removing help translations. sr_YU
authortokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 15:49:30 +0000 (15:49 +0000)
committertokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 15:49:30 +0000 (15:49 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@5977 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

help/sr_YU/FAQ.hlp [deleted file]
help/sr_YU/addresses.hlp [deleted file]
help/sr_YU/basic.hlp [deleted file]
help/sr_YU/compose.hlp [deleted file]
help/sr_YU/folders.hlp [deleted file]
help/sr_YU/main_folder.hlp [deleted file]
help/sr_YU/options.hlp [deleted file]
help/sr_YU/read_mail.hlp [deleted file]
help/sr_YU/search.hlp [deleted file]

diff --git a/help/sr_YU/FAQ.hlp b/help/sr_YU/FAQ.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 201a958..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,109 +0,0 @@
-<chapter>\r
-   <title>\r
-      Èesto postavljana pitanja\r
-   </title>   \r
-   <summary>\r
-      Jako èesto su ista pitanja postavljana od strana puno ljudi. Ovo je\r
-      lista tih standardnih pitanja koja se èesto postavljaju, i odgovori na njih.\r
-   </summary>\r
-</chapter>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Mogu li koristiti vi¹e imena iz adresara?\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Da. Adresar æe prikazati sve ¹to je pronaðeno u odnosu na va¹ upit\r
-      koji ste uneli u kuæicu za pretra¾ivanje. Ako je ispisano 10 imena,  \r
-      bilo koja kombinacija mo¾e da se iskoristi za polja <B>Prima:</B> ili <B>Kopija:</B> \r
-      Sve izabrane adrese æe biti unete u odgovarajuæa polja kad se pritisne\r
-      dugme Koristi adrese.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>   \r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Mogu li dodati email adrese direktno iz emaila koji èitam?\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Ne.  U ovo vreme ne mogu se dodati imena direktno iz primljene po¹te ukoliko\r
-      posebno nije dodata takva opcija, u kom sluèaju æe ispod poruke pisati "Take            Address" ili "Snimi adresu u imenik". Ukoliko toga nema, mo¾ete desnim klikom na\r
-      adresu da je iskopirate u clipboard i da je nakdnadno snimite u adresar.\r
-      SquirrelMail se konstantno razvija i mo¾e se desiti da æe se takve funkcije \r
-      pojaviti kao standardne u buducim distribucijama.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Ko je napravio SquirrelMail?\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Puno ljudi je pomoglo. Da biste dobili listu, mo¾ete posetiti na¹u \r
-      web stranu <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Sta je webmail?\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      U sluèaju SquirrelMail-a, dozvoljava vam pristup po¹ti putem IMAP protokola.\r
-      To znaèi da ne morate da pogaðate kako da pode¹avate tuðe preference da biste \r
-      sa njihovog raèunara proèitali va¹ mail..\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Gde mogu koristiti ovaj webmail?\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Bilo gde, gde postoji Internet browser (èitaè)\r
-      Be¾iæni pristup (WAP/WML) jo¹ uvek nije u fazi izrade dodu¹e.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Za¹to da koristim webmail umesto obiènog email klijenta?\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Pitanje je da li æe webmail ikada u potpunosti biti dovoljno dobra \r
-      zamena za obièan email klijent. Ali, ko zna? U svakom sluèaju, ako\r
-      ste ikada u kuæi prijatelja ili roðaka, na putu ili na poslu dalje\r
-      od va¹eg raèunara, a morate proveriti po¹tu, onda znate za¹to. \r
-      Velika je muka prepode¹avati neèiji raèunar da prima va¹u po¹tu a da\r
-      time ne poremetite pode¹avanja koja veæ postoje na raèunaru. Potom\r
-      bi opet po zavr¹etku sve to trebalo da bri¹ete, e tada SquirrelMail \r
-      dolazi kao adekvatna i odlièna zamena.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Kako sve ovo uop¹te radi?\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      SquirrelMail koristi IMAP protokol, informacije o protokolu\r
-      mo¾ete naæi <A HREF="http://imap.org"/>ovde</A>. Program takoðe \r
-      koristi i svoje IMAP funkcije, a ne samo one ugraðene u PHP4. To\r
-      sve i nije toliko va¾no nikome osim onih koji odr¾avaju sistem, ali \r
-      verujte nam na reè, oni to jako cene. \r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
diff --git a/help/sr_YU/addresses.hlp b/help/sr_YU/addresses.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 1cc2d9e..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,119 +0,0 @@
-<chapter>\r
-   <title>\r
-      Adrese\r
-   </title>\r
-   <summary>\r
-      Adresari vas mogu spasti mnogo kucanja i u¹tedeti vam vreme. U adresar mo¾ete\r
-      upisati adrese ljudi s kojima èesto kontaktirate i koristiti ih sledeæi put\r
-      bez ponovnog upisivanja cele adrese, koliko god to ¾elite.\r
-   </summary>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Adresari su veliki pomoænici u èuvanju va¹eg vremena. Èesto kori¹æene\r
-      adrese se ovde upisuju. LDAP serveri (koji se èesto koriste u veæim kompanijama\r
-      i univerzitetima da bi se lak¹e organizovale adrese unutar istih) \r
-      su takoðe podr¾ani.\r
-      </p>\r
-      <p>\r
-      Ukoliko va¹ browser podr¾ava JavaScript onda biste verovatno ¾eleli da ukljuèite\r
-      adresar koji radi pod JavaScript-om pod menijem Opcije s glavnog menija. To je jedna vrlo\r
-      zgodna pop-up stvarèica. Èisti HTML browseri su takoðe podr¾ani tako da i bez\r
-      podr¹ke za JavaScript imate moguænost kori¹æenja SquirrelMail-a bez gubitka funkcionalnosti.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</chapter>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Nadimak\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Ovde postavite neko ime po kome je vama zgodno da zapamtite osobu.\r
-      Mo¾ete upisati bilo ¹ta ¹to vas asocira na datu osobu ili upisati \r
-      njen nadimak koji inaèe koristi. ©ta god upisali stavite ne¹to ¹to æete lako zapamtiti.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Email Adresa\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Ovde morate upisati potpunu e-mail adresu osobe. Ovde neæe dobro proæi ako nagaðate.\r
-      Dakle, postoje tri dela u email adresi. Prvo je identifikacija primaoca, ili ono ¹to se èesto \r
-      zove korisnièko ime, npr. "petarp". Sledeæe je ime domena kome pripada. Uzeæemo za primer\r
-      "etrovic". Na kraju dolazi nacionalni domen, koji mo¾e da bude sve i svasta. Na\r
-      primer au, cc, us, yu, com, org, net, ili ne¹to nalik edu. Dakle kad sve to spojimo trebalo bi da\r
-      dobije ne¹to nalik na petarp@etrovic.co.yu. Ukoliko ne upi¹ete taèno email adresu, vrlo verovatno\r
-      æe vam se poruke vraæati sa porukom o gre¹ci u slanju.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Dodatne informacije\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Ovde opet mo¾ete dodati ne¹to ¹to æe vam bli¾e objasniti osobu koju ste \r
-      upravo uneli u adresar. Mo¾ete upisati ne¹to du¾e od nadimka kao na primer\r
-      "upoznali smo se na ¾urci kod Marka", ili "Mali iz kom¹iluka"\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Promeni ili Obri¹i\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Ova dva dugmeta vam omoguæavaju da izaberete neki od prethodnih unosa i\r
-      promenite bilo koje od malopre obja¹njenih polja. Dozvoljeno je da izaberete samo po jedan \r
-      unos koji æete menjati ili brisati.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Dodaj u Lièni adresar\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Popunite naznaèena polja. Prva tri (Nadimak, E-mail adresa i Ime) su obavezna\r
-      i moraju biti popunjena. Prezime i Dodatne informacije ne morate upisati\r
-      ukoliko ne ¾elite.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      LDAP\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      LDAP je protokol za unificirano sme¹tanje imena i adresa i udaljeni pristup\r
-      tim informacijama. Na primer: univerzitet bi mogao koristiti LDAP na jednom \r
-      mestu gde bi svi studenti, osoblje, i profesori fakulteta bili upisani i dostupni.\r
-      Ukoliko se SquirrelMail konfigurise da koristi takav LDAP, onda bi SquirrelMail mogao\r
-      da lista sve email adrese koje se nalaze na tom serveru, zajedno sa ostalim\r
-      adresama iz adresara. SquirrelMail-ova upotreba LDAP-a je toliko moæna\r
-      da on <I>kombinuje</I> lokanlni adresar i informacije sa LDAP servera da bi\r
-      prikazao sve informacije kao da se nalaze u jednom jedinstvenom adresaru.\r
-      \r
-      </p><p>\r
-      LDAP se mo¾e podesiti tako da koristi bilo koji LDAP server, ili da bude iskljuèen\r
-      u potpunosti kao moguænost. Ukoliko imate specifièna pitanja u vezi LDAP-a\r
-      o njima mo¾ete razgovarati s va¹im sistem administratorom.\r
-      </p><p>\r
-      LDAP pode¹avanja utièu na ceo SquirrelMail, stoga ih mora obaviti  \r
-      neko ko ima prava pristupa pode¹avanjima mail servera.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
diff --git a/help/sr_YU/basic.hlp b/help/sr_YU/basic.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 7c50c7f..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
-<chapter>\r
-   <title>\r
-      Uvod u SquirrelMail\r
-   </title>\r
-   <summary>\r
-      SquirrelMail vam pru¾a moguænost provere va¹eg E-maila putem WWW-a\r
-    </summary>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Dakle, ¹ta je u stvari<A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?\r
-      To je web interfejs za pristup e-mailu napisan u <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.\r
-      Dizajniran je da dozvoli e-mail pristup s va¹eg servera iz bilo kog kraja\r
-      sveta putem WWW-a. Vi¹e informacija o tome kako radi, i\r
-      o IMAP protokolu mo¾ete naæi <A HREF="http://imap.org">ovde</A>.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</chapter>   \r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Osnove\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Ukoliko imate neko kratko pitanje, mo¾da bi vam pomogao pregled èesto postavljanih pitanja. (FAQ)\r
-      </p>\r
-      <p>\r
-      SquirrelMail je rasporeðen u dve glavne sekcije zvane frejmovi (okviri). Levi\r
-      frejm izlistava va¹e direktorijume, koje trenutno koristite. Vi¹e informacija o \r
-      levom frejmu, mo¾ete naæi u sekciji "Direktorijumi" ove dokumentacije.\r
-      </p>\r
-      <p>\r
-      Na desnoj strani je mesto gde se odvija najvi¹e akcije. Na vrhu strane je lista menija.\r
-      Odjavljivanje æe vas sigurnim putem odjaviti sa servera po¹to ste zavr¹ili èitanje i \r
-      slanje po¹te. Trenutni direktorijum oznaèava u kom se \r
-      direktorijumu, od onih izlistanih s leve strane, trenutno nalazite.\r
-      Pri logovanju u va¹ email, osnovni direktorijum koji je prikazan s desne strane je INBOX.\r
-      </p>\r
-      <p>\r
-      Ispod trake na vrhu se nalaze razni meniji:\r
-         <ul>\r
-            <li><b>Nova poruka</b> - Sastavite i po¹aljite poruku koja mo¾e sadr¾ati i dodatke.\r
-            <li><b>Adrese</b> - Èuva listu adresa koje se nalaze u va¹em liènom adresaru.\r
-            <li><b>Direktorijumi</b> - Sve radnje s direktorijumima se odvijaju ovde. Mo¾ete brisati, kreirati, preimenovati, dodavati i oduzimati direktorijume.\r
-            <li><b>Opcije</b> - Promenite razna pode¹avanja u vezi izgleda i funkcionalnosti SquirrelMai-a\r
-            <li><b>Pretra¾ivanje</b> - Uz pomoæ ovog alata mo¾ete tra¾iti odreðenu po¹tu u va¹em mail sanduèetu po zadatim kriterijumima.\r
-            <li><b>Pomoæ</b> - Upravo ste ovde! \r
-         </ul>\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>   \r
diff --git a/help/sr_YU/compose.hlp b/help/sr_YU/compose.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 66a75cc..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,168 +0,0 @@
-<chapter>\r
-   <title>\r
-      Nova poruka\r
-   </title>\r
-   <summary>\r
-      Ovom opcijom pokreæete SquirrelMail za pisanje i slanje po¹te\r
-      na e-mail koji vas interesuje.\r
-   </summary>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Pri izabiranju Nove Poruke s menija, biæe vam otvorena nova stranica.\r
-      Na njoj æete naæi nekoliko polja i par dugmiæa. U zavisnosti od toga kako ste\r
-      stigli do ove strane neka od polja mogu veæ biti popunjena.\r
-            </p>\r
-   </description>\r
-</chapter>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Od\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>Polje <B>Od:</B> æe biti ispisano jedino ako ste ukljuèili vi¹estruke identitete\r
-      (kroz Opcije, Liène Informacije). Ukoliko ste definisali vi¹e identiteta ovde mo¾ete\r
-      izabrati koji identitet æete slati pri slanju po¹te. Na primer koje æe se ime i email adresa\r
-      pojaviti kod primaoca u "Od:" polju va¹e poruke.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Prima\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Sledeæe je <B>Prima:</B> polje. U ovo polje bi trebalo da unesete\r
-      adresu osobe ili osoba kojima ¹aljete email poruku. Mo¾ete uneti koliko god adresa\r
-      ¾elite tako ¹to æete ih razdvojiti zapetom. Mo¾ete i pritisnuti na dugmence\r
-      "Adrese" da biste popunili ovo polje. Ne brinite ukoliko se tada ne prika¾e cela \r
-      email adresa u polju. Polje na ekranu je fiksne du¾ine, ali æe sve ¹to upi¹ete u \r
-      njega biti iskori¹æeno. \r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Kopija\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Sledeæe polje je <B>Kopija:</B>.  Ukoliko nekome ¾elite da po¹aljete kopiju \r
-      poruke koju ste na pisali ovo je mesto u koje æete upisati primaoèevu adresu. \r
-      Mo¾ete i u ovom polju imati koliko god ¾elite adresa. Jedino æe osobe kojima\r
-      je poruka namenjena stajati u polju Prima: a ostale osobe kojima to mo¾e biti\r
-      od èisto informativnog znaèaja æe stajati u poljima Kopija: i Bcc:.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      BCC\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      BCC je skraæenica za englesko <B>B</B>lind <B>C</B>arbon <B>C</B>opy.\r
-      U prevodu bi znaèilo "slepa kopija". U ovo polje napi¹ite adrese za \r
-      koje primaoci iz liste Prima: i Kopija: neæe znati, jer im se neæe \r
-      prikazati adresa(e) koja se nalazi u ovom polju. \r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Naslov\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Ovo je neka vrsta naslova poruke i u ovo polje upi¹ite ne¹to ¹to  \r
-      æe pribli¾nije objasniti ovu poruku primaocu kad je bude dobio u svoj mailbox.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Adrese\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Ovo dugmence æe otvoriti adresar posle kog je prikazano polje za pretra¾ivanje.\r
-      Ne¹to mora biti une¹eno u ovo polje kako bi se dobio rezultat.\r
-      Ako su vam neophodne sve adrese iz adresara, kliknite na Prika¾i Sve.\r
-      Adresar ima toliko posebnih funkcinalnosti da ima zasebno poglavlje\r
-      u okviru pomoæi. Vi¹e detaljnijih informacija mo¾ete naæi u sekciji "Adrese"\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Snimi Draft \r
-      </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Ako ste pisali poruku, ali iz nekog razloga ne ¾elite jo¹ da je po¹aljete\r
-      mo¾ete upotrebiti ovo dugme da biste snimili poruku u direktorijum Drafts.\r
-      Ukoliko kasnije ¾elite da zavr¹ite poruku i po¹aljete je, idite u Drafts direktorijum\r
-      otvorite poruku, i biæete vraæeni u interfejs za pisanje Nove poruke, s va¹om porukom\r
-      veæ popunjenom dokle ste je snimili.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Prioritet\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Ukoliko je ukljuèena ova opcija od strane administratora, mo¾ete\r
-      koristiti padajuæi meni "Prioritet:". Ovde mo¾ete izabrati, zamislite, \r
-      prioritet poruke. Poruka visokog prioriteta æe biti drugaèije prikazana kod \r
-      primaoca u njegovom mail programu. Napominjemo da preterana upotreba ove\r
-      opcije poni¹tava njenu primarnu funkcionalnost.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Telo Poruke\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Veliki prazni kvadrat slu¾i za pisanje va¹e poruke i u njega mo¾ete upisati\r
-      ¹ta god ¾elite. Snimljene poruke æe se takoðe ovde pokazati. Znaèi, ovo je\r
-      polje u koje pi¹ete va¹u poruku.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Zakaèi\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Nalazi se na dnu strane za sastavljanje nove poruke, i dozvoljava vam\r
-      da prikaèite neku datoteku uz va¹ email. Datoteka koju ¹aljete mora\r
-      biti na <I>va¹em</I> raèunaru ili mre¾nom disku. Postoji i dugme Browse: \r
-      koje slu¾i da pronaðete datoteku kroz va¹e direktorijume i oznaèite fajl \r
-      koji ¾elite da po¹aljete. Naravno, mo¾ete ukucati putanju direktno u  \r
-      Zakaèi polje ukoliko je znate. Jednostavno potom kliknite na dugme Dodaj\r
-      i va¹a datoteka æe biti poslata na server i prikazaæe se ispod poruke.\r
-      \r
-      </p>\r
-      <p>\r
-      Kada je bar jedna datoteka zakaèena pojaviæe se jo¹ jedno dugme. Brisanje\r
-      jedne ili vi¹e datoteka vr¹ite tako ¹to izaberete datoteku(e) koje ¾elite\r
-      da obri¹ete i pritiskanjem dugmeta za brisanje. (Izbri¹i dodatak)\r
-      \r
-      <p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
diff --git a/help/sr_YU/folders.hlp b/help/sr_YU/folders.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index e8be785..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,106 +0,0 @@
-<chapter>\r
-   <title>   \r
-      Direktorijumi\r
-   </title>   \r
-   <summary>\r
-      Mo¾ete sme¹tati poruke u razlièite direktorijume. To \r
-      je posebno korisno ako imate mnogo po¹te i ¾elite da\r
-      sve dr¾ite organizovanim. Opcije direktorijuma vam \r
-      dozvoljavaju manipulaciju va¹im direktorijumima.\r
-   </summary>\r
-</chapter>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Pretplaæeni (ukljuèeni) direktorijumi u levom frejmu\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Trenutno ukljuèeni i aktivni direktorijumi se nalaze u obojenom\r
-      polju s leve strane. Ovaj frejm se mo¾e podesiti da se automatski \r
-      osve¾ava u stranici sa Opcijama. Na vrhu levog frejma je\r
-      veliki masni naslov. Ukoliko su vr¹ene neke promene u direktorijumima\r
-      koji su aktivni, ova lista se mo¾e osve¾iti uz pomoæ linka ispod\r
-      naslova. zaèudo, ovaj link se i zove "osve¾i listu direktorijuma".\r
-      </p><p>\r
-      Prvi direktorijum na listi sadr¾i va¹u primljenu po¹tu. \r
-      Sa desne strane imena direktorijuma stoji broj u zagradi\r
-      "( )" koji oznaèava kolièinu <I>neproèitane</I> po¹te.\r
-      Ovaj broj jako varira u odnosu na ukupan broj poruka koje\r
-      su prikazane s desne strane. Pod glavnim direktorijumom vrlo  \r
-      je verovatno postojanje poddirektorijuma.\r
-      Boje ovih direktorijuma se menjaju promenom izbora Teme za\r
-      va¹ mail, u stranici sa Opcijama.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>   \r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Obri¹i\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Mo¾ete obrisati bilo koji od direktorijuma koji je prikazan u padajuæem\r
-      meniju s desne strane. Zapamtite da ovaj padajuæi meni mo¾da <B>neæe</B> \r
-      prikazati sve direktorijume koje imate. Specijalni direktorijumi poput\r
-      Sent ili Trash se ne mogu obrisati, i naravno ne mo¾ete obrisati INBOX.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Kreiraj\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Direktorijumi se kreiraju jednostavnim upisivanjem imena direktorijuma u \r
-      kuæicu za tekst i pritiskom na Kreiraj dugme. Ukoliko ¾elite da to bude                 poddirektorijum nekog drugog direktorijuma to mo¾ete izabrati u padajuæem\r
-      meniju s listom svih direktorijuma. \r
-      </p>\r
-      <p>\r
-      Na nekim mail serverima, postoje dve vrtse direktorijuma.\r
-      Jedan koji sadr¾i poruke, i drugi koji sadr¾i direktorijume. \r
-      Mo¾ete videti opciju "Neka ovaj direktorijum sadr¾i poddirektorijume".\r
-      Ukoliko to imate, i ukljuèite, direktorijum koji ste kreirali æe moæi samo da \r
-      sadr¾i druge direktorijume, ali ne i poruke. U suprotnom u njemu æete moæi\r
-      da dr¾ite samo poruke, ali ne i druge direktorijume.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Preimenuj\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Mo¾ete premienovati bilo koji direktorijum koji se nalazi u padajuæem\r
-      meniju levo od "Preminenuj" dugmeta. Zapamtite da ova lista mo¾da <B>ne</B> \r
-      sadr¾i sve direktorijume koji su vam ispisani u levom frejmu. Iz istih razloga\r
-      dakle, ne mo¾ete preimenovati INBOX, Trash ili Sent direktorijume.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Odjavi i Prijavi\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      Definicije:<br>\r
-      <i>Prijavi</i>: Da biste pokrenuli direktorijum na mail serveru i  \r
-                        uèinili ga aktivnim.<br>\r
-      <i>Odjavi</i>: Suprotno od prijavljivanja. Ova opcija negira aktivnost\r
-                        direktorijuma kod mail servera.<br>\r
-      <br><p>\r
-      Mo¾ete izabrati koliko god ¾elite direktorijuma koje æete prijaviti \r
-      ili odjaviti, tako ¹to kliknete na njegovo ime i stisnete odgovarajuæe \r
-      dugme (prijavi/odjavi) da bi ste izvr¹ili promenu. Videæete kako je \r
-      direktorijum pre¹ao iz jedne liste u drugu. Isto tako mo¾ete i odjavljivati\r
-      i prijavljivati direktorijume po va¹oj ¾elji.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
diff --git a/help/sr_YU/main_folder.hlp b/help/sr_YU/main_folder.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 1e7e589..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,65 +0,0 @@
-<chapter>\r
-   <title>\r
-      Indeks poruka\r
-   </title>\r
-   <summary>\r
-      Pod ovim menijem videæete listu poruka koje se nalaze u trenutnim \r
-      direktorijumom, rasporeðene odreðenim redosledom.\r
-       </summary>\r
-</chapter>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Lista poruka\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Po¹to izaberete direktorijum, s desne strane æe vam se prikazati lista\r
-      poruka u tom direktorijumu. Ispod menija se nalazi linija koja vas obave¹tava\r
-      koje poruke gledate, numerièki, i koliko ukupno poruka imate u tom direktorijumu.\r
-      </p><p>\r
-      Na primer: Pregled poruka: <B>20</B> do <B>30</B> (45 ukupno).\r
-      </p><p>\r
-      Primetiæete da ukupan broj poruka mo¾e biti razlièit od broja neproèitanih\r
-      poruka prikazanih s desne strane glavnog direktorijuma.\r
-      </p><p>\r
-      Sledeæe je meni s èetiri dugmeta. S leve strane je lista u padajuæem meniju.\r
-      Ova lista sadr¾i va¹e aktivne direktorijume. Sve izabrane poruke æe biti preme¹tene\r
-      u izabrani direktorijum kad se pritisne dugme Premesti. Mo¾e se prebacivati vi¹e\r
-      poruka odjednom. Na krajnjoj desnoj strani je dugme koje slu¾i za brisanje izabranih \r
-      poruka. Samo izaberite poruke koje vam ne trebaju i pritisnite dugme Obri¹i.\r
-      Levo od dugmeta za brisanje su dva dodatna dugmeta koji vam dozvoljavaju da obele¾ite\r
-      izabrane poruke kao proèitane ili neproèitane. \r
-      </p><p>\r
-         Sledeæa je linija sa tri polja (Od, Datum, Naslov).  Ova polja dele\r
-         listu poruka u logièke delove. Polje Od vam govori od koga je stigla poruka\r
-         ili email adresu s koje je poslata. Datum prikazuje dan kada je poruka poslata\r
-         i Naslov prikazuje ¹ta je po¹iljalac uneo kao temu poruke. <b>Primedba:</b> \r
-         Izmeðu polja sa datumom i naslova mo¾e da stoji malena kolona koja sadr¾i znake\r
-          "+", "!" ili "A" a koja nije obele¾ena. Ako u tom polju stoji "+", to znaèi\r
-         da ta poruka sadr¾i u sebi dodatke; ukoliko vidite slovo "A" to znaèi da ste \r
-         na tu poruku odgovorili; i ukoliko vidite znak "!" to znaèi da je ta poruka\r
-         markirana od strane po¹iljaoca kao hitna!  \r
-      </p><p>\r
-      ©ta preostaje je u stvari lista konkretnih poruka. Primetiæete da je neproèitana\r
-      po¹ta napisana <B>masnim</B> slovima, dok su proèitane poruke normalnog formata\r
-      teksta. Ova tabela se sastoji od èetiri polja. S leve strane je kuæica za biranje\r
-      poruka, ukoliko nju ¹tiklirate time izabirate poruku s kojom posle mo¾ete raditi\r
-      malopre napomenute radnje (preme¹tanje, markiranje, i brisanje).\r
-      Link Promeni Sve vam dozvoljava da izaberete sve poruke koje su trenutno prikazane\r
-      na listi poruka.<BR>\r
-      Pod poljem Od su izlistani po¹iljaoci\r
-      poruke. Iznenaðujuæe, zar ne? Ali vi ni ne morate da èitate ovo. Datum ide sledeæe\r
-      i naravno na kraju Naslov poruke. \r
-      </p>\r
-      <p>\r
-      Ukoliko va¹e po¹tansko sanduèe sadr¾i mnogo poruka, listanje poruka æe biti podeljeno\r
-      na stranice, i prva stranica æe biti prvo prikazana. Da bi se pregledale druge strane\r
-      postoje linkovi Prethodna i Sledeæa, na dnu liste s porukama. Mo¾ete, takoðe, skoèiti \r
-      direktno na odreðenu stranicu s porukama tako ¹to æete kliknuti na broj stranice ispisane \r
-      na vrhu liste s porukama. Ukoliko pritisnete link Prika¾i sve, iskljuèiæete podelu po \r
-      stranicama i sve poruke æe biti prikazane na jednoj stranici.\r
-      </p>\r
-      \r
-   </description>\r
-</section>\r
diff --git a/help/sr_YU/options.hlp b/help/sr_YU/options.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index c10627a..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,312 +0,0 @@
-<chapter>\r
-   <title>\r
-      Opcije\r
-   </title>\r
-   <summary>\r
-      Mo¾ete podesiti kako SquirrelMail izgleda i pona¹a se na va¹e\r
-      komande menjajuæi razna pode¹avanja u ovom delu.\r
-   </summary>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Jedna od sjajnih stvari kod SquirrelMail-a je nivo do kog se mo¾e sve pode¹avati.\r
-      U zavisnosti od konfiguracije, mo¾ete imati vi¹e izbora Tema, jezika, direktorijuma\r
-      i drugih pode¹avanja. Sva od pode¹avanja se mogu uèiniti i zasebno ne utièuæi na druge \r
-      korisnike na sistemu. Postoji bar pet glavnih delova u Opcijama:\r
-      Liène Informacije, Opcije prikaza, Oznaèavanje poruka, prikaz direktorijuma i Redosled \r
-      indeksa </p>\r
-   </description>\r
-</chapter>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Liène informacije\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <b>Puno ime</b><br>\r
-      Ovde bi trebalo upisati puno ime i prezime. Na primer "Petar Markovic" i to ime se\r
-      prikazuje ljudima kojima po¹aljete poruku. Oni æe, dakle, videti da je poruka stigla\r
-      od osobe s imenom "Petar Markovic". Ukoliko ne popunite ovo polje, prikazaæe se samo va¹a email adresa, npr.\r
-      "petarm@negde.org"\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>E-Mail Adresa</b><br>\r
-      <i>Opciono</i> - Ukoliko je va¹a email adresa drugaèija od one automatski dodeljene\r
-      to pode¹avanje mo¾ete namestiti ovde.\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Odgovori na</b><br>\r
-      <i>Opciono</i> - Ovo polje sadr¾i email adresu na koju æe ljudi slati odgovor kada\r
-      odgovaraju na va¹u poruku. Ako je ova adresa drugaèija od one s koje ¹aljete, onda \r
-      je mo¾ete uneti ovde. Ovo je posebno korisno ukoliko ¾elite da vam ljudi odgovaraju na\r
-      neki drugi privatni nalog, ili va¹u kuænu email adresu, raðe nego na poslovnu. \r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Vi¹e Identiteta</b><BR>\r
-      Kliknite na ovaj link da biste podesili druge identite koje mo¾da koristite\r
-      na mail serveru. Na primer, mo¾ete koristiti razlièita polja "Od:" za razlièite poruke\r
-      koje ¹aljete razlièitim osobama. Na primer, ¾elite da imate razlièite adrese s kojih\r
-      ¹aljete po¹tu prijateljima ili poslovnim partnerima. Na stranici koja se pojavi, mo¾ete\r
-      dodati koliko god vam identiteta treba. Biæe vam ponuðena ova lista kasnije i pri pisanju\r
-      novih poruka.<br><br>\r
-      \r
-      <b>Stil citata pri odgovoru</b><BR>\r
-      Ukoliko pritisnete Odgovori na poruku, biæe vam prikazan prozor sa novom porukom\r
-      u kojoj æe stara poruka biti citirana. Pre citirane poruke mo¾e stajati tekst kao\r
-      na primer <TT>Marko Petrovic je napisao:</TT> taèno ispred citirane poruke, pod uslovom \r
-      da odgovarate na poruku od Marka Petrovica. Ovo se zove linija citata. Znaèi ovde \r
-      mo¾ete odrediti kako æe ta linija izgledati.<BR>\r
-      <UL>\r
-      <LI><B>Bez Citata</B><br>\r
-      Ne prikazuje nikakav citat pri odgovoru.<br><br>\r
-      <LI><B>Autor je rekao</B><br>\r
-      Ovo kreira liniju: <TT>Marko Petroivcje napisao:</TT> gde ce Marko Petrovic biti zamenjen\r
-      imenom osobe koja vam je poslala po¹tu na koju odgovarate.<br><br>\r
-      <LI><B>Citiraj kao XML (quote who=)</B><br>\r
-      Ovo æe napraviti liniju: <TT>&lt;quote who="Marko Petrovic"&gt;</TT>.<br><br>\r
-      <LI><B>Korisnièki definisano</B><br>\r
-      Omoguæava da sami napi¹ete stil citata pri odgovoru. Mo¾ete napisati poèetak i\r
-      kraj citata kako vama odgovara. Izmeðu ovih polja biæe une¹eno ime po¹iljaoca\r
-      na èiji mail vi odgovarate.\r
-      </UL><br><br>\r
-      \r
-      <b>Potpis</b><br>\r
-      <i>Opciono</i> - Potpisi se dodaju na kraju va¹ih email poruka. Ukoliko ¾elite\r
-      da koristite potpis, budite sigurni da je kuæica u kojoj pi¹e "koristi potpis"\r
-      ukljuèena (èekirana), i onda popunite polje ispod potpisom koji ¾elite da prikaèite\r
-      na po¹tu.\r
-      <br><br>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Opcije prikaza\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <b>Tema</b><br>\r
-      SquirrelMail pru¾a razlièite kombinacije boja radi va¹eg zadovoljstva. Mo¾ete\r
-      birati bilo koju od izlistanih tema, ukoliko ¾elite.\r
-      <br><br>\r
-\r
-      <b>Custom Stylesheet</b><br>\r
-      Promenom teme, menjate samo boje, a uz pomoæ stilova u moguænosti ste da promenite\r
-      mnogo vi¹e, kao ¹to je na primer i velièina slova u SquirrelMailu.\r
-      <br><br>\r
-\r
-      <b>Jezik</b><br>\r
-      Ukoliko vam maternji jezik nije srpski, vrlo lako mo¾ete promeniti jezik u \r
-      kom se veæina stvari prikazuje. Pronaðite ¾eljeni jezik iz liste, izaberite ga i svaklo \r
-      va¹e sledeæe prijavljivanje na mail æe znaèiti prikazivanje na izabranom jeziku.\r
-      Ovo se, naravno, ne odnosi na primljenu po¹tu i imena direktorijuma.\r
-      <br><br>\r
-\r
-      <b>Koristi Javascript</b><br>\r
-      Jedan od glavnih ciljeva pri kreiranju SquirrelMaila nam je bio pravljenje \r
-      programa bez JavaScripta. No neki od ljudi koji su radili na projektu, napravili\r
-      su jako dobre pretra¾ivaèe adresara koji koriste JavaScript. Tako da smo dodali i\r
-      JavaScript funkcije. Umesto da ga uklonimo, dajemo vam moguænost da izberete\r
-      da li æete koristiti èisti HTML ili i JavaScript. \r
-      Ukoliko ne znate ¹ta sve ovo znaèi, najsigurnije vam je da izaberete auto-detekciju.\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Broj poruka za indeksiranje</b><br>\r
-      Ovo je broj poruka koje æe se prikazati u jednom trenutku pri prelgedanju po¹te. \r
-      Ukoliko direktorijum sadr¾i vi¹e od broja koji ste naveli, pojaviæe se linkovi\r
-      "Prethodna" i "Sledeæa" iznad liste uz pomoæ koje se mo¾ete ¹etati kroz stranice.\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Ukljuèi izbor stranica</b><br>\r
-      Ukoliko ovo postavite na "Da", pojaviæe se brojevi stranica iznad direktorijuma\r
-      koji vam poma¾u da se br¾e kreæete kroz stranice s po¹tom. <B>Najveæi broj strana koji se prikazuje</B>\r
-       ogranièava broj stranica koji se prikazuje iznad liste poruka.<br><br>\r
-      \r
-      <b>Prelomi tekst na</b><br>\r
-      Koliko æemo slova dozvoliti da se ispi¹e pre nego ¹to prebacimo tekst u novi red. \r
-      Ovo poma¾e da se poruke lepo i èitko ispisuju na ekranu, da ne pobegnu van vidljivog dela.\r
-      Obièno je sigurno da se ostavi vrednost od 86 ovde, ali vi mo¾ete koristiti i drugaèije\r
-      pode¹avanje ukoliko vam odgovara<br><br>\r
-      \r
-      <b>Velièina prozora za  pisanje</b><br>\r
-      Koliko ¹irok ¾elite da vam bude prozor u kome pi¹ete poruku. Ovde se upisuje broj \r
-      karaktera koji mo¾ete upisati u jedan red pre nego ¹to se tekst prelomi na drugi red. \r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Polo¾aj dugmiæa pri pisanju poruke</b><br>\r
-      Gde se nalaze dugmiæi Adrese, Snimi Draft i Po¹alji?<br><br>\r
-      \r
-      <b>Format prikazivanja adresara</B><br>\r
-      Izaberite kako ¾elite da vam bude ispisan adresar. Ako biste hteli najveæu\r
-      kompatibilnost sa svim browserima izaberite HTML, a ukoliko znate da va¹ \r
-      browser podr¾ava JavaScript, ukljuèite ga i dobiæete lep¹i prikaz adresara.\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Prika¾i HTML kao default</b><br>\r
-      Ukoliko je poruka koja je primljena, pisana i u HTML formatu i obiènom tesktu\r
-      mo¾ete izabrati da prvo vidite HTML verziju (Da) ili tekst verziju (Ne) pri\r
-      otvaranju poruke.<br><br>\r
-      \r
-      <b>Ukljuèi i mene u Kopiju kada ¹aljem odgovor svima</b><br>\r
-      Odgovori svima ¹alje va¹ odgovorima svim primaocima originalne poruke,\r
-      ukljuèujuæi i vas. Da biste izostavili va¹u adresu iz slanja, podesite ovo\r
-      polje na Ne.\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Ukljuèi prikazivanje mailer-a</b><BR>\r
-      Pri pregledanju poruke, ova opcija prikazuje koji je program za slanje po¹te\r
-      koristio po¹iljalac.\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Prika¾i prilo¾ene slike uz poruku</b><br>\r
-      Ukoliko vam neko po¹alje poruku sa jednom ili vi¹e slika prikaèenih uz tekst\r
-      i vi ste podesili ovu opciju na Da, ove slike æe odmah po otvaranju poruke \r
-      biti prikazane.\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Omoguæi link za pregled ta ¹tampu</b><br>\r
-      Ovo æe odrediti kako æe izgledati link prikaza verzije za ¹tampu.\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Ukljuèi èist prikaz za ¹tampu</b><br>\r
-      Ova opcija æe oèistiti va¹u poruku tako da pri ¹tampi izgleda lep¹e.\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Druge Opcije</b><br>\r
-      U zavisnosti od konfiguracije SquirrelMaila, neke dodatne opcije mogu biti \r
-      prikazane. Te opcije bi trebalo da su same po sabi jasne.\r
-      <br><br>\r
-      \r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Markiranje Poruka\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      Ideja za ovako ne¹to se rodila zbog potrebe da se lak¹e razlikuje dolazna \r
-      po¹ta ukoliko ste pretplaæeni na neke mailing liste. Sa markiranjem poruka\r
-      mo¾ete imati razlièite pozadine za dolaznu po¹tu u zavisnosti od toga ko je \r
-      poslao ili sa koje liste dolazi.<br><br>\r
-\r
-      Samo kliknite na [Novo] da kreirate novo pravilo ili [Promeni] da biste podesili veæ\r
-      postojeæe i opcije æe se prikazati ispod.<br><br>\r
-      \r
-      <b>Identifikacija</b><br>\r
-      Ovo je u stvari ime koje je prikazano da bi ste znali o èemu se radi.\r
-      Na primer, ako menjate poruke koje sti¾u od va¹e mame, mo¾ete napisati\r
-      recimo "Od Mame".\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Boja</b><br>\r
-      Ovo je boja u kojoj æe biti pozadina kada doðe poruka koju ¾elite da markirate.\r
-      Veæ postoji lista pre-definisanih boja, no mo¾ete i sami uneti boju koja vam se \r
-      dopada u HEX kodu, na primer (a6b492).  Ako ¾elite da unesete svoju boju, pre toga kliknite\r
-      na okruglo dugmence ispred polja za upisivanje boje, tako da se pri zavr¹etku va¹a boja\r
-      izabere.\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Jednako</b><br>\r
-      Ovde stavljate kriterijum po kome se poruke markiraju. Iz padajuæeg menija\r
-      izaberite po èemu æete tra¾iti (Prima, Od, Tema...) i u tekst polju upi¹ite\r
-      frazu koja vas interesuje i koja se tra¾i (mama@yahoo.com). \r
-      <br><br>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Opcije prikaza direktorijuma\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <b>Putanja do direktorijuma</b><br>\r
-      Na nekim sistemima ovo polje neæe biti prikazano. Ukoliko ne vidite opciju, ignori¹ite\r
-      ovo ¹to pi¹e. Na drugim sistemima ovo je prilièno va¾no pode¹avanje. Obièno, ono ¹to je\r
-      veæ upisano bi trebalo i ostaviti tamo. To je direktorijum u va¹em home direktorijumu\r
-      koji èuva sve va¹e mail direktorijume. Ako ne razumete ¹ta to znaèi, nemojte dirati ovo\r
-      pode¹avanje.\r
-      <br><br>\r
-\r
-      <b>Kanta (trash)</b><br>\r
-      Mo¾ete izabrati gde æe otiæi poruke koje izbri¹ete. Ako ne ¾elite da obrisane prouke\r
-      idu u kantu, postavite ovde "Ne upotrebljavaj kantu (trash)".\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Poslato</b><br>\r
-      Mo¾ete podesiti u koji direktorijum æe iæi kopija poslate po¹te. Ukoliko ne ¾elite\r
-      ovu funkciju, podesite ovo polje na "Ne upotrebljavaj Sent direktorijum".\r
-      <br><br>\r
-\r
-      <b>Draft direktorijum</b><br>\r
-      Mo¾ete izabrati gde æe iæi va¹a draft (zapoèeta a nezavr¹ena) po¹ta.\r
-      Ukoliko ne ¾elite ovu opciju, podesite "Ne upotrebljavaj Drafts".\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Pozicija liste direktorijuma</b><br>\r
-      Odreðuje da li je lista direktorijuma s leve ili desne strane va¹eg prozora.\r
-      \r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>©irina liste direktorijuma</b><br>\r
-      Uz pomoæ ove opcije mo¾ete podesiti koliko je ¹iroka lista direktorijuma. \r
-      Ukoliko imate jako dugaèka imena direktorijuma, ili prevelika slova, podesite\r
-      ovaj broj na prilièno velik. U suprotnom, ostavite niskim da ne biste zauzimali \r
-      bespotrebno prostor. \r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Automatsko osve¾avanje direktorijuma</b><br>\r
-      SquirrelMail poseduje funkciju da automatski osve¾ava listu direktorijuma s leve\r
-      strane va¹eg prozora. Ovo æe, takoðe, prikazati i broj neproèitanih poruka u svakom\r
-      od direktorijuma. Ovo je dobar naèin za proveravanje novopristigle ili neproèitane\r
-      po¹te, bez potrebe da stalno pritiskate na INBOX link.\r
-      <br><br>\r
-\r
-      <b>Ukljuèi obave¹tenje o neproèitanim porukama</b><br>\r
-      Ova opcija odreðuje kako æe neproèitane poruke biti prikazane u listi direktorijuma\r
-      na desnoj strani va¹eg mail prozora. Ukoliko postavite na Bez Obave¹tenja, neæete\r
-      biti obave¹tenipri pristizanju nove po¹te. Ako postavite na INBOX, ime INBOX æe postati\r
-      masnije napisano, i broj æe se prikazati s desne strane obja¹njavajuæi koliko je \r
-      novih poruka stiglo. Ako postavite na Svi Direktorijumi ovo pona¹anje æe se odnositi\r
-      na sve direktorijume. Ako primetite da je uèitavanje liste direktorijuma jako sporo\r
-      mo¾ete postaviti ovu opciju na Samo INBOX ili Bez Obave¹tenja da biste malko ubrzali.\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Tip obave¹tenja o neproèitanim porukama</b><br>\r
-      Kada se nalazi nova po¹ta u direktorijumu, ova opcija govori\r
-      da li æe se prikazati samo broj neproèitanih poruka, ili æe prikazati\r
-      i ukupan broj poruka u tom direktorijumu.\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Ukljuèi prikazivanje direktorijuma u vi¹e nivoa</b><br>\r
-      Direktorijumi u vi¹e nivoa vam dozvoljavaju da "skupite" direktorijume koji\r
-      sadr¾e poddirektorijume radi preglednosti. Mo¾ete skupiti direktorijum pritiskom\r
-      na znak "-" koji se nalazi pored imena, i opet ga pro¹iriti pritiskom na "+".\r
-      Ako ovo ¾elite da iskljuèite, podesite na Ne.\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Prika¾i sat u listi direktorijuma</b><br>\r
-      Izaberite ukoliko ¾elite da se prika¾e mali sat u listi direktorijuma i \r
-      kako bi on trebalo da izgleda (Y=godina, D=dan, H=sat, M=minut, S=sekund). Opcija\r
-      <B>Format Sata</B> ispod daje moèuænost prikazivanja 12-èasovnog ili 24-èasovnog sata.\r
-      <br><br>\r
-      \r
-      <b>Pretra¾ivanje memorije</b><br>\r
-      Ukoliko pretra¾ujete mailbox, ovo pretra¾ivanje æe biti saèuvano za kasnije da\r
-      bi neko sledeæe tra¾enje i¹lo br¾e. Broj koji podesite je broj pretra¾ivanja koji \r
-      æe se èuvati u memoriji<br><br>\r
-      \r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Redosled Indeksa\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      Ova sekcija vam daje kontrolu nad prikazom lista poruka. Mo¾ete izabrati \r
-      koliko informacija o pristigloj po¹ti æe biti prikazano u listi i kako bi\r
-      trebalo da bude ispisana.\r
-      <br><br>\r
-      Koristite linkove "gore" i "dole" da biste pomerali kolone, Obri¹i da biste\r
-      obrisali kolonu i Dodaj da biste dodali novu.\r
-   </description>\r
-</section>\r
diff --git a/help/sr_YU/read_mail.hlp b/help/sr_YU/read_mail.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 810b55c..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,178 +0,0 @@
-<chapter>\r
-   <title>\r
-      Èitanje poruke\r
-   </title>\r
-   <summary>\r
-      Moguænost èitanja po¹te je jedna od osnovnih funkcija svakog email klijenta.\r
-      No, SquirrelMail ima jo¹ dodatnih moguænosti da vam pomogne dok èitate po¹tu.\r
-      Ovde su obja¹njenja tih opcija i moguænosti, i ¹ta one rade.\r
-   </summary>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Kliknite na Temu odreðene poruke, i ta poruka æe biti prikazana. Jedna od\r
-      stvari koju æete primetiti je to da je email i web adresa ¾iv link tako\r
-      da mo¾ete kliknuti na njih i poslati im po¹tu ili posetiti web stranu.\r
-      Jo¹ jedna zgodna stvar je to da je poruka razlièito obojena. Standard pri\r
-      odgovaranju na poruku je da se prethodna poruka citira sa ">" ispred svake\r
-      linije. SquirrelMail ovo boji razlièitim bojama da bi se lak¹e razlikovalo. \r
-      Svaki nivo odgovora æe imati razlièitu boju i drugaèiju od novog teksta.\r
-      Ovo radi u dva nivoa dubine. Jo¹ jedan meni je prikazan ispod glavnog menija.\r
-      Ovaj meni ima tri sekcije. Na levoj strani mo¾ete obrisati po¹tu ili vratiti\r
-      se na listu poruka. Na sredini je omoguæena direktna navigacija izmeðu poruka.\r
-      Na desnoj strani, prikazane su razlièite mail funkcije.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</chapter>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Lista poruka\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Kliknite na ovaj link, da se vratite u direktorijum iz kog ste do¹li.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Obri¹i\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Kliknite na ovaj link da obri¹ete poruku koju trenutno gledate.\r
-      Ovim æe biti obrisani i svi dodaci koji su stigli uz poruku. Mo¾ete spreèiti\r
-      gubitak dodataka tako ¹to æete ih prvo preuzeti na svoj raèunar (detaljnije obja¹njeno\r
-      kasnije).<BR>\r
-      U ovom kontekstu, brisanje, znaèi preme¹tanje poruke u Trash (Kantu)\r
-      Ukoliko ¾elite da zadr¾ite ipak tu po¹tu idite u direktorijum Trash i vratite\r
-      poruku nazad.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Navigacija\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Na sredini menija su linkovi za navigaciju. Link za prethodnu poruku æe\r
-      biti aktivan ukoliko postoji prethodna poruka, ili obièan tekst u suprotnom. \r
-      Pritiskom na ovaj link, otiæi æete na prethodnu poruku bez potrebe da se vrati \r
-      u listu poruka. Isto va¾i i za link Sledeæa koji æe vas prebaciti na sledeæu poruku\r
-      u nizu u odnosu na ovu koju èitate.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Prosledi\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Ukoliko pritisnete link Prosledi s desne strane, otvoriæe vam se \r
-      prozor za pisanje nove poruke, sa starom porukom u telu ispred koje\r
-      æe pisati "--Originalna Poruka--".  "Fwd:" se dodaje na temu poruke \r
-      ispred originalne teme. Razlièita polja æe ostati nepopunjena koja bi \r
-      trebalo da popunite pre slanja. Mo¾ete postaviti kursor u telo poruke \r
-      i dodati komentare ukoliko je neophodno. Takoðe, mo¾ete koristiti i\r
-      moguænost prikaèinjanja drugih dokumenata uz poruku (attachments)\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Odgovori\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Kliknite na ovaj link da biste odgovorili po¹iljaocu tekuæe poruke. Na\r
-      originalnu temu poruke se dodaje "Re:" i stavlja u polje Tema. Opet æe,\r
-      celokupni sadr¾aj originalne poruke biti prepisan u ovu novu poruku samo\r
-      ¹to æe ispred svakog reda biti postavljen i znak ">". Mo¾ete primetiti da\r
-      neke od linija originalnog teskta neæe imati ovaj znak. To je zbog prelamanja \r
-      teksta i mo¾e da se desi da je ta situacija neizbe¾na. Poku¹ajte da postavite\r
-      vrednost <i>Prelomi tekst na:</i> na veæi broj, mo¾e da pomogne. Komentari se\r
-      mogu dodavati bilo gde u tekstu uz citiranu poruku. Takodje mo¾ete i prikaèiti \r
-      neki dodatni fajl ili dokument uz poruku. \r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Odgovori Svima\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Ista prièa kao i sa "Odgovori" samo ¹to æe ovog puta svi primaoci originalne\r
-      poruke biti izlistani i u odgovoru na poruku.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Pregled celog zaglavlja\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Ova opcija æe ukljuèiti prikazivanje celokupnog zaglavlja poruke. U to su\r
-      ukljuèene putanja kojom je poruka pro¹la i mnoge detaljnije informacije\r
-      o samoj poruci. \r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Pregled vrijante pripremljene za ¹tampu\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Ukoliko ¾elite da od¹tampate poruku, onda ¾elite prvo da kliknete ovaj link. On\r
-      æe otvoriti novi prozor koji sadr¾i celu poruku s tim ¹to su sve nebitne informacije \r
-      i linkovi uklonjeni. Neæe biti menija, niti dodatnih informacija i poruka je spremna\r
-      za ¹tampu. Kad kliknete na dugme ©tampaj, va¹a poruka æe biti od¹tampana. Posle toga\r
-      mo¾ete kliknuti na "Zatvori prozor" da biste zatvorili taj prozor. Ukoliko ne vidite \r
-      ova dva dugmenceta, mo¾e biti da vam u Opcijama nije ukljuèen JavaScript ili da va¹\r
-      browser ne podr¾ava prikazivanje stranica sa JavaScriptom. I u tom sluèaju mo¾ete \r
-      od¹tampati poruku iz menija za ¹tampu va¹eg internet browsera. \r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Snimi kao fajl\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Na samom dnu poruke æete videti link koji vam omoguæava da pregledanu poruku \r
-      snimite na va¹ tvrdi disk (hard disk) u vidu obiène tekstualne datoteke. \r
-      Jednostavno zaglavlje æe biti ukljuèeno u tu datoteku takoðe.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Dodaci:\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Bilo koji dodatak koji je stigao uz poruku æe biti prikazan ovde.  \r
-      Datoteka uz poruku je predstavljena u obliku linka koji mo¾ete pritisnuti\r
-      uz opis datoteke s desne strane. Pritiskom na link otvoriæete dodatak ili \r
-      snimiti na va¹ disk u zavisnosti od toga koji je tip datoteke u pitanju.\r
-      Ukoliko ¾elite da snimite datoteku na va¹ lokalni disk, a ne da je pregledate\r
-      kliknite na link "preuzmi dodatak" koji se nalazi s desne strane.<BR>\r
-      Ukoliko va¹ brower podr¾ava prikazivanje odreðenog tipa datoteke kliknite\r
-      na link "pregled" koji ¾e prikazati dodatak direktno u va¹em browseru.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
diff --git a/help/sr_YU/search.hlp b/help/sr_YU/search.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index b876db5..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,90 +0,0 @@
-<chapter>\r
-   <title>\r
-      Pretra¾ivanje\r
-   </title>\r
-   <summary>\r
-      Pretra¾uje direktorijume po odreðenom kriterijumu. \r
-   </summary>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      S ovom korisnom alatkom, mo¾ete pretra¾ivati odreðeni direktorijum \r
-      prema datom kriterijumu koji ste upisali.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</chapter>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      Uop¹teno\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      Jednostavno izaberite direktorijum za pretra¾ivanje, upi¹ite u polje\r
-      kriterijum za pretra¾ivanje i izaberite kroz koje delove poruka æe se  \r
-      vr¹iti pretra¾ivanje. Kada stisnete dugme Pretra¾i, pojaviæe se lista \r
-      poruka ispod formulara za pretra¾ivanje. Tada mo¾ete pronaðene poruke\r
-      pregledati kao normalne email poruke. \r
-      </p>\r
-      <p>\r
-      Primetiæete da kad èitate poruku i posle odete u stranicu za pretra¾ivanje\r
-      va¹ trenutno aktivni direktorijum æe biti aktivni direktorijum kroz koji æe\r
-      se vr¹iti pretra¾ivanje. Na primer, ukoliko ste èitali kroz direktorijum \r
-      "Prijatelji" i onda izaberete "Pretra¾ivanje", "Prijatelji" æe veæ biti izabrano\r
-      kao direktorijum kroz koji æe se vr¹iti pretra¾ivanje.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-      ©ta se pretra¾uje\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-      <p>\r
-      S leve strane polja za unos postoji padajuæi meni koji vam govori \r
-      koja polja u porukama æe biti pretra¾ivana. Ona ukljuèuju Telo poruke, Svuda,\r
-      Naslov, Od, Kopija, Prima.\r
-      </p>\r
-      <p>\r
-      <b>Telo</b> - Pretra¾uje kroz tekst tela poruke. Ovo je glavni deo \r
-      poruke gde se nalaze va¾ne stvari. To je tekst koji je napisao po¹iljalac.\r
-      </p>\r
-      <p>\r
-      <b>Svuda</b> - Ova opcija æe pretra¾iti svuda èak i kroz zaglavlja \r
-      poruke. Ukoliko niste sigurni da ovo ¾elite, onda verovatno ne ¾elite.\r
-      Vratiæe rezultate koje obièno mo¾da ne biste oèekivali.\r
-      </p>\r
-      <p>\r
-      <b>Tema</b> - Pretra¾uje kroz Naslove svih poruka.\r
-      </p>\r
-      <p>\r
-      <b>Od</b> - Od koga dolazi poruka. Zapamtite da ovo mo¾e biti malo vi¹e \r
-      no ¹to inaèe pi¹e u listi poruka. Normalno polje "Od" sadr¾i ime i email \r
-      adresu po¹iljaoca, ali SquirrelMail uobièajeno prikazuje samo ime.\r
-      Ukoliko se va¹ kriterijum podudara s nekom od email adresa, ali email adrese\r
-      nisu prikazane, opet æete dobiti poruke koje spadaju u domen kriterijuma koji\r
-      ste tra¾ili, tj. poruke æe biti pronaðene.\r
-      </p>\r
-      <p>\r
-      <b>Prima</b> - Kome je poruka poslata. Ovo mo¾e biti mnogo adresa, i nije uvek\r
-      samo jedna email adresa.\r
-      </p>\r
-      <p>\r
-      <b>Kopija</b> - Isto kao i "Prima" samo ¹to je ovog puta pregledana kome su poslate \r
-      kopije poruka.\r
-      </p>\r
-   </description>\r
-</section>\r
-\r
-<section>\r
-   <title>\r
-   Skora¹nja pretra¾ivanja\r
-   </title>\r
-   <description>\r
-   Ukoliko ste ukljuèili ovu opciju, strana za pretra¾ivanje æe prikazati i\r
-   sumu do prethodnih 9 pretra¾ivanja koje ste vr¹ili radi br¾eg pristupa. \r
-   Mo¾ete izabiranjem nekih od starih poruka pokrenuti ta prethodna pretra¾ivanja.\r
-   Uz pomoæ linka Snimi pretra¾ivanje mo¾ete snimiti pretra¾ivanja dok ih kasnije\r
-   eksplicintno ne obri¹ete putem Obri¹i iz liste skora¹njih pretra¾ivanja. \r
-   </description>\r
-</section>\r