Updated Russian translation and a Russian "This image removed" image.
authorgraf25 <graf25@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Tue, 29 Jan 2002 15:16:14 +0000 (15:16 +0000)
committergraf25 <graf25@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Tue, 29 Jan 2002 15:16:14 +0000 (15:16 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@2284 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

images/sec_remove_ru.png [new file with mode: 0644]
locale/ru_RU/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
locale/ru_RU/LC_MESSAGES/squirrelmail.po

diff --git a/images/sec_remove_ru.png b/images/sec_remove_ru.png
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8d70c4e
Binary files /dev/null and b/images/sec_remove_ru.png differ
index 7750c9a..caad4d6 100644 (file)
Binary files a/locale/ru_RU/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and b/locale/ru_RU/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo differ
index 8dd7128..7da11af 100644 (file)
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: $Id$\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-12-29 10:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2002-01-24 15:07+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2001-10-29 09:00+0200\n"
 "Last-Translator: Konstantin Riabitsev <squirrelmail-i18n@mricon.com>\n"
 "Language-Team: Russian <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -18,150 +18,150 @@ msgstr ""
 msgid "Address Book"
 msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:97
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:65
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:283 squirrelmail/src/vcard.php:107
+#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:98
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:66
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:285 squirrelmail/src/vcard.php:85
 msgid "Name"
 msgstr "éÍÑ"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:98
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:66
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:284
+#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:99
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:67
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:286
 msgid "E-mail"
 msgstr "E-mail"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:99
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:67
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:285
+#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:100
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:68
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:287
 msgid "Info"
 msgstr "éÎÆÏ"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:102
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:70
+#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:103
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:71
 msgid "Source"
 msgstr "éÓÈÏÄÎÙÊ ÆÏÒÍÁÔ"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:97
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:98
 msgid "Use Addresses"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÄÒÅÓÁ"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:116
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:117
 msgid "Address Book Search"
 msgstr "ðÏÉÓË × ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÅ"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:172
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:125
+#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:173
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:126
 msgid "Search for"
 msgstr "éÓËÁÔØ"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:178
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:135
+#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:179
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:136
 msgid "in"
 msgstr "×Ï"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:179
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:138
+#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:180
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:139
 msgid "All address books"
 msgstr "×ÓÅÈ ÁÄÒÅÓÎÙÈ ËÎÉÇÁÈ"
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:89
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:189
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:149
-#: squirrelmail/src/search.php:32 squirrelmail/src/search.php:79
+#: squirrelmail/functions/page_header.php:128
+#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:190
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:150
+#: squirrelmail/src/search.php:45 squirrelmail/src/search.php:124
 msgid "Search"
 msgstr "îÁÊÔÉ"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:190
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:150
+#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:191
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:151
 msgid "List all"
 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ×ÓÅ"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:212
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:175
+#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:213
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:176
 #, c-format
 msgid "Unable to list addresses from %s"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë ÁÄÒÅÓÁÍ × %s"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:235
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:200
+#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:236
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:201
 msgid "Your search failed with the following error(s)"
 msgstr "ðÏÉÓË ÎÅ ÚÁ×ÅÒÛÅΠÐÏ ÓÌÅÄÕÀÝÉÍ ÐÒÉÞÉÎÁÍ"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:158
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:242
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:205
+#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:159
+#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:243
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:206
 msgid "No persons matching your search was found"
 msgstr "ðÏ ÚÁÄÁÎÎÙÍ ÐÁÒÁÍÅÔÒÁÍ ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:218
+#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:219
 msgid "Return"
 msgstr "÷ÅÒÎÕÔØÓÑ"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:193
+#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:194
 msgid "Close window"
 msgstr "úÁËÒÙÔØ ÏËÎÏ"
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:38 squirrelmail/src/addressbook.php:283
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:39 squirrelmail/src/addressbook.php:285
 msgid "Nickname"
 msgstr "îÉËÎÅÊÍ"
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:39
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:40
 msgid "Must be unique"
 msgstr "äÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÕÎÉËÁÌØÎÙÍ"
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:40
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:41
 msgid "E-mail address"
 msgstr "áÄÒÅÓ ÜÌ. ðÏÞÔÙ:"
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:41
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:42
 msgid "First name"
 msgstr "éÍÑ"
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:42
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:43
 msgid "Last name"
 msgstr "æÁÍÉÌÉÑ"
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:43
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:44
 msgid "Additional info"
 msgstr "äÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ"
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:57
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:58
 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
 msgstr "ðÅÒÓÏÎÁÌØÎÁÑ ÁÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ. ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÏÍ."
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:153
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:154
 msgid "You can only edit one address at the time"
 msgstr "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÐÏ ÏÄÎÏÍÕ ÁÄÒÅÓÕ ÚÁ ÒÁÚ"
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:167 squirrelmail/src/addressbook.php:169
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:199 squirrelmail/src/addressbook.php:201
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:168 squirrelmail/src/addressbook.php:170
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:200 squirrelmail/src/addressbook.php:202
 msgid "Update address"
 msgstr "ïÂÎÏ×ÉÔØ ÁÄÒÅÓ"
 
 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:20
 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:71
 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:87
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:190 squirrelmail/src/addressbook.php:238
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:191 squirrelmail/src/addressbook.php:239
 msgid "ERROR"
 msgstr "ïûéâëá"
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:213
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:214
 msgid "Unknown error"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:257 squirrelmail/src/addressbook.php:338
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:258 squirrelmail/src/addressbook.php:341
 msgid "Add address"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ ÁÄÒÅÓ"
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:268 squirrelmail/src/addressbook.php:321
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:270 squirrelmail/src/addressbook.php:323
 msgid "Edit selected"
 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ×ÙÄÅÌÅÎÎÙÅ"
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:270 squirrelmail/src/addressbook.php:323
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:272 squirrelmail/src/addressbook.php:325
 msgid "Delete selected"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ×ÙÄÅÌÅÎÎÙÅ"
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:335
+#: squirrelmail/src/addressbook.php:338
 #, c-format
 msgid "Add to %s"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ × %s"
@@ -179,50 +179,51 @@ msgstr "
 msgid "Original Message"
 msgstr "éÓÈÏÄÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:563
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:581
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:97
-#: squirrelmail/src/compose.php:305 squirrelmail/src/download.php:137
-#: squirrelmail/src/download.php:143
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:333
+#: squirrelmail/src/compose.php:305 squirrelmail/src/download.php:130
+#: squirrelmail/src/download.php:135
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:334
 #: squirrelmail/src/options_order.php:57
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:97
-#: squirrelmail/src/search.php:71
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:118
+#: squirrelmail/src/search.php:116
 msgid "Subject"
 msgstr "ôÅÍÁ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:549
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:567
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:85
-#: squirrelmail/src/compose.php:306 squirrelmail/src/download.php:138
-#: squirrelmail/src/download.php:145
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:321
+#: squirrelmail/src/compose.php:306 squirrelmail/src/download.php:131
+#: squirrelmail/src/download.php:137
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:322
 #: squirrelmail/src/options_order.php:55
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:91
-#: squirrelmail/src/search.php:72
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:112
+#: squirrelmail/src/search.php:117
 msgid "From"
 msgstr "ïÔ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:557
-#: squirrelmail/src/compose.php:307 squirrelmail/src/download.php:140
-#: squirrelmail/src/download.php:149 squirrelmail/src/options_order.php:56
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:96
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:575
+#: squirrelmail/src/compose.php:307 squirrelmail/src/download.php:133
+#: squirrelmail/src/download.php:141 squirrelmail/src/options_order.php:56
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:117
 msgid "Date"
 msgstr "äÁÔÁ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:547
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:565
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:88
-#: squirrelmail/src/compose.php:309 squirrelmail/src/download.php:139
-#: squirrelmail/src/download.php:147
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:324
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:92
-#: squirrelmail/src/search.php:74
+#: squirrelmail/src/compose.php:309 squirrelmail/src/download.php:132
+#: squirrelmail/src/download.php:139
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:325
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:113
+#: squirrelmail/src/search.php:119
 msgid "To"
 msgstr "ëÏÍÕ"
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:462 squirrelmail/src/read_body.php:543
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:50
+#: squirrelmail/src/compose.php:462 squirrelmail/src/read_body.php:566
 msgid "From:"
 msgstr "ïÔ:"
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:489 squirrelmail/src/read_body.php:560
+#: squirrelmail/src/compose.php:489 squirrelmail/src/read_body.php:583
 msgid "To:"
 msgstr "ëÏÍÕ:"
 
@@ -234,7 +235,7 @@ msgstr "
 msgid "BCC:"
 msgstr "óÌÅÐÁÑ ËÏÐÉÑ:"
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:512 squirrelmail/src/read_body.php:518
+#: squirrelmail/src/compose.php:512 squirrelmail/src/read_body.php:537
 msgid "Subject:"
 msgstr "ôÅÍÁ:"
 
@@ -254,7 +255,7 @@ msgstr "
 msgid "Delete selected attachments"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ×ÙÄÅÌÅÎÎÙÅ ×ÓÔÁ×ËÉ"
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:83 squirrelmail/src/compose.php:609
+#: squirrelmail/functions/page_header.php:122 squirrelmail/src/compose.php:609
 #: squirrelmail/src/compose.php:613 squirrelmail/src/compose.php:617
 msgid "Addresses"
 msgstr "áÄÒÅÓÁ"
@@ -263,19 +264,21 @@ msgstr "
 msgid "Save Draft"
 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÞÅÒÎÏ×ÉË"
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:628 squirrelmail/src/read_body.php:590
+#: squirrelmail/src/compose.php:628 squirrelmail/src/read_body.php:613
 msgid "Priority"
 msgstr "ðÒÉÏÒÉÔÅÔ"
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:629 squirrelmail/src/read_body.php:425
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:98
+#: squirrelmail/src/compose.php:629 squirrelmail/src/read_body.php:424
 msgid "High"
 msgstr "óÒÏÞÎÏ"
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:630 squirrelmail/src/read_body.php:428
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:97
+#: squirrelmail/src/compose.php:630 squirrelmail/src/read_body.php:437
 msgid "Normal"
 msgstr "îÏÒÍÁÌØÎÏ"
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:631 squirrelmail/src/read_body.php:432
+#: squirrelmail/src/compose.php:631 squirrelmail/src/read_body.php:430
 msgid "Low"
 msgstr "îÅ ÓÒÏÞÎÏ"
 
@@ -295,126 +298,128 @@ msgstr "
 msgid "who"
 msgstr "ÏÔ"
 
-#: squirrelmail/src/download.php:49
+#: squirrelmail/src/download.php:31
 msgid "Viewing a text attachment"
 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ×ÓÔÁ×ËÉ"
 
-#: squirrelmail/src/download.php:52 squirrelmail/src/download.php:54
-#: squirrelmail/src/image.php:47 squirrelmail/src/image.php:51
-#: squirrelmail/src/read_body.php:178 squirrelmail/src/vcard.php:51
-#: squirrelmail/src/vcard.php:55
+#: squirrelmail/src/download.php:34 squirrelmail/src/download.php:36
+#: squirrelmail/src/image.php:31 squirrelmail/src/image.php:35
+#: squirrelmail/src/read_body.php:162 squirrelmail/src/vcard.php:35
+#: squirrelmail/src/vcard.php:39
 msgid "View message"
 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: squirrelmail/functions/mime.php:620 squirrelmail/src/download.php:59
-#: squirrelmail/src/image.php:60 squirrelmail/src/vcard.php:212
+#: squirrelmail/functions/mime.php:620 squirrelmail/src/download.php:41
+#: squirrelmail/src/image.php:44 squirrelmail/src/vcard.php:196
 msgid "Download this as a file"
 msgstr "úÁÇÒÕÚÉÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÎÁ ÄÉÓË"
 
-#: squirrelmail/src/folders_create.php:41
+#: squirrelmail/src/folders_create.php:25
 msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
 msgstr "ïÛÉÂËÁ × ÉÍÅÎÉ ÐÁÐËÉ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÄÒÕÇÏÅ ÉÍÑ."
 
-#: squirrelmail/src/folders_create.php:41
+#: squirrelmail/src/folders_create.php:25
 msgid "Click here to go back"
 msgstr "ëÌÉËÎÉÔÅ ÚÄÅÓØ ÞÔÏÂÙ ×ÅÒÎÕÔØÓÑ ÎÁÚÁÄ"
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:85 squirrelmail/src/folders.php:45
-#: squirrelmail/src/left_main.php:259
+#: squirrelmail/functions/page_header.php:124 squirrelmail/src/folders.php:29
+#: squirrelmail/src/left_main.php:234
 msgid "Folders"
 msgstr "ðÁÐËÉ"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:58
+#: squirrelmail/src/folders.php:42
 msgid "Subscribed successfully!"
 msgstr "÷Ù ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ!"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:60
+#: squirrelmail/src/folders.php:44
 msgid "Unsubscribed successfully!"
 msgstr "÷Ù ÂÏÌØÛÅ ÎÅ ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ."
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:62
+#: squirrelmail/src/folders.php:46
 msgid "Deleted folder successfully!"
 msgstr "ðÁÐËÁ ÂÌÁÇÏÐÏÌÕÞÎÏ ÕÄÁÌÅÎÁ!"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:64
+#: squirrelmail/src/folders.php:48
 msgid "Created folder successfully!"
 msgstr "ðÁÐËÁ ÂÙÌÁ ÂÌÁÇÏÐÏÌÕÞÎÏ ÓÏÚÄÁÎÁ!"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:66
+#: squirrelmail/src/folders.php:50
 msgid "Renamed successfully!"
 msgstr "ðÁÐËÁ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÁ."
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:69 squirrelmail/src/left_main.php:298
+#: squirrelmail/src/folders.php:53 squirrelmail/src/left_main.php:273
 msgid "refresh folder list"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÉÔØ"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:82
+#: squirrelmail/src/folders.php:65
 msgid "Create Folder"
 msgstr "óÏÚÄÁÔØ ðÁÐËÕ"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:87
+#: squirrelmail/src/folders.php:70
 msgid "as a subfolder of"
 msgstr "× ËÁÞÅÓÔ×Å ÐÏÄ-ÐÁÐËÉ ÄÌÑ"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:91 squirrelmail/src/folders.php:93
+#: squirrelmail/src/folders.php:74 squirrelmail/src/folders.php:76
 msgid "None"
 msgstr "îÅÔ"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:114
+#: squirrelmail/src/folders.php:98
 msgid "Let this folder contain subfolders"
 msgstr "üÔÁ ÐÁÐËÁ ÍÏÖÅÔ ÓÏÄÅÒÖÁÔØ ÐÏÄ-ÐÁÐËÉ"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:117
+#: squirrelmail/src/folders.php:101
 msgid "Create"
 msgstr "óÏÚÄÁÔØ"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:124
+#: squirrelmail/src/folders.php:108
 msgid "Rename a Folder"
 msgstr "ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:145
+#: squirrelmail/src/folders.php:131
 msgid "Rename"
 msgstr "ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:149 squirrelmail/src/folders.php:206
+#: squirrelmail/src/folders.php:135 squirrelmail/src/folders.php:194
 msgid "No folders found"
 msgstr "ðÁÐÏË ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:157
+#: squirrelmail/src/folders.php:143
 msgid "Delete Folder"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ ðÁÐËÕ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:520
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:538
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:154
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:168
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:175
-#: squirrelmail/src/folders.php:202 squirrelmail/src/options_highlight.php:75
+#: squirrelmail/src/folders.php:190 squirrelmail/src/options_highlight.php:76
 #: squirrelmail/src/options_identities.php:320
-#: squirrelmail/src/read_body.php:460
+#: squirrelmail/src/read_body.php:473
 msgid "Delete"
 msgstr "õÄÁÌÉÔØ"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:213 squirrelmail/src/folders.php:232
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:33
+#: squirrelmail/src/folders.php:201 squirrelmail/src/folders.php:220
 msgid "Unsubscribe"
 msgstr "ïÔÐÉÓÁÔØÓÑ"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:213 squirrelmail/src/folders.php:273
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:34
+#: squirrelmail/src/folders.php:201 squirrelmail/src/folders.php:261
 msgid "Subscribe"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:236
+#: squirrelmail/src/folders.php:224
 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
 msgstr "ðÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ ÏÔÐÉÓÁÔØÓÑ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÐÁÐÏË!"
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:276
+#: squirrelmail/src/folders.php:264
 msgid "No folders were found to subscribe to!"
 msgstr "ðÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÐÁÐÏË!"
 
-#: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:53
+#: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:42
 msgid "Rename a folder"
 msgstr "ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ"
 
-#: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:57
+#: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:46
 msgid "New name:"
 msgstr "îÏ×ÏÅ ÉÍÑ:"
 
@@ -422,16 +427,17 @@ msgstr "
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:138
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:133
 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:163
-#: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:63
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:346
+#: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:53
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:347
 msgid "Submit"
 msgstr "çÏÔÏ×Ï"
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:91 squirrelmail/src/help.php:97
+#: squirrelmail/functions/page_header.php:130
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:32 squirrelmail/src/help.php:91
 msgid "Help"
 msgstr "ðÏÍÏÝØ"
 
-#: squirrelmail/src/help.php:151
+#: squirrelmail/src/help.php:131
 #, c-format
 msgid ""
 "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
@@ -439,77 +445,81 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "üÔÏÔ ÆÁÊÌ ÐÏÍÏÝÉ ÎÅ ÐÅÒÅ×ÅÄÅΠÎÁ %s. âÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÁ áÎÇÌÉÊÓËÁÑ ×ÅÒÓÉÑ."
 
-#: squirrelmail/src/help.php:157
+#: squirrelmail/src/help.php:137
 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
 msgstr "îÅËÏÔÏÒÙÅ ÉÌÉ ×ÓÅ ÉÚ ÔÒÅÂÕÅÍÙÈ ÆÁÊÌÏ× ÐÏÍÏÝÉ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÙ!"
 
-#: squirrelmail/src/help.php:183 squirrelmail/src/help.php:202
+#: squirrelmail/src/help.php:170 squirrelmail/src/help.php:193
 msgid "Table of Contents"
 msgstr "ïÇÌÁ×ÌÅÎÉÅ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:717
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:720
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:723
-#: squirrelmail/src/help.php:200 squirrelmail/src/help.php:201
-#: squirrelmail/src/read_body.php:482 squirrelmail/src/read_body.php:484
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:735
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:738
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:741
+#: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:149
+#: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:151
+#: squirrelmail/src/help.php:187 squirrelmail/src/help.php:191
+#: squirrelmail/src/read_body.php:495 squirrelmail/src/read_body.php:497
 msgid "Previous"
 msgstr "îÁÚÁÄ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:718
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:721
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:724
-#: squirrelmail/src/help.php:203 squirrelmail/src/help.php:204
-#: squirrelmail/src/read_body.php:488 squirrelmail/src/read_body.php:490
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:736
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:739
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:742
+#: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:154
+#: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:156
+#: squirrelmail/src/help.php:195 squirrelmail/src/help.php:198
+#: squirrelmail/src/read_body.php:501 squirrelmail/src/read_body.php:503
 msgid "Next"
 msgstr "äÁÌØÛÅ"
 
-#: squirrelmail/src/help.php:224
+#: squirrelmail/src/help.php:221
 msgid "Top"
 msgstr "÷×ÅÒÈ"
 
-#: squirrelmail/src/image.php:42
+#: squirrelmail/src/image.php:26
 msgid "Viewing an image attachment"
 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÇÒÁÆÉÞÅÓËÏÊ ×ÓÔÁ×ËÉ"
 
-#: squirrelmail/src/left_main.php:115
+#: squirrelmail/src/left_main.php:93
 msgid "empty"
-msgstr "ÐÕÓÔÏ"
+msgstr "ÏÞÉÓÔÉÔØ"
 
-#: squirrelmail/src/left_main.php:292
+#: squirrelmail/src/left_main.php:267
 msgid "Last Refresh"
 msgstr "ïÂÎÏ×ÌÅÎÏ"
 
-#: squirrelmail/src/login.php:105 squirrelmail/src/login.php:157
+#: squirrelmail/src/login.php:97 squirrelmail/src/login.php:141
 msgid "Login"
 msgstr "ìÏÇÉÎ"
 
-#: squirrelmail/src/login.php:128
+#: squirrelmail/src/login.php:112
 #, c-format
 msgid "SquirrelMail version %s"
 msgstr "SquirrelMail ×ÅÒÓÉÑ %s"
 
-#: squirrelmail/src/login.php:129
+#: squirrelmail/src/login.php:113
 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
 msgstr "çÒÕÐÐÁ ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÏ× SquirrelMail"
 
-#: squirrelmail/src/login.php:135
+#: squirrelmail/src/login.php:119
 #, c-format
 msgid "%s Login"
 msgstr "÷ÈÏÄ × %s"
 
-#: squirrelmail/src/login.php:139
+#: squirrelmail/src/login.php:123
 msgid "Name:"
 msgstr "ìÏÇÉÎ:"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:126
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:207
-#: squirrelmail/src/login.php:145
+#: squirrelmail/src/login.php:129
 msgid "Password:"
 msgstr "ðÁÒÏÌØ:"
 
-#: squirrelmail/src/move_messages.php:93
-#: squirrelmail/src/move_messages.php:128
-#: squirrelmail/src/move_messages.php:157
+#: squirrelmail/src/move_messages.php:79
+#: squirrelmail/src/move_messages.php:114
+#: squirrelmail/src/move_messages.php:143
 msgid "No messages were selected."
 msgstr "îÉ ÏÄÎÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÎÅ ÂÙÌÏ ×ÙÂÒÁÎÏ."
 
@@ -521,112 +531,117 @@ msgstr "
 msgid "Theme"
 msgstr "÷ÎÅÛÎÉÊ ÷ÉÄ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:59
+#: squirrelmail/src/options_display.php:51
+#: squirrelmail/src/options_display.php:80
 msgid "Default"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:62
+#: squirrelmail/src/options_display.php:64
+msgid "Custom Stylesheet"
+msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÓÔÉÌØ"
+
+#: squirrelmail/src/options_display.php:83
 msgid "Language"
 msgstr "ñÚÙË"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:71
+#: squirrelmail/src/options_display.php:92
 msgid "Use Javascript"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ Javascript"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:74
+#: squirrelmail/src/options_display.php:95
 msgid "Autodetect"
 msgstr "ïÐÒÅÄÅÌÑÔØ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:75
+#: squirrelmail/src/options_display.php:96
 msgid "Always"
 msgstr "÷ÓÅÇÄÁ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:76
+#: squirrelmail/src/options_display.php:97
 #: squirrelmail/src/options_folder.php:122
 msgid "Never"
 msgstr "îÉËÏÇÄÁ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:94
+#: squirrelmail/src/options_display.php:115
 msgid "Mailbox Display Options"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ×ÉÄÁ ÐÁÐÏË"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:99
+#: squirrelmail/src/options_display.php:120
 msgid "Number of Messages to Index"
 msgstr "ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÄÌÑ ÉÎÄÅËÓÉÒÏ×ÁÎÉÑ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:107
+#: squirrelmail/src/options_display.php:128
 msgid "Enable Alternating Row Colors"
 msgstr "ðÏÄÓ×ÅÞÉ×ÁÔØ ËÁÖÄÏÅ ×ÔÏÒÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ?"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:114
+#: squirrelmail/src/options_display.php:135
 msgid "Enable Page Selector"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ×ÙÂÏÒ ÓÔÒÁÎÉÃÙ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:121
+#: squirrelmail/src/options_display.php:142
 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
 msgstr "íÁËÓÉÍÁÌØÎÏÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÓÔÒÁÎÉÃ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:128
+#: squirrelmail/src/options_display.php:149
 msgid "Message Display and Composition"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ×ÉÄÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:133
+#: squirrelmail/src/options_display.php:154
 msgid "Wrap Incoming Text At"
 msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÔÒÏËÉ × ÐÏÌÕÞÁÅÍÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÈ × ÐÏÚÉÃÉÉ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:141
+#: squirrelmail/src/options_display.php:162
 msgid "Size of Editor Window"
 msgstr "òÁÚÍÅÒ ÏÂÌÁÓÔÉ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:149
+#: squirrelmail/src/options_display.php:170
 msgid "Location of Buttons when Composing"
 msgstr "òÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ËÎÏÐÏË ÐÒÉ ÎÁÐÉÓÁÎÉÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:152
+#: squirrelmail/src/options_display.php:173
 msgid "Before headers"
 msgstr "ðÅÒÅÄ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁÍÉ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:153
+#: squirrelmail/src/options_display.php:174
 msgid "Between headers and message body"
 msgstr "íÅÖÄÕ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁÍÉ É ÔÅÌÏÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:154
+#: squirrelmail/src/options_display.php:175
 msgid "After message body"
 msgstr "ðÏÓÌÅ ÔÅÌÁ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:159
+#: squirrelmail/src/options_display.php:180
 msgid "Addressbook Display Format"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÁ ×ÉÄÁ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:162
+#: squirrelmail/src/options_display.php:183
 msgid "Javascript"
 msgstr "JavaScript"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:163
+#: squirrelmail/src/options_display.php:184
 msgid "HTML"
 msgstr "HTML"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:168
+#: squirrelmail/src/options_display.php:189
 msgid "Show HTML Version by Default"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ HTML-×ÅÒÓÉÀ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:175
+#: squirrelmail/src/options_display.php:196
 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
 msgstr "äÏÂÁ×ÌÑÔØ ÍÏÊ ÁÄÒÅÓ × ÐÏÌÅ \"ëÏÐÉÑ:\" ËÏÇÄÁ Ñ \"ïÔ×ÅÞÁÀ ×ÓÅÍ\""
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:182
+#: squirrelmail/src/options_display.php:203
 msgid "Enable Mailer Display"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÁÇÅÎÔ ÓÏÂÅÓÅÄÎÉËÁ (X-Mailer)"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:189
+#: squirrelmail/src/options_display.php:210
 msgid "Display Attached Images with Message"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ÐÏÌÕÞÅÎÎÙÅ ËÁÒÔÉÎËÉ ×ÍÅÓÔÅ Ó ÐÉÓØÍÏÍ"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:196
+#: squirrelmail/src/options_display.php:217
 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
 msgstr "äÏÂÁ×ÌÑÔØ ÓÓÙÌËÕ ÄÌÑ ÐÅÒÅÈÏÄÁ Ë \"×ÅÒÓÉÉ ÄÌÑ ÐÅÞÁÔÉ\""
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:203
+#: squirrelmail/src/options_display.php:224
 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
 msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ×ÅÒÓÉÀ ÐÒÉÇÏÄÎÕÀ ÄÌÑ ÒÁÓÐÅÞÁÔËÉ"
 
@@ -754,126 +769,135 @@ msgstr "12-
 msgid "24-hour clock"
 msgstr "24-ÞÁÓÏ×ÏÊ"
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:87
+#: squirrelmail/src/options_folder.php:190
+msgid "Memory Search"
+msgstr "éÓËÁÔØ × ÐÁÍÑÔÉ"
+
+#: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:102
+#: squirrelmail/src/options_folder.php:193
+msgid "Disabled"
+msgstr "÷ÙËÌÀÞÅÎÏ"
+
+#: squirrelmail/functions/page_header.php:126
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:62
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:34
 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:97
-#: squirrelmail/src/options.php:164 squirrelmail/src/options_highlight.php:61
+#: squirrelmail/src/options.php:165 squirrelmail/src/options_highlight.php:62
 #: squirrelmail/src/options_identities.php:58
 #: squirrelmail/src/options_order.php:48
 msgid "Options"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:112 squirrelmail/src/options.php:263
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:61
+#: squirrelmail/src/options.php:113 squirrelmail/src/options.php:264
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:62
 msgid "Message Highlighting"
 msgstr "ã×ÅÔÏ×ÏÅ ÷ÙÄÅÌÅÎÉÅ óÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:64
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:65
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:66
 msgid "New"
 msgstr "îÏ×ÏÅ ðÒÁ×ÉÌÏ"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:65
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:149
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:225
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:66
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:67
 msgid "Done"
 msgstr "úÁËÏÎÞÉÔØ"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:152
 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:148
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:73
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:74
 msgid "Edit"
 msgstr "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:86
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:87
 msgid "No highlighting is defined"
 msgstr "ðÒÁ×ÉÌ ÐÏÄÓ×ÅÔËÉ ÎÅ ÚÁÄÁÎÏ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:258
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:259
 msgid "Identifying name"
 msgstr "éÍÑ ÐÒÁ×ÉÌÁ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:272
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:273
 msgid "Color"
 msgstr "ã×ÅÔ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:276
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:277
 msgid "Dark Blue"
 msgstr "ôÅÍÎÏ-óÉÎÉÊ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:277
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:278
 msgid "Dark Green"
 msgstr "ôÅÍÎÏ-úÅÌÅÎÙÊ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:278
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:279
 msgid "Dark Yellow"
 msgstr "ôÅÍÎÏ-öÅÌÔÙÊ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:279
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:280
 msgid "Dark Cyan"
 msgstr "çÏÌÕÂÏÊ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:280
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:281
 msgid "Dark Magenta"
 msgstr "ôÅÍÎÏ-íÁÌÉÎÏ×ÙÊ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:281
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:282
 msgid "Light Blue"
 msgstr "ó×ÅÔÌÏ-çÏÌÕÂÏÊ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:282
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:283
 msgid "Light Green"
 msgstr "ó×ÅÔÌÏ-úÅÌÅÎÙÊ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:283
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:284
 msgid "Light Yellow"
 msgstr "öÅÌÔÙÊ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:284
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:285
 msgid "Light Cyan"
 msgstr "ñÒËÏ-çÏÌÕÂÏÊ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:285
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:286
 msgid "Light Magenta"
 msgstr "ñÒËÏ-íÁÌÉÎÏ×ÙÊ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:286
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:287
 msgid "Dark Gray"
 msgstr "ôÅÍÎÏ-óÅÒÙÊ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:287
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:288
 msgid "Medium Gray"
 msgstr "óÅÒÙÊ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:288
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:289
 msgid "Light Gray"
 msgstr "ó×ÅÔÌÏ-óÅÒÙÊ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:289
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:290
 msgid "White"
 msgstr "âÅÌÙÊ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:291
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:292
 msgid "Other:"
 msgstr "äÒÕÇÏÊ:"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:293
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:294
 msgid "Ex: 63aa7f"
 msgstr "îÁÐÒ: eeffff"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:91
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:327 squirrelmail/src/search.php:73
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:328 squirrelmail/src/search.php:118
 msgid "Cc"
 msgstr "ëÏÐÉÑ"
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:94
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:330
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:331
 msgid "To or Cc"
 msgstr "ëÏÍÕ ÉÌÉ ëÏÐÉÑ"
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:335
+#: squirrelmail/src/options_highlight.php:336
 msgid "Matches"
 msgstr "éÓËÁÔØ ÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÑ ×"
 
@@ -920,7 +944,7 @@ msgstr "
 msgid "Move Up"
 msgstr "ðÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ ×ÙÛÅ"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:124 squirrelmail/src/options.php:279
+#: squirrelmail/src/options.php:125 squirrelmail/src/options.php:280
 #: squirrelmail/src/options_order.php:48
 msgid "Index Order"
 msgstr "ðÏÒÑÄÏË ÉÎÄÅËÓÁÃÉÉ"
@@ -933,7 +957,7 @@ msgstr "
 msgid "Flags"
 msgstr "æÌÁÖËÉ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:569
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:587
 #: squirrelmail/src/options_order.php:59
 msgid "Size"
 msgstr "òÁÚÍÅÒ"
@@ -1031,31 +1055,31 @@ msgstr "
 msgid "Signature"
 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:100 squirrelmail/src/options.php:247
+#: squirrelmail/src/options.php:101 squirrelmail/src/options.php:248
 msgid "Personal Information"
 msgstr "ìÉÞÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:106 squirrelmail/src/options.php:255
+#: squirrelmail/src/options.php:107 squirrelmail/src/options.php:256
 msgid "Display Preferences"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ×ÉÄÁ"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:118 squirrelmail/src/options.php:271
+#: squirrelmail/src/options.php:119 squirrelmail/src/options.php:272
 msgid "Folder Preferences"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ðÁÐÏË"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:231
+#: squirrelmail/src/options.php:232
 msgid "Successfully Saved Options"
 msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:235
+#: squirrelmail/src/options.php:236
 msgid "Refresh Folder List"
 msgstr "ÏÂÎÏ×ÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÐÁÐÏË"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:237
+#: squirrelmail/src/options.php:238
 msgid "Refresh Page"
 msgstr "ïÂÎÏ×ÉÔØ ÓÔÒÁÎÉÃÕ"
 
-#: squirrelmail/src/options.php:249
+#: squirrelmail/src/options.php:250
 msgid ""
 "This contains personal information about yourself such as your name, your "
 "email address, etc."
@@ -1063,7 +1087,7 @@ msgstr ""
 "úÄÅÓØ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ ÌÉÞÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÓÅÂÅ: ÉÍÑ, ÆÁÍÉÌÉÀ, ÁÄÒÅÓ "
 "ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ ÐÏÞÔÙ, ÉÔÄ."
 
-#: squirrelmail/src/options.php:257
+#: squirrelmail/src/options.php:258
 msgid ""
 "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
 "you, such as the colors, the language, and other settings."
@@ -1071,7 +1095,7 @@ msgstr ""
 "úÄÅÓØ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ ËÁË SquirrelMail ×ÙÇÌÑÄÉÔ × ×ÁÛÅÍ ÂÒÁÕÚÅÒÅ -- ×Ù "
 "ÍÏÖÅÔÅ ÉÚÍÅÎÉÔØ Ã×ÅÔÁ, ÑÚÙË, É ÐÒÏÞÉÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ."
 
-#: squirrelmail/src/options.php:265
+#: squirrelmail/src/options.php:266
 msgid ""
 "Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
 "colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
@@ -1081,169 +1105,178 @@ msgstr ""
 "ÏÔ ÎÁÓÔÒÏÅË. üÔÏ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ Ó ÌÅÇËÏÓÔØÀ ÏÔÓÌÅÖÉ×ÁÔØ ×ÁÖÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÔ "
 "ÐÒÏÞÉÈ, ÏÓÏÂÅÎÎÏ ÐÒÉ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÉ ÓÐÉÓËÏ× ÒÁÓÓÙÌËÉ."
 
-#: squirrelmail/src/options.php:273
+#: squirrelmail/src/options.php:274
 msgid ""
 "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
 msgstr "úÄÅÓØ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ ÒÁÚÎÙÅ ÐÁÐËÉ × ×ÁÛÅÍ ÑÝÉËÅ."
 
-#: squirrelmail/src/options.php:281
+#: squirrelmail/src/options.php:282
 msgid ""
 "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
 "headers in any order you want."
 msgstr "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÍÅÎÑÔØ ÒÁÓÐÏÌÏÖÅÎÉÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ× × ÔÁÂÌÉÃÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ."
 
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:86
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_main.php:31
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:37
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:78
+msgid "Message not printable"
+msgstr "îÅÐÅÞÁÔÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
+
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:107
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_main.php:15
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:21
 msgid "Printer Friendly"
 msgstr "÷ÅÒÓÉÑ ÄÌÑ ÐÅÞÁÔÉ"
 
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:94
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:115
 msgid "CC"
 msgstr "ëÏÐÉÑ"
 
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:52
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:36
 msgid "Print"
 msgstr "ðÅÞÁÔÁÔØ"
 
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:53
+#: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:37
 msgid "Close Window"
 msgstr "úÁËÒÙÔØ ÏËÎÏ"
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:118
+#: squirrelmail/src/read_body.php:102
 msgid "View Printable Version"
 msgstr "÷ÅÒÓÉÑ ÄÌÑ ÐÅÞÁÔÉ"
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:171
+#: squirrelmail/src/read_body.php:154
 msgid "Viewing Full Header"
 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ×ÓÅÈ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ× ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:306
+#: squirrelmail/src/read_body.php:290
 msgid "more"
 msgstr "ÂÏÌØÛÅ"
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:307
+#: squirrelmail/src/read_body.php:291
 msgid "less"
 msgstr "ÍÅÎØÛÅ"
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:453
+#: squirrelmail/src/read_body.php:465
 msgid "Message List"
 msgstr "óÐÉÓÏË ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:464
+#: squirrelmail/src/read_body.php:477
 msgid "Resume Draft"
 msgstr "÷ÏÚÏÂÎÏ×ÉÔØ ÒÁÂÏÔÕ ÎÁÄ ÞÅÒÎÏ×ÉËÏÍ"
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:499
+#: squirrelmail/src/read_body.php:514
 msgid "Forward"
 msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔØ"
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:502
+#: squirrelmail/src/read_body.php:519
 msgid "Reply"
 msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ"
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:505
+#: squirrelmail/src/read_body.php:524
 msgid "Reply All"
 msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ ÷ÓÅÍ"
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:526 squirrelmail/src/read_body.php:528
+#: squirrelmail/src/read_body.php:548 squirrelmail/src/read_body.php:551
 msgid "View Full Header"
 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒÅÔØ ×ÓÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ"
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:551
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:107
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:32
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:35
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:93
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:106
+#: squirrelmail/src/read_body.php:574
 msgid "Date:"
 msgstr "äÁÔÁ:"
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:607
+#: squirrelmail/src/read_body.php:628
 msgid "Mailer"
 msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ áÇÅÎÔ"
 
-#: squirrelmail/functions/auth.php:44 squirrelmail/src/redirect.php:95
-#: squirrelmail/src/redirect.php:99
+#: squirrelmail/functions/auth.php:29 squirrelmail/src/redirect.php:60
+#: squirrelmail/src/redirect.php:64
 msgid "You must be logged in to access this page."
 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ××ÅÄÉÔÅ ÌÏÇÉΠɠÐÁÒÏÌØ ÞÔÏÂÙ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÄÏÓÔÕÐ."
 
-#: squirrelmail/functions/auth.php:45 squirrelmail/src/redirect.php:100
+#: squirrelmail/functions/auth.php:30 squirrelmail/src/redirect.php:65
 msgid "Go to the login page"
 msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ ËÏ ×ÈÏÄÎÏÊ ÓÔÒÁÎÉÃÅ"
 
-#: squirrelmail/src/redirect.php:120 squirrelmail/src/redirect.php:124
+#: squirrelmail/src/redirect.php:85 squirrelmail/src/redirect.php:89
 msgid "There was an error contacting the mail server."
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ Ó×ÑÚÉ Ó ÐÏÞÔÏ×ÙÍ ÓÅÒ×ÅÒÏÍ."
 
-#: squirrelmail/src/redirect.php:125
+#: squirrelmail/src/redirect.php:90
 msgid "Contact your administrator for help."
 msgstr "ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó ÷ÁÛÉÍ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÏÍ."
 
-#: squirrelmail/src/search.php:69
+#: squirrelmail/src/search.php:114
 msgid "Body"
 msgstr "ôÅÌÏ"
 
-#: squirrelmail/src/search.php:70
+#: squirrelmail/src/search.php:115
 msgid "Everywhere"
 msgstr "÷ÅÚÄÅ"
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:75 squirrelmail/src/signout.php:83
+#: squirrelmail/functions/page_header.php:114 squirrelmail/src/signout.php:84
 msgid "Sign Out"
 msgstr "úÁËÏÎÞÉÔØ ÓÅÁÎÓ"
 
-#: squirrelmail/src/signout.php:89
+#: squirrelmail/src/signout.php:90
 msgid "You have been successfully signed out."
 msgstr "óÅÁÎÓ ÒÁÂÏÔÙ ÚÁËÏÎÞÅÎ."
 
-#: squirrelmail/src/signout.php:91
+#: squirrelmail/src/signout.php:92
 msgid "Click here to log back in."
 msgstr "ëÌÉËÎÉÔÅ ÚÄÅÓØ ÞÔÏÂÙ ×ÏÊÔÉ × ÓÉÓÔÅÍÕ ÓÎÏ×Á."
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:46
+#: squirrelmail/src/vcard.php:30
 msgid "Viewing a Business Card"
 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ×ÉÚÉÔËÉ"
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:108 squirrelmail/src/vcard.php:169
+#: squirrelmail/src/vcard.php:86 squirrelmail/src/vcard.php:146
 msgid "Title"
 msgstr "óÌÕÖÅÂÎÙÊ ÞÉÎ"
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:109
+#: squirrelmail/src/vcard.php:87
 msgid "Email"
 msgstr "E-mail"
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:110 squirrelmail/src/vcard.php:163
+#: squirrelmail/src/vcard.php:88 squirrelmail/src/vcard.php:138
 msgid "Web Page"
 msgstr "WWW-ÓÔÒÁÎÉÃÁ"
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:111 squirrelmail/src/vcard.php:172
+#: squirrelmail/src/vcard.php:89 squirrelmail/src/vcard.php:150
 msgid "Organization / Department"
 msgstr "ëÏÍÐÁÎÉÑ / ïÔÄÅÌ"
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:112 squirrelmail/src/vcard.php:166
+#: squirrelmail/src/vcard.php:90 squirrelmail/src/vcard.php:142
 msgid "Address"
 msgstr "áÄÒÅÓ"
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:113 squirrelmail/src/vcard.php:179
+#: squirrelmail/src/vcard.php:91 squirrelmail/src/vcard.php:159
 msgid "Work Phone"
 msgstr "òÁÂÏÞÉÊ ÔÅÌÅÆÏÎ"
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:114 squirrelmail/src/vcard.php:182
+#: squirrelmail/src/vcard.php:92 squirrelmail/src/vcard.php:163
 msgid "Home Phone"
 msgstr "äÏÍÁÛÎÉÊ ÔÅÌÅÆÏÎ"
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:115 squirrelmail/src/vcard.php:185
+#: squirrelmail/src/vcard.php:93 squirrelmail/src/vcard.php:167
 msgid "Cellular Phone"
 msgstr "íÏÂÉÌØÎÙÊ ÔÅÌÅÆÏÎ"
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:116 squirrelmail/src/vcard.php:188
+#: squirrelmail/src/vcard.php:94 squirrelmail/src/vcard.php:171
 msgid "Fax"
 msgstr "æÁËÓ"
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:117 squirrelmail/src/vcard.php:191
+#: squirrelmail/src/vcard.php:95 squirrelmail/src/vcard.php:175
 msgid "Note"
 msgstr "úÁÍÅÔËÁ"
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:149
+#: squirrelmail/src/vcard.php:124
 msgid "Add to Addressbook"
 msgstr "äÏÂÁ×ÉÔØ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ"
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:176
+#: squirrelmail/src/vcard.php:155
 msgid "Title & Org. / Dept."
 msgstr "þÉΠɠËÏÍÐÁÎÉÑ / ïÔÄÅÌ"
 
@@ -1363,40 +1396,47 @@ msgid "Nickname contains illegal characters"
 msgstr "îÉËÎÅÊÍ ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÅ ÓÉÍ×ÏÌÙ"
 
 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:116
-#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:140
-#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:164
+#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:141
+#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:166
 msgid "view"
 msgstr "ÐÒÏÓÍÏÔÒÅÔØ"
 
-#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:180
+#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:183
 msgid "Business Card"
 msgstr "÷ÉÚÉÔËÁ"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:91
+#: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:48
 msgid "Sunday"
 msgstr "÷ÏÓËÒÅÓÅÎØÅ"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:94
+#: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:49
 msgid "Monday"
 msgstr "ðÏÎÅÄÅÌØÎÉË"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:97
+#: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:50
 msgid "Tuesday"
 msgstr "÷ÔÏÒÎÉË"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:100
+#: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:51
 msgid "Wednesday"
 msgstr "óÒÅÄÁ"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:103
+#: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:52
 msgid "Thursday"
 msgstr "þÅÔ×ÅÒÇ"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:106
+#: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:53
 msgid "Friday"
 msgstr "ðÑÔÎÉÃÁ"
 
 #: squirrelmail/functions/date.php:109
+#: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:54
 msgid "Saturday"
 msgstr "óÕÂÂÏÔÁ"
 
@@ -1448,43 +1488,62 @@ msgstr "
 msgid "December"
 msgstr "äÅËÁÂÒØ"
 
-#: squirrelmail/functions/date.php:178
+#: squirrelmail/functions/date.php:180
 msgid "D, F j, Y g:i a"
 msgstr "D, j F Y G:i"
 
-#: squirrelmail/functions/date.php:180
+#: squirrelmail/functions/date.php:182
 msgid "D, F j, Y G:i"
 msgstr "D, j F Y G:i"
 
-#: squirrelmail/functions/date.php:202
+#: squirrelmail/functions/date.php:204
 msgid "g:i a"
 msgstr "G:i"
 
-#: squirrelmail/functions/date.php:204
+#: squirrelmail/functions/date.php:206
 msgid "G:i"
 msgstr "G:i"
 
-#: squirrelmail/functions/date.php:209
+#: squirrelmail/functions/date.php:211
 msgid "D, g:i a"
 msgstr "D, G:i"
 
-#: squirrelmail/functions/date.php:211
+#: squirrelmail/functions/date.php:213
 msgid "D, G:i"
 msgstr "D, G:i"
 
-#: squirrelmail/functions/date.php:215
+#: squirrelmail/functions/date.php:217
 msgid "M j, Y"
 msgstr "j M Y"
 
-#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:83
-#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:86
-#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:205
+#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:59
+#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:66
+#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:104
+#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:107
+#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:241
 #, c-format
 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÎÁÓÔÒÏÅË (%s). òÁÂÏÔÁ ÐÒÅËÒÁÝÅÎÁ."
 
+#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:377
+#: squirrelmail/functions/prefs.php:268
+#, c-format
+msgid "Error creating directory %s."
+msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ÄÉÒÅËÔÏÒÉÉ %s."
+
+#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:378
+#: squirrelmail/functions/prefs.php:269
+msgid "Could not create hashed directory structure!"
+msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÈÜÛ-ÄÉÒÅËÔÏÒÉÉ!"
+
+#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:379
+#: squirrelmail/functions/prefs.php:171 squirrelmail/functions/prefs.php:176
+#: squirrelmail/functions/prefs.php:270
+msgid "Please contact your system administrator and report this error."
+msgstr "ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó ÷ÁÛÉÍ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÏÍ."
+
 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:23
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:206
+#: squirrelmail/functions/imap_general.php:224
 msgid "Unknown user or password incorrect."
 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÅ ÌÏÇÉΠÉÌÉ ÐÁÒÏÌØ."
 
@@ -1507,192 +1566,238 @@ msgstr "SquirrelMail 
 msgid "Click here to return to %s"
 msgstr "îÁÖÍÉÔÅ ÚÄÅÓØ ÞÔÏÂÙ ×ÅÒÎÕÔØÓÑ × %s"
 
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:119
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:132
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:140
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:159
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:168
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:280
+#: squirrelmail/functions/imap_general.php:136
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:119
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:127
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:146
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:155
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:268
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:89
 msgid "ERROR : Could not complete request."
 msgstr "ïûéâëá: ÚÁÐÒÏÓ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÚÁ×ÅÒÛÅÎ."
 
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:121
+#: squirrelmail/functions/imap_general.php:138
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:91
 msgid "Reason Given: "
 msgstr "ðÒÉÞÉÎÁ: "
 
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:128
+#: squirrelmail/functions/imap_general.php:145
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:98
 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
 msgstr "ïûéâëá: îÅ×ÅÒÎÏ ÏÆÏÒÍÌÅÎÎÙÊ ÚÁÐÒÏÓ."
 
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:130
+#: squirrelmail/functions/imap_general.php:147
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:100
 msgid "Server responded: "
 msgstr "óÅÒ×ÅÒ ×ÅÒÎÕÌ: "
 
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:166
+#: squirrelmail/functions/imap_general.php:183
 #, c-format
 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ Ó×ÑÚÉ Ó IMAP-ÓÅÒ×ÅÒÏÍ: %s."
 
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:183
+#: squirrelmail/functions/imap_general.php:199
 #, c-format
 msgid "Bad request: %s"
 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÏÆÏÒÍÌÅÎÎÙÊ ÚÁÐÒÏÓ: %s"
 
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:185
+#: squirrelmail/functions/imap_general.php:201
 #, c-format
 msgid "Unknown error: %s"
 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ÏÛÉÂËÁ: %s"
 
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:187
+#: squirrelmail/functions/imap_general.php:203
 msgid "Read data:"
 msgstr "þÔÅÎÉÅ ÄÁÎÎÙÈ:"
 
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:134
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:161
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:282
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:121
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:148
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:270
 msgid "Unknown response from IMAP server: "
 msgstr "óÔÒÁÎÎÙÊ ÏÔ×ÅÔ ÐÏÌÕÞÅΠÏÔ IMAP-ÓÅÒ×ÅÒÁ: "
 
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:142
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:129
 msgid "Unknown message number in reply from server: "
 msgstr "óÔÒÁÎÎÙÊ ÎÏÍÅÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÔ×ÅÔÅ ÓÅÒ×ÅÒÁ: "
 
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:170
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:157
 msgid "Unknown messagenumber in reply from server: "
 msgstr "óÔÒÁÎÎÙÊ ÎÏÍÅÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÏÔ×ÅÔÅ ÓÅÒ×ÅÒÁ: "
 
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:179
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:208
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:452
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:502
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:876
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:166
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:195
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:440
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:495
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:894
 msgid "(no subject)"
 msgstr "(ÎÅÔ ÚÁÇÏÌÏ×ËÁ)"
 
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:180
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:167
 msgid "Unknown Sender"
 msgstr "éÎËÏÇÎÉÔÏ"
 
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:233
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:222
 msgid "No To Address"
 msgstr "îÅÔ \"ëÏÍÕ\""
 
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:505
+#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:498
 msgid "(unknown sender)"
 msgstr "(ÉÎËÏÇÎÉÔÏ)"
 
-#: squirrelmail/functions/imap_search.php:62
+#: squirrelmail/functions/imap_search.php:61
 msgid "No Messages Found"
 msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÊ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ"
 
-#: squirrelmail/functions/imap_search.php:150
+#: squirrelmail/functions/imap_search.php:151
 msgid "Found"
 msgstr "îÁÊÄÅÎÏ"
 
-#: squirrelmail/functions/imap_search.php:150
+#: squirrelmail/functions/imap_search.php:151
 msgid "messages"
 msgstr "ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:409
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:427
 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
 msgstr "üôá ðáðëá ðõóôá"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:493
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:511
 msgid "Move Selected To:"
 msgstr "ðÏÍÅÓÔÉÔØ ×ÙÄÅÌÅÎÎÙÅ ×:"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:496
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:514
 msgid "Transform Selected Messages"
 msgstr "ðÏÍÅÔÉÔØ ×ÙÄÅÌÅÎÎÙÅ ËÁË"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:512
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:530
 msgid "Move"
 msgstr "ðÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:516
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:534
 msgid "Expunge"
 msgstr "ïÞÉÓÔÉÔØ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:516
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:534
 msgid "mailbox"
 msgstr "ÐÁÐËÁ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:518
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:536
 msgid "Read"
 msgstr "ðÒÏÞÉÔÁÎÎÙe"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:519
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:537
 msgid "Unread"
 msgstr "îÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙe"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:615
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:633
 msgid "Toggle All"
 msgstr "÷ÙÄÅÌÉÔØ ×ÓÅ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:637
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:655
 msgid "Unselect All"
 msgstr "óÎÑÔØ ×ÙÄÅÌÅÎÉÅ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:639
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:657
 msgid "Select All"
 msgstr "÷ÙÄÅÌÉÔØ ×ÓÅ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:656
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:674
 #, c-format
 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ: ÏÔ <b>%s</b> ÄÏ <b>%s</b> (%s ×ÓÅÇÏ)"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:658
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:676
 #, c-format
 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
 msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ: <b>%s</b> (1 ×ÓÅÇÏ)"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:843
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:861
 msgid "Paginate"
 msgstr "òÁÚÂÉÔØ ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÙ"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:850
+#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:868
 msgid "Show All"
 msgstr "ðÏËÁÚÁÔØ ×ÓÅ"
 
-#: squirrelmail/functions/mime.php:647
+#: squirrelmail/functions/mime.php:370
+msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
+msgstr ""
+"ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ ÒÁÓËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ ÓÔÒÕËÔÕÒÕ. ïÔÐÒÁ×ØÔÅ "
+"ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ Ï ÏÛÉÂËÅ Á×ÔÏÒÁÍ!"
+
+#: squirrelmail/functions/mime.php:431
+msgid ""
+"Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
+"is malformed. Please help us making future versions better by submitting "
+"this message to the developers knowledgebase!"
+msgstr ""
+"ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÔÅÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ. óËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ ÜÔÏ ÉÚ-ÚÁ ÔÏÇÏ, ÞÔÏ "
+"ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔ ÎÅ×ÅÒÎÏÅ ÆÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ. óÏÏÂÝÉÔÅ Ï ÄÁÎÎÏÊ ÏÛÉÂËÅ Á×ÔÏÒÁÍ "
+"ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ ÞÔÏÂÙ × ÂÕÄÕÝÅÍ ÜÔÏ ÂÙÌÏ ÉÓÐÒÁ×ÌÅÎÏ."
+
+#: squirrelmail/functions/mime.php:433
+msgid "Response:"
+msgstr "ïÔ×ÅÔ:"
+
+#: squirrelmail/functions/mime.php:434
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:113
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:38
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:101
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:114
+msgid "Message:"
+msgstr "óÏÏÂÝÅÎÉÅ:"
+
+#: squirrelmail/functions/mime.php:435
+msgid "FETCH line:"
+msgstr "FETCH ÓÔÒÏËÁ:"
+
+#: squirrelmail/functions/mime.php:649
 msgid "Attachments"
 msgstr "÷ÓÔÁ×ËÉ"
 
-#: squirrelmail/functions/mime.php:686
+#: squirrelmail/functions/mime.php:688
 msgid "download"
 msgstr "ÚÁÇÒÕÚÉÔØ"
 
-#: squirrelmail/functions/mime.php:955
+#: squirrelmail/functions/mime.php:967
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:53
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:111
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:36
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:71
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:99
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:112
 msgid "Title:"
 msgstr "úÁÇÏÌÏ×ÏË:"
 
+#: squirrelmail/functions/mime.php:1137
+msgid "sec_remove_eng.png"
+msgstr "sec_remove_ru.png"
+
 #: squirrelmail/functions/options.php:167
 #, c-format
 msgid "Option Type '%s' Not Found"
 msgstr "ïÐÃÉÑ '%s' ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÁ"
 
 #: squirrelmail/functions/options.php:253
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:51
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:134
 msgid "Yes"
 msgstr "äÁ"
 
 #: squirrelmail/functions/options.php:258
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:58
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:141
 msgid "No"
 msgstr "îÅÔ"
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:72
+#: squirrelmail/functions/page_header.php:108
 msgid "Current Folder"
 msgstr "ôÅËÕÝÁÑ ÐÁÐËÁ"
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:81
+#: squirrelmail/functions/page_header.php:120
 msgid "Compose"
 msgstr "îÏ×ÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:45
+#: squirrelmail/functions/prefs.php:46
 #, c-format
 msgid ""
 "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
@@ -1701,32 +1806,18 @@ msgstr ""
 "æÁÊÌ ÎÁÓÔÒÏÅË %s ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. úÁËÏÎÞÉÔÅ ÓÅÁÎÓ, ÚÁÔÅÍ ÎÁÞÎÉÔÅ ÅÇÏ ÓÎÏ×Á "
 "ÞÔÏÂÙ ×ÏÓÓÏÚÄÁÔØ ÆÁÊÌ. "
 
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:167 squirrelmail/functions/prefs.php:172
+#: squirrelmail/functions/prefs.php:169 squirrelmail/functions/prefs.php:174
 msgid "Error opening "
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÏÔËÒÙÔÉÉ "
 
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:168
+#: squirrelmail/functions/prefs.php:170
 msgid "Default preference file not found!"
 msgstr "äÅÆÏÌÔÎÙÊ ÆÁÊÌ ÎÁÓÔÒÏÅË ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ!"
 
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:169 squirrelmail/functions/prefs.php:174
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:268
-msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr "ó×ÑÖÉÔÅÓØ Ó ÷ÁÛÉÍ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÏÍ."
-
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:173
+#: squirrelmail/functions/prefs.php:175
 msgid "Could not create initial preference file!"
 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ ÎÁÓÔÒÏÅË!"
 
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:266
-#, c-format
-msgid "Error creating directory %s."
-msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ÄÉÒÅËÔÏÒÉÉ %s."
-
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:267
-msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÏÐÙÔËÅ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÈÜÛ-ÄÉÒÅËÔÏÒÉÉ!"
-
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:360
 msgid ""
 "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
@@ -1817,54 +1908,65 @@ msgstr ""
 
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:456
 msgid ""
+"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
+"cgi scripts. (planned)."
+msgstr "âåóðìáôîï - óÅÒ×ÅÒÁ Ó ÐÌÏÈÏ ÎÁÓÔÒÏÅÎÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÏÊ cgi-ÓËÒÉÐÔÏ×, ËÏÔÏÒÙÅ"
+"ÐÏÚ×ÏÌÑÀÔ ÏÔÐÒÁ×ÌÑÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÞÅÒÅÚ ×ÅÂ-ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ. ïÔ Osirusoft"
+
+#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:464
+msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
+msgstr "âåóðìáôîï - óÐÉÓÏË ÎÅÚÁÝÉÝÅÎÎÙÈ ðÒÏËÓÉ-ÓÅÒ×ÅÒÏ× ÏÔ Osirusoft."
+
+#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:472
+msgid ""
 "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
 "false positives than ORBS did though."
 msgstr ""
 "âåóðìáôîï - ORDB ÜÔÏ ÚÁÍÅÎÁ ÕÛÅÄÛÅÍÕ × ÎÅÂÙÔÉÅ ÓÅÒ×ÅÒÕ ORBS. éÎÏÇÄÁ ÒÁÂÏÔÁÅÔ "
 "ÄÁÖÅ ÌÕÞÛÅ ORBS."
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:464
+#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:480
 msgid "FREE - Another ORBS replacement (just the INPUTS database used here)."
 msgstr "âåóðìáôîï - åÝÅ ÏÄÎÁ ÚÁÍÅÎÁ ÂÙ×ÛÅÍÕ ORBS (ÂÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ INPUTS). "
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:472
+#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:488
 msgid "FREE - Another ORBS replacement (just the OUTPUTS database used here)."
 msgstr "âåóðìáôîï - É ÅÝÅ ÏÄÎÁ ÚÁÍÅÎÁ ORBS (ÂÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ OUTPUTS)."
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:480
+#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:496
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
 msgstr "âåóðìáôîï - Five-Ten-sg.com - óÐÉÓÏË ÓÅÒ×ÅÒÏ× ÒÁÓÓÙÌÁÀÝÉÈ ÓÐÁÍ."
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:488
+#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:504
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
 msgstr "âåóðìáôîï - Five-Ten-sg.com - óÐÉÓÏË ÓÐÁÍÑÝÉÈ ÓÅÒ×ÅÒÏ× ÄÏÚ×ÏÎÁ."
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:496
+#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:512
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
 msgstr ""
 "âåóðìáôîï - Five-Ten-sg.com - óÅÒ×ÅÒÁ ÒÁÓÓÙÌËÉ ËÏÔÏÒÙÅ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÀÔ ÎÅ "
 "ÓÐÒÁÛÉ×ÁÑ."
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:504
+#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:520
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
 msgstr ""
 "âåóðìáôîï - Five-Ten-sg.com - ðÒÏÞÉÅ ÓÅÒ×ÅÒÁ ÉÍÅÀÝÉÅ ÏÔÎÏÛÅÎÉÅ Ë ÓÐÁÍÕ."
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:512
+#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:528
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
 msgstr "âåóðìáôîï - Five-Ten-sg.com - óÅÒ×ÅÒÁ ÏÔÓÙÌÁÀÝÉÅ ÓÐÁÍ ÎÁÐÒÑÍÕÀ."
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:520
+#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:536
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
 msgstr "âåóðìáôîï - Five-Ten-sg.com - óÅÒ×ÅÒÁ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÀÝÉÅ ÒÁÓÓÙÌËÉ ÓÐÁÍÁ."
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:528
+#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:544
 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
 msgstr ""
 "âåóðìáôîï - Five-Ten-sg.com - óÏÄÅÒÖÉÔ ÓÐÉÓÏË IP-ÁÄÒÅÓÏ× ÎÁ ËÏÔÏÒÙÈ "
 "ÄÅÊÓÔ×ÕÀÔ ×ÅÂ-ÆÏÒÍÙ"
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:536
+#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:552
 msgid ""
 "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
 "the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
@@ -1874,22 +1976,15 @@ msgstr ""
 "ÏÔËÒÙÔÙÈ ÐÅÒÅÓÙÌÝÉËÏ× ÚÁ ÐÒÅÄÅÌÁÍÉ óûá. îÁ Ó×ÏÅÍ ÓÁÊÔÅ ÏÎÉ ÎÅ ÒÅËÏÍÍÅÎÄÕÀÔ "
 "ÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÉÈ ÆÉÌØÔÒÁÍÉ."
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:544
-msgid ""
-"FREE - ORBL is another ORBS spinoff formed after ORBS shut down. May be "
-"SLOOOOOOW!"
-msgstr ""
-"âåóðìáôîï - ORBL ÜÔÏ ÅÝÅ ÏÄÎÁ ÚÁÍÅÎÁ ORBS, ÎÏ ÞÁÓÔÏ ÏÔ×ÅÞÁÅÔ ÏÞÅÎØ ÍÅÄÌÅÎÎÏ."
-
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:552
+#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:560
 msgid "FREE - orbz.gst-group.co.uk - Inputs only."
 msgstr "âåóðìáôîï - orbz.gst-group.co.uk - ÔÏÌØËÏ ÂÁÚÁ INPUTS"
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:560
+#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:568
 msgid "FREE - orbz.gst-group.co.uk - Outputs only."
 msgstr "âåóðìáôîï - orbz.gst-group.co.uk - ÔÏÌØËÏ ÂÁÚÁ OUTPUTS "
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:568
+#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:576
 msgid ""
 "FREE - orbz.gst-group.co.uk - mailservers that refuse or bounce email "
 "addressed to postmaster@<theirdomain>."
@@ -1897,7 +1992,7 @@ msgstr ""
 "âåóðìáôîï - orbz.gst-group.co.uk - ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÓÅÒ×ÅÒÁ ËÏÔÏÒÙÅ ÎÅ ÏÔ×ÅÞÁÀÔ ÉÌÉ "
 "ÏÔÓÙÌÁÀÔ ÏÂÒÁÔÎÏ ÐÏÞÔÕ ÐÏÓÌÁÎÎÕÀ ÎÁ postmaster@<ÉÈÄÏÍÅÎ>."
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:576
+#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:584
 #, c-format
 msgid ""
 "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
@@ -2053,11 +2148,11 @@ msgstr "
 msgid "OFF"
 msgstr "÷ÙËÌ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:46
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:31
 msgid "SpellChecker Options"
 msgstr "ïÐÃÉÉ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÐÒÁ×ÏÐÉÓÁÎÉÑ"
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:48
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:33
 msgid ""
 "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
 "choose which languages should be available to you when spell-checking."
@@ -2066,7 +2161,7 @@ msgstr ""
 "ÌÉÞÎÙÊ ÓÌÏ×ÁÒÉË, ÉÌÉ ÐÏÍÅÔÉÔØ ËÁËÉÅ ÑÚÙËÉ ×Ù ÖÅÌÁÅÔÅ ÉÍÅÔØ ÄÏÓÔÕÐÎÙÍÉ ÐÒÉ "
 "ÐÒÏ×ÅÒËÅ."
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:64
+#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:49
 msgid "Check Spelling"
 msgstr "ðÒÏ×ÅÒÉÔØ ðÒÁ×ÏÐÉÓÁÎÉÅ"
 
@@ -2405,6 +2500,7 @@ msgid ""
 "message:"
 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ËÏÔÏÒÙÊ ÓÌÏ×ÁÒØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÄÌÑ ÐÒÏ×ÅÒËÉ ÜÔÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ:"
 
+#: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:112
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod.php:44
 msgid "Go"
 msgstr "äÁÌØÛÅ"
@@ -3442,10 +3538,6 @@ msgstr "
 msgid "Use Sent Subfolders"
 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ Ó ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÍÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ (Sent)"
 
-#: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:102
-msgid "Disabled"
-msgstr "÷ÙËÌÀÞÅÎÏ"
-
 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:103
 msgid "Monthly"
 msgstr "ëÁÖÄÙÊ ÍÅÓÑÃ"
@@ -3462,78 +3554,228 @@ msgstr "
 msgid "Base Sent Folder"
 msgstr "ðÁÐËÁ Ó ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÎÙÍÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ (Sent)"
 
-#~ msgid "purge"
-#~ msgstr "ÏÞÉÓÔÉÔØ"
-
-#~ msgid "Use Javascript or HTML addressbook?"
-#~ msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ JavaScript ÉÌÉ HTML ÄÌÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ?"
-
-#~ msgid "Auto refresh folder list"
-#~ msgstr "á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÏÂÎÏ×ÌÑÔØ ÓÐÉÓÏË"
-
-#~ msgid "Yes, show me the HTML version of a mail message, if it is available."
-#~ msgstr "äÁ, Ñ ÈÏÞÕ ×ÉÄÅÔØ HTML-×ÅÒÓÉÀ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, ÅÓÌÉ ÏÎÁ ÄÏÓÔÕÐÎÁ."
-
-#~ msgid "Include Self"
-#~ msgstr "ôÁËÖÅ ÓÁÍÏÍÕ ÓÅÂÅ"
-
-#~ msgid "Don't remove me from the CC addresses when I use \"Reply All\""
-#~ msgstr ""
-#~ "îÅ ÕÄÁÌÑÔØ ÍÏÅ ÉÍÑ ÉÚ ÓÐÉÓËÁ ÁÄÒÅÓÁÔÏ× ËÏÇÄÁ Ñ ×ÙÂÉÒÁÀ \"ïÔ×ÅÔÉÔØ ÷ÓÅÍ\""
+#: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:74
+msgid "TODAY"
+msgstr "óåçïäîñ"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/day.php:79
+msgid "ADD"
+msgstr "äïâá÷éôø"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/day.php:93
+msgid "EDIT"
+msgstr "òåäáëôéòï÷áôø"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/day.php:95
+msgid "DEL"
+msgstr "õäáìéôø"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:31
+msgid "Start time:"
+msgstr "îÁÞÁÌÏ:"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:41
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:59
+msgid "Length:"
+msgstr "ðÒÏÄÏÌÖÉÔÅÌØÎÏÓÔØ:"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:47
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:65
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:97
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:110
+msgid "Priority:"
+msgstr "ðÒÉÏÒÉÔÅÔ:"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:61
+msgid "Set Event"
+msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÐÁÍÑÔËÕ"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:106
+msgid "Event Has been added!"
+msgstr "ðÁÍÑÔËÁ ÓÏÈÒÁÎÅÎÁ!"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:109
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:34
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:49
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:95
+msgid "Time:"
+msgstr "÷ÒÅÍÑ:"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:116
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:91
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:189
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:23
+msgid "Day View"
+msgstr "ïÔËÒÙÔØ äÅÎØ"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:31
+msgid "Do you really want to delete this event?"
+msgstr "÷ ÓÁÍÏÍ ÄÅÌÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÕ ÐÁÍÑÔËÕ?"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:89
+msgid "Event deleted!"
+msgstr "ðÁÍÑÔËÁ ÕÄÁÌÅÎÁ!"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:97
+msgid "Nothing to delete!"
+msgstr "îÅÞÅÇÏ ÕÄÁÌÑÔØ!"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:79
+msgid "Update Event"
+msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ ÐÁÍÑÔËÕ"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:91
+msgid "Do you really want to change this event from:"
+msgstr "÷ ÓÁÍÏÍ ÄÅÌÅ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÜÔÕ ÐÁÍÑÔËÕ Ó:"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:104
+msgid "to:"
+msgstr "ÎÁ:"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:187
+msgid "Event updated!"
+msgstr "ðÁÍÑÔËÁ ÓÏÈÒÁÎÅÎÁ!"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:21
+msgid "Month View"
+msgstr "ïÔËÒÙÔØ ÍÅÓÑÃ"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:34
+msgid "0 min."
+msgstr "0 ÍÉÎÕÔ"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:35
+msgid "15 min."
+msgstr "15 ÍÉÎÕÔ"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:36
+msgid "35 min."
+msgstr "35 ÍÉÎÕÔ"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:37
+msgid "45 min."
+msgstr "45 ÍÉÎÕÔ"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:38
+msgid "1 hr."
+msgstr "1 ÞÁÓ"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:39
+msgid "1.5 hr."
+msgstr "1.5 ÞÁÓÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:40
+msgid "2 hr."
+msgstr "2 ÞÁÓÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:41
+msgid "2.5 hr."
+msgstr "2.5 ÞÁÓÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:42
+msgid "3 hr."
+msgstr "3 ÞÁÓÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:43
+msgid "3.5 hr."
+msgstr "3.5 ÞÁÓÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:44
+msgid "4 hr."
+msgstr "4 ÞÁÓÁ"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:45
+msgid "5 hr."
+msgstr "5 ÞÁÓÏ×"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:46
+msgid "6 hr."
+msgstr "6 ÞÁÓÏ×"
+
+#: squirrelmail/plugins/calendar/setup.php:21
+msgid "Calendar"
+msgstr "ëÁÌÅÎÄÁÒØ"
+
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:19
+msgid "Mailinglist"
+msgstr "óÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ"
 
-#~ msgid "Don't use Trash"
-#~ msgstr "îÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÁÐËÕ Trash (ÍÕÓÏÒÎÁÑ ËÏÒÚÉÎÁ)"
-
-#~ msgid "Don't use Sent"
-#~ msgstr "îÅ ËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÐÁÐËÕ Sent"
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:25
+#, c-format
+msgid ""
+"This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
+"receive an emailed response at the address below."
+msgstr ""
+"äÁÎÎÁÑ ÏÐÅÒÁÃÉÑ ÏÔÐÒÁ×ÉÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s, Ó ÐÒÏÓØÂÏÊ ÐÒÉÓÌÁÔØ ÉÎÓÔÒÕËÃÉÉ ÐÏ "
+"ÏÂÒÁÝÅÎÉÀ Ó ÄÁÎÎÙÍ ÓÐÉÓËÏÍ ÒÁÓÓÙÌËÉ. ÷Ù ÐÏÌÕÞÉÔÅ ÏÔ×ÅÔ ÎÁ ÁÄÒÅÓ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ "
+"ÎÉÖÅ."
 
-#~ msgid "Collapseable folders"
-#~ msgstr "óÏÚÄÁÔØ ðÁÐËÕ"
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:28
+#, c-format
+msgid ""
+"This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
+"this list. You will be subscribed with the address below."
+msgstr ""
+"äÁÎÎÁÑ ÏÐÅÒÁÃÉÑ ÏÔÐÒÁ×ÉÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s Ó ÚÁÐÒÏÓÏÍ ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÷ÁÓ Ë ÄÁÎÎÏÍ ÓÐÉÓËÕ "
+"ÒÁÓÓÙÌËÉ. äÌÑ ÒÁÓÓÙÌËÉ ÂÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÁÄÒÅÓ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÎÉÖÅ."
 
-#~ msgid "Author's Name"
-#~ msgstr "éÍÑ á×ÔÏÒÁ"
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:31
+#, c-format
+msgid ""
+"This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
+"this list. It will try to unsubscribe the adress below."
+msgstr ""
+"äÁÎÎÁÑ ÏÐÅÒÁÃÉÑ ÏÔÐÒÁ×ÉÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ %s Ó ÚÁÐÒÏÓÏÍ ÕÄÁÌÉÔØ ÷ÁÛ ÁÄÒÅÓ ÉÚ ÓÐÉÓËÁ "
+"ÒÁÓÓÙÌËÉ. äÌÑ ÜÔÏÇÏ ÂÕÄÅÔ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÁÄÒÅÓ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÎÉÖÅ."
 
-#~ msgid "Use a signature?"
-#~ msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÏÄÐÉÓØ?"
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:79
+msgid "Send Mail"
+msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ"
 
-#~ msgid "Successfully saved display preferences!"
-#~ msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ×ÉÄÁ ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ!"
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:35
+msgid "Post to the list"
+msgstr "ïÔÐÒÁ×ÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ×ÓÅÍ ÐÏÄÐÉÓÞÉËÁÍ ÓÐÉÓËÁ"
 
-#~ msgid "Successfully saved folder preferences!"
-#~ msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÐÁÐÏË ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ!"
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:36
+msgid "List Archives"
+msgstr "áÒÈÉ× ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
 
-#~ msgid "(only Cc/Bcc)"
-#~ msgstr "(ÔÏÌØËÏ ËÏÐÉÑ/Bcc)"
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:37
+msgid "Contact Listowner"
+msgstr "ó×ÑÚÁÔØÓÑ Ó ËÏÏÒÄÉÎÁÔÏÒÏÍ ÓÐÉÓËÁ"
 
-#~ msgid "Viewing messages"
-#~ msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ"
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:39
+msgid "Reply to the list"
+msgstr "ïÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ ÐÏÄÐÉÓÞÉËÁÍ"
 
-#~ msgid "to"
-#~ msgstr "ÄÏ"
+#: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:90
+msgid "Mailinglist options:"
+msgstr "îÁÓÔÒÏÊËÉ ÓÐÉÓËÁ ÒÁÓÓÙÌÏË:"
 
-#~ msgid "total"
-#~ msgstr "×ÓÅÇÏ"
+#: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:159
+#: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:162
+msgid "Delete & Prev"
+msgstr "õÄÁÌÉÔØ É îÁÚÁÄ"
 
-#~ msgid "Folders created successfully!"
-#~ msgstr "ðÏÞÔÏ×ÙÊ ÑÝÉË ÓÏÚÄÁΠÂÌÁÇÏÐÏÌÕÞÎÏ!"
+#: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:165
+#: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:167
+msgid "Delete & Next"
+msgstr "õÄÁÌÉÔØ É ÷ÐÅÒÅÄ"
 
-#~ msgid ""
-#~ "In order for SquirrelMail to provide the full set of options you need to "
-#~ "create the special folders listed below.  Just click the check box and "
-#~ "hit the create button."
-#~ msgstr ""
-#~ "þÔÏÂÙ SquirrelMail ÍÏÇ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÔØ ÐÏÌÎÙÊ ÎÁÂÏÒ ÏÐÃÉÊ, ×ÁÍ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ "
-#~ "ÓÏÚÄÁÔØ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÈ ÐÁÐÏË. ðÒÏÓÔÏ ÏÔÍÅÔØÔÅ ÞÅËÂÏËÓ É ËÌÉËÎÉÔÅ "
-#~ "ËÎÏÐËÕ óÏÚÄÁÔØ."
+#: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:290
+msgid "delete_move_next:"
+msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ É ×ÐÅÒÅÄ:"
 
-#~ msgid "Create Sent"
-#~ msgstr "óÏÚÄÁÔØ ðÁÐËÕ Sent"
+#: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:296
+msgid "display at top"
+msgstr "ðÏËÁÚÙ×ÁÔØ ××ÅÒÈÕ"
 
-#~ msgid "Create Trash"
-#~ msgstr "óÏÚÄÁÔØ ðÁÐËÕ Trash"
+#: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:302
+#: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:314
+msgid "with move option"
+msgstr "Ó ÏÐÃÉÅÊ ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÉÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÄÒÕÇÕÀ ÐÁÐËÕ"
 
-#~ msgid "You must login first."
-#~ msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÓÎÁÞÁÌÁ ××ÅÄÉÔÅ ÌÏÇÉΠɠÐÁÒÏÌØ."
+#: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:308
+msgid "display at bottom"
+msgstr "ÐÏËÁÚÙ×ÁÔØ ×ÎÉÚÕ"
 
-#~ msgid "Addressbook %s is read-only"
-#~ msgstr "áÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ ÄÏÓÔÕÐÎÁ ÔÏÌØËÏ ÄÌÑ ÞÔÅÎÉÑ"