removing help translations. bg_BG
authortokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 15:20:53 +0000 (15:20 +0000)
committertokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 15:20:53 +0000 (15:20 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@5956 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

help/bg_BG/FAQ.hlp [deleted file]
help/bg_BG/addresses.hlp [deleted file]
help/bg_BG/basic.hlp [deleted file]
help/bg_BG/compose.hlp [deleted file]
help/bg_BG/folders.hlp [deleted file]
help/bg_BG/main_folder.hlp [deleted file]
help/bg_BG/options.hlp [deleted file]
help/bg_BG/read_mail.hlp [deleted file]
help/bg_BG/search.hlp [deleted file]

diff --git a/help/bg_BG/FAQ.hlp b/help/bg_BG/FAQ.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index d4cfda1..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,108 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      ×åñòî çàäàâàíè âúïðîñè
-   </title>   
-   <summary>
-      ×åñòî õîðàòà èìàò ñúùèòå âúïðîñè, êîèòî çà áèëè çàäàâàíè ìíîãî ïúòè ïðåäè.
-      Òîâà å ñïèñúê íà íàé-÷åñòî çàäàâàíè âúïðîñè è îòãîâîðè.<br /><br />
-         <center><i>Îôèöèàëåí ïðåâîäà÷ íà ïðîåêòà: <a href="mailto:stan@stud.ru.acad.bg">Ñòàíèñëàâ Éîðäàíîâ</a></i></center>
-       <center><i>Öåíòúð çà  Èíôîðìàöèîííî è Êîìïþòúðíî Îáñëóæâàíå</i></center>
-       <center><i><a href="http://www.ru.acad.bg/" target="_bkank">Ðóñåíñêè Óíèâåðñèòåò &quot;Àíãåë Êúí÷åâ&quot;</a></i></center>
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Ìîãà ëè äà èçïîëçâàì íÿêîëêî èìåíà îò êíèãàòà ñ àäðåñè?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Äà. Òúðñåíåòî â êíèãàòà ñ àäðåñè ùå ïîêàæå âñè÷êè ñúâïàäåíèÿ çà äàäåíèòå êðèòåðèè
-      çà òúðñåíå âúâåäåíè â ïîëåòî çà òúðñåíå. Àêî ñà ïîêàçàíè 10 èìåíà ìîæåòå äà
-      èçáåðåòå êàêâàòî è äà å êîìáèíàöèÿ çà âñÿêî îò ïîëåòàòà <B>Äî:</B> èëè <B>Êîïèå:</B>       
-      Âñè÷êè èçáðàíè àäðåñè ùå áúäàò âìúêíàòè â ñúîòâåòíîòî ïîëå, êîãàòî íàòèñíåòå áóòîíà
-      "Èçïîëçâàé àäðåñèòå".
-      </p>
-   </description>
-</section>   
-
-<section>
-   <title>
-      Ìîãà ëè äà äîáàâÿì èìåíà â êíèãàòà ñè ñ àäðåñè äèðåêòíî îò ïèñìî?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Íå. Ïî íàñòîÿùåì íÿìàòå âúçìîæíîñò äà äîáàâÿòå èìåíà äèðåêòíî îò ïîëó÷åíî ïèñìî
-      â êíèãàòà ñè ñ àäðåñè. Ìîæåòå ñâîåâðåìåííî äà íàòèñíåòå äåñíèÿ áóòîí âúðõó email-à, 
-      äà êîïèðàòå àäðåñà â êëèïáîðäà è ñëåä òîâà îò òàì äà ãî ïîñòàâèòå â êíèãàòà ñè ñ àäðåñè.
-      Îïèòàéòå ñå äà íå áúäåòå ðàçî÷àðîâàíè. SquirrelMail å â ïðîöåñ íà ïîñòîÿííî ðàçðàáîòâàíå
-      è òîâà ìîæå äà áúäå âêëþ÷åíî â áúäåùå â åäèí èëè äðóã âèä.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Êîé å ñúçäàë SquirrelMail? 
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ìíîãî õîðà ïîìîãíàõà. Çà äà âèäèòå ñïèñúêà èì ìîæåòå äà ïîñåòèòå íàøèÿ óåá ñàéò 
-      <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Êàêâî å óåá ìåéë?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Â ñëó÷àÿ SquirrelMail âè äàâà âúçìîæíîñò ÷ðåç IMAP ïðîòîêîë äà ïîëó÷èòå
-      äîñòúï äî mail àêàóíòà ñè. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å íå òðÿáâà äà çíàåòå êàê äà 
-      ïðàâèòå íÿêàêâè íàñòðîéêè çà äà ïîëó÷àâàòå ïîùàòà ñè.
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Êúäå ìîãà äà èçïîëçâàì òîçè óåá ìåéë?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Íàâñÿêúäå êúäåòî èìà áðàóçúð. Áåçæè÷íèÿ äîñòúï (WAP/WML) â ìîìåíòà íå ñå
-      ïîääúðæà êàòî âúçìîæíîñò.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Çàùî äà ïîëçâàì óåá ìåéë âìåñòî èñòèíñêè ìåéë êëèåíò?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ïîä ñúìíåíèå å òîâà äàëè òîçè óåá ìåéë íÿêîãà ùå áúäå ïúëåí çàìåñòèòåë
-      çà èñòèíñêèÿ ìåéë êëèåíò. Íî ïúê, êîé çíàå? Âúâ âñåêè ñëó÷àé, àêî íÿêîãà
-      âè ñå å ñëó÷âàëî äà áúäåòå íàãîñòè ó ïðèÿòåëè, íà ïúò, â êúùè èëè íà ðàáîòà,
-      âèå âå÷å çíàåòå çàùî. Çàùîòî å äîñòà íåóäîáíî äà íàñòðîéâàòå ìåéë êëèåíòà íà
-      òåõíèÿ êîìïþòúð è ñëåä òîâà äà ãî òðèåòå îòíîâî. SquirrelMail å ïðîåêòèðàí 
-      äà áúäå ïðèòóðêà êúì âàøèÿ ìåéë êëèåíò.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Êàê ðàáîòè òîâà?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      SquirrelMail èçïîëçâà IMAP ïðîòîêîë, èíôîðìàöèÿ çà êîéòî ìîæåòå äà íàìåðèòå
-      íà àäðåñ <A HREF="http://imap.org"/>http://imap.org</A>. Ñúùî òàêà ïðîãðàìàòà 
-      èçïîëçâà ñîáñòâåíè IMAP ôóíêöèè, à íå òåçè îò PHP4. Òîâà íÿìà äà êàñàå íèêîãî îñâåí
-      òåçè êîèòî ùå ãî èíñòàëèðàò, íî ïîâÿðâàéòå íè òå ùå ãî îöåíÿò.
-      </p>
-   </description>
-</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/bg_BG/addresses.hlp b/help/bg_BG/addresses.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 287f472..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,117 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Àäðåñè
-   </title>
-   <summary>
-      Êíèãàòèòå ñ àäðåñè ìîãàò äà âè ñïåñòÿò ìíîãî âðåìå è âúâåæäàíå. Â òÿõ ìîæåòå äà 
-      çàïèøåòå àäðåñèòå íà õîðàòà íà êîèòî ïèøåòå íàé-÷åñòî è äà ãè èçïîëçâàòå 
-      êîëêîòî ïúòè ñè èñêàòå.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Êíèãèòå ñ àäðåñè ñà äîáðî ñðåäñòâî çà ñïåñòÿâàíå íà âðåìå. ×åñòî èçïîëçâàíèòå 
-      àäðåñè ìîãàò äà áúäàò ñúõðàíÿâàíè òóê. LDAP ñúðâúðèòå (×åñòî èçïîëçâàíè â êîìïàíèè
-      è óíèâåðñèòåòè çà äà óëåñíÿò íàìèðàíåòî íà àäðåñè â îðãàíèçàöèÿòà) 
-      ñúùî òàêà ñå ïîääúðæàò.
-      </p>
-      <p>
-      Àêî áðàóçúðà âè ïîääúðæà JavaScript, ìîæåòå äà ïîçâîëèòå íà êíèãàòà ñè ñ àäðåñè
-      äà ïîääúðæà, ÷ðåç ìåíòî Îïöèè. Òîâà å åäíî íàèñòèíà åëåãàíòíî, ñêðîëèðàùî ñå íåùî.  
-      ×èñòèòå HTML ñïèñúöè ñ àäðåñè ñå ïîääúðæàò, òàêà ÷å, äîðè áðàóçúðè êîèòî íå ïîääúðæàò 
-      JavaScript ìîãàò äà èçïîëçâàò SquirrelMail áåç çàãóáà íà ôóíêöèîíàëíîñò.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Ïñåâäîíèì
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Òóê íàïèøåòå ïîçíàòî èìå. Íåùî êîåòî äà âè ïîìîãíå äà ðàçìúðäàòå ïàìåòòà ñè.
-      Íåùî êîåòî ùå âè äàäå ïðàâèëíà èäåÿ íà êîãî ïðèíàäëåæè òîçè àäðåñ.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Àäðåñ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Òîâà òðÿáâà äà å òî÷íèÿò email àäðåñ.  Âåðîÿòíî ñå äîñåùàòå, ÷å òîâà ïîëå å
-      çàäúëæèòåëíî.  Åäèí email àäðåñ ñå ñúñòîè îò òðè ÷àñòè.  Ïúðâàòa å èäåíòèôèêàòîðà
-      íà ïîëó÷àòåëÿ, íàïðèìåð "johnq". Ñëåäâà ñåêöèÿòà ñ èìåòî äà äîìåéíà, êîÿòî ìîæå äà 
-      áúäå íàïðèìåð "tayloru".  Ïîñëåäíàòà å äîìåéí îò íàé-âèñîêî íèâî, êîåòî ìîæå
-      äà áúäå åäíî îò ìíîãîòî íåøà, êàòî bg, cc, us, com, org, net èëè ïúê edu.  
-         È òàêà êàòî ñúáåðåì âñè÷êè çàåäíî ùå ïîëó÷èì ñëåäíîòî johnq@tayloru.edu.
-      Àêî òîâà íå å êîðåêòíî, ïèñìîòî êîåòî ïðàòèòå ùå âè áúäå âúðíàòî.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Èíôîðìàöèÿ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Òîâà å åäíî ïîëå â êîåòî ìîæåòå äà íàïèøåòå íåùî, êîåòî äà âè íàïîìíè çà 
-      òîâà êîé å ÷îâåêà. Íàïðàâåíî å äà ïî-äúëãî îò "Ïñåâäîíèì". Íàïðèìåð àêî 
-      ñòå âèäÿëè íà áèçíåñ ñðåùà ìîæåòå äà íàïèøåòå "Ñðåùíàõ ãî íà ñèìïîçèóìà â Ðóñå".
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Ðåäàêòèðàé èëè Èçòðèé èçáðàíèòå
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Òåçè äâà áóòîíà âè ïîçâîëÿâàò äà èçáåðåòå åäèí àäðåñ è ñëåä òîâà äà 
-      ïðîìåíèòå íÿêîè îò ïîëåòàòà ìó, èëè äà èçòðèåòå àäðåñà íàïúëíî.
-      Ïîçâîëåíî âè å äà èçáèðàòå ñàìî åäèí àäðåñ çà äà ãî ðåäàêòèðàòå.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Äîáàâè àäðåñà
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ïîïúëíåòå äàäåíèòå ïîëåòà. Ïúðâèòå òðè (Ïñåâäîíèì, Àäðåñ è Èìå)
-      òðÿáâà äà áúäàò ïîïúëíåíè. Ôàìèëèÿ è Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ íå ñà çàäúëæèòåëíè.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      LDAP
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      LDAP å ïðîòîêîë çà öåíòðàëíî óíèôèöèòàíî ñúõðàíåíèå è îòäàëå÷åí äîñòúï 
-      äî èíôîðìàöèÿ. Íàïðèìåð: åäèí óíèâåðñèòåò ìîæå äà èçïîëçâà LDAP êàòî ìÿñòî
-      êúäåòî email àäðåñèòå íà âñè÷êè ñòóäåíòè, ïåðñîíàë è ôàêóëòåòè ñå ñúõðàíÿâàò è 
-      ñà äîñòúïíè.  Àêî ñå êîíôèãóðèðà äà èçïîëçâà óíèâåðñèòåòñêèÿ LDAP ñúðâúð, 
-      SquirrelMail ùå ìîæå ïîêàçâà âñè÷êè email àäðåñ (çàåäíî ñ äðóãèòå ïîëåòà íà
-      êíèãàòà ñ àäðåñè àêî ñà äîñòúïíè).  
-      Èçïîëçâàíåòî íà LDAP îò SquirrelMail å íèñòèíà ìîùíî êàòî <I>êîìáèíèðà</I> 
-      ëîêàëíàòà âè êíèãà ñ àäðåñè è èíôîðìàöèÿòà îò àäðåñíèÿ LDAP ñúðâúð, çà äà ÿ
-      ïðåäîñòàâè êàòî åäèíè÷íà êíèãà ñ àäðåñè.
-      </p><p>
-      LDAP íàñòðîéêèòå ìîãàò äà áúäàò êîíôèãóðèðàíè òàêà, ÷å äà èçïîëçâàò êîéòî è äà å
-      LDAP ñúðâúð, èëè òàçè îïöèÿ äà áúäå îòêàçàíà íàïúëíî. Ùå òðÿáâà äà ãîâîðèòå ñúñ
-      ñèñòåìíèÿ ñè àäíèìèíèñòðàòîð çà òàçè îïöèÿ àêî èìàòå îïðåäåëåíè âúïðîñè.
-      </p><p>
-      LDAP íàñòðîéêèòå âëèÿò âúðõó öÿëàòà ñèñòåìà íà SquirrelMail; êàòî ðåçóëòàò òå 
-      òðÿáâà äà áúäàò íàñòðîéâàíè èëè ïðîìåíÿíè îò íÿêîé êîéòî èìà àäìèíèñòðàòîðñêè ïðàâà.
-      </p>
-   </description>
-</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/bg_BG/basic.hlp b/help/bg_BG/basic.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 10128d1..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,50 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Âúâåäåíèå â SquirrelMail
-   </title>
-   <summary>
-      SquirrelMail âè äàâà âúçìîæíîñò äà ïðîâåðèòå email-a ñè ÷ðåç Èíòåðíåò.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Êàêâî òî÷íî å <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?
-      Òîé å óåá èíòåðôåéñ êúì email, êîéòî å íàïèñàí íà <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.
-      Ïðîåêòèðàí å äà ïîçâîëè äîñòúï äî ïîùàòà íà âàøèÿ ñúðâúð îò öåëèÿ ñâÿò ÷ðåç Èíòåðíåò.
-      Ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ îòíîñíî êàê òî÷íî ñòàâà òîâà è çà IMAP ïðîòîêîëà ìîæå äà áúäå íàìåðåíà 
-      <A HREF="http://imap.org">òóê</A>.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>   
-
-<section>
-   <title>
-      Îñíîâèòå
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Àêî èìàòå áúðç âúïðîñ, ìîæåòå äà ïðîãëåäíåòå ÷åñòî çàäàâàíèòå âúïðîñè. 
-      </p>
-      <p>
-      SquirrelMail ñå ñúñòîè îò äâå ñåêöèè íàðå÷åíè ôðåéìîâå. Ëåâèÿ ôðåéì ïîêàçâà òåêóùî
-      ïðèñúåäèíåíèòå ïàïêè. Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ îòíîñíî ëåâèÿ ôðåéì ïðî÷åòåòå ãëàâàòà 
-      "Ïàïêè" îò òàçè äîêóìåíòàöèÿ.
-      </p>
-      <p>
-      Ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò äåéñòâèåòî ùå ñå èçâúðøâà â äÿñíî. Â íà÷àëîòî íà ñòðàíèöàòà å ìåíþòî.  
-      ×ðåç "Èçõîä" âèå ìîæå äà èçëåçåòå ïî ñèãóðíèÿ íà÷èí îò ñèñòåìàòà, êîãàòî ïðèêëþ÷èòå ðàáîòàòà ñè ñ íåÿ.  
-      "Òåêóùà ïàïêà" ïîêàçâà â êîÿ îò ïàïêèòå ïîêàçàíè â ëÿâî ñå íàìèðàòå. Âåäíàãà ñëåä 
-      âëèçàíåòî âè â ñèñòåìàòà, ùå âè ñå ïîêàæå ïàïêà INBOX.
-      </p>
-      <p>
-      Ïîä ëåíòàòà ñ òåêóùàòà ïàïêà èìà ìåíþ êîåòî ñå ñúñòîè îò:
-         <ul>
-            <li><b>Ñúñòàâè</b> - Ñúçäàé è èçïðàòè íà ïèñìî, êîåòî ìîæå äà âêëþ÷âà ïðèêðåïâàíèÿ. 
-            <li><b>Àäðåñè</b> - Ñúäúðæà ñïèñúê îò àäðåñèòå îò ëè÷íàòà âè àäðåñíà êíèãà.
-            <li><b>Ïàïêè</b> - Çà âñÿêàêâà ìàíèïóëàöèÿ ñ ïàïêè. Ìîæåòå äà èçòðèâàòå, ñúçäàâàòå, ïðåèìåíóâàòå, ïðèñúåäèíÿâàòå, è îòñòðàíÿâàòå ïàïêè. 
-            <li><b>Îïöèè</b> - Çà ïðîìÿíà íà íàñòðîéêèòå íà SquirrelMail, çà íà÷èí ïî êîéòî èçãëåæäà è ðåàãèðà. 
-            <li><b>Òúðñåíå</b> - Ñ òîçè èíñòðóìåíò, ìîæåòå äà òúðñèòå â ïîùåíñêàòà ñè êóòèÿ ïî äàäåíè êðèòåðèè. 
-            <li><b>Ïîìîù</b> - Âå÷å ñòå òóê! 
-         </ul>
-      </p>
-   </description>
-</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/bg_BG/compose.hlp b/help/bg_BG/compose.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index b147c6e..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,154 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Ñúñòàâè
-   </title>
-   <summary>
-      Ñ òàçè âúçìîæíîñò âèå ìîæåòå äà èçïðàùàòå ïèñìà íà ðàçëè÷íè õîðà ÷ðåç SquirrelMail.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Èçáîðà íà ìåíþòî Ñúñòàâè ùå âè îòâåäå êúì íîâà ñòðàíèöà çà 
-      ñúñòàâÿíå íà ïèñìî. Òóê ùå íàìåðèòå íÿêîëêî ïîëåòà è áóòîíè.
-      Â çàâèñèìîñò îò òîâà êàê ñòå ñòèãíàëè äî ñúñòàâÿíåòî íà íîâîòî
-      ïèñìî íÿêîè îò ïîëåòàòà ìîæå âå÷å äà áúäàò ïîïúëíåíè.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Äî
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ïúðâîòî îò òåçè ïîëåòà å ïîëåòî <B>Äî:</B>. Â òîâà ïîëå òðÿáâà äà
-      âúâåäåòå email àäðåñà íà ÷îâåêà èëè õîðàòà äî êîèòî èçïðàùàòå ïèñìîòî.
-      Ìîæåòå äà âúâåäåòå òîëêîâà àäðåñè êîëêîòî èñêàòå, íî òå òðÿáâà äà ñà 
-      ðàçäåëåíè ñúñ çàïåòàéêà. Ñúùî òàêà ìîæåòå äà íàòèñíåòå áóòîíà Àäðåñè
-      çà äà èçáåðåòå àäðåñè îò ëè÷íàòà ñè àäðåñíà êíèãà. Íå ñå òðåâîæåòå àêî
-      öåëèÿ àäðåñ íå å ïîêàçàí. Ïîëåòî å ñ ôèêñèðàíà äúëæèíà, íî âñè÷êî êîåòî 
-      âúâåäåòå â íåãî ñå èçïîëçâà, âúïðåêè ÷å ñå ñêðîëîðà íàëÿâî èëè íà äÿñíî.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Êîïèå
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ñëåäâàùîòî ïîëå å <B>Êîïèå:</B>. Àêî èñêàòå äà èçïðàòèòå íà íÿêîãî êîïèå
-      îò ïèñìîòî, ìîæåòå äà ãî íàïðàâèòå òóê. Ìîæåòå äà èìàòå òîëêîâà õîðà êîëêîòî
-      æåëàåòå â ïîëåòàòà <B>Äî:</B>, <B>Êîïèå:</B>, and <B>BCC:</B>. 
-      Æåëàòåëíî å ñàìî õîðàòà äî êîèòî å àäðåñèðàíî ïèñìîòî äà áúäàò â ïîëåòî "Äî:"
-      à â îñòàíàëèòå ïîëåòà ìîæåòå äà âúâåäåòå àäðåñèòå íà õîðàòà çà êîèòî ïèñìîòî å
-      ñàìî èíôîðìàòèâíî.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      BCC
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      BCC e ñúêðàùåíèå îò <B>B</B>lind <B>C</B>arbon <B>C</B>opy(Ñëÿïî êîïèå). Èçïîëçâàéòå
-         ãî çà äà èçïðàòèòå êîïèå îò ïèñìî íà íÿêîãî áåç õîðàòà, ÷èèòî àäðåñè ñà â ïîëåòàòà
-         <B>Äî:</B> èëè <B>Êîïèå:</B> äà çíàÿò çà òîâà.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Òåìà
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Òóê ìîæå äà âúâåäåòå íåùî ñâúðçàíî ñúñ ñúäúðæàíèåòî íà ïèñìîòî. Çàïîìíåòå, ÷å ìîæå
-      äà ñïåñòèòå äîñòà âðåìå íà ïîëó÷àòåëÿ, àêî âúâåäåòå àêóðàòíà òåìà íà ïèñìîòî.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Àäðåñè
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Òîçè áóòîí ùå îòâîðè àäðåñíàòà âè êíèãà. Òðÿáâà äà âúâåäåòå íåùî â ïîëåòî 
-      çà òúðñåíå çà äà ïîëó÷èòå íÿêàêâ ðåçóëòàò. Àêî èñêàòå äà âèäèòå âñè÷êè àäðåñè â êíèãàòà ñ 
-         àäðåñè ìîæåòå äà íàòèñíåòå áóòîíà "Èçâåäè âñè÷êè" èëè ïðîñòî íàòèñíåòå áóòîíà "Òúðñè" áåç 
-         äà ñòå âúâåëè òåêñò. Êíèãàòà ñ àäðåñè èìà äîñòàòú÷íà ôóíêöèîíàëíîñò çà äà èìà ñâîÿ
-      ñîáñòâåíà ãëàâà â ïîìîùíàòà èíôîðìàöèÿ. Ïî äåòàéëíà èíôîðìàöèÿ ìîæåòå äà ïîëó÷èòå â ãëàâà "Àäðåñè"
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Çàïèøè ÷åðíîâàòà
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Àêî ñúñòàâÿòå ïèñìî, íî ïî íÿêàêâà ïðè÷èíà íå ñòå ãîòîâè äà ãî èçïðàòèòå
-         âñå îøå, ìîæåòå äà èçïîëçâàòå òîçè áóòîí çà äà çàïèøåòå ïèñìîòî â ïàïêà
-         "Drafts". Àêî ïî-êúñíî èñêàòå äà äîâúðøèòå è äà èçïðàòèòå ïèñìîòî, òðÿáâà äà 
-         îòèäåòå â ïàïêà "Drafts", äà ãî îòâîðèòå ñ êîåòî ùå áúäåòå âúðíàòè â ñòðàíèöàòà
-         çà ñúñòàâÿíå íà ïèñìî, êàòî èíôîðìàöèÿòà â ïîëåòàòàò ùå áúäå ïîïúëíåíà.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Ïðèîðèòåò
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Àêî å ïîçâîëåíî îò ñèñòåìíèÿ àäìèíèñòðàòîð, â äÿñíî îò "Ïðèîðèòåò:" ùå
-         âèäèòå ïàäàùî ìåíþ. Îò òóê ìîæåòå äà èçáåðåòå ïðèîðèòåòà íà òîâà ïèñìî.
-         Âèñîêî-ïðèîðèòåòíèòå ïèñìà ìîãàò äà ñå ïîêàçâàò ïî ðàçëè÷åí íà÷èí îò ïîùåíñêèÿ
-         êëèåíò íà ïîëó÷àòåëÿ. Òðÿáâà äà ñå îòáåëåæè, ÷å ïðåêîìåðíàòà óïîòðåáà íà òàçè 
-         ôóíêöèÿ, ùå îìàëîâàæè åôåêòà îò íåÿ.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Òÿëî íà ïèñìîòî
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ãîëÿìîòî ïðàçíî ïîëå å çà òåêñòà íà ñàìîòî ïèñìî. Àêî ôàéëúò ñúñ ñèãíàòóðàòà å
-      çàïèñàí, òî òîé ùå ñå ïîÿâè òàì. Òóê âúâåæäàòå ñúäúðæàíèåòî íà âàøåòî ïèñìî.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Ïðèêðåïâàíå
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ðàçïîëîæåíî â äîëíàòà ÷àñò íà ñòðàíèöàòà çà ñúñòàâÿíå íà ïèñìà, òàçè
-      âúçìîæíîñò âè ïîçâîëÿâà äà âêëþ÷èòå ôàéë â ïèñìîòî ñè. Ôàéëúò òðÿáâà
-      äà áúäå ðàçïîëîæåí íà <I>ëîêàëíàòà</I> âè ìàøèíà èëè ìðåæà çà äà ìîæå
-      äà ãî ïðèêðåïèòå. ×ðåç áóòîíà "Browse" ìîæå äà òúðñèòå â äèðåêòîðèèòå ñè è
-      ÷ðåç êëèêàíå âúðõó ôàéë äà ãî âêëþ÷èòå. Àëòåðíàòèâàòà íà òîâà å äà
-      çíåòå òî÷íèÿ ïúò è èìåòî íà ôàéëà è äà ãî âúâåäåòå â ïîëåòî. Ñëåä êàòî ãî èçáåðåòå
-      òðÿáâà äà íåòèñíåòå áóòîíà "Äîáàâè" çà äà ãî äîáàâèòå êúì ñïèñúêà ñ 
-      ïðèêðåïåíèòå ôàéëîâå.
-      </p>
-      <p>
-      Ñëåä êàòî äîáàâèòå ïîíå åäèí ôàéë çà ïðèêðåïâàíå, ùå âè ñå ïîÿâè îùå åäèí áóòîí.
-      Èçòðèâàíåòî íà åäèí èëè ïîâå÷å ôàéëîâå çà ïðèêðåïâàíå ñòàâà êàòî èçáåðåòå
-      ñúîòâåòíèòå ôàéëîâå è íàòèñíåòå áóòîíà  "Èçòðèé èçáðàíèòå ïðèêðåïåíè ôàéëîâå".
-      <p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/bg_BG/folders.hlp b/help/bg_BG/folders.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index cb7af5a..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,97 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>   
-      Ïàïêè
-   </title>   
-   <summary>
-      Ìîæå äà ñúõðàíÿâàòå ïèñìàòà ñè â ðàçëè÷íè ïàïêè. Òîâà å
-      ìíîãî ïîëåçíî àêî èìàòå ìíîãî ïèñìà è èñêàòå äà ãè ñúõðàíÿâàòå
-      îðãàíèçèðàíî. Ìåíþòî "Ïàïêè" âè ïîçâîëÿâà äà ìàíèïóëèðàòå ïàïêèòå ñè.
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Ïðèñúåäèíåíè ïàïêè è ëåâèÿ ôðåéì
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Òåêóùî ïðèñúåäèíåíèòå ïàïêè ñà ïîêàçíè â îöâåòåíàòà îáëàñò â ëÿâî.
-      Ìîæå äà íàêàðàòå ñïèñúêà ñ ïàïêèòå àâòîìàòè÷íî äà ñå ïðåçàðåæäà ÷ðåç
-      "Íàñòðîéêè íà ïàïêèòå". Â íà÷àëîòî íà ëÿâàòà îáëàñò èìà ãîëÿìî è 
-      óäåáåëåíî çàãëàâèå. Àêî ñà íàïðàâåíè ïðîìåíè â ïðèñúåäèíåíèòå 
-      ïàïêè, ñïèñúêà ìîæå äà áúäå ïðåçàðåäåí ñ âðúçêàòà ïîä çàãëàâèåòî.
-      Òàçè âðúçêà å îçàãëàâåíà "Ïðåçàðåäè ñïèñúêà ñ ïàïêèòå".
-      </p><p>
-      Ïúðâàòà ïàïêà êîÿòî âèæäàòå ñúäúðæà ïîëó÷åíàòà ïîùà. Â äÿñíî îò
-      ïúðâàòà ïàïêà â êàâè÷êè ñà óêàçàíè áðîÿ íà <I>íåïðî÷åòåíèòå</I> ïèñìà.
-      Òîçè áðîé ñå ðàçëè÷àâà îò îáùèÿ áðîé íà ïèñìàòà ïîêàçàíè ïðè îòâàðÿíåòî 
-      íà ïàïêàòà.  Ïîä ãëàâíàòà ïàïêà ñà äðóãèòå ïàïêè èëè ïîäïàïêè. Öâåòåâåòå 
-      èì ñà ðàçëè÷íè â çàâèñèìîñò îò èçáðàíàòà òåìà ñòðàíèöàòà ñ îïöèèòå.
-      </p>
-   </description>
-</section>   
-
-<section>
-   <title>
-      Èçòðèâàíå
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ìîæåòå äà èçòðèåòå âñÿêà ïàïêà ïîêàçàíà â ñïèñúêà íà ïàäàùîòî ìåíþ â ëÿâî îò áóòîíà 
-      "Èçòðèé". Çàáåëåæåòå, ÷å ñïèñúêà ìîæå äà <B>íå</B> ñúäúðæà âñè÷êè ïîêàçàíè ïàïêè.
-      Ñïåöèàëíèòå ïàïêè êàòî Sent è Trash íå ìîãàò äà áúäàò èçòðèòè è ðàçáèðà ñå íå 
-      ìîæåòå äà èçòðèåòå INBOX.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-
-<section>
-   <title>
-      Ñúçäàé ïàïêà
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ïàïêèòå ìîãà äà áúäàò ñúçäàäåíè ïðîñòî êàòî âúâåäåòå æåëàíîòî èìå â òåêóùîòî ïîëå 
-      è íàòèñíåòå áóòîíà "Ñúçäàé". Àêî æåëàåòå òàçè ïàïêà äà áúäå ïîäïàïêà íà äðóãà, 
-      ìîæåòå äà èçáåðåòå òîâà îò ïàäàùîòî ìåíþ ñúñ ñïèñúêà íà ïàïêèòå. 
-      </p>
-      <p>
-      Íà íÿêîè ïîùåíñêè ñúðâúðè èìà äâà òèïà ïàïêè. Åäèí êîéòî ñúäúðæà ïèñìàòà è åäèí êîéòî 
-      ñúäúðæà ïàïêèòå. Ìîæåòå äà âèäèòå îïöèÿòà íàðå÷åíà "Íåêà òàçè ïàïêà ñúäúðæà ïîäïàïêè".
-      Àêî íàïðàâèòå òîâà è ìàðêèðàòå òàçè îïöèÿ, ïàïêàòà êîÿòî ñúçäàäåòå ùå ìîæå ñàìî äà ñúäúðæà
-      ïàïêè, íî íå è ïèñìà. Èíà÷å ùå ìîæåòå äà ñúõðàíÿâàòå ñàìî ïèñìà, íî íå è ïàïêè.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Ïðåèìåíóâàé ïàïêàòà
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ìîæåòå äà ïðåèìåíóâàòå êîÿ äà å ïàïêà ïîêàçàíà â ïàäàùîòî ìåíþ â ëÿâî îò áóòîíà "Ïðåèìåíóâàé".
-      Çàáåëåæåòå, ÷å òîçè ñïèñúê ìîæå è äà <B>íå</B> âêëþ÷âà âñè÷êè ïàïêè, ïîêàçàíè â ëåâèÿ ôðåéì.
-      Ïî î÷åâèäíè ïðè÷èíè íå ìîæåòå äà ïðåèìåíóâàòå ïàïêèòå sent, trash, è INBOX.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Îòñòðàíè/Ïðèñúåäèíè
-   </title>
-   <description>
-      Äåôèíèöèè:<br>
-      <i>Ïðèñúåäèíè</i>: Çà äà ðåãèñòðèðàòå ïàïêà â ïîùåíñêèÿ ñúðâúð, êîåòî Âè ïîçâîëÿâà äà 
-      ðàçãëåæäàòå ñïèñúêà ñ ïàïêèòå.<br>
-      <i>Îòñòðàíè</i>: Ïðîòèâîïîëîæíîòî íà ïðèñúåäèíÿâàíåòî. Òîâà îòðåãèñòðèðâà ïàïêà îò ïîùåíñêèÿ ñúðâúð.<br>
-      <br><p>
-      Ìîæåòå äà èçáåðåòå êîëêîòî ñè ïîæåëàåòå ïàïêè è äà ãè ïðèñúåäèíÿâàòå è îòñòðàíÿâàòå, ñëåä òîâà òðÿáâà äà 
-      êëèêíåòå âúðõó áóòîíà ïîä ïîëåòî, çà äà èìà åôåêò îò äåéñòâèåòî âè. Ùå çàáåëåæèòå, ÷å ïàïêèòå ñå
-      ïðåìåñòâàò â äðóãîòî ïàäàùî ìåíþ. Ñëåä òîâà ìîæåòå äà ãè ïðèñúåäèíèòå îòíîâî èëè äà ãè îòñòðàíèòå â çàâèñèìîñò
-      îò æåëàíèåòî âè.
-      </p>
-   </description>
-</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/bg_BG/main_folder.hlp b/help/bg_BG/main_folder.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index f928335..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Èíäåêñ íà ïèñìàòà
-   </title>
-   <summary>
-      Èìåòî ìîæå äà çâó÷è ñëîæíî, íî òîâà å ïðîñòî ñïèñúêà ñ ïèñìàòà êîèòî ñà â äàäåíà ïàïêà.
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Èíäåêñúò íà ïèñìàòà
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ñëåä êàòî êëèêíåòå íà ïàïêà (â ëåâèÿ ôðåéì), ùå ñå îçîâåòå â èíäåêñà íà ïèñìàòà.
-      Òîâà ïîêàçâà ïèñìàòà â èçáðàíàòà ïàïêà. Ïîä ìåíþòî çà èçáîð èìà ëèíèÿ êîÿòî Âè 
-      èíôîðìèðà êîè ïèñìà ðàçãëåæäàòå ïî íîìåðà è êîëêî îáùî ïèñìà èìàòå.
-      </p><p>
-      Íàïðèìåð: Ïðåãëåä íà ïèñìàòà: <B>20</B> äî <B>30</B> (45 îáùî).
-      </p><p>
-      Çàáåëåæåòå, ÷å áðîÿ íà îáùèòå ïèñìà ìîæå äà áúäå ðàçëè÷åí îò áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå
-      êîéòî ìîæå äà âèäèòå â äÿñíî îò ãëàâíàòà ïàïêà íà ïîùàòà.
-      </p><p>
-      Ñëåäâà ëåíòà ñ òðè áóòîíà. Â ëÿâî èìà ïàäàùî ìåíþ â êîåòî ñà ïîêàçàíè òåêóùî
-         ïðèñúåäèíåíèòå ïàïêè. Âñÿêî ñåëåêòèðàíî ïèñìî ùå áúäå ïðåìåñòåíî â èçáðàíàòà 
-         ïàïêà ñëåä íàòèñêàíåòî íà áóòîíà "Ïðåìåñòè". Â äÿñíàòà ñòðàíà íà òàçè ëåíòà å áóòîíà 
-         "Èçòðèé", êîéòî ñëóæè çà èçòðèâàíå íà èçáðàíèòå ïèñìà. Ïðîñòî èçáåðåòå íåíóæíèòå 
-         ïèñìà è íàòèñíåòå áóòîíà.
-      </p><p>
-         Ñëåäâàò òðè ïîëåòà (Äàòà, Îò è Òåìà). Òåçè çàãëàâèÿ ðàçäåëÿò ñïèñúêà íà ïèñìàòà
-         íà ëîãè÷åñêè ÷àñòè. "Îò" âè ïîêàçâà îò êîãî å ïèñìîòî. Èëè ïîíå îò êîé email àäðåñ
-         èäâà òî. "Äàòà" ïîêàçâà äåíÿ â êîéòî å èçïðàòåíî ïèñìîòî. "Òåìà" ïîêàçâà êàêâî å
-         âúâåë èçïðàùà÷à êàòî òåìà íà ïèñìîòî. <b>Çàáåëåæêà: </b> Ìåæäó ïîëåòàòà "Îò" è "Òåìà"
-         èìà ìàëêà êîëîíà áåç çàãëàâèå. Òàì ìîæå äà áúäàò ñèìâîëè "+", "!" èëè "A".
-         Àêî âèäèòå "+" òîâà îçíà÷àâà, ÷å ïèñìîòî èìà ïðèêðåïâàíèÿ, àêî âèäèòå "A", òîâà îçíà÷àâà, ÷å
-         ñòå îòãîâîðèëè íà òîâà ïèñìî è àêî âèäèòå "!", òîâà îçíà÷àâà, ÷å ïèñìîòî å ìàðêèðàíî êàòî ñïåøíî!
-      </p><p>
-         Âñè÷êî îñòàíàëî å ôàêòè÷åñêàòà òàáëèöà íà ïèñìàòà. Ùå çàáåëåæèòå, ÷å íå ïðî÷åòåíèòå ïèñìà ñà
-         ñ <b>óäåáåëåí</b> øðèôò, çà ðàçëèêà îò ïðî÷åòåíèòå êîèòî ñà ñ íîðìàëåí.
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/bg_BG/options.hlp b/help/bg_BG/options.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 674c5a8..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,194 +0,0 @@
-<chapter>
-       <title>
-               Îïöèè
-       </title>
-       <summary>
-               Ìîæåòå äà ñè íàñòðîèòå íà÷èíà ïî êîéòî èçãëåæäà è êàê ñå äúðæè SquirrelMail
-               êàòî óñòàíîâèòå ðàçëè÷íèòå îïöèè â òàçè ñåêöèÿ.
-       </summary>
-       <description>
-               <p>
-                       Åäíî îò íàé-ãîëåìèòå ïðåäèìñòâà íà SquirrelMail å íèâîòî äî êîåòî ìîæå äà áúäå
-                       íàñòðîåí. Â çàâèñèìîñò îò êîíôèãóðàöèÿòà, ìîæå äà èìàòå ðàçëè÷íè òåìè, åçèöè, 
-                       ïàïêè è äðóãè âúçìîæíîñòè. Âñè÷êè òå ìîãàò äà áúäàò ïðîìåìåíè áåç äà ñå âëèÿå
-                       íà äðóãèòå ïîòðåáèòåëè íà ñèñòåìàòà. Èìà ïåò îñíîâíè ÷àñòè â Îïöèè: Ëè÷íè, 
-                       Âèçóàëíè, Îöâåòÿâàíå íà ïèñìàòà, Ïàïêè è Ðåä íà èíäåêñà.
-               </p>
-       </description>
-</chapter>
-
-<section>
-       <title>
-               Ëè÷íà Èíôîðìàöèÿ
-       </title>
-       <description>
-               <b>Ïúëíî èìå</b><br>
-               Òóê òðÿáâà äà íàïèøåòå öÿëîòî ñè èìå. Íàïðèìåð, "Èâàí Ïåòðîâ". Òîâà èìå ñå ïîêàçàâà
-               íà õîðàòà äî êîèòî èçïðàùàòå ïèñìà. Òå ùå âèäÿò, ÷å å èçïðàòåíî îò "Èâàí Ïåòðîâ".
-               Àêî íå ïîïúëíèòå òîâà ïîëå, òå ùå âèäÿò ñàìî email àäðåñà âè, íàïðèìåð: 
-               "stan@stud.ru.acad.bg".
-
-               <br><br>
-
-               <b>Email Àäðåñ</b><br>
-               <i>Íåçàäúëæèòåëíî</i> - Àêî email àäðåñà âè å ðàçëè÷åí îò òîçè êîéòî âè å àâòîìàòè÷íî
-               ñâúðçàí ïðè âëèçàíåòî â SquirrelMail, ìîæåòå äà ãî ïðîìåíèòå òóê
-               <br><br>
-
-               <b>Îòãîâîðè íà</b><br>
-               <i>Íåçàäúëæèòåëíî</i> - Òîâà å email àäðåñà íà êîéòî õîðàòà ùå âè îòãîâàðÿ, êîãàòî
-               èçïðàòÿò îòãîâîð íà ïèñìàòà âè. Àêî òîé å ðàçëè÷åí îò email àäðåñà îò êîéòî èçïðàùàòå,
-               ìîæåòå äà ãî íàïèøåòå òóê. Òîâà å ïîëåçíî àêî èñêàòå õîðàòà äà îòãîâàðÿò íà ïèñìàòà
-               âè, íàïðèìåð âúâ âàøèÿ Yahoo àêàóíò à íå íà àäðåñà âè â îôèñà.
-               <br><br>
-
-               <b>Ñèãíàòóðà</b><br>
-               <i>Íåçàäúëæèòåëíî</i> - Ñèãíàòóðèòå ñå ïðèêðåïÿò êúì êðàÿ âñè÷êè ïèñìà êîèòî èçïðàùàòå.
-               Àêî èñêàòå ñèãíàòóðà, òðÿáâà äà ñòå ñèãóðíè, ÷å ïîëåòî çà îòìåòêà äî "Èçïîëçâàé ñèãíàòóðè"
-               å ìàðêèðàíî è ñëåä òîâà ïîïúëíåòå ñèãíàòóðàòà â ïîëåòî ïî-äîëó.
-               <br><br>
-       </description>
-</section>
-
-<section>
-       <title>
-               Âèçóàëíè íàñòðîéêè
-       </title>
-       <description>
-               <b>Òåìà</b><br>
-               SquirrelMail ïðåäëàãà ðàçëè÷íè òåìè çà âàøàòà âèçóàëíà íàñëàäà. Ìîæåòå äà 
-               èçáåðåòå ìåæäó ìíîãîòî ïîêàçàíè òåìè àêî èñêàòå ðàçáèðà ñå.
-               <br><br>
-
-               <b>Åçèê</b><br>
-               Àêî àíãëèéñêèÿ íå âè å ðîäåí åçèê, ìîæåòå ëåñíî äà ïðîìåíèòå åçèêà íà êîéòî 
-               äà âè ñå âèçóàëèçèðàò ïî-ãîëÿìà ÷àñò îò íåùàòà. Àêî æåëàíèÿò îò âàñ åçèê å
-               â ñïèñúêà, ìîæåòå äà ãî èçáåðåòå è â âñè÷êè ïèñìà ñâúðçàíè ñúñ SquirrelMail ùå
-               áúäàò íà òîçè åçèê. Çàáåëåæåòå, ÷å òîâà íå ïðåâåæäà âõîäÿùèòå âè ïèñìà èëè èìåíà 
-               íà ïàïêè.
-               <br><br>
-
-               <b>Èçïîëçâàé Javascript êíèãà ñ àäðåñè?</b><br>
-               Åäíà îò îñíîâíèòå íè öåëè å äà ñúçäàäåì òàêà SquirrelMail, ÷å äà íÿìà èçîáùî
-               Javascript âúâ íèòî åäíà ñòðàíèöà. Íî íÿêîè îò íàøèòå ðàçðàáîò÷èöè íàïðàâèõà 
-               ìíîãî äîáðî ñðåäñòâî çà òúðñåíå â êíèãàòà ñ àäðåñè êîåòî èçïîëçâà Javascript.  
-               Âìåñòî äà ÿ îòñòðàíèì, íèå äàäîõìå âúçìîæíîñò íà ïîòðåáèòåëÿ ñàì äà ñè èçáèðà
-               äàëè äà ïîëçâà HTML êíèãà ñ àäðåñè èëè Javascript. Àêî íå ðàçáèðàòå çà êàêâî
-               ñòàâà âúïðîñ ïî-ñèãóðíî å äà îñòàâèòå îïöèÿòà HTML.
-               <br><br>
-
-               <b>Áðîé íà ïèñìàòà â èíäåêñà</b><br>
-               Òîâà å áðîÿò íà ïèñìàòà, êîèòî ùå ñå ïîêàæàò â äàäåí ìîìåíò. Àêî èìà
-               ïîâå÷å ïèñìà îò òîçè áðîé, ùå âèäèòå âðúçêè "Íàçàä" è "Íàïðåä" â
-               ãîðíàòà è äîëíàòà ÷àñò íà ñïèñúêà, êîèòî ùå âè îòâåäàò ñúîòâåòíî êúì ïðåäèøíèòå
-               èëè ñëåäâàùèòå ïèñìà.
-               <br><br>
-
-               <b>Ïðåíåñè âõîäÿùèÿ òåêñò îò ñèìâîë</b><br>
-               Íà êîé ñèìâîë äà ñå èçâúðøè ïðåíàñÿíåòî íà òåêñòà.Òîâà ïðåäïàçâà ïèñìàòà îò ñêðîëèðàíå
-               èçâúí åêðàíà. Îáèêíîâåíî 86 å äîñòàòú÷íî ñèãóðíà ñòîéíîñò, íî ìîæåòå ñïîêîéíî äà ñè
-               ãî ïðîìåíèòå àêî èñêàòå.
-               <br><br>
-
-               <b>Ðàçìåð íà ïðîçîðåöà íà ðåäàêòîðà</b><br>
-               Êîëêî øèðîêî áèõòå èñêàëè äà å ïîëåòî çà "Ñúñòàâÿíå" íà íîâî ïèñìî? Òîâà å
-               áðîÿ ñèìâîëè íà ðåä, êîèòî ùå ìîæåòå äà âúâåäåòå ïðåäè òåêñòà äà ñå ïðåíåñå.
-               <br><br>
-
-               <b>Øèðèíà íà ñïèñúêà íà ïàïêèòå â ëÿâî</b><br>
-               Â ëÿâàòà ñòðàíà íà ïðîçîðåöà íà áðàóçúðà âè, ùå âèäèòå ñïèñúê íà ïàïêèòå.
-               Ñ òàçè îïöèÿ ìîæåòå äà èçáåðåòå êîëêî øèðîê ùå áúäå òîé. Àêî ñòå èçáðàëè ìíîãî
-               äúëãè èìåíà íà ïàïêèòå èëè ãîëåìè øðèôòîâå, ùå áúäå äîáðå äà ãî óñòàíîâèòå ñ ïî-ãîëÿìà
-               ñòîéíîñò. Èíà÷å, ìîæåòå äà ãî óñòàíîâèòå òàêà, ÷å äà âè ãóáè ìèíèìàëíî ïðîñòðàíñòâî îò åêðàíà.
-               <br><br>
-
-               <b>Àâòîìàòè÷íî ïðåçàðåæäàíå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå</b><br>
-               SquirrelMail èìà ôóíêöèîíàëíîñòòà àâòîìàòè÷íî äà ïðåçàðåæäà ñïèñúêà íà ïàïêèòå
-               ðàçïîëîæåí â ëÿâàòà ñòðàíà íà ïðîçîðåöà íà áðàóçúðà âè. Òîâà ñúùî òàêà ùå îáíîâè
-               áðîÿ íà íåïðî÷åòåíèòå ïèñìà âúâ âñÿêà ïàïêà. Òîâà å äîáúð íà÷èí äà ïðîâåðèòå íåïðî÷åòåíèòå
-               ïèñìà â INBOX áåç äà å íåîáõîäèìî äà êëèêàòå âúðõó íåãî âñåêè ïúò.
-               <br><br>
-       </description>
-</section>
-
-<section>
-       <title>
-               Îöâåòÿâàíå íà ïèñìàòà
-       </title>
-       <description>
-               Èäåÿòà å, ÷å àêî ñòå ñå ïðèñúåäèíèëè êúì ìíîãî ïîùåíñêè ñïèñúöè,
-               å äîñòà òðóäíî äîêàòî ïðåëèñòâàòå ïèñìàòà äà ñå ðàçëè÷íè êîå ïèñìî îò êúäå èäâà.
-               ×ðåç îöâåòÿâàíå íà ïèñìàòà, ìîæåòå äà èìàòå ðàçëè÷åí öâÿò íà ôîíà íà âñè÷êè
-               ïèñìà èäâàùè îò äàäåí ïîùåíñêè ñïèñúê.<br><br>
-               
-               Êëèêíåòå íà [Íîâî] çà äà äîáàâèòå íîâî, èëè [Ðåäàêòèðàíå] çà äà ðåäàêòèðàòå ñúùåñòâóâàùî,
-               êàòî ïðè òîâà ïî-äîëó ùå ñå ïîÿâÿò ñúîòâåòíèòå îïöèè.<br><br>
-      
-               <b>Èäåíòèôèöèðàùî èìå:</b><br>
-               Òîâà å ïðîñòî èìåòî ñ êîåòî ñå èäåíòèôèöèðà äàäåíî îöâåòÿâàíå. Íàïðèìåð, àêî äîáàâèòå îöâåòÿâàíå
-               ïèñìî èçïðàòåíî òî ìàéêà âè, ìîæå äà ãî óñòàíîâèòå íà "Îò ìàìà".<br><br>
-
-               <b>Öâÿò</b><br>
-               Òîâà å êîíêðåòíèÿò öâÿò íà ôîíà. Ìîæåòå äà èçáåðåòå èçìåæäó ïðåäåôèíèðàíèòå öâåòîâå, êîèòî
-               íèå ñìå ïîäáðàëè çà âàñ èëè ìîæå äà âúâåäåòå øåñòíàäåñåòè÷åí êîä çà öâåòà êîéòî æåëàåòå
-               (íàïð. a6b492). Àêî èçáåðåòå äà âúâåæäàòå ñâîé ñîáñòâåí öâÿò, òðÿáâà äà èçáåðåòå ðàäèî áóòîíà
-               ïðåä íåãî òàêà, ÷å äà áúäå èçáðàí. Îñâåí ãîðíèòå äâà íà÷èíà, äàäåí öâÿò ìîæåòå äà èçáåðåòå
-               è ÷ðåç ðàäèî áóòîíèòå â äîëíàòà ÷àñò íà ëåíòàòà çà èçáðî íà öâÿò.
-               <br><br>
-
-               <b>Ñúâïàäà ñ:</b><br>
-               Òóê ìîæåòå äà èçáåðåòå ôðàçàòà çà ñúâïàäåíèå. Îò ïàäàùîòî ìåíþ, ìîæåòå äà èçáåðåòå ñ êîå
-               ïîëå íà çàãëàâíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî äà ñúâïàäà, à â òåêñòîâîòå ïîëå äà âúäåòå ôðàçàòà 
-               (stan@stud.ru.acad.bg).
-               <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-       <title>
-               Íàñòðîéêè íà ïàïêèòå
-       </title>
-       <description>
-               <b>Folder Path</b><br>
-               On some system this will not be displayed.  If you don't see this option, just
-               ignore this.  On other systems, this is quite a necessary feature.  Usually the
-               option that is in there is what should be there.  This is the folder in your
-               home directory that holds all your email folders.  If you don't understand this,
-               just leave it what it is.
-               <br><br>
-
-               <b>Ïàïêà Trash</b><br>
-               Ìîæåòå äà èçáåðåòå â êîÿ ïàïêà äà ñå ñúõðàíÿâàò èçòðèòèòå îò âàñ ïèñìà.
-               Àêî íå èñêàòå äà ñå ñúõðàíÿâàò â íèêîÿ ïàïêà, óñòàíîâåòå òîâà â 
-               "Íå èçïîëçâàé Trash".<br><br>
-
-               <b>Ïàïêà Sent</b><br>
-               Ìîæåòå äà èçáåðåòå â êîÿ ïàïêà äà ñå ñúõðàíÿâàò èçïðàòåíèòå îò âàñ ïèñìà.
-               Àêî íå èñêàòå äà ñå ñúõðàíÿâàò â íèêîÿ ïàïêà, óñòàíîâåòå òîâà â 
-               "Íå èçïîëçâàé Sent".<br><br>
-
-               <b>Ïàïêà Draft</b><br>
-               Ìîæåòå äà èçáåðåòå â êîÿ ïàïêà äà ñå ñúõðàíÿâàò ÷åðíîâàòà íà âàøèòå ïèñìà.
-               Àêî íå èñêàòå äà ñå ñúõðàíÿâàò â íèêîÿ ïàïêà, óñòàíîâåòå òîâà â 
-               "Íå èçïîëçâàé Draft".<br><br>
-
-               <b>Ïîëîæåíèå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå</b><br>
-               Îñòàâÿì òîâà áåç êîìåíòàð.<br><br>
-
-               <b>Äúëæèíà íà ñïèñúêà íà ïàïêèòå</b><br>
-               Îñòàâÿì òîâà áåç êîìåíòàð.<br><br>
-
-               <b>Àâòîìàòè÷íî ïðåçàðåæäàíå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå</b><br>
-               Ìîæåòå äà óêàæåòå äàëè èëè íà êîëêî âðåìå äà ñå ïðåçàðåæäà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå.<br><br>
-
-
-               <b>Ïîçâîëè ñúîáùåíèå çà íîâè ïèñìà</b><br>
-               Òàçè îïöèÿ óêàçâà êàê äà áúäàò ïîêàçâàíè íîâèòå ïèñìà â ñïèñúêà ñ ïàïêèòå.
-               Àêî óñòàíîâèòå òîâà â "Áåç ñúîáùåíèå" íÿìà äà áúäåòå óââäîìÿâàíè çà íîâèòå ïèñìà.
-               Àêî óñòàíîâèòå òîâà â "Ñàìî ÂÕÎÄßÙÈ", êîãàòî èìàòå íîâî ïèñìî, ïàïêà ÂÕÎÄßÙÈ ùå
-               ñòàíå ñ óäåáåëåí øðèôò è â ñêîáè ùå ñå ïîÿâè áðîÿ íå íåïðî÷åòåíèòå ïèñìà.
-               Àêî óñòàíîâèòå òîâà â "Âñè÷êè ïàïêè" òîâà ïîâåäåíèå ùå èìàò âñè÷êè ïàïêè.
-               Àêî çàáåëåæèòå ÷å ñïèñúêà ñ ïàïêèòå âè ñå çàðåæäà áàâíî, ìîæåòå äà óñòàíîâèòå òîâà
-               â "Ñàìî ÂÕÎÄßÙÈ" èëè â "Áåç ñúîáùåíèå".<br><br>
-   </description>
-</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/bg_BG/read_mail.hlp b/help/bg_BG/read_mail.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index c8315be..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,175 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      ×åòåíå íà ïèñìàòà
-   </title>
-   <summary>
-      Âúçìîæíîñòòà çà ÷åòåíå äà ïèñìà å åäíî îò íàé-îñíîâíèòå ñâîéñòâà íà
-      åäèí email êëèåíò. SquirrelMail èìà ñúâñåì ìàëêî âúçìîæíîñòè çà âðåìåòî
-      ïðåç êîåòî ÷åòåòå ïîùàòà. Òóê å îáÿñíåíî êàêâî ïðàâè âñÿêî îò òÿõ.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Êëèêíåòå íà òåìàòà íà åäíî ïèñìî è ïèñìîòî ùå ñå ïîêàæå.
-      Âåðîÿòíî ñòå çàáåëÿçàëè, ÷å email-èòå è óåá àäðåñèòå ñà âðúçêè, òàêà ÷å
-      ìîæåòå äà êëèêíåòå âúðõó òÿõ è äà èçïðàòèòå ïèñìî èëè äà îòâîðèòå ñòðàíèöà.
-      Äðóãà åëåãàíòíà âúçìîæíîñò å, ÷å ïèñìàòà ñà îöâåòåíè.
-      Ñòàíäàðòíî çà îòãîâîð å äà ñå çàãðåäè ïðåäèøíîòî ïèñìî ñ ">" ïðåäè âñÿêà ëèíèÿ.
-      Ïèñìîòî íà êîåòî ñòå îòãîâîðèòè ùå èìà ðàçëè÷åí öâÿò â ñðàâíåíèå ñ íîâèÿ òåêñò.
-      Ïðè ÷åòåíåòî íà ïèñìî â ãîðíàòà ÷àñò èìà åäíà ëåíòà ðàçäåëåíà íà òðè ÷àñòè.
-      ×ðåç òåçè îò ëÿâàòà ÷àñò ìîæåòå äà ñå âúðíåòå êúì ñïèñúêà ñ ïèñìàòà èëè äà èçòðèåòå 
-      ïèñìî. ×ðåç ñðåäíàòà ÷àñò ìîæåòå äà ñå îòâàðÿòå ïðåäèøíîòî èëè ñëåäâàùîòî ïèñìî.
-      Â äÿñíî ñà ïðåäñòàâåíèÿ íÿêîëêî ôóíêöèè çà ïèñìîòî.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Ñïèñúê ñ ïèñìàòà
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Êëèêíåòå íà òàçè âðúçêà çà äà ñå âúðíåòå â ïàïêàòà îò êîÿòî ñòå äîøëè.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Èçòðèé
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Êëèêíåòå âúðõó òàçè âðúçêà çà äà èçòðèåòå ïèñìîòî êîåòî ðàçãëåæäàòå â ìîìåíòà.
-      Ñ òîâà ùå áúäàò èçòðèòè è âñè÷êè ïðèêðåïâàíèÿ êúì èçòðèòîòî ïèñìî. Ïðåäîòâðàòåòå
-      çàãóáàòà íà ïðèêðåïâàíèÿòà êàòî ãè èçòåãëèòå ïðåäè òîâà (îáÿñíåíî å ïî äîëó â òàçè
-      ãëàâà).
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Íàâèãàöèÿ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-       Â öåíòðàëíàòà ÷àñò íà ïîëåòî ñà íàâèãàöèîííèòå áóòîíè.
-       
-      </p>
-   </description>
-</section>
-<section>
-   <title>
-      Íàçàä
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-       Êëèêíåòå âúðõó òàçè âðúçêà çà äà âèäèòå ïèñìîòî ïðåäè òåêóùîòî.
-       Ëèíêà &quot;Íàçàä&quot; ùå áúäå àêòèâåí ñàìî àêî èìà ïðåäèøíî ïèñìî, èíà÷å
-       ùå áúäå ïîêàçàíà êàòî îáèêíîâåí òåêñò.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-<section>
-   <title>
-      Íàïðåä
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-       Êëèêíåòå âúðõó òàçè âðúçêà çà äà âèäèòå ïèñìîòî ñëåä òåêóùîòî.
-       Ëèíêà &quot;Íàïðåä&quot; ùå áúäå àêòèâåí ñàìî àêî èìà ñëåäâàùî ïèñìî, èíà÷å
-       ùå áúäå ïîêàçàíà êàòî îáèêíîâåí òåêñò.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Ïðåïðàòè
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Â äÿñíàòà ÷àñò èìà âðúçêà &quot;Ïðåïðàòè&quot;, êàòî ïðè êëèêàíå âúðõó íåÿ
-      ùå ñå îòâîðè ñòðàíèöàòà çà ñúñòàâÿíå íà íîâî ïèñìî. Ïðè òîâà â òÿëîòî íà
-      ïèñìîòî ùå áúäå çàðåäåíî òÿëîòî íà ïèñìîòî êîåòî ñòå ïðåãëåæäàëè.
-      Â íà÷àëîòî íà òÿëîòî íà ïèñìîòî èìà íèç &quot;-------- Îðèãèíàëíî ïèñìî --------&quot;.
-      Ïúì îðèãèíàëíàòà òåìà å äîáàâåíî &quot;Fwd:&quot; çà äà ìîæå ïîëó÷àòåëÿ ëåñíî äà
-      ðàçáåðå, ÷å òîâà å ïðåïðàòåíî ïèñìî. Îñòàíàëèòå ïîëåòà ÷àêàò äà áúäàò ïîïúëíåíè îò âàñ.
-      Ìîæåòå äà ðåäàêòèðàïòå ñúäúðæàíèåòî íà ïîïúëíåíèòå ïîëåòà à ñúùî òàêà ìîæåòà è äà
-      íàïðàâèòå ïðèêðåïâàíå êúì òåêóùîòî ïèñìî.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Îòãîâîðè
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-       Êëèêåíåòå âúðõó òàçè âðúçêà çà äà èçïðàòèòå ïèñìî íà ÷îâåêà, 
-       êîéòî âè å èçïðàòèë òîâà êîåòî ðàçãëåæäàòå â ìîìåíòà.
-       Êúì îðèãèíàëíàòà òåìà íà ïèñìîòî ñå äîáàâÿ àâòîìàòè÷íî &quot;Re:&quot;.
-       Òåêñòà íà îðèãèíàëíîòî ïèñìî ñå ïîÿâÿâà â òåêñòîâîòî ïîëå. 
-       Òîçè ïúò, ïðåäè âñåêè ðåä íà òåêñòà íà îðèãèíàëíîòî ïèñìî å ïîñòàâåí ñèìâîëà ">".
-       Ìîæå áè ùå çàáåëåæèòå, ÷å ÷àñò îò îðèãèíàëíèÿ òåêñò íÿìà ñèìâîëà ">".
-       Òîâà å çàðàäè ïðåíàñÿíåòî íà ðåäîâåòå è ìîæå äà áúäå íåèçáåæíî.
-       Îïèòàéòå ñå äà íàñòðîèòå ñòîéíîñòòà íà <i>Ïðåíàñÿé âõîäÿùèÿ òåêñò îò ñèìâîë:<i> îò
-       ìåíþòî "Îïöèè > Âèçóàëíè íàñòðîéêè" êàòî ÿ óñòàíîâèòå íà ïî-ãîëÿìà ñòîéíîñò.
-       Òîâà âè ïîçâîëÿâà ëåñíî äà ïðàâèòå êîìåíòàð íà îòäåëíè ðåäîâå íà îðèãèíàëíîòî ïèñìî.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Îòãîâîðè íà âñè÷êè
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ñúùî êàêòî "Îòãîâîðè" ñ èçêëþ÷åíèå àí òîâà ÷å ñå îòãîâàðÿ íà âñè÷êè àäðåñè
-      îò õåäúðà íà ïèñìîòî.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Ïðåãëåäàé ïúëíèÿ õåäúð
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ïîêàçâà öåëèÿ õåäúð íà ïèñìîòî. Òîâà âêëþ÷âà ïúòÿ êîèòî å èçìèíàëî ïèñìîòî
-      äîêàòî ñòèãíå äî òóê, è îùå ìíîæåñòâî äåòàéëíà èíôîðìàöèÿ çà ñàìîòî ïèñìî.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Ñâàëè òîâà êàòî ôàéë
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Òàçè âðúçêà ùå îòêðèåòå äîëíàòà ÷àñò íà äîëíàòà ëåíòà.
-         Êëèêâàíåòî íà òàçè âðúçêà ùå âè ïîçâîëè äà çàïàçèòå òîâà ïèñìî íà ëîêàëíèÿ ñè
-         òâúðä äèñê êàòî ÷èñò òåêñò. Êúì ãîðíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî ùå áúäå ïðèêðåïåíà çàãëàâíà ÷àñò.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Ïðèêðåïâàíèÿ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-         Âñè÷êè ôàéëîâå ïðèêðåïåíè êúì ïèñìîîòî ùå áúäàò ïîêàçàíè âè äîëíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî.
-         Âñåêè ôàéë å ïðåäñòàâåí êàòî âðúçêà ñ îïèñàíèå íà òèïà íà ôàéëà â äÿñíî. Ïðè êëèêàíå âúðõó
-         èìåòî íà ôàéëà ùå ïîêàæå ïðèêðåïåíèÿ ôàéë èëè ùå Âè ïîêàæå äèàëîãîâ ïðîçîðåö çà ñâàëÿíå,
-         â çàâèñèìîñò îò òèïà íà ôàéëà. Àêî èñêàòå äà ñâàëèòå ôàéëà (à íå äà âèäèòå ñúäúðæàíèåòî ìó) 
-         êëèêíåòå íà âðúçêàòà &quot;Èçòåãëè&quot;.
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/bg_BG/search.hlp b/help/bg_BG/search.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 8f531ed..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,72 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Òúðñåíå
-   </title>
-   <summary>
-      Òúðñè â ïàïêèòå ïî äàäåíè êðèòåðèè.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Ñ òîçè ïîëåçåí èíñòðóìåíò ìîæåòå äà òúðñèòå â îïðåäåëåíà ïàïêà ïî 
-      äàäåí êðèòåðèé êîéòî ñúâïàäà çà ðàçëè÷íèòå ïîëåòà íà õåäúðà.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Îáù ïðåãëåä
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ïðîñòî èçáèðàòå ïàïêàòà â êîÿòî èñêàòå äà òúðñèòå, âúâåæäàòå êðèòåðèèòå çà
-      òúðñåíåòî è èçáèðàòå ÷àñòòà îò ïèñìîòî â êîÿòî äà òúðñè. Êîãàòî ïðåäàäåòå äàííèòå,
-      ùå ñå ïîÿâè ñïèñúêà ñ ïèñìàòà îòãîâàðÿùè íà êðèòåðèèòå. Ìîæåòå äà èçáåòåòå ïèñìîòî 
-      êîåòî èñêàòå äà ïðåãëåäàòå, è äà ãî ïðî÷åòåòå êàòî îáèêíîâåíî ïèñìî.
-      </p>
-      <p>
-      Çàáàëåæåòå, ÷å êîãàòî ÷åòåòå ïèñìî è ñëåä òîâà îòèäåòå â ñåêöèÿòà çà òúðñåíå, 
-      òåêóùàòà âè àêòèâíà ïàïêà ùå ñòàíå òàçè ïî ïîäðàçáèðàíå çà òúðñåíåòî.
-      Íàïðèìåð àêî ñòå â ïàïêà "Friends" è êëèêíåòå "Òúðñè", ïàïêàòà "Friends" âå÷å ùå
-      áúäå èçáðàíà çà òúðñåíå.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Êúäå ìîæåì äà òúðñèì
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Â äÿñíàòà ñòðàíà íà ïîëåòî çà âúâåäæàäå âèæäàòå ïàäàùî ìåíþ íà ìåñòàòà â 
-      êîèòî å âúçìîæíî äà ñå òúðñè. Òîâà âêëþ÷âà: Òÿëî, Íàâñÿêúäå, Òåìà, Îò, 
-      Êîïèå, Äî.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Òÿëî</b> - Òúðñè â òÿëîòî íà ïèñìîòî. Òîâà å ãëàâíàòà ÷àñò íà ïèñìîòî
-      êúäåòî ñå íàìèðàò íàé-âàæíèòå íåùà.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Íàâñÿêúäå</b> - Òîâà òúðñè íàâñÿêúäå, âêëþ÷èòåëíîè â õåäúðèòå íà ïèñìîòî.
-      Ìîæå äà âúðíå ðåçóëòàòè, êîèòî íîðìàëíî íå áèõòå î÷àêâàëè.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Òåìà</b> - Òúðñè â òåìèòå íà âñè÷êè ïèñìà.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Îò</b> - Îò êîãî å ïèñìîòî. Çàáàëåæåòå, ÷å òî ìîæå äà áúäå ïîâå÷å îò òîâà
-      êîåòî äåéñòâèòåëíî ñå ïîêàçâà â ñïèñúêà ñ ïàïêèòå. Íîðìàëíîòî ïîëå "Îò"
-      âêëþ÷âà èìå è email àäðåñ, íî SquirrelMail îáèêíîâåíî ïîêàçâà ñàìî èìåòî.
-      Àêî êðèòåðèèòå çà òúðñåíå ñúâïàäíàò ñúñ ñúäúðæàíèåòî íà email àäðåñà, íî íå å 
-      ïîêàçàí, òîâà ïèñìî ùå áúäå èçâåäåíî êàòî îòãîâàðÿùî íà êðèòåðèèòå.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Äî</b> - Íà êîãî å èçïðàòåíî ïèñìîòî.  Ìîæå äà ñúäúðæà ìíîãî àäðåñè à íå 
-      âèíàãè ñàìî åäèí.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Êîïèå</b> - Ñúùîòî êàòî "Äî", ñ èçêëþ÷åíèå òîçè êúì êîãîòî å ïðàòåíî êîïèåòî.
-      </p>
-   </description>
-</section>
\ No newline at end of file