Nesha
authorphilippe_mingo <philippe_mingo@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sat, 21 Dec 2002 09:07:23 +0000 (09:07 +0000)
committerphilippe_mingo <philippe_mingo@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sat, 21 Dec 2002 09:07:23 +0000 (09:07 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@4294 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

help/sr_YU/addresses.hlp
help/sr_YU/basic.hlp
help/sr_YU/compose.hlp
help/sr_YU/folders.hlp
help/sr_YU/main_folder.hlp
help/sr_YU/options.hlp
help/sr_YU/read_mail.hlp
help/sr_YU/search.hlp
images/sec_remove_sr_YU.png [new file with mode: 0644]

index ee8382d0d990bbed0072eae24e415ed443c4b966..1cc2d9e2865f011f20d8757f594235963ffaaba7 100644 (file)
       Adresari su veliki pomoænici u èuvanju va¹eg vremena. Èesto kori¹æene\r
       adrese se ovde upisuju. LDAP serveri (koji se èesto koriste u veæim kompanijama\r
       i univerzitetima da bi se lak¹e organizovale adrese unutar istih) \r
-      su takoðe podr¹ani.\r
+      su takoðe podr¾ani.\r
       </p>\r
       <p>\r
       Ukoliko va¹ browser podr¾ava JavaScript onda biste verovatno ¾eleli da ukljuèite\r
       adresar koji radi pod JavaScript-om pod menijem Opcije s glavnog menija. To je jedna vrlo\r
       zgodna pop-up stvarèica. Èisti HTML browseri su takoðe podr¾ani tako da i bez\r
-      podr¹ke za JavaScript imate moguænost kori¹æenja SquirrelMail-a bez gubitka na funkcionalnosti.\r
+      podr¹ke za JavaScript imate moguænost kori¹æenja SquirrelMail-a bez gubitka funkcionalnosti.\r
       </p>\r
    </description>\r
 </chapter>\r
    <description>\r
       <p>\r
       Ovde opet mo¾ete dodati ne¹to ¹to æe vam bli¾e objasniti osobu koju ste \r
-      upravo uneli u adresar. Mo?ete upisati ne¹to du¾e od nadimka kao na primer\r
-      "upoznali smo se na ¾urci kod Marka". Ili "Mali iz kom¹iluka"\r
+      upravo uneli u adresar. Mo¾ete upisati ne¹to du¾e od nadimka kao na primer\r
+      "upoznali smo se na ¾urci kod Marka", ili "Mali iz kom¹iluka"\r
       </p>\r
    </description>\r
 </section>\r
 \r
 <section>\r
    <title>\r
-      Promeni ili Obri?i\r
+      Promeni ili Obri¹i\r
    </title>\r
    <description>\r
       <p>\r
       Ova dva dugmeta vam omoguæavaju da izaberete neki od prethodnih unosa i\r
-      promenite bilo koje od malopre obja?njenih polja. Dozvoljeno je da izaberete samo po jedan \r
-      unos koji æete menjati ilki brisati.\r
+      promenite bilo koje od malopre obja¹njenih polja. Dozvoljeno je da izaberete samo po jedan \r
+      unos koji æete menjati ili brisati.\r
       </p>\r
    </description>\r
 </section>\r
@@ -85,7 +85,7 @@
    </title>\r
    <description>\r
       <p>\r
-      Popunite naznaèena polja. Prva tri (Nadimak, E-mail adresa i Ime) su obaveza\r
+      Popunite naznaèena polja. Prva tri (Nadimak, E-mail adresa i Ime) su obavezna\r
       i moraju biti popunjena. Prezime i Dodatne informacije ne morate upisati\r
       ukoliko ne ¾elite.\r
       </p>\r
@@ -99,7 +99,7 @@
    <description>\r
       <p>\r
       LDAP je protokol za unificirano sme¹tanje imena i adresa i udaljeni pristup\r
-      tim informacijama. na primer: univerzitet bi mogao koristiti LDAP na jednom \r
+      tim informacijama. Na primer: univerzitet bi mogao koristiti LDAP na jednom \r
       mestu gde bi svi studenti, osoblje, i profesori fakulteta bili upisani i dostupni.\r
       Ukoliko se SquirrelMail konfigurise da koristi takav LDAP, onda bi SquirrelMail mogao\r
       da lista sve email adrese koje se nalaze na tom serveru, zajedno sa ostalim\r
index 6cccd01e09447dfef3bbf88621e5a2d291a6d3a0..7c50c7fd9ad533a781a526fb3968c2c64f5cb727 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@
       Dakle, ¹ta je u stvari<A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?\r
       To je web interfejs za pristup e-mailu napisan u <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.\r
       Dizajniran je da dozvoli e-mail pristup s va¹eg servera iz bilo kog kraja\r
-      sveta putem WWW-a. Vi¹e informacija o tome kako radi i\r
+      sveta putem WWW-a. Vi¹e informacija o tome kako radi, i\r
       o IMAP protokolu mo¾ete naæi <A HREF="http://imap.org">ovde</A>.\r
       </p>\r
    </description>\r
    </title>\r
    <description>\r
       <p>\r
-      Ukoliko imate neko kratko pitanje, mo¾da bi vam pomoglao pregled èesto postavljanih pitanja. (FAQ)\r
+      Ukoliko imate neko kratko pitanje, mo¾da bi vam pomogao pregled èesto postavljanih pitanja. (FAQ)\r
       </p>\r
       <p>\r
-      SquirrelMail je raspore¾en u dve glavne sekcije zvane frejmovi (okviri). Levi\r
+      SquirrelMail je rasporeðen u dve glavne sekcije zvane frejmovi (okviri). Levi\r
       frejm izlistava va¹e direktorijume, koje trenutno koristite. Vi¹e informacija o \r
       levom frejmu, mo¾ete naæi u sekciji "Direktorijumi" ove dokumentacije.\r
       </p>\r
@@ -42,7 +42,7 @@
             <li><b>Nova poruka</b> - Sastavite i po¹aljite poruku koja mo¾e sadr¾ati i dodatke.\r
             <li><b>Adrese</b> - Èuva listu adresa koje se nalaze u va¹em liènom adresaru.\r
             <li><b>Direktorijumi</b> - Sve radnje s direktorijumima se odvijaju ovde. Mo¾ete brisati, kreirati, preimenovati, dodavati i oduzimati direktorijume.\r
-            <li><b>Opcije</b> - Promenite razna pode¹avanja u vezi izgleda i funkcionalnosti SquirrelMaila\r
+            <li><b>Opcije</b> - Promenite razna pode¹avanja u vezi izgleda i funkcionalnosti SquirrelMai-a\r
             <li><b>Pretra¾ivanje</b> - Uz pomoæ ovog alata mo¾ete tra¾iti odreðenu po¹tu u va¹em mail sanduèetu po zadatim kriterijumima.\r
             <li><b>Pomoæ</b> - Upravo ste ovde! \r
          </ul>\r
index 0a94294098c3eb39c7940411419920418a3b9549..66a75cc6d9f169f0f4d15697562877988ac57f5d 100644 (file)
@@ -65,7 +65,7 @@
    </title>\r
    <description>\r
       <p>\r
-      BCC je skraæenica ya englesko<B>B</B>lind <B>C</B>arbon <B>C</B>opy.\r
+      BCC je skraæenica za englesko <B>B</B>lind <B>C</B>arbon <B>C</B>opy.\r
       U prevodu bi znaèilo "slepa kopija". U ovo polje napi¹ite adrese za \r
       koje primaoci iz liste Prima: i Kopija: neæe znati, jer im se neæe \r
       prikazati adresa(e) koja se nalazi u ovom polju. \r
@@ -80,7 +80,7 @@
    <description>\r
       <p>\r
       Ovo je neka vrsta naslova poruke i u ovo polje upi¹ite ne¹to ¹to  \r
-      æe pribli¾nije oznaèiti ovu poruku primaocu kad je bude dobio u svoj mailbox.\r
+      æe pribli¾nije objasniti ovu poruku primaocu kad je bude dobio u svoj mailbox.\r
       </p>\r
    </description>\r
 </section>\r
@@ -91,7 +91,7 @@
    </title>\r
    <description>\r
       <p>\r
-      Ovo dugmence æe otvoriti adresar opsle kog je prikazano polje za pretra¾ivanje.\r
+      Ovo dugmence æe otvoriti adresar posle kog je prikazano polje za pretra¾ivanje.\r
       Ne¹to mora biti une¹eno u ovo polje kako bi se dobio rezultat.\r
       Ako su vam neophodne sve adrese iz adresara, kliknite na Prika¾i Sve.\r
       Adresar ima toliko posebnih funkcinalnosti da ima zasebno poglavlje\r
       <p>\r
       Ukoliko je ukljuèena ova opcija od strane administratora, mo¾ete\r
       koristiti padajuæi meni "Prioritet:". Ovde mo¾ete izabrati, zamislite, \r
-      priritet poruke. Poruka visokog prioriteta æe biti drugaèije prikazana kod \r
+      prioritet poruke. Poruka visokog prioriteta æe biti drugaèije prikazana kod \r
       primaoca u njegovom mail programu. Napominjemo da preterana upotreba ove\r
       opcije poni¹tava njenu primarnu funkcionalnost.\r
       </p>\r
    </title>\r
    <description>\r
       <p>\r
-      Veliki prayni kvadrat slu¾i za pisanje va¹e poruke i u njega mo¾ete upisati\r
+      Veliki prazni kvadrat slu¾i za pisanje va¹e poruke i u njega mo¾ete upisati\r
       ¹ta god ¾elite. Snimljene poruke æe se takoðe ovde pokazati. Znaèi, ovo je\r
       polje u koje pi¹ete va¹u poruku.\r
       </p>\r
    </title>\r
    <description>\r
       <p>\r
-      Nalazi se na dnu strane za stastavljanje nove poruke, i dozvoljava vam\r
+      Nalazi se na dnu strane za sastavljanje nove poruke, i dozvoljava vam\r
       da prikaèite neku datoteku uz va¹ email. Datoteka koju ¹aljete mora\r
       biti na <I>va¹em</I> raèunaru ili mre¾nom disku. Postoji i dugme Browse: \r
-      koje slu¾i dapronaðete datoteku kroz va¹e direktorijume i oznaèite fajl \r
+      koje slu¾i da pronaðete datoteku kroz va¹e direktorijume i oznaèite fajl \r
       koji ¾elite da po¹aljete. Naravno, mo¾ete ukucati putanju direktno u  \r
       Zakaèi polje ukoliko je znate. Jednostavno potom kliknite na dugme Dodaj\r
-      i va¹a datoteka ¾e biti poslata na server i prikazaæe se ispod poruke.\r
+      i va¹a datoteka æe biti poslata na server i prikazaæe se ispod poruke.\r
       \r
       </p>\r
       <p>\r
index b03b97739e6def5a7b913c5969270dc58b9b4c09..e8be7853361234f853c5495b365e185b206c46a2 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@
    </title>   \r
    <summary>\r
       Mo¾ete sme¹tati poruke u razlièite direktorijume. To \r
-      je posebno korisno ako imate nmnogo po¹te i ¾elite da\r
+      je posebno korisno ako imate mnogo po¹te i ¾elite da\r
       sve dr¾ite organizovanim. Opcije direktorijuma vam \r
       dozvoljavaju manipulaciju va¹im direktorijumima.\r
    </summary>\r
    </title>\r
    <description>\r
       <p>\r
-      Trenutno ukljuèeni i kativni direktorijumi se nalaze u obojenom\r
+      Trenutno ukljuèeni i aktivni direktorijumi se nalaze u obojenom\r
       polju s leve strane. Ovaj frejm se mo¾e podesiti da se automatski \r
       osve¾ava u stranici sa Opcijama. Na vrhu levog frejma je\r
       veliki masni naslov. Ukoliko su vr¹ene neke promene u direktorijumima\r
-      koji su aktivni, ova lkista se mo¾e osve¾iti uz pomoæ linka ispod\r
+      koji su aktivni, ova lista se mo¾e osve¾iti uz pomoæ linka ispod\r
       naslova. zaèudo, ovaj link se i zove "osve¾i listu direktorijuma".\r
       </p><p>\r
       Prvi direktorijum na listi sadr¾i va¹u primljenu po¹tu. \r
@@ -42,7 +42,7 @@
    <description>\r
       <p>\r
       Mo¾ete obrisati bilo koji od direktorijuma koji je prikazan u padajuæem\r
-      meniju s desne strane. Zapamtite da ovaj padajuæi meni mo¾da<B>neæe</B> \r
+      meniju s desne strane. Zapamtite da ovaj padajuæi meni mo¾da <B>neæe</B> \r
       prikazati sve direktorijume koje imate. Specijalni direktorijumi poput\r
       Sent ili Trash se ne mogu obrisati, i naravno ne mo¾ete obrisati INBOX.\r
       </p>\r
@@ -56,7 +56,7 @@
    </title>\r
    <description>\r
       <p>\r
-      Direktorijumi se kreiraju jednostavnik upisivanjem uimena direktorijuma u \r
+      Direktorijumi se kreiraju jednostavnim upisivanjem imena direktorijuma u \r
       kuæicu za tekst i pritiskom na Kreiraj dugme. Ukoliko ¾elite da to bude                 poddirektorijum nekog drugog direktorijuma to mo¾ete izabrati u padajuæem\r
       meniju s listom svih direktorijuma. \r
       </p>\r
@@ -64,7 +64,7 @@
       Na nekim mail serverima, postoje dve vrtse direktorijuma.\r
       Jedan koji sadr¾i poruke, i drugi koji sadr¾i direktorijume. \r
       Mo¾ete videti opciju "Neka ovaj direktorijum sadr¾i poddirektorijume".\r
-      Ukoliko to imate, i ukljuèite, direktorijum koji ste kreirali æe moèi samo da \r
+      Ukoliko to imate, i ukljuèite, direktorijum koji ste kreirali æe moæi samo da \r
       sadr¾i druge direktorijume, ali ne i poruke. U suprotnom u njemu æete moæi\r
       da dr¾ite samo poruke, ali ne i druge direktorijume.\r
       </p>\r
@@ -77,8 +77,8 @@
    </title>\r
    <description>\r
       <p>\r
-      Mo¾ete premienovati bilo koji deirektorijum koji se nalazi u padajuæem\r
-      meniju levo od "Preminenuj" dugmeta. Zapamtite da ova lista mo¾da<B>ne</B> \r
+      Mo¾ete premienovati bilo koji direktorijum koji se nalazi u padajuæem\r
+      meniju levo od "Preminenuj" dugmeta. Zapamtite da ova lista mo¾da <B>ne</B> \r
       sadr¾i sve direktorijume koji su vam ispisani u levom frejmu. Iz istih razloga\r
       dakle, ne mo¾ete preimenovati INBOX, Trash ili Sent direktorijume.\r
       </p>\r
index 4968a24f0a797eed7faafc7e6c24648cae43b3a7..1e7e58978d56985e58d4ddac9849e36bdbd7f08a 100644 (file)
@@ -31,7 +31,7 @@
       Levo od dugmeta za brisanje su dva dodatna dugmeta koji vam dozvoljavaju da obele¾ite\r
       izabrane poruke kao proèitane ili neproèitane. \r
       </p><p>\r
-         Sledeæa je linija sa tri polja (Od, Datum, Naslov) is next.  Ova polja dele\r
+         Sledeæa je linija sa tri polja (Od, Datum, Naslov).  Ova polja dele\r
          listu poruka u logièke delove. Polje Od vam govori od koga je stigla poruka\r
          ili email adresu s koje je poslata. Datum prikazuje dan kada je poruka poslata\r
          i Naslov prikazuje ¹ta je po¹iljalac uneo kao temu poruke. <b>Primedba:</b> \r
@@ -41,7 +41,7 @@
          na tu poruku odgovorili; i ukoliko vidite znak "!" to znaèi da je ta poruka\r
          markirana od strane po¹iljaoca kao hitna!  \r
       </p><p>\r
-      ©ta preostaje je u stvari lista konretnih poruka. Primetiæete da je neproèitana\r
+      ©ta preostaje je u stvari lista konkretnih poruka. Primetiæete da je neproèitana\r
       po¹ta napisana <B>masnim</B> slovima, dok su proèitane poruke normalnog formata\r
       teksta. Ova tabela se sastoji od èetiri polja. S leve strane je kuæica za biranje\r
       poruka, ukoliko nju ¹tiklirate time izabirate poruku s kojom posle mo¾ete raditi\r
index 73be421fd1193d28b8d399af819f68938206ac1d..c10627ae4b4d1fb63e085a456ac050917441c297 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@
       <p>\r
       Jedna od sjajnih stvari kod SquirrelMail-a je nivo do kog se mo¾e sve pode¹avati.\r
       U zavisnosti od konfiguracije, mo¾ete imati vi¹e izbora Tema, jezika, direktorijuma\r
-      i drugih pode¹avanja. Sva od pode¹avanja se mogu uèiniti i zasebno ne utièiæi na druge \r
+      i drugih pode¹avanja. Sva od pode¹avanja se mogu uèiniti i zasebno ne utièuæi na druge \r
       korisnike na sistemu. Postoji bar pet glavnih delova u Opcijama:\r
       Liène Informacije, Opcije prikaza, Oznaèavanje poruka, prikaz direktorijuma i Redosled \r
       indeksa </p>\r
@@ -25,7 +25,7 @@
       <b>Puno ime</b><br>\r
       Ovde bi trebalo upisati puno ime i prezime. Na primer "Petar Markovic" i to ime se\r
       prikazuje ljudima kojima po¹aljete poruku. Oni æe, dakle, videti da je poruka stigla\r
-      od "Petra Markovica". Ukoliko ne popunite ovo polje, prikazaæe se samo va¹a email adresa, npr.\r
+      od osobe s imenom "Petar Markovic". Ukoliko ne popunite ovo polje, prikazaæe se samo va¹a email adresa, npr.\r
       "petarm@negde.org"\r
       <br><br>\r
       \r
@@ -53,7 +53,7 @@
       Ukoliko pritisnete Odgovori na poruku, biæe vam prikazan prozor sa novom porukom\r
       u kojoj æe stara poruka biti citirana. Pre citirane poruke mo¾e stajati tekst kao\r
       na primer <TT>Marko Petrovic je napisao:</TT> taèno ispred citirane poruke, pod uslovom \r
-      da odgovarate na poruku od Marka Petrovica. Ovo se yove linija citata. Znaèi ovde \r
+      da odgovarate na poruku od Marka Petrovica. Ovo se zove linija citata. Znaèi ovde \r
       mo¾ete odrediti kako æe ta linija izgledati.<BR>\r
       <UL>\r
       <LI><B>Bez Citata</B><br>\r
@@ -94,7 +94,7 @@
       <br><br>\r
 \r
       <b>Jezik</b><br>\r
-      Ukoliko vam maternji jezik nije engleski, vrlo lako mo¾ete promeniti jezik u \r
+      Ukoliko vam maternji jezik nije srpski, vrlo lako mo¾ete promeniti jezik u \r
       kom se veæina stvari prikazuje. Pronaðite ¾eljeni jezik iz liste, izaberite ga i svaklo \r
       va¹e sledeæe prijavljivanje na mail æe znaèiti prikazivanje na izabranom jeziku.\r
       Ovo se, naravno, ne odnosi na primljenu po¹tu i imena direktorijuma.\r
       <b>Koristi Javascript</b><br>\r
       Jedan od glavnih ciljeva pri kreiranju SquirrelMaila nam je bio pravljenje \r
       programa bez JavaScripta. No neki od ljudi koji su radili na projektu, napravili\r
-      su jako dobre ptretra¾ivaèe adresara koji koriste JavaScript. Tako da smo dodali i\r
-      JavaScript funkcioje. Umesto da ga uklonimo, dajemo vam moguænost da izberete\r
+      su jako dobre pretra¾ivaèe adresara koji koriste JavaScript. Tako da smo dodali i\r
+      JavaScript funkcije. Umesto da ga uklonimo, dajemo vam moguænost da izberete\r
       da li æete koristiti èisti HTML ili i JavaScript. \r
       Ukoliko ne znate ¹ta sve ovo znaèi, najsigurnije vam je da izaberete auto-detekciju.\r
       <br><br>\r
 \r
 <section>\r
    <title>\r
-      Opcije prikaya direktorijuma\r
+      Opcije prikaza direktorijuma\r
    </title>\r
    <description>\r
       <b>Putanja do direktorijuma</b><br>\r
       <br><br>\r
 \r
       <b>Draft direktorijum</b><br>\r
-      Mo¾ete izabrati gde ¾e i¾i va¹a draft (zapoèeta a nezavr¹ena) po¹ta.\r
+      Mo¾ete izabrati gde æe iæi va¹a draft (zapoèeta a nezavr¹ena) po¹ta.\r
       Ukoliko ne ¾elite ovu opciju, podesite "Ne upotrebljavaj Drafts".\r
       <br><br>\r
       \r
       <br><br>\r
       \r
       <b>Automatsko osve¾avanje direktorijuma</b><br>\r
-      SquirrelMail poseduje funkcioju da automatski osve¾ava listu direktorijuma s leve\r
+      SquirrelMail poseduje funkciju da automatski osve¾ava listu direktorijuma s leve\r
       strane va¹eg prozora. Ovo æe, takoðe, prikazati i broj neproèitanih poruka u svakom\r
       od direktorijuma. Ovo je dobar naèin za proveravanje novopristigle ili neproèitane\r
       po¹te, bez potrebe da stalno pritiskate na INBOX link.\r
       <br><br>\r
 \r
-      <b>Ukljuèi obave¹tenje i neproèitanim porukama</b><br>\r
+      <b>Ukljuèi obave¹tenje o neproèitanim porukama</b><br>\r
       Ova opcija odreðuje kako æe neproèitane poruke biti prikazane u listi direktorijuma\r
       na desnoj strani va¹eg mail prozora. Ukoliko postavite na Bez Obave¹tenja, neæete\r
       biti obave¹tenipri pristizanju nove po¹te. Ako postavite na INBOX, ime INBOX æe postati\r
index 55075e34c995b9f02b5145544f648400c9fac702..810b55cbef99a02a0b8d5787bf232bc73cdf852e 100644 (file)
@@ -18,8 +18,8 @@
       Svaki nivo odgovora æe imati razlièitu boju i drugaèiju od novog teksta.\r
       Ovo radi u dva nivoa dubine. Jo¹ jedan meni je prikazan ispod glavnog menija.\r
       Ovaj meni ima tri sekcije. Na levoj strani mo¾ete obrisati po¹tu ili vratiti\r
-      se na listu poruka. Na sredini direktna navigacija izmeðu poruka je moguæa.\r
-      Na desnoj strani, razlièite mail funkcije æe biti prikazane. \r
+      se na listu poruka. Na sredini je omoguæena direktna navigacija izmeðu poruka.\r
+      Na desnoj strani, prikazane su razlièite mail funkcije.\r
       </p>\r
    </description>\r
 </chapter>\r
@@ -42,7 +42,7 @@
    <description>\r
       <p>\r
       Kliknite na ovaj link da obri¹ete poruku koju trenutno gledate.\r
-      Ovim æe biti obrisani i svi dodatci koji su stigli uz poruku. Mo¾ete spreèiti\r
+      Ovim æe biti obrisani i svi dodaci koji su stigli uz poruku. Mo¾ete spreèiti\r
       gubitak dodataka tako ¹to æete ih prvo preuzeti na svoj raèunar (detaljnije obja¹njeno\r
       kasnije).<BR>\r
       U ovom kontekstu, brisanje, znaèi preme¹tanje poruke u Trash (Kantu)\r
@@ -58,7 +58,7 @@
    </title>\r
    <description>\r
       <p>\r
-      Na sredini menija su linkovi za navigaciju. link za prethodnu poruku æe\r
+      Na sredini menija su linkovi za navigaciju. Link za prethodnu poruku æe\r
       biti aktivan ukoliko postoji prethodna poruka, ili obièan tekst u suprotnom. \r
       Pritiskom na ovaj link, otiæi æete na prethodnu poruku bez potrebe da se vrati \r
       u listu poruka. Isto va¾i i za link Sledeæa koji æe vas prebaciti na sledeæu poruku\r
index f71875b811ad8911ce577554d018907df6393137..b876db563c9a6a05cd1de9df69b2d9f01d7604f0 100644 (file)
@@ -19,8 +19,8 @@
    </title>\r
    <description>\r
       <p>\r
-      Jednostavno izaberite direktorijum za pretra¾ivanje, upi¹ite to u polje\r
-      kao kriterijum za pretra¾ivanje i izaberite kroz koje æe se poruke \r
+      Jednostavno izaberite direktorijum za pretra¾ivanje, upi¹ite u polje\r
+      kriterijum za pretra¾ivanje i izaberite kroz koje delove poruka æe se  \r
       vr¹iti pretra¾ivanje. Kada stisnete dugme Pretra¾i, pojaviæe se lista \r
       poruka ispod formulara za pretra¾ivanje. Tada mo¾ete pronaðene poruke\r
       pregledati kao normalne email poruke. \r
@@ -29,7 +29,7 @@
       Primetiæete da kad èitate poruku i posle odete u stranicu za pretra¾ivanje\r
       va¹ trenutno aktivni direktorijum æe biti aktivni direktorijum kroz koji æe\r
       se vr¹iti pretra¾ivanje. Na primer, ukoliko ste èitali kroz direktorijum \r
-      "Prijatelji" i onda izaberete "Pretra¾ivanje", "Prijatelji" ¾e ve¾ biti izabrano\r
+      "Prijatelji" i onda izaberete "Pretra¾ivanje", "Prijatelji" æe veæ biti izabrano\r
       kao direktorijum kroz koji æe se vr¹iti pretra¾ivanje.\r
       </p>\r
    </description>\r
@@ -59,7 +59,7 @@
       </p>\r
       <p>\r
       <b>Od</b> - Od koga dolazi poruka. Zapamtite da ovo mo¾e biti malo vi¹e \r
-      no ¹to inaèe pi¹e u listi poruka. Normalno polje "Od" sadr¾i ime I email \r
+      no ¹to inaèe pi¹e u listi poruka. Normalno polje "Od" sadr¾i ime i email \r
       adresu po¹iljaoca, ali SquirrelMail uobièajeno prikazuje samo ime.\r
       Ukoliko se va¹ kriterijum podudara s nekom od email adresa, ali email adrese\r
       nisu prikazane, opet æete dobiti poruke koje spadaju u domen kriterijuma koji\r
@@ -84,7 +84,7 @@
    Ukoliko ste ukljuèili ovu opciju, strana za pretra¾ivanje æe prikazati i\r
    sumu do prethodnih 9 pretra¾ivanja koje ste vr¹ili radi br¾eg pristupa. \r
    Mo¾ete izabiranjem nekih od starih poruka pokrenuti ta prethodna pretra¾ivanja.\r
-   Uz pomoæ linka Snimi ptretra¾ivanje mo¾ete snimiti pretraæivanja dok ih kasnije\r
+   Uz pomoæ linka Snimi pretra¾ivanje mo¾ete snimiti pretra¾ivanja dok ih kasnije\r
    eksplicintno ne obri¹ete putem Obri¹i iz liste skora¹njih pretra¾ivanja. \r
    </description>\r
-</section>
\ No newline at end of file
+</section>\r
diff --git a/images/sec_remove_sr_YU.png b/images/sec_remove_sr_YU.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..5f080ac
Binary files /dev/null and b/images/sec_remove_sr_YU.png differ