Added Greek locale. Thanks to George P. Kremmydas
authortokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Fri, 21 Feb 2003 11:36:33 +0000 (11:36 +0000)
committertokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Fri, 21 Feb 2003 11:36:33 +0000 (11:36 +0000)
<george at kefalonia-ithaki.gr> and Alexandros Vellis <avel at noc.uoa.gr>

git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@4535 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

ChangeLog
locale/el_GR/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
locale/el_GR/LC_MESSAGES/squirrelmail.po

index a8672d25f9ca0ad530da734970f76a4b1169827b..7e55a934d6468adf563f39fa15fcf4cd78cbcf37 100644 (file)
--- a/ChangeLog
+++ b/ChangeLog
@@ -17,6 +17,8 @@ Version 1.4.0 CVS
   - Fix for date/time display in certain timezones
   - Fix some features of login.php that are used by some plugins and was broken
     by register_globals = off.
+  - Added Greek locale. Thanks to George P. Kremmydas 
+    <george at kefalonia-ithaki.gr> and Alexandros Vellis <avel at noc.uoa.gr>
   
 Version 1.4.0 RC 2a
 -------------------
index 4f9ceea0ae7acecd6d174e64f30fd646d4507fd3..c2cd0542794a2a6597423f1e0ed96ec44d772607 100644 (file)
Binary files a/locale/el_GR/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and b/locale/el_GR/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo differ
index 11e6ba7462446550b7d033b859b04047f964ca97..a4549e4b6df26697e065b829fd5a22957401aa22 100644 (file)
@@ -1,17 +1,18 @@
-# Translation of Squirrelmail to Hellenic (Greek)
-# Copyright (c) 1999-2002 The Squirrelmail Development Team
-# Alexandros Vellis <avel@noc.uoa.gr>, 2003.
-#
+# Translation of Squirrelmail interface to Hellenic (Greek)
+# Copyright (c) 1999-2003 The Squirrelmail Development Team
+# "George P. Kremmydas" <george@kefalonia-ithaki.gr>, 2004.
+# Proofreading & some help by Alexandros Vellis <avel@noc.uoa.gr>
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: $Id$\n"
-"POT-Creation-Date: 2002-12-07 18:05+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-01-03 21:48+0100\n"
-"Last-Translator: Alexandros Vellis <avel@noc.uoa.gr>\n"
-"Language-Team: Squirrelmail i18n team <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
+"Project-Id-Version: $Id$ "
+"POT-Creation-Date: 2003-01-25 09:07+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-02-18 22:52+0200\n"
+"Last-Translator: George P. Kremmydas <george@kefalonia-ithaki.gr>\n"
+"Language-Team: Greek Squirrelmail i18n team <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-7\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
 
 msgid "Address Book"
 msgstr "Âéâëßï Äéåõèýíóåùí"
@@ -23,114 +24,107 @@ msgid "Name"
 msgstr "¼íïìá"
 
 msgid "E-mail"
-msgstr "Email"
+msgstr "E-mail"
 
 msgid "Info"
 msgstr "Ðëçñïöïñßåò"
 
 msgid "Source"
-msgstr ""
+msgstr "ÐçãÞ"
 
 msgid "To"
 msgstr "Ðñïò"
 
 msgid "Cc"
-msgstr "Êïéí"
+msgstr "Êïéíïðïßçóç"
 
 msgid "Bcc"
-msgstr ""
+msgstr "ÊñõöÞ Êïéíïð."
 
 msgid "Use Addresses"
-msgstr ""
+msgstr "×ñÞóç Äéåõèýíóåùí"
 
 msgid "Address Book Search"
-msgstr ""
+msgstr "ÁíáæÞôçóç Âéâëßïõ Äéåõèýíóåùí"
 
 msgid "Search for"
-msgstr "Åýñåóç ãéá"
+msgstr "ÁíáæÞôçóç ãéá"
 
 msgid "in"
-msgstr "óôï"
+msgstr "óå"
 
 msgid "All address books"
-msgstr ""
+msgstr "¼ëá ôá âéâëßá Äéåõèýíóåùí"
 
 msgid "Search"
-msgstr "Åýñåóç"
+msgstr "ÁíáæÞôçóç"
 
 msgid "List all"
-msgstr ""
+msgstr "Ðáñïõóßáóç üëùí"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to list addresses from %s"
-msgstr ""
+msgstr "Áäýíáôïí íá ðáñïõóéáóôïýí äéåõèýíóåéò áðü %s"
 
 msgid "Your search failed with the following error(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Ç áíáæÞôçóç óáò áðÝôõ÷å ìå ôá áêüëïõèï(-á) óöÜëìá(ôá)"
 
 msgid "No persons matching your search was found"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí âñÝèçêå êáíÝíá Üôïìï ðïõ íá ôáéñéÜæåé ìå ôçí áíáæÞôçóç óáò"
 
 msgid "Return"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðéóôñïöÞ"
 
 msgid "Close"
 msgstr "Êëåßóéìï"
 
 msgid "Nickname"
-msgstr ""
+msgstr "Øåõäþíõìï"
 
 msgid "Must be unique"
-msgstr ""
+msgstr "ÐñÝðåé íá åßíáé ìïíáäéêü"
 
 msgid "E-mail address"
-msgstr ""
+msgstr "Äéåýèõíóç E-mail"
 
 msgid "First name"
-msgstr ""
+msgstr "¼íïìá"
 
 msgid "Last name"
-msgstr ""
+msgstr "Åðþíõìï"
 
 msgid "Additional info"
-msgstr ""
+msgstr "Ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò"
 
 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
 msgstr ""
+"Äåí Ý÷åé ïñéóèåß êáíÝíá âéâëßï äéåõèýíóåùí. ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí äéá÷åéñéóôÞ "
+"ôïõ óõóôÞìáôïò."
 
 msgid "You can only edit one address at the time"
-msgstr ""
+msgstr "Ìðïñåßôå íá ôñïðïðïéÞóåôå ìüíï ìéá äéåýèõíóç êÜèå öïñÜ"
 
 msgid "Update address"
-msgstr ""
+msgstr "ÅíçìÝñùóç äéåýèõíóçò"
 
 msgid "ERROR"
-msgstr "ËÁÈÏÓ"
+msgstr "ÓÖÁËÌÁ"
 
 msgid "Unknown error"
-msgstr "¶ãíùóôï ëÜèïò"
+msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá"
 
 msgid "Add address"
-msgstr ""
+msgstr "ÐñïóèÞêç äéåýèõíóçò"
 
 msgid "Edit selected"
-msgstr ""
+msgstr "Ôñïðïðïßçóç åðéëåãìÝíùí"
 
 msgid "Delete selected"
-msgstr ""
+msgstr "ÄéáãñáöÞ åðéëåãìÝíùí"
 
 #, c-format
 msgid "Add to %s"
-msgstr ""
-
-msgid "Draft Email Saved"
-msgstr ""
-
-msgid "Could not move/copy file. File not attached"
-msgstr ""
-
-msgid "Original Message"
-msgstr ""
+msgstr "ÐñïóèÞêç óôï %s"
 
 msgid "Subject"
 msgstr "ÈÝìá"
@@ -139,13 +133,24 @@ msgid "From"
 msgstr "Áðü"
 
 msgid "Date"
-msgstr "Çì/íßá"
+msgstr "Çìåñïìçíßá"
 
-msgid "Draft Saved"
+msgid "Original Message"
+msgstr "Áñ÷éêü ÌÞíõìá"
+
+msgid "Draft Email Saved"
+msgstr "Ôï ðñü÷åéñï Email Áðïèçêåýôçêå"
+
+msgid "Could not move/copy file. File not attached"
 msgstr ""
+"Áäýíáôç ç ìåôáêßíçóç/áíôéãñáöÞ ôïõ áñ÷åßïõ. Ôá áñ÷åßï äåí Ý÷åé ðñïóáñôçèåß "
+"óôá óõíçììÝíá."
+
+msgid "Draft Saved"
+msgstr "Ðñü÷åéñï Áðïèçêåýôçêå"
 
 msgid "Your Message has been sent"
-msgstr ""
+msgstr "Ôï ÌÞíõìá óáò Ý÷åé áðïóôáëåß"
 
 msgid "From:"
 msgstr "Áðü:"
@@ -154,10 +159,10 @@ msgid "To:"
 msgstr "Ðñïò:"
 
 msgid "CC:"
-msgstr "Êïéí.:"
+msgstr "Êïéíïðïßçóç:"
 
 msgid "BCC:"
-msgstr "Ê.Êïéí.:"
+msgstr "ÊñõöÞ Êïéíïð.:"
 
 msgid "Subject:"
 msgstr "ÈÝìá:"
@@ -166,13 +171,13 @@ msgid "Send"
 msgstr "ÁðïóôïëÞ"
 
 msgid "Attach:"
-msgstr "Åðéóýíáøç:"
+msgstr "ÓõíçììÝíá:"
 
 msgid "Add"
-msgstr "Ðñüóèåóå"
+msgstr "ÐñïóèÞêç"
 
 msgid "Delete selected attachments"
-msgstr ""
+msgstr "ÄéáãñáöÞ åðéëåãìÝíùí óõíçììÝíùí"
 
 msgid "Priority"
 msgstr "Ðñïôåñáéüôçôá"
@@ -187,13 +192,13 @@ msgid "Low"
 msgstr "×áìçëÞ"
 
 msgid "Receipt"
-msgstr "Áðüäåéîç ÐáñáëáâÞò"
+msgstr "ËÞøç"
 
-msgid "On read"
-msgstr "Óôçí áíÜãíùóç"
+msgid "On Read"
+msgstr "Ìå ôçí ÁíÜãíùóç"
 
 msgid "On Delivery"
-msgstr "Óôçí ðáñÜäïóç"
+msgstr "Ìå ôçí ÐáñÜäïóç"
 
 msgid "Signature"
 msgstr "ÕðïãñáöÞ"
@@ -202,149 +207,148 @@ msgid "Addresses"
 msgstr "Äéåõèýíóåéò"
 
 msgid "Save Draft"
-msgstr ""
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç Ðñï÷åßñïõ"
 
 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
-msgstr ""
+msgstr "Äåí Ý÷åôå óõìðëçñþóåé ôï ðåäßï \"Ðñïò:\"."
 
 msgid "said"
-msgstr ""
+msgstr "åßðå"
 
 msgid "quote"
-msgstr ""
+msgstr "áíÝöåñå"
 
 msgid "who"
-msgstr ""
+msgstr "ðïéüò"
 
-msgid "Viewing a text attachment"
-msgstr ""
-
-msgid "View message"
-msgstr ""
-
-msgid "Download this as a file"
-msgstr ""
+msgid "Draft folder"
+msgstr "ÖÜêåëïò Ðñü÷åéñá"
 
-msgid "Viewing a message attachment"
-msgstr ""
-
-msgid "Date:"
-msgstr "Çì/íßá:"
+msgid "Server replied: "
+msgstr "Áðüêñéóç åîõðçñåôçôÞ:"
 
-msgid "Cc:"
-msgstr "Êïéí:"
+msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
+msgstr "Ìç Ýãêõñï üíïìá öáêÝëïõ.  Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå Ýíá äéáöïñåôéêü üíïìá."
 
-msgid "Bcc:"
-msgstr "Ê. Êïéí.:"
+msgid "Click here to go back"
+msgstr "ÊÜíôå êëéê åäþ ãéá íá åðéóôñÝøåôå ðßóù."
 
-msgid "more"
-msgstr "ðåñéóóüôåñá"
+msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
+msgstr "Äåí Ý÷åôå åðéëÝîåé êÜðïéïí öÜêåëï ãéá äéáãñáöÞ. Ðáñáêáëþ êÜíôå ôï."
 
-msgid "less"
-msgstr "ëéãüôåñá"
+msgid "Delete Folder"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ ÖáêÝëïõ"
 
-msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
-msgstr "ËÜèïò üíïìá öáêÝëïõ. Ðáñáêáëþ äéáëÝîôå Ýíá äéáöïñåôéêü üíïìá."
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to delete %s?"
+msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï óõìâÜí %s;"
 
-msgid "Click here to go back"
-msgstr ""
+msgid "Yes"
+msgstr "Íáé"
 
-msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
-msgstr ""
+msgid "No"
+msgstr "¼÷é"
 
 msgid "Folders"
 msgstr "ÖÜêåëïé"
 
 msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr ""
+msgstr "Åðéôõ÷Þò ÅããñáöÞ!"
 
 msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr ""
+msgstr "Åðéôõ÷Þò ÄéáãñáöÞ!"
 
 msgid "Deleted folder successfully!"
-msgstr ""
+msgstr "Åðéôõ÷Þò äéáãñáöÞ öáêÝëïõ"
 
 msgid "Created folder successfully!"
-msgstr ""
+msgstr "Åðéôõ÷Þò äçìéïõñãßá öáêÝëïõ!"
 
 msgid "Renamed successfully!"
-msgstr ""
+msgstr "Åðéôõ÷Þò ìåôïíïìáóßá!"
+
+msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
+msgstr "Áíåðéôõ÷Þò ÄéáãñáöÞ - ï öÜêåëïò äåí õðÜñ÷åé."
 
 msgid "refresh folder list"
-msgstr ""
+msgstr "áíáíÝùóç êáôáëüãïõ öáêÝëùí"
 
 msgid "Create Folder"
-msgstr ""
+msgstr "Äçìéïõñãßá ÖáêÝëïõ"
 
 msgid "as a subfolder of"
-msgstr ""
+msgstr "ùò õðïöÜêåëïò ôïõ"
 
 msgid "None"
-msgstr ""
+msgstr "ÊáíÝíá"
 
 msgid "Let this folder contain subfolders"
-msgstr ""
+msgstr "Íá ðåñéÝ÷åé áõôüò ï öÜêåëïò õðïöáêÝëïõò"
 
 msgid "Create"
-msgstr ""
+msgstr "Äçìéïõñãßá"
 
 msgid "Rename a Folder"
-msgstr ""
+msgstr "Ìåôïíïìáóßá åíüò ÖáêÝëïõ"
 
 msgid "Select a folder"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðéëïãÞ åíüò ÖáêÝëïõ"
 
 msgid "Rename"
-msgstr ""
+msgstr "Ìåôïíïìáóßá"
 
 msgid "No folders found"
-msgstr ""
-
-msgid "Delete Folder"
-msgstr "ÄéáãñáöÞ ÖáêÝëïõ"
+msgstr "Äåí âñÝèçêáí öÜêåëïé"
 
 msgid "Delete"
 msgstr "ÄéáãñáöÞ"
 
 msgid "Unsubscribe"
-msgstr ""
+msgstr "Áêýñùóç ÅããñáöÞò"
 
 msgid "Subscribe"
-msgstr ""
+msgstr "ÅããñáöÞ"
 
 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí âñÝèçêáí öÜêåëïé ãéá ôïõò ïðïßïõò íá áêõñùèåß ç åããñáöÞ!"
 
 msgid "No folders were found to subscribe to!"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí âñÝèçêáí öÜêåëïé ãéá íá ãßíåé ç åããñáöÞ!"
+
+msgid "Subscribe to:"
+msgstr "ÅããñáöÞ:"
 
 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
-msgstr ""
+msgstr "Äåí Ý÷åôå åðéëÝîåé öÜêåëï ãéá ìåôïíïìáóßá. Ðáñáêáëþ êÜíôå ôï."
 
 msgid "Rename a folder"
-msgstr ""
+msgstr "Ìåôïíïìáóßá öáêÝëïõ"
 
 msgid "New name:"
-msgstr ""
+msgstr "ÍÝï üíïìá:"
 
 msgid "Submit"
-msgstr ""
+msgstr "ÕðïâïëÞ"
 
 msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
-msgstr ""
+msgstr "ÓÖÁËÌÁ: Ôá áñ÷åßá âïÞèåéáò äåí åßíáé óôçí óùóôÞ ìïñöÞ!"
 
 msgid "Help"
 msgstr "ÂïÞèåéá"
 
 #, c-format
-msgid "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English instead."
-msgstr "Ç âïÞèåéá äåí Ý÷åé ìåôáöñáóôåß óôá %s. Èá åìöáíéóôåß óôá ÁããëéêÜ."
+msgid ""
+"The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
+"instead."
+msgstr ""
+"Ç âïÞèåéá äåí Ý÷åé ìåôáöñáóôåß óôá %s.  Ãé áõôü ôï ëüãï èá åìöáíéóôåß óôá "
+"ÁããëéêÜ."
 
 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
-msgstr ""
+msgstr "ÊÜðïéá Þ üëá ôá Ýããñáöá âïÞèåéáò äåí õðÜñ÷ïõí!"
 
 msgid "Table of Contents"
-msgstr ""
+msgstr "Ðßíáêáò Ðåñéå÷ïìÝíùí"
 
 msgid "Previous"
 msgstr "Ðñïçãïýìåíï"
@@ -353,38 +357,49 @@ msgid "Next"
 msgstr "Åðüìåíï"
 
 msgid "Top"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðÜíù"
 
 msgid "Viewing an image attachment"
-msgstr ""
+msgstr "ÅìöÜíéóç óõíçììÝíïõ óå ìïñöÞ åéêüíáò"
+
+msgid "View message"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ìçíýìáôïò"
+
+msgid "Download this as a file"
+msgstr "ÊáôÝâáóìá ùò áñ÷åßï"
+
+msgid "Not available"
+msgstr "Mç äéáèÝóéìï"
 
 msgid "INBOX"
-msgstr ""
+msgstr "ÅÉÓÅÑ×ÏÌÅÍÁ"
 
-#, fuzzy
 msgid "purge"
-msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
+msgstr "purge"
 
 msgid "Last Refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Ôåëåõôáßá ÅíçìÝñùóç"
+
+msgid "Save folder tree"
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç äÝíôñïõ öáêÝëùí"
 
 msgid "Login"
-msgstr ""
+msgstr "Óýíäåóç"
 
 #, c-format
 msgid "%s Logo"
-msgstr ""
+msgstr "%s Ëïãüôõðï"
 
 #, c-format
 msgid "SquirrelMail version %s"
 msgstr "SquirrelMail Ýêäïóç %s"
 
 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
-msgstr "Áðü ôçí ÏìÜäá ÁíÜðôõîçò ôïõ Squirrelmail"
+msgstr "Áðü ôçí ÏìÜäá ÁíÜðôõîçò ôïõ SquirrelMail"
 
 #, c-format
 msgid "%s Login"
-msgstr ""
+msgstr "%s Óýíäåóç"
 
 msgid "Name:"
 msgstr "¼íïìá:"
@@ -392,2463 +407,3206 @@ msgstr "
 msgid "Password:"
 msgstr "Êùäéêüò:"
 
-msgid "<No subject>"
-msgstr "<×ùñßò èÝìá>"
-
 msgid "No messages were selected."
-msgstr ""
+msgstr "Äåí åðåëÝãçóáí ìçíýìáôá."
 
-msgid "General Display Options"
-msgstr ""
+msgid "Options"
+msgstr "ÅðéëïãÝò"
 
-msgid "Theme"
-msgstr ""
+msgid "Message Highlighting"
+msgstr "ÌáñêÜñéóìá ÌçíõìÜôùí"
 
-msgid "Default"
-msgstr ""
+msgid "New"
+msgstr "ÍÝï"
 
-msgid "Custom Stylesheet"
-msgstr ""
+msgid "Done"
+msgstr "¸ãéíå"
 
-msgid "Language"
-msgstr ""
+msgid "To or Cc"
+msgstr "Ðñïò ç Êïéíïðïßçóç"
 
-msgid "Use Javascript"
-msgstr ""
+msgid "subject"
+msgstr "èÝìá"
 
-msgid "Autodetect"
-msgstr ""
+msgid "Edit"
+msgstr "Åðåîåñãáóßá"
 
-msgid "Always"
-msgstr ""
+msgid "No highlighting is defined"
+msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß ìáñêÜñéóìá"
 
-msgid "Never"
-msgstr ""
+msgid "Identifying name"
+msgstr "¼íïìá Ôáõôïðïßçóçò"
 
-msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr ""
+msgid "Color"
+msgstr "×ñþìá"
 
-msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr ""
+msgid "Dark Blue"
+msgstr "Óêïýñï ÌðëÝ"
 
-msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr ""
+msgid "Dark Green"
+msgstr "Óêïýñï ÐñÜóéíï"
 
-msgid "Enable Page Selector"
-msgstr ""
+msgid "Dark Yellow"
+msgstr "Óêïýñï Êßôñéíï"
 
-msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr ""
+msgid "Dark Cyan"
+msgstr "Óêïýñï Êõáíü"
 
-msgid "Message Display and Composition"
-msgstr ""
+msgid "Dark Magenta"
+msgstr "Óêïýñï ÌáôæÝíôá"
 
-msgid "Wrap Incoming Text At"
-msgstr ""
+msgid "Light Blue"
+msgstr "Áíïé÷ôü ÌðëÝ"
 
-msgid "Size of Editor Window"
-msgstr ""
+msgid "Light Green"
+msgstr "Áíïé÷ôü ÐñÜóéíï"
 
-msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr ""
+msgid "Light Yellow"
+msgstr "Áíïé÷ôü Êßôñéíï"
 
-msgid "Before headers"
-msgstr ""
+msgid "Light Cyan"
+msgstr "Áíïé÷ôü Êõáíü"
 
-msgid "Between headers and message body"
-msgstr ""
+msgid "Light Magenta"
+msgstr "Áíïé÷ôü ÌáôæÝíôá"
 
-msgid "After message body"
-msgstr ""
+msgid "Dark Gray"
+msgstr "Óêïýñï Ãêñé"
 
-msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr ""
+msgid "Medium Gray"
+msgstr "Ìåóáßï Ãêñé"
 
-msgid "Javascript"
-msgstr ""
+msgid "Light Gray"
+msgstr "Áíïé÷ôü Ãêñé"
 
-msgid "HTML"
-msgstr ""
+msgid "White"
+msgstr "Ëåõêü"
 
-msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr ""
+msgid "Other:"
+msgstr "¶ëëï:"
 
-msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr ""
+msgid "Ex: 63aa7f"
+msgstr "Ð÷: 63aa7f"
 
-msgid "Include CCs when forwarding messages"
-msgstr ""
+msgid "Matches"
+msgstr "ÅããñáöÝò ðïõ ôáéñéÜæïõí"
 
-msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Alternate Identity %d"
+msgstr "Åíáëëáóóüìåíç Ôáõôüôçôá %d"
 
-msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr ""
+msgid "Advanced Identities"
+msgstr "Ðñï÷ùñçìÝíåò Ôáõôüôçôåò"
 
-msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
-msgstr ""
+msgid "Default Identity"
+msgstr "Åî ïñéóìïý ôáõôüôçôá"
 
-msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr ""
+msgid "Add a New Identity"
+msgstr "ÐñïóèÞêç ÍÝáò Ôáõôüôçôáò"
 
-msgid "Enable request/confirm reading"
-msgstr ""
+msgid "Full Name"
+msgstr "ÐëÞñåò ¼íïìá"
 
-msgid "Always compose in a new window"
-msgstr ""
+msgid "E-Mail Address"
+msgstr "Äéåýèõíóç E-Mail"
 
-msgid "Width of compose window"
-msgstr ""
+msgid "Reply To"
+msgstr "ÁðÜíôçóç Ðñïò"
 
-msgid "Height of compose window"
-msgstr ""
+msgid "Save / Update"
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç / ÅíçìÝñùóç"
 
-msgid "Append signature before reply/forward text"
-msgstr ""
+msgid "Make Default"
+msgstr "Íá Ãßíåé Åî ïñéóìïý"
 
-msgid "Use receive date for sort"
-msgstr ""
+msgid "Move Up"
+msgstr "Ìåôáêßíçóç ÅðÜíù"
 
-msgid "Use References header for thread sort"
-msgstr ""
+msgid "Index Order"
+msgstr "ÓåéñÜ Êáôáëüãïõ"
 
-msgid "Special Folder Options"
-msgstr ""
+msgid "Checkbox"
+msgstr "ÔåôñÜãùíï ÅðéëïãÞò"
 
-msgid "Folder Path"
-msgstr ""
+msgid "Flags"
+msgstr "Óçìáßåò"
 
-msgid "Do not use Trash"
-msgstr ""
+msgid "Size"
+msgstr "ÌÝãåèïò"
 
-msgid "Trash Folder"
+msgid ""
+"The index order is the order that the columns are arranged in the message "
+"index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
+"fit your needs."
 msgstr ""
+"Ç óåéñÜ êáôáëüãïõ åßíáé ç óåéñÜ ìå ôçí ïðïßá äéáôÜóóïíôáé ïé óôÞëåò óôïí "
+"êáôÜëïãï ìçíõìÜôùí.  Ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå, íá áöáéñÝóåôå êáé íá "
+"ìåôáêéíÞóåôå óôÞëåò ãéá ôçí ðñïóáñìïãÞ óôéò áíÜãêåò óáò."
 
-msgid "Do not use Sent"
-msgstr ""
+msgid "up"
+msgstr "ðÜíù"
 
-msgid "Sent Folder"
-msgstr ""
+msgid "down"
+msgstr "êÜôù"
 
-msgid "Do not use Drafts"
-msgstr ""
+msgid "remove"
+msgstr "áöáßñåóç"
 
-msgid "Draft Folder"
-msgstr ""
+msgid "Return to options page"
+msgstr "ÅðéóôñïöÞ óôçí óåëßäá åðéëïãþí"
 
-msgid "Folder List Options"
-msgstr ""
+msgid "Personal Information"
+msgstr "ÐñïóùðéêÝò Ðëçñïöïñßåò"
 
-msgid "Location of Folder List"
-msgstr ""
+msgid "Display Preferences"
+msgstr "ÐñïôéìÞóåéò ÅìöÜíéóçò"
 
-msgid "Left"
-msgstr ""
+msgid "Folder Preferences"
+msgstr "ÐñïôéìÞóåéò ÖáêÝëùí"
 
-msgid "Right"
-msgstr ""
+msgid "Successfully Saved Options"
+msgstr "Åðéôõ÷Þò ÁðïèÞêåõóç Åðéëïãþí"
 
-msgid "pixels"
-msgstr ""
+msgid "Refresh Folder List"
+msgstr "ÁíáíÝùóç Ëßóôáò ÖáêÝëùí"
 
-msgid "Width of Folder List"
-msgstr ""
+msgid "Refresh Page"
+msgstr "ÁíáíÝùóç Óåëßäáò"
 
-msgid "Minutes"
+msgid ""
+"This contains personal information about yourself such as your name, your "
+"email address, etc."
 msgstr ""
+"ÐåñéÝ÷åé ðñïóùðéêÝò ðëçñïöïñßåò ãéá åóÜò üðùò ôï üíïìá óáò, ç çëåêôñïíéêÞ "
+"óáò äéåýèõíóç êëð."
 
-msgid "Seconds"
+msgid ""
+"You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
+"you, such as the colors, the language, and other settings."
 msgstr ""
+"Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôïí ôñüðï åìöÜíéóçò ôïõ SquirrelMail êáé ôïõ ðùò "
+"ðáñïõóéÜæåé ðëçñïöïñßåò ðñïò åóÜò, üðùò ÷ñþìáôá, ôç ãëþóóá êáé Üëëåò "
+"ñõèìßóåéò."
 
-msgid "Minute"
+msgid ""
+"Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
+"colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
+"messages are from, especially for mailing lists."
 msgstr ""
+"Ìå âÜóç äåäïìÝíá êñéôÞñéá, ôá åéóåñ÷üìåíá ìçíýìáôá ìðïñïýí íá Ý÷ïõí "
+"äéáöïñåôéêü ÷ñþìáôá öüíôïõ óôçí ëßóôá ìçíõìÜôùí. Áõôü âïçèÜåé óôï íá "
+"äéáêñßíåôáé áðü ðïéüí åßíáé ôï ìÞíõìá, éäéáßôåñá ãéá ëßóôåò ìçíõìÜôùí "
+"(mailing lists)."
 
-msgid "Auto Refresh Folder List"
+msgid "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
 msgstr ""
+"ÁõôÝò ïé ñõèìßóåéò áëëÜæïõí ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ãßíåôáé ç åìöÜíéóç êáé ç "
+"ìåôá÷åßñéóç ôùí öáêÝëùí óáò."
 
-msgid "Enable Unread Message Notification"
+msgid ""
+"The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
+"headers in any order you want."
 msgstr ""
+"Ç óåéñÜ ôïõ êáôáëüãïõ ìçíõìÜôùí ìðïñåß íá åðáíáäéáôá÷èåß êáé íá áëëÜîåé þóôå "
+"íá ðåñéÝ÷åé êåöáëßäåò ìå ïðïéáäÞðïôå óåéñÜ èÝëåôå."
 
-msgid "No Notification"
-msgstr ""
+msgid "Message not printable"
+msgstr "Ìç åêôõðþóéìï ìÞíõìá"
 
-msgid "Only INBOX"
-msgstr ""
+msgid "Printer Friendly"
+msgstr "Öéëéêü ãéá Åêôýðùóç"
 
-msgid "All Folders"
-msgstr ""
+msgid "CC"
+msgstr "Áíôßãñáöï"
 
-msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr ""
+msgid "Print"
+msgstr "Åêôýðùóç"
 
-msgid "Only Unseen"
-msgstr ""
+msgid "View Printable Version"
+msgstr "Äåßôå Åêôõðþóéìç ¸êäïóç"
 
-msgid "Unseen and Total"
-msgstr ""
+msgid "Read:"
+msgstr "ÄéáâáóìÝíï:"
 
-msgid "Enable Collapsable Folders"
-msgstr ""
+msgid "Your message"
+msgstr "Ôï ìÞíõìá óáò"
 
-msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr ""
+msgid "Sent:"
+msgstr "ÁðåóôáëìÝíï:"
 
-msgid "No Clock"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Was displayed on %s"
+msgstr "Åìöáíßóôçêå %s"
 
-msgid "Hour Format"
-msgstr ""
+msgid "less"
+msgstr "ëéãüôåñá"
 
-msgid "12-hour clock"
-msgstr ""
+msgid "more"
+msgstr "ðåñéóóüôåñá"
 
-msgid "24-hour clock"
-msgstr ""
+msgid "Unknown sender"
+msgstr "¶ãíùóôïò áðïóôïëÝáò"
 
-msgid "Memory Search"
-msgstr ""
+msgid "Mailer"
+msgstr "Mailer"
 
-msgid "Disabled"
-msgstr ""
+msgid "Read receipt"
+msgstr "ÁíÜãíùóç áðüäåéîçò"
 
-msgid "Options"
-msgstr "ÅðéëïãÝò"
+msgid "send"
+msgstr "áðïóôïëÞ"
 
-msgid "Message Highlighting"
-msgstr ""
+msgid "requested"
+msgstr "áéôïýìåíï"
 
-msgid "New"
+msgid ""
+"The message sender has requested a response to indicate that you have read "
+"this message. Would you like to send a receipt?"
 msgstr ""
+"Ï áðïóôïëÝáò ôïõ ìçíýìáôïò æÞôçóå ìßá áðüêñéóç ðïõ íá äåß÷íåé üôé Ý÷åôå äéáâÜóåé "
+"áõôü ôï ìÞíõìá. Èá èÝëáôå íá óôåßëåôå áðüäåéîç;"
 
-msgid "Done"
-msgstr ""
+msgid "Send read receipt now"
+msgstr "ÁðïóôïëÞ áðüäåéîçò áíÜãíùóçò ôþñá"
 
-msgid "Edit"
-msgstr ""
+msgid "Search results"
+msgstr "ÁðïôåëÝóìáôá áíáæÞôçóçò"
 
-msgid "No highlighting is defined"
-msgstr ""
+msgid "Message List"
+msgstr "Ëßóôá ÌçíõìÜôùí"
 
-msgid "Identifying name"
-msgstr ""
+msgid "Resume Draft"
+msgstr "ÅðáíáöïñÜ Ðñï÷åßñïõ"
 
-msgid "Color"
-msgstr ""
+msgid "Edit Message as New"
+msgstr "Åðåîåñãáóßá Ìçíýìáôïò ùò ÍÝï"
 
-msgid "Dark Blue"
-msgstr ""
+msgid "View Message"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ìçíýìáôïò"
 
-msgid "Dark Green"
-msgstr ""
+msgid "Up"
+msgstr "ÐÜíù"
 
-msgid "Dark Yellow"
-msgstr ""
+msgid "Forward"
+msgstr "Ðñïþèçóç"
 
-msgid "Dark Cyan"
-msgstr ""
+msgid "Forward as Attachment"
+msgstr "Ðñïþèçóç ùò ÓõíçììÝíï"
 
-msgid "Dark Magenta"
-msgstr ""
+msgid "Reply"
+msgstr "ÁðÜíôçóç"
 
-msgid "Light Blue"
-msgstr ""
+msgid "Reply All"
+msgstr "ÁðÜíôçóç Ðñïò ¼ëïõò"
 
-msgid "Light Green"
-msgstr ""
+msgid "View Full Header"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ÐëÞñïõò Êåöáëßäáò"
 
-msgid "Light Yellow"
-msgstr ""
+msgid "Attachments"
+msgstr "ÓõíçììÝíá"
 
-msgid "Light Cyan"
-msgstr ""
+msgid "You must be logged in to access this page."
+msgstr "ÐñÝðåé íá Ý÷åôå óõíäåèåß ãéá íá Ý÷åôå ðñüóâáóç óå áõôÞ ôç óåëßäá."
 
-msgid "Light Magenta"
-msgstr ""
+msgid "Folder:"
+msgstr "ÖÜêåëïò:"
 
-msgid "Dark Gray"
-msgstr ""
+msgid "edit"
+msgstr "åðåîåñãáóßá"
 
-msgid "Medium Gray"
-msgstr ""
+msgid "search"
+msgstr "åîåñåýíçóç"
 
-msgid "Light Gray"
-msgstr ""
+msgid "delete"
+msgstr "äéáãñáöÞ"
 
-msgid "White"
-msgstr ""
+msgid "Recent Searches"
+msgstr "Ðñüóöáôåò ÁíáæçôÞóåéò"
 
-msgid "Other:"
-msgstr ""
+msgid "save"
+msgstr "áðïèÞêåõóç"
 
-msgid "Ex: 63aa7f"
-msgstr ""
+msgid "forget"
+msgstr "îÝ÷áóå ôï"
 
-msgid "To or Cc"
-msgstr ""
+msgid "Current Search"
+msgstr "ÔñÝ÷ïõóá ÁíáæÞôçóç"
 
-msgid "Matches"
-msgstr ""
+msgid "All Folders"
+msgstr "¼ëïé ïé ÖÜêåëïé"
 
-msgid "Advanced Identities"
-msgstr ""
+msgid "Body"
+msgstr "Óþìá"
 
-msgid "Default Identity"
-msgstr ""
+msgid "Everywhere"
+msgstr "Ðáíôïý"
 
-#, c-format
-msgid "Alternate Identity %d"
-msgstr ""
+msgid "Search Results"
+msgstr "ÁðïôåëÝóìáôá ÁíáæÞôçóçò"
 
-msgid "Add a New Identity"
-msgstr ""
+msgid "No Messages Found"
+msgstr "Äåí ÂñÝèçêáí Ìçíýìáôá"
 
-msgid "Full Name"
-msgstr ""
+msgid "Sign Out"
+msgstr "Áðïóýíäåóç"
 
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr ""
+msgid "You have been successfully signed out."
+msgstr "¸÷åôå áðïóõíäåèåß åðéôõ÷þò."
 
-msgid "Reply To"
-msgstr ""
+msgid "Click here to log back in."
+msgstr "ÊÜíôå êëéê åäþ ãéá íá óõíäåèåßôå ðÜëé."
 
-msgid "Save / Update"
-msgstr ""
+msgid "Viewing a Business Card"
+msgstr "ÂëÝðåôå ìéá Åðé÷åéñçìáôéêÞ ÊÜñôá"
 
-msgid "Make Default"
-msgstr ""
+msgid "Title"
+msgstr "Ôßôëïò"
 
-msgid "Move Up"
-msgstr ""
+msgid "Email"
+msgstr "Email"
 
-msgid "Index Order"
-msgstr ""
+msgid "Web Page"
+msgstr "Éóôïóåëßäá"
 
-msgid "Checkbox"
-msgstr ""
+msgid "Organization / Department"
+msgstr "Ïñãáíéóìüò / ÔìÞìá"
 
-msgid "Flags"
-msgstr ""
+msgid "Address"
+msgstr "Äéåýèõíóç"
 
-msgid "Size"
-msgstr ""
+msgid "Work Phone"
+msgstr "ÔçëÝöùíï Åñãáóßáò"
 
-msgid "The index order is the order that the columns are arranged in the message index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to fit your needs."
-msgstr ""
+msgid "Home Phone"
+msgstr "ÔçëÝöùíï Ïéêßáò"
 
-msgid "up"
-msgstr ""
+msgid "Cellular Phone"
+msgstr "Êéíçôü ÔçëÝöùíï"
 
-msgid "down"
-msgstr ""
+msgid "Fax"
+msgstr "Öáî"
 
-msgid "remove"
-msgstr ""
+msgid "Note"
+msgstr "Óçìåßùóç"
 
-msgid "Return to options page"
-msgstr ""
+msgid "Add to Addressbook"
+msgstr "ÐñïóèÞêç óôï Âéâëßï Äéåõèýíóåùí"
 
-msgid "Name and Address Options"
-msgstr ""
+msgid "Title & Org. / Dept."
+msgstr "Ôßôëïò & Ïñã. / ÔìÞìá"
 
-msgid "Email Address"
-msgstr ""
+msgid "Viewing Full Header"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ÐëÞñïõò Êåöáëßäáò"
 
-msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr ""
+msgid "Viewing a text attachment"
+msgstr "ÂëÝðåôå óõíçììÝíï óå ìïñöÞ êåéìÝíïõ"
 
-msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr ""
+msgid "Personal address book"
+msgstr "Ðñïóùðéêü âéâëßï äéåõèýíóåùí"
 
-msgid "Multiple Identities"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Database error: %s"
+msgstr "ÓöÜëìá âÜóçò äåäïìÝíùí: %s"
 
-msgid "Same as server"
-msgstr ""
+msgid "Addressbook is read-only"
+msgstr "Ôï âéâëßï äéåõèýíóåùí åßíáé ìüíï ãéá áíÜãíùóç"
 
-msgid "Timezone Options"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "User '%s' already exist"
+msgstr "Ï ÷ñÞóôçò '%s' õðÜñ÷åé Þäç"
 
-msgid "Your current timezone"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "User '%s' does not exist"
+msgstr "Ï ÷ñÞóôçò '%s' äåí õðÜñ÷åé"
 
-msgid "Reply Citation Options"
-msgstr ""
+msgid "Global address book"
+msgstr "Ãåíéêü âéâëßï äéåõèýíóåùí"
 
-msgid "Reply Citation Style"
-msgstr ""
+msgid "No such file or directory"
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéï áñ÷åßï Þ öÜêåëïò"
 
-msgid "No Citation"
-msgstr ""
+msgid "Open failed"
+msgstr "Áðïôõ÷ßá áíïßãìáôïò"
 
-msgid "AUTHOR Said"
-msgstr ""
+msgid "Can not modify global address book"
+msgstr "Äåí åßíáé äõíáôÞ ç ôñïðïðïßçóç ôïõ ãåíéêïý âéâëßïõ äéåõèýíóåùí"
 
-msgid "Quote Who XML"
-msgstr ""
+msgid "Not a file name"
+msgstr "Äåí åßíáé üíïìá áñ÷åßïõ"
 
-msgid "User-Defined"
-msgstr ""
+msgid "Write failed"
+msgstr "ÁðÝôõ÷å ç åããñáöÞ"
 
-msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr ""
+msgid "Unable to update"
+msgstr "Áäõíáìßá áíáíÝùóçò"
 
-msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr ""
+msgid "Could not lock datafile"
+msgstr "Äåí Þôáí äõíáôü ôï êëåßäùìá ôïõ áñ÷åßïõ äåäïìÝíùí"
 
-msgid "Signature Options"
-msgstr ""
+msgid "Write to addressbook failed"
+msgstr "Ç åããñáöÞ óôï âéâëßï äéåõèýíóåùí áðÝôõ÷å"
 
-msgid "Use Signature"
-msgstr ""
+msgid "Error initializing addressbook database."
+msgstr "ÓöÜëìá óôçí áñ÷éêïðïßçóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí âéâëßïõ äéåõèýíóåùí."
 
-msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Error opening file %s"
+msgstr "ÓöÜëìá óôï Üíïéãìá ôïõ áñ÷åßïõ %s"
 
-msgid "Personal Information"
-msgstr ""
+msgid "Error initializing global addressbook."
+msgstr "ÓöÜëìá óôçí áñ÷éêïðïßçóç ôïõ óõíïëéêïý âéâëßïõ äéåõèýíóåùí."
 
-msgid "Display Preferences"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Error initializing LDAP server %s:"
+msgstr "ÓöÜëìá óôçí áñ÷éêïðïßçóç ôïõ åîõðçñåôçôÞ LDAP %s:"
 
-msgid "Folder Preferences"
-msgstr ""
+msgid "Invalid input data"
+msgstr "Ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá åéóüäïõ"
 
-msgid "Successfully Saved Options"
-msgstr ""
+msgid "Name is missing"
+msgstr "Ôï üíïìá ëåßðåé"
 
-msgid "Refresh Folder List"
-msgstr ""
+msgid "E-mail address is missing"
+msgstr "Ç äéåýèõíóç E-mail ëåßðåé"
 
-msgid "Refresh Page"
-msgstr ""
+msgid "Nickname contains illegal characters"
+msgstr "Ôï ðáñáôóïýêëé ðåñéÝ÷åé ìç Ýãêõñïõò ÷áñáêôÞñåò"
 
-msgid "This contains personal information about yourself such as your name, your email address, etc."
-msgstr ""
+msgid "view"
+msgstr "èåþñçóç"
 
-msgid "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to you, such as the colors, the language, and other settings."
-msgstr ""
+msgid "Business Card"
+msgstr "ÓõóôáôéêÞ ÊÜñôá"
 
-msgid "Based upon given criteria, incoming messages can have different background colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the messages are from, especially for mailing lists."
-msgstr ""
+msgid "Sunday"
+msgstr "ÊõñéáêÞ"
 
-msgid "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
-msgstr ""
+msgid "Monday"
+msgstr "ÄåõôÝñá"
 
-msgid "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the headers in any order you want."
-msgstr ""
+msgid "Tuesday"
+msgstr "Ôñßôç"
 
-msgid "Message not printable"
-msgstr ""
+msgid "Wednesday"
+msgstr "ÔåôÜñôç"
 
-msgid "Printer Friendly"
-msgstr ""
+msgid "Thursday"
+msgstr "ÐÝìðôç"
 
-msgid "CC"
-msgstr ""
+msgid "Friday"
+msgstr "ÐáñáóêåõÞ"
 
-msgid "Print"
-msgstr "Åêôýðùóç"
+msgid "Saturday"
+msgstr "ÓÜââáôï"
 
-msgid "Close Window"
-msgstr "Êëåßóéìï Ðáñáèýñïõ"
+msgid "January"
+msgstr "ÉáíïõÜñéïò"
 
-msgid "View Printable Version"
-msgstr ""
+msgid "February"
+msgstr "ÖåâñïõÜñéïò"
 
-msgid "Your message"
-msgstr ""
+msgid "March"
+msgstr "ÌÜñôéïò"
 
-msgid "Sent:"
-msgstr ""
+msgid "April"
+msgstr "Áðñßëéïò"
+
+msgid "May"
+msgstr "ÌÜéïò"
+
+msgid "June"
+msgstr "Éïýíéïò"
+
+msgid "July"
+msgstr "Éïýëéïò"
+
+msgid "August"
+msgstr "Áýãïõóôïò"
+
+msgid "September"
+msgstr "ÓåðôÝìâñçò"
+
+msgid "October"
+msgstr "Ïêôþâñéïò"
+
+msgid "November"
+msgstr "ÍïÝìâñéïò"
+
+msgid "December"
+msgstr "ÄåêÝìâñéïò"
+
+msgid "D, F j, Y g:i a"
+msgstr "D, F j, Y g:i a"
+
+msgid "D, F j, Y G:i"
+msgstr "D, F j, Y G:i"
+
+msgid "g:i a"
+msgstr "g:i a"
+
+msgid "G:i"
+msgstr "G:i"
+
+msgid "D, g:i a"
+msgstr "D, g:i a"
+
+msgid "D, G:i"
+msgstr "D, G:i"
+
+msgid "M j, Y"
+msgstr "M j, Y"
 
 #, c-format
-msgid "Was displayed on %s"
-msgstr ""
+msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
+msgstr "ÓöÜëìá âÜóçò äåäïìÝíùí ðñïôéìÞóåùí (%s). Ìç ïìáëÞ Ýîïäïò"
 
-msgid "Read:"
-msgstr ""
+msgid "Unknown user or password incorrect."
+msgstr "¶ãíùóôïò ÷ñÞóôçò ç åóöáëìÝíïò êùäéêüò."
 
-msgid "Viewing Full Header"
-msgstr ""
+msgid "Click here to try again"
+msgstr "ÊÜíôå êëéê åäþ ãéá íá ðñïóðáèÞóåôå ðÜëé"
 
-msgid "Message List"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Click here to return to %s"
+msgstr "ÊÜíôå êëéê åäþ ãéá íá åðéóôñÝøåôå óôï %s"
 
-msgid "Resume Draft"
-msgstr ""
+msgid "Go to the login page"
+msgstr "Ðçãáßíåôå óôçí óåëßäá óýíäåóçò"
 
-msgid "Edit Message as New"
+#, c-format
+msgid ""
+"Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
+"default preference file."
 msgstr ""
+"Ôï áñ÷åßï ðñïôéìÞóåùí, %s, äåí õðÜñ÷åé. Áðïóõíäåèåßôå, êáé óõíäåèåßôå îáíÜ "
+"ãéá íá äçìéïõñãÞóåôå Ýíá åî ïñéóìïý áñ÷åßï ðñïôéìÞóåùí."
 
-msgid "Forward"
+#, c-format
+msgid ""
+"Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
+"to resolve this issue."
 msgstr ""
+"Ôï áñ÷åßï ðñïôéìÞóåùí, %s, äåí Þôáí äõíáôü íá áíïé÷èåß. ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí "
+"äéá÷åéñéóôÞ ôïõ óõóôÞìáôïò ãéá íá åðéëýóåôå áõôü ôï èÝìá."
 
-msgid "Reply"
+#, c-format
+msgid ""
+"Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
+"to resolve this issue."
 msgstr ""
+"Ôï áñ÷åßï ðñïôéìÞóåùí, %s, äåí Þôáí äõíáôü íá ãñáöôåß. ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí "
+"äéá÷åéñéóôÞ ôïõ óõóôÞìáôïò ãéá íá åðéëýóåôå áõôü ôï èÝìá."
 
-msgid "Reply All"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Error opening %s"
+msgstr "ÓöÜëìá óôï Üíïéãìá %s"
 
-msgid "View Full Header"
-msgstr ""
+msgid "Default preference file not found or not readable!"
+msgstr "Ôï åî ïñéóìïý áñ÷åßï ðñïôéìÞóåùí äåí âñÝèçêå Þ äåí åßíáé áíáãíþóéìï!"
 
-msgid "Mailer"
+msgid "Please contact your system administrator and report this error."
 msgstr ""
+"Ðáñáêáëþ åðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí äéá÷åéñéóôÞ ôïõ óõóôÞìáôïò êáé áíáöÝñåôå áõôü "
+"ôï óöÜëìá."
 
-msgid "Read receipt"
-msgstr ""
+msgid "Could not create initial preference file!"
+msgstr "Äåí Þôáí åöéêôÞ ç äçìéïõñãßá ôïõ áñ÷éêïý áñ÷åßïõ ðñïôéìÞóåùí!"
 
-msgid "send"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "%s should be writable by user %s"
+msgstr "%s ðñÝðåé íá åßíáé åããñÜøéìï áðü ôï ÷ñÞóôç %s"
 
-msgid "requested"
+#, c-format
+msgid ""
+"Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
+"to resolve this issue."
 msgstr ""
+"Ôï áñ÷åßï õðïãñáöÞò, %s, äåí Þôáí äõíáôü íá áíïé÷ôåß. ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí "
+"äéá÷åéñéóôÞ ôïõ óõóôÞìáôïò ãéá íá åðéëýóåôå áõôü ôï èÝìá."
 
-msgid "Send read receipt now"
+#, c-format
+msgid ""
+"Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
+"to resolve this issue."
 msgstr ""
+"Ôï áñ÷åßï õðïãñáöÞò, %s, äåí Þôáí äõíáôü íá ãñáöôåß. ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí "
+"äéá÷åéñéóôÞ ôïõ óõóôÞìáôïò ãéá íá åðéëýóåôå áõôü ôï èÝìá."
 
-msgid "The message sender has requested a response to indicate that you have read this message. Would you like to send a receipt?"
+msgid ""
+"You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
+"(using configure option --with-mbstring)."
 msgstr ""
+"ÐñÝðåé íá Ý÷åôå åãêáôáóôÞóåé php4 ìå åíåñãïðïéçìÝíç multibyte string function "
+"(÷ñÞóç åðéëïãÞò ñõèìßóåùí --with-mbstring)"
 
-msgid "You must be logged in to access this page."
-msgstr ""
+msgid "ERROR : No available imapstream."
+msgstr "ÓÖÁËÌÁ : Ìç äéáèÝóéìï imapstream."
 
-msgid "There was an error contacting the mail server."
-msgstr ""
+msgid "ERROR : Could not complete request."
+msgstr "ÓÖÁËÌÁ: Äåí Þôáí äõíáôü íá ïëïêëçñùèåß ôï áßôçìá."
 
-msgid "Contact your administrator for help."
-msgstr ""
+msgid "Query:"
+msgstr "Åîåñåýíçóç:"
 
-msgid "edit"
-msgstr ""
+msgid "Reason Given: "
+msgstr "Áéôéïëïãßá ðïõ Äüèçêå:"
 
-msgid "search"
-msgstr ""
+msgid "ERROR : Bad or malformed request."
+msgstr "ÓÖÁËÌÁ: Êáêü ç êáêþò äéáìïñöùìÝíï."
 
-msgid "delete"
-msgstr ""
+msgid "Server responded: "
+msgstr "Áðüêñéóç ôïõ åîõðçñåôçôÞ:"
 
-msgid "Recent Searches"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
+msgstr "ÓöÜëìá óýíäåóçò ìå ôïí åîõðçñåôçôÞ IMAP: %s."
 
-msgid "save"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Bad request: %s"
+msgstr "Êáêü áßôçìá: %s"
 
-msgid "forget"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Unknown error: %s"
+msgstr "¶ãíùóôï óöÜëìá: %s"
 
-msgid "Current Search"
-msgstr ""
+msgid "Read data:"
+msgstr "ÁíÜãíùóç äåäïìÝíùí:"
 
-msgid "Body"
-msgstr ""
+msgid "ERROR : Could not append message to"
+msgstr "ÓÖÁËÌÁ: Äåí Þôáí äõíáôü íá ðñïóáñôçèåß ôï ìÞíõìá"
 
-msgid "Everywhere"
-msgstr ""
+msgid "Solution: "
+msgstr "Ëýóç:"
 
-msgid "Search Results"
+msgid ""
+"Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
+"folder."
 msgstr ""
+"ÁöáéñÝóôå ôá ìç áðáñáßôçôá ìçíýìáôá áðü ôïí öÜêåëï óáò êáé îåêéíÞóôå ìå "
+"ôïí öÜêåëï ÄéáãñáììÝíá."
 
-msgid "No Messages found"
-msgstr ""
+msgid "Unknown response from IMAP server: "
+msgstr "¶ãíùóôç áðüêñéóç áðü ôïí åîõðçñåôçôÞ IMAP: "
 
-msgid "Sign Out"
-msgstr ""
+msgid "Unknown message number in reply from server: "
+msgstr "¶ãíùóôïò áñéèìüò ìçíõìÜôùí óôçí áðüêñéóç áðü ôïí åîõðçñåôçôÞ: "
 
-msgid "You have been successfully signed out."
-msgstr ""
+msgid "(no subject)"
+msgstr "(êáíÝíá èÝìá)"
 
-msgid "Click here to log back in."
-msgstr ""
+msgid "Unknown Sender"
+msgstr "¶ãíùóôïò ÁðïóôïëÝáò"
 
-msgid "Viewing a Business Card"
-msgstr ""
+msgid "(unknown sender)"
+msgstr "(Üãíùóôïò áðïóôïëÝáò)"
 
-msgid "Title"
-msgstr ""
+msgid "Unknown date"
+msgstr "¶ãíùóôç çìåñïìçíßá"
 
-msgid "Email"
-msgstr ""
+msgid "A"
+msgstr "Á"
 
-msgid "Web Page"
+msgid ""
+"Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
+"to the system administrator."
 msgstr ""
+"Ôáîéíüìçóç thread áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ åîõðçñåôçôÞ äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôïí "
+"åîõðçñåôçôÞ óáò IMAP.<br>Ðáñáêáëþ íá ôï áíáöÝñåôå óôïí äéá÷åéñéóôÞ ôïõ "
+"óõóôÞìáôïò."
 
-msgid "Organization / Department"
+msgid ""
+"Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
+"this to the system administrator."
 msgstr ""
+"Ôáîéíüìçóç áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ åîõðçñåôçôÞ äåí õðïóôçñßæåôáé áðü ôïí "
+"åîõðçñåôçôÞ óáò IMAP.<br>Ðáñáêáëþ íá ôï áíáöÝñåôå óôïí äéá÷åéñéóôÞ ôïõ "
+"óõóôÞìáôïò."
 
-msgid "Address"
-msgstr ""
+msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
+msgstr "ÁÕÔÏÓ Ï ÖÁÊÅËÏÓ ÅÉÍÁÉ ÁÄÅÉÏÓ"
 
-msgid "Work Phone"
-msgstr ""
+msgid "Move Selected To"
+msgstr "Ìåôáêßíçóç ÅðéëåãìÝíùí Óå:"
 
-msgid "Home Phone"
-msgstr ""
+msgid "Transform Selected Messages"
+msgstr "Ìåôáó÷çìáôéóìüò ÅðéëåãìÝíùí ÌçíõìÜôùí"
 
-msgid "Cellular Phone"
-msgstr ""
+msgid "Move"
+msgstr "Ìåôáêßíçóç"
 
-msgid "Fax"
-msgstr ""
+msgid "Expunge"
+msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
 
-msgid "Note"
-msgstr ""
+msgid "mailbox"
+msgstr "ãñáììáôïêéâþôéï"
 
-msgid "Add to Addressbook"
-msgstr ""
+msgid "Read"
+msgstr "ÁíÜãíùóç"
 
-msgid "Note Field Contains"
-msgstr ""
+msgid "Unread"
+msgstr "ÁäéÜâáóôï"
 
-msgid "Title & Org. / Dept."
-msgstr ""
+msgid "Unthread View"
+msgstr "Ìç ÅìöÜíéóç Áëëçëïõ÷ßáò"
 
-msgid "Personal address book"
-msgstr ""
+msgid "Thread View"
+msgstr "ÅìöÜíéóç Áëëçëïõ÷ßáò"
 
-#, c-format
-msgid "Database error: %s"
-msgstr ""
+msgid "Toggle All"
+msgstr "ÁíáóôñïöÞ ¼ëùí"
 
-msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr ""
+msgid "Unselect All"
+msgstr "Áðï-ÅðéëïãÞ ¼ëùí"
+
+msgid "Select All"
+msgstr "ÅðéëïãÞ ¼ëùí"
 
 #, c-format
-msgid "User '%s' already exist"
-msgstr ""
+msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
+msgstr "ÐñïâïëÞ ÌçíõìÜôùí: <B>%s</B> Ýùò <B>%s</B> (%s óýíïëï)"
 
 #, c-format
-msgid "User '%s' does not exist"
-msgstr ""
+msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ìçíýìáôïò: <B>%s</B> (1 óýíïëï)"
 
-msgid "Global address book"
-msgstr ""
+msgid "Paginate"
+msgstr "Óåëéäïðïßçóç"
 
-msgid "No such file or directory"
-msgstr ""
+msgid "Show All"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ¼ëùí"
 
-msgid "Open failed"
-msgstr ""
+msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
+msgstr "Ôï SquirrelMail äåí ìðüñåóå íá áðïêùäéêïðïéÞóåé ôçí äïìÞ ôïõ óþìáôïò ôïõ ìçíýìáôïò"
 
-msgid "Can not modify global address book"
-msgstr ""
+msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
+msgstr "ç ðáñå÷üìåíç äïìÞ óþìáôïò áðü ôïí åîõðçñåôçôÞ óáò IMAP"
 
-msgid "Not a file name"
+msgid ""
+"Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
+"is malformed."
 msgstr ""
+"ÓöÜëìá áíÜêôçóçò óþìáôïò. Ï ëüãïò ãéá áõôü åßíáé ðéèáíüôáôá üôé ôï ìÞíõìá "
+"åßíáé óå ëÜèïò ìïñöÞ."
 
-msgid "Write failed"
-msgstr ""
+msgid "Command:"
+msgstr "ÅíôïëÞ:"
 
-msgid "Unable to update"
-msgstr ""
+msgid "Response:"
+msgstr "Áðüêñéóç:"
 
-msgid "Could not lock datafile"
-msgstr ""
+msgid "Message:"
+msgstr "ÌÞíõìá:"
 
-msgid "Write to addressbook failed"
-msgstr ""
+msgid "FETCH line:"
+msgstr "ÁÍÁÊÔÇÓÇ ãñáììÞò:"
 
-msgid "Error initializing addressbook database."
-msgstr ""
+msgid "Hide Unsafe Images"
+msgstr "Áðüêñõøç Ìç-áóöáëþí Åéêüíùí"
+
+msgid "View Unsafe Images"
+msgstr "ÅìöÜíéóç Ìç-áóöáëþí Åéêüíùí"
+
+msgid "download"
+msgstr "êáôÝâáóìá"
+
+msgid "sec_remove_eng.png"
+msgstr "sec_remove_eng.png"
 
 #, c-format
-msgid "Error opening file %s"
-msgstr ""
+msgid "Option Type '%s' Not Found"
+msgstr "Ôýðïò ÅðéëïãÞò '%s' Äåí ÂñÝèçêå"
 
-msgid "Error initializing global addressbook."
-msgstr ""
+msgid "Current Folder"
+msgstr "ÔñÝ÷ùí ÖÜêåëïò"
+
+msgid "Compose"
+msgstr "Óýíèåóç"
 
 #, c-format
-msgid "Error initializing LDAP server %s:"
-msgstr ""
+msgid "Error creating directory %s."
+msgstr "ÓöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôïõ öáêÝëïõ %s."
 
-msgid "Invalid input data"
-msgstr ""
+msgid "Could not create hashed directory structure!"
+msgstr "Äåí Þôáí äõíáôÞ ç äçìéïõñãßá hashed äïìÞò öáêÝëïõ!"
 
-msgid "Name is missing"
-msgstr ""
+msgid "Service not available, closing channel"
+msgstr "Ìç äéáèÝóéìç õðçñåóßá, êëåßóéìï äéáýëïõ"
 
-msgid "E-mail address is missing"
-msgstr ""
+msgid "A password transition is needed"
+msgstr "Áðáéôåßôáé ìåôÜâáóç êùäéêïý"
 
-msgid "Nickname contains illegal characters"
-msgstr ""
+msgid "Requested mail action not taken: mailbox unavailable"
+msgstr "Ç åíÝñãåéá áëëçëïãñáößáò ðïõ æçôÞèçêå äåí Ýãéíå: ìç äéáèÝóéìï ãñáììáôïêéâþôéï"
 
-msgid "view"
-msgstr ""
+msgid "Requested action aborted: error in processing"
+msgstr "Ç åíÝñãåéá ðïõ æçôÞèçêå äéáêüðçêå: óöÜëìá óôçí åðåîåñãáóßá"
 
-msgid "Business Card"
-msgstr ""
+msgid "Requested action not taken: insufficient system storage"
+msgstr "Ç åíÝñãåéá ðïõ æçôÞèçêå äåí åêôåëÝóôçêå: ìç åðáñêÞò áðïèçêåõôéêüò ÷þñïò óôï óýóôçìá"
 
-msgid "Sunday"
-msgstr "ÊõñéáêÞ"
+msgid "Temporary authentication failure"
+msgstr "ÐñïóùñéíÞ áðïôõ÷ßá ðéóôïðïßçóçò ôáõôüôçôáò"
 
-msgid "Monday"
-msgstr "ÄåõôÝñá"
+msgid "Syntax error; command not recognized"
+msgstr "Óõíôáêôéêü óöÜëìá, ç åíôïëÞ äåí áíáãíùñßæåôáé"
 
-msgid "Tuesday"
-msgstr "Ôñßôç"
+msgid "Syntax error in parameters or arguments"
+msgstr "Óõíôáêôéêü óöÜëìá óôéò ðáñáìÝôñïõò Þ ôá ïñßóìáôá"
 
-msgid "Wednesday"
-msgstr "ÔåôÜñôç"
+msgid "Command not implemented"
+msgstr "Äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß ç åíôïëÞ"
 
-msgid "Thursday"
-msgstr "ÐÝìðôç"
+msgid "Bad sequence of commands"
+msgstr "ÊáêÞ áêïëïõèßá åíôïëþí"
 
-msgid "Friday"
-msgstr "ÐáñáóêåõÞ"
+msgid "Command parameter not implemented"
+msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò ôçò åíôïëÞò äåí Ý÷åé õëïðïéçèåß"
 
-msgid "Saturday"
-msgstr "ÓÜââáôï"
+msgid "Authentication required"
+msgstr "Áðáéôåßôáé ðéóôïðïßçóç ôáõôüôçôáò"
 
-msgid "Sun"
-msgstr "Êõñ"
+msgid "Authentication mechanism is too weak"
+msgstr "Ï ìç÷áíéóìüò ðéóôïðïßçóçò ôáõôüôçôáò åßíáé õðåñâïëéêÜ áäýíáìïò"
 
-msgid "Mon"
-msgstr "Äåõ"
+msgid "Authentication failed"
+msgstr "Áðïôõ÷ßá ðéóôïðïßçóçò ôáõôüôçôáò"
 
-msgid "Tue"
-msgstr "Ôñß"
+msgid "Encryption required for requested authentication mechanism"
+msgstr "Áðáéôåßôáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôïí ìç÷áíéóìü ðéóôïðïßçóçò ôáõôüôçôáò ðïõ æçôÞèçêå"
 
-msgid "Wed"
-msgstr "Ôåô"
+msgid "Requested action not taken: mailbox unavailable"
+msgstr "Ç åíÝñãåéá ðïõ æçôÞèçêå äåí åêôåëÝóôçêå: ìç äéáèÝóéìï ãñáììáôïêéâþôéï"
 
-msgid "Thu"
-msgstr "ÐÝì"
+msgid "User not local; please try forwarding"
+msgstr "Ìç ôïðéêüò ÷ñÞóôçò, ðáñáêáëþ äïêéìÜóôå ðñïþèçóç"
 
-msgid "Fri"
-msgstr "Ðáñ"
+msgid "Requested mail action aborted: exceeding storage allocation"
+msgstr ""
+"Ç åíÝñãåéá ôá÷õäñïìåßïõ ðïõ æçôÞèçêå äéáêüðçêå: õðÝñâáóç "
+"äéáèÝóéìïõ áðïèçêåõôéêïý ÷þñïõ"
 
-msgid "Sat"
-msgstr "ÓÜâ"
+msgid "Requested action not taken: mailbox name not allowed"
+msgstr "Ç åíÝñãåéá ðïõ æçôÞèçêå äåí Ýãéíå: äåí åðéôñÝðåôáé ôï üíïìá ãñáììáôïêéâùôßïõ "
 
-msgid "January"
-msgstr "ÉáíïõÜñéïò"
+msgid "Transaction failed"
+msgstr "Áðïôõ÷ßá óõíáëëáãÞò"
 
-msgid "February"
-msgstr "ÖåâñïõÜñéïò"
+msgid "Unknown response"
+msgstr "¶ãíùóôç Áðüêñéóç"
 
-msgid "March"
-msgstr "ÌÜñôéïò"
+msgid "General Display Options"
+msgstr "ÃåíéêÝò ÅðéëïãÝò ÅìöÜíéóçò"
 
-msgid "April"
-msgstr "Áðñßëéïò"
+msgid "Theme"
+msgstr "ÈÝìá Ðáñïõóßáóçò"
 
-msgid "May"
-msgstr "ÌÜéïò"
+msgid "Default"
+msgstr "Åî ïñéóìïý"
 
-msgid "June"
-msgstr "Éïýíéïò"
+msgid "Custom Stylesheet"
+msgstr "ÐñïóáñìïóìÝíï Óôõë"
 
-msgid "July"
-msgstr "Éïýëéïò"
+msgid "Language"
+msgstr "Ãëþóóá"
 
-msgid "August"
-msgstr "Áýãïõóôïò"
+msgid "Use Javascript"
+msgstr "×ñÞóç Javascript"
 
-msgid "September"
-msgstr "ÓåðôÝìâñéïò"
+msgid "Autodetect"
+msgstr "Áõôüìáôïò Åíôïðéóìüò"
 
-msgid "October"
-msgstr "Ïêôþâñéïò"
+msgid "Always"
+msgstr "ÐÜíôá"
+
+msgid "Never"
+msgstr "ÐïôÝ"
+
+msgid "Mailbox Display Options"
+msgstr "ÅðéëïãÝò ÅìöÜíéóçò Ãñáììáôïêéâùôßïõ"
+
+msgid "Number of Messages to Index"
+msgstr "Áñéèìüò ÌçíõìÜôùí óôïí ÊáôÜëïãï"
+
+msgid "Enable Alternating Row Colors"
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç Åíáëëáóóüìåíùí ×ñùìÜôùí Ãñáììþí"
+
+msgid "Enable Page Selector"
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÅðéëïãÝá Óåëßäùí"
+
+msgid "Maximum Number of Pages to Show"
+msgstr "ÌÝãéóôïò Áñéèìüò Óåëßäùí ãéá ÅìöÜíéóç"
+
+msgid "Message Display and Composition"
+msgstr "ÅìöÜíéóç Ìçíýìáôïò êáé ÓõããñáöÞò"
+
+msgid "Wrap Incoming Text At"
+msgstr "Áíáäßðëùóç Åéóåñ÷üìåíïõ ÊåéìÝíïõ Óå"
+
+msgid "Size of Editor Window"
+msgstr "ÌÝãåèïò Ðáñáèýñïõ Åðåîåñãáóßáò"
 
-msgid "November"
-msgstr "ÍïÝìâñéïò"
+msgid "Location of Buttons when Composing"
+msgstr "ÔïðïèÝôçóç Êïõìðéþí êáôÜ ôçí ÓõããñáöÞ"
 
-msgid "December"
-msgstr "ÄåêÝìâñéïò"
+msgid "Before headers"
+msgstr "Ðñéí ôéò êåöáëßäåò"
 
-msgid "Jan"
-msgstr "Éáí"
+msgid "Between headers and message body"
+msgstr "ÁíÜìåóá óôéò êåöáëßäåò êáé ôï óþìá ôïõ ìçíýìáôïò"
 
-msgid "Feb"
-msgstr "Öåâ"
+msgid "After message body"
+msgstr "ÌåôÜ ôï óþìá ôïõ ìçíýìáôïò"
 
-msgid "Mar"
-msgstr "ÌÜñ"
+msgid "Addressbook Display Format"
+msgstr "Ìïñöïðïßçóç ÅìöÜíéóçò Âéâëßïõ Äéåõèýíóåùí"
 
-msgid "Apr"
-msgstr "Áðñ"
+msgid "Javascript"
+msgstr "Javascript"
 
-msgid "Jun"
-msgstr "Éïýí"
+msgid "HTML"
+msgstr "HTML"
 
-msgid "Jul"
-msgstr "Éïýë"
+msgid "Show HTML Version by Default"
+msgstr "Åî ïñéóìïý ÅìöÜíéóç ¸êäïóçò HTML"
 
-msgid "Aug"
-msgstr "Áýã"
+msgid "Enable Forward as Attachment"
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç Ðñïþèçóçò ùò ÓõíçììÝíïõ"
 
-msgid "Sep"
-msgstr "Óåð"
+msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
+msgstr "Íá óõìðåñéëáìâÜíïíôáé ïé ÊïéíïðïéÞóåéò üôáí Ðñïùèïýíôáé Ìçíýìáôá"
 
-msgid "Oct"
-msgstr "Ïêô"
+msgid "Include Me in CC when I Reply All"
+msgstr "Íá óõìðåñéëáìâÜíïìáé óôï Êïéíïðïßçóç üôáí Áðáíôþ Ðñïò ¼ëïõò"
 
-msgid "Nov"
-msgstr "ÍïÝ"
+msgid "Enable Mailer Display"
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÅìöÜíéóçò Ôá÷õäñüìïõ"
 
-msgid "Dec"
-msgstr "Äåê"
+msgid "Display Attached Images with Message"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ÓõíçììÝíùí Åéêüíùí ìå ôï ÌÞíõìá"
 
-msgid "D, F j, Y g:i a"
-msgstr "D, F j, Y g:i a"
+msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÊáèáñÞò ÅìöÜíéóçò ÖéëéêÞò Åêôýðùóçò"
 
-msgid "D, F j, Y G:i"
-msgstr "D, F j, Y G:i"
+msgid "Enable Mail Delivery Notification"
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç Åéäïðïßçóçò ÐáñÜäïóçò Áëëçëïãñáößáò"
 
-msgid "g:i a"
-msgstr "g:i a"
+msgid "Compose Messages in New Window"
+msgstr "ÐÜíôá Óýíèåóç óå ÍÝï ÐáñÜèõñï"
 
-msgid "G:i"
-msgstr "G:i"
+msgid "Width of Compose Window"
+msgstr "ÐëÜôïò Ðáñáèýñïõ Óýíèåóçò"
 
-msgid "D, g:i a"
-msgstr "D, g:i a"
+msgid "Height of Compose Window"
+msgstr "¾øïò Ðáñáèýñïõ Óýíèåóçò"
 
-msgid "D, G:i"
-msgstr "D, G:i"
+msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
+msgstr "ÐñïóÜñôçóç õðïãñáöÞò ðñéí ôï Êåßìåíï ÁðÜíôçóçò/Ðñïþèçóçò"
 
-msgid "M j, Y"
-msgstr "M j, Y"
+msgid "Enable Sort by of Receive Date"
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç Ôáîéíüìçóçò ìå Çìåñïìçíßá ÐáñáëáâÞò"
 
-#, c-format
-msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr ""
+msgid "Enable Thread Sort by References Header"
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç Ôáîéíüìçóçò Thread óýìöùíá ìå Êåöáëßäá Áíáöïñþí"
 
-msgid "Unknown user or password incorrect."
-msgstr "¶ãíùóôïò ÷ñÞóôçò Þ ëÜèïò êùäéêüò."
+msgid "Special Folder Options"
+msgstr "ÅéäéêÝò ÅðéëïãÝò ÖáêÝëùí"
 
-msgid "Click here to try again"
-msgstr ""
+msgid "Folder Path"
+msgstr "ÄéáäñïìÞ ÖáêÝëïõ"
 
-#, c-format
-msgid "Click here to return to %s"
-msgstr ""
+msgid "Do not use Trash"
+msgstr "Íá ìçí ÷ñçóéìïðïéçèåß ôï ÄéáãñáììÝíá"
 
-msgid "Go to the login page"
-msgstr ""
+msgid "Trash Folder"
+msgstr "ÖÜêåëïò ÄéáãñáììÝíá"
 
-#, c-format
-msgid "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a default preference file."
-msgstr ""
+msgid "Do not use Sent"
+msgstr "Íá ìçí ÷ñçóéìïðïéçèåß ôï ÁðåóôáëìÝíá"
 
-#, c-format
-msgid "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator to resolve this issue."
-msgstr ""
+msgid "Sent Folder"
+msgstr "ÖÜêåëïò ÁðåóôáëìÝíá"
 
-#, c-format
-msgid "Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator to resolve this issue."
-msgstr ""
+msgid "Do not use Drafts"
+msgstr "Íá ìçí ÷ñçóéìïðïéçèåß ôï Ðñü÷åéñá"
 
-#, c-format
-msgid "Error opening %s"
-msgstr ""
+msgid "Draft Folder"
+msgstr "ÖÜêåëïò Ðñü÷åéñá"
 
-msgid "Default preference file not found or not readable!"
-msgstr ""
+msgid "Folder List Options"
+msgstr "ÅðéëïãÝò Ëßóôáò ÖáêÝëùí"
 
-msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr ""
+msgid "Location of Folder List"
+msgstr "Ôïðïèåóßá Ëßóôáò ÖáêÝëùí"
 
-msgid "Could not create initial preference file!"
-msgstr ""
+msgid "Left"
+msgstr "ÁñéóôåñÜ"
 
-#, c-format
-msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr ""
+msgid "Right"
+msgstr "ÄåîéÜ"
 
-#, c-format
-msgid "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator to resolve this issue."
-msgstr ""
+msgid "pixels"
+msgstr "pixels"
 
-#, c-format
-msgid "Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator to resolve this issue."
-msgstr ""
+msgid "Width of Folder List"
+msgstr "ÐëÜôïò Ëßóôáò ÖáêÝëùí"
 
-msgid "ERROR : Could not complete request."
-msgstr ""
+msgid "Minutes"
+msgstr "ËåðôÜ"
 
-msgid "Query:"
-msgstr ""
+msgid "Seconds"
+msgstr "Äåõôåñüëåðôá"
 
-msgid "Reason Given: "
-msgstr ""
+msgid "Minute"
+msgstr "Ëåðôü"
 
-msgid "ERROR : Bad or malformed request."
-msgstr ""
+msgid "Auto Refresh Folder List"
+msgstr "Áõôüìáôç ÁíáíÝùóç Ëßóôáò ÖáêÝëùí"
 
-msgid "Server responded: "
-msgstr ""
+msgid "Enable Unread Message Notification"
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç Åéäïðïßçóçò Ìç-ÁíáãíùóìÝíùí ÌçíõìÜôùí"
 
-#, c-format
-msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
-msgstr ""
+msgid "No Notification"
+msgstr "Êáìßá Åéäïðïßçóç"
 
-#, c-format
-msgid "Bad request: %s"
-msgstr ""
+msgid "Only INBOX"
+msgstr "Ìüíï ÅÉÓÅÑ×ÏÌÅÍÁ"
 
-#, c-format
-msgid "Unknown error: %s"
-msgstr ""
+msgid "Unread Message Notification Type"
+msgstr "Åßäïò Åéäïðïßçóçò Ìç-ÁíáãíùóìÝíùí ÌçíõìÜôùí"
 
-msgid "Read data:"
-msgstr ""
+msgid "Only Unseen"
+msgstr "Ìüíï üóá äåí Ý÷ïõí Êïéôá÷ôåß"
 
-msgid "Unknown response from IMAP server: "
-msgstr ""
+msgid "Unseen and Total"
+msgstr "¼óá äåí Ý÷ïõí êïéôá÷ôåß êáé ÓõíïëéêÜ"
 
-msgid "Unknown message number in reply from server: "
-msgstr ""
+msgid "Enable Collapsable Folders"
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç Ðôõóóüìåíùí ÖáêÝëùí"
 
-msgid "(no subject)"
-msgstr ""
+msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÓõóùññåõìÝíçò Åéäïðïßçóçò Ìç-ÁíáãíùóìÝíùí ÌçíõìÜôùí"
 
-msgid "Unknown Sender"
-msgstr ""
+msgid "Show Clock on Folders Panel"
+msgstr "ÅìöÜíéóç Ñïëïãéïý óôï ÐÜíåë ôùí ÖáêÝëùí"
 
-msgid "No To Address"
-msgstr ""
+msgid "No Clock"
+msgstr "¼÷é Ñïëüé"
 
-msgid "(unknown sender)"
-msgstr ""
+msgid "Hour Format"
+msgstr "ÌïñöÞ ¿ñáò"
 
-msgid "No Messages Found"
-msgstr ""
+msgid "12-hour clock"
+msgstr "Ñïëüé 12-ùñþí"
 
-msgid "Folder:"
-msgstr "ÖÜêåëïò:"
+msgid "24-hour clock"
+msgstr "Ñïëüé 24-ùñþí"
 
-msgid "Found"
-msgstr "ÂñÝèçêáí"
+msgid "Memory Search"
+msgstr "ÁíáæÞôçóç ÌíÞìçò"
 
-msgid "messages"
-msgstr "ìçíýìáôá"
+msgid "Disabled"
+msgstr "ÁðåíåñãïðïéçìÝíï"
 
-msgid "A"
-msgstr ""
+msgid "Folder Selection Options"
+msgstr "ÐñïôéìÞóåéò ÅðéëïãÞò ÖáêÝëùí"
 
-msgid "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this to the system administrator"
-msgstr ""
+msgid "Selection List Style"
+msgstr "Óôõë Ëßóôáò ÅðéëïãÞò"
 
-msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr "ÁÕÔÏÓ Ï ÖÁÊÅËÏÓ ÅÉÍÁÉ ÁÄÅÉÏÓ"
+msgid "Long: "
+msgstr "ÌÞêïò:"
 
-msgid "Move Selected To:"
-msgstr ""
+msgid "Indented: "
+msgstr "Ìå åóï÷Þ:"
 
-msgid "Transform Selected Messages"
-msgstr "ÁëëáãÞ ÅðéëåãìÝíùí ÌçíõìÜôùí"
+msgid "Delimited: "
+msgstr "Äéá÷ùñéóìÝíï:"
 
-msgid "Move"
-msgstr "Ìåôáêßíçóç"
+msgid "Name and Address Options"
+msgstr "ÅðéëïãÝò Ïíüìáôïò êáé Äéåýèõíóçò"
 
-msgid "Expunge"
-msgstr "ÅêêáèÜñéóç"
+msgid "Email Address"
+msgstr "Äéåýèõíóç Email"
 
-msgid "mailbox"
-msgstr ""
+msgid "Edit Advanced Identities"
+msgstr "Åðåîåñãáóßá Ðñï÷ùñçìÝíùí ÔáõôïôÞôùí"
 
-msgid "Read"
-msgstr "ÁíáãíùóìÝíá"
+msgid "(discards changes made on this form so far)"
+msgstr "(áðïññßðôåé áëëáãÝò ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé ìÝ÷ñé ôþñá óå áõôÞ ôç öüñìá)"
 
-msgid "Unread"
-msgstr "Ìç ÁíáãíùóìÝíá"
+msgid "Multiple Identities"
+msgstr "ÐïëëáðëÝò Ôáõôüôçôåò"
 
-#, fuzzy
-msgid "Unthread View"
-msgstr "Ìç ÁíáãíùóìÝíá"
+msgid "Same as server"
+msgstr "Ôï ßäéï ìå ôïí ÅîõðçñåôçôÞ (Server)"
 
-msgid "Thread View"
-msgstr ""
+msgid "Error opening timezone config, contact administrator."
+msgstr "ÓöÜëìá óôï Üíïéãìá ñõèìßóåùí ôçò æþíçò þñáò, åðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí äéá÷åéñéóôÞ."
 
-msgid "Toggle All"
-msgstr ""
+msgid "Timezone Options"
+msgstr "ÅðéëïãÝò Æþíçò ¿ñáò"
 
-msgid "Unselect All"
-msgstr ""
+msgid "Your current timezone"
+msgstr "Ç ôñÝ÷ïõóá æþíç ôçò þñáò óáò"
 
-msgid "Select All"
-msgstr ""
+msgid "Reply Citation Options"
+msgstr "ÅðéëïãÝò ÁíáöïñÜò ÁðÜíôçóçò"
 
-#, c-format
-msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
-msgstr ""
+msgid "Reply Citation Style"
+msgstr "Óôõë ÁíáöïñÜò ÁðÜíôçóçò"
 
-#, c-format
-msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
-msgstr ""
+msgid "No Citation"
+msgstr "Êáìßá ÁíáöïñÜ"
 
-msgid "Paginate"
-msgstr ""
+msgid "AUTHOR Said"
+msgstr "Ï ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ Åßðå"
 
-msgid "Show All"
-msgstr ""
+msgid "Quote Who XML"
+msgstr "ÁíÝöåñå Ðïéüò XML"
 
-msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
-msgstr ""
+msgid "User-Defined"
+msgstr "Ïñéóìïý áðü ×ñÞóôç"
 
-msgid "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message is malformed."
-msgstr ""
+msgid "User-Defined Citation Start"
+msgstr "Áñ÷Þ ÁíáöïñÜò Ïñéóìïý áðü ×ñÞóôç"
 
-msgid "Command:"
-msgstr ""
+msgid "User-Defined Citation End"
+msgstr "ÔÝëïò ÁíáöïñÜò Ïñéóìïý áðü ×ñÞóôç"
 
-msgid "Response:"
-msgstr ""
+msgid "Signature Options"
+msgstr "ÅðéëïãÝò ÕðïãñáöÞò"
 
-msgid "Message:"
-msgstr "ÌÞíõìá:"
+msgid "Use Signature"
+msgstr "×ñÞóç ÕðïãñáöÞò"
 
-msgid "FETCH line:"
-msgstr ""
+msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
+msgstr "Ðñüèåìá ÕðïãñáöÞò ìå ÃñáììÞ '-- '"
 
-msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr ""
+msgid "Take Address"
+msgstr "ËÞøç Äéåýèõíóçò"
 
-msgid "View Unsafe Images"
-msgstr ""
+msgid "Address Book Take:"
+msgstr "Âéâëßï Äéåõèýíóåùí ËÞøç:"
 
-msgid "Attachments"
-msgstr "ÅðéóõíÜøåéò"
+msgid "Try to verify addresses"
+msgstr "ÐñïóðÜèåéá åîáêñßâùóçò äéåýèõíóçò"
 
-msgid "download"
-msgstr ""
+msgid "Config File Version"
+msgstr "¸êäïóç Áñ÷åßïõ ÐñïóáñìïãÞò (config)"
 
-msgid "sec_remove_eng.png"
-msgstr ""
+msgid "Squirrelmail Version"
+msgstr "¸êäïóç Squirrelmail"
 
-#, c-format
-msgid "Option Type '%s' Not Found"
-msgstr ""
+msgid "PHP Version"
+msgstr "¸êäïóç PHP"
 
-msgid "Yes"
-msgstr "Íáé"
+msgid "Organization Preferences"
+msgstr "ÐñïôéìÞóåéò Ïñãáíéóìïý"
 
-msgid "No"
-msgstr "¼÷é"
+msgid "Organization Name"
+msgstr "¼íïìá Ïñãáíéóìïý"
 
-msgid "Current Folder"
-msgstr "ÔñÝ÷ùí ÖÜêåëïò"
+msgid "Organization Logo"
+msgstr "Ëïãüôõðï Ïñãáíéóìïý"
 
-msgid "Compose"
-msgstr "Óýíèåóç"
+msgid "Organization Logo Width"
+msgstr "ÐëÜôïò Ëïãüôõðïõ Ïñãáíéóìïý"
 
-#, c-format
-msgid "Error creating directory %s."
-msgstr ""
+msgid "Organization Logo Height"
+msgstr "¾øïò Ëïãüôõðïõ Ïñãáíéóìïý"
 
-msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr ""
+msgid "Organization Title"
+msgstr "Ôßôëïò Ïñãáíéóìïý"
 
-msgid "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It is a pretty reliable list to scan spam from."
-msgstr ""
+msgid "Signout Page"
+msgstr "Óåëßäá Åîüäïõ"
 
-msgid "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to be relayed through their system will be banned with this.  Another good one to use."
-msgstr ""
+msgid "Provider Link URI"
+msgstr "Äåóìüò URI Ðáñï÷Ýá"
 
-msgid "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up account and send spam directly from there."
-msgstr ""
+msgid "Provider Name"
+msgstr "¼íïìá Ðáñï÷Ýá"
 
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
-msgstr ""
+msgid "Default Language"
+msgstr "Åî ïñéóìïý Ãëþóóá"
 
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
-msgstr ""
+msgid "Top Frame"
+msgstr "Ðëáßóéï ÊïñõöÞò"
 
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
-msgstr ""
+msgid "Server Settings"
+msgstr "ÅðéëïãÝò ÅîõðçñåôçôÞ"
 
-msgid "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
-msgstr ""
+msgid "Mail Domain"
+msgstr "ÔïìÝáò Çëåêôñïíéêïý Ôá÷õäñïìåßïõ"
 
-msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
-msgstr ""
+msgid "IMAP Server Address"
+msgstr "Äéåýèõíóç åîõðçñåôçôÞ IMAP"
 
-msgid "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
+msgid "IMAP Server Port"
+msgstr "Èýñá åîõðçñåôçôÞ IMAP"
 
-msgid "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for other mail servers that are not secure."
-msgstr ""
+msgid "IMAP Server Type"
+msgstr "Ôýðïò ÅîõðçñåôçôÞ IMAP"
 
-msgid "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
+msgid "Cyrus IMAP server"
+msgstr "ÅîõðçñåôçôÞò Cyrus IMAP"
 
-msgid "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt users in without confirmation."
-msgstr ""
+msgid "University of Washington's IMAP server"
+msgstr "ÅîõðçñåôçôÞò IMAP University of Washington"
 
-msgid "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail.cgi scripts. (planned)."
-msgstr ""
+msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
+msgstr "ÅîõðçñåôçôÞò Microsoft Exchange IMAP"
 
-msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
-msgstr ""
+msgid "Courier IMAP server"
+msgstr "ÅîõðçñåôçôÞò Courier IMAP"
 
-msgid "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer false positives than ORBS did though."
-msgstr ""
+msgid "Not one of the above servers"
+msgstr "¼÷é êÜðïéïò áðü ôïõò ðáñáðÜíù åîõðçñåôçôÝò"
 
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
-msgstr ""
+msgid "IMAP Folder Delimiter"
+msgstr "Äéáêñéôéêü Óýìâïëï (Delimiter) ÖáêÝëïõ IMAP"
 
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
-msgstr ""
+msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
+msgstr "×ñÞóç \"åíôïðéóìüò\" ãéá áõôüìáôï åíôïðéóìü."
 
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
-msgstr ""
+msgid "Use TLS for IMAP Connections"
+msgstr "×ñÞóç TLS ãéá IMAP ÓõíäÝóåéò"
 
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
-msgstr ""
+msgid "Requires PHP 4.3.x! Experimental."
+msgstr "Áðáéôåß PHP 4.3.x! Ðåéñáìáôéêü."
 
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
-msgstr ""
+msgid "IMAP Authentication Type"
+msgstr "Ôýðïò ðéóôïðïßçóçò ôáõôüôçôáò IMAP"
 
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
-msgstr ""
+msgid "Use Sendmail Binary"
+msgstr "×ñÞóç Sendmail Binary"
 
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
-msgstr ""
+msgid "Sendmail Path"
+msgstr "ÄéáäñïìÞ ôïõ Sendmail"
 
-msgid "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends you NOT use their service."
-msgstr ""
+msgid "SMTP Server Address"
+msgstr "Äéåýèõíóç ÅîõðçñåôçôÞ SMTP"
 
-msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
-msgstr ""
+msgid "SMTP Server Port"
+msgstr "Èýñá SMTP ôïõ ÅîõðçñåôçôÞ"
 
-#, c-format
-msgid "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
-msgstr ""
+msgid "Use TLS for SMTP Connections"
+msgstr "×ñÞóç TLS ãéá SMTP ÓõíäÝóåéò"
 
-msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
-msgstr ""
+msgid "SMTP Authentication Type"
+msgstr "Ôýðïò ðéóôïðïßçóçò ôáõôüôçôáò SMTP"
 
-msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
-msgstr ""
+msgid "POP3 Before SMTP?"
+msgstr "POP3 ðñéí SMTP;"
 
-msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
-msgstr ""
+msgid "Invert Time"
+msgstr "ÁíáóôñïöÞ ×ñüíïõ"
 
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
-msgstr ""
+msgid "Use Confirmation Flags"
+msgstr "×ñÞóç Óçìáéþí Åðéâåâáßùóçò"
 
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
-msgstr ""
+msgid "Folders Defaults"
+msgstr "Åî ïñéóìïý åðéëïãÝò ÖáêÝëùí"
 
-msgid "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically assigned IPs."
-msgstr ""
+msgid "Default Folder Prefix"
+msgstr "Åî ïñéóìïý Ðñüèåìá ÖáêÝëïõ"
 
-msgid "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM directly from."
-msgstr ""
+msgid "Show Folder Prefix Option"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ÅðéëïãÞò ÐñïèÝìáôïò ÖáêÝëïõ"
 
-msgid "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their services."
-msgstr ""
+msgid "By default, move to trash"
+msgstr "Åî ïñéóìïý ìåôáêßíçóç óôá äéáãñáììÝíá"
 
-msgid "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on other active RBLs."
-msgstr ""
+msgid "By default, move to sent"
+msgstr "Åî ïñéóìïý ìåôáêßíçóç óôá áðåóôáëìÝíá"
 
-msgid "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
-msgstr ""
+msgid "By default, save as draft"
+msgstr "Åî ïñéóìïý áðïèÞêåõóç ùò ðñü÷åéñï"
 
-msgid "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed Leadmon.net."
-msgstr ""
+msgid "List Special Folders First"
+msgstr "ÅìöÜíéóç Ðñþôá ôùí Åéäéêþí ÖáêÝëùí"
 
-msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct SPAM Sources."
-msgstr ""
+msgid "Show Special Folders Color"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ×ñþìáôïò Åéäéêþí ÖáêÝëùí"
 
-msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
-msgstr ""
+msgid "Auto Expunge"
+msgstr "Auto Expunge"
 
-msgid "Saved Scan type"
-msgstr ""
+msgid "Default Sub. of INBOX"
+msgstr "Åî ïñéóìïý Õðü. ôïõ ÅÉÓÅÑ×ÏÌÅÍÁ"
 
-msgid "Message Filtering"
-msgstr ""
+msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ÅðéëïãÞò 'ÐåñéÝ÷åé Õðï.'"
 
-msgid "What to Scan:"
-msgstr ""
+msgid "Default Unseen Notify"
+msgstr "Åî ïñéóìïý ÅíçìÝñùóç Ìç-Ïñáôïý"
 
-msgid "All messages"
-msgstr ""
+msgid "Default Unseen Type"
+msgstr "Åî ïñéóìïý Ôýðïò Ìç-Ïñáôïý"
 
-msgid "Only unread messages"
-msgstr ""
+msgid "Auto Create Special Folders"
+msgstr "Áõôüìáôç Äçìéïõñãßá Åéäéêþí ÖáêÝëùí"
 
-msgid "Save"
-msgstr ""
+msgid "Default Javascript Adrressbook"
+msgstr "Åî ïñéóìïý Âéâëßï Äéåõèýíóåùí Javascript"
 
-msgid "Match:"
-msgstr ""
+msgid "Auto delete folders"
+msgstr "Áõôüìáôç äéáãñáöÞ öáêÝëùí"
 
-#, fuzzy
-msgid "Header"
-msgstr "ÁíáãíùóìÝíá"
+msgid "Enable /NoSelect folder fix"
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç / Ìç ÅðéëïãÞ åðéäéüñèùóçò öáêÝëùí"
 
-msgid "Contains:"
-msgstr ""
+msgid "General Options"
+msgstr "ÃåíéêÝò ÅðéëïãÝò"
 
-msgid "Move to:"
-msgstr ""
+msgid "Default Charset"
+msgstr "Åî ïñéóìïý Óýíïëï ×áñáêôÞñùí"
 
-msgid "Down"
-msgstr ""
+msgid "Data Directory"
+msgstr "ÖÜêåëïò ÄåäïìÝíùí"
 
-msgid "Up"
-msgstr ""
+msgid "Temp Directory"
+msgstr "Ðñïóùñéíüò ÖÜêåëïò"
 
-#, c-format
-msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
-msgstr ""
+msgid "Hash Level"
+msgstr "Åðßðåäï Hash"
 
-msgid "Message Filters"
-msgstr "Ößëôñá ÌçíõìÜôùí"
+msgid "Hash Disabled"
+msgstr "Áðåíåñãïðïßçóç Hash "
 
-msgid "Filtering enables messages with different criteria to be automatically filtered into different folders for easier organization."
-msgstr ""
+msgid "Moderate"
+msgstr "Åëáöñü"
 
-msgid "SPAM Filters"
-msgstr ""
+msgid "Medium"
+msgstr "ÌÝóï"
 
-msgid "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
-msgstr ""
+msgid "Default Left Size"
+msgstr "Åî ïñéóìïý Áñéóôåñü ÌÝãåèïò"
 
-msgid "Spam Filtering"
-msgstr ""
+msgid "Usernames in Lowercase"
+msgstr "Ïíüìáôá ÷ñçóôþí ìå ðåæÜ"
 
-msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
-msgstr ""
+msgid "Allow use of priority"
+msgstr "ÅðÝôñåøå ÷ñÞóç ðñïôåñáéüôçôáò"
 
-msgid "Move spam to:"
-msgstr ""
+msgid "Hide SM attributions"
+msgstr "Áðüêñõøç SM attributions"
 
-msgid "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging around."
-msgstr ""
+msgid "Enable use of delivery receipts"
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÷ñÞóçò áðïäåßîåùí ðáñáëáâÞò"
 
-msgid "The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and you'll scan even the spam you read with the new filters."
-msgstr ""
+msgid "Allow editing of identities"
+msgstr "ÅðÝôñåøå åðåîåñãáóßá ôáõôïôÞôùí"
 
-#, c-format
-msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
-msgstr ""
+msgid "Allow editing of full name"
+msgstr "ÅðÝôñåøå åðåîåñãáóßá ðëÞñïõò ïíüìáôïò"
 
-msgid "[<i>not set yet</i>]"
-msgstr ""
+msgid "Use server-side sorting"
+msgstr "×ñÞóç ôáîéíüìçóçò áðü ôïí åîõðçñåôçôÞ"
 
-#, c-format
-msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
-msgstr ""
+msgid "Use server-side thread sorting"
+msgstr "×ñÞóç ôáîéíüìçóçò thread áðü ôïí åîõðçñåôçôÞ"
 
-msgid "New Messages Only"
-msgstr ""
+msgid "Allow server charset search"
+msgstr "ÅðÝôñåøå áíáæÞôçóç óõíüëïõ ÷áñáêôÞñùí åîõðçñåôçôÞ"
 
-msgid "All Messages"
-msgstr ""
+msgid "UID support"
+msgstr "ÕðïóôÞñéîç UID"
 
-msgid "ON"
-msgstr ""
+msgid "PHP session name"
+msgstr "¼íïìá óõíåäñßáò PHP"
 
-msgid "OFF"
-msgstr ""
+msgid "Message of the Day"
+msgstr "ÌÞíõìá ôçò ÇìÝñáò"
 
-msgid "SpellChecker Options"
-msgstr ""
+msgid "Database"
+msgstr "ÂÜóç äåäïìÝíùí"
 
-msgid "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or choose which languages should be available to you when spell-checking."
-msgstr ""
+msgid "Address book DSN"
+msgstr "DSN âéâëßïõ äéåõèýíóåùí"
 
-msgid "Check Spelling"
-msgstr ""
+msgid "Address book table"
+msgstr "Ðßíáêáò âéâëßïõ äéåõèýíóåùí"
 
-msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
-msgstr ""
+msgid "Preferences DSN"
+msgstr "ÐñïôéìÞóåéò DSN"
 
-msgid "ATTENTION:"
-msgstr ""
+msgid "Preferences table"
+msgstr "Ðßíáêáò ðñïôéìÞóåùí"
 
-msgid "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start anew. This is also true if you don't remember your old password -- without it, the encrypted data is no longer accessible."
-msgstr ""
+msgid "Preferences username field"
+msgstr "Ðåäßï ïíüìáôïò ÷ñÞóôç ðñïôéìÞóåùí"
 
-msgid "Delete my dictionary and start a new one"
-msgstr ""
+msgid "Preferences key field"
+msgstr "Ðåäßï êëåéäéþí ðñïôéìÞóåùí"
 
-msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
-msgstr ""
+msgid "Preferences value field"
+msgstr "Ðåäßï ôéìÞò ðñïôéìÞóåùí"
 
-msgid "Proceed"
-msgstr ""
+msgid "Themes"
+msgstr "ÈÝìáôá"
 
-msgid "You must make a choice"
-msgstr ""
+msgid "Style Sheet URL (css)"
+msgstr "Style Sheet URL (css)"
 
-msgid "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
-msgstr ""
+msgid "Default theme"
+msgstr "Åî ïñéóìïý ÈÝìá"
 
-msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
-msgstr ""
+msgid "Use index number of theme"
+msgstr "×ñÞóç áñéèìïý êáôáëüãïõ ôïõ ÈÝìáôïò"
 
-msgid "Error Decrypting Dictionary"
-msgstr ""
+msgid "Configuration Administrator"
+msgstr "Äéá÷åéñéóôÞò Ñõèìßóåùí"
 
-msgid "Cute."
-msgstr ""
+msgid "Theme Name"
+msgstr "¼íïìá ÈÝìáôïò"
 
-#, c-format
-msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
-msgstr ""
+msgid "Theme Path"
+msgstr "ÄéáäñïìÞ ÈÝìáôïò"
 
-msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
-msgstr ""
+msgid "Plugins"
+msgstr "Ðñüóèåôá"
 
-msgid "SquirrelSpell Results"
-msgstr ""
+msgid "Change Settings"
+msgstr "ÁëëáãÞ Ñõèìßóåùí"
 
-msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
-msgstr ""
+msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
+msgstr "Ôï áñ÷åßï ñõèìßóåùí äåí ìðïñåß íá áíïé÷èåß. Ðáñáêáëþ åëÝãîôå ôï config.php."
 
-msgid "No changes were made."
-msgstr ""
+msgid "Administration"
+msgstr "Äéá÷åßñéóç"
 
-msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
+msgid ""
+"This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
+"remotely."
 msgstr ""
+"Áõôü ôï ðáêÝôï (module) åðéôñÝðåé óôïõò Äéá÷åéñéóôÝò íá äéá÷åéñßæïíôáé ôçí "
+"êåíôñéêÞ äéáìüñöùóç ôïõ SquirrelMail áðü áðüóôáóç."
 
-#, c-format
-msgid "Found %s errors"
-msgstr ""
+msgid "Bug Reports:"
+msgstr "ÁíáöïñÝò ÓöáëìÜôùí (bug):"
 
-msgid "Line with an error:"
-msgstr ""
+msgid "Show button in toolbar"
+msgstr "ÅìöÜíéóç button óôç ãñáììÞ åñãáëåßùí"
 
-msgid "Error:"
-msgstr ""
+msgid "TODAY"
+msgstr "ÓÇÌÅÑÁ"
 
-msgid "Suggestions:"
-msgstr ""
+msgid "Go"
+msgstr "ÐÞãáéíå"
 
-msgid "Suggestions"
-msgstr ""
+msgid "l, F j Y"
+msgstr "l, F j Y"
 
-msgid "Change to:"
-msgstr ""
+msgid "ADD"
+msgstr "ÐÑÏÓÈÇÊÇ"
 
-msgid "Occurs times:"
-msgstr ""
+msgid "EDIT"
+msgstr "ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÉÁ"
 
-msgid "Change this word"
-msgstr ""
+msgid "DEL"
+msgstr "ÄÉÁÃÑÁÖÇ"
 
-msgid "Change"
-msgstr ""
+msgid "Start time:"
+msgstr "×ñüíïò Ýíáñîçò:"
 
-msgid "Change ALL occurances of this word"
-msgstr ""
+msgid "Length:"
+msgstr "ÌÞêïò (ÄéÜñêåéá):"
 
-msgid "Change All"
-msgstr ""
+msgid "Priority:"
+msgstr "Ðñïôåñáéüôçôá:"
 
-msgid "Ignore this word"
-msgstr ""
+msgid "Title:"
+msgstr "Ôßôëïò:"
 
-msgid "Ignore"
-msgstr ""
+msgid "Set Event"
+msgstr "Ïñéóìüò ÓõìâÜíôïò"
 
-msgid "Ignore ALL occurances this word"
-msgstr ""
+msgid "Event Has been added!"
+msgstr "Ôï óõìâÜí ðñïóôÝèçêå!"
 
-msgid "Ignore All"
-msgstr ""
+msgid "Date:"
+msgstr "Çìåñïìçíßá:"
 
-msgid "Add this word to your personal dictionary"
-msgstr ""
+msgid "Time:"
+msgstr "¿ñá:"
 
-msgid "Add to Dic"
-msgstr ""
+msgid "Day View"
+msgstr "ÇìåñÞóéá ÅìöÜíéóç"
 
-msgid "Close and Commit"
-msgstr ""
+msgid "Do you really want to delete this event?"
+msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá äéáãñÜøåôå áõôü ôï óõìâÜí;"
 
-msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
-msgstr ""
+msgid "Event deleted!"
+msgstr "Ôï ÓõìâÜí ÄéáãñÜöçêå!"
 
-msgid "Close and Cancel"
-msgstr ""
+msgid "Nothing to delete!"
+msgstr "Ôßðïôá ðñïò äéáãñáöÞ!"
 
-msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
-msgstr ""
+msgid "Update Event"
+msgstr "ÅíçìÝñùóç ÓõìâÜíôïò"
 
-msgid "No errors found"
-msgstr ""
+msgid "Do you really want to change this event from:"
+msgstr "ÈÝëåôå ðñÜãìáôé íá áëëÜîåôå áõôü ôï óõìâÜí áðü:"
 
-msgid "Your personal dictionary was erased."
-msgstr ""
+msgid "to:"
+msgstr "ðñïò:"
 
-msgid "Dictionary Erased"
-msgstr ""
+msgid "Event updated!"
+msgstr "ÅíçìÝñùóç ÓõìâÜíôïò!"
 
-msgid "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
-msgstr ""
+msgid "Month View"
+msgstr "Ìçíéáßá ÅìöÜíéóç"
 
-msgid "Close this Window"
-msgstr ""
+msgid "0 min."
+msgstr "0 ëåðôÜ"
 
-msgid "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the &quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
-msgstr ""
+msgid "15 min."
+msgstr "15 ëåðôÜ"
 
-msgid "Successful Re-encryption"
-msgstr ""
+msgid "35 min."
+msgstr "35 ëåðôÜ"
 
-msgid "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
-msgstr ""
+msgid "45 min."
+msgstr "45 ëåðôÜ"
 
-msgid "Dictionary re-encrypted"
-msgstr ""
+msgid "1 hr."
+msgstr "1 þñá"
 
-msgid "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now stored in an <strong>encrypted format</strong>."
-msgstr ""
+msgid "1.5 hr."
+msgstr "1.5 þñåò"
 
-msgid "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now stored as <strong>clear text</strong>."
-msgstr ""
+msgid "2 hr."
+msgstr "2 þñåò"
 
-msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
-msgstr ""
+msgid "2.5 hr."
+msgstr "2.5 þñåò"
 
-msgid "Personal Dictionary"
-msgstr ""
+msgid "3 hr."
+msgstr "3 þñåò"
 
-msgid "No words in your personal dictionary."
-msgstr ""
+msgid "3.5 hr."
+msgstr "3.5 þñåò"
 
-msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
-msgstr ""
+msgid "4 hr."
+msgstr "4 þñåò"
 
-#, c-format
-msgid "%s dictionary"
-msgstr ""
+msgid "5 hr."
+msgstr "5 þñåò"
 
-msgid "Delete checked words"
-msgstr ""
+msgid "6 hr."
+msgstr "6 þñåò"
 
-msgid "Edit your Personal Dictionary"
-msgstr ""
+msgid "Calendar"
+msgstr "Çìåñïëüãéï"
 
-msgid "Please make your selection first."
-msgstr ""
+msgid "Delete & Prev"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ & Ðñïçã."
 
-msgid "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted format. Proceed?"
-msgstr ""
+msgid "Delete & Next"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ & Åðüìåíï"
 
-msgid "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text format. Proceed?"
-msgstr ""
+msgid "Move to:"
+msgstr "Ìåôáêßíçóç óå:"
 
-msgid "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</strong> If you forget your password, your personal dictionary will become unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
-msgstr ""
+msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
+msgstr "ÊïõìðéÜ ÄéáãñáöÞ/Ìåôáêßíçóç/Åðüìåíï:"
 
-msgid "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
-msgstr ""
+msgid "Display at top"
+msgstr "ÅìöÜíéóç óôçí êïñõöÞ"
 
-msgid "Change crypto settings"
-msgstr ""
+msgid "with move option"
+msgstr "ìå ôçí åðéëïãÞ ìåôáêßíçóçò"
 
-msgid "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and will have to be created anew. However, if you or your system administrator change your mailbox password but you still have the old password at hand, you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the new value.</p>"
-msgstr ""
+msgid "Display at bottom"
+msgstr "ÅìöÜíéóç óôï ôÝñìá "
 
-msgid "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
+msgid ""
+"COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
+"is a pretty reliable list to scan spam from."
 msgstr ""
+"ÅÌÐÏÑÉÊÇ - ÁõôÞ ç ëßóôá ðåñéëáìâÜíåé åîõðçñåôçôÝò ïé ïðïßïé Ý÷ïõí "
+"åîáêñéâùèåß ùò áðïóôïëåßò êáêüâïõëïõ (spam) çëåêôñïíéêïý ôá÷õäñïìåßïõ. Åßíáé "
+"áñêåôÜ áîéüðéóôç ëßóôá ãéá íá áíé÷íåýóåôå êáêüâïõëá ìçíýìáôá."
 
-#, c-format
-msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
+msgid ""
+"COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
+"be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
+"to use."
 msgstr ""
+"ÅÌÐÏÑÉÊÇ - ÅîõðçñåôçôÝò ðïõ Ý÷ïõí ñõèìéóôåß (Þ êáêï-ñõèìéóôåß) íá åðéôñÝðïõí "
+"êáêüâïõëá (spam) ìçíýìáôá íá áíáìåôáäßäïíôáé äéáìÝóïõ ôïõ óõóôÞìáôïò èá "
+"áðïêëåßïíôáé ìå áõôÞ ôçí åðéëïãÞ.  Áêüìç ìßá êáëÞ åðéëïãÞ ðñïò ÷ñÞóç."
 
-msgid "All done!"
+msgid ""
+"COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
+"their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
+"account and send spam directly from there."
 msgstr ""
+"ÅÌÐÏÑÉÊÇ - ×ñÞóôåò dial-up óõíäÝóåùí áðïêëåßïíôáé áöïý ðñÝðåé íá "
+"÷ñçóéìïðïéïýí ôïõò åîõðçñåôçôÝò çëåêôñïíéêïý ôá÷õäñïìåßïõ ôïõ ðáñï÷Ýá "
+"ðñüóâáóçò (ISP) ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýí. Ïé áðïóôïëåßò êáêüâïõëïõ çëåêôñïíéêïý "
+"ôá÷õäñïìåßïõ (spam) óõíÞèùò ðáßñíïõí Ýíá ëïãáñéáóìü dial-up ðñüóâáóçò êáé "
+"áðïóôÝëëïõí êáêüâïõëï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï áðåõèåßáò áðü áõôüí. "
 
-msgid "Personal Dictionary Updated"
-msgstr ""
+msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
+msgstr "ÅÌÐÏÑÉÊÇ - RBL + ÅããñáöÝò \"ìáýñçò ôñýðáò\""
 
-msgid "No changes requested."
-msgstr ""
+msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
+msgstr "ÅÌÐÏÑÉÊÇ - RBL+ ÅããñáöÝò  OpenRelay."
 
-msgid "Please wait, communicating with the server..."
-msgstr ""
+msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
+msgstr "ÅÌÐÏÑÉÊÇ  - RBL+ ÅããñáöÝò Dial-up."
 
-msgid "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this message:"
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
+"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ- Osirusoft Relays - Ç ëßóôá ôùí äéáðéóôùìÝíùí áíïéêôþí áíáìåôáäüóåùí "
+"Osirusoft . Öáßíåôáé íá ðåñéëáìâÜíåé åîõðçñåôçôÝò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé êáé "
+"áðü ôï abuse@uunet.net auto-replies."
 
-msgid "Go"
+msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Osirusoft Dialups - Ç ëßóôá êáêüâïõëïõ çëåêôñïíéêïý ôá÷õäñïìåßïõ "
+"dialup ðñüóâáóçò Osirusoft."
 
-msgid "SquirrelSpell Initiating"
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
+"have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
+"to catch abuse auto-replies from some ISPs."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - ÐçãÞ ÅðéâåâáéùìÝíçò Êáêüâïõëçò Áëëçëïãñáößáò Osirusoft -  Êüìâïé "
+"ðïõ óõíå÷þò óôÝëíïõí êáêüâïõëç áëëçëïãñáößá êáé Ý÷ïõí ðñïóôåèåß ìå ôï ÷Ýñé "
+"ìåôÜ áðü ðïëëáðëÝò óõóôÜóåéò. ×ñçóéìïðïéÞóôå ìå ðñïóï÷Þ. Öáßíåôáé íá ðéÜíåé "
+"êáôÜ÷ñçóç áõôüìáôçò-áðÜíôçóçò áðü ìåñéêïýò ðáñï÷åßò ðñüóâáóçò (ISPs)."
 
-#, c-format
-msgid "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as default dictionary."
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
+"other mail servers that are not secure."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Osirusoft Smart Hosts - Ëßóôåò åîõðçñåôçôþí ðïõ åßíáé áóöáëåßò áëëÜ "
+"áíáäéáíÝìïõí ðñïò Üëëïõò åîõðçñåôçôÝò çëåêôñïíéêïý ôá÷õäñïìåßïõ ðïõ äåí "
+"åßíáé áóöáëåßò."
 
-#, c-format
-msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
+"ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
+"abuse auto-replies from some ISPs."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Osirusoft Spamware Developers - Ðéóôåýåôáé üôé áõôÝò åßíáé ðåñéï÷Ýò "
+"äéåõèýíóåùí IP áðü åôáéñåßåò ðïõ åßíáé ãíùóôÝò üôé ðáñÜãïõí êáêüâïõëï "
+"ëïãéóìéêü.  Öáßíåôáé íá ðéÜíåé êáôÜ÷ñçóç áõôüìáôçò-áðÜíôçóçò áðü ìåñéêïýò "
+"ðáñï÷åßò ðñüóâáóçò (ISPs)."
 
-msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
+"users in without confirmation."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - Ëßóôá åîõðçñåôçôþí ìå ëßóôåò "
+"çëåêôñïíéêïý ôá÷õäñïìåßïõ ðïõ åðéôñÝðïõí ðñüóâáóç óôïõò ÷ñÞóôåò ÷ùñßò "
+"åðéâåâáßùóç."
 
-msgid "Please check any available international dictionaries which you would like to use when spellchecking:"
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
+"cgi scripts. (planned)."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Osirusoft Ìç-áóöáëÞ formmail.cgi scripts - Ëßóôá ìç-áóöáëþí  "
+"formmail.cgi scripts. (ðñïãñáììáôéóìÝíï)."
 
-msgid "Make this dictionary my default selection:"
+msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Osirusoft Áíïé÷ôïß Proxy ÅîõðçñåôçôÝò - Ëßóôá Áíïé÷ôþí Proxy "
+"Åîõðçñåôçôþí."
 
-msgid "Make these changes"
+msgid ""
+"FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
+"false positives than ORBS did though."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Ôï ORDB ãåííÞèçêå üôáí ôï ORBS âãÞêå óôïí áÝñá. Öáßíåôáé üìùò íá "
+"Ý÷åé ëéãüôåñåò ëáíèáóìÝíåò èåôéêÝò åããñáöÝò áðü áõôÝò ðïõ åß÷å ôï ORBS."
 
-msgid "Add International Dictionaries"
-msgstr ""
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
+msgstr "ÄÙÑÅÁÍ - Five-Ten-sg.com - ¶ìåóåò ðçãÝò êáêüâïõëïõ ôá÷õäñïìåßïõ (SPAM)."
 
-msgid "Please choose which options you wish to set up:"
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Five-Ten-sg.com - Ëßóôåò Dial-up - ðåñéëáìâÜíåé ìåñéêÝò IP-"
+"äéåõèýíóåéò ìå DSL."
 
-msgid "Edit your personal dictionary"
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Five-Ten-sg.com - Ìáæéêïß ôá÷õäñïìçôÝò ðïõ äåí ÷ñçóéìïðïéïýí "
+"åðéâåâáéùìÝíç åßóïäï (opt-in)."
 
-msgid "Set up international dictionaries"
-msgstr ""
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
+msgstr "ÄÙÑÅÁÍ - Five-Ten-sg.com - ¶ëëïé äéÜöïñïé åîõðçñåôçôÝò."
 
-msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
-msgstr ""
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
+msgstr "ÄÙÑÅÁÍ - Five-Ten-sg.com - Single Stage åîõðçñåôçôÝò."
 
-msgid "not available"
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Five-Ten-sg.com - ÅîõðçñåôçôÝò õðïóôÞñéîçò êáêüâïõëïõ ôá÷õäñïìåßïõ "
+"(SPAM)."
 
-msgid "SquirrelSpell Options Menu"
-msgstr ""
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
+msgstr "ÄÙÑÅÁÍ - Five-Ten-sg.com - Äéåõèýíóåéò IP ìå Web Form."
 
-msgid "Translator"
+msgid ""
+"FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
+"the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
+"you NOT use their service."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Dorkslayers öáßíåôáé íá óõìðåñéëáìâÜíåé ðñáãìáôéêÜ Üó÷çìá áíïéêôïýò "
+"áíáäéáíïìåßò ôá÷õäñïìåßïõ åêôüò ôùí ÇÐÁ ðñïò áðïöõãÞ äéêáóôéêþí áãùãþí. "
+"Åßíáé áñêåôÜ åíäéáöÝñïí ôï üôé ç éóôïóåëßäåò ôïõò óõóôÞíïõí íá ÌÇÍ "
+"÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí õðçñåóßá ôïõò."
 
-msgid "Saved Translation Options"
-msgstr ""
+msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
+msgstr "ÄÙÑÅÁÍ - SPAMhaus - Ëßóôá ãíùóôþí ðçãþí êáêüâïõëïõ ôá÷õäñïìåßïõ (SPAM)."
 
-msgid "Your server options are as follows:"
+#, c-format
+msgid ""
+"FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
+"have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ, ðñïò ôï ðáñüí - SPAMCOP - ÅíäéáöÝñïõóá ëýóç ðïõ áíáöÝñåé "
+"åîõðçñåôçôÝò ðïõ Ý÷ïõí õøçëü ðïóïóôü êáêüâïõëïõ (spam) ðñïò êáíïíéêü-"
+"ôá÷õäñïìåßï (85% or more)."
 
-msgid "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
+msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - dev.null.dk - Äåí õðÜñ÷ïõí ëåðôïìåñåßò ðëçñïöïñßåò ãéá áõôÞ ôç "
+"ëßóôá."
 
-msgid "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
-msgstr ""
+msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
+msgstr "ÄÙÑÅÁÍ - visi.com - Relay Stop Ëßóôá. Ðïëý óõíôçñçôéêÞ ëßóôá OpenRelay."
 
-msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
-msgstr ""
+msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
+msgstr "ÄÙÑÅÁÍ - 2mbit.com Áíïé÷ôÜ Relays - ¶ëëç ëßóôá ãéá Open Relays."
 
-msgid "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's InterTran"
+msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - 2mbit.com SPAM Source - Ëßóôá Üìåóùí ðçãþí êáêüâïõëïõ ôá÷õäñïìåßïõ "
+"(SPAM)."
 
-msgid "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
+msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - 2mbit.com SPAM ISPs - Ëßóôá öéëéêþí ðñïò êáêüâïõëï ôá÷õäñïìåßï "
+"(SPAM)- ðáñï÷Ýùí ðñüóâáóçò ISPs."
 
-msgid "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will be located."
+msgid ""
+"FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
+"assigned IPs."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Leadmon DUL - ¶ëëç ëßóôá Dial-up Þ áëëéþò, äõíáìéêÜ áðïäéäüìåíùí "
+"äéåõèýíóåùí IP."
 
-msgid "Select your translator:"
-msgstr "ÅðéëÝîôå ôïí ìåôáöñáóôÞ óáò:"
-
-msgid "When reading:"
+msgid ""
+"FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
+"directly from."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Leadmon ÐçãÞ SPAM  - Ëßóôá ìå IP äéåõèýíóåéò áðü ôéò ïðïßåò ôï "
+"Leadmon.net Ý÷åé ëÜâåé áð'åõèåßáò êáêüâïõëï ôá÷õäñïìåßï (SPAM)."
 
-msgid "Show translation box"
+msgid ""
+"FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
+"in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
+"services."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Leadmon Ìáæéêïß Ôá÷õäñïìçôÝò - Ìáæéêïß Ôá÷õäñïìçôÝò ðïõ äåí "
+"áðáéôïýí åðéâåâáéùìÝíç ðñüóâáóç (opt-in) Þ ðïõ Ý÷ïõí åðéôñÝøåé óå ãíùóôïýò "
+"÷ñÞóôåò êáêüâïõëïõ ôá÷õäñïìåßïõ (spam) íá ãßíïõí ðåëÜôåò êáé íá êáôá÷ñáóôïýí "
+"ôéò õðçñåóßåò ôïõò."
 
-msgid "to the left"
+msgid ""
+"FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
+"other active RBLs."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Leadmon Open Relays - Áíïé÷ôïß áíáäéáíïìåßò ôá÷õäñïìåßïõ ìßáò öÜóçò "
+"ðïõ äåí óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óôéò ëßóôåò óå Üëëïõò åíåñãïýò RBL."
 
-msgid "in the center"
+msgid ""
+"FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
+"other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Leadmon Multi-stage - Áíïé÷ôïß áíáäéáíïìåßò çëåêôñïíéêïý "
+"ôá÷õäñïìåßïõ ðïëëáðëþí öÜóåùí ðïõ äåí óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óå ëßóôåò Üëëùí "
+"åíåñãþí RBL êáé Ý÷ïõí óôåßëåé êáêüâïõëï ôá÷õäñïìåßï (SPAM) óôï Leadmon.net."
 
-msgid "to the right"
+msgid ""
+"FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
+"direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
+"mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
+"Leadmon.net."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Leadmon SpamBlock - Äéêôõáêïß ôüðïé óå áõôÞ ôç ëßóôá Ý÷ïõí óôåßëåé "
+"óôï Leadmon.net áðåõèåßáò êáêüâïõëï ôá÷õäñïìåßï (SPAM) áðü äéåõèýíóåéò IP óå "
+"ïìÜäåò äéåõèýíóåùí üðïõ ïëüêëçñç ç ïìÜäá äåí Þôáí óå áðåéêïíßóåéò DNS. Åßíáé "
+"ëßóôá ÏÌÁÄÙÍ IP ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü Üôïìá ðïõ Ý÷ïõí áðïóôåßëåé "
+"êáêüâïõëï ôá÷õäñïìåßï (SPAM) óôï Leadmon.net."
 
-msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
+msgid ""
+"FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
+"SPAM Sources."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ , ðñïò ôï ðáñüí - Not Just Another Blacklist - Áíïé÷ôïß áíáäéáíïìåßò "
+"çëåêôñïíéêïý ôá÷õäñïìåßïõ êáé áðåõèåßáò ðçãÝò êáêüâïõëïõ ôá÷õäñïìåßïõ (SPAM)."
 
-msgid "When composing:"
+msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ , ðñïò ôï ðáñüí - Not Just Another Blacklist - Äéåõèýíóåéò IP "
+"Ðñüóâáóçò ìå Dial-up ."
 
-msgid "Not yet functional, currently does nothing"
+msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Distributed Sender Boycott List - ÅðéâåâáéùìÝíïé áíáäéáíïìåßò çëåêôñïíéêïý "
+"ôá÷õäñïìåßïõ"
 
-msgid "Translation Options"
+msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Distributed Sender Boycott List - ÅðéâåâáéùìÝíïé áíáäéáíïìåßò çëåêôñïíéêïý "
+"ôá÷õäñïìåßïõ ðïëëáðëþí öÜóåùí "
 
-msgid "Which translator should be used when you get messages in a different language?"
+msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
 msgstr ""
+"ÄÙÑÅÁÍ - Distributed Sender Boycott List - UN-ÅðéâåâáéùìÝíïé áíáäéáíïìåßò çëåêôñïíéêïý "
+"ôá÷õäñïìåßïõ"
 
-#, c-format
-msgid "%s to %s"
-msgstr "áðü %s óå %s"
-
-msgid "English"
-msgstr "ÁããëéêÜ"
-
-msgid "French"
-msgstr "ÃáëëéêÜ"
-
-msgid "German"
-msgstr "ÃåñìáíéêÜ"
-
-msgid "Italian"
-msgstr "ÉôáëéêÜ"
-
-msgid "Portuguese"
-msgstr "ÐïñôïãáëéêÜ"
-
-msgid "Spanish"
-msgstr "ÉóðáíéêÜ"
-
-msgid "Russian"
-msgstr "Ñþóéêá"
-
-msgid "Translate"
-msgstr "ÌåôÜöñáóç"
-
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "ÐïñôïãáëéêÜ Âñáæéëßáò"
-
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "ÂïõëãáñéêÜ"
-
-msgid "Croatian"
-msgstr "ÊñïáôéêÜ"
-
-msgid "Czech"
-msgstr "ÔóÝ÷éêá"
-
-msgid "Danish"
-msgstr "ÄáíéêÜ"
-
-msgid "Dutch"
-msgstr "ÏëëáíäéêÜ"
-
-msgid "European Spanish"
-msgstr "ÅõñùðáúêÜ ÉóðáíéêÜ"
-
-msgid "Finnish"
-msgstr "ÖéíëáíäéêÜ"
-
-msgid "Greek"
-msgstr "ÅëëçíéêÜ"
-
-msgid "Hungarian"
-msgstr "ÏõããáñéêÜ"
-
-msgid "Icelandic"
-msgstr "ÉóëáíäéêÜ"
-
-msgid "Japanese"
-msgstr "ÉáðùíéêÜ"
+msgid "Saved Scan type"
+msgstr "Ôýðïò Áíß÷íåõóçò áðïèçêåýôçêå"
 
-msgid "Latin American Spanish"
-msgstr "ËáôéíïáìåñéêÜíéêá ÉóðáíéêÜ"
+msgid "Message Filtering"
+msgstr "ÖéëôñÜñéóìá ÌçíõìÜôùí"
 
-msgid "Norwegian"
-msgstr "ÍïñâçãéêÜ"
+msgid "What to Scan:"
+msgstr "Ôé íá Áíé÷íåõèåß:"
 
-msgid "Polish"
-msgstr "ÐïëùíéêÜ"
+msgid "All messages"
+msgstr "¼ëá ôá ìçíýìáôá"
 
-msgid "Romanian"
-msgstr "ÑïõìáíéêÜ"
+msgid "Only unread messages"
+msgstr "Ìüíï ôá ìç áíáãíùóìÝíá ìçíýìáôá"
 
-msgid "Serbian"
-msgstr "ÓÝñâéêá"
+msgid "Save"
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç"
 
-msgid "Slovenian"
-msgstr "ÓëïâáêéêÜ"
+msgid "Match:"
+msgstr "Ôáßñéáóìá:"
 
-msgid "Swedish"
-msgstr "ÓïõçäéêÜ"
+msgid "Header"
+msgstr "Êåöáëßäá"
 
-msgid "Welsh"
-msgstr "ÏõáëéêÜ"
+msgid "Contains:"
+msgstr "ÐåñéÝ÷åé:"
 
-msgid "Indonesian"
-msgstr "ÉíäïíçóéáêÜ"
+msgid "Down"
+msgstr "ÊÜôù"
 
-msgid "Latin"
-msgstr "ËáôéíéêÜ"
+#, c-format
+msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
+msgstr "Áí <b>%s</b> ðåñéÝ÷åé <b>%s</b> ìåôáêßíçóç óå <b>%s</b>"
 
-msgid "New Mail Notification"
-msgstr ""
+msgid "Message Filters"
+msgstr "Ößëôñá ÌçíõìÜôùí"
 
-msgid "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file to play in the provided file box."
+msgid ""
+"Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
+"filtered into different folders for easier organization."
 msgstr ""
+"Ôï öéëôñÜñéóìá åðéôñÝðåé ìçíýìáôá ìå äéáöïñåôéêÜ êñéôÞñéá íá öéëôñáñéóôïýí "
+"áõôüìáôá óå äéáöïñåôéêïýò öáêÝëïõò ãéá åõêïëüôåñç ïñãÜíùóç."
 
-msgid "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
-msgstr ""
+msgid "SPAM Filters"
+msgstr "Ößëôñá Êáêüâïõëçò Áëëçëïãñáößáò (SPAM)"
 
-msgid "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
+msgid ""
+"SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
+"junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
 msgstr ""
+"Ôá ößëôñá êáêüâïõëçò áëëçëïãñáößáò (SPAM) óáò åðéôñÝðïõí íá åðéëÝîåôå áðü "
+"äéÜöïñåò \"ìáýñåò-ëßóôåò\" âáóéóìÝíåò óå DNS ãéá íá åíôïðßóåôå Ü÷ñçóôï "
+"ôá÷õäñïìåßï óôá ÅÉÓÅÑ×ÏÌÅÍÁ óáò êáé íá ôï ìåôáêéíÞóåôå óå Üëëï öÜêåëï (üðùò "
+"ôá ÄéáãñáììÝíá)."
 
-msgid "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. Recent messages are those that have just recently showed up and have not been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed by sounds or popups for unseen mail."
-msgstr ""
+msgid "Spam Filtering"
+msgstr "ÖéëôñÜñéóìá Êáêüâïõëçò Áëëçëïãñáößáò (SPAM)"
 
-msgid "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> enabled."
+msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
 msgstr ""
+"ÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ! Ðåßôå óôïí äéá÷åéñéóôÞ óáò íá ïñßóåé ôçí ìåôáâëçôÞ  "
+"SpamFilters_YourHop"
 
-msgid "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file is specified, the system will use a default from the server."
-msgstr ""
+msgid "Move spam to:"
+msgstr "Ìåôáêßíçóç êáêüâïõëçò áëëçëïãñáößáò óå:"
 
-msgid "Enable Media Playing"
-msgstr ""
+msgid ""
+"Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
+"messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
+"spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
+"periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
+"around."
+msgstr ""
+"Ç ìåôáêßíçóç êáêüâïõëçò áëëçëïãñáößáò (spam) áðåõèåßáò óôï öÜêåëï "
+"ÄéáãñáììÝíá ßóùò íá ìçí åßíáé áñ÷éêÜ êáëÞ éäÝá áöïý ìçíýìáôá áðü ößëïõò êáé "
+"ëßóôåò áëëçëïãñáößáò ìðïñåß áðü ëÜèïò íá ìáñêáñéóôïýí ùò êáêüâïõëá. Óå "
+"ïðïéïäÞðïôå öÜêåëï êáé áí ôï ïñßóåôå áõôü, âåâáéùèåßôå üôé êáèáñßæåôáé "
+"ðåñéïäéêÜ, þóôå íá ìçí Ý÷åôå Ýíá áñêåôÜ ìåãÜëï ãñáììáôïêéâþôéï íá âñßóêåôáé "
+"ôñéãýñù."
 
-msgid "Check all boxes, not just INBOX"
-msgstr ""
+msgid ""
+"The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
+"scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
+"it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
+"scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
+"you'll scan even the spam you read with the new filters."
+msgstr ""
+"¼óï ðåñéóóüôåñá ìçíýìáôá áíé÷íåýåôå, ôüóï ðåñéóóüôåñï ÷ñüíïò ÷ñåéÜæåôáé.  "
+"Ðñïôåßíù íá áíé÷íåýóåôå ìüíï ôá íÝá ìçíýìáôá.  Áí êÜíåôå êÜðïéá áëëáãÞ óôá "
+"ößëôñá óáò, èá ôï ïñßóù íá áíé÷íåýóåé üëá ôá ìçíýìáôá, ðçãáßíåôå íá äåßôå ôá "
+"ÅÉÓÅÑ×ÏÌÅÍÁ êáé ìåôÜ åðéóôñÝøôå êáé ïñßóôå ôï íá áíé÷íåýåé ìüíï ôá íÝá "
+"ìçíýìáôá.  Ìå áõôü ôïí ôñüðï, ôá íÝá ößëôñá êáêüâïõëçò áëëçëïãñáößáò (spam) "
+"èá åöáñìïóôïýí êáé èá áíé÷íåýóåôå áêüìá êáé ôçí êáêüâïõëç áëëçëïãñáößá ðïõ "
+"äéáâÜóáôå ìå ôá íÝá ößëôñá."
 
-msgid "Count only messages that are RECENT"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
+msgstr "Êáêüâïõëç áëëçëïãñáößá (Spam) åóôÜëç ðñïò <b>%s</b>"
 
-msgid "Change title on supported browsers."
-msgstr ""
+msgid "[<i>not set yet</i>]"
+msgstr "[<i>äåí Ý÷åé ïñéóôåß áêüìá</i>]"
 
-msgid "requires JavaScript to work"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
+msgstr "Ç Áíß÷íåõóç êáêüâïõëçò áëëçëïãñáößáò ðåñéïñßæåôáé óå <b>%s</b>"
 
-msgid "Show popup window on new mail"
-msgstr ""
+msgid "New Messages Only"
+msgstr "ÍÝá Ìçíýìáôá ¼÷é"
 
-msgid "Select server file:"
-msgstr ""
+msgid "All Messages"
+msgstr "¼ëá ôá Ìçíýìáôá"
 
-msgid "(local media)"
-msgstr ""
+msgid "ON"
+msgstr "ÁÍÏÉ×ÔÏ"
 
-msgid "Try"
-msgstr ""
+msgid "OFF"
+msgstr "ÊËÅÉÓÔÏ"
 
-msgid "Local Media File:"
-msgstr ""
+msgid " not found."
+msgstr " äåí âñÝèçêå."
 
-msgid "Current File:"
-msgstr ""
+msgid "Today's Fortune"
+msgstr "Ç óçìåñéíÞ Ôõ÷áßá ÑÞóç"
 
-msgid "New Mail"
-msgstr ""
+msgid "Fortunes:"
+msgstr "Ôõ÷áßåò ÑÞóåéò (Fortunes):"
 
-msgid "SquirrelMail Notice:"
-msgstr ""
+msgid "Show fortunes at top of mailbox"
+msgstr "Åðßäåéîç ôõ÷áßùí ñÞóåùí ðÜíù áðü ôï ãñáììáôïêéâþôéï"
 
-msgid "You have new mail!"
-msgstr ""
+msgid "IMAP server information"
+msgstr "Ðëçñïöïñßåò åîõðçñåôçôÞ IMAP"
 
-msgid "NewMail Options"
+msgid ""
+"Run some test IMAP commands, displaying both the command and the result. "
+"These tests use the Squirrelmail IMAP commands and your current Squirrelmail "
+"configuration. Custom command strings can be used."
 msgstr ""
+"ÅêôÝëåóç ìåñéêþí äïêéìáóôéêþí åíôïëþí IMAP, ìå åìöÜíéóç ôçò åíôïëÞò êáé ôïõ "
+"áðïôåëÝóìáôïò. ÁõôÜ ôá äïêéìáóôéêÜ ÷ñçóéìïðïéïýí ôéò åíôïëÝò IMAP ôïõ "
+"Squirrelmail êáé ôçí ôñÝ÷ïõóá ñýèìéóç ôïõ Squirrelmail. Ìðïñïýí íá "
+"÷ñçóéìïðïéçèïýí ðñïóáñìïóìÝíåò ãñáììÝò åíôïëþí."
 
-msgid "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows when new mail arrives."
-msgstr ""
+msgid "Mailinglist"
+msgstr "Ôá÷õäñïìéêÞËßóôá"
 
-msgid "New Mail Notification options saved"
+#, c-format
+msgid ""
+"This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
+"receive an emailed response at the address below."
 msgstr ""
+"Èá óôåßëåé Ýíá ìÞíõìá ðñïò %s ðïõ èá æçôÜåé âïÞèåéá ãéá áõôÞ ôç ëßóôá. Èá "
+"ëÜâåôå áðÜíôçóç ìå çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï óôçí ðáñáêÜôù äéåýèõíóç."
 
 #, c-format
-msgid "%s New Messages"
+msgid ""
+"This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
+"this list. You will be subscribed with the address below."
 msgstr ""
+"Èá óôåßëåé Ýíá ìÞíõìá ðñïò %s ðïõ èá æçôÜåé íá åããñáöåßôå óå áõôÞ ôç ëßóôá. "
+"Èá åããñáöåßôå ìå ôçí ðáñáêÜôù äéåýèõíóç."
 
 #, c-format
-msgid "%s New Message"
+msgid ""
+"This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
+"this list. It will try to unsubscribe the adress below."
 msgstr ""
+"Èá óôåßëåé Ýíá ìÞíõìá ðñïò %s ðïõ èá æçôÜåé íá áêõñùèåß ç åããñáöÞ óáò óå "
+"áõôÞ ôç ëßóôá. Èá ðñïóðáèÞóåé íá áêõñþóåé ôçí åããñáöÞ ãéá ôçí ðáñáêÜôù "
+"äéåýèõíóç."
 
-msgid "Test Sound"
-msgstr ""
+msgid "Send Mail"
+msgstr "ÁðïóôïëÞ Ìçíýìáôïò"
 
-msgid "Loading the sound..."
-msgstr ""
+msgid "Post to List"
+msgstr "Ôá÷õäñüìçóç óôç Ëßóôá"
+
+msgid "Reply to List"
+msgstr "ÁðÜíôçóç óôç Ëßóôá"
+
+msgid "List Archives"
+msgstr "Áñ÷åßá Ëßóôáò"
+
+msgid "Contact Listowner"
+msgstr "Åðéêïéíùíßá ìå ôïí ÉäéïêôÞôç ôçò Ëßóôáò"
+
+msgid "Mailing List"
+msgstr "Ëßóôá ÌçíõìÜôùí (Mailing List):"
 
 msgid "POP3 connect:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 óýíäåóç:"
 
 msgid "No server specified"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí Ý÷åé êáèïñéóôåß åîõðçñåôçôÞò"
 
 msgid "Error "
-msgstr "ËÜèïò "
+msgstr "ÓöÜëìá "
 
 msgid "POP3 noop:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 noop:"
 
 msgid "No connection to server"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé óýíäåóç óôïí åîõðçñåôçôÞ"
 
 msgid "POP3 user:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 ÷ñÞóôçò:"
 
 msgid "no login ID submitted"
-msgstr ""
+msgstr "äåí õðïâëÞèçêå ôáõôüôçôá óýíäåóçò"
 
 msgid "connection not established"
-msgstr ""
+msgstr "äåí Ý÷åé äçìéïõñãçèåß óýíäåóç"
 
 msgid "POP3 pass:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 êùäéêüò:"
 
 msgid "No password submitted"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí õðïâëÞèçêå êùäéêüò ðñüóâáóçò"
 
 msgid "authentication failed "
-msgstr ""
+msgstr "áðïôõ÷ßá ðéóôïðïßçóçò ôáõôüôçôáò"
 
 msgid "POP3 apop:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 apop:"
 
 msgid "No login ID submitted"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí õðïâëÞèçêå ôáõôüôçôá óýíäåóçò"
 
 msgid "No server banner"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí õðÜñ÷åé banner åîõðçñåôçôÞ"
 
 msgid "abort"
-msgstr ""
+msgstr "äéáêïðÞ"
 
 msgid "apop authentication failed"
-msgstr ""
+msgstr "áðïôõ÷ßá ðéóôïðïßçóçò ôáõôüôçôáò apop"
 
 msgid "POP3 login:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 óýíäåóç:"
 
 msgid "POP3 top:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 êïñõöÞ:"
 
 msgid "POP3 pop_list:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 pop_list:"
 
 msgid "Premature end of list"
-msgstr ""
+msgstr "Ðñüùñï ôÝëïò ëßóôáò"
 
 msgid "POP3 get:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 ëÞøç:"
 
 msgid "POP3 last:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 ôåëåõôáßï:"
 
 msgid "POP3 reset:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 åðáíáöïñÜ:"
 
 msgid "POP3 send_cmd:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 send_cmd:"
 
 msgid "Empty command string"
-msgstr ""
+msgstr "¶äåéá ãñáììÞ åíôïëþí"
 
 msgid "POP3 quit:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 åãêáôÜëåéøç:"
 
 msgid "connection does not exist"
-msgstr ""
+msgstr "ç óýíäåóç äåí õðÜñ÷åé"
 
 msgid "POP3 uidl:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 uidl:"
 
 msgid "POP3 delete:"
-msgstr ""
+msgstr "POP3 äéáãñáöÞ:"
 
 msgid "No msg number submitted"
-msgstr ""
+msgstr "Äåí õðïâëÞèçêå áñéèìüò ìçíõìÜôùí"
 
 msgid "Command failed "
-msgstr ""
+msgstr "Áðïôõ÷ßá åíôïëÞò"
 
 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
-msgstr ""
+msgstr "ËÞøç Ôá÷õäñïìåßïõ áðü ÁðïìáêñõóìÝíï ÅîõðçñåôçôÞ POP"
 
 msgid "Select Server:"
-msgstr ""
+msgstr "ÅðéëïãÞ ÅîõðçñåôçôÞ:"
 
 msgid "Password for"
-msgstr ""
+msgstr "Êùäéêüò ãéá"
 
 msgid "Fetch Mail"
-msgstr ""
+msgstr "ËÞøç Ôá÷õäñïìåßïõ"
 
 msgid "Fetching from "
-msgstr ""
+msgstr "ËÞøç áðü "
 
 msgid "Oops, "
-msgstr ""
+msgstr "¼ðá, "
 
 msgid "Opening IMAP server"
-msgstr ""
+msgstr "¶íïéãìá åîõðçñåôçôÞ IMAP"
 
 msgid "Opening POP server"
-msgstr ""
+msgstr "¶íïéãìá åîõðçñåôçôÞ POP"
 
 msgid "Login Failed:"
-msgstr ""
+msgstr "Áðïôõ÷ßá Óýíäåóçò:"
 
 msgid "Login OK: No new messages"
-msgstr ""
+msgstr "Óýíäåóç OK: ÊáíÝíá íÝï ìÞíõìá"
 
 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
-msgstr ""
+msgstr "Óýíäåóç OK: Ôï ãñáììáôïêéâþôéï åßíáé ÁÄÅÉÏ "
 
 msgid "Login OK: Inbox contains ["
-msgstr ""
+msgstr "Óýíäåóç OK: Ôï ãñáììáôïêéâþôéï ðåñéÝ÷åé ["
 
 msgid "] messages"
-msgstr ""
+msgstr "] ìçíýìáôá"
 
 msgid "Fetching UIDL..."
-msgstr ""
+msgstr "ËÞøç UIDL..."
 
 msgid "Server does not support UIDL."
-msgstr ""
+msgstr "Ï åîõðçñåôçôÞò äåí õðïóôçñßæåé UIDL."
 
 msgid "Leaving Mail on Server..."
-msgstr ""
+msgstr "ÄéáôÞñçóç Ôá÷õäñïìåßïõ óôïí ÅîõðçñåôçôÞ..."
 
 msgid "Deleting messages from server..."
+msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñåôçôÞ..."
+
+msgid "Fetching message "
+msgstr "ËÞøç ìçíýìáôïò"
+
+msgid "Server error...Disconnect"
+msgstr "ÓöÜëìá ÅîõðçñåôçôÞ...Áðïóýíäåóç"
+
+msgid "Reconnect from dead connection"
+msgstr "Åðáíáóýíäåóç áðü íåêñÞ óýíäåóç"
+
+msgid "Saving UIDL"
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç UIDL"
+
+msgid "Refetching message "
+msgstr "ÅðáíÜëçøç ËÞøçò ìçíýìáôïò"
+
+msgid "Error Appending Message!"
+msgstr "ÓöÜëìá óôçí ÐñïóÜñôçóç Ìçíýìáôïò!"
+
+msgid "Closing POP"
+msgstr "Êëåßóéìï POP"
+
+msgid "Logging out from IMAP"
+msgstr "Áðïóýíäåóç áðü IMAP"
+
+msgid "Message appended to mailbox"
+msgstr "Ôï ìÞíõìá ðñïóáñôÞèçêå óôï ãñáììáôïêéâþôéï"
+
+msgid "Message "
+msgstr "ÌÞíõìá"
+
+msgid " deleted from Remote Server!"
+msgstr " äéáãñÜöçêå áðü ôïí ÁðïìáêñõóìÝíï ÅîõðçñåôçôÞ!"
+
+msgid "Delete failed:"
+msgstr "Áðïôõ÷ßá äéáãñáöÞò:"
+
+msgid "Remote POP server settings"
+msgstr "Ñõèìßóåéò áðïìáêñõóìÝíïõ åîõðçñåôçôÞ POP"
+
+msgid ""
+"You should be aware that the encryption used to store your password is not "
+"perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
+"encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
+"server can be undone by a hacker reading the source to this file."
+msgstr ""
+"ÐñÝðåé íá ãíùñßæåôáé üôé ç êñõðôïãñÜöçóç ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá íá "
+"áðïèçêåõôåß ï êùäéêüò óáò äåí åßíáé ôåëåßùò áóöáëÞò. Ùóôüóï, áí "
+"÷ñçóéìïðïéåßôå pop, Ýôóé êáé áëëéþò äåí õðÜñ÷åé êñõðôïãñÜöçóç. ÅðéðëÝïí, ç "
+"êñõðôïãñÜöçóç ðïõ êÜíïõìå ãéá íá ôïí áðïèçêåýóïõìå óôïí åîõðçñåôçôÞ ìðïñåß "
+"íá áíáóôñáöåß áðü Ýíáí ÷Üêåñ ðïõ äéáâÜæåé ôçí ðçãÞ ðñïò áõôü ôï áñ÷åßï."
+
+msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
+msgstr "Áí áöÞóåôå ôïí êùäéêü êåíü, èá áðáéôçèåß üôáí êáôåâÜæåôå ôá÷õäñïìåßï."
+
+msgid "Encrypt passwords (informative only)"
+msgstr "ÊñõðôïãñÜöçóç êùäéêþí (ìüíï ðëçñïöïñéáêü)"
+
+msgid "Add Server"
+msgstr "ÐñïóèÞêç ÅîõðçñåôçôÞ"
+
+msgid "Server:"
+msgstr "ÅîõðçñåôçôÞò:"
+
+msgid "Port:"
+msgstr "Èýñá:"
+
+msgid "Alias:"
+msgstr "Øåõäþíõìï (alias):"
+
+msgid "Username:"
+msgstr "¼íïìá ×ñÞóôç:"
+
+msgid "Store in Folder:"
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôï ÖÜêåëï:"
+
+msgid "Leave Mail on Server"
+msgstr "¶öçóå ôï Ôá÷õäñïìåßï óôïí ÅîõðçñåôçôÞ"
+
+msgid "Check mail during login"
+msgstr "¸ëåã÷ïò Ôá÷õäñïìåßïõ êáôÜ ôç äéÜñêåéá óýíäåóçò (login)"
+
+msgid "Check mail during folder refresh"
+msgstr "¸ëåã÷ïò Ôá÷õäñïìåßïõ êáôÜ ôçí áíáíÝùóç öáêÝëùí"
+
+msgid "Modify Server"
+msgstr "ÐñïóáñìïãÞ ÅîõðçñåôçôÞ"
+
+msgid "Server Name:"
+msgstr "¼íïìá ÅîõðçñåôçôÞ:"
+
+msgid "Modify"
+msgstr "ÐñïóáñìïãÞ"
+
+msgid "No-one server in use. Try to add."
+msgstr "ÊáíÝíáò åîõðçñåôçôÞò óå ÷ñÞóç. ÐñïóðÜèåéá ðñïóèÞêçò."
+
+msgid "Fetching Servers"
+msgstr "Fetching Servers"
+
+msgid "Confirm Deletion of a Server"
+msgstr "Åðéâåâáßùóç ÄéáãñáöÞò ÅîõðçñåôçôÞ"
+
+msgid "Selected Server:"
+msgstr "ÅðéëåãìÝíïò ÅîõðçñåôçôÞò:"
+
+msgid "Confirm delete of selected server?"
+msgstr "Åðéâåâáßùóç äéáãñáöÞò åðéëåãìÝíïõ åîõðçñåôçôÞ;"
+
+msgid "Confirm Delete"
+msgstr "Åðéâåâáßùóç ÄéáãñáöÞò"
+
+msgid "Mofify a Server"
+msgstr "Ôñïðïðïßçóå ÅîõðçñåôçôÞ"
+
+msgid "Undefined Function"
+msgstr "Ìç ïñéóìÝíç Ëåéôïõñãßá"
+
+msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
+msgstr "Ååå! Ãéá ôé øÜ÷íåéò;"
+
+msgid "Fetch"
+msgstr "ËÞøç"
+
+msgid "Warning, "
+msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç,"
+
+msgid "Mail Fetch Result:"
+msgstr "ÁðïôÝëåóìá ËÞøçò Ôá÷õäñïìåßïõ:"
+
+msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
+msgstr "ÁðëÞ ËÞøç POP3 Ôá÷õäñïìåßïõ"
+
+msgid ""
+"This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
+"account on this server."
+msgstr ""
+"ÊÜíåé ñýèìéóåéò åðéëïãþí ãéá ôï êáôÝâáóìá ôá÷õäñïìåßïõ áðü Ýíá "
+"ãñáììáôïêéâþôéï pop3 óôïí ëïãáñéáóìü óáò óå áõôüí ôïí åîõðçñåôçôÞ."
+
+msgid "Message Details"
+msgstr "ËåðôïìÝñåéåò Ìçíýìáôïò"
+
+msgid "Message details"
+msgstr "ËåðôïìÝñåéåò Ìçíýìáôïò"
+
+msgid "Close Window"
+msgstr "Êëåßóéìï Ðáñáèýñïõ"
+
+msgid "Save Message"
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç Ìçíýìáôïò"
+
+msgid "View Message details"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ëåðôïìåñåéþí ìçíýìáôïò"
+
+msgid "New Mail Notification"
+msgstr "Åéäïðïßçóç ÍÝïõ Ôá÷õäñïìåßïõ"
+
+msgid ""
+"Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
+"unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
+"to play in the provided file box."
+msgstr ""
+"ÅðéëÝîôå  <b>Åíåñãïðïßçóç ÅêôÝëåóçò ÐïëõìÝóùí</b> ãéá íá åíåñãïðïéÞóåôå ôçí "
+"åêôÝëåóç åíüò áñ÷åßïõ ðïëõìÝóùí üôáí õðÜñ÷åé óôïõò öáêÝëïõò óáò ôá÷õäñïìåßï "
+"ðïõ äåí Ý÷åôå äåé. ¼ôáí åíåñãïðïéçèåß, ìðïñåßôå íá êáèïñßóåôå ôï áñ÷åßï "
+"ðïëõìÝóùí ðïõ èá åêôåëåóôåß óôï äéáèÝóéìï ðëáßóéï áñ÷åßïõ."
+
+msgid ""
+"The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
+"folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
+msgstr ""
+"Ç åðéëïãÞ  <b>¸ëåã÷ïò üëùí ôùí êéâùôßùí, ü÷é ìüíï ôïõ ÅÉÓÅÑ×ÏÌÅÍÁ</b> èá "
+"åëÝãîåé ÏËÏÕÓ ôïõò öáêÝëïõò óáò ãéá ôá÷õäñïìåßïõ ðïõ äåí Ý÷åôå äåé, ü÷é ìüíï "
+"ôá ÅÉÓÅÑ×ÏÌÅÍÁ ãéá åéäïðïßçóç."
+
+msgid ""
+"Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
+"window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
+msgstr ""
+"ÅðéëÝãïíôáò <b>ÅìöÜíéóç áíáäõüìåíùí ðáñáèýñùí</b> åðéôñÝðåôå ôçí åìöÜíéóç "
+"åíüò áíáäõüìåíïõ ðáñáèýñïõ üôáí ôá÷õäñïìåßï ðïõ äåí Ý÷åôå äåé åßíáé óôïõò "
+"öáêÝëïõò óáò (áðáéôåß JavaScript)."
+
+msgid ""
+"Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
+"Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
+"been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
+"by sounds or popups for unseen mail."
+msgstr ""
+"×ñçóéìïðïéÞóôå ôï <b>¸ëåã÷ïò ÐÑÏÓÖÁÔÙÍ</b> ãéá íá åëÝãîåôå ìüíï ãéá ìçíýìáôá "
+"ôá ïðïßá åßíáé ðñüóöáôá. Ðñüóöáôá ìçíýìáôá åßíáé áõôÜ ôá ïðïßá Ý÷ïõí "
+"ðñüóöáôá åìöáíéóèåß êáé äåí ôá Ý÷åôå \"äåé\" ç åëÝãîåé áêüìá.  Áõôü óáò "
+"ãëéôþíåé áðü ôç óõíå÷Þ åíü÷ëçóç ìå Þ÷ïõò ç áíáäõüìåíá ðáñÜèõñá ãéá "
+"ôá÷õäñïìåßïõ ðïõ äåí Ý÷åôå äåé."
+
+msgid ""
+"Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
+"browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
+"only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
+"always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
+"enabled."
+msgstr ""
+"ÅðéëÝãïíôáò ôï <b>ÁëëáãÞ ôßôëïõ</b> èá áëëÜîåé ôïí ôßôëï óå ìåñéêÜ "
+"ðñïãñÜììáôá ðåñéÞãçóçò ãéá íá óáò åíçìåñþóåé üôáí Ý÷åôå íÝï ôá÷õäñïìåßï "
+"(áðáéôåß JavaScript, êáé êáé ëåéôïõñãåß ìüíï óôïí IE áëëÜ äåí èá äåßôå "
+"óöÜëìáôá ìå Üëëá ðñïãñÜììáôá ðåñéÞãçóçò).  Èá óáò ëÝåé ðÜíôá áí Ý÷åôå íÝï "
+"ôá÷õäñïìåßï, áêüìá êáé áí Ý÷åôå åíåñãïðïéÞóåé ôï <b>¸ëåã÷ïò ÐÑÏÓÖÁÔÙÍ</b>."
+
+msgid ""
+"Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
+"mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
+"the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
+"is specified, the system will use a default from the server."
+msgstr ""
+"ÅðÝëåîå áðü ôçí ëßóôá ôùí <b>áñ÷åßùí åîõðçñåôçôÞ</b> ôï áñ÷åßï ðïëõìÝóùí ðïõ "
+"èá åêôåëåóôåß üôáí êáôáöèÜíåé íÝï ôá÷õäñïìåßï.  ÅðéëÝãïíôáò <b>ôïðéêÜ "
+"ðïëõìÝóá</b> èá åêôåëÝóåé ôï áñ÷åßï ðïõ êáèïñßæåôáé óôï êïõôß<b>áñ÷åßï "
+"ôïðéêþí ðïëõìÝóùí</b> ãéá íá åêôåëåóôåß áðü ôïí ôïðéêü õðïëïãéóôÞ.  Áí äåí "
+"Ý÷åé ïñéóèåß êÜðïéï áñ÷åßï, ôï óýóôçìá èá ÷ñçóéìïðïéÞóåé Ýíá åî ïñéóìïý áðü "
+"ôïí åîõðçñåôçôÞ."
+
+msgid "Enable Media Playing"
+msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÅêôÝëåóçò ÐïëõìÝóùí"
+
+msgid "Check all boxes, not just INBOX"
+msgstr "¸ëåã÷ïò üëùí ôùí êéâùôßùí, ü÷é ìüíï ôá ÅÉÓÅÑ×ÏÌÅÍÁ"
+
+msgid "Count only messages that are RECENT"
+msgstr "ÐñïóìÝôñçóç ìüíï ôùí ìçíõìÜôùí ðïõ åßíáé ÐÑÏÓÖÁÔÁ"
+
+msgid "Change title on supported browsers."
+msgstr "ÁëëáãÞ ôßôëïõ óå õðïóôçñéæüìåíá ðñïãñÜììáôá ðåñéÞãçóçò."
+
+msgid "requires JavaScript to work"
+msgstr "áðáéôåß JavaScript ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé"
+
+msgid "Show popup window on new mail"
+msgstr "ÅìöÜíéóç ðáñáèýñïõ ìå íÝï ôá÷õäñïìåßï"
+
+msgid "Select server file:"
+msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ åîõðçñåôçôÞ:"
+
+msgid "(local media)"
+msgstr "(ôïðéêÜ ðïëõìÝóá)"
+
+msgid "Try"
+msgstr "ÄïêéìÞ"
+
+msgid "Local Media File:"
+msgstr "Ôïðéêü Áñ÷åßï ÐïëõìÝóùí"
+
+msgid "Current File:"
+msgstr "ÔñÝ÷ïí Áñ÷åßï:"
+
+msgid "New Mail"
+msgstr "ÍÝï Ôá÷õäñïìåßï"
+
+msgid "SquirrelMail Notice:"
+msgstr "Óçìåßùóç SquirrelMail:"
+
+msgid "You have new mail!"
+msgstr "¸÷åôå íÝï ôá÷õäñïìåßï!"
+
+msgid "NewMail Options"
+msgstr "ÅðéëïãÝò ÍÝïõ Ôá÷õäñïìåßïõ"
+
+msgid ""
+"This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
+"when new mail arrives."
 msgstr ""
+"Ðñïóáñìüæåé ñõèìßóåéò ãéá ôçí åêôÝëåóç Þ÷ùí êáé/ç ôçí åìöÜíéóç ðáñáèýñùí "
+"üôáí öèÜíåé íÝï ôá÷õäñïìåßï."
+
+msgid "New Mail Notification options saved"
+msgstr "Áðïèçêåýôçêáí ïé åðéëïãÝò ÅíçìÝñùóçò ÍÝïõ Ôá÷õäñïìåßïõ"
+
+#, c-format
+msgid "%s New Messages"
+msgstr "%s ÍÝá Ìçíýìáôá"
+
+#, c-format
+msgid "%s New Message"
+msgstr "%s ÍÝï ÌÞíõìá"
 
-msgid "Fetching message "
-msgstr ""
+msgid "Test Sound"
+msgstr "¸ëåã÷ïò ¹÷ïõ"
 
-msgid "Message appended to mailbox"
-msgstr ""
+msgid "Loading the sound..."
+msgstr "Öüñôùìá Þ÷ïõ..."
 
-msgid "Message "
-msgstr ""
+msgid "Sent Subfolders Options"
+msgstr "ÅðéëïãÝò ÕðïöáêÝëùí ÁðåóôáëìÝíùí"
 
-msgid " deleted from Remote Server!"
-msgstr ""
+msgid "Use Sent Subfolders"
+msgstr "×ñÞóç ÕðïöáêÝëùí ÁðåóôáëìÝíùí"
 
-msgid "Delete failed:"
-msgstr ""
+msgid "Monthly"
+msgstr "Ìçíéáßï"
 
-msgid "Error Appending Message!"
-msgstr ""
+msgid "Quarterly"
+msgstr "Ôñßìçíï"
 
-msgid "Closing POP"
-msgstr ""
+msgid "Yearly"
+msgstr "ÅôÞóéá"
 
-msgid "Logging out from IMAP"
-msgstr ""
+msgid "Base Sent Folder"
+msgstr "ÁðåóôáëìÝíïò ÖÜêåëïò ÂÜóçò"
 
-msgid "Saving UIDL"
-msgstr ""
+msgid "Report as Spam"
+msgstr "ÁíÝöåñå ùò Êáêüâïõëç Áëëçëïãñáößá (Spam)"
 
-msgid "Remote POP server settings"
-msgstr ""
+msgid "SpamCop - Spam Reporting"
+msgstr "SpamCop - ÁíáöïñÜ êáêüâïõëïõ ôá÷õäñïìåßïõ (Spam)"
 
-msgid "You should be aware that the encryption used to store your password is not perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the server can be undone by a hacker reading the source to this file."
+msgid ""
+"Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam "
+"email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite "
+"fast, really smart, and easy to use."
 msgstr ""
+"ÂïçèÞóôå óôçí ìÜ÷ç åíÜíôéá óôï ìç åãêåêñéìÝíï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï. Ôï "
+"SpamCop äéáâÜæåé êáêüâïõëï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï (spam) êáé êáèïñßæåé "
+"ôçí óùóôÞ äéåýèõíóç ãéá ôçí áðïóôïëÞ ðáñáðüíùí. ÁñêåôÜ ãñÞãïñï, ðñáãìáôéêÜ "
+"Ýîõðíï êáé åýêïëï óôç ÷ñÞóç."
 
-msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
-msgstr ""
+msgid "SpellChecker Options"
+msgstr "ÅðéëïãÝò ÄéïñèùôÞ Ïñèïãñáößáò"
 
-msgid "Encrypt passwords (informative only)"
+msgid ""
+"Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
+"choose which languages should be available to you when spell-checking."
 msgstr ""
+"Åäþ ìðïñåßôå íá ñõèìßóåôå ðùò áðïèçêåýåôáé ôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü, íá ôï "
+"åðåîåñãáóôåßôå Þ íá äéáëÝîåôå ðïéÝò ãëþóóåò èá ðñÝðåé íá åßíáé äéáèÝóéìåò óå "
+"óáò üôáí êÜíåôå Ýëåã÷ï ïñèïãñáößáò."
 
-msgid "Add Server"
-msgstr ""
+msgid "Check Spelling"
+msgstr "¸ëåã÷ïò Ïñèïãñáößáò"
 
-msgid "Server:"
-msgstr ""
+msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
+msgstr "ÅðéóôñïöÞ óôç óåëßäá &quot;ÅðéëïãÝò ÄéïñèùôÞ Ïñèïãñáößáò&quot; "
 
-#, fuzzy
-msgid "Port:"
-msgstr "Ðñïôåñáéüôçôá"
+msgid "ATTENTION:"
+msgstr "ÐÑÏÓÏ×Ç:"
 
-msgid "Alias:"
-msgstr ""
+msgid ""
+"SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
+"likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
+"to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
+"can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
+"password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
+"got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
+"anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
+"it, the encrypted data is no longer accessible."
+msgstr ""
+"SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
+"likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
+"to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
+"can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
+"password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
+"got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
+"anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
+"it, the encrypted data is no longer accessible."
 
-msgid "Username:"
-msgstr ""
+msgid "Delete my dictionary and start a new one"
+msgstr "ÄéÝãñáøå ôï ëåîéêü ìïõ êáé îåêßíá Ýíá êáéíïýñéï"
 
-msgid "Store in Folder:"
-msgstr ""
+msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
+msgstr "ÁðïêñõðôïãñÜöçóå ôï ëåîéêü ìïõ ìå ôïí ðáëéü ìïõ êùäéêü:"
 
-msgid "Leave Mail on Server"
-msgstr ""
+msgid "Proceed"
+msgstr "Ðñï÷þñçóå"
 
-msgid "Check mail during login"
-msgstr ""
+msgid "You must make a choice"
+msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå"
 
-msgid "Check mail during folder refresh"
+msgid "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
 msgstr ""
+"Ìðïñåßôå åßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ëåîéêü óáò Þ íá ðëçêôñïëïãÞóåôå ôïí ðáëéü "
+"êùäéêü. ¼÷é êáé ôá äýï."
 
-msgid "Modify Server"
-msgstr ""
+msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
+msgstr "Áõôü èá äéáãñÜøåé ôï áñ÷åßï ðñïóùðéêïý óáò ëåîéêïý. Íá ðñï÷ùñÞóù;"
 
-msgid "Server Name:"
-msgstr ""
+msgid "Error Decrypting Dictionary"
+msgstr "ÓöÜëìá óôçí ÁðïêñõðôïãñÜöçóç ôïõ Ëåîéêïý"
 
-msgid "Modify"
-msgstr ""
+msgid "Cute."
+msgstr "×áñéôùìÝíï."
 
-msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
+msgstr "ÐñïóðÜèçóá íá åêôåëÝóù '%s', áëëÜ åðÝóôñåøå:"
 
-msgid "Fetching Servers"
-msgstr ""
+msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
+msgstr "Ï ÄéïñèùôÞò-Squirrel äåí Ý÷åé ñõèìéóôåß êáëÜ"
 
-msgid "Confirm Deletion of a Server"
-msgstr ""
+msgid "SquirrelSpell Results"
+msgstr "ÁðïôåëÝóìáôá ÄéïñèùôÞ-Squirrel"
 
-msgid "Selected Server:"
-msgstr ""
+msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
+msgstr "¸ëåã÷ïò ïñèïãñáößáò ïëïêëçñþèçêå. Íá ïñéóôéêïðïéçèïýí ïé áëëáãÝò;"
 
-msgid "Confirm delete of selected server?"
-msgstr ""
+msgid "No changes were made."
+msgstr "Äåí Ýãéíáí êáèüëïõ áëëáãÝò"
 
-msgid "Confirm Delete"
-msgstr ""
+msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
+msgstr "Ôþñá áðïèçêåýåôáé ôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü... Ðáñáêáëþ ðåñéìÝíåôå"
 
-msgid "Mofify a Server"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Found %s errors"
+msgstr "ÂñÝèçêáí %s óöÜëìáôá"
 
-msgid "Undefined Function"
-msgstr ""
+msgid "Line with an error:"
+msgstr "ÃñáììÞ ìå Ýíá óöÜëìá:"
 
-msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
-msgstr ""
+msgid "Error:"
+msgstr "ÓöÜëìá:"
 
-msgid "Fetch"
-msgstr ""
+msgid "Suggestions:"
+msgstr "ÅéóçãÞóåéò:"
 
-msgid "Warning, "
-msgstr ""
+msgid "Suggestions"
+msgstr "ÅéóçãÞóåéò"
 
-msgid "Mail Fetch Result:"
-msgstr ""
+msgid "Change to:"
+msgstr "ÁëëáãÞ óå:"
 
-msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr ""
+msgid "Occurs times:"
+msgstr "ÖïñÝò ðïõ åìöáíßæåôáé:"
 
-msgid "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your account on this server."
-msgstr ""
+msgid "Change this word"
+msgstr "ÁëëáãÞ áõôÞò ôçò ëÝîçò"
 
-msgid "Bug Reports:"
-msgstr ""
+msgid "Change"
+msgstr "ÁëëáãÞ"
 
-msgid "Show button in toolbar"
-msgstr ""
+msgid "Change ALL occurances of this word"
+msgstr "ÁëëáãÞ ÏËÙÍ ôùí åìöáíßóåùí áõôÞò ôçò ëÝîçò"
 
-msgid "Sent Subfolders Options"
-msgstr ""
+msgid "Change All"
+msgstr "ÁëëáãÞ ¼ëùí"
 
-msgid "Use Sent Subfolders"
-msgstr ""
+msgid "Ignore this word"
+msgstr "Áãíüçóå áõôÞ ôç ëÝîç"
 
-msgid "Monthly"
-msgstr ""
+msgid "Ignore"
+msgstr "Áãíüçóå"
 
-msgid "Quarterly"
-msgstr ""
+msgid "Ignore ALL occurances this word"
+msgstr "Áãíüçóå ÏËÅÓ ôçò åìöáíßóåéò áõôÞò ôçò ëÝîçò"
 
-msgid "Yearly"
-msgstr ""
+msgid "Ignore All"
+msgstr "Áãíüçóå ôá ¼ëá"
 
-msgid "Base Sent Folder"
-msgstr ""
+msgid "Add this word to your personal dictionary"
+msgstr "ÐñïóèÞêç ôçò ëÝîçò óôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü"
 
-msgid "TODAY"
-msgstr ""
+msgid "Add to Dic"
+msgstr "ÐñïóèÞêç óôï Ëåîéêü"
 
-msgid "l, F j Y"
-msgstr "D, F j, Y G:i"
+msgid "Close and Commit"
+msgstr "Êëåßóéìï êáé Ïñéóôéêïðïßçóç"
 
-msgid "ADD"
+msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
 msgstr ""
+"Ï Ýëåã÷ïò ïñèïãñáößáò äåí Ý÷åé ôåëåéþóåé. ÐñÜãìáôé íá êëåßóåé êáé íá "
+"ïñéóôéêïðïéçèïýí ïé áëëáãÝò;"
 
-msgid "EDIT"
-msgstr ""
+msgid "Close and Cancel"
+msgstr "Êëåßóéìï êáé Áêýñùóç"
 
-msgid "DEL"
+msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
 msgstr ""
+"Ï Ýëåã÷ïò ïñèïãñáößáò äåí Ý÷åé ôåëåéþóåé. ÐñÜãìáôé íá êëåßóåé êáé íá ÷áèïýí "
+"ïé áëëáãÝò;"
 
-msgid "Start time:"
-msgstr ""
+msgid "No errors found"
+msgstr "Äåí âñÝèçêáí óöÜëìáôá"
 
-msgid "Length:"
-msgstr ""
+msgid "Your personal dictionary was erased."
+msgstr "Ôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü äéáãñÜöçêå."
 
-msgid "Priority:"
-msgstr ""
+msgid "Dictionary Erased"
+msgstr "Ëåîéêü ÄéáãñÜöçêå"
 
-msgid "Title:"
+msgid ""
+"Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
+"\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
 msgstr ""
+"Ôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü äéáãñÜöçêå. Ðáñáêáëþ êëåßóôå áõôü ôï ðáñÜèõñï êáé "
+"êÜíôå êëéê óôï êïõìðß \"¸ëåã÷ïò Ïñèïãñáößáò\" ãéá íá áñ÷ßóåôå ôïí "
+"ïñèïãñáöéêü óáò Ýëåã÷ï áðü ôçí áñ÷Þ."
 
-msgid "Set Event"
-msgstr ""
+msgid "Close this Window"
+msgstr "Êëåßóéìï áõôïý ôïõ Ðáñáèýñïõ"
 
-msgid "Event Has been added!"
+msgid ""
+"Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
+"&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
 msgstr ""
+"Ôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü åðáíá-êñõðôïãñáöÞèçêå ìå åðéôõ÷ßá. Ôþñá åðéóôñÝøôå "
+"óôï ìåíïý &quot;ÅðéëïãÝò ÅëÝã÷ïõ Ïñèïãñáößáò&quot; êáé êÜíôå ôçí åðéëïãÞ óáò "
+"îáíÜ. "
 
-msgid "Time:"
-msgstr ""
+msgid "Successful Re-encryption"
+msgstr "Åðéôõ÷Þò Åðáíá-êñõðôïãñÜöçóç"
 
-msgid "Day View"
+msgid ""
+"Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
+"window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
+"over."
 msgstr ""
+"Ôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü åðáíá-êñõðôïãñáöÞèçêå ìå åðéôõ÷ßá. Ðáñáêáëþ êëåßóôå "
+"áõôü ôï ðáñÜèõñï êáé êÜíôå îáíÜ êëéê óôï êïõìðß \"¸ëåã÷ïò Ïñèïãñáößáò\" ãéá "
+"íá áñ÷ßóåôå ôïí ïñèïãñáöéêü óáò Ýëåã÷ï áðü ôçí áñ÷Þ."
 
-msgid "Do you really want to delete this event?"
-msgstr ""
+msgid "Dictionary re-encrypted"
+msgstr "Ëåîéêü åðáíá-êñõðôïãñáöÞèçêå"
 
-msgid "Event deleted!"
+msgid ""
+"Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
+"stored in an <strong>encrypted format</strong>."
 msgstr ""
+"Ôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü Ý÷åé  <strong>êñõðôïãñáöçèåß</strong> êáé åßíáé "
+"ðëÝïí áðïèçêåõìÝíï óå <strong>êñõðôïãñáöçìÝíç ìïñöÞ</strong>."
 
-msgid "Nothing to delete!"
+msgid ""
+"Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
+"stored as <strong>clear text</strong>."
 msgstr ""
+"Ôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü Ý÷åé  <strong>áðïêñõðôïãñáöçèåß</strong> êáé åßíáé "
+"ðëÝïí áðïèçêåõìÝíï ùò <strong>êáèáñü êåßìåíï</strong>."
 
-msgid "Update Event"
-msgstr ""
+msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
+msgstr "ÊñõðôïãñáöéêÝò Ñõèìßóåéò Ðñïóùðéêïý Ëåîéêïý"
 
-msgid "Do you really want to change this event from:"
-msgstr ""
+msgid "Personal Dictionary"
+msgstr "Ðñïóùðéêü Ëåîéêü"
 
-msgid "to:"
-msgstr ""
+msgid "No words in your personal dictionary."
+msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ëÝîåéò óôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü."
 
-msgid "l, F d Y"
-msgstr ""
+msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ëÝîåéò ðïõ åðéèõìåßôå íá äéáãñÜøåôå áðü ôï ëåîéêü óáò."
 
-msgid "Event updated!"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "%s dictionary"
+msgstr "%s ëåîéêü"
 
-msgid "Month View"
-msgstr ""
+msgid "Delete checked words"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ åðéëåãìÝíùí ëÝîåùí"
 
-msgid "0 min."
-msgstr ""
+msgid "Edit your Personal Dictionary"
+msgstr "Åðåîåñãáóßá ôïõ Ðñïóùðéêïý óáò Ëåîéêïý"
 
-msgid "15 min."
-msgstr ""
+msgid "Please make your selection first."
+msgstr "Ðáñáêáëþ êÜíôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ óáò."
 
-msgid "35 min."
+msgid ""
+"This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
+"format. Proceed?"
 msgstr ""
+"Áõôü èá êñõðôïãñáöÞóåé ôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü êáé èá ôï áðïèçêåýóåé óå "
+"êñõðôïãñáöçìÝíç ìïñöÞ. Íá ðñï÷ùñÞóù;"
 
-msgid "45 min."
+msgid ""
+"This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
+"format. Proceed?"
 msgstr ""
+"Áõôü èá áðïêñõðôïãñáöÞóåé ôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü êáé èá ôï áðïèçêåýóåé óå "
+"ìïñöÞ êáèáñïý êåéìÝíïõ. Íá ðñï÷ùñÞóù;"
 
-msgid "1 hr."
-msgstr ""
+msgid ""
+"<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
+"helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and "
+"your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the "
+"password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see "
+"what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</"
+"strong> If you forget your password, your personal dictionary will become "
+"unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your "
+"mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your "
+"old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Ôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü <strong>åßíáé êñõðôïãñáöçìÝíï</strong>. Áõôü "
+"âïçèÜåé íá ðñïóôáôåýóåôå ôï éäéùôéêü óáò áðüññçôï óå ðåñßðôùóç ðïõ ôï "
+"óýóôçìá çëåêôñïíéêïý ôá÷õäñïìåßïõ ìÝóù éóôïóåëßäùí ðáñáâéáóôåß êáé ôï áñ÷åßï "
+"óáò ðñïóùðéêïý ëåîéêïý êáôáëÞîåé íá êëáðåß. ¸÷åé êñõðôïãñáöçèåß ìå ôïí "
+"êùäéêü ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôå ãéá íá Ý÷åôå ðñüóâáóç óôï ãñáììáôïêéâþôéï óáò, "
+"êÜíïíôáò äýóêïëï ãéá ôïí ïðïéïäÞðïôå íá äåé ôé Ý÷åé áðïèçêåõôåß óôï "
+"ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü.</p> <p><strong>ÐÑÏÓÏ×Ç:</strong> Áí îå÷Üóåôå ôïí "
+"êùäéêü óáò, ôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü èá ãßíåé áðñïóðÝëáóôï, áöïý äåí ìðïñåß "
+"ðëÝïí íá áðïêñõðôïãñáöçèåß. Áí áëëÜîåôå ôïí êùäéêü ôïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ óáò, "
+"ÄéïñèùôÞò-Squirrel èá ôï áíáãíùñßóåé êáé èá óáò ðñïôñÝøåé íá äþóåôå ôïí "
+"ðáëéü óáò êùäéêü  þóôå íá åðáíá-êñõðôïãñáöçèåß ôï ëåîéêü ìå Ýíá íÝï êëåéäß.</"
+"p> "
 
-msgid "1.5 hr."
+msgid "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
 msgstr ""
+"Ðáñáêáëþ íá ãßíåé áðïêñõðôïãñÜöçóç ôïõ ðñïóùðéêïý ìïõ ëåîéêïý êáé áðïèÞêåõóç "
+"ôïõ óå ìïñöÞ êáèáñïý êåéìÝíïõ."
 
-msgid "2 hr."
-msgstr ""
+msgid "Change crypto settings"
+msgstr "ÁëëáãÞ ñõèìßóåùí êñõðôïãñÜöçóçò"
 
-msgid "2.5 hr."
-msgstr ""
+msgid ""
+"<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You "
+"may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case "
+"the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets "
+"stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to "
+"decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</"
+"p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal "
+"dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your "
+"mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator "
+"changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and "
+"will have to be created anew. However, if you or your system administrator "
+"change your mailbox password but you still have the old password at hand, "
+"you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the "
+"new value.</p>"
+msgstr ""
+"<p>Ôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü <strong>äåí åßíáé êñõðôïãñáöçìÝíï</strong>. "
+"Ìðïñåß íá åðéèõìåßôå íá êñõðôïãñáöÞóåôå ôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü ãéá íá "
+"ðñïóôáôåýóåôå ôï ðñïóùðéêü óáò áðüññçôï óå ðåñßðôùóç ðïõ ôï óýóôçìá "
+"çëåêôñïíéêïý ôá÷õäñïìåßïõ ìÝóù éóôïóåëßäùí ðáñáâéáóôåß êáé ôï áñ÷åßï óáò "
+"ðñïóùðéêïý ëåîéêïý êëáðåß. ¼ôáí åßíáé êñõðôïãñáöçìÝíï ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ "
+"áñ÷åßïõ äåí ìðïñåß íá äéáâáóôåß  êáé åßíáé äýóêïëï íá áðïêñõðôïãñáöçèåß "
+"÷ùñßò ãíþóç ôïõ óùóôïý êëåéäéïý (ôï ïðïßï åßíáé ï êùäéêüò ôïõ "
+"ãñáììáôïêéâùôßïõ óáò). </p> <strong>ÐÑÏÓÏ×Ç:</strong> Áí áðïöáóßóåôå íá "
+"êùäéêïðïéÞóåôå ôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü, ðñÝðåé íá èõìÜóôå üôé &quot;ôï "
+"áíáêÜôåìá ôïõ&quot; ãßíåôáé ìå ôïí êùäéêü ôïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ óáò. Áí "
+"îå÷Üóåôå ôïí êùäéêü ôïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ óáò êáé ï äéá÷åéñéóôÞò ôïõ "
+"óõóôÞìáôïò ôïí áëëÜîåé óå íÝá ôéìÞ, ôï ðñïóùðéêü óáò ëåîéêü èá ãßíåé Ü÷ñçóôï "
+"êáé èá ðñÝðåé íá äçìéïõñãçèåß áðü ôçí áñ÷Þ. Ùóôüóï, áí åóåßò Þ ï "
+"äéá÷åéñéóôÞò ôïõ óõóôÞìáôïò óáò áëëÜîåé ôïí êùäéêü ôïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ óáò "
+"áëëÜ äéáèÝôåôå áêüìá ôïí ðáëéü êùäéêü, èá åßóôå óå èÝóç íá åéóÜãåôå ôï ðáëéü "
+"êëåéäß ãéá íá åðáíá-êñõðôïãñáöÞóåôå ôï ëåîéêü ìå ôç íÝá ôéìÞ.</p>"
 
-msgid "3 hr."
+msgid "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
 msgstr ""
+"Ðáñáêáëþ íá êñõðôïãñáöçèåß ôï ðñïóùðéêü ìïõ ëåîéêü êáé íá áðïèçêåõôåß óå "
+"êñõðôïãñáöçìÝíç ìïñöÞ."
 
-msgid "3.5 hr."
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
+msgstr "ÄéáãñáöÞ ôùí áêüëïõèùí åããñáöþí áðü ôï ëåîéêü <strong>%s</strong>:"
 
-msgid "4 hr."
-msgstr ""
+msgid "All done!"
+msgstr "¸ãéíáí ¼ëá!"
 
-msgid "5 hr."
-msgstr ""
+msgid "Personal Dictionary Updated"
+msgstr "Ôï Ðñïóùðéêü Ëåîéêü Åíçìåñþèçêå"
 
-msgid "6 hr."
-msgstr ""
+msgid "No changes requested."
+msgstr "Äåí æçôÞèçêå êáìßá áëëáãÞ."
 
-msgid "Calendar"
+msgid "Please wait, communicating with the server..."
+msgstr "Ðáñáêáëþ ðåñéìÝíåôå, åðéêïéíùíßá ìå ôïí åîõðçñåôçôÞ..."
+
+msgid ""
+"Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
+"message:"
 msgstr ""
+"Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ðïéï ëåîéêü èá èÝëáôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ãéá ôïí "
+"ïñèïãñáöéêü Ýëåã÷ï áõôïý ôïõ ìçíýìáôïò:"
 
-msgid "Mailinglist"
-msgstr "Ôá÷õäñïìéêÞ ëßóôá"
+msgid "SquirrelSpell Initiating"
+msgstr "Áñ÷éêïðïßçóç ÄéïñèùôÞ-Squirrel"
 
 #, c-format
-msgid "This will send a message to %s requesting help for this list. You will receive an emailed response at the address below."
+msgid ""
+"Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
+"default dictionary."
 msgstr ""
+"Ïé ñõèìßóåéò ðñïóáñìüóôçêáí óå: <strong>%s</strong> ìå <strong>%s</strong> "
+"ùò ôï  åî ïñéóìïý ëåîéêü."
 
 #, c-format
-msgid "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to this list. You will be subscribed with the address below."
+msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
 msgstr ""
+"×ñÞóç ôïõ ëåîéêïý <strong>%s</strong> (ðñïåðéëïãÞ óõóôÞìáôïò) ãéá Ýëåã÷ï "
+"ïñèïãñáößáò."
 
-#, c-format
-msgid "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from this list. It will try to unsubscribe the adress below."
-msgstr ""
+msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
+msgstr "Ïé ÐñïôéìÞóåéò Äéåèíþí Ëåîéêþí Åíçìåñþèçêáí"
 
-msgid "Send Mail"
+msgid ""
+"Please check any available international dictionaries which you would like "
+"to use when spellchecking:"
 msgstr ""
+"Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå üðïéá áðü ôá äéáèÝóéìá äéåèíÞ ëåîéêÜ èá èÝëáôå íá "
+"÷ñçóéìïðïéÞóåôå üôáí êÜíåôå Ýëåã÷ï ïñèïãñáößáò:"
 
-msgid "Post to List"
-msgstr ""
+msgid "Make this dictionary my default selection:"
+msgstr "¼ñéóå áõôü ôï ëåîéêü ùò ôçí åî ïñéóìïý åðéëïãÞ ìïõ:"
+
+msgid "Make these changes"
+msgstr "Íá ãßíïõí áõôÝò ïé áëëáãÝò"
+
+msgid "Add International Dictionaries"
+msgstr "ÐñïóèÞêç Äéåèíþí Ëåîéêþí"
+
+msgid "Please choose which options you wish to set up:"
+msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ðïéÝò åðéëïãÝò åðéèõìåßôå íá ñõèìßóåôå:"
+
+msgid "Edit your personal dictionary"
+msgstr "Åðåîåñãáóßá ðñïóùðéêïý ëåîéêïý"
 
-msgid "Reply to List"
-msgstr ""
+msgid "Set up international dictionaries"
+msgstr "Ñõèìßóåéò äéåèíþí ëåîéêþí"
 
-msgid "List Archives"
-msgstr ""
+msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
+msgstr "ÊñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç ôïõ ðñïóùðéêïý óáò ëåîéêïý"
 
-msgid "Contact Listowner"
-msgstr ""
+msgid "not available"
+msgstr "ìç äéáèÝóéìï"
 
-msgid "Mailing List:"
-msgstr ""
+msgid "SquirrelSpell Options Menu"
+msgstr "Ìåíïý Åðéëïãþí ÄéïñèùôÞò-Squirrel"
 
-msgid "Delete & Prev"
-msgstr ""
+msgid "Translator"
+msgstr "ÌåôáöñáóôÞò"
 
-msgid "Delete & Next"
-msgstr ""
+msgid "Saved Translation Options"
+msgstr "ÁðïèÞêåõóç Åðéëïãþí ÌåôÜöñáóçò"
 
-msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
-msgstr ""
+msgid "Your server options are as follows:"
+msgstr "Ïé åðéëïãÝò ôïõ åîõðçñåôçôÞ óáò Ý÷ïõí ùò åîÞò:"
 
-msgid "Display at top"
-msgstr ""
+msgid "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
+msgstr "13 æåýãç ãëùóóþí, ìÝãéóôï ìåôÜöñáóçò 1000 ÷áñáêôÞñùí, áðü ôï Systran"
 
-msgid "with move option"
-msgstr ""
+msgid "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
+msgstr "10 æåýãç ãëùóóþí, ìÝãéóôï ìåôÜöñáóçò 25 kilobytes, áðü ôï Systran"
 
-msgid "Display at bottom"
-msgstr ""
+msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
+msgstr "12 æåýãç ãëùóóþí, êáíÝíáò ãíùóôüò ðåñéïñéóìüò, áðü ôï Systran"
 
-msgid "Config File Version"
+msgid ""
+"767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
+"InterTran"
 msgstr ""
+"767 æåýãç ãëùóóþí, êáíÝíáò ãíùóôüò ðåñéïñéóìüò, áðü ôï Translation Experts's "
+"InterTran"
 
-msgid "Squirrelmail Version"
+msgid "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
 msgstr ""
+"8 æåýãç ãëùóóþí, êáíÝíáò ãíùóôüò ðåñéïñéóìüò, áðü ôï GPLTrans (åëåýèåñï, "
+"áíïéêôüò êþäéêáò)"
 
-msgid "PHP Version"
+msgid ""
+"You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
+"be located."
 msgstr ""
+"Åðßóçò áðïöáóßæåôå áí èÝëåôå íá åìöáíßæåôáé ôï êïõôß ìåôÜöñáóçò, êáé ðïõ èá "
+"åßíáé ôïðïèåôçìÝíï."
 
-msgid "Organization Preferences"
-msgstr ""
+msgid "Select your translator:"
+msgstr "ÅðéëïãÞ ôïõ ìåôáöñáóôÞ óáò:"
 
-msgid "Organization Name"
-msgstr ""
+msgid "When reading:"
+msgstr "ÊáôÜ ôçí áíÜãíùóç:"
 
-msgid "Organization Logo"
-msgstr ""
+msgid "Show translation box"
+msgstr "ÅìöÜíéóç êïõôéïý ìåôÜöñáóçò"
 
-msgid "Organization Logo Width"
-msgstr ""
+msgid "to the left"
+msgstr "ðñïò ôá äåîéÜ"
 
-msgid "Organization Logo Height"
-msgstr ""
+msgid "in the center"
+msgstr "óôï êÝíôñï"
 
-msgid "Organization Title"
-msgstr ""
+msgid "to the right"
+msgstr "ðñïò ôá äåîéÜ"
 
-msgid "Signout Page"
-msgstr ""
+msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
+msgstr "ÌåôÜöñáóç ìÝóá óôá ðëáßóéá ôïõ SquirrelMail "
 
-msgid "Default Language"
-msgstr ""
+msgid "When composing:"
+msgstr "ÊáôÜ ôçí óýíôáîç:"
 
-msgid "Top Frame"
-msgstr ""
+msgid "Not yet functional, currently does nothing"
+msgstr "Äåí ëåéôïõñãßá áêüìá, ðñïò ôï ðáñüí äåí êÜíåé ôßðïôá"
 
-msgid "Server Settings"
-msgstr ""
+msgid "Translation Options"
+msgstr "ÅðéëïãÝò ÌåôÜöñáóçò"
 
-msgid "Mail Domain"
+msgid ""
+"Which translator should be used when you get messages in a different "
+"language?"
 msgstr ""
+"Ðïéüò ìåôáöñáóôÞò èá ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé üôáí ëáìâÜíåôå ìçíýìáôá óå "
+"äéáöïñåôéêÞ ãëþóóá;"
 
-msgid "IMAP Server Address"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "%s to %s"
+msgstr "%s óå %s"
 
-msgid "IMAP Server Port"
-msgstr ""
+msgid "English"
+msgstr "ÁããëéêÜ"
 
-msgid "IMAP Server Type"
-msgstr ""
+msgid "French"
+msgstr "ÃáëëéêÜ"
 
-msgid "Cyrus IMAP server"
-msgstr ""
+msgid "German"
+msgstr "ÃåñìáíéêÜ"
 
-msgid "University of Washington's IMAP server"
-msgstr ""
+msgid "Italian"
+msgstr "ÉôáëéêÜ"
 
-msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
-msgstr ""
+msgid "Portuguese"
+msgstr "ÐïñôïãáëéêÜ"
 
-msgid "Courier IMAP server"
-msgstr ""
+msgid "Spanish"
+msgstr "ÉóðáíéêÜ"
 
-msgid "Not one of the above servers"
-msgstr ""
+msgid "Russian"
+msgstr "Ñþóéêá"
 
-msgid "IMAP Folder Delimiter"
-msgstr ""
+msgid "Translate"
+msgstr "ÌåôÝöñáóå"
 
-msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
-msgstr ""
+msgid "Brazilian Portuguese"
+msgstr "ÐïñôïãáëéêÜ Âñáæéëßáò"
 
-msgid "Use Sendmail"
-msgstr ""
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "ÂïõëãÜñéêÞ"
 
-msgid "Sendmail Path"
-msgstr ""
+msgid "Croatian"
+msgstr "ÊñïáôéêÞ"
 
-msgid "SMTP Server Address"
-msgstr ""
+msgid "Czech"
+msgstr "Ôóå÷éêÞ"
 
-msgid "SMTP Server Port"
-msgstr ""
+msgid "Danish"
+msgstr "ÄáíÝæéêá"
 
-msgid "Authenticated SMTP"
-msgstr ""
+msgid "Dutch"
+msgstr "ÏëëáíäéêÜ"
 
-msgid "Invert Time"
-msgstr ""
+msgid "European Spanish"
+msgstr "ÉóðáíéêÜ Åõñþðçò"
 
-msgid "Use Confirmation Flags"
-msgstr ""
+msgid "Finnish"
+msgstr "ÖéíëáíäéêÜ"
 
-msgid "Folders Defaults"
-msgstr ""
+msgid "Greek"
+msgstr "ÅëëçíéêÜ"
 
-msgid "Default Folder Prefix"
-msgstr ""
+msgid "Hungarian"
+msgstr "ÏõããñéêÞ"
 
-msgid "Show Folder Prefix Option"
-msgstr ""
+msgid "Icelandic"
+msgstr "ÉóëáíäéêÜ"
 
-msgid "By default, move to trash"
-msgstr ""
+msgid "Japanese"
+msgstr "ÉáðùíéêÜ"
 
-msgid "By default, move to sent"
-msgstr ""
+msgid "Latin American Spanish"
+msgstr "ÉóðáíéêÜ ËáôéíéêÞò ÁìåñéêÞò"
 
-msgid "By default, save as draft"
-msgstr ""
+msgid "Norwegian"
+msgstr "ÍïñâçãéêÜ"
 
-msgid "List Special Folders First"
-msgstr ""
+msgid "Polish"
+msgstr "ÐïëùíéêÞ"
 
-msgid "Show Special Folders Color"
-msgstr ""
+msgid "Romanian"
+msgstr "ÑïõìáíéêÜ"
 
-msgid "Auto Expunge"
-msgstr ""
+msgid "Serbian"
+msgstr "ÓÝñâéêá"
 
-msgid "Default Sub. of INBOX"
-msgstr ""
+msgid "Slovenian"
+msgstr "ÓëïâÝíéêç"
 
-msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
-msgstr ""
+msgid "Swedish"
+msgstr "ÓïõçäéêÜ"
 
-msgid "Default Unseen Notify"
-msgstr ""
+msgid "Turkish"
+msgstr "ÔïõñêéêÜ"
 
-msgid "Default Unseen Type"
-msgstr ""
+msgid "Welsh"
+msgstr "ÏõáëéêÜ"
 
-msgid "Auto Create Special Folders"
-msgstr ""
+msgid "Indonesian"
+msgstr "ÉíäïíçóéáêÜ"
 
-msgid "Default Javascript Adrressbook"
-msgstr ""
+msgid "Latin"
+msgstr "ËáôéíéêÜ"
 
-msgid "Auto delete folders"
-msgstr ""
+msgid "Delivery error report"
+msgstr "ÁíáöïñÜ óöÜëìáôïò ðáñÜäïóçò"
 
-msgid "General Options"
-msgstr ""
+msgid "Undelivered Message Headers"
+msgstr "Êåöáëßäåò Ìç-ÁðåóôáëìÝíùí ÌçíõìÜôùí"
 
-msgid "Default Charset"
-msgstr ""
+#~ msgid "Viewing a message attachment"
+#~ msgstr "ÂëÝðåôå Ýíá óõíçììÝíï ìå ìïñöÞ ìçíýìáôïò"
 
-msgid "Data Directory"
-msgstr ""
+#~ msgid "Cc:"
+#~ msgstr "Áíôßãñáöï:"
 
-msgid "Temp Directory"
-msgstr ""
+#~ msgid "Bcc:"
+#~ msgstr "2ï Áíôßãñáöï:"
 
-msgid "Hash Level"
-msgstr ""
+#~ msgid "<No subject>"
+#~ msgstr "<×ùñßò ÈÝìá>"
 
-msgid "Hash Disabled"
-msgstr ""
+#~ msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
+#~ msgstr "ÅìöÜíéóç Äåóìïý ÖéëéêÞò Åêôýðùóçò"
 
-msgid "Moderate"
-msgstr ""
+#~ msgid "Enable request/confirm reading"
+#~ msgstr "Åíåñãïðïßçóç áðáßôçóçò/åðéâåâáßùóçò áíÜãíùóçò"
 
-msgid "Medium"
-msgstr ""
+#~ msgid "Use receive date for sort"
+#~ msgstr "×ñÞóç çìåñïìçíßáò ðáñáëáâÞò ãéá ôáîéíüìçóç"
 
-msgid "Default Left Size"
-msgstr ""
+#~ msgid "There was an error contacting the mail server."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÐáñïõóéÜóôçêå óöÜëìá óôçí åðéêïéíùíßá ìå ôïí åîõðçñåôçôÞ ôá÷õäñïìåßïõ."
 
-msgid "Usernames in Lowercase"
-msgstr ""
+#~ msgid "Contact your administrator for help."
+#~ msgstr "ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí äéá÷åéñéóôÞ ôïõ óõóôÞìáôïò ãéá âïÞèåéá."
 
-msgid "Allow use of priority"
-msgstr ""
+#~ msgid "No Messages found"
+#~ msgstr "Äåí âñÝèçêáí Ìçíýìáôá"
 
-msgid "Hide SM attributions"
-msgstr ""
+#~ msgid "Note Field Contains"
+#~ msgstr "Ôï Ðåäßï Óçìåéþóåùí ÐåñéÝ÷åé"
 
-msgid "Enable use of delivery receipts"
-msgstr ""
+#~ msgid "Sun"
+#~ msgstr "Êõñ"
 
-msgid "Allow editing of identities"
-msgstr ""
+#~ msgid "Mon"
+#~ msgstr "Äåõ"
 
-msgid "Allow editing of full name"
-msgstr ""
+#~ msgid "Tue"
+#~ msgstr "Ôñé"
 
-msgid "Message of the Day"
-msgstr ""
+#~ msgid "Wed"
+#~ msgstr "Ôåô"
 
-msgid "Database"
-msgstr ""
+#~ msgid "Thu"
+#~ msgstr "Ðåì"
 
-msgid "Address book DSN"
-msgstr ""
+#~ msgid "Fri"
+#~ msgstr "Ðáñ"
 
-msgid "Address book table"
-msgstr ""
+#~ msgid "Sat"
+#~ msgstr "Óáâ"
 
-msgid "Preferences DSN"
-msgstr ""
+#~ msgid "Jan"
+#~ msgstr "Éáí"
 
-msgid "Preferences table"
-msgstr ""
+#~ msgid "Feb"
+#~ msgstr "Öåâ"
 
-msgid "Preferences username field"
-msgstr ""
+#~ msgid "Mar"
+#~ msgstr "Ìáñ"
 
-msgid "Preferences key field"
-msgstr ""
+#~ msgid "Apr"
+#~ msgstr "Áðñ"
 
-msgid "Preferences value field"
-msgstr ""
+#~ msgid "Jun"
+#~ msgstr "Éïõí"
 
-msgid "Themes"
-msgstr ""
+#~ msgid "Jul"
+#~ msgstr "Éïõë"
 
-msgid "Style Sheet URL (css)"
-msgstr ""
+#~ msgid "Aug"
+#~ msgstr "Áõã"
 
-msgid "Configuration Administrator"
-msgstr ""
+#~ msgid "Sep"
+#~ msgstr "Óåð"
 
-msgid "Theme Name"
-msgstr ""
+#~ msgid "Oct"
+#~ msgstr "Ïêô"
 
-msgid "Theme Path"
-msgstr ""
+#~ msgid "Nov"
+#~ msgstr "Íïå"
 
-msgid "Plugins"
-msgstr ""
+#~ msgid "Dec"
+#~ msgstr "Äåê"
 
-msgid "Change Settings"
-msgstr ""
+#~ msgid "No To Address"
+#~ msgstr "¼÷é Óôç Äéåýèõíóç"
 
-msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
-msgstr ""
+#~ msgid "Found"
+#~ msgstr "ÂñÝèçêå"
 
-msgid "Administration"
-msgstr ""
+#~ msgid "messages"
+#~ msgstr "ìçíýìáôá"
 
-msgid "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration remotely."
-msgstr ""
+#~ msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÓöÜëìá óôçí áðïêùäéêïðïßçóç äïìÞò mime. Íá ôï áíáöÝñåôå ùò óöÜëìá (bug)!"
 
-msgid "Delivery error report"
-msgstr ""
+#~ msgid "l, F d Y"
+#~ msgstr "l, F d Y"
 
-msgid "Undelivered Message Headers"
-msgstr ""
+#~ msgid "Authenticated SMTP"
+#~ msgstr "SMTP ìå ¸ëåã÷ï Áõèåíôéêüôçôáò"