Hebrew locale is not he_HE, but he_IL
authortokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sat, 18 Jan 2003 09:05:11 +0000 (09:05 +0000)
committertokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sat, 18 Jan 2003 09:05:11 +0000 (09:05 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@4434 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

functions/i18n.php
locale/he_IL/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [new file with mode: 0644]
locale/he_IL/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [new file with mode: 0644]

index 3591d450b992b58477ce3aae6c45c1616818bf42..31721903dfa8b998f8190a2f02b5503b95020eb7 100644 (file)
@@ -1349,10 +1349,10 @@ $languages['ar']['NAME']    = 'Arabic';
 $languages['ar']['CHARSET'] = 'windows-1256';
 $languages['ar']['DIR']     = 'rtl';
 
-$languages['he_HE']['NAME']    = 'Hebrew';
-$languages['he_HE']['CHARSET'] = 'windows-1255';
-$languages['he_HE']['DIR']     = 'rtl';
-$languages['he']['ALIAS']      = 'he_HE';
+$languages['he_IL']['NAME']    = 'Hebrew';
+$languages['he_IL']['CHARSET'] = 'windows-1255';
+$languages['he_IL']['DIR']     = 'rtl';
+$languages['he']['ALIAS']      = 'he_IL';
 
 
 /* Detect whether gettext is installed. */
diff --git a/locale/he_IL/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo b/locale/he_IL/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6359873
Binary files /dev/null and b/locale/he_IL/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo differ
diff --git a/locale/he_IL/LC_MESSAGES/squirrelmail.po b/locale/he_IL/LC_MESSAGES/squirrelmail.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..581b5a6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,3300 @@
+# Hebrew translation
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# yoav <yoavb@zavit.net.il>, 2002.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: $Id$\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2002-05-03 13:21+0200\n"
+"Last-Translator: yoav <yoavb@zavit.net.il>\n"
+"Language-Team: HEBREW <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+msgid "Delivery error report"
+msgstr ""
+
+msgid "Undelivered Message Headers"
+msgstr ""
+
+msgid "(no subject)"
+msgstr "(ììà ðåùà)"
+
+msgid "Personal address book"
+msgstr "ñôø ëúåáåú àéùé"
+
+#, c-format
+msgid "Database error: %s"
+msgstr "ùâéàú îñã ðúåðéí: %s"
+
+msgid "Addressbook is read-only"
+msgstr "ñôø ëúåáåú äåà ì÷øéàä áìáã"
+
+#, c-format
+msgid "User '%s' already exist"
+msgstr "îùúîù '%s' ëáø ÷ééí"
+
+#, c-format
+msgid "User '%s' does not exist"
+msgstr "îùúîù '%s' àéðå ÷ééí"
+
+msgid "Global address book"
+msgstr "ñôø ëúåáåú ëììé"
+
+msgid "No such file or directory"
+msgstr "÷åáõ àå ñôøééä áùí æä àéðå ÷ééí"
+
+msgid "Open failed"
+msgstr "ôúéçä ðëùìä"
+
+msgid "Can not modify global address book"
+msgstr "ìà éëåì ìòãëï ñôø ëúåáåú ëììé"
+
+msgid "Not a file name"
+msgstr "ìà ùí ÷åáõ"
+
+#, fuzzy
+msgid "Write failed"
+msgstr "ôúéçä ðëùìä"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unable to update"
+msgstr "ùîåø \\ òãëï"
+
+msgid "Could not lock datafile"
+msgstr "ìà éëåì ìðòåì àú ÷åáõ äîéãò"
+
+msgid "Write to addressbook failed"
+msgstr "ëúéáä ìñôø ëúåáåú ðëùìä"
+
+msgid "Error initializing addressbook database."
+msgstr "ùâéàä áàúçåì îñã äðúåðéí ùì ñôø äëúåáåú."
+
+#, c-format
+msgid "Error opening file %s"
+msgstr "ùâéàä áôúéçú ÷åáõ %s"
+
+msgid "Error initializing global addressbook."
+msgstr "ùâéàä áàúçåì ñôø ëúåáåú ëììé."
+
+#, c-format
+msgid "Error initializing LDAP server %s:"
+msgstr "ùâéàä áàúçåì ùøú LDAP %s:"
+
+msgid "Invalid input data"
+msgstr "îéãò ÷ìè ùâåé"
+
+msgid "Name is missing"
+msgstr "ùí çñø"
+
+msgid "E-mail address is missing"
+msgstr "ãåà\"ì çñø"
+
+msgid "Nickname contains illegal characters"
+msgstr "ëéðåé îëéì úååéí ìà çå÷ééí"
+
+msgid "view"
+msgstr "äöâ"
+
+msgid "Business Card"
+msgstr "ëøèéñ áé÷åø"
+
+msgid "You must be logged in to access this page."
+msgstr "òìéê ìäëðñ ìîòøëú áëãé ìøàåú ãó æä."
+
+msgid "Sunday"
+msgstr "øàùåï"
+
+msgid "Monday"
+msgstr "ùðé"
+
+msgid "Tuesday"
+msgstr "ùìéùé"
+
+msgid "Wednesday"
+msgstr "øáéòé"
+
+msgid "Thursday"
+msgstr "çîéùé"
+
+msgid "Friday"
+msgstr "ùéùé"
+
+msgid "Saturday"
+msgstr "ùáú"
+
+msgid "January"
+msgstr "éðåàø"
+
+msgid "February"
+msgstr "ôáøåàø"
+
+msgid "March"
+msgstr "îøõ"
+
+msgid "April"
+msgstr "àôøéì"
+
+msgid "May"
+msgstr "îàé"
+
+msgid "June"
+msgstr "éåðé"
+
+msgid "July"
+msgstr "éåìé"
+
+msgid "August"
+msgstr "àåâåñè"
+
+msgid "September"
+msgstr "ñôèîáø"
+
+msgid "October"
+msgstr "àå÷èåáø"
+
+msgid "November"
+msgstr "ðåáîáø"
+
+msgid "December"
+msgstr "ãöîáø"
+
+msgid "D, F j, Y g:i a"
+msgstr "l, j F, Y a g:i"
+
+msgid "D, F j, Y G:i"
+msgstr "l, j F, Y G:i"
+
+msgid "g:i a"
+msgstr "a g:i"
+
+msgid "G:i"
+msgstr "G:i"
+
+msgid "D, g:i a"
+msgstr "l, a g:i"
+
+msgid "D, G:i"
+msgstr "l, G:i"
+
+msgid "M j, Y"
+msgstr "j M, Y"
+
+#, c-format
+msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
+msgstr "ùâéàú îñã ðúåðéí ùì ääâãøåú (%s). éåöà áöåøä àáðåøîìéú."
+
+msgid "Unknown user or password incorrect."
+msgstr "ùí îùúîù àå ñéñîà àéðí ðëåðéí."
+
+msgid "Click here to try again"
+msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìðñåú ùåá"
+
+#, c-format
+msgid "Click here to return to %s"
+msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìçæåø ì-%s"
+
+#, c-format
+msgid "%s Logo"
+msgstr "ìåâå ùì %s"
+
+#, c-format
+msgid "SquirrelMail version %s"
+msgstr "SquirrelMail âéøñà %s"
+
+msgid "By the SquirrelMail Development Team"
+msgstr "ò\"é öååú äôéúåç ùì SquirrelMail"
+
+msgid "ERROR"
+msgstr "ùâéàä"
+
+msgid "Go to the login page"
+msgstr "ìê ìãó äëðéñä"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
+"default preference file."
+msgstr ""
+"÷åáõ ääâãøåú, %s, àéðå ÷ééí. äúðú÷, åäëðñ îçãù áëãé ìéöåø ÷åáõ äâãøåú áøéøú "
+"îçãù."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
+"to resolve this issue."
+msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
+"to resolve this issue."
+msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
+
+#, c-format
+msgid "Error opening %s"
+msgstr "ùâéàä áôúéçú %s"
+
+#, fuzzy
+msgid "Default preference file not found or not readable!"
+msgstr "÷åáõ äâãøåú áøéøú îçãì ìà ðîöà!"
+
+msgid "Please contact your system administrator and report this error."
+msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
+
+msgid "Could not create initial preference file!"
+msgstr "ìà éëåì ìéöåø ÷åáõ äâãøåú øàùåðé!"
+
+#, c-format
+msgid "%s should be writable by user %s"
+msgstr "äîùúîù %s æ÷å÷ ìäøùàåú ëúéáä òì %s"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
+"to resolve this issue."
+msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
+"to resolve this issue."
+msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
+
+msgid ""
+"You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
+"(using configure option --with-mbstring)."
+msgstr ""
+
+msgid "ERROR : No available imapstream."
+msgstr ""
+
+msgid "ERROR : Could not complete request."
+msgstr "ùâéàä: ìà éëåì ìäùìéí á÷ùä."
+
+msgid "Query:"
+msgstr "á÷ùä:"
+
+msgid "Reason Given: "
+msgstr "ñéáä:"
+
+msgid "ERROR : Bad or malformed request."
+msgstr "ùâéàä: á÷ùä ùâåéä."
+
+msgid "Server responded: "
+msgstr "äùøú äùéá:"
+
+#, c-format
+msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
+msgstr "ùâéàä áäúçáøåú ìùøú IMAP: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Bad request: %s"
+msgstr "á÷ùä ùâåéä: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Unknown error: %s"
+msgstr "ùâéàä ìà éãåòä: %s"
+
+msgid "Read data:"
+msgstr "îéãò ð÷øà:"
+
+#, fuzzy
+msgid "ERROR : Could not append message to"
+msgstr "ùâéàä: ìà éëåì ìäùìéí á÷ùä."
+
+#, fuzzy
+msgid "Solution: "
+msgstr "äöòåú:"
+
+msgid ""
+"Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
+"folder."
+msgstr ""
+
+msgid "INBOX"
+msgstr "ãåàø ðëðñ"
+
+msgid "Unknown response from IMAP server: "
+msgstr "úùåáä ìà éãåòä îùøú IMAP: "
+
+msgid "Unknown message number in reply from server: "
+msgstr "îñôø ìà éãåò ùì äåãòä áúùåáä îäùøú: "
+
+msgid "Unknown Sender"
+msgstr "ùåìç ìà éãåò"
+
+msgid "(unknown sender)"
+msgstr "(ùåìç ìà éãåò)"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unknown date"
+msgstr "ùåìç ìà éãåò"
+
+msgid "A"
+msgstr "ò"
+
+msgid ""
+"Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
+"to the system administrator."
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
+"this to the system administrator."
+msgstr ""
+
+msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
+msgstr "äúé÷éä øé÷ä"
+
+#, fuzzy
+msgid "Move Selected To"
+msgstr "äòáø ðáçøåú àì:"
+
+msgid "Transform Selected Messages"
+msgstr "ùðä äåãòåú ðáçøåú"
+
+msgid "Move"
+msgstr "äòáø"
+
+msgid "Forward"
+msgstr "äôõ"
+
+msgid "Expunge"
+msgstr "îç÷"
+
+msgid "mailbox"
+msgstr "úéáú ãåàø"
+
+msgid "Read"
+msgstr "ð÷øà"
+
+msgid "Unread"
+msgstr "ìà ð÷øà"
+
+msgid "Delete"
+msgstr "îç÷"
+
+msgid "Unthread View"
+msgstr "ììà çìå÷ä ìãôéí"
+
+msgid "Thread View"
+msgstr "çìå÷ä ìãôéí"
+
+msgid "To"
+msgstr "àì"
+
+msgid "From"
+msgstr "îàú"
+
+msgid "Date"
+msgstr "úàøéê"
+
+msgid "Subject"
+msgstr "ðåùà"
+
+msgid "Size"
+msgstr "âåãì"
+
+msgid "Toggle All"
+msgstr "ñîï äëì"
+
+msgid "Unselect All"
+msgstr "äñø ñéîåï îäëì"
+
+msgid "Select All"
+msgstr "áçø äëì"
+
+#, c-format
+msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
+msgstr "îöéâ äåãòåú: <b>%s</b> òã <b>%s</b> (%s áñä\"ë)"
+
+#, c-format
+msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
+msgstr "îöéâ äåãòä: <b>%s</b> (1 áñä\"ë)"
+
+msgid "Previous"
+msgstr "ä÷åãí"
+
+msgid "Next"
+msgstr "äáà"
+
+msgid "Paginate"
+msgstr "îñôø òîåãéí"
+
+msgid "Show All"
+msgstr "äöâ äëì"
+
+msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
+msgstr ""
+
+msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
+"is malformed."
+msgstr ""
+"ùâéàä áàçæåø âåó ääåãòä. ÷øåá ìååãàé ùäñáéä ðåáòú îâåó äåãòä îòååú. àðà òæåø "
+"ìðå áùéôåø âøñàåú òúéãéåú ò\"é ùìéçú äåãòä æå ìîàâø äîéãò ùì äîôúçéí!"
+
+msgid "Command:"
+msgstr "ô÷åãä:"
+
+msgid "Response:"
+msgstr "úùåáä:"
+
+msgid "Message:"
+msgstr "äåãòä:"
+
+msgid "FETCH line:"
+msgstr "ùåøú FETCH:"
+
+msgid "High"
+msgstr "âáåää"
+
+msgid "Low"
+msgstr "ðîåëä"
+
+msgid "Normal"
+msgstr "øâéìä"
+
+msgid "Hide Unsafe Images"
+msgstr "äñúø úîåðåú ìà áèåçåú"
+
+msgid "View Unsafe Images"
+msgstr "äöâ úîåðåú ìà áèåçåú"
+
+msgid "download"
+msgstr "äåøã"
+
+#, fuzzy
+msgid "Unknown sender"
+msgstr "ùåìç ìà éãåò"
+
+msgid "sec_remove_eng.png"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Option Type '%s' Not Found"
+msgstr "ìà ðîöàä àôùøåú îñåâ '%s'"
+
+msgid "Yes"
+msgstr "ëï"
+
+msgid "No"
+msgstr "ìà"
+
+msgid "Submit"
+msgstr "ùìç"
+
+msgid "Current Folder"
+msgstr "úé÷éä ðåëçéú"
+
+msgid "Sign Out"
+msgstr "äúðú÷"
+
+msgid "Compose"
+msgstr "äåãòä çãùä"
+
+msgid "Addresses"
+msgstr "ëúåáåú"
+
+msgid "Folders"
+msgstr "úé÷éåú"
+
+msgid "Options"
+msgstr "àôùøåéåú"
+
+msgid "Search"
+msgstr "çôù"
+
+msgid "Help"
+msgstr "òæøä"
+
+#, c-format
+msgid "Error creating directory %s."
+msgstr "ùâéàä áéöéøú äñôøééä %s."
+
+msgid "Could not create hashed directory structure!"
+msgstr "ìà éëåì ìéöåø ñôøééä áòìú îáðä îùåøùø!"
+
+msgid "General Display Options"
+msgstr "äâãøåú úöåâä - ëììé"
+
+msgid "Theme"
+msgstr "ðåùà"
+
+msgid "Default"
+msgstr "áøéøú îçãì"
+
+msgid "Custom Stylesheet"
+msgstr "ñâðåï îåúàí àéùéú"
+
+msgid "Language"
+msgstr "ùôä"
+
+msgid "Use Javascript"
+msgstr "äùúîù á-JavaScript"
+
+msgid "Autodetect"
+msgstr "æéäåé àåèåîèé"
+
+msgid "Always"
+msgstr "úîéã"
+
+msgid "Never"
+msgstr "àó-ôòí"
+
+msgid "Mailbox Display Options"
+msgstr "äâãøåú úöåâä - úéáú ãåàø"
+
+msgid "Number of Messages to Index"
+msgstr "îñôø ääåãòåú ìãó"
+
+msgid "Enable Alternating Row Colors"
+msgstr "àôùø öáòé ùåøä îúçìôéí"
+
+msgid "Enable Page Selector"
+msgstr "àôùø áåçø ãôéí"
+
+msgid "Maximum Number of Pages to Show"
+msgstr "îñôø äãôéí ìúöåâä"
+
+msgid "Message Display and Composition"
+msgstr "äâãøåú úöåâä - äåãòä åëúéáä"
+
+msgid "Wrap Incoming Text At"
+msgstr "âìéùú è÷ñè á"
+
+msgid "Size of Editor Window"
+msgstr "âåãì úéáú òøéëä"
+
+msgid "Location of Buttons when Composing"
+msgstr "îé÷åí äëôúåøéí ëàùø òåøëéí äåãòåú"
+
+msgid "Before headers"
+msgstr "ìôðé ëåúøåú"
+
+msgid "Between headers and message body"
+msgstr "áéï äëåúøåú åâåó ääåãòä"
+
+msgid "After message body"
+msgstr "îúçú ìâåó ääåãòä"
+
+msgid "Addressbook Display Format"
+msgstr "úáðéú úöåâä ùì ñôø ëúåáåú"
+
+msgid "Javascript"
+msgstr ""
+
+msgid "HTML"
+msgstr ""
+
+msgid "Show HTML Version by Default"
+msgstr "äöâ âéøñàú HTML ëáøéøú îçãì"
+
+msgid "Enable Forward as Attachment"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
+msgstr "ëìåì äòú÷éí ëàùø àðé îôéõ äåãòä"
+
+msgid "Include Me in CC when I Reply All"
+msgstr "ëìåì àåúé áäòú÷éí ëàùø àðé îùéá ìëåìí"
+
+msgid "Enable Mailer Display"
+msgstr "àôùø úöåâú úëðéú ãéååø"
+
+msgid "Display Attached Images with Message"
+msgstr "äöâ úîåðåú îöåøôåú òí ääåãòä"
+
+msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
+msgstr "àôùø ÷éùåø òãéï ìäãôñú ääåãòä"
+
+msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
+msgstr "àôùø úöåâä ð÷éä ùì âéøñàú äãôñä"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enable Mail Delivery Notification"
+msgstr "àôùø äåãòä òì äåãòåú çãùåú"
+
+#, fuzzy
+msgid "Compose Messages in New Window"
+msgstr "úîéã òøåê äåãòä áçìåï çãù"
+
+#, fuzzy
+msgid "Width of Compose Window"
+msgstr "øåçá çìåï òøéëä"
+
+#, fuzzy
+msgid "Height of Compose Window"
+msgstr "âåáä çìåï òøéëä"
+
+#, fuzzy
+msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
+msgstr "äãá÷ çúéîä ìôðé è÷ñè äúùåáä\\äôöä"
+
+msgid "Enable Sort by of Receive Date"
+msgstr ""
+
+msgid "Enable Thread Sort by References Header"
+msgstr ""
+
+msgid "Special Folder Options"
+msgstr "àôùøåéåú úé÷éåú îéåçãåú"
+
+msgid "Folder Path"
+msgstr "îé÷åí úé÷éä"
+
+msgid "Do not use Trash"
+msgstr "àì úùúîù áñì îéçæåø"
+
+msgid "Trash Folder"
+msgstr "ñì îéçæåø"
+
+msgid "Do not use Sent"
+msgstr "àì úùúîù áãåàø éåöà"
+
+msgid "Sent Folder"
+msgstr "úé÷éú ãåàø éåöà"
+
+msgid "Do not use Drafts"
+msgstr "àì úùúîù áèéåèä"
+
+msgid "Draft Folder"
+msgstr "úé÷éú èéåèåú"
+
+msgid "Folder List Options"
+msgstr "àôùøåéåú øùéîú úé÷éåú"
+
+msgid "Location of Folder List"
+msgstr "îé÷åí øùéîú úé÷éåú:"
+
+msgid "Left"
+msgstr "ùîàì"
+
+msgid "Right"
+msgstr "éîéï"
+
+msgid "pixels"
+msgstr "ôé÷ñìéí"
+
+msgid "Width of Folder List"
+msgstr "øåçá øùéîú úé÷éåú"
+
+msgid "Minutes"
+msgstr "ã÷åú"
+
+msgid "Seconds"
+msgstr "ùðéåú"
+
+msgid "Minute"
+msgstr "ã÷ä"
+
+msgid "Auto Refresh Folder List"
+msgstr "øòðï àåèåîèéú àú øùéîú äúé÷éåú"
+
+msgid "Enable Unread Message Notification"
+msgstr "àôùø äåãòä òì äåãòåú çãùåú"
+
+msgid "No Notification"
+msgstr "ììà äåãòä"
+
+msgid "Only INBOX"
+msgstr "ø÷ áãåàø ðëðñ"
+
+msgid "All Folders"
+msgstr "ëì äúé÷éåú"
+
+msgid "Unread Message Notification Type"
+msgstr "ñåâ äåãòä òì äåãòä çãùä"
+
+msgid "Only Unseen"
+msgstr "ø÷ ìà ðøàä"
+
+msgid "Unseen and Total"
+msgstr "ìà ðøàä åñä\"ë"
+
+msgid "Enable Collapsable Folders"
+msgstr "àôùø úé÷éåú îú÷ôìåú"
+
+#, fuzzy
+msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
+msgstr "àôùø äåãòä òì äåãòåú çãùåú"
+
+msgid "Show Clock on Folders Panel"
+msgstr "äöâ ùòåï áøùéîú úé÷éåú"
+
+msgid "No Clock"
+msgstr "ììà ùòåï"
+
+msgid "Hour Format"
+msgstr "ñâðåï ùòåú"
+
+msgid "12-hour clock"
+msgstr "12 ùòåú"
+
+msgid "24-hour clock"
+msgstr "24 ùòåú"
+
+msgid "Memory Search"
+msgstr "çéôåù áæëøåï"
+
+msgid "Disabled"
+msgstr "îáåèì"
+
+#, fuzzy
+msgid "Folder Selection Options"
+msgstr "àôùøåéåú øùéîú úé÷éåú"
+
+#, fuzzy
+msgid "Selection List Style"
+msgstr "ñâðåï öéèåè îùåá"
+
+#, fuzzy
+msgid "Long: "
+msgstr "àåøê:"
+
+msgid "Indented: "
+msgstr ""
+
+msgid "Delimited: "
+msgstr ""
+
+msgid "Name and Address Options"
+msgstr "àôùøåéåú ùí åëúåáú"
+
+msgid "Full Name"
+msgstr "ùí îìà"
+
+msgid "Email Address"
+msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
+
+msgid "Reply To"
+msgstr "äùá àì"
+
+msgid "Signature"
+msgstr "çúéîä"
+
+msgid "Edit Advanced Identities"
+msgstr "òøåê æäåéåú îøåáåú"
+
+msgid "(discards changes made on this form so far)"
+msgstr "(îáèì ùéðåééí ùðòùå òì äèåôñ òã ëä)"
+
+msgid "Multiple Identities"
+msgstr "æäåéåú îøåáåú"
+
+msgid "Same as server"
+msgstr "àåúå ãáø ëîå ùøú"
+
+msgid "Timezone Options"
+msgstr "àôùøåéåú àæåø æîï"
+
+msgid "Your current timezone"
+msgstr "àæåø æîï ðåëçé"
+
+msgid "Reply Citation Options"
+msgstr "àôùøåéåú öéèåè îùåá"
+
+msgid "Reply Citation Style"
+msgstr "ñâðåï öéèåè îùåá"
+
+msgid "No Citation"
+msgstr "ììà öéèåè"
+
+msgid "AUTHOR Said"
+msgstr "äîçáø àîø"
+
+msgid "Quote Who XML"
+msgstr ""
+
+msgid "User-Defined"
+msgstr "îåúàí àéùéú"
+
+msgid "User-Defined Citation Start"
+msgstr "äúçìú öéèåè îåúàí àéùéú"
+
+msgid "User-Defined Citation End"
+msgstr "ñéåí öéèåè îåúàí àéùéú"
+
+msgid "Signature Options"
+msgstr "àôùøåéåú çúéîä"
+
+msgid "Use Signature"
+msgstr "äùúîù áçúéîä"
+
+msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
+msgstr "ä÷ãí çúéîä áùåøä ùì '-- '"
+
+msgid "Config File Version"
+msgstr "âéøñàú ÷åáõ äâãøåú"
+
+msgid "Squirrelmail Version"
+msgstr "SquirrelMail âéøñà"
+
+msgid "PHP Version"
+msgstr "PHP âéøñà"
+
+msgid "Organization Preferences"
+msgstr "äâãøåú çáøä"
+
+msgid "Organization Name"
+msgstr "ùí çáøä"
+
+msgid "Organization Logo"
+msgstr "ìåâå çáøä"
+
+msgid "Organization Logo Width"
+msgstr "øåçá ìåâå çáøä"
+
+msgid "Organization Logo Height"
+msgstr "àåøê ìåâå çáøä"
+
+msgid "Organization Title"
+msgstr "ëåúøú çáøä"
+
+msgid "Signout Page"
+msgstr "ãó äúðú÷åú"
+
+msgid "Default Language"
+msgstr "ùôä áøéøú îçãì"
+
+msgid "Top Frame"
+msgstr "çì÷ òìéåï"
+
+msgid "Server Settings"
+msgstr "äâãøåú ùøú"
+
+msgid "Mail Domain"
+msgstr "ãåîééï ãåàø"
+
+msgid "IMAP Server Address"
+msgstr "ëúåáú ùøú IMAP"
+
+msgid "IMAP Server Port"
+msgstr "éöéàú ùøú IMAP"
+
+msgid "IMAP Server Type"
+msgstr "ñåâ ùøú IMAP"
+
+msgid "Cyrus IMAP server"
+msgstr ""
+
+msgid "University of Washington's IMAP server"
+msgstr ""
+
+msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
+msgstr ""
+
+msgid "Courier IMAP server"
+msgstr ""
+
+msgid "Not one of the above servers"
+msgstr ""
+
+msgid "IMAP Folder Delimiter"
+msgstr ""
+
+msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
+msgstr "äùúîù á \"detect\" ìæéäåé àåèåîèé"
+
+msgid "Use Sendmail"
+msgstr "äùúîù á-SendMail"
+
+msgid "Sendmail Path"
+msgstr "ðúéá SendMail"
+
+msgid "SMTP Server Address"
+msgstr "ëúåáú ùøú SMTP"
+
+msgid "SMTP Server Port"
+msgstr "éöéàú ùøú SMTP"
+
+msgid "Authenticated SMTP"
+msgstr "SMTP îàåîú"
+
+msgid "Invert Time"
+msgstr "äôåê æîï"
+
+msgid "Use Confirmation Flags"
+msgstr ""
+
+msgid "Folders Defaults"
+msgstr "áøéøú îçãì ùì úé÷éåú"
+
+msgid "Default Folder Prefix"
+msgstr ""
+
+msgid "Show Folder Prefix Option"
+msgstr ""
+
+msgid "By default, move to trash"
+msgstr ""
+
+msgid "By default, move to sent"
+msgstr ""
+
+msgid "By default, save as draft"
+msgstr ""
+
+msgid "List Special Folders First"
+msgstr ""
+
+msgid "Show Special Folders Color"
+msgstr ""
+
+msgid "Auto Expunge"
+msgstr ""
+
+msgid "Default Sub. of INBOX"
+msgstr ""
+
+msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
+msgstr ""
+
+msgid "Default Unseen Notify"
+msgstr ""
+
+msgid "Default Unseen Type"
+msgstr ""
+
+msgid "Auto Create Special Folders"
+msgstr ""
+
+msgid "Default Javascript Adrressbook"
+msgstr ""
+
+msgid "Auto delete folders"
+msgstr ""
+
+msgid "General Options"
+msgstr ""
+
+msgid "Default Charset"
+msgstr ""
+
+msgid "Data Directory"
+msgstr ""
+
+msgid "Temp Directory"
+msgstr ""
+
+msgid "Hash Level"
+msgstr ""
+
+msgid "Hash Disabled"
+msgstr ""
+
+msgid "Moderate"
+msgstr ""
+
+msgid "Medium"
+msgstr ""
+
+msgid "Default Left Size"
+msgstr ""
+
+msgid "Usernames in Lowercase"
+msgstr ""
+
+msgid "Allow use of priority"
+msgstr ""
+
+msgid "Hide SM attributions"
+msgstr ""
+
+msgid "Enable use of delivery receipts"
+msgstr ""
+
+msgid "Allow editing of identities"
+msgstr ""
+
+msgid "Allow editing of full name"
+msgstr ""
+
+msgid "Message of the Day"
+msgstr ""
+
+msgid "Database"
+msgstr ""
+
+msgid "Address book DSN"
+msgstr ""
+
+msgid "Address book table"
+msgstr ""
+
+msgid "Preferences DSN"
+msgstr ""
+
+msgid "Preferences table"
+msgstr ""
+
+msgid "Preferences username field"
+msgstr ""
+
+msgid "Preferences key field"
+msgstr ""
+
+msgid "Preferences value field"
+msgstr ""
+
+msgid "Themes"
+msgstr ""
+
+msgid "Style Sheet URL (css)"
+msgstr ""
+
+msgid "Configuration Administrator"
+msgstr ""
+
+msgid "Theme Name"
+msgstr ""
+
+msgid "Theme Path"
+msgstr ""
+
+msgid "Plugins"
+msgstr ""
+
+msgid "Change Settings"
+msgstr ""
+
+msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
+msgstr ""
+
+msgid "Administration"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
+"remotely."
+msgstr ""
+
+msgid "Bug Reports:"
+msgstr "ãéååç òì áàâéí:"
+
+msgid "Show button in toolbar"
+msgstr "äöâ ëôúåø áñøâì ëìéí"
+
+msgid "TODAY"
+msgstr "äéåí"
+
+msgid "Go"
+msgstr "ìê"
+
+#, fuzzy
+msgid "l, F j Y"
+msgstr "l, j F, Y G:i"
+
+msgid "ADD"
+msgstr "äåñó"
+
+msgid "EDIT"
+msgstr "òøåê"
+
+msgid "DEL"
+msgstr "îç÷"
+
+msgid "Start time:"
+msgstr "æîï äúçìä:"
+
+msgid "Length:"
+msgstr "àåøê:"
+
+msgid "Priority:"
+msgstr "òãéôåú:"
+
+msgid "Title:"
+msgstr "ëåúøú:"
+
+msgid "Set Event"
+msgstr "öåø àøåò"
+
+msgid "Event Has been added!"
+msgstr "àøåò äåñó!"
+
+msgid "Date:"
+msgstr "úàøéê:"
+
+msgid "Time:"
+msgstr "æîï:"
+
+msgid "Day View"
+msgstr "úöåâú éåí"
+
+msgid "Do you really want to delete this event?"
+msgstr "äàí áøöåðê ìîçå÷ àøåò æä?"
+
+msgid "Event deleted!"
+msgstr "àøåò ðîç÷!"
+
+msgid "Nothing to delete!"
+msgstr "àéï îä ìîçå÷!"
+
+msgid "Update Event"
+msgstr "òãëï àøåò"
+
+msgid "Do you really want to change this event from:"
+msgstr "äàí áøöåðê ìùðåú àøåò æä î:"
+
+msgid "to:"
+msgstr "ì:"
+
+msgid "Event updated!"
+msgstr "àøåò òåãëï!"
+
+msgid "Month View"
+msgstr "úöåâä çåãùéú"
+
+msgid "0 min."
+msgstr "0 ã÷åú"
+
+msgid "15 min."
+msgstr "15 ã÷åú"
+
+msgid "35 min."
+msgstr "35 ã÷åú"
+
+msgid "45 min."
+msgstr "45 ã÷åú"
+
+msgid "1 hr."
+msgstr "ùòä"
+
+msgid "1.5 hr."
+msgstr "ùòä åçöé"
+
+msgid "2 hr."
+msgstr "ùòúééí"
+
+msgid "2.5 hr."
+msgstr "ùòúééí åçöé"
+
+msgid "3 hr."
+msgstr "3 ùòåú"
+
+msgid "3.5 hr."
+msgstr "3 åçöé ùòåú"
+
+msgid "4 hr."
+msgstr "4 ùòåú"
+
+msgid "5 hr."
+msgstr "5 ùòåú"
+
+msgid "6 hr."
+msgstr "6 ùòåú"
+
+msgid "Calendar"
+msgstr "ìåç ùðä"
+
+msgid "Delete & Prev"
+msgstr "îç÷ åä÷åãí"
+
+msgid "Delete & Next"
+msgstr "îç÷ åäáà"
+
+msgid "Move to:"
+msgstr "äòáø àì:"
+
+msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
+msgstr "ëôúåøé îç÷/äòáø/äáà:"
+
+msgid "Display at top"
+msgstr "äöâ ìîòìä"
+
+msgid "with move option"
+msgstr "òí àôùøåéåú äòáøä"
+
+msgid "Display at bottom"
+msgstr "äöâ áúçúéú"
+
+msgid ""
+"COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
+"is a pretty reliable list to scan spam from."
+msgstr ""
+"îñçøé - øùéîä æå îëéìä ùøúéí äéãåòéí ëùåìçé ãåàø æáì. æåäé øùéîä îäéîðä "
+"ìáãé÷ú ãåàø æáì."
+
+msgid ""
+"COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
+"be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
+"to use."
+msgstr ""
+"îñçøé - ùøúéí àùø îåâãøéí (àå îåâãøéí ìà ðëåï), åîàôùøéí áëê ùìéçú ãåàø æáì "
+"ãøëí."
+
+msgid ""
+"COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
+"their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
+"account and send spam directly from there."
+msgstr ""
+"îñçøé - ìòéúéí ÷øåáåú îñððéí äçåöä îùúîùé çéåâ îëéååï ùäí îùúîùéí áùøúé "
+"äãåàø ùì ùøú äàéðèøðè ùìäí."
+
+msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
+msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL å-Blackhole."
+
+msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
+msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL å-OpenRelay."
+
+msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
+msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL åùøúé çéåâ."
+
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
+"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
+msgstr ""
+"çéðí - øùåîåú ùì ùøúé ãåàø äôúåçéí ìëåìí, åáëê îàôùøéí ùìéçú ãåàø àì÷èøåðé "
+"ãøëí ìëì àçã (Osirusoft)."
+
+msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
+msgstr ""
+"çéðí - øùéîä ùì ùøúé çéåâ àùø ìòéúéí ÷øåáåú ùéîùå ëùøúéí ìùìéçú ãåàø æáì "
+"(Osirusoft)."
+
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
+"have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
+"to catch abuse auto-replies from some ISPs."
+msgstr ""
+"çéðí - øùéîä éãðéú ùì ùøúéí àùø ùåìçéí ãåàø æáì ììà äøó, å÷áìå úìåðåú øáåú. "
+"àðà äùúîùå áøùéîä æå áæäéøåú (Osirusoft)."
+
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
+"other mail servers that are not secure."
+msgstr ""
+"çéðí - øùéîä ùì ùøúéí áèåçéí àùø îàùøéí ùéîåù áùøúé äãåàø ùìäí ìùøúéí àùø "
+"àéðí áèåçéí (Osirusoft)."
+
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
+"ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
+"abuse auto-replies from some ISPs."
+msgstr ""
+"çéðí - øùéîä ùì ëúåáåú IP àùø ëáéëåì îùîùåú çáøåú àùø ùåìçåú ãåàø æáì "
+"(Osirusoft)."
+
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
+"users in without confirmation."
+msgstr ""
+"çéðí - øùéîä ùì ùøúé øùéîåú úôåöä àùø îåñéôéí àìéäí îùúîùéí ììà á÷ùú àéùåø "
+"(Osirusoft)."
+
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
+"cgi scripts. (planned)."
+msgstr "çéðí - øùéîä ùì ñ÷øéôèéí ìà áèåçéí àùø ùåìçéí ãåàø æáì (Osirusoft)."
+
+msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
+msgstr "çéðí - øùéîä ùì ùøúé ôøå÷ñé ôúåçéí (Osirusoft)."
+
+msgid ""
+"FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
+"false positives than ORBS did though."
+msgstr ""
+"çéðí - ORDB ðåìãä ëàùø ORBS éøãä îäàååéø. áëì-æàú ðøàä ùéù ìäí éåúø èòåéåú."
+
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
+msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - î÷åøåú SPAM éùéøéí."
+
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
+msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - øùéîåú çéåâ - ëåìì ëîä IPéí ùì DSL."
+
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
+msgstr ""
+"çéðí - Five-Ten-sg.com - øùéîä ùì ùåìçé ãåàø áëîåéåú àùø àéðí îùúîùéí áá÷ùú "
+"àéùåø."
+
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
+msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúéí àçøéí."
+
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
+msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúé øîä àçú (Single Stage)."
+
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
+msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúéí àùø úåîëéí á-SPAM."
+
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
+msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - IPéí ùì èôñé Web."
+
+msgid ""
+"FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
+"the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
+"you NOT use their service."
+msgstr ""
+"çéðí - ðøàä ,ùáëãé ìîðåò úáéòåú, ãåø÷ñìééøñ ëåììéí ø÷ ùøúéí àùø éåùáéí îçåõ "
+"ìàøä\"á åîùîùéí ëúçðú îîñø ôúåçä. ìîøáä äôìà, äàúø ùìäí îîìéõ ìà ìäúùîù "
+"áùéøåú ùìäí."
+
+msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
+msgstr "çéðí - SPAMhaus - øùéîä ùì î÷åøåú éãåòéí ùì SPAM."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
+"have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
+msgstr ""
+"çéðí, áéðúééí - SPAMCOP - ôúøåï îòðééï ùì øùéîåú ùøúéí ùéù ìäí éçñ âáåä áéï "
+"ãåàø ìà çå÷é (SPAM) ìãåàø çå÷é (85% àå éåúø)."
+
+msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
+msgstr "çéðí - dev.null.dk - àéï îéãò òì äùéøåú äæä."
+
+msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
+msgstr ""
+"çéðí - visi.com - øùéîú òöéøú îîñø. øùéîä îàåã ùîøðéú ùì ùøúéí äîùîùéí "
+"ëúçðåú îîñø ôúåçåú."
+
+msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
+msgstr ""
+"çéðí - 2mbit.com úçðåú îîñø ôúåçåú - òåã øùéîä ùì ùøúéí äîùîùéí ëúçðåú îîñø "
+"ôúåçåú."
+
+msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
+msgstr "çéðí - 2mbit.com î÷åøåú SPAM - øùéîä ùì î÷åøåú SPAM éùéøéí."
+
+msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
+msgstr ""
+"çéðí - 2mbit.com ñô÷é ùøåúé àéðèøðè - øùéîä ùì ñô÷é àéðèøðè àùø îàùøéí SPAM."
+
+msgid ""
+"FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
+"assigned IPs."
+msgstr ""
+"çéðí - Leadmon DUL - òåã øùéîä ùì çéåâ àå áàåôï àçø IPéí äîå÷ðéí áàåôï ãéðîé."
+
+msgid ""
+"FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
+"directly from."
+msgstr ""
+"çéðí - Leadmon SPAM Source - øùéîä ùì IPéí àùø Leadmon.net ÷éáìå SPAM éùéøåú "
+"îäí."
+
+msgid ""
+"FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
+"in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
+"services."
+msgstr "çéðí - Leadmon Bulk Mailers - "
+
+msgid ""
+"FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
+"other active RBLs."
+msgstr ""
+"çéðí - Leadmon Open Relays - úçðåú îîñø ôúåçåú áòìåú ùìá àçã, àùø àéðï "
+"øùåîåú àöì RBLéí ôòéìéí àçøéí."
+
+msgid ""
+"FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
+"other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
+msgstr ""
+"çéðí - Leadmon Multi-stage - úçðåú îîñø ôúåçåú îøåáåú ùìáéí, àùø àéðï øùåîåú "
+"àöì RBLéí àçøéí, åùìçå SPAM ì-Leadmon.net."
+
+msgid ""
+"FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
+"direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
+"mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
+"Leadmon.net."
+msgstr ""
+"çéðí - Leadmon SpamBlock - àúøéí áøùéîä æå ùìçå SPAM éùéøåú àì Leadmon.net î-"
+"IPéí á÷áåöåú øùú, ëàùø ìëì ä÷áåöä àéï îéôåé DNS. æåäéà øùéîä ùì ÷áåöåú ùì "
+"IPéí àùø ðîöàéí áùéîåù ò\"é àðùéí àùø ùìçå SPAM àì Leadmon.net."
+
+msgid ""
+"FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
+"SPAM Sources."
+msgstr ""
+"çéðí, ìòú òúä - ìà òåã øùéîä ùçåøä - âí úçðåú îîñø ôúåçåú åâí î÷åøåú éùéøéí "
+"ùì SPAM."
+
+msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
+msgstr "çéðí, ìòú òúä - ìà òåã øùéîä ùçåøä - IPéí ùì çéåâ."
+
+msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
+msgstr ""
+
+msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
+msgstr ""
+
+msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
+msgstr ""
+
+msgid "Saved Scan type"
+msgstr "ñåâ ñøé÷ä ùîåøä"
+
+msgid "Message Filtering"
+msgstr "îéåï äåãòåú"
+
+msgid "What to Scan:"
+msgstr "ñøå÷ àú:"
+
+msgid "All messages"
+msgstr "ëì ääåãòåú"
+
+msgid "Only unread messages"
+msgstr "ø÷ äåãòåú çãùåú"
+
+msgid "Save"
+msgstr "ùîåø"
+
+msgid "New"
+msgstr "çãù"
+
+msgid "Done"
+msgstr "ñééí"
+
+msgid "Match:"
+msgstr "ìôé ùãä:"
+
+msgid "Cc"
+msgstr "äòú÷éí"
+
+msgid "To or Cc"
+msgstr "àì àå äòú÷éí"
+
+msgid "Header"
+msgstr "ëåúøåú"
+
+msgid "Contains:"
+msgstr "îëéì:"
+
+msgid "Edit"
+msgstr "òøåê"
+
+msgid "Down"
+msgstr "ìîèä"
+
+msgid "Up"
+msgstr "ìîòìä"
+
+#, c-format
+msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
+msgstr "àí <b>%s</b> îëéì <b>%s</b> àæ úòáéø àú ääåãòä ì-<b>%s</b>"
+
+msgid "Message Filters"
+msgstr "îéåï äåãòåú"
+
+msgid ""
+"Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
+"filtered into different folders for easier organization."
+msgstr ""
+"áòæøú îéåï äåãòåú ðéúï ìäòáéø äåãòåú àåèåîèéú ìúåê úé÷éåú îñåééîåú, ìôé "
+"÷øéèøéåðéí äîöåééðéí îøàù."
+
+msgid "SPAM Filters"
+msgstr "îñððé ãåàø æáì (SPAM)"
+
+msgid ""
+"SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
+"junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
+msgstr "áòæøú îñððé ãåàø áéëåìúê ìçñåí ùøúéí àùø éãåòéí ëùåìçé ãåàø æáì."
+
+msgid "Spam Filtering"
+msgstr "ñéðåï ãåàø æáì (SPAM)"
+
+msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
+msgstr "àæäøä! úâéã ìîðäì äîòøëú ìäâãéø àú äîùúðä SpamFilters_YourHop"
+
+msgid "Move spam to:"
+msgstr "äòáø ãåàø æáì ì:"
+
+msgid ""
+"Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
+"messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
+"spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
+"periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
+"around."
+msgstr ""
+"ìà îåîìõ ìäòáéø ãåàø æáì éùéøåú ìñì äîéçæåø, áâìì ùäåãòåúîçáøéí åøùéîåú "
+"úôåöä éëåìåú áèòåú ìäéåú îñåîðåú ëãåàø æáì. ðà ìãàåâ ìäòáéø àú ãåàø äæáì "
+"ìúé÷éä àùø îúð÷ä àåèåîèéú áëãé ìîðåò òìéä áâåãì úéáú äãåàø ùìê."
+
+msgid ""
+"The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
+"scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
+"it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
+"scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
+"you'll scan even the spam you read with the new filters."
+msgstr ""
+"ëëì ùîñôø ääåãòåú äðñø÷åú âãåì éåúø, ëê æîï äñøé÷ä ìå÷ç éåúø æîï. îåîìõ "
+"ìñøå÷ ø÷ äåãòåú çãùåú. áî÷øä åðòùä ùéðåééí áîñððéí, îåîìõ ìäâãéø ìîñðï ìáãå÷ "
+"àú ëì ääåãòä, ìàçø îëï ììëú ìãåàø ðëðñ, åìàçø îëï ìäâéãø àú äîñðï îçãù ìáãå÷ "
+"ø÷ ãåàø çãù. áöåøä æå, éåâãø äîñðï äçãù åâí äãåàø äéùï éáã÷ ðâãå."
+
+#, c-format
+msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
+msgstr "ãåàø æáì ðùìç ì: <b>%s</b>"
+
+msgid "[<i>not set yet</i>]"
+msgstr "[<i>òãééï ìà äåâãø</i>]"
+
+#, c-format
+msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
+msgstr "ñøé÷ú ãåàø æáì îåâáìú ì: <b>%s</b>"
+
+msgid "New Messages Only"
+msgstr "äåãòåú çãùåú áìáã"
+
+msgid "All Messages"
+msgstr "ëì ääåãòåú"
+
+msgid "ON"
+msgstr "ôåòì"
+
+msgid "OFF"
+msgstr "ëáåé"
+
+msgid "Mailinglist"
+msgstr "øùéîú úôåöä"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
+"receive an emailed response at the address below."
+msgstr ""
+"àôùøåú æå úùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìòæøä òí øùéîä æå. úùåáä úùìç ìëúåáú äãåà\"ì "
+"äøùåîä îèä."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
+"this list. You will be subscribed with the address below."
+msgstr ""
+"àôùøåú æå úùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìöøó àåúê ìøùéîä æå. ëúåáú äãåà\"ì äøùåîä "
+"îèä úöåøó ìøùéîä."
+
+#, c-format
+msgid ""
+"This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
+"this list. It will try to unsubscribe the adress below."
+msgstr ""
+"àôùøåú æå úùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìáéèåì ääøùîä ìøùéîä æå. ääøùîä úáåèì ìëúåáú "
+"äøùåîä îèä."
+
+msgid "From:"
+msgstr "îàú:"
+
+msgid "Send Mail"
+msgstr "ùìç ãåàø"
+
+msgid "Post to List"
+msgstr "ùìç ìøùéîä"
+
+msgid "Reply to List"
+msgstr "äùá ìøùéîä"
+
+msgid "Subscribe"
+msgstr "äøùí"
+
+msgid "Unsubscribe"
+msgstr "áèì äøùîä"
+
+msgid "List Archives"
+msgstr "äöâ àøëéåðéí"
+
+msgid "Contact Listowner"
+msgstr "öåø ÷ùø òí îðäì äøùéîä"
+
+#, fuzzy
+msgid "Mailing List"
+msgstr "øùéîú úôåöä"
+
+msgid "POP3 connect:"
+msgstr "çéáåø POP3:"
+
+msgid "No server specified"
+msgstr "ìà äåâãø ùøú"
+
+msgid "Error "
+msgstr "ùâéàä"
+
+msgid "POP3 noop:"
+msgstr ""
+
+msgid "No connection to server"
+msgstr "àéï çéáåø ìùøú"
+
+msgid "POP3 user:"
+msgstr "îùúîù POP3:"
+
+msgid "no login ID submitted"
+msgstr "ìà ðùìç ùí îùúîù"
+
+msgid "connection not established"
+msgstr "ìà ðåöø çéáåø"
+
+msgid "POP3 pass:"
+msgstr "ñéñîàú POP3:"
+
+msgid "No password submitted"
+msgstr "ìà ðùìçä ñéñîà"
+
+msgid "authentication failed "
+msgstr "àéîåú ðëùì"
+
+msgid "POP3 apop:"
+msgstr ""
+
+msgid "No login ID submitted"
+msgstr "ìà ðùìç ùí îùúîù"
+
+msgid "No server banner"
+msgstr "àéï ëøæú ùøú"
+
+msgid "abort"
+msgstr "áèì"
+
+msgid "apop authentication failed"
+msgstr "àéîåú apop ðëùì"
+
+msgid "POP3 login:"
+msgstr ""
+
+msgid "POP3 top:"
+msgstr ""
+
+msgid "POP3 pop_list:"
+msgstr ""
+
+msgid "Premature end of list"
+msgstr "ñéåí îå÷ãí ùì øùéîä"
+
+msgid "POP3 get:"
+msgstr ""
+
+msgid "POP3 last:"
+msgstr ""
+
+msgid "POP3 reset:"
+msgstr ""
+
+msgid "POP3 send_cmd:"
+msgstr ""
+
+msgid "Empty command string"
+msgstr "îçøåæú ô÷åãä øé÷ä"
+
+msgid "POP3 quit:"
+msgstr ""
+
+msgid "connection does not exist"
+msgstr "ìà ðîöà çéáåø"
+
+msgid "POP3 uidl:"
+msgstr ""
+
+msgid "POP3 delete:"
+msgstr ""
+
+msgid "No msg number submitted"
+msgstr "ìà ðùìç îñôø äåãòä"
+
+msgid "Command failed "
+msgstr "ô÷åãä ðëùìä "
+
+msgid "Remote POP server Fetching Mail"
+msgstr "îåùê ãåàø îùøú POP3 îøåç÷"
+
+msgid "Select Server:"
+msgstr "áçø ùøú:"
+
+msgid "All"
+msgstr "äëì"
+
+msgid "Password for"
+msgstr "ñéñîà áùáéì"
+
+msgid "Fetch Mail"
+msgstr "îùåê ãåàø"
+
+msgid "Fetching from "
+msgstr "îåùê î-"
+
+msgid "Oops, "
+msgstr "àåôñ, "
+
+msgid "Opening IMAP server"
+msgstr "ôåúç ùøú IMAP"
+
+msgid "Opening POP server"
+msgstr "ôåúç ùøú POP"
+
+msgid "Login Failed:"
+msgstr "ëðéñä ùâåéä:"
+
+msgid "Login OK: No new messages"
+msgstr "ëðéñä àåùøä: àéï äåãòåú çãùåú"
+
+msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
+msgstr "ëðéñä àåùøä: úéáú ãåàø ðëðñ øé÷ä"
+
+msgid "Login OK: Inbox contains ["
+msgstr "ëðéñä àåùøä: úéáú ãåàø ðëðñ îëéìä ["
+
+msgid "] messages"
+msgstr "] äåãòåú"
+
+msgid "Fetching UIDL..."
+msgstr "îåùê UIDL..."
+
+msgid "Server does not support UIDL."
+msgstr "ùøú ìà úåîê á UIDL."
+
+msgid "Leaving Mail on Server..."
+msgstr "îùàéø àú äãåàø òì äùøú..."
+
+msgid "Deleting messages from server..."
+msgstr "îåç÷ äåãòåú îäùøú..."
+
+msgid "Fetching message "
+msgstr "îåùê äåãòä "
+
+msgid "Server error...Disconnect"
+msgstr ""
+
+msgid "Reconnect from dead connection"
+msgstr ""
+
+msgid "Saving UIDL"
+msgstr "ùåîø UIDL"
+
+#, fuzzy
+msgid "Refetching message "
+msgstr "îåùê äåãòä "
+
+msgid "Error Appending Message!"
+msgstr "ùâéàä áöéøåó ääåãòä!"
+
+msgid "Closing POP"
+msgstr "ñåâø àú ä-POP"
+
+msgid "Logging out from IMAP"
+msgstr "îúðú÷ îùøú IMAP"
+
+msgid "Message appended to mailbox"
+msgstr "äåãòä öåøôä ìúéáú äãåàø"
+
+msgid "Message "
+msgstr "äåãòä "
+
+msgid " deleted from Remote Server!"
+msgstr " ðîç÷ä îùøú îøåç÷!"
+
+msgid "Delete failed:"
+msgstr "îçé÷ä ðëùìä:"
+
+msgid "Remote POP server settings"
+msgstr "äâãøåú ùøú POP îøåç÷"
+
+msgid ""
+"You should be aware that the encryption used to store your password is not "
+"perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
+"encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
+"server can be undone by a hacker reading the source to this file."
+msgstr ""
+"òìééê ìäéåú îåãò ìëê ùääöôðä äðîöàú áùéîåù áëãé ìäöôéï àú ñéñîàúê àéððä "
+"áèåçä ìçìåèéï. ìîøåú æàú, àí äéðê îùúîù á-POP, àéï äöôðä áëì î÷øä. áðåñó, ëì "
+"ôåøõ àùø é÷øà àú ä÷åã ùì ÷åáõ æä éåëì ìôòðç àú ääöôðä ùàðå îùúîùéí áä áëãé "
+"ìäöôéï àú ñéñîàúê òì äùøú."
+
+msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
+msgstr "áî÷øä åúùàéø àú äñéñîà øé÷ä, äéà úãøù ëàùø úðñä ìäáéà àú äãåàø."
+
+msgid "Encrypt passwords (informative only)"
+msgstr "äöôï ñéñîàåú (àéðôåøîèéáé áìáã)"
+
+msgid "Add Server"
+msgstr "äåñó ùøú"
+
+msgid "Server:"
+msgstr "ùøú:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Port:"
+msgstr "òãéôåú:"
+
+msgid "Alias:"
+msgstr "ëéðåé:"
+
+msgid "Username:"
+msgstr "ùí îùúîù:"
+
+msgid "Password:"
+msgstr "ñéñîà:"
+
+msgid "Store in Folder:"
+msgstr "àçñï áúé÷éä:"
+
+msgid "Leave Mail on Server"
+msgstr "äùàø ãåàø òì äùøú"
+
+msgid "Check mail during login"
+msgstr "áãå÷ ãåàø áëðéñä"
+
+msgid "Check mail during folder refresh"
+msgstr "áãå÷ ãåàø áøòðåï úé÷éä"
+
+msgid "Modify Server"
+msgstr "òãëï ùøú"
+
+msgid "Server Name:"
+msgstr "ùí ùøú:"
+
+msgid "Modify"
+msgstr "òãëï"
+
+msgid "No-one server in use. Try to add."
+msgstr "ìà ðîöà àó ùøú àçã áùéîåù. ðñä ìäåñéó."
+
+msgid "Fetching Servers"
+msgstr "îåùê ùøúéí"
+
+msgid "Confirm Deletion of a Server"
+msgstr "àùø îçé÷ú ùøú"
+
+msgid "Selected Server:"
+msgstr "ùøú ðáçø:"
+
+msgid "Confirm delete of selected server?"
+msgstr "îàùø îçé÷ú ùøú ðáçø?"
+
+msgid "Confirm Delete"
+msgstr "àùø îçé÷ä"
+
+msgid "Mofify a Server"
+msgstr "òãëï ùøú"
+
+msgid "Undefined Function"
+msgstr "ôåð÷öéä ìà îåâãøú"
+
+msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
+msgstr ""
+
+msgid "Fetch"
+msgstr "îùåê"
+
+msgid "Warning, "
+msgstr "àæäøä, "
+
+msgid "Mail Fetch Result:"
+msgstr "úåöàú ðéñéåï îùéëú ãåàø:"
+
+msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
+msgstr "îùéëú ãåàø î-POP3"
+
+msgid ""
+"This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
+"account on this server."
+msgstr "äâãøåú äåøãú ãåà\"ì îúéáú POP3 ìúéáú äãåàø ùìê áùøú æä."
+
+msgid "New Mail Notification"
+msgstr "äåãòä òì ãåàø çãù"
+
+msgid ""
+"Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
+"unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
+"to play in the provided file box."
+msgstr ""
+"áëãé ìäôòéì ðéâåï ÷åáõ îãéä ëàùø éù ãåàø çãù áçø áàôùøåú <b>àôùø ðéâåï îãéä</"
+"b>. áéëåìúê ìöééï àú ÷åáõ äîãéä ùéðåâï."
+
+msgid ""
+"The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
+"folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
+msgstr ""
+"áëãé ìáãå÷ ãåàø çãù áëì äúé÷éåú åìà ø÷ áúéáú äãåàø äðëðñ, ñîï àú äàôùøåú "
+"<b>áãå÷ àú ëì äúé÷éåú, ìà ø÷ àú úéáú äãåàø äðëðñ</b>."
+
+msgid ""
+"Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
+"window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
+msgstr ""
+"àí áøöåðê ùéôúç çìåï ÷èï äîåãéò òì äåãòåú çãùåú áçø áàôùøåú <b>ëùéù äåãòåú "
+"çãùåú äöâ çìåï ÷èï</b> (îöøéê JavaScript)"
+
+msgid ""
+"Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
+"Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
+"been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
+"by sounds or popups for unseen mail."
+msgstr ""
+"áçø áàôùøåú <b>ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä</b> áëãé ìáãå÷ ø÷ äåãòåú ùäâéòå "
+"ìàçøåðä. äåãòåú àùø äâéòå ìàçøåðä äï äåãòåú àùø äâéòå ìôðé æîï ÷öø àê ìà "
+"ð÷øàå àå ñåîðå òãééï. àôùøåú æå îåðòú äèøãä øöåôä ùì öìéìéí åçìåðåú àùø "
+"ðôúçéí áâìì ãåàø ùìà ð÷øà."
+
+msgid ""
+"Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
+"browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
+"only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
+"always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
+"enabled."
+msgstr ""
+"äàôùøåú <b>ùðä ëåúøú áãôãôðéí ðúîëéí</b> úùðä àú ëåúøú äçìåï ùì äãôãôï ëàùø "
+"îâéò ãåàø çãù (àôùøåú æå îöøéëä JavaScript åãôãôï àéðèøðè à÷ñôìåøø, àê ìà "
+"éåôéòå äåãòåú ùâéàä áãôãôðéí àçøéí). àôùøåú æå úåãéò úîéã òì ãåàø çãù, àôéìå "
+"àí ñåîðä äàôùøåú <b>ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä</b>."
+
+msgid ""
+"Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
+"mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
+"the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
+"is specified, the system will use a default from the server."
+msgstr ""
+"áçø îäøùéîä ùì <b>÷áöé äùøú</b> àú ÷åáõ äîãéä ùáøöåðê ùéðâï ëàùø îâéò ãåàø "
+"çãù. áçéøú äàôùøåú <b>÷åáõ îãéä î÷åîé</b> éðâï àú ä÷åáõ àùø éáçø îäîçùá ùìê. "
+"àí ìà ðáçø ùåí ÷åáõ äîòøëú úùúîù á÷åáõ áøéøú äîçãì."
+
+msgid "Enable Media Playing"
+msgstr "àôùø ðéâåï îãéä"
+
+msgid "Check all boxes, not just INBOX"
+msgstr "áãå÷ àú ëì äúéáåú, ìà ø÷ àú úéáú äãåàø äðëðñ"
+
+msgid "Count only messages that are RECENT"
+msgstr "ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä"
+
+msgid "Change title on supported browsers."
+msgstr "ùðä ëåúøú áãôãôðéí ðúîëéí."
+
+msgid "requires JavaScript to work"
+msgstr "áëãé ìòáåã ðçåõ JavaScript"
+
+msgid "Show popup window on new mail"
+msgstr "ëùéù äåãòåú çãùåú äöâ çìåï ÷èï"
+
+msgid "Select server file:"
+msgstr "áçø ÷åáõ ùøú:"
+
+msgid "(local media)"
+msgstr "(îãéä î÷åîéú)"
+
+msgid "Try"
+msgstr "ðñä"
+
+msgid "Local Media File:"
+msgstr "÷åáõ îãéä î÷åîé:"
+
+msgid "Current File:"
+msgstr "÷åáõ ðåëçé:"
+
+msgid "New Mail"
+msgstr "ãåàø çãù"
+
+msgid "SquirrelMail Notice:"
+msgstr "äåãòú SquirrelMail:"
+
+msgid "You have new mail!"
+msgstr "éù ìê ãåàø çãù!"
+
+msgid "Close Window"
+msgstr "ñâåø çìåï"
+
+msgid "NewMail Options"
+msgstr "àôùøåéåú ãåàø çãù"
+
+msgid ""
+"This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
+"when new mail arrives."
+msgstr ""
+"áàôùøåúê ìäâãéø ðéâðåï öìéìéí å\\àå ôúéçú çìåï ÷èï áî÷øä ùîâéò ãåàø çãù."
+
+msgid "New Mail Notification options saved"
+msgstr "äâãøåú äåãòä òì ãåàø çãù ðùîøå"
+
+#, c-format
+msgid "%s New Messages"
+msgstr "%s äåãòåú çãùåú"
+
+#, c-format
+msgid "%s New Message"
+msgstr "%s äåãòä çãùä"
+
+msgid "Test Sound"
+msgstr "áãå÷ öìéìéí"
+
+msgid "Loading the sound..."
+msgstr "èåòï àú äöìéì..."
+
+msgid "Close"
+msgstr "ñâåø"
+
+msgid "Sent Subfolders Options"
+msgstr "àôùøåéåú úúé-ñôøéåú ùì úé÷ééú ãåàø éåöà"
+
+msgid "Use Sent Subfolders"
+msgstr "äùúîù áúúé-úé÷éåú úçú ãåàø éåöà"
+
+msgid "Monthly"
+msgstr "çåãùé"
+
+msgid "Quarterly"
+msgstr "øáòåðé"
+
+msgid "Yearly"
+msgstr "ùðúé"
+
+msgid "Base Sent Folder"
+msgstr ""
+
+msgid "Report as Spam"
+msgstr ""
+
+msgid "SpamCop - Spam Reporting"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam "
+"email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite "
+"fast, really smart, and easy to use."
+msgstr ""
+
+msgid "SpellChecker Options"
+msgstr "àôùøåéåú áåã÷ àéåú"
+
+msgid ""
+"Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
+"choose which languages should be available to you when spell-checking."
+msgstr ""
+"áéëåìúê ìäâãéø àú äîéìåï äàéùé ùìê, ìòøåïê àåúå, àå ìáçåø àú ñôú äîéìåï."
+
+msgid "Check Spelling"
+msgstr "áãå÷ àéåú"
+
+msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
+msgstr "áçæøä ìãó &quot;àôùøåéåú áåã÷ àéåú&quot;"
+
+msgid "ATTENTION:"
+msgstr "ùéí ìá:"
+
+msgid ""
+"SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
+"likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
+"to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
+"can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
+"password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
+"got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
+"anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
+"it, the encrypted data is no longer accessible."
+msgstr ""
+"SquirrelSpell ìà äöìéç ìôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê. øåá äñéëåééí ùæä áâìì "
+"ùùéðú àú äñéñîà ùìê. áëãé ìäîùéê, òìééê ìñô÷ àú äñéñîà äéùðä ùìê òì-îðú ù-"
+"SquirrelSpell éåëì ìôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê. äåà éåöôï îçãù áòæøú äñéñîà "
+"äçãùä ùìê.<br>àí ìà äöôðú àú äîéìåï ùìê, àæ ëðøàä ùäåà äåùçú åàéðå æîéï "
+"éåúø. òìééê ìîçå÷ àåúå åäúçéì îçãù. æä âí ðëåï áî÷øä åùëçú àú äñéñîà ùìê -- "
+"ììà äñéñîà äéùðä äîéãò äîåöôï àéðå æîéï."
+
+msgid "Delete my dictionary and start a new one"
+msgstr "îç÷ àú äîéìåï ùìé åäúçì çãù."
+
+msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
+msgstr "ôòðç àú äîéìåï ùìé áòæøú äñéñîà äéùðä ùìé."
+
+msgid "Proceed"
+msgstr "äú÷ãí"
+
+msgid "You must make a choice"
+msgstr "òìééê ìáçåø àçú îäàôùøåéåú"
+
+msgid ""
+"You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
+msgstr "áéëåìúê ìîçå÷ àú äîéìåï äéùï àå ìä÷ìéã àú ñéñîàúê äéùðä. ìà ùðéäí."
+
+msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
+msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìîçå÷ àú äîéìåï äàéùé äéùï ùìê?"
+
+msgid "Error Decrypting Dictionary"
+msgstr "ùâéàä áôòðåç äîéìåï"
+
+msgid "Cute."
+msgstr "çîåã."
+
+msgid "Translator"
+msgstr "îúøâí"
+
+#, fuzzy
+msgid "Saved Translation Options"
+msgstr "àôùøåéåú úøâåí"
+
+msgid "Your server options are as follows:"
+msgstr "àôùøåéåú äùøú ùìê äï:"
+
+msgid ""
+"13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
+msgstr ""
+
+msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
+"InterTran"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
+"be located."
+msgstr "àúä âí îçìéè äàí úåöâ ÷åôñàú äúøâåí, åàéëï äéà úîå÷í."
+
+msgid "Select your translator:"
+msgstr "áçø àú äîúøâí ùìê:"
+
+msgid "When reading:"
+msgstr "ëàùø á÷øéàä:"
+
+msgid "Show translation box"
+msgstr "äöâ ÷åôñàú úøâåí"
+
+msgid "to the left"
+msgstr "îùîàì"
+
+msgid "in the center"
+msgstr "áîøëæ"
+
+msgid "to the right"
+msgstr "îéîéï"
+
+msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
+msgstr "úøâí áúåê äîñâøåú ùì SquirrelMail"
+
+msgid "When composing:"
+msgstr "ëàùø áëúéáä:"
+
+msgid "Not yet functional, currently does nothing"
+msgstr "ìà ôòéì òãééï, ìòú òúä ìà òåùä ëìåí"
+
+msgid "Download this as a file"
+msgstr "äåøã ë÷åáõ"
+
+msgid "Translation Options"
+msgstr "àôùøåéåú úøâåí"
+
+msgid ""
+"Which translator should be used when you get messages in a different "
+"language?"
+msgstr "áàéæä îúøâí ìäúùîù ëàùø äéðê î÷áì äåãòåú áùôåú ùåðåú?"
+
+#, c-format
+msgid "%s to %s"
+msgstr "%s ì-%s"
+
+msgid "English"
+msgstr "àðâìéú"
+
+msgid "French"
+msgstr "öøôúéú"
+
+msgid "German"
+msgstr "âøîðéú"
+
+msgid "Italian"
+msgstr "àéèì÷éú"
+
+msgid "Portuguese"
+msgstr "ôåøèåâæéú"
+
+msgid "Spanish"
+msgstr "ñôøãéú"
+
+msgid "Russian"
+msgstr "øåñéú"
+
+msgid "Translate"
+msgstr "úøâí"
+
+msgid "Brazilian Portuguese"
+msgstr "ôåøèåâæéú (áøæéì)"
+
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "áåìâøéú"
+
+msgid "Croatian"
+msgstr "÷øåàèéú"
+
+msgid "Czech"
+msgstr "ö'ëéú"
+
+msgid "Danish"
+msgstr "ãðéú"
+
+msgid "Dutch"
+msgstr "äåìðãéú"
+
+msgid "European Spanish"
+msgstr "ñôøãéú (àéøåôä)"
+
+msgid "Finnish"
+msgstr "ôéðéú"
+
+msgid "Greek"
+msgstr "éååðéú"
+
+msgid "Hungarian"
+msgstr "äåðâøéú"
+
+msgid "Icelandic"
+msgstr "àéñìðãéú"
+
+msgid "Japanese"
+msgstr "éôðéú"
+
+msgid "Latin American Spanish"
+msgstr "ñôøãéú (ãøåí-àîøé÷ä)"
+
+msgid "Norwegian"
+msgstr "ðåøååâéú"
+
+msgid "Polish"
+msgstr "ôåìðéú"
+
+msgid "Romanian"
+msgstr "øåîðéú"
+
+msgid "Serbian"
+msgstr "ñøáéú"
+
+msgid "Slovenian"
+msgstr "ñìåáðéú"
+
+msgid "Swedish"
+msgstr "ùååãéú"
+
+msgid "Welsh"
+msgstr "ååìùéú"
+
+msgid "Indonesian"
+msgstr "àéðãåðæéú"
+
+msgid "Latin"
+msgstr "ìèéðéú"
+
+msgid "Address Book"
+msgstr "ñôø ëúåáåú"
+
+msgid "Name"
+msgstr "ùí"
+
+msgid "E-mail"
+msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
+
+msgid "Info"
+msgstr "îéãò"
+
+msgid "Source"
+msgstr "î÷åø"
+
+msgid "Bcc"
+msgstr "äòú÷éí òéååøéí"
+
+msgid "Use Addresses"
+msgstr "äùúîù áëúåáåú"
+
+msgid "Address Book Search"
+msgstr "çéôåù áñôø ëúåáåú"
+
+msgid "Search for"
+msgstr "çôù àú"
+
+msgid "in"
+msgstr "á"
+
+msgid "All address books"
+msgstr "ëì ñôøé äëúåáåú"
+
+msgid "List all"
+msgstr "äöâ äëì"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to list addresses from %s"
+msgstr "ìà éëåì ìäöéâ ëúåáåú î %s"
+
+msgid "Your search failed with the following error(s)"
+msgstr "äçéôåù ðëùì òí äùâéàåú äáàåú"
+
+msgid "No persons matching your search was found"
+msgstr "ìà ðîöàå îëåúáéí äîúàéîéí ìúðàé äçéôåù"
+
+msgid "Return"
+msgstr "çæåø"
+
+msgid "Nickname"
+msgstr "ëéðåé"
+
+msgid "Must be unique"
+msgstr "çééá ìäéåú ééçåãé"
+
+msgid "E-mail address"
+msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
+
+msgid "First name"
+msgstr "ùí ôøèé"
+
+msgid "Last name"
+msgstr "ùí îùôçä"
+
+msgid "Additional info"
+msgstr "îéãò ðåñó"
+
+msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
+msgstr "ìà äåâãø ñôø ëúåáåú àéùé. öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú."
+
+msgid "You can only edit one address at the time"
+msgstr "áéëåìúê ìòøåê ñôø ëúåáåú àçã áëì ôòí"
+
+msgid "Update address"
+msgstr "òãëï ëúåáú"
+
+msgid "Unknown error"
+msgstr "ùâéàä ìà éãåòä"
+
+msgid "Add address"
+msgstr "äåñó ëúåáú"
+
+msgid "Edit selected"
+msgstr "òøåê ðáçøéí"
+
+msgid "Delete selected"
+msgstr "îç÷ ðáçøéí"
+
+#, c-format
+msgid "Add to %s"
+msgstr "äåñó ì %s"
+
+msgid "Original Message"
+msgstr "äåãòä î÷åøéú"
+
+msgid "Draft Email Saved"
+msgstr "èéåèú ãåà\"ì ðùîøä"
+
+msgid "Could not move/copy file. File not attached"
+msgstr "ìà éëåì ìäòúé÷/ìäòáéø àú ä÷åáõ. ä÷åáõ ìà öåøó."
+
+msgid "Draft Saved"
+msgstr "èéåèä ðùîøä"
+
+msgid "Your Message has been sent"
+msgstr "äåãòúê ðùìçä"
+
+msgid "To:"
+msgstr "àì:"
+
+msgid "CC:"
+msgstr "äòú÷éí:"
+
+msgid "BCC:"
+msgstr "äòú÷éí òéååøéí:"
+
+msgid "Subject:"
+msgstr "ðåùà:"
+
+msgid "Send"
+msgstr "ùìç"
+
+msgid "Attach:"
+msgstr "öøó:"
+
+msgid "Add"
+msgstr "äåñó"
+
+msgid "Delete selected attachments"
+msgstr "îç÷ îöåøôéí ðáçøéí"
+
+msgid "Priority"
+msgstr "òãéôåú"
+
+msgid "Receipt"
+msgstr "÷áìä"
+
+#, fuzzy
+msgid "On Read"
+msgstr "á÷øéàä"
+
+msgid "On Delivery"
+msgstr "áùìéçä"
+
+msgid "Save Draft"
+msgstr "ùîåø èéåèä"
+
+msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
+msgstr "ìà îéìàú àú ùãä ä-\"àì\""
+
+msgid "said"
+msgstr "àîø"
+
+msgid "quote"
+msgstr "öéèåè"
+
+msgid "who"
+msgstr "îé"
+
+#, fuzzy
+msgid "Draft folder"
+msgstr "úé÷éú èéåèåú"
+
+msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
+msgstr "ùí úé÷éä ìà çå÷é. àðà áçø ùí àçø."
+
+msgid "Click here to go back"
+msgstr "ìçõ ëàï ìçæåø àçåøä"
+
+msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
+msgstr "ìà áçøú úé÷éä ìîçé÷ä."
+
+msgid "Delete Folder"
+msgstr "îç÷ úé÷éä"
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Are you sure you want to delete %s?"
+msgstr "äàí áøöåðê ìîçå÷ àøåò æä?"
+
+msgid "Subscribed successfully!"
+msgstr "ðøùîú áäöìçä!"
+
+msgid "Unsubscribed successfully!"
+msgstr "áèìú äøùîä áäöìçä!"
+
+msgid "Deleted folder successfully!"
+msgstr "úé÷éä ðîç÷ä!"
+
+msgid "Created folder successfully!"
+msgstr "äúé÷éä ðåöøä!"
+
+msgid "Renamed successfully!"
+msgstr "äùí ùåðä áäöìçä!"
+
+msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
+msgstr ""
+
+msgid "refresh folder list"
+msgstr "øòðï øùéîú úé÷éåú"
+
+msgid "Create Folder"
+msgstr "öåø úé÷éä"
+
+msgid "as a subfolder of"
+msgstr "ëúú-úé÷éä ùì"
+
+msgid "None"
+msgstr "ëìåí"
+
+msgid "Let this folder contain subfolders"
+msgstr "àôùø ìúé÷éä æå ìäëéì úú-úé÷éåú"
+
+msgid "Create"
+msgstr "öåø"
+
+msgid "Rename a Folder"
+msgstr "ùðä ùí úé÷éä"
+
+msgid "Select a folder"
+msgstr "áçø úé÷éä"
+
+msgid "Rename"
+msgstr "ùðä ùí"
+
+msgid "No folders found"
+msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú"
+
+msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
+msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú ìáéèåì äøùîä îäï!"
+
+msgid "No folders were found to subscribe to!"
+msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú ìäøùí àìéäï!"
+
+#, fuzzy
+msgid "Subscribe to:"
+msgstr "äøùí"
+
+msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
+msgstr "ìà áçøú úé÷éä àùø áøöåðê ìùðåú àú ùîä."
+
+msgid "Rename a folder"
+msgstr "ùéðåé ùí úé÷éä"
+
+msgid "New name:"
+msgstr "ùí çãù:"
+
+msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
+"instead."
+msgstr "äòæøä òãééï ìà úåøâîä ì %s. äéà úåöâ áàðâìéú áî÷åí æàú."
+
+msgid "Some or all of the help documents are not present!"
+msgstr "çì÷ àå ëì îîñîëé äòæøä ìà ðîöàå!"
+
+msgid "Table of Contents"
+msgstr "úåëï òðééðéí"
+
+msgid "Top"
+msgstr "ìîòìä"
+
+msgid "Viewing an image attachment"
+msgstr "îöéâ úîåðä îöåøôú"
+
+msgid "View message"
+msgstr "äöâ äåãòä"
+
+#, fuzzy
+msgid "Not available"
+msgstr "ìà æîéï"
+
+msgid "purge"
+msgstr "îç÷"
+
+msgid "Last Refresh"
+msgstr "øåòðï ìàçøåðä"
+
+msgid "Save folder tree"
+msgstr ""
+
+msgid "Login"
+msgstr "ëðéñä"
+
+#, c-format
+msgid "%s Login"
+msgstr "ëðéñä ì-%s"
+
+msgid "Name:"
+msgstr "ùí îùúîù:"
+
+msgid "No messages were selected."
+msgstr "ìà ðáçøå äåãòåú."
+
+msgid "Message Highlighting"
+msgstr "äãâùú äåãòåú"
+
+msgid "subject"
+msgstr "ðåùà"
+
+msgid "No highlighting is defined"
+msgstr "ìà äåâãøå äãâùåú"
+
+msgid "Identifying name"
+msgstr "ùí îúàø"
+
+msgid "Color"
+msgstr "öáò"
+
+msgid "Dark Blue"
+msgstr "ëçåì ëää"
+
+msgid "Dark Green"
+msgstr "éøå÷ ëää"
+
+msgid "Dark Yellow"
+msgstr "öäåá ëää"
+
+msgid "Dark Cyan"
+msgstr "úëìú ëää"
+
+msgid "Dark Magenta"
+msgstr "àãåí ëää"
+
+msgid "Light Blue"
+msgstr "ëçåì áäéø"
+
+msgid "Light Green"
+msgstr "éøå÷ áäéø"
+
+msgid "Light Yellow"
+msgstr "öäåá áäéø"
+
+msgid "Light Cyan"
+msgstr "úëìú áäéø"
+
+msgid "Light Magenta"
+msgstr "àãåí áäéø"
+
+msgid "Dark Gray"
+msgstr "àôåø ëää"
+
+msgid "Medium Gray"
+msgstr "àôåø áéðåðé"
+
+msgid "Light Gray"
+msgstr "àôåø áäéø"
+
+msgid "White"
+msgstr "ìáï"
+
+msgid "Other:"
+msgstr "àçø:"
+
+msgid "Ex: 63aa7f"
+msgstr "ìãåâîà: 63aa7f"
+
+msgid "Matches"
+msgstr "äúàí ìè÷ñè"
+
+#, c-format
+msgid "Alternate Identity %d"
+msgstr "æäåú îùðéú %d"
+
+msgid "Advanced Identities"
+msgstr "æäåéåú îøåáåú"
+
+msgid "Default Identity"
+msgstr "æäåú áøéøú-îçãì"
+
+msgid "Add a New Identity"
+msgstr "äåñó æäåú çãùä"
+
+msgid "E-Mail Address"
+msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
+
+msgid "Save / Update"
+msgstr "ùîåø \\ òãëï"
+
+msgid "Make Default"
+msgstr "äôåê ìáøéøú îçãì"
+
+msgid "Move Up"
+msgstr "äòáø ìîòìä"
+
+msgid "Index Order"
+msgstr "ñéãåø"
+
+msgid "Checkbox"
+msgstr "úéáú áçéøä"
+
+msgid "Flags"
+msgstr "ñéîåï"
+
+msgid ""
+"The index order is the order that the columns are arranged in the message "
+"index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
+"fit your needs."
+msgstr ""
+"áéëåìúê ìùðåú àú äñãø ùì äòîåãåú áúéáú äãåàø. áéëåìúê ìäåñéó, ìäåøéã àå "
+"ìäæéæ òîåãåú."
+
+msgid "up"
+msgstr "äòìä"
+
+msgid "down"
+msgstr "äåøã"
+
+msgid "remove"
+msgstr "äñø"
+
+msgid "Return to options page"
+msgstr "çæåø ìãó àôùøåéåú"
+
+msgid "Personal Information"
+msgstr "îéãò àéùé"
+
+msgid "Display Preferences"
+msgstr "àôùøåéåú úöåâä"
+
+msgid "Folder Preferences"
+msgstr "àôùøåéåú úé÷éä"
+
+msgid "Successfully Saved Options"
+msgstr "àôùøåéåú ðùîøå áäöìçä"
+
+msgid "Refresh Folder List"
+msgstr "øòðï øùéîú úé÷éåú"
+
+msgid "Refresh Page"
+msgstr "øòðï ãó"
+
+msgid ""
+"This contains personal information about yourself such as your name, your "
+"email address, etc."
+msgstr "ãó æä îëéì äâãøåú àéùéåú ëâåï, ùîê, ëúåáú ãåà\"ì ùìê åë\"å..."
+
+msgid ""
+"You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
+"you, such as the colors, the language, and other settings."
+msgstr ""
+"áéëåìúê ìùðåú àú äâãøåú äúöåâä ùì úéáú äãåàø ùìê ëâåï öáòéí, ùôä, åòåã..."
+
+msgid ""
+"Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
+"colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
+"messages are from, especially for mailing lists."
+msgstr ""
+"áéëåìúê ìöáåò äåãòåú îñåéîåú áúéáú äãåàø ùìê ìôé ÷øéèøéåðéí ùåðéí (ëâåï ùí "
+"äùåìç, ðåùà ääåãòä åë\"å). àôùøåú æå òåæøú ìäáçéï áãåàø àùø îâéò îîëåúá "
+"îñåéí, îëéì ðåùà îñåéí åòåã..."
+
+msgid ""
+"These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
+msgstr "äâãøåú àìå îùðåú àú úöåâú äúé÷éåú åäöåøä áä äï îðåäìåú."
+
+msgid ""
+"The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
+"headers in any order you want."
+msgstr ""
+"äöåøä áä äåãòåú îñåãøåú åîãôñåú ðéúðú ìñéãåø îçãù åìùéðåé ëê ùéëéìå àú "
+"äëåúøåú ùáøöåðê ìøàåú."
+
+msgid "Message not printable"
+msgstr "ääåãòä ìà ðéúðú ìäãôñä"
+
+msgid "Printer Friendly"
+msgstr "âéøñàú äãôñä"
+
+msgid "CC"
+msgstr "äòú÷éí"
+
+msgid "Print"
+msgstr "äãôñ"
+
+msgid "View Printable Version"
+msgstr "äöâ âéøñàú äãôñä"
+
+msgid "Read:"
+msgstr "ð÷øà:"
+
+msgid "Your message"
+msgstr "ääåãòä ùìê"
+
+msgid "Sent:"
+msgstr "ðùìç:"
+
+#, c-format
+msgid "Was displayed on %s"
+msgstr "ð÷øà á %s"
+
+msgid "less"
+msgstr "ôçåú"
+
+msgid "more"
+msgstr "éåúø"
+
+msgid "Mailer"
+msgstr "úëðéú ãéååø"
+
+msgid "Read receipt"
+msgstr "÷áìä òì ÷øéàä"
+
+msgid "send"
+msgstr "ùìç"
+
+msgid "requested"
+msgstr "îáå÷ù"
+
+msgid ""
+"The message sender has requested a response to indicate that you have read "
+"this message. Would you like to send a receipt?"
+msgstr ""
+"äùåìç ùì ääåãòä áé÷ù ùúùìç ÷áìä áòú ÷øéàú ääåãòä. äàí áøöåðê ìùìåç àìé ÷áìä "
+"ëòú?"
+
+msgid "Send read receipt now"
+msgstr "ùìç ÷áìä òì ÷øéàä òëùéå"
+
+#, fuzzy
+msgid "Search results"
+msgstr "úåöàåú çéôåù"
+
+msgid "Message List"
+msgstr "øùéîú äåãòåú"
+
+msgid "Resume Draft"
+msgstr "äîùê èéåèä"
+
+msgid "Edit Message as New"
+msgstr "òøåê äåãòä ëçãùä"
+
+#, fuzzy
+msgid "View Message"
+msgstr "äöâ äåãòä"
+
+#, fuzzy
+msgid "Forward as Attachment"
+msgstr "îöåøôéí"
+
+msgid "Reply"
+msgstr "äùá"
+
+msgid "Reply All"
+msgstr "äùá ìëì"
+
+msgid "View Full Header"
+msgstr "äöâ ëì äëåúøåú"
+
+msgid "Attachments"
+msgstr "îöåøôéí"
+
+msgid "Folder:"
+msgstr "úé÷éä:"
+
+msgid "edit"
+msgstr "òøåê"
+
+msgid "search"
+msgstr "çéôåù"
+
+msgid "delete"
+msgstr "îç÷"
+
+msgid "Recent Searches"
+msgstr "çéôåùéí àçøåðéí"
+
+msgid "save"
+msgstr "ùîåø"
+
+msgid "forget"
+msgstr "ùëç"
+
+msgid "Current Search"
+msgstr "çéôåù ðåëçé"
+
+msgid "Body"
+msgstr "âåó ääåãòä"
+
+msgid "Everywhere"
+msgstr "ëì äùãåú"
+
+msgid "Search Results"
+msgstr "úåöàåú çéôåù"
+
+msgid "No Messages Found"
+msgstr "ìà ðîöàå äåãòåú"
+
+msgid "You have been successfully signed out."
+msgstr "äúðú÷ú îäîòøëú áäöìçä."
+
+msgid "Click here to log back in."
+msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìäúçáø îçãù."
+
+msgid "Viewing a Business Card"
+msgstr "îöéâ ëøèéñ áé÷åø"
+
+msgid "Title"
+msgstr "ëåúøú"
+
+msgid "Email"
+msgstr "ãåà\"ì"
+
+msgid "Web Page"
+msgstr "ãó áéú"
+
+msgid "Organization / Department"
+msgstr "àéøâåï \\ îçì÷ä"
+
+msgid "Address"
+msgstr "ëúåáú"
+
+msgid "Work Phone"
+msgstr "èìôåï áòáåãä"
+
+msgid "Home Phone"
+msgstr "èìôåï ááéú"
+
+msgid "Cellular Phone"
+msgstr "èìôåï ñìåìøé"
+
+msgid "Fax"
+msgstr "ô÷ñ"
+
+msgid "Note"
+msgstr "ôú÷"
+
+msgid "Add to Addressbook"
+msgstr "äåñó ìñôø ëúåáåú"
+
+msgid "Title & Org. / Dept."
+msgstr "úåàø åàøâåï \\ îçì÷ä"
+
+msgid "Viewing Full Header"
+msgstr "îöéâ ëì äëåúøåú"
+
+msgid "Viewing a text attachment"
+msgstr "îöéâ è÷ñè îöåøó"
+
+#~ msgid "Viewing a message attachment"
+#~ msgstr "îöéâ îöåøó ìäåãòä"
+
+#~ msgid "Save to:"
+#~ msgstr "äòáø àì:"
+
+#~ msgid "Cc:"
+#~ msgstr "äòú÷éí:"
+
+#~ msgid "Bcc:"
+#~ msgstr "äòú÷éí òéååøéí:"
+
+#~ msgid "<No subject>"
+#~ msgstr ">ììà ðåùà<"
+
+#~ msgid "Enable request/confirm reading"
+#~ msgstr "àôùø á÷ùú\\àéùåø ÷øéàä"
+
+#~ msgid "Use receive date for sort"
+#~ msgstr "äùúîù áúàøéê ä÷áìä ìîéåï"
+
+#~ msgid "Use References header for thread sort"
+#~ msgstr "äùúîù áëåúøåú äòøä ìîéåï"
+
+#~ msgid "There was an error contacting the mail server."
+#~ msgstr "äéúä ùâéàä áéöéøú ÷ùø òí ùøú äãåàø."
+
+#~ msgid "Contact your administrator for help."
+#~ msgstr "öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú ì÷áìú òæøä."
+
+#~ msgid "No Messages found"
+#~ msgstr "ìà ðîöàå äåãòåú"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please contact your system administrator and report the following error:"
+#~ msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì äùâéàä äáàä."
+
+#~ msgid "No To Address"
+#~ msgstr "çñø îëåúá (àì)"
+
+#~ msgid "Found"
+#~ msgstr "ðîöà"
+
+#~ msgid "messages"
+#~ msgstr "äåãòåú"
+
+#~ msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
+#~ msgstr "ùâéàä áôòðåç îáðä ñåâ ÷åáõ. àðà ãååç òì áàâ æä!"
+
+#~ msgid "Submit message"
+#~ msgstr "ùìç äåãòä"
+
+#~ msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
+#~ msgstr "ðéñéúé ìáöò àú %s, àáì äåà äçæéø:"
+
+#~ msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
+#~ msgstr "SquirrelSpell ìà îåâãø ðëåï"
+
+#~ msgid "SquirrelSpell Results"
+#~ msgstr "úåöàåú SquirrelSpell"
+
+#~ msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
+#~ msgstr "áãé÷ àéåú äñúééîä. ìáöò ùéðåééí?"
+
+#~ msgid "No changes were made."
+#~ msgstr "ìà ðòùå ùéðåééí."
+
+#~ msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
+#~ msgstr "ùåîø ëòú àú äîéìåï äàéùé ùìê... àðà äîúï."
+
+#~ msgid "Found %s errors"
+#~ msgstr "ðîöàå %s ùâéàåú"
+
+#~ msgid "Line with an error:"
+#~ msgstr "ùåøä òí ùâéàä:"
+
+#~ msgid "Error:"
+#~ msgstr "ùâéàä:"
+
+#~ msgid "Suggestions"
+#~ msgstr "äöòåú"
+
+#~ msgid "Change to:"
+#~ msgstr "ùðä ì:"
+
+#~ msgid "Occurs times:"
+#~ msgstr "îñôø çæøåú:"
+
+#~ msgid "Change this word"
+#~ msgstr "ùðä îéìä æå"
+
+#~ msgid "Change"
+#~ msgstr "ùðä"
+
+#~ msgid "Change ALL occurances of this word"
+#~ msgstr "ùðä àú ëì äî÷øéí ìîéìä æå"
+
+#~ msgid "Change All"
+#~ msgstr "ùðä äëì"
+
+#~ msgid "Ignore this word"
+#~ msgstr "äúòìí îîìä æå"
+
+#~ msgid "Ignore"
+#~ msgstr "äúòìí"
+
+#~ msgid "Ignore ALL occurances this word"
+#~ msgstr "äúòìí îëì äî÷øéí ìîéìä æå"
+
+#~ msgid "Ignore All"
+#~ msgstr "äúòìí îäëì"
+
+#~ msgid "Add this word to your personal dictionary"
+#~ msgstr "äåñó îéìä æå ìîéìåï äàéùé ùìê"
+
+#~ msgid "Add to Dic"
+#~ msgstr "äåñó ìîéìåï"
+
+#~ msgid "Close and Commit"
+#~ msgstr "ñâåø åáöò"
+
+#~ msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
+#~ msgstr ""
+#~ "áãé÷ú äàéåú ìà äåùìîä. äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìñâåø åìáöò àú äùéðåééí?"
+
+#~ msgid "Close and Cancel"
+#~ msgstr "ñâåø åáèì"
+
+#~ msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
+#~ msgstr ""
+#~ "áãé÷ú äàéåú ìà äåùìîä. äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìñâåø åìáèì àú äùéðåééí?"
+
+#~ msgid "No errors found"
+#~ msgstr "ìà ðîöàå ùâéàåú"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
+#~ "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
+#~ msgstr ""
+#~ "äîéìåï äàéùé ùìê <strong>äåöôï</strong> åäåà îàåçñï ëòú <strong>áöåøä "
+#~ "îàåáèçú</strong>."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
+#~ "stored as <strong>clear text</strong>."
+#~ msgstr ""
+#~ "äîéìåï äàéùé ùìê <strong>ôåòðç</strong> åäåà îàåçñï ëòú <strong>áöåøä "
+#~ "øâéìä</strong>."
+
+#~ msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
+#~ msgstr "äâãøåú äöôðä ìîéìåï àéùé"
+
+#~ msgid "Your personal dictionary was erased."
+#~ msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê ðîç÷."
+
+#~ msgid "Dictionary Erased"
+#~ msgstr "îéìåï ðîç÷"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
+#~ "\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
+#~ msgstr ""
+#~ "äîéìåï äàéùé ùìê ðîç÷. àðà ñâåø çìåï æä åìçõ ùåá òì äëôúåø \"áãå÷ àéåú\" "
+#~ "áëãé ìäúçéì îçãù àú áãé÷ú äàéåú."
+
+#~ msgid "Close this Window"
+#~ msgstr "ñâåø çìåï æä"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
+#~ "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
+#~ msgstr ""
+#~ "äîéìåï äàéùé ùìê äåöôï îçãù áäöìçä. ëòú çæåø ìúôøéè &quot;àôùøåéåú áåã÷ "
+#~ "äàéåú&quot; åáöò àú áçéøúê áùðéú."
+
+#~ msgid "Successful Re-encryption"
+#~ msgstr "äöôðä îçãù îåöìçú"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
+#~ "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
+#~ "over."
+#~ msgstr ""
+#~ "äîéìåï äàéùé ùìê äåöôï îçãù áäöìçä. àðà ñâåø çìåï æä åìçõ òì \"áãå÷ àéåú"
+#~ "\" ùåááëãé ìäúçéì îçãù àú áãé÷ú äàéåú."
+
+#~ msgid "Dictionary re-encrypted"
+#~ msgstr "îéìåï äåöôï ùåá"
+
+#~ msgid "Personal Dictionary"
+#~ msgstr "îéìåï àéùé"
+
+#~ msgid "No words in your personal dictionary."
+#~ msgstr "àéï îéìéí áîéìåï äàéùé ùìê"
+
+#~ msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
+#~ msgstr "àðà áçø àú äîéìéí àùø áøöåðê ìîçå÷ îäîéìåï äàéùé ùìê."
+
+#~ msgid "%s dictionary"
+#~ msgstr "îéìåï %s"
+
+#~ msgid "Delete checked words"
+#~ msgstr "îç÷ îéìéí ðáçøåú"
+
+#~ msgid "Edit your Personal Dictionary"
+#~ msgstr "òøåê àú äîéìåï äàéùé ùìê"
+
+#~ msgid "Please make your selection first."
+#~ msgstr "àðà áöò àú äáçéøä ÷åãí."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
+#~ "format. Proceed?"
+#~ msgstr ""
+#~ "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìäöôéï, åìàçñï áöåøä îåöôðú àú äîéìåï äàéùé ùìê?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
+#~ "format. Proceed?"
+#~ msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìôòðç, åìàçñï áöåøä øâéìä àú äîéìåï äàéùé ùìê?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
+#~ "helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized "
+#~ "and your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted "
+#~ "with the password you use to access your mailbox, making it hard for "
+#~ "anyone to see what is stored in your personal dictionary.</p> "
+#~ "<p><strong>ATTENTION:</strong> If you forget your password, your personal "
+#~ "dictionary will become unaccessible, since it can no longer be decrypted. "
+#~ "If you change your mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and "
+#~ "prompt you for your old password in order to re-encrypt the dictionary "
+#~ "with a new key.</p>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<p>äîéìåï äàéùé ùìê ðîöà ëòú <strong>áîöá îåöôï</strong>. æä òåæø ìùîåø "
+#~ "òì äôøèéåú ùìê áî÷øä åäîéìåï ðâðá. ëøâò äåà îåöôï áòæøú äñéñîà ùì úéáú "
+#~ "äãåàø ùìê, îä ùî÷ùä òì îé ùøåöä ìøàåú àú äîéãò äîàåçñï áîéìåï äàéùé ùìê.</"
+#~ "p> <p><strong>ùéí ìá:</strong> àí ùëçú àú äñéñîà ùìê, äîéìåï äàéùé éäôê "
+#~ "ììà æîéï, îëéååï ùìà ðéúï ìôòðç àú ä÷éãåã. áî÷øä åúùðä àú ñéñîàú äãåàø "
+#~ "ùìê, SquirrelMail éæää æàú åéá÷ù îîê ìäëðéñ àú äñéñîà äéùðä áëãé ìäöôéï "
+#~ "àú äîéìåï áòæøú äñéñîà äçãùä.</p>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
+#~ msgstr "ôòðç áá÷ùä àú äîéìåï äàéùé ùìé åàçñï àåúå áöåøä øâéìä."
+
+#~ msgid "Change crypto settings"
+#~ msgstr "ùðä äâãøåú äöôðä"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. "
+#~ "You may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy "
+#~ "in case the webmail system gets compromized and your personal dictionary "
+#~ "file gets stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and "
+#~ "are hard to decrypt without knowing the correct key (which is your "
+#~ "mailbox password).</p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to "
+#~ "encrypt your personal dictionary, you must remember that it gets &quot;"
+#~ "hashed&quot; with your mailbox password. If you forget your mailbox "
+#~ "password and the administrator changes it to a new value, your personal "
+#~ "dictionary will become useless and will have to be created anew. However, "
+#~ "if you or your system administrator change your mailbox password but you "
+#~ "still have the old password at hand, you will be able to enter the old "
+#~ "key to re-encrypt the dictionary with the new value.</p>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<p>äîéìåï äàéùé ùìê ðîöà ëòú <strong>áîöá øâéì</strong>. àí áøöåðê ìäâï "
+#~ "òì ôøèéåú äîéìåï äàéùé ùìê áî÷øä ùäåà ðâðá, òìééê ìäöéôðå. ëàùø áîöá "
+#~ "îåöôï, úëåìú ä÷åáõ ðøàú îòååúú, å÷ùä ìôòðåç ììà äîôúç (ùäåà ñéñîàú úéáú "
+#~ "äãåàø ùìê).</p> <p><strong>ùéí ìá:</strong> àí äéðê îçìéè ùáøöåðê ìäöôéï "
+#~ "àú äîéìåï äàéùé ùìê, òìééê ìæëåø ùäåà îåöôï áòæøú ñéñîàú úéáú äãåàø ùìê. "
+#~ "áî÷øä åùëçú àú äñéñîà åîðäì äîòøëú ùéðä àåúä, äîéìåï äàéùé ùìê éäéä çñø "
+#~ "ùéîåù åéäéä òìééê ìäúçéì îçãù. áëì àåôï, áî÷øä åîðäì äîòøëú ùéðä àú "
+#~ "äñéñîà ùìê, åäéðê æåëø àú äñéñîà äéùðä, éäéä áéëåìúê ìä÷ìéã àú äñéñîà "
+#~ "äéùðä åìäöôéï îçãù àú äîéìåï áòæøú äñéñîà äçãùä.</p>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
+#~ msgstr "äöôï áá÷ùä àú äîéìåï äàéùé ùìé åàçñï àåúå áöåøä îåöôðú."
+
+#~ msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
+#~ msgstr "îåç÷ àú äøùåîåú äáàåú îäîéìåï <strong>%s</strong>:"
+
+#~ msgid "All done!"
+#~ msgstr "äëì ñåééí!"
+
+#~ msgid "Personal Dictionary Updated"
+#~ msgstr "òåãëï äîéìåï äàéùé"
+
+#~ msgid "No changes requested."
+#~ msgstr "ìà ðúá÷ùå ùéðåééí."
+
+#~ msgid "Please wait, communicating with the server..."
+#~ msgstr "àðà äîúï, éåöø ÷ùø òí äùøú..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
+#~ "message:"
+#~ msgstr "àðà áçø áàéæä îéìåï áøöåðê ìäùúîù ìáãé÷ú äàéåú ùì äåãòä æå:"
+
+#~ msgid "SquirrelSpell Initiating"
+#~ msgstr "îàúçì àú SquirrelSpell"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
+#~ "default dictionary."
+#~ msgstr ""
+#~ "äâãøåú äåúàîå ì: <strong>%s</strong> òí <strong>%s</strong> ëîéìåï áøéøú "
+#~ "äîçãì."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
+#~ msgstr ""
+#~ "îùúîù áîéìåï <strong>%s</strong> (áøéøú îçãì ùì äîòøëú) ìáãé÷ú àéåú."
+
+#~ msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
+#~ msgstr "äâãøåú îéìåï áéðìàåîé òåãëðå"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please check any available international dictionaries which you would "
+#~ "like to use when spellchecking:"
+#~ msgstr "àðà ñîï àú ëì äîéìåðéí äáéðìàåîééí ùáøöåðê ìäùúîù ááãé÷ àéåú:"
+
+#~ msgid "Make this dictionary my default selection:"
+#~ msgstr "äôåê îéìåï æä ìáøéøú äîçãì ùìé:"
+
+#~ msgid "Make these changes"
+#~ msgstr "áöò ùéðåééí àìå"
+
+#~ msgid "Add International Dictionaries"
+#~ msgstr "äåñó îéìåðéí áéðìàåîééí"
+
+#~ msgid "Please choose which options you wish to set up:"
+#~ msgstr "àðà áçø àú äàôùøåéåú ùáøöåðê ìäâãéø:"
+
+#~ msgid "Edit your personal dictionary"
+#~ msgstr "òøåê àú äîéìåï äàéùé ùìê"
+
+#~ msgid "Set up international dictionaries"
+#~ msgstr "äëï îéìåðéí áéðìàåîééí"
+
+#~ msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
+#~ msgstr "äöôï àå ôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê"
+
+#~ msgid "SquirrelSpell Options Menu"
+#~ msgstr "úôøéè àôùøåéåú SquirrelSpell"
+
+#~ msgid "NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant"
+#~ msgstr "NOOP ðëùì. ùøú àéðå úåàí RFC 1939"
+
+#~ msgid "Take Address"
+#~ msgstr "äåñó ëúåáú"
+
+#~ msgid "Address Book Take"
+#~ msgstr "äåñó ìñôø ëúåáåú"
+
+#~ msgid "Left aligned"
+#~ msgstr "îåöîã ìùîàì"
+
+#~ msgid "Centered"
+#~ msgstr "îîåøëæ"
+
+#~ msgid "Right aligned"
+#~ msgstr "îåöîã ìéîéï"
+
+#~ msgid "on the Read screen"
+#~ msgstr "áîñê ä÷øéàä"
+
+#~ msgid "Hide the box"
+#~ msgstr "äñúø àú ä÷åôñà"
+
+#~ msgid "Try to verify addresses"
+#~ msgstr "ðñä ìååãà ëúåáú ãåà\"ì"