\" êîãàòî îòãîâàðÿì íà âñè÷êè"
 
-msgid "Default Unseen Type"
-msgstr "Òèï ïî ïîäðàçáèðàíå çà íå ïðåãëåäàíèòå"
+msgid "Enable Mailer Display"
+msgstr "Ïîçâîëè ïîêàçâàíå íà ïîäàòåëÿ"
 
-msgid "Auto Create Special Folders"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñúçäàâàíå íà ñïåöèàëíèòå ïàïêè"
+msgid "Display Attached Images with Message"
+msgstr "Ïîêàæè ïðèêðåïåíèòå êúì ïèñìîòî èçîáðàæåíèÿ"
 
-msgid "Default Javascript Adrressbook"
-msgstr "JavaScript àäðåñíà êíèãà ïî ïîäðàçáèðàíå"
+msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
+msgstr "Ïîçâîëè ïîêàçâàíå óäîáíî çà ïå÷àò"
 
-msgid "Auto delete folders"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçòðèâàíå íà ïàïêèòå"
+msgid "Enable Mail Delivery Notification"
+msgstr "Ïîçâîëè óâåäîìÿâàíå ïðè íåïîëó÷åíî ïèñìî"
 
-msgid "General Options"
-msgstr "Ãëàâíè îïöèè"
+msgid "Compose Messages in New Window"
+msgstr "Ñúñòàâÿé íîâèòå ïèñìà â íîâ ïðîçîðåö"
 
-msgid "Default Charset"
-msgstr "Íàáîð îò ñèìâîëè ïî ïîäðàçáèðàíå"
+msgid "Width of Compose Window"
+msgstr "Øèðèíà íà ïðîçîðåöà çà ñúñòàâÿíå íà íîâî ïèñìî"
 
-msgid "Data Directory"
-msgstr "Äèðåêòîðèÿ çà äàííèòå"
+msgid "Height of Compose Window"
+msgstr "Âèñî÷èíà íà ïðîçîðåöà çà ñúñòàâÿíå íà íîâî ïèñìî"
 
-msgid "Temp Directory"
-msgstr "Âðåìåííà äèðåêòîðèÿ"
+msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
+msgstr "Äîáàâè ñèãíàòóðàòà ïðåäè òåêñòà â Îòãîâîðè/Ïðåïðàòè"
 
-msgid "Hash Level"
-msgstr "Íèâî íà õåøà"
+msgid "Enable Sort by of Receive Date"
+msgstr "Ïîçâîëè ñîðòèðàíå ïî äàòà íà ïîëó÷àâàíå"
 
-msgid "Hash Disabled"
-msgstr "Èçêëþ÷åí õåø"
+msgid "Enable Thread Sort by References Header"
+msgstr "Ïîçâîëè íèøêîâî ñîðòèðàíå ïî References õåäúðà"
 
-msgid "Moderate"
-msgstr "Óìåðåí"
+msgid "Special Folder Options"
+msgstr "Ñïåöèàëíè îïöèè çà ïàïêè"
 
-msgid "Medium"
-msgstr "Ñðåäåí"
+msgid "Folder Path"
+msgstr "Ïúò íà ïàïêàòà"
 
-msgid "Default Left Size"
-msgstr "Ëÿâ ðàçìåð ïî ïîäðàçáèðàíå"
+msgid "Do not use Trash"
+msgstr "Íå èçïîëçâàé Trash"
 
-msgid "Usernames in Lowercase"
-msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèòå èìåíà ñ ìàëêè áóêâè"
+msgid "Trash Folder"
+msgstr "Ïàïêà Trash"
 
-msgid "Allow use of priority"
-msgstr "Ïîçâîëè èçïîëçâàíå íà ïðåäèìñòâî"
+msgid "Do not use Sent"
+msgstr "Íå èçïîëçâàé Èçïðàòåíè"
 
-msgid "Hide SM attributions"
-msgstr "Ñêðèâàíå íà àòðèáóòèòå íà SM"
+msgid "Sent Folder"
+msgstr "Ïàïêà Sent"
 
-msgid "Enable use of delivery receipts"
-msgstr "Ðàçðåøè èçïîëçâàíåòî íà ðàçïèñêà çà ïîëó÷àâàíå"
+msgid "Do not use Drafts"
+msgstr "Íå èçïîëçâàé Draft"
 
-msgid "Allow editing of identities"
-msgstr "Ïîçâîëè ðåäàêòèðàíå íà èäåíòè÷íîñòèòå"
+msgid "Draft Folder"
+msgstr "Ïàïêà Draft"
 
-msgid "Allow editing of full name"
-msgstr "Ïîçâîëè ðåäàêòèðàíå íà ïúëíîòî èìå"
+msgid "Folder List Options"
+msgstr "Îïöèè íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
 
-msgid "Message of the Day"
-msgstr "Ïèñìî íà äåíÿ"
+msgid "Location of Folder List"
+msgstr "Ïîëîæåíèå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
 
-msgid "Database"
-msgstr "Áàçà äàííè"
+msgid "Left"
+msgstr "Ëÿâî"
 
-msgid "Address book DSN"
-msgstr "DSN íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
+msgid "Right"
+msgstr "Äÿñíî"
 
-msgid "Address book table"
-msgstr "Òàáëèöà íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
+msgid "pixels"
+msgstr "òî÷êè"
 
-msgid "Preferences DSN"
-msgstr "DSN ïðåäïî÷èòàíèÿ"
+msgid "Width of Folder List"
+msgstr "Äúëæèíà íà ñïèñúêà íà ïàïêèòå"
 
-msgid "Preferences table"
-msgstr "Òàáëèöà íà ïðåäïî÷èòàíèÿòà"
+msgid "Minutes"
+msgstr "Ìèíóòè"
 
-msgid "Preferences username field"
-msgstr "Ïîëå çà ïîòðåáèòåëñêî èìå â íàñòðîéêèòå"
+msgid "Seconds"
+msgstr "Ñåêóíäè"
 
-msgid "Preferences key field"
-msgstr "Ïîëå çà êëþ÷ â íàñòðîéêèòå"
+msgid "Minute"
+msgstr "Ìèíóòà"
 
-msgid "Preferences value field"
-msgstr "Ïîëå çà ñòîéíîñò â íàñòðîéêèòå"
+msgid "Auto Refresh Folder List"
+msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðåçàðåæäàíå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
 
-msgid "Themes"
-msgstr "Òåìè"
+msgid "Enable Unread Message Notification"
+msgstr "Ïîçâîëè ñúîáùåíèå çà íîâè ïèñìà"
 
-msgid "Style Sheet URL (css)"
-msgstr "URL íà êàñêàäíèòå ñòèëîâå (css)"
+msgid "No Notification"
+msgstr "Áåç ñúîáùåíèå"
 
-msgid "Configuration Administrator"
-msgstr "Àäìèíèñòðàòîð íà êîíôèãóðàöèÿòà"
+msgid "Only INBOX"
+msgstr "Ñàìî ÂÕÎÄßÙÈ"
 
-msgid "Theme Name"
-msgstr "Èìå íà òåìàòà"
+msgid "Unread Message Notification Type"
+msgstr "Òèï íà ñúîáùåíèåòî çà íîâè ïèñìà"
 
-msgid "Theme Path"
-msgstr "Ïúò íà òåìàòà"
+msgid "Only Unseen"
+msgstr "Ñàìî Íîâè"
 
-msgid "Plugins"
-msgstr "Plugins"
+msgid "Unseen and Total"
+msgstr "Íîâè è Îáùî"
 
-msgid "Change Settings"
-msgstr "Ïðîìÿíà íà íàñòðîéêèòå"
+msgid "Enable Collapsable Folders"
+msgstr "Ïîçâîëè éåðàðõè÷íè ïàïêè"
 
-msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
-msgstr "Êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ìîëÿ ïðîâåðåòå config.php."
+msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
+msgstr "Ïîçâîëè êóìóëàòèâíî ñúîáùåíèå çà íå ïðî÷åòåíî ïèñìî"
 
-msgid "Administration"
-msgstr "Àäìèíèñòðàöèÿ"
+msgid "Show Clock on Folders Panel"
+msgstr "Ïîêàæè ÷àñîâíèê íà ïàíåëà íà ïàïêèòå"
 
-msgid ""
-"This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
-"remotely."
-msgstr "Òîçè ìîäóë ïîçâîëÿâà íà àäìèíèñòðàòîðèòå äà óïðàâëÿâàò ãëàâíàòà êîíôèãóðàöèÿ íà SquirrelMail îòäàëå÷åíî."
+msgid "No Clock"
+msgstr "Íÿìà ÷àñîâíèê"
 
-msgid "Bug Reports:"
-msgstr "Îïèñàíè áúãîâå"
+msgid "Hour Format"
+msgstr "Ôîðìàò íà ÷àñà"
 
-msgid "Show button in toolbar"
-msgstr "Ïîêàæè áóòîí â ëåíòàòà ñ èíñòðóìåíòèòå"
+msgid "12-hour clock"
+msgstr "12 ÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-msgid "TODAY"
-msgstr "ÄÍÅÑ"
+msgid "24-hour clock"
+msgstr "24 ÷àñîâ ÷àñîâíèê"
 
-msgid "Go"
-msgstr "Äàâàé"
+msgid "Memory Search"
+msgstr "Òúðñåíå â ïàìåòòà"
 
-msgid "l, F j Y"
-msgstr "l, F j Y"
+msgid "Disabled"
+msgstr "Çàáðàíåíî"
 
-msgid "ADD"
-msgstr "ÄÎÁÀÂÈ"
+msgid "Folder Selection Options"
+msgstr "Îïöèè çà èçáîð íà ïàïêè"
 
-msgid "EDIT"
-msgstr "ÐÅÄÀÊÒÈÐÀÉ"
+msgid "Selection List Style"
+msgstr "Ñòèë íà ñïèñúêà çà èçáîð"
 
-msgid "DEL"
-msgstr "ÈÇÒÐÈÉ"
+msgid "Long: "
+msgstr "Äúëãî: "
 
-msgid "Start time:"
-msgstr "Íà÷àëíî âðåìå:"
+msgid "Indented: "
+msgstr "Ïîèñêàíî: "
 
-msgid "Length:"
-msgstr "Äúëæèíà:"
+msgid "Delimited: "
+msgstr "Ðàçäåëåíî: "
 
-msgid "Priority:"
-msgstr "Ïðèîðèòåò:"
+msgid "Name and Address Options"
+msgstr "Îïöèè çà Èìå è Àäðåñ"
 
-msgid "Title:"
-msgstr "Çàãëàâèå"
+msgid "Email Address"
+msgstr "Email àäðåñ"
 
-msgid "Set Event"
-msgstr "Óñòàíîâè ñúáèòèå"
+msgid "Edit Advanced Identities"
+msgstr "Ðåäàêöèÿ íà Ðàçøèðåíèòå èäåíòè÷íîñòè"
 
-msgid "Event Has been added!"
-msgstr "Ñúáèòèåòî å äîáàâåíî!"
+msgid "(discards changes made on this form so far)"
+msgstr "(îòìåíÿ ïðîìåíèòå íàïðàâåíè â òàçè ôîðìà)"
 
-msgid "Date:"
-msgstr "Äàòà:"
+msgid "Multiple Identities"
+msgstr "Ìíîæåñòâåíè èäåíòè÷íîñòè"
 
-msgid "Time:"
-msgstr "Âðåìå:"
+msgid "Same as server"
+msgstr "Ñúùèÿ êàòî ñúðâúðà"
 
-msgid "Day View"
-msgstr "Äíåâåí Ïðåãëåä"
+msgid "Error opening timezone config, contact administrator."
+msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà êîíôèãóðàöèÿòà íà âðåìåâàòà çîíà, ñâúðæåòå ñå ñ àäìèíèñòðàòîðà."
+
+msgid "Timezone Options"
+msgstr "Îïöèè íà âðåìåâàòà çîíà"
 
-msgid "Do you really want to delete this event?"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîâà ñúáèòèå?"
+msgid "Your current timezone"
+msgstr "Âàøàòà òåêóùà âðåìåâà çîíà"
 
-msgid "Event deleted!"
-msgstr "Ñúáèòèåòî èçòðèòî!"
+msgid "Reply Citation Options"
+msgstr "Îïöèè çà öèòàòèòå â îòãîâîðà"
 
-msgid "Nothing to delete!"
-msgstr "Íÿìà íèùî çà èçòðèâàíå!"
+msgid "Reply Citation Style"
+msgstr "Ñòèë íà öèòàòèòå â îòãîâîðà"
 
-msgid "Update Event"
-msgstr "Îáíîâè ñúáèòèå"
+msgid "No Citation"
+msgstr "Áåç öèòàòè"
 
-msgid "Do you really want to change this event from:"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ïðîìåíèòå òîâà ñúáèòèå îò:"
+msgid "AUTHOR Said"
+msgstr "ÀÂÒÎÐÀ êàçà"
 
-msgid "to:"
-msgstr "äî:"
+msgid "Quote Who XML"
+msgstr "Öèòèðàé êîé XML"
 
-msgid "Event updated!"
-msgstr "Ñúáèòèåòî îáíîâåíî!"
+msgid "User-Defined"
+msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ"
 
-msgid "Month View"
-msgstr "Ìåñå÷åí ïðåãëåä"
+msgid "User-Defined Citation Start"
+msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ íà÷àëî íà öèòàò"
 
-msgid "0 min."
-msgstr "0 ìèí."
+msgid "User-Defined Citation End"
+msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ êðàé íà öèòàò"
 
-msgid "15 min."
-msgstr "15 ìèí."
+msgid "Signature Options"
+msgstr "Îïöèè çà ñèãíàòóðè"
 
-msgid "35 min."
-msgstr "35 ìèí."
+msgid "Use Signature"
+msgstr "Èçïîëçâàé ñèãíàòóðè"
 
-msgid "45 min."
-msgstr "45 ìèí."
+msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
+msgstr "Ïðåôèêñ íà ñèãíàòóðàòà ñ '-- ' ëèíèÿ"
 
-msgid "1 hr."
-msgstr "1 ÷àñ"
+msgid "Take Address"
+msgstr "Âçåìè àäðåñ"
 
-msgid "1.5 hr."
-msgstr "1.5 ÷àñà"
+msgid "Address Book Take:"
+msgstr "Âçåìàí íà àäðåñíà êíèãà:"
 
-msgid "2 hr."
-msgstr "2 ÷àñà"
+msgid "Try to verify addresses"
+msgstr "Îïèò çà ïðîâåðêà íà àäðåñèòå"
 
-msgid "2.5 hr."
-msgstr "2.5 ÷àñà"
+msgid "Config File Version"
+msgstr "Âåðñèÿ íà êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë"
 
-msgid "3 hr."
-msgstr "3 ÷àñà"
+msgid "Squirrelmail Version"
+msgstr "Âåðñèÿ íà Squirrelmail"
 
-msgid "3.5 hr."
-msgstr "3.5 ÷àñà"
+msgid "PHP Version"
+msgstr "Âåðñèÿ íà PHP"
 
-msgid "4 hr."
-msgstr "4 ÷àñà"
+msgid "Organization Preferences"
+msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ íà îðãàíèçàöèÿòà"
 
-msgid "5 hr."
-msgstr "5 ÷àñà"
+msgid "Organization Name"
+msgstr "Íàèìåíîâàíèå íà îðãàíèçàöèÿòà"
 
-msgid "6 hr."
-msgstr "6 ÷àñà"
+msgid "Organization Logo"
+msgstr "Ëîãî íà îðãàíèçàöèÿòà"
 
-msgid "Calendar"
-msgstr "Êàëåíäàð"
+msgid "Organization Logo Width"
+msgstr "Øèðèíà íà ëîãîòî íà îðãàíèçàöèÿòà"
 
-msgid "Delete & Prev"
-msgstr "Èçòðèé"
+msgid "Organization Logo Height"
+msgstr "Âèñî÷èíà íà ëîãîòî íà îðãàíèçàöèÿòà"
 
-msgid "Delete & Next"
-msgstr "Èçòðèé"
+msgid "Organization Title"
+msgstr "Òèòëà íà îðãàíèçàöèÿòà"
 
-msgid "Move to:"
-msgstr "Ïðåìåñè â:"
+msgid "Signout Page"
+msgstr "Ñòðàíèöà çà èçõîä"
 
-msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
-msgstr "Èçòðèé/Ïðåìåñòè/Íàïðåä áóòîíè:"
+msgid "Provider Link URI"
+msgstr "Àäðåñ íà äîñòàâ÷èêà"
 
-msgid "Display at top"
-msgstr "Ïîêàæè â ãîðíàòà ÷àñò"
+msgid "Provider Name"
+msgstr "Èìå íà ïðîâàéäúðà"
 
-msgid "with move option"
-msgstr "ñ îïöèÿòà çà ïðåìåñòâàíå"
+msgid "Default Language"
+msgstr "Åçèê ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-msgid "Display at bottom"
-msgstr "Ïîêàæè â äîëíàòà ÷àñò"
+msgid "Top Frame"
+msgstr "Ãîðíèÿ ôðåéì"
 
-msgid ""
-"COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
-"is a pretty reliable list to scan spam from."
-msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Òîçè ñïèñúê ñúäúðæà ñúðâúðè êîèòî ñà ïðîâåðåíè ñïàì ñúðâúðè. Òîâà å äîñòà ñèãóðåí ñïèñúê çà äà ñå ïðîâåðÿâà çà ñïàì."
+msgid "Server Settings"
+msgstr "Íàñòðîéêè íà ñúðâúðà"
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
-"be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
-"to use."
-msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Ñúðâúðèòå êîèòî ñà êîíôèãóðèðàíè (èëè íå êîíôèãóðèðàíè) äà ïîçâîëÿâàò ñïàìà äà áúäå ïðåäàâàí ÷ðåç òåõíèòå ñèñòåìè ùå áúäàò èçõâúðëåíè ñ òîâà. Äîñòà å äîáðî çà èçïîëçâàíå."
+msgid "Mail Domain"
+msgstr "Ïîùåíñêè äîìåéí"
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
-"their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
-"account and send spam directly from there."
-msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Dial-up ïîòðåáèòåëèòå ÷åñòî ñà ôèëòðèðàíè òúé êàòî òå èçïîëçâàò ïîùåíñêèòå ñúðâúðè íà Èíòåðíåò äîñòàâ÷èöèòå ñè çà äà èçïðàùàò ïîùàòà ñè. Ñïàìúðèòå îáèêíîâåíî ñè âçåìàò dial-up àêàóíò è èçïðàùàò ñïàì äèðåêòíî îò òàì."
+msgid "IMAP Server Address"
+msgstr "Àäðåñ íà IMAP ñúðâúðà"
 
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
-msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ Blackhole çàïèñè."
+msgid "IMAP Server Port"
+msgstr "Ïîðò íà IMAP ñúðâúðà"
 
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
-msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ OpenRelay çàïèñè."
+msgid "IMAP Server Type"
+msgstr "Òèï íà IMAP ñúðâúðà"
 
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
-msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ Dial-up çàïèñè."
+msgid "Cyrus IMAP server"
+msgstr "Cyrus IMAP ñúðâúð"
 
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
-"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft âðúçêè - Ñïèñúêà íà Osirusoft íà ïðîâåðåíèòå âðúçêè. Èçãëåæäà âêëþ÷âà ñúðâúðè èçïîëçâàíèòå îò abuse@uunet.net àâòîìàòè÷íè îòãîâîðè."
+msgid "University of Washington's IMAP server"
+msgstr "IMAP ñúðâúð íà Âàøèíãòîíñêèÿ Óíèâåðñèòåò"
 
-msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Dialups - Dialup ñïàì ñïèñúê íà Osirusofts."
+msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
+msgstr "Microsoft Exchange IMAP ñúðâúð"
 
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
-"have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
-"to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Ïîòâúðäåíè èçòî÷íèöè íà ñïàì íà Osirusoft - Ñàéòîâå êîèòî ïðîäúëæèòåëíî ñïàìâàò â ìàíóàëíî ñà äîáàâåíè ñëåä ìíîæåñòâî íîìèíàöèè. Èçïîëçâàé ïðåäïàçëèâî. Èçãëåæäà õâàùà çëîóïîòðåáèòå ñ àâòîìàòè÷íèòå îòãîâîðè íà íÿêîè äîñòàâ÷èöè íà èíòåðíåò."
+msgid "Courier IMAP server"
+msgstr "Courier IMAP ñúðâúð"
 
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
-"other mail servers that are not secure."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Smart Hosts - Ñïèñúê íà õîñòîâå êîèòî ñà ñèãóðíè, íî ïðåïðàùàò íà ïîùåíñêè ñúðâúðè êîèòî íå ñà ñèãóðíè."
+msgid "Not one of the above servers"
+msgstr "Íèêîé îò ãîðåïîñî÷åíèòå ñúðâúðè"
 
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
-"ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
-"abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Spamware Developers - Âÿðâà ñå, ÷å òîâà ñà IP äèàïàçîíèòå íà êîìïàíèè êîèòî ñà ïîçíàòè ïðîèçâîäèòåëè íà ñïàì ñîôòóåð. Èçãëåæäà, ÷å õâàùà çëîíàìåðåíèòå àâòîìàòè÷íè îòãîâîðè îò íÿêîè Èíòåðíåò äîñòàâ÷èöè."
+msgid "IMAP Folder Delimiter"
+msgstr "Ðàçäåëèòåë íà IMAP ïàïêèòå"
 
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
-"users in without confirmation."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - Ñïèñúê íà ñïèñú÷íè ñúðâúðè êîèòî ðåãèñòðèðàò ïîòðåáèòåëèòå áåç ïîòâúðæäåíèå."
+msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
+msgstr "Èçïîëçâàé \"äåòåêöèÿ\" çà àâòîìàòè÷íà äåòåêöèÿ."
 
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
-"cgi scripts. (planned)."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - Ñïèñúê íà íåñèãóðíèòå formmail.cgi ñêðèïòîâå. (ïëàíèðàíî)"
+msgid "Use TLS for IMAP Connections"
+msgstr "Èçïîëçâàé TLS çà IMAP êîíåêöèè"
 
-msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft îòâîðåíè ïðîêñè ñúðâúðè - Ñïèñúê íà îòâîðåíèòå ïðîêñè ñúðâúðè."
+msgid "Requires PHP 4.3.x! Experimental."
+msgstr "Èçèñêâà PHP 4.3.x! Åêñïåðèìåíòàëíî."
 
-msgid ""
-"FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
-"false positives than ORBS did though."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - ORDB ñå ðîäè êîãàòî ORBS îòëåòÿ. Èçãëåæäà èìà ïî-ìàëêî ïîãðåøíè ïîëîæèòåëíè ñòðàíè â ñðàâíåíèå ñ ORBS"
+msgid "IMAP Authentication Type"
+msgstr "Òèï íà IMAP àóòåíòèêàöèÿòà"
 
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Äèðåêòíè èçòî÷íèöè íà ñïàì."
+msgid "Use Sendmail Binary"
+msgstr "Èçïîëçâàé Sendmail"
 
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Dial-up ñïèñúöè - âêëþ÷âà íÿêîè DSL IP-òà."
+msgid "Sendmail Path"
+msgstr "Ïúò íà Sendmail"
 
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Ïîäàòåëè íà ãîëåìè ïàêåòè êîèòî íå äàâàò âúçìîæíîñò çà ïîòâúðæäåíèå."
+msgid "SMTP Server Address"
+msgstr "Àäðåñ íà SMTP ñúðâúðà "
 
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Äðóãè ïîäîáíè ñúðâúðè."
+msgid "SMTP Server Port"
+msgstr "Ïîðò íà SMTP ñúðâúðà"
 
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Single Stage ñúðâúðè."
+msgid "Use TLS for SMTP Connections"
+msgstr "Èçïîëçâàé TLS çà SMTP êîíåêöèè"
 
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
-msgstr "FREE - Five-Ten-sg.com - Ñúðâúðè êîèòî ïîääúðæàò ñïàì."
+msgid "SMTP Authentication Type"
+msgstr "Òèï íà SMTP àóòåíòèêàöèÿòà"
 
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
-msgstr "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IP-òà."
+msgid "POP3 Before SMTP?"
+msgstr "POP3 ïðåäè SMTP?"
 
-msgid ""
-"FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
-"the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
-"you NOT use their service."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Dorkslayers âêëþ÷âàò ñàìî íàèñòèíà ëîøè îòâîðåíèòå âðúçêè èçâúí Ñúåäèíåíèòå Ùàòè çà äà íå áúäàò äàäåíè ïîä ñúä."
+msgid "Invert Time"
+msgstr "Èíâåðòèðàíî âðåìå"
 
-msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - SPAMhaus - Ñïèñúê íà äîáðå ïîçíàòèòå ÑÏÀÌ èçòî÷íèöè."
+msgid "Use Confirmation Flags"
+msgstr "Èçïîëçâàé ïîòâúðæäàâàùè ôëàãîâå"
 
-msgid ""
-"FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
-"have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - SPAMCOP - Èíòåðåñíî ðåøåíèå êîåòî ëèñòâà ñúðâúðè êîèòî èìàò ìíîãî ãîëÿì ñïàì â ñðàâíåíèå ñúñ çàêîííèÿ ïðîöåíò íà ïèñìàòà (85% èëè ïîâå÷å)."
+msgid "Folders Defaults"
+msgstr "Íàñòðîéêè ïî ïîäðàçáèðàíå íà ïàïêèòå"
 
-msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - dev.null.dk - Íÿìàìå ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ çà òîçè ñïèñúê."
+msgid "Default Folder Prefix"
+msgstr "Ïðåôèêñ ïî ïîäðàçáèðàíå íà ïàïêèòå"
 
-msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - visi.com - Relay Stop List. Ìíîãî êîíñåðâàòèâåí Open Relay ñïèñúê."
+msgid "Show Folder Prefix Option"
+msgstr "Ïîêàçâàíå íà îïöèÿòà çà ïðåôèêñ íà ïàïêà"
 
-msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com Open Relays - Ïîðåäíèÿò ñïèñúê íà Open Relays"
+msgid "By default, move to trash"
+msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå, ïðåìåñòè â êîø÷åòî"
 
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com ÑÏÀÌ èçòî÷íèê - Ñïèñúê íà äèðåêòíèòå èçòî÷íèöè íà ÑÏÀÌ."
+msgid "By default, move to sent"
+msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå, ïðåìåñòè â èçïðàòåíè"
 
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com ÑÏÀÌ ISP-òà - Ñïèñúê íà äîïóñêàùèòå ÑÏÀÌ ISP-òà."
+msgid "By default, save as draft"
+msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå çàïèøè êàòî ÷åðíîâà"
 
-msgid ""
-"FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
-"assigned IPs."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Leadmon DUL - Äðóã ñïèñúê íà Dial-up èëè èíà÷å êàçàíî, íà äèíàìè÷íî ïðèñâîÿâàíèòå IP-òà."
+msgid "List Special Folders First"
+msgstr "Ïîêàæè ñïåöèàëíèòå ïàïêè ïúðâè"
 
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
-"directly from."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Leadmon SPAM èçòî÷íèê - Ñïèñúê íà IP-òàòà îò êîèòî Leadmon.net å ïîëó÷àâàë ñïàì äèðåêòíî."
+msgid "Show Special Folders Color"
+msgstr "Ïîêàæè öâåòå íà ñïåöèàëíèòå ïàïêè"
 
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
-"in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
-"services."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Ðåêëàìíè ïèñìà èçïðàùàíè íà Leadmon - Ðåêëàìíè ïèñìà êîèòî íå èçèñêâàò ïîòâúðæäåíèå èëè êîèòî ïîçâîëÿâàò ïîçíàòè ñïàìúðè äà ñòàíàò êëèåíòè è äà çëîóïîòðåáÿâàò ñ óñëóãèòå èì."
+msgid "Auto Expunge"
+msgstr "Àâòîìàòè÷íî èç÷èñòâàíå"
 
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs."
-msgstr "FREE - Leadmon Open Relays - Åäíî ñòåïåííè Open Relays êîèòî íå ñà ïîêàçàíè íà äðóãè àêòèâíè RBL."
+msgid "Default Sub. of INBOX"
+msgstr "Ïîäïàïêà ïî ïîäðàçáèðàíå íà ÂÕÎÄßÙÈ"
 
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
-msgstr "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays êîèòî íå ñà â ñïèñúêà íà äðóãè àêòèâíè RBL è êîèòî ïðàùàò ÑÏÀÌ êúì Leadmon.net."
+msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
+msgstr "Ïîêàæè îïöèÿòà 'Ñúäúðæà ïîäïàïêà'"
 
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
-"direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
-"mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
-"Leadmon.net."
-msgstr "FREE - Leadmon SpamBlock - Ñàéòîâåòå â òîçè ñïèñúê ñà èçïðàùàëè íà Leadmon.net äèðåêòåí ÑÏÀÌ îò IP àäðåñè â òàçè ïîäìðåæà êúäåòî öÿëàòà ìðåæà íÿìà DNS ìàïèíãè. Ïðåäñòàâëÿâà ñïèñúê íà ÁËÎÊÎÂÅ îò IP àäðåñè êîèòî ñà èçïîëçâàíè îò õîðà êîèòî ñà ÑÏÀÌâàëè Leadmon.net."
+msgid "Default Unseen Notify"
+msgstr "Ñúîáùåíèå ïî ïîäðàçáèðàíå çà íå ïðåãëåäàíèòå"
 
-msgid ""
-"FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
-"SPAM Sources."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - Íå å ïîðåäíèÿò ÷åðåí ñïèñúê - È äâåòå ñà Open Ralay è Direct SPAM èçòî÷íèöè."
+msgid "Default Unseen Type"
+msgstr "Òèï ïî ïîäðàçáèðàíå çà íå ïðåãëåäàíèòå"
 
-msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - Íèùî ïîâå÷å îò îùå åäèí ÷åðåí ñïèñúê - Dial-up-è è IP-òà."
+msgid "Auto Create Special Folders"
+msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñúçäàâàíå íà ñïåöèàëíèòå ïàïêè"
 
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Ïîòâúðäåíè Relays"
+msgid "Default Javascript Adrressbook"
+msgstr "JavaScript àäðåñíà êíèãà ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Ïîòâúðäåíè Multi-stage Relays"
+msgid "Auto delete folders"
+msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçòðèâàíå íà ïàïêèòå"
 
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Íå ïîòâúðäåíè Relays"
+msgid "Enable /NoSelect folder fix"
+msgstr "Ïîçâîëè / NoSelect folder fix"
+
+msgid "General Options"
+msgstr "Ãëàâíè îïöèè"
 
-msgid "Saved Scan type"
-msgstr "Çàïèñàí òèï íà ñêàíèðàíåòî"
+msgid "Default Charset"
+msgstr "Íàáîð îò ñèìâîëè ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-msgid "Message Filtering"
-msgstr "Ôèëòðèðàíå íà ïèñìàòà"
+msgid "Data Directory"
+msgstr "Äèðåêòîðèÿ çà äàííèòå"
 
-msgid "What to Scan:"
-msgstr "Êàêâî äà ñêàíèðàì:"
+msgid "Temp Directory"
+msgstr "Âðåìåííà äèðåêòîðèÿ"
 
-msgid "All messages"
-msgstr "Âñè÷êè ïèñìà"
+msgid "Hash Level"
+msgstr "Íèâî íà õåøà"
 
-msgid "Only unread messages"
-msgstr "Ñàìî íåïðî÷åòåíèòå ïèñìà"
+msgid "Hash Disabled"
+msgstr "Èçêëþ÷åí õåø"
 
-msgid "Save"
-msgstr "Çàïèñ"
+msgid "Moderate"
+msgstr "Óìåðåí"
 
-msgid "New"
-msgstr "Íîâî"
+msgid "Medium"
+msgstr "Ñðåäåí"
 
-msgid "Done"
-msgstr "Ãîòîâî"
+msgid "Default Left Size"
+msgstr "Ëÿâ ðàçìåð ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-msgid "Match:"
-msgstr "Ñúâïàäåíèå:"
+msgid "Usernames in Lowercase"
+msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèòå èìåíà ñ ìàëêè áóêâè"
 
-msgid "Cc"
-msgstr "Êîïèå"
+msgid "Allow use of priority"
+msgstr "Ïîçâîëè èçïîëçâàíå íà ïðåäèìñòâî"
 
-msgid "To or Cc"
-msgstr "Äî èëè Êîïèå"
+msgid "Hide SM attributions"
+msgstr "Ñêðèâàíå íà àòðèáóòèòå íà SM"
 
-msgid "Header"
-msgstr "Õåäúð"
+msgid "Enable use of delivery receipts"
+msgstr "Ðàçðåøè èçïîëçâàíåòî íà ðàçïèñêà çà ïîëó÷àâàíå"
 
-msgid "Contains:"
-msgstr "Ñúäúðæà"
+msgid "Allow editing of identities"
+msgstr "Ïîçâîëè ðåäàêòèðàíå íà èäåíòè÷íîñòèòå"
 
-msgid "Edit"
-msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
+msgid "Allow editing of full name"
+msgstr "Ïîçâîëè ðåäàêòèðàíå íà ïúëíîòî èìå"
 
-msgid "Down"
-msgstr "Íàäîëó"
+msgid "Use server-side sorting"
+msgstr "Èçïîëçâàé ñîðòèðàíå îò ñòðàíà íà ñúðâúðà"
 
-msgid "Up"
-msgstr "Íàãîðå"
+msgid "Use server-side thread sorting"
+msgstr "Èçïîëçâàé íèøêîâî ñîðòèðàíå îò ñòðàíà íà ñúðâúðà"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
-msgstr "Àêî %s ñúäúðæà %s òîãàâà îòèäåòå â %s"
+msgid "Allow server charset search"
+msgstr "Ïîçâîëè òúðñåíå ñ êîäèðîâêàòà íà ñúðâúðà"
 
-msgid "Message Filters"
-msgstr "Ôèëòðè íà ïèñìàòà"
+msgid "UID support"
+msgstr "UID ïîääðúæêà"
 
-msgid ""
-"Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
-"filtered into different folders for easier organization."
-msgstr "Ôèëòðèðàíåòî ïîçâîëÿâà ïèñìà ñ ðàçëè÷íè êðèòåðèè äà áúäàò àâòîìàòè÷íî ôèëòðèðàíè â ðàçëè÷íè ïàïêè çà ïî-ëåñíà îðãàíèçàöèÿ."
+msgid "PHP session name"
+msgstr "Èìå íà PHP ñåñèÿòà"
 
-msgid "SPAM Filters"
-msgstr "ÑÏÀÌ ôèëòðè"
+msgid "Message of the Day"
+msgstr "Ïèñìî íà äåíÿ"
 
-msgid ""
-"SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
-"junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
-msgstr "ÑÏÀÌ ôèëòðèòå âè ïîçâîëÿâàò äà èçáèðàòå îò ðàçëè÷íî DNS áàçèðàíè ÷åðíè ñïèñúöè çà äà îòêðèåòå áîêëó÷èâàòà ïîùà âúâ âàøàòà ïàïêà ÂÕÎÄßÙÈ è äà ãî ïðåìåñòèòå êúì äðóãà ïàïêà íàïðèìåð (Êîø÷å)."
+msgid "Database"
+msgstr "Áàçà äàííè"
 
-msgid "Spam Filtering"
-msgstr "Ôèëòðèðàíå íà ñïàìà"
+msgid "Address book DSN"
+msgstr "DSN íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
 
-msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
-msgstr "ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Êàæåòå íà àäìèíèñòðàòîðà ñè äà óñòàíîâè ïðîìåíëèâàòà SpamFilters_YourHop"
+msgid "Address book table"
+msgstr "Òàáëèöà íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
 
-msgid "Move spam to:"
-msgstr "Ïðåìåñòè ñïàìà â:"
+msgid "Preferences DSN"
+msgstr "DSN ïðåäïî÷èòàíèÿ"
 
-msgid ""
-"Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
-"messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
-"spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
-"periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
-"around."
-msgstr "Ïðåìåñòâàíåòî íà ñïàì äèðåêòîðèÿòà â êîø÷åòî ìîæå äà íå å äîáðà èäåÿ â íà÷àëîòî òúé êàòî ïèñìàòà îò ïðèÿòåëè è ïîùåíñêè ñïèñúöè ìîãàò ñëó÷àéíî äà áúäàò ìàðêèðàíè êàòî ñïàì. Êúì êàêâàòî è ïàïêà äà ãî óñòàíîâèòå, òðÿáâà äà ñòå ñèãóðíè, ÷å ñå èç÷èñòâà ïåðèîäè÷íî, òàêà ÷å äà íÿìàòå ïðåêàëåíî ãîëÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ."
+msgid "Preferences table"
+msgstr "Òàáëèöà íà ïðåäïî÷èòàíèÿòà"
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
-"scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
-"it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
-"scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
-"you'll scan even the spam you read with the new filters."
-msgstr "Êîëêîòî ïîâå÷å ïèñìà ñêàíèðàòå, òîëêîâà ïîâå÷å âðåìå îòíåìà. Ùå âè ïðåäëîæà äà ñêàíèðàòå ñàìî íîâèòå ïèñìà. Àêî íàïðàâèòå ïðîìåíè âúâ ôèëòðèòå ñè, àç áèõ ãè óñòàíîâèë òàêà, ÷å äà ñêàíèðàò âñè÷êè ïèñìà, ñëåä òîâà âèæ Âõîäÿùè, è ÷àê ñëåä òîâà ñå âúðíè çà äà ãî óñòàíîâèø äà ñêàíèðà ñàìî íîâèòå ïèñìà. Ïî òîçè íà÷èí, íîâèòå âè ñïàì ôèëòðè ùå áúäàò ïðèëîæåíè è ùå ñêàíèðàòå åäíîâðåìåííî ñúñ ñïàìà êîéòî ÷åòåòå ñ íîâèòå ôèëòðè."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
-msgstr "Ñïàìà å èçïðàòåí íà %s"
+msgid "Preferences username field"
+msgstr "Ïîëå çà ïîòðåáèòåëñêî èìå â íàñòðîéêèòå"
 
-#, fuzzy
-msgid "[<i>not set yet</i>]"
-msgstr "[âñå îùå íå å óñòàíîâåíî]"
+msgid "Preferences key field"
+msgstr "Ïîëå çà êëþ÷ â íàñòðîéêèòå"
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
-msgstr "Ñêàíèðàíåòî íà ñïàìà å îãðàíè÷åíî äî %s"
+msgid "Preferences value field"
+msgstr "Ïîëå çà ñòîéíîñò â íàñòðîéêèòå"
 
-msgid "New Messages Only"
-msgstr "Ñàìî íîâèòå ïèñìà"
+msgid "Themes"
+msgstr "Òåìè"
 
-msgid "All Messages"
-msgstr "Âñè÷êè ïèñìà"
+msgid "Style Sheet URL (css)"
+msgstr "URL íà êàñêàäíèòå ñòèëîâå (css)"
 
-msgid "ON"
-msgstr "Âêëþ÷åíî"
+msgid "Default theme"
+msgstr "Òåìà ïî ïîäðàçáèðàíå"
 
-msgid "OFF"
-msgstr "Èçêëþ÷åíî"
+msgid "Use index number of theme"
+msgstr "Èçïîëçâàé èíäåêñíèÿ ðåä íà òåìàòà"
 
-msgid "Mailinglist"
-msgstr "Ïîùåíñêè ñïèñúê"
+msgid "Configuration Administrator"
+msgstr "Àäìèíèñòðàòîð íà êîíôèãóðàöèÿòà"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
-"receive an emailed response at the address below."
-msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà çà ïîìîù çà òîçè ñïèñúê. Âèå ùå ïîëó÷èòå îòãîâîð ïî ïîùàòà íà àäðåñà ïî-äîëó."
+msgid "Theme Name"
+msgstr "Èìå íà òåìàòà"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
-"this list. You will be subscribed with the address below."
-msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà äà áúäåòå çàïèñàíè â òîçè ñïèñúê. Ùå áúäåòå çàïèñàíè ñ email àäðåñà ïî-äîëó."
+msgid "Theme Path"
+msgstr "Ïúò íà òåìàòà"
 
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
-"this list. It will try to unsubscribe the adress below."
-msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà äà áúäåòå îòïèñàíè îò òîçè ñïèñúê. Ùå ñå îïèòà äà îòïèøå àäðåñà ïî-äîëó."
+msgid "Plugins"
+msgstr "Plugins"
 
-msgid "From:"
-msgstr "Îò:"
+msgid "Change Settings"
+msgstr "Ïðîìÿíà íà íàñòðîéêèòå"
 
-msgid "Send Mail"
-msgstr "Èçïðàòè"
+msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
+msgstr "Êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ìîëÿ ïðîâåðåòå config.php."
 
-msgid "Post to List"
-msgstr "Èçïðàòè äî ñïèñúêà"
+msgid "Administration"
+msgstr "Àäìèíèñòðàöèÿ"
 
-msgid "Reply to List"
-msgstr "Îòãîâîðè íà ñïèñúêà"
+msgid "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration remotely."
+msgstr "Òîçè ìîäóë ïîçâîëÿâà íà àäìèíèñòðàòîðèòå äà óïðàâëÿâàò ãëàâíàòà êîíôèãóðàöèÿ íà SquirrelMail îòäàëå÷åíî."
 
-msgid "Subscribe"
-msgstr "Ïðèñúåäèíè"
+msgid "Bug Reports:"
+msgstr "Îïèñàíè áúãîâå"
 
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "Îòñòðàíè"
+msgid "Show button in toolbar"
+msgstr "Ïîêàæè áóòîí â ëåíòàòà ñ èíñòðóìåíòèòå"
 
-msgid "List Archives"
-msgstr "Àðõèâè íà ñïèñúêà"
+msgid "TODAY"
+msgstr "ÄÍÅÑ"
 
-msgid "Contact Listowner"
-msgstr "Ñâúðçâàíå ñúñ ñîáñòâåíèêà íà ñïèñúêà"
+msgid "Go"
+msgstr "Äàâàé"
 
-msgid "Mailing List"
-msgstr "Ïîùåíñêè ñïèñúê"
+msgid "l, F j Y"
+msgstr "l, F j Y"
 
-msgid "POP3 connect:"
-msgstr "POP3 êîíåêöèÿ"
+msgid "ADD"
+msgstr "ÄÎÁÀÂÈ"
 
-msgid "No server specified"
-msgstr "Íå å óêàçàí ñúðâúð"
+msgid "EDIT"
+msgstr "ÐÅÄÀÊÒÈÐÀÉ"
 
-msgid "Error "
-msgstr "Ãðåøêà "
+msgid "DEL"
+msgstr "ÈÇÒÐÈÉ"
 
-msgid "POP3 noop:"
-msgstr "POP3 noop:"
+msgid "Start time:"
+msgstr "Íà÷àëíî âðåìå:"
 
-msgid "No connection to server"
-msgstr "Íÿìà âðúçêà êúì ñúðâúðà"
+msgid "Length:"
+msgstr "Äúëæèíà:"
 
-msgid "POP3 user:"
-msgstr "POP3 ïîòðåáèòåë:"
+msgid "Priority:"
+msgstr "Ïðèîðèòåò:"
 
-msgid "no login ID submitted"
-msgstr "íå å âúâåäåíî ID íà ëîãèíà"
+msgid "Title:"
+msgstr "Çàãëàâèå"
 
-msgid "connection not established"
-msgstr "âðúçêàòà íå å óñòàíîâåíà"
+msgid "Set Event"
+msgstr "Óñòàíîâè ñúáèòèå"
 
-msgid "POP3 pass:"
-msgstr "POP3 ïàðîëà:"
+msgid "Event Has been added!"
+msgstr "Ñúáèòèåòî å äîáàâåíî!"
 
-msgid "No password submitted"
-msgstr "Íå å âúâåäåíà ïàðîëà"
+msgid "Date:"
+msgstr "Äàòà:"
 
-msgid "authentication failed "
-msgstr "àóòåíòèêàöèÿòà íå óñïÿ"
+msgid "Time:"
+msgstr "Âðåìå:"
 
-msgid "POP3 apop:"
-msgstr "POP3 apop"
+msgid "Day View"
+msgstr "Äíåâåí Ïðåãëåä"
 
-msgid "No login ID submitted"
-msgstr "Íå å èçïðàòåíî ëîãèí ID"
+msgid "Do you really want to delete this event?"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîâà ñúáèòèå?"
 
-msgid "No server banner"
-msgstr "Íÿìà ñúðâúðåí áàíåð"
+msgid "Event deleted!"
+msgstr "Ñúáèòèåòî èçòðèòî!"
 
-msgid "abort"
-msgstr "îòìåíè"
+msgid "Nothing to delete!"
+msgstr "Íÿìà íèùî çà èçòðèâàíå!"
 
-msgid "apop authentication failed"
-msgstr "apop àóòåíòèêàöèÿòà íå óñïÿ"
+msgid "Update Event"
+msgstr "Îáíîâè ñúáèòèå"
 
-msgid "POP3 login:"
-msgstr "POP3 ëîãèí"
+msgid "Do you really want to change this event from:"
+msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ïðîìåíèòå òîâà ñúáèòèå îò:"
 
-msgid "POP3 top:"
-msgstr "POP3 íà÷àëî:"
+msgid "to:"
+msgstr "äî:"
 
-msgid "POP3 pop_list:"
-msgstr "POP3 pop_list:"
+msgid "Event updated!"
+msgstr "Ñúáèòèåòî îáíîâåíî!"
 
-msgid "Premature end of list"
-msgstr "Ïðåæäåâðåìåíåí êðàé íà ñïèñúêà"
+msgid "Month View"
+msgstr "Ìåñå÷åí ïðåãëåä"
 
-msgid "POP3 get:"
-msgstr "POP3 âçåìà:"
+msgid "0 min."
+msgstr "0 ìèí."
 
-msgid "POP3 last:"
-msgstr "POP3 ïîñëåäåí"
+msgid "15 min."
+msgstr "15 ìèí."
 
-msgid "POP3 reset:"
-msgstr "POP3 çàíóëåí"
+msgid "35 min."
+msgstr "35 ìèí."
 
-msgid "POP3 send_cmd:"
-msgstr "POP3 send_cmd:"
+msgid "45 min."
+msgstr "45 ìèí."
 
-msgid "Empty command string"
-msgstr "Ïðàçåí êîìàíäåí ñòðèíã"
+msgid "1 hr."
+msgstr "1 ÷àñ"
 
-msgid "POP3 quit:"
-msgstr "POP3 èçõîä:"
+msgid "1.5 hr."
+msgstr "1.5 ÷àñà"
 
-msgid "connection does not exist"
-msgstr "êîíåêöèÿòà íå ñúùåñòâóâà"
+msgid "2 hr."
+msgstr "2 ÷àñà"
 
-msgid "POP3 uidl:"
-msgstr "POP3 uidl:"
+msgid "2.5 hr."
+msgstr "2.5 ÷àñà"
 
-msgid "POP3 delete:"
-msgstr "POP3 èçòðèâàíå:"
+msgid "3 hr."
+msgstr "3 ÷àñà"
 
-msgid "No msg number submitted"
-msgstr "Íå å èçïðàòåí áðîÿ íà ïèñìàòà"
+msgid "3.5 hr."
+msgstr "3.5 ÷àñà"
 
-msgid "Command failed "
-msgstr "Êîìàíäàòà íå óñïÿ "
+msgid "4 hr."
+msgstr "4 ÷àñà"
 
-msgid "Remote POP server Fetching Mail"
-msgstr "Îòäàëå÷åíèÿ POP ñúðâúð èçòåãëÿ ïèñìàòà"
+msgid "5 hr."
+msgstr "5 ÷àñà"
 
-msgid "Select Server:"
-msgstr "Èçáåðè Ñúðâúð"
+msgid "6 hr."
+msgstr "6 ÷àñà"
 
-msgid "All"
-msgstr "Âñè÷êè"
+msgid "Calendar"
+msgstr "Êàëåíäàð"
 
-msgid "Password for"
-msgstr "Ïàðîëà çà"
+msgid "Delete & Prev"
+msgstr "Èçòðèé"
 
-msgid "Fetch Mail"
-msgstr "Èçòåãëè ïèñìî"
+msgid "Delete & Next"
+msgstr "Èçòðèé"
 
-msgid "Fetching from "
-msgstr "Èçòåãëÿì îò "
+msgid "Move to:"
+msgstr "Ïðåìåñè â:"
 
-msgid "Oops, "
-msgstr "Îïà, "
+msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
+msgstr "Èçòðèé/Ïðåìåñòè/Íàïðåä áóòîíè:"
 
-msgid "Opening IMAP server"
-msgstr "Îòâàðÿíå íà IMAP ñúðâúð"
+msgid "Display at top"
+msgstr "Ïîêàæè â ãîðíàòà ÷àñò"
 
-msgid "Opening POP server"
-msgstr "Îòâàðÿíå íà POP ñúðâúð"
+msgid "with move option"
+msgstr "ñ îïöèÿòà çà ïðåìåñòâàíå"
 
-msgid "Login Failed:"
-msgstr "Ëîãâàíåòî íå óñïÿ:"
+msgid "Display at bottom"
+msgstr "Ïîêàæè â äîëíàòà ÷àñò"
 
-msgid "Login OK: No new messages"
-msgstr "Ëîãèí OK: Íÿìà íîâè ïèñìà"
+msgid "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It is a pretty reliable list to scan spam from."
+msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Òîçè ñïèñúê ñúäúðæà ñúðâúðè êîèòî ñà ïðîâåðåíè ñïàì ñúðâúðè. Òîâà å äîñòà ñèãóðåí ñïèñúê çà äà ñå ïðîâåðÿâà çà ñïàì."
 
-msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
-msgstr "Ëîãèí OK: ÂÕÎÄßÙÈ ÏÐÀÇÍÀ"
+msgid "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to be relayed through their system will be banned with this. Another good one to use."
+msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Ñúðâúðèòå êîèòî ñà êîíôèãóðèðàíè (èëè ëîøî êîíôèãóðèðàíè) äà ïîçâîëÿâàò ñïàìà äà ìèíå ïðåç òÿõíàòà ñèñòåìà ùå áúäå áàííàòà ñ òîâà."
 
-msgid "Login OK: Inbox contains ["
-msgstr "Ëîãèí OK: Âõîäÿùè ñúäúðæà ["
+msgid "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use their ISP's mail servers to send mail. Spammers typically get a dial-up account and send spam directly from there."
+msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Dial-up ïîòðåáèòåëèòå ÷åñòî ñà ôèëòðèðàíè òúé êàòî èçïîëçâàò ïîùåíñêèòå ñúðâúðè íà ïðîâàéäúðèòå ñè çà èçïðàùàíå íà ïèñìà. Ñïàìåðèòå îáèêíîâåíî âçåìàò dial-up àêàóíò è èçïðàùàò ñïàì äèðåêòíî îò òàì." 
 
-msgid "] messages"
-msgstr "] ïèñìà"
+msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
+msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ Blackhole çàïèñè."
 
-msgid "Fetching UIDL..."
-msgstr "Èçòåãëÿì UIDL..."
+msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
+msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ OpenRelay çàïèñè."
 
-msgid "Server does not support UIDL."
-msgstr "Ñúðâúðà íå ïîääúðæà UIDL."
+msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
+msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ Dial-up çàïèñè."
 
-msgid "Leaving Mail on Server..."
-msgstr "Îñòàâÿì ïîùà íà Ñúðâúðà..."
+msgid "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft âðúçêè - Ñïèñúêà íà Osirusoft íà ïðîâåðåíèòå âðúçêè. Èçãëåæäà âêëþ÷âà ñúðâúðè èçïîëçâàíèòå îò abuse@uunet.net àâòîìàòè÷íè îòãîâîðè."
 
-msgid "Deleting messages from server..."
-msgstr "Èçòðèâàì ïèñìîòî îò ñúðâúðà..."
+msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Dialups - Dialup ñïàì ñïèñúê íà Osirusofts."
 
-msgid "Fetching message "
-msgstr "Èçòåãëÿì ïèñìî "
+msgid "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems to catch abuse auto-replies from some ISPs."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Ïîòâúðäåíè èçòî÷íèöè íà ñïàì íà Osirusoft - Ñàéòîâå êîèòî ïðîäúëæèòåëíî ñïàìâàò â ìàíóàëíî ñà äîáàâåíè ñëåä ìíîæåñòâî íîìèíàöèè. Èçïîëçâàé ïðåäïàçëèâî. Èçãëåæäà õâàùà çëîóïîòðåáèòå ñ àâòîìàòè÷íèòå îòãîâîðè íà íÿêîè äîñòàâ÷èöè íà èíòåðíåò."
 
-msgid "Server error...Disconnect"
-msgstr "Ñúðâúðíà ãðåøêà...Ïðåêúñâàíå íà âðúçêàòà"
+msgid "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for other mail servers that are not secure."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Smart Hosts - Ñïèñúê íà õîñòîâå êîèòî ñà ñèãóðíè, íî ïðåïðàùàò íà ïîùåíñêè ñúðâúðè êîèòî íå ñà ñèãóðíè."
 
-msgid "Reconnect from dead connection"
-msgstr "Ñâúðçâàíå îòíîâî îò ïðåêúñíàòà âðúçêà"
+msgid "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch abuse auto-replies from some ISPs."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Spamware Developers - Âÿðâà ñå, ÷å òîâà ñà IP äèàïàçîíèòå íà êîìïàíèè êîèòî ñà ïîçíàòè ïðîèçâîäèòåëè íà ñïàì ñîôòóåð. Èçãëåæäà, ÷å õâàùà çëîíàìåðåíèòå àâòîìàòè÷íè îòãîâîðè îò íÿêîè Èíòåðíåò äîñòàâ÷èöè."
 
-msgid "Saving UIDL"
-msgstr "Çàïèñ íà UIDL"
+msgid "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt users in without confirmation."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - Ñïèñúê íà ñïèñú÷íè ñúðâúðè êîèòî ðåãèñòðèðàò ïîòðåáèòåëèòå áåç ïîòâúðæäåíèå."
 
-msgid "Refetching message "
-msgstr "Âçåìàíå íà ñúîáùåíèåòî îòíîâî "
+msgid "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail.cgi scripts. (planned)."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - Ñïèñúê íà íåñèãóðíèòå formmail.cgi ñêðèïòîâå. (ïëàíèðàíî)"
 
-msgid "Error Appending Message!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðèêðåïâàíåòî íà ïèñìîòî!"
+msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft îòâîðåíè ïðîêñè ñúðâúðè - Ñïèñúê íà îòâîðåíèòå ïðîêñè ñúðâúðè."
 
-msgid "Closing POP"
-msgstr "Çàòâàðÿì POP"
+msgid "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer false positives than ORBS did though."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - ORDB ñå ðîäè êîãàòî ORBS îòëåòÿ. Èçãëåæäà èìà ïî-ìàëêî ïîãðåøíè ïîëîæèòåëíè ñòðàíè â ñðàâíåíèå ñ ORBS"
 
-msgid "Logging out from IMAP"
-msgstr "Èçëèçàì îò IMAP"
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Äèðåêòíè èçòî÷íèöè íà ñïàì."
 
-msgid "Message appended to mailbox"
-msgstr "Ïèñìîòî ïðèêðåïåíî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Dial-up ñïèñúöè - âêëþ÷âà íÿêîè DSL IP-òà."
 
-msgid "Message "
-msgstr "Ïèñìîòî "
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Ïîäàòåëè íà ãîëåìè ïàêåòè êîèòî íå äàâàò âúçìîæíîñò çà ïîòâúðæäåíèå."
 
-msgid " deleted from Remote Server!"
-msgstr " èçòðèò îò Îòäàëå÷åíèÿ Ñúðâúð"
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Äðóãè ïîäîáíè ñúðâúðè."
 
-msgid "Delete failed:"
-msgstr "Èçòðèâàíåòî ñå ïðîâàëè:"
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Single Stage ñúðâúðè."
 
-msgid "Remote POP server settings"
-msgstr "Íàñòðîéêè íà îòäàëå÷åíèÿ POP ñúðâúð"
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
+msgstr "FREE - Five-Ten-sg.com - Ñúðâúðè êîèòî ïîääúðæàò ñïàì."
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"You should be aware that the encryption used to store your password is not "
-"perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
-"encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
-"server can be undone by a hacker reading the source to this file."
-msgstr "Òðÿáâà äà âè å ÿñíî òîâà, ÷å êðèïòèðàíåòî êîåòî ñå èçïîëçâà çà äà ñå ñúõðàíè ïàðîëàòà âè íå å àáñîëþòíî ñèãóðíî. Àêî èçïîëçâàòå pop, íàñëåäñòâåíî íÿìà êðèïòèðàíå. Äîïúëíèòåëíî, êðèïòèðàíåòî êîåòî èçïîëçâàìå çà äà ãî çàïèøåì íà ñúðâúðà ìîæå äà áúäå äåêðèïòèðàíî îò õàêåð, àêî ïðî÷åòå ñîðñ êîäà íà òîçè ôàéë."
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
+msgstr "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IP-òà."
 
-msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
-msgstr "Àêî íå íàïèøåòå ïàðîëà, ùå âè áúäå èñêàíà êîãàòî èçòåãëÿòå ïîùàòà."
+msgid "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends you NOT use their service."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Dorkslayers âêëþ÷âàò ñàìî íàèñòèíà ëîøè îòâîðåíèòå âðúçêè èçâúí Ñúåäèíåíèòå Ùàòè çà äà íå áúäàò äàäåíè ïîä ñúä."
 
-msgid "Encrypt passwords (informative only)"
-msgstr "Êðèïòèðàé ïàðîëè (ñàìî èíôîðìàòèâíî)"
+msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - SPAMhaus - Ñïèñúê íà äîáðå ïîçíàòèòå ÑÏÀÌ èçòî÷íèöè."
 
-msgid "Add Server"
-msgstr "Äîáàâè Ñúðâúð"
+#, c-format
+msgid "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - SPAMCOP - Èíòåðåñíî ðåøåíèå êîåòî ëèñòâà ñúðâúðè êîèòî èìàò ìíîãî ãîëÿì ñïàì â ñðàâíåíèå ñúñ çàêîííèÿ ïðîöåíò íà ïèñìàòà (85% èëè ïîâå÷å)."
 
-msgid "Server:"
-msgstr "Ñúðâúð:"
+msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - dev.null.dk - Íÿìàìå ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ çà òîçè ñïèñúê."
 
-msgid "Port:"
-msgstr "Ïîðò:"
+msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - visi.com - Relay Stop List. Ìíîãî êîíñåðâàòèâåí Open Relay ñïèñúê."
 
-msgid "Alias:"
-msgstr "Ïñåâäîíèì:"
+msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com Open Relays - Ïîðåäíèÿò ñïèñúê íà Open Relays"
 
-msgid "Username:"
-msgstr "Ïîòðåáèòåëñêî èìå:"
+msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com ÑÏÀÌ èçòî÷íèê - Ñïèñúê íà äèðåêòíèòå èçòî÷íèöè íà ÑÏÀÌ."
 
-msgid "Password:"
-msgstr "Ïàðîëà:"
+msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com ÑÏÀÌ ISP-òà - Ñïèñúê íà äîïóñêàùèòå ÑÏÀÌ ISP-òà."
 
-msgid "Store in Folder:"
-msgstr "Çàïàçè â Ïàïêà:"
+msgid "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically assigned IPs."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Leadmon DUL - Äðóã ñïèñúê íà Dial-up èëè èíà÷å êàçàíî, íà äèíàìè÷íî ïðèñâîÿâàíèòå IP-òà."
 
-msgid "Leave Mail on Server"
-msgstr "Îñòàâè ïîùà íà Ñúðâúðà"
+msgid "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM directly from."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Leadmon SPAM èçòî÷íèê - Ñïèñúê íà IP-òàòà îò êîèòî Leadmon.net å ïîëó÷àâàë ñïàì äèðåêòíî."
 
-msgid "Check mail during login"
-msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà ïîùà ïî âðåìå íà ëîãâàíåòî"
+msgid "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their services."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Ðåêëàìíè ïèñìà èçïðàùàíè íà Leadmon - Ðåêëàìíè ïèñìà êîèòî íå èçèñêâàò ïîòâúðæäåíèå èëè êîèòî ïîçâîëÿâàò ïîçíàòè ñïàìúðè äà ñòàíàò êëèåíòè è äà çëîóïîòðåáÿâàò ñ óñëóãèòå èì."
 
-msgid "Check mail during folder refresh"
-msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà ïîùà ïðè ïðåçàðåæäàíåòî íà ïàïêèòå"
+msgid "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on other active RBLs."
+msgstr "FREE - Leadmon Open Relays - Åäíî ñòåïåííè Open Relays êîèòî íå ñà ïîêàçàíè íà äðóãè àêòèâíè RBL."
 
-msgid "Modify Server"
-msgstr "Ìîäèôèöèðàé ñúðâúð"
+msgid "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
+msgstr "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays êîèòî íå ñà â ñïèñúêà íà äðóãè àêòèâíè RBL è êîèòî ïðàùàò ÑÏÀÌ êúì Leadmon.net."
 
-msgid "Server Name:"
-msgstr "Èìå íà ñúðâúðà:"
+msgid "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed Leadmon.net."
+msgstr "FREE - Leadmon SpamBlock - Ñàéòîâåòå â òîçè ñïèñúê ñà èçïðàùàëè íà Leadmon.net äèðåêòåí ÑÏÀÌ îò IP àäðåñè â òàçè ïîäìðåæà êúäåòî öÿëàòà ìðåæà íÿìà DNS ìàïèíãè. Ïðåäñòàâëÿâà ñïèñúê íà ÁËÎÊÎÂÅ îò IP àäðåñè êîèòî ñà èçïîëçâàíè îò õîðà êîèòî ñà ÑÏÀÌâàëè Leadmon.net."
 
-msgid "Modify"
-msgstr "Ìîäèôèöèðàé"
+msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct SPAM Sources."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - Íå å ïîðåäíèÿò ÷åðåí ñïèñúê - È äâåòå ñà Open Ralay è Direct SPAM èçòî÷íèöè."
 
-msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr "Íèêîé ñúðâúð íå ñå èçïîëçâà. Îïèòàéòå ñå äà äîáàâèòå"
+msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - Íèùî ïîâå÷å îò îùå åäèí ÷åðåí ñïèñúê - Dial-up-è è IP-òà."
 
-msgid "Fetching Servers"
-msgstr "Ñâàëÿíå îò Ñúðâúðè"
+msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Ïîòâúðäåíè Relays"
 
-msgid "Confirm Deletion of a Server"
-msgstr "Ïîòâúðäè èçòðèâàíåòî íà Ñúðâúðà"
+msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Ïîòâúðäåíè Multi-stage Relays"
 
-msgid "Selected Server:"
-msgstr "Èçáðàí Ñúðâúð:"
+msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
+msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Íå ïîòâúðäåíè Relays"
 
-msgid "Confirm delete of selected server?"
-msgstr "Ïîòâúðäè èçòðèâàíåòî íà èçáðàíèÿ ñúðâúð"
+msgid "Saved Scan type"
+msgstr "Çàïèñàí òèï íà ñêàíèðàíåòî"
 
-msgid "Confirm Delete"
-msgstr "Ïîòâúðäè èçòðèâàíåòî"
+msgid "Message Filtering"
+msgstr "Ôèëòðèðàíå íà ïèñìàòà"
 
-msgid "Mofify a Server"
-msgstr "Ìîäèôèöèðàé Ñúðâúðà"
+msgid "What to Scan:"
+msgstr "Êàêâî äà ñêàíèðàì:"
 
-msgid "Undefined Function"
-msgstr "Íåäåôèíèðàíà ôóíêöèÿ"
+msgid "All messages"
+msgstr "Âñè÷êè ïèñìà"
 
-msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
-msgstr "Åé! Kàêâî òúðñèø?"
+msgid "Only unread messages"
+msgstr "Ñàìî íåïðî÷åòåíèòå ïèñìà"
 
-msgid "Fetch"
-msgstr "Èçòåãëÿíå"
+msgid "Save"
+msgstr "Çàïèñ"
 
-msgid "Warning, "
-msgstr "Âíèìàíèå, "
+msgid "Match:"
+msgstr "Ñúâïàäåíèå:"
 
-msgid "Mail Fetch Result:"
-msgstr "Ðåçóëòàò îò èçòåãëÿíå íà ïîùàòà"
+msgid "Header"
+msgstr "Õåäúð"
 
-msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr "Ïðîñòî POP3 èçòåãëÿíå íà ïîùàòà"
+msgid "Contains:"
+msgstr "Ñúäúðæà"
 
-msgid ""
-"This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
-"account on this server."
-msgstr "Òîâà êîíôèãóðèðà íàñòðîéêèòå çà ñâàëÿíå íà ïîùà îò pop3 ïîùåíñêà êóòèÿ â àêàóíòà âè íà ñúðâúðà"
+msgid "Down"
+msgstr "Íàäîëó"
 
-msgid "New Mail Notification"
-msgstr "Èçâåñòèå çà íîâà ïîùà"
+#, c-format
+msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
+msgstr "Àêî <b>%s</b> ñúäúðæà <b>%s</b> òîãîâà ïðåìåñòè êúì <b>%s</b>"
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
-"unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
-"to play in the provided file box."
-msgstr "Èçáåðåòå Ïîçâîëè ïðîñâèðâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå çà äà âêëþ÷èòå èçïúëíÿâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå êîãàòî â ïàïêèòå âè èìà íåïðåãëåäàíà ïîùà. Êîãàòî å ïîçâîëåíî ìîæåòå äà óêàæåòå ìåäèåí ôàéë êîéòî äà ñå ïðîñâèðè â ïðåäîñòàâåíàòà ôàéëîâà êóòèÿ."
+msgid "Message Filters"
+msgstr "Ôèëòðè íà ïèñìàòà"
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
-"folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
-msgstr "Îïöèÿòà Ïðîâåðè âñè÷êè ïîëåòà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ ùå ïðîâåðè âñè÷êèòå âè ïàïêè çà íîâà ïîùà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ."
+msgid "Filtering enables messages with different criteria to be automatically filtered into different folders for easier organization."
+msgstr "Ôèëòðèðàíåòî ïîçâîëÿâà ïèñìà ñ ðàçëè÷íè êðèòåðèè äà áúäàò àâòîìàòè÷íî ôèëòðèðàíè â ðàçëè÷íè ïàïêè çà ïî-ëåñíà îðãàíèçàöèÿ."
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
-"window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
-msgstr "Èçáèðàéêè îïöèÿòà Ïîêàæè ïàäàù ïðîçîðåö ùå âêëþ÷èòå ïîêàçâàíåòî íà ïàäàù ïðîçîðåö êîãàòî èìà íåïðåãëåäàíà ïîùà âúâ ïàïêèòå âè (èçèñêâà JavaScript)."
+msgid "SPAM Filters"
+msgstr "ÑÏÀÌ ôèëòðè"
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
-"Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
-"been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
-"by sounds or popups for unseen mail."
-msgstr "Èçïîëçâàéòå Ïðîâåðêà íà ÑÊÎÐÎØÍÈÒÅ ñàìî çà äà ïðîâåðèòå çà ïèñìà êîèòî ñà ñêîðîøíî."
+msgid "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
+msgstr "ÑÏÀÌ ôèëòðèòå âè ïîçâîëÿâàò äà èçáèðàòå îò ðàçëè÷íî DNS áàçèðàíè ÷åðíè ñïèñúöè çà äà îòêðèåòå áîêëó÷èâàòà ïîùà âúâ âàøàòà ïàïêà ÂÕÎÄßÙÈ è äà ãî ïðåìåñòèòå êúì äðóãà ïàïêà íàïðèìåð (Êîø÷å)."
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
-"browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
-"only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
-"always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
-"enabled."
-msgstr "Èçáèðàíåòî íà îïöèÿòà Ïðîìåíè çàãëàâèåòî ùå ïðîìåíè çàãëàâèåòî â íÿêîé áðàóçúðè çà äà âè óâåäîìè, ÷å èìàòå íîâà ïîùà (èçèñêâà JavaScript è ðàáîòè ñàìî ïðè Internet Explorer, íî íå èçäàâà ãðåøêè ïðè äðóãèòå áðàóçúðè). Âèíàãè ùå âè êàçâà àêî èìàòå íîâà ïîùà, äîðè è àêî ñòå ïîçâîëèëè Ïðîâåðêà íà ÑÊÎÐÎØÍÈÒÅ"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
-"mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
-"the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
-"is specified, the system will use a default from the server."
-msgstr "Èçáåðåòå îò ñïèñúêà íà ñúðâúðíèòå ôàéëîâå ìåäèéíèÿ ôàéë êîéòî äà ñå èçïúëíè êîãàòî ïðèñòèãíå íîâà ïîùà. Èçáèðàíåòî íà ëîêàëíà ìåäèÿ ùå ïðîñâèðè ôàéëúò óêàçàí â ïîëåòî ëîêàëåí ìåäèåí ôàéë îò ëîêàëíèÿ êîìïþòúð. Àêî íå å óêàçàí ôàéë, ñèñòåìàòà ùå èçïîëçâà òîçè ïî ïîäðàçáèðàíå îò ñúðâúðà."
+msgid "Spam Filtering"
+msgstr "Ôèëòðèðàíå íà ñïàìà"
 
-msgid "Enable Media Playing"
-msgstr "Ïîçâîëè ïðîñâèðâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå"
+msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
+msgstr "ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Êàæåòå íà àäìèíèñòðàòîðà ñè äà óñòàíîâè ïðîìåíëèâàòà SpamFilters_YourHop"
 
-msgid "Check all boxes, not just INBOX"
-msgstr "Ïðîâåðè âñè÷êè ïîëåòà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ"
+msgid "Move spam to:"
+msgstr "Ïðåìåñòè ñïàìà â:"
 
-msgid "Count only messages that are RECENT"
-msgstr "Áðîé ñàìî íîâèòå ïèñìà êîèòî ñà ÑÊÎÐÎØÍÈ"
+msgid "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging around."
+msgstr "Ïðåìåñòâàíåòî íà ñïàì äèðåêòîðèÿòà â êîø÷åòî ìîæå äà íå å äîáðà èäåÿ â íà÷àëîòî òúé êàòî ïèñìàòà îò ïðèÿòåëè è ïîùåíñêè ñïèñúöè ìîãàò ñëó÷àéíî äà áúäàò ìàðêèðàíè êàòî ñïàì. Êúì êàêâàòî è ïàïêà äà ãî óñòàíîâèòå, òðÿáâà äà ñòå ñèãóðíè, ÷å ñå èç÷èñòâà ïåðèîäè÷íî, òàêà ÷å äà íÿìàòå ïðåêàëåíî ãîëÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ."
 
-msgid "Change title on supported browsers."
-msgstr "Ïðîìåíè çàãëàâèåòî íà ïîääúðæàíèòå áðàóçúðè."
+msgid "The more messages you scan, the longer it takes. I would suggest that you scan only new messages. If you make a change to your filters, I would set it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to scan only new messages. That way, your new spam filters will be applied and you'll scan even the spam you read with the new filters."
+msgstr "Êîëêîòî ïîâå÷å ïèñìà ñêàíèðàòå, òîëêîâà ïîâå÷å âðåìå ùå âè îòíåìà òîâà. Áèõ âè ïðåäëîæèë äà ñêàíèðàòå ñàìî íîâèòå ïèñìà. Àêî ïðîìåíèòå íåùî ïî ôèëòðèòå ñè, áèõ ãî óñòàíîâèë äà ñêàíèðà âñè÷êè ïèñìà, ñëåä òîâà ïðåãëåäàéòå ÂÕÎÄßÙÈ, ñëåä òîâà äà ñå âúðíåòå è ãî óñòàíîâåòå òàêà, ÷å äà ñêàíèðà ñàìî íîâèòå ïèñìà. Ïî òîçè íà÷èí íîâèòå âè ñïàì ôèëòðè ùå ñå ïðèëîæàò è âèå ùå ñêàíèðàòå äîðè å ñïàìà êîéòî ñòå ïðî÷åëè ñ íîâèòå ôèëòðè." 
 
-msgid "requires JavaScript to work"
-msgstr "èçèñêâà JavaScript çà äà ðàáîòè"
+#, c-format
+msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
+msgstr "ÑÏÀÌ å ïðàòåí íà <b>%s</b>"
 
-msgid "Show popup window on new mail"
-msgstr "Ïîêàæè ïàäàù ïðîçîðåö ïðè íîâî ïèñìî"
+msgid "[<i>not set yet</i>]"
+msgstr "[<i>âñå îùå íå å óñòàíîâåíî</i>]"
 
-msgid "Select server file:"
-msgstr "Èçáåðåòå ñúðâúðåí ôàéë:"
+#, c-format
+msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
+msgstr "Ñêàíèðàíåòî çà ÑÏÀÌ å îãðàíè÷åíî äî <b>%s</b>"
 
-msgid "(local media)"
-msgstr "(ëîêàëíà ìåäèÿ)"
+msgid "New Messages Only"
+msgstr "Ñàìî íîâèòå ïèñìà"
 
-msgid "Try"
-msgstr "Îïèòàé"
+msgid "All Messages"
+msgstr "Âñè÷êè ïèñìà"
 
-msgid "Local Media File:"
-msgstr "Ëîêàëåí Ìåäèåí Ôàéë:"
+msgid "ON"
+msgstr "Âêëþ÷åíî"
 
-msgid "Current File:"
-msgstr "Òåêóù Ôàéë:"
+msgid "OFF"
+msgstr "Èçêëþ÷åíî"
 
-msgid "New Mail"
-msgstr "Íîâî Ïèñìî:"
+msgid " not found."
+msgstr " íå å íàìåðåí"
 
-msgid "SquirrelMail Notice:"
-msgstr "SquirrelMail èçâåñòèå:"
+msgid "Today's Fortune"
+msgstr "Êúñìåòà çà äíåñ"
 
-msgid "You have new mail!"
-msgstr "Èìàòå íîâî ïèñìî!"
+msgid "Fortunes:"
+msgstr "Êúñìåò:"
 
-msgid "Close Window"
-msgstr "Çàòâîðè ïðîçîðåöà"
+msgid "Show fortunes at top of mailbox"
+msgstr "Ïîêàæè êúñìåòèòå â íà÷àëîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
 
-msgid "NewMail Options"
-msgstr "Îïöèè çà íîâî ïèñìî"
+msgid "IMAP server information"
+msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà IMAP ñúðâúðà"
 
-msgid ""
-"This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
-"when new mail arrives."
-msgstr "Òîâà êîíôèãóðèðà íàñòðîéêèòå çà âúçïðîèçâåæäàíå íà çâóê è/èëè ïîêàçâàíå íà ïàäàùè ìåíþòà êîãàòî ïðèñòèãíå íîâî ïèñìî."
+msgid "Run some test IMAP commands, displaying both the command and the result. These tests use the Squirrelmail IMAP commands and your current Squirrelmail configuration. Custom command strings can be used."
+msgstr "Ñòàðòèðà íÿêîëêî òåñòîâè IMAP êîìàäíè, ïîêàçâàéêè êîìàíäàòà è ðåçóëòàòà. Òåçè òåñòîâå èçïîëçâàò IMAP êîìàíäè íà Squirrelmail è âàøàòà òåêóùà êîíôèãóðàöèÿ íà Squirrelmail. Ìîãàò äà áúäàò èçïîëçâàíè îáè÷àéíè êîìíàíäíè íèçîâå."
 
-msgid "New Mail Notification options saved"
-msgstr "Îïöèèòå çà óâåäîìÿâàíåòî çà íîâî ïèñìî çàïèñàíè"
+msgid "Mailinglist"
+msgstr "Ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
 #, c-format
-msgid "%s New Messages"
-msgstr "%s Íîâè Ïèñìà"
+msgid "This will send a message to %s requesting help for this list. You will receive an emailed response at the address below."
+msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà çà ïîìîù çà òîçè ñïèñúê. Âèå ùå ïîëó÷èòå îòãîâîð ïî ïîùàòà íà àäðåñà ïî-äîëó."
 
 #, c-format
-msgid "%s New Message"
-msgstr "%s Íîâî Ïèñìî"
-
-msgid "Test Sound"
-msgstr "Ïðîáà íà çâóêà"
+msgid "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to this list. You will be subscribed with the address below."
+msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà äà áúäåòå çàïèñàíè â òîçè ñïèñúê. Ùå áúäåòå çàïèñàíè ñ email àäðåñà ïî-äîëó."
 
-msgid "Loading the sound..."
-msgstr "Çàðåæäàíå íà çâóêà..."
+#, c-format
+msgid "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from this list. It will try to unsubscribe the adress below."
+msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà äà áúäåòå îòïèñàíè îò òîçè ñïèñúê. Ùå ñå îïèòà äà îòïèøå àäðåñà ïî-äîëó."
 
-msgid "Close"
-msgstr "Çàòâîðè"
+msgid "Send Mail"
+msgstr "Èçïðàòè"
 
-msgid "Sent Subfolders Options"
-msgstr "Îïöèè íà Sent ïîäïàïêèòå"
+msgid "Post to List"
+msgstr "Èçïðàòè äî ñïèñúêà"
 
-msgid "Use Sent Subfolders"
-msgstr "Èçïîëçâàé ïîäïàïêèòå íà Sent"
+msgid "Reply to List"
+msgstr "Îòãîâîðè íà ñïèñúêà"
 
-msgid "Monthly"
-msgstr "Ìåñå÷íî"
+msgid "List Archives"
+msgstr "Àðõèâè íà ñïèñúêà"
 
-msgid "Quarterly"
-msgstr "Íà ÷åòèðèìåñå÷èå"
+msgid "Contact Listowner"
+msgstr "Ñâúðçâàíå ñúñ ñîáñòâåíèêà íà ñïèñúêà"
 
-msgid "Yearly"
-msgstr "Ãîäèøíî"
+msgid "Mailing List"
+msgstr "Ïîùåíñêè ñïèñúê"
 
-msgid "Base Sent Folder"
-msgstr "Áàçîâà ïàïêà íà èçïðàòåíèòå"
+msgid "POP3 connect:"
+msgstr "POP3 êîíåêöèÿ"
 
-msgid "Report as Spam"
-msgstr "Òîâà å ñïàì"
+msgid "No server specified"
+msgstr "Íå å óêàçàí ñúðâúð"
 
-msgid "SpamCop - Spam Reporting"
-msgstr "SpamCop - Ñúîáùàâàíå çà ÑÏÀÌ"
+msgid "Error "
+msgstr "Ãðåøêà "
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam "
-"email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite "
-"fast, really smart, and easy to use."
-msgstr "Ïîìîãíåòå â áîðáàòà ñðåùó íåæåëàíèòå ïèñìà. SpamCop ÷åòå ÑÏÀÌ ïèñìàòà è îïðåäåëÿ êîðåêòíèòå àäðåñè íà êîèòî äà èçïðàòè îïëàêâàíèÿ. Ñúâñåì áúðçè, íàèñòèíà óìíî è ëåñíî çà èçïîëçâàíå."
+msgid "POP3 noop:"
+msgstr "POP3 noop:"
 
-msgid "SpellChecker Options"
-msgstr "Îïöèè çà ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
+msgid "No connection to server"
+msgstr "Íÿìà âðúçêà êúì ñúðâúðà"
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
-"choose which languages should be available to you when spell-checking."
-msgstr "Òóê ìîæåòå äà óñòàíîâèòå êàê äà ñå ñúõðàíÿâà ëè÷íèÿò âè ðå÷íèê, äà ãî ðåäàêòèðàòå èëè äà èçáèðàòå êîé åçèê äà âè å íà ðàçïîëîæåíèå ïðè ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà."
+msgid "POP3 user:"
+msgstr "POP3 ïîòðåáèòåë:"
 
-msgid "Check Spelling"
-msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
+msgid "no login ID submitted"
+msgstr "íå å âúâåäåíî ID íà ëîãèíà"
 
-#, fuzzy
-msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
-msgstr "Íàçàä êúì ñòðàíèöàòà íà \"Îïöèèòå íà ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà\""
+msgid "connection not established"
+msgstr "âðúçêàòà íå å óñòàíîâåíà"
 
-msgid "ATTENTION:"
-msgstr "ÂÍÈÌÀÍÈÅ:"
+msgid "POP3 pass:"
+msgstr "POP3 ïàðîëà:"
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
-"likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
-"to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
-"can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
-"password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
-"got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
-"anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
-"it, the encrypted data is no longer accessible."
-msgstr "SquirrelSpell íå ìîæå äà äåêðèïòèðà âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê. Òîâà íàé-÷åñòî å ïðåäèçâèêàíî îò ôàêòà, ÷å ñòå ïðîìåíèëè ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà ñè êóòèÿ. Çà äà ïðîäúëæèòå òðÿáâà äà ïðåäîñòàâèòå ñòàðàòà ñè ïàðîëà çà äà ìîæå SquirrelSpell äà äåêðèïòèðà ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê. Òîé ùå áúäå êðèïòèðàí îòíîâî ñ íîâàòà âè ïàðîëà ñëåä òîâà.Àêî íå ñòå êðèïòèðàëè ðå÷íèêà ñè, òî òîé å îáåçîáðàçåí è ïîâå÷å íå å âàëèäåí. Ùå òðÿáâà äà ãî èçòðèåòå è äà ñúçäàäåòå íîâ. Òîâà ìîæå äà íàïðàâèòå è àêî ñòå çàáðàâèëè ñòàðàòà ñè ïàðîëà -- áåç íåÿ êðèïòèðàíèòå äàííè íÿìà äà áúäàò äîñòúïíè."
+msgid "No password submitted"
+msgstr "Íå å âúâåäåíà ïàðîëà"
 
-msgid "Delete my dictionary and start a new one"
-msgstr "Èçòðèé ðå÷íèêà ìè è çàïî÷íè íîâ"
+msgid "authentication failed "
+msgstr "àóòåíòèêàöèÿòà íå óñïÿ"
 
-msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
-msgstr "Äåêðèïòèðàé ðå÷íèêà ìè ñúñ ñòàðàòà ìè ïàðîëà:"
+msgid "POP3 apop:"
+msgstr "POP3 apop"
 
-msgid "Proceed"
-msgstr "Äàâàé"
+msgid "No login ID submitted"
+msgstr "Íå å èçïðàòåíî ëîãèí ID"
 
-msgid "You must make a choice"
-msgstr "Òðÿáâà äà íàïðàâèòå èçáîð"
+msgid "No server banner"
+msgstr "Íÿìà ñúðâúðåí áàíåð"
 
-msgid ""
-"You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
-msgstr "Ìîæåòå èëè äà èçòðèåòå ðå÷íèêà ñè èëè äà âúâåäåòå ñòàðàòà ïàðîëà. Íå è äâåòå."
+msgid "abort"
+msgstr "îòìåíè"
 
-msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå ëè÷íèÿ ñè ôàéë-ðå÷íèê?"
+msgid "apop authentication failed"
+msgstr "apop àóòåíòèêàöèÿòà íå óñïÿ"
 
-msgid "Error Decrypting Dictionary"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè äåêðèïòèðàíåòî íà ðå÷íèêà"
+msgid "POP3 login:"
+msgstr "POP3 ëîãèí"
 
-msgid "Cute."
-msgstr "Ãîòèíî."
+msgid "POP3 top:"
+msgstr "POP3 íà÷àëî:"
 
-msgid "Translator"
-msgstr "Ïðåâîäà÷"
+msgid "POP3 pop_list:"
+msgstr "POP3 pop_list:"
 
-msgid "Saved Translation Options"
-msgstr "Îïöèèòå íà ïðåâîäà çàïàçåíè"
+msgid "Premature end of list"
+msgstr "Ïðåæäåâðåìåíåí êðàé íà ñïèñúêà"
 
-msgid "Your server options are as follows:"
-msgstr "Îïöèèòå íà ñúðâúðà ñà êàêòî ñëåäâà:"
+msgid "POP3 get:"
+msgstr "POP3 âçåìà:"
 
-msgid ""
-"13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
-msgstr "13 åçèêîâè äâîéêè, ìàêñèìóì 1000 ñèìâîëà ñå ïðåâåæäàò, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
+msgid "POP3 last:"
+msgstr "POP3 ïîñëåäåí"
 
-msgid ""
-"10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
-msgstr "10 åçèêîâè äâîéêè, ìàêñèìóì 25 êèëîáàéòà ñå ïðåâåæäàò, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
+msgid "POP3 reset:"
+msgstr "POP3 çàíóëåí"
 
-msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
-msgstr "12 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
+msgid "POP3 send_cmd:"
+msgstr "POP3 send_cmd:"
 
-msgid ""
-"767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
-"InterTran"
-msgstr "767 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà Translation Experts's InterTran"
+msgid "Empty command string"
+msgstr "Ïðàçåí êîìàíäåí ñòðèíã"
 
-msgid ""
-"8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
-msgstr "8 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà GPLTrans (áåçïëàòíî, îòâîðåí êîä)"
+msgid "POP3 quit:"
+msgstr "POP3 èçõîä:"
 
-msgid ""
-"You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
-"be located."
-msgstr "Ùå òðÿáâà äà ðåøèòå äàëè èñêàòå äà âè ñå ïîêàçâà ïðîçîðåöà çà ïðåâîäà è êúäå äà áúäå ïîçèöèîíèðàíà."
+msgid "connection does not exist"
+msgstr "êîíåêöèÿòà íå ñúùåñòâóâà"
 
-msgid "Select your translator:"
-msgstr "Èçáåðåòå ñâîÿ ïðåâîäà÷:"
+msgid "POP3 uidl:"
+msgstr "POP3 uidl:"
 
-msgid "When reading:"
-msgstr "Ïðè ÷åòåíå:"
+msgid "POP3 delete:"
+msgstr "POP3 èçòðèâàíå:"
 
-msgid "Show translation box"
-msgstr "Ïîêàæè ïðîçîðåöà íà ïðåâîäà"
+msgid "No msg number submitted"
+msgstr "Íå å èçïðàòåí áðîÿ íà ïèñìàòà"
 
-msgid "to the left"
-msgstr "â ëÿâî"
+msgid "Command failed "
+msgstr "Êîìàíäàòà íå óñïÿ "
 
-msgid "in the center"
-msgstr "â öåíòúðà"
+msgid "Remote POP server Fetching Mail"
+msgstr "Îòäàëå÷åíèÿ POP ñúðâúð èçòåãëÿ ïèñìàòà"
 
-msgid "to the right"
-msgstr "â äÿñíî"
+msgid "Select Server:"
+msgstr "Èçáåðè Ñúðâúð"
 
-msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
-msgstr "Ïðåâåäè âúâ ôðåéìîâåòå íà SquirrelMail"
+msgid "Password for"
+msgstr "Ïàðîëà çà"
 
-msgid "When composing:"
-msgstr "Ïðè ñúñòàâÿíå:"
+msgid "Fetch Mail"
+msgstr "Èçòåãëè ïèñìî"
 
-msgid "Not yet functional, currently does nothing"
-msgstr "Âñå îùå íå å ôóíêöèîíàëíî, â ìîìåíòà íå ïðàâè íèùî"
+msgid "Fetching from "
+msgstr "Èçòåãëÿì îò "
 
-msgid "Download this as a file"
-msgstr "Ñâàëè ãî êàòî ôàéë"
+msgid "Oops, "
+msgstr "Îïà, "
 
-msgid "Translation Options"
-msgstr "Îïöèè íà ïðåâîäà"
+msgid "Opening IMAP server"
+msgstr "Îòâàðÿíå íà IMAP ñúðâúð"
 
-msgid ""
-"Which translator should be used when you get messages in a different "
-"language?"
-msgstr "Êîé ïðåâîäà÷ ùå ñå èçïîëçâà êîãàòî ïîëó÷èòå ïèñìî íà äðóã åçèê?"
+msgid "Opening POP server"
+msgstr "Îòâàðÿíå íà POP ñúðâúð"
 
-#, c-format
-msgid "%s to %s"
-msgstr "%s êúì %s"
+msgid "Login Failed:"
+msgstr "Ëîãâàíåòî íå óñïÿ:"
 
-msgid "English"
-msgstr "Àíãëèéñêè"
+msgid "Login OK: No new messages"
+msgstr "Ëîãèí OK: Íÿìà íîâè ïèñìà"
 
-msgid "French"
-msgstr "Ôðåíñêè"
+msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
+msgstr "Ëîãèí OK: ÂÕÎÄßÙÈ ÏÐÀÇÍÀ"
 
-msgid "German"
-msgstr "Íåìñêè"
+msgid "Login OK: Inbox contains ["
+msgstr "Ëîãèí OK: Âõîäÿùè ñúäúðæà ["
 
-msgid "Italian"
-msgstr "Èòàëèàíñêè"
+msgid "] messages"
+msgstr "] ïèñìà"
 
-msgid "Portuguese"
-msgstr "Ïîðòóãàëñêè"
+msgid "Fetching UIDL..."
+msgstr "Èçòåãëÿì UIDL..."
 
-msgid "Spanish"
-msgstr "Èñïàíñêè"
+msgid "Server does not support UIDL."
+msgstr "Ñúðâúðà íå ïîääúðæà UIDL."
 
-msgid "Russian"
-msgstr "Ðóñêè"
+msgid "Leaving Mail on Server..."
+msgstr "Îñòàâÿì ïîùà íà Ñúðâúðà..."
 
-msgid "Translate"
-msgstr "Ïðåâåäè"
+msgid "Deleting messages from server..."
+msgstr "Èçòðèâàì ïèñìîòî îò ñúðâúðà..."
 
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "Áðàçèëñêè Ïîðòóãàëñêè"
+msgid "Fetching message "
+msgstr "Èçòåãëÿì ïèñìî "
 
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "Áúëãàðñêè"
+msgid "Server error...Disconnect"
+msgstr "Ñúðâúðíà ãðåøêà...Ïðåêúñâàíå íà âðúçêàòà"
 
-msgid "Croatian"
-msgstr "Õúðâàòñêè"
+msgid "Reconnect from dead connection"
+msgstr "Ñâúðçâàíå îòíîâî îò ïðåêúñíàòà âðúçêà"
 
-msgid "Czech"
-msgstr "×åøêè"
+msgid "Saving UIDL"
+msgstr "Çàïèñ íà UIDL"
 
-msgid "Danish"
-msgstr "Äàòñêè"
+msgid "Refetching message "
+msgstr "Âçåìàíå íà ñúîáùåíèåòî îòíîâî "
 
-msgid "Dutch"
-msgstr "Õîëàíäñêè"
+msgid "Error Appending Message!"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðèêðåïâàíåòî íà ïèñìîòî!"
 
-msgid "European Spanish"
-msgstr "Åâðîïåéñêè Èñïàíñêè"
+msgid "Closing POP"
+msgstr "Çàòâàðÿì POP"
 
-msgid "Finnish"
-msgstr "Ôèíëàíäñêè"
+msgid "Logging out from IMAP"
+msgstr "Èçëèçàì îò IMAP"
 
-msgid "Greek"
-msgstr "Ãðúöêè"
+msgid "Message appended to mailbox"
+msgstr "Ïèñìîòî ïðèêðåïåíî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
 
-msgid "Hungarian"
-msgstr "Óíãàðñêè"
+msgid "Message "
+msgstr "Ïèñìîòî "
 
-msgid "Icelandic"
-msgstr "Èñëàíäñêè"
+msgid " deleted from Remote Server!"
+msgstr " èçòðèò îò Îòäàëå÷åíèÿ Ñúðâúð"
 
-msgid "Japanese"
-msgstr "ßïîíñêè"
+msgid "Delete failed:"
+msgstr "Èçòðèâàíåòî ñå ïðîâàëè:"
 
-msgid "Latin American Spanish"
-msgstr "Ëàòèíî Àìåðèêàíñêè Èñïàíñêè"
+msgid "Remote POP server settings"
+msgstr "Íàñòðîéêè íà îòäàëå÷åíèÿ POP ñúðâúð"
 
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Íîðâåæêè"
+msgid "You should be aware that the encryption used to store your password is not perfectly secure. However, if you are using pop, there is inherently no encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the server can be undone by a hacker reading the source to this file."
+msgstr "Áè òðÿáâàëî äà ñúçíàâàòå, ÷å êðèïòèðàíåòî êîåòî ñå èçïîëçâà çà ñúõðàíÿâàíå íà ïàðîëàòà âè, íå å èäåàëíî ñèãóðíî. Àêî èçïîëçâàòå POP, íÿìà íèêàêâî êðèïòèðàíå. Äîïúëíèòåëíî, êðèïòèðàíåòî êîåòî íèå ïðàâèì çà äà ãî çàïèøåì íà ñúðâúðà, ìîæå äà áúäå ðàçáèòî îò õàêåð êîéòî ìîæå äà ïðî÷åòå ñîðà íà òîçè ôàéë." 
 
-msgid "Polish"
-msgstr "Ïîëñêè"
+msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
+msgstr "Àêî íå íàïèøåòå ïàðîëà, ùå âè áúäå èñêàíà êîãàòî èçòåãëÿòå ïîùàòà."
 
-msgid "Romanian"
-msgstr "Ðóìúíñêè"
+msgid "Encrypt passwords (informative only)"
+msgstr "Êðèïòèðàé ïàðîëè (ñàìî èíôîðìàòèâíî)"
 
-msgid "Serbian"
-msgstr "Ñðúáñêè"
+msgid "Add Server"
+msgstr "Äîáàâè Ñúðâúð"
 
-msgid "Slovenian"
-msgstr "Ñëîâåíñêè"
+msgid "Server:"
+msgstr "Ñúðâúð:"
 
-msgid "Swedish"
-msgstr "Øâåäñêè"
+msgid "Port:"
+msgstr "Ïîðò:"
 
-msgid "Welsh"
-msgstr "Óåëñêè"
+msgid "Alias:"
+msgstr "Ïñåâäîíèì:"
 
-msgid "Indonesian"
-msgstr "Èíäîíåçèéñêè"
+msgid "Username:"
+msgstr "Ïîòðåáèòåëñêî èìå:"
 
-msgid "Latin"
-msgstr "Ëàòèíñêè"
+msgid "Store in Folder:"
+msgstr "Çàïàçè â Ïàïêà:"
 
-msgid "Address Book"
-msgstr "Êíèãà ñ àäðåñè"
+msgid "Leave Mail on Server"
+msgstr "Îñòàâè ïîùà íà Ñúðâúðà"
 
-msgid "Name"
-msgstr "Èìå"
+msgid "Check mail during login"
+msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà ïîùà ïî âðåìå íà ëîãâàíåòî"
 
-msgid "E-mail"
-msgstr "E-mail"
+msgid "Check mail during folder refresh"
+msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà ïîùà ïðè ïðåçàðåæäàíåòî íà ïàïêèòå"
 
-msgid "Info"
-msgstr "Èíôîðìàöèÿ"
+msgid "Modify Server"
+msgstr "Ìîäèôèöèðàé ñúðâúð"
 
-msgid "Source"
-msgstr "Èçòî÷íèê"
+msgid "Server Name:"
+msgstr "Èìå íà ñúðâúðà:"
 
-msgid "Bcc"
-msgstr "Bcc"
+msgid "Modify"
+msgstr "Ìîäèôèöèðàé"
 
-msgid "Use Addresses"
-msgstr "Èçïîëçâàé àäðåñèòå"
+msgid "No-one server in use. Try to add."
+msgstr "Íèêîé ñúðâúð íå ñå èçïîëçâà. Îïèòàéòå ñå äà äîáàâèòå"
 
-msgid "Address Book Search"
-msgstr "Òúðñåíå â êíèãàòà ñ àäðåñè"
+msgid "Fetching Servers"
+msgstr "Ñâàëÿíå îò Ñúðâúðè"
 
-msgid "Search for"
-msgstr "Òúðñè çà"
+msgid "Confirm Deletion of a Server"
+msgstr "Ïîòâúðäè èçòðèâàíåòî íà Ñúðâúðà"
 
-msgid "in"
-msgstr "â"
+msgid "Selected Server:"
+msgstr "Èçáðàí Ñúðâúð:"
 
-msgid "All address books"
-msgstr "Âñè÷êè êíèãè ñ àäðåñè"
+msgid "Confirm delete of selected server?"
+msgstr "Ïîòâúðäè èçòðèâàíåòî íà èçáðàíèÿ ñúðâúð"
 
-msgid "List all"
-msgstr "Èçâåäè âñè÷êè"
+msgid "Confirm Delete"
+msgstr "Ïîòâúðäè èçòðèâàíåòî"
 
-#, c-format
-msgid "Unable to list addresses from %s"
-msgstr "Íå ìîãà äà èçâåäà àäðåñèòå îò %s"
+msgid "Mofify a Server"
+msgstr "Ìîäèôèöèðàé Ñúðâúðà"
 
-msgid "Your search failed with the following error(s)"
-msgstr "Òúðñåíåòî âè íå óñïÿ ïîðàäè ñëåäíèòå ãðåøêè"
+msgid "Undefined Function"
+msgstr "Íåäåôèíèðàíà ôóíêöèÿ"
 
-msgid "No persons matching your search was found"
-msgstr "Íÿìà õîðà, êîèòî äà îòãîâàðÿò íà òúðñåíåòî âè"
+msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
+msgstr "Åé! Kàêâî òúðñèø?"
 
-msgid "Return"
-msgstr "Âðúùàíå"
+msgid "Fetch"
+msgstr "Èçòåãëÿíå"
 
-msgid "Nickname"
-msgstr "Ïñåâäîíèì"
+msgid "Warning, "
+msgstr "Âíèìàíèå, "
 
-msgid "Must be unique"
-msgstr "Òðÿáâà äà å óíèêàëåí"
+msgid "Mail Fetch Result:"
+msgstr "Ðåçóëòàò îò èçòåãëÿíå íà ïîùàòà"
 
-msgid "E-mail address"
-msgstr "E-mail àäðåñ"
+msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
+msgstr "Ïðîñòî POP3 èçòåãëÿíå íà ïîùàòà"
 
-msgid "First name"
-msgstr "Èìå"
+msgid "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your account on this server."
+msgstr "Òîâà êîíôèãóðèðà íàñòðîéêèòå çà ñâàëÿíå íà ïîùà îò pop3 ïîùåíñêà êóòèÿ â àêàóíòà âè íà ñúðâúðà"
 
-msgid "Last name"
-msgstr "Ôàìèëèÿ"
+msgid "Message Details"
+msgstr "Äåòàéëè íà ïèñìîòî"
 
-msgid "Additional info"
-msgstr "Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ"
+msgid "Message details"
+msgstr "Äåòàéëè íà ïèñìîòî"
 
-msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
-msgstr "Íå å äåôèíèðàíà ëè÷íà êíèãà ñ àäðåñè. Ñâúðæåòå ñå ñ àäìèíèñòðàòîðà"
+msgid "Close Window"
+msgstr "Çàòâîðè ïðîçîðåöà"
 
-msgid "You can only edit one address at the time"
-msgstr "Ìîæåòå äà ðåäàêòèðàòå ñàìî åäèí àäðåñ â åäíî è ñúùî âðåìå"
+msgid "Save Message"
+msgstr "Çàïàçè ïèñìî"
 
-msgid "Update address"
-msgstr "Îáíîâè àäðåñèòå"
+msgid "View Message details"
+msgstr "Ïðåãëåä íà äåòàéëèòå íà ïèñìîòî"
 
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Íåðàçïîçíàòà ãðåøêà"
+msgid "New Mail Notification"
+msgstr "Èçâåñòèå çà íîâà ïîùà"
 
-msgid "Add address"
-msgstr "Äîáàâè àäðåñà"
+msgid "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file to play in the provided file box."
+msgstr "Èçáåðåòå Ïîçâîëè ïðîñâèðâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå çà äà âêëþ÷èòå èçïúëíÿâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå êîãàòî â ïàïêèòå âè èìà íåïðåãëåäàíà ïîùà. Êîãàòî å ïîçâîëåíî ìîæåòå äà óêàæåòå ìåäèåí ôàéë êîéòî äà ñå ïðîñâèðè â ïðåäîñòàâåíàòà ôàéëîâà êóòèÿ."
 
-msgid "Edit selected"
-msgstr "Ðåäàêòèðàé èçáðàíîòî"
+msgid "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
+msgstr "Îïöèÿòà <b>Ïðîâåðè âñè÷êè ïîëåòà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ</b> ùå ïðîâåðè âñè÷êèòå âè ïàïêè çà íîâà ïîùà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ."
 
-msgid "Delete selected"
-msgstr "Èçòðèé èçáðàíèòå"
+msgid "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
+msgstr "Èçáèðàéêè îïöèÿòà Ïîêàæè ïàäàù ïðîçîðåö ùå âêëþ÷èòå ïîêàçâàíåòî íà ïàäàù ïðîçîðåö êîãàòî èìà íåïðåãëåäàíà ïîùà âúâ ïàïêèòå âè (èçèñêâà JavaScript)."
 
-#, c-format
-msgid "Add to %s"
-msgstr "Äîáàâè êúì %s"
+msgid "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. Recent messages are those that have just recently showed up and have not been \"viewed\" or checked yet. This can prevent being continuously annoyed by sounds or popups for unseen mail."
+msgstr "Èçïîëçâàéòå <b>Ïðîâåðêà íà íîâèòå</b> ñàìî çà äà ïðîâåðèòå çà ïèñìà êîèòî ñà íîâè. Íîâè ïèñìà ñà òåçè êîèòî îùå íå ñòå ïðåãëåäàëè. Òîâà ìîæå äà ïðåäîòâðàòè íåïðåêúñíàòîòî äîñàæäàíå îò çâóöè èëè èçñêà÷àùè ïðîçîðöè çà íåïðåãëåäàíèòå ïèñìà."
 
-msgid "Original Message"
-msgstr "Îðèãèíàëíî ïèñìî"
+msgid "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and only works in IE but you won't see errors with other browsers). This will always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> enabled."
+msgstr "Èçáèðàíåòî íà îïöèÿòà <b>Ïðîìåíè çàãëàâèåòî</b> ùå ïðîìåíè çàãëàâèåòî â íÿêîé áðàóçúðè çà äà âè óâåäîìè, ÷å èìàòå íîâà ïîùà (èçèñêâà JavaScript è ðàáîòè ñàìî ïðè Internet Explorer, íî íå èçäàâà ãðåøêè ïðè äðóãèòå áðàóçúðè). Âèíàãè ùå âè êàçâà àêî èìàòå íîâà ïîùà, äîðè è àêî ñòå ïîçâîëèëè Ïðîâåðêà íà ÑÊÎÐÎØÍÈÒÅ"
 
-msgid "Draft Email Saved"
-msgstr "×åðíîâàòà íà email-a ñà çàïèñàíè"
+msgid "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new mail arrives. Selecting <b>local media</b> will play the file specified in the <b>local media file</b> box to play from the local computer. If no file is specified, the system will use a default from the server."
+msgstr "Èçáåðåòå îò ñïèñúêà íà <b>ñúðâúðíèòå ôàéëîâå</b> ìåäèéíèÿ ôàéë êîéòî äà ñå èçïúëíè êîãàòî ïðèñòèãíå íîâà ïîùà. Èçáèðàíåòî íà ëîêàëíà ìåäèÿ ùå ïðîñâèðè ôàéëúò óêàçàí â ïîëåòî ëîêàëåí ìåäèåí ôàéë îò ëîêàëíèÿ êîìïþòúð. Àêî íå å óêàçàí ôàéë, ñèñòåìàòà ùå èçïîëçâà òîçè ïî ïîäðàçáèðàíå îò ñúðâúðà."
 
-msgid "Could not move/copy file. File not attached"
-msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ/êîïèðàì ôàéëà. Ôàéëà íå å ïðèêðåïåí"
+msgid "Enable Media Playing"
+msgstr "Ïîçâîëè ïðîñâèðâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå"
 
-msgid "Draft Saved"
-msgstr "×åðíîâàòà íà email-a çàïèñàíè"
+msgid "Check all boxes, not just INBOX"
+msgstr "Ïðîâåðè âñè÷êè ïîëåòà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ"
 
-msgid "Your Message has been sent"
-msgstr "Ïèñìîòî âè áåøå èçïðàòåíî"
+msgid "Count only messages that are RECENT"
+msgstr "Áðîé ñàìî íîâèòå ïèñìà êîèòî ñà ÑÊÎÐÎØÍÈ"
 
-msgid "To:"
-msgstr "Äî:"
+msgid "Change title on supported browsers."
+msgstr "Ïðîìåíè çàãëàâèåòî íà ïîääúðæàíèòå áðàóçúðè."
 
-msgid "CC:"
-msgstr "Êîïèå"
+msgid "requires JavaScript to work"
+msgstr "èçèñêâà JavaScript çà äà ðàáîòè"
 
-msgid "BCC:"
-msgstr "BCC"
+msgid "Show popup window on new mail"
+msgstr "Ïîêàæè ïàäàù ïðîçîðåö ïðè íîâî ïèñìî"
 
-msgid "Subject:"
-msgstr "Òåìà:"
+msgid "Select server file:"
+msgstr "Èçáåðåòå ñúðâúðåí ôàéë:"
 
-msgid "Send"
-msgstr "Èçïðàòè"
+msgid "(local media)"
+msgstr "(ëîêàëíà ìåäèÿ)"
 
-msgid "Attach:"
-msgstr "Ïðèêðåïè:"
+msgid "Try"
+msgstr "Îïèòàé"
 
-msgid "Add"
-msgstr "Äîáàâè"
+msgid "Local Media File:"
+msgstr "Ëîêàëåí Ìåäèåí Ôàéë:"
 
-msgid "Delete selected attachments"
-msgstr "Èçòðèé èçáðàíèòå ïðèêðåïåíè ôàéëîâå"
+msgid "Current File:"
+msgstr "Òåêóù Ôàéë:"
 
-msgid "Priority"
-msgstr "Ïðèîðèòåò"
+msgid "New Mail"
+msgstr "Íîâî Ïèñìî:"
 
-msgid "Receipt"
-msgstr "Ðàçïèñêà"
+msgid "SquirrelMail Notice:"
+msgstr "SquirrelMail èçâåñòèå:"
 
-msgid "On Read"
-msgstr "Ïðè ÷åòåíå"
+msgid "You have new mail!"
+msgstr "Èìàòå íîâî ïèñìî!"
 
-msgid "On Delivery"
-msgstr "Ïðè äîñòàâêà"
+msgid "NewMail Options"
+msgstr "Îïöèè çà íîâî ïèñìî"
 
-msgid "Save Draft"
-msgstr "Çàïèøè ÷åðíîâàòà"
+msgid "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows when new mail arrives."
+msgstr "Òîâà êîíôèãóðèðà íàñòðîéêèòå çà âúçïðîèçâåæäàíå íà çâóê è/èëè ïîêàçâàíå íà ïàäàùè ìåíþòà êîãàòî ïðèñòèãíå íîâî ïèñìî."
 
-msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
-msgstr "Íå ñòå ïîïúëíèëè ïîëåòî \"Äî:\"."
+msgid "New Mail Notification options saved"
+msgstr "Îïöèèòå çà óâåäîìÿâàíåòî çà íîâî ïèñìî çàïèñàíè"
 
-msgid "said"
-msgstr "êàçà"
+#, c-format
+msgid "%s New Messages"
+msgstr "%s Íîâè Ïèñìà"
 
-msgid "quote"
-msgstr "ôðàçà"
+#, c-format
+msgid "%s New Message"
+msgstr "%s Íîâî Ïèñìî"
 
-msgid "who"
-msgstr "êîé"
+msgid "Test Sound"
+msgstr "Ïðîáà íà çâóêà"
 
-msgid "Draft folder"
-msgstr "Ïàïêà Draft"
+msgid "Loading the sound..."
+msgstr "Çàðåæäàíå íà çâóêà..."
 
-#, fuzzy
-msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
-msgstr "Íåâàëèäíî èìå íà ïàïêà. Ìîëÿ èçáåðåòå ðàçëè÷íî èìå."
+msgid "Sent Subfolders Options"
+msgstr "Îïöèè íà Sent ïîäïàïêèòå"
 
-msgid "Click here to go back"
-msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå âúðíåòå íàçàä"
+msgid "Use Sent Subfolders"
+msgstr "Èçïîëçâàé ïîäïàïêèòå íà Sent"
 
-msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
-msgstr "Íå ñòå èçáðàëè ïàïêà çà èçòðèâàíå. Ìîëÿ, íàïðàâåòå ãî."
+msgid "Monthly"
+msgstr "Ìåñå÷íî"
 
-msgid "Delete Folder"
-msgstr "Èçòðèé ïàïêà"
+msgid "Quarterly"
+msgstr "Íà ÷åòèðèìåñå÷èå"
 
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete %s?"
-msgstr "Ñèãóðíè ëè ñòå, ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå %s?"
+msgid "Yearly"
+msgstr "Ãîäèøíî"
 
-msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr "Ïðèñúåäèíåí óñïåøíî!"
+msgid "Base Sent Folder"
+msgstr "Áàçîâà ïàïêà íà èçïðàòåíèòå"
 
-msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr "Îòñòðàíåí óñïåøíî!"
+msgid "Report as Spam"
+msgstr "Òîâà å ñïàì"
 
-msgid "Deleted folder successfully!"
-msgstr "Ïàïêàòà èçòðèòà óñïåøíî!"
+msgid "SpamCop - Spam Reporting"
+msgstr "SpamCop - Ñúîáùàâàíå çà ÑÏÀÌ"
 
-msgid "Created folder successfully!"
-msgstr "Ïàïêàòà ñúçäàäåíà óñïåøíî!"
+msgid "Help fight the battle against unsolicited email. SpamCop reads the spam email and determines the correct addresses to send complaints to. Quite fast, really smart, and easy to use."
+msgstr "Ïîìîãíåòå â áèòêàòà ïðîòèâ íåæåëàíèòå ïèñìà. SpamCop èç÷èòà ÑÏÀÌ ïèñìî è îòêðèâà èñòèíñêèÿ àäðåñ íà êîéòî äà èçïðàòè îïëàêâàíèÿ. Äîñòà áúðçî, íàèñòèíà óìíî è ëåñíî çà èçïîëçâàíå." 
 
-msgid "Renamed successfully!"
-msgstr "Ïðåèìåíóâàíà óñïåøíî!"
+msgid "SpellChecker Options"
+msgstr "Îïöèè çà ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
 
-msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
-msgstr "Ïðèñúåäèíÿâàíåòî íåóñïåøíî - Ïàïêàòà íå ñúùåñòâóâà."
+msgid "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or choose which languages should be available to you when spell-checking."
+msgstr "Òóê ìîæåòå äà íàñòðîèòå êàê äà ñå ñúõðàíÿâà ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê, äà ãî ðåäàêòèðàòå èëè äà èçáåðåòå êîè åçèöè äà âè áúäàò äîñòúïíè çà ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà."
 
-msgid "refresh folder list"
-msgstr "Ïðåçàðåäè ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
+msgid "Check Spelling"
+msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
 
-msgid "Create Folder"
-msgstr "Ñúçäàé ïàïêà"
+msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
+msgstr "Íàçàä êúì ñòðàíèöàòà ñ îïöèèòå íà &quot;SpellChecker&quot;"
 
-msgid "as a subfolder of"
-msgstr "êàòî ïîäïàïêà íà"
+msgid "ATTENTION:"
+msgstr "ÂÍÈÌÀÍÈÅ:"
 
-msgid "None"
-msgstr "Íÿìà"
+msgid "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start anew. This is also true if you don't remember your old password -- without it, the encrypted data is no longer accessible."
+msgstr "SquirrelSpell íå ìîæå äà äåêðèïòèðà âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê. Òîâà íàé-÷åñòî å ïðåäèçâèêàíî îò ôàêòà, ÷å ñòå ïðîìåíèëè ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà ñè êóòèÿ. Çà äà ïðîäúëæèòå òðÿáâà äà ïðåäîñòàâèòå ñòàðàòà ñè ïàðîëà çà äà ìîæå SquirrelSpell äà äåêðèïòèðà ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê. Òîé ùå áúäå êðèïòèðàí îòíîâî ñ íîâàòà âè ïàðîëà ñëåä òîâà.Àêî íå ñòå êðèïòèðàëè ðå÷íèêà ñè, òî òîé å îáåçîáðàçåí è ïîâå÷å íå å âàëèäåí. Ùå òðÿáâà äà ãî èçòðèåòå è äà ñúçäàäåòå íîâ. Òîâà ìîæå äà íàïðàâèòå è àêî ñòå çàáðàâèëè ñòàðàòà ñè ïàðîëà -- áåç íåÿ êðèïòèðàíèòå äàííè íÿìà äà áúäàò äîñòúïíè."
 
-msgid "Let this folder contain subfolders"
-msgstr "Íåêà òàçè ïàïêà ñúäúðæà ïîäïàïêè"
+msgid "Delete my dictionary and start a new one"
+msgstr "Èçòðèé ðå÷íèêà ìè è çàïî÷íè íîâ"
 
-msgid "Create"
-msgstr "Ñúçäàé"
+msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
+msgstr "Äåêðèïòèðàé ðå÷íèêà ìè ñúñ ñòàðàòà ìè ïàðîëà:"
 
-msgid "Rename a Folder"
-msgstr "Ïðåèìåíóâàé ïàïêàòà"
+msgid "Proceed"
+msgstr "Äàâàé"
 
-msgid "Select a folder"
-msgstr "Èçáåðè ïàïêàòà"
+msgid "You must make a choice"
+msgstr "Òðÿáâà äà íàïðàâèòå èçáîð"
 
-msgid "Rename"
-msgstr "Ïðåèìåíóâàé"
+msgid "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
+msgstr "Ìîæåòå èëè äà èçòðèåòå ðå÷íèêà ñè èëè äà âúâåäåòå ñòàðàòà ïàðîëà. Íå è äâåòå."
 
-msgid "No folders found"
-msgstr "Ïàïêè íå ñà íàìåðåíè"
+msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
+msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå ëè÷íèÿ ñè ôàéë-ðå÷íèê?"
 
-msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr "Íå ñà íàìåðåíè ïàïêè êîèòî äà ñå îòñòðàíÿò!"
+msgid "Error Decrypting Dictionary"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè äåêðèïòèðàíåòî íà ðå÷íèêà"
 
-msgid "No folders were found to subscribe to!"
-msgstr "Íå ñà íàìåðåíè ïàïêè êîèòî äà ñå ïðèñúåäèíÿò!"
+msgid "Cute."
+msgstr "Ãîòèíî."
 
-msgid "Subscribe to:"
-msgstr "Ïðèñúåäèíè ñå êúì:"
+#, c-format
+msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
+msgstr "Îïèòàõ ñå äà ñòàðòèðàì '%s', íî òîé âúðíà:"
 
-msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
-msgstr "Íå ñòå èçáðàëè ïàïêà çà èçòðèâàíå. Ìîëÿ, íàïðàâåòå ãî."
+msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
+msgstr "SquirrelSpell å êîíôèãóðèðàí íåïðàâèëíî."
 
-msgid "Rename a folder"
-msgstr "Ïðåèìåíóâàé ïàïêàòà"
+msgid "SquirrelSpell Results"
+msgstr "Ðåçóëòàòè îò SquirrelSpell"
 
-msgid "New name:"
-msgstr "Íîâî èìå:"
+msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
+msgstr "Ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà ïðèêëþ÷è. Ïîòâúðæäàâàòå ëè ïðîìåíèòå?"
 
-msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
-msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Ïîìîùíèòå ôàéëîâå íå ñà â òî÷íèÿ ôîðìàò!"
+msgid "No changes were made."
+msgstr "Ïðîìåíè íå ñà íàïðàâåíè."
 
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
-"instead."
-msgstr "Ïîìîùíàòà èíôîðìàöèÿ íå å ïðåâåäåíà íà %s. Ùå áúäå ïîêàçàíà íà àíãëèéñêè."
+msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
+msgstr "Çàïèñ íà ëè÷íèÿ ðå÷íèê... Ìîëÿ èç÷àêàéòå."
 
-msgid "Some or all of the help documents are not present!"
-msgstr "Íÿêîé îò ïîìîùíèòå äîêóìåíòè íå å íàìåðåí!"
+#, c-format
+msgid "Found %s errors"
+msgstr "%s ãðåøêè îòêðèòè"
 
-msgid "Table of Contents"
-msgstr "Ñúäúðæàíèå"
+msgid "Line with an error:"
+msgstr "Ðåä íà ãðåøêàòà:"
 
-msgid "Top"
-msgstr "Íà÷àëî"
+msgid "Error:"
+msgstr "Ãðåøêà:"
 
-msgid "Viewing an image attachment"
-msgstr "Ïðåãëåä íà ïðèêðåïåíî èçîáðàæåíèå"
+msgid "Suggestions:"
+msgstr "Ïðåäïîëîæåíèÿ:"
 
-msgid "View message"
-msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìîòî"
+msgid "Suggestions"
+msgstr "Ïðåäïîëîæåíèÿ:"
 
-msgid "Not available"
-msgstr "Íå å ïðåäîñòàâåíî"
+msgid "Change to:"
+msgstr "Ïðîìåíè íà:"
 
-msgid "purge"
-msgstr "èç÷èñòè"
+msgid "Occurs times:"
+msgstr "Áðîé ïîÿâÿâàíèÿ"
 
-msgid "Last Refresh"
-msgstr "Ïîñëåäíî ïðåçàðåæäàíå"
+msgid "Change this word"
+msgstr "Ïðîìåíè òàçè äóìà"
 
-msgid "Save folder tree"
-msgstr "Çàïàçè äúðâîòî íà ïàïêèòå"
+msgid "Change"
+msgstr "Ïðîìåíè"
 
-msgid "Login"
-msgstr "Âõîä"
+msgid "Change ALL occurances of this word"
+msgstr "Ïðîìåíè ÂÑÈ×ÊÈ ïîÿâÿâàíèÿ íà òàçè äóìà"
 
-#, c-format
-msgid "%s Login"
-msgstr "%s Âõîä"
+msgid "Change All"
+msgstr "Ïðîìåíè âñè÷êè"
 
-msgid "Name:"
-msgstr "Èìå:"
+msgid "Ignore this word"
+msgstr "Ïðåñêî÷è òàçè äóìà"
 
-msgid "No messages were selected."
-msgstr "Íÿìà èçáðàíè ïèñìà"
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ïðåñêî÷è"
 
-msgid "Message Highlighting"
-msgstr "Îöâåòÿâàíå íà ïèñìàòà"
+msgid "Ignore ALL occurances this word"
+msgstr "Ïðåñêî÷è ÂÑÈ×ÊÈ ïîÿâÿâàíèÿ íà òàçè äóìà"
 
-msgid "subject"
-msgstr "òåìà"
+msgid "Ignore All"
+msgstr "Ïðåñêî÷è âñè÷êè"
 
-msgid "No highlighting is defined"
-msgstr "Íå å äåôèíèðàíî îöâåòÿâàíå"
+msgid "Add this word to your personal dictionary"
+msgstr "Äîáàâè òàçè äóìà â ëè÷íèÿ ñè ðå÷íèê"
 
-msgid "Identifying name"
-msgstr "Èäåíòèôèöèðàùî èìå"
+msgid "Add to Dic"
+msgstr "Äîáàâè êúì ðå÷íèêà"
 
-msgid "Color"
-msgstr "Öâÿò"
+msgid "Close and Commit"
+msgstr "Çàòâàðÿíå è Ïîòâúðæäàâàíå"
 
-msgid "Dark Blue"
-msgstr "Òúìíî Ñèíüî"
+msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
+msgstr "Ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà å çàâúðøèëà. Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà çàòâîðèòå è ïîòâúðäèòå ïðîìåíèòå?"
 
-msgid "Dark Green"
-msgstr "Òúìíî Çåëåíî"
+msgid "Close and Cancel"
+msgstr "Çàòâàðÿíå è Îòìÿíà"
 
-msgid "Dark Yellow"
-msgstr "Òúìíî Æúëòî"
+msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
+msgstr "Ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà å çàâúðøèëà. Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà çàòâîðèòå è îòêàæåòå ïðîìåíèòå?"
 
-msgid "Dark Cyan"
-msgstr "Òúìíî Ñèíüîçåëåíî"
+msgid "No errors found"
+msgstr "Ãðåøêè íå ñà îòêðèòè"
 
-msgid "Dark Magenta"
-msgstr "Òúìíî Ïóðïóðíî"
+msgid "Your personal dictionary was erased."
+msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷èíèê áåøå èçòðèò."
 
-msgid "Light Blue"
-msgstr "Ñâåòëî Ñèíüî"
+msgid "Dictionary Erased"
+msgstr "Ðå÷íèêà èçòðèò."
 
-msgid "Light Green"
-msgstr "Ñâåòëî Çåëåíî"
+msgid "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
+msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷èíèê áåøå èçòðèò. Ìîëÿ çàòâîðåòå ïðîçîðåöà è êëèêíåòå áóòîíà \"Ïðîâåðè ïðàâîïèñà\" îòíîâè çà äà çàïî÷íå ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà îòíîâî."
 
-msgid "Light Yellow"
-msgstr "Ñâåòëî Æúëòî"
+msgid "Close this Window"
+msgstr "Çàòâîðè ïðîçîðåöà"
 
-msgid "Light Cyan"
-msgstr "Ñâåòëî Ñèíüîçåëåíî"
+msgid "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the &quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
+msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê áåøå ïðå-êðèïòèðàí óñïåøíî. Ñåãà ñå âúðnåòå êúì ìåíþòî &quot;Îïöèè íà SpellChecker&quot; è èçáåðåòå îòíîâî."
 
-msgid "Light Magenta"
-msgstr "Ñâåòëî Ïóðïóðíî"
+msgid "Successful Re-encryption"
+msgstr "Óñïåøíî ïðå-êðèïòèðàíå."
 
-msgid "Dark Gray"
-msgstr "Òúìíî ñèâî"
+msgid "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
+msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê áåøå ïðå-ïðèïòèðàí óñïåøíî. Ìîëÿ èçáåðåòå òîçè ïðîçîðåö è êëèêíåòå áóòîíà \"Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà \" îòíîâî çà äà çàïî÷íå ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà." 
 
-msgid "Medium Gray"
-msgstr "Ñèâî"
+msgid "Dictionary re-encrypted"
+msgstr "Ðå÷íèêà ïðå-êðèïòèðàí"
 
-msgid "Light Gray"
-msgstr "Ñâåòëî Ñèâî"
+msgid "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now stored in an <strong>encrypted format</strong>."
+msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê áåøå <strong>êðèïòèðàí</strong> è ñåãà ñå ñúõðàíÿâà â <strong>êðèïòèðàí ôîðìàò</strong>"
 
-msgid "White"
-msgstr "Áÿëî"
+msgid "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now stored as <strong>clear text</strong>."
+msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê áåøå <strong>äåêðèïòèðàí</strong> è ñåãà ñå ñúõðàíÿâà êàòî <strong>÷èñò òåêñò</strong>"
 
-msgid "Other:"
-msgstr "Äðóã:"
+msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
+msgstr "Íàñòðîéêè çà êðèïòèðàíå íà ëè÷íèÿ ðå÷íèê"
 
-msgid "Ex: 63aa7f"
-msgstr "Ïðèìåð: 63aa7f"
+msgid "Personal Dictionary"
+msgstr "Ëè÷åí ðå÷íèê"
 
-msgid "Matches"
-msgstr "Ñúâïàäà ñ"
+msgid "No words in your personal dictionary."
+msgstr "Íÿìà äóìè âè ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê."
+
+msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
+msgstr "Ìîëÿ ïðîâåðåòå âñè÷êè äóìè êîèòî èñêàòå äà èçòðèåòå îò ëè÷íèÿ ñè ðå÷íèê."
 
 #, c-format
-msgid "Alternate Identity %d"
-msgstr "Àëòåðíàòèâíà èäåíòè÷íîñò %d"
+msgid "%s dictionary"
+msgstr "ðå÷íèê %s "
 
-msgid "Advanced Identities"
-msgstr "Ðàçøèðåíè èäåíòè÷íîñòè"
+msgid "Delete checked words"
+msgstr "Èçòðèé èçáðàíèòå äóìè"
 
-msgid "Default Identity"
-msgstr "Èäåíòè÷íîñò ïî ïîäðàçáèðàíå"
+msgid "Edit your Personal Dictionary"
+msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ëè÷íèÿ ðå÷íèê"
 
-msgid "Add a New Identity"
-msgstr "Äîáàâè íîâà èäåíòè÷íîñò"
+msgid "Please make your selection first."
+msgstr "Ìîëÿ, ïúðâî èçáåðåòå."
 
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "E-Mail àäðåñ"
+msgid "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted format. Proceed?"
+msgstr "Òîâà ùå êðèïòèðà ëè÷íèÿò âè ðå÷íèê è ùå ãî çàïèøå â êðèïòèðàí ôîðìàò. Ïðîäúëæåíèå?"
 
-msgid "Save / Update"
-msgstr "Çàïèñ / Îáíîâÿâàíå"
+msgid "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text format. Proceed?"
+msgstr "Òîâà ùå äåêðèïòèðà ëè÷íèÿò âè ðå÷íèê è ùå ãî çàïèøå â ÷èñò òåêñòîâ ôîðìàò. Ïðîäúëæåíèå?"
+
+msgid "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</strong> If you forget your password, your personal dictionary will become unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
+msgstr "<p> ìîìåíòà âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê å <strong>êðèïòèðàí</strong>. Òîâà ïîìàãà äà çàùèòèòå ïîâåðèòåëíîñòòà íà èíôîðìàöèÿòà ñè â ñëó÷àé íà êîìïðîìåíòèðàíå íà ñèñòåìàòà çà óåá ïîùà è îò êðàæáà íà ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê. Â ìîìåíòà òîé å êðèïòèðàí ñ ïàðîëàòà êîÿòî èçïîëçâàòå çà äà ïðîâåðèòå ïîùàòà ñè, êîåòî çàòðóäíÿâà âñåêè êîéòî ñå îïèòà äà âèäè êàêâî å çàïèñàíî â ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê.</p> <p><strong>ÂÍÈÌÀÍÈÅ:</strong> ÀÊî çàáðàâèòå ïàðîëàòà ñî, âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê ùå áúäå íåäîñòúïåí, òúé êàòî âå÷å íå ìîæå äà áúäå äåêðèïòèðàí. Àêî ïðîìåíèòå ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà ñè êóòèÿ, SquirrelSpell ùå ÿ ðàçïîçíàå è ùå ïîïèòà çà ñòàðàòà Âè ïàðîëà ñ öåë äà êðèïòèðà îòíîâî ðå÷íèêà ñ íîâèÿ êëþ÷."
 
-msgid "Make Default"
-msgstr "Íàïðàâè ïî ïîäðàçáèðàíå"
+msgid "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
+msgstr "Ìîëÿ äåêðèïòèðàé ìîÿò ëè÷åí ðå÷íèê è ãî çàïèøè â ÷èñòî-òåêñòîâ ôîðìàò."
 
-msgid "Move Up"
-msgstr "Ïðèäâèæè íà ãîðå"
+msgid "Change crypto settings"
+msgstr "Ïðîìÿíà íà íàñòðîéêèòå íà êðèïòèðàíåòî"
 
-msgid "Index Order"
-msgstr "Ðåä íà èíäåêñà"
+msgid "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and will have to be created anew. However, if you or your system administrator change your mailbox password but you still have the old password at hand, you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the new value.</p>"
+msgstr "<p> ìîìåíòà âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê å <strong>íåêðèïòèðàí</strong>. Ìîæå äà èñêàòå äà êðèïòèðàòå ëè÷íèÿò ñè ðå÷íèê çà äà çàùèòèòå íåïðèêîñíîâåíîñòòà íà èíôîðìàöèÿòà ñè â ñëó÷àé íà êîìïðîìåíòèðàíå íà ñèñòåìàòà çà óåá ïîùà è îò êðàæáà íà ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê. Êîãàòî ñà êðèïòèðàíè, ñúäúðæàíèåòî íà ôàéëîâåòå èçãëåæäà íå÷åòèìî áåç äà ñå çíàå òî÷íèÿ êëþ÷ (êîéòî å ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà âè êóòèÿ).</p> <strong>ÂÍÈÌÀÍÈÅ:</strong> Àêî ðåøèòå äà êðèïòèðàòå ëè÷íèÿ ñè ðå÷íèê, òðÿáâà äà çàïîìíèòå, ÷å òîé ñå êðèïòèðà íà áàçàòà íà ïàðîëàòà çà ïîùåíñêàòà âè êóòèÿ. Àêî çàáðàâîòå ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà ñè êóòèÿ è àäìèíèñòðàòîðà ÿ ñìåíè, âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê ùå ñòàíå íåèçïîëçâàåì è ùå òðÿáâà äà ñè ñúçäàäåòå íîâ. Àêî âèå èëè âàøèÿò àäìèíèñòðàòîð ïðîìåíè ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà âè êóòèÿ, íî Âèå îùå èìàòå ñòàðàòà ïàðîëà ïîä ðúêà, ùå èìàòå âúçìîæíîñò äà âúâåäåòå ñòàðèÿ êëþ÷, çà äà êðèïòèðàòå ðå÷íèêà ñè îòíîâî ñ íîâàòà ñòîéíîñò.</p>"
 
-msgid "Checkbox"
-msgstr "Ïîëå çà îòìåòêà"
+msgid "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
+msgstr "Ìîëÿ êðèïòèðàê ëè÷íèÿ ìè ðå÷íèê è ãî çàïèøè â êðèïòèðàí ôîðìàò."
 
-msgid "Flags"
-msgstr "Ôëàãîâå"
+#, c-format
+msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
+msgstr "Èçòðèâàíå íà ñëåäíèòå çàïèñè îò ðå÷íèê <strong>%s</strong>:"
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The index order is the order that the columns are arranged in the message "
-"index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
-"fit your needs."
-msgstr "Èíäåêñíèÿ ðåä å ðåäà â êîéòî ñà ïîäðåäåíè êîëîíèòå â èíäåêñà íà ïèñìîòî. Ìîæåòå äà äîáàâÿòå, îòñòðàíÿâàòå è ïðåìåñòâàòå êîëîíè, çà äà ãè ïîäðåäèòå ñïîðåä íóæäèòå âè."
+msgid "All done!"
+msgstr "Âñè÷êî å èçïúëíåíî!"
 
-msgid "up"
-msgstr "íàãîðå"
+msgid "Personal Dictionary Updated"
+msgstr "Ëè÷íèÿò âè ðå÷íèê è îáíîâåí"
 
-msgid "down"
-msgstr "íàäîëó"
+msgid "No changes requested."
+msgstr "Íå ñà çàÿâåíè ïðîìåíè."
 
-msgid "remove"
-msgstr "îòñòðàíè"
+msgid "Please wait, communicating with the server..."
+msgstr "Ìîëÿ ïî÷àêàéòå, îñúùåñòâÿâà ñå âðúçêà ñúñ ñúðâúðà..."
 
-msgid "Return to options page"
-msgstr "Âúðíè ñå êúì ñòðàíèöàòà ñ îïöèèòå"
+msgid "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this message:"
+msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå êîé ðå÷íèê èñêàòå äà èçïîëçâàòå çà ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà íà òîâà ïèñìî:"
 
-msgid "Personal Information"
-msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
+msgid "SquirrelSpell Initiating"
+msgstr "SquirrelSpell ñå èíèöèàëèçèðà"
 
-msgid "Display Preferences"
-msgstr "Âèçóàëíè íàñòðîéêè"
+#, c-format
+msgid "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as default dictionary."
+msgstr "Íàñòðîéêèòå íà: <strong>%s</strong> ñà ïîïðàâåíè ñ<strong>%s</strong> êàòî ðå÷íèê ïî ïîäðàçáèðàíå. "
 
-msgid "Folder Preferences"
-msgstr "Íàñòðîéêè íà ïàïêèòå"
+#, c-format
+msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
+msgstr "Èçïîëçâà ñå ðå÷íèê <strong>%s</strong> (ïî ïîäðàçáèðàíå çà ñèñòåìàòà) çà ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà."
 
-msgid "Successfully Saved Options"
-msgstr "Îïöèèòå óñïåøíî çàïèñàíè"
+msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
+msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿòà íà ìåæäóíàðîäíèòå ðå÷íèöè çà îáíîâåíè"
 
-msgid "Refresh Folder List"
-msgstr "Ïðåçàðåäè ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
+msgid "Please check any available international dictionaries which you would like to use when spellchecking:"
+msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå âñåêè äîñòúïåí ìåæäóíàðîäåí ðå÷íèê, êîéòî áèõòå æåëàëè äà èçïîëçâàòå ïðè ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà:"
 
-msgid "Refresh Page"
-msgstr "Ïðåçàðåäè ñòðàíèöàòà"
+msgid "Make this dictionary my default selection:"
+msgstr "Íàïðàâè òîçè ðå÷íèê ìîÿò èçáîð ïî ïîäðàçáèðàíå:"
 
-msgid ""
-"This contains personal information about yourself such as your name, your "
-"email address, etc."
-msgstr "Òóê ñå ñúõðàíÿâà âàøàòà ëè÷íà èíôîðìàöèÿ, êàòî íàïðèìåð èìå, email è ò.í."
+msgid "Make these changes"
+msgstr "Íàïðàâè òåçè ïðîìåíè3/29/2003"
 
-msgid ""
-"You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
-"you, such as the colors, the language, and other settings."
-msgstr "Ìîæåòå äà ïðîìåíèòå íà÷èíà ïî êîéòî èçãëåæäà SquirrelMail è ïî êîéòî âè ïîêàçâà èíôîðìàöèÿòà, êàòî íàïðèìåð öâåòîâåòå, åçèêà è äðóãè íàñòðîéêè."
+msgid "Add International Dictionaries"
+msgstr "Äîáàâÿíå íà ìåæäóíàðîäíè ðå÷íèöè"
 
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
-"colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
-"messages are from, especially for mailing lists."
-msgstr "Áàçèðàíè íà äàäåíè êðèòåðèè, âõîäÿùèòå ïèñìà ìîãàò äà èìàò ðàçëè÷íè öâåòîâå íà ôîíà â ñïèñúêà ñ ïèñìàòà. Òîâà âè ïîìàãà ëåñíî äà ðàçãðàíè÷èòå îò êîãî ñà ïèñìàòà, îñîáåíî ïîëåçíî çà ïîùåíñêè ñïèñúöè."
+msgid "Please choose which options you wish to set up:"
+msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå êîè îïöèè áèõòå èñêàëè äà íàñòðîèòå:"
 
-msgid ""
-"These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
-msgstr "Òåçè íàñòðîéêè ïðîìåíÿò íà÷èíà ïî êîéòî ñå âèçóàëèçèðàò è ìàíèïóëèðàò ïàïêèòå."
+msgid "Edit your personal dictionary"
+msgstr "Ðåäàêòèðâàíå íà ëè÷íèÿ ðå÷íèê"
 
-msgid ""
-"The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
-"headers in any order you want."
-msgstr "Ðåäà íà èíäåêñà íà ïèñìàòà ìîæå äà áúäå ïðåàðàíæèðàí èëè ïðîìåíåí äà ñúäúðæà õåäúðèòå â ðåäà â êîéòî æåëàåòå."
+msgid "Set up international dictionaries"
+msgstr "Óñòàíîâÿâàíå íà ìåæäóíàðîäíè ðå÷íèöè"
 
-msgid "Message not printable"
-msgstr "Ïèñìîòî íå å ïîäõîäÿùî çà ïå÷àòàíå"
+msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
+msgstr "Êðèïòèðà èëè äåêðèïòèðà âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê"
 
-msgid "Printer Friendly"
-msgstr "Âåðñèÿ çà ïå÷àò"
+msgid "not available"
+msgstr " íå å äîñòúïíî"
 
-msgid "CC"
-msgstr "Êîïèå"
+msgid "SquirrelSpell Options Menu"
+msgstr "Ìåíþ ñ îïöèè íà SquirrelSpell"
 
-msgid "Print"
-msgstr "Èçïå÷àòàé"
+msgid "Translator"
+msgstr "Ïðåâîäà÷"
 
-msgid "View Printable Version"
-msgstr "Ïðåãëåä íà âåðñèÿòà çà ïå÷àò"
+msgid "Saved Translation Options"
+msgstr "Îïöèèòå íà ïðåâîäà çàïàçåíè"
 
-msgid "Read:"
-msgstr "Ïðî÷åòåíî"
+msgid "Your server options are as follows:"
+msgstr "Îïöèèòå íà ñúðâúðà ñà êàêòî ñëåäâà:"
 
-msgid "Your message"
-msgstr "Âàøèòå ïèñìà"
+msgid "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
+msgstr "13 åçèêîâè äâîéêè, ìàêñèìóì 1000 ñèìâîëà ñå ïðåâåæäàò, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
 
-msgid "Sent:"
-msgstr "Èçïðàòåíî"
+msgid "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
+msgstr "10 åçèêîâè äâîéêè, ìàêñèìóì 25 êèëîáàéòà ñå ïðåâåæäàò, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
 
-#, c-format
-msgid "Was displayed on %s"
-msgstr "Áåøå ïîêàçàí íà %s"
+msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
+msgstr "12 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
 
-msgid "less"
-msgstr "ïî-ìàëêî"
+msgid "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's InterTran"
+msgstr "767 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà Translation Experts's InterTran"
 
-msgid "more"
-msgstr "îùå"
+msgid "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
+msgstr "8 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà GPLTrans (áåçïëàòíî, îòâîðåí êîä)"
 
-msgid "Mailer"
-msgstr "Èçïðàùà÷"
+msgid "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will be located."
+msgstr "Ùå òðÿáâà äà ðåøèòå äàëè èñêàòå äà âè ñå ïîêàçâà ïðîçîðåöà çà ïðåâîäà è êúäå äà áúäå ïîçèöèîíèðàíà."
 
-msgid "Read receipt"
-msgstr "Ïðî÷åòè îáðàòíàòà ðàçïèñêà"
+msgid "Select your translator:"
+msgstr "Èçáåðåòå ñâîÿ ïðåâîäà÷:"
 
-msgid "send"
-msgstr "èçïðàòè"
+msgid "When reading:"
+msgstr "Ïðè ÷åòåíå:"
 
-msgid "requested"
-msgstr "çàÿâåí"
+msgid "Show translation box"
+msgstr "Ïîêàæè ïðîçîðåöà íà ïðåâîäà"
 
-msgid ""
-"The message sender has requested a response to indicate that you have read "
-"this message. Would you like to send a receipt?"
-msgstr "Àâòîðà íà ïèñìîòî èçèñêâà îòãîâîð â óâåðåíèå íà òîâà, ÷å ñòå ïðî÷åëè òîâà ïèñìî. Æåëàåòå ëè äà èçïðàòèòå òàêîâà?"
+msgid "to the left"
+msgstr "â ëÿâî"
 
-msgid "Send read receipt now"
-msgstr "Èçïðàòè ïðî÷åòåíàòà îáðàòíà ðàçïèñêà ñåãà"
+msgid "in the center"
+msgstr "â öåíòúðà"
 
-msgid "Search results"
-msgstr "Ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî"
+msgid "to the right"
+msgstr "â äÿñíî"
 
-msgid "Message List"
-msgstr "Ñïèñúê ñ ïèñìàòà"
+msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
+msgstr "Ïðåâåäè âúâ ôðåéìîâåòå íà SquirrelMail"
 
-msgid "Resume Draft"
-msgstr "Ïðîäúëæè ÷åðíîâàòà"
+msgid "When composing:"
+msgstr "Ïðè ñúñòàâÿíå:"
 
-msgid "Edit Message as New"
-msgstr "Ðåäàêòèðàé ïèñìîòî êàòî Íîâî"
+msgid "Not yet functional, currently does nothing"
+msgstr "Âñå îùå íå å ôóíêöèîíàëíî, â ìîìåíòà íå ïðàâè íèùî"
 
-msgid "View Message"
-msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìîòî"
+msgid "Translation Options"
+msgstr "Îïöèè íà ïðåâîäà"
 
-msgid "Forward as Attachment"
-msgstr "Ïðåïðàùàíå êàòî ïðèêðåïâàíå"
+msgid "Which translator should be used when you get messages in a different language?"
+msgstr "Êîé ïðåâîäà÷ ùå ñå èçïîëçâà êîãàòî ïîëó÷èòå ïèñìî íà äðóã åçèê?"
 
-msgid "Reply"
-msgstr "Îòãîâîðè"
+#, c-format
+msgid "%s to %s"
+msgstr "%s êúì %s"
 
-msgid "Reply All"
-msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
+msgid "English"
+msgstr "Àíãëèéñêè"
 
-msgid "View Full Header"
-msgstr "Ïðåãëåäàé ïúëíèÿ õåäúð"
+msgid "French"
+msgstr "Ôðåíñêè"
 
-msgid "Attachments"
-msgstr "Ïðèêðåïâàíèÿ"
+msgid "German"
+msgstr "Íåìñêè"
 
-msgid "Folder:"
-msgstr "Ïàïêà:"
+msgid "Italian"
+msgstr "Èòàëèàíñêè"
 
-msgid "edit"
-msgstr "ðåäàêòèðàíå"
+msgid "Portuguese"
+msgstr "Ïîðòóãàëñêè"
 
-msgid "search"
-msgstr "òúðñåíå"
+msgid "Spanish"
+msgstr "Èñïàíñêè"
 
-msgid "delete"
-msgstr "èçòðèâàíå"
+msgid "Russian"
+msgstr "Ðóñêè"
 
-msgid "Recent Searches"
-msgstr "Ïîñëåäíè òúðñåíèÿ"
+msgid "Translate"
+msgstr "Ïðåâåäè"
 
-msgid "save"
-msgstr "çàïèñ"
+msgid "Brazilian Portuguese"
+msgstr "Áðàçèëñêè Ïîðòóãàëñêè"
 
-msgid "forget"
-msgstr "îòêàæè"
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "Áúëãàðñêè"
 
-msgid "Current Search"
-msgstr "Òåêóùî òúðñåíå â ïàïêà"
+msgid "Croatian"
+msgstr "Õúðâàòñêè"
 
-msgid "Body"
-msgstr "Òÿëî"
+msgid "Czech"
+msgstr "×åøêè"
 
-msgid "Everywhere"
-msgstr "Íàâñÿêúäå"
+msgid "Danish"
+msgstr "Äàòñêè"
 
-msgid "Search Results"
-msgstr "Ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî"
+msgid "Dutch"
+msgstr "Õîëàíäñêè"
 
-msgid "No Messages Found"
-msgstr "Íå å íàìåðåíî ïèñìî"
+msgid "European Spanish"
+msgstr "Åâðîïåéñêè Èñïàíñêè"
 
-msgid "You have been successfully signed out."
-msgstr "Óñïåøíî èçëÿçîõòå îò ñèñòåìàòà."
+msgid "Finnish"
+msgstr "Ôèíëàíäñêè"
 
-msgid "Click here to log back in."
-msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå ëîãíåòå îòíîâî."
+msgid "Greek"
+msgstr "Ãðúöêè"
 
-msgid "Viewing a Business Card"
-msgstr "Ïðåãëåä íà áèçíåñ êàðòàòà"
+msgid "Hungarian"
+msgstr "Óíãàðñêè"
 
-msgid "Title"
-msgstr "Çàãëàâèå"
+msgid "Icelandic"
+msgstr "Èñëàíäñêè"
 
-msgid "Email"
-msgstr "Email"
+msgid "Japanese"
+msgstr "ßïîíñêè"
 
-msgid "Web Page"
-msgstr "Óåá Ñòðàíèöà"
+msgid "Latin American Spanish"
+msgstr "Ëàòèíî Àìåðèêàíñêè Èñïàíñêè"
 
-msgid "Organization / Department"
-msgstr "Îðãàíèçàöèÿ / Îòäåë"
+msgid "Norwegian"
+msgstr "Íîðâåæêè"
 
-msgid "Address"
-msgstr "Àäðåñ"
+msgid "Polish"
+msgstr "Ïîëñêè"
 
-msgid "Work Phone"
-msgstr "Ñëóæåáåí òåëåôîí"
+msgid "Romanian"
+msgstr "Ðóìúíñêè"
 
-msgid "Home Phone"
-msgstr "Äîìàøåí òåëåôîí"
+msgid "Serbian"
+msgstr "Ñðúáñêè"
 
-msgid "Cellular Phone"
-msgstr "Êëåòú÷åí òåëåôîí"
+msgid "Slovenian"
+msgstr "Ñëîâåíñêè"
 
-msgid "Fax"
-msgstr "Ôàêñ"
+msgid "Swedish"
+msgstr "Øâåäñêè"
 
-msgid "Note"
-msgstr "Çàáåëåæêà"
+msgid "Turkish"
+msgstr "Òóðñêè"
 
-msgid "Add to Addressbook"
-msgstr "Äîáàâè êúì êíèãàòà ñ àäðåñèòå"
+msgid "Welsh"
+msgstr "Óåëñêè"
 
-msgid "Title & Org. / Dept."
-msgstr "Çàãëàâèå è îðãàíèçàöèÿ / Îòäåë."
+msgid "Indonesian"
+msgstr "Èíäîíåçèéñêè"
 
-msgid "Viewing Full Header"
-msgstr "Ïðåãëåä íà ïúëíèÿ õåäúð"
+msgid "Latin"
+msgstr "Ëàòèíñêè"
 
-msgid "Viewing a text attachment"
-msgstr "Ïðåãëåä íà òåêñòîâ ïðèêðåïåí ôàéë"
+msgid "Delivery error report"
+msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå íà mail-a"
+
+msgid "Undelivered Message Headers"
+msgstr "Õåäúðè íà íåïðèñòèãíàëîòî ïèñìî"
\ No newline at end of file