"yoav" <yoavb@zavit.net.il>
authorphilippe_mingo <philippe_mingo@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Wed, 19 Jun 2002 14:00:06 +0000 (14:00 +0000)
committerphilippe_mingo <philippe_mingo@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Wed, 19 Jun 2002 14:00:06 +0000 (14:00 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@2970 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

locale/he_HE/LC_MESSAGES/squirrelmail.po

index bc599a8..88dd36b 100644 (file)
@@ -16,30 +16,30 @@ msgstr ""
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_popup.php:22
 msgid "Address Book"
-msgstr ""
+msgstr "ñôø ëúåáåú"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:98
 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:67
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:285 squirrelmail/src/vcard.php:85
 msgid "Name"
-msgstr ""
+msgstr "ùí"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:99
 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:68
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:286
 msgid "E-mail"
-msgstr ""
+msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:100
 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:69
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:287
 msgid "Info"
-msgstr ""
+msgstr "îéãò"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:103
 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:72
 msgid "Source"
-msgstr ""
+msgstr "î÷åø"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:742
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:120
@@ -50,41 +50,41 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:96
 #: squirrelmail/src/search.php:351
 msgid "To"
-msgstr ""
+msgstr "àì"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:123
 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:84
 #: squirrelmail/src/compose.php:443 squirrelmail/src/options_highlight.php:333
 #: squirrelmail/src/search.php:350
 msgid "Cc"
-msgstr ""
+msgstr "äòú÷éí"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:86
 msgid "Bcc"
-msgstr ""
+msgstr "äòú÷éí òéååøéí"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:99
 msgid "Use Addresses"
-msgstr ""
+msgstr "äùúîù áëúåáåú"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:122
 msgid "Address Book Search"
-msgstr ""
+msgstr "çéôåù áñôø ëúåáåú"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:174
 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:131
 msgid "Search for"
-msgstr ""
+msgstr "çôù àú"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:180
 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:141
 msgid "in"
-msgstr ""
+msgstr "á"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:181
 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:144
 msgid "All address books"
-msgstr ""
+msgstr "ëì ñôøé äëúåáåú"
 
 #: squirrelmail/functions/page_header.php:142
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:192
@@ -94,33 +94,33 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/src/search.php:386 squirrelmail/src/search.php:407
 #: squirrelmail/src/search.php:417
 msgid "Search"
-msgstr ""
+msgstr "çôù"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:193
 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:156
 msgid "List all"
-msgstr ""
+msgstr "äöâ äëì"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:214
 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:186
 #, c-format
 msgid "Unable to list addresses from %s"
-msgstr ""
+msgstr "ìà éëåì ìäöéâ ëúåáåú î %s"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:240
 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:211
 msgid "Your search failed with the following error(s)"
-msgstr ""
+msgstr "äçéôåù ðëùì òí äùâéàåú äáàåú"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:160
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:247
 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:216
 msgid "No persons matching your search was found"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðîöàå îëåúáéí äîúàéîéí ìúðàé äçéôåù"
 
 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:229
 msgid "Return"
-msgstr ""
+msgstr "çæåø"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/testsound.php:33
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:119
@@ -128,44 +128,44 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me_not.mod:70
 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:195 squirrelmail/src/compose.php:603
 msgid "Close"
-msgstr ""
+msgstr "ñâåø"
 
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:39 squirrelmail/src/addressbook.php:285
 msgid "Nickname"
-msgstr ""
+msgstr "ëéðåé"
 
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:40
 msgid "Must be unique"
-msgstr ""
+msgstr "çééá ìäéåú ééçåãé"
 
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:41
 msgid "E-mail address"
-msgstr ""
+msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
 
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:42
 msgid "First name"
-msgstr ""
+msgstr "ùí ôøèé"
 
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:43
 msgid "Last name"
-msgstr ""
+msgstr "ùí îùôçä"
 
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:44
 msgid "Additional info"
-msgstr ""
+msgstr "îéãò ðåñó"
 
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:58
 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
-msgstr ""
+msgstr "ìà äåâãø ñôø ëúåáåú àéùé. öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú."
 
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:154
 msgid "You can only edit one address at the time"
-msgstr ""
+msgstr "áéëåìúê ìòøåê ñôø ëúåáåú àçã áëì ôòí"
 
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:168 squirrelmail/src/addressbook.php:170
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:200 squirrelmail/src/addressbook.php:202
 msgid "Update address"
-msgstr ""
+msgstr "òãëï ëúåáú"
 
 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:49
 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:68
@@ -173,41 +173,41 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:151
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:191 squirrelmail/src/addressbook.php:239
 msgid "ERROR"
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä"
 
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:214
 msgid "Unknown error"
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä ìà éãåòä"
 
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:258 squirrelmail/src/addressbook.php:344
 msgid "Add address"
-msgstr ""
+msgstr "äåñó ëúåáú"
 
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:270 squirrelmail/src/addressbook.php:326
 msgid "Edit selected"
-msgstr ""
+msgstr "òøåê ðáçøéí"
 
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:272 squirrelmail/src/addressbook.php:328
 msgid "Delete selected"
-msgstr ""
+msgstr "îç÷ ðáçøéí"
 
 #: squirrelmail/src/addressbook.php:341
 #, c-format
 msgid "Add to %s"
-msgstr ""
+msgstr "äåñó ì %s"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:97
 msgid "Draft Email Saved"
-msgstr ""
+msgstr "èéåèú ãåà\"ì ðùîøä"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:200 squirrelmail/src/compose.php:244
 #: squirrelmail/src/compose.php:254
 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
-msgstr ""
+msgstr "ìà éëåì ìäòúé÷/ìäòáéø àú ä÷åáõ. ä÷åáõ ìà öåøó."
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:431
 msgid "Original Message"
-msgstr ""
+msgstr "äåãòä î÷åøéú"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:759
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:129
@@ -218,7 +218,7 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:101
 #: squirrelmail/src/search.php:348
 msgid "Subject"
-msgstr ""
+msgstr "ðåùà"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:744
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:117
@@ -229,145 +229,145 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:95
 #: squirrelmail/src/search.php:349
 msgid "From"
-msgstr ""
+msgstr "îàú"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:752
 #: squirrelmail/src/compose.php:434 squirrelmail/src/download.php:312
 #: squirrelmail/src/download.php:320 squirrelmail/src/options_order.php:39
 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:100
 msgid "Date"
-msgstr ""
+msgstr "úàøéê"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:595
 msgid "Draft Saved"
-msgstr ""
+msgstr "èéåèä ðùîøä"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:598
 msgid "Your Message has been sent"
-msgstr ""
+msgstr "äåãòúê ðùìçä"
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:50
 #: squirrelmail/src/compose.php:614 squirrelmail/src/read_body.php:808
 msgid "From:"
-msgstr ""
+msgstr "îàú:"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:642 squirrelmail/src/download.php:110
 #: squirrelmail/src/read_body.php:220 squirrelmail/src/read_body.php:825
 msgid "To:"
-msgstr ""
+msgstr "àì:"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:650
 msgid "CC:"
-msgstr ""
+msgstr "äòú÷éí:"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:658
 msgid "BCC:"
-msgstr ""
+msgstr "äòú÷éí òéååøéí:"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:665 squirrelmail/src/download.php:103
 #: squirrelmail/src/read_body.php:221 squirrelmail/src/read_body.php:779
 msgid "Subject:"
-msgstr ""
+msgstr "ðåùà:"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:727 squirrelmail/src/compose.php:818
 msgid "Send"
-msgstr ""
+msgstr "ùìç"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:733
 msgid "Attach:"
-msgstr ""
+msgstr "öøó:"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:738 squirrelmail/src/options_order.php:126
 msgid "Add"
-msgstr ""
+msgstr "äåñó"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:757
 msgid "Delete selected attachments"
-msgstr ""
+msgstr "îç÷ îöåøôéí ðáçøéí"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:787 squirrelmail/src/read_body.php:854
 msgid "Priority"
-msgstr ""
+msgstr "òãéôåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:201
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:98
 #: squirrelmail/src/compose.php:788 squirrelmail/src/read_body.php:626
 msgid "High"
-msgstr ""
+msgstr "âáåää"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:97
 #: squirrelmail/src/compose.php:789 squirrelmail/src/read_body.php:639
 msgid "Normal"
-msgstr ""
+msgstr "øâéìä"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:198
 #: squirrelmail/src/compose.php:790 squirrelmail/src/read_body.php:632
 msgid "Low"
-msgstr ""
+msgstr "ðîåëä"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:796
 msgid "Receipt"
-msgstr ""
+msgstr "÷áìä"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:798
 msgid "On read"
-msgstr ""
+msgstr "á÷øéä"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:800
 msgid "On Delivery"
-msgstr ""
+msgstr "áùìéçä"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:805
 #: squirrelmail/src/options_identities.php:329
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:99
 msgid "Signature"
-msgstr ""
+msgstr "çúéîä"
 
 #: squirrelmail/functions/page_header.php:136 squirrelmail/src/compose.php:808
 #: squirrelmail/src/compose.php:812 squirrelmail/src/compose.php:816
 msgid "Addresses"
-msgstr ""
+msgstr "ëúåáåú"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:821
 msgid "Save Draft"
-msgstr ""
+msgstr "ùîåø èéåèä"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:840
 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
-msgstr ""
+msgstr "ìà îéìàú àú ùãä ä-\"àì\""
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:932
 msgid "said"
-msgstr ""
+msgstr "àîø"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:935
 msgid "quote"
-msgstr ""
+msgstr "öéèåè"
 
 #: squirrelmail/src/compose.php:935
 msgid "who"
-msgstr ""
+msgstr "îé"
 
 #: squirrelmail/src/download.php:31
 msgid "Viewing a text attachment"
-msgstr ""
+msgstr "îöéâ è÷ñè îöåøó"
 
 #: squirrelmail/src/download.php:34 squirrelmail/src/download.php:36
 #: squirrelmail/src/download.php:72 squirrelmail/src/image.php:31
 #: squirrelmail/src/image.php:35 squirrelmail/src/read_body.php:438
 #: squirrelmail/src/vcard.php:35 squirrelmail/src/vcard.php:39
 msgid "View message"
-msgstr ""
+msgstr "äöâ äåãòä"
 
 #: squirrelmail/functions/mime.php:788 squirrelmail/src/download.php:41
 #: squirrelmail/src/download.php:77 squirrelmail/src/image.php:44
 #: squirrelmail/src/vcard.php:196
 msgid "Download this as a file"
-msgstr ""
+msgstr "äåøã ë÷åáõ"
 
 #: squirrelmail/src/download.php:70
 msgid "Viewing a message attachment"
-msgstr ""
+msgstr "îöéâ îöåøó ìäåãòä"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:112
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:32
@@ -376,106 +376,106 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:106
 #: squirrelmail/src/download.php:116 squirrelmail/src/read_body.php:816
 msgid "Date:"
-msgstr ""
+msgstr "úàøéê:"
 
 #: squirrelmail/src/download.php:124
 msgid "Cc:"
-msgstr ""
+msgstr "äòú÷éí:"
 
 #: squirrelmail/src/download.php:132
 msgid "Bcc:"
-msgstr ""
+msgstr "äòú÷éí òéååøéí:"
 
 #: squirrelmail/src/download.php:149 squirrelmail/src/read_body.php:590
 msgid "more"
-msgstr ""
+msgstr "éåúø"
 
 #: squirrelmail/src/download.php:150 squirrelmail/src/read_body.php:591
 msgid "less"
-msgstr ""
+msgstr "ôçåú"
 
 #: squirrelmail/src/folders_create.php:29
 msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
-msgstr ""
+msgstr "ùí úé÷éä ìà çå÷é. àðà áçø ùí àçø."
 
 #: squirrelmail/src/folders_create.php:29
 #: squirrelmail/src/folders_delete.php:29
 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:23
 msgid "Click here to go back"
-msgstr ""
+msgstr "ìçõ ëàï ìçæåø àçåøä"
 
 #: squirrelmail/src/folders_delete.php:29
 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
-msgstr ""
+msgstr "ìà áçøú úé÷éä ìîçé÷ä."
 
 #: squirrelmail/functions/page_header.php:138 squirrelmail/src/folders.php:29
 #: squirrelmail/src/left_main.php:241
 msgid "Folders"
-msgstr ""
+msgstr "úé÷éåú"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:42
 msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr ""
+msgstr "ðøùîú áäöìçä!"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:44
 msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr ""
+msgstr "áèìú äøùîä áäöìçä!"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:46
 msgid "Deleted folder successfully!"
-msgstr ""
+msgstr "úé÷éä ðîç÷ä!"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:48
 msgid "Created folder successfully!"
-msgstr ""
+msgstr "äúé÷éä ðåöøä!"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:50
 msgid "Renamed successfully!"
-msgstr ""
+msgstr "äùí ùåðä áäöìçä!"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:53 squirrelmail/src/left_main.php:280
 msgid "refresh folder list"
-msgstr ""
+msgstr "øòðï øùéîú úé÷éåú"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:65
 msgid "Create Folder"
-msgstr ""
+msgstr "öåø úé÷éä"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:70
 msgid "as a subfolder of"
-msgstr ""
+msgstr "ëúú-úé÷éä ùì"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:74 squirrelmail/src/folders.php:76
 msgid "None"
-msgstr ""
+msgstr "ëìåí"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:98
 msgid "Let this folder contain subfolders"
-msgstr ""
+msgstr "àôùø ìúé÷éä æå ìäëéì úú-úé÷éåú"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:101
 msgid "Create"
-msgstr ""
+msgstr "öåø"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:136
 msgid "Rename a Folder"
-msgstr ""
+msgstr "ùðä ùí úé÷éä"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:142 squirrelmail/src/folders.php:179
 msgid "Select a folder"
-msgstr ""
+msgstr "áçø úé÷éä"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:160
 msgid "Rename"
-msgstr ""
+msgstr "ùðä ùí"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:164 squirrelmail/src/folders.php:200
 msgid "No folders found"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:172
 msgid "Delete Folder"
-msgstr ""
+msgstr "îç÷ úé÷éä"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:693
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:189
@@ -485,37 +485,37 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/src/options_identities.php:341
 #: squirrelmail/src/read_body.php:691
 msgid "Delete"
-msgstr ""
+msgstr "îç÷"
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:34
 #: squirrelmail/src/folders.php:207 squirrelmail/src/folders.php:226
 msgid "Unsubscribe"
-msgstr ""
+msgstr "áèì äøùîä"
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:33
 #: squirrelmail/src/folders.php:207 squirrelmail/src/folders.php:267
 msgid "Subscribe"
-msgstr ""
+msgstr "äøùí"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:230
 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú ìáéèåì äøùîä îäï!"
 
 #: squirrelmail/src/folders.php:270
 msgid "No folders were found to subscribe to!"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú ìäøùí àìéäï!"
 
 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:23
 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
-msgstr ""
+msgstr "ìà áçøú úé÷éä àùø áøöåðê ìùðåú àú ùîä."
 
 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:48
 msgid "Rename a folder"
-msgstr ""
+msgstr "ùéðåé ùí úé÷éä"
 
 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:52
 msgid "New name:"
-msgstr ""
+msgstr "ùí çãù:"
 
 #: squirrelmail/functions/options.php:414
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:173
@@ -524,27 +524,27 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:59
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:352
 msgid "Submit"
-msgstr ""
+msgstr "ùìç"
 
 #: squirrelmail/functions/page_header.php:144
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:37 squirrelmail/src/help.php:91
 msgid "Help"
-msgstr ""
+msgstr "òæøä"
 
 #: squirrelmail/src/help.php:131
 #, c-format
 msgid ""
 "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
 "instead."
-msgstr ""
+msgstr "äëæøä òãééï ìà úåøâîä ì %s. äéà úåöâ áàðâìéú áî÷åí æàú."
 
 #: squirrelmail/src/help.php:137
 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
-msgstr ""
+msgstr "çì÷ àå ëì îîñîëé äòæøä ìà ðîöàå!"
 
 #: squirrelmail/src/help.php:169 squirrelmail/src/help.php:191
 msgid "Table of Contents"
-msgstr ""
+msgstr "úåëï òðééðéí"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:924
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:927
@@ -554,7 +554,7 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/src/help.php:185 squirrelmail/src/help.php:189
 #: squirrelmail/src/read_body.php:725 squirrelmail/src/read_body.php:727
 msgid "Previous"
-msgstr ""
+msgstr "ä÷åãí"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:925
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:928
@@ -564,15 +564,15 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/src/help.php:193 squirrelmail/src/help.php:196
 #: squirrelmail/src/read_body.php:731 squirrelmail/src/read_body.php:733
 msgid "Next"
-msgstr ""
+msgstr "äáà"
 
 #: squirrelmail/src/help.php:219
 msgid "Top"
-msgstr ""
+msgstr "ìîòìä"
 
 #: squirrelmail/src/image.php:26
 msgid "Viewing an image attachment"
-msgstr ""
+msgstr "îöéâ úîåðä îöåøôú"
 
 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:202
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:675
@@ -582,152 +582,152 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:214
 #: squirrelmail/src/left_main.php:73 squirrelmail/src/search.php:312
 msgid "INBOX"
-msgstr ""
+msgstr "ãåàø ðëðñ"
 
 #: squirrelmail/src/left_main.php:97
 msgid "purge"
-msgstr ""
+msgstr "îç÷"
 
 #: squirrelmail/src/left_main.php:274
 msgid "Last Refresh"
-msgstr ""
+msgstr "øåòðï ìàçøåðä"
 
 #: squirrelmail/src/login.php:102 squirrelmail/src/login.php:156
 msgid "Login"
-msgstr ""
+msgstr "ëðéñä"
 
 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:143
 #: squirrelmail/src/login.php:124
 #, c-format
 msgid "%s Logo"
-msgstr ""
+msgstr "ìåâå ùì %s"
 
 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:146
 #: squirrelmail/src/login.php:127
 #, c-format
 msgid "SquirrelMail version %s"
-msgstr ""
+msgstr "SquirrelMail âéøñà %s"
 
 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:147
 #: squirrelmail/src/login.php:128
 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
-msgstr ""
+msgstr "ò\"é öååú äôéúåç ùì SquirrelMail"
 
 #: squirrelmail/src/login.php:134
 #, c-format
 msgid "%s Login"
-msgstr ""
+msgstr "ëðéñä ì-%s"
 
 #: squirrelmail/src/login.php:138
 msgid "Name:"
-msgstr ""
+msgstr "ùí îùúîù:"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:126
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:202
 #: squirrelmail/src/login.php:144
 msgid "Password:"
-msgstr ""
+msgstr "ñéñîà:"
 
 #: squirrelmail/src/move_messages.php:94
 msgid "<No subject>"
-msgstr ""
+msgstr ">ììà ðåùà<"
 
 #: squirrelmail/src/move_messages.php:163
 #: squirrelmail/src/move_messages.php:207
 #: squirrelmail/src/move_messages.php:236
 msgid "No messages were selected."
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðáçøå äåãòåú."
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:33
 msgid "General Display Options"
-msgstr ""
+msgstr "äâãøåú úöåâä - ëììé"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:45
 msgid "Theme"
-msgstr ""
+msgstr "ðåùà"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:42
 #: squirrelmail/src/options_display.php:52
 #: squirrelmail/src/options_display.php:81
 msgid "Default"
-msgstr ""
+msgstr "áøéøú îçãì"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:65
 msgid "Custom Stylesheet"
-msgstr ""
+msgstr "ñâðåï îåúàí àéùéú"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:85
 msgid "Language"
-msgstr ""
+msgstr "ùôä"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:94
 msgid "Use Javascript"
-msgstr ""
+msgstr "äùúîù á-JavaScript"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:97
 msgid "Autodetect"
-msgstr ""
+msgstr "æéäåé àåèåîèé"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:98
 msgid "Always"
-msgstr ""
+msgstr "úîéã"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:99
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:122
 msgid "Never"
-msgstr ""
+msgstr "àó-ôòí"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:117
 msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr ""
+msgstr "äâãøåú úöåâä - úéáú ãåàø"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:122
 msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr ""
+msgstr "îñôø ääåãòåú ìãó"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:130
 msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr ""
+msgstr "àôùø öáòé ùåøä îúçìôéí"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:137
 msgid "Enable Page Selector"
-msgstr ""
+msgstr "àôùø áåçø ãôéí"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:144
 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr ""
+msgstr "îñôø äãôéí ìúöåâä"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:151
 msgid "Message Display and Composition"
-msgstr ""
+msgstr "äâãøåú úöåâä - äåãòä åëúéáä"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:156
 msgid "Wrap Incoming Text At"
-msgstr ""
+msgstr "âìéùú è÷ñè á"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:164
 msgid "Size of Editor Window"
-msgstr ""
+msgstr "âåãì úéáú òøéëä"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:172
 msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr ""
+msgstr "îé÷åí äëôúåøéí ëàùø òåøëéí äåãòåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:175
 msgid "Before headers"
-msgstr ""
+msgstr "ìôðé ëåúøåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:176
 msgid "Between headers and message body"
-msgstr ""
+msgstr "áéï äëåúøåú åâåó ääåãòä"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:177
 msgid "After message body"
-msgstr ""
+msgstr "îúçú ìâåó ääåãòä"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:183
 msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr ""
+msgstr "úáðéú úöåâä ùì ñôø ëúåáåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:186
 msgid "Javascript"
@@ -739,201 +739,201 @@ msgstr ""
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:192
 msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr ""
+msgstr "äöâ âéøñàú HTML ëáøéøú îçãì"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:199
 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr ""
+msgstr "ëìåì àåúé áäòú÷éí ëàùø àðé îùéá ìëåìí"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:206
 msgid "Include CCs when forwarding messages"
-msgstr ""
+msgstr "ëìåì äòú÷éí ëàùø àðé îôéõ äåãòä"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:213
 msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr ""
+msgstr "àôùø úöåâú úëðéú ãéååø"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:220
 msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr ""
+msgstr "äöâ úîåðåú îöåøôåú òí ääåãòä"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:227
 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
-msgstr ""
+msgstr "àôùø ÷éùåø òãéï ìäãôñú ääåãòä"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:234
 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr ""
+msgstr "àôùø úöåâä ð÷éä ùì âéøñàú äãôñä"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:242
 msgid "Enable request/confirm reading"
-msgstr ""
+msgstr "àôùø á÷ùú\\àéùåø ÷øéàä"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:250
 msgid "Always compose in a new window"
-msgstr ""
+msgstr "úîéã òøåê äåãòä áçìåï çãù"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:257
 msgid "Width of compose window"
-msgstr ""
+msgstr "øåçá çìåï òøéëä"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:265
 msgid "Height of compose window"
-msgstr ""
+msgstr "âåáä çìåï òøéëä"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:273
 msgid "Append signature before reply/forward text"
-msgstr ""
+msgstr "äãá÷ çúéîä ìôðé è÷ñè äúùåáä\\äôöä"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:280
 msgid "Use receive date for sort"
-msgstr ""
+msgstr "äùúîù áúàøéê ä÷áìä ìîéåï"
 
 #: squirrelmail/src/options_display.php:287
 msgid "Use References header for thread sort"
-msgstr ""
+msgstr "äùúîù áëåúøåú äòøä ìîéåï"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:40
 msgid "Special Folder Options"
-msgstr ""
+msgstr "àôùøåéåú úé÷éåú îéåçãåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:47
 msgid "Folder Path"
-msgstr ""
+msgstr "îé÷åí úé÷éä"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:63
 msgid "Do not use Trash"
-msgstr ""
+msgstr "àì úùúîù áñì îéçæåø"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:135
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:67
 msgid "Trash Folder"
-msgstr ""
+msgstr "ñì îéçæåø"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:74
 msgid "Do not use Sent"
-msgstr ""
+msgstr "àì úùúîù áãåàø éåöà"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:138
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:78
 msgid "Sent Folder"
-msgstr ""
+msgstr "úé÷éú ãåàø éåöà"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:85
 msgid "Do not use Drafts"
-msgstr ""
+msgstr "àì úùúîù áèéåèä"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:141
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:89
 msgid "Draft Folder"
-msgstr ""
+msgstr "úé÷éú èéåèåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:97
 msgid "Folder List Options"
-msgstr ""
+msgstr "àôùøåéåú øùéîú úé÷éåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:102
 msgid "Location of Folder List"
-msgstr ""
+msgstr "îé÷åí øùéîú úé÷éåú:"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:105
 msgid "Left"
-msgstr ""
+msgstr "ùîàì"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:106
 msgid "Right"
-msgstr ""
+msgstr "éîéï"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:45
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:111
 msgid "pixels"
-msgstr ""
+msgstr "ôé÷ñìéí"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:115
 msgid "Width of Folder List"
-msgstr ""
+msgstr "øåçá øùéîú úé÷éåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:121
 msgid "Minutes"
-msgstr ""
+msgstr "ã÷åú"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:125
 msgid "Seconds"
-msgstr ""
+msgstr "ùðéåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:127
 msgid "Minute"
-msgstr ""
+msgstr "ã÷ä"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:134
 msgid "Auto Refresh Folder List"
-msgstr ""
+msgstr "øòðï àåèåîèéú àú øùéîú äúé÷éåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:142
 msgid "Enable Unread Message Notification"
-msgstr ""
+msgstr "àôùø äåãòä òì äåãòåú çãùåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:162
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:145
 msgid "No Notification"
-msgstr ""
+msgstr "ììà äåãòä"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:163
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:146
 msgid "Only INBOX"
-msgstr ""
+msgstr "ø÷ áãåàø ðëðñ"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:164
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:147
 msgid "All Folders"
-msgstr ""
+msgstr "ëì äúé÷éåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:152
 msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr ""
+msgstr "ñåâ äåãòä òì äåãòä çãùä"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:167
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:155
 msgid "Only Unseen"
-msgstr ""
+msgstr "ø÷ ìà ðøàä"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:168
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:156
 msgid "Unseen and Total"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðøàä åñä\"ë"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:161
 msgid "Enable Collapsable Folders"
-msgstr ""
+msgstr "àôùø úé÷éåú îú÷ôìåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:168
 msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr ""
+msgstr "äöâ ùòåï áøùéîú úé÷éåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:176
 msgid "No Clock"
-msgstr ""
+msgstr "ììà ùòåï"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:181
 msgid "Hour Format"
-msgstr ""
+msgstr "ñâðåï ùòåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:184
 msgid "12-hour clock"
-msgstr ""
+msgstr "12 ùòåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:185
 msgid "24-hour clock"
-msgstr ""
+msgstr "24 ùòåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:190
 msgid "Memory Search"
-msgstr ""
+msgstr "çéôåù áæëøåï"
 
 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:102
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:193
 msgid "Disabled"
-msgstr ""
+msgstr "îáåèì"
 
 #: squirrelmail/functions/page_header.php:140
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:70
@@ -943,249 +943,249 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/src/options_identities.php:44
 #: squirrelmail/src/options_order.php:31
 msgid "Options"
-msgstr ""
+msgstr "àôùøåéåú"
 
 #: squirrelmail/src/options.php:146 squirrelmail/src/options.php:297
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:62
 msgid "Message Highlighting"
-msgstr ""
+msgstr "äãâùú äåãòåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:96
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:66
 msgid "New"
-msgstr ""
+msgstr "çãù"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:97
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:159
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:225
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:67
 msgid "Done"
-msgstr ""
+msgstr "ñééí"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:187
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:158
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:74
 msgid "Edit"
-msgstr ""
+msgstr "òøåê"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:87
 msgid "No highlighting is defined"
-msgstr ""
+msgstr "ìà äåâãøå äãâùåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:259
 msgid "Identifying name"
-msgstr ""
+msgstr "ùí îúàø"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:273
 msgid "Color"
-msgstr ""
+msgstr "öáò"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:277
 msgid "Dark Blue"
-msgstr ""
+msgstr "ëçåì ëää"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:278
 msgid "Dark Green"
-msgstr ""
+msgstr "éøå÷ ëää"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:279
 msgid "Dark Yellow"
-msgstr ""
+msgstr "öäåá ëää"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:280
 msgid "Dark Cyan"
-msgstr ""
+msgstr "úëìú ëää"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:281
 msgid "Dark Magenta"
-msgstr ""
+msgstr "àãåí ëää"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:282
 msgid "Light Blue"
-msgstr ""
+msgstr "ëçåì áäéø"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:283
 msgid "Light Green"
-msgstr ""
+msgstr "éøå÷ áäéø"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:284
 msgid "Light Yellow"
-msgstr ""
+msgstr "öäåá áäéø"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:285
 msgid "Light Cyan"
-msgstr ""
+msgstr "úëìú áäéø"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:286
 msgid "Light Magenta"
-msgstr ""
+msgstr "àãåí áäéø"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:287
 msgid "Dark Gray"
-msgstr ""
+msgstr "àôåø ëää"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:288
 msgid "Medium Gray"
-msgstr ""
+msgstr "àôåø áéðåðé"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:289
 msgid "Light Gray"
-msgstr ""
+msgstr "àôåø áäéø"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:290
 msgid "White"
-msgstr ""
+msgstr "ìáï"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:292
 msgid "Other:"
-msgstr ""
+msgstr "àçø:"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:294
 msgid "Ex: 63aa7f"
-msgstr ""
+msgstr "ìãåâîà: 63aa7f"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:126
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:336
 msgid "To or Cc"
-msgstr ""
+msgstr "àì àå äòú÷éí"
 
 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:341
 msgid "Matches"
-msgstr ""
+msgstr "äúàí ìè÷ñè"
 
 #: squirrelmail/src/options_identities.php:44
 msgid "Advanced Identities"
-msgstr ""
+msgstr "æäåéåú îøåáåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_identities.php:55
 msgid "Default Identity"
-msgstr ""
+msgstr "æäåú áøéøú-îçãì"
 
 #: squirrelmail/src/options_identities.php:66
 #, c-format
 msgid "Alternate Identity %d"
-msgstr ""
+msgstr "æäåú îùðéú %d"
 
 #: squirrelmail/src/options_identities.php:76
 msgid "Add a New Identity"
-msgstr ""
+msgstr "äåñó æäåú çãùä"
 
 #: squirrelmail/src/options_identities.php:326
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:56
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:64
 msgid "Full Name"
-msgstr ""
+msgstr "ùí îìà"
 
 #: squirrelmail/src/options_identities.php:327
 msgid "E-Mail Address"
-msgstr ""
+msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
 
 #: squirrelmail/src/options_identities.php:328
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:91
 msgid "Reply To"
-msgstr ""
+msgstr "äùá àì"
 
 #: squirrelmail/src/options_identities.php:336
 msgid "Save / Update"
-msgstr ""
+msgstr "ùîåø \\ òãëï"
 
 #: squirrelmail/src/options_identities.php:339
 msgid "Make Default"
-msgstr ""
+msgstr "äôåê ìáøéøú îçãì"
 
 #: squirrelmail/src/options_identities.php:345
 msgid "Move Up"
-msgstr ""
+msgstr "äòáø ìîòìä"
 
 #: squirrelmail/src/options.php:158 squirrelmail/src/options.php:313
 #: squirrelmail/src/options_order.php:31
 msgid "Index Order"
-msgstr ""
+msgstr "ñéãåø"
 
 #: squirrelmail/src/options_order.php:37
 msgid "Checkbox"
-msgstr ""
+msgstr "úéáú áçéøä"
 
 #: squirrelmail/src/options_order.php:41
 msgid "Flags"
-msgstr ""
+msgstr "ñéîåï"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:766
 #: squirrelmail/src/options_order.php:42
 msgid "Size"
-msgstr ""
+msgstr "âåãì"
 
 #: squirrelmail/src/options_order.php:85
 msgid ""
 "The index order is the order that the columns are arranged in the message "
 "index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
 "fit your needs."
-msgstr ""
+msgstr "áéëåìúê ìùðåú àú äñãø ùì äòîåãåú áúéáú äãåàø. áéëåìúê ìäåñéó, ìäåøéã àå ìäæéæ òîåãåú."
 
 #: squirrelmail/src/options_order.php:94
 msgid "up"
-msgstr ""
+msgstr "äòìä"
 
 #: squirrelmail/src/options_order.php:96
 msgid "down"
-msgstr ""
+msgstr "äåøã"
 
 #: squirrelmail/src/options_order.php:101
 msgid "remove"
-msgstr ""
+msgstr "äñø"
 
 #: squirrelmail/src/options_order.php:130
 msgid "Return to options page"
-msgstr ""
+msgstr "çæåø ìãó àôùøåéåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:43
 msgid "Name and Address Options"
-msgstr ""
+msgstr "àôùøåéåú ùí åëúåáú"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:74
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:82
 msgid "Email Address"
-msgstr ""
+msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:108
 msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr ""
+msgstr "òøåê æäåéåú îøåáåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:110
 msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr ""
+msgstr "(îáèì ùéðåééí ùðòùå òì äèåôñ òã ëä)"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:113
 msgid "Multiple Identities"
-msgstr ""
+msgstr "æäåéåú îøåáåú"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:120
 msgid "Same as server"
-msgstr ""
+msgstr "àåúå ãáø ëîå ùøú"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:131
 msgid "Timezone Options"
-msgstr ""
+msgstr "àôùøåéåú àæåø æîï"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:136
 msgid "Your current timezone"
-msgstr ""
+msgstr "àæåø æîï ðåëçé"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:143
 msgid "Reply Citation Options"
-msgstr ""
+msgstr "àôùøåéåú öéèåè îùåá"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:148
 msgid "Reply Citation Style"
-msgstr ""
+msgstr "ñâðåï öéèåè îùåá"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:151
 msgid "No Citation"
-msgstr ""
+msgstr "ììà öéèåè"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:152
 msgid "AUTHOR Said"
-msgstr ""
+msgstr "äîçáø àîø"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:153
 msgid "Quote Who XML"
@@ -1193,314 +1193,314 @@ msgstr ""
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:154
 msgid "User-Defined"
-msgstr ""
+msgstr "îåúàí àéùéú"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:159
 msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr ""
+msgstr "äúçìú öéèåè îåúàí àéùéú"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:167
 msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr ""
+msgstr "ñéåí öéèåè îåúàí àéùéú"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:174
 msgid "Signature Options"
-msgstr ""
+msgstr "àôùøåéåú çúéîä"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:179
 msgid "Use Signature"
-msgstr ""
+msgstr "äùúîù áçúéîä"
 
 #: squirrelmail/src/options_personal.php:186
 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr ""
+msgstr "ä÷ãí çúéîä áùåøä ùì '-- '"
 
 #: squirrelmail/src/options.php:134 squirrelmail/src/options.php:281
 msgid "Personal Information"
-msgstr ""
+msgstr "îéãò àéùé"
 
 #: squirrelmail/src/options.php:140 squirrelmail/src/options.php:289
 msgid "Display Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "àôùøåéåú úöåâä"
 
 #: squirrelmail/src/options.php:152 squirrelmail/src/options.php:305
 msgid "Folder Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "àôùøåéåú úé÷éä"
 
 #: squirrelmail/src/options.php:264
 msgid "Successfully Saved Options"
-msgstr ""
+msgstr "àôùøåéåú ðùîøå áäöìçä"
 
 #: squirrelmail/src/options.php:269
 msgid "Refresh Folder List"
-msgstr ""
+msgstr "øòðï øùéîú úé÷éåú"
 
 #: squirrelmail/src/options.php:271
 msgid "Refresh Page"
-msgstr ""
+msgstr "øòðï ãó"
 
 #: squirrelmail/src/options.php:283
 msgid ""
 "This contains personal information about yourself such as your name, your "
 "email address, etc."
-msgstr ""
+msgstr "ãó æä îëéì äâãøåú àéùéåú ìâáé òöîê ëâåï, ùîê, ëúåáú ãåà\"ì ùìê åë\"å..."
 
 #: squirrelmail/src/options.php:291
 msgid ""
 "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
 "you, such as the colors, the language, and other settings."
-msgstr ""
+msgstr "áéëåìúê ìùðåú àú äâãøåú äúöåâä ùì úéáú äãåàø ùìê ëâåï öáòéí, ùôä, åòåã..."
 
 #: squirrelmail/src/options.php:299
 msgid ""
 "Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
 "colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
 "messages are from, especially for mailing lists."
-msgstr ""
+msgstr "áéëåìúê ìöáåò äåãòåú îñåéîåú áúéáú äãåàø ùìê ìôé ÷øéèøéåðéí ùåðéí (ëâåï ùí äùåìç, ðåùà ääåãòä åë\"å). àôùøåú æå òåæøú ìäáçéï áãåàø àùø îâéò îîëåúá îñåéí, îëéì ðåùà îñåééí åòåã..."
 
 #: squirrelmail/src/options.php:307
 msgid ""
 "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
-msgstr ""
+msgstr "äâãøåú àìå îùðåú àú úöåâú äúé÷éåú åäöåøä áä äï îðåäìåú."
 
 #: squirrelmail/src/options.php:315
 msgid ""
 "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
 "headers in any order you want."
-msgstr ""
+msgstr "äöåøä áä äåãòåú îñåãøåú åîãôñåú ðéúðú ìñéãåø îçãù åìùéðåé ëê ùéëéìå àú äëåúøåú ùáøöåðê ìøàåú."
 
 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:61
 msgid "Message not printable"
-msgstr ""
+msgstr "ääåãòä ìà ðéúðú ìäãôñä"
 
 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:90
 #: squirrelmail/src/printer_friendly_main.php:15
 #: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:21
 msgid "Printer Friendly"
-msgstr ""
+msgstr "âéøñàú äãôñä"
 
 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:98
 msgid "CC"
-msgstr ""
+msgstr "äòú÷éí"
 
 #: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:36
 msgid "Print"
-msgstr ""
+msgstr "äãôñ"
 
 #: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:37
 msgid "Close Window"
-msgstr ""
+msgstr "ñâåø çìåï"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:155
 msgid "View Printable Version"
-msgstr ""
+msgstr "äöâ âéøñàú äãôñä"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:219
 msgid "Your message"
-msgstr ""
+msgstr "ääåãòä ùìê"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:222
 msgid "Sent:"
-msgstr ""
+msgstr "ðùìç:"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:224
 #, c-format
 msgid "Was displayed on %s"
-msgstr ""
+msgstr "ð÷øà á %s"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:256
 msgid "Read:"
-msgstr ""
+msgstr "ð÷øà:"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:427
 msgid "Viewing Full Header"
-msgstr ""
+msgstr "îöéâ ëì äëåúøåú"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:683
 msgid "Message List"
-msgstr ""
+msgstr "øùéîú äåãòåú"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:699
 msgid "Resume Draft"
-msgstr ""
+msgstr "äîùê èéåèä"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:708
 msgid "Edit Message as New"
-msgstr ""
+msgstr "òøåê äåãòä ëçãùä"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:682
 #: squirrelmail/src/read_body.php:748
 msgid "Forward"
-msgstr ""
+msgstr "äôõ"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:757
 msgid "Reply"
-msgstr ""
+msgstr "äùá"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:766
 msgid "Reply All"
-msgstr ""
+msgstr "äùá ìëì"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:790 squirrelmail/src/read_body.php:793
 msgid "View Full Header"
-msgstr ""
+msgstr "äöâ ëì äëåúøåú"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:868
 msgid "Mailer"
-msgstr ""
+msgstr "úëðéú ãéååø"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:918 squirrelmail/src/read_body.php:931
 #: squirrelmail/src/read_body.php:943 squirrelmail/src/read_body.php:968
 #: squirrelmail/src/read_body.php:1012 squirrelmail/src/read_body.php:1028
 msgid "Read receipt"
-msgstr ""
+msgstr "÷áìä òì ÷øéàä"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:920 squirrelmail/src/read_body.php:1014
 msgid "send"
-msgstr ""
+msgstr "ùìç"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:933 squirrelmail/src/read_body.php:945
 #: squirrelmail/src/read_body.php:970 squirrelmail/src/read_body.php:1030
 msgid "requested"
-msgstr ""
+msgstr "îáå÷ù"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:946 squirrelmail/src/read_body.php:971
 #: squirrelmail/src/read_body.php:1031
 msgid "Send read receipt now"
-msgstr ""
+msgstr "ùìç ÷áìä òì ÷øéàä òëùéå"
 
 #: squirrelmail/src/read_body.php:958
 msgid ""
 "The message sender has requested a response to indicate that you have read "
 "this message. Would you like to send a receipt?"
-msgstr ""
+msgstr "äùåìç ùì ääåãòä áé÷ù ùúùìç ÷áìä áòú ÷øéàú ääåãòä. äàí áøöåðê ìùìåç àìé ÷áìä ëòú?"
 
 #: squirrelmail/functions/auth.php:20 squirrelmail/src/redirect.php:64
 #: squirrelmail/src/redirect.php:86
 msgid "You must be logged in to access this page."
-msgstr ""
+msgstr "òìéê ìäðëñ ìîòøëú áëãé ìäøàåú ãó æä."
 
 #: squirrelmail/src/redirect.php:82
 msgid "There was an error contacting the mail server."
-msgstr ""
+msgstr "äéúä ùâéàä áéöéøú ÷ùø òí ùøú äãåàø."
 
 #: squirrelmail/src/redirect.php:84
 msgid "Contact your administrator for help."
-msgstr ""
+msgstr "öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú ì÷áìú òæøä."
 
 #: squirrelmail/src/search.php:241
 msgid "edit"
-msgstr ""
+msgstr "òøåê"
 
 #: squirrelmail/src/search.php:248 squirrelmail/src/search.php:290
 msgid "search"
-msgstr ""
+msgstr "çéôåù"
 
 #: squirrelmail/src/search.php:251
 msgid "delete"
-msgstr ""
+msgstr "îç÷"
 
 #: squirrelmail/src/search.php:262
 msgid "Recent Searches"
-msgstr ""
+msgstr "çéôåùéí àçøåðéí"
 
 #: squirrelmail/src/search.php:282
 msgid "save"
-msgstr ""
+msgstr "ùîåø"
 
 #: squirrelmail/src/search.php:293
 msgid "forget"
-msgstr ""
+msgstr "ùëç"
 
 #: squirrelmail/src/search.php:302
 msgid "Current Search"
-msgstr ""
+msgstr "çéôåù ðåëçé"
 
 #: squirrelmail/src/search.php:346
 msgid "Body"
-msgstr ""
+msgstr "âåó ääåãòä"
 
 #: squirrelmail/src/search.php:347
 msgid "Everywhere"
-msgstr ""
+msgstr "ëì äùãåú"
 
 #: squirrelmail/src/search.php:380 squirrelmail/src/search.php:409
 msgid "Search Results"
-msgstr ""
+msgstr "úåöàåú çéôåù"
 
 #: squirrelmail/src/search.php:400
 msgid "No Messages found"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðîöàå äåãòåú"
 
 #: squirrelmail/functions/page_header.php:122 squirrelmail/src/signout.php:74
 msgid "Sign Out"
-msgstr ""
+msgstr "äúðú÷"
 
 #: squirrelmail/src/signout.php:80
 msgid "You have been successfully signed out."
-msgstr ""
+msgstr "äúðú÷ îäîòøëú áäöìçä."
 
 #: squirrelmail/src/signout.php:82
 msgid "Click here to log back in."
-msgstr ""
+msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìäúçáø îçãù."
 
 #: squirrelmail/src/vcard.php:30
 msgid "Viewing a Business Card"
-msgstr ""
+msgstr "îöéâ ëøèéñ áé÷åø"
 
 #: squirrelmail/src/vcard.php:86 squirrelmail/src/vcard.php:146
 msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "ëåúøú"
 
 #: squirrelmail/src/vcard.php:87
 msgid "Email"
-msgstr ""
+msgstr "ãåà\"ì"
 
 #: squirrelmail/src/vcard.php:88 squirrelmail/src/vcard.php:138
 msgid "Web Page"
-msgstr ""
+msgstr "ãó áéú"
 
 #: squirrelmail/src/vcard.php:89 squirrelmail/src/vcard.php:150
 msgid "Organization / Department"
-msgstr ""
+msgstr "àéøâåï \\ îçì÷ä"
 
 #: squirrelmail/src/vcard.php:90 squirrelmail/src/vcard.php:142
 msgid "Address"
-msgstr ""
+msgstr "ëúåáú"
 
 #: squirrelmail/src/vcard.php:91 squirrelmail/src/vcard.php:159
 msgid "Work Phone"
-msgstr ""
+msgstr "èìôåï áòáåãä"
 
 #: squirrelmail/src/vcard.php:92 squirrelmail/src/vcard.php:163
 msgid "Home Phone"
-msgstr ""
+msgstr "èìôåï ááéú"
 
 #: squirrelmail/src/vcard.php:93 squirrelmail/src/vcard.php:167
 msgid "Cellular Phone"
-msgstr ""
+msgstr "èìôåï ñìåìøé"
 
 #: squirrelmail/src/vcard.php:94 squirrelmail/src/vcard.php:171
 msgid "Fax"
-msgstr ""
+msgstr "ô÷ñ"
 
 #: squirrelmail/src/vcard.php:95 squirrelmail/src/vcard.php:175
 msgid "Note"
-msgstr ""
+msgstr "ôú÷"
 
 #: squirrelmail/src/vcard.php:124
 msgid "Add to Addressbook"
-msgstr ""
+msgstr "äåñó ìñôø ëúåáåú"
 
 #: squirrelmail/src/vcard.php:155
 msgid "Title & Org. / Dept."
-msgstr ""
+msgstr "úåàø åàøâåï \\ îçì÷ä"
 
 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:50
 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:37
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:155
 msgid "Personal address book"
-msgstr ""
+msgstr "ñôø ëúåáåú àéùé"
 
 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:96
 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:136
@@ -1511,7 +1511,7 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:327
 #, c-format
 msgid "Database error: %s"
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàú îñã ðúåðéí: %s"
 
 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:221
 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:260
@@ -1524,214 +1524,214 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:386
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:439
 msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr ""
+msgstr "ñôø ëúåáåú äåà ì÷øéàä áìáã"
 
 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:231
 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:248
 #, c-format
 msgid "User '%s' already exist"
-msgstr ""
+msgstr "îùúîù '%s' ëáø ÷ééí"
 
 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:303
 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:330
 #, c-format
 msgid "User '%s' does not exist"
-msgstr ""
+msgstr "îùúîù '%s' àéðå ÷ééí"
 
 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:35
 msgid "Global address book"
-msgstr ""
+msgstr "ñôø ëúåáåú ëììé"
 
 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:56
 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:83
 msgid "No such file or directory"
-msgstr ""
+msgstr "÷åáõ àå ñôøééä áùí æä àéðå ÷ééí"
 
 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:69
 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:104
 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:140
 msgid "Open failed"
-msgstr ""
+msgstr "ôúéçä ðëùìä"
 
 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:171
 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:177
 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:183
 msgid "Can not modify global address book"
-msgstr ""
+msgstr "ìà éëåì ìòãëï ñôø ëúåáåú ëììé"
 
 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:46
 msgid "Not a file name"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ùí ÷åáõ"
 
 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:272
 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:298
 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:337
 msgid "Could not lock datafile"
-msgstr ""
+msgstr "ìà éëåì ìðòåì àú ÷åáõ äîéãò"
 
 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:285
 msgid "Write to addressbook failed"
-msgstr ""
+msgstr "ëúéáä ìñôø ëúåáåú ðëùìä"
 
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:73
 msgid "Error initializing addressbook database."
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä áàúçåì îñã äðúåðéí ùì ñôø äëúåáåú."
 
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:82
 #, c-format
 msgid "Error opening file %s"
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä áôúéçú ÷åáõ %s"
 
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:92
 msgid "Error initializing global addressbook."
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä áàúçåì ñôø ëúåáåú ëììé."
 
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:108
 #, c-format
 msgid "Error initializing LDAP server %s:"
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä áàúçåì ùøú LDAP %s:"
 
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:329
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:416
 msgid "Invalid input data"
-msgstr ""
+msgstr "îéãò ÷ìè ùâåé"
 
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:333
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:420
 msgid "Name is missing"
-msgstr ""
+msgstr "ùí çñø"
 
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:337
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:424
 msgid "E-mail address is missing"
-msgstr ""
+msgstr "ãåà\"ì çñø"
 
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:345
 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:429
 msgid "Nickname contains illegal characters"
-msgstr ""
+msgstr "ëéðåé îëéì úååéí ìà çå÷ééí"
 
 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:107
 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:128
 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:143
 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:168
 msgid "view"
-msgstr ""
+msgstr "äöâ"
 
 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:185
 msgid "Business Card"
-msgstr ""
+msgstr "ëøèéñ áé÷åø"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:91
 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:49
 msgid "Sunday"
-msgstr ""
+msgstr "øàùåï"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:94
 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:50
 msgid "Monday"
-msgstr ""
+msgstr "ùðé"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:97
 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:51
 msgid "Tuesday"
-msgstr ""
+msgstr "ùìéùé"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:100
 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:52
 msgid "Wednesday"
-msgstr ""
+msgstr "øáéòé"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:103
 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:53
 msgid "Thursday"
-msgstr ""
+msgstr "çîéùé"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:106
 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:54
 msgid "Friday"
-msgstr ""
+msgstr "ùéùé"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:109
 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:55
 msgid "Saturday"
-msgstr ""
+msgstr "ùáú"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:120
 msgid "January"
-msgstr ""
+msgstr "éðåàø"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:123
 msgid "February"
-msgstr ""
+msgstr "ôáøåàø"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:126
 msgid "March"
-msgstr ""
+msgstr "îøõ"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:129
 msgid "April"
-msgstr ""
+msgstr "àôøéì"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:132
 msgid "May"
-msgstr ""
+msgstr "îàé"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:135
 msgid "June"
-msgstr ""
+msgstr "éåðé"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:138
 msgid "July"
-msgstr ""
+msgstr "éåìé"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:141
 msgid "August"
-msgstr ""
+msgstr "àåâåñè"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:144
 msgid "September"
-msgstr ""
+msgstr "ñôèîáø"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:147
 msgid "October"
-msgstr ""
+msgstr "àå÷èåáø"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:150
 msgid "November"
-msgstr ""
+msgstr "ðåáîáø"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:153
 msgid "December"
-msgstr ""
+msgstr "ãöîáø"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:182
 msgid "D, F j, Y g:i a"
-msgstr ""
+msgstr "l, j F, Y a g:i"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:184
 msgid "D, F j, Y G:i"
-msgstr ""
+msgstr "l, j F, Y G:i"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:206
 msgid "g:i a"
-msgstr ""
+msgstr "a g:i"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:208
 msgid "G:i"
-msgstr ""
+msgstr "G:i"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:213
 msgid "D, g:i a"
-msgstr ""
+msgstr "l, a g:i"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:215
 msgid "D, G:i"
-msgstr ""
+msgstr "l, G:i"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:219
 msgid "M j, Y"
-msgstr ""
+msgstr "j M, Y"
 
 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:56
 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:63
@@ -1740,61 +1740,61 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:344
 #, c-format
 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàú îñã ðúåðéí ùì ääâãøåú )%s). éåöà áöåøä àáðåøîìéú."
 
 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:52
 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:252
 msgid "Unknown user or password incorrect."
-msgstr ""
+msgstr "ùí îùúîù àå ñéñîà àéðí ðëåðéí."
 
 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:54
 msgid "Click here to try again"
-msgstr ""
+msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìðñåú ùåá"
 
 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:75
 #, c-format
 msgid "Click here to return to %s"
-msgstr ""
+msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìçæåø ì-%s"
 
 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:158
 msgid "Go to the login page"
-msgstr ""
+msgstr "ìê ìãó äëðéñä"
 
 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:39
 #, c-format
 msgid ""
 "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
 "default preference file."
-msgstr ""
+msgstr "÷åáõ ääâãøåú, %s, àéðå ÷ééí. äúðú÷, åäëðñ îçãù áëãé ìéöåø ÷åáõ äâãøåú áøéøú îçãì."
 
 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:162
 #, c-format
 msgid "Error opening %s"
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä áôúéçú %s"
 
 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:165
 msgid "Default preference file not found!"
-msgstr ""
+msgstr "÷åáõ äâãøåú áøéøú îçãì ìà ðîöà!"
 
 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:166
 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:176
 #: squirrelmail/functions/prefs.php:94
 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr ""
+msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
 
 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:174
 msgid "Could not create initial preference file!"
-msgstr ""
+msgstr "ìà éëåì ìéöåø ÷åáõ äâãøåú øàùåðé!"
 
 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:175
 #, c-format
 msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr ""
+msgstr "äîùúîù %s æ÷å÷ ìäøùàåú ëúéáä òì %s"
 
 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:132
 msgid ""
 "Please contact your system administrator and report the following error:"
-msgstr ""
+msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì äùâéàä äáàä."
 
 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:163
 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:366
@@ -1802,55 +1802,55 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:567
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:227
 msgid "ERROR : Could not complete request."
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä: ìà éëåì ìäùìéí á÷ùä."
 
 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:165
 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:176
 msgid "Query:"
-msgstr ""
+msgstr "á÷ùä:"
 
 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:167
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:229
 msgid "Reason Given: "
-msgstr ""
+msgstr "ñéáä:"
 
 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:174
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:236
 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä: á÷ùä ùâåéä."
 
 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:178
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:238
 msgid "Server responded: "
-msgstr ""
+msgstr "äùøú äùéá:"
 
 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:211
 #, c-format
 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä áäúçáøåú ìùøú IMAP: %s"
 
 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:227
 #, c-format
 msgid "Bad request: %s"
-msgstr ""
+msgstr "á÷ùä ùâåéä: %s"
 
 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:229
 #, c-format
 msgid "Unknown error: %s"
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä ìà éãåòä: %s"
 
 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:231
 msgid "Read data:"
-msgstr ""
+msgstr "îéãò ð÷øà:"
 
 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:368
 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:569
 msgid "Unknown response from IMAP server: "
-msgstr ""
+msgstr "úùåáä ìà éãåòä îùøú IMAP: "
 
 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:376
 msgid "Unknown message number in reply from server: "
-msgstr ""
+msgstr "îñôø ìà éãåò ùì äåãòä áúùåáä îäùøú: "
 
 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:396
 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:492
@@ -1858,136 +1858,137 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:824
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:1087
 msgid "(no subject)"
-msgstr ""
+msgstr "(ììà ðåùà)"
 
 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:397
 msgid "Unknown Sender"
-msgstr ""
+msgstr "ùåìç ìà éãåò"
 
 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:515
 msgid "No To Address"
-msgstr ""
+msgstr "çñø îëåúá (àì)"
 
 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:827
 msgid "(unknown sender)"
-msgstr ""
+msgstr "(ùåìç ìà éãåò)"
 
 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:83
 msgid "No Messages Found"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðîöàå äåãòåú"
 
 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:191
 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:199
 msgid "Found"
-msgstr ""
+msgstr "ðîöà"
 
 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:191
 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:199
 msgid "messages"
-msgstr ""
+msgstr "äåãòåú"
 
 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:206
 msgid "Folder:"
-msgstr ""
+msgstr "úé÷éä:"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:185
 msgid "A"
-msgstr ""
+msgstr "ò"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:568
 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr ""
+msgstr "äúé÷éä øé÷ä"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:658
 msgid "Move Selected To:"
-msgstr ""
+msgstr "äòáø ðáçøåú àì:"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:661
 msgid "Transform Selected Messages"
-msgstr ""
+msgstr "ùðä äåãòåú ðáçøåú"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:681
 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:244
 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:268
 msgid "Move"
-msgstr ""
+msgstr "äòáø"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:688
 msgid "Expunge"
-msgstr ""
+msgstr "îç÷"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:689
 msgid "mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "úéáú ãåàø"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:691
 msgid "Read"
-msgstr ""
+msgstr "ð÷øà"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:692
 msgid "Unread"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ð÷øà"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:701
 msgid "Unthread View"
-msgstr ""
+msgstr "ììà çìå÷ä ìãôéí"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:705
 msgid "Thread View"
-msgstr ""
+msgstr "çìå÷ä ìãôéí"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:820
 msgid "Toggle All"
-msgstr ""
+msgstr "ñîï äëì"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:844
 msgid "Unselect All"
-msgstr ""
+msgstr "äñø ñéîåï îäëì"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:846
 msgid "Select All"
-msgstr ""
+msgstr "áçø äëì"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:863
 #, c-format
 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
-msgstr ""
+msgstr "îöéâ äåãòåú: <b>%s</b> òã <b>%s</b> (%s áñä\"ë)"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:866
 #, c-format
 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
-msgstr ""
+msgstr "îöéâ äåãòä: <b>%s</b> (1 áñä\"ë)"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:1050
 msgid "Paginate"
-msgstr ""
+msgstr "îñôø òîåãéí"
 
 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:1057
 msgid "Show All"
-msgstr ""
+msgstr "äöâ äëì"
 
 #: squirrelmail/functions/mime.php:425
 msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä áôòðåç îáðä ñåâ ÷åáõ. àðà ãååç òì áàâ æä!"
 
 #: squirrelmail/functions/mime.php:499
 msgid ""
 "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
 "is malformed. Please help us making future versions better by submitting "
 "this message to the developers knowledgebase!"
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä áàçæåø âåó ääåãòä. ÷øåá ìååãàé ùäñáéä ðåáòú îâåó äåãòä îòååú. "
+"àðà òæåø ìðå áùéôåø âøñàåú òúéãéåú ò\"é ùìéçú äåãòä æå ìîàâø äîéãò ùì äîôúçéí!"
 
 #: squirrelmail/functions/mime.php:501
 msgid "Submit message"
-msgstr ""
+msgstr "ùìç äåãòä"
 
 #: squirrelmail/functions/mime.php:503
 msgid "Command:"
-msgstr ""
+msgstr "ô÷åãä:"
 
 #: squirrelmail/functions/mime.php:504
 msgid "Response:"
-msgstr ""
+msgstr "úùåáä:"
 
 #: squirrelmail/functions/mime.php:505
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:118
@@ -1995,27 +1996,27 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:101
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:114
 msgid "Message:"
-msgstr ""
+msgstr "äåãòä:"
 
 #: squirrelmail/functions/mime.php:506
 msgid "FETCH line:"
-msgstr ""
+msgstr "ùåøú FETCH:"
 
 #: squirrelmail/functions/mime.php:791
 msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr ""
+msgstr "äñúø úîåðåú ìà áèåçåú"
 
 #: squirrelmail/functions/mime.php:793
 msgid "View Unsafe Images"
-msgstr ""
+msgstr "äöâ úîåðåú ìà áèåçåú"
 
 #: squirrelmail/functions/mime.php:822
 msgid "Attachments"
-msgstr ""
+msgstr "îöåøôéí"
 
 #: squirrelmail/functions/mime.php:858 squirrelmail/functions/mime.php:936
 msgid "download"
-msgstr ""
+msgstr "äåøã"
 
 #: squirrelmail/functions/mime.php:1662 squirrelmail/functions/mime.php:1969
 msgid "sec_remove_eng.png"
@@ -2024,222 +2025,231 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/functions/options.php:168
 #, c-format
 msgid "Option Type '%s' Not Found"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðîöàä àôùøåú îñåâ '%s'"
 
 #: squirrelmail/functions/options.php:263
 #: squirrelmail/plugins/administrator/options.php:357
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:51
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:134
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "ëï"
 
 #: squirrelmail/functions/options.php:268
 #: squirrelmail/plugins/administrator/options.php:358
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:58
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:141
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "ìà"
 
 #: squirrelmail/functions/page_header.php:116
 msgid "Current Folder"
-msgstr ""
+msgstr "úé÷éä ðåëçéú"
 
 #: squirrelmail/functions/page_header.php:130
 #: squirrelmail/functions/page_header.php:133
 #: squirrelmail/functions/page_header.php:175
 #: squirrelmail/functions/page_header.php:202
 msgid "Compose"
-msgstr ""
+msgstr "äåãòä çãùä"
 
 #: squirrelmail/functions/prefs.php:92
 #, c-format
 msgid "Error creating directory %s."
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä áéöéøú äñôøééä %s."
 
 #: squirrelmail/functions/prefs.php:93
 msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr ""
+msgstr "ìà éëåì ìéöåø ñôøééä áòìú îáðä îùåøùø!"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:554
 msgid ""
 "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
 "is a pretty reliable list to scan spam from."
-msgstr ""
+msgstr "îñçøé - øùéîä æå îëéìä ùøúéí äéãåòéí ëùåìçé ãåàø æáì. æåäé øùéîä îäéîðä ìáãé÷ú ãåàø æáì."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:562
 msgid ""
 "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
 "be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
 "to use."
-msgstr ""
+msgstr "îñçøé - ùøúéí àùø îåâãøéí (àå îåâãøéí ìà ðëåï), åîàôùøéí áëê ùìéçú "
+"ãåàø æáì ãøëí."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:570
 msgid ""
 "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
 "their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
 "account and send spam directly from there."
-msgstr ""
+msgstr "îñçøé - ìòéúéí ÷øåáåú îñððéí äçåöä îùúîùé çéåâ îëéååï ùäí îùúîùéí áùøúé "
+"äãåàø ùì ùøú äàéðèøðè ùìäí."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:578
 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
-msgstr ""
+msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL å-Blackhole."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:586
 msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
-msgstr ""
+msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL å-OpenRelay."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:594
 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
-msgstr ""
+msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL åùøúé çéåâ."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:603
 msgid ""
 "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
-"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - øùåîåú ùì ùøúé ãåàø äôúåçéí ìëåìí, åáëê îàôùøéí ùìéçú ãåàø "
+"àì÷èøåðé ãøëí ìëì àçã (Osirusoft)."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:611
 msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - øùéîä ùì ùøúé çéåâ àùø ìòéúéí ÷øåáåú ùéîùå ëùøúéí ìùìéçú ãåàø æáì (Osirusoft)."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:619
 msgid ""
 "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
 "have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
 "to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - øùéîä éãðéú ùì ùøúéí àùø ùåìçéí ãåàø æáì ììà äøó, å÷áìå úìåðåú øáåú. "
+"àðà äùúîùå áøùéîä æå áæäéøåú (Osirusoft)."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:627
 msgid ""
 "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
 "other mail servers that are not secure."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - øùéîä ùì ùøúéí áèåçéí àùø îàùøéí ùéîåù áùøúé äãåàø ùìäí "
+"ìùøúéí àùø àéðí áèåçéí (Osirusoft)."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:635
 msgid ""
 "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
 "ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
 "abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - øùéîä ùì ëúåáåú IP àùø ëáéëåì îùîùåú çáøåú àùø ùåìçåú ãåàø æáì (Osirusoft)."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:643
 msgid ""
 "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
 "users in without confirmation."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - øùéîä ùì ùøúé øùéîåú úôåöä àùø îåñéôéí àìéäí îùúîùéí ììà á÷ùú àéùåø (Osirusoft)."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:651
 msgid ""
 "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
 "cgi scripts. (planned)."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - øùéîä ùì ñ÷øéôèéí ìà áèåçéí àùø ùåìçéí ãåàø æáì (Osirusoft)."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:659
 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - øùéîä ùì ùøúé ôøå÷ñé ôúåçéí (Osirusoft)."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:667
 msgid ""
 "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
 "false positives than ORBS did though."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - ORDB ðåìãä ëàùø ORBS éøãä îäàååéø. áëì-æàú ðøàä ùéù ìäí éåúø èòåéåú."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:675
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - î÷åøåú SPAM éùéøéí."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:683
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - øùéîåú çéåâ - ëåìì ëîä IPéí ùì DSL."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:691
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - øùéîä ùì ùåìçé ãåàø áëîåéåú àùø àéðí îùúîùéí áá÷ùú àéùåø."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:699
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúéí àçøéí."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:707
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúé øîä àçú (Single Stage)."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:715
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúéí àùø úåîëéí á-SPAM."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:723
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - IPéí ùì èôñé Web."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:731
 msgid ""
 "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
 "the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
 "you NOT use their service."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - ðøàä ,ùáëãé ìîðåò úáéòåú, ãåø÷ñìééøñ ëåììéí ø÷ ùøúéí àùø éåùáéí îçåõ ìàøä\"á "
+"åîùîùéí ëúçðú îîñø ôúåçä. ìîøáä äôìà, äàúø ùìäí îîìéõ ìà ìäúùîù áùéøåú ùìäí."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:739
 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - SPAMhaus - øùéîä ùì î÷åøåú éãåòéí ùì SPAM."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:747
 #, c-format
 msgid ""
 "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
 "have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí, áéðúééí - SPAMCOP - ôúøåï îòðééï ùì øùéîåú ùøúéí ùéù ìäí éçñ "
+"âáåä áéï ãåàø ìà çå÷é (SPAM) ìãåàø çå÷é (85% àå éåúø)."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:755
 msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - dev.null.dk - àéï îéãò òì äùéøåú äæä."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:763
 msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - visi.com - øùéîú òöéøú îîñø. øùéîä îàåã ùîøðéú ùì ùøúéí äîùîùéí ëúçðåú îîñø ôúåçåú."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:771
 msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - 2mbit.com úçðåú îîñø ôúåçåú - òåã øùéîä ùì ùøúéí äîùîùéí ëúçðåú îîñø ôúåçåú."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:779
 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - 2mbit.com î÷åøåú SPAM - øùéîä ùì î÷åøåú SPAM éùéøéí."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:787
 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - 2mbit.com ñô÷é ùøåúé àéðèøðè - øùéîä ùì ñô÷é àéðèøðè àùø îàùøéí SPAM."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:795
 msgid ""
 "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
 "assigned IPs."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - Leadmon DUL - òåã øùéîä ùì çéåâ àå áàåôï àçø IPéí äîå÷ðéí áàåôï ãéðîé."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:803
 msgid ""
 "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
 "directly from."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - Leadmon SPAM Source - øùéîä ùì IPéí àùø Leadmon.net "
+"÷éáìå SPAM éùéøåú îäí."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:811
 msgid ""
 "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
 "in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
 "services."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - Leadmon Bulk Mailers - "
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:819
 msgid ""
 "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
 "other active RBLs."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - Leadmon Open Relays - úçðåú îîñø ôúåçåú áòìåú ùìá àçã, àùø "
+"àéðï øùåîåú àöì RBLéí ôòéìéí àçøéí."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:827
 msgid ""
 "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
 "other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - Leadmon Multi-stage - úçðåú îîñø ôúåçåú îøåáåú ùìáéí, àùø àéðï "
+"øùåîåú àöì RBLéí àçøéí, åùìçå SPAM ì-Leadmon.net."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:835
 msgid ""
@@ -2247,108 +2257,111 @@ msgid ""
 "direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
 "mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
 "Leadmon.net."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí - Leadmon SpamBlock - àúøéí áøùéîä æå ùìçå SPAM éùéøåú àì Leadmon.net "
+"î-IPéí á÷áåöåú øùú, ëàùø ìëì ä÷áåöä àéï îéôåé DNS. æåäéà øùéîä ùì ÷áåöåú ùì IPéí àùø "
+"ðîöàéí áùéîåù ò\"é àðùéí àùø ùìçå SPAM àì Leadmon.net."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:843
 msgid ""
 "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
 "SPAM Sources."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí, ìòú òúä - ìà òåã øùéîä ùçåøä - âí úçðåú îîñø ôúåçåú åâí "
+"î÷åøåú éùéøéí ùì SPAM."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:851
 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
-msgstr ""
+msgstr "çéðí, ìòú òúä - ìà òåã øùéîä ùçåøä - IPéí ùì çéåâ."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:60
 msgid "Saved Scan type"
-msgstr ""
+msgstr "ñåâ ñøé÷ä ùîåøä"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:70
 msgid "Message Filtering"
-msgstr ""
+msgstr "îéåï äåãòåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:77
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:105
 msgid "What to Scan:"
-msgstr ""
+msgstr "ñøå÷ àú:"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:83
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:111
 msgid "All messages"
-msgstr ""
+msgstr "ëì ääåãòåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:88
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:116
 msgid "Only unread messages"
-msgstr ""
+msgstr "ø÷ äåãòåú çãùåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:91
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:149
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "ùîåø"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:110
 msgid "Match:"
-msgstr ""
+msgstr "ìôé ùãä:"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:132
 msgid "Header"
-msgstr ""
+msgstr "ëåúøåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:139
 msgid "Contains:"
-msgstr ""
+msgstr "îëéì:"
 
 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:240
 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:264
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:151
 msgid "Move to:"
-msgstr ""
+msgstr "äòáø àì:"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:193
 msgid "Down"
-msgstr ""
+msgstr "ìîèä"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:199
 msgid "Up"
-msgstr ""
+msgstr "ìîòìä"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:202
 #, c-format
 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
-msgstr ""
+msgstr "àí <b>%s</b> îëéì <b>%s</b> àæ úòáéø àú ääåãòä ì-<b>%s</b>"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:128
 msgid "Message Filters"
-msgstr ""
+msgstr "îéåï äåãòåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:130
 msgid ""
 "Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
 "filtered into different folders for easier organization."
-msgstr ""
+msgstr "áòæøú îéåï äåãòåú ðéúï ìäòáéø äåãòåú àåèåîèéú ìúåê úé÷éåú îñåééîåú, ìôé ÷øéèøéåðéí äîöåééðéí îøàù."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:136
 msgid "SPAM Filters"
-msgstr ""
+msgstr "îñððé ãåàø æáì (SPAM)"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:138
 msgid ""
 "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
 "junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
-msgstr ""
+msgstr "áòæøú îñððé ãåàø áéëåìúê ìçñåí ùøúéí àùø éãåòéí ëùåìçé ãåàø æáì."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:57
 msgid "Spam Filtering"
-msgstr ""
+msgstr "ñéðåï ãåàø æáì (SPAM)"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:62
 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
-msgstr ""
+msgstr "àæäøä! úâéã ìîðäì äîòøëú ìäâãéø àú äîùúðä SpamFilters_YourHop"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:84
 msgid "Move spam to:"
-msgstr ""
+msgstr "äòáø ãåàø æáì ì:"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:102
 msgid ""
@@ -2357,7 +2370,9 @@ msgid ""
 "spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
 "periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
 "around."
-msgstr ""
+msgstr "ìà îåîìõ ìäòáéø ãåàø æáì éùéøåú ìñì äîéçæåø, áâìì ùäåãòåú"
+"îçáøéí åøùéîåú úôåöä éëåìåú áèòåú ìäéåú îñåîðåú ëãåàø æáì. ðà ìãàåâ ìäòáéø "
+"àú ãåàø äæáì ìúé÷éä àùø îúð÷ä àåèåîèéú áëãé ìîðåò òìéä áâåãì úéáú äãåàø ùìê."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:122
 msgid ""
@@ -2366,59 +2381,62 @@ msgid ""
 "it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
 "scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
 "you'll scan even the spam you read with the new filters."
-msgstr ""
+msgstr "ëëì ùîñôø ääåãòåú äðñø÷åú âãåì éåúø, ëê æîï äñøé÷ä ìå÷ç éåúø æîï. "
+"îåîìõ ìñøå÷ ø÷ äåãòåú çãùåú. áî÷øä åðòùä ùéðåééí áîñððéí, îåîìõ ìäâãéø ìîñðï "
+"ìáãå÷ àú ëì ääåãòä, ìàçø îëï ììëú ìãåàø ðëðñ, åìàçø îëï ìäâéãø àú äîñðï îçãù "
+"ìáãå÷ ø÷ ãåàø çãù. áöåøä æå, éåâãø äîñðï äçãù åâí äãåàø äéùï éáã÷ ðâãå."
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:160
 #, c-format
 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
-msgstr ""
+msgstr "ãåàø æáì ðùìç ì: <b>%s</b>"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:160
 msgid "[<i>not set yet</i>]"
-msgstr ""
+msgstr "[<i>òãééï ìà äåâãø</i>]"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:162
 #, c-format
 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
-msgstr ""
+msgstr "ñøé÷ú ãåàø æáì îåâáìú ì: <b>%s</b>"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:162
 msgid "New Messages Only"
-msgstr ""
+msgstr "äåãòåú çãùåú áìáã"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:162
 msgid "All Messages"
-msgstr ""
+msgstr "ëì ääåãòåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:172
 msgid "ON"
-msgstr ""
+msgstr "ôåòì"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:174
 msgid "OFF"
-msgstr ""
+msgstr "ëáåé"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:49
 msgid "SpellChecker Options"
-msgstr ""
+msgstr "àôùøåéåú áåã÷ àéåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:51
 msgid ""
 "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
 "choose which languages should be available to you when spell-checking."
-msgstr ""
+msgstr "áéëåìúê ìäâãéø àú äîéìåï äàéùé ùìê, ìòøåïê àåúå, àå ìáçåø àú ñôú äîéìåï."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:77
 msgid "Check Spelling"
-msgstr ""
+msgstr "áãå÷ àéåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:54
 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
-msgstr ""
+msgstr "áçæøä ìãó &quot;àôùøåéåú áåã÷ àéåú&quot;"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:356
 msgid "ATTENTION:"
-msgstr ""
+msgstr "ùéí ìá:"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:357
 msgid ""
@@ -2430,256 +2448,264 @@ msgid ""
 "got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
 "anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
 "it, the encrypted data is no longer accessible."
-msgstr ""
+msgstr "SquirrelSpell ìà äöìéç ìôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê. øåá äñéëåééí ùæä "
+"áâìì ùùéðú àú äñéñîà ùìê. áëãé ìäîùéê, òìééê ìñô÷ àú äñéñîà äéùðä ùìê "
+"òì-îðú ù-SquirrelSpell éåëì ìôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê. äåà éåöôï îçãù áòæøú "
+"äñéñîà äçãùä ùìê.<br>àí ìà äöôðú àú äîéìåï ùìê, àæ ëðøàä ùäåà äåùçú åàéðå æîéï éåúø. "
+"òìééê ìîçå÷ àåúå åäúçéì îçãù. æä âí ðëåï áî÷øä åùëçú àú äñéñîà ùìê -- ììà äñéñîà "
+"äéùðä äîéãò äîåöôï àéðå æîéï."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:363
 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
-msgstr ""
+msgstr "îç÷ àú äîéìåï ùìé åäúçì çãù."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:364
 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
-msgstr ""
+msgstr "ôòðç àú äîéìåï ùìé áòæøú äñéñîà äéùðä ùìé."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:368
 msgid "Proceed"
-msgstr ""
+msgstr "äú÷ãí"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:374
 msgid "You must make a choice"
-msgstr ""
+msgstr "òìééê ìáçåø àçú îäàôùøåéåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:375
 msgid ""
 "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
-msgstr ""
+msgstr "áéëåìúê ìîçå÷ àú äîéìåï äéùï àå ìä÷ìéã àú ñéñîàúê äéùðä. ìà ùðéäí."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:376
 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
-msgstr ""
+msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìîçå÷ àú äîéìåï äàéùé äéùï ùìê?"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:385
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:388
 msgid "Error Decrypting Dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä áôòðåç äîéìåï"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:506
 msgid "Cute."
-msgstr ""
+msgstr "çîåã."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:33
 msgid "Your personal dictionary was erased."
-msgstr ""
+msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê ðîç÷."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:34
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:47
 msgid "Dictionary Erased"
-msgstr ""
+msgstr "îéìåï ðîç÷"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:41
 msgid ""
 "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
 "\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
-msgstr ""
+msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê ðîç÷. àðà ñâåø çìåï æä åìçõ ùåá òì äëôúåø "
+"\"áãå÷ àéåú\" áëãé ìäúçéì îçãù àú áãé÷ú äàéåú."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:45
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:77
 msgid "Close this Window"
-msgstr ""
+msgstr "ñâåø çìåï æä"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:70
 msgid ""
 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
 "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
-msgstr ""
+msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê äåöôï îçãù áäöìçä. ëòú çæåø ìúôøéè &quot;àôùøåéåú áåã÷ äàéåú&quot; "
+"åáöò àú áçéøúê áùðéú."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:72
 msgid "Successful Re-encryption"
-msgstr ""
+msgstr "äöôðä îçãù îåöìçú"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:75
 msgid ""
 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
 "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
 "over."
-msgstr ""
+msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê äåöôï îçãù áäöìçä. àðà ñâåø çìåï æä åìçõ òì \"áãå÷ àéåú\" ùåá"
+"áëãé ìäúçéì îçãù àú áãé÷ú äàéåú."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:79
 msgid "Dictionary re-encrypted"
-msgstr ""
+msgstr "îéìåï äåöôï ùåá"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod:39
 msgid ""
 "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
 "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
-msgstr ""
+msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê <strong>äåöôï</strong> åäåà îàåçñï ëòú <strong>áöåøä îàåáèçú</strong>."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod:54
 msgid ""
 "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
 "stored as <strong>clear text</strong>."
-msgstr ""
+msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê <strong>ôåòðç</strong> åäåà îàåçñï ëòú <strong>áöåøä øâéìä</strong>."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod:65
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:76
 msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
-msgstr ""
+msgstr "äâãøåú äöôðä ìîéìåï àéùé"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:115
 #, c-format
 msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
-msgstr ""
+msgstr "ðéñéúé ìáöò àú %s, àáì äåà äçæéø:"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:121
 msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
-msgstr ""
+msgstr "SquirrelSpell ìà îåâãø ðëåï"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:211
 msgid "SquirrelSpell Results"
-msgstr ""
+msgstr "úåöàåú SquirrelSpell"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:271
 msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
-msgstr ""
+msgstr "áãé÷ àéåú äñúééîä. ìáöò ùéðåééí?"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:273
 msgid "No changes were made."
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðòùå ùéðåééí."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:275
 msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
-msgstr ""
+msgstr "ùåîø ëòú àú äîéìåï äàéùé ùìê... àðà äîúï."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:296
 #, c-format
 msgid "Found %s errors"
-msgstr ""
+msgstr "ðîöàå %s ùâéàåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:317
 msgid "Line with an error:"
-msgstr ""
+msgstr "ùåøä òí ùâéàä:"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:327
 msgid "Error:"
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä:"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:336
 msgid "Suggestions:"
-msgstr ""
+msgstr "äöòåú:"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:343
 msgid "Suggestions"
-msgstr ""
+msgstr "äöòåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:351
 msgid "Change to:"
-msgstr ""
+msgstr "ùðä ì:"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:360
 msgid "Occurs times:"
-msgstr ""
+msgstr "îñôø çæøåú:"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:377
 msgid "Change this word"
-msgstr ""
+msgstr "ùðä îéìä æå"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:378
 msgid "Change"
-msgstr ""
+msgstr "ùðä"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:380
 msgid "Change ALL occurances of this word"
-msgstr ""
+msgstr "ùðä àú ëì äî÷øéí ìîéìä æå"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:381
 msgid "Change All"
-msgstr ""
+msgstr "ùðä äëì"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:383
 msgid "Ignore this word"
-msgstr ""
+msgstr "äúòìí îîìä æå"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:384
 msgid "Ignore"
-msgstr ""
+msgstr "äúòìí"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:386
 msgid "Ignore ALL occurances this word"
-msgstr ""
+msgstr "äúòìí îëì äî÷øéí ìîéìä æå"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:387
 msgid "Ignore All"
-msgstr ""
+msgstr "äúòìí îäëì"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:389
 msgid "Add this word to your personal dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "äåñó îéìä æå ìîéìåï äàéùé ùìê"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:390
 msgid "Add to Dic"
-msgstr ""
+msgstr "äåñó ìîéìåï"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:403
 msgid "Close and Commit"
-msgstr ""
+msgstr "ñâåø åáöò"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:405
 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
-msgstr ""
+msgstr "áãé÷ú äàéåú ìà äåùìîä. äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìñâåø åìáöò àú äùéðåééí?"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:408
 msgid "Close and Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "ñâåø åáèì"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:410
 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
-msgstr ""
+msgstr "áãé÷ú äàéåú ìà äåùìîä. äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìñâåø åìáèì àú äùéðåééí?"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:429
 msgid "No errors found"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðîöàå ùâéàåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:28
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:77
 msgid "Personal Dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "îéìåï àéùé"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:29
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:99
 msgid "No words in your personal dictionary."
-msgstr ""
+msgstr "àéï îéìéí áîéìåï äàéùé ùìê"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:36
 msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
-msgstr ""
+msgstr "àðà áçø àú äîéìéí àùø áøöåðê ìîçå÷ îäîéìåï äàéùé ùìê."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:58
 #, c-format
 msgid "%s dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "îéìåï %s"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:89
 msgid "Delete checked words"
-msgstr ""
+msgstr "îç÷ îéìéí ðáçøåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:103
 msgid "Edit your Personal Dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "òøåê àú äîéìåï äàéùé ùìê"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:25
 msgid "Please make your selection first."
-msgstr ""
+msgstr "àðà áöò àú äáçéøä ÷åãí."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:27
 msgid ""
 "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
 "format. Proceed?"
-msgstr ""
+msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìäöôéï, åìàçñï áöåøä îåöôðú àú äîéìåï äàéùé ùìê?"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:30
 msgid ""
 "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
 "format. Proceed?"
-msgstr ""
+msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìôòðç, åìàçñï áöåøä øâéìä àú äîéìåï äàéùé ùìê?"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:47
 msgid ""
@@ -2692,17 +2718,22 @@ msgid ""
 "unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your "
 "mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your "
 "old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
-msgstr ""
+msgstr "<p>äîéìåï äàéùé ùìê ðîöà ëòú <strong>áîöá îåöôï</strong>. æä "
+"òåæø ìùîåø òì äôøèéåú ùìê áî÷øä åäîéìåï ðâðá. ëøâò äåà îåöôï áòæøú äñéñîà "
+"ùì úéáú äãåàø ùìê, îä ùî÷ùä òì îé ùøåöä ìøàåú àú äîéãò äîàåçñï áîéìåï äàéùé ùìê.</p> "
+"<p><strong>ùéí ìá:</strong> àí ùëçú àú äñéñîà ùìê, äîéìåï äàéùé éäôê ììà æîéï, îëéååï "
+"ùìà ðéúï ìôòðç àú ä÷éãåã. áî÷øä åúùðä àú ñéñîàú äãåàø ùìê, SquirrelMail éæää æàú "
+"åéá÷ù îîê ìäëðéñ àú äñéñîà äéùðä áëãé ìäöôéï àú äîéìåï áòæøú äñéñîà äçãùä.</p>"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:52
 msgid ""
 "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
-msgstr ""
+msgstr "ôòðç áá÷ùä àú äîéìåï äàéùé ùìé åàçñï àåúå áöåøä øâéìä."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:55
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:73
 msgid "Change crypto settings"
-msgstr ""
+msgstr "ùðä äâãøåú äöôðä"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:65
 msgid ""
@@ -2719,116 +2750,125 @@ msgid ""
 "change your mailbox password but you still have the old password at hand, "
 "you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the "
 "new value.</p>"
-msgstr ""
+msgstr "<p>äîéìåï äàéùé ùìê ðîöà ëòú <strong>áîöá øâéì</strong>. àí áøöåðê "
+"ìäâï òì ôøèéåú äîéìåï äàéùé ùìê áî÷øä ùäåà ðâðá, òìééê ìäöéôðå. ëàùø áîöá îåöôï, "
+"úëåìú ä÷åáõ ðøàú îòååúú, å÷ùä ìôòðåç ììà äîôúç (ùäåà ñéñîàú úéáú äãåàø ùìê).</p> "
+"<p><strong>ùéí ìá:</strong> àí äéðê îçìéè ùáøöåðê ìäöôéï àú äîéìåï äàéùé ùìê, "
+"òìééê ìæëåø ùäåà îåöôï áòæøú ñéñîàú úéáú äãåàø ùìê. áî÷øä åùëçú àú äñéñîà "
+"åîðäì äîòøëú ùéðä àåúä, äîéìåï äàéùé ùìê éäéä çñø ùéîåù åéäéä òìééê ìäúçéì îçãù. "
+"áëì àåôï, áî÷øä åîðäì äîòøëú ùéðä àú äñéñîà ùìê, åäéðê æåëø àú äñéñîà äéùðä, "
+"éäéä áéëåìúê ìä÷ìéã àú äñéñîà äéùðä åìäöôéï îçãù àú äîéìåï áòæøú äñéñîà äçãùä.</p>"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:70
 msgid ""
 "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
-msgstr ""
+msgstr "äöôï áá÷ùä àú äîéìåï äàéùé ùìé åàçñï àåúå áöåøä îåöôðú."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:28
 #, c-format
 msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
-msgstr ""
+msgstr "îåç÷ àú äøùåîåú äáàåú îäîéìåï <strong>%s</strong>:"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:71
 msgid "All done!"
-msgstr ""
+msgstr "äëì ñåééí!"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:72
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me_not.mod:71
 msgid "Personal Dictionary Updated"
-msgstr ""
+msgstr "òåãëï äîéìåï äàéùé"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:78
 msgid "No changes requested."
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðúá÷ùå ùéðåééí."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:33
 msgid "Please wait, communicating with the server..."
-msgstr ""
+msgstr "àðà äîúï, éåöø ÷ùø òí äùøú..."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:42
 msgid ""
 "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
 "message:"
-msgstr ""
+msgstr "àðà áçø áàéæä îéìåï áøöåðê ìäùúîù ìáãé÷ú äàéåú ùì äåãòä æå:"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:113
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:53
 msgid "Go"
-msgstr ""
+msgstr "÷ãéîä"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:57
 msgid "SquirrelSpell Initiating"
-msgstr ""
+msgstr "îàúçì àú SquirrelSpell"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod:72
 #, c-format
 msgid ""
 "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
 "default dictionary."
-msgstr ""
+msgstr "äâãøåú äåúàîå ì: <strong>%s</strong> òí <strong>%s</strong> ëîéìåï "
+"áøéøú äîçãì."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod:79
 #, c-format
 msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
-msgstr ""
+msgstr "îùúîù áîéìåï <strong>%s</strong> (áøéøú îçãì ùì äîòøëú) ìáãé÷ú àéåú."
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod:90
 msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
-msgstr ""
+msgstr "äâãøåú îéìåï áéðìàåîé òåãëðå"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:22
 msgid ""
 "Please check any available international dictionaries which you would like "
 "to use when spellchecking:"
-msgstr ""
+msgstr "àðà ñîï àú ëì äîéìåðéí äáéðìàåîééí ùáøöåðê ìäùúîù "
+"ááãé÷ àéåú:"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:32
 msgid "Make this dictionary my default selection:"
-msgstr ""
+msgstr "äôåê îéìåï æä ìáøéøú äîçãì ùìé:"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:49
 msgid "Make these changes"
-msgstr ""
+msgstr "áöò ùéðåééí àìå"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:50
 msgid "Add International Dictionaries"
-msgstr ""
+msgstr "äåñó îéìåðéí áéðìàåîééí"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:19
 msgid "Please choose which options you wish to set up:"
-msgstr ""
+msgstr "àðà áçø àú äàôùøåéåú ùáøöåðê ìäâãéø:"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:23
 msgid "Edit your personal dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "òøåê àú äîéìåï äàéùé ùìê"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:30
 msgid "Set up international dictionaries"
-msgstr ""
+msgstr "äëï îéìåðéí áéðìàåîééí"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:40
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:44
 msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
-msgstr ""
+msgstr "äöôï àå ôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:45
 msgid "not available"
-msgstr ""
+msgstr "ìà æîéï"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:48
 msgid "SquirrelSpell Options Menu"
-msgstr ""
+msgstr "úôøéè àôùøåéåú SquirrelSpell"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:94
 msgid "Translator"
-msgstr ""
+msgstr "îúøâí"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:97
 msgid "Your server options are as follows:"
-msgstr ""
+msgstr "àôùøåéåú äùøú ùìê äï:"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:102
 msgid ""
@@ -2859,53 +2899,53 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
 "be located."
-msgstr ""
+msgstr "àúä âí îçìéè äàí úåöâ ÷åôñàú äúøâåí, åàéëï äéà úîå÷í."
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:124
 msgid "Select your translator:"
-msgstr ""
+msgstr "áçø àú äîúøâí ùìê:"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:136
 msgid "When reading:"
-msgstr ""
+msgstr "ëàùø á÷øéàä:"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:141
 msgid "Show translation box"
-msgstr ""
+msgstr "äöâ ÷åôñàú úøâåí"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:143
 msgid "to the left"
-msgstr ""
+msgstr "îùîàì"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:144
 msgid "in the center"
-msgstr ""
+msgstr "áîøëæ"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:145
 msgid "to the right"
-msgstr ""
+msgstr "îéîéï"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:150
 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
-msgstr ""
+msgstr "úøâí áúåê äîñâøåú ùì SquirrelMail"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:153
 msgid "When composing:"
-msgstr ""
+msgstr "ëàùø áëúéáä:"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:157
 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ôòéì òãééï, ìòú òúä ìà òåùä ëìåí"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:104
 msgid "Translation Options"
-msgstr ""
+msgstr "àôùøåéåú úøâåí"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:106
 msgid ""
 "Which translator should be used when you get messages in a different "
 "language?"
-msgstr ""
+msgstr "áàéæä îúøâí ìäúùîù ëàùø äéðê î÷áì äåãòåú áùôåú ùåðåú?"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:230
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:234
@@ -2945,7 +2985,7 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:481
 #, c-format
 msgid "%s to %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s ì-%s"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:231
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:235
@@ -2981,7 +3021,7 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:479
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:483
 msgid "English"
-msgstr ""
+msgstr "àðâìéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:232
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:251
@@ -2997,7 +3037,7 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:462
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:467
 msgid "French"
-msgstr ""
+msgstr "öøôúéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:236
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:255
@@ -3013,7 +3053,7 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:466
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:470
 msgid "German"
-msgstr ""
+msgstr "âøîðéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:240
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:259
@@ -3025,7 +3065,7 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:447
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:474
 msgid "Italian"
-msgstr ""
+msgstr "àéèì÷éú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:244
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:263
@@ -3037,7 +3077,7 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:451
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:478
 msgid "Portuguese"
-msgstr ""
+msgstr "ôåøèåâæéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:248
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:267
@@ -3049,13 +3089,13 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:455
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:482
 msgid "Spanish"
-msgstr ""
+msgstr "ñôøãéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:279
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:367
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:397
 msgid "Russian"
-msgstr ""
+msgstr "øåñéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:282
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:334
@@ -3063,120 +3103,120 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:426
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:485
 msgid "Translate"
-msgstr ""
+msgstr "úøâí"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:346
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:376
 msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr ""
+msgstr "ôåøèåâæéú (áøæéì)"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:347
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:377
 msgid "Bulgarian"
-msgstr ""
+msgstr "áåìâøéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:348
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:378
 msgid "Croatian"
-msgstr ""
+msgstr "÷øåàèéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:349
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:379
 msgid "Czech"
-msgstr ""
+msgstr "ö'ëéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:350
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:380
 msgid "Danish"
-msgstr ""
+msgstr "ãðéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:351
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:381
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:416
 msgid "Dutch"
-msgstr ""
+msgstr "äåìðãéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:353
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:383
 msgid "European Spanish"
-msgstr ""
+msgstr "ñôøãéú (àéøåôä)"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:354
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:384
 msgid "Finnish"
-msgstr ""
+msgstr "ôéðéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:357
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:387
 msgid "Greek"
-msgstr ""
+msgstr "éååðéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:358
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:388
 msgid "Hungarian"
-msgstr ""
+msgstr "äåðâøéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:359
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:389
 msgid "Icelandic"
-msgstr ""
+msgstr "àéñìðãéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:361
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:391
 msgid "Japanese"
-msgstr ""
+msgstr "éôðéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:362
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:392
 msgid "Latin American Spanish"
-msgstr ""
+msgstr "ñôøãéú (ãøåí-àîøé÷ä)"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:363
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:393
 msgid "Norwegian"
-msgstr ""
+msgstr "ðåøååâéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:364
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:394
 msgid "Polish"
-msgstr ""
+msgstr "ôåìðéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:366
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:396
 msgid "Romanian"
-msgstr ""
+msgstr "øåîðéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:368
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:398
 msgid "Serbian"
-msgstr ""
+msgstr "ñøáéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:369
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:399
 msgid "Slovenian"
-msgstr ""
+msgstr "ñìåáðéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:371
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:401
 msgid "Swedish"
-msgstr ""
+msgstr "ùååãéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:372
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:402
 msgid "Welsh"
-msgstr ""
+msgstr "ååìùéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:419
 msgid "Indonesian"
-msgstr ""
+msgstr "àéðãåðæéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:421
 msgid "Latin"
-msgstr ""
+msgstr "ìèéðéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:37
 msgid "New Mail Notification"
-msgstr ""
+msgstr "äåãòä òì ãåàø çãù"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:41
 msgid ""
@@ -3224,102 +3264,103 @@ msgstr ""
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:67
 msgid "Enable Media Playing"
-msgstr ""
+msgstr "àôùø ðéâåï îãéä"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:76
 msgid "Check all boxes, not just INBOX"
-msgstr ""
+msgstr "áãå÷ àú ëì äúéáåú, ìà ø÷ àú úéáú äãåàø äðëðñ"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:84
 msgid "Count only messages that are RECENT"
-msgstr ""
+msgstr "ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:92
 msgid "Change title on supported browsers."
-msgstr ""
+msgstr "ùðä ëåúøú áãôãôðéí ðúîëéí."
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:92
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:100
 msgid "requires JavaScript to work"
-msgstr ""
+msgstr "áëãé ìòáåã ðçåõ JavaScript"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:100
 msgid "Show popup window on new mail"
-msgstr ""
+msgstr "ëùéù äåãòåú çãùåú äöâ çìåï ÷èï"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:104
 msgid "Select server file:"
-msgstr ""
+msgstr "áçø ÷åáõ ùøú:"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:106
 msgid "(local media)"
-msgstr ""
+msgstr "(îãééä î÷åîéú)"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:123
 msgid "Try"
-msgstr ""
+msgstr "ðñä"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:131
 msgid "Local Media File:"
-msgstr ""
+msgstr "÷åáõ îãééä î÷åîé:"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:137
 msgid "Current File:"
-msgstr ""
+msgstr "÷åáõ ðåëçé:"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail.php:20
 msgid "New Mail"
-msgstr ""
+msgstr "ãåàø çãù"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail.php:27
 msgid "SquirrelMail Notice:"
-msgstr ""
+msgstr "äåãòú SquirrelMail:"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail.php:31
 msgid "You have new mail!"
-msgstr ""
+msgstr "éù ìê ãåàø çãù!"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:78
 msgid "NewMail Options"
-msgstr ""
+msgstr "àôùøåéåú ãåàø çãù"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:80
 msgid ""
 "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
 "when new mail arrives."
-msgstr ""
+msgstr "áàôùøåúê ìäâãéø ðéâðåï öìéìéí àå/å ôúéçú çìåï ÷èï áî÷øä "
+"ùîâéò ãåàø çãù."
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:129
 msgid "New Mail Notification options saved"
-msgstr ""
+msgstr "äâãøåú äåãòä òì ãåàø çãù ðùîøå"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:202
 #, c-format
 msgid "%s New Messages"
-msgstr ""
+msgstr "%s äåãòåú çãùåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:206
 #, c-format
 msgid "%s New Message"
-msgstr ""
+msgstr "%s äåãòä çãùä"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/testsound.php:24
 msgid "Test Sound"
-msgstr ""
+msgstr "áãå÷ öìéìéí"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/testsound.php:30
 msgid "Loading the sound..."
-msgstr ""
+msgstr "èåòï àú äöìéì..."
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:82
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:90
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:102
 msgid "POP3 connect:"
-msgstr ""
+msgstr "çéáåø POP3:"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:82
 msgid "No server specified"
-msgstr ""
+msgstr "ìà äåâãø ùøú"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:90
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:102
@@ -3333,7 +3374,7 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:554
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:577
 msgid "Error "
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:110
 msgid "POP3: premature NOOP OK, NOT an RFC 1939 Compliant server"
@@ -3355,43 +3396,43 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:542
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:610
 msgid "No connection to server"
-msgstr ""
+msgstr "àéï çéáåø ìùøú"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:133
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:136
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:141
 msgid "POP3 user:"
-msgstr ""
+msgstr "îùúîù POP3:"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:133
 msgid "no login ID submitted"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðùìç ùí îùúîù"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:136
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:156
 msgid "connection not established"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðåöø çéáåø"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:153
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:156
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:161
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:170
 msgid "POP3 pass:"
-msgstr ""
+msgstr "ñéñîàú POP3:"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:153
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:195
 msgid "No password submitted"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðùìçä ñéñîà"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:161
 msgid "authentication failed "
-msgstr ""
+msgstr "àéîåú ðëùì"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:170
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:219
 msgid "NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant"
-msgstr ""
+msgstr "NOOP ðëùì. ùøú àéðå úåàí RFC 1939"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:186
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:192
@@ -3404,20 +3445,20 @@ msgstr ""
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:192
 msgid "No login ID submitted"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðùìç ùí îùúîù"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:200
 msgid "No server banner"
-msgstr ""
+msgstr "àéï ëøæú ùøú"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:200
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:210
 msgid "abort"
-msgstr ""
+msgstr "áèì"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:210
 msgid "apop authentication failed"
-msgstr ""
+msgstr "àéîåú apop ðëùì"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:235
 msgid "POP3 login:"
@@ -3437,7 +3478,7 @@ msgstr ""
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:353
 msgid "Premature end of list"
-msgstr ""
+msgstr "ñéåí îå÷ãí ùì øùéîä"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:376
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:389
@@ -3461,7 +3502,7 @@ msgstr ""
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:485
 msgid "Empty command string"
-msgstr ""
+msgstr "îçøåæú ô÷åãä øé÷ä"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:505
 msgid "POP3 quit:"
@@ -3469,7 +3510,7 @@ msgstr ""
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:505
 msgid "connection does not exist"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðîöà çéáåø"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:542
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:554
@@ -3485,127 +3526,127 @@ msgstr ""
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:615
 msgid "No msg number submitted"
-msgstr ""
+msgstr "ìà ðùìç îñôø äåãòä"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:621
 msgid "Command failed "
-msgstr ""
+msgstr "ô÷åãä ðëùìä "
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:54
 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
-msgstr ""
+msgstr "îáéà ãåàø îùøú POP3 îøåç÷"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:63
 msgid "Select Server:"
-msgstr ""
+msgstr "áçø ùøú:"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:65
 msgid "All"
-msgstr ""
+msgstr "äëì"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:78
 msgid "Password for"
-msgstr ""
+msgstr "ñéñîà áùáéì"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:85
 msgid "Fetch Mail"
-msgstr ""
+msgstr "îáéà ãåàø"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:117
 msgid "Fetching from "
-msgstr ""
+msgstr "îáéà î-"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:124
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:184
 msgid "Oops, "
-msgstr ""
+msgstr "àåôñ, "
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:128
 msgid "Opening IMAP server"
-msgstr ""
+msgstr "ôåúç ùøú IMAP"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:131
 msgid "Opening POP server"
-msgstr ""
+msgstr "ôåúç ùøú POP"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:134
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:123
 msgid "Login Failed:"
-msgstr ""
+msgstr "ëðéñä ùâåéä:"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:151
 msgid "Login OK: No new messages"
-msgstr ""
+msgstr "ëðéñä àåùøä: àéï äåãòåú çãùåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:156
 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
-msgstr ""
+msgstr "ëðéñä àåùøä: úéáú ãåàø ðëðñ øé÷ä"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:161
 msgid "Login OK: Inbox contains ["
-msgstr ""
+msgstr "ëðéñä àåùøä: úéáú ãåàø ðëðñ îëéìä ["
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:161
 msgid "] messages"
-msgstr ""
+msgstr "] äåãòåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:164
 msgid "Fetching UIDL..."
-msgstr ""
+msgstr "îáéà UIDL..."
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:169
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:154
 msgid "Server does not support UIDL."
-msgstr ""
+msgstr "ùøú ìà úåîê á UIDL."
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:172
 msgid "Leaving Mail on Server..."
-msgstr ""
+msgstr "îùàéø àú äãåàø òì äùøú..."
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:174
 msgid "Deleting messages from server..."
-msgstr ""
+msgstr "îåç÷ äåãòåú îäùøú..."
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:178
 msgid "Fetching message "
-msgstr ""
+msgstr "îáéà äåãòä "
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:201
 msgid "Message appended to mailbox"
-msgstr ""
+msgstr "äåãòä öåøôä ìúéáú äãåàø"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:205
 msgid "Message "
-msgstr ""
+msgstr "äåãòä "
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:205
 msgid " deleted from Remote Server!"
-msgstr ""
+msgstr " ðîç÷ä îùøú îøåç÷!"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:207
 msgid "Delete failed:"
-msgstr ""
+msgstr "îçé÷ä ðëùìä:"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:212
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:185
 msgid "Error Appending Message!"
-msgstr ""
+msgstr "ùâéàä áöéøåó ääåãòä!"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:216
 msgid "Closing POP"
-msgstr ""
+msgstr "ñåâø àú ä-POP"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:218
 msgid "Logging out from IMAP"
-msgstr ""
+msgstr "îúðú÷ îùøú IMAP"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:221
 msgid "Saving UIDL"
-msgstr ""
+msgstr "ùåîø UIDL"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:105
 msgid "Remote POP server settings"
-msgstr ""
+msgstr "äâãøåú ùøú POP îøåç÷"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:107
 msgid ""
@@ -3613,11 +3654,14 @@ msgid ""
 "perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
 "encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
 "server can be undone by a hacker reading the source to this file."
-msgstr ""
+msgstr "òìééê ìäéåú îåãò ìëê ùääöôðä äðîöàú áùéîåù áëãé ìäöôéï àú ñéñîàúê "
+"àéððä áèåçä ìçìåèéï. ìîøåú æàú, àí äéðê îùúîù á-POP, àéï äöôðä áëì î÷øä. "
+"áðåñó, ëì ôåøõ àùø é÷øà àú ä÷åã ùì ÷åáõ æä éåëì ìôòðç àú ääöôðä ùàðå îùúîùéí "
+"áä áëãé ìäöôéï àú ñéñîàúê òì äùøú."
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:109
 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
-msgstr ""
+msgstr "áî÷øä åúùàéø àú äñéñîà øé÷ä, äéà úãøù ëàùø úðñä ìäáéà àú äãåàø."
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:113
 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
@@ -3626,90 +3670,90 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:119
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:146
 msgid "Add Server"
-msgstr ""
+msgstr "äåñó ùøú"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:123
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:196
 msgid "Server:"
-msgstr ""
+msgstr "ùøú:"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:124
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:198
 msgid "Alias:"
-msgstr ""
+msgstr "ëéðåé:"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:125
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:200
 msgid "Username:"
-msgstr ""
+msgstr "ùí îùúîù:"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:127
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:204
 msgid "Store in Folder:"
-msgstr ""
+msgstr "àçñï áúé÷éä:"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:143
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:224
 msgid "Leave Mail on Server"
-msgstr ""
+msgstr "äùàø ãåàø òì äùøú"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:144
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:226
 msgid "Check mail during login"
-msgstr ""
+msgstr "áãå÷ ãåàø áëðéñä"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:145
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:228
 msgid "Check mail during folder refresh"
-msgstr ""
+msgstr "áãå÷ ãåàø áøòðåï úé÷éä"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:152
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:229
 msgid "Modify Server"
-msgstr ""
+msgstr "òãëï ùøú"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:156
 msgid "Server Name:"
-msgstr ""
+msgstr "ùí ùøú:"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:162
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:185
 msgid "Modify"
-msgstr ""
+msgstr "òãëï"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:166
 msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr ""
+msgstr "ùøú àó-àçã ðîöà áùéîåù. ðñä ìäåñéó."
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:172
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:187
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:234
 msgid "Fetching Servers"
-msgstr ""
+msgstr "îáéà ùøúéí"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:176
 msgid "Confirm Deletion of a Server"
-msgstr ""
+msgstr "àùø îçé÷ú ùøú"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:180
 msgid "Selected Server:"
-msgstr ""
+msgstr "ùøú ðáçø:"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:181
 msgid "Confirm delete of selected server?"
-msgstr ""
+msgstr "îàùø îçé÷ú ùøú ðáçø?"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:182
 msgid "Confirm Delete"
-msgstr ""
+msgstr "àùø îçé÷ä"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:191
 msgid "Mofify a Server"
-msgstr ""
+msgstr "òãëï ùøú"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:237
 msgid "Undefined Function"
-msgstr ""
+msgstr "ôåð÷öéä ìà îåâãøú"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:239
 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
@@ -3717,54 +3761,54 @@ msgstr ""
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:30
 msgid "Fetch"
-msgstr ""
+msgstr "äáà"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:115
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:162
 msgid "Warning, "
-msgstr ""
+msgstr "àæäøä, "
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:198
 msgid "Mail Fetch Result:"
-msgstr ""
+msgstr "úåöàú ðéñéåï ìäáéà ãåàø:"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:223
 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr ""
+msgstr "äáàú ãåàø î-POP3"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:225
 msgid ""
 "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
 "account on this server."
-msgstr ""
+msgstr "äâãøåú äåøãú ãåà\"ì îúéáú POP3 ìúéáú äãåàø ùìê áùøú æä."
 
 #: squirrelmail/plugins/bug_report/setup.php:65
 msgid "Bug Reports:"
-msgstr ""
+msgstr "ãéååç òì áàâéí:"
 
 #: squirrelmail/plugins/bug_report/setup.php:70
 msgid "Show button in toolbar"
-msgstr ""
+msgstr "äöâ ëôúåø áñøâì ëìéí"
 
 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:94
 msgid "Sent Subfolders Options"
-msgstr ""
+msgstr "àôùøåéåú úúé-ñôøéåú ùì úé÷ééú ãåàø éåöà"
 
 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:99
 msgid "Use Sent Subfolders"
-msgstr ""
+msgstr "äùúîù áúúé-úé÷éåú úçú ãåàø éåöà"
 
 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:103
 msgid "Monthly"
-msgstr ""
+msgstr "çåãùé"
 
 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:104
 msgid "Quarterly"
-msgstr ""
+msgstr "øáòåðé"
 
 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:105
 msgid "Yearly"
-msgstr ""
+msgstr "ùðúé"
 
 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:120
 msgid "Base Sent Folder"
@@ -3772,35 +3816,35 @@ msgstr ""
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:75
 msgid "TODAY"
-msgstr ""
+msgstr "äéåí"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/day.php:79
 msgid "ADD"
-msgstr ""
+msgstr "äåñó"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/day.php:93
 msgid "EDIT"
-msgstr ""
+msgstr "òøåê"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/day.php:95
 msgid "DEL"
-msgstr ""
+msgstr "îç÷"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:31
 msgid "Start time:"
-msgstr ""
+msgstr "æîï äúçìä:"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:41
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:59
 msgid "Length:"
-msgstr ""
+msgstr "àåøê:"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:47
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:65
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:97
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:110
 msgid "Priority:"
-msgstr ""
+msgstr "òãéôåú:"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:53
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:116
@@ -3809,261 +3853,264 @@ msgstr ""
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:99
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:112
 msgid "Title:"
-msgstr ""
+msgstr "ëåúøú:"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:61
 msgid "Set Event"
-msgstr ""
+msgstr "öåø îàåøò"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:111
 msgid "Event Has been added!"
-msgstr ""
+msgstr "îàåøò äåñó!"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:114
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:34
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:49
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:95
 msgid "Time:"
-msgstr ""
+msgstr "æîï:"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:121
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:91
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:189
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:23
 msgid "Day View"
-msgstr ""
+msgstr "úöåâú éåí"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:31
 msgid "Do you really want to delete this event?"
-msgstr ""
+msgstr "äàí áøöåðê ìîçå÷ îàåøò æä?"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:89
 msgid "Event deleted!"
-msgstr ""
+msgstr "îàåøò ðîç÷!"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:97
 msgid "Nothing to delete!"
-msgstr ""
+msgstr "àéï îä ìîçå÷!"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:79
 msgid "Update Event"
-msgstr ""
+msgstr "òãëï îàåøò"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:91
 msgid "Do you really want to change this event from:"
-msgstr ""
+msgstr "äàí áøöåðê ìùðåú îàåøò æä î:"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:104
 msgid "to:"
-msgstr ""
+msgstr "ì:"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:187
 msgid "Event updated!"
-msgstr ""
+msgstr "îàåøò òåãëï!"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:21
 msgid "Month View"
-msgstr ""
+msgstr "úöåâä çåãùéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:34
 msgid "0 min."
-msgstr ""
+msgstr "0 ã÷åú"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:35
 msgid "15 min."
-msgstr ""
+msgstr "15 ã÷åú"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:36
 msgid "35 min."
-msgstr ""
+msgstr "35 ã÷åú"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:37
 msgid "45 min."
-msgstr ""
+msgstr "45 ã÷åú"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:38
 msgid "1 hr."
-msgstr ""
+msgstr "ùòä"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:39
 msgid "1.5 hr."
-msgstr ""
+msgstr "ùòä åçöé"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:40
 msgid "2 hr."
-msgstr ""
+msgstr "ùòúééí"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:41
 msgid "2.5 hr."
-msgstr ""
+msgstr "ùòúééí åçöé"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:42
 msgid "3 hr."
-msgstr ""
+msgstr "3 ùòåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:43
 msgid "3.5 hr."
-msgstr ""
+msgstr "3 åçöé ùòåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:44
 msgid "4 hr."
-msgstr ""
+msgstr "4 ùòåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:45
 msgid "5 hr."
-msgstr ""
+msgstr "5 ùòåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:46
 msgid "6 hr."
-msgstr ""
+msgstr "6 ùòåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/setup.php:21
 msgid "Calendar"
-msgstr ""
+msgstr "ìåç ùðä"
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:19
 msgid "Mailinglist"
-msgstr ""
+msgstr "øùéîú úôåöä"
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:25
 #, c-format
 msgid ""
 "This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
 "receive an emailed response at the address below."
-msgstr ""
+msgstr "æä éùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìòæøä òí øùéîä æå. àúä ú÷áì "
+"úùåáä ìëúåáú ãåà\"ì äøùåîä îèä."
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:28
 #, c-format
 msgid ""
 "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
 "this list. You will be subscribed with the address below."
-msgstr ""
+msgstr "æä éùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìöøó àåúê ìøùéîä æå. ëúåáú äãåà\"ì äøùåîä "
+"îèä úöåøó ìøùéîä."
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:31
 #, c-format
 msgid ""
 "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
 "this list. It will try to unsubscribe the adress below."
-msgstr ""
+msgstr "æä éùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìáéèåì ääøùîä ìøùéîä æå. ääøùîä úáåèì "
+"ìëúåáú äøùåîä îèä."
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:79
 msgid "Send Mail"
-msgstr ""
+msgstr "ùìç ãåàø"
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:31
 msgid "Post to List"
-msgstr ""
+msgstr "ùìç ìøùéîä"
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:32
 msgid "Reply to List"
-msgstr ""
+msgstr "äùá ìøùéîä"
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:35
 msgid "List Archives"
-msgstr ""
+msgstr "äöâ àøëéåðéí"
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:36
 msgid "Contact Listowner"
-msgstr ""
+msgstr "öåø ÷ùø òí îðäì äøùéîä"
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:113
 msgid "Mailing List:"
-msgstr ""
+msgstr "øùéîú úôåöä"
 
 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:176
 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:179
 msgid "Delete & Prev"
-msgstr ""
+msgstr "îç÷ åä÷åãí"
 
 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:182
 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:184
 msgid "Delete & Next"
-msgstr ""
+msgstr "îç÷ åäáà"
 
 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:305
 msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
-msgstr ""
+msgstr "ëôúåøé îç÷/äòáø/äáà:"
 
 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:311
 msgid "Display at top"
-msgstr ""
+msgstr "äöâ ìîòìä"
 
 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:317
 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:329
 msgid "with move option"
-msgstr ""
+msgstr "òí àôùøåéåú äòáøä"
 
 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:323
 msgid "Display at bottom"
-msgstr ""
+msgstr "äöâ áúçúéú"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:48
 msgid "Config File Version"
-msgstr ""
+msgstr "âéøñàú ÷åáõ äâãøåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:51
 msgid "Squirrelmail Version"
-msgstr ""
+msgstr "SquirrelMail âéøñà"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:54
 msgid "PHP Version"
-msgstr ""
+msgstr "PHP âéøñà"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:58
 msgid "Organization Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "äâãøåú çáøä"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:60
 msgid "Organization Name"
-msgstr ""
+msgstr "ùí çáøä"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:63
 msgid "Organization Logo"
-msgstr ""
+msgstr "ìåâå çáøä"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:66
 msgid "Organization Logo Width"
-msgstr ""
+msgstr "øåçá ìåâå çáøä"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:70
 msgid "Organization Logo Height"
-msgstr ""
+msgstr "àåøê ìåâå çáøä"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:74
 msgid "Organization Title"
-msgstr ""
+msgstr "ëåúøú çáøä"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:77
 msgid "Signout Page"
-msgstr ""
+msgstr "ãó äúðú÷åú"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:80
 msgid "Default Language"
-msgstr ""
+msgstr "ùôä áøéøú îçãì"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:84
 msgid "Top Frame"
-msgstr ""
+msgstr "çì÷ òìéåï"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:89
 msgid "Server Settings"
-msgstr ""
+msgstr "äâãøåú ùøú"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:91
 msgid "Mail Domain"
-msgstr ""
+msgstr "ãåîééï ãåàø"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:94
 msgid "IMAP Server Address"
-msgstr ""
+msgstr "ëúåáú ùøú IMAP"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:97
 msgid "IMAP Server Port"
-msgstr ""
+msgstr "éöéàú ùøú IMAP"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:99
 msgid "IMAP Server Type"
-msgstr ""
+msgstr "ñåâ ùøú IMAP"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:101
 msgid "Cyrus IMAP server"
@@ -4091,31 +4138,31 @@ msgstr ""
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:108
 msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
-msgstr ""
+msgstr "äùúîù á \"detect\" ìæéäåé àåèåîèé"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:111
 msgid "Use Sendmail"
-msgstr ""
+msgstr "äùúîù á-SendMail"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:113
 msgid "Sendmail Path"
-msgstr ""
+msgstr "ðúéá SendMail"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:116
 msgid "SMTP Server Address"
-msgstr ""
+msgstr "ëúåáú ùøú SMTP"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:119
 msgid "SMTP Server Port"
-msgstr ""
+msgstr "éöéàú ùøú SMTP"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:121
 msgid "Authenticated SMTP"
-msgstr ""
+msgstr "SMTP îàåîú"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:123
 msgid "Invert Time"
-msgstr ""
+msgstr "äôåê æîï"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:125
 msgid "Use Confirmation Flags"
@@ -4123,7 +4170,7 @@ msgstr ""
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:128
 msgid "Folders Defaults"
-msgstr ""
+msgstr "áøéøú îçãì ùì úé÷éåú"
 
 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:130
 msgid "Default Folder Prefix"