Translation is he_IL and not he_HE.
authortokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sat, 24 May 2003 16:26:15 +0000 (16:26 +0000)
committertokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sat, 24 May 2003 16:26:15 +0000 (16:26 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@4919 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

locale/he_HE/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]

diff --git a/locale/he_HE/LC_MESSAGES/squirrelmail.po b/locale/he_HE/LC_MESSAGES/squirrelmail.po
deleted file mode 100644 (file)
index 581b5a6..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,3300 +0,0 @@
-# Hebrew translation
-# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
-# yoav <yoavb@zavit.net.il>, 2002.
-#
-#, fuzzy
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: $Id$\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-05-03 13:21+0200\n"
-"Last-Translator: yoav <yoavb@zavit.net.il>\n"
-"Language-Team: HEBREW <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-msgid "Delivery error report"
-msgstr ""
-
-msgid "Undelivered Message Headers"
-msgstr ""
-
-msgid "(no subject)"
-msgstr "(ììà ðåùà)"
-
-msgid "Personal address book"
-msgstr "ñôø ëúåáåú àéùé"
-
-#, c-format
-msgid "Database error: %s"
-msgstr "ùâéàú îñã ðúåðéí: %s"
-
-msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr "ñôø ëúåáåú äåà ì÷øéàä áìáã"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' already exist"
-msgstr "îùúîù '%s' ëáø ÷ééí"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' does not exist"
-msgstr "îùúîù '%s' àéðå ÷ééí"
-
-msgid "Global address book"
-msgstr "ñôø ëúåáåú ëììé"
-
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "÷åáõ àå ñôøééä áùí æä àéðå ÷ééí"
-
-msgid "Open failed"
-msgstr "ôúéçä ðëùìä"
-
-msgid "Can not modify global address book"
-msgstr "ìà éëåì ìòãëï ñôø ëúåáåú ëììé"
-
-msgid "Not a file name"
-msgstr "ìà ùí ÷åáõ"
-
-#, fuzzy
-msgid "Write failed"
-msgstr "ôúéçä ðëùìä"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unable to update"
-msgstr "ùîåø \\ òãëï"
-
-msgid "Could not lock datafile"
-msgstr "ìà éëåì ìðòåì àú ÷åáõ äîéãò"
-
-msgid "Write to addressbook failed"
-msgstr "ëúéáä ìñôø ëúåáåú ðëùìä"
-
-msgid "Error initializing addressbook database."
-msgstr "ùâéàä áàúçåì îñã äðúåðéí ùì ñôø äëúåáåú."
-
-#, c-format
-msgid "Error opening file %s"
-msgstr "ùâéàä áôúéçú ÷åáõ %s"
-
-msgid "Error initializing global addressbook."
-msgstr "ùâéàä áàúçåì ñôø ëúåáåú ëììé."
-
-#, c-format
-msgid "Error initializing LDAP server %s:"
-msgstr "ùâéàä áàúçåì ùøú LDAP %s:"
-
-msgid "Invalid input data"
-msgstr "îéãò ÷ìè ùâåé"
-
-msgid "Name is missing"
-msgstr "ùí çñø"
-
-msgid "E-mail address is missing"
-msgstr "ãåà\"ì çñø"
-
-msgid "Nickname contains illegal characters"
-msgstr "ëéðåé îëéì úååéí ìà çå÷ééí"
-
-msgid "view"
-msgstr "äöâ"
-
-msgid "Business Card"
-msgstr "ëøèéñ áé÷åø"
-
-msgid "You must be logged in to access this page."
-msgstr "òìéê ìäëðñ ìîòøëú áëãé ìøàåú ãó æä."
-
-msgid "Sunday"
-msgstr "øàùåï"
-
-msgid "Monday"
-msgstr "ùðé"
-
-msgid "Tuesday"
-msgstr "ùìéùé"
-
-msgid "Wednesday"
-msgstr "øáéòé"
-
-msgid "Thursday"
-msgstr "çîéùé"
-
-msgid "Friday"
-msgstr "ùéùé"
-
-msgid "Saturday"
-msgstr "ùáú"
-
-msgid "January"
-msgstr "éðåàø"
-
-msgid "February"
-msgstr "ôáøåàø"
-
-msgid "March"
-msgstr "îøõ"
-
-msgid "April"
-msgstr "àôøéì"
-
-msgid "May"
-msgstr "îàé"
-
-msgid "June"
-msgstr "éåðé"
-
-msgid "July"
-msgstr "éåìé"
-
-msgid "August"
-msgstr "àåâåñè"
-
-msgid "September"
-msgstr "ñôèîáø"
-
-msgid "October"
-msgstr "àå÷èåáø"
-
-msgid "November"
-msgstr "ðåáîáø"
-
-msgid "December"
-msgstr "ãöîáø"
-
-msgid "D, F j, Y g:i a"
-msgstr "l, j F, Y a g:i"
-
-msgid "D, F j, Y G:i"
-msgstr "l, j F, Y G:i"
-
-msgid "g:i a"
-msgstr "a g:i"
-
-msgid "G:i"
-msgstr "G:i"
-
-msgid "D, g:i a"
-msgstr "l, a g:i"
-
-msgid "D, G:i"
-msgstr "l, G:i"
-
-msgid "M j, Y"
-msgstr "j M, Y"
-
-#, c-format
-msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr "ùâéàú îñã ðúåðéí ùì ääâãøåú (%s). éåöà áöåøä àáðåøîìéú."
-
-msgid "Unknown user or password incorrect."
-msgstr "ùí îùúîù àå ñéñîà àéðí ðëåðéí."
-
-msgid "Click here to try again"
-msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìðñåú ùåá"
-
-#, c-format
-msgid "Click here to return to %s"
-msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìçæåø ì-%s"
-
-#, c-format
-msgid "%s Logo"
-msgstr "ìåâå ùì %s"
-
-#, c-format
-msgid "SquirrelMail version %s"
-msgstr "SquirrelMail âéøñà %s"
-
-msgid "By the SquirrelMail Development Team"
-msgstr "ò\"é öååú äôéúåç ùì SquirrelMail"
-
-msgid "ERROR"
-msgstr "ùâéàä"
-
-msgid "Go to the login page"
-msgstr "ìê ìãó äëðéñä"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
-"default preference file."
-msgstr ""
-"÷åáõ ääâãøåú, %s, àéðå ÷ééí. äúðú÷, åäëðñ îçãù áëãé ìéöåø ÷åáõ äâãøåú áøéøú "
-"îçãù."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
-
-#, c-format
-msgid "Error opening %s"
-msgstr "ùâéàä áôúéçú %s"
-
-#, fuzzy
-msgid "Default preference file not found or not readable!"
-msgstr "÷åáõ äâãøåú áøéøú îçãì ìà ðîöà!"
-
-msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
-
-msgid "Could not create initial preference file!"
-msgstr "ìà éëåì ìéöåø ÷åáõ äâãøåú øàùåðé!"
-
-#, c-format
-msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr "äîùúîù %s æ÷å÷ ìäøùàåú ëúéáä òì %s"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
-
-msgid ""
-"You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
-"(using configure option --with-mbstring)."
-msgstr ""
-
-msgid "ERROR : No available imapstream."
-msgstr ""
-
-msgid "ERROR : Could not complete request."
-msgstr "ùâéàä: ìà éëåì ìäùìéí á÷ùä."
-
-msgid "Query:"
-msgstr "á÷ùä:"
-
-msgid "Reason Given: "
-msgstr "ñéáä:"
-
-msgid "ERROR : Bad or malformed request."
-msgstr "ùâéàä: á÷ùä ùâåéä."
-
-msgid "Server responded: "
-msgstr "äùøú äùéá:"
-
-#, c-format
-msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
-msgstr "ùâéàä áäúçáøåú ìùøú IMAP: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Bad request: %s"
-msgstr "á÷ùä ùâåéä: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown error: %s"
-msgstr "ùâéàä ìà éãåòä: %s"
-
-msgid "Read data:"
-msgstr "îéãò ð÷øà:"
-
-#, fuzzy
-msgid "ERROR : Could not append message to"
-msgstr "ùâéàä: ìà éëåì ìäùìéí á÷ùä."
-
-#, fuzzy
-msgid "Solution: "
-msgstr "äöòåú:"
-
-msgid ""
-"Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
-"folder."
-msgstr ""
-
-msgid "INBOX"
-msgstr "ãåàø ðëðñ"
-
-msgid "Unknown response from IMAP server: "
-msgstr "úùåáä ìà éãåòä îùøú IMAP: "
-
-msgid "Unknown message number in reply from server: "
-msgstr "îñôø ìà éãåò ùì äåãòä áúùåáä îäùøú: "
-
-msgid "Unknown Sender"
-msgstr "ùåìç ìà éãåò"
-
-msgid "(unknown sender)"
-msgstr "(ùåìç ìà éãåò)"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unknown date"
-msgstr "ùåìç ìà éãåò"
-
-msgid "A"
-msgstr "ò"
-
-msgid ""
-"Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
-"to the system administrator."
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
-"this to the system administrator."
-msgstr ""
-
-msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr "äúé÷éä øé÷ä"
-
-#, fuzzy
-msgid "Move Selected To"
-msgstr "äòáø ðáçøåú àì:"
-
-msgid "Transform Selected Messages"
-msgstr "ùðä äåãòåú ðáçøåú"
-
-msgid "Move"
-msgstr "äòáø"
-
-msgid "Forward"
-msgstr "äôõ"
-
-msgid "Expunge"
-msgstr "îç÷"
-
-msgid "mailbox"
-msgstr "úéáú ãåàø"
-
-msgid "Read"
-msgstr "ð÷øà"
-
-msgid "Unread"
-msgstr "ìà ð÷øà"
-
-msgid "Delete"
-msgstr "îç÷"
-
-msgid "Unthread View"
-msgstr "ììà çìå÷ä ìãôéí"
-
-msgid "Thread View"
-msgstr "çìå÷ä ìãôéí"
-
-msgid "To"
-msgstr "àì"
-
-msgid "From"
-msgstr "îàú"
-
-msgid "Date"
-msgstr "úàøéê"
-
-msgid "Subject"
-msgstr "ðåùà"
-
-msgid "Size"
-msgstr "âåãì"
-
-msgid "Toggle All"
-msgstr "ñîï äëì"
-
-msgid "Unselect All"
-msgstr "äñø ñéîåï îäëì"
-
-msgid "Select All"
-msgstr "áçø äëì"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
-msgstr "îöéâ äåãòåú: <b>%s</b> òã <b>%s</b> (%s áñä\"ë)"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
-msgstr "îöéâ äåãòä: <b>%s</b> (1 áñä\"ë)"
-
-msgid "Previous"
-msgstr "ä÷åãí"
-
-msgid "Next"
-msgstr "äáà"
-
-msgid "Paginate"
-msgstr "îñôø òîåãéí"
-
-msgid "Show All"
-msgstr "äöâ äëì"
-
-msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
-msgstr ""
-
-msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
-"is malformed."
-msgstr ""
-"ùâéàä áàçæåø âåó ääåãòä. ÷øåá ìååãàé ùäñáéä ðåáòú îâåó äåãòä îòååú. àðà òæåø "
-"ìðå áùéôåø âøñàåú òúéãéåú ò\"é ùìéçú äåãòä æå ìîàâø äîéãò ùì äîôúçéí!"
-
-msgid "Command:"
-msgstr "ô÷åãä:"
-
-msgid "Response:"
-msgstr "úùåáä:"
-
-msgid "Message:"
-msgstr "äåãòä:"
-
-msgid "FETCH line:"
-msgstr "ùåøú FETCH:"
-
-msgid "High"
-msgstr "âáåää"
-
-msgid "Low"
-msgstr "ðîåëä"
-
-msgid "Normal"
-msgstr "øâéìä"
-
-msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr "äñúø úîåðåú ìà áèåçåú"
-
-msgid "View Unsafe Images"
-msgstr "äöâ úîåðåú ìà áèåçåú"
-
-msgid "download"
-msgstr "äåøã"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unknown sender"
-msgstr "ùåìç ìà éãåò"
-
-msgid "sec_remove_eng.png"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid "Option Type '%s' Not Found"
-msgstr "ìà ðîöàä àôùøåú îñåâ '%s'"
-
-msgid "Yes"
-msgstr "ëï"
-
-msgid "No"
-msgstr "ìà"
-
-msgid "Submit"
-msgstr "ùìç"
-
-msgid "Current Folder"
-msgstr "úé÷éä ðåëçéú"
-
-msgid "Sign Out"
-msgstr "äúðú÷"
-
-msgid "Compose"
-msgstr "äåãòä çãùä"
-
-msgid "Addresses"
-msgstr "ëúåáåú"
-
-msgid "Folders"
-msgstr "úé÷éåú"
-
-msgid "Options"
-msgstr "àôùøåéåú"
-
-msgid "Search"
-msgstr "çôù"
-
-msgid "Help"
-msgstr "òæøä"
-
-#, c-format
-msgid "Error creating directory %s."
-msgstr "ùâéàä áéöéøú äñôøééä %s."
-
-msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr "ìà éëåì ìéöåø ñôøééä áòìú îáðä îùåøùø!"
-
-msgid "General Display Options"
-msgstr "äâãøåú úöåâä - ëììé"
-
-msgid "Theme"
-msgstr "ðåùà"
-
-msgid "Default"
-msgstr "áøéøú îçãì"
-
-msgid "Custom Stylesheet"
-msgstr "ñâðåï îåúàí àéùéú"
-
-msgid "Language"
-msgstr "ùôä"
-
-msgid "Use Javascript"
-msgstr "äùúîù á-JavaScript"
-
-msgid "Autodetect"
-msgstr "æéäåé àåèåîèé"
-
-msgid "Always"
-msgstr "úîéã"
-
-msgid "Never"
-msgstr "àó-ôòí"
-
-msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr "äâãøåú úöåâä - úéáú ãåàø"
-
-msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr "îñôø ääåãòåú ìãó"
-
-msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr "àôùø öáòé ùåøä îúçìôéí"
-
-msgid "Enable Page Selector"
-msgstr "àôùø áåçø ãôéí"
-
-msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr "îñôø äãôéí ìúöåâä"
-
-msgid "Message Display and Composition"
-msgstr "äâãøåú úöåâä - äåãòä åëúéáä"
-
-msgid "Wrap Incoming Text At"
-msgstr "âìéùú è÷ñè á"
-
-msgid "Size of Editor Window"
-msgstr "âåãì úéáú òøéëä"
-
-msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr "îé÷åí äëôúåøéí ëàùø òåøëéí äåãòåú"
-
-msgid "Before headers"
-msgstr "ìôðé ëåúøåú"
-
-msgid "Between headers and message body"
-msgstr "áéï äëåúøåú åâåó ääåãòä"
-
-msgid "After message body"
-msgstr "îúçú ìâåó ääåãòä"
-
-msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr "úáðéú úöåâä ùì ñôø ëúåáåú"
-
-msgid "Javascript"
-msgstr ""
-
-msgid "HTML"
-msgstr ""
-
-msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr "äöâ âéøñàú HTML ëáøéøú îçãì"
-
-msgid "Enable Forward as Attachment"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
-msgstr "ëìåì äòú÷éí ëàùø àðé îôéõ äåãòä"
-
-msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr "ëìåì àåúé áäòú÷éí ëàùø àðé îùéá ìëåìí"
-
-msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr "àôùø úöåâú úëðéú ãéååø"
-
-msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr "äöâ úîåðåú îöåøôåú òí ääåãòä"
-
-msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
-msgstr "àôùø ÷éùåø òãéï ìäãôñú ääåãòä"
-
-msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr "àôùø úöåâä ð÷éä ùì âéøñàú äãôñä"
-
-#, fuzzy
-msgid "Enable Mail Delivery Notification"
-msgstr "àôùø äåãòä òì äåãòåú çãùåú"
-
-#, fuzzy
-msgid "Compose Messages in New Window"
-msgstr "úîéã òøåê äåãòä áçìåï çãù"
-
-#, fuzzy
-msgid "Width of Compose Window"
-msgstr "øåçá çìåï òøéëä"
-
-#, fuzzy
-msgid "Height of Compose Window"
-msgstr "âåáä çìåï òøéëä"
-
-#, fuzzy
-msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
-msgstr "äãá÷ çúéîä ìôðé è÷ñè äúùåáä\\äôöä"
-
-msgid "Enable Sort by of Receive Date"
-msgstr ""
-
-msgid "Enable Thread Sort by References Header"
-msgstr ""
-
-msgid "Special Folder Options"
-msgstr "àôùøåéåú úé÷éåú îéåçãåú"
-
-msgid "Folder Path"
-msgstr "îé÷åí úé÷éä"
-
-msgid "Do not use Trash"
-msgstr "àì úùúîù áñì îéçæåø"
-
-msgid "Trash Folder"
-msgstr "ñì îéçæåø"
-
-msgid "Do not use Sent"
-msgstr "àì úùúîù áãåàø éåöà"
-
-msgid "Sent Folder"
-msgstr "úé÷éú ãåàø éåöà"
-
-msgid "Do not use Drafts"
-msgstr "àì úùúîù áèéåèä"
-
-msgid "Draft Folder"
-msgstr "úé÷éú èéåèåú"
-
-msgid "Folder List Options"
-msgstr "àôùøåéåú øùéîú úé÷éåú"
-
-msgid "Location of Folder List"
-msgstr "îé÷åí øùéîú úé÷éåú:"
-
-msgid "Left"
-msgstr "ùîàì"
-
-msgid "Right"
-msgstr "éîéï"
-
-msgid "pixels"
-msgstr "ôé÷ñìéí"
-
-msgid "Width of Folder List"
-msgstr "øåçá øùéîú úé÷éåú"
-
-msgid "Minutes"
-msgstr "ã÷åú"
-
-msgid "Seconds"
-msgstr "ùðéåú"
-
-msgid "Minute"
-msgstr "ã÷ä"
-
-msgid "Auto Refresh Folder List"
-msgstr "øòðï àåèåîèéú àú øùéîú äúé÷éåú"
-
-msgid "Enable Unread Message Notification"
-msgstr "àôùø äåãòä òì äåãòåú çãùåú"
-
-msgid "No Notification"
-msgstr "ììà äåãòä"
-
-msgid "Only INBOX"
-msgstr "ø÷ áãåàø ðëðñ"
-
-msgid "All Folders"
-msgstr "ëì äúé÷éåú"
-
-msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr "ñåâ äåãòä òì äåãòä çãùä"
-
-msgid "Only Unseen"
-msgstr "ø÷ ìà ðøàä"
-
-msgid "Unseen and Total"
-msgstr "ìà ðøàä åñä\"ë"
-
-msgid "Enable Collapsable Folders"
-msgstr "àôùø úé÷éåú îú÷ôìåú"
-
-#, fuzzy
-msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
-msgstr "àôùø äåãòä òì äåãòåú çãùåú"
-
-msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr "äöâ ùòåï áøùéîú úé÷éåú"
-
-msgid "No Clock"
-msgstr "ììà ùòåï"
-
-msgid "Hour Format"
-msgstr "ñâðåï ùòåú"
-
-msgid "12-hour clock"
-msgstr "12 ùòåú"
-
-msgid "24-hour clock"
-msgstr "24 ùòåú"
-
-msgid "Memory Search"
-msgstr "çéôåù áæëøåï"
-
-msgid "Disabled"
-msgstr "îáåèì"
-
-#, fuzzy
-msgid "Folder Selection Options"
-msgstr "àôùøåéåú øùéîú úé÷éåú"
-
-#, fuzzy
-msgid "Selection List Style"
-msgstr "ñâðåï öéèåè îùåá"
-
-#, fuzzy
-msgid "Long: "
-msgstr "àåøê:"
-
-msgid "Indented: "
-msgstr ""
-
-msgid "Delimited: "
-msgstr ""
-
-msgid "Name and Address Options"
-msgstr "àôùøåéåú ùí åëúåáú"
-
-msgid "Full Name"
-msgstr "ùí îìà"
-
-msgid "Email Address"
-msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
-
-msgid "Reply To"
-msgstr "äùá àì"
-
-msgid "Signature"
-msgstr "çúéîä"
-
-msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr "òøåê æäåéåú îøåáåú"
-
-msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr "(îáèì ùéðåééí ùðòùå òì äèåôñ òã ëä)"
-
-msgid "Multiple Identities"
-msgstr "æäåéåú îøåáåú"
-
-msgid "Same as server"
-msgstr "àåúå ãáø ëîå ùøú"
-
-msgid "Timezone Options"
-msgstr "àôùøåéåú àæåø æîï"
-
-msgid "Your current timezone"
-msgstr "àæåø æîï ðåëçé"
-
-msgid "Reply Citation Options"
-msgstr "àôùøåéåú öéèåè îùåá"
-
-msgid "Reply Citation Style"
-msgstr "ñâðåï öéèåè îùåá"
-
-msgid "No Citation"
-msgstr "ììà öéèåè"
-
-msgid "AUTHOR Said"
-msgstr "äîçáø àîø"
-
-msgid "Quote Who XML"
-msgstr ""
-
-msgid "User-Defined"
-msgstr "îåúàí àéùéú"
-
-msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr "äúçìú öéèåè îåúàí àéùéú"
-
-msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr "ñéåí öéèåè îåúàí àéùéú"
-
-msgid "Signature Options"
-msgstr "àôùøåéåú çúéîä"
-
-msgid "Use Signature"
-msgstr "äùúîù áçúéîä"
-
-msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr "ä÷ãí çúéîä áùåøä ùì '-- '"
-
-msgid "Config File Version"
-msgstr "âéøñàú ÷åáõ äâãøåú"
-
-msgid "Squirrelmail Version"
-msgstr "SquirrelMail âéøñà"
-
-msgid "PHP Version"
-msgstr "PHP âéøñà"
-
-msgid "Organization Preferences"
-msgstr "äâãøåú çáøä"
-
-msgid "Organization Name"
-msgstr "ùí çáøä"
-
-msgid "Organization Logo"
-msgstr "ìåâå çáøä"
-
-msgid "Organization Logo Width"
-msgstr "øåçá ìåâå çáøä"
-
-msgid "Organization Logo Height"
-msgstr "àåøê ìåâå çáøä"
-
-msgid "Organization Title"
-msgstr "ëåúøú çáøä"
-
-msgid "Signout Page"
-msgstr "ãó äúðú÷åú"
-
-msgid "Default Language"
-msgstr "ùôä áøéøú îçãì"
-
-msgid "Top Frame"
-msgstr "çì÷ òìéåï"
-
-msgid "Server Settings"
-msgstr "äâãøåú ùøú"
-
-msgid "Mail Domain"
-msgstr "ãåîééï ãåàø"
-
-msgid "IMAP Server Address"
-msgstr "ëúåáú ùøú IMAP"
-
-msgid "IMAP Server Port"
-msgstr "éöéàú ùøú IMAP"
-
-msgid "IMAP Server Type"
-msgstr "ñåâ ùøú IMAP"
-
-msgid "Cyrus IMAP server"
-msgstr ""
-
-msgid "University of Washington's IMAP server"
-msgstr ""
-
-msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
-msgstr ""
-
-msgid "Courier IMAP server"
-msgstr ""
-
-msgid "Not one of the above servers"
-msgstr ""
-
-msgid "IMAP Folder Delimiter"
-msgstr ""
-
-msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
-msgstr "äùúîù á \"detect\" ìæéäåé àåèåîèé"
-
-msgid "Use Sendmail"
-msgstr "äùúîù á-SendMail"
-
-msgid "Sendmail Path"
-msgstr "ðúéá SendMail"
-
-msgid "SMTP Server Address"
-msgstr "ëúåáú ùøú SMTP"
-
-msgid "SMTP Server Port"
-msgstr "éöéàú ùøú SMTP"
-
-msgid "Authenticated SMTP"
-msgstr "SMTP îàåîú"
-
-msgid "Invert Time"
-msgstr "äôåê æîï"
-
-msgid "Use Confirmation Flags"
-msgstr ""
-
-msgid "Folders Defaults"
-msgstr "áøéøú îçãì ùì úé÷éåú"
-
-msgid "Default Folder Prefix"
-msgstr ""
-
-msgid "Show Folder Prefix Option"
-msgstr ""
-
-msgid "By default, move to trash"
-msgstr ""
-
-msgid "By default, move to sent"
-msgstr ""
-
-msgid "By default, save as draft"
-msgstr ""
-
-msgid "List Special Folders First"
-msgstr ""
-
-msgid "Show Special Folders Color"
-msgstr ""
-
-msgid "Auto Expunge"
-msgstr ""
-
-msgid "Default Sub. of INBOX"
-msgstr ""
-
-msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
-msgstr ""
-
-msgid "Default Unseen Notify"
-msgstr ""
-
-msgid "Default Unseen Type"
-msgstr ""
-
-msgid "Auto Create Special Folders"
-msgstr ""
-
-msgid "Default Javascript Adrressbook"
-msgstr ""
-
-msgid "Auto delete folders"
-msgstr ""
-
-msgid "General Options"
-msgstr ""
-
-msgid "Default Charset"
-msgstr ""
-
-msgid "Data Directory"
-msgstr ""
-
-msgid "Temp Directory"
-msgstr ""
-
-msgid "Hash Level"
-msgstr ""
-
-msgid "Hash Disabled"
-msgstr ""
-
-msgid "Moderate"
-msgstr ""
-
-msgid "Medium"
-msgstr ""
-
-msgid "Default Left Size"
-msgstr ""
-
-msgid "Usernames in Lowercase"
-msgstr ""
-
-msgid "Allow use of priority"
-msgstr ""
-
-msgid "Hide SM attributions"
-msgstr ""
-
-msgid "Enable use of delivery receipts"
-msgstr ""
-
-msgid "Allow editing of identities"
-msgstr ""
-
-msgid "Allow editing of full name"
-msgstr ""
-
-msgid "Message of the Day"
-msgstr ""
-
-msgid "Database"
-msgstr ""
-
-msgid "Address book DSN"
-msgstr ""
-
-msgid "Address book table"
-msgstr ""
-
-msgid "Preferences DSN"
-msgstr ""
-
-msgid "Preferences table"
-msgstr ""
-
-msgid "Preferences username field"
-msgstr ""
-
-msgid "Preferences key field"
-msgstr ""
-
-msgid "Preferences value field"
-msgstr ""
-
-msgid "Themes"
-msgstr ""
-
-msgid "Style Sheet URL (css)"
-msgstr ""
-
-msgid "Configuration Administrator"
-msgstr ""
-
-msgid "Theme Name"
-msgstr ""
-
-msgid "Theme Path"
-msgstr ""
-
-msgid "Plugins"
-msgstr ""
-
-msgid "Change Settings"
-msgstr ""
-
-msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
-msgstr ""
-
-msgid "Administration"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
-"remotely."
-msgstr ""
-
-msgid "Bug Reports:"
-msgstr "ãéååç òì áàâéí:"
-
-msgid "Show button in toolbar"
-msgstr "äöâ ëôúåø áñøâì ëìéí"
-
-msgid "TODAY"
-msgstr "äéåí"
-
-msgid "Go"
-msgstr "ìê"
-
-#, fuzzy
-msgid "l, F j Y"
-msgstr "l, j F, Y G:i"
-
-msgid "ADD"
-msgstr "äåñó"
-
-msgid "EDIT"
-msgstr "òøåê"
-
-msgid "DEL"
-msgstr "îç÷"
-
-msgid "Start time:"
-msgstr "æîï äúçìä:"
-
-msgid "Length:"
-msgstr "àåøê:"
-
-msgid "Priority:"
-msgstr "òãéôåú:"
-
-msgid "Title:"
-msgstr "ëåúøú:"
-
-msgid "Set Event"
-msgstr "öåø àøåò"
-
-msgid "Event Has been added!"
-msgstr "àøåò äåñó!"
-
-msgid "Date:"
-msgstr "úàøéê:"
-
-msgid "Time:"
-msgstr "æîï:"
-
-msgid "Day View"
-msgstr "úöåâú éåí"
-
-msgid "Do you really want to delete this event?"
-msgstr "äàí áøöåðê ìîçå÷ àøåò æä?"
-
-msgid "Event deleted!"
-msgstr "àøåò ðîç÷!"
-
-msgid "Nothing to delete!"
-msgstr "àéï îä ìîçå÷!"
-
-msgid "Update Event"
-msgstr "òãëï àøåò"
-
-msgid "Do you really want to change this event from:"
-msgstr "äàí áøöåðê ìùðåú àøåò æä î:"
-
-msgid "to:"
-msgstr "ì:"
-
-msgid "Event updated!"
-msgstr "àøåò òåãëï!"
-
-msgid "Month View"
-msgstr "úöåâä çåãùéú"
-
-msgid "0 min."
-msgstr "0 ã÷åú"
-
-msgid "15 min."
-msgstr "15 ã÷åú"
-
-msgid "35 min."
-msgstr "35 ã÷åú"
-
-msgid "45 min."
-msgstr "45 ã÷åú"
-
-msgid "1 hr."
-msgstr "ùòä"
-
-msgid "1.5 hr."
-msgstr "ùòä åçöé"
-
-msgid "2 hr."
-msgstr "ùòúééí"
-
-msgid "2.5 hr."
-msgstr "ùòúééí åçöé"
-
-msgid "3 hr."
-msgstr "3 ùòåú"
-
-msgid "3.5 hr."
-msgstr "3 åçöé ùòåú"
-
-msgid "4 hr."
-msgstr "4 ùòåú"
-
-msgid "5 hr."
-msgstr "5 ùòåú"
-
-msgid "6 hr."
-msgstr "6 ùòåú"
-
-msgid "Calendar"
-msgstr "ìåç ùðä"
-
-msgid "Delete & Prev"
-msgstr "îç÷ åä÷åãí"
-
-msgid "Delete & Next"
-msgstr "îç÷ åäáà"
-
-msgid "Move to:"
-msgstr "äòáø àì:"
-
-msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
-msgstr "ëôúåøé îç÷/äòáø/äáà:"
-
-msgid "Display at top"
-msgstr "äöâ ìîòìä"
-
-msgid "with move option"
-msgstr "òí àôùøåéåú äòáøä"
-
-msgid "Display at bottom"
-msgstr "äöâ áúçúéú"
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
-"is a pretty reliable list to scan spam from."
-msgstr ""
-"îñçøé - øùéîä æå îëéìä ùøúéí äéãåòéí ëùåìçé ãåàø æáì. æåäé øùéîä îäéîðä "
-"ìáãé÷ú ãåàø æáì."
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
-"be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
-"to use."
-msgstr ""
-"îñçøé - ùøúéí àùø îåâãøéí (àå îåâãøéí ìà ðëåï), åîàôùøéí áëê ùìéçú ãåàø æáì "
-"ãøëí."
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
-"their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
-"account and send spam directly from there."
-msgstr ""
-"îñçøé - ìòéúéí ÷øåáåú îñððéí äçåöä îùúîùé çéåâ îëéååï ùäí îùúîùéí áùøúé "
-"äãåàø ùì ùøú äàéðèøðè ùìäí."
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
-msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL å-Blackhole."
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
-msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL å-OpenRelay."
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
-msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL åùøúé çéåâ."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
-"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
-msgstr ""
-"çéðí - øùåîåú ùì ùøúé ãåàø äôúåçéí ìëåìí, åáëê îàôùøéí ùìéçú ãåàø àì÷èøåðé "
-"ãøëí ìëì àçã (Osirusoft)."
-
-msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
-msgstr ""
-"çéðí - øùéîä ùì ùøúé çéåâ àùø ìòéúéí ÷øåáåú ùéîùå ëùøúéí ìùìéçú ãåàø æáì "
-"(Osirusoft)."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
-"have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
-"to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
-"çéðí - øùéîä éãðéú ùì ùøúéí àùø ùåìçéí ãåàø æáì ììà äøó, å÷áìå úìåðåú øáåú. "
-"àðà äùúîùå áøùéîä æå áæäéøåú (Osirusoft)."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
-"other mail servers that are not secure."
-msgstr ""
-"çéðí - øùéîä ùì ùøúéí áèåçéí àùø îàùøéí ùéîåù áùøúé äãåàø ùìäí ìùøúéí àùø "
-"àéðí áèåçéí (Osirusoft)."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
-"ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
-"abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
-"çéðí - øùéîä ùì ëúåáåú IP àùø ëáéëåì îùîùåú çáøåú àùø ùåìçåú ãåàø æáì "
-"(Osirusoft)."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
-"users in without confirmation."
-msgstr ""
-"çéðí - øùéîä ùì ùøúé øùéîåú úôåöä àùø îåñéôéí àìéäí îùúîùéí ììà á÷ùú àéùåø "
-"(Osirusoft)."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
-"cgi scripts. (planned)."
-msgstr "çéðí - øùéîä ùì ñ÷øéôèéí ìà áèåçéí àùø ùåìçéí ãåàø æáì (Osirusoft)."
-
-msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
-msgstr "çéðí - øùéîä ùì ùøúé ôøå÷ñé ôúåçéí (Osirusoft)."
-
-msgid ""
-"FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
-"false positives than ORBS did though."
-msgstr ""
-"çéðí - ORDB ðåìãä ëàùø ORBS éøãä îäàååéø. áëì-æàú ðøàä ùéù ìäí éåúø èòåéåú."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
-msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - î÷åøåú SPAM éùéøéí."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
-msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - øùéîåú çéåâ - ëåìì ëîä IPéí ùì DSL."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
-msgstr ""
-"çéðí - Five-Ten-sg.com - øùéîä ùì ùåìçé ãåàø áëîåéåú àùø àéðí îùúîùéí áá÷ùú "
-"àéùåø."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
-msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúéí àçøéí."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
-msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúé øîä àçú (Single Stage)."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
-msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúéí àùø úåîëéí á-SPAM."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
-msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - IPéí ùì èôñé Web."
-
-msgid ""
-"FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
-"the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
-"you NOT use their service."
-msgstr ""
-"çéðí - ðøàä ,ùáëãé ìîðåò úáéòåú, ãåø÷ñìééøñ ëåììéí ø÷ ùøúéí àùø éåùáéí îçåõ "
-"ìàøä\"á åîùîùéí ëúçðú îîñø ôúåçä. ìîøáä äôìà, äàúø ùìäí îîìéõ ìà ìäúùîù "
-"áùéøåú ùìäí."
-
-msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
-msgstr "çéðí - SPAMhaus - øùéîä ùì î÷åøåú éãåòéí ùì SPAM."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
-"have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
-msgstr ""
-"çéðí, áéðúééí - SPAMCOP - ôúøåï îòðééï ùì øùéîåú ùøúéí ùéù ìäí éçñ âáåä áéï "
-"ãåàø ìà çå÷é (SPAM) ìãåàø çå÷é (85% àå éåúø)."
-
-msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
-msgstr "çéðí - dev.null.dk - àéï îéãò òì äùéøåú äæä."
-
-msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
-msgstr ""
-"çéðí - visi.com - øùéîú òöéøú îîñø. øùéîä îàåã ùîøðéú ùì ùøúéí äîùîùéí "
-"ëúçðåú îîñø ôúåçåú."
-
-msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
-msgstr ""
-"çéðí - 2mbit.com úçðåú îîñø ôúåçåú - òåã øùéîä ùì ùøúéí äîùîùéí ëúçðåú îîñø "
-"ôúåçåú."
-
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
-msgstr "çéðí - 2mbit.com î÷åøåú SPAM - øùéîä ùì î÷åøåú SPAM éùéøéí."
-
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
-msgstr ""
-"çéðí - 2mbit.com ñô÷é ùøåúé àéðèøðè - øùéîä ùì ñô÷é àéðèøðè àùø îàùøéí SPAM."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
-"assigned IPs."
-msgstr ""
-"çéðí - Leadmon DUL - òåã øùéîä ùì çéåâ àå áàåôï àçø IPéí äîå÷ðéí áàåôï ãéðîé."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
-"directly from."
-msgstr ""
-"çéðí - Leadmon SPAM Source - øùéîä ùì IPéí àùø Leadmon.net ÷éáìå SPAM éùéøåú "
-"îäí."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
-"in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
-"services."
-msgstr "çéðí - Leadmon Bulk Mailers - "
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs."
-msgstr ""
-"çéðí - Leadmon Open Relays - úçðåú îîñø ôúåçåú áòìåú ùìá àçã, àùø àéðï "
-"øùåîåú àöì RBLéí ôòéìéí àçøéí."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
-msgstr ""
-"çéðí - Leadmon Multi-stage - úçðåú îîñø ôúåçåú îøåáåú ùìáéí, àùø àéðï øùåîåú "
-"àöì RBLéí àçøéí, åùìçå SPAM ì-Leadmon.net."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
-"direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
-"mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
-"Leadmon.net."
-msgstr ""
-"çéðí - Leadmon SpamBlock - àúøéí áøùéîä æå ùìçå SPAM éùéøåú àì Leadmon.net î-"
-"IPéí á÷áåöåú øùú, ëàùø ìëì ä÷áåöä àéï îéôåé DNS. æåäéà øùéîä ùì ÷áåöåú ùì "
-"IPéí àùø ðîöàéí áùéîåù ò\"é àðùéí àùø ùìçå SPAM àì Leadmon.net."
-
-msgid ""
-"FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
-"SPAM Sources."
-msgstr ""
-"çéðí, ìòú òúä - ìà òåã øùéîä ùçåøä - âí úçðåú îîñø ôúåçåú åâí î÷åøåú éùéøéí "
-"ùì SPAM."
-
-msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
-msgstr "çéðí, ìòú òúä - ìà òåã øùéîä ùçåøä - IPéí ùì çéåâ."
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
-msgstr ""
-
-msgid "Saved Scan type"
-msgstr "ñåâ ñøé÷ä ùîåøä"
-
-msgid "Message Filtering"
-msgstr "îéåï äåãòåú"
-
-msgid "What to Scan:"
-msgstr "ñøå÷ àú:"
-
-msgid "All messages"
-msgstr "ëì ääåãòåú"
-
-msgid "Only unread messages"
-msgstr "ø÷ äåãòåú çãùåú"
-
-msgid "Save"
-msgstr "ùîåø"
-
-msgid "New"
-msgstr "çãù"
-
-msgid "Done"
-msgstr "ñééí"
-
-msgid "Match:"
-msgstr "ìôé ùãä:"
-
-msgid "Cc"
-msgstr "äòú÷éí"
-
-msgid "To or Cc"
-msgstr "àì àå äòú÷éí"
-
-msgid "Header"
-msgstr "ëåúøåú"
-
-msgid "Contains:"
-msgstr "îëéì:"
-
-msgid "Edit"
-msgstr "òøåê"
-
-msgid "Down"
-msgstr "ìîèä"
-
-msgid "Up"
-msgstr "ìîòìä"
-
-#, c-format
-msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
-msgstr "àí <b>%s</b> îëéì <b>%s</b> àæ úòáéø àú ääåãòä ì-<b>%s</b>"
-
-msgid "Message Filters"
-msgstr "îéåï äåãòåú"
-
-msgid ""
-"Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
-"filtered into different folders for easier organization."
-msgstr ""
-"áòæøú îéåï äåãòåú ðéúï ìäòáéø äåãòåú àåèåîèéú ìúåê úé÷éåú îñåééîåú, ìôé "
-"÷øéèøéåðéí äîöåééðéí îøàù."
-
-msgid "SPAM Filters"
-msgstr "îñððé ãåàø æáì (SPAM)"
-
-msgid ""
-"SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
-"junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
-msgstr "áòæøú îñððé ãåàø áéëåìúê ìçñåí ùøúéí àùø éãåòéí ëùåìçé ãåàø æáì."
-
-msgid "Spam Filtering"
-msgstr "ñéðåï ãåàø æáì (SPAM)"
-
-msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
-msgstr "àæäøä! úâéã ìîðäì äîòøëú ìäâãéø àú äîùúðä SpamFilters_YourHop"
-
-msgid "Move spam to:"
-msgstr "äòáø ãåàø æáì ì:"
-
-msgid ""
-"Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
-"messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
-"spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
-"periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
-"around."
-msgstr ""
-"ìà îåîìõ ìäòáéø ãåàø æáì éùéøåú ìñì äîéçæåø, áâìì ùäåãòåúîçáøéí åøùéîåú "
-"úôåöä éëåìåú áèòåú ìäéåú îñåîðåú ëãåàø æáì. ðà ìãàåâ ìäòáéø àú ãåàø äæáì "
-"ìúé÷éä àùø îúð÷ä àåèåîèéú áëãé ìîðåò òìéä áâåãì úéáú äãåàø ùìê."
-
-msgid ""
-"The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
-"scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
-"it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
-"scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
-"you'll scan even the spam you read with the new filters."
-msgstr ""
-"ëëì ùîñôø ääåãòåú äðñø÷åú âãåì éåúø, ëê æîï äñøé÷ä ìå÷ç éåúø æîï. îåîìõ "
-"ìñøå÷ ø÷ äåãòåú çãùåú. áî÷øä åðòùä ùéðåééí áîñððéí, îåîìõ ìäâãéø ìîñðï ìáãå÷ "
-"àú ëì ääåãòä, ìàçø îëï ììëú ìãåàø ðëðñ, åìàçø îëï ìäâéãø àú äîñðï îçãù ìáãå÷ "
-"ø÷ ãåàø çãù. áöåøä æå, éåâãø äîñðï äçãù åâí äãåàø äéùï éáã÷ ðâãå."
-
-#, c-format
-msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
-msgstr "ãåàø æáì ðùìç ì: <b>%s</b>"
-
-msgid "[<i>not set yet</i>]"
-msgstr "[<i>òãééï ìà äåâãø</i>]"
-
-#, c-format
-msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
-msgstr "ñøé÷ú ãåàø æáì îåâáìú ì: <b>%s</b>"
-
-msgid "New Messages Only"
-msgstr "äåãòåú çãùåú áìáã"
-
-msgid "All Messages"
-msgstr "ëì ääåãòåú"
-
-msgid "ON"
-msgstr "ôåòì"
-
-msgid "OFF"
-msgstr "ëáåé"
-
-msgid "Mailinglist"
-msgstr "øùéîú úôåöä"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
-"receive an emailed response at the address below."
-msgstr ""
-"àôùøåú æå úùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìòæøä òí øùéîä æå. úùåáä úùìç ìëúåáú äãåà\"ì "
-"äøùåîä îèä."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
-"this list. You will be subscribed with the address below."
-msgstr ""
-"àôùøåú æå úùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìöøó àåúê ìøùéîä æå. ëúåáú äãåà\"ì äøùåîä "
-"îèä úöåøó ìøùéîä."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
-"this list. It will try to unsubscribe the adress below."
-msgstr ""
-"àôùøåú æå úùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìáéèåì ääøùîä ìøùéîä æå. ääøùîä úáåèì ìëúåáú "
-"äøùåîä îèä."
-
-msgid "From:"
-msgstr "îàú:"
-
-msgid "Send Mail"
-msgstr "ùìç ãåàø"
-
-msgid "Post to List"
-msgstr "ùìç ìøùéîä"
-
-msgid "Reply to List"
-msgstr "äùá ìøùéîä"
-
-msgid "Subscribe"
-msgstr "äøùí"
-
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "áèì äøùîä"
-
-msgid "List Archives"
-msgstr "äöâ àøëéåðéí"
-
-msgid "Contact Listowner"
-msgstr "öåø ÷ùø òí îðäì äøùéîä"
-
-#, fuzzy
-msgid "Mailing List"
-msgstr "øùéîú úôåöä"
-
-msgid "POP3 connect:"
-msgstr "çéáåø POP3:"
-
-msgid "No server specified"
-msgstr "ìà äåâãø ùøú"
-
-msgid "Error "
-msgstr "ùâéàä"
-
-msgid "POP3 noop:"
-msgstr ""
-
-msgid "No connection to server"
-msgstr "àéï çéáåø ìùøú"
-
-msgid "POP3 user:"
-msgstr "îùúîù POP3:"
-
-msgid "no login ID submitted"
-msgstr "ìà ðùìç ùí îùúîù"
-
-msgid "connection not established"
-msgstr "ìà ðåöø çéáåø"
-
-msgid "POP3 pass:"
-msgstr "ñéñîàú POP3:"
-
-msgid "No password submitted"
-msgstr "ìà ðùìçä ñéñîà"
-
-msgid "authentication failed "
-msgstr "àéîåú ðëùì"
-
-msgid "POP3 apop:"
-msgstr ""
-
-msgid "No login ID submitted"
-msgstr "ìà ðùìç ùí îùúîù"
-
-msgid "No server banner"
-msgstr "àéï ëøæú ùøú"
-
-msgid "abort"
-msgstr "áèì"
-
-msgid "apop authentication failed"
-msgstr "àéîåú apop ðëùì"
-
-msgid "POP3 login:"
-msgstr ""
-
-msgid "POP3 top:"
-msgstr ""
-
-msgid "POP3 pop_list:"
-msgstr ""
-
-msgid "Premature end of list"
-msgstr "ñéåí îå÷ãí ùì øùéîä"
-
-msgid "POP3 get:"
-msgstr ""
-
-msgid "POP3 last:"
-msgstr ""
-
-msgid "POP3 reset:"
-msgstr ""
-
-msgid "POP3 send_cmd:"
-msgstr ""
-
-msgid "Empty command string"
-msgstr "îçøåæú ô÷åãä øé÷ä"
-
-msgid "POP3 quit:"
-msgstr ""
-
-msgid "connection does not exist"
-msgstr "ìà ðîöà çéáåø"
-
-msgid "POP3 uidl:"
-msgstr ""
-
-msgid "POP3 delete:"
-msgstr ""
-
-msgid "No msg number submitted"
-msgstr "ìà ðùìç îñôø äåãòä"
-
-msgid "Command failed "
-msgstr "ô÷åãä ðëùìä "
-
-msgid "Remote POP server Fetching Mail"
-msgstr "îåùê ãåàø îùøú POP3 îøåç÷"
-
-msgid "Select Server:"
-msgstr "áçø ùøú:"
-
-msgid "All"
-msgstr "äëì"
-
-msgid "Password for"
-msgstr "ñéñîà áùáéì"
-
-msgid "Fetch Mail"
-msgstr "îùåê ãåàø"
-
-msgid "Fetching from "
-msgstr "îåùê î-"
-
-msgid "Oops, "
-msgstr "àåôñ, "
-
-msgid "Opening IMAP server"
-msgstr "ôåúç ùøú IMAP"
-
-msgid "Opening POP server"
-msgstr "ôåúç ùøú POP"
-
-msgid "Login Failed:"
-msgstr "ëðéñä ùâåéä:"
-
-msgid "Login OK: No new messages"
-msgstr "ëðéñä àåùøä: àéï äåãòåú çãùåú"
-
-msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
-msgstr "ëðéñä àåùøä: úéáú ãåàø ðëðñ øé÷ä"
-
-msgid "Login OK: Inbox contains ["
-msgstr "ëðéñä àåùøä: úéáú ãåàø ðëðñ îëéìä ["
-
-msgid "] messages"
-msgstr "] äåãòåú"
-
-msgid "Fetching UIDL..."
-msgstr "îåùê UIDL..."
-
-msgid "Server does not support UIDL."
-msgstr "ùøú ìà úåîê á UIDL."
-
-msgid "Leaving Mail on Server..."
-msgstr "îùàéø àú äãåàø òì äùøú..."
-
-msgid "Deleting messages from server..."
-msgstr "îåç÷ äåãòåú îäùøú..."
-
-msgid "Fetching message "
-msgstr "îåùê äåãòä "
-
-msgid "Server error...Disconnect"
-msgstr ""
-
-msgid "Reconnect from dead connection"
-msgstr ""
-
-msgid "Saving UIDL"
-msgstr "ùåîø UIDL"
-
-#, fuzzy
-msgid "Refetching message "
-msgstr "îåùê äåãòä "
-
-msgid "Error Appending Message!"
-msgstr "ùâéàä áöéøåó ääåãòä!"
-
-msgid "Closing POP"
-msgstr "ñåâø àú ä-POP"
-
-msgid "Logging out from IMAP"
-msgstr "îúðú÷ îùøú IMAP"
-
-msgid "Message appended to mailbox"
-msgstr "äåãòä öåøôä ìúéáú äãåàø"
-
-msgid "Message "
-msgstr "äåãòä "
-
-msgid " deleted from Remote Server!"
-msgstr " ðîç÷ä îùøú îøåç÷!"
-
-msgid "Delete failed:"
-msgstr "îçé÷ä ðëùìä:"
-
-msgid "Remote POP server settings"
-msgstr "äâãøåú ùøú POP îøåç÷"
-
-msgid ""
-"You should be aware that the encryption used to store your password is not "
-"perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
-"encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
-"server can be undone by a hacker reading the source to this file."
-msgstr ""
-"òìééê ìäéåú îåãò ìëê ùääöôðä äðîöàú áùéîåù áëãé ìäöôéï àú ñéñîàúê àéððä "
-"áèåçä ìçìåèéï. ìîøåú æàú, àí äéðê îùúîù á-POP, àéï äöôðä áëì î÷øä. áðåñó, ëì "
-"ôåøõ àùø é÷øà àú ä÷åã ùì ÷åáõ æä éåëì ìôòðç àú ääöôðä ùàðå îùúîùéí áä áëãé "
-"ìäöôéï àú ñéñîàúê òì äùøú."
-
-msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
-msgstr "áî÷øä åúùàéø àú äñéñîà øé÷ä, äéà úãøù ëàùø úðñä ìäáéà àú äãåàø."
-
-msgid "Encrypt passwords (informative only)"
-msgstr "äöôï ñéñîàåú (àéðôåøîèéáé áìáã)"
-
-msgid "Add Server"
-msgstr "äåñó ùøú"
-
-msgid "Server:"
-msgstr "ùøú:"
-
-#, fuzzy
-msgid "Port:"
-msgstr "òãéôåú:"
-
-msgid "Alias:"
-msgstr "ëéðåé:"
-
-msgid "Username:"
-msgstr "ùí îùúîù:"
-
-msgid "Password:"
-msgstr "ñéñîà:"
-
-msgid "Store in Folder:"
-msgstr "àçñï áúé÷éä:"
-
-msgid "Leave Mail on Server"
-msgstr "äùàø ãåàø òì äùøú"
-
-msgid "Check mail during login"
-msgstr "áãå÷ ãåàø áëðéñä"
-
-msgid "Check mail during folder refresh"
-msgstr "áãå÷ ãåàø áøòðåï úé÷éä"
-
-msgid "Modify Server"
-msgstr "òãëï ùøú"
-
-msgid "Server Name:"
-msgstr "ùí ùøú:"
-
-msgid "Modify"
-msgstr "òãëï"
-
-msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr "ìà ðîöà àó ùøú àçã áùéîåù. ðñä ìäåñéó."
-
-msgid "Fetching Servers"
-msgstr "îåùê ùøúéí"
-
-msgid "Confirm Deletion of a Server"
-msgstr "àùø îçé÷ú ùøú"
-
-msgid "Selected Server:"
-msgstr "ùøú ðáçø:"
-
-msgid "Confirm delete of selected server?"
-msgstr "îàùø îçé÷ú ùøú ðáçø?"
-
-msgid "Confirm Delete"
-msgstr "àùø îçé÷ä"
-
-msgid "Mofify a Server"
-msgstr "òãëï ùøú"
-
-msgid "Undefined Function"
-msgstr "ôåð÷öéä ìà îåâãøú"
-
-msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
-msgstr ""
-
-msgid "Fetch"
-msgstr "îùåê"
-
-msgid "Warning, "
-msgstr "àæäøä, "
-
-msgid "Mail Fetch Result:"
-msgstr "úåöàú ðéñéåï îùéëú ãåàø:"
-
-msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr "îùéëú ãåàø î-POP3"
-
-msgid ""
-"This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
-"account on this server."
-msgstr "äâãøåú äåøãú ãåà\"ì îúéáú POP3 ìúéáú äãåàø ùìê áùøú æä."
-
-msgid "New Mail Notification"
-msgstr "äåãòä òì ãåàø çãù"
-
-msgid ""
-"Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
-"unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
-"to play in the provided file box."
-msgstr ""
-"áëãé ìäôòéì ðéâåï ÷åáõ îãéä ëàùø éù ãåàø çãù áçø áàôùøåú <b>àôùø ðéâåï îãéä</"
-"b>. áéëåìúê ìöééï àú ÷åáõ äîãéä ùéðåâï."
-
-msgid ""
-"The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
-"folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
-msgstr ""
-"áëãé ìáãå÷ ãåàø çãù áëì äúé÷éåú åìà ø÷ áúéáú äãåàø äðëðñ, ñîï àú äàôùøåú "
-"<b>áãå÷ àú ëì äúé÷éåú, ìà ø÷ àú úéáú äãåàø äðëðñ</b>."
-
-msgid ""
-"Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
-"window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
-msgstr ""
-"àí áøöåðê ùéôúç çìåï ÷èï äîåãéò òì äåãòåú çãùåú áçø áàôùøåú <b>ëùéù äåãòåú "
-"çãùåú äöâ çìåï ÷èï</b> (îöøéê JavaScript)"
-
-msgid ""
-"Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
-"Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
-"been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
-"by sounds or popups for unseen mail."
-msgstr ""
-"áçø áàôùøåú <b>ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä</b> áëãé ìáãå÷ ø÷ äåãòåú ùäâéòå "
-"ìàçøåðä. äåãòåú àùø äâéòå ìàçøåðä äï äåãòåú àùø äâéòå ìôðé æîï ÷öø àê ìà "
-"ð÷øàå àå ñåîðå òãééï. àôùøåú æå îåðòú äèøãä øöåôä ùì öìéìéí åçìåðåú àùø "
-"ðôúçéí áâìì ãåàø ùìà ð÷øà."
-
-msgid ""
-"Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
-"browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
-"only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
-"always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
-"enabled."
-msgstr ""
-"äàôùøåú <b>ùðä ëåúøú áãôãôðéí ðúîëéí</b> úùðä àú ëåúøú äçìåï ùì äãôãôï ëàùø "
-"îâéò ãåàø çãù (àôùøåú æå îöøéëä JavaScript åãôãôï àéðèøðè à÷ñôìåøø, àê ìà "
-"éåôéòå äåãòåú ùâéàä áãôãôðéí àçøéí). àôùøåú æå úåãéò úîéã òì ãåàø çãù, àôéìå "
-"àí ñåîðä äàôùøåú <b>ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä</b>."
-
-msgid ""
-"Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
-"mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
-"the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
-"is specified, the system will use a default from the server."
-msgstr ""
-"áçø îäøùéîä ùì <b>÷áöé äùøú</b> àú ÷åáõ äîãéä ùáøöåðê ùéðâï ëàùø îâéò ãåàø "
-"çãù. áçéøú äàôùøåú <b>÷åáõ îãéä î÷åîé</b> éðâï àú ä÷åáõ àùø éáçø îäîçùá ùìê. "
-"àí ìà ðáçø ùåí ÷åáõ äîòøëú úùúîù á÷åáõ áøéøú äîçãì."
-
-msgid "Enable Media Playing"
-msgstr "àôùø ðéâåï îãéä"
-
-msgid "Check all boxes, not just INBOX"
-msgstr "áãå÷ àú ëì äúéáåú, ìà ø÷ àú úéáú äãåàø äðëðñ"
-
-msgid "Count only messages that are RECENT"
-msgstr "ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä"
-
-msgid "Change title on supported browsers."
-msgstr "ùðä ëåúøú áãôãôðéí ðúîëéí."
-
-msgid "requires JavaScript to work"
-msgstr "áëãé ìòáåã ðçåõ JavaScript"
-
-msgid "Show popup window on new mail"
-msgstr "ëùéù äåãòåú çãùåú äöâ çìåï ÷èï"
-
-msgid "Select server file:"
-msgstr "áçø ÷åáõ ùøú:"
-
-msgid "(local media)"
-msgstr "(îãéä î÷åîéú)"
-
-msgid "Try"
-msgstr "ðñä"
-
-msgid "Local Media File:"
-msgstr "÷åáõ îãéä î÷åîé:"
-
-msgid "Current File:"
-msgstr "÷åáõ ðåëçé:"
-
-msgid "New Mail"
-msgstr "ãåàø çãù"
-
-msgid "SquirrelMail Notice:"
-msgstr "äåãòú SquirrelMail:"
-
-msgid "You have new mail!"
-msgstr "éù ìê ãåàø çãù!"
-
-msgid "Close Window"
-msgstr "ñâåø çìåï"
-
-msgid "NewMail Options"
-msgstr "àôùøåéåú ãåàø çãù"
-
-msgid ""
-"This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
-"when new mail arrives."
-msgstr ""
-"áàôùøåúê ìäâãéø ðéâðåï öìéìéí å\\àå ôúéçú çìåï ÷èï áî÷øä ùîâéò ãåàø çãù."
-
-msgid "New Mail Notification options saved"
-msgstr "äâãøåú äåãòä òì ãåàø çãù ðùîøå"
-
-#, c-format
-msgid "%s New Messages"
-msgstr "%s äåãòåú çãùåú"
-
-#, c-format
-msgid "%s New Message"
-msgstr "%s äåãòä çãùä"
-
-msgid "Test Sound"
-msgstr "áãå÷ öìéìéí"
-
-msgid "Loading the sound..."
-msgstr "èåòï àú äöìéì..."
-
-msgid "Close"
-msgstr "ñâåø"
-
-msgid "Sent Subfolders Options"
-msgstr "àôùøåéåú úúé-ñôøéåú ùì úé÷ééú ãåàø éåöà"
-
-msgid "Use Sent Subfolders"
-msgstr "äùúîù áúúé-úé÷éåú úçú ãåàø éåöà"
-
-msgid "Monthly"
-msgstr "çåãùé"
-
-msgid "Quarterly"
-msgstr "øáòåðé"
-
-msgid "Yearly"
-msgstr "ùðúé"
-
-msgid "Base Sent Folder"
-msgstr ""
-
-msgid "Report as Spam"
-msgstr ""
-
-msgid "SpamCop - Spam Reporting"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam "
-"email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite "
-"fast, really smart, and easy to use."
-msgstr ""
-
-msgid "SpellChecker Options"
-msgstr "àôùøåéåú áåã÷ àéåú"
-
-msgid ""
-"Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
-"choose which languages should be available to you when spell-checking."
-msgstr ""
-"áéëåìúê ìäâãéø àú äîéìåï äàéùé ùìê, ìòøåïê àåúå, àå ìáçåø àú ñôú äîéìåï."
-
-msgid "Check Spelling"
-msgstr "áãå÷ àéåú"
-
-msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
-msgstr "áçæøä ìãó &quot;àôùøåéåú áåã÷ àéåú&quot;"
-
-msgid "ATTENTION:"
-msgstr "ùéí ìá:"
-
-msgid ""
-"SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
-"likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
-"to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
-"can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
-"password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
-"got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
-"anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
-"it, the encrypted data is no longer accessible."
-msgstr ""
-"SquirrelSpell ìà äöìéç ìôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê. øåá äñéëåééí ùæä áâìì "
-"ùùéðú àú äñéñîà ùìê. áëãé ìäîùéê, òìééê ìñô÷ àú äñéñîà äéùðä ùìê òì-îðú ù-"
-"SquirrelSpell éåëì ìôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê. äåà éåöôï îçãù áòæøú äñéñîà "
-"äçãùä ùìê.<br>àí ìà äöôðú àú äîéìåï ùìê, àæ ëðøàä ùäåà äåùçú åàéðå æîéï "
-"éåúø. òìééê ìîçå÷ àåúå åäúçéì îçãù. æä âí ðëåï áî÷øä åùëçú àú äñéñîà ùìê -- "
-"ììà äñéñîà äéùðä äîéãò äîåöôï àéðå æîéï."
-
-msgid "Delete my dictionary and start a new one"
-msgstr "îç÷ àú äîéìåï ùìé åäúçì çãù."
-
-msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
-msgstr "ôòðç àú äîéìåï ùìé áòæøú äñéñîà äéùðä ùìé."
-
-msgid "Proceed"
-msgstr "äú÷ãí"
-
-msgid "You must make a choice"
-msgstr "òìééê ìáçåø àçú îäàôùøåéåú"
-
-msgid ""
-"You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
-msgstr "áéëåìúê ìîçå÷ àú äîéìåï äéùï àå ìä÷ìéã àú ñéñîàúê äéùðä. ìà ùðéäí."
-
-msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
-msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìîçå÷ àú äîéìåï äàéùé äéùï ùìê?"
-
-msgid "Error Decrypting Dictionary"
-msgstr "ùâéàä áôòðåç äîéìåï"
-
-msgid "Cute."
-msgstr "çîåã."
-
-msgid "Translator"
-msgstr "îúøâí"
-
-#, fuzzy
-msgid "Saved Translation Options"
-msgstr "àôùøåéåú úøâåí"
-
-msgid "Your server options are as follows:"
-msgstr "àôùøåéåú äùøú ùìê äï:"
-
-msgid ""
-"13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
-msgstr ""
-
-msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
-"InterTran"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
-"be located."
-msgstr "àúä âí îçìéè äàí úåöâ ÷åôñàú äúøâåí, åàéëï äéà úîå÷í."
-
-msgid "Select your translator:"
-msgstr "áçø àú äîúøâí ùìê:"
-
-msgid "When reading:"
-msgstr "ëàùø á÷øéàä:"
-
-msgid "Show translation box"
-msgstr "äöâ ÷åôñàú úøâåí"
-
-msgid "to the left"
-msgstr "îùîàì"
-
-msgid "in the center"
-msgstr "áîøëæ"
-
-msgid "to the right"
-msgstr "îéîéï"
-
-msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
-msgstr "úøâí áúåê äîñâøåú ùì SquirrelMail"
-
-msgid "When composing:"
-msgstr "ëàùø áëúéáä:"
-
-msgid "Not yet functional, currently does nothing"
-msgstr "ìà ôòéì òãééï, ìòú òúä ìà òåùä ëìåí"
-
-msgid "Download this as a file"
-msgstr "äåøã ë÷åáõ"
-
-msgid "Translation Options"
-msgstr "àôùøåéåú úøâåí"
-
-msgid ""
-"Which translator should be used when you get messages in a different "
-"language?"
-msgstr "áàéæä îúøâí ìäúùîù ëàùø äéðê î÷áì äåãòåú áùôåú ùåðåú?"
-
-#, c-format
-msgid "%s to %s"
-msgstr "%s ì-%s"
-
-msgid "English"
-msgstr "àðâìéú"
-
-msgid "French"
-msgstr "öøôúéú"
-
-msgid "German"
-msgstr "âøîðéú"
-
-msgid "Italian"
-msgstr "àéèì÷éú"
-
-msgid "Portuguese"
-msgstr "ôåøèåâæéú"
-
-msgid "Spanish"
-msgstr "ñôøãéú"
-
-msgid "Russian"
-msgstr "øåñéú"
-
-msgid "Translate"
-msgstr "úøâí"
-
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "ôåøèåâæéú (áøæéì)"
-
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "áåìâøéú"
-
-msgid "Croatian"
-msgstr "÷øåàèéú"
-
-msgid "Czech"
-msgstr "ö'ëéú"
-
-msgid "Danish"
-msgstr "ãðéú"
-
-msgid "Dutch"
-msgstr "äåìðãéú"
-
-msgid "European Spanish"
-msgstr "ñôøãéú (àéøåôä)"
-
-msgid "Finnish"
-msgstr "ôéðéú"
-
-msgid "Greek"
-msgstr "éååðéú"
-
-msgid "Hungarian"
-msgstr "äåðâøéú"
-
-msgid "Icelandic"
-msgstr "àéñìðãéú"
-
-msgid "Japanese"
-msgstr "éôðéú"
-
-msgid "Latin American Spanish"
-msgstr "ñôøãéú (ãøåí-àîøé÷ä)"
-
-msgid "Norwegian"
-msgstr "ðåøååâéú"
-
-msgid "Polish"
-msgstr "ôåìðéú"
-
-msgid "Romanian"
-msgstr "øåîðéú"
-
-msgid "Serbian"
-msgstr "ñøáéú"
-
-msgid "Slovenian"
-msgstr "ñìåáðéú"
-
-msgid "Swedish"
-msgstr "ùååãéú"
-
-msgid "Welsh"
-msgstr "ååìùéú"
-
-msgid "Indonesian"
-msgstr "àéðãåðæéú"
-
-msgid "Latin"
-msgstr "ìèéðéú"
-
-msgid "Address Book"
-msgstr "ñôø ëúåáåú"
-
-msgid "Name"
-msgstr "ùí"
-
-msgid "E-mail"
-msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
-
-msgid "Info"
-msgstr "îéãò"
-
-msgid "Source"
-msgstr "î÷åø"
-
-msgid "Bcc"
-msgstr "äòú÷éí òéååøéí"
-
-msgid "Use Addresses"
-msgstr "äùúîù áëúåáåú"
-
-msgid "Address Book Search"
-msgstr "çéôåù áñôø ëúåáåú"
-
-msgid "Search for"
-msgstr "çôù àú"
-
-msgid "in"
-msgstr "á"
-
-msgid "All address books"
-msgstr "ëì ñôøé äëúåáåú"
-
-msgid "List all"
-msgstr "äöâ äëì"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to list addresses from %s"
-msgstr "ìà éëåì ìäöéâ ëúåáåú î %s"
-
-msgid "Your search failed with the following error(s)"
-msgstr "äçéôåù ðëùì òí äùâéàåú äáàåú"
-
-msgid "No persons matching your search was found"
-msgstr "ìà ðîöàå îëåúáéí äîúàéîéí ìúðàé äçéôåù"
-
-msgid "Return"
-msgstr "çæåø"
-
-msgid "Nickname"
-msgstr "ëéðåé"
-
-msgid "Must be unique"
-msgstr "çééá ìäéåú ééçåãé"
-
-msgid "E-mail address"
-msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
-
-msgid "First name"
-msgstr "ùí ôøèé"
-
-msgid "Last name"
-msgstr "ùí îùôçä"
-
-msgid "Additional info"
-msgstr "îéãò ðåñó"
-
-msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
-msgstr "ìà äåâãø ñôø ëúåáåú àéùé. öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú."
-
-msgid "You can only edit one address at the time"
-msgstr "áéëåìúê ìòøåê ñôø ëúåáåú àçã áëì ôòí"
-
-msgid "Update address"
-msgstr "òãëï ëúåáú"
-
-msgid "Unknown error"
-msgstr "ùâéàä ìà éãåòä"
-
-msgid "Add address"
-msgstr "äåñó ëúåáú"
-
-msgid "Edit selected"
-msgstr "òøåê ðáçøéí"
-
-msgid "Delete selected"
-msgstr "îç÷ ðáçøéí"
-
-#, c-format
-msgid "Add to %s"
-msgstr "äåñó ì %s"
-
-msgid "Original Message"
-msgstr "äåãòä î÷åøéú"
-
-msgid "Draft Email Saved"
-msgstr "èéåèú ãåà\"ì ðùîøä"
-
-msgid "Could not move/copy file. File not attached"
-msgstr "ìà éëåì ìäòúé÷/ìäòáéø àú ä÷åáõ. ä÷åáõ ìà öåøó."
-
-msgid "Draft Saved"
-msgstr "èéåèä ðùîøä"
-
-msgid "Your Message has been sent"
-msgstr "äåãòúê ðùìçä"
-
-msgid "To:"
-msgstr "àì:"
-
-msgid "CC:"
-msgstr "äòú÷éí:"
-
-msgid "BCC:"
-msgstr "äòú÷éí òéååøéí:"
-
-msgid "Subject:"
-msgstr "ðåùà:"
-
-msgid "Send"
-msgstr "ùìç"
-
-msgid "Attach:"
-msgstr "öøó:"
-
-msgid "Add"
-msgstr "äåñó"
-
-msgid "Delete selected attachments"
-msgstr "îç÷ îöåøôéí ðáçøéí"
-
-msgid "Priority"
-msgstr "òãéôåú"
-
-msgid "Receipt"
-msgstr "÷áìä"
-
-#, fuzzy
-msgid "On Read"
-msgstr "á÷øéàä"
-
-msgid "On Delivery"
-msgstr "áùìéçä"
-
-msgid "Save Draft"
-msgstr "ùîåø èéåèä"
-
-msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
-msgstr "ìà îéìàú àú ùãä ä-\"àì\""
-
-msgid "said"
-msgstr "àîø"
-
-msgid "quote"
-msgstr "öéèåè"
-
-msgid "who"
-msgstr "îé"
-
-#, fuzzy
-msgid "Draft folder"
-msgstr "úé÷éú èéåèåú"
-
-msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
-msgstr "ùí úé÷éä ìà çå÷é. àðà áçø ùí àçø."
-
-msgid "Click here to go back"
-msgstr "ìçõ ëàï ìçæåø àçåøä"
-
-msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
-msgstr "ìà áçøú úé÷éä ìîçé÷ä."
-
-msgid "Delete Folder"
-msgstr "îç÷ úé÷éä"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete %s?"
-msgstr "äàí áøöåðê ìîçå÷ àøåò æä?"
-
-msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr "ðøùîú áäöìçä!"
-
-msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr "áèìú äøùîä áäöìçä!"
-
-msgid "Deleted folder successfully!"
-msgstr "úé÷éä ðîç÷ä!"
-
-msgid "Created folder successfully!"
-msgstr "äúé÷éä ðåöøä!"
-
-msgid "Renamed successfully!"
-msgstr "äùí ùåðä áäöìçä!"
-
-msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
-msgstr ""
-
-msgid "refresh folder list"
-msgstr "øòðï øùéîú úé÷éåú"
-
-msgid "Create Folder"
-msgstr "öåø úé÷éä"
-
-msgid "as a subfolder of"
-msgstr "ëúú-úé÷éä ùì"
-
-msgid "None"
-msgstr "ëìåí"
-
-msgid "Let this folder contain subfolders"
-msgstr "àôùø ìúé÷éä æå ìäëéì úú-úé÷éåú"
-
-msgid "Create"
-msgstr "öåø"
-
-msgid "Rename a Folder"
-msgstr "ùðä ùí úé÷éä"
-
-msgid "Select a folder"
-msgstr "áçø úé÷éä"
-
-msgid "Rename"
-msgstr "ùðä ùí"
-
-msgid "No folders found"
-msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú"
-
-msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú ìáéèåì äøùîä îäï!"
-
-msgid "No folders were found to subscribe to!"
-msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú ìäøùí àìéäï!"
-
-#, fuzzy
-msgid "Subscribe to:"
-msgstr "äøùí"
-
-msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
-msgstr "ìà áçøú úé÷éä àùø áøöåðê ìùðåú àú ùîä."
-
-msgid "Rename a folder"
-msgstr "ùéðåé ùí úé÷éä"
-
-msgid "New name:"
-msgstr "ùí çãù:"
-
-msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
-"instead."
-msgstr "äòæøä òãééï ìà úåøâîä ì %s. äéà úåöâ áàðâìéú áî÷åí æàú."
-
-msgid "Some or all of the help documents are not present!"
-msgstr "çì÷ àå ëì îîñîëé äòæøä ìà ðîöàå!"
-
-msgid "Table of Contents"
-msgstr "úåëï òðééðéí"
-
-msgid "Top"
-msgstr "ìîòìä"
-
-msgid "Viewing an image attachment"
-msgstr "îöéâ úîåðä îöåøôú"
-
-msgid "View message"
-msgstr "äöâ äåãòä"
-
-#, fuzzy
-msgid "Not available"
-msgstr "ìà æîéï"
-
-msgid "purge"
-msgstr "îç÷"
-
-msgid "Last Refresh"
-msgstr "øåòðï ìàçøåðä"
-
-msgid "Save folder tree"
-msgstr ""
-
-msgid "Login"
-msgstr "ëðéñä"
-
-#, c-format
-msgid "%s Login"
-msgstr "ëðéñä ì-%s"
-
-msgid "Name:"
-msgstr "ùí îùúîù:"
-
-msgid "No messages were selected."
-msgstr "ìà ðáçøå äåãòåú."
-
-msgid "Message Highlighting"
-msgstr "äãâùú äåãòåú"
-
-msgid "subject"
-msgstr "ðåùà"
-
-msgid "No highlighting is defined"
-msgstr "ìà äåâãøå äãâùåú"
-
-msgid "Identifying name"
-msgstr "ùí îúàø"
-
-msgid "Color"
-msgstr "öáò"
-
-msgid "Dark Blue"
-msgstr "ëçåì ëää"
-
-msgid "Dark Green"
-msgstr "éøå÷ ëää"
-
-msgid "Dark Yellow"
-msgstr "öäåá ëää"
-
-msgid "Dark Cyan"
-msgstr "úëìú ëää"
-
-msgid "Dark Magenta"
-msgstr "àãåí ëää"
-
-msgid "Light Blue"
-msgstr "ëçåì áäéø"
-
-msgid "Light Green"
-msgstr "éøå÷ áäéø"
-
-msgid "Light Yellow"
-msgstr "öäåá áäéø"
-
-msgid "Light Cyan"
-msgstr "úëìú áäéø"
-
-msgid "Light Magenta"
-msgstr "àãåí áäéø"
-
-msgid "Dark Gray"
-msgstr "àôåø ëää"
-
-msgid "Medium Gray"
-msgstr "àôåø áéðåðé"
-
-msgid "Light Gray"
-msgstr "àôåø áäéø"
-
-msgid "White"
-msgstr "ìáï"
-
-msgid "Other:"
-msgstr "àçø:"
-
-msgid "Ex: 63aa7f"
-msgstr "ìãåâîà: 63aa7f"
-
-msgid "Matches"
-msgstr "äúàí ìè÷ñè"
-
-#, c-format
-msgid "Alternate Identity %d"
-msgstr "æäåú îùðéú %d"
-
-msgid "Advanced Identities"
-msgstr "æäåéåú îøåáåú"
-
-msgid "Default Identity"
-msgstr "æäåú áøéøú-îçãì"
-
-msgid "Add a New Identity"
-msgstr "äåñó æäåú çãùä"
-
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
-
-msgid "Save / Update"
-msgstr "ùîåø \\ òãëï"
-
-msgid "Make Default"
-msgstr "äôåê ìáøéøú îçãì"
-
-msgid "Move Up"
-msgstr "äòáø ìîòìä"
-
-msgid "Index Order"
-msgstr "ñéãåø"
-
-msgid "Checkbox"
-msgstr "úéáú áçéøä"
-
-msgid "Flags"
-msgstr "ñéîåï"
-
-msgid ""
-"The index order is the order that the columns are arranged in the message "
-"index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
-"fit your needs."
-msgstr ""
-"áéëåìúê ìùðåú àú äñãø ùì äòîåãåú áúéáú äãåàø. áéëåìúê ìäåñéó, ìäåøéã àå "
-"ìäæéæ òîåãåú."
-
-msgid "up"
-msgstr "äòìä"
-
-msgid "down"
-msgstr "äåøã"
-
-msgid "remove"
-msgstr "äñø"
-
-msgid "Return to options page"
-msgstr "çæåø ìãó àôùøåéåú"
-
-msgid "Personal Information"
-msgstr "îéãò àéùé"
-
-msgid "Display Preferences"
-msgstr "àôùøåéåú úöåâä"
-
-msgid "Folder Preferences"
-msgstr "àôùøåéåú úé÷éä"
-
-msgid "Successfully Saved Options"
-msgstr "àôùøåéåú ðùîøå áäöìçä"
-
-msgid "Refresh Folder List"
-msgstr "øòðï øùéîú úé÷éåú"
-
-msgid "Refresh Page"
-msgstr "øòðï ãó"
-
-msgid ""
-"This contains personal information about yourself such as your name, your "
-"email address, etc."
-msgstr "ãó æä îëéì äâãøåú àéùéåú ëâåï, ùîê, ëúåáú ãåà\"ì ùìê åë\"å..."
-
-msgid ""
-"You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
-"you, such as the colors, the language, and other settings."
-msgstr ""
-"áéëåìúê ìùðåú àú äâãøåú äúöåâä ùì úéáú äãåàø ùìê ëâåï öáòéí, ùôä, åòåã..."
-
-msgid ""
-"Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
-"colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
-"messages are from, especially for mailing lists."
-msgstr ""
-"áéëåìúê ìöáåò äåãòåú îñåéîåú áúéáú äãåàø ùìê ìôé ÷øéèøéåðéí ùåðéí (ëâåï ùí "
-"äùåìç, ðåùà ääåãòä åë\"å). àôùøåú æå òåæøú ìäáçéï áãåàø àùø îâéò îîëåúá "
-"îñåéí, îëéì ðåùà îñåéí åòåã..."
-
-msgid ""
-"These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
-msgstr "äâãøåú àìå îùðåú àú úöåâú äúé÷éåú åäöåøä áä äï îðåäìåú."
-
-msgid ""
-"The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
-"headers in any order you want."
-msgstr ""
-"äöåøä áä äåãòåú îñåãøåú åîãôñåú ðéúðú ìñéãåø îçãù åìùéðåé ëê ùéëéìå àú "
-"äëåúøåú ùáøöåðê ìøàåú."
-
-msgid "Message not printable"
-msgstr "ääåãòä ìà ðéúðú ìäãôñä"
-
-msgid "Printer Friendly"
-msgstr "âéøñàú äãôñä"
-
-msgid "CC"
-msgstr "äòú÷éí"
-
-msgid "Print"
-msgstr "äãôñ"
-
-msgid "View Printable Version"
-msgstr "äöâ âéøñàú äãôñä"
-
-msgid "Read:"
-msgstr "ð÷øà:"
-
-msgid "Your message"
-msgstr "ääåãòä ùìê"
-
-msgid "Sent:"
-msgstr "ðùìç:"
-
-#, c-format
-msgid "Was displayed on %s"
-msgstr "ð÷øà á %s"
-
-msgid "less"
-msgstr "ôçåú"
-
-msgid "more"
-msgstr "éåúø"
-
-msgid "Mailer"
-msgstr "úëðéú ãéååø"
-
-msgid "Read receipt"
-msgstr "÷áìä òì ÷øéàä"
-
-msgid "send"
-msgstr "ùìç"
-
-msgid "requested"
-msgstr "îáå÷ù"
-
-msgid ""
-"The message sender has requested a response to indicate that you have read "
-"this message. Would you like to send a receipt?"
-msgstr ""
-"äùåìç ùì ääåãòä áé÷ù ùúùìç ÷áìä áòú ÷øéàú ääåãòä. äàí áøöåðê ìùìåç àìé ÷áìä "
-"ëòú?"
-
-msgid "Send read receipt now"
-msgstr "ùìç ÷áìä òì ÷øéàä òëùéå"
-
-#, fuzzy
-msgid "Search results"
-msgstr "úåöàåú çéôåù"
-
-msgid "Message List"
-msgstr "øùéîú äåãòåú"
-
-msgid "Resume Draft"
-msgstr "äîùê èéåèä"
-
-msgid "Edit Message as New"
-msgstr "òøåê äåãòä ëçãùä"
-
-#, fuzzy
-msgid "View Message"
-msgstr "äöâ äåãòä"
-
-#, fuzzy
-msgid "Forward as Attachment"
-msgstr "îöåøôéí"
-
-msgid "Reply"
-msgstr "äùá"
-
-msgid "Reply All"
-msgstr "äùá ìëì"
-
-msgid "View Full Header"
-msgstr "äöâ ëì äëåúøåú"
-
-msgid "Attachments"
-msgstr "îöåøôéí"
-
-msgid "Folder:"
-msgstr "úé÷éä:"
-
-msgid "edit"
-msgstr "òøåê"
-
-msgid "search"
-msgstr "çéôåù"
-
-msgid "delete"
-msgstr "îç÷"
-
-msgid "Recent Searches"
-msgstr "çéôåùéí àçøåðéí"
-
-msgid "save"
-msgstr "ùîåø"
-
-msgid "forget"
-msgstr "ùëç"
-
-msgid "Current Search"
-msgstr "çéôåù ðåëçé"
-
-msgid "Body"
-msgstr "âåó ääåãòä"
-
-msgid "Everywhere"
-msgstr "ëì äùãåú"
-
-msgid "Search Results"
-msgstr "úåöàåú çéôåù"
-
-msgid "No Messages Found"
-msgstr "ìà ðîöàå äåãòåú"
-
-msgid "You have been successfully signed out."
-msgstr "äúðú÷ú îäîòøëú áäöìçä."
-
-msgid "Click here to log back in."
-msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìäúçáø îçãù."
-
-msgid "Viewing a Business Card"
-msgstr "îöéâ ëøèéñ áé÷åø"
-
-msgid "Title"
-msgstr "ëåúøú"
-
-msgid "Email"
-msgstr "ãåà\"ì"
-
-msgid "Web Page"
-msgstr "ãó áéú"
-
-msgid "Organization / Department"
-msgstr "àéøâåï \\ îçì÷ä"
-
-msgid "Address"
-msgstr "ëúåáú"
-
-msgid "Work Phone"
-msgstr "èìôåï áòáåãä"
-
-msgid "Home Phone"
-msgstr "èìôåï ááéú"
-
-msgid "Cellular Phone"
-msgstr "èìôåï ñìåìøé"
-
-msgid "Fax"
-msgstr "ô÷ñ"
-
-msgid "Note"
-msgstr "ôú÷"
-
-msgid "Add to Addressbook"
-msgstr "äåñó ìñôø ëúåáåú"
-
-msgid "Title & Org. / Dept."
-msgstr "úåàø åàøâåï \\ îçì÷ä"
-
-msgid "Viewing Full Header"
-msgstr "îöéâ ëì äëåúøåú"
-
-msgid "Viewing a text attachment"
-msgstr "îöéâ è÷ñè îöåøó"
-
-#~ msgid "Viewing a message attachment"
-#~ msgstr "îöéâ îöåøó ìäåãòä"
-
-#~ msgid "Save to:"
-#~ msgstr "äòáø àì:"
-
-#~ msgid "Cc:"
-#~ msgstr "äòú÷éí:"
-
-#~ msgid "Bcc:"
-#~ msgstr "äòú÷éí òéååøéí:"
-
-#~ msgid "<No subject>"
-#~ msgstr ">ììà ðåùà<"
-
-#~ msgid "Enable request/confirm reading"
-#~ msgstr "àôùø á÷ùú\\àéùåø ÷øéàä"
-
-#~ msgid "Use receive date for sort"
-#~ msgstr "äùúîù áúàøéê ä÷áìä ìîéåï"
-
-#~ msgid "Use References header for thread sort"
-#~ msgstr "äùúîù áëåúøåú äòøä ìîéåï"
-
-#~ msgid "There was an error contacting the mail server."
-#~ msgstr "äéúä ùâéàä áéöéøú ÷ùø òí ùøú äãåàø."
-
-#~ msgid "Contact your administrator for help."
-#~ msgstr "öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú ì÷áìú òæøä."
-
-#~ msgid "No Messages found"
-#~ msgstr "ìà ðîöàå äåãòåú"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please contact your system administrator and report the following error:"
-#~ msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì äùâéàä äáàä."
-
-#~ msgid "No To Address"
-#~ msgstr "çñø îëåúá (àì)"
-
-#~ msgid "Found"
-#~ msgstr "ðîöà"
-
-#~ msgid "messages"
-#~ msgstr "äåãòåú"
-
-#~ msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
-#~ msgstr "ùâéàä áôòðåç îáðä ñåâ ÷åáõ. àðà ãååç òì áàâ æä!"
-
-#~ msgid "Submit message"
-#~ msgstr "ùìç äåãòä"
-
-#~ msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
-#~ msgstr "ðéñéúé ìáöò àú %s, àáì äåà äçæéø:"
-
-#~ msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
-#~ msgstr "SquirrelSpell ìà îåâãø ðëåï"
-
-#~ msgid "SquirrelSpell Results"
-#~ msgstr "úåöàåú SquirrelSpell"
-
-#~ msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
-#~ msgstr "áãé÷ àéåú äñúééîä. ìáöò ùéðåééí?"
-
-#~ msgid "No changes were made."
-#~ msgstr "ìà ðòùå ùéðåééí."
-
-#~ msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
-#~ msgstr "ùåîø ëòú àú äîéìåï äàéùé ùìê... àðà äîúï."
-
-#~ msgid "Found %s errors"
-#~ msgstr "ðîöàå %s ùâéàåú"
-
-#~ msgid "Line with an error:"
-#~ msgstr "ùåøä òí ùâéàä:"
-
-#~ msgid "Error:"
-#~ msgstr "ùâéàä:"
-
-#~ msgid "Suggestions"
-#~ msgstr "äöòåú"
-
-#~ msgid "Change to:"
-#~ msgstr "ùðä ì:"
-
-#~ msgid "Occurs times:"
-#~ msgstr "îñôø çæøåú:"
-
-#~ msgid "Change this word"
-#~ msgstr "ùðä îéìä æå"
-
-#~ msgid "Change"
-#~ msgstr "ùðä"
-
-#~ msgid "Change ALL occurances of this word"
-#~ msgstr "ùðä àú ëì äî÷øéí ìîéìä æå"
-
-#~ msgid "Change All"
-#~ msgstr "ùðä äëì"
-
-#~ msgid "Ignore this word"
-#~ msgstr "äúòìí îîìä æå"
-
-#~ msgid "Ignore"
-#~ msgstr "äúòìí"
-
-#~ msgid "Ignore ALL occurances this word"
-#~ msgstr "äúòìí îëì äî÷øéí ìîéìä æå"
-
-#~ msgid "Ignore All"
-#~ msgstr "äúòìí îäëì"
-
-#~ msgid "Add this word to your personal dictionary"
-#~ msgstr "äåñó îéìä æå ìîéìåï äàéùé ùìê"
-
-#~ msgid "Add to Dic"
-#~ msgstr "äåñó ìîéìåï"
-
-#~ msgid "Close and Commit"
-#~ msgstr "ñâåø åáöò"
-
-#~ msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
-#~ msgstr ""
-#~ "áãé÷ú äàéåú ìà äåùìîä. äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìñâåø åìáöò àú äùéðåééí?"
-
-#~ msgid "Close and Cancel"
-#~ msgstr "ñâåø åáèì"
-
-#~ msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
-#~ msgstr ""
-#~ "áãé÷ú äàéåú ìà äåùìîä. äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìñâåø åìáèì àú äùéðåééí?"
-
-#~ msgid "No errors found"
-#~ msgstr "ìà ðîöàå ùâéàåú"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
-#~ "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
-#~ msgstr ""
-#~ "äîéìåï äàéùé ùìê <strong>äåöôï</strong> åäåà îàåçñï ëòú <strong>áöåøä "
-#~ "îàåáèçú</strong>."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
-#~ "stored as <strong>clear text</strong>."
-#~ msgstr ""
-#~ "äîéìåï äàéùé ùìê <strong>ôåòðç</strong> åäåà îàåçñï ëòú <strong>áöåøä "
-#~ "øâéìä</strong>."
-
-#~ msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
-#~ msgstr "äâãøåú äöôðä ìîéìåï àéùé"
-
-#~ msgid "Your personal dictionary was erased."
-#~ msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê ðîç÷."
-
-#~ msgid "Dictionary Erased"
-#~ msgstr "îéìåï ðîç÷"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
-#~ "\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
-#~ msgstr ""
-#~ "äîéìåï äàéùé ùìê ðîç÷. àðà ñâåø çìåï æä åìçõ ùåá òì äëôúåø \"áãå÷ àéåú\" "
-#~ "áëãé ìäúçéì îçãù àú áãé÷ú äàéåú."
-
-#~ msgid "Close this Window"
-#~ msgstr "ñâåø çìåï æä"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
-#~ "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
-#~ msgstr ""
-#~ "äîéìåï äàéùé ùìê äåöôï îçãù áäöìçä. ëòú çæåø ìúôøéè &quot;àôùøåéåú áåã÷ "
-#~ "äàéåú&quot; åáöò àú áçéøúê áùðéú."
-
-#~ msgid "Successful Re-encryption"
-#~ msgstr "äöôðä îçãù îåöìçú"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
-#~ "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
-#~ "over."
-#~ msgstr ""
-#~ "äîéìåï äàéùé ùìê äåöôï îçãù áäöìçä. àðà ñâåø çìåï æä åìçõ òì \"áãå÷ àéåú"
-#~ "\" ùåááëãé ìäúçéì îçãù àú áãé÷ú äàéåú."
-
-#~ msgid "Dictionary re-encrypted"
-#~ msgstr "îéìåï äåöôï ùåá"
-
-#~ msgid "Personal Dictionary"
-#~ msgstr "îéìåï àéùé"
-
-#~ msgid "No words in your personal dictionary."
-#~ msgstr "àéï îéìéí áîéìåï äàéùé ùìê"
-
-#~ msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
-#~ msgstr "àðà áçø àú äîéìéí àùø áøöåðê ìîçå÷ îäîéìåï äàéùé ùìê."
-
-#~ msgid "%s dictionary"
-#~ msgstr "îéìåï %s"
-
-#~ msgid "Delete checked words"
-#~ msgstr "îç÷ îéìéí ðáçøåú"
-
-#~ msgid "Edit your Personal Dictionary"
-#~ msgstr "òøåê àú äîéìåï äàéùé ùìê"
-
-#~ msgid "Please make your selection first."
-#~ msgstr "àðà áöò àú äáçéøä ÷åãí."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
-#~ "format. Proceed?"
-#~ msgstr ""
-#~ "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìäöôéï, åìàçñï áöåøä îåöôðú àú äîéìåï äàéùé ùìê?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
-#~ "format. Proceed?"
-#~ msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìôòðç, åìàçñï áöåøä øâéìä àú äîéìåï äàéùé ùìê?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
-#~ "helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized "
-#~ "and your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted "
-#~ "with the password you use to access your mailbox, making it hard for "
-#~ "anyone to see what is stored in your personal dictionary.</p> "
-#~ "<p><strong>ATTENTION:</strong> If you forget your password, your personal "
-#~ "dictionary will become unaccessible, since it can no longer be decrypted. "
-#~ "If you change your mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and "
-#~ "prompt you for your old password in order to re-encrypt the dictionary "
-#~ "with a new key.</p>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<p>äîéìåï äàéùé ùìê ðîöà ëòú <strong>áîöá îåöôï</strong>. æä òåæø ìùîåø "
-#~ "òì äôøèéåú ùìê áî÷øä åäîéìåï ðâðá. ëøâò äåà îåöôï áòæøú äñéñîà ùì úéáú "
-#~ "äãåàø ùìê, îä ùî÷ùä òì îé ùøåöä ìøàåú àú äîéãò äîàåçñï áîéìåï äàéùé ùìê.</"
-#~ "p> <p><strong>ùéí ìá:</strong> àí ùëçú àú äñéñîà ùìê, äîéìåï äàéùé éäôê "
-#~ "ììà æîéï, îëéååï ùìà ðéúï ìôòðç àú ä÷éãåã. áî÷øä åúùðä àú ñéñîàú äãåàø "
-#~ "ùìê, SquirrelMail éæää æàú åéá÷ù îîê ìäëðéñ àú äñéñîà äéùðä áëãé ìäöôéï "
-#~ "àú äîéìåï áòæøú äñéñîà äçãùä.</p>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
-#~ msgstr "ôòðç áá÷ùä àú äîéìåï äàéùé ùìé åàçñï àåúå áöåøä øâéìä."
-
-#~ msgid "Change crypto settings"
-#~ msgstr "ùðä äâãøåú äöôðä"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. "
-#~ "You may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy "
-#~ "in case the webmail system gets compromized and your personal dictionary "
-#~ "file gets stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and "
-#~ "are hard to decrypt without knowing the correct key (which is your "
-#~ "mailbox password).</p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to "
-#~ "encrypt your personal dictionary, you must remember that it gets &quot;"
-#~ "hashed&quot; with your mailbox password. If you forget your mailbox "
-#~ "password and the administrator changes it to a new value, your personal "
-#~ "dictionary will become useless and will have to be created anew. However, "
-#~ "if you or your system administrator change your mailbox password but you "
-#~ "still have the old password at hand, you will be able to enter the old "
-#~ "key to re-encrypt the dictionary with the new value.</p>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<p>äîéìåï äàéùé ùìê ðîöà ëòú <strong>áîöá øâéì</strong>. àí áøöåðê ìäâï "
-#~ "òì ôøèéåú äîéìåï äàéùé ùìê áî÷øä ùäåà ðâðá, òìééê ìäöéôðå. ëàùø áîöá "
-#~ "îåöôï, úëåìú ä÷åáõ ðøàú îòååúú, å÷ùä ìôòðåç ììà äîôúç (ùäåà ñéñîàú úéáú "
-#~ "äãåàø ùìê).</p> <p><strong>ùéí ìá:</strong> àí äéðê îçìéè ùáøöåðê ìäöôéï "
-#~ "àú äîéìåï äàéùé ùìê, òìééê ìæëåø ùäåà îåöôï áòæøú ñéñîàú úéáú äãåàø ùìê. "
-#~ "áî÷øä åùëçú àú äñéñîà åîðäì äîòøëú ùéðä àåúä, äîéìåï äàéùé ùìê éäéä çñø "
-#~ "ùéîåù åéäéä òìééê ìäúçéì îçãù. áëì àåôï, áî÷øä åîðäì äîòøëú ùéðä àú "
-#~ "äñéñîà ùìê, åäéðê æåëø àú äñéñîà äéùðä, éäéä áéëåìúê ìä÷ìéã àú äñéñîà "
-#~ "äéùðä åìäöôéï îçãù àú äîéìåï áòæøú äñéñîà äçãùä.</p>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
-#~ msgstr "äöôï áá÷ùä àú äîéìåï äàéùé ùìé åàçñï àåúå áöåøä îåöôðú."
-
-#~ msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
-#~ msgstr "îåç÷ àú äøùåîåú äáàåú îäîéìåï <strong>%s</strong>:"
-
-#~ msgid "All done!"
-#~ msgstr "äëì ñåééí!"
-
-#~ msgid "Personal Dictionary Updated"
-#~ msgstr "òåãëï äîéìåï äàéùé"
-
-#~ msgid "No changes requested."
-#~ msgstr "ìà ðúá÷ùå ùéðåééí."
-
-#~ msgid "Please wait, communicating with the server..."
-#~ msgstr "àðà äîúï, éåöø ÷ùø òí äùøú..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
-#~ "message:"
-#~ msgstr "àðà áçø áàéæä îéìåï áøöåðê ìäùúîù ìáãé÷ú äàéåú ùì äåãòä æå:"
-
-#~ msgid "SquirrelSpell Initiating"
-#~ msgstr "îàúçì àú SquirrelSpell"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
-#~ "default dictionary."
-#~ msgstr ""
-#~ "äâãøåú äåúàîå ì: <strong>%s</strong> òí <strong>%s</strong> ëîéìåï áøéøú "
-#~ "äîçãì."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
-#~ msgstr ""
-#~ "îùúîù áîéìåï <strong>%s</strong> (áøéøú îçãì ùì äîòøëú) ìáãé÷ú àéåú."
-
-#~ msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
-#~ msgstr "äâãøåú îéìåï áéðìàåîé òåãëðå"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please check any available international dictionaries which you would "
-#~ "like to use when spellchecking:"
-#~ msgstr "àðà ñîï àú ëì äîéìåðéí äáéðìàåîééí ùáøöåðê ìäùúîù ááãé÷ àéåú:"
-
-#~ msgid "Make this dictionary my default selection:"
-#~ msgstr "äôåê îéìåï æä ìáøéøú äîçãì ùìé:"
-
-#~ msgid "Make these changes"
-#~ msgstr "áöò ùéðåééí àìå"
-
-#~ msgid "Add International Dictionaries"
-#~ msgstr "äåñó îéìåðéí áéðìàåîééí"
-
-#~ msgid "Please choose which options you wish to set up:"
-#~ msgstr "àðà áçø àú äàôùøåéåú ùáøöåðê ìäâãéø:"
-
-#~ msgid "Edit your personal dictionary"
-#~ msgstr "òøåê àú äîéìåï äàéùé ùìê"
-
-#~ msgid "Set up international dictionaries"
-#~ msgstr "äëï îéìåðéí áéðìàåîééí"
-
-#~ msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
-#~ msgstr "äöôï àå ôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê"
-
-#~ msgid "SquirrelSpell Options Menu"
-#~ msgstr "úôøéè àôùøåéåú SquirrelSpell"
-
-#~ msgid "NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant"
-#~ msgstr "NOOP ðëùì. ùøú àéðå úåàí RFC 1939"
-
-#~ msgid "Take Address"
-#~ msgstr "äåñó ëúåáú"
-
-#~ msgid "Address Book Take"
-#~ msgstr "äåñó ìñôø ëúåáåú"
-
-#~ msgid "Left aligned"
-#~ msgstr "îåöîã ìùîàì"
-
-#~ msgid "Centered"
-#~ msgstr "îîåøëæ"
-
-#~ msgid "Right aligned"
-#~ msgstr "îåöîã ìéîéï"
-
-#~ msgid "on the Read screen"
-#~ msgstr "áîñê ä÷øéàä"
-
-#~ msgid "Hide the box"
-#~ msgstr "äñúø àú ä÷åôñà"
-
-#~ msgid "Try to verify addresses"
-#~ msgstr "ðñä ìååãà ëúåáú ãåà\"ì"