Removing translations. Part one.
authortokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 14:59:18 +0000 (14:59 +0000)
committertokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 14:59:18 +0000 (14:59 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@5951 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

22 files changed:
locale/ar/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/ar/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/ca_ES/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/ca_ES/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/cs_CZ/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/cs_CZ/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/cy_GB/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/cy_GB/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/da_DK/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/da_DK/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/de_DE/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/de_DE/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/el_GR/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/el_GR/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/es_ES/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/es_ES/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/et_EE/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/et_EE/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]
locale/fi_FI/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo [deleted file]
locale/fi_FI/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]

diff --git a/locale/ar/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo b/locale/ar/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
deleted file mode 100644 (file)
index c2e9a2e..0000000
Binary files a/locale/ar/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and /dev/null differ
diff --git a/locale/ar/LC_MESSAGES/squirrelmail.po b/locale/ar/LC_MESSAGES/squirrelmail.po
deleted file mode 100644 (file)
index 17c66fc..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,4618 +0,0 @@
-# Arabic BizNas Mail Translation.
-# Copyright (c) 1997-2003 Cronomagic Canada Inc.
-# Asrar Abbasi <asrar@canasoft.net>, 2003.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: $Id: arabic.po v1.0 01-29-03\n"
-"POT-Creation-Date: 01-29-2003 11:28 EST\n"
-"PO-Revision-Date: 01-29-2003 11:41 EST\n"
-"Last-Translator: Naveed Saqib <naveed.saqib@biznas.com>\n"
-"Language-Team: BizNas / Arabic\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=cp1256\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#: biznas_mail/src/addrbook_popup.php:22
-msgid "Address Book"
-msgstr "ÏÝÊÑ ÇáÚäÇæíä "
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:79
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:94
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:96
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:98
-msgid "All"
-msgstr "Çáßá "
-
-#: biznas_mail/src/addrbook_search.php:116
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:105
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:317 biznas_mail/src/vcard.php:102
-msgid "Name"
-msgstr "ÇÓã "
-
-#: biznas_mail/src/addrbook_search.php:117
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:106
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:318
-msgid "E-mail"
-msgstr "ÈÑíÏ ÅáßÊÑæäí "
-
-#: biznas_mail/src/addrbook_search.php:118
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:107
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:319
-msgid "Info"
-msgstr "ãÚáæãÇÊ "
-
-#: biznas_mail/src/addrbook_search.php:121
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:112
-msgid "Source"
-msgstr "ÇáãÕÏÑ "
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:745
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:147
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:122
-#: biznas_mail/src/compose.php:501 biznas_mail/src/download.php:363
-#: biznas_mail/src/download.php:370
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:366
-#: biznas_mail/src/printer_friendly_bottom.php:106
-#: biznas_mail/src/search.php:385
-msgid "To"
-msgstr "Åáì"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:150
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:124
-#: biznas_mail/src/compose.php:508 biznas_mail/src/options_highlight.php:369
-#: biznas_mail/src/search.php:384
-msgid "Cc"
-msgstr "äÓÎÉ"
-
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:126
-msgid "Bcc"
-msgstr "äÓÎÉ ÕãÇÁ"
-
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:139
-msgid "Use Addresses"
-msgstr "ÚäÇæíä ÇÓÊÎÏÇã"
-
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:161
-msgid "Address Book Search"
-msgstr "ÈÍË ÏÝÊÑ ÇáÚäÇæíä"
-
-#: biznas_mail/src/addrbook_search.php:192
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:170
-msgid "Search for"
-msgstr "ÈÍË Úä "
-
-#: biznas_mail/src/addrbook_search.php:198
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:180
-msgid "in"
-msgstr "Ýì"
-
-#: biznas_mail/src/addrbook_search.php:199
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:183
-msgid "All address books"
-msgstr "ÌãíÚ ÏÝÇÊÑ ÇáÚäÇæíä"
-
-#: biznas_mail/functions/page_header.php:245
-#: biznas_mail/src/addrbook_search.php:210
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:198
-#: biznas_mail/src/search.php:220 biznas_mail/src/search.php:224
-#: biznas_mail/src/search.php:244 biznas_mail/src/search.php:389
-#: biznas_mail/src/search.php:419 biznas_mail/src/search.php:440
-#: biznas_mail/src/search.php:450
-msgid "Search"
-msgstr "ÈÍË"
-
-#: biznas_mail/src/addrbook_search.php:211
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:199
-msgid "List all"
-msgstr "ÓÑÏ Çáßá"
-
-#: biznas_mail/src/addrbook_search.php:232
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:229
-#, c-format
-msgid "Unable to list addresses from %s"
-msgstr "ÊÚÐÑ ÓÑÏ ÇáÚäÇæíä ãä %s"
-
-#: biznas_mail/src/addrbook_search.php:258
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:254
-msgid "Your search failed with the following error(s)"
-msgstr "ÝÔá ÇáÈÍË æÙåÑÊ ÇáÃÎØÇÁ ÇáÊÇáíÉ"
-
-#: biznas_mail/src/addrbook_search.php:178
-#: biznas_mail/src/addrbook_search.php:265
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:259
-msgid "No persons matching your search was found"
-msgstr "áã íÊã ÇáÚËæÑ Úáì ÃÔÎÇÕ íÊØÇÈÞæä ãÚ ÇáÈÍË"
-
-#: biznas_mail/src/addrbook_search_html.php:272
-msgid "Return"
-msgstr "ÑÌæÚ"
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/testsound.php:35
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:121
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:429
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/forget_me_not.mod:74
-#: biznas_mail/src/addrbook_search.php:213 biznas_mail/src/compose.php:672
-msgid "Close"
-msgstr "ÅÛáÇÞ"
-
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:68 biznas_mail/src/addressbook.php:317
-#: biznas_mail/src/vcard.php:146
-msgid "Nickname"
-msgstr "ßäíÉ"
-
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:69
-msgid "Must be unique"
-msgstr "íÌÈ Ãä íßæä ãÊÝÑÏÇð"
-
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:70
-msgid "E-mail address"
-msgstr "ÚäæÇä ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäí"
-
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:71
-msgid "First name"
-msgstr "ÇáÇÓã ÇáÃæá "
-
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:72
-msgid "Last name"
-msgstr "ÇáÇÓã ÇáÃÎíÑ "
-
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:73
-msgid "Additional info"
-msgstr "ãÚáæãÇÊ ÅÖÇÝíÉ"
-
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:87
-msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
-msgstr "áã íÊã ÊÚÑíÝ Ãí  ÏÝÊÑ ÚäÇæíä ÔÎÕí. ÇÊÕá ÈÇáãÓÄæá."
-
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:185
-msgid "You can only edit one address at the time"
-msgstr "íãßäß ÊÍÑíÑ ÚäæÇä æÇÍÏ ÝÞØ Ýì ÇáãÑÉ ÇáæÇÍÏÉ"
-
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:199 biznas_mail/src/addressbook.php:201
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:231 biznas_mail/src/addressbook.php:233
-msgid "Update address"
-msgstr "ÚäæÇä ÇáÊÍÏíË "
-
-#: biznas_mail/functions/display_messages.php:70
-#: biznas_mail/functions/display_messages.php:89
-#: biznas_mail/functions/display_messages.php:106
-#: biznas_mail/functions/display_messages.php:172
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:222 biznas_mail/src/addressbook.php:270
-msgid "ERROR"
-msgstr "ÎØÃ"
-
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:245
-msgid "Unknown error"
-msgstr "ÎØàÛíÑ ãÚÑæÝ"
-
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:289 biznas_mail/src/addressbook.php:378
-msgid "Add address"
-msgstr "ÅÖÇÝÉ ÚäæÇä"
-
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:302 biznas_mail/src/addressbook.php:360
-msgid "Edit selected"
-msgstr "ÊÍÑíÑ ÇáãÍÏÏ"
-
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:304 biznas_mail/src/addressbook.php:362
-msgid "Delete selected"
-msgstr "ÍÐÝ ÇáãÍÏÏ"
-
-#: biznas_mail/src/addressbook.php:375
-#, c-format
-msgid "Add to %s"
-msgstr "ÅÖÇÝÉ Åáì %s"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:140
-msgid "Draft Email Saved"
-msgstr "Êã ÍÝÙ ãÓæÏÉ ÈÑíÏ ÅáßÊÑæäí"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:244 biznas_mail/src/compose.php:288
-#: biznas_mail/src/compose.php:298
-msgid "Could not move/copy file. File not attached"
-msgstr "ÊÚÐÑ äÞá/äÓΠÇáãáÝ. ÇáãáÝ ÛíÑ ãÑÝÞ"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:496
-msgid "Original Message"
-msgstr "ÑÓÇáÉ ÃÕáíÉ "
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:762
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:156
-#: biznas_mail/src/compose.php:497 biznas_mail/src/download.php:361
-#: biznas_mail/src/download.php:366
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:375
-#: biznas_mail/src/options_order.php:59
-#: biznas_mail/src/printer_friendly_bottom.php:111
-#: biznas_mail/src/search.php:382
-msgid "Subject"
-msgstr "ÇáãæÖæÚ"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:747
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:144
-#: biznas_mail/src/compose.php:498 biznas_mail/src/download.php:150
-#: biznas_mail/src/download.php:362 biznas_mail/src/download.php:368
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:363
-#: biznas_mail/src/options_order.php:57
-#: biznas_mail/src/printer_friendly_bottom.php:105
-#: biznas_mail/src/search.php:383
-msgid "From"
-msgstr "ãä"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:755
-#: biznas_mail/src/compose.php:499 biznas_mail/src/download.php:364
-#: biznas_mail/src/download.php:372 biznas_mail/src/options_order.php:58
-#: biznas_mail/src/printer_friendly_bottom.php:110
-msgid "Date"
-msgstr "ÇáÊÇÑíÎ"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:664
-msgid "Draft Saved"
-msgstr "Êã ÍÝÙ ãÓæÏÉ "
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:667
-msgid "Your Message has been sent"
-msgstr "Êã ÅÑÓÇá ÇáÑÓÇáÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/listcommands/mailout.php:57
-#: biznas_mail/src/compose.php:683 biznas_mail/src/read_body.php:915
-msgid "From:"
-msgstr "ãä:"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:711 biznas_mail/src/download.php:162
-#: biznas_mail/src/read_body.php:222 biznas_mail/src/read_body.php:934
-msgid "To:"
-msgstr "Åáì:"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:719
-msgid "CC:"
-msgstr "äÓÎÉ:"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:727
-msgid "BCC:"
-msgstr "äÓÎÉ ÕãÇÁ:"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:734 biznas_mail/src/download.php:155
-#: biznas_mail/src/read_body.php:223 biznas_mail/src/read_body.php:886
-msgid "Subject:"
-msgstr "ÇáãæÖæÚ:"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:796 biznas_mail/src/compose.php:888
-msgid "Send"
-msgstr "ÅÑÓÇá"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:802
-msgid "Attach:"
-msgstr "ÅÑÝÇÞ:"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:807 biznas_mail/src/options_order.php:145
-msgid "Add"
-msgstr "ÅÖÇÝÉ"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:827
-msgid "Delete selected attachments"
-msgstr "ÍÐÝ ãÑÝÞÇÊ ãÍÏÏÉ"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:857 biznas_mail/src/read_body.php:963
-msgid "Priority"
-msgstr "ÇáÃÝÖáíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:201
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:100
-#: biznas_mail/src/compose.php:858 biznas_mail/src/read_body.php:695
-msgid "High"
-msgstr "ÚÇáí"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:99
-#: biznas_mail/src/compose.php:859 biznas_mail/src/read_body.php:708
-msgid "Normal"
-msgstr "ÚÇÏí"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:198
-#: biznas_mail/src/compose.php:860 biznas_mail/src/read_body.php:701
-msgid "Low"
-msgstr "ãäÎÝÖ"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:866
-msgid "Receipt"
-msgstr "ÅíÕÇá ÇÓÊáÇã"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:868
-msgid "On read"
-msgstr "ÚäÏ ÇáÞÑÇÁÉ"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:870
-msgid "On Delivery"
-msgstr "ÚäÏ ÇáÊÓáíã"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:875
-#: biznas_mail/src/options_identities.php:338
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:102
-msgid "Signature"
-msgstr "ÊæÞíÚ"
-
-#: biznas_mail/functions/page_header.php:239 biznas_mail/src/compose.php:878
-#: biznas_mail/src/compose.php:882 biznas_mail/src/compose.php:886
-msgid "Addresses"
-msgstr "ÚäÇæíä"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:891
-msgid "Save Draft"
-msgstr "ÍÝÙ ãÓæÏÉ"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:910
-msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
-msgstr "áã ÊÞã ÈãáàÍÞá/Åáì:/."
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:1011
-msgid "said"
-msgstr "ÞÇá"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:1014
-msgid "quote"
-msgstr "ÇÞÊÈÇÓ"
-
-#: biznas_mail/src/compose.php:1014
-msgid "who"
-msgstr "ãóä"
-
-#: biznas_mail/src/download.php:73
-msgid "Viewing a text attachment"
-msgstr "ÚÑÖ ãÑÝÞ äÕ "
-
-#: biznas_mail/src/download.php:79 biznas_mail/src/download.php:84
-#: biznas_mail/src/download.php:128 biznas_mail/src/image.php:47
-#: biznas_mail/src/image.php:51 biznas_mail/src/read_body.php:507
-#: biznas_mail/src/vcard.php:52 biznas_mail/src/vcard.php:56
-msgid "View message"
-msgstr "ÚÑÖ ÑÓÇáÉ"
-
-#: biznas_mail/functions/mime.php:801 biznas_mail/src/download.php:105
-#: biznas_mail/src/image.php:60 biznas_mail/src/vcard.php:213
-msgid "Download this as a file"
-msgstr "ÊÍãíá Ðáß ßãáÝ"
-
-#: biznas_mail/src/download.php:125
-msgid "Viewing a message attachment"
-msgstr "ÚÑÖ ãÑÝÞ ÑÓÇáÉ "
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_create.php:164
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_delete.php:89
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:108
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:166
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:179
-#: biznas_mail/src/download.php:168 biznas_mail/src/read_body.php:925
-msgid "Date:"
-msgstr "ÊÇÑíÎ:"
-
-#: biznas_mail/src/download.php:176
-msgid "Cc:"
-msgstr "äÓÎÉ:"
-
-#: biznas_mail/src/download.php:184
-msgid "Bcc:"
-msgstr "äÓÎÉ ÕãÇÁ:"
-
-#: biznas_mail/src/download.php:201 biznas_mail/src/read_body.php:659
-msgid "more"
-msgstr "ÇáãÒíÏ"
-
-#: biznas_mail/src/download.php:202 biznas_mail/src/read_body.php:660
-msgid "less"
-msgstr "ÃÞá"
-
-#: biznas_mail/src/folders_create.php:39
-msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
-msgstr "ÇÓã ÛíÑ ÔÑÚí ááãÌáÏ. íÑÌì ÊÍÏíÏ ÇÓãÇð ãÎÊáÝÇð."
-
-#: biznas_mail/src/folders_create.php:39
-#: biznas_mail/src/folders_delete.php:41
-#: biznas_mail/src/folders_rename_getname.php:34
-msgid "Click here to go back"
-msgstr "ÇäÞÑ åäÇ ááÚæÏÉ ááæÑÇÁ"
-
-#: biznas_mail/src/folders_delete.php:40
-msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
-msgstr "áã íÊã ÊÍÏíÏ Ãí ãÌáÏ áÍÐÝå. íÑÌì ÇáÞíÇã ÈÐáß."
-
-#: biznas_mail/functions/page_header.php:241 biznas_mail/src/folders.php:40
-#: biznas_mail/src/left_main.php:250
-msgid "Folders"
-msgstr "ãÌáÏÇÊ"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:51
-msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr "Êã ÇáÇÔÊÑÇß ÈäÌÇÍ!"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:53
-msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr "Êã ÅáÛÇÁ ÇáÇÔÊÑÇß ÈäÌÇÍ!"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:55
-msgid "Deleted folder successfully!"
-msgstr "Êã ÍÐÝ ÇáãÌáÏ ÈäÌÇÍ!"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:57
-msgid "Created folder successfully!"
-msgstr "Êã ÅäÔÇÁ ãÌáÏ ÈäÌÇÍ!"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:59
-msgid "Renamed successfully!"
-msgstr "Êã ÅÚÇÏÉ ÇáÊÓãíÉ ÈäÌÇÍ!"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:62 biznas_mail/src/left_main.php:289
-msgid "refresh folder list"
-msgstr "ÊÍÏíË ÞÇÆãÉ ÇáãÌáÏÇÊ"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:74
-msgid "Create Folder"
-msgstr "ÅäÔÇÁ ãÌáÏ"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:79
-msgid "as a subfolder of"
-msgstr "ßãÌáÏ ÝÑÚí ãä"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:83 biznas_mail/src/folders.php:85
-msgid "None"
-msgstr "ÈáÇ"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:110
-msgid "Let this folder contain subfolders"
-msgstr "ÇÌÚá åÐÇ ÇáãÌáÏ íÍÊæì Úáì ãÌáÏÇÊ ÝÑÚíÉ"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:113
-msgid "Create"
-msgstr "ÅäÔÇÁ"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:148
-msgid "Rename a Folder"
-msgstr "ÅÚÇÏÉ ÊÓãíÉ ãÌáÏ"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:154 biznas_mail/src/folders.php:191
-msgid "Select a folder"
-msgstr "ÊÍÏíÏ ãÌáÏ"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:172
-msgid "Rename"
-msgstr "ÅÚÇÏÉ ÊÓãíÉ"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:176 biznas_mail/src/folders.php:213
-msgid "No folders found"
-msgstr "áã íÊã ÇáÚËæÑ Úáì ãÌáÏÇÊ"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:184
-msgid "Delete Folder"
-msgstr "ÍÐÝ ãÌáÏ"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:697
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:216
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:207
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:214
-#: biznas_mail/src/folders.php:209 biznas_mail/src/options_highlight.php:116
-#: biznas_mail/src/options_identities.php:350
-#: biznas_mail/src/read_body.php:760
-msgid "Delete"
-msgstr "ÍÐÝ"
-
-#: biznas_mail/plugins/listcommands/setup.php:34
-#: biznas_mail/src/folders.php:220 biznas_mail/src/folders.php:240
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "ÅáÛÇÁ ÇÔÊÑÇß"
-
-#: biznas_mail/plugins/listcommands/setup.php:33
-#: biznas_mail/src/folders.php:220 biznas_mail/src/folders.php:280
-msgid "Subscribe"
-msgstr "ÇÔÊÑÇß"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:244
-msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr "áã íÊã ÇáÚËæÑ Úáì ãÌáÏÇÊ áÅáÛÇÁ ÇáÇÔÊÑÇß ãäåÇ"
-
-#: biznas_mail/src/folders.php:283
-msgid "No folders were found to subscribe to!"
-msgstr "áã íÊã ÇáÚËæÑ Úáì ãÌáÏÇÊ ááÇÔÊÑÇß ÝíåÇ"
-
-#: biznas_mail/src/folders_rename_getname.php:33
-msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
-msgstr "áã ÊÞã ÈÊÍÏí ÃÍÏ ÇáãÌáÏÇÊ áÅÚÇÏÉ ÊÓãíÊå. íÑÌì ÇáÞíÇã ÈÐáß."
-
-#: biznas_mail/src/folders_rename_getname.php:58
-msgid "Rename a folder"
-msgstr "ÅÚÇÏÉ ÊÓãíÉ ãÌáÏ"
-
-#: biznas_mail/src/folders_rename_getname.php:62
-msgid "New name:"
-msgstr "ÇáÇÓã ÇáÌÏíÏ:"
-
-#: biznas_mail/functions/options.php:419
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:200
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:146
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:164
-#: biznas_mail/src/folders_rename_getname.php:69
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:388
-msgid "Submit"
-msgstr "ÊÓáíã"
-
-#: biznas_mail/src/help.php:70 biznas_mail/src/help.php:77
-msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
-msgstr "ÎØÃ: ÊÚáíãÇÊ ÇáãáÝÇÊ ÛíÑ ãæÌæÏÉ Ýì ÇáÊäÓíÞ ÇáÃíãä !"
-
-#: biznas_mail/functions/page_header.php:247
-#: biznas_mail/plugins/listcommands/setup.php:37 biznas_mail/src/help.php:91
-msgid "Help"
-msgstr "ÊÚáíãÇÊ"
-
-#: biznas_mail/src/help.php:131
-#, c-format
-msgid ""
-"The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
-"instead."
-msgstr "áã íÊã ÊÑÌãÉ ÇáÊÚáíãÇÊ Åáì%s . ÓíÊã ÚÑÖåÇ  ÈÇááÛÉ ÇáÅäÌáíÒíÉ."
-"ÈÏáÇð ãä."
-#: biznas_mail/src/help.php:137
-msgid "Some or all of the help documents are not present!"
-msgstr "ÈÚÖ Ãæ ÌãíÚ ãÓÊäÏÇÊ ÇáÊÚáíãÇÊ ÛíÑ ãæÌæÏÉ!"
-
-#: biznas_mail/src/help.php:174 biznas_mail/src/help.php:196
-msgid "Table of Contents"
-msgstr "ÌÏæá ÇáãÍÊæíÇÊ"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:926
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:929
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:932
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:173
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:175
-#: biznas_mail/src/help.php:190 biznas_mail/src/help.php:194
-#: biznas_mail/src/read_body.php:799 biznas_mail/src/read_body.php:805
-#: biznas_mail/src/read_body.php:807
-msgid "Previous"
-msgstr "ÇáÓÇÈÞ"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:927
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:930
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:933
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:178
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:180
-#: biznas_mail/src/help.php:198 biznas_mail/src/help.php:201
-#: biznas_mail/src/read_body.php:799 biznas_mail/src/read_body.php:811
-#: biznas_mail/src/read_body.php:813
-msgid "Next"
-msgstr "ÇáÊÇáí"
-
-#: biznas_mail/src/help.php:224
-msgid "Top"
-msgstr "Úáæí"
-
-#: biznas_mail/src/image.php:42
-msgid "Viewing an image attachment"
-msgstr "ÚÑÖ ãÑÝÞ Úáì Ôßá ÕæÑÉ"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_search.php:190
-#: biznas_mail/functions/imap_search.php:200
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:675
-#: biznas_mail/functions/page_header.php:213
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:224
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:181
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:258
-#: biznas_mail/src/left_main.php:73 biznas_mail/src/search.php:346
-msgid "INBOX"
-msgstr "ÚáÈÉ ÇáæÇÑÏ"
-
-#: biznas_mail/src/left_main.php:97
-msgid "purge"
-msgstr "ÍÐÝ"
-
-#: biznas_mail/src/left_main.php:283
-msgid "Last Refresh"
-msgstr "ÂÎÑ ÊÍÏíË"
-
-#: biznas_mail/src/login.php:106 biznas_mail/src/login.php:160
-msgid "Login"
-msgstr "ÊÓÌíá ÇáÏÎæá"
-
-#: biznas_mail/functions/display_messages.php:164
-#: biznas_mail/src/login.php:128
-#, c-format
-msgid "%s Logo"
-msgstr "ÔÚÇÑ %s"
-
-#: biznas_mail/functions/display_messages.php:167
-#: biznas_mail/src/login.php:131
-#, c-format
-msgid "biznas_mail version %s"
-msgstr "ÅÕÏÇÑ biznas_mail %s"
-
-#: biznas_mail/functions/display_messages.php:168
-#: biznas_mail/src/login.php:132
-msgid "By the biznas_mail Development Team"
-msgstr "ÈæÇÓØÉ ÝÑíÞ ÊØæíÑbiznas_mail"
-
-#: biznas_mail/src/login.php:138
-#, c-format
-msgid "%s Login"
-msgstr "ÊÓÌíá ÏÎæá %s "
-
-#: biznas_mail/src/login.php:142
-msgid "Name:"
-msgstr "ÇáÇÓã:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:170
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:246
-#: biznas_mail/src/login.php:148
-msgid "Password:"
-msgstr "ßáãÉ ÇáãÑæÑ:"
-
-#: biznas_mail/src/move_messages.php:96
-msgid "<No subject>"
-msgstr "<áÇ íæÌÏ ãæÖæÚ>"
-
-#: biznas_mail/src/move_messages.php:236
-#: biznas_mail/src/move_messages.php:289
-#: biznas_mail/src/move_messages.php:317
-msgid "No messages were selected."
-msgstr "áã íÊã ÊÍÏíÏ ÃíÉ ÑÓÇÆá ."
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:33
-msgid "General Display Options"
-msgstr "ÎíÇÑÇÊ ÇáÚÑÖ ÇáÚÇã "
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:45
-msgid "Theme"
-msgstr "ÇáÓãÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:42
-#: biznas_mail/src/options_display.php:52
-#: biznas_mail/src/options_display.php:81
-msgid "Default"
-msgstr "ÇáÇÝÊÑÇÖí"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:65
-msgid "Custom Stylesheet"
-msgstr "æÑÞÉ Stylesheet ãÎÕÕÉ"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:85
-msgid "Language"
-msgstr "ÇááÛÉ"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:94
-msgid "Use Javascript"
-msgstr "ÇÓÊÎÏÇã Javascript"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:97
-msgid "Autodetect"
-msgstr "ßÔÝ ÊáÞÇÆí"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:98
-msgid "Always"
-msgstr "ÏæãÇð"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:99
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:130
-msgid "Never"
-msgstr "ãØáÞÇð"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:117
-msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr "ÎíÇÑÇÊ ÚÑÖ ÚáÈÉ ÇáÈÑíÏ"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:122
-msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr "ÚÏÏ ãä ÇáÑÓÇÆá ááÝåÑÓÉ"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:130
-msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr "Êãßíä Alternating Row Colors"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:137
-msgid "Enable Page Selector"
-msgstr "Êãßíä Page Selector "
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:144
-msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr "ÃÞÕì ÚÏÏ ãä ÇáÕÝÍÇÊ íãßä ÅÙåÇÑå "
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:151
-msgid "Message Display and Composition"
-msgstr "ÚÑÖ æÅäÔÇÁ ÑÓÇáÉ "
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:156
-msgid "Wrap Incoming Text At"
-msgstr "ÇáÊÝÇÝ ÇáäÕ ÇáæÇÑÏ ÚäÏ  "
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:164
-msgid "Size of Editor Window"
-msgstr "ÍÌã ÅØÇÑ ÇáãÍÑÑ"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:172
-msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr "ãæÞÚ ÇáÃÒÑÇÑ ÚäÏ ÇáÅäÔÇÁ"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:175
-msgid "Before headers"
-msgstr "ÞÈá ÑÄæÓ ÇáÕÝÍÇÊ"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:176
-msgid "Between headers and message body"
-msgstr "Èíä ÑÄæÓ ÇáÕÝÍÇÊ æäÕ ÇáÑÓÇáÉ "
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:177
-msgid "After message body"
-msgstr "ÈÚÏ äÕ ÇáÑÓÇáÉ "
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:183
-msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr "ÊäÓíÞ ÚÑÖ ÏÝÊÑ ÇáÚäÇæíä "
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:186
-msgid "Javascript"
-msgstr "Javascript"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:187
-msgid "HTML"
-msgstr "HTML"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:192
-msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr "ÇáÅÙåÇÑ ÇáÇÝÊÑÇÖí áÅÕÏÇÑ HTML"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:199
-msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr "ÊÖãíä äÝÓíMe  Ýì ÇáäÓÎÉ CC ÚäÏ ÅÌÇÈÉ Çáßá"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:206
-msgid "Include CCs when forwarding messages"
-msgstr "ÊÖãíä äÓΠCC ÚäÏ ÊæÌíå ÇáÑÓÇÆá"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:213
-msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr "Êãßíä Mailer Display"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:220
-msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr "ÚÑÖ ÕæÑ ãÑÝÞÉ ÈÑÓÇáÉ"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:227
-msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
-msgstr "Êãßíä Subtle Printer Friendly Link"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:234
-msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr "Êãßíä Printer Friendly Clean Display"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:242
-msgid "Enable request/confirm reading"
-msgstr "Êãßíä ØáÈ/ÊÃßíÏ ÇáÞÑÇÁÉ "
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:250
-msgid "Always compose in a new window"
-msgstr "Þã ÏæãÇð ÈÅäÔÇÁ ÅØÇÑ ÌÏíÏ"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:257
-msgid "Width of compose window"
-msgstr "ÚÑÖ ÅØÇÑ ÇáÅäÔÇÁ"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:265
-msgid "Height of compose window"
-msgstr "ÇÑÊÝÇÚ ÅØÇÑ ÇáÅäÔÇÁ"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:273
-msgid "Append signature before reply/forward text"
-msgstr "ÅáÍÇÞ ÊæÞíÚ ÞÈá ÅÌÇÈÉ/ÊæÌíå äÕ"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:280
-msgid "Use receive date for sort"
-msgstr "ÇÓÊÎÏÇã ÊÇÑíΠÇáÊáÞí ááÝÑÒ"
-
-#: biznas_mail/src/options_display.php:287
-msgid "Use References header for thread sort"
-msgstr "ÇÓÊÎÏÇã ÑÄæÓ ÇáÕÝÍÇÊ ÇáãÑÌÚíÉ ááÝÑÒ ÈãÄÔÑ ÊÑÇÈØ "
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:48
-msgid "Special Folder Options"
-msgstr "ÎíÇÑÇÊ ÇáãÌáÏ ÇáÎÇÕ "
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:55
-msgid "Folder Path"
-msgstr "ãÓÇÑ ÇáãÌáÏ "
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:71
-msgid "Do not use Trash"
-msgstr "áÇ ÊÓÊÎÏã ãÌáÏ ÇáãåãáÇÊ Trash"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:135
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:75
-msgid "Trash Folder"
-msgstr "ãÌáÏTrash"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:82
-msgid "Do not use Sent"
-msgstr "áÇ ÊÓÊÎÏã ãÌáÏ ÇáÑÓÇÆá ÇáãÑÓáÉ Sent"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:138
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:86
-msgid "Sent Folder"
-msgstr "ãÌáÏ Sent"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:93
-msgid "Do not use Drafts"
-msgstr "áÇ ÊÓÊÎÏã ãÌáÏ ÇáãÓæÏÇÊ Drafts"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:141
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:97
-msgid "Draft Folder"
-msgstr "ãÌáÏ Draft"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:105
-msgid "Folder List Options"
-msgstr "ÎíÇÑÇÊ ÞÇÆãÉ ÇáãÌáÏÇÊ "
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:110
-msgid "Location of Folder List"
-msgstr "ãæÞÚ ÞÇÆãÉ ÇáãÌáÏÇÊ"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:113
-msgid "Left"
-msgstr "íÓÇÑ"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:114
-msgid "Right"
-msgstr "íãíä"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:45
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:119
-msgid "pixels"
-msgstr "ÈßÓá"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:123
-msgid "Width of Folder List"
-msgstr "ÚÑÖ ÞÇÆãÉ ÇáãÌáÏÇÊ"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:129
-msgid "Minutes"
-msgstr "ÏÞÇÆÞ"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:133
-msgid "Seconds"
-msgstr "ËæÇäí"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:135
-msgid "Minute"
-msgstr "ÏÞíÞÉ"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:142
-msgid "Auto Refresh Folder List"
-msgstr "ÞÇÆãÉ ãÌáÏ ÇáÊÍÏíË ÊáÞÇÆí "
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:150
-msgid "Enable Unread Message Notification"
-msgstr "Êãßíä Unread Message Notification"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:162
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:153
-msgid "No Notification"
-msgstr "áÇ íæÌÏ ÅÚáÇã"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:163
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:154
-msgid "Only INBOX"
-msgstr "ÚáÈÉ æÇÑÏ ÝÞØ "
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:164
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:155
-msgid "All Folders"
-msgstr "ÌãíÚ ÇáãÌáÏÇÊ"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:160
-msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr "äæÚ ÇáÅÚáÇã Úä ÇáÑÓÇáÉ ÛíÑ ÇáãÞÑæÁÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:167
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:163
-msgid "Only Unseen"
-msgstr "ÛíÑ ãÑÆí Unseen ÝÞØ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:168
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:164
-msgid "Unseen and Total"
-msgstr "ÛíÑ ãÑÆí Unseen æÅÌãÇáí Total"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:169
-msgid "Enable Collapsable Folders"
-msgstr "Êãßíä Collapsable Folders"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:176
-msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr "ÅÙåÇÑ ÓÇÚÉ Úáì áæÍÉ ÇáãÌáÏÇÊ"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:184
-msgid "No Clock"
-msgstr "áÇ ÊæÌÏ ÓÇÚÉ"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:189
-msgid "Hour Format"
-msgstr "ÊäÓíÞ ÇáÓÇÚÉ Hour"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:192
-msgid "12-hour clock"
-msgstr "ÓÇÚÉ 12 ÓÇÚÉ"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:193
-msgid "24-hour clock"
-msgstr "ÓÇÚÉ 24 ÓÇÚÉ"
-
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:198
-msgid "Memory Search"
-msgstr "ÈÍË ÇáÐÇßÑÉ "
-
-#: biznas_mail/plugins/sent_subfolders/setup.php:112
-#: biznas_mail/src/options_folder.php:201
-msgid "Disabled"
-msgstr "ÊÚØíá"
-
-#: biznas_mail/functions/page_header.php:243
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:94
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:37
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:94
-#: biznas_mail/src/options.php:225 biznas_mail/src/options_highlight.php:102
-#: biznas_mail/src/options_identities.php:53
-#: biznas_mail/src/options_order.php:50
-msgid "Options"
-msgstr "ÎíÇÑÇÊ"
-
-#: biznas_mail/src/options.php:170 biznas_mail/src/options.php:324
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:102
-msgid "Message Highlighting"
-msgstr "ÊãííÒ ÑÓÇáÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:120
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:106
-msgid "New"
-msgstr "ÌÏíÏ"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:121
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:168
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:239
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:107
-msgid "Done"
-msgstr "Êã"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:214
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:167
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:114
-msgid "Edit"
-msgstr "ÊÍÑíÑ"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:127
-msgid "No highlighting is defined"
-msgstr "áã íÊã ÊÚÑíÝ Ãí ÊãííÒ"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:295
-msgid "Identifying name"
-msgstr "ÊÚÑíÝ ÇÓã"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:309
-msgid "Color"
-msgstr "Çááæä"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:313
-msgid "Dark Blue"
-msgstr "ÃÒÑÞ ÏÇßä"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:314
-msgid "Dark Green"
-msgstr "ÃÎÖÑ ÏÇßä"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:315
-msgid "Dark Yellow"
-msgstr "ÃÕÝÑ ÏÇßä"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:316
-msgid "Dark Cyan"
-msgstr "ÓãÇæí ÏÇßä"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:317
-msgid "Dark Magenta"
-msgstr "ÃÃÑÌæÇäí ÏÇßä"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:318
-msgid "Light Blue"
-msgstr "ÃÒÑÞ ÝÇÊÍ"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:319
-msgid "Light Green"
-msgstr "ÃÎÖÑ ÝÇÊÍ"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:320
-msgid "Light Yellow"
-msgstr "ÃÕÝÑ ÝÇÊÍ"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:321
-msgid "Light Cyan"
-msgstr "ÓãÇæí ÝÇÊÍ"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:322
-msgid "Light Magenta"
-msgstr "ÃÑÌæÇäí ÝÇÊÍ"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:323
-msgid "Dark Gray"
-msgstr "ÑãÇÏí ÏÇßä "
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:324
-msgid "Medium Gray"
-msgstr "ÑãÇÏí ãÊæÓØ "
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:325
-msgid "Light Gray"
-msgstr "ÑãÇÏí ÝÇÊÍ"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:326
-msgid "White"
-msgstr "ÃÈíÖ"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:328
-msgid "Other:"
-msgstr "ÛíÑ Ðáß:"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:330
-msgid "Ex: 63aa7f"
-msgstr ""
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:153
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:372
-msgid "To or Cc"
-msgstr "Åáì To Ãæ äÓÎÉ Cc"
-
-#: biznas_mail/src/options_highlight.php:377
-msgid "Matches"
-msgstr "ÊØÇÈÞ"
-
-#: biznas_mail/src/options_identities.php:53
-msgid "Advanced Identities"
-msgstr "ãÚÑøÝÇÊ ãÊÞÏãÉ"
-
-#: biznas_mail/src/options_identities.php:64
-msgid "Default Identity"
-msgstr "ÇáãÚÑøÝ ÇáÇÝÊÑÇÖí"
-
-#: biznas_mail/src/options_identities.php:75
-#, c-format
-msgid "Alternate Identity %d"
-msgstr "ãÚÑøÝ ÈÏíá %d"
-
-#: biznas_mail/src/options_identities.php:85
-msgid "Add a New Identity"
-msgstr "ÅÖÇÝÉ ãÚÑøÝ ÌÏíÏ"
-
-#: biznas_mail/src/options_identities.php:335
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:59
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:67
-msgid "Full Name"
-msgstr "ÇáÇÓã ÇáßÇãá"
-
-#: biznas_mail/src/options_identities.php:336
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "ÚäæÇä ÈÑíÏ ÅáßÊÑæäí"
-
-#: biznas_mail/src/options_identities.php:337
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:94
-msgid "Reply To"
-msgstr "ÇáÑÏ Úáì"
-
-#: biznas_mail/src/options_identities.php:345
-msgid "Save / Update"
-msgstr "ÍÝÙ / ÊÍÏíË"
-
-#: biznas_mail/src/options_identities.php:348
-msgid "Make Default"
-msgstr "ÌÚáå ÇáÇÝÊÑÇÖí"
-
-#: biznas_mail/src/options_identities.php:354
-msgid "Move Up"
-msgstr "ÊÍÑíß Åáì ÇáÃÚáì"
-
-#: biznas_mail/src/options.php:182 biznas_mail/src/options.php:340
-#: biznas_mail/src/options_order.php:50
-msgid "Index Order"
-msgstr "ÊÑÊíÈ ÇáÝåÑÓ "
-
-#: biznas_mail/src/options_order.php:56
-msgid "Checkbox"
-msgstr "ãÑÈÚ ÇÎÊíÇÑ"
-
-#: biznas_mail/src/options_order.php:60
-msgid "Flags"
-msgstr "ÅÔÇÑÇÊ"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:769
-#: biznas_mail/src/options_order.php:61
-msgid "Size"
-msgstr "ÍÌã"
-
-#: biznas_mail/src/options_order.php:104
-msgid ""
-"The index order is the order that the columns are arranged in the message "
-"index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
-"fit your needs."
-msgstr "ÊÑÊíÈ ÇáÝåÑÓ åæ ÊÑÊíÈ ÇáÃÚãÏÉ Ýì ÝåÑÓ ÇáÑÓÇáÉ."
-"íãßäß ÅÖÇÝÉ, æÅÒÇáÉ, æÊÍÑíß ÇáÃÚãÏÉ  áÊÎÕíÕåÇ ÈÍíË"
-"ÊäÇÓÈ ÇÍÊíÇÌÇÊß."
-
-#: biznas_mail/src/options_order.php:113
-msgid "up"
-msgstr "Åáì ÇáÃÚáì"
-
-#: biznas_mail/src/options_order.php:115
-msgid "down"
-msgstr "Åáì ÇáÃÓÝá"
-
-#: biznas_mail/src/options_order.php:120
-msgid "remove"
-msgstr "ÅÒÇáÉ"
-
-#: biznas_mail/src/options_order.php:149
-msgid "Return to options page"
-msgstr "ÇáÑÌæÚ Åáì ÕÝÍÉ ÇáÎíÇÑÇÊ "
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:46
-msgid "Name and Address Options"
-msgstr "ÎíÇÑÇÊ ÇáÇÓã æÇáÚäæÇä"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:77
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:85
-msgid "Email Address"
-msgstr "ÚäæÇä ÈÑíÏ ÅáßÊÑæäí "
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:111
-msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr "ÊÍÑíÑ ÇáãÚÑøÝÇÊ ÇáãÊÞÏãÉ"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:113
-msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr "(ÊÌÇåá ÇáÊÛííÑÇÊ ÇáÊí ÊãÊ ÍÊì ÇáÂä Úáì åÐÇ ÇáäãæÐÌ)"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:116
-msgid "Multiple Identities"
-msgstr "ãÚÑøÝÇÊ ãÊÚÏÏÉ"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:124
-msgid "Same as server"
-msgstr "ãËáåÇ ãËá ÇáãáÞã"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:135
-msgid "Timezone Options"
-msgstr "ÎíÇÑÇÊ ÇáÊæÞíÊ"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:140
-msgid "Your current timezone"
-msgstr "ÇáÊæÞíÊ ÇáÍÇáí"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:148
-msgid "Reply Citation Options"
-msgstr "ÎíÇÑÇÊ ÇáÇÓÊÔåÇÏ ÈÇáÅÌÇÈÉ"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:153
-msgid "Reply Citation Style"
-msgstr "äãØ ÇáÇÓÊÔåÇÏ ÈÇáÅÌÇÈÉ"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:156
-msgid "No Citation"
-msgstr "áÇ íæÌÏ ÇÓÊÔåÇÏ"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:157
-msgid "AUTHOR Said"
-msgstr "Þæá ÇáãÄáÝ"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:158
-msgid "Quote Who XML"
-msgstr "ÇÞÊÈÇÓ ãóä åæ XML"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:159
-msgid "User-Defined"
-msgstr "ãÚÑøÝÉ ãä ÞÈá ÇáãÓÊÎÏã"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:164
-msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr "ÈÏÁ ÇÓÊÔåÇÏ ãÚÑøÝ ãä ÞÈá ÇáãÓÊÎÏã"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:172
-msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr "äåÇíÉ ÇÓÊÔåÇÏ ãÚÑøÝ ãä ÞÈá ÇáãÓÊÎÏã"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:179
-msgid "Signature Options"
-msgstr "ÎíÇÑÇÊ ÇáÊæÞíÚ"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:184
-msgid "Use Signature"
-msgstr "ÊæÞíÚ ÇáÇÓÊÎÏÇã"
-
-#: biznas_mail/src/options_personal.php:191
-msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr "ÈÏÁ ÇáÊæÞíÚ ÈÎØ'-- '"
-
-#: biznas_mail/src/options.php:158 biznas_mail/src/options.php:308
-msgid "Personal Information"
-msgstr "ãÚáæãÇÊ ÔÎÕíÉ "
-
-#: biznas_mail/src/options.php:164 biznas_mail/src/options.php:316
-msgid "Display Preferences"
-msgstr "ÊÝÖíáÇÊ ÇáÚÑÖ"
-
-#: biznas_mail/src/options.php:176 biznas_mail/src/options.php:332
-msgid "Folder Preferences"
-msgstr "ÊÝÖíáÇÊ ÇáãÌáÏ"
-
-#: biznas_mail/src/options.php:291
-msgid "Successfully Saved Options"
-msgstr "ÎíÇÑÇÊ ÇáÍÝÙ ÈäÌÇÍ"
-
-#: biznas_mail/src/options.php:296
-msgid "Refresh Folder List"
-msgstr "ÞÇÆãÉ ãÌáÏ ÇáÊÍÏíË "
-
-#: biznas_mail/src/options.php:298
-msgid "Refresh Page"
-msgstr "ÕÝÍÉ ÇáÊÍÏíË"
-
-#: biznas_mail/src/options.php:310
-msgid ""
-"This contains personal information about yourself such as your name, your "
-"email address, etc."
-msgstr ""
-"íÍÊæí Ðáß Úáì ãÚáæãÇÊ ÔÎÕíÉ Úäß ãËá ÇÓãß,"
-"æÚäæÇä ÈÑíÏß ÇáÅáßÊÑæäí ..ÇáÎ."
-
-#: biznas_mail/src/options.php:318
-msgid ""
-"You can change the way that biznas_mail looks and displays information to "
-"you, such as the colors, the language, and other settings."
-msgstr ""
-"íãßäß ÊÛííÑ Ôßá biznas_mail æØÑíÞÉ ÚÑÖå  ááãÚáæãÇÊ"
-"ãËá ÇáÃáæÇä, æÇááÛÉ, æÛíÑ Ðáß ãä ÇáÅÚÏÇÏÇÊ."
-
-#: biznas_mail/src/options.php:326
-msgid ""
-"Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
-"colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
-"messages are from, especially for mailing lists."
-msgstr ""
-"íãßä æÝÞÇð áãÚíÇÑ ãÚíä Ãä Êßæä ááÑÓÇÆá ÇáæÇÑÏÉ ÃáæÇä ÎáÝíÉ ãÎÊáÝÉ "
-"Ýì ÞÇÆãÉ ÇáÑÓÇÆá, æíÓÇÚÏ Ðáß Úáì ÊÍÏíÏ ÇÓã ãÑÓá ÇáÑÓÇáÉ"
-"æÎÕæÕÇð ãä ÇáÞæÇÆã ÇáÈÑíÏíÉ."
-
-#: biznas_mail/src/options.php:334
-msgid ""
-"These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
-msgstr "ÊÞæã åÐå ÇáÅÚÏÇÏÇÊ ÈÊÛííÑ ØÑíÞÉ ÚÑÖ ÇáãÌáÏÇÊ æÃÓáæÈ ÇáÊÚÇãá ãÚåÇ."
-
-#: biznas_mail/src/options.php:342
-msgid ""
-"The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
-"headers in any order you want."
-msgstr ""
-"íãßä ÊÛííÑ æÅÚÇÏÉ ÊäÙíã ÊÑÊíÈ ÝåÑÓ ÇáÑÓÇáÉ ÈÍíË Êßæä "
-"ÑÄæÓ ÇáÕÝÍÇÊ ÈÇáÊÑÊíÈ ÇáÐí ÊÑíÏå."
-
-#: biznas_mail/src/printer_friendly_bottom.php:71
-msgid "Message not printable"
-msgstr "ÑÓÇáÉ ÛíÑ ÞÇÈáÉ ááØÈÇÚÉ"
-
-#: biznas_mail/src/printer_friendly_bottom.php:100
-#: biznas_mail/src/printer_friendly_main.php:15
-#: biznas_mail/src/printer_friendly_top.php:21
-msgid "Printer Friendly"
-msgstr "Printer Friendly"
-
-#: biznas_mail/src/printer_friendly_bottom.php:108
-msgid "CC"
-msgstr "äÓÎÉ "
-
-#: biznas_mail/src/printer_friendly_top.php:36
-msgid "Print"
-msgstr "ØÈÇÚÉ"
-
-#: biznas_mail/src/printer_friendly_top.php:37
-msgid "Close Window"
-msgstr "ÅÛáÇÞ ÇáÅØÇÑ"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:156
-msgid "View Printable Version"
-msgstr "ÚÑÖ ÅÕÏÇÑ íãßä ØÈÇÚÊå"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:221
-msgid "Your message"
-msgstr "ÑÓÇáÊß"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:224
-msgid "Sent:"
-msgstr "ÇáãÑÓáÉ:"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:226
-#, c-format
-msgid "Was displayed on %s"
-msgstr "ßÇä ÞÏ Êã ÇáÚÑÖ Úáì %s"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:258
-msgid "Read:"
-msgstr "ÞÑÇÁÉ:"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:496
-msgid "Viewing Full Header"
-msgstr "ÚÑÖ ÑÃÓ ÕÝÍÉ ÈÇáßÇãá"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:752
-msgid "Message List"
-msgstr "ÞÇÆãÉ ÑÓÇÆá "
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:779
-msgid "Resume Draft"
-msgstr "ÇÓÊÆäÇÝ ãÓæÏÉ"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:788
-msgid "Edit Message as New"
-msgstr "ÊÍÑíÑ ÑÓÇáÉ ßãÇ áæ ßÇäÊ ÌÏíÏÉ"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:686
-#: biznas_mail/src/read_body.php:870
-msgid "Forward"
-msgstr "ÊæÌíå"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:872
-msgid "Reply"
-msgstr "ÅÌÇÈÉ"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:874
-msgid "Reply All"
-msgstr "ÅÌÇÈÉ Çáßá"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:897 biznas_mail/src/read_body.php:900
-msgid "View Full Header"
-msgstr "ÚÑÖ ÑÃÓ ÕÝÍÉ ÈÇáßÇãá"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:977
-msgid "Mailer"
-msgstr "ãÑÓá ÇáÈÑíÏ"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:1026 biznas_mail/src/read_body.php:1039
-#: biznas_mail/src/read_body.php:1051 biznas_mail/src/read_body.php:1075
-#: biznas_mail/src/read_body.php:1120 biznas_mail/src/read_body.php:1136
-msgid "Read receipt"
-msgstr "ÞÑÇÁÉ ÅíÕÇá ÇÓÊáÇã"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:1028 biznas_mail/src/read_body.php:1122
-msgid "send"
-msgstr "ÅÑÓÇá"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:1041 biznas_mail/src/read_body.php:1053
-#: biznas_mail/src/read_body.php:1077 biznas_mail/src/read_body.php:1138
-msgid "requested"
-msgstr "ãØáæÈ"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:1054 biznas_mail/src/read_body.php:1078
-#: biznas_mail/src/read_body.php:1139
-msgid "Send read receipt now"
-msgstr "ÅÑÓÇá ÞÑÇÁÉ ÅíÕÇá ÇáÇÓÊáÇã ÇáÂä"
-
-#: biznas_mail/src/read_body.php:1066
-msgid ""
-"The message sender has requested a response to indicate that you have read "
-"this message. Would you like to send a receipt?"
-msgstr ""
-"ØáÈ ãÑÓá ÇáÑÓÇáÉ ÑÏÇð íÈíä Ãäß ÞÏ ÞÑÃÊ"
-"åÐå ÇáÑÓÇáÉ, Ýåá ÊÑíÏ ÅÑÓÇá ÅíÕÇá ÇÓÊáÇã¿"
-
-#: biznas_mail/functions/auth.php:20 biznas_mail/src/redirect.php:80
-msgid "You must be logged in to access this page."
-msgstr "íÌÈ Ãä Êßæä ÞÏ ÞãÊ ÈÊÓÌíá ÇáÏÎæá ÍÊì íãßäß ÇáæÕæá áåÐå ÇáÕÝÍÉ."
-
-#: biznas_mail/src/redirect.php:102
-msgid "There was an error contacting the mail server."
-msgstr "ÍÏË ÎØàÚäÏ ÇáÇÊÕÇá ÈãáÞã ÇáÈÑíÏ."
-
-#: biznas_mail/src/redirect.php:104
-msgid "Contact your administrator for help."
-msgstr "Þã ÈÇáÇÊÕÇá ÈÇáãÓÄæá áØáÈ ÇáãÓÇÚÏÉ."
-
-#: biznas_mail/src/search.php:274
-msgid "edit"
-msgstr "ÊÍÑíÑ"
-
-#: biznas_mail/src/search.php:281 biznas_mail/src/search.php:323
-msgid "search"
-msgstr "ÈÍË"
-
-#: biznas_mail/src/search.php:284
-msgid "delete"
-msgstr "ÍÐÝ"
-
-#: biznas_mail/src/search.php:295
-msgid "Recent Searches"
-msgstr "ãæÇÖíÚ ÇáÈÍË ÇáÌÏíÏÉ"
-
-#: biznas_mail/src/search.php:315
-msgid "save"
-msgstr "ÍÝÙ"
-
-#: biznas_mail/src/search.php:326
-msgid "forget"
-msgstr "äÓíÇä"
-
-#: biznas_mail/src/search.php:335
-msgid "Current Search"
-msgstr "ÇáÈÍË ÇáÍÇáí "
-
-#: biznas_mail/src/search.php:380
-msgid "Body"
-msgstr "ÇáäÕ"
-
-#: biznas_mail/src/search.php:381
-msgid "Everywhere"
-msgstr "Ýí ßá ãßÇä"
-
-#: biznas_mail/src/search.php:413 biznas_mail/src/search.php:442
-msgid "Search Results"
-msgstr "äÊÇÆÌ ÇáÈÍË"
-
-#: biznas_mail/src/search.php:433
-msgid "No Messages found"
-msgstr "áã íÊã ÇáÚËæÑ Úáì ÑÓÇÆá"
-
-#: biznas_mail/functions/page_header.php:226 biznas_mail/src/signout.php:74
-msgid "Sign Out"
-msgstr "ÊÓÌíá ÇáÎÑæÌ"
-
-#: biznas_mail/src/signout.php:80
-msgid "You have been successfully signed out."
-msgstr "áÞÏ ÞãÊ ÈÊÓÌíá ÇáÎÑæÌ ÈäÌÇÍ ."
-
-#: biznas_mail/src/signout.php:82
-msgid "Click here to log back in."
-msgstr "ÇäÞÑ åäÇ áÅÚÇÏÉ ÊÓÌíá ÇáÏÎæá "
-
-#: biznas_mail/src/vcard.php:47
-msgid "Viewing a Business Card"
-msgstr "ÚÑÖ ÈØÇÞÉ ÊÚÑíÝ ãåäÉ"
-
-#: biznas_mail/src/vcard.php:103 biznas_mail/src/vcard.php:163
-msgid "Title"
-msgstr "ÇááÞÈ"
-
-#: biznas_mail/src/vcard.php:104
-msgid "Email"
-msgstr "ÈÑíÏ ÅáßÊÑæäí"
-
-#: biznas_mail/src/vcard.php:105 biznas_mail/src/vcard.php:155
-msgid "Web Page"
-msgstr "ÕÝÍÉ æíÈ"
-
-#: biznas_mail/src/vcard.php:106 biznas_mail/src/vcard.php:167
-msgid "Organization / Department"
-msgstr "ÇáãÄÓÓÉ/ ÇáÞÓã"
-
-#: biznas_mail/src/vcard.php:107 biznas_mail/src/vcard.php:159
-msgid "Address"
-msgstr "ÚäæÇä"
-
-#: biznas_mail/src/vcard.php:108 biznas_mail/src/vcard.php:176
-msgid "Work Phone"
-msgstr "åÇÊÝ ÇáÚãá"
-
-#: biznas_mail/src/vcard.php:109 biznas_mail/src/vcard.php:180
-msgid "Home Phone"
-msgstr "åÇÊÝ ÇáãäÒá"
-
-#: biznas_mail/src/vcard.php:110 biznas_mail/src/vcard.php:184
-msgid "Cellular Phone"
-msgstr "åÇÊÝ ãÍãæá"
-
-#: biznas_mail/src/vcard.php:111 biznas_mail/src/vcard.php:188
-msgid "Fax"
-msgstr "ÝÇßÓ"
-
-#: biznas_mail/src/vcard.php:112 biznas_mail/src/vcard.php:192
-msgid "Note"
-msgstr "ãáÇÍÙÉ"
-
-#: biznas_mail/src/vcard.php:141 biznas_mail/src/vcard.php:204
-msgid "Add to Addressbook"
-msgstr "ÅÖÇÝÉ Åáì ÏÝÊÑ ÇáÚäÇæíä"
-
-#: biznas_mail/src/vcard.php:150
-msgid "Note Field Contains"
-msgstr "ÍÞá ãáÇÍÙÉ íÍÊæí Úáì"
-
-#: biznas_mail/src/vcard.php:172
-msgid "Title & Org. / Dept."
-msgstr "ÇááÞÈ & ÇáãÄÓÓÉ/ ÇáÞÓã."
-
-#: biznas_mail/functions/abook_database.php:50
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:37
-#: biznas_mail/functions/addressbook.php:155
-msgid "Personal address book"
-msgstr "ÏÝÊÑ ÚäÇæíä ÔÎÕí "
-
-#: biznas_mail/functions/abook_database.php:96
-#: biznas_mail/functions/abook_database.php:136
-#: biznas_mail/functions/abook_database.php:171
-#: biznas_mail/functions/abook_database.php:201
-#: biznas_mail/functions/abook_database.php:253
-#: biznas_mail/functions/abook_database.php:286
-#: biznas_mail/functions/abook_database.php:327
-#, c-format
-msgid "Database error: %s"
-msgstr "ÎØàÞÇÚÏÉ ÈíÇäÇÊ:  %s"
-
-#: biznas_mail/functions/abook_database.php:221
-#: biznas_mail/functions/abook_database.php:260
-#: biznas_mail/functions/abook_database.php:293
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:250
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:274
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:299
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:331
-#: biznas_mail/functions/addressbook.php:351
-#: biznas_mail/functions/addressbook.php:386
-#: biznas_mail/functions/addressbook.php:439
-msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr "ÏÝÊÑ ÇáÚäÇæíä ááÞÑÇÁÉ ÝÞØ"
-
-#: biznas_mail/functions/abook_database.php:231
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:255
-#, c-format
-msgid "User '%s' already exist"
-msgstr "ÇáãÓÊÎÏã '%s' ãæÌæÏ ÈÇáÝÚá"
-
-#: biznas_mail/functions/abook_database.php:303
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:337
-#, c-format
-msgid "User '%s' does not exist"
-msgstr "ÇáãÓÊÎÏã '%s' ÛíÑ ãæÌæÏ"
-
-#: biznas_mail/functions/abook_global_file.php:35
-msgid "Global address book"
-msgstr "ÏÝÊÑ ÚäÇæíä Úãæãí "
-
-#: biznas_mail/functions/abook_global_file.php:56
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:83
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "áÇ íæÌÏ ãËá åÐÇ ÇáãáÝ Ãæ ÇáÏáíá"
-
-#: biznas_mail/functions/abook_global_file.php:69
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:104
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:140
-msgid "Open failed"
-msgstr "ÝÔá ÇáÝÊÍ"
-
-#: biznas_mail/functions/abook_global_file.php:171
-#: biznas_mail/functions/abook_global_file.php:177
-#: biznas_mail/functions/abook_global_file.php:183
-msgid "Can not modify global address book"
-msgstr "íÊÚÐÑ ÊÚÏíá ÏÝÊÑ ÇáÚäÇæíä ÇáÚãæãí "
-
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:46
-msgid "Not a file name"
-msgstr "áíÓ ÇÓãÇð áãáÝ"
-
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:150
-msgid "Write failed"
-msgstr "ÝÔá ÇáßÊÇÈÉ"
-
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:157
-msgid "Unable to update"
-msgstr "ÛíÑ ÞÇÏÑ Úáì ÇáÊÍÏíË"
-
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:279
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:305
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:344
-msgid "Could not lock datafile"
-msgstr "íÊÚÐÑ ÊÃãíä ãáÝ ÇáÈíÇäÇÊ"
-
-#: biznas_mail/functions/abook_local_file.php:292
-msgid "Write to addressbook failed"
-msgstr "ÝÔá ÇáßÊÇÈÉ Ýì ÏÝÊÑ ÇáÚäÇæíä "
-
-#: biznas_mail/functions/addressbook.php:73
-msgid "Error initializing addressbook database."
-msgstr "ÎØà Ýì ÊåíÆÉ ÞÇÚÏÉ ÈíÇäÇÊ ÏÝÊÑ ÇáÚäÇæíä."
-
-#: biznas_mail/functions/addressbook.php:82
-#, c-format
-msgid "Error opening file %s"
-msgstr "ÎØàÝì ÝÊÍ ãáÝ %s"
-
-#: biznas_mail/functions/addressbook.php:92
-msgid "Error initializing global addressbook."
-msgstr "ÎØàÝì ÊåíÆÉ ÏÝÊÑ ÚäÇæíä Úãæãí ."
-
-#: biznas_mail/functions/addressbook.php:108
-#, c-format
-msgid "Error initializing LDAP server %s:"
-msgstr "ÎØà%s Ýì ÊåíÆÉ ãáÞãLDAP : "
-
-#: biznas_mail/functions/addressbook.php:329
-#: biznas_mail/functions/addressbook.php:416
-msgid "Invalid input data"
-msgstr "ÈíÇäÇÊ ÅÏÎÇá ÛíÑ ÕÇáÍÉ"
-
-#: biznas_mail/functions/addressbook.php:333
-#: biznas_mail/functions/addressbook.php:420
-msgid "Name is missing"
-msgstr "ÇÓã äÇÞÕ"
-
-#: biznas_mail/functions/addressbook.php:337
-#: biznas_mail/functions/addressbook.php:424
-msgid "E-mail address is missing"
-msgstr "ÚäæÇä ÈÑíÏ ÅáßÊÑæäí äÇÞÕ"
-
-#: biznas_mail/functions/addressbook.php:345
-#: biznas_mail/functions/addressbook.php:429
-msgid "Nickname contains illegal characters"
-msgstr "ÇÓã ßäíÉ íÍÊæì Úáì ÃÍÑÝ ÛíÑ ÔÑÚíÉ"
-
-#: biznas_mail/functions/attachment_common.php:109
-#: biznas_mail/functions/attachment_common.php:130
-#: biznas_mail/functions/attachment_common.php:145
-#: biznas_mail/functions/attachment_common.php:170
-msgid "view"
-msgstr "ÚÑÖ"
-
-#: biznas_mail/functions/attachment_common.php:187
-msgid "Business Card"
-msgstr "ÈØÇÞÉ ÊÚÑíÝ ÇáãåäÉ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:91
-#: biznas_mail/plugins/calendar/calendar.php:67
-msgid "Sunday"
-msgstr "ÇáÃÍÏ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:94
-#: biznas_mail/plugins/calendar/calendar.php:68
-msgid "Monday"
-msgstr "ÇáÇËäíä"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:97
-#: biznas_mail/plugins/calendar/calendar.php:69
-msgid "Tuesday"
-msgstr "ÇáËáÇËÇÁ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:100
-#: biznas_mail/plugins/calendar/calendar.php:70
-msgid "Wednesday"
-msgstr "ÇáÃÑÈÚÇÁ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:103
-#: biznas_mail/plugins/calendar/calendar.php:71
-msgid "Thursday"
-msgstr "ÇáÎãíÓ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:106
-#: biznas_mail/plugins/calendar/calendar.php:72
-msgid "Friday"
-msgstr "ÇáÌãÚÉ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:109
-#: biznas_mail/plugins/calendar/calendar.php:73
-msgid "Saturday"
-msgstr "ÇáÓÈÊ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:121
-msgid "Sun"
-msgstr "ÇáÃÍÏ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:124
-msgid "Mon"
-msgstr "ÇáÇËäíä"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:127
-msgid "Tue"
-msgstr "ÇáËáÇËÇÁ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:130
-msgid "Wed"
-msgstr "ÇáÃÑÈÚÇÁ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:133
-msgid "Thu"
-msgstr "ÇáÎãíÓ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:136
-msgid "Fri"
-msgstr "ÇáÌãÚÉ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:139
-msgid "Sat"
-msgstr "ÇáÓÈÊ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:150
-msgid "January"
-msgstr "íäÇíÑ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:153
-msgid "February"
-msgstr "ÝÈÑÇíÑ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:156
-msgid "March"
-msgstr "ãÇÑÓ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:159
-msgid "April"
-msgstr "ÃÈÑíá"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:162 biznas_mail/functions/date.php:206
-msgid "May"
-msgstr "ãÇíæ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:165
-msgid "June"
-msgstr "íæäíæ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:168
-msgid "July"
-msgstr "íæáíæ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:171
-msgid "August"
-msgstr "ÃÛÓØÓ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:174
-msgid "September"
-msgstr "ÓÈÊãÈÑ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:177
-msgid "October"
-msgstr "ÃßÊæÈÑ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:180
-msgid "November"
-msgstr "äæÝãÈÑ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:183
-msgid "December"
-msgstr "ÏíÓãÈÑ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:194
-msgid "Jan"
-msgstr "íäÇíÑ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:197
-msgid "Feb"
-msgstr "ÝÈÑÇíÑ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:200
-msgid "Mar"
-msgstr "ãÇÑÓ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:203
-msgid "Apr"
-msgstr "ÃÈÑíá"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:209
-msgid "Jun"
-msgstr "íæäíæ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:212
-msgid "Jul"
-msgstr "íæáíæ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:215
-msgid "Aug"
-msgstr "ÃÛÓØÓ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:218
-msgid "Sep"
-msgstr "ÓÈÊãÈÑ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:221
-msgid "Oct"
-msgstr "ÃßÊæÈÑ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:224
-msgid "Nov"
-msgstr "äæÝãÈÑ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:227
-msgid "Dec"
-msgstr "ÏíÓãÈÑ"
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:257
-msgid "D, F j, Y g:i a"
-msgstr ""
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:259
-msgid "D, F j, Y G:i"
-msgstr ""
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:281
-msgid "g:i a"
-msgstr ""
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:283
-msgid "G:i"
-msgstr ""
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:288
-msgid "D, g:i a"
-msgstr ""
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:290
-msgid "D, G:i"
-msgstr ""
-
-#: biznas_mail/functions/date.php:294
-msgid "M j, Y"
-msgstr ""
-
-#: biznas_mail/functions/db_prefs.php:52
-#: biznas_mail/functions/db_prefs.php:59
-#: biznas_mail/functions/db_prefs.php:122
-#: biznas_mail/functions/db_prefs.php:125
-#: biznas_mail/functions/db_prefs.php:277
-#, c-format
-msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr "ÎØà ÞÇÚÏÉ ÈíÇäÇÊ ÊÝÖíá (%s) . ãæÌæÏ ÈÔßá ÛíÑ ØÈíÚí "
-
-#: biznas_mail/functions/display_messages.php:73
-#: biznas_mail/functions/imap_general.php:227
-msgid "Unknown user or password incorrect."
-msgstr "ãÓÊÎÏã ÛíÑ ãÚÑæÝ Ãæ ßáãÉ ãÑæÑ ÛíÑ ÕÍíÍÉ."
-
-#: biznas_mail/functions/display_messages.php:75
-msgid "Click here to try again"
-msgstr "ÇäÞÑ åäÇ áÊßÑÇÑ ÇáãÍÇæáÉ"
-
-#: biznas_mail/functions/display_messages.php:96
-#, c-format
-msgid "Click here to return to %s"
-msgstr "ÇäÞÑ åäÇ ááÑÌæÚ Åáì %s"
-
-#: biznas_mail/functions/display_messages.php:179
-msgid "Go to the login page"
-msgstr "ÇáÐåÇÈ Åáì ÕÝÍÉ ÊÓÌíá ÇáÏÎæá"
-
-#: biznas_mail/functions/file_prefs.php:37
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
-"default preference file."
-msgstr ""
-"ãáÝ ÊÝÖíá,  %s, ÛíÑ ãæÌæÏ. Þã ÈÊÓÌíá ÇáÎÑæÌ Ëã ãÚÇæÏÉ ÊÓÌíá ÇáÏÎæá æÐáß áÅäÔÇÁ"
-"ãáÝ ÊÝÖíá ÇÝÊÑÇÖí. "
-
-#: biznas_mail/functions/file_prefs.php:43
-#: biznas_mail/functions/file_prefs.php:111
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-"íÊÚÐÑ ÝÊÍ ãáÝ ÇáÊÝÖíá,  %s. Þã ÈÇáÇÊÕÇá ÈãÓÄæá ÇáäÙÇã "
-"áÍá åÐå ÇáãÓÃáÉ."
-
-#: biznas_mail/functions/file_prefs.php:119
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-"ÊÊÚÐÑ ÇáßÊÇÈÉ Úáì ãáÝ ÇáÊÝÖíá,  %s. Þã ÈÇáÇÊÕÇá ÈãÓÄæá ÇáäÙÇã "
-"áÍá åÐå ÇáãÓÃáÉ."
-
-#: biznas_mail/functions/file_prefs.php:185
-#, c-format
-msgid "Error opening %s"
-msgstr "ÎØàÝÊÍ  %s"
-
-#: biznas_mail/functions/file_prefs.php:188
-msgid "Default preference file not found or not readable!"
-msgstr "ãáÝ ÇáÊÝÖíá ÇáÇÝÊÑÇÖí ÛíÑ ãæÌæÏ Ãæ Ãäå ÛíÑ ÞÇÈá ááÞÑÇÁÉ!"
-
-#: biznas_mail/functions/file_prefs.php:189
-#: biznas_mail/functions/file_prefs.php:202
-#: biznas_mail/functions/prefs.php:102
-msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr "íÑÌì ÇáÇÊÕÇá ÈãÓÄæá ÇáäÙÇã æÇáÊÈáíÛ Úä åÐÇ ÇáÎØÃ."
-
-#: biznas_mail/functions/file_prefs.php:200
-msgid "Could not create initial preference file!"
-msgstr "íÊÚÐÑ ÅäÔÇÁ ãáÝ ÇáÊÝÖíá ÇáÇÈÊÏÇÆí!"
-
-#: biznas_mail/functions/file_prefs.php:201
-#, c-format
-msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr "%s íÌÈ Ãä Êßæä ÞÇÈáÉ ááßÊÇÈÉ ÈæÇÓØÉ ÇáãÓÊÎÏã %s"
-
-#: biznas_mail/functions/file_prefs.php:218
-#: biznas_mail/functions/file_prefs.php:243
-#, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-"íÊÚÐÑ ÝÊÍ ãáÝ ÇáÊæÞíÚ,  %s. Þã ÈÇáÇÊÕÇá ÈãÓÄæá ÇáäÙÇã "
-"áÍá åÐå ÇáãÓÃáÉ."
-
-#: biznas_mail/functions/file_prefs.php:224
-#, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-"íÊÚÐÑ ÝÊÍ ãáÝ ÇáÊæÞíÚ,  %s. Þã ÈÇáÇÊÕÇá ÈãÓÄæá ÇáäÙÇã "
-"áÍá åÐå ÇáãÓÃáÉ."
-
-#: biznas_mail/functions/imap_general.php:115
-#: biznas_mail/functions/imap_messages.php:367
-#: biznas_mail/functions/imap_messages.php:375
-#: biznas_mail/functions/imap_messages.php:573
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:227
-msgid "ERROR : Could not complete request."
-msgstr "ÎØà: íÊÚÐÑ ÇÓÊßãÇá ÇáØáÈ"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_general.php:117
-#: biznas_mail/functions/imap_general.php:129
-msgid "Query:"
-msgstr "ÇÓÊÚáÇã:"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_general.php:119
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:229
-msgid "Reason Given: "
-msgstr "ÇáÓÈÈ ÇáãÐßæÑ:"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_general.php:127
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:236
-msgid "ERROR : Bad or malformed request."
-msgstr "ÎØà: ØáÈ ÛíÑ ÕÇáÍ  Ãæ ÓíÆ ÇáÕíÇÛÉ "
-
-#: biznas_mail/functions/imap_general.php:131
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:238
-msgid "Server responded: "
-msgstr "ÇÓÊÌÇÈÉ ÇáãáÞã:"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_general.php:185
-#, c-format
-msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
-msgstr "ÎØàÝì ÇÊÕÇá ãáÞã IMAP: %s."
-
-#: biznas_mail/functions/imap_general.php:201
-#, c-format
-msgid "Bad request: %s"
-msgstr "ØáÈ ÛíÑ ÕÇáÍ:  %s"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_general.php:203
-#, c-format
-msgid "Unknown error: %s"
-msgstr "ÎØàÛíÑ ãÚÑæÝ: %s"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_general.php:205
-msgid "Read data:"
-msgstr "ÞÑÇÁÉ ÈíÇäÇÊ:"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_messages.php:369
-#: biznas_mail/functions/imap_messages.php:575
-msgid "Unknown response from IMAP server: "
-msgstr "ÇÓÊÌÇÈÉ ÛíÑ ãÚÑæÝÉ ãä ãáÞãIMAP :"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_messages.php:377
-msgid "Unknown message number in reply from server: "
-msgstr "ÑÞã ÑÓÇáÉ ÛíÑ ãÚÑæÝ Ýì ÅÌÇÈÉ ãä ãáÞã:"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_messages.php:397
-#: biznas_mail/functions/imap_messages.php:498
-#: biznas_mail/functions/imap_messages.php:766
-#: biznas_mail/functions/imap_messages.php:830
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:1089
-msgid "(no subject)"
-msgstr "( áÇ íæÌÏ ãæÖæÚ)"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_messages.php:398
-msgid "Unknown Sender"
-msgstr "ãÑÓá ÛíÑ ãÚÑæÝ"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_messages.php:521
-msgid "No To Address"
-msgstr "ÛíÑ ãæÌå Åáì ÚäæÇä"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_messages.php:833
-msgid "(unknown sender)"
-msgstr "(ãÑÓá ÛíÑ ãÚÑæÝ)"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_search.php:99
-msgid "No Messages Found"
-msgstr "áã íÊã ÇáÚËæÑ Úáì ÑÓÇÆá"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_search.php:190
-#: biznas_mail/functions/imap_search.php:200
-msgid "Folder:"
-msgstr "ÇáãÌáÏ:"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_search.php:192
-#: biznas_mail/functions/imap_search.php:202
-msgid "Found"
-msgstr "Êã ÇáÚËæÑ Úáì"
-
-#: biznas_mail/functions/imap_search.php:192
-#: biznas_mail/functions/imap_search.php:202
-msgid "messages"
-msgstr "ÑÓÇÆá"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:186
-msgid "A"
-msgstr "Ã"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:276
-msgid ""
-"Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
-"this to the system administrator"
-msgstr ""
-"ãáÞãIMAP áÇ íÏÚã ÇáÝÑÒ ÇáÌÇäÈí ááãáÞã .<br>íÑÌì ÊÈáíÛ"
-"ãÓÄæá ÇáäÙÇã Úä Ðáß"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:565
-msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr "åÐÇ ÇáãÌáÏ ÝÇÑÛ"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:658
-msgid "Move Selected To:"
-msgstr "äÞá ÇáãÍÏÏ Åáì:"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:661
-msgid "Transform Selected Messages"
-msgstr "ÊÍæíá ÑÓÇÆá ãÍÏÏÉ"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:685
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:264
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:288
-msgid "Move"
-msgstr "äÞá"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:692
-msgid "Expunge"
-msgstr "ÔØÈ"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:693
-msgid "mailbox"
-msgstr "ÚáÈÉ ÇáÈÑíÏ"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:695
-msgid "Read"
-msgstr "ãÞÑæÁ"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:696
-msgid "Unread"
-msgstr "ÛíÑ ãÞÑæÁ"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:705
-msgid "Unthread View"
-msgstr "ÚÑÖ ãÄÔÑ ÊÑÇÈØ "
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:708
-msgid "Thread View"
-msgstr "ÚÑÖ ÈÏæä ãÄÔÑ ÊÑÇÈØ "
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:822
-msgid "Toggle All"
-msgstr "ÊÈÏíá Çáßá"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:846
-msgid "Unselect All"
-msgstr "ÅáÛÇÁ ÊÍÏíÏ Çáßá"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:848
-msgid "Select All"
-msgstr "ÊÍÏíÏ ßáí"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:865
-#, c-format
-msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
-msgstr "ÚÑÖ ÑÓÇÆá:<B>%s</B>Åáì<B>%s</B>(ÅÌãÇáí %s) "
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:868
-#, c-format
-msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
-msgstr "ÚÑÖ ÑÓÇáÉ:<B>%s</B>( ÅÌãÇáí æÇÍÏ)"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:1052
-msgid "Paginate"
-msgstr "ÊÚííä ÇáÍÏæÏ ÇáÝÇÕáÉ ááÕÝÍÇÊ"
-
-#: biznas_mail/functions/mailbox_display.php:1059
-msgid "Show All"
-msgstr "ÅÙåÇÑ Çáßá"
-
-#: biznas_mail/functions/mime.php:425
-msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
-msgstr "ÎØàÝì Ýß ÑãæÒ ÈäíÉ mime. íÊã ÇáÊÈáíÛ Úä Ðáß ßÎáá!"
-
-#: biznas_mail/functions/mime.php:499
-msgid ""
-"Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
-"is malformed."
-msgstr ""
-"ÎØàÝì ÇÓÊÑÏÇÏ äÕ. íßæä ÇáÓÈÈ ÛÇáÈÇð åæ ÚÏã"
-"Êßæíä ÇáÑÓÇáÉ ÌíÏÇð."
-
-#: biznas_mail/functions/mime.php:501
-msgid "Command:"
-msgstr "ÇáÃãÑ:"
-
-#: biznas_mail/functions/mime.php:502
-msgid "Response:"
-msgstr "ÇáÇÓÊÌÇÈÉ:"
-
-#: biznas_mail/functions/mime.php:503
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_create.php:170
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_delete.php:95
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:174
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:187
-msgid "Message:"
-msgstr "ÇáÑÓÇáÉ:"
-
-#: biznas_mail/functions/mime.php:504
-msgid "FETCH line:"
-msgstr "ÎØ ÌáÈ:"
-
-#: biznas_mail/functions/mime.php:804
-msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr "ÅÎÝÇÁ ÕæÑ ÛíÑ ÂãäÉ"
-
-#: biznas_mail/functions/mime.php:806
-msgid "View Unsafe Images"
-msgstr "ÚÑÖ ÕæÑ ÛíÑ ÂãäÉ"
-
-#: biznas_mail/functions/mime.php:835
-msgid "Attachments"
-msgstr "ãÑÝÞÇÊ"
-
-#: biznas_mail/functions/mime.php:871 biznas_mail/functions/mime.php:949
-msgid "download"
-msgstr "ÊÍãíá"
-
-#: biznas_mail/functions/mime.php:1673 biznas_mail/functions/mime.php:1995
-msgid "sec_remove_eng.png"
-msgstr "sec_remove_eng.png"
-
-#: biznas_mail/functions/options.php:169
-#, c-format
-msgid "Option Type '%s' Not Found"
-msgstr "áã íÊã ÇáÚËæÑ Úáì äæÚ ÇáÎíÇÑ'%s'"
-
-#: biznas_mail/functions/options.php:264
-#: biznas_mail/plugins/administrator/options.php:364
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_delete.php:108
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:207
-msgid "Yes"
-msgstr "äÚã"
-
-#: biznas_mail/functions/options.php:269
-#: biznas_mail/plugins/administrator/options.php:365
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_delete.php:115
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:214
-msgid "No"
-msgstr "áÇ"
-
-#: biznas_mail/functions/page_header.php:220
-msgid "Current Folder"
-msgstr "ÇáãÌáÏ ÇáÍÇáí"
-
-#: biznas_mail/functions/page_header.php:233
-#: biznas_mail/functions/page_header.php:236
-#: biznas_mail/functions/page_header.php:278
-#: biznas_mail/functions/page_header.php:305
-msgid "Compose"
-msgstr "ÅäÔÇÁ"
-
-#: biznas_mail/functions/prefs.php:100
-#, c-format
-msgid "Error creating directory %s."
-msgstr "ÎØàÅäÔÇÁ Ïáíá  %s."
-
-#: biznas_mail/functions/prefs.php:101
-msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr "ÊÚÐÑ ÅäÔÇÁ ÈäíÉ Ïáíá ãÌÒÃÉ!"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:557
-msgid ""
-"COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
-"is a pretty reliable list to scan spam from."
-msgstr ""
-"ÅÚáÇä ÊÌÇÑí- ÊÍÊæì åÐå ÇáÞÇÆãÉ Úáì ãáÞãÇÊ ÊÞæã ÈÇáÊÍÞÞ ãä ãÑÓáí ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ Ýíå. "
-"æåì ÞÇÆãÉ íãßä ÇáÇÚÊãÇÏ ÚáíåÇ áãÓÍ ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ ."
-
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:565
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
-"be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
-"to use."
-msgstr ""
-"ÅÚáÇä ÊÌÇÑí- ãáÞãÇÊ íÊã ÊßæíäåÇ (Ãæ ÅÓÇÁÉ ÊßæíäåÇ) áÍÙÑ ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ"
-"ÇáãÓãæÍ áå ÈÇáãÑæÑ Ýì äÙÇãåã."
-"ØÑíÞÉ ÃÎÑì ÕÇáÍÉ ááÇÓÊÎÏÇã."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:573
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
-"their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
-"account and send spam directly from there."
-msgstr ""
-"ÅÚáÇä ÊÌÇÑí- íÊã ÛÇáÈÇ ÊÕÝíÉ ãÓÊÎÏãí ÇáØáÈ ÇáåÇÊÝí áßæäåã ãÖØÑíä áÇÓÊÎÏÇã ãáÞãÇÊ ÇáÈÑíÏ "
-"ÇáÎÇÕÉ ÈÔÑßÇÊ ÊæÝíÑ ÇáÅäÊÑäÊ, æíÍÕá ãÑÓáæ ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ ÚÇÏÉ Úáì ÇÔÊÑÇß ØáÈ åÇÊÝí "
-"áÅÑÓÇá ÑÓÇÆáåã ãä åäÇáß ãÈÇÔÑÉ ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:581
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
-msgstr "ÅÚáÇä ÊÌÇÑí- ãÏÎáÇÊRBL + Blackhole"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:589
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
-msgstr "ÅÚáÇä ÊÌÇÑí- ãÏÎáÇÊRBL + OpenRelay"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:597
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
-msgstr "ÅÚáÇä ÊÌÇÑí- ãÏÎáÇÊRBL + ØáÈ åÇÊÝí "
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:606
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
-"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
-msgstr ""
-"ãÌÇäÇð-  Osirusoft Relays - ÞÇÆãÉ  Osirusoft ááãÑÍáÇÊ ÇáãÝÊæÍÉ ÇáÊí Êã ÇáÊÍÞÞ ãäåÇ."
-"íÈÏæ ÃäåÇ ÊÊÖãä ãáÞãÇÊ ÊÓÊÎÏãåÇ ÃíÖÇ ÇáÑÏæÏ ÇáÊáÞÇÆíÉ áÏì  abuse@uunet.net ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:614
-msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
-msgstr "ãÌÇäÇð-  ÇáØáÈÇÊ ÇáåÇÊÝíÉ  áÜ Osirusoft - ÞÇÆãÉ ãÕÏÑ ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ ÇáÎÇÕ ÈÇáØáÈ ÇáåÇÊÝí  áÜ Osirusoft ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:622
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
-"have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
-"to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
-"ãÌÇäÇð-  ÇáãÕÏÑ ÇáãÄßÏ áÈÑíÏ Osirusoft  ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ- ÇáãæÇÞÚ ÇáÊí ÊÞæã ÈÅÑÓÇá ÈÑíÏ ÛíÑ ãÑÛæÈ ÈÇÓÊãÑÇÑ "
-"æÇáÊí Êã ÅÖÇÝÊåÇ íÏæíÇ ÈÚÏ ÚÏÉ ÊÑÔíÍÇÊ, æåì ÊÓÊÎÏã ÈÍÐÑ."
-"æíÈÏæ ÃäåÇ ÊÓÆ ÇÓÊÎÏÇã ÎÇÕíÉ ÇáÑÏ ÇáÊáÞÇÆí ÇáÎÇÕÉ ÈÈÚÖ ÔÑßÇÊ ÊæÝíÑ ÇáÅäÊÑäÊ. "
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:630
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
-"other mail servers that are not secure."
-msgstr ""
-"ãÌÇäÇð-  æÍÏÇÊ ãÖíÝOsirusoft  ÇáÐßí- ÞÇÆãÉ ÈæÍÏÇÊ ãÖíÝ ÂãäÉ æÅä ßÇäÊ ÊÞæã ÈÇáÊÑÍíá"
-"Åáì æÍÏÇÊ ãÖíÝ ÃÎÑì ááÈÑíÏ áßäåÇ ÛíÑ ÂãäÉ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:638
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
-"ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
-"abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
-"ãÌÇäÇð- ãØæÑæOsirusoft  áÈÑãÌíÇÊ ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ- íÚÊÞÏ Ãäåã ãÌãæÚÉ ãä ÔÑßÇÊ ÊæÝíÑ ÇáÅäÊÑäÊ"
-"ãÚÑæÝÉ ÈÅäÊÇÌ ÈÑãÌíÇÊ ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ."
-"æíÈÏæ ÃäåÇ ÊÓÆ ÇÓÊÎÏÇã ÎÇÕíÉ ÇáÑÏ ÇáÊáÞÇÆí ÇáÎÇÕÉ ÈÈÚÖ ÔÑßÇÊ ÊæÝíÑ ÇáÅäÊÑäÊ. "
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:646
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
-"users in without confirmation."
-msgstr ""
-"ãÌÇäÇð- ãáÞãÇÊ Osirusoft Unconfirmed OptIn - ÞÇÆãÉlistservers ÇáÊí ÊÎÊÇÑ"
-"ÚÏÏÇð ãä ÇáãÓÊÎÏãíä Ïæä ÊÃßíÏ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:654
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
-"cgi scripts. (planned)."
-msgstr ""
-"ãÌÇäÇð- ÈÑÇãÌ Osirusoft Insecure formmail.cgi -  ÞÇÆãÉ áÈÑÇãÌ formmail.cgi"
-"ÛíÑ ÂãäÉ (ãÎØØÉ)."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:662
-msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
-msgstr "ãÌÇäÇð- ãáÞãÇÊ Osirusoft Open Proxy - ÞÇÆãÉ áãáÞãÇÊ Osirusoft Open Proxy."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:670
-msgid ""
-"FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
-"false positives than ORBS did though."
-msgstr ""
-"ãÌÇäÇð- ÙåÑÊ ORDB ÚäÏ ÊæÞÝORBS Úä ÇáÈË."
-"æíÈÏæ Ãä áÏíåÇ ÈÚÖ ÇáÅíÌÇÈíÇÊ ÇáÒÇÆÝÉ ÃßËÑ ãäORBS ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:678
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
-msgstr "ãÌÇäÇð-Five-Ten-sg.com - ãÕÇÏÑ ÇáÈÑíÏ ÇáãÈÇÔÑ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ. "
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:686
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
-msgstr "ãÌÇäÇð-Five-Ten-sg.com - ÞæÇÆã ááØáÈ ÇáåÇÊÝí- ÊÊÖãä ÈÚÖ ÈÑÊæßæáÇÊDSL ááÅäÊÑäÊ.  "
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:694
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
-msgstr "ãÌÇäÇð-Five-Ten-sg.com - ãÑÓáæ ÇáÈÑíÏ ÇáßÈíÑ ÇáÐíä áÇ íÓÊÎÏãæä ÇáÇÎÊíÇÑ ÇáãÄßÏ.  "
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:702
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
-msgstr "ãÌÇäÇð-Five-Ten-sg.com - ãáÞãÇÊ ãÊäæÚÉ ÃÎÑì.  "
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:710
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
-msgstr "ãÌÇäÇð-Five-Ten-sg.com - ãáÞãÇÊ ÇáãÑÍáÉ ÇáæÇÍÏÉ.  "
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:718
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
-msgstr "ãÌÇäÇð-Five-Ten-sg.com - ãáÞãÇÊ ÏÚã ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ.   "
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:726
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
-msgstr "ãÌÇäÇð-Five-Ten-sg.com - ÈÑæÊæßæáÇÊ ÇáÅäÊÑäÊ ÈäãæÐÌ æíÈ. "
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:734
-msgid ""
-"FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
-"the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
-"you NOT use their service."
-msgstr ""
-"ãÌÇäÇð- ÊÙåÑDorkslayers  ÎÇÑÌ ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ  áÊÊÖãä ÇáãÑÍáÇÊ ÇáÓíÆÉ ÇáãÝÊæÍÉ  "
-"ÍÊì íãßä ÊÌäÈ ÇáãáÇÍÞÉ ÇáÞÇäæäíÉ, æãä ÇáØÑíÝ Ãä ãæÞÚåã"
-"íæÕì ÈÚÏã ÇÓÊÎÏÇã åÐå ÇáÎÏãÉ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:742
-msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
-msgstr "ãÌÇäÇð-SPAMhaus  -  ÞÇÆãÉ ãÕÇÏÑ ááÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ ÇáãÚÑæÝÉ ÌíÏÇø ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:750
-msgid ""
-"FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
-"have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
-msgstr ""
-"ãÌÇäÇð ÍÇáíÇð-SPAMCOP - Íá ÔíÞ íÞæã ÈÓÑÏ ÇáãáÞãÇÊ"
-"ÇáÊí ÈåÇ ÈÑíÏ ÛíÑ ãÑÛæÈ ÈßãíÉ ßÈíÑÉ ÌÏÇð ÈÇáäÓÈÉ ááÈÑíÏ ÇáãÔÑæÚ (85% Ãæ ÃßËÑ)"
-
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:758
-msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
-msgstr "ãÌÇäÇð -dev.null.dk - áÇ íÊæÝÑ ÚäÏí ãÚáæãÇÊ ÊÝÕíáíÉ Úä åÐå ÇáÞÇÆãÉ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:766
-msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
-msgstr "ãÌÇäÇð-visi.com - ÞÇÆãÉRelay Stop - ÞÇÆãÉ OpenRelay  ãÍÇÝÙÉ ááÛÇíÉ.  "
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:774
-msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
-msgstr "ãÌÇäÇð-2mbit.com Open Relays - ÞÇÆãÉ ÃÎÑì ááãÑÍáÇÊ ÇáãÝÊæÍÉ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:782
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
-msgstr "ãÌÇäÇð-2mbit.com SPAM Source -  ÞÇÆãÉ ááÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ ÇáãÈÇÔÑ.   "
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:790
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
-msgstr "ãÌÇäÇ-2mbit.com SPAM ISPs -  ÞÇÆãÉ áÔÑßÇÊ ÊæÝíÑ ÇáÅäÊÑäÊ ÇáãÊæÇÝÞÉ ãÚ ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:798
-msgid ""
-"FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
-"assigned IPs."
-msgstr ""
-"ãÌÇäÇ-Leadmon DUL -  ÞÇÆãÉ ÃÎÑì ááØáÈ ÇáåÇÊÝí "
-"Ãæ ÈÑæÊæßæáÇÊ ÇáÅäÊÑäÊ ÇáãÚíäÉ ÏíäÇãíßíÇ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:806
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
-"directly from."
-msgstr ""
-"ãÌÇäÇð-Leadmon SPAM Source -  ÞÇÆãÉ áÈÑæÊæßæáÇÊ ÇáÅäÊÑäÊ ÇáÊí ÊáÞÊLeadmon.net"
-"ÈÑíÏÇð ÛíÑ ãÑÛæÈ ãäåÇ ãÈÇÔÑÉ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:814
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
-"in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
-"services."
-msgstr ""
-"ãÌÇäÇð-Leadmon Bulk Mailers - ãÑÓáæ ÇáÈÑíÏ ÇáßÈíÑ ÇáÐíä áÇ íØáÈæä ÊÃßíÏ ÇáÇÎÊíÇÑ "
-"Ãæ  íÓãÍæä áãÑÓáí ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ ÇáãÚÑæÝíä ÈÃä íßæäæÇ ÚãáÇÁ áÏíåã"
-"æíÓíÆæä ÇÓÊÎÏÇã ÎÏãÇÊåã."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:822
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs."
-msgstr ""
-"ãÌÇäÇð-Leadmon Open Relays  - ãÑÍáÇÊ ãÝÊæÍÉ ÐÇÊ ãÑÍáÉ æÇÍÏÉ ÛíÑ ãÏÑÌÉ Úáì"
-"æÍÏÇÊRBL äÔØÉ ÃÎÑì ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:830
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
-msgstr ""
-"ãÌÇäÇð-Leadmon Multi-stage - ãÑÍáÇÊ ãÝÊæÍÉ ÐÇÊ ãÑÇÍá ãÊÚÏÏÉ ÛíÑ ãÏÑÌÉ Úáì"
-"æÍÏÇÊRBL äÔØÉ ÃÎÑì æÞÇãÊ ÈÅÑÓÇá ÈÑíÏ ãÈÇÔÑ ÛíÑ ãÑÛæÈ Åáì Leadmon.net."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:838
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
-"direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
-"mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
-"Leadmon.net."
-msgstr ""
-"ãÌÇäÇð-Leadmon SpamBlock - ÞÇãÊ ãæÇÞÚ Úáì åÐå ÇáÞæÇÆã ÈÅÑÓÇá ÈÑíÏ ÛíÑ ãÑÛæÈ Åáì Leadmon.net"
-"ãä ÈÑæÊæßæáÇÊ ÅäÊÑäÊ ãæÌæÏÉ Ýì ÊÌãÚÇÊ ÔÈßíÉ áÇ íæÌÏ ÊÎØíØ DNS ááÊÌãÚ Çáßáì áåÇ."
-"ÅäåÇ ÞÇÆãÉ áÊÌãÚÇÊ ÈÑæÊæßæáÇÊ ÅäÊÑäÊ íÓÊÎÏãåÇ ÃÝÑÇÏ áÏíåã ÈÑäÇãÌ SPAMmed"
-"Leadmon.net."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:846
-msgid ""
-"FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
-"SPAM Sources."
-msgstr ""
-"ãÌÇäÇð ÍÇáíÇð- áíÓÊ ãÌÑÏ ÞÇÆãÉ ÓæÏÇÁ ÃÎÑì- ÊÔãá ßá ãä ÇáãÑÍáÇÊ ÇáãÝÊæÍÉ"
-"æÇáãÕÇÏÑ ÇáãÈÇÔÑÉ ááÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/filters.php:854
-msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
-msgstr "ãÌÇäÇð ÍÇáíÇð- áíÓÊ ãÌÑÏ ÞÇÆãÉ ÓæÏÇÁ ÃÎÑì- ÈÑæÊæßæáÇÊ ÅäÊÑäÊ ááØáÈ ÇáåÇÊÝí."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:85
-msgid "Saved Scan type"
-msgstr "äæÚ ÇáãÓÍ ÇáãÍÝæÙ"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:94
-msgid "Message Filtering"
-msgstr "ÊÕÝíÉ ÑÓÇáÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:101
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:114
-msgid "What to Scan:"
-msgstr "ÇáãØáæÈ ãÓÍå:"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:107
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:120
-msgid "All messages"
-msgstr "ßÇÝÉ ÇáÑÓÇÆá"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:112
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:125
-msgid "Only unread messages"
-msgstr "ÑÓÇÆá ÛíÑ ÇáãÞÑæÁÉ ÝÞØ "
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:115
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:158
-msgid "Save"
-msgstr "ÍÝÙ"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:137
-msgid "Match:"
-msgstr "ãØÇÈÞÉ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:159
-msgid "Header"
-msgstr "ÑÃÓ ÕÝÍÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:166
-msgid "Contains:"
-msgstr "íÍÊæí:"
-
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:260
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:284
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:178
-msgid "Move to:"
-msgstr "äÞá Åáì :"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:220
-msgid "Down"
-msgstr "ÃÓÝá"
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:226
-msgid "Up"
-msgstr "ÃÚáì"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/options.php:229
-#, c-format
-msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
-msgstr "ÅÐÇ ßÇä<b>%s</b>íÍÊæí Úáì<b>%s</b>ÝÞã ÈÇáÇäÊÞÇá Åáì <b>%s</b>"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/setup.php:137
-msgid "Message Filters"
-msgstr "ãÕÇÝí ÇáÑÓÇÆá"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/setup.php:139
-msgid ""
-"Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
-"filtered into different folders for easier organization."
-msgstr ""
-"Êãßä ÇáÊÕÝíÉ ÇáÑÓÇÆá ÐÇÊ ÇáãÚÇííÑ ÇáãÎÊáÝÉ ãä ÊÕÝíÊåÇ ÊáÞÇÆíÇð"
-"Ýì ãÌáÏÇÊ ãÎÊáÝÉ æÐáß áÓåæáÉ ÇáÊäÙíã."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/setup.php:145
-msgid "SPAM Filters"
-msgstr "ãÕÇÝí ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/setup.php:147
-msgid ""
-"SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
-"junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
-msgstr ""
-"Êãßäß ãÕÇÝí ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ ãä ÇáÇÎÊíÇÑ ãä ÇáÞæÇÆã ÇáÓæÏÇÁ ÇáÞÇÆãÉ ÚáìDNS  ãÎÊáÝ"
-"æÐáß áÇßÊÔÇÝ ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáåÇã Ýì ãÌáÏ ÇáÈÑíÏ ÇáæÇÑÏ INBOX æäÞáå Åáì ãÌáÏ ÂÎÑ (ãËá ÇáãåãáÇÊ Trash).  "
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:66
-msgid "Spam Filtering"
-msgstr "ÊÕÝíÉ ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:71
-msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
-msgstr "ÊÍÐíÑ! Þã ÈÅÎÈÇÑ ÇáãÓÄæá áíÞæã ÈÊÚííä ãÊÛíÑ SpamFilters_YourHop"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:93
-msgid "Move spam to:"
-msgstr "äÞá ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ Åáì:"
-
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:111
-msgid ""
-"Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
-"messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
-"spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
-"periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
-"around."
-msgstr ""
-"ÞÏ áÇ íßæä äÞá ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ Åáì ÇáãåãáÇÊ Trash ãÓÊÍÈÇð Ýì ÇáÈÏÇíÉ,"
-"ÝÞÏ íÊã ÇáÊÚáíã Ïæä ÞÕÏ Úáì ÇáÑÓÇÆá ÇáæÇÑÏÉ ãä ÃÕÏÞÇÆß æãä ÇáÞæÇÆã ÇáÈÑíÏíÉ ßÈÑíÏ ÛíÑ ãÑÛæÈ."
-"æÃíÇ ßÇä ÇáãÌáÏ ÇáÐí ÊÎÕÕå áÐáß, ÝíÌÈ ÇáÊÃßÏ ÈÕÝÉ ÏæÑíÉ ãä ÊäÙíÝå,"
-"ÍÊì áÇ ÊÊÖÎã ÚáÈÉ ÇáÈÑíÏ ÈÏÑÌÉ ÒÇÆÏÉ "
-"Úä ÇáÍÏ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:131
-msgid ""
-"The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
-"scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
-"it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
-"scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
-"you'll scan even the spam you read with the new filters."
-msgstr ""
-"ÈÞÏÑ ãÇ íßæä ÚÏÏ ÇáÑÓÇÆá ÇáÊí ÊÞæã ÈãÓÍåÇ ßÈíÑÇð ÈÞÏÑ ãÇ íÓÊÛÑÞ Ðáß æÞÊÇð,"
-"æáÐáß ÃÞÊÑÍ Ãä ÊÞæã ÈãÓÍ ÇáÑÓÇÆá ÇáÌÏíÏÉ ÝÞØ, ÃãÇ ÚäÏ Úãá ÊÛííÑ Ýì ÇáãÕÇÝí, "
-"Ýíãßä ÅÚÏÇÏåÇ áãÓÍ ßÇÝÉ ÇáÑÓÇÆá Ëã ÚÑÖ ÇáÈÑíÏ ÇáæÇÑÏ Ëã ÇáÚæÏÉ áÅÚÏÇÏåÇ áãÓÍ ÇáÑÓÇÆá ÇáÌÏíÏÉ ÝÞØ."
-"æÈåÐå ÇáØÑíÝÉ ÓæÝ íÊã ÇÓÊÎÏÇã ÇáãÕÇÝí ÇáÌÏíÏÉ ááÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ,"
-"æÓæÝ ÊÞæã ÈãÓÍ ÍÊì ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ ÇáÐí ÊÞÑÃå ÈåÐå  ÇáãÕÇÝí ÇáÌÏíÏÉ."
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:169
-#, c-format
-msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
-msgstr "Êã ÅÑÓÇá ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ Åáì<b>%s</b>"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:169
-msgid "[<i>not set yet</i>]"
-msgstr "[<i> áã íÊã ÊÚííäå ÈÚÏ</i>]"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:171
-#, c-format
-msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
-msgstr "íÞÊÕÑ ãÓÍ ÇáÈÑíÏ ÛíÑ ÇáãÑÛæÈ Úáì <b>%s</b>"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:171
-msgid "New Messages Only"
-msgstr "ÇáÑÓÇÆá ÇáÌÏíÏÉ ÝÞØ"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:171
-msgid "All Messages"
-msgstr "ßÇÝÉ ÇáÑÓÇÆá"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:181
-msgid "ON"
-msgstr "ÊÔÛíá"
-
-#: biznas_mail/plugins/filters/spamoptions.php:183
-msgid "OFF"
-msgstr "ÅíÞÇÝ ÊÔÛíá"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/setup.php:49
-msgid "SpellChecker Options"
-msgstr "ÎíÇÑÇÊ ÇáãÏÞÞ ÇáÅãáÇÆí"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/setup.php:51
-msgid ""
-"Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
-"choose which languages should be available to you when spell-checking."
-msgstr ""
-"íãßäß åäÇ ÅÚÏÇÏ ßíÝíÉ ÊÎÒíä ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí Ãæ  ÊÍÑíÑå Ãæ"
-"ÇÎÊíÇÑ ÇááÛÉ ÇáÊí íÌÈ Ãä ÊÊæÝÑ áÏíß ÚäÏ ÇáÊÏÞíÞ ÇáÅãáÇÆí."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/setup.php:77
-msgid "Check Spelling"
-msgstr "ÊÏÞíÞ ÅãáÇÆí"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/sqspell_functions.php:65
-msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
-msgstr ""
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/sqspell_functions.php:371
-msgid "ATTENTION:"
-msgstr "ÊäÈíå:"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/sqspell_functions.php:372
-msgid ""
-"SpellCheck was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
-"likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
-"to proceed, you will have to supply your old password so that SpellCheck "
-"can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
-"password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
-"got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
-"anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
-"it, the encrypted data is no longer accessible."
-msgstr ""
-"ÊÚÐÑ Úáì ÇáãÏÞÞ ÇáÅãáÇÆí Ýß ÔÝÑÉ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí."
-"íÑÌÚ Ðáß ÛÇáÈÇð Åáì ÞíÇãß ÈÊÛííÑ ßáãÉ ãÑæÑ ÚáÈÉ ÇáÈÑíÏ."
-"æíÌÈ ÊÞÏíã ßáãÉ ÇáãÑæÑ ÇáÞÏíãÉ ÍÊì íÓÊØíÚ ÇáãÏÞÞ ÇáÅãáÇÆí"
-"Ýß ÔÝÑÉ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí. æÓíÊã ÈÚÏ Ðáß ÅÚÇÏÉ ÊÔÝíÑå "
-"ÈßáãÉ ãÑæÑ ÌÏíÏÉ<br> æÅÐÇ áã ÊÞã ÈÊÔÝíÑ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí "
-" ÝÓæÝ íÊÖÑÑ æíÕÈÍ ÛíÑ ÕÇáÍ, æÓæÝ ÊÖØÑ áÍÐÝå æÇáÈÏÁ ãä ÌÏíÏ."
-"æíÍÏË äÝÓ ÇáÔíÁ ÃíÖÇð ÅÐÇ äÓíÊ ßáãÉ ÇáãÑæÑ ÇáÞÏíãÉ,"
-"ÝÈÏæäåÇ áÇ íãßä ÇáæÕæá ááÈíÇäÇÊ ÇáãÔÝÑÉ."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/sqspell_functions.php:378
-msgid "Delete my dictionary and start a new one"
-msgstr "ÍÐÝ ÇáÞÇãæÓ æÈÏÁ ÞÇãæÓ ÌÏíÏ "
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/sqspell_functions.php:379
-msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
-msgstr "ÊÔÝíÑ ÇáÞÇãæÓ ÈßáãÉ ÇáãÑæÑ ÇáÞÏíãÉ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/sqspell_functions.php:383
-msgid "Proceed"
-msgstr "ÇáãÊÇÈÚÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/sqspell_functions.php:389
-msgid "You must make a choice"
-msgstr "íÌÈ Ãä ÊÎÊÇÑ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/sqspell_functions.php:390
-msgid ""
-"You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
-msgstr "íãßäß ÅãÇ ÍÐÝ ÇáÞÇãæÓ Ãæ ÅÏÎÇá ßáãÉ ÇáãÑæÑ ÇáÞÏíãÉ, æáíÓ ÇáÇËäíä ãÚÇð."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/sqspell_functions.php:391
-msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
-msgstr "ÓíÄÏì Ðáß Åáì ÍÐÝ ãáÝ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí.åá ÊÑíÏ ÇáãÊÇÈÚÉ¿"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/sqspell_functions.php:400
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/sqspell_functions.php:403
-msgid "Error Decrypting Dictionary"
-msgstr "ÎØàÝì Ýß ÔÝÑÉ ÇáÞÇãæÓ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/sqspell_functions.php:523
-msgid "Cute."
-msgstr "ÈÇÑÚ."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:117
-#, c-format
-msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
-msgstr "ÍÇæáÊ ÊäÝíР'%s'  áßäå ÃÚØì:"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:123
-msgid "SpellCheck is misconfigured."
-msgstr "áã íÊã Êßæíä ÇáãÏÞÞ ÇáÅãáÇÆí ÈÔßá ÕÍíÍ "
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:213
-msgid "SpellCheck Results"
-msgstr "äÊÇÆÌ ÇáÊÏÞíÞ ÇáÅãáÇÆí "
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:273
-msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
-msgstr "Êã ÇáÊÏÞíÞ ÇáÅãáÇÆí. åá íÊã ÊäÝíРÇáÊÛííÑÇÊ¿"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:275
-msgid "No changes were made."
-msgstr "áã íÊã Úãá ÃíÉ ÊÛííÑÇÊ."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:277
-msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
-msgstr "íÌÑì ÇáÂä ÍÝÙ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí ... íÑÌì ÇáÇäÊÙÇÑ."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:298
-#, c-format
-msgid "Found %s errors"
-msgstr "Êã ÇáÚËæÑ Úáì%s  ÃÎØÇÁ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:319
-msgid "Line with an error:"
-msgstr "ÎØ ãÕÍæÈ ÈÎØÃ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:329
-msgid "Error:"
-msgstr "ÎØÃ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:338
-msgid "Suggestions:"
-msgstr "ÇÞÊÑÇÍÇÊ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:345
-msgid "Suggestions"
-msgstr "ÇÞÊÑÇÍÇÊ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:353
-msgid "Change to:"
-msgstr "ÊÛííÑ Åáì:"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:362
-msgid "Occurs times:"
-msgstr "ãÑÇÊ ÇáÍÏæË:"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:379
-msgid "Change this word"
-msgstr "ÊÛííÑ åÐå ÇáßáãÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:380
-msgid "Change"
-msgstr "ÊÛííÑ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:382
-msgid "Change ALL occurances of this word"
-msgstr "ÊÛííÑ ßÇÝÉ ÍÇáÇÊ ÍÏæË åÐå ÇáßáãÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:383
-msgid "Change All"
-msgstr "ÊÛííÑ Çáßá"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:385
-msgid "Ignore this word"
-msgstr "ÊÌÇåá åÐå ÇáßáãÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:386
-msgid "Ignore"
-msgstr "ÊÌÇåá"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:388
-msgid "Ignore ALL occurances this word"
-msgstr "ÊÌÇåá ßÇÝÉ ÍÇáÇÊ ÍÏæË åÐå ÇáßáãÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:389
-msgid "Ignore All"
-msgstr "ÊÌÇåá Çáßá"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:391
-msgid "Add this word to your personal dictionary"
-msgstr "ÅÖÇÝÉ åÐå ÇáßáãÉ Åáì ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí "
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:392
-msgid "Add to Dic"
-msgstr "ÅÖÇÝÉ Åáì ÇáÞÇãæÓ "
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:405
-msgid "Close and Commit"
-msgstr "ÅÛáÇÞ æÊäÝíÐ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:407
-msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
-msgstr "áã íÊã ÇáÇäÊåÇÁ ãä ÇáÊÏÞíÞ ÇáÅãáÇÆí. åá ÊÑíÏ ÇáÅÛáÇÞ æÇáÊäÝíРÍÞÇð¿"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:410
-msgid "Close and Cancel"
-msgstr "ÅÛáÇÞ æ ÅáÛÇÁ ÇáÃãÑ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:412
-msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
-msgstr "áã íÊã ÇáÇäÊåÇÁ ãä ÇáÊÏÞíÞ ÇáÅãáÇÆí. åá ÊÑíÏ ÇáÅÛáÇÞ æÊÌÇåá ÇáÊÛííÑÇÊ ÍÞÇð¿"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/check_me.mod:431
-msgid "No errors found"
-msgstr "áã íÊã ÇáÚËæÑ Úáì ÃÎØÇÁ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/crypto_badkey.mod:39
-msgid "Your personal dictionary was erased."
-msgstr "Êã ãÓÍ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí "
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/crypto_badkey.mod:40
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/crypto_badkey.mod:53
-msgid "Dictionary Erased"
-msgstr "Êã ãÓÍ ÇáÞÇãæÓ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/crypto_badkey.mod:47
-msgid ""
-"Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
-"\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
-msgstr ""
-"Êã ãÓÍ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí. íÑÌì ÅÛáÇÞ åÐÇ ÇáÅØÇÑ æÇáäÞÑ"
-"/ÇáÊÏÞíÞ ÇáÅãáÇÆí/ ÖÛØ ÇáÒÑ ãÑÉ ÃÎÑì áÊÔÛíá ÇáÊÏÞíÞ ÇáÅãáÇÆí ãÑÉ ÃÎÑì. "
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/crypto_badkey.mod:51
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/crypto_badkey.mod:83
-msgid "Close this Window"
-msgstr "ÅÛáÇÞ åÐÇ ÇáÅØÇÑ "
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/crypto_badkey.mod:76
-msgid ""
-"Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
-"&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
-msgstr ""
-
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/crypto_badkey.mod:78
-msgid "Successful Re-encryption"
-msgstr "ÅÚÇÏÉ ÊÔÝíÑ äÇÌÍÉ. "
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/crypto_badkey.mod:81
-msgid ""
-"Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
-"window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
-"over."
-msgstr ""
-"Êã ÅÚÇÏÉ ÊÔÝíÑ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí ÈäÌÇÍ. Þã ÇáÂä ÈÅÛáÇÞ "
-"åÐÇ ÇáÅØÇÑ æÇáäÞÑ/ÇáÊÏÞíÞ ÇáÅãáÇÆí/ÖÛØ ÇáÒÑ ãÑÉ ÃÎÑì áÊÔÛíá ÇáÊÏÞíÞ ÇáÅãáÇÆí "
-"ãÑÉ ÃÎÑì."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/crypto_badkey.mod:85
-msgid "Dictionary re-encrypted"
-msgstr "Êã ÅÚÇÏÉ ÊÔÝíÑ ÇáÞÇãæÓ "
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/crypto.mod:42
-msgid ""
-"Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
-"stored in an <strong>encrypted format</strong>."
-msgstr ""
-"Êã ÅÚÇÏÉ ÊÔÝíÑ <strong>ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí</strong>æÇáÂä"
-"Êã ÊÎÒíäå Ýì<strong>ÊäÓíÞ ãÔÝÑ</strong>."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/crypto.mod:57
-msgid ""
-"Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
-"stored as <strong>clear text</strong>."
-msgstr ""
-"Êã Ýß ÔÝÑÉ <strong>ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí</strong>æÇáÂä"
-"Êã ÊÎÒíäå <strong>ßäÕ æÇÖÍ</strong>."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/crypto.mod:68
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/enc_setup.mod:76
-msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
-msgstr "ÅÚÏÇÏÇÊ ÊÔÝíÑ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/edit_dic.mod:28
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/forget_me.mod:81
-msgid "Personal Dictionary"
-msgstr "ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/edit_dic.mod:29
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/edit_dic.mod:99
-msgid "No words in your personal dictionary."
-msgstr "áÇ ÊæÌÏ ßáãÇÊ Ýì ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/edit_dic.mod:36
-msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
-msgstr "íÑÌì ÊÏÞíÞ ÇáßáãÇÊ ÇáÊí ÊÑíÏ ÍÐÝåÇ ãä ÇáÞÇãæÓ."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/edit_dic.mod:58
-#, c-format
-msgid "%s dictionary"
-msgstr "ÇáÞÇãæÓ%s"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/edit_dic.mod:89
-msgid "Delete checked words"
-msgstr "ÍÐÝ ßáãÇÊ Êã ÊÏÞíÞåÇ "
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/edit_dic.mod:103
-msgid "Edit your Personal Dictionary"
-msgstr "ÊÍÑíÑ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/enc_setup.mod:25
-msgid "Please make your selection first."
-msgstr "íÑÌì ÇáÞíÇã ÈÇáÊÍÏíÏ ÃæáÇð."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/enc_setup.mod:27
-msgid ""
-"This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
-"format. Proceed?"
-msgstr ""
-"ÓíÄÏì Ðáß Åáì ÊÔÝíÑ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí æÊÎÒíäå ÈÊäÓíÞ ãÔÝÑ."
-"åá ÊÑíÏ ÇáãÊÇÈÚÉ¿"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/enc_setup.mod:30
-msgid ""
-"This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
-"format. Proceed?"
-msgstr ""
-"ÓíÄÏì Ðáß Åáì Ýß ÔÝÑÉ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí æÊÎÒíäå ÈÊäÓíÞ äÕ æÇÖÍ."
-"åá ÊÑíÏ ÇáãÊÇÈÚÉ¿"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/enc_setup.mod:47
-msgid ""
-"<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
-"helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and "
-"your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the "
-"password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see "
-"what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</"
-"strong> If you forget your password, your personal dictionary will become "
-"unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your "
-"mailbox password, SpellCheck will recognize it and prompt you for your "
-"old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
-msgstr ""
-"<p>íÊã ÍÇáíÇð ÊÔÝíÑ<strong>ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí. </strong> "
-"íÓÇÚÏ Ðáß Úáì ÍãÇíÉ ÎÕæÕíÊß ÚäÏ ÊÚÑÖ äÙÇã ÈÑíÏ ÇáæíÈ ááÊåÏíÏ, "
-"æÚäÏ ÓÑÞÉ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí. æíÊã ÍÇáíÇð ÊÔÝíÑå "
-"ÈßáãÉ ÇáãÑæÑ ÇáÊí ÊÓÊÎÏãåÇ Ýì ÇáæÕæá Åáì ÚáÈÉ ÇáÈÑíÏ, ããÇ íÌÚá ãä ÇáÚÓíÑ Úáì Ãí ÔÎÕ Ãä íÑì "
-"ãÇ Êã ÊÎÒíäå Ýì ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí.</p> <p><strong>ÊäÈíå:</strong>"
-"áÇ íãßä ÇáæÕæá ááÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí ÚäÏ äÓíÇä ßáãÉ ÇáãÑæÑ,"
-"ÍíË íÕÈÍ ãä ÛíÑ Çáããßä Ýß ÔÝÑÊå. "
-"æÅÐÇ ÞãÊ ÈÊÛííÑ ßáãÉ ãÑæÑ ÚáÈÉ ÇáÈÑíÏ ÝÓæÝ íÊÚÑÝ ÇáÊÏÞíÞ ÇáÅãáÇÆí ÚáíåÇ æíØáÈ ãäß  "
-"ßáãÉ ÇáãÑæÑ ÇáÞÏíãÉ ÍÊì íÊã ÅÚÇÏÉ ÊÔÝíÑ ÇáÞÇãæÓ ÈãÝÊÇÍ ÌÏíÏ. </p>"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/enc_setup.mod:52
-msgid ""
-"Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
-msgstr "íÑÌì Ýß ÔÝÑÉ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí æÊÎÒíäå Úáì åíÆÉ ÊäÓíÞ äÕ æÇÖÍ."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/enc_setup.mod:55
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/enc_setup.mod:73
-msgid "Change crypto settings"
-msgstr "ÊÛííÑ ÅÚÏÇÏÇÊ ÇáÊÔÝíÑ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/enc_setup.mod:65
-msgid ""
-"<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You "
-"may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case "
-"the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets "
-"stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to "
-"decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</"
-"p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal "
-"dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your "
-"mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator "
-"changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and "
-"will have to be created anew. However, if you or your system administrator "
-"change your mailbox password but you still have the old password at hand, "
-"you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the "
-"new value.</p>"
-msgstr ""
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/enc_setup.mod:70
-msgid ""
-"Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
-msgstr "íÑÌì ÊÔÝíÑ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí æÊÎÒíäå Úáì åíÆÉ ÊäÓíÞ ãÔÝÑ."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/forget_me.mod:32
-#, c-format
-msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
-msgstr "ÍÐÝ ÇáãÏÎáÇÊ ÇáÊÇáíÉ ãä <strong>%s</strong> ÇáÞÇãæÓ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/forget_me.mod:75
-msgid "All done!"
-msgstr "Êã Úãá Çáßá!"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/forget_me.mod:76
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/forget_me_not.mod:75
-msgid "Personal Dictionary Updated"
-msgstr "Êã ÊÍÏíË ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/forget_me.mod:82
-msgid "No changes requested."
-msgstr "áÇ ÊæÌÏ ÃíÉ ÊÛííÑÇÊ ãØáæÈÉ."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/init.mod:33
-msgid "Please wait, communicating with the server..."
-msgstr "íÑÌì ÇáÇäÊÙÇÑ, ÌÇÑì ÇáÇÊÕÇá ÈÇáãáÞã..."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/init.mod:42
-msgid ""
-"Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
-"message:"
-msgstr ""
-"íÑÌì ÇÎÊíÇÑ ÇáÞÇãæÓ ÇáÐí ÊÑíÏ ÇÓÊÎÏÇãå Ýì ÇáÊÏÞíÞ ÇáÅãáÇÆí áåÐå"
-"ÇáÑÓÇáÉ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/calendar.php:131
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/init.mod:53
-msgid "Go"
-msgstr "ÇÐåÈ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/init.mod:57
-msgid "SpellCheck Initiating"
-msgstr "ÊåíÆÉ ÇáÊÏÞíÞ ÇáÅãáÇÆí"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/lang_change.mod:76
-#, c-format
-msgid ""
-"Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
-"default dictionary."
-msgstr ""
-"ÖÈØ ÇáÅÚÏÇÏÇÊ Úáì:<strong>%s</strong>ãÚ <strong>%s</strong>"
-"ßÞÇãæÓ ÇÝÊÑÇÖí ."
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/lang_change.mod:83
-#, c-format
-msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
-msgstr "ÇÓÊÎÏÇã <strong>%s</strong> ÇáÞÇãæÓ (ÇáÇÝÊÑÇÖí Ýì ÇáäÙÇã) ááÊÏÞíÞ ÇáÅãáÇÆí. "
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/lang_change.mod:94
-msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
-msgstr "Êã ÊÍÏíË ÊÝÖíáÇÊ ÞæÇãíÓ ÚÇáãíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/lang_setup.mod:22
-msgid ""
-"Please check any available international dictionaries which you would like "
-"to use when spellchecking:"
-msgstr ""
-"íÑÌì ÇáÊÃßÏ ãä æÌæÏ ÇáÞæÇãíÓ ÇáÚÇáãíÉ ÇáÊí ÊÑíÏ"
-"ÇÓÊÎÏÇãåÇ ÚäÏ ÇáÊÏÞíÞ ÇáÅãáÇÆí áÜ: "
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/lang_setup.mod:32
-msgid "Make this dictionary my default selection:"
-msgstr "ÌÚá åÐÇ ÇáÞÇãæÓ åæ ÇáÊÍÏíÏ ÇáÇÝÊÑÇÖí:"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/lang_setup.mod:49
-msgid "Make these changes"
-msgstr "ÅÌÑÇÁ åÐå ÇáÊÛííÑÇÊ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/lang_setup.mod:50
-msgid "Add International Dictionaries"
-msgstr "ÅÖÇÝÉ ÞæÇãíÓ ÚÇáãíÉ "
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/options_main.mod:19
-msgid "Please choose which options you wish to set up:"
-msgstr "íÑÌì ÇÎÊíÇÑ ÇáÎíÇÑÇÊ ÇáÊí ÊÑíÏ ÅÚÏÇÏåÇ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/options_main.mod:23
-msgid "Edit your personal dictionary"
-msgstr "ÊÍÑíÑ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/options_main.mod:30
-msgid "Set up international dictionaries"
-msgstr "ÅÚÏÇÏ ÞæÇãíÓ ÚÇáãíÉ "
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/options_main.mod:40
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/options_main.mod:44
-msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
-msgstr "ÊÔÝíÑ Ãæ Ýß ÔÝÑÉ ÇáÞÇãæÓ ÇáÔÎÕí"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/options_main.mod:45
-msgid "not available"
-msgstr "ÛíÑ ãÊæÝÑ"
-
-#: biznas_mail/plugins/SpellCheck/modules/options_main.mod:48
-msgid "SpellCheck Options Menu"
-msgstr "ÞÇÆãÉ ÎíÇÑÇÊ ÇáÊÏÞíÞ ÇáÅãáÇÆí "
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:94
-msgid "Translator"
-msgstr "ãÊÑÌã"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:98
-msgid "Saved Translation Options"
-msgstr "ÎíÇÑÇÊ ÇáÊÑÌãÉ ÇáãÍÝæÙÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:101
-msgid "Your server options are as follows:"
-msgstr "Êßæä ÎíÇÑÇÊ ÇáãáÞã ßãÇ íáí: "
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:106
-msgid ""
-"13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
-msgstr "13 ÒæÌÇð ãä ÇááÛÇÊ, æíÊã ÊÑÌãÉ 1000 ÍÑÝ ßÍÏ ÃÞÕì, æíÊã ÇáÊÔÛíá ÈÈÑäÇãÌ Systran"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:109
-msgid ""
-"10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
-msgstr "10 ÃÒæÇÌ ãä ÇááÛÇÊ, æíÊã ÊÑÌãÉ 25 ßíáæ ÈÇíÊ ßÍÏ ÃÞÕì, æíÊã ÇáÊÔÛíá ÈÈÑäÇãÌ Systran"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:112
-msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
-msgstr "12 ÒæÌÇð ãä ÇááÛÇÊ, æÍÏæÏ ÇáÊÑÌãÉ ÛíÑ ãÚÑæÝÉ, æíÊã ÇáÊÔÛíá ÈÈÑäÇãÌ Systran"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:115
-msgid ""
-"767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
-"InterTran"
-msgstr ""
-"767 ÒæÌÇð ãä ÇááÛÇÊ, æÍÏæÏ ÇáÊÑÌãÉ ÛíÑ ãÚÑæÝÉ, æíÊã ÇáÊÔÛíá ÈÈÑäÇãÌ Translation Experts"
-"InterTran"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:118
-msgid ""
-"8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
-msgstr "8 ÃÒæÇÌ ãä ÇááÛÇÊ, æÍÏæÏ ÇáÊÑÌãÉ ÛíÑ ãÚÑæÝÉ, æíÊã ÇáÊÔÛíá  ÈÈÑäÇãÌ GPLTrans (æåæ ãÌÇäí æÐæ ãÕÏÑ ãÝÊæÍ)"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:124
-msgid ""
-"You also decide if you want the translation box displayed, and where it will"
-"be located."
-msgstr ""
-"ßãÇ ÊÞÑÑ ÃíÖÇð ÅÐÇ ãÇ ßäÊ ÊÑÛÈ Ýì ÚÑÖ ãÑÈÚ ÇáÊÑÌãÉ,"
-"æãßÇä æÌæÏå."
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:128
-msgid "Select your translator:"
-msgstr "ÊÍÏíÏ ÇáãÊÑÌã:"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:140
-msgid "When reading:"
-msgstr "ÚäÏ ÞÑÇÁÉ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:145
-msgid "Show translation box"
-msgstr "ÅÙåÇÑ ãÑÈÚ ÇáÊÑÌãÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:147
-msgid "to the left"
-msgstr "Úáì ÇáÌÇäÈ ÇáÃíÓÑ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:148
-msgid "in the center"
-msgstr "Ýì ÇáãäÊÕÝ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:149
-msgid "to the right"
-msgstr "Úáì ÇáÌÇäÈ ÇáÃíãä"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:154
-msgid "Translate inside the biznas_mail frames"
-msgstr "ÊÑÌãÉ ÏÇÎá ÅØÇÑÇÊbiznas_mail"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:157
-msgid "When composing:"
-msgstr "ÚäÏ ÅäÔÇÁ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/options.php:161
-msgid "Not yet functional, currently does nothing"
-msgstr "áÇ ÊÚãá ÈÚÏ, æáÇ ÊÞã ÍÇáíÇð ÈÝÚá Ãí ÔíÁ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:104
-msgid "Translation Options"
-msgstr "ÎíÇÑÇÊ ÇáÊÑÌãÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:106
-msgid ""
-"Which translator should be used when you get messages in a different "
-"language?"
-msgstr ""
-"ãÇ åæ ÇáãÊÑÌã ÇáæÇÌÈ ÇÓÊÎÏÇãå ÚäÏ ÊáÞì ÑÓÇÆá ãÎÊáÝÉ Ýì"
-"ÇááÛÉ¿"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:230
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:234
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:238
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:242
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:246
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:250
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:254
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:258
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:262
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:266
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:270
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:274
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:278
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:293
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:297
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:301
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:305
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:309
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:313
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:317
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:321
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:325
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:329
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:404
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:437
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:441
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:445
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:449
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:453
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:457
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:461
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:465
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:469
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:473
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:477
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:481
-#, c-format
-msgid "%s to %s"
-msgstr "%s  Åáì %s"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:231
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:235
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:239
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:243
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:247
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:252
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:256
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:260
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:264
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:268
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:280
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:294
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:298
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:302
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:306
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:310
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:315
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:319
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:323
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:327
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:331
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:352
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:382
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:438
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:442
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:446
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:450
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:454
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:459
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:471
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:475
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:479
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:483
-msgid "English"
-msgstr "ÅäÌáíÒíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:232
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:251
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:272
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:275
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:299
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:318
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:355
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:385
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:417
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:439
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:458
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:462
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:467
-msgid "French"
-msgstr "ÝÑäÓíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:236
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:255
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:271
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:276
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:303
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:322
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:356
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:386
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:418
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:443
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:463
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:466
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:470
-msgid "German"
-msgstr "ÃáãÇäíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:240
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:259
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:307
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:326
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:360
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:390
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:420
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:447
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:474
-msgid "Italian"
-msgstr "ÅíØÇáíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:244
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:263
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:311
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:330
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:365
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:395
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:422
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:451
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:478
-msgid "Portuguese"
-msgstr "ÈÑÊÛÇáíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:248
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:267
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:295
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:314
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:370
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:400
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:423
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:455
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:482
-msgid "Spanish"
-msgstr "ÅÓÈÇäíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:279
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:367
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:397
-msgid "Russian"
-msgstr "ÑæÓíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:282
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:334
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:405
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:426
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:485
-msgid "Translate"
-msgstr "ÊÑÌãÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:346
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:376
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "ÈÑÊÛÇáíÉ ÈÑÇÒíáíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:347
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:377
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "ÈáÛÇÑíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:348
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:378
-msgid "Croatian"
-msgstr "ßÑæÇÊíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:349
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:379
-msgid "Czech"
-msgstr "ÊÔíßíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:350
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:380
-msgid "Danish"
-msgstr "ÏÇäãÑßíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:351
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:381
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:416
-msgid "Dutch"
-msgstr "åæáäÏíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:353
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:383
-msgid "European Spanish"
-msgstr "ÃÓÈÇäíÉ ÃæÑÈíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:354
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:384
-msgid "Finnish"
-msgstr "ÝäáäÏíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:357
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:387
-msgid "Greek"
-msgstr "íæäÇäíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:358
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:388
-msgid "Hungarian"
-msgstr "åäÛÇÑíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:359
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:389
-msgid "Icelandic"
-msgstr "ÅíÓáäÏíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:361
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:391
-msgid "Japanese"
-msgstr "íÇÈÇäíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:362
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:392
-msgid "Latin American Spanish"
-msgstr "ÃÓÈÇäíÉ ÃãÑíßíÉ áÇÊíäíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:363
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:393
-msgid "Norwegian"
-msgstr "äÑæíÌíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:364
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:394
-msgid "Polish"
-msgstr "ÈæáäÏíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:366
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:396
-msgid "Romanian"
-msgstr "ÑæãÇäíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:368
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:398
-msgid "Serbian"
-msgstr "ÕÑÈíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:369
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:399
-msgid "Slovenian"
-msgstr "ÕÑÈíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:371
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:401
-msgid "Swedish"
-msgstr "ÓáæÝíäíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:372
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:402
-msgid "Welsh"
-msgstr "ÓæíÏíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:419
-msgid "Indonesian"
-msgstr "æíáÒíøÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/translate/setup.php:421
-msgid "Latin"
-msgstr "áÇÊíäíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:37
-msgid "New Mail Notification"
-msgstr "ÅÚáÇã Úä ÈÑíÏ ÌÏíÏ "
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:41
-msgid ""
-"Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
-"unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
-"to play in the provided file box."
-msgstr ""
-"ÊÍÏíÏ <b>Êãßíä ÞÑÇÁÉ ÇáæÓÇÆØ </b>áÊÔÛíá ÞÑÇÁÉ ãáÝ æÓÇÆØ "
-"ÚäÏ æÌæÏ ÈÑíÏ ÛíÑ ãÑÆí Ýì ÇáãÌáÏÇÊ. æÚäÏ Êãßíäå ÊÓÊØíÚ ÊÍÏíÏ ãáÝ ÇáæÓÇÆØ"
-"æÐáß áÞÑÇÁÊå É Ýì ãÑÈÚ ÇáãáÝ."
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:45
-msgid ""
-"The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
-"folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
-msgstr ""
-"<b>áíÓÊ ÎÇäÇÊ ÝÍÕ Çáßá åí ãÌÑÏ ÎíÇÑ áÚáÈÉ ÇáæÇÑÏ</b> íÞæã ÈÝÍÕ ÌãíÚ ÇáãÌáÏÇÊ"
-"ááÈÍË Úä ÈÑíÏ ÛíÑ ãÑÆí, æáíÓ ãÌÑÏ ÇáÈÍË Ýì ÚáÈÉ ÇáæÇÑÏ Úä ÅÚáÇã ."
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:47
-msgid ""
-"Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
-"window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
-msgstr ""
-"ÊÍÏíÏ <b>ÎíÇÑ ÇáÅÙåÇÑ ÇáãäÈËÞ</b>íÄÏì Åáì ÅÙåÇÑ ÅØÇÑ ãäÈËÞ"
-"ÚäÏ æÌæÏ ÈÑíÏ ÛíÑ ãÑÆí Ýì ÇáãÌáÏÇÊ (íÊØáÈ JavaScript)."
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:49
-msgid ""
-"Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
-"Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
-"been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
-"by sounds or popups for unseen mail."
-msgstr ""
-"ÇÓÊÎÏã <b>ÝÍÕ ÇáÍÏíË</b>ááÈÍË Úä ÇáÑÓÇÆá ÇáÍÏíËÉ ÝÞØ."
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:51
-msgid ""
-"Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
-"browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
-"only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
-"always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
-"enabled."
-msgstr ""
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:55
-msgid ""
-"Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
-"mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
-"the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
-"is specified, the system will use a default from the server."
-msgstr ""
-""
-"ÊÍÏíÏ <b>ÇáæÓÇÆØ ÇáãÍáíÉ </b>ÓíÄÏì Åáì ÞÑÇÁÉ ÇáãáÝ ÇáãÍÏÏ Ýì ãÑÈÚ "
-"<b>ãáÝ ÇáæÓÇÆØ ÇáãÍáíÉ </b>æÐáß ááÞÑÇÁÉ ãä ÇáßãÈíæÊÑ ÇáãÍáì."
-"æÚäÏ ÚÏã ÊÍÏíÏ ãáÝ ÝÓíÞæã ÇáäÙÇã ÈÇÓÊÎÏÇã ÇáãáÝ ÇáÇÝÊÑÇÖí ãä ÇáãáÞã."
-
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:67
-msgid "Enable Media Playing"
-msgstr "Êãßíä ÞÑÇÁÉ ÇáæÓÇÆØ"
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:76
-msgid "Check all boxes, not just INBOX"
-msgstr "áíÓ ÝÍÕ Çáßá åæ ãÌÑÏ ÝÍÕ ÚáÈÉ ÇáæÇÑÏ"
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:84
-msgid "Count only messages that are RECENT"
-msgstr "Þã ÈÇÍÊÓÇÈ ÇáÑÓÇÆá ÇáÍÏíËÉ ÝÞØ "
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:92
-msgid "Change title on supported browsers."
-msgstr "ÊÛííÑ ÇáÚäæÇä ÇáæÙíÝí Úáì ÈÑÇãÌ ÇáÊÕÝÍ ÇáãÏÚæãÉ ."
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:92
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:100
-msgid "requires JavaScript to work"
-msgstr "íÊØáÈJavaScript ÍÊì íÚãá"
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:100
-msgid "Show popup window on new mail"
-msgstr "ÅÙåÇÑ ÅØÇÑ ãäÈËÞ Úáì ÈÑíÏ ÌÏíÏ "
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:104
-msgid "Select server file:"
-msgstr "ÊÍÏíÏ ãáÝ ãáÞã:"
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:106
-msgid "(local media)"
-msgstr "(æÓÇÆØ ãÍáíÉ)"
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:123
-msgid "Try"
-msgstr "ãÍÇæáÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:131
-msgid "Local Media File:"
-msgstr "ãáÝ æÓÇÆØ ãÍáíÉ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail_opt.php:137
-msgid "Current File:"
-msgstr "ÇáãáÝ ÇáÍÇáí:"
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail.php:20
-msgid "New Mail"
-msgstr "ÈÑíÏ ÌÏíÏ "
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail.php:27
-msgid "biznas_mail Notice:"
-msgstr "ÅÚáÇã biznas_mail:"
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/newmail.php:31
-msgid "You have new mail!"
-msgstr "áÏíß ÈÑíÏ ÌÏíÏ! "
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/setup.php:78
-msgid "NewMail Options"
-msgstr "ÎíÇÑÇÊ ÇáÈÑíÏ ÇáÌÏíÏ"
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/setup.php:80
-msgid ""
-"This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
-"when new mail arrives."
-msgstr ""
-"íÞæã Ðáß ÈÊßæíä ÅÚÏÇÏÇÊ ÞÑÇÁÉ ÇáÃÕæÇÊ æ/Ãæ ÅÙåÇÑ ÇáÅØÇÑÇÊ ÇáãäÈËÞÉ "
-"ÚäÏ æÕæá ÈÑíÏ ÌÏíÏ."
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/setup.php:126
-msgid "New Mail Notification options saved"
-msgstr "Êã ÍÝÙ ÎíÇÑÇÊ ÇáÅÚáÇã Úä ÈÑíÏ ÌÏíÏ"
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/setup.php:198
-#, c-format
-msgid "%s New Messages"
-msgstr "ÑÓÇÆá ÌÏíÏÉ %s"
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/setup.php:202
-#, c-format
-msgid "%s New Message"
-msgstr "ÑÓÇáÉ ÌÏíÏÉ %s"
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/testsound.php:26
-msgid "Test Sound"
-msgstr "ÇÎÊÈÇÑ ÇáÕæÊ"
-
-#: biznas_mail/plugins/newmail/testsound.php:32
-msgid "Loading the sound..."
-msgstr "ÊÍãíá ÇáÕæÊ..."
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:79
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:87
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:99
-msgid "POP3 connect:"
-msgstr "ÇÊÕÇáPOP3 :"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:79
-msgid "No server specified"
-msgstr "áã íÊã ÊÍÏíÏ ãáÞã"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:87
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:99
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:132
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:255
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:309
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:320
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:368
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:401
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:434
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:533
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:556
-msgid "Error "
-msgstr "ÎØÃ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:111
-msgid "POP3 noop:"
-msgstr "POP3 noop:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:111
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:171
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:214
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:239
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:281
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:355
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:394
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:424
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:458
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:521
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:589
-msgid "No connection to server"
-msgstr "áÇ íæÌÏ ÇÊÕÇá ÈãáÞã "
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:124
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:127
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:132
-msgid "POP3 user:"
-msgstr "ãÓÊÎÏãPOP3 :"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:124
-msgid "no login ID submitted"
-msgstr "áã íÊã ÊÓáíã ãÚÑøÝ ÊÓÌíá ÏÎæá"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:127
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:147
-msgid "connection not established"
-msgstr "áã íÊã ÇáÇÊÕÇá"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:144
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:147
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:152
-msgid "POP3 pass:"
-msgstr "ÊãÑíÑPOP3 :"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:144
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:180
-msgid "No password submitted"
-msgstr "áã íÊã ÊÓáíã ßáãÉ ãÑæÑ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:152
-msgid "authentication failed "
-msgstr "ÝÔá ÇáãÕÇÏÞÉ "
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:171
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:177
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:180
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:185
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:195
-msgid "POP3 apop:"
-msgstr "POP3 apop:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:177
-msgid "No login ID submitted"
-msgstr "áã íÊã ÊÓáíã ãÚÑøÝ ÊÓÌíá ÏÎæá"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:185
-msgid "No server banner"
-msgstr "áÇ íæÌÏ ÔÚÇÑ ááãáÞã "
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:185
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:195
-msgid "abort"
-msgstr "ÅÍÈÇØ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:195
-msgid "apop authentication failed"
-msgstr "ÝÔá ÇáãÕÇÏÞÉ Úáìapop"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:214
-msgid "POP3 login:"
-msgstr "ÊÓÌíá ÏÎæáPOP3 :"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:239
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:255
-msgid "POP3 top:"
-msgstr "ÃÚáìPOP3 :"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:281
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:309
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:320
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:332
-msgid "POP3 pop_list:"
-msgstr "POP3 pop_list:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:332
-msgid "Premature end of list"
-msgstr "äåÇíÉ ÞÈá ÇáÃæÇä ááÞÇÆãÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:355
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:368
-msgid "POP3 get:"
-msgstr "ßÓÈPOP3 :"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:394
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:401
-msgid "POP3 last:"
-msgstr "ÂÎÑPOP3 :"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:424
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:434
-msgid "POP3 reset:"
-msgstr "ÅÚÇÏÉ ÊÚííä POP3:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:458
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:464
-msgid "POP3 send_cmd:"
-msgstr "POP3 send_cmd:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:464
-msgid "Empty command string"
-msgstr "ÓáÓáÉ ÃæÇãÑ ÝÇÑÛÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:484
-msgid "POP3 quit:"
-msgstr "ÅäåÇÁ POP3:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:484
-msgid "connection does not exist"
-msgstr "ÇáÇÊÕÇá ÛíÑ ãæÌæÏ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:521
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:533
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:556
-msgid "POP3 uidl:"
-msgstr "POP3 uidl:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:589
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:594
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:600
-msgid "POP3 delete:"
-msgstr "ÍÐÝPOP3 :"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:594
-msgid "No msg number submitted"
-msgstr "áã íÊã ÊÓáíã ÑÞã ÑÓÇáÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:600
-msgid "Command failed "
-msgstr "ÝÔá ÇáÃãÑ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:68
-msgid "Remote POP server Fetching Mail"
-msgstr "ãáÞã POP ÈÚíÏ áÌáÈ ÇáÈÑíÏ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:77
-msgid "Select Server:"
-msgstr "ÊÍÏíÏ ãáÞã:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:92
-msgid "Password for"
-msgstr "ßáãÉ ãÑæÑ ãä ÃÌá"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:99
-msgid "Fetch Mail"
-msgstr "ÌáÈ ÈÑíÏ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:131
-msgid "Fetching from "
-msgstr "ÌáÈ ãä"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:138
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:198
-msgid "Oops, "
-msgstr "Oops,"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:142
-msgid "Opening IMAP server"
-msgstr "ÝÊÍ ãáÞãIMAP"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:145
-msgid "Opening POP server"
-msgstr "ÝÊÍ ãáÞãPOP"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:148
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/setup.php:131
-msgid "Login Failed:"
-msgstr "ÝÔá ÊÓÌíá ÇáÏÎæá:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:165
-msgid "Login OK: No new messages"
-msgstr "ÊÓÌíá ÇáÏÎæá Óáíã: áÇ ÊæÌÏ ÑÓÇÆá ÌÏíÏÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:170
-msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
-msgstr "ÊÓÌíá ÇáÏÎæá Óáíã: ÚáÈÉ ÇáæÇÑÏ ÝÇÑÛÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:175
-msgid "Login OK: Inbox contains ["
-msgstr "ÊÓÌíá ÇáÏÎæá Óáíã: ÊÍÊæì ÚáÈÉ ÇáæÇÑÏ Úáì  "
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:175
-msgid "] messages"
-msgstr "[ ÑÓÇÆá]"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:178
-msgid "Fetching UIDL..."
-msgstr "ÌáÈUIDL ..."
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:183
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/setup.php:162
-msgid "Server does not support UIDL."
-msgstr "ÇáãáÞã áÇ íÏÚã  UIDL."
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:186
-msgid "Leaving Mail on Server..."
-msgstr "ÊÑß ÇáÈÑíÏ Úáì ÇáãáÞã..."
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:188
-msgid "Deleting messages from server..."
-msgstr "ÍÐÝ ÑÓÇÆá ãä ÇáãáÞã..."
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:192
-msgid "Fetching message "
-msgstr "ÌáÈ ÑÓÇáÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:215
-msgid "Message appended to mailbox"
-msgstr "ÑÓÇáÉ ãáÍÞÉ ÈÚáÈÉ ÈÑíÏ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:219
-msgid "Message "
-msgstr "ÑÓÇáÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:219
-msgid " deleted from Remote Server!"
-msgstr "ãÍÐæÝ ãä ãáÞã ÈÚíÏ! "
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:221
-msgid "Delete failed:"
-msgstr "ÝÔá ÇáÍÐÝ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:226
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/setup.php:193
-msgid "Error Appending Message!"
-msgstr "ÎØà ÅáÍÇÞ ÑÓÇáÉ!"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:230
-msgid "Closing POP"
-msgstr "ÛáÞ POP"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:232
-msgid "Logging out from IMAP"
-msgstr "ÊÓÌíá ÇáÎÑæÌ ãä IMAP"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/fetch.php:235
-msgid "Saving UIDL"
-msgstr "ÍÝÙ  UIDL"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:149
-msgid "Remote POP server settings"
-msgstr "ÅÚÏÇÏÇÊ ãáÞãPOP ÈÚíÏ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:151
-msgid ""
-"You should be aware that the encryption used to store your password is not "
-"perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
-"encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
-"server can be undone by a hacker reading the source to this file."
-msgstr ""
-"íÌÈ Ãä Êßæä ãÏÑßÇð Ãä ÇáÊÔÝíÑ ÇáãÓÊÎÏã Ýì ÊÎÒíä ßáãÉ ÇáãÑæÑ áíÓ"
-"ÂãäÇ ãä ÌãíÚ ÇáæÌæå. æãÚ Ðáß ÝáÇ íæÌÏ Ãí ÊÔÝíÑ ÚäÏ ÇÓÊÎÏÇã ãáÞãPOP ."
-"æÝÖáÇð Úä Ðáß ÝÇáÊÔÝíÑ ÇáÐí äÞæã Èå áÍÝÙå Úáì ÇáãáÞã"
-"íãßä ÅáÛÇÁå ÈæÇÓØÉ ÃÍÏ ÇáãÊÓááíä ÇáÐíä íÞæãæä ÈÞÑÇÁÉ ãÕÏÑ åÐÇ ÇáãáÝ. "
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:153
-msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
-msgstr "ÅÐÇ ÞãÊ ÈÊÑß ßáãÉ ÇáãÑæÑ ÝÇÑÛÉ, ÝÓæÝ ÊØáÈ ãäß ÚäÏ ÌáÈ ÇáÈÑíÏ."
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:157
-msgid "Encrypt passwords (informative only)"
-msgstr "ÊÔÝíÑ ßáãÇÊ ÇáãÑæÑ (ááÚáã ÝÞØ)"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:163
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:190
-msgid "Add Server"
-msgstr "ÅÖÇÝÉ ãáÞã"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:167
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:240
-msgid "Server:"
-msgstr "ãáÞã:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:168
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:242
-msgid "Alias:"
-msgstr "ÇÓã ãÓÊÚÇÑ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:169
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:244
-msgid "Username:"
-msgstr "ÇÓã ãÓÊÎÏã:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:171
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:248
-msgid "Store in Folder:"
-msgstr "ÊÎÒíä Ýí ãÌáÏ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:187
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:268
-msgid "Leave Mail on Server"
-msgstr "ÊÑß ÇáÈÑíÏ Úáì ÇáãáÞã"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:188
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:270
-msgid "Check mail during login"
-msgstr "ÝÍÕ ÇáÈÑíÏ ÎáÇá ÊÓÌíá ÇáÏÎæá"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:189
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:272
-msgid "Check mail during folder refresh"
-msgstr "ÝÍÕ ÇáÈÑíÏ ÎáÇá ÊÍÏíË ãÌáÏ "
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:196
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:273
-msgid "Modify Server"
-msgstr "ÊÚÏíá ãáÞã"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:200
-msgid "Server Name:"
-msgstr "ÇÓã ÇáãáÞã:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:206
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:229
-msgid "Modify"
-msgstr "ÊÚÏíá"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:210
-msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr "áÇ íæÌÏ Ãí ãáÞã ÊÍÊ ÇáÇÓÊÎÏÇã. ÍÇæá ÇáÅÖÇÝÉ."
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:216
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:231
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:278
-msgid "Fetching Servers"
-msgstr "ãáÞãÇÊ ÌáÈ "
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:220
-msgid "Confirm Deletion of a Server"
-msgstr "ÊÃßíÏ ÍÐÝ ãáÞã"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:224
-msgid "Selected Server:"
-msgstr "ÇáãáÞã ÇáãÍÏÏ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:225
-msgid "Confirm delete of selected server?"
-msgstr "åá ÊÄßÏ Úáì ÍÐÝ ÇáãáÞã ÇáãÍÏÏ¿"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:226
-msgid "Confirm Delete"
-msgstr "ÊÃßíÏ ÍÐÝ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:235
-msgid "Mofify a Server"
-msgstr "ÊÚÏíá ãáÞã"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:281
-msgid "Undefined Function"
-msgstr "æÙíÝÉ ÛíÑ ãÚÑøÝÉ "
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/options.php:283
-msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
-msgstr "ÝíãÇ ÊäÙÑ¿"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/setup.php:29
-msgid "Fetch"
-msgstr "ÌáÈ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/setup.php:123
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/setup.php:170
-msgid "Warning, "
-msgstr "ÊÍÐíÑ,"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/setup.php:206
-msgid "Mail Fetch Result:"
-msgstr "äÊíÌÉ ÌáÈ ÇáÈÑíÏ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/setup.php:234
-msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr "ÌáÈ ÈÑíÏ POP3 ÈÓíØ"
-
-#: biznas_mail/plugins/mail_fetch/setup.php:236
-msgid ""
-"This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
-"account on this server."
-msgstr ""
-"íÞæã Ðáß ÈÊßæíä ÅÚÏÇÏÇÊ ÊÍãíá ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäí ãä ÚáÈÉ ÈÑíÏ  pop3 Åáì"
-"ÇÔÊÑÇßß Úáì åÐÇ ÇáãáÞã."
-
-#: biznas_mail/plugins/bug_report/setup.php:67
-msgid "Bug Reports:"
-msgstr "ÊÞÇÑíÑ Úä Îáá:"
-
-#: biznas_mail/plugins/bug_report/setup.php:72
-msgid "Show button in toolbar"
-msgstr "ÅÙåÇÑ ÇáÒÑ Ýì ÔÑíØ ÇáÃÏæÇÊ"
-
-#: biznas_mail/plugins/sent_subfolders/setup.php:104
-msgid "Sent Subfolders Options"
-msgstr "ÎíÇÑÇÊ ãÌáÏÇÊ Sent ÇáÝÑÚíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/sent_subfolders/setup.php:109
-msgid "Use Sent Subfolders"
-msgstr "ÇÓÊÎÏÇã ãÌáÏÇÊ Sent ÇáÝÑÚíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/sent_subfolders/setup.php:113
-msgid "Monthly"
-msgstr "ÔåÑíÇð"
-
-#: biznas_mail/plugins/sent_subfolders/setup.php:114
-msgid "Quarterly"
-msgstr "ÝÕáíÇð"
-
-#: biznas_mail/plugins/sent_subfolders/setup.php:115
-msgid "Yearly"
-msgstr "ÓäæíÇð"
-
-#: biznas_mail/plugins/sent_subfolders/setup.php:130
-msgid "Base Sent Folder"
-msgstr "ãÌáÏ Base Sent"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/calendar.php:93
-msgid "TODAY"
-msgstr "Çáíæã"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/day.php:57
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_create.php:142
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_delete.php:142
-msgid "l, F j Y"
-msgstr ""
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/day.php:103
-msgid "ADD"
-msgstr "ÅÖÇÝÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/day.php:117
-msgid "EDIT"
-msgstr "ÊÍÑíÑ"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/day.php:119
-msgid "DEL"
-msgstr "ãÝÊÇÍ ÇáÍÐÝ"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_create.php:83
-msgid "Start time:"
-msgstr "æÞÊ ÇáÈÏÁ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_create.php:93
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:132
-msgid "Length:"
-msgstr "ÇáØæá:"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_create.php:99
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:138
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:170
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:183
-msgid "Priority:"
-msgstr "ÇáÃÝÖáíÉ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_create.php:105
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_create.php:168
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_delete.php:93
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:144
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:172
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:185
-msgid "Title:"
-msgstr "ÚäæÇä:"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_create.php:113
-msgid "Set Event"
-msgstr "ÊÚííä ÍÏË"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_create.php:163
-msgid "Event Has been added!"
-msgstr "Êã ÅÖÇÝÉ ÍÏË!"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_create.php:166
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_delete.php:91
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:122
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:168
-msgid "Time:"
-msgstr "ÇáæÞÊ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_create.php:173
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_delete.php:148
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:262
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:25
-msgid "Day View"
-msgstr "ÚÑÖ Çáíæã "
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_delete.php:88
-msgid "Do you really want to delete this event?"
-msgstr "åá ÊÑíÏ ÍÞÇð ÍÐÝ åÐÇ ÇáÍÏË¿"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_delete.php:146
-msgid "Event deleted!"
-msgstr "ÍÏË ãÍÐæÝ!"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_delete.php:154
-msgid "Nothing to delete!"
-msgstr "áÇ ÔíÁ íãßä ÍÐÝå!"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:152
-msgid "Update Event"
-msgstr "ÊÍÏíË ÍÏË"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:164
-msgid "Do you really want to change this event from:"
-msgstr "åá ÊÑíÏ ÍÞÇð ÊÛííÑ åÐÇ ÇáÍÏË ãä:"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:177
-msgid "to:"
-msgstr "Åáì:"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:243
-msgid "l, F d Y"
-msgstr ""
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/event_edit.php:260
-msgid "Event updated!"
-msgstr "ÍÏË Êã ÊÍÏíËå!"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:23
-msgid "Month View"
-msgstr "ÚÑÖ ÇáÔåÑ "
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:36
-msgid "0 min."
-msgstr "ÕÝÑ ÏÞíÞÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:37
-msgid "15 min."
-msgstr " 15 ÏÞíÞÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:38
-msgid "35 min."
-msgstr " 35 ÏÞíÞÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:39
-msgid "45 min."
-msgstr " 45 ÏÞíÞÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:40
-msgid "1 hr."
-msgstr "ÓÇÚÉ æÇÍÏÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:41
-msgid "1.5 hr."
-msgstr "1.5 ÓÇÚÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:42
-msgid "2 hr."
-msgstr "ÓÇÚÊíä"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:43
-msgid "2.5 hr."
-msgstr "2.5 ÓÇÚÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:44
-msgid "3 hr."
-msgstr "3 ÓÇÚÇÊ"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:45
-msgid "3.5 hr."
-msgstr "3.5 ÓÇÚÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:46
-msgid "4 hr."
-msgstr "4 ÓÇÚÇÊ"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:47
-msgid "5 hr."
-msgstr "5 ÓÇÚÇÊ"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/functions.php:48
-msgid "6 hr."
-msgstr "6 ÓÇÚÇÊ"
-
-#: biznas_mail/plugins/calendar/setup.php:23
-msgid "Calendar"
-msgstr "ÇáÊÞæíã"
-
-#: biznas_mail/plugins/listcommands/mailout.php:26
-msgid "Mailinglist"
-msgstr "ÞÇÆãÉ ÈÑíÏíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/listcommands/mailout.php:32
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
-"receive an emailed response at the address below."
-msgstr ""
-"ÓíÞæã Ðáß ÈÅÑÓÇá ÑÓÇáÉ Åáì %s  áØáÈ ãÓÇÚÏÉ áåÐå ÇáÞÇÆãÉ."
-"ÓæÝ ÊÊáÞì ÑÏÇð ÈÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäí Úáì ÇáÚäæÇä ÇáãÈíä ÃÏäÇå."
-
-#: biznas_mail/plugins/listcommands/mailout.php:35
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
-"this list. You will be subscribed with the address below."
-msgstr ""
-"ÓíÞæã Ðáß ÈÅÑÓÇá ÑÓÇáÉ Åáì %s  áØáÈ ÇÔÊÑÇßß Ýì åÐå ÇáÞÇÆãÉ."
-"ÓæÝ íÊã ÇÔÊÑÇßß ÈÇáÚäæÇä ÇáãÈíä ÃÏäÇå."
-
-#: biznas_mail/plugins/listcommands/mailout.php:38
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
-"this list. It will try to unsubscribe the adress below."
-msgstr ""
-"ÓíÞæã Ðáß ÈÅÑÓÇá ÑÓÇáÉ Åáì %s  áØáÈ ÅáÛÇÁ ÇÔÊÑÇßß Ýì åÐå ÇáÞÇÆãÉ."
-"ÓæÝ ÃÍÇæá ÅáÛÇÁ ÇÔÊÑÇß ÇáÚäæÇä ÇáãÈíä ÃÏäÇå."
-
-#: biznas_mail/plugins/listcommands/mailout.php:86
-msgid "Send Mail"
-msgstr "ÅÑÓÇá ÈÑíÏ"
-
-#: biznas_mail/plugins/listcommands/setup.php:31
-msgid "Post to List"
-msgstr "ÊæÒíÚ  Úáì ÞÇÆãÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/listcommands/setup.php:32
-msgid "Reply to List"
-msgstr "ÅÌÇÈÉ Úáì ÞÇÆãÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/listcommands/setup.php:35
-msgid "List Archives"
-msgstr "ÓÌáÇÊ ÞÇÆãÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/listcommands/setup.php:36
-msgid "Contact Listowner"
-msgstr "ÇÊÕá ÈÜ Listowner"
-
-#: biznas_mail/plugins/listcommands/setup.php:113
-msgid "Mailing List:"
-msgstr "ÞÇÆãÉ ÈÑíÏíÉ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:183
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:186
-msgid "Delete & Prev"
-msgstr "ÍÐÝ & ÇáÓÇÈÞ"
-
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:189
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:191
-msgid "Delete & Next"
-msgstr "ÍÐÝ & ÇáÊÇáí"
-
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:334
-msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
-msgstr "ÍÐÝ/äÞá/ÇáÃÒÑÇÑ ÇáÊÇáíÉ:"
-
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:340
-msgid "Display at top"
-msgstr "ÚÑÖ Úáì ÇáÚáæí"
-
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:346
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:358
-msgid "with move option"
-msgstr "ãÚ ÎíÇÑ ÇáäÞá "
-
-#: biznas_mail/plugins/delete_move_next/setup.php:352
-msgid "Display at bottom"
-msgstr "ÚÑÖ Úáì ÇáÓÝáí"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:48
-msgid "Config File Version"
-msgstr "ÅÕÏÇÑ ãáÝ Config"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:51
-msgid "biznas_mail Version"
-msgstr "ÅÕÏÇÑ biznas_mail"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:54
-msgid "PHP Version"
-msgstr "ÅÕÏÇÑPHP"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:58
-msgid "Organization Preferences"
-msgstr "ÊÝÖíáÇÊ ÇáãÄÓÓÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:60
-msgid "Organization Name"
-msgstr "ÇÓã ÇáãÄÓÓÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:63
-msgid "Organization Logo"
-msgstr "ÔÚÇÑ ÇáãÄÓÓÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:66
-msgid "Organization Logo Width"
-msgstr "ÚÑÖ ÔÚÇÑ ÇáãÄÓÓÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:70
-msgid "Organization Logo Height"
-msgstr "ÇÑÊÝÇÚ ÔÚÇÑ ÇáãÄÓÓÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:74
-msgid "Organization Title"
-msgstr "áÞÈ ÇáãÄÓÓÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:77
-msgid "Signout Page"
-msgstr "ÕÝÍÉ ÊÓÌíá ÇáÎÑæÌ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:80
-msgid "Default Language"
-msgstr "ÇááÛÉ ÇáÇÝÊÑÇÖíÉ "
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:84
-msgid "Top Frame"
-msgstr "ÇáÅØÇÑ ÇáÚáæí "
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:89
-msgid "Server Settings"
-msgstr "ÅÚÏÇÏÇÊ ãáÞã "
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:91
-msgid "Mail Domain"
-msgstr "ãÌÇá ÈÑíÏ "
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:94
-msgid "IMAP Server Address"
-msgstr "ÚäæÇä ãáÞã IMAP"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:97
-msgid "IMAP Server Port"
-msgstr "ãäÝРãáÞã IMAP"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:99
-msgid "IMAP Server Type"
-msgstr "äæÚ ãáÞã IMAP"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:101
-msgid "Cyrus IMAP server"
-msgstr "ãáÞã Cyrus IMAP"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:102
-msgid "University of Washington's IMAP server"
-msgstr "ãáÞã IMAP ÇáÎÇÕ ÈÌÇãÚÉ æÇÔäØä"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:103
-msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
-msgstr "ãáÞã Microsoft Exchange IMAP"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:104
-msgid "Courier IMAP server"
-msgstr "ãáÞã Courier IMAP"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:105
-msgid "Not one of the above servers"
-msgstr "áÇ ÃÍÏ ãä ÇáãáÞãÇÊ ÃÚáÇå"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:106
-msgid "IMAP Folder Delimiter"
-msgstr "ãÍÏÏ ãÌáÏIMAP"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:108
-msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
-msgstr "ÇÓÊÎÏÇã/ßÔÝ/ Åáì ÇáßÔÝ ÇáÊáÞÇÆí."
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:111
-msgid "Use Sendmail"
-msgstr "ÇÓÊÎÏÇã Sendmail"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:113
-msgid "Sendmail Path"
-msgstr "ãÓÇÑ Sendmail"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:116
-msgid "SMTP Server Address"
-msgstr "ÚäæÇä ãáÞãSMTP"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:119
-msgid "SMTP Server Port"
-msgstr "ãäÝРãáÞãSMTP"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:121
-msgid "Authenticated SMTP"
-msgstr "SMTP ãÕÇÏÞ Úáíå"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:123
-msgid "Invert Time"
-msgstr "ÇáæÞÊ ÇáÚßÓí "
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:125
-msgid "Use Confirmation Flags"
-msgstr "ÇÓÊÎÏÇã ÅÔÇÑÇÊ ÇáÊßæíä"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:128
-msgid "Folders Defaults"
-msgstr "ÇÝÊÑÇÖÇÊ ÇáãÌáÏÇÊ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:130
-msgid "Default Folder Prefix"
-msgstr "ÈÇÏÆÉ ãÌáÏ ÇÝÊÑÇÖí"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:133
-msgid "Show Folder Prefix Option"
-msgstr "ÅÙåÇÑ ÎíÇÑ ÈÇÏÆÉ ãÌáÏ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:144
-msgid "By default, move to trash"
-msgstr "ÇáÇÝÊÑÇÖí, åæ ÇáÇäÊÞÇá Åáì trash"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:146
-msgid "By default, move to sent"
-msgstr "ÇáÇÝÊÑÇÖí, åæ ÇáÇäÊÞÇá Åáì sent"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:148
-msgid "By default, save as draft"
-msgstr "ÇáÇÝÊÑÇÖí, åæ ÇáÍÝÙ ßãÓæÏÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:150
-msgid "List Special Folders First"
-msgstr "ÓÑÏ ÇáãÌáÏÇÊ ÇáÎÇÕÉ ÃæáÇð"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:152
-msgid "Show Special Folders Color"
-msgstr "ÅÙåÇÑ áæä ÇáãÌáÏÇÊ ÇáÎÇÕÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:154
-msgid "Auto Expunge"
-msgstr "ÔØÈ ÊáÞÇÆí "
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:156
-msgid "Default Sub. of INBOX"
-msgstr "ÇáãæÖæÚ ÇáÇÝÊÑÇÖí áÚáÈÉ ÇáæÇÑÏ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:158
-msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
-msgstr "ÅÙåÇÑ ÎíÇÑ 'íÍÊæì ãæÖæÚ '"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:160
-msgid "Default Unseen Notify"
-msgstr "ÊÈáíÛ Unseen ÇáÇÝÊÑÇÖí"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:165
-msgid "Default Unseen Type"
-msgstr "äæÚ Unseen ÇáÇÝÊÑÇÖí"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:169
-msgid "Auto Create Special Folders"
-msgstr "ÅäÔÇÁ ÊáÞÇÆí áãÌáÏÇÊ ÎÇÕÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:171
-msgid "Default Javascript Adrressbook"
-msgstr "ÏÝÊÑ ÚäÇæíä Javascript ÇáÇÝÊÑÇÖí "
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:173
-msgid "Auto delete folders"
-msgstr "ÍÐÝ ÊáÞÇÆí ááãÌáÏÇÊ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:176
-msgid "General Options"
-msgstr "ÎíÇÑÇÊ ÚÇãÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:178
-msgid "Default Charset"
-msgstr "ãÌãæÚÉ ÇáÃÍÑÝ ÇáÇÝÊÑÇÖíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:189
-msgid "Data Directory"
-msgstr "Ïáíá ÈíÇäÇÊ "
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:192
-msgid "Temp Directory"
-msgstr "Ïáíá Temp"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:195
-msgid "Hash Level"
-msgstr "ãÓÊæì ÇáÊÌÒÆÉ Hash"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:197
-msgid "Hash Disabled"
-msgstr "ÇáÊÌÒÆÉ Hash ãÚØáÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:199
-msgid "Moderate"
-msgstr "ãÚÊÏá"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:200
-msgid "Medium"
-msgstr "ãÊæÓØ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:202
-msgid "Default Left Size"
-msgstr "ÇáÍÌã ÇáÃíÓÑ ÇáÇÝÊÑÇÖí "
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:205
-msgid "Usernames in Lowercase"
-msgstr "ÇÓã ãÓÊÎÏã ÈÃÍÑÝ ÕÛíÑÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:207
-msgid "Allow use of priority"
-msgstr "ÇáÓãÇÍ ÈÇÓÊÎÏÇã ÇáÃÝÖáíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:209
-msgid "Hide SM attributions"
-msgstr "ÅÎÝÇÁ ÓãÇÊ SM "
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:211
-msgid "Enable use of delivery receipts"
-msgstr "Êãßíä ÇÓÊÎÏÇã ÅíÕÇáÇÊ ÇáÇÓÊáÇã"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:213
-msgid "Allow editing of identities"
-msgstr "ÇáÓãÇÍ ÈÊÍÑíÑ ÇáãÚÑøÝÇÊ "
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:215
-msgid "Allow editing of full name"
-msgstr "ÇáÓãÇÍ ÈÊÍÑíÑ ÇáÇÓã ÇáßÇãá"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:218
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:220
-msgid "Message of the Day"
-msgstr "ÑÓÇáÉ Çáíæã"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:224
-msgid "Database"
-msgstr "ÞÇÚÏÉ ÈíÇäÇÊ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:226
-msgid "Address book DSN"
-msgstr "DSN ÏÝÊÑ ÇáÚäÇæíä"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:229
-msgid "Address book table"
-msgstr "ÌÏæá ÏÝÊÑ ÇáÚäÇæíä "
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:233
-msgid "Preferences DSN"
-msgstr "DSN ÇáÊÝÖíáÇÊ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:236
-msgid "Preferences table"
-msgstr "ÌÏæá ÇáÊÝÖíáÇÊ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:240
-msgid "Preferences username field"
-msgstr "ÍÞá ÇÓã ãÓÊÎÏã ÇáÊÝÖíáÇÊ "
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:244
-msgid "Preferences key field"
-msgstr "ÍÞá ãÝÊÇÍ ÇáÊÝÖíáÇÊ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:248
-msgid "Preferences value field"
-msgstr "z"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:253
-msgid "Themes"
-msgstr "ÇáÓãÇÊ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/defines.php:255
-msgid "Style Sheet URL (css)"
-msgstr "Style Sheet URL (css)"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/options.php:193
-msgid "Configuration Administrator"
-msgstr "ãÓÄæá ÇáÊßæíä "
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/options.php:386
-msgid "Theme Name"
-msgstr "ÇÓã ÇáÓãÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/options.php:387
-msgid "Theme Path"
-msgstr "ãÓÇÑ ÇáÓãÉ "
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/options.php:425
-msgid "Plugins"
-msgstr "ÃÏæÇÊ ÈÑãÌíÉ ÅÖÇÝíÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/options.php:487
-msgid "Change Settings"
-msgstr "ÊÛííÑ ÇáÅÚÏÇÏÇÊ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/options.php:538
-msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
-msgstr "íÊÚÐÑ ÝÊÍ ãáÝ ÇáÊßæíä. íÑÌì ÝÍÕ config.php."
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/setup.php:30
-msgid "Administration"
-msgstr "ÇáÅÏÇÑÉ"
-
-#: biznas_mail/plugins/administrator/setup.php:32
-msgid ""
-"This module allows administrators to manage biznas_mail main configuration "
-"remotely."
-msgstr ""
-"ÊÓãÍ åÐå ÇáæÍÏÉ ÇáäãØíÉ ááãÓÆæáíä ÈÅÏÇÑÉ ÇáÊßæíä  ÇáÑÆíÓí áÜ biznas_mail"
-"ãä ÈÚíÏ."
-
-#: biznas_mail/po/independent_strings.txt:18
-msgid "Delivery error report"
-msgstr "ÊÞÑíÑ Úä ÎØàÝì ÇáÊÓáíã "
-
-#: biznas_mail/po/independent_strings.txt:19
-msgid "Undelivered Message Headers"
-msgstr "ÑÄæÓ ÑÓÇÆá áã íÊã ÊÓáíãåÇ"
-
diff --git a/locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo b/locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
deleted file mode 100644 (file)
index 379b94b..0000000
Binary files a/locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and /dev/null differ
diff --git a/locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.po b/locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.po
deleted file mode 100644 (file)
index c7c0ba5..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,3018 +0,0 @@
-# SquirrelMail Bulgarian Translation
-# Copyright (c) 1999-2003 The Squirrelmail Development Team
-# Stanislav Yordanov <stan@stud.ru.acad.bg>, 2003.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: $Id$\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-01-25 09:07+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-05-24 21:45+0300\n"
-"Last-Translator: Stanislav Yordanov <stan@stud.ru.acad.bg>\n"
-"Language-Team: Bulgarian <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=cp1251\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: StanProg PO-Editor 1.0\n"
-
-msgid "Address Book"
-msgstr "Êíèãà ñ àäðåñè"
-
-msgid "All"
-msgstr "Âñè÷êè"
-
-msgid "Name"
-msgstr "Èìå"
-
-msgid "E-mail"
-msgstr "E-mail"
-
-msgid "Info"
-msgstr "Èíôîðìàöèÿ"
-
-msgid "Source"
-msgstr "Èçòî÷íèê"
-
-msgid "To"
-msgstr "Äî"
-
-msgid "Cc"
-msgstr "Êîïèå"
-
-msgid "Bcc"
-msgstr "Bcc"
-
-msgid "Use Addresses"
-msgstr "Èçïîëçâàé àäðåñèòå"
-
-msgid "Address Book Search"
-msgstr "Òúðñåíå â êíèãàòà ñ àäðåñè"
-
-msgid "Search for"
-msgstr "Òúðñåíå çà"
-
-msgid "in"
-msgstr "â"
-
-msgid "All address books"
-msgstr "Âñè÷êè êíèãè ñ àäðåñè"
-
-msgid "Search"
-msgstr "Òúðñåíå"
-
-msgid "List all"
-msgstr "Èçâåæäàíå íà âñè÷êè"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to list addresses from %s"
-msgstr "Íå ìîãà äà èçâåäà àäðåñèòå îò %s"
-
-msgid "Your search failed with the following error(s)"
-msgstr "Òúðñåíåòî âè íå óñïÿ ïîðàäè ñëåäíèòå ãðåøêè"
-
-msgid "No persons matching your search was found"
-msgstr "Íÿìà ëèöà, êîèòî äà îòãîâàðÿò íà êðèòåðèèòå íà òúðñåíåòî Âè"
-
-msgid "Return"
-msgstr "Âðúùàíå"
-
-msgid "Close"
-msgstr "Çàòâàðÿíå"
-
-msgid "Nickname"
-msgstr "Ïñåâäîíèì"
-
-msgid "Must be unique"
-msgstr "Òðÿáâà äà å óíèêàëåí"
-
-msgid "E-mail address"
-msgstr "E-mail àäðåñ"
-
-msgid "First name"
-msgstr "Èìå"
-
-msgid "Last name"
-msgstr "Ôàìèëèÿ"
-
-msgid "Additional info"
-msgstr "Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ"
-
-msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
-msgstr "Íå å äåôèíèðàíà ëè÷íà êíèãà ñ àäðåñè. Ñâúðæåòå ñå ñ àäìèíèñòðàòîðà"
-
-msgid "You can only edit one address at the time"
-msgstr "Ìîæåòå äà ðåäàêòèðàòå ñàìî åäèí àäðåñ â åäíî è ñúùî âðåìå"
-
-msgid "Update address"
-msgstr "Îáíîâÿâàíå íà àäðåñèòå"
-
-msgid "ERROR"
-msgstr "ÃÐÅØÊÀ"
-
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Íåðàçïîçíàòà ãðåøêà"
-
-msgid "Add address"
-msgstr "Äîáàâÿíå íà àäðåñà"
-
-msgid "Edit selected"
-msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà èçáðàíîòî"
-
-msgid "Delete selected"
-msgstr "Èçòðèâàíå íà èçáðàíèòå"
-
-#, c-format
-msgid "Add to %s"
-msgstr "Äîáàâÿíå êúì %s"
-
-msgid "Subject"
-msgstr "Òåìà"
-
-msgid "From"
-msgstr "Îò"
-
-msgid "Date"
-msgstr "Äàòà"
-
-msgid "Original Message"
-msgstr "Îðèãèíàëíî ïèñìî"
-
-msgid "Draft Email Saved"
-msgstr "×åðíîâàòà íà email-a ñà çàïèñàíè"
-
-msgid "Could not move/copy file. File not attached"
-msgstr "Íå ìîæå äà ñå ïðåìåñòè/êîïèðà ôàéëà. Ôàéëúò íå å ïðèêðåïåí"
-
-msgid "Draft Saved"
-msgstr "×åðíîâàòà íà email-a çàïèñàíè"
-
-msgid "Your Message has been sent"
-msgstr "Ïèñìîòî âè áåøå èçïðàòåíî"
-
-msgid "From:"
-msgstr "Îò:"
-
-msgid "To:"
-msgstr "Äî:"
-
-msgid "CC:"
-msgstr "Êîïèå:"
-
-msgid "BCC:"
-msgstr "BCC:"
-
-msgid "Subject:"
-msgstr "Òåìà:"
-
-msgid "Send"
-msgstr "Èçïðàùàíå"
-
-msgid "Attach:"
-msgstr "Ïðèêðåïâàíå:"
-
-msgid "Add"
-msgstr "Äîáàâÿíå"
-
-msgid "Delete selected attachments"
-msgstr "Èçòðèâàíå íà èçáðàíèòå ïðèêðåïåíè ôàéëîâå"
-
-msgid "Priority"
-msgstr "Ïðèîðèòåò"
-
-msgid "High"
-msgstr "Âèñîê"
-
-msgid "Normal"
-msgstr "Íîðìàëåí"
-
-msgid "Low"
-msgstr "Íèñúê"
-
-msgid "Receipt"
-msgstr "Ðàçïèñêà"
-
-msgid "On Read"
-msgstr "Ïðè ÷åòåíå"
-
-msgid "On Delivery"
-msgstr "Ïðè äîñòàâêà"
-
-msgid "Signature"
-msgstr "Ñèãíàòóðà"
-
-msgid "Addresses"
-msgstr "Àäðåñè"
-
-msgid "Save Draft"
-msgstr "Çàïèñâàíå íà ÷åðíîâàòà"
-
-msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
-msgstr "Ïîëåòî \"Äî:\" íå å ïîïúëíåíî."
-
-msgid "said"
-msgstr "êàçà"
-
-msgid "quote"
-msgstr "ôðàçà"
-
-msgid "who"
-msgstr "êîé"
-
-msgid "Draft folder"
-msgstr "Ïàïêà Draft"
-
-msgid "Server replied: "
-msgstr "Îòãîâîð íà ñúðâúðà: "
-
-msgid "Illegal folder name. Please select a different name."
-msgstr "Íåâàëèäíî èìå íà ïàïêà. Ìîëÿ èçáåðåòå äðóãî èìå."
-
-msgid "Click here to go back"
-msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå âúðíåòå íàçàä"
-
-msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
-msgstr "Íå ñòå èçáðàëè ïàïêà çà èçòðèâàíå. Ìîëÿ, íàïðàâåòå ãî."
-
-msgid "Delete Folder"
-msgstr "Èçòðèâàíå íà ïàïêà"
-
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete %s?"
-msgstr "Ñèãóðíè ëè ñòå, ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå %s?"
-
-msgid "Yes"
-msgstr "Äà"
-
-msgid "No"
-msgstr "Íå"
-
-msgid "Folders"
-msgstr "Ïàïêè"
-
-msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr "Ïðèñúåäèíåí óñïåøíî!"
-
-msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr "Îòñòðàíåí óñïåøíî!"
-
-msgid "Deleted folder successfully!"
-msgstr "Ïàïêàòà èçòðèòà óñïåøíî!"
-
-msgid "Created folder successfully!"
-msgstr "Ïàïêàòà ñúçäàäåíà óñïåøíî!"
-
-msgid "Renamed successfully!"
-msgstr "Ïðåèìåíóâàíà óñïåøíî!"
-
-msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
-msgstr "Ïðèñúåäèíÿâàíåòî íåóñïåøíî - Ïàïêàòà íå ñúùåñòâóâà."
-
-msgid "refresh folder list"
-msgstr "Ïðåçàðåæäàíå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
-
-msgid "Create Folder"
-msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïàïêà"
-
-msgid "as a subfolder of"
-msgstr "êàòî ïîäïàïêà íà"
-
-msgid "None"
-msgstr "Íÿìà"
-
-msgid "Let this folder contain subfolders"
-msgstr "Íåêà òàçè ïàïêà ñúäúðæà ïîäïàïêè"
-
-msgid "Create"
-msgstr "Ñúçäàâàíå"
-
-msgid "Rename a Folder"
-msgstr "Ïðåèìåíóâàíå íà ïàïêàòà"
-
-msgid "Select a folder"
-msgstr "Èçáåðåòå ïàïêàòà"
-
-msgid "Rename"
-msgstr "Ïðåèìåíóâàíå"
-
-msgid "No folders found"
-msgstr "Ïàïêè íå ñà íàìåðåíè"
-
-msgid "Delete"
-msgstr "Èçòðèâàíå"
-
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "Îòñòðàíÿâàíå"
-
-msgid "Subscribe"
-msgstr "Ïðèñúåäèíÿâàíå"
-
-msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr "Íå ñà íàìåðåíè ïàïêè êîèòî äà ñå îòñòðàíÿò!"
-
-msgid "No folders were found to subscribe to!"
-msgstr "Íå ñà íàìåðåíè ïàïêè êîèòî äà ñå ïðèñúåäèíÿò!"
-
-msgid "Subscribe to:"
-msgstr "Ïðèñúåäèíÿâàíå êúì:"
-
-msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
-msgstr "Íå ñòå èçáðàëè ïàïêà çà èçòðèâàíå. Ìîëÿ, íàïðàâåòå ãî."
-
-msgid "Rename a folder"
-msgstr "Ïðåèìåíóâàíå íà ïàïêà"
-
-msgid "New name:"
-msgstr "Íîâî èìå:"
-
-msgid "Submit"
-msgstr "Ïîòâðæäåíèÿ"
-
-msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
-msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Ïîìîùíèòå ôàéëîâå íå ñà â ïðàâèëíèÿ ôîðìàò!"
-
-msgid "Help"
-msgstr "Ïîìîù"
-
-#, c-format
-msgid "The help has not been translated to %s. It will be displayed in English instead."
-msgstr "Òàçè ïîìîùíà èíôîðìàöèÿ íå å ïðåâåäåíà íà %s. Âìåñòî òîâà ùå áúäå ïîêàçàíà íà Àíãëèéñêè."
-
-msgid "Some or all of the help documents are not present!"
-msgstr "Íÿêîé îò ïîìîùíèòå äîêóìåíòè íå å íàìåðåí!"
-
-msgid "Table of Contents"
-msgstr "Ñúäúðæàíèå"
-
-msgid "Previous"
-msgstr "Íàçàä"
-
-msgid "Next"
-msgstr "Íàïðåä"
-
-msgid "Top"
-msgstr "Íà÷àëî"
-
-msgid "Viewing an image attachment"
-msgstr "Ïðåãëåä íà ïðèêðåïåíî èçîáðàæåíèå"
-
-msgid "View message"
-msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìîòî"
-
-msgid "Download this as a file"
-msgstr "Ñâàëÿíå êàòî ôàéë"
-
-msgid "Not available"
-msgstr "Íå å ïðåäîñòàâåíî"
-
-msgid "INBOX"
-msgstr "ÂÕÎÄßÙÈ"
-
-msgid "purge"
-msgstr "èç÷èñòâàíå"
-
-msgid "Last Refresh"
-msgstr "Ïîñëåäíî ïðåçàðåæäàíå"
-
-msgid "Save folder tree"
-msgstr "Çàïèñâàíå íà äúðâîòî íà ïàïêèòå"
-
-msgid "Login"
-msgstr "Âõîä"
-
-#, c-format
-msgid "%s Logo"
-msgstr "%s Ëîãî"
-
-#, c-format
-msgid "SquirrelMail version %s"
-msgstr "SquirrelMail âåðñèÿ %s"
-
-msgid "By the SquirrelMail Development Team"
-msgstr "îò òèìà ðàçðàáîòèë SquirrelMail"
-
-#, c-format
-msgid "%s Login"
-msgstr "%s Âõîä"
-
-msgid "Name:"
-msgstr "Èìå:"
-
-msgid "Password:"
-msgstr "Ïàðîëà:"
-
-msgid "No messages were selected."
-msgstr "Íÿìà èçáðàíè ïèñìà"
-
-msgid "Options"
-msgstr "Îïöèè"
-
-msgid "Message Highlighting"
-msgstr "Îöâåòÿâàíå íà ïèñìàòà"
-
-msgid "New"
-msgstr "Íîâî"
-
-msgid "Done"
-msgstr "Ãîòîâî"
-
-msgid "To or Cc"
-msgstr "Äî èëè Êîïèå"
-
-msgid "subject"
-msgstr "òåìà"
-
-msgid "Edit"
-msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
-
-msgid "No highlighting is defined"
-msgstr "Íå å äåôèíèðàíî îöâåòÿâàíå"
-
-msgid "Identifying name"
-msgstr "Èäåíòèôèöèðàùî èìå"
-
-msgid "Color"
-msgstr "Öâÿò"
-
-msgid "Dark Blue"
-msgstr "Òúìíî Ñèíüî"
-
-msgid "Dark Green"
-msgstr "Òúìíî Çåëåíî"
-
-msgid "Dark Yellow"
-msgstr "Òúìíî Æúëòî"
-
-msgid "Dark Cyan"
-msgstr "Òúìíî Ñèíüîçåëåíî"
-
-msgid "Dark Magenta"
-msgstr "Òúìíî Ïóðïóðíî"
-
-msgid "Light Blue"
-msgstr "Ñâåòëî Ñèíüî"
-
-msgid "Light Green"
-msgstr "Ñâåòëî Çåëåíî"
-
-msgid "Light Yellow"
-msgstr "Ñâåòëî Æúëòî"
-
-msgid "Light Cyan"
-msgstr "Ñâåòëî Ñèíüîçåëåíî"
-
-msgid "Light Magenta"
-msgstr "Ñâåòëî Ïóðïóðíî"
-
-msgid "Dark Gray"
-msgstr "Òúìíî ñèâî"
-
-msgid "Medium Gray"
-msgstr "Ñèâî"
-
-msgid "Light Gray"
-msgstr "Ñâåòëî Ñèâî"
-
-msgid "White"
-msgstr "Áÿëî"
-
-msgid "Other:"
-msgstr "Äðóã:"
-
-msgid "Ex: 63aa7f"
-msgstr "Ïðèìåð: 63aa7f"
-
-msgid "Matches"
-msgstr "Ñúâïàäà ñ"
-
-#, c-format
-msgid "Alternate Identity %d"
-msgstr "Àëòåðíàòèâíà èäåíòè÷íîñò %d"
-
-msgid "Advanced Identities"
-msgstr "Ðàçøèðåíè èäåíòè÷íîñòè"
-
-msgid "Default Identity"
-msgstr "Èäåíòè÷íîñò ïî ïîäðàçáèðàíå"
-
-msgid "Add a New Identity"
-msgstr "Äîáàâè íîâà èäåíòè÷íîñò"
-
-msgid "Full Name"
-msgstr "Ïúëíî èìå"
-
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "E-Mail àäðåñ"
-
-msgid "Reply To"
-msgstr "Îòãîâîð íà"
-
-msgid "Save / Update"
-msgstr "Çàïèñâàíå / Îáíîâÿâàíå"
-
-msgid "Make Default"
-msgstr "Íàïðàâè ïî ïîäðàçáèðàíå"
-
-msgid "Move Up"
-msgstr "Ïðèäâèæâàíå íà ãîðå"
-
-msgid "Index Order"
-msgstr "Ðåä íà èíäåêñà"
-
-msgid "Checkbox"
-msgstr "Ïîëå çà îòìåòêà"
-
-msgid "Flags"
-msgstr "Ôëàãîâå"
-
-msgid "Size"
-msgstr "Ðàçìåð"
-
-msgid "The index order is the order that the columns are arranged in the message index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to fit your needs."
-msgstr "Ðåä íà èíäåêñà å ðåäà ïî êîéòî ñà ïîäðåäåíè êîëîíèòå â èíäåêñà íà ïèñìàòà. Ìîæåòå äà äîáàâÿòå, ïðåìàõâàòå è ïðåìåñòâàòå êîëîíè çà äà ãè íàñòðîèòå ñïîðåä ïðåäïî÷èòàíèÿòà ñè." 
-
-msgid "up"
-msgstr "íàãîðå"
-
-msgid "down"
-msgstr "íàäîëó"
-
-msgid "remove"
-msgstr "îòñòðàíÿâàíå"
-
-msgid "Return to options page"
-msgstr "Âðúùàíå êúì ñòðàíèöàòà ñ îïöèèòå"
-
-msgid "Personal Information"
-msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
-
-msgid "Display Preferences"
-msgstr "Âèçóàëíè íàñòðîéêè"
-
-msgid "Folder Preferences"
-msgstr "Íàñòðîéêè íà ïàïêèòå"
-
-msgid "Successfully Saved Options"
-msgstr "Îïöèèòå óñïåøíî çàïèñàíè"
-
-msgid "Refresh Folder List"
-msgstr "Ïðåçàðåæäàíå ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
-
-msgid "Refresh Page"
-msgstr "Ïðåçàðåæäàíå íà ñòðàíèöàòà"
-
-msgid "This contains personal information about yourself such as your name, your email address, etc."
-msgstr "Òóê ñå ñúõðàíÿâà âàøàòà ëè÷íà èíôîðìàöèÿ, êàòî íàïðèìåð èìå, email è ò.í."
-
-msgid "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to you, such as the colors, the language, and other settings."
-msgstr "Ìîæåòå äà ïðîìåíèòå íà÷èíà ïî êîéòî èçãëåæäà SquirrelMail è ïî êîéòî âè ïîêàçâà èíôîðìàöèÿòà, êàòî íàïðèìåð öâåòîâåòå, åçèêà è äðóãè íàñòðîéêè."
-
-msgid "Based upon given criteria, incoming messages can have different background colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the messages are from, especially for mailing lists."
-msgstr "Íà áàçàòà íà äàäåí êðèòåðèé, âõîäÿùèòå ïèñìà ìîãàò äà èìàò ðàçëè÷íè öâåòîâå íà ôîíà â ñïèñúêà ñ ïèñìàòà. Òîâà ùå âè ïîìîãíå ïî ëåñíî äà ðàçëè÷Àâàòå òîâà îò êîãî ñà ïèñìàòà, îñîáåíî ïîëåçíî ïðè ïîùåíñêè ñïèñúöè." 
-
-msgid "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
-msgstr "Òåçè íàñòðîéêè ïðîìåíÿò íà÷èíà ïî êîéòî ñå âèçóàëèçèðàò è ìàíèïóëèðàò ïàïêèòå."
-
-msgid "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the headers in any order you want."
-msgstr "Ðåäà íà èíäåêñà íà ïèñìàòà ìîæå äà áúäå ïðåàðàíæèðàí èëè ïðîìåíåí äà ñúäúðæà õåäúðèòå â ðåäà â êîéòî æåëàåòå."
-
-msgid "Message not printable"
-msgstr "Ïèñìîòî íå å ïîäõîäÿùî çà ïå÷àòàíå"
-
-msgid "Printer Friendly"
-msgstr "Âåðñèÿ çà ïå÷àò"
-
-msgid "CC"
-msgstr "Êîïèå"
-
-msgid "Print"
-msgstr "Èçïå÷àòâàíå"
-
-msgid "View Printable Version"
-msgstr "Ïðåãëåä íà âåðñèÿòà çà ïå÷àò"
-
-msgid "Read:"
-msgstr "Ïðî÷åòåíî"
-
-msgid "Your message"
-msgstr "Âàøèòå ïèñìà"
-
-msgid "Sent:"
-msgstr "Èçïðàòåíî"
-
-#, c-format
-msgid "Was displayed on %s"
-msgstr "Áåøå ïîêàçàí íà %s"
-
-msgid "less"
-msgstr "ïî-ìàëêî"
-
-msgid "more"
-msgstr "îùå"
-
-msgid "Unknown sender"
-msgstr "Íåïîçíàò èçïðàùà÷"
-
-msgid "Mailer"
-msgstr "Èçïðàùà÷"
-
-msgid "Read receipt"
-msgstr "Ïðî÷åòè îáðàòíàòà ðàçïèñêà"
-
-msgid "send"
-msgstr "èçïðàòè"
-
-msgid "requested"
-msgstr "çàÿâåí"
-
-msgid "The message sender has requested a response to indicate that you have read this message. Would you like to send a receipt?"
-msgstr "Àâòîðà íà ïèñìîòî èçèñêâà îòãîâîð â óâåðåíèå íà òîâà, ÷å ñòå ïðî÷åëè òîâà ïèñìî. Æåëàåòå ëè äà èçïðàòèòå òàêîâà?"
-
-msgid "Send read receipt now"
-msgstr "Èçïðàùàíå íà ïðî÷åòåíàòà îáðàòíà ðàçïèñêà"
-
-msgid "Search results"
-msgstr "Ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî"
-
-msgid "Message List"
-msgstr "Ñïèñúê ñ ïèñìàòà"
-
-msgid "Resume Draft"
-msgstr "Ïðîäúëæåíèå íà ÷åðíîâàòà"
-
-msgid "Edit Message as New"
-msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïèñìîòî êàòî Íîâî"
-
-msgid "View Message"
-msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìîòî"
-
-msgid "Up"
-msgstr "Íàãîðå"
-
-msgid "Forward"
-msgstr "Ïðåïðàùàíå"
-
-msgid "Forward as Attachment"
-msgstr "Ïðåïðàùàíå êàòî ïðèêðåïâàíå"
-
-msgid "Reply"
-msgstr "Îòãîâîðè"
-
-msgid "Reply All"
-msgstr "Îòãîâàðÿíå íà âñè÷êè"
-
-msgid "View Full Header"
-msgstr "Ïðåãëåæäàíå ïúëíèÿ õåäúð"
-
-msgid "Attachments"
-msgstr "Ïðèêðåïåíè ôàéëîâå"
-
-msgid "You must be logged in to access this page."
-msgstr "Òðÿáâà äà ñòå âëåçëè â ñèñòåìàòà çà äà èìàòå äîñòúï äî òàçè ñòðàíèöà."
-
-msgid "Folder:"
-msgstr "Ïàïêà:"
-
-msgid "edit"
-msgstr "ðåäàêòèðàíå"
-
-msgid "search"
-msgstr "òúðñåíå"
-
-msgid "delete"
-msgstr "èçòðèâàíå"
-
-msgid "Recent Searches"
-msgstr "Ïîñëåäíè òúðñåíèÿ"
-
-msgid "save"
-msgstr "çàïèñâàíå"
-
-msgid "forget"
-msgstr "îòêàçâàíå"
-
-msgid "Current Search"
-msgstr "Òåêóùî òúðñåíå â ïàïêà"
-
-msgid "All Folders"
-msgstr "Âñè÷êè ïàïêè"
-
-msgid "Body"
-msgstr "Òÿëî"
-
-msgid "Everywhere"
-msgstr "Íàâñÿêúäå"
-
-msgid "Search Results"
-msgstr "Ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî"
-
-msgid "No Messages Found"
-msgstr "Íå ñà íàìåðåíè ïèñìà îòãîâàðÿùè íà êðèòåðèèòå çà òúðñåíå"
-
-msgid "Sign Out"
-msgstr "Èçõîä"
-
-msgid "You have been successfully signed out."
-msgstr "Óñïåøíî èçëÿçîõòå îò ñèñòåìàòà."
-
-msgid "Click here to log back in."
-msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå ëîãíåòå îòíîâî."
-
-msgid "Viewing a Business Card"
-msgstr "Ïðåãëåä íà áèçíåñ êàðòàòà"
-
-msgid "Title"
-msgstr "Çàãëàâèå"
-
-msgid "Email"
-msgstr "Email"
-
-msgid "Web Page"
-msgstr "Óåá Ñòðàíèöà"
-
-msgid "Organization / Department"
-msgstr "Îðãàíèçàöèÿ / Îòäåë"
-
-msgid "Address"
-msgstr "Àäðåñ"
-
-msgid "Work Phone"
-msgstr "Ñëóæåáåí òåëåôîí"
-
-msgid "Home Phone"
-msgstr "Äîìàøåí òåëåôîí"
-
-msgid "Cellular Phone"
-msgstr "Êëåòú÷åí òåëåôîí"
-
-msgid "Fax"
-msgstr "Ôàêñ"
-
-msgid "Note"
-msgstr "Çàáåëåæêà"
-
-msgid "Add to Addressbook"
-msgstr "Äîáàâÿíå êúì êíèãàòà ñ àäðåñè"
-
-msgid "Title & Org. / Dept."
-msgstr "Çàãëàâèå è îðãàíèçàöèÿ / Îòäåë."
-
-msgid "Viewing Full Header"
-msgstr "Ïðåãëåä íà ïúëíèÿ õåäúð"
-
-msgid "Viewing a text attachment"
-msgstr "Ïðåãëåä íà òåêñòîâ ïðèêðåïåí ôàéë"
-
-msgid "Personal address book"
-msgstr "Ëè÷íà êíèãà ñ àäðåñè"
-
-#, c-format
-msgid "Database error: %s"
-msgstr "Ãðåøêà â áàçàòà äàííè: %s"
-
-msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr "Êíèãàòà çà àäðåñè e ñàìî çà ÷åòåíå"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' already exist"
-msgstr "Ïîòðåáèòåë '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' does not exist"
-msgstr "Ïîòðåáèòåë '%s' íå ñúùåñòâóâà"
-
-msgid "Global address book"
-msgstr "Ãëîáàëíà êíèãà ñ àäðåñè"
-
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "Íÿìà òàêúâ ôàéë èëè äèðåêòîðèÿ"
-
-msgid "Open failed"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå"
-
-msgid "Can not modify global address book"
-msgstr "Íå ìîæå äà ñå ìîäèôèöèðà ãëîáàëíàòà êíèãà ñ àäðåñè"
-
-msgid "Not a file name"
-msgstr "Íå å èìå íà ôàéë"
-
-msgid "Write failed"
-msgstr "Çàïèñà íåóñïåøåí"
-
-msgid "Unable to update"
-msgstr "Îáíîâÿâàíåòî íåâúçìîæíî"
-
-msgid "Could not lock datafile"
-msgstr "Íå ìîæå äà ñå çàêëþ÷è ôàéëà ñ äàííèòå"
-
-msgid "Write to addressbook failed"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíå â êíèãàòà ñ àäðåñè"
-
-msgid "Error initializing addressbook database."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíå íà áàçàòà äàííè íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
-
-#, c-format
-msgid "Error opening file %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà %s"
-
-msgid "Error initializing global addressbook."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíå íà ãëîáàëíàòà êíèãà ñ àäðåñè"
-
-#, c-format
-msgid "Error initializing LDAP server %s:"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíåòî íà LDAP ñúðâúðà %s:"
-
-msgid "Invalid input data"
-msgstr "Íåâàëèäíè âõîäíè äàííè"
-
-msgid "Name is missing"
-msgstr "Èìåòî ëèïñâà"
-
-msgid "E-mail address is missing"
-msgstr "E-mail àäðåñà ëèïñâà"
-
-msgid "Nickname contains illegal characters"
-msgstr "Ïñåâäîíèìà ñúäúðæà íåâàëèäíè ñèìâîëè"
-
-msgid "view"
-msgstr "ïðåãëåæäàíå"
-
-msgid "Business Card"
-msgstr "Áèçíåñ Êàðòà"
-
-msgid "Sunday"
-msgstr "Íåäåëÿ"
-
-msgid "Monday"
-msgstr "Ïîíåäåëíèê"
-
-msgid "Tuesday"
-msgstr "Âòîðíèê"
-
-msgid "Wednesday"
-msgstr "Ñðÿäà"
-
-msgid "Thursday"
-msgstr "×åòâúðòúê"
-
-msgid "Friday"
-msgstr "Ïåòúê"
-
-msgid "Saturday"
-msgstr "Ñúáîòà"
-
-msgid "January"
-msgstr "ßíóàðè"
-
-msgid "February"
-msgstr "Ôåâðóàðè"
-
-msgid "March"
-msgstr "Ìàðò"
-
-msgid "April"
-msgstr "Àïðèë"
-
-msgid "May"
-msgstr "Ìàé"
-
-msgid "June"
-msgstr "Þíè"
-
-msgid "July"
-msgstr "Þëè"
-
-msgid "August"
-msgstr "Àâãóñò"
-
-msgid "September"
-msgstr "Ñåïòåìâðè"
-
-msgid "October"
-msgstr "Îêòîìâðè"
-
-msgid "November"
-msgstr "Íîåìâðè"
-
-msgid "December"
-msgstr "Äåêåìâðè"
-
-msgid "D, F j, Y g:i a"
-msgstr "D, F j, Y g:i a"
-
-msgid "D, F j, Y G:i"
-msgstr "D, F j, Y G:i"
-
-msgid "g:i a"
-msgstr "g:i a"
-
-msgid "G:i"
-msgstr "G:i"
-
-msgid "D, g:i a"
-msgstr "D, g:i a"
-
-msgid "D, G:i"
-msgstr "D, G:i"
-
-msgid "M j, Y"
-msgstr "M j, Y"
-
-#, c-format
-msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr "Ãðåøêà â áàçàòà äàííè çà ïðåäïî÷èòàíèÿòà (%s). Èçëèçàíåòî íå ïðèêëþ÷è íîðìàëíî"
-
-msgid "Unknown user or password incorrect."
-msgstr "Ãðåøíà ïàðîëà èëè ïîòðåáèòåëñêî èìå"
-
-msgid "Click here to try again"
-msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà îïèòàòå îòíîâî"
-
-#, c-format
-msgid "Click here to return to %s"
-msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå âúðíåòå êúì %s"
-
-msgid "Go to the login page"
-msgstr "Îòèäåòå êúì ëîãèí ñòðàíèöàòà"
-
-#, c-format
-msgid "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a default preference file."
-msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ñúùåñòâóâà. Èçëåçòå, è ñëåä òîâà âëåçòå îòíîâî çà äà ñå ñúçäàäå ôàéë ïî ïîäðàçáèðàíå."
-
-#, c-format
-msgid "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator to resolve this issue."
-msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
-
-#, c-format
-msgid "Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator to resolve this issue."
-msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
-
-#, c-format
-msgid "Error opening %s"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s"
-
-msgid "Default preference file not found or not readable!"
-msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå ïî ïîäðàçáèðàíå íå ìîæå äà áúäå îòêðèò èëè íå ìîæå äà ñå ïðî÷åòå!"
-
-msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr "Ìîëÿ, ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ àäìèíèñòðàòîð è ñúîáùåòå çà ãðåøêàòà."
-
-msgid "Could not create initial preference file!"
-msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì íà÷àëíèÿ ôàéë ñ íàñòðîéêèòå"
-
-#, c-format
-msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr "%s òðÿáâà äà èìà ïðàâà çà çàïèñ íà ïîòðåáèòåë %s"
-
-#, c-format
-msgid "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator to resolve this issue."
-msgstr "Ôàéëà ñúñ ñèãíàòóðàòà, %s, íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
-
-#, c-format
-msgid "Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator to resolve this issue."
-msgstr "Ôàéëà ñúñ ñèãíàòóðàòà, %s, íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
-
-msgid "You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled (using configure option --with-mbstring)."
-msgstr "Íóæíî å äà èìàòå èíñòàëèðàíî php4 ñúñ âêëþ÷åíà âúçìîæíîñòòà çà ìíîãîáèòîâè ñòðèíãîâå (èçïîëçâàéòå êîíôèãóðàöèîííà îïöèÿ --with- mbstring)"
-
-msgid "ERROR : No available imapstream."
-msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Íÿìà ñâîáîäåí imapstream."
-
-msgid "ERROR : Could not complete request."
-msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Çàÿâêàòà íå ìîæå äà áúäå çàâúðøåíà."
-
-msgid "Query:"
-msgstr "Çàÿâêà:"
-
-msgid "Reason Given: "
-msgstr "Ïðè÷èíà: "
-
-msgid "ERROR : Bad or malformed request."
-msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Ãðåøíà èëè äåôîðìèðàíà çàÿâêà."
-
-msgid "Server responded: "
-msgstr "Ñúðâúðà îòãîâîðè: "
-
-#, c-format
-msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñ IMAP ñúðâúðà: %s."
-
-#, c-format
-msgid "Bad request: %s"
-msgstr "Ëîøà çàÿâêà: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown error: %s"
-msgstr "Íåðàçïîçíàòà ãðåøêà: %s"
-
-msgid "Read data:"
-msgstr "×åòåíå íà äàííè:"
-
-msgid "ERROR : Could not append message to"
-msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Íåâúçìîæíîñò çà äîáàâÿíå íà ïèñìî êúì"
-
-msgid "Solution: "
-msgstr "Ðåøåíèå: "
-
-msgid "Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash folder."
-msgstr "Îòñòðàíåòå íåíóæíèòå ïèñìà îò ïàïêàòà è çàïî÷íåòå ñ ïàïêàòà \"Trash\""
-
-msgid "Unknown response from IMAP server: "
-msgstr "Íåðàçïîçíàò îòãîâîð îò IMAP ñúðâúðà: "
-
-msgid "Unknown message number in reply from server: "
-msgstr "Íåðàçïîçíàò íîìåð íà ãðåøêà â îòãîâîð íà ñúðâúðà: "
-
-msgid "(no subject)"
-msgstr "(íÿìà òåìà)"
-
-msgid "Unknown Sender"
-msgstr "Íåðàçïîçíàò Ïîäàòåë"
-
-msgid "(unknown sender)"
-msgstr "(íåðàçïîçíàò ïîäàòåë)"
-
-msgid "Unknown date"
-msgstr "Íåïîçíàòà äàòà"
-
-msgid "A"
-msgstr "À"
-
-msgid "Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this to the system administrator."
-msgstr "Íèøêîâîòî ñîðòèðàíå íå ñå ïîääúðæà îò âàøèÿ IMAP ñúðâúð. Ìîëÿ ñúîáùåòå òîâà íà ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð."
-
-msgid "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this to the system administrator."
-msgstr "Ñîðòèðàíåòî îò ñúðâúðíàòà ñòðàíà íå ñå ïîääúðæà îò âàøèÿ IMAP ñúðâúð. Ìîëÿ ñúîáùåòå òîâà íà ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð."
-
-msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr "ÒÀÇÈ ÏÀÏÊÀ Å ÏÐÀÇÍÀ"
-
-msgid "Move Selected To"
-msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà èçáðàíîòî â"
-
-msgid "Transform Selected Messages"
-msgstr "Ïðîìÿíà ñúñòîÿíèåòî íà èçáðàíèòå ïèñìà"
-
-msgid "Move"
-msgstr "Ïðåìåñòâàíå"
-
-msgid "Expunge"
-msgstr "Ïðåìàõâàíå"
-
-msgid "mailbox"
-msgstr "ïîùåíñêà êóòèÿ"
-
-msgid "Read"
-msgstr "Ïðî÷åòåíî"
-
-msgid "Unread"
-msgstr "Íå ïðî÷åòåíî"
-
-msgid "Unthread View"
-msgstr "Íåíèøêîâ ïðåãëåä"
-
-msgid "Thread View"
-msgstr "Íèøêîâ ïðåãëåä"
-
-msgid "Toggle All"
-msgstr "Èíâåðòèðàíå íà èçáîðà"
-
-msgid "Unselect All"
-msgstr "Ðàçìàðêèðàíå íà âñè÷êè"
-
-msgid "Select All"
-msgstr "Ìàðêèðàíå âñè÷êè"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
-msgstr "Ïðåãëåæäàíå íà ïèñìà: <B>%s</B> äî <B>%s</B> (%s îáùî)"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
-msgstr "Ïðåãëåæäàíå íà ïèñìà: <B>%s</B> (1 îáùî)"
-
-msgid "Paginate"
-msgstr "Ñòðàíèðàíå"
-
-msgid "Show All"
-msgstr "Ïîêàçâàíå íà âñè÷êè"
-
-msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
-msgstr "SquirrelMail íå ìîæå äà äåêîäèðà ñòðóêòóðàòà íà òÿëîòî íà ïèñìîòî"
-
-msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
-msgstr "ïðåäîñòàâåíàòà ñòðóêòóðà íà òÿëîòî îò âàøèÿ imap-server"
-
-msgid "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message is malformed."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îáðàáîòâàíå íà èíôîðìàöèÿòà îò òÿëîòî íà ïèñìîòî. Ïðè÷èíàòà çà òîâà íàé-÷åñòî å, ÷å ïèñìîòî å ïîâðåäåíî."
-
-msgid "Command:"
-msgstr "Êîìàíäà:"
-
-msgid "Response:"
-msgstr "Îòãîâîð:"
-
-msgid "Message:"
-msgstr "Ïèñìî:"
-
-msgid "FETCH line:"
-msgstr "FETCH ëèíèÿ:"
-
-msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr "Ñêðèé íåñèãóðíèòå èçîáðàæåíèÿ"
-
-msgid "View Unsafe Images"
-msgstr "Ïðåãëåæäàíå íà íåñèãóðíèòå èçîáðàæåíèÿ"
-
-msgid "download"
-msgstr "èçòåãëÿíå"
-
-msgid "sec_remove_eng.png"
-msgstr "sec_remove_eng.png"
-
-#, c-format
-msgid "Option Type '%s' Not Found"
-msgstr "Îïöèîíåí òèï '%s' íå íàìåðåí"
-
-msgid "Current Folder"
-msgstr "Òåêóùà ïàïêà"
-
-msgid "Compose"
-msgstr "Íîâî ïèñìî"
-
-#, c-format
-msgid "Error creating directory %s."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà äèðåêòîðèÿ%s."
-
-msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr "Íå ìîæå äà ñå ñúçäàäå õåøèðàíàòà ñòðóêòóðà íà äèðåêòîðèÿòà!"
-
-msgid "Service not available, closing channel"
-msgstr "Óñëóãàíà íå å äîñòúïíà, çàòâàðÿíåí íà êàíàëà"
-
-msgid "A password transition is needed"
-msgstr "Íóæíà å ïðîìÿíà íà ïàðîëàòà"
-
-msgid "Requested mail action not taken: mailbox unavailable"
-msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå ñ ïèñìîòî íå èçïúëíåíî: ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåäîñòúïíà"
-
-msgid "Requested action aborted: error in processing"
-msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå ïðåêúñíàòî: ãðåøêà ïðè îáðàáîòêàòà"
-
-msgid "Requested action not taken: insufficient system storage"
-msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå íå å èçâúðøåíè: íåäîñòàòú÷íî ñèñòåìíè ðåñóðñè"
-
-msgid "Temporary authentication failure"
-msgstr "Âðåìåíåí ïðîáëåì ñ àóòåíòèêàöèÿòà"
-
-msgid "Syntax error; command not recognized"
-msgstr "Ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà: êîìàíäàòà íå å ðàçïîçíàòà"
-
-msgid "Syntax error in parameters or arguments"
-msgstr "Ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà â ïàðàìåòðèòå èëè àðãóìåíòèòå"
-
-msgid "Command not implemented"
-msgstr "Êîìàíäàòà íå å ðåàëèçèðàíà"
-
-msgid "Bad sequence of commands"
-msgstr "Íåïðàâèëíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êîìàíäè"
-
-msgid "Command parameter not implemented"
-msgstr "Êîìàíäíèÿ ïàðàìåòúð íå å ðåàëèçèðàí"
-
-msgid "Authentication required"
-msgstr "Èçèñêâà ñå àóòåíòèêàöèÿ"
-
-msgid "Authentication mechanism is too weak"
-msgstr "Ìåõàíèçàìà çà àóòåíòèêèðàíå å òâúðäå íåñèãóðåí"
-
-msgid "Authentication failed"
-msgstr "Íåóñïåøíà àóòåíòèêàöèÿ"
-
-msgid "Encryption required for requested authentication mechanism"
-msgstr "Çàÿâåíèÿ ìåòîä íà àóòåíòèêàöèÿ èçèñêâà êðèïòèðàíå"
-
-msgid "Requested action not taken: mailbox unavailable"
-msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå íå å èçâúðøåíî: ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåäîñòúïíà"
-
-msgid "User not local; please try forwarding"
-msgstr "Ïîòðåáèòåëÿ íå å ëîêàëåí; ìîëÿ îïèòàéòå ïðåïðàùàíå"
-
-msgid "Requested mail action aborted: exceeding storage allocation"
-msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå ñ ïèñìîòî å ïðåêúñíàòî: îòïóñíàòîòî ìÿñòî å ïðåâèøåíî"
-
-msgid "Requested action not taken: mailbox name not allowed"
-msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå íå å èçâúðøåíî: íåïîçâîëåíî èìå íà ïîùåíñêà êóòèÿ"
-
-msgid "Transaction failed"
-msgstr "Òðàíçàêöèÿòà ïðîïàäíà"
-
-msgid "Unknown response"
-msgstr "Íåðàçïîçíàò îòãîâîð"
-
-msgid "General Display Options"
-msgstr "Îñíîâíè âèçóàëíè îïöèè"
-
-msgid "Theme"
-msgstr "Òåìà"
-
-msgid "Default"
-msgstr "Ïîäðàçáèðàíå"
-
-msgid "Custom Stylesheet"
-msgstr "Ñòèë íà øðèôòà"
-
-msgid "Language"
-msgstr "Åçèê"
-
-msgid "Use Javascript"
-msgstr "Èçïîëçâàíå íà JavaScript"
-
-msgid "Autodetect"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
-
-msgid "Always"
-msgstr "Âèíàãè"
-
-msgid "Never"
-msgstr "Íèêîãà"
-
-msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr "Âèçóàëíè îïöèè çà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
-
-msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr "Áðîé íà ïèñìàòà â èíäåêñà"
-
-msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr "Ïîçâîëÿâàíå àëòåðíàòèâíè öâåòîâå íà ðåäîâåòå"
-
-msgid "Enable Page Selector"
-msgstr "Ïîçâîëÿâàíå ñåëåêòîðà íà ñòðàíèöàòà"
-
-msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr "Ìàêñèìàëåí áðîé ñòðàíèöè çà ïîêàçâàíå"
-
-msgid "Message Display and Composition"
-msgstr "Âèçóàëèçèðàíå íà ïèñìàòà è âúâåæäàíå"
-
-msgid "Wrap Incoming Text At"
-msgstr "Ïðåíàñÿíå íà âõîäÿùèÿ òåêñò îò ñèìâîë"
-
-msgid "Size of Editor Window"
-msgstr "Ðàçìåð íà ïðîçîðåöà íà ðåäàêòîðà"
-
-msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr "Ïîëîæåíèå íà áóòîíèòå ïðè âúâåæäàíå"
-
-msgid "Before headers"
-msgstr "Ïðåäè õåäúðèòå"
-
-msgid "Between headers and message body"
-msgstr "Ìåæäó õåäúðèòå è òÿëîòî íà ïèñìîòî"
-
-msgid "After message body"
-msgstr "Ñëåä òÿëîòî íà ïèñìîòî"
-
-msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr "Âèçóàëåí ôîðìàò íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
-
-msgid "Javascript"
-msgstr "Javascript"
-
-msgid "HTML"
-msgstr "HTML"
-
-msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr "Ïîêàçâàíå íà HTML âåðñèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå"
-
-msgid "Enable Forward as Attachment"
-msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ïðåïðàùàíå êàòî ïðèêðåïâàíå"
-
-msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
-msgstr "Âêëþ÷âàíå íà \"Êîïèÿ\" ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìàòà"
-
-msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr "Âêëþ÷âàíå â \"Êîïèå\" êîãàòî ñå îòãîâàðÿ íà âñè÷êè"
-
-msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ïîêàçâàíå íà ïîäàòåëÿ"
-
-msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr "Ïîêàçâàíå íà ïðèêðåïåíèòå êúì ïèñìîòî èçîáðàæåíèÿ"
-
-msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ïîêàçâàíå óäîáíî çà ïå÷àò"
-
-msgid "Enable Mail Delivery Notification"
-msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà óâåäîìÿâàíå ïðè íåïîëó÷åíî ïèñìî"
-
-msgid "Compose Messages in New Window"
-msgstr "Ñúñòàâÿâàíå íîâèòå ïèñìà â íîâ ïðîçîðåö"
-
-msgid "Width of Compose Window"
-msgstr "Øèðèíà íà ïðîçîðåöà çà ñúñòàâÿíå íà íîâî ïèñìî"
-
-msgid "Height of Compose Window"
-msgstr "Âèñî÷èíà íà ïðîçîðåöà çà ñúñòàâÿíå íà íîâî ïèñìî"
-
-msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
-msgstr "Äîáàâÿâàíå íà ñèãíàòóðàòà ïðåäè òåêñòà â Îòãîâîðè/Ïðåïðàòè"
-
-msgid "Enable Sort by of Receive Date"
-msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ñîðòèðàíå ïî äàòà íà ïîëó÷àâàíå"
-
-msgid "Enable Thread Sort by References Header"
-msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà íèøêîâî ñîðòèðàíå ïî References õåäúðà"
-
-msgid "Special Folder Options"
-msgstr "Ñïåöèàëíè îïöèè çà ïàïêè"
-
-msgid "Folder Path"
-msgstr "Ïúò íà ïàïêàòà"
-
-msgid "Do not use Trash"
-msgstr "Äà íå ñå èçïîëçâà Trash"
-
-msgid "Trash Folder"
-msgstr "Ïàïêà Trash"
-
-msgid "Do not use Sent"
-msgstr "Äà íå ñå èçïîëçâà Èçïðàòåíè"
-
-msgid "Sent Folder"
-msgstr "Ïàïêà Sent"
-
-msgid "Do not use Drafts"
-msgstr "Äà íå ñå èçïîëçâà Draft"
-
-msgid "Draft Folder"
-msgstr "Ïàïêà Draft"
-
-msgid "Folder List Options"
-msgstr "Îïöèè íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
-
-msgid "Location of Folder List"
-msgstr "Ïîëîæåíèå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
-
-msgid "Left"
-msgstr "Ëÿâî"
-
-msgid "Right"
-msgstr "Äÿñíî"
-
-msgid "pixels"
-msgstr "òî÷êè"
-
-msgid "Width of Folder List"
-msgstr "Äúëæèíà íà ñïèñúêà íà ïàïêèòå"
-
-msgid "Minutes"
-msgstr "Ìèíóòè"
-
-msgid "Seconds"
-msgstr "Ñåêóíäè"
-
-msgid "Minute"
-msgstr "Ìèíóòà"
-
-msgid "Auto Refresh Folder List"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðåçàðåæäàíå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
-
-msgid "Enable Unread Message Notification"
-msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ñúîáùåíèå çà íîâè ïèñìà"
-
-msgid "No Notification"
-msgstr "Áåç ñúîáùåíèå"
-
-msgid "Only INBOX"
-msgstr "Ñàìî ÂÕÎÄßÙÈ"
-
-msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr "Òèï íà ñúîáùåíèåòî çà íîâè ïèñìà"
-
-msgid "Only Unseen"
-msgstr "Ñàìî Íîâè"
-
-msgid "Unseen and Total"
-msgstr "Íîâè è Îáùî"
-
-msgid "Enable Collapsable Folders"
-msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà éåðàðõè÷íè ïàïêè"
-
-msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
-msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà êóìóëàòèâíî ñúîáùåíèå çà íå ïðî÷åòåíî ïèñìî"
-
-msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr "Ïîêàçâàíå íà ÷àñîâíèê íà ïàíåëà íà ïàïêèòå"
-
-msgid "No Clock"
-msgstr "Íÿìà ÷àñîâíèê"
-
-msgid "Hour Format"
-msgstr "Ôîðìàò íà ÷àñà"
-
-msgid "12-hour clock"
-msgstr "12 ÷àñîâ ÷àñîâíèê"
-
-msgid "24-hour clock"
-msgstr "24 ÷àñîâ ÷àñîâíèê"
-
-msgid "Memory Search"
-msgstr "Òúðñåíå â ïàìåòòà"
-
-msgid "Disabled"
-msgstr "Çàáðàíåíî"
-
-msgid "Folder Selection Options"
-msgstr "Îïöèè çà èçáîð íà ïàïêè"
-
-msgid "Selection List Style"
-msgstr "Ñòèë íà ñïèñúêà çà èçáîð"
-
-msgid "Long: "
-msgstr "Äúëãî: "
-
-msgid "Indented: "
-msgstr "Ïîèñêàíî: "
-
-msgid "Delimited: "
-msgstr "Ðàçäåëåíî: "
-
-msgid "Name and Address Options"
-msgstr "Îïöèè çà Èìå è Àäðåñ"
-
-msgid "Email Address"
-msgstr "Email àäðåñ"
-
-msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà Ðàçøèðåíèòå èäåíòè÷íîñòè"
-
-msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr "(îòìåíÿíå íà ïðîìåíèòå íàïðàâåíè â òàçè ôîðìà)"
-
-msgid "Multiple Identities"
-msgstr "Ìíîæåñòâåíè èäåíòè÷íîñòè"
-
-msgid "Same as server"
-msgstr "Ñúùèÿ êàòî ñúðâúðà"
-
-msgid "Error opening timezone config, contact administrator."
-msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà êîíôèãóðàöèÿòà íà âðåìåâàòà çîíà, ñâúðæåòå ñå ñ àäìèíèñòðàòîðà."
-
-msgid "Timezone Options"
-msgstr "Îïöèè íà âðåìåâàòà çîíà"
-
-msgid "Your current timezone"
-msgstr "Âàøàòà òåêóùà âðåìåâà çîíà"
-
-msgid "Reply Citation Options"
-msgstr "Îïöèè çà öèòàòèòå â îòãîâîðà"
-
-msgid "Reply Citation Style"
-msgstr "Ñòèë íà öèòàòèòå â îòãîâîðà"
-
-msgid "No Citation"
-msgstr "Áåç öèòàòè"
-
-msgid "AUTHOR Said"
-msgstr "ÀÂÒÎÐÀ êàçà"
-
-msgid "Quote Who XML"
-msgstr "Öèòèðàé êîé XML"
-
-msgid "User-Defined"
-msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ"
-
-msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ íà÷àëî íà öèòàò"
-
-msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ êðàé íà öèòàò"
-
-msgid "Signature Options"
-msgstr "Îïöèè çà ñèãíàòóðè"
-
-msgid "Use Signature"
-msgstr "Èçïîëçâàíå íà ñèãíàòóðè"
-
-msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr "Ïðåôèêñ íà ñèãíàòóðàòà ñ '-- ' ëèíèÿ"
-
-msgid "Take Address"
-msgstr "Âçåìàíå íà àäðåñ"
-
-msgid "Address Book Take:"
-msgstr "Âçåìàíå íà àäðåñíà êíèãà:"
-
-msgid "Try to verify addresses"
-msgstr "Îïèò çà ïðîâåðêà íà àäðåñèòå"
-
-msgid "Config File Version"
-msgstr "Âåðñèÿ íà êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë"
-
-msgid "Squirrelmail Version"
-msgstr "Âåðñèÿ íà Squirrelmail"
-
-msgid "PHP Version"
-msgstr "Âåðñèÿ íà PHP"
-
-msgid "Organization Preferences"
-msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ íà îðãàíèçàöèÿòà"
-
-msgid "Organization Name"
-msgstr "Íàèìåíîâàíèå íà îðãàíèçàöèÿòà"
-
-msgid "Organization Logo"
-msgstr "Ëîãî íà îðãàíèçàöèÿòà"
-
-msgid "Organization Logo Width"
-msgstr "Øèðèíà íà ëîãîòî íà îðãàíèçàöèÿòà"
-
-msgid "Organization Logo Height"
-msgstr "Âèñî÷èíà íà ëîãîòî íà îðãàíèçàöèÿòà"
-
-msgid "Organization Title"
-msgstr "Íàçâàíèå íà îðãàíèçàöèÿòà"
-
-msgid "Signout Page"
-msgstr "Ñòðàíèöà çà èçõîä"
-
-msgid "Provider Link URI"
-msgstr "Àäðåñ íà äîñòàâ÷èêà"
-
-msgid "Provider Name"
-msgstr "Èìå íà ïðîâàéäúðà"
-
-msgid "Default Language"
-msgstr "Åçèê ïî ïîäðàçáèðàíå"
-
-msgid "Top Frame"
-msgstr "Ãîðíèÿ ôðåéì"
-
-msgid "Server Settings"
-msgstr "Íàñòðîéêè íà ñúðâúðà"
-
-msgid "Mail Domain"
-msgstr "Ïîùåíñêè äîìåéí"
-
-msgid "IMAP Server Address"
-msgstr "Àäðåñ íà IMAP ñúðâúðà"
-
-msgid "IMAP Server Port"
-msgstr "Ïîðò íà IMAP ñúðâúðà"
-
-msgid "IMAP Server Type"
-msgstr "Òèï íà IMAP ñúðâúðà"
-
-msgid "Cyrus IMAP server"
-msgstr "Cyrus IMAP ñúðâúð"
-
-msgid "University of Washington's IMAP server"
-msgstr "IMAP ñúðâúð íà Âàøèíãòîíñêèÿ Óíèâåðñèòåò"
-
-msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
-msgstr "Microsoft Exchange IMAP ñúðâúð"
-
-msgid "Courier IMAP server"
-msgstr "Courier IMAP ñúðâúð"
-
-msgid "Not one of the above servers"
-msgstr "Íèêîé îò ãîðåïîñî÷åíèòå ñúðâúðè"
-
-msgid "IMAP Folder Delimiter"
-msgstr "Ðàçäåëèòåë íà IMAP ïàïêèòå"
-
-msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
-msgstr "Èçïîëçâàé \"äåòåêöèÿ\" çà àâòîìàòè÷íà äåòåêöèÿ."
-
-msgid "Use TLS for IMAP Connections"
-msgstr "Èçïîëçâàíå íà TLS çà IMAP êîíåêöèè"
-
-msgid "Requires PHP 4.3.x! Experimental."
-msgstr "Èçèñêâà ñå PHP 4.3.x! Åêñïåðèìåíòàëíî."
-
-msgid "IMAP Authentication Type"
-msgstr "Òèï íà IMAP àóòåíòèêàöèÿòà"
-
-msgid "Use Sendmail Binary"
-msgstr "Èçïîëçâàíå íà Sendmail"
-
-msgid "Sendmail Path"
-msgstr "Ïúò íà Sendmail"
-
-msgid "SMTP Server Address"
-msgstr "Àäðåñ íà SMTP ñúðâúðà "
-
-msgid "SMTP Server Port"
-msgstr "Ïîðò íà SMTP ñúðâúðà"
-
-msgid "Use TLS for SMTP Connections"
-msgstr "Èçïîëçâàíå íà TLS çà SMTP êîíåêöèè"
-
-msgid "SMTP Authentication Type"
-msgstr "Òèï íà SMTP àóòåíòèêàöèÿòà"
-
-msgid "POP3 Before SMTP?"
-msgstr "POP3 ïðåäè SMTP?"
-
-msgid "Invert Time"
-msgstr "Èíâåðòèðàíî âðåìå"
-
-msgid "Use Confirmation Flags"
-msgstr "Èçïîëçâàíå íà ïîòâúðæäàâàùè ôëàãîâå"
-
-msgid "Folders Defaults"
-msgstr "Íàñòðîéêè ïî ïîäðàçáèðàíå íà ïàïêèòå"
-
-msgid "Default Folder Prefix"
-msgstr "Ïðåôèêñ ïî ïîäðàçáèðàíå íà ïàïêèòå"
-
-msgid "Show Folder Prefix Option"
-msgstr "Ïîêàçâàíå íà îïöèÿòà çà ïðåôèêñ íà ïàïêà"
-
-msgid "By default, move to trash"
-msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå, ïðåìåñòâàíå â êîø÷åòî"
-
-msgid "By default, move to sent"
-msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå, ïðåìåñòâàíå â èçïðàòåíè"
-
-msgid "By default, save as draft"
-msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå çàïèøè êàòî ÷åðíîâà"
-
-msgid "List Special Folders First"
-msgstr "Ïîêàçâàíå íà ñïåöèàëíèòå ïàïêè ïúðâè"
-
-msgid "Show Special Folders Color"
-msgstr "Ïîêàçâàíå öâåòå íà ñïåöèàëíèòå ïàïêè"
-
-msgid "Auto Expunge"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî èç÷èñòâàíå"
-
-msgid "Default Sub. of INBOX"
-msgstr "Ïîäïàïêà ïî ïîäðàçáèðàíå íà ÂÕÎÄßÙÈ"
-
-msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
-msgstr "Ïîêàçâàíå íà îïöèÿòà 'Ñúäúðæà ïîäïàïêà'"
-
-msgid "Default Unseen Notify"
-msgstr "Ñúîáùåíèå ïî ïîäðàçáèðàíå çà íå ïðåãëåäàíèòå"
-
-msgid "Default Unseen Type"
-msgstr "Òèï ïî ïîäðàçáèðàíå çà íå ïðåãëåäàíèòå"
-
-msgid "Auto Create Special Folders"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñúçäàâàíå íà ñïåöèàëíèòå ïàïêè"
-
-msgid "Default Javascript Adrressbook"
-msgstr "JavaScript àäðåñíà êíèãà ïî ïîäðàçáèðàíå"
-
-msgid "Auto delete folders"
-msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçòðèâàíå íà ïàïêèòå"
-
-msgid "Enable /NoSelect folder fix"
-msgstr "Ïîçâîëÿâàíå / NoSelect folder fix"
-
-msgid "General Options"
-msgstr "Ãëàâíè îïöèè"
-
-msgid "Default Charset"
-msgstr "Íàáîð îò ñèìâîëè ïî ïîäðàçáèðàíå"
-
-msgid "Data Directory"
-msgstr "Äèðåêòîðèÿ çà äàííèòå"
-
-msgid "Temp Directory"
-msgstr "Âðåìåííà äèðåêòîðèÿ"
-
-msgid "Hash Level"
-msgstr "Íèâî íà õåøà"
-
-msgid "Hash Disabled"
-msgstr "Èçêëþ÷åí õåø"
-
-msgid "Moderate"
-msgstr "Óìåðåí"
-
-msgid "Medium"
-msgstr "Ñðåäåí"
-
-msgid "Default Left Size"
-msgstr "Ëÿâ ðàçìåð ïî ïîäðàçáèðàíå"
-
-msgid "Usernames in Lowercase"
-msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèòå èìåíà ñ ìàëêè áóêâè"
-
-msgid "Allow use of priority"
-msgstr "Ïîçâîëè èçïîëçâàíå íà ïðåäèìñòâî"
-
-msgid "Hide SM attributions"
-msgstr "Ñêðèâàíå íà àòðèáóòèòå íà SM"
-
-msgid "Enable use of delivery receipts"
-msgstr "Ðàçðåøàâàíå íà èçïîëçâàíåòî íà ðàçïèñêà çà ïîëó÷àâàíå"
-
-msgid "Allow editing of identities"
-msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ðåäàêòèðàíå íà èäåíòè÷íîñòèòå"
-
-msgid "Allow editing of full name"
-msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ðåäàêòèðàíå íà ïúëíîòî èìå"
-
-msgid "Use server-side sorting"
-msgstr "Èçïîëçâàíå íà ñîðòèðàíå îò ñòðàíà íà ñúðâúðà"
-
-msgid "Use server-side thread sorting"
-msgstr "Èçïîëçâàíå íà íèøêîâî ñîðòèðàíå îò ñòðàíà íà ñúðâúðà"
-
-msgid "Allow server charset search"
-msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà òúðñåíå ñ êîäèðîâêàòà íà ñúðâúðà"
-
-msgid "UID support"
-msgstr "UID ïîääðúæêà"
-
-msgid "PHP session name"
-msgstr "Èìå íà PHP ñåñèÿòà"
-
-msgid "Message of the Day"
-msgstr "Ïèñìî íà äåíÿ"
-
-msgid "Database"
-msgstr "Áàçà äàííè"
-
-msgid "Address book DSN"
-msgstr "DSN íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
-
-msgid "Address book table"
-msgstr "Òàáëèöà íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
-
-msgid "Preferences DSN"
-msgstr "DSN ïðåäïî÷èòàíèÿ"
-
-msgid "Preferences table"
-msgstr "Òàáëèöà íà ïðåäïî÷èòàíèÿòà"
-
-msgid "Preferences username field"
-msgstr "Ïîëå çà ïîòðåáèòåëñêî èìå â íàñòðîéêèòå"
-
-msgid "Preferences key field"
-msgstr "Ïîëå çà êëþ÷ â íàñòðîéêèòå"
-
-msgid "Preferences value field"
-msgstr "Ïîëå çà ñòîéíîñò â íàñòðîéêèòå"
-
-msgid "Themes"
-msgstr "Òåìè"
-
-msgid "Style Sheet URL (css)"
-msgstr "URL íà êàñêàäíèòå ñòèëîâå (css)"
-
-msgid "Default theme"
-msgstr "Òåìà ïî ïîäðàçáèðàíå"
-
-msgid "Use index number of theme"
-msgstr "Èçïîëçâàé èíäåêñíèÿ ðåä íà òåìàòà"
-
-msgid "Configuration Administrator"
-msgstr "Àäìèíèñòðàòîð íà êîíôèãóðàöèÿòà"
-
-msgid "Theme Name"
-msgstr "Èìå íà òåìàòà"
-
-msgid "Theme Path"
-msgstr "Ïúò íà òåìàòà"
-
-msgid "Plugins"
-msgstr "Plugins"
-
-msgid "Change Settings"
-msgstr "Ïðîìÿíà íà íàñòðîéêèòå"
-
-msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
-msgstr "Êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ìîëÿ ïðîâåðåòå config.php."
-
-msgid "Administration"
-msgstr "Àäìèíèñòðèðàíå"
-
-msgid "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration remotely."
-msgstr "Òîçè ìîäóë ïîçâîëÿâà íà àäìèíèñòðàòîðèòå äà óïðàâëÿâàò ãëàâíàòà êîíôèãóðàöèÿ íà SquirrelMail îòäàëå÷åíî."
-
-msgid "Bug Reports:"
-msgstr "Ñâåäåíèÿ çà áúãîâå:"
-
-msgid "Show button in toolbar"
-msgstr "Ïîêàçâàíå íà áóòîí â ëåíòàòà ñ èíñòðóìåíòèòå"
-
-msgid "TODAY"
-msgstr "ÄÍÅÑ"
-
-msgid "Go"
-msgstr "Äàâàé"
-
-msgid "l, F j Y"
-msgstr "l, F j Y"
-
-msgid "ADD"
-msgstr "ÄÎÁÀÂßÍÅ"
-
-msgid "EDIT"
-msgstr "ÐÅÄÀÊÒÈÐÀÍÅ"
-
-msgid "DEL"
-msgstr "ÈÇÒÐÈÂÀÍÅ"
-
-msgid "Start time:"
-msgstr "Íà÷àëíî âðåìå:"
-
-msgid "Length:"
-msgstr "Äúëæèíà:"
-
-msgid "Priority:"
-msgstr "Ïðèîðèòåò:"
-
-msgid "Title:"
-msgstr "Çàãëàâèå"
-
-msgid "Set Event"
-msgstr "Óñòàíîâÿâàíå íà ñúáèòèå"
-
-msgid "Event Has been added!"
-msgstr "Ñúáèòèåòî å äîáàâåíî!"
-
-msgid "Date:"
-msgstr "Äàòà:"
-
-msgid "Time:"
-msgstr "Âðåìå:"
-
-msgid "Day View"
-msgstr "Äíåâåí Ïðåãëåä"
-
-msgid "Do you really want to delete this event?"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîâà ñúáèòèå?"
-
-msgid "Event deleted!"
-msgstr "Ñúáèòèåòî èçòðèòî!"
-
-msgid "Nothing to delete!"
-msgstr "Íÿìà íèùî çà èçòðèâàíå!"
-
-msgid "Update Event"
-msgstr "Îáíîâè ñúáèòèå"
-
-msgid "Do you really want to change this event from:"
-msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ïðîìåíèòå òîâà ñúáèòèå îò:"
-
-msgid "to:"
-msgstr "äî:"
-
-msgid "Event updated!"
-msgstr "Ñúáèòèåòî îáíîâåíî!"
-
-msgid "Month View"
-msgstr "Ìåñå÷åí ïðåãëåä"
-
-msgid "0 min."
-msgstr "0 ìèí."
-
-msgid "15 min."
-msgstr "15 ìèí."
-
-msgid "35 min."
-msgstr "35 ìèí."
-
-msgid "45 min."
-msgstr "45 ìèí."
-
-msgid "1 hr."
-msgstr "1 ÷àñ"
-
-msgid "1.5 hr."
-msgstr "1.5 ÷àñà"
-
-msgid "2 hr."
-msgstr "2 ÷àñà"
-
-msgid "2.5 hr."
-msgstr "2.5 ÷àñà"
-
-msgid "3 hr."
-msgstr "3 ÷àñà"
-
-msgid "3.5 hr."
-msgstr "3.5 ÷àñà"
-
-msgid "4 hr."
-msgstr "4 ÷àñà"
-
-msgid "5 hr."
-msgstr "5 ÷àñà"
-
-msgid "6 hr."
-msgstr "6 ÷àñà"
-
-msgid "Calendar"
-msgstr "Êàëåíäàð"
-
-msgid "Delete & Prev"
-msgstr "Èçòðèâàíå è Ïðåäèøíî"
-
-msgid "Delete & Next"
-msgstr "Èçòðèâàíå è Ñëåäâàùî"
-
-msgid "Move to:"
-msgstr "Ïðåìåñòâàíå â:"
-
-msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
-msgstr "Èçòðèâàíå/Ïðåìåñòâàíå/Íàïðåä áóòîíè:"
-
-msgid "Display at top"
-msgstr "Ïîêàçâàíå â ãîðíàòà ÷àñò"
-
-msgid "with move option"
-msgstr "ñ îïöèÿòà çà ïðåìåñòâàíå"
-
-msgid "Display at bottom"
-msgstr "Ïîêàçâàíå â äîëíàòà ÷àñò"
-
-msgid "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It is a pretty reliable list to scan spam from."
-msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Òîçè ñïèñúê ñúäúðæà ñúðâúðè êîèòî ñà ïðîâåðåíè ñïàì ñúðâúðè. Òîâà å äîñòà ñèãóðåí ñïèñúê çà äà ñå ïðîâåðÿâà çà ñïàì."
-
-msgid "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to be relayed through their system will be banned with this. Another good one to use."
-msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Ñúðâúðèòå êîèòî ñà êîíôèãóðèðàíè (èëè ëîøî êîíôèãóðèðàíè) äà ïîçâîëÿâàò ñïàìà äà ìèíå ïðåç òÿõíàòà ñèñòåìà ùå áúäå áàííàòà ñ òîâà."
-
-msgid "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use their ISP's mail servers to send mail. Spammers typically get a dial-up account and send spam directly from there."
-msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Dial-up ïîòðåáèòåëèòå ÷åñòî ñà ôèëòðèðàíè òúé êàòî èçïîëçâàò ïîùåíñêèòå ñúðâúðè íà ïðîâàéäúðèòå ñè çà èçïðàùàíå íà ïèñìà. Ñïàìåðèòå îáèêíîâåíî âçåìàò dial-up àêàóíò è èçïðàùàò ñïàì äèðåêòíî îò òàì." 
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
-msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ Blackhole çàïèñè."
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
-msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ OpenRelay çàïèñè."
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
-msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ Dial-up çàïèñè."
-
-msgid "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft âðúçêè - Ñïèñúêà íà Osirusoft íà ïðîâåðåíèòå âðúçêè. Èçãëåæäà âêëþ÷âà ñúðâúðè èçïîëçâàíèòå îò abuse@uunet.net àâòîìàòè÷íè îòãîâîðè."
-
-msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Dialups - Dialup ñïàì ñïèñúê íà Osirusofts."
-
-msgid "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Ïîòâúðäåíè èçòî÷íèöè íà ñïàì íà Osirusoft - Ñàéòîâå êîèòî ïðîäúëæèòåëíî ñïàìâàò â ìàíóàëíî ñà äîáàâåíè ñëåä ìíîæåñòâî íîìèíàöèè. Èçïîëçâàé ïðåäïàçëèâî. Èçãëåæäà õâàùà çëîóïîòðåáèòå ñ àâòîìàòè÷íèòå îòãîâîðè íà íÿêîè äîñòàâ÷èöè íà èíòåðíåò."
-
-msgid "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for other mail servers that are not secure."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Smart Hosts - Ñïèñúê íà õîñòîâå êîèòî ñà ñèãóðíè, íî ïðåïðàùàò íà ïîùåíñêè ñúðâúðè êîèòî íå ñà ñèãóðíè."
-
-msgid "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Spamware Developers - Âÿðâà ñå, ÷å òîâà ñà IP äèàïàçîíèòå íà êîìïàíèè êîèòî ñà ïîçíàòè ïðîèçâîäèòåëè íà ñïàì ñîôòóåð. Èçãëåæäà, ÷å õâàùà çëîíàìåðåíèòå àâòîìàòè÷íè îòãîâîðè îò íÿêîè Èíòåðíåò äîñòàâ÷èöè."
-
-msgid "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt users in without confirmation."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - Ñïèñúê íà ñïèñú÷íè ñúðâúðè êîèòî ðåãèñòðèðàò ïîòðåáèòåëèòå áåç ïîòâúðæäåíèå."
-
-msgid "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail.cgi scripts. (planned)."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - Ñïèñúê íà íåñèãóðíèòå formmail.cgi ñêðèïòîâå. (ïëàíèðàíî)"
-
-msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft îòâîðåíè ïðîêñè ñúðâúðè - Ñïèñúê íà îòâîðåíèòå ïðîêñè ñúðâúðè."
-
-msgid "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer false positives than ORBS did though."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - ORDB ñå ðîäè êîãàòî ORBS îòëåòÿ. Èçãëåæäà èìà ïî-ìàëêî ïîãðåøíè ïîëîæèòåëíè ñòðàíè â ñðàâíåíèå ñ ORBS"
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Äèðåêòíè èçòî÷íèöè íà ñïàì."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Dial-up ñïèñúöè - âêëþ÷âà íÿêîè DSL IP-òà."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Ïîäàòåëè íà ãîëåìè ïàêåòè êîèòî íå äàâàò âúçìîæíîñò çà ïîòâúðæäåíèå."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Äðóãè ïîäîáíè ñúðâúðè."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Single Stage ñúðâúðè."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
-msgstr "FREE - Five-Ten-sg.com - Ñúðâúðè êîèòî ïîääúðæàò ñïàì."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
-msgstr "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IP-òà."
-
-msgid "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends you NOT use their service."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Dorkslayers âêëþ÷âàò ñàìî íàèñòèíà ëîøè îòâîðåíèòå âðúçêè èçâúí Ñúåäèíåíèòå Ùàòè çà äà íå áúäàò äàäåíè ïîä ñúä."
-
-msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - SPAMhaus - Ñïèñúê íà äîáðå ïîçíàòèòå ÑÏÀÌ èçòî÷íèöè."
-
-msgid "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - SPAMCOP - Èíòåðåñíî ðåøåíèå êîåòî ëèñòâà ñúðâúðè êîèòî èìàò ìíîãî ãîëÿì ñïàì â ñðàâíåíèå ñúñ çàêîííèÿ ïðîöåíò íà ïèñìàòà (85% èëè ïîâå÷å)."
-
-msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - dev.null.dk - Íÿìàìå ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ çà òîçè ñïèñúê."
-
-msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - visi.com - Relay Stop List. Ìíîãî êîíñåðâàòèâåí Open Relay ñïèñúê."
-
-msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com Open Relays - Ïîðåäíèÿò ñïèñúê íà Open Relays"
-
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com ÑÏÀÌ èçòî÷íèê - Ñïèñúê íà äèðåêòíèòå èçòî÷íèöè íà ÑÏÀÌ."
-
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com ÑÏÀÌ ISP-òà - Ñïèñúê íà äîïóñêàùèòå ÑÏÀÌ ISP-òà."
-
-msgid "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically assigned IPs."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Leadmon DUL - Äðóã ñïèñúê íà Dial-up èëè èíà÷å êàçàíî, íà äèíàìè÷íî ïðèñâîÿâàíèòå IP-òà."
-
-msgid "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM directly from."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Leadmon SPAM èçòî÷íèê - Ñïèñúê íà IP-òàòà îò êîèòî Leadmon.net å ïîëó÷àâàë ñïàì äèðåêòíî."
-
-msgid "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their services."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Ðåêëàìíè ïèñìà èçïðàùàíè íà Leadmon - Ðåêëàìíè ïèñìà êîèòî íå èçèñêâàò ïîòâúðæäåíèå èëè êîèòî ïîçâîëÿâàò ïîçíàòè ñïàìúðè äà ñòàíàò êëèåíòè è äà çëîóïîòðåáÿâàò ñ óñëóãèòå èì."
-
-msgid "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on other active RBLs."
-msgstr "FREE - Leadmon Open Relays - Åäíî ñòåïåííè Open Relays êîèòî íå ñà ïîêàçàíè íà äðóãè àêòèâíè RBL."
-
-msgid "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
-msgstr "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays êîèòî íå ñà â ñïèñúêà íà äðóãè àêòèâíè RBL è êîèòî ïðàùàò ÑÏÀÌ êúì Leadmon.net."
-
-msgid "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed Leadmon.net."
-msgstr "FREE - Leadmon SpamBlock - Ñàéòîâåòå â òîçè ñïèñúê ñà èçïðàùàëè íà Leadmon.net äèðåêòåí ÑÏÀÌ îò IP àäðåñè â òàçè ïîäìðåæà êúäåòî öÿëàòà ìðåæà íÿìà DNS ìàïèíãè. Ïðåäñòàâëÿâà ñïèñúê íà ÁËÎÊÎÂÅ îò IP àäðåñè êîèòî ñà èçïîëçâàíè îò õîðà êîèòî ñà ÑÏÀÌâàëè Leadmon.net."
-
-msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct SPAM Sources."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - Íå å ïîðåäíèÿò ÷åðåí ñïèñúê - È äâåòå ñà Open Ralay è Direct SPAM èçòî÷íèöè."
-
-msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - Íèùî ïîâå÷å îò îùå åäèí ÷åðåí ñïèñúê - Dial-up-è è IP-òà."
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Ïîòâúðäåíè Relays"
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Ïîòâúðäåíè Multi-stage Relays"
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
-msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Íå ïîòâúðäåíè Relays"
-
-msgid "Saved Scan type"
-msgstr "Çàïèñàí òèï íà ñêàíèðàíåòî"
-
-msgid "Message Filtering"
-msgstr "Ôèëòðèðàíå íà ïèñìàòà"
-
-msgid "What to Scan:"
-msgstr "Êàêâî äà ñêàíèðàì:"
-
-msgid "All messages"
-msgstr "Âñè÷êè ïèñìà"
-
-msgid "Only unread messages"
-msgstr "Ñàìî íåïðî÷åòåíèòå ïèñìà"
-
-msgid "Save"
-msgstr "Çàïèñâàíå"
-
-msgid "Match:"
-msgstr "Ñúâïàäåíèå:"
-
-msgid "Header"
-msgstr "Õåäúð"
-
-msgid "Contains:"
-msgstr "Ñúäúðæà"
-
-msgid "Down"
-msgstr "Íàäîëó"
-
-#, c-format
-msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
-msgstr "Àêî <b>%s</b> ñúäúðæà <b>%s</b> òîãîâà ïðåìåñòè êúì <b>%s</b>"
-
-msgid "Message Filters"
-msgstr "Ôèëòðè íà ïèñìàòà"
-
-msgid "Filtering enables messages with different criteria to be automatically filtered into different folders for easier organization."
-msgstr "Ôèëòðèðàíåòî ïîçâîëÿâà ïèñìà ñ ðàçëè÷íè êðèòåðèè äà áúäàò àâòîìàòè÷íî ôèëòðèðàíè â ðàçëè÷íè ïàïêè çà ïî-ëåñíà îðãàíèçàöèÿ."
-
-msgid "SPAM Filters"
-msgstr "ÑÏÀÌ ôèëòðè"
-
-msgid "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
-msgstr "ÑÏÀÌ ôèëòðèòå âè ïîçâîëÿâàò äà èçáèðàòå îò ðàçëè÷íî DNS áàçèðàíè ÷åðíè ñïèñúöè çà äà îòêðèåòå áîêëó÷èâàòà ïîùà âúâ âàøàòà ïàïêà ÂÕÎÄßÙÈ è äà ãî ïðåìåñòèòå êúì äðóãà ïàïêà íàïðèìåð (Êîø÷å)."
-
-msgid "Spam Filtering"
-msgstr "Ôèëòðèðàíå íà ñïàìà"
-
-msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
-msgstr "ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Êàæåòå íà àäìèíèñòðàòîðà ñè äà óñòàíîâè ïðîìåíëèâàòà SpamFilters_YourHop"
-
-msgid "Move spam to:"
-msgstr "Ïðåìåñòè ñïàìà â:"
-
-msgid "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging around."
-msgstr "Ïðåìåñòâàíåòî íà ñïàì äèðåêòîðèÿòà â êîø÷åòî ìîæå äà íå å äîáðà èäåÿ â íà÷àëîòî òúé êàòî ïèñìàòà îò ïðèÿòåëè è ïîùåíñêè ñïèñúöè ìîãàò ñëó÷àéíî äà áúäàò ìàðêèðàíè êàòî ñïàì. Êúì êàêâàòî è ïàïêà äà ãî óñòàíîâèòå, òðÿáâà äà ñòå ñèãóðíè, ÷å ñå èç÷èñòâà ïåðèîäè÷íî, òàêà ÷å äà íÿìàòå ïðåêàëåíî ãîëÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ."
-
-msgid "The more messages you scan, the longer it takes. I would suggest that you scan only new messages. If you make a change to your filters, I would set it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to scan only new messages. That way, your new spam filters will be applied and you'll scan even the spam you read with the new filters."
-msgstr "Êîëêîòî ïîâå÷å ïèñìà ñêàíèðàòå, òîëêîâà ïîâå÷å âðåìå ùå âè îòíåìà òîâà. Áèõ âè ïðåäëîæèë äà ñêàíèðàòå ñàìî íîâèòå ïèñìà. Àêî ïðîìåíèòå íåùî ïî ôèëòðèòå ñè, áèõ ãî óñòàíîâèë äà ñêàíèðà âñè÷êè ïèñìà, ñëåä òîâà ïðåãëåäàéòå ÂÕÎÄßÙÈ, ñëåä òîâà äà ñå âúðíåòå è ãî óñòàíîâåòå òàêà, ÷å äà ñêàíèðà ñàìî íîâèòå ïèñìà. Ïî òîçè íà÷èí íîâèòå âè ñïàì ôèëòðè ùå ñå ïðèëîæàò è âèå ùå ñêàíèðàòå äîðè å ñïàìà êîéòî ñòå ïðî÷åëè ñ íîâèòå ôèëòðè." 
-
-#, c-format
-msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
-msgstr "ÑÏÀÌ å ïðàòåí íà <b>%s</b>"
-
-msgid "[<i>not set yet</i>]"
-msgstr "[<i>âñå îùå íå å óñòàíîâåíî</i>]"
-
-#, c-format
-msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
-msgstr "Ñêàíèðàíåòî çà ÑÏÀÌ å îãðàíè÷åíî äî <b>%s</b>"
-
-msgid "New Messages Only"
-msgstr "Ñàìî íîâèòå ïèñìà"
-
-msgid "All Messages"
-msgstr "Âñè÷êè ïèñìà"
-
-msgid "ON"
-msgstr "Âêëþ÷åíî"
-
-msgid "OFF"
-msgstr "Èçêëþ÷åíî"
-
-msgid " not found."
-msgstr " íå å íàìåðåí"
-
-msgid "Today's Fortune"
-msgstr "Êúñìåòà çà äíåñ"
-
-msgid "Fortunes:"
-msgstr "Êúñìåò:"
-
-msgid "Show fortunes at top of mailbox"
-msgstr "Ïîêàæè êúñìåòèòå â íà÷àëîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
-
-msgid "IMAP server information"
-msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà IMAP ñúðâúðà"
-
-msgid "Run some test IMAP commands, displaying both the command and the result. These tests use the Squirrelmail IMAP commands and your current Squirrelmail configuration. Custom command strings can be used."
-msgstr "Ñòàðòèðà íÿêîëêî òåñòîâè IMAP êîìàäíè, ïîêàçâàéêè êîìàíäàòà è ðåçóëòàòà. Òåçè òåñòîâå èçïîëçâàò IMAP êîìàíäè íà Squirrelmail è âàøàòà òåêóùà êîíôèãóðàöèÿ íà Squirrelmail. Ìîãàò äà áúäàò èçïîëçâàíè îáè÷àéíè êîìíàíäíè íèçîâå."
-
-msgid "Mailinglist"
-msgstr "Ïîùåíñêè ñïèñúê"
-
-#, c-format
-msgid "This will send a message to %s requesting help for this list. You will receive an emailed response at the address below."
-msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà çà ïîìîù çà òîçè ñïèñúê. Âèå ùå ïîëó÷èòå îòãîâîð ïî ïîùàòà íà àäðåñà ïî-äîëó."
-
-#, c-format
-msgid "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to this list. You will be subscribed with the address below."
-msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà äà áúäåòå çàïèñàíè â òîçè ñïèñúê. Ùå áúäåòå çàïèñàíè ñ email àäðåñà ïî-äîëó."
-
-#, c-format
-msgid "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from this list. It will try to unsubscribe the adress below."
-msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà äà áúäåòå îòïèñàíè îò òîçè ñïèñúê. Ùå ñå îïèòà äà îòïèøå àäðåñà ïî-äîëó."
-
-msgid "Send Mail"
-msgstr "Èçïðàùàíå íà ïèñìîòî"
-
-msgid "Post to List"
-msgstr "Èçïðàùàíå äî ñïèñúêà"
-
-msgid "Reply to List"
-msgstr "Îòãîâîðÿíå íà ñïèñúêà"
-
-msgid "List Archives"
-msgstr "Àðõèâè íà ñïèñúêà"
-
-msgid "Contact Listowner"
-msgstr "Ñâúðçâàíå ñúñ ñîáñòâåíèêà íà ñïèñúêà"
-
-msgid "Mailing List"
-msgstr "Ïîùåíñêè ñïèñúê"
-
-msgid "POP3 connect:"
-msgstr "POP3 êîíåêöèÿ"
-
-msgid "No server specified"
-msgstr "Íå å óêàçàí ñúðâúð"
-
-msgid "Error "
-msgstr "Ãðåøêà "
-
-msgid "POP3 noop:"
-msgstr "POP3 noop:"
-
-msgid "No connection to server"
-msgstr "Íÿìà âðúçêà êúì ñúðâúðà"
-
-msgid "POP3 user:"
-msgstr "POP3 ïîòðåáèòåë:"
-
-msgid "no login ID submitted"
-msgstr "íå å âúâåäåíî ID íà ëîãèíà"
-
-msgid "connection not established"
-msgstr "âðúçêàòà íå å óñòàíîâåíà"
-
-msgid "POP3 pass:"
-msgstr "POP3 ïàðîëà:"
-
-msgid "No password submitted"
-msgstr "Íå å âúâåäåíà ïàðîëà"
-
-msgid "authentication failed "
-msgstr "àóòåíòèêàöèÿòà íå óñïÿ"
-
-msgid "POP3 apop:"
-msgstr "POP3 apop"
-
-msgid "No login ID submitted"
-msgstr "Íå å èçïðàòåíî ëîãèí ID"
-
-msgid "No server banner"
-msgstr "Íÿìà ñúðâúðåí áàíåð"
-
-msgid "abort"
-msgstr "îòìÿíà"
-
-msgid "apop authentication failed"
-msgstr "apop àóòåíòèêàöèÿòà íå óñïÿ"
-
-msgid "POP3 login:"
-msgstr "POP3 ëîãèí"
-
-msgid "POP3 top:"
-msgstr "POP3 íà÷àëî:"
-
-msgid "POP3 pop_list:"
-msgstr "POP3 pop_list:"
-
-msgid "Premature end of list"
-msgstr "Ïðåæäåâðåìåíåí êðàé íà ñïèñúêà"
-
-msgid "POP3 get:"
-msgstr "POP3 âçåìà:"
-
-msgid "POP3 last:"
-msgstr "POP3 ïîñëåäåí:"
-
-msgid "POP3 reset:"
-msgstr "POP3 çàíóëåí:"
-
-msgid "POP3 send_cmd:"
-msgstr "POP3 send_cmd:"
-
-msgid "Empty command string"
-msgstr "Ïðàçåí êîìàíäåí ñòðèíã"
-
-msgid "POP3 quit:"
-msgstr "POP3 èçõîä:"
-
-msgid "connection does not exist"
-msgstr "êîíåêöèÿòà íå ñúùåñòâóâà"
-
-msgid "POP3 uidl:"
-msgstr "POP3 uidl:"
-
-msgid "POP3 delete:"
-msgstr "POP3 èçòðèâàíå:"
-
-msgid "No msg number submitted"
-msgstr "Íå å èçïðàòåí áðîÿ íà ïèñìàòà"
-
-msgid "Command failed "
-msgstr "Êîìàíäàòà íå óñïÿ "
-
-msgid "Remote POP server Fetching Mail"
-msgstr "Îòäàëå÷åíèÿ POP ñúðâúð èçòåãëÿ ïèñìàòà"
-
-msgid "Select Server:"
-msgstr "Èçáåðè Ñúðâúð"
-
-msgid "Password for"
-msgstr "Ïàðîëà çà"
-
-msgid "Fetch Mail"
-msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî"
-
-msgid "Fetching from "
-msgstr "Èçòåãëÿíå îò "
-
-msgid "Oops, "
-msgstr "Îïà, "
-
-msgid "Opening IMAP server"
-msgstr "Îòâàðÿíå íà IMAP ñúðâúð"
-
-msgid "Opening POP server"
-msgstr "Îòâàðÿíå íà POP ñúðâúð"
-
-msgid "Login Failed:"
-msgstr "Ëîãâàíåòî íå óñïÿ:"
-
-msgid "Login OK: No new messages"
-msgstr "Ëîãèí OK: Íÿìà íîâè ïèñìà"
-
-msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
-msgstr "Ëîãèí OK: ÂÕÎÄßÙÈ ÏÐÀÇÍÀ"
-
-msgid "Login OK: Inbox contains ["
-msgstr "Ëîãèí OK: Âõîäÿùè ñúäúðæà ["
-
-msgid "] messages"
-msgstr "] ïèñìà"
-
-msgid "Fetching UIDL..."
-msgstr "Èçòåãëÿì UIDL..."
-
-msgid "Server does not support UIDL."
-msgstr "Ñúðâúðà íå ïîääúðæà UIDL."
-
-msgid "Leaving Mail on Server..."
-msgstr "Îñòàâÿì ïîùà íà Ñúðâúðà..."
-
-msgid "Deleting messages from server..."
-msgstr "Èçòðèâàì ïèñìîòî îò ñúðâúðà..."
-
-msgid "Fetching message "
-msgstr "Èçòåãëÿì ïèñìî "
-
-msgid "Server error...Disconnect"
-msgstr "Ñúðâúðíà ãðåøêà...Ïðåêúñâàíå íà âðúçêàòà"
-
-msgid "Reconnect from dead connection"
-msgstr "Ñâúðçâàíå îòíîâî îò ïðåêúñíàòà âðúçêà"
-
-msgid "Saving UIDL"
-msgstr "Çàïèñ íà UIDL"
-
-msgid "Refetching message "
-msgstr "Âçåìàíå íà ñúîáùåíèåòî îòíîâî "
-
-msgid "Error Appending Message!"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðèêðåïâàíåòî íà ïèñìîòî!"
-
-msgid "Closing POP"
-msgstr "Çàòâàðÿíå íà POP"
-
-msgid "Logging out from IMAP"
-msgstr "Èçëèçàíå îò IMAP"
-
-msgid "Message appended to mailbox"
-msgstr "Ïèñìîòî ïðèêðåïåíî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
-
-msgid "Message "
-msgstr "Ïèñìîòî "
-
-msgid " deleted from Remote Server!"
-msgstr " èçòðèòî îò Îòäàëå÷åíèÿ Ñúðâúð"
-
-msgid "Delete failed:"
-msgstr "Èçòðèâàíåòî ñå ïðîâàëè:"
-
-msgid "Remote POP server settings"
-msgstr "Íàñòðîéêè íà îòäàëå÷åíèÿ POP ñúðâúð"
-
-msgid "You should be aware that the encryption used to store your password is not perfectly secure. However, if you are using pop, there is inherently no encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the server can be undone by a hacker reading the source to this file."
-msgstr "Áè òðÿáâàëî äà ñúçíàâàòå, ÷å êðèïòèðàíåòî êîåòî ñå èçïîëçâà çà ñúõðàíÿâàíå íà ïàðîëàòà âè, íå å èäåàëíî ñèãóðíî. Àêî èçïîëçâàòå POP, íÿìà íèêàêâî êðèïòèðàíå. Äîïúëíèòåëíî, êðèïòèðàíåòî êîåòî íèå ïðàâèì çà äà ãî çàïèøåì íà ñúðâúðà, ìîæå äà áúäå ðàçáèòî îò õàêåð êîéòî ìîæå äà ïðî÷åòå ñîðà íà òîçè ôàéë." 
-
-msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
-msgstr "Àêî íå íàïèøåòå ïàðîëà, òÿ ùå âè áúäå èñêàíà êîãàòî èçòåãëÿòå ïîùàòà."
-
-msgid "Encrypt passwords (informative only)"
-msgstr "Êðèïòèðàíå íà ïàðîëè (ñàìî èíôîðìàòèâíî)"
-
-msgid "Add Server"
-msgstr "Äîáàâÿíå íà Ñúðâúð"
-
-msgid "Server:"
-msgstr "Ñúðâúð:"
-
-msgid "Port:"
-msgstr "Ïîðò:"
-
-msgid "Alias:"
-msgstr "Ïñåâäîíèì:"
-
-msgid "Username:"
-msgstr "Ïîòðåáèòåëñêî èìå:"
-
-msgid "Store in Folder:"
-msgstr "Çàïàçâàíå â Ïàïêà:"
-
-msgid "Leave Mail on Server"
-msgstr "Îñòàâèÿíå íà ïîùà íà Ñúðâúðà"
-
-msgid "Check mail during login"
-msgstr "Ïðîâåðÿâàíå íà ïîùàòà ïî âðåìå íà ëîãâàíåòî"
-
-msgid "Check mail during folder refresh"
-msgstr "Ïðîâåðÿâàíå íà ïîùà ïðè ïðåçàðåæäàíåòî íà ïàïêèòå"
-
-msgid "Modify Server"
-msgstr "Ìîäèôèöèðàíå íà ñúðâúð"
-
-msgid "Server Name:"
-msgstr "Èìå íà ñúðâúðà:"
-
-msgid "Modify"
-msgstr "Ìîäèôèöèðàé"
-
-msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr "Íèêîé ñúðâúð íå ñå èçïîëçâà. Îïèòàéòå ñå äà äîáàâèòå."
-
-msgid "Fetching Servers"
-msgstr "Ñâàëÿíå îò Ñúðâúðè"
-
-msgid "Confirm Deletion of a Server"
-msgstr "Ïîòâúðæäàâàíå íà èçòðèâàíåòî íà Ñúðâúðà"
-
-msgid "Selected Server:"
-msgstr "Èçáðàí Ñúðâúð:"
-
-msgid "Confirm delete of selected server?"
-msgstr "Ïîòâúðæäàâàíå íà èçòðèâàíåòî íà èçáðàíèÿ ñúðâúð"
-
-msgid "Confirm Delete"
-msgstr "Ïîòâúðäè èçòðèâàíåòî"
-
-msgid "Mofify a Server"
-msgstr "Ìîäèôèöèðàé Ñúðâúðà"
-
-msgid "Undefined Function"
-msgstr "Íåäåôèíèðàíà ôóíêöèÿ"
-
-msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
-msgstr "Åé! Kàêâî òúðñèø?"
-
-msgid "Fetch"
-msgstr "Èçòåãëÿíå"
-
-msgid "Warning, "
-msgstr "Âíèìàíèå, "
-
-msgid "Mail Fetch Result:"
-msgstr "Ðåçóëòàò îò èçòåãëÿíå íà ïîùàòà"
-
-msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr "Ïðîñòî POP3 èçòåãëÿíå íà ïîùàòà"
-
-msgid "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your account on this server."
-msgstr "Òîâà êîíôèãóðèðà íàñòðîéêèòå çà ñâàëÿíå íà ïîùà îò pop3 ïîùåíñêà êóòèÿ â àêàóíòà âè íà ñúðâúðà"
-
-msgid "Message Details"
-msgstr "Äåòàéëè íà ïèñìîòî"
-
-msgid "Message details"
-msgstr "Äåòàéëè íà ïèñìîòî"
-
-msgid "Close Window"
-msgstr "Çàòâàðÿíå íà ïðîçîðåöà"
-
-msgid "Save Message"
-msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìîòî"
-
-msgid "View Message details"
-msgstr "Ïðåãëåä íà äåòàéëèòå íà ïèñìîòî"
-
-msgid "New Mail Notification"
-msgstr "Èçâåñòèå çà íîâà ïîùà"
-
-msgid "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file to play in the provided file box."
-msgstr "Èçáåðåòå <b>Ïîçâîëè ïðîñâèðâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå</b> çà äà âêëþ÷èòå èçïúëíÿâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå êîãàòî â ïàïêèòå âè èìà íåïðåãëåäàíà ïîùà. Êîãàòî å ïîçâîëåíî ìîæåòå äà óêàæåòå ìåäèåí ôàéë êîéòî äà ñå ïðîñâèðè â ïðåäîñòàâåíàòà ôàéëîâà êóòèÿ."
-
-msgid "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
-msgstr "Îïöèÿòà <b>Ïðîâåðè âñè÷êè ïîëåòà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ</b> ùå ïðîâåðè âñè÷êèòå âè ïàïêè çà íîâà ïîùà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ."
-
-msgid "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
-msgstr "Èçáèðàéêè îïöèÿòà Ïîêàæè ïàäàù ïðîçîðåö ùå âêëþ÷èòå ïîêàçâàíåòî íà ïàäàù ïðîçîðåö êîãàòî èìà íåïðåãëåäàíà ïîùà âúâ ïàïêèòå âè (èçèñêâà JavaScript)."
-
-msgid "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. Recent messages are those that have just recently showed up and have not been \"viewed\" or checked yet. This can prevent being continuously annoyed by sounds or popups for unseen mail."
-msgstr "Èçïîëçâàéòå <b>Ïðîâåðêà íà íîâèòå</b> ñàìî çà äà ïðîâåðèòå çà ïèñìà êîèòî ñà íîâè. Íîâè ïèñìà ñà òåçè êîèòî îùå íå ñòå ïðåãëåäàëè. Òîâà ìîæå äà ïðåäîòâðàòè íåïðåêúñíàòîòî äîñàæäàíå îò çâóöè èëè èçñêà÷àùè ïðîçîðöè çà íåïðåãëåäàíèòå ïèñìà."
-
-msgid "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and only works in IE but you won't see errors with other browsers). This will always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> enabled."
-msgstr "Èçáèðàíåòî íà îïöèÿòà <b>Ïðîìåíè çàãëàâèåòî</b> ùå ïðîìåíè çàãëàâèåòî â íÿêîé áðàóçúðè çà äà âè óâåäîìè, ÷å èìàòå íîâà ïîùà (èçèñêâà JavaScript è ðàáîòè ñàìî ïðè Internet Explorer, íî íå èçäàâà ãðåøêè ïðè äðóãèòå áðàóçúðè). Âèíàãè ùå âè êàçâà àêî èìàòå íîâà ïîùà, äîðè è àêî ñòå ïîçâîëèëè Ïðîâåðêà íà ÑÊÎÐÎØÍÈÒÅ"
-
-msgid "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new mail arrives. Selecting <b>local media</b> will play the file specified in the <b>local media file</b> box to play from the local computer. If no file is specified, the system will use a default from the server."
-msgstr "Èçáåðåòå îò ñïèñúêà íà <b>ñúðâúðíèòå ôàéëîâå</b> ìåäèéíèÿ ôàéë êîéòî äà ñå èçïúëíè êîãàòî ïðèñòèãíå íîâà ïîùà. Èçáèðàíåòî íà ëîêàëíà ìåäèÿ ùå ïðîñâèðè ôàéëúò óêàçàí â ïîëåòî ëîêàëåí ìåäèåí ôàéë îò ëîêàëíèÿ êîìïþòúð. Àêî íå å óêàçàí ôàéë, ñèñòåìàòà ùå èçïîëçâà òîçè ïî ïîäðàçáèðàíå îò ñúðâúðà."
-
-msgid "Enable Media Playing"
-msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ïðîñâèðâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå"
-
-msgid "Check all boxes, not just INBOX"
-msgstr "Ïðîâåðÿâàíå íà âñè÷êè ïîëåòà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ"
-
-msgid "Count only messages that are RECENT"
-msgstr "Áðîé ñàìî íîâèòå ïèñìà êîèòî ñà ÑÊÎÐÎØÍÈ"
-
-msgid "Change title on supported browsers."
-msgstr "Ïðîìåíè çàãëàâèåòî íà ïîääúðæàíèòå áðàóçúðè."
-
-msgid "requires JavaScript to work"
-msgstr "èçèñêâà JavaScript çà äà ðàáîòè"
-
-msgid "Show popup window on new mail"
-msgstr "Ïîêàçâàíå íà ïàäàù ïðîçîðåö ïðè íîâî ïèñìî"
-
-msgid "Select server file:"
-msgstr "Èçáåðåòå ñúðâúðåí ôàéë:"
-
-msgid "(local media)"
-msgstr "(ëîêàëåí ìåäèåí ôàéë)"
-
-msgid "Try"
-msgstr "Îïèòàé"
-
-msgid "Local Media File:"
-msgstr "Ëîêàëåí Ìåäèåí Ôàéë:"
-
-msgid "Current File:"
-msgstr "Òåêóù Ôàéë:"
-
-msgid "New Mail"
-msgstr "Íîâî Ïèñìî:"
-
-msgid "SquirrelMail Notice:"
-msgstr "SquirrelMail èçâåñòèå:"
-
-msgid "You have new mail!"
-msgstr "Èìàòå íîâî ïèñìî!"
-
-msgid "NewMail Options"
-msgstr "Îïöèè çà íîâî ïèñìî"
-
-msgid "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows when new mail arrives."
-msgstr "Òîâà êîíôèãóðèðà íàñòðîéêèòå çà âúçïðîèçâåæäàíå íà çâóê è/èëè ïîêàçâàíå íà ïàäàùè ìåíþòà êîãàòî ïðèñòèãíå íîâî ïèñìî."
-
-msgid "New Mail Notification options saved"
-msgstr "Îïöèèòå çà óâåäîìÿâàíåòî çà íîâî ïèñìî çàïèñàíè"
-
-#, c-format
-msgid "%s New Messages"
-msgstr "%s íîâè ïèñìà"
-
-#, c-format
-msgid "%s New Message"
-msgstr "%s íîâî ïèñìî"
-
-msgid "Test Sound"
-msgstr "Ïðîáà íà çâóêà"
-
-msgid "Loading the sound..."
-msgstr "Çàðåæäàíå íà çâóêà..."
-
-msgid "Sent Subfolders Options"
-msgstr "Îïöèè íà Sent ïîäïàïêèòå"
-
-msgid "Use Sent Subfolders"
-msgstr "Èçïîëçâàé ïîäïàïêèòå íà Sent"
-
-msgid "Monthly"
-msgstr "Ìåñå÷íî"
-
-msgid "Quarterly"
-msgstr "Íà ÷åòèðèìåñå÷èå"
-
-msgid "Yearly"
-msgstr "Ãîäèøíî"
-
-msgid "Base Sent Folder"
-msgstr "Áàçîâà ïàïêà íà èçïðàòåíèòå"
-
-msgid "Report as Spam"
-msgstr "Òîâà å ÑÏÀÌ"
-
-msgid "SpamCop - Spam Reporting"
-msgstr "SpamCop - Ñúîáùàâàíå çà ÑÏÀÌ"
-
-msgid "Help fight the battle against unsolicited email. SpamCop reads the spam email and determines the correct addresses to send complaints to. Quite fast, really smart, and easy to use."
-msgstr "Ïîìîãíåòå â áèòêàòà ïðîòèâ íåæåëàíèòå ïèñìà. SpamCop èç÷èòà ÑÏÀÌ ïèñìî è îòêðèâà èñòèíñêèÿ àäðåñ íà êîéòî äà èçïðàòè îïëàêâàíèÿ. Äîñòà áúðçî, íàèñòèíà óìíî è ëåñíî çà èçïîëçâàíå." 
-
-msgid "SpellChecker Options"
-msgstr "Îïöèè çà ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
-
-msgid "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or choose which languages should be available to you when spell-checking."
-msgstr "Òóê ìîæåòå äà íàñòðîèòå êàê äà ñå ñúõðàíÿâà ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê, äà ãî ðåäàêòèðàòå èëè äà èçáåðåòå êîè åçèöè äà âè áúäàò äîñòúïíè çà ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà."
-
-msgid "Check Spelling"
-msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
-
-msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
-msgstr "Íàçàä êúì ñòðàíèöàòà ñ îïöèèòå íà &quot;SpellChecker&quot;"
-
-msgid "ATTENTION:"
-msgstr "ÂÍÈÌÀÍÈÅ:"
-
-msgid "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start anew. This is also true if you don't remember your old password -- without it, the encrypted data is no longer accessible."
-msgstr "SquirrelSpell íå ìîæå äà äåêðèïòèðà âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê. Òîâà íàé-÷åñòî å ïðåäèçâèêàíî îò ôàêòà, ÷å ñòå ïðîìåíèëè ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà ñè êóòèÿ. Çà äà ïðîäúëæèòå òðÿáâà äà ïðåäîñòàâèòå ñòàðàòà ñè ïàðîëà çà äà ìîæå SquirrelSpell äà äåêðèïòèðà ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê. Òîé ùå áúäå êðèïòèðàí îòíîâî ñ íîâàòà âè ïàðîëà ñëåä òîâà.Àêî íå ñòå êðèïòèðàëè ðå÷íèêà ñè, òî òîé å îáåçîáðàçåí è ïîâå÷å íå å âàëèäåí. Ùå òðÿáâà äà ãî èçòðèåòå è äà ñúçäàäåòå íîâ. Òîâà ìîæå äà íàïðàâèòå è àêî ñòå çàáðàâèëè ñòàðàòà ñè ïàðîëà -- áåç íåÿ êðèïòèðàíèòå äàííè íÿìà äà áúäàò äîñòúïíè."
-
-msgid "Delete my dictionary and start a new one"
-msgstr "Èçòðèé ðå÷íèêà ìè è çàïî÷íè íîâ"
-
-msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
-msgstr "Äåêðèïòèðàé ðå÷íèêà ìè ñúñ ñòàðàòà ìè ïàðîëà:"
-
-msgid "Proceed"
-msgstr "Ïðîäúëæåíèå"
-
-msgid "You must make a choice"
-msgstr "Òðÿáâà äà íàïðàâèòå èçáîð"
-
-msgid "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
-msgstr "Ìîæåòå èëè äà èçòðèåòå ðå÷íèêà ñè èëè äà âúâåäåòå ñòàðàòà ïàðîëà. Íå è äâåòå."
-
-msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
-msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå ëè÷íèÿ ñè ôàéë-ðå÷íèê?"
-
-msgid "Error Decrypting Dictionary"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè äåêðèïòèðàíåòî íà ðå÷íèêà"
-
-msgid "Cute."
-msgstr "Ãîòèíî."
-
-#, c-format
-msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
-msgstr "Îïèòàõ ñå äà ñòàðòèðàì '%s', íî òîé âúðíà:"
-
-msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
-msgstr "SquirrelSpell å êîíôèãóðèðàí íåïðàâèëíî."
-
-msgid "SquirrelSpell Results"
-msgstr "Ðåçóëòàòè îò SquirrelSpell"
-
-msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
-msgstr "Ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà ïðèêëþ÷è. Ïîòâúðæäàâàòå ëè ïðîìåíèòå?"
-
-msgid "No changes were made."
-msgstr "Ïðîìåíè íå ñà íàïðàâåíè."
-
-msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
-msgstr "Çàïèñ íà ëè÷íèÿ ðå÷íèê... Ìîëÿ èç÷àêàéòå."
-
-#, c-format
-msgid "Found %s errors"
-msgstr "%s ãðåøêè îòêðèòè"
-
-msgid "Line with an error:"
-msgstr "Ðåä íà ãðåøêàòà:"
-
-msgid "Error:"
-msgstr "Ãðåøêà:"
-
-msgid "Suggestions:"
-msgstr "Ïðåäïîëîæåíèÿ:"
-
-msgid "Suggestions"
-msgstr "Ïðåäïîëîæåíèÿ:"
-
-msgid "Change to:"
-msgstr "Ïðîìåíÿíå íà:"
-
-msgid "Occurs times:"
-msgstr "Áðîé ïîÿâÿâàíèÿ"
-
-msgid "Change this word"
-msgstr "Ïðîìåíè òàçè äóìà"
-
-msgid "Change"
-msgstr "Ïðîìåíè"
-
-msgid "Change ALL occurances of this word"
-msgstr "Ïðîìåíè ÂÑÈ×ÊÈ ïîÿâÿâàíèÿ íà òàçè äóìà"
-
-msgid "Change All"
-msgstr "Ïðîìåíÿíå íà âñè÷êè"
-
-msgid "Ignore this word"
-msgstr "Ïðåñêà÷àíå íà òàçè äóìà"
-
-msgid "Ignore"
-msgstr "Ïðåñêà÷àíå"
-
-msgid "Ignore ALL occurances this word"
-msgstr "Ïðåñêà÷àíå íà ÂÑÈ×ÊÈ ïîÿâÿâàíèÿ íà òàçè äóìà"
-
-msgid "Ignore All"
-msgstr "Ïðåñêà÷àíå íå âñè÷êè"
-
-msgid "Add this word to your personal dictionary"
-msgstr "Äîáàâÿíå íà äóìàòà â ëè÷íèÿ ðå÷íèê"
-
-msgid "Add to Dic"
-msgstr "Äîáàâÿíå â ðå÷íèêà"
-
-msgid "Close and Commit"
-msgstr "Çàòâàðÿíå è Ïîòâúðæäàâàíå"
-
-msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
-msgstr "Ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà å çàâúðøèëà. Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà çàòâîðèòå è ïîòâúðäèòå ïðîìåíèòå?"
-
-msgid "Close and Cancel"
-msgstr "Çàòâàðÿíå è Îòìÿíà"
-
-msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
-msgstr "Ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà å çàâúðøèëà. Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà çàòâîðèòå è îòêàæåòå ïðîìåíèòå?"
-
-msgid "No errors found"
-msgstr "Ãðåøêè íå ñà îòêðèòè"
-
-msgid "Your personal dictionary was erased."
-msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷èíèê áåøå èçòðèò."
-
-msgid "Dictionary Erased"
-msgstr "Ðå÷íèêà èçòðèò."
-
-msgid "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
-msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷èíèê áåøå èçòðèò. Ìîëÿ çàòâîðåòå ïðîçîðåöà è êëèêíåòå áóòîíà \"Ïðîâåðè ïðàâîïèñà\" îòíîâè çà äà çàïî÷íå ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà îòíîâî."
-
-msgid "Close this Window"
-msgstr "Çàòâàðÿíå íà ïðîçîðåöà"
-
-msgid "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the &quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
-msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê áåøå ïðå-êðèïòèðàí óñïåøíî. Ñåãà ñå âúðnåòå êúì ìåíþòî &quot;Îïöèè íà SpellChecker&quot; è èçáåðåòå îòíîâî."
-
-msgid "Successful Re-encryption"
-msgstr "Óñïåøíî ïðå-êðèïòèðàíå."
-
-msgid "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
-msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê áåøå ïðå-ïðèïòèðàí óñïåøíî. Ìîëÿ èçáåðåòå òîçè ïðîçîðåö è êëèêíåòå áóòîíà \"Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà \" îòíîâî çà äà çàïî÷íå ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà." 
-
-msgid "Dictionary re-encrypted"
-msgstr "Ðå÷íèêà ïðå-êðèïòèðàí"
-
-msgid "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now stored in an <strong>encrypted format</strong>."
-msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê áåøå <strong>êðèïòèðàí</strong> è ñåãà ñå ñúõðàíÿâà â <strong>êðèïòèðàí ôîðìàò</strong>"
-
-msgid "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now stored as <strong>clear text</strong>."
-msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê áåøå <strong>äåêðèïòèðàí</strong> è ñåãà ñå ñúõðàíÿâà êàòî <strong>÷èñò òåêñò</strong>"
-
-msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
-msgstr "Íàñòðîéêè çà êðèïòèðàíå íà ëè÷íèÿ ðå÷íèê"
-
-msgid "Personal Dictionary"
-msgstr "Ëè÷åí ðå÷íèê"
-
-msgid "No words in your personal dictionary."
-msgstr "Íÿìà äóìè â ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê."
-
-msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
-msgstr "Ìîëÿ ïðîâåðåòå âñè÷êè äóìè êîèòî èñêàòå äà èçòðèåòå îò ëè÷íèÿ ñè ðå÷íèê."
-
-#, c-format
-msgid "%s dictionary"
-msgstr "ðå÷íèê %s "
-
-msgid "Delete checked words"
-msgstr "Èçòðèâàíå íà èçáðàíèòå äóìè"
-
-msgid "Edit your Personal Dictionary"
-msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ëè÷íèÿ ðå÷íèê"
-
-msgid "Please make your selection first."
-msgstr "Ìîëÿ, ïúðâî èçáåðåòå."
-
-msgid "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted format. Proceed?"
-msgstr "Òîâà ùå êðèïòèðà ëè÷íèÿò âè ðå÷íèê è ùå ãî çàïèøå â êðèïòèðàí ôîðìàò. Ïðîäúëæåíèå?"
-
-msgid "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text format. Proceed?"
-msgstr "Òîâà ùå äåêðèïòèðà ëè÷íèÿò âè ðå÷íèê è ùå ãî çàïèøå â ÷èñò òåêñòîâ ôîðìàò. Ïðîäúëæåíèå?"
-
-msgid "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</strong> If you forget your password, your personal dictionary will become unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
-msgstr "<p> ìîìåíòà âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê å <strong>êðèïòèðàí</strong>. Òîâà ïîìàãà äà çàùèòèòå ïîâåðèòåëíîñòòà íà èíôîðìàöèÿòà ñè â ñëó÷àé íà êîìïðîìåíòèðàíå íà ñèñòåìàòà çà óåá ïîùà è îò êðàæáà íà ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê. Â ìîìåíòà òîé å êðèïòèðàí ñ ïàðîëàòà êîÿòî èçïîëçâàòå çà äà ïðîâåðèòå ïîùàòà ñè, êîåòî çàòðóäíÿâà âñåêè êîéòî ñå îïèòà äà âèäè êàêâî å çàïèñàíî â ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê.</p> <p><strong>ÂÍÈÌÀÍÈÅ:</strong> ÀÊî çàáðàâèòå ïàðîëàòà ñî, âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê ùå áúäå íåäîñòúïåí, òúé êàòî âå÷å íå ìîæå äà áúäå äåêðèïòèðàí. Àêî ïðîìåíèòå ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà ñè êóòèÿ, SquirrelSpell ùå ÿ ðàçïîçíàå è ùå ïîïèòà çà ñòàðàòà Âè ïàðîëà ñ öåë äà êðèïòèðà îòíîâî ðå÷íèêà ñ íîâèÿ êëþ÷."
-
-msgid "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
-msgstr "Ìîëÿ äåêðèïòèðàé ìîÿò ëè÷åí ðå÷íèê è ãî çàïèøè â ÷èñòî-òåêñòîâ ôîðìàò."
-
-msgid "Change crypto settings"
-msgstr "Ïðîìÿíà íà íàñòðîéêèòå íà êðèïòèðàíåòî"
-
-msgid "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and will have to be created anew. However, if you or your system administrator change your mailbox password but you still have the old password at hand, you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the new value.</p>"
-msgstr "<p> ìîìåíòà âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê å <strong>íåêðèïòèðàí</strong>. Ìîæå äà èñêàòå äà êðèïòèðàòå ëè÷íèÿò ñè ðå÷íèê çà äà çàùèòèòå íåïðèêîñíîâåíîñòòà íà èíôîðìàöèÿòà ñè â ñëó÷àé íà êîìïðîìåíòèðàíå íà ñèñòåìàòà çà óåá ïîùà è îò êðàæáà íà ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê. Êîãàòî ñà êðèïòèðàíè, ñúäúðæàíèåòî íà ôàéëîâåòå èçãëåæäà íå÷åòèìî áåç äà ñå çíàå òî÷íèÿ êëþ÷ (êîéòî å ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà âè êóòèÿ).</p> <strong>ÂÍÈÌÀÍÈÅ:</strong> Àêî ðåøèòå äà êðèïòèðàòå ëè÷íèÿ ñè ðå÷íèê, òðÿáâà äà çàïîìíèòå, ÷å òîé ñå êðèïòèðà íà áàçàòà íà ïàðîëàòà çà ïîùåíñêàòà âè êóòèÿ. Àêî çàáðàâîòå ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà ñè êóòèÿ è àäìèíèñòðàòîðà ÿ ñìåíè, âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê ùå ñòàíå íåèçïîëçâàåì è ùå òðÿáâà äà ñè ñúçäàäåòå íîâ. Àêî âèå èëè âàøèÿò àäìèíèñòðàòîð ïðîìåíè ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà âè êóòèÿ, íî Âèå îùå èìàòå ñòàðàòà ïàðîëà ïîä ðúêà, ùå èìàòå âúçìîæíîñò äà âúâåäåòå ñòàðèÿ êëþ÷, çà äà êðèïòèðàòå ðå÷íèêà ñè îòíîâî ñ íîâàòà ñòîéíîñò.</p>"
-
-msgid "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
-msgstr "Ìîëÿ êðèïòèðàê ëè÷íèÿ ìè ðå÷íèê è ãî çàïèøè â êðèïòèðàí ôîðìàò."
-
-#, c-format
-msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
-msgstr "Èçòðèâàíå íà ñëåäíèòå çàïèñè îò ðå÷íèê <strong>%s</strong>:"
-
-msgid "All done!"
-msgstr "Âñè÷êî å èçïúëíåíî!"
-
-msgid "Personal Dictionary Updated"
-msgstr "Ëè÷íèÿò âè ðå÷íèê è îáíîâåí"
-
-msgid "No changes requested."
-msgstr "Íå ñà çàÿâåíè ïðîìåíè."
-
-msgid "Please wait, communicating with the server..."
-msgstr "Ìîëÿ ïî÷àêàéòå, îñúùåñòâÿâà ñå âðúçêà ñúñ ñúðâúðà..."
-
-msgid "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this message:"
-msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå êîé ðå÷íèê èñêàòå äà èçïîëçâàòå çà ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà íà òîâà ïèñìî:"
-
-msgid "SquirrelSpell Initiating"
-msgstr "SquirrelSpell ñå èíèöèàëèçèðà"
-
-#, c-format
-msgid "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as default dictionary."
-msgstr "Íàñòðîéêèòå íà: <strong>%s</strong> ñà ïîïðàâåíè ñ<strong>%s</strong> êàòî ðå÷íèê ïî ïîäðàçáèðàíå. "
-
-#, c-format
-msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
-msgstr "Èçïîëçâà ñå ðå÷íèê <strong>%s</strong> (ïî ïîäðàçáèðàíå çà ñèñòåìàòà) çà ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà."
-
-msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
-msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿòà íà ìåæäóíàðîäíèòå ðå÷íèöè çà îáíîâåíè"
-
-msgid "Please check any available international dictionaries which you would like to use when spellchecking:"
-msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå âñåêè äîñòúïåí ìåæäóíàðîäåí ðå÷íèê, êîéòî áèõòå æåëàëè äà èçïîëçâàòå ïðè ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà:"
-
-msgid "Make this dictionary my default selection:"
-msgstr "Íàïðàâè òîçè ðå÷íèê ìîÿò èçáîð ïî ïîäðàçáèðàíå:"
-
-msgid "Make these changes"
-msgstr "Íàïðàâè òåçè ïðîìåíè"
-
-msgid "Add International Dictionaries"
-msgstr "Äîáàâÿíå íà ìåæäóíàðîäíè ðå÷íèöè"
-
-msgid "Please choose which options you wish to set up:"
-msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå êîè îïöèè áèõòå èñêàëè äà íàñòðîèòå:"
-
-msgid "Edit your personal dictionary"
-msgstr "Ðåäàêòèðâàíå íà ëè÷íèÿ ðå÷íèê"
-
-msgid "Set up international dictionaries"
-msgstr "Óñòàíîâÿâàíå íà ìåæäóíàðîäíè ðå÷íèöè"
-
-msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
-msgstr "Êðèïòèðà èëè äåêðèïòèðà âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê"
-
-msgid "not available"
-msgstr "íå å äîñòúïíî"
-
-msgid "SquirrelSpell Options Menu"
-msgstr "Ìåíþ ñ îïöèè íà SquirrelSpell"
-
-msgid "Translator"
-msgstr "Ïðåâîäà÷"
-
-msgid "Saved Translation Options"
-msgstr "Îïöèèòå íà ïðåâîäà çàïàçåíè"
-
-msgid "Your server options are as follows:"
-msgstr "Îïöèèòå íà ñúðâúðà ñà êàêòî ñëåäâà:"
-
-msgid "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
-msgstr "13 åçèêîâè äâîéêè, ìàêñèìóì 1000 ñèìâîëà ñå ïðåâåæäàò, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
-
-msgid "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
-msgstr "10 åçèêîâè äâîéêè, ìàêñèìóì 25 êèëîáàéòà ñå ïðåâåæäàò, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
-
-msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
-msgstr "12 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
-
-msgid "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's InterTran"
-msgstr "767 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà Translation Experts's InterTran"
-
-msgid "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
-msgstr "8 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà GPLTrans (áåçïëàòíî, îòâîðåí êîä)"
-
-msgid "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will be located."
-msgstr "Ùå òðÿáâà äà ðåøèòå äàëè èñêàòå äà âè ñå ïîêàçâà ïðîçîðåöà çà ïðåâîäà è êúäå äà áúäå ïîçèöèîíèðàí."
-
-msgid "Select your translator:"
-msgstr "Èçáîð íà ïðåâîäà÷:"
-
-msgid "When reading:"
-msgstr "Ïðè ÷åòåíå:"
-
-msgid "Show translation box"
-msgstr "Ïîêàçâàíå íà ïðîçîðåöà íà ïðåâîäà"
-
-msgid "to the left"
-msgstr "â ëÿâî"
-
-msgid "in the center"
-msgstr "â öåíòúðà"
-
-msgid "to the right"
-msgstr "â äÿñíî"
-
-msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
-msgstr "Ïðåâåäè âúâ ôðåéìîâåòå íà SquirrelMail"
-
-msgid "When composing:"
-msgstr "Ïðè ñúñòàâÿíå:"
-
-msgid "Not yet functional, currently does nothing"
-msgstr "Âñå îùå íå å ôóíêöèîíàëíî, â ìîìåíòà íå ïðàâè íèùî"
-
-msgid "Translation Options"
-msgstr "Îïöèè íà ïðåâîäà"
-
-msgid "Which translator should be used when you get messages in a different language?"
-msgstr "Êîé ïðåâîäà÷ ùå ñå èçïîëçâà êîãàòî ïîëó÷èòå ïèñìî íà äðóã åçèê?"
-
-#, c-format
-msgid "%s to %s"
-msgstr "%s êúì %s"
-
-msgid "English"
-msgstr "Àíãëèéñêè"
-
-msgid "French"
-msgstr "Ôðåíñêè"
-
-msgid "German"
-msgstr "Íåìñêè"
-
-msgid "Italian"
-msgstr "Èòàëèàíñêè"
-
-msgid "Portuguese"
-msgstr "Ïîðòóãàëñêè"
-
-msgid "Spanish"
-msgstr "Èñïàíñêè"
-
-msgid "Russian"
-msgstr "Ðóñêè"
-
-msgid "Translate"
-msgstr "Ïðåâåäè"
-
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "Áðàçèëñêè Ïîðòóãàëñêè"
-
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "Áúëãàðñêè"
-
-msgid "Croatian"
-msgstr "Õúðâàòñêè"
-
-msgid "Czech"
-msgstr "×åøêè"
-
-msgid "Danish"
-msgstr "Äàòñêè"
-
-msgid "Dutch"
-msgstr "Õîëàíäñêè"
-
-msgid "European Spanish"
-msgstr "Åâðîïåéñêè Èñïàíñêè"
-
-msgid "Finnish"
-msgstr "Ôèíëàíäñêè"
-
-msgid "Greek"
-msgstr "Ãðúöêè"
-
-msgid "Hungarian"
-msgstr "Óíãàðñêè"
-
-msgid "Icelandic"
-msgstr "Èñëàíäñêè"
-
-msgid "Japanese"
-msgstr "ßïîíñêè"
-
-msgid "Latin American Spanish"
-msgstr "Ëàòèíî Àìåðèêàíñêè Èñïàíñêè"
-
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Íîðâåæêè"
-
-msgid "Polish"
-msgstr "Ïîëñêè"
-
-msgid "Romanian"
-msgstr "Ðóìúíñêè"
-
-msgid "Serbian"
-msgstr "Ñðúáñêè"
-
-msgid "Slovenian"
-msgstr "Ñëîâåíñêè"
-
-msgid "Swedish"
-msgstr "Øâåäñêè"
-
-msgid "Turkish"
-msgstr "Òóðñêè"
-
-msgid "Welsh"
-msgstr "Óåëñêè"
-
-msgid "Indonesian"
-msgstr "Èíäîíåçèéñêè"
-
-msgid "Latin"
-msgstr "Ëàòèíñêè"
-
-msgid "Delivery error report"
-msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå íà ïèñìîòî"
-
-msgid "Undelivered Message Headers"
-msgstr "Õåäúðè íà íåïðèñòèãíàëîòî ïèñìî"
diff --git a/locale/ca_ES/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo b/locale/ca_ES/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
deleted file mode 100644 (file)
index b196e78..0000000
Binary files a/locale/ca_ES/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and /dev/null differ
diff --git a/locale/ca_ES/LC_MESSAGES/squirrelmail.po b/locale/ca_ES/LC_MESSAGES/squirrelmail.po
deleted file mode 100644 (file)
index 6d684aa..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,3377 +0,0 @@
-# translation of squirrelmail.po to Catalan
-# Catalan Squirrelmail Translation
-# Copyright (c) 1999-2002 The Squirrelmail Development Team
-# Albert Cervera Areny <albertca@jazzfree.com>, 2002.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: squirrelmail\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2002-12-26 20:26GMT\n"
-"Last-Translator: Albert Cervera Areny <albertca@jazzfree.com>\n"
-"Language-Team: Catalan <ca@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Exp $\n"
-"X-Generator: KBabel 1.0\n"
-
-msgid "Delivery error report"
-msgstr "Informe d'errors d'enviament"
-
-msgid "Undelivered Message Headers"
-msgstr "Capçaleres de missatges no enviats"
-
-msgid "(no subject)"
-msgstr "(sense assumpte)"
-
-msgid "Personal address book"
-msgstr "Llibreta d'adreces personal"
-
-#, c-format
-msgid "Database error: %s"
-msgstr "Error en la base de dades: %s"
-
-msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr "La llibreta d'adreces es sols de lectura"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' already exist"
-msgstr "Usuari '%s' ja existeix"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' does not exist"
-msgstr "Usuari '%s' no existeix"
-
-msgid "Global address book"
-msgstr "Llibreta d'adreces global"
-
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "No s'ha trobat el fitxer o el directori"
-
-msgid "Open failed"
-msgstr "Fallida al obrir"
-
-msgid "Can not modify global address book"
-msgstr "No es pot modificar la llibreta d'adreces global"
-
-msgid "Not a file name"
-msgstr "No es un nom de fitxer"
-
-#, fuzzy
-msgid "Write failed"
-msgstr "Fallida al obrir"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unable to update"
-msgstr "Desar"
-
-msgid "Could not lock datafile"
-msgstr "No se pot bloquejar el fitxer de dades"
-
-msgid "Write to addressbook failed"
-msgstr "Error al escriure la llista de contactes"
-
-msgid "Error initializing addressbook database."
-msgstr "Error inicialitzant la base de dades de la llibreta d'adreces."
-
-#, c-format
-msgid "Error opening file %s"
-msgstr "Error obrint el fitxer %s"
-
-msgid "Error initializing global addressbook."
-msgstr "Error inicialitzant la llibreta d'adreces global."
-
-#, c-format
-msgid "Error initializing LDAP server %s:"
-msgstr "Error al posar en marxa el servei LDAP %s:"
-
-msgid "Invalid input data"
-msgstr "Dades entrades invalides"
-
-msgid "Name is missing"
-msgstr "Ha d'especificar el nom"
-
-msgid "E-mail address is missing"
-msgstr "Ha d'especificar una direcció de correu"
-
-msgid "Nickname contains illegal characters"
-msgstr "L'alias conté caràcters no vàlids"
-
-msgid "view"
-msgstr "veure"
-
-msgid "Business Card"
-msgstr "Tarjeta de visita"
-
-msgid "You must be logged in to access this page."
-msgstr "Necessita un nom i una clau d'accés valida per poder accedir."
-
-msgid "Sunday"
-msgstr "Diumenge"
-
-msgid "Monday"
-msgstr "Dilluns"
-
-msgid "Tuesday"
-msgstr "Dimarts"
-
-msgid "Wednesday"
-msgstr "Dimecres"
-
-msgid "Thursday"
-msgstr "Dijous"
-
-msgid "Friday"
-msgstr "Divendres"
-
-msgid "Saturday"
-msgstr "Dissabte"
-
-msgid "January"
-msgstr "Gener"
-
-msgid "February"
-msgstr "Febrer"
-
-msgid "March"
-msgstr "Març"
-
-msgid "April"
-msgstr "Abril"
-
-msgid "May"
-msgstr "Maig"
-
-msgid "June"
-msgstr "Juny"
-
-msgid "July"
-msgstr "Juliol"
-
-msgid "August"
-msgstr "Agost"
-
-msgid "September"
-msgstr "Setembre"
-
-msgid "October"
-msgstr "Octubre"
-
-msgid "November"
-msgstr "Novembre"
-
-msgid "December"
-msgstr "Desembre"
-
-msgid "D, F j, Y g:i a"
-msgstr "D, F j, Y g:i a"
-
-msgid "D, F j, Y G:i"
-msgstr "D, F j, Y G:i"
-
-msgid "g:i a"
-msgstr "g:i a"
-
-msgid "G:i"
-msgstr "G:i"
-
-msgid "D, g:i a"
-msgstr "D, g:i a"
-
-msgid "D, G:i"
-msgstr "D, G:i"
-
-msgid "M j, Y"
-msgstr "M j, Y"
-
-#, c-format
-msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr "Error en la base de dades de preferències (%s). Sortint anormalment."
-
-msgid "Unknown user or password incorrect."
-msgstr "Usuari desconegut o contrasenya incorrecte."
-
-msgid "Click here to try again"
-msgstr "Faci clic aquí per tornar a intentar"
-
-#, c-format
-msgid "Click here to return to %s"
-msgstr "Faci clic aquí per tornar a %s"
-
-#, c-format
-msgid "%s Logo"
-msgstr "Entrar a %s"
-
-#, c-format
-msgid "SquirrelMail version %s"
-msgstr "SquirrelMail versió %s"
-
-msgid "By the SquirrelMail Development Team"
-msgstr "Per l'equip de desenvolupament de SquirrelMail"
-
-msgid "ERROR"
-msgstr "ERROR"
-
-msgid "Go to the login page"
-msgstr "Anar a la pàgina d'entrada"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
-"default preference file."
-msgstr ""
-"El fitxer de preferències, %s, no existeix. Desconnecti's i torni a entrar "
-"per crear un fitxer de preferències per defecte."
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-"Sisplau, contacti amb l'administrador del sistema i informi d'aquest error"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-"Sisplau, contacti amb l'administrador del sistema i informi d'aquest error"
-
-#, c-format
-msgid "Error opening %s"
-msgstr "Error obrint %s"
-
-#, fuzzy
-msgid "Default preference file not found or not readable!"
-msgstr "El fitxer de preferències per defecte no ha estat trobat!"
-
-msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr ""
-"Sisplau, contacti amb l'administrador del sistema i informi d'aquest error"
-
-msgid "Could not create initial preference file!"
-msgstr "No s'ha pogut crear el fitxer de preferències inicial!"
-
-#, c-format
-msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr "%s hauria de poder ser escrit per l'usuari %s"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-"Sisplau, contacti amb l'administrador del sistema i informi d'aquest error"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-"Sisplau, contacti amb l'administrador del sistema i informi d'aquest error"
-
-msgid ""
-"You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
-"(using configure option --with-mbstring)."
-msgstr ""
-
-msgid "ERROR : No available imapstream."
-msgstr ""
-
-msgid "ERROR : Could not complete request."
-msgstr "ERROR: No s'ha pogut completar la comanda."
-
-msgid "Query:"
-msgstr "Petició:"
-
-msgid "Reason Given: "
-msgstr "Motiu donat: "
-
-msgid "ERROR : Bad or malformed request."
-msgstr "ERROR: Comanda mal feta."
-
-msgid "Server responded: "
-msgstr "El servidor ha respost: "
-
-#, c-format
-msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
-msgstr "Error connectant al servidor d'IMAP: %s."
-
-#, c-format
-msgid "Bad request: %s"
-msgstr "Mala comanda: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown error: %s"
-msgstr "Error desconegut: %s"
-
-msgid "Read data:"
-msgstr "Dades llegides:"
-
-#, fuzzy
-msgid "ERROR : Could not append message to"
-msgstr "ERROR: No s'ha pogut completar la comanda."
-
-#, fuzzy
-msgid "Solution: "
-msgstr "Suggeriment:"
-
-msgid ""
-"Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
-"folder."
-msgstr ""
-
-msgid "INBOX"
-msgstr "Bústia d'entrada"
-
-msgid "Unknown response from IMAP server: "
-msgstr "Resposta desconeguda del servidor IMAP: "
-
-msgid "Unknown message number in reply from server: "
-msgstr "Número de missatge desconegut en la resposta del servidor: "
-
-msgid "Unknown Sender"
-msgstr "Remitent desconegut"
-
-msgid "(unknown sender)"
-msgstr "(remitent desconegut)"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unknown date"
-msgstr "Remitent desconegut"
-
-msgid "A"
-msgstr "A"
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
-"to the system administrator."
-msgstr ""
-"Ordenació des del servidor no està suportat pel servidor IMAP.<br>Sisplau "
-"informi d'això a l'administrador del sistema."
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
-"this to the system administrator."
-msgstr ""
-"Ordenació des del servidor no està suportat pel servidor IMAP.<br>Sisplau "
-"informi d'això a l'administrador del sistema."
-
-msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr "AQUESTA CARPETA ES BUIDA"
-
-#, fuzzy
-msgid "Move Selected To"
-msgstr "Moure seleccionats a:"
-
-msgid "Transform Selected Messages"
-msgstr "Canviar els missatges seleccionats"
-
-msgid "Move"
-msgstr "Moure"
-
-msgid "Forward"
-msgstr "Reenviar"
-
-msgid "Expunge"
-msgstr "Netejar"
-
-msgid "mailbox"
-msgstr "bústia"
-
-msgid "Read"
-msgstr "Llegit"
-
-msgid "Unread"
-msgstr "No llegit"
-
-msgid "Delete"
-msgstr "Eliminar"
-
-msgid "Unthread View"
-msgstr "Vista desenllaçada"
-
-msgid "Thread View"
-msgstr "Vista enllaçada"
-
-msgid "To"
-msgstr "A"
-
-msgid "From"
-msgstr "De"
-
-msgid "Date"
-msgstr "Data"
-
-msgid "Subject"
-msgstr "Assumpte"
-
-msgid "Size"
-msgstr "Mida"
-
-msgid "Toggle All"
-msgstr "Seleccionar-los tots"
-
-msgid "Unselect All"
-msgstr "Desseleccionar-los tots"
-
-msgid "Select All"
-msgstr "Seleccionar-los tots"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
-msgstr "Veient missatges: <B>%s</B> al <B>%s</B> (%s en total)"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
-msgstr "Veient missatge: <B>%s</B> (1 en total)"
-
-msgid "Previous"
-msgstr "Anterior"
-
-msgid "Next"
-msgstr "Següent"
-
-msgid "Paginate"
-msgstr "Paginar"
-
-msgid "Show All"
-msgstr "Mostrar-los tots"
-
-msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
-msgstr ""
-
-msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
-"is malformed."
-msgstr ""
-"Error en recuperar el cos: La raó més probable és que el missatge estigui "
-"mal format. Sisplau ajudi'ns a fer futures versions millors enviant aquest "
-"missatge als desenvolupadors!"
-
-msgid "Command:"
-msgstr "Comanda:"
-
-msgid "Response:"
-msgstr "Resposta: "
-
-msgid "Message:"
-msgstr "Missatge:"
-
-msgid "FETCH line:"
-msgstr "FETCH linia:"
-
-msgid "High"
-msgstr "Alta"
-
-msgid "Low"
-msgstr "Baixa"
-
-msgid "Normal"
-msgstr "Normal"
-
-msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr "Desar imatges insegures"
-
-msgid "View Unsafe Images"
-msgstr "Veure imatges insegures"
-
-msgid "download"
-msgstr "descarregar"
-
-#, fuzzy
-msgid "Unknown sender"
-msgstr "Remitent desconegut"
-
-msgid "sec_remove_eng.png"
-msgstr "sed_remove_eng.png"
-
-#, c-format
-msgid "Option Type '%s' Not Found"
-msgstr "L'opció '%s' no ha estat trobada"
-
-msgid "Yes"
-msgstr "Sí"
-
-msgid "No"
-msgstr "No"
-
-msgid "Submit"
-msgstr "Enviar"
-
-msgid "Current Folder"
-msgstr "Carpeta actual"
-
-msgid "Sign Out"
-msgstr "Desconnectar-se"
-
-msgid "Compose"
-msgstr "Redactar"
-
-msgid "Addresses"
-msgstr "Adreces"
-
-msgid "Folders"
-msgstr "Carpetes"
-
-msgid "Options"
-msgstr "Opcions"
-
-msgid "Search"
-msgstr "Cercar"
-
-msgid "Help"
-msgstr "Ajuda"
-
-#, c-format
-msgid "Error creating directory %s."
-msgstr "Error creant el directori %s"
-
-msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr "No s'ha pogut crear l'estructura de directori indexada"
-
-msgid "General Display Options"
-msgstr "Opcions generals de visualització"
-
-msgid "Theme"
-msgstr "Tema"
-
-msgid "Default"
-msgstr "Per defecte"
-
-msgid "Custom Stylesheet"
-msgstr "Stylesheet per defecte"
-
-msgid "Language"
-msgstr "Idioma"
-
-msgid "Use Javascript"
-msgstr "Utilitzar JavaScript"
-
-msgid "Autodetect"
-msgstr "Autodetectar"
-
-msgid "Always"
-msgstr "Sempre"
-
-msgid "Never"
-msgstr "Mai"
-
-msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr "Opcions de visualització de la bústia"
-
-msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr "Numero de missatges a indexar"
-
-msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr "Habilitar l'alternança de colors a les files"
-
-msgid "Enable Page Selector"
-msgstr "Habilitar el seleccionador de pàgina"
-
-msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr "Nombre màxim de pàgines a mostrar"
-
-msgid "Message Display and Composition"
-msgstr "Visualització i redacció de missatges"
-
-msgid "Wrap Incoming Text At"
-msgstr "Desar texts entrants a"
-
-msgid "Size of Editor Window"
-msgstr "Mida de la finestra de l'editor"
-
-msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr "Distribució dels botons redactant"
-
-msgid "Before headers"
-msgstr "Abans de les capçaleres"
-
-msgid "Between headers and message body"
-msgstr "Entre les capçaleres i el cos del missatge"
-
-msgid "After message body"
-msgstr "Després del cos del missatge"
-
-msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr "Format de la llibreta d'adreces"
-
-msgid "Javascript"
-msgstr "JavaScript"
-
-msgid "HTML"
-msgstr "HTML"
-
-msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr "Mostrar versió HTML per defecte"
-
-msgid "Enable Forward as Attachment"
-msgstr ""
-
-#, fuzzy
-msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
-msgstr "Incloure CCs en reenviar missatges"
-
-msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr ""
-"Incloure'm a mi i als destinataris de còpia quan seleccionoRespondre a Tots"
-
-msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr "Mostrar el client de correu"
-
-msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr "Mostrar les imatges adjuntades amb el missatge"
-
-msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
-msgstr "Habilitar el link de la versió per a impressora"
-
-msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr "Netejar la visualització en la versió per a impressora"
-
-#, fuzzy
-msgid "Enable Mail Delivery Notification"
-msgstr "Notificació de missatges no llegits"
-
-#, fuzzy
-msgid "Compose Messages in New Window"
-msgstr "Sempre redactar en una nova finestra"
-
-#, fuzzy
-msgid "Width of Compose Window"
-msgstr "Amplada de la Llista de Carpetes"
-
-#, fuzzy
-msgid "Height of Compose Window"
-msgstr "Alçada de la finestra de redacció"
-
-#, fuzzy
-msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
-msgstr "Afegir la signatura abans del text de resposta o reenviament"
-
-msgid "Enable Sort by of Receive Date"
-msgstr ""
-
-msgid "Enable Thread Sort by References Header"
-msgstr ""
-
-msgid "Special Folder Options"
-msgstr "Opcions especials de carpetes"
-
-msgid "Folder Path"
-msgstr "Ubicació de Carpetes"
-
-msgid "Do not use Trash"
-msgstr "No utilitzar paperera"
-
-msgid "Trash Folder"
-msgstr "Paperera"
-
-msgid "Do not use Sent"
-msgstr "No utilitzar Elements enviats"
-
-msgid "Sent Folder"
-msgstr "Elements enviats"
-
-msgid "Do not use Drafts"
-msgstr "No utilitzar Esborranys"
-
-msgid "Draft Folder"
-msgstr "Carpeta d'Esborranys"
-
-msgid "Folder List Options"
-msgstr "Opcions de la llista de carpetes"
-
-msgid "Location of Folder List"
-msgstr "Localització de la llista de carpetes"
-
-msgid "Left"
-msgstr "Esquerra"
-
-msgid "Right"
-msgstr "Dreta"
-
-msgid "pixels"
-msgstr "pixels"
-
-msgid "Width of Folder List"
-msgstr "Amplada de la Llista de Carpetes"
-
-msgid "Minutes"
-msgstr "Minuts"
-
-msgid "Seconds"
-msgstr "Segons"
-
-msgid "Minute"
-msgstr "Minut"
-
-msgid "Auto Refresh Folder List"
-msgstr "Actualitzar automàticament de la llista de carpetes"
-
-msgid "Enable Unread Message Notification"
-msgstr "Notificació de missatges no llegits"
-
-msgid "No Notification"
-msgstr "No Notificar"
-
-msgid "Only INBOX"
-msgstr "Tant sols carpeta"
-
-msgid "All Folders"
-msgstr "Totes les carpetes"
-
-msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr "Tipus de Notificació de missatges no llegits"
-
-msgid "Only Unseen"
-msgstr "Només no llegits"
-
-msgid "Unseen and Total"
-msgstr "No llegits y total"
-
-msgid "Enable Collapsable Folders"
-msgstr "Habilitar carpetes en cascada"
-
-#, fuzzy
-msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
-msgstr "Notificació de missatges no llegits"
-
-msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr "Mostrar l'hora en el panell de les carpetes"
-
-msgid "No Clock"
-msgstr "Sense hora"
-
-msgid "Hour Format"
-msgstr "Format de l'hora"
-
-msgid "12-hour clock"
-msgstr "12 hores"
-
-msgid "24-hour clock"
-msgstr "24 hores"
-
-msgid "Memory Search"
-msgstr "Cerca en memòria"
-
-msgid "Disabled"
-msgstr "Deshabilitat"
-
-#, fuzzy
-msgid "Folder Selection Options"
-msgstr "Opcions de la llista de carpetes"
-
-#, fuzzy
-msgid "Selection List Style"
-msgstr "Estil del text de resposta"
-
-#, fuzzy
-msgid "Long: "
-msgstr "Durada:"
-
-msgid "Indented: "
-msgstr ""
-
-msgid "Delimited: "
-msgstr ""
-
-msgid "Name and Address Options"
-msgstr "Opcions de nom i adreça"
-
-msgid "Full Name"
-msgstr "Nom complet"
-
-msgid "Email Address"
-msgstr "Adreça de correu"
-
-msgid "Reply To"
-msgstr "Respondre a"
-
-msgid "Signature"
-msgstr "Signatura"
-
-msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr "Edició avançada d'identitats"
-
-msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr "(no té en compta els canvis fets fins ara en aquest formulari)"
-
-msgid "Multiple Identities"
-msgstr "Múltiples identitats"
-
-msgid "Same as server"
-msgstr "La mateixa del servidor"
-
-msgid "Timezone Options"
-msgstr "Opcions de la zona horària"
-
-msgid "Your current timezone"
-msgstr "La seva zona horària actual"
-
-msgid "Reply Citation Options"
-msgstr "Opcions en el text de resposta"
-
-msgid "Reply Citation Style"
-msgstr "Estil del text de resposta"
-
-msgid "No Citation"
-msgstr "Sense text"
-
-msgid "AUTHOR Said"
-msgstr "L'AUTOR va dir"
-
-msgid "Quote Who XML"
-msgstr "Citar qui XML"
-
-msgid "User-Defined"
-msgstr "Definit per l'usuari"
-
-msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr "Inici del text definit per l'usuari"
-
-msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr "Fi del text definit per l'usuari"
-
-msgid "Signature Options"
-msgstr "Opcions sobre la signatura"
-
-msgid "Use Signature"
-msgstr "Utilitzar signatura"
-
-msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr "Precedir la signatura amb una línia amb '-- '"
-
-msgid "Config File Version"
-msgstr "Versió del fitxer de configuració"
-
-msgid "Squirrelmail Version"
-msgstr "SquirrelMail versió"
-
-msgid "PHP Version"
-msgstr "Versió PHP"
-
-msgid "Organization Preferences"
-msgstr "Preferències d'Organització"
-
-msgid "Organization Name"
-msgstr "Nom de l'Organització"
-
-msgid "Organization Logo"
-msgstr "Logotip de l'Organització"
-
-msgid "Organization Logo Width"
-msgstr "Amplada del logo de l'Organització"
-
-msgid "Organization Logo Height"
-msgstr "Alçada del logo de l'Organització"
-
-msgid "Organization Title"
-msgstr "Títol de l'Organització"
-
-msgid "Signout Page"
-msgstr "Pàgina de desconnexió"
-
-msgid "Default Language"
-msgstr "Idioma per defecte"
-
-msgid "Top Frame"
-msgstr "Marc superior"
-
-msgid "Server Settings"
-msgstr "Configuració del servidor"
-
-msgid "Mail Domain"
-msgstr "Domini del correu"
-
-msgid "IMAP Server Address"
-msgstr "Adreça del servidor IMAP"
-
-msgid "IMAP Server Port"
-msgstr "Port del servidor IMAP"
-
-msgid "IMAP Server Type"
-msgstr "Tipus de servidor IMAP"
-
-msgid "Cyrus IMAP server"
-msgstr "Servidor IMAP Cyrus"
-
-msgid "University of Washington's IMAP server"
-msgstr "Servidor IMAP de la Universitat de Washington"
-
-msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
-msgstr "Servidor IMAP de Microsoft Exchange"
-
-msgid "Courier IMAP server"
-msgstr "Servidor IMAP Courier"
-
-msgid "Not one of the above servers"
-msgstr "Cap dels servidors anteriors"
-
-msgid "IMAP Folder Delimiter"
-msgstr "Delimitador de carpetes IMAP"
-
-msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
-msgstr "Utilitzar \"detectar\" per autodetectar."
-
-msgid "Use Sendmail"
-msgstr "Utilitzar Sendmail"
-
-msgid "Sendmail Path"
-msgstr "Ruta de Sendmail"
-
-msgid "SMTP Server Address"
-msgstr "Adreça del servidor SMTP"
-
-msgid "SMTP Server Port"
-msgstr "Port del servidor SMTP"
-
-msgid "Authenticated SMTP"
-msgstr "SMTP amb autenticació"
-
-msgid "Invert Time"
-msgstr "Invertir l'hora"
-
-msgid "Use Confirmation Flags"
-msgstr "Utilitar les opcions de configuració"
-
-msgid "Folders Defaults"
-msgstr "Configuració de les carpetes"
-
-msgid "Default Folder Prefix"
-msgstr "Prefix per defecte de les carpetes"
-
-msgid "Show Folder Prefix Option"
-msgstr "Mostrar l'opció de prefix de carpeta"
-
-msgid "By default, move to trash"
-msgstr "Per defecte, moure a la paperera"
-
-msgid "By default, move to sent"
-msgstr "Per defecte, moure als elements enviats"
-
-msgid "By default, save as draft"
-msgstr "Per defecte, desar com a esborrany"
-
-msgid "List Special Folders First"
-msgstr "Llistar primer les carpetes especials"
-
-msgid "Show Special Folders Color"
-msgstr "Mostrar amb color les carpetes especials"
-
-msgid "Auto Expunge"
-msgstr "Neteja automàtica"
-
-msgid "Default Sub. of INBOX"
-msgstr "Fer sub. d'INBOX per defecte"
-
-msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
-msgstr "Mostrar l'opció 'Conté sub.'"
-
-msgid "Default Unseen Notify"
-msgstr "Notificació per defecte"
-
-msgid "Default Unseen Type"
-msgstr "Tipus de notificació per defecte"
-
-msgid "Auto Create Special Folders"
-msgstr "Crear automàticament carpetes especials"
-
-msgid "Default Javascript Adrressbook"
-msgstr "Llibreta d'adreces amb JavaScript"
-
-msgid "Auto delete folders"
-msgstr "Superessió automàtica de carpetes"
-
-msgid "General Options"
-msgstr "Opcions generals"
-
-msgid "Default Charset"
-msgstr "Joc de caràcters per defecte"
-
-msgid "Data Directory"
-msgstr "Directori de dades"
-
-msgid "Temp Directory"
-msgstr "Directori temporal"
-
-msgid "Hash Level"
-msgstr "Nivell d'indexació"
-
-msgid "Hash Disabled"
-msgstr "Indexació deshabilitada"
-
-msgid "Moderate"
-msgstr "Alt"
-
-msgid "Medium"
-msgstr "Mig"
-
-msgid "Default Left Size"
-msgstr "Mida esquerra per defecte"
-
-msgid "Usernames in Lowercase"
-msgstr "Noms d'usuari en minúscules"
-
-msgid "Allow use of priority"
-msgstr "Permetre l'ús de prioritats"
-
-msgid "Hide SM attributions"
-msgstr "Amagar atributs d'SM?"
-
-msgid "Enable use of delivery receipts"
-msgstr "Habilitar l'ús de rebuts d'enviament"
-
-msgid "Allow editing of identities"
-msgstr "Permetre l'edició d'identitats"
-
-msgid "Allow editing of full name"
-msgstr "Permetre l'edició del nom complet"
-
-msgid "Message of the Day"
-msgstr "Missatge del dia"
-
-msgid "Database"
-msgstr "Base de dades"
-
-msgid "Address book DSN"
-msgstr "DSN de la llibreta d'adreces"
-
-msgid "Address book table"
-msgstr "Taula de la llibreta d'adreces"
-
-msgid "Preferences DSN"
-msgstr "Preferències de DSN"
-
-msgid "Preferences table"
-msgstr "Taula de preferències"
-
-msgid "Preferences username field"
-msgstr "Preferències del camp del nom d'usuari"
-
-msgid "Preferences key field"
-msgstr "Camp clau de preferències"
-
-msgid "Preferences value field"
-msgstr "Preferències del valor del camp"
-
-msgid "Themes"
-msgstr "Temes"
-
-msgid "Style Sheet URL (css)"
-msgstr "URL de l'Style Sheet (css)"
-
-msgid "Configuration Administrator"
-msgstr "Administrador de configuració"
-
-msgid "Theme Name"
-msgstr "Nom del tema"
-
-msgid "Theme Path"
-msgstr "Ruta del tema"
-
-msgid "Plugins"
-msgstr "Endollats"
-
-msgid "Change Settings"
-msgstr "Canviar la configuració"
-
-msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
-msgstr ""
-"El fitxer de configuració no es pot obrir. Sisplau comprovi el fitxer config."
-"php"
-
-msgid "Administration"
-msgstr "Administració"
-
-msgid ""
-"This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
-"remotely."
-msgstr ""
-"Aquest mòdul permet als administradors manejar la configuració principal de "
-"l'Squirrelmail de forma remota."
-
-msgid "Bug Reports:"
-msgstr "Informes d'errors:"
-
-msgid "Show button in toolbar"
-msgstr "Mostrar el butó al la barra d'eines"
-
-msgid "TODAY"
-msgstr "AVUI"
-
-msgid "Go"
-msgstr "Anar"
-
-#, fuzzy
-msgid "l, F j Y"
-msgstr "D, F j, Y G:i"
-
-msgid "ADD"
-msgstr "AFEGIR"
-
-msgid "EDIT"
-msgstr "EDITAR"
-
-msgid "DEL"
-msgstr "ELIMINAR"
-
-msgid "Start time:"
-msgstr "Hora d'inici:"
-
-msgid "Length:"
-msgstr "Durada:"
-
-msgid "Priority:"
-msgstr "Prioritat:"
-
-msgid "Title:"
-msgstr "Títol:"
-
-msgid "Set Event"
-msgstr "Desar esdeveniment"
-
-msgid "Event Has been added!"
-msgstr "L'esdeveniment ha estat afegit!"
-
-msgid "Date:"
-msgstr "Data:"
-
-msgid "Time:"
-msgstr "Hora:"
-
-msgid "Day View"
-msgstr "Vista diaria"
-
-msgid "Do you really want to delete this event?"
-msgstr "Realment vols eliminar aquest esdeveniment?"
-
-msgid "Event deleted!"
-msgstr "Esdeveniment eliminat!"
-
-msgid "Nothing to delete!"
-msgstr "Res a eliminar!"
-
-msgid "Update Event"
-msgstr "Actualitzar esdeveniment"
-
-msgid "Do you really want to change this event from:"
-msgstr "Realment vols modificar aquest event de:"
-
-msgid "to:"
-msgstr "a:"
-
-msgid "Event updated!"
-msgstr "Event actualitzat!"
-
-msgid "Month View"
-msgstr "Vista mensual"
-
-msgid "0 min."
-msgstr "0 min."
-
-msgid "15 min."
-msgstr "15 min."
-
-msgid "35 min."
-msgstr "35 min."
-
-msgid "45 min."
-msgstr "45 min."
-
-msgid "1 hr."
-msgstr "1 hr."
-
-msgid "1.5 hr."
-msgstr "1.5 hr."
-
-msgid "2 hr."
-msgstr "2 hr."
-
-msgid "2.5 hr."
-msgstr "2.5 hr."
-
-msgid "3 hr."
-msgstr "3 hr."
-
-msgid "3.5 hr."
-msgstr "3.5 hr."
-
-msgid "4 hr."
-msgstr "4 hr."
-
-msgid "5 hr."
-msgstr "5 hr."
-
-msgid "6 hr."
-msgstr "6 hr."
-
-msgid "Calendar"
-msgstr "Calendari"
-
-msgid "Delete & Prev"
-msgstr "Eliminar i Anterior"
-
-msgid "Delete & Next"
-msgstr "Eliminar i Següent"
-
-msgid "Move to:"
-msgstr "Moure a:"
-
-msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
-msgstr "Botons Eliminar/Moure/Següent:"
-
-msgid "Display at top"
-msgstr "Mostrar a dalt"
-
-msgid "with move option"
-msgstr "amb l'opció de moure"
-
-msgid "Display at bottom"
-msgstr "Mostrar a baix"
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
-"is a pretty reliable list to scan spam from."
-msgstr ""
-"COMERCIAL - Aquesta llista conté servidors que és comprovat que envien spam "
-"(correu comercial no desitjat). És una llista força fiable des de la qual "
-"comprovar l'spam."
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
-"be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
-"to use."
-msgstr ""
-"COMMERCIAL - Servidors que són configurats (o mal configurats) per permetre "
-"que l'spam s'envii mitjançant els seu sistema els serà negat l'accés amb "
-"això. És una altra bona opcio per utilitzar."
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
-"their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
-"account and send spam directly from there."
-msgstr ""
-"COMMERCIAL - Els usuaris que es connecten mitjançant mòdem sovint són "
-"descartats degut a que haurien d'utilitzar els servidors de correu del seu "
-"proveïdor d'internet per enviar el correu. Aquests tipus de connexions són "
-"sovint utilitzades per enviar spam."
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
-msgstr "COMERCIAL - Entrades de RBL + Blackhole."
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
-msgstr "COMERCIAL - Entrades de RBL + OpenRelay."
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
-msgstr "COMERCIAL - Entrades de RBL + de mòdem"
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
-"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
-msgstr ""
-"LLIURE - Osirusoft Relays - La llista verificada de Osirusofts de servidors "
-"que permeten enviar lliurement. Sembla a ser que també inclou servidors "
-"utilitzats per les auto-respostes de abuse@uunet.net."
-
-msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
-msgstr "LLIURE - Osirusoft Dialups - Llista d'origens d'spam d'Osirusoft"
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
-"have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
-"to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
-"LLIURE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Llocs que envien spam "
-"continuament i han estat afegits manualment despres de múltiples avisos. "
-"Utilitar amb compte.ja que sembla a ser que que utilitzezen respostes "
-"automàtiques d'alguns ISPs."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
-"other mail servers that are not secure."
-msgstr ""
-"LLIURE - Osirusoft Smart Hosts - Llista de hosts que són segurs però "
-"responen per altres servidors de correu que no són segurs."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
-"ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
-"abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr ""
-"LLIURE - Osirusoft Spamware Developers - Es creu que aquests són rangs d'IPs "
-"de companyies que se sap que produeixen software d'spam. Sembla que "
-"intercepten abusos en les respostes d'alguns ISPs."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
-"users in without confirmation."
-msgstr ""
-"LLIURE - Osirusoft Unconfirmed Optin Servers - Llista de servidors que "
-"accepten usuaris sense confirmació."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
-"cgi scripts. (planned)."
-msgstr ""
-"LLIURE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - Llista d'scripts formmail."
-"cgi insegurs (planned)."
-
-msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
-msgstr ""
-"LLIURE - Osirusoft Open Proxy Servers - Llista de servidors proxy lliures."
-
-msgid ""
-"FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
-"false positives than ORBS did though."
-msgstr ""
-"LLISTA - ORDB va neixer quan ORBS va desaparèixer. Sembla a ser que té menys "
-"falsos positius que els que tenia l'ORBS."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
-msgstr "LLIURE - Five-Ten-sg.com - Origens d'SPAM directes."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
-msgstr ""
-"LLIURE - Five-Ten-sg.com - Llistes de connexions per mòdem - inclou algunes "
-"IPs DSL"
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
-msgstr ""
-"LLIURE - Five-Ten-sg.com - Emissors massius que no utilitzen \"opt-in\" "
-"confirmats."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
-msgstr "LLIURE - FIve-Ten-sg.com - Altres servidors no classificats."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
-msgstr "LLIURE - Five-Ten-sg.com - Servidors de fase simple."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
-msgstr "LLIURE - Five-Ten-sg.com - Servidor de suport d'SPAM."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
-msgstr "LLIURE - Five-Ten-sg.com - IP's amb formularis web."
-
-msgid ""
-"FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
-"the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
-"you NOT use their service."
-msgstr ""
-"LLIURE - Dorkslayers sembla a ser que tan sols conté servidors tipus 'open "
-"relay' realment dolents de fora dels EEUU per no ser denunciat. És curios "
-"perquè a la pàgina web recomanen que NO s'utilitzi el seu servei."
-
-msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
-msgstr "LLIURE - SPAMhaus - Una llista d'origens d'SPAM ben coneguts."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
-"have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
-msgstr ""
-"LLIURE, de moment - SPAMCOP - Una solució interessant que llista servidors "
-"que tenen un nivell molt alt d'spam en relació a l'admissible (85% o més)."
-
-msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
-msgstr "LLIURE - dev.null.dk - No tinc informació detallada d'aquesta llista."
-
-msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
-msgstr ""
-"LLIURE - visi.com - Relay Stop List. Llista molt conservadora de servidors "
-"en OpenRelay."
-
-msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
-msgstr "LLIURE - 2mbit.com Open Relays - Una altra llista d'OpenRelays."
-
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
-msgstr "LLIURE - 2mbit.com SPAM Source - Llista d'origens directes d'SPAM."
-
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
-msgstr ""
-"LLIURE - 2mbit.com SPAM ISPs - Llista de proveïdors d'internet SPAM-friendly."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
-"assigned IPs."
-msgstr "LLIURE - Leadmon DUL - Una altra llista d'IPs assignades dinàmicament."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
-"directly from."
-msgstr ""
-"LLIURE - Leadmon SPAM Source - Llista d'IPs de les que Leadmon.net  ha rebut "
-"SPAM directe."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
-"in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
-"services."
-msgstr ""
-"LLIURE - Leadmon Bulk Mailers - Emissors massius que no requereixen \"opt-in"
-"\" confirmat o que han admès com a clients \"spammers\" conneguts i han "
-"deixat abusar dels seus serveis."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs."
-msgstr ""
-"LLIURE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays que no són llistats "
-"en altres RBLs actius."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
-msgstr ""
-"LLIURE - Leadmon Multi stage - Multi-Stage Open Relays que no estan llistats "
-"en altres RBLs actius i que han enviat SPAM a Leadmon.net."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
-"direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
-"mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
-"Leadmon.net."
-msgstr ""
-"LLIURE - Leadmon SpamBlock - Llocs d'aquesta llista han enviat a Leadmon.net "
-"SPAM directe d'IPs de blocs de xarxa on el bloc sencer no té entrades DNS. "
-"És una llista de BLOCS d'IPs que són utilitzades per gent que ha SPAMejat "
-"Leadmon.net."
-
-msgid ""
-"FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
-"SPAM Sources."
-msgstr ""
-"LLIURE, fins ara - Not Just Another Blacklist - Llista d'OpenRelays i "
-"orígens d'SPAM."
-
-msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
-msgstr "LLIURE, fins ara - Not Just Another Blacklist - IPs de mòdems."
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
-msgstr ""
-
-msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
-msgstr ""
-
-msgid "Saved Scan type"
-msgstr "Tipus de filtre desat"
-
-msgid "Message Filtering"
-msgstr "Filtratge de missatges"
-
-msgid "What to Scan:"
-msgstr "Què vol escanejar:"
-
-msgid "All messages"
-msgstr "Tots els missatges"
-
-msgid "Only unread messages"
-msgstr "Només missatges sense llegir"
-
-msgid "Save"
-msgstr "Desar"
-
-msgid "New"
-msgstr "Nou"
-
-msgid "Done"
-msgstr "Fet"
-
-msgid "Match:"
-msgstr "Coincidència:"
-
-msgid "Cc"
-msgstr "Cc"
-
-msgid "To or Cc"
-msgstr "A o Còpia"
-
-msgid "Header"
-msgstr "Capçalera"
-
-msgid "Contains:"
-msgstr "Conté:"
-
-msgid "Edit"
-msgstr "Editar"
-
-msgid "Down"
-msgstr "Avall"
-
-msgid "Up"
-msgstr "Amunt"
-
-#, c-format
-msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
-msgstr "Si <b>%s</b> conté <b>%s</b> llavors moure a <b>%s</b>"
-
-msgid "Message Filters"
-msgstr "Filtres de missatges"
-
-msgid ""
-"Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
-"filtered into different folders for easier organization."
-msgstr ""
-"El filtratge permet desar automàticament els missatges en diferents carpetes "
-"per tal de facilitar la organització."
-
-msgid "SPAM Filters"
-msgstr "Filtres d'SPAM"
-
-msgid ""
-"SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
-"junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
-msgstr ""
-"Els filtres d'SPAM permeten seleccionar diverses llistes negres basades en "
-"el DNS per tal de detectar correu indesitjat en la Carpeta d'entrada i "
-"moure'l a una altra carpeta (com ara la Paperera)."
-
-msgid "Spam Filtering"
-msgstr "Filtratge d'spam"
-
-msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
-msgstr ""
-"ADVERTÈNCIA! Demani al seu administrador que crei la variable "
-"SpamFilters_YourHop"
-
-msgid "Move spam to:"
-msgstr "Moure spam a:"
-
-msgid ""
-"Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
-"messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
-"spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
-"periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
-"around."
-msgstr ""
-"Moure l'spam directament a la paperera pot no ser una bona idea al prinicpi, "
-"ja que missatges d'amics o llistes de correu podrien ser marcats com a spam "
-"per error. Sigui quina sigui la carpeta on l'envii asseguri's que és buidada "
-"periòdicament per tal de no tenir la bústia excessivament gran."
-
-msgid ""
-"The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
-"scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
-"it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
-"scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
-"you'll scan even the spam you read with the new filters."
-msgstr ""
-"Com més missatges escanegi més tardarà. Li suggereixo que tant sols comprovi "
-"els missatges nous. Si fa un canvi als filtres, escanejaria tots els "
-"missatges, llavors mirar la Carpeta d'entrada i llavors tornar i seleccionar "
-"que tant sols escanegi els missatges nous. D'aquesta forma, els nous filtres "
-"d'spam seran aplicats i es comprovarà fins i tot el correu que es pot llegir "
-"amb els nous filtres."
-
-#, c-format
-msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
-msgstr "L'spam és enviat a <b>%s</b>"
-
-msgid "[<i>not set yet</i>]"
-msgstr "[<i>sense seleccionar</i>]"
-
-#, c-format
-msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
-msgstr "La comprovació d'spam està limitat a <b>%s</b>"
-
-msgid "New Messages Only"
-msgstr "Tant sols missatges nous"
-
-msgid "All Messages"
-msgstr "Tots els missatges"
-
-msgid "ON"
-msgstr "Activat"
-
-msgid "OFF"
-msgstr "Desactivat"
-
-msgid "Mailinglist"
-msgstr "Llista de correu"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
-"receive an emailed response at the address below."
-msgstr ""
-"Això enviarà un missatge a %s demanant ajudaper aquesta llista. Rebrà una "
-"resposta per correu a l'adreça de sota."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
-"this list. You will be subscribed with the address below."
-msgstr ""
-"Això enviarà un missatge a %s demanant ser subscrit a aquesta llista. Serà "
-"subscrit amb l'adreça de sota."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
-"this list. It will try to unsubscribe the adress below."
-msgstr ""
-"Això enviarà un missatge a %s demanant deixar de ser subscriptor d'aquesta "
-"llista. Ho intentarà amb l'adreça de sota."
-
-msgid "From:"
-msgstr "De:"
-
-msgid "Send Mail"
-msgstr "Enviar correu"
-
-msgid "Post to List"
-msgstr "Enviar a la llista"
-
-msgid "Reply to List"
-msgstr "Respondre a la llista"
-
-msgid "Subscribe"
-msgstr "Donar-se d'alta"
-
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "Donar-se de baixa"
-
-msgid "List Archives"
-msgstr "Històric de la llista"
-
-msgid "Contact Listowner"
-msgstr "Contactar amb propietari de la llista"
-
-#, fuzzy
-msgid "Mailing List"
-msgstr "Llista de correu:"
-
-msgid "POP3 connect:"
-msgstr "Connexió POP3:"
-
-msgid "No server specified"
-msgstr "No s'ha especificat cap servidor"
-
-msgid "Error "
-msgstr "Error "
-
-msgid "POP3 noop:"
-msgstr "POP3 noop:"
-
-msgid "No connection to server"
-msgstr "Sense connexió amb el servidor"
-
-msgid "POP3 user:"
-msgstr "usuari POP3:"
-
-msgid "no login ID submitted"
-msgstr "no s'ha enviat cap ID d'usuari:"
-
-msgid "connection not established"
-msgstr "no s'ha establert la connexió"
-
-msgid "POP3 pass:"
-msgstr "contrasenya POP3"
-
-msgid "No password submitted"
-msgstr "No s'ha enviat cap contrasenya"
-
-msgid "authentication failed "
-msgstr "la autenticació ha fallat"
-
-msgid "POP3 apop:"
-msgstr "POP3 apop:"
-
-msgid "No login ID submitted"
-msgstr "No s'ha enviat cap ID d'usuari"
-
-msgid "No server banner"
-msgstr "Cap servidor no admès"
-
-msgid "abort"
-msgstr "aturar"
-
-msgid "apop authentication failed"
-msgstr "l'autenticació apop ha fallat"
-
-msgid "POP3 login:"
-msgstr "Usuari POP3:"
-
-msgid "POP3 top:"
-msgstr "Capçalera POP3:"
-
-msgid "POP3 pop_list:"
-msgstr "POP3 pop_list:"
-
-msgid "Premature end of list"
-msgstr "Final de llista prematur"
-
-msgid "POP3 get:"
-msgstr "POP3 get:"
-
-msgid "POP3 last:"
-msgstr "POP3 last:"
-
-msgid "POP3 reset:"
-msgstr "POP3 reset:"
-
-msgid "POP3 send_cmd:"
-msgstr "POP3 send_cmd:"
-
-msgid "Empty command string"
-msgstr "Cadena de comanda buida"
-
-msgid "POP3 quit:"
-msgstr "POP3 quit:"
-
-msgid "connection does not exist"
-msgstr "connexió inexistent"
-
-msgid "POP3 uidl:"
-msgstr "POP3 uidl:"
-
-msgid "POP3 delete:"
-msgstr "POP3 eliminar:"
-
-msgid "No msg number submitted"
-msgstr "No s'ha enviat cap número de missatge"
-
-msgid "Command failed "
-msgstr "Error en l'operació"
-
-msgid "Remote POP server Fetching Mail"
-msgstr "Servidor POP remot baixant correu"
-
-msgid "Select Server:"
-msgstr "Seleccioni un servidor:"
-
-msgid "All"
-msgstr "Tots"
-
-msgid "Password for"
-msgstr "Contrasenya per"
-
-msgid "Fetch Mail"
-msgstr "Baixar Correu"
-
-msgid "Fetching from "
-msgstr "Baixant correu de "
-
-msgid "Oops, "
-msgstr "Ep! "
-
-msgid "Opening IMAP server"
-msgstr "Obrint el servidor IMAP"
-
-msgid "Opening POP server"
-msgstr "Obrint el servidor POP"
-
-msgid "Login Failed:"
-msgstr "L'autenticació ha fallat:"
-
-msgid "Login OK: No new messages"
-msgstr "Autenticació correcta: No hi ha missatges nous"
-
-msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
-msgstr "Autenticació correcta: Carpeta d'entrada BUIDA"
-
-msgid "Login OK: Inbox contains ["
-msgstr "Autenticació correcta: La bústia d'entrada conté ["
-
-msgid "] messages"
-msgstr "] missatges"
-
-msgid "Fetching UIDL..."
-msgstr "Descarregant UIDL..."
-
-msgid "Server does not support UIDL."
-msgstr "El servidor no té suport per UIDL."
-
-msgid "Leaving Mail on Server..."
-msgstr "Deixant el correu al servidor..."
-
-msgid "Deleting messages from server..."
-msgstr "Eliminant els missatges del servidor..."
-
-msgid "Fetching message "
-msgstr "Baixant missatge"
-
-msgid "Server error...Disconnect"
-msgstr ""
-
-msgid "Reconnect from dead connection"
-msgstr ""
-
-msgid "Saving UIDL"
-msgstr "Desant UIDL"
-
-#, fuzzy
-msgid "Refetching message "
-msgstr "Baixant missatge"
-
-msgid "Error Appending Message!"
-msgstr "Error afegint un missatge!"
-
-msgid "Closing POP"
-msgstr "Tancant la connexió POP"
-
-msgid "Logging out from IMAP"
-msgstr "Tancant la connexió IMAP"
-
-msgid "Message appended to mailbox"
-msgstr "Missatge afegint a la bústia"
-
-msgid "Message "
-msgstr "Missatge "
-
-msgid " deleted from Remote Server!"
-msgstr " eliminat del servidor remot!"
-
-msgid "Delete failed:"
-msgstr "L'operació d'esborrat ha fallat:"
-
-msgid "Remote POP server settings"
-msgstr "Configuració del servidor POP remot"
-
-msgid ""
-"You should be aware that the encryption used to store your password is not "
-"perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
-"encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
-"server can be undone by a hacker reading the source to this file."
-msgstr ""
-"Ha de saber que el xifratge utilitzat per desar la seva contrasenya no és "
-"perfectament segura. Malgrat tot, si utilitza pop, no hi ha cap sistema de "
-"xifratge inherent. A més, el xifratge que utilitzem per desar-lo en el "
-"servidor es pot trencar si un hacker llegeix el codi d'aquest fitxer."
-
-msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
-msgstr ""
-"Si deixa la contrasenya buida, se li demanarà quan vulgui baixar el correu."
-
-msgid "Encrypt passwords (informative only)"
-msgstr "Xifrar contrasenyes (només informatiu)"
-
-msgid "Add Server"
-msgstr "Afegir servidor"
-
-msgid "Server:"
-msgstr "Servidor:"
-
-#, fuzzy
-msgid "Port:"
-msgstr "Prioritat:"
-
-msgid "Alias:"
-msgstr "Àlies:"
-
-msgid "Username:"
-msgstr "Nom d'usuari:"
-
-msgid "Password:"
-msgstr "Contrasenya:"
-
-msgid "Store in Folder:"
-msgstr "Desar a la carpeta:"
-
-msgid "Leave Mail on Server"
-msgstr "Deixar el correu al servidor"
-
-msgid "Check mail during login"
-msgstr "Comprovar el correu durant l'autenticació"
-
-msgid "Check mail during folder refresh"
-msgstr "Comprovar el correu quan s'actualitzen les carpetes"
-
-msgid "Modify Server"
-msgstr "Modificar un servidor"
-
-msgid "Server Name:"
-msgstr "Nom del servidor: "
-
-msgid "Modify"
-msgstr "Modificar"
-
-msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr "Cap servidor en ús. Provi d'afegir-ne."
-
-msgid "Fetching Servers"
-msgstr "Servidors POP3"
-
-msgid "Confirm Deletion of a Server"
-msgstr "Confirmar la supressió d'un servidor"
-
-msgid "Selected Server:"
-msgstr "Servidor seleccionat:"
-
-msgid "Confirm delete of selected server?"
-msgstr "Confirmar la supressió del servidor seleccionat?"
-
-msgid "Confirm Delete"
-msgstr "Confirmar supressió"
-
-msgid "Mofify a Server"
-msgstr "Modificar un Servidor"
-
-msgid "Undefined Function"
-msgstr "Funció no definida"
-
-msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
-msgstr "Ep! Què busques?"
-
-msgid "Fetch"
-msgstr "Baixar correu"
-
-msgid "Warning, "
-msgstr "Advertència, "
-
-msgid "Mail Fetch Result:"
-msgstr "Resultat de baixar el correu:"
-
-msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr "Descàrrega simple de correu POP3 "
-
-msgid ""
-"This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
-"account on this server."
-msgstr ""
-"Permet la configuració per baixar el correu des d'una bústia pop3 a  la "
-"compta d'aquest servidor."
-
-msgid "New Mail Notification"
-msgstr "Notificació de correu nou"
-
-msgid ""
-"Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
-"unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
-"to play in the provided file box."
-msgstr ""
-"Seleccioni <b>Habilitar l'execució de mèdia</b> per permetre la reproduccio "
-"un fitxer de mèdia quan hi ha correu sense llegir en les carpetes. Quan és "
-"activat, pot especificar el fitxer de mèdia per reproduir en la llista de "
-"fitxers."
-
-msgid ""
-"The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
-"folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
-msgstr ""
-"L'opció <b>Comprovar totes les bústies, no tan sols la d'entrada</b> "
-"comprovarà TOTES les carpetes cercant correu sense llegir, no tant sols la "
-"d'Entrada, per a la notificació."
-
-msgid ""
-"Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
-"window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
-msgstr ""
-"Seleccionant l'opció <b>Mostrar finestra popup</b> permetrà mostrar una "
-"finestra tipus popup quan hi hagi correu per llegir en les carpetes "
-"(requereix JavaScript)"
-
-msgid ""
-"Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
-"Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
-"been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
-"by sounds or popups for unseen mail."
-msgstr ""
-"Utilitzi <b>Comprovar RECENT</b> per comprovar tant sols els missatges "
-"recents. Els missatges recents són aqueslls que ja s'han notificat i que "
-"encara no han estat llegits. Això evita ser molestat continuament amb sons i "
-"finestres popup per correu sense llegir."
-
-msgid ""
-"Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
-"browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
-"only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
-"always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
-"enabled."
-msgstr ""
-"Seleccionant l'opció <b>Canviar títol</b> canviarà el títol en alguns "
-"navegadors per fer-li saber que té correu nou (requereix JavaScript i tant "
-"sols funciona amb l'IE però no veurà errors amb altres navegadors). Això "
-"sempre el notificarà de que té correu nou, encara que hagi seleccionat "
-"<b>Comprovar RECENT</b>."
-
-msgid ""
-"Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
-"mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
-"the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
-"is specified, the system will use a default from the server."
-msgstr ""
-"Seleccioni del la llista de <b>fitxers del servidor</b> el fitxer mèdia a "
-"reproduir quan arribi correu nou. Seleccionant <b>fitxer local</b> es "
-"reproduirà el fitxer especificat a <b>fitxer de mèdia local</b> per "
-"reproduir des de l'ordinador local. Si no s'especifica cap fitxer, el "
-"sistema n'utilitzarà un per defecte del servidor."
-
-msgid "Enable Media Playing"
-msgstr "Habilitar la reproducció de mèdia"
-
-msgid "Check all boxes, not just INBOX"
-msgstr "Comprovar totes les bústies, no tan sols la d'entrada"
-
-msgid "Count only messages that are RECENT"
-msgstr "Comptar tan sols missatges RECENTS"
-
-msgid "Change title on supported browsers."
-msgstr "Canviar títol en navegadors que ho suportin."
-
-msgid "requires JavaScript to work"
-msgstr "requereix JavaScript per funcionar"
-
-msgid "Show popup window on new mail"
-msgstr "Mostrar finestra popup en arribar correu nou"
-
-msgid "Select server file:"
-msgstr "Seleccioni un fitxer del servidor:"
-
-msgid "(local media)"
-msgstr "(fitxer local)"
-
-msgid "Try"
-msgstr "Provar"
-
-msgid "Local Media File:"
-msgstr "Fitxer de mèdia local:"
-
-msgid "Current File:"
-msgstr "Fitxer actual:"
-
-msgid "New Mail"
-msgstr "Correu nou"
-
-msgid "SquirrelMail Notice:"
-msgstr "Avís d'SquirrelMail:"
-
-msgid "You have new mail!"
-msgstr "Hi ha correu nou"
-
-msgid "Close Window"
-msgstr "Tancar la finestra"
-
-msgid "NewMail Options"
-msgstr "Opcions sobre el correu nou"
-
-msgid ""
-"This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
-"when new mail arrives."
-msgstr ""
-"Això configura les opcions per reproduir sons i/o mostrar finestres popup "
-"quan arriba correu nou."
-
-msgid "New Mail Notification options saved"
-msgstr "Opcions de notificació de correu nou desades"
-
-#, c-format
-msgid "%s New Messages"
-msgstr "%s missatges nous"
-
-#, c-format
-msgid "%s New Message"
-msgstr "%s missatge nou"
-
-msgid "Test Sound"
-msgstr "Prova de so"
-
-msgid "Loading the sound..."
-msgstr "Descarregant el so..."
-
-msgid "Close"
-msgstr "Tancar"
-
-msgid "Sent Subfolders Options"
-msgstr "Opcions de les subcarpetes d'elements enviats"
-
-msgid "Use Sent Subfolders"
-msgstr "Utilitzar subcarpetes pel elements enviats"
-
-msgid "Monthly"
-msgstr "Mensual"
-
-msgid "Quarterly"
-msgstr "Quadrimestral"
-
-msgid "Yearly"
-msgstr "Anual"
-
-msgid "Base Sent Folder"
-msgstr "Carpeta principal d'elements enviats"
-
-msgid "Report as Spam"
-msgstr ""
-
-msgid "SpamCop - Spam Reporting"
-msgstr ""
-
-msgid ""
-"Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam "
-"email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite "
-"fast, really smart, and easy to use."
-msgstr ""
-
-msgid "SpellChecker Options"
-msgstr "Opcions del corrector ortogràfic"
-
-msgid ""
-"Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
-"choose which languages should be available to you when spell-checking."
-msgstr ""
-"Aquí pot decidir com el seu diccionari personal és emmagatzemat, editar-lo o "
-"escollir quins idiomes hauria de tenir disponibles quan utilitza el "
-"corrector ortogràfic."
-
-msgid "Check Spelling"
-msgstr "Comprovar l'ortografia"
-
-msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
-msgstr "Retornar a la pàgina d'opcions del corrector ortogràfic"
-
-msgid "ATTENTION:"
-msgstr "ATENCIÓ:"
-
-msgid ""
-"SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
-"likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
-"to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
-"can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
-"password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
-"got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
-"anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
-"it, the encrypted data is no longer accessible."
-msgstr ""
-"SquirrelSpell ha estat incapaç de desxifrar el seu diccionari personal. Això "
-"és degut segurament a el fet de què vostè ha canviat la contrasenya de la "
-"seva bústia de correu. Per tal de continuar haurà de proporcionar la seva "
-"antiga contrasenya de forma que l'SquirrelSpell pugui desxifrar el seu "
-"diccionari personal. Després serà re-xifrat amb la seva nova contrasenya. "
-"<br>Si no ha xifrat el diccionari, llavors vol dir que ha estat modificat i "
-"ja no és vàlid. Haurà d'eliminar-lo i començar-ne un de nou. Això també "
-"haurà de fer-ho així si no recorda la seva antiga contrasenya - sense ella "
-"les dades xifrades no són accessibles."
-
-msgid "Delete my dictionary and start a new one"
-msgstr "Eliminar el diccionari i començar-ne un de nou"
-
-msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
-msgstr "Desxifrar el diccionari amb la contrasenya antiga:"
-
-msgid "Proceed"
-msgstr "Continuar"
-
-msgid "You must make a choice"
-msgstr "Ha d'escullir una opció"
-
-msgid ""
-"You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
-msgstr ""
-"Pot eliminar el diccionari o escriure la contrasenya antiga. No ambdues "
-"coses."
-
-msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
-msgstr "Això eliminarà el diccionari personal. Continuar?"
-
-msgid "Error Decrypting Dictionary"
-msgstr "Error desxifrant el diccionari"
-
-msgid "Cute."
-msgstr "Astut."
-
-msgid "Translator"
-msgstr "Traductor"
-
-#, fuzzy
-msgid "Saved Translation Options"
-msgstr "Opcions de traducció"
-
-msgid "Your server options are as follows:"
-msgstr "Les opcions del servidor són:"
-
-msgid ""
-"13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
-msgstr ""
-"13 parelles de llengües, màxim de 1000 caràcters traduïts, executant Systran"
-
-msgid ""
-"10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
-msgstr ""
-"10 parelles de llengües, màxim de 25 kilobytes traduïts, executant Systran"
-
-msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
-msgstr "12 parelles de llengües, sense límits coneguts, executant Systran"
-
-msgid ""
-"767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
-"InterTran"
-msgstr ""
-"767 parelles de llengües, sense límits coneguts, executant InterTran de "
-"Translation Experts"
-
-msgid ""
-"8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
-msgstr "8 parelles de llengües,"
-
-msgid ""
-"You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
-"be located."
-msgstr ""
-"Vostè també decideix si vol veure la caixa de la traducció i on estarà "
-"situada."
-
-msgid "Select your translator:"
-msgstr "Seleccioni el seu traductor:"
-
-msgid "When reading:"
-msgstr "Quan llegeixi:"
-
-msgid "Show translation box"
-msgstr "Mostrar la caixa de la traducció"
-
-msgid "to the left"
-msgstr "a l'esquerra"
-
-msgid "in the center"
-msgstr "al centre"
-
-msgid "to the right"
-msgstr "a la dreta"
-
-msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
-msgstr "Traduir en els marcs (frames) de l'SquirrelMail"
-
-msgid "When composing:"
-msgstr "Quan redacti:"
-
-msgid "Not yet functional, currently does nothing"
-msgstr "Encara no és funcional, actualment no fa res"
-
-msgid "Download this as a file"
-msgstr "Descarregar aquest missatge com un fitxer"
-
-msgid "Translation Options"
-msgstr "Opcions de traducció"
-
-msgid ""
-"Which translator should be used when you get messages in a different "
-"language?"
-msgstr ""
-"Quin traductor hauria de ser utilitzat li arribin missatges en un idioma "
-"diferent?"
-
-#, c-format
-msgid "%s to %s"
-msgstr "%s a %s"
-
-msgid "English"
-msgstr "Anglès"
-
-msgid "French"
-msgstr "Francès"
-
-msgid "German"
-msgstr "Alemany"
-
-msgid "Italian"
-msgstr "Italià"
-
-msgid "Portuguese"
-msgstr "Portuguès"
-
-msgid "Spanish"
-msgstr "Espanyol"
-
-msgid "Russian"
-msgstr "Rus"
-
-msgid "Translate"
-msgstr "Traduir"
-
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "Portuguès de Brazil"
-
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "Búlgar"
-
-msgid "Croatian"
-msgstr "Croat"
-
-msgid "Czech"
-msgstr "Xec"
-
-msgid "Danish"
-msgstr "Danès"
-
-msgid "Dutch"
-msgstr "Holandès"
-
-msgid "European Spanish"
-msgstr "Español Europeu"
-
-msgid "Finnish"
-msgstr "Finès"
-
-msgid "Greek"
-msgstr "Grec"
-
-msgid "Hungarian"
-msgstr "Húngar"
-
-msgid "Icelandic"
-msgstr "Islandès"
-
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japonès"
-
-msgid "Latin American Spanish"
-msgstr "Español d'Amèrica Llatina"
-
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Norueg"
-
-msgid "Polish"
-msgstr "Polonès"
-
-msgid "Romanian"
-msgstr "Romanès"
-
-msgid "Serbian"
-msgstr "Serbi"
-
-msgid "Slovenian"
-msgstr "Eslovè"
-
-msgid "Swedish"
-msgstr "Suec"
-
-msgid "Welsh"
-msgstr "Galès"
-
-msgid "Indonesian"
-msgstr "Indonesi"
-
-msgid "Latin"
-msgstr "Llatí"
-
-msgid "Address Book"
-msgstr "Llibreta d'adreces"
-
-msgid "Name"
-msgstr "Nom"
-
-msgid "E-mail"
-msgstr "Correu Electrònic"
-
-msgid "Info"
-msgstr "Informació"
-
-msgid "Source"
-msgstr "Origen"
-
-msgid "Bcc"
-msgstr "Còpia cega"
-
-msgid "Use Addresses"
-msgstr "Utilitzar Adreces"
-
-msgid "Address Book Search"
-msgstr "Cercar a la llibreta d'adreces"
-
-msgid "Search for"
-msgstr "Cercar per"
-
-msgid "in"
-msgstr "a"
-
-msgid "All address books"
-msgstr "Totes les llibretes d'adreces"
-
-msgid "List all"
-msgstr "Llistar tots"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to list addresses from %s"
-msgstr "Impossible llistar direccions des de %s"
-
-msgid "Your search failed with the following error(s)"
-msgstr "La recerca ha fallat amb els següents errors"
-
-msgid "No persons matching your search was found"
-msgstr "No s'ha trobat cap persona amb aquestes dades."
-
-msgid "Return"
-msgstr "Tornar"
-
-msgid "Nickname"
-msgstr "Àlias"
-
-msgid "Must be unique"
-msgstr "Ha de ser únic"
-
-msgid "E-mail address"
-msgstr "Direcció de correu"
-
-msgid "First name"
-msgstr "Nom"
-
-msgid "Last name"
-msgstr "Cognom"
-
-msgid "Additional info"
-msgstr "Informació Addicional"
-
-msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
-msgstr ""
-"No hi ha cap llibreta d'adreces. Posis en contacte amb l'administrador."
-
-msgid "You can only edit one address at the time"
-msgstr "Només pot editar una direcció cada vegada"
-
-msgid "Update address"
-msgstr "Actualitzar adreça"
-
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Error desconegut"
-
-msgid "Add address"
-msgstr "Afegir Direcció"
-
-msgid "Edit selected"
-msgstr "Editar Seleccionats"
-
-msgid "Delete selected"
-msgstr "Esborrar Seleccionats"
-
-#, c-format
-msgid "Add to %s"
-msgstr "Afegir a %s"
-
-msgid "Original Message"
-msgstr "Missatge original"
-
-msgid "Draft Email Saved"
-msgstr "Esborrany desat"
-
-msgid "Could not move/copy file. File not attached"
-msgstr "No es pot moure/copiar el fitxer. Fitxer no adjuntat."
-
-msgid "Draft Saved"
-msgstr "Esborrany desat"
-
-msgid "Your Message has been sent"
-msgstr "El missatge ha estat enviat"
-
-msgid "To:"
-msgstr "A:"
-
-msgid "CC:"
-msgstr "CC:"
-
-msgid "BCC:"
-msgstr "BCC:"
-
-msgid "Subject:"
-msgstr "Assumpte:"
-
-msgid "Send"
-msgstr "Enviar"
-
-msgid "Attach:"
-msgstr "Adjunt:"
-
-msgid "Add"
-msgstr "Afegir"
-
-msgid "Delete selected attachments"
-msgstr "Esborrar Adjunts Seleccionats"
-
-msgid "Priority"
-msgstr "Prioritat"
-
-msgid "Receipt"
-msgstr "Rebut"
-
-#, fuzzy
-msgid "On Read"
-msgstr "En llegir"
-
-msgid "On Delivery"
-msgstr "En enviar"
-
-msgid "Save Draft"
-msgstr "Desar l'esborrany"
-
-msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
-msgstr "No ha completat el camp \"A:\""
-
-msgid "said"
-msgstr "va dir"
-
-msgid "quote"
-msgstr "cita"
-
-msgid "who"
-msgstr "qui"
-
-#, fuzzy
-msgid "Draft folder"
-msgstr "Carpeta d'Esborranys"
-
-msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
-msgstr "Nom de carpeta il·legal - Per favor seleccioni un nom diferent."
-
-msgid "Click here to go back"
-msgstr "Faci clic aquí per tornar"
-
-msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
-msgstr "No ha seleccionat cap carpeta a eliminar. Faci-ho sisplau."
-
-msgid "Delete Folder"
-msgstr "Eliminar Carpeta"
-
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete %s?"
-msgstr "Realment vols eliminar aquest esdeveniment?"
-
-msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr "S'ha donat d'alta correctament!"
-
-msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr "S'ha donat de baixa correctament!"
-
-msgid "Deleted folder successfully!"
-msgstr "La carpeta s'ha esborrat!"
-
-msgid "Created folder successfully!"
-msgstr "Carpeta creada!"
-
-msgid "Renamed successfully!"
-msgstr "S'ha canviat el nom correctament!"
-
-msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
-msgstr ""
-
-msgid "refresh folder list"
-msgstr "actualitzar llista de carpetes"
-
-msgid "Create Folder"
-msgstr "Crear carpeta"
-
-msgid "as a subfolder of"
-msgstr "com subcarpeta de"
-
-msgid "None"
-msgstr "Cap"
-
-msgid "Let this folder contain subfolders"
-msgstr "Permetre a aquesta carpeta que contingui altres carpetes"
-
-msgid "Create"
-msgstr "Crear"
-
-msgid "Rename a Folder"
-msgstr "Canviar nom d'una carpeta"
-
-msgid "Select a folder"
-msgstr "Seleccioni una carpeta"
-
-msgid "Rename"
-msgstr "Canviar nom"
-
-msgid "No folders found"
-msgstr "No s'han trobat carpetes"
-
-msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr "No s'han trobat carpetes per donar-se de baixa!"
-
-msgid "No folders were found to subscribe to!"
-msgstr "No s'han trobat carpetes per donar-se d'alta!"
-
-#, fuzzy
-msgid "Subscribe to:"
-msgstr "Donar-se d'alta"
-
-msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
-msgstr "No ha seleccionat cap carpeta per reanomenar. Faci-ho sisplau."
-
-msgid "Rename a folder"
-msgstr "Canviar nom d'una carpeta"
-
-msgid "New name:"
-msgstr "Nova Carpeta"
-
-msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
-msgstr ""
-
-#, c-format
-msgid ""
-"The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
-"instead."
-msgstr "L'ajut no ha estat traduïda a %s. Aquesta es mostrara en Anglès "
-
-msgid "Some or all of the help documents are not present!"
-msgstr "No s'ha pogut trobar algun o cap dels documents d'ajuda!"
-
-msgid "Table of Contents"
-msgstr "Taula de Continguts"
-
-msgid "Top"
-msgstr "Dalt"
-
-msgid "Viewing an image attachment"
-msgstr "Veure una imatge adjunta"
-
-msgid "View message"
-msgstr "Veure missatge"
-
-#, fuzzy
-msgid "Not available"
-msgstr "no disponible"
-
-msgid "purge"
-msgstr "netejar"
-
-msgid "Last Refresh"
-msgstr "Darrera actualització"
-
-msgid "Save folder tree"
-msgstr ""
-
-msgid "Login"
-msgstr "Entrar"
-
-#, c-format
-msgid "%s Login"
-msgstr "Entrar a %s"
-
-msgid "Name:"
-msgstr "Usuari:"
-
-msgid "No messages were selected."
-msgstr "No hi ha missatges seleccionats."
-
-msgid "Message Highlighting"
-msgstr "Ressaltat de Missatges"
-
-#, fuzzy
-msgid "subject"
-msgstr "Assumpte"
-
-msgid "No highlighting is defined"
-msgstr "No hi ha definit res per ressaltar"
-
-msgid "Identifying name"
-msgstr "Nom per identificar-lo"
-
-msgid "Color"
-msgstr "Color"
-
-msgid "Dark Blue"
-msgstr "Blau Fosc"
-
-msgid "Dark Green"
-msgstr "Verd Fosc"
-
-msgid "Dark Yellow"
-msgstr "Groc Fosc"
-
-msgid "Dark Cyan"
-msgstr "Cyan Fosc"
-
-msgid "Dark Magenta"
-msgstr "Magenta Fosc"
-
-msgid "Light Blue"
-msgstr "Blau brillant"
-
-msgid "Light Green"
-msgstr "Verd brillant"
-
-msgid "Light Yellow"
-msgstr "Groc brillant"
-
-msgid "Light Cyan"
-msgstr "Cyan brillant"
-
-msgid "Light Magenta"
-msgstr "Magenta brillant"
-
-msgid "Dark Gray"
-msgstr "Gris Fosc"
-
-msgid "Medium Gray"
-msgstr "Gris Mig"
-
-msgid "Light Gray"
-msgstr "Gris brillant"
-
-msgid "White"
-msgstr "Blanc"
-
-msgid "Other:"
-msgstr "Un altra:"
-
-msgid "Ex: 63aa7f"
-msgstr "Ex.: 63aa7f"
-
-msgid "Matches"
-msgstr "Coincideix amb"
-
-#, c-format
-msgid "Alternate Identity %d"
-msgstr "Identitat alternativa %d"
-
-msgid "Advanced Identities"
-msgstr "Configuració avançada d'identitats"
-
-msgid "Default Identity"
-msgstr "Identitat per defecte"
-
-msgid "Add a New Identity"
-msgstr "Afegir una nova identitat"
-
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "Direcció de correu"
-
-msgid "Save / Update"
-msgstr "Desar"
-
-msgid "Make Default"
-msgstr "Establir per defecte"
-
-msgid "Move Up"
-msgstr "Moure Amunt"
-
-msgid "Index Order"
-msgstr "Ordre dels índexs"
-
-msgid "Checkbox"
-msgstr "Botó de selecció"
-
-msgid "Flags"
-msgstr "Estat"
-
-msgid ""
-"The index order is the order that the columns are arranged in the message "
-"index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
-"fit your needs."
-msgstr ""
-"L'ordre dels índexs és l'ordre en què les columnes es mostren el la llistade "
-"missatges. Pot afegir, eliminar i moure les columnes per tal de satisferles "
-"seves necessitats."
-
-msgid "up"
-msgstr "amunt"
-
-msgid "down"
-msgstr "avall"
-
-msgid "remove"
-msgstr "eliminar"
-
-msgid "Return to options page"
-msgstr "Retornar a la pàgina d'opcions"
-
-msgid "Personal Information"
-msgstr "Informació Personal"
-
-msgid "Display Preferences"
-msgstr "Preferències de Pantalla"
-
-msgid "Folder Preferences"
-msgstr "Preferències de Carpetes"
-
-msgid "Successfully Saved Options"
-msgstr "La seva informació personal s'ha actualitzat correctament!"
-
-msgid "Refresh Folder List"
-msgstr "Actualitzar la llista de carpetes"
-
-msgid "Refresh Page"
-msgstr "Actualitzar la pàgina"
-
-msgid ""
-"This contains personal information about yourself such as your name, your "
-"email address, etc."
-msgstr ""
-"Això conté informació personal com el seu nom d'usuari, direcció de correu, "
-"etc. Tambè permet crear la signatura que volem que apareguin En els nostres "
-"e-mail's"
-
-msgid ""
-"You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
-"you, such as the colors, the language, and other settings."
-msgstr ""
-"Vostè por canviar la forma de veure SquirrelMail y la forma en que la "
-"informació serà mostrada, com l'idioma, colors, etc. ..."
-
-msgid ""
-"Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
-"colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
-"messages are from, especially for mailing lists."
-msgstr ""
-"Basat en els criteris predefinits, els missatges entrants poden ser mostrats "
-"amb diferents colors de fons a la llista de missatges. Per ajudar-lo a "
-"distingir fàcilment de qui ve (especialment per les llistes de correu)"
-
-msgid ""
-"These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
-msgstr ""
-"Opcions de com les seves carpetes seran mostrades i utilitzades. Totes "
-"aquestes opcions serviran per la paperera, la carpeta Send i com volem que "
-"es notifiquin els missatges no llegits."
-
-msgid ""
-"The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
-"headers in any order you want."
-msgstr ""
-"L'ordre de l'índex de missatges es pot configurar per tal de contenir les "
-"capçaleres en l'ordre que desitjat."
-
-msgid "Message not printable"
-msgstr "El missatge no es pot imprimir"
-
-msgid "Printer Friendly"
-msgstr "Versió per impressora"
-
-msgid "CC"
-msgstr "CC"
-
-msgid "Print"
-msgstr "Imprimir"
-
-msgid "View Printable Version"
-msgstr "Veure la versió per impressora"
-
-msgid "Read:"
-msgstr "Llegit:"
-
-msgid "Your message"
-msgstr "El seu missatge"
-
-msgid "Sent:"
-msgstr "Enviat:"
-
-#, c-format
-msgid "Was displayed on %s"
-msgstr "Ha estat visualitzat el %s"
-
-msgid "less"
-msgstr "menys"
-
-msgid "more"
-msgstr "més"
-
-msgid "Mailer"
-msgstr "Client de correu"
-
-msgid "Read receipt"
-msgstr "Rebut de lectura"
-
-msgid "send"
-msgstr "enviar"
-
-msgid "requested"
-msgstr "demanat"
-
-msgid ""
-"The message sender has requested a response to indicate that you have read "
-"this message. Would you like to send a receipt?"
-msgstr ""
-"El remitent del missatge ha demanat una resposta per indicar que ha llegit "
-"aquest missatge. Vol enviar aquest rebut?"
-
-msgid "Send read receipt now"
-msgstr "Enviar rebut de lectura ara"
-
-#, fuzzy
-msgid "Search results"
-msgstr "Resultats de la cerca"
-
-msgid "Message List"
-msgstr "Llista de missatges"
-
-msgid "Resume Draft"
-msgstr "Continuar esborrany"
-
-msgid "Edit Message as New"
-msgstr "Editar el missatge com a nou"
-
-#, fuzzy
-msgid "View Message"
-msgstr "Veure missatge"
-
-#, fuzzy
-msgid "Forward as Attachment"
-msgstr "Fitxers adjunts:"
-
-msgid "Reply"
-msgstr "Respondre"
-
-msgid "Reply All"
-msgstr "Respondre a tots"
-
-msgid "View Full Header"
-msgstr "Veure capçalera completa"
-
-msgid "Attachments"
-msgstr "Fitxers adjunts:"
-
-msgid "Folder:"
-msgstr "Carpeta:"
-
-msgid "edit"
-msgstr "editar"
-
-msgid "search"
-msgstr "cercar"
-
-msgid "delete"
-msgstr "eliminar"
-
-msgid "Recent Searches"
-msgstr "Cerques recents"
-
-msgid "save"
-msgstr "desar"
-
-msgid "forget"
-msgstr "oblidar"
-
-msgid "Current Search"
-msgstr "Cerca actual"
-
-msgid "Body"
-msgstr "Cos"
-
-msgid "Everywhere"
-msgstr "Tots"
-
-msgid "Search Results"
-msgstr "Resultats de la cerca"
-
-msgid "No Messages Found"
-msgstr "No s'han trobat missatges."
-
-msgid "You have been successfully signed out."
-msgstr "Vostè s'ha desconnectat correctament."
-
-msgid "Click here to log back in."
-msgstr "Faci clic aquí per tornar a entrar"
-
-msgid "Viewing a Business Card"
-msgstr "Veure tarjeta de visita"
-
-msgid "Title"
-msgstr "Títol"
-
-msgid "Email"
-msgstr "Correu Electrònic"
-
-msgid "Web Page"
-msgstr "Pàgina web"
-
-msgid "Organization / Department"
-msgstr "Organització / Departament"
-
-msgid "Address"
-msgstr "Adreça"
-
-msgid "Work Phone"
-msgstr "Telèfon de la feina"
-
-msgid "Home Phone"
-msgstr "Telèfon de casa"
-
-msgid "Cellular Phone"
-msgstr "Telèfon mòbil"
-
-msgid "Fax"
-msgstr "Fax"
-
-msgid "Note"
-msgstr "Nota"
-
-msgid "Add to Addressbook"
-msgstr "Afegir a la llibreta d'adreces"
-
-msgid "Title & Org. / Dept."
-msgstr "Títol i Org. / Dep."
-
-msgid "Viewing Full Header"
-msgstr "Veure la capçalera completa"
-
-msgid "Viewing a text attachment"
-msgstr "Veure un text adjuntat"
-
-#~ msgid "Viewing a message attachment"
-#~ msgstr "Veure un fitxer adjunt"
-
-#~ msgid "Cc:"
-#~ msgstr "Cc:"
-
-#~ msgid "Bcc:"
-#~ msgstr "Còpia cega:"
-
-#~ msgid "<No subject>"
-#~ msgstr "(sense assumpte)"
-
-#~ msgid "Enable request/confirm reading"
-#~ msgstr "Habilitar la petició de confirmació en lectura"
-
-#~ msgid "Use receive date for sort"
-#~ msgstr "Utilitzar la data de recepció per ordenar"
-
-#~ msgid "Use References header for thread sort"
-#~ msgstr "Utilitzar les Referències de la capçalera per enllaçar"
-
-#~ msgid "There was an error contacting the mail server."
-#~ msgstr "S'ha produït un error contactant amb el servidor de correu."
-
-#~ msgid "Contact your administrator for help."
-#~ msgstr "Contacti el seu administrador per ajuda."
-
-#~ msgid "No Messages found"
-#~ msgstr "No s'han trobat missatges"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please contact your system administrator and report the following error:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sisplau, contacti amb l'administrador del sitema i informi del següent "
-#~ "error:"
-
-#~ msgid "No To Address"
-#~ msgstr "Cap destinatari."
-
-#~ msgid "Found"
-#~ msgstr "Trobat"
-
-#~ msgid "messages"
-#~ msgstr "missatges"
-
-#~ msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
-#~ msgstr "Error descodificant l'estructura MIME. Informi d'aquest error!"
-
-#~ msgid "Submit message"
-#~ msgstr "Enviar missatge"
-
-#~ msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
-#~ msgstr "He intentat executar '%s', però ha retornat:"
-
-#~ msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
-#~ msgstr "L'SquirrelSpell està mal configurat."
-
-#~ msgid "SquirrelSpell Results"
-#~ msgstr "Resultats de l'SquirrelSpell"
-
-#~ msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
-#~ msgstr "Correcció ortogràfica completada. Aplicar els canvis?"
-
-#~ msgid "No changes were made."
-#~ msgstr "No s'han fet canvis."
-
-#~ msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
-#~ msgstr "Desant el diccionari personal... Esperi's sisplau."
-
-#~ msgid "Found %s errors"
-#~ msgstr "S'han trobat %s errors"
-
-#~ msgid "Line with an error:"
-#~ msgstr "Línia amb un error:"
-
-#~ msgid "Error:"
-#~ msgstr "Error:"
-
-#~ msgid "Suggestions"
-#~ msgstr "Suggeriments"
-
-#~ msgid "Change to:"
-#~ msgstr "Canviar a:"
-
-#~ msgid "Occurs times:"
-#~ msgstr "Nombre d'aparicions:"
-
-#~ msgid "Change this word"
-#~ msgstr "Canviar aquesta paraula"
-
-#~ msgid "Change"
-#~ msgstr "Canviar"
-
-#~ msgid "Change ALL occurances of this word"
-#~ msgstr "Canviar TOTES les aparicions d'aquesta paraula"
-
-#~ msgid "Change All"
-#~ msgstr "Canviar-ho Tot"
-
-#~ msgid "Ignore this word"
-#~ msgstr "Ignorar aquesta paraula"
-
-#~ msgid "Ignore"
-#~ msgstr "Ignorar"
-
-#~ msgid "Ignore ALL occurances this word"
-#~ msgstr "Ignorar TOTES les aparicions d'aquesta paraula"
-
-#~ msgid "Ignore All"
-#~ msgstr "Ignorar-les totes"
-
-#~ msgid "Add this word to your personal dictionary"
-#~ msgstr "Afegir aquesta paraula al diccionari personal"
-
-#~ msgid "Add to Dic"
-#~ msgstr "Affegir al Dic"
-
-#~ msgid "Close and Commit"
-#~ msgstr "Tancar i acceptar"
-
-#~ msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
-#~ msgstr ""
-#~ "La correció ortogràfica no ha finalitzat. Realment vol tancar i acceptar "
-#~ "canvis?"
-
-#~ msgid "Close and Cancel"
-#~ msgstr "Tancar i cancel·lar"
-
-#~ msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
-#~ msgstr ""
-#~ "El corrector ortogràfic no ha finalitzat. Realment vol tancar i descartar "
-#~ "els canvis?"
-
-#~ msgid "No errors found"
-#~ msgstr "No s'han trobat errors"
-
-#~ msgid "Your personal dictionary was erased."
-#~ msgstr "El seu diccionari personal ha estat eliminat."
-
-#~ msgid "Dictionary Erased"
-#~ msgstr "Diccionari eliminat"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
-#~ "\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
-#~ msgstr ""
-#~ "El diccionari perosnal ha estat eliminat. Sisplau tanqui la finestra i "
-#~ "cliqui el botó \"Corregir ortografia\" altre cop per començar el "
-#~ "corrector altre cop."
-
-#~ msgid "Close this Window"
-#~ msgstr "Tancar aquesta finestra"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
-#~ "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
-#~ msgstr ""
-#~ "El seu diccionari personal ha estat re-xifrat correctament. Ara torni a "
-#~ "les opcions del corrector ortogràfic torni a fer la seva selecció."
-
-#~ msgid "Successful Re-encryption"
-#~ msgstr "Re-xifratge correcte"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
-#~ "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
-#~ "over."
-#~ msgstr ""
-#~ "El seu diccionari personal ha estat re-xifrat correctament. Sisplau "
-#~ "tanqui aquesta finestra i cliqui el botó 'Corregir l'ortografia' per "
-#~ "iniciar la correcció."
-
-#~ msgid "Dictionary re-encrypted"
-#~ msgstr "Diccionari re-xifrat"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
-#~ "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
-#~ msgstr ""
-#~ "El seu diccionari personal ha estat <strong>xifrat</strong> i ara és "
-#~ "emmagatzemat en un <strong>format xifrat</strong>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
-#~ "stored as <strong>clear text</strong>."
-#~ msgstr ""
-#~ "El seu diccionari personal ha estat <strong>desxifrat</strong> i ara és "
-#~ "emmagatzemat com a <strong>text en clar</strong>."
-
-#~ msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
-#~ msgstr "Opcions de xifratge del diccionari personal"
-
-#~ msgid "Personal Dictionary"
-#~ msgstr "Diccionari personal"
-
-#~ msgid "No words in your personal dictionary."
-#~ msgstr "No hi ha paraules al seu diccionari personal"
-
-#~ msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sisplau seleccioni totes les paraules que vulgui eliminar del diccionari."
-
-#~ msgid "%s dictionary"
-#~ msgstr "Diccionari %s"
-
-#~ msgid "Delete checked words"
-#~ msgstr "Eliminar paraules seleccionades"
-
-#~ msgid "Edit your Personal Dictionary"
-#~ msgstr "Editar el diccionari personal"
-
-#~ msgid "Please make your selection first."
-#~ msgstr "Sisplau faci la selecció primer."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
-#~ "format. Proceed?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Això xifrarà el seu diccionari personal i el desarà en un format xifrat. "
-#~ "Continuar?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
-#~ "format. Proceed?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Això desxifrarà el seu diccionari personal i el desarà en un format de "
-#~ "text en clar. Continuar?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
-#~ "helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized "
-#~ "and your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted "
-#~ "with the password you use to access your mailbox, making it hard for "
-#~ "anyone to see what is stored in your personal dictionary.</p> "
-#~ "<p><strong>ATTENTION:</strong> If you forget your password, your personal "
-#~ "dictionary will become unaccessible, since it can no longer be decrypted. "
-#~ "If you change your mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and "
-#~ "prompt you for your old password in order to re-encrypt the dictionary "
-#~ "with a new key.</p>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<p>El seu diccionari personal està <strong>xifrat actualment</strong>. "
-#~ "Això ajuda a protegir la seva privacitat en cas de que el sistema de "
-#~ "correu web sigui compromès i el seu diccionari personal robat. Està "
-#~ "xifrat amb la contrasenya que utilitza per accedir a la bústia, fent "
-#~ "dificil que qualsevol poder veure el contingut del seu diccionari "
-#~ "personal. </p><p><strong>ATENCIÓ:</strong> Si oblida la contrasenya, el "
-#~ "seu diccionari serà inaccessible ja que no podrà ser desxifrat. Si canvia "
-#~ "la contrasenya de la seva bústia, l'SquirrelSpell se n'adonarà i li "
-#~ "demanara la contrasenya antiga per tal de re-xifrar el diccionari amb una "
-#~ "nova clau.</p>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sisplau desxifra el meu diccionari personal i desi'l en un format de text "
-#~ "en clar."
-
-#~ msgid "Change crypto settings"
-#~ msgstr "Canviar les opcions de xifratge"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. "
-#~ "You may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy "
-#~ "in case the webmail system gets compromized and your personal dictionary "
-#~ "file gets stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and "
-#~ "are hard to decrypt without knowing the correct key (which is your "
-#~ "mailbox password).</p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to "
-#~ "encrypt your personal dictionary, you must remember that it gets &quot;"
-#~ "hashed&quot; with your mailbox password. If you forget your mailbox "
-#~ "password and the administrator changes it to a new value, your personal "
-#~ "dictionary will become useless and will have to be created anew. However, "
-#~ "if you or your system administrator change your mailbox password but you "
-#~ "still have the old password at hand, you will be able to enter the old "
-#~ "key to re-encrypt the dictionary with the new value.</p>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<p> El seu diccionari personal <strong>no està xifrat actualment</"
-#~ "strong>. Pot xifrar el seu dicionari personal per protegir la seva "
-#~ "privacitat en cas de que el sistema de correu web sigui compromès i el "
-#~ "fitxer del diccionari personal robat. Quan està xifrat, el contingut del "
-#~ "fitxer sembla brossa i és difícil de desxifrar sense conèixer la clau "
-#~ "correcta (que és la contrasenya de la seva bústia de correu).</"
-#~ "p><strong>ATENCIÓ:</strong> Si decideix xifrar el seu diccionari "
-#~ "personal, ha de recordar que queda xifrat amb la contrasenya de la seva "
-#~ "bústia. Si l'oblida i l'administrador la canvia el seu diccionari "
-#~ "personal serà inútil i haurà de ser creat de nou. Malgrat tot, si vostè o "
-#~ "el seu administrador canvia la contrasenya però encara manté l'antiga, "
-#~ "podrà entrar la clau antiga per re-xifrar el diccionari amb el nou valor."
-#~ "</p>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
-#~ msgstr ""
-#~ "Sisplau xifra el meu diccionari personal i desa'l en un format xifrat."
-
-#~ msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
-#~ msgstr "Eliminant les següents entrades del diccionari <strong>%s</strong>:"
-
-#~ msgid "All done!"
-#~ msgstr "Tot fet!"
-
-#~ msgid "Personal Dictionary Updated"
-#~ msgstr "Diccionari personal actualitzat"
-
-#~ msgid "No changes requested."
-#~ msgstr "No s'han demanat canvis"
-
-#~ msgid "Please wait, communicating with the server..."
-#~ msgstr "Sisplau esperi, contactant amb el servidor..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
-#~ "message:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sisplau esculli quin diccionari voldria utilitzar per comprovar "
-#~ "ortogràficament aquest missatge:"
-
-#~ msgid "SquirrelSpell Initiating"
-#~ msgstr "Iniciant l'SquirrelSpell"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
-#~ "default dictionary."
-#~ msgstr ""
-#~ "Configuració actual: <strong>%s</strong> amb <strong>%s</strong> com a "
-#~ "diccionari per defecte."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
-#~ msgstr ""
-#~ "Utilitzant el diccionari <strong>%s</strong> (per defecte del sistema) "
-#~ "per la correcció ortogràfica."
-
-#~ msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
-#~ msgstr "Preferències dels diccionaris internacionals actualitzades."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please check any available international dictionaries which you would "
-#~ "like to use when spellchecking:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sisplau comprovi tots els diccionaris internacionals disponibles que "
-#~ "voldria utilitzar quan comprovi l'ortografia:"
-
-#~ msgid "Make this dictionary my default selection:"
-#~ msgstr "Fer d'aquest diccinari la meva selecció per defecte:"
-
-#~ msgid "Make these changes"
-#~ msgstr "Fer els següents canvis"
-
-#~ msgid "Add International Dictionaries"
-#~ msgstr "Afegir diccionaris internacionals"
-
-#~ msgid "Please choose which options you wish to set up:"
-#~ msgstr "Sisplau escollir quines opcions vol configurar:"
-
-#~ msgid "Edit your personal dictionary"
-#~ msgstr "Editar el seu diccionari personal"
-
-#~ msgid "Set up international dictionaries"
-#~ msgstr "Configurar els diccionaris internacionals"
-
-#~ msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
-#~ msgstr "Xifrar o desxifrar el diccionari personal"
-
-#~ msgid "SquirrelSpell Options Menu"
-#~ msgstr "Menú d'opcions de l'SquirrelSpell"
-
-#~ msgid "POP3: premature NOOP OK, NOT an RFC 1939 Compliant server"
-#~ msgstr "POP3: NOOP OK prematur, el servidor NO segueix l'RFC 1939"
-
-#~ msgid "NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant"
-#~ msgstr "NOOP fallida. El servidor NO segueix l'RFC 1939."
diff --git a/locale/cs_CZ/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo b/locale/cs_CZ/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
deleted file mode 100644 (file)
index 9a59544..0000000
Binary files a/locale/cs_CZ/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and /dev/null differ
diff --git a/locale/cs_CZ/LC_MESSAGES/squirrelmail.po b/locale/cs_CZ/LC_MESSAGES/squirrelmail.po
deleted file mode 100644 (file)
index 4d0b6d6..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,3548 +0,0 @@
-# Czech Squirrelmail Translation
-# Copyright (c) 1999-2002 The Squirrelmail Development Team
-# Lucie Fischerová <lucka@globe.cz>, 2000.
-# v1.4.1 translation modified by Tomas Zvala
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: $Id$\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-07-06 14:37+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-08-20 17:30:00+0100\n"
-"Last-Translator: Tomá¹ Zvala <fox@murder.cz>\n"
-"Language-Team: Czech <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-msgid "Address Book"
-msgstr "Adresáø"
-
-msgid "All"
-msgstr "V¹echny"
-
-msgid "Name"
-msgstr "Jméno"
-
-msgid "E-mail"
-msgstr "E-mail"
-
-msgid "Info"
-msgstr "Informace"
-
-msgid "Source"
-msgstr "Zdroj"
-
-msgid "To"
-msgstr "Komu"
-
-msgid "Cc"
-msgstr "Kopie"
-
-msgid "Bcc"
-msgstr "Neviditelná kopie"
-
-msgid "Use Addresses"
-msgstr "Pou¾ít adresáø"
-
-msgid "Address Book Search"
-msgstr "Hledat v adresáøi"
-
-msgid "Search for"
-msgstr "Hledat"
-
-msgid "in"
-msgstr "v"
-
-msgid "All address books"
-msgstr "V¹echny adresáøe"
-
-msgid "Search"
-msgstr "Hledat"
-
-msgid "List all"
-msgstr "Zobrazit v¹e"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to list addresses from %s"
-msgstr "Nelze zobrazit adresy z %s"
-
-msgid "Your search failed with the following error(s)"
-msgstr "Va¹e hledání probìhlo neúspì¹nì díky tìmto chybám"
-
-msgid "No persons matching your search was found"
-msgstr "Nebyla nalezena po¾adovaná osoba"
-
-msgid "Return"
-msgstr "Zpìt"
-
-msgid "Close"
-msgstr "Zavøít"
-
-msgid "Nickname"
-msgstr "Pøezdívka"
-
-msgid "Must be unique"
-msgstr "Musí být jedineèná"
-
-msgid "E-mail address"
-msgstr "E-mailová adresa"
-
-msgid "Last name"
-msgstr "Pøíjmení"
-
-msgid "First name"
-msgstr "Jméno"
-
-msgid "Additional info"
-msgstr "Dal¹í informace"
-
-msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
-msgstr "Není definován ¾ádný osobní adresáø. Kontaktujte správce."
-
-msgid "You can only edit one address at the time"
-msgstr "Nelze upravovat více adres najednou"
-
-msgid "Update address"
-msgstr "Aktualizovat adresu"
-
-msgid "ERROR"
-msgstr "Chyba"
-
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Neznámá chyba"
-
-msgid "Add address"
-msgstr "Pøidat adresu"
-
-msgid "Edit selected"
-msgstr "Upravit vybrané polo¾ky"
-
-msgid "Delete selected"
-msgstr "Odstranit vybrané polo¾ky"
-
-#, c-format
-msgid "Add to %s"
-msgstr "Pøidat do %s"
-
-# squirrelmail/src/compose.php:572?
-msgid "said"
-msgstr "napsal(a)"
-
-msgid "quote"
-msgstr "cituji"
-
-msgid "who"
-msgstr "kdo"
-
-msgid "Subject"
-msgstr "Pøedmìt"
-
-msgid "From"
-msgstr "Od"
-
-msgid "Date"
-msgstr "Datum"
-
-msgid "Original Message"
-msgstr "Pùvodní zpráva"
-
-msgid "Draft Email Saved"
-msgstr "Email ulo¾en do Konceptù"
-
-msgid "Could not move/copy file. File not attached"
-msgstr "Nelze pøesunout/zkopírovat soubor. Soubor není pøilo¾en"
-
-msgid "Draft Saved"
-msgstr "Email ulo¾en do Konceptù"
-
-msgid "Your Message has been sent"
-msgstr "Zpráva byla odeslána"
-
-msgid "From:"
-msgstr "Od:"
-
-msgid "To:"
-msgstr "Komu:"
-
-msgid "CC:"
-msgstr "Kopie:"
-
-msgid "BCC:"
-msgstr "Skrytá kopie:"
-
-msgid "Subject:"
-msgstr "Pøedmìt:"
-
-msgid "Send"
-msgstr "Odeslat"
-
-msgid "Attach:"
-msgstr "Pøilo¾it soubor:"
-
-msgid "Add"
-msgstr "Pøilo¾it"
-
-msgid "Delete selected attachments"
-msgstr "Odstranit vybrané pøilo¾ené soubory"
-
-msgid "Priority"
-msgstr "Priorita"
-
-msgid "High"
-msgstr "Vysoká"
-
-msgid "Normal"
-msgstr "Normální"
-
-msgid "Low"
-msgstr "Nízká"
-
-msgid "Receipt"
-msgstr "Doruèenka"
-
-msgid "On Read"
-msgstr "Pøi pøeètení"
-
-msgid "On Delivery"
-msgstr "Pøi doruèení"
-
-msgid "Signature"
-msgstr "Podpis"
-
-msgid "Addresses"
-msgstr "Adresáø"
-
-msgid "Save Draft"
-msgstr "Ulo¾it Koncept"
-
-msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
-msgstr "Nezadali jste adresáta"
-
-msgid "Draft folder"
-msgstr "Slo¾ka Konceptù"
-
-msgid "Server replied: "
-msgstr "Odpovìï serveru: "
-
-msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
-msgstr "Neplatný název slo¾ky. Vyberte prosím jiný název."
-
-msgid "Click here to go back"
-msgstr "Kliknìte zde pro návrat zpìt"
-
-msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
-msgstr "Neoznaèil jste slo¾ku ke smazání."
-
-msgid "Delete Folder"
-msgstr "Odstranit slo¾ku"
-
-msgid "Are you sure you want to delete %s?"
-msgstr "Opravdu chcete smazat %s?"
-
-msgid "Yes"
-msgstr "Ano"
-
-msgid "No"
-msgstr "Ne"
-
-msgid "Folders"
-msgstr "Slo¾ky"
-
-msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr "Pøihlá¹ení probìhlo úspì¹nì"
-
-msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr "Odhlá¹ení probìhlo úspì¹nì"
-
-msgid "Deleted folder successfully!"
-msgstr "Slo¾ka byla úspì¹nì smazána"
-
-msgid "Created folder successfully!"
-msgstr "Slo¾ka byla úspì¹nì vytvoøena"
-
-msgid "Renamed successfully!"
-msgstr "Úspì¹nì pøejmenováno"
-
-msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
-msgstr "Pøihlá¹ení neúspì¹né - Slo¾ka neexistuje."
-
-msgid "refresh folder list"
-msgstr "aktualizovat seznam slo¾ek"
-
-msgid "Create Folder"
-msgstr "Vytvoøit slo¾ku"
-
-msgid "as a subfolder of"
-msgstr "jako podslo¾ku"
-
-msgid "None"
-msgstr "Nic"
-
-msgid "Let this folder contain subfolders"
-msgstr "Slo¾ka mù¾e obsahovat podslo¾ku"
-
-msgid "Create"
-msgstr "Vytvoøit"
-
-msgid "Rename a Folder"
-msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
-
-msgid "Select a folder"
-msgstr "Vybrat slo¾ku"
-
-msgid "Rename"
-msgstr "Pøejmenovat"
-
-msgid "No folders found"
-msgstr "Nebyla nalezena ¾ádná slo¾ka"
-
-msgid "Delete"
-msgstr "Odstranit"
-
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "Odhlásit"
-
-msgid "Subscribe"
-msgstr "Pøihlásit"
-
-msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr "Nebyly nalezeny ¾ádné slo¾ky, ze kterých se lze odhlásit!"
-
-msgid "No folders were found to subscribe to!"
-msgstr "Nebyly nalezeny ¾ádné slo¾ky k pøihlá¹ení"
-
-msgid "Subscribe to:"
-msgstr "Pøihlásit:"
-
-msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
-msgstr "Neoznaèil jste slo¾ku k pøejmenování."
-
-msgid "Rename a folder"
-msgstr "Pøejmenovat slo¾ku"
-
-msgid "New name:"
-msgstr "Nový název:"
-
-msgid "Submit"
-msgstr "Odeslat"
-
-msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
-msgstr "CHYBA: ©patný formát souborù nápovìdy"
-
-msgid "Help"
-msgstr "Nápovìda"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
-"instead."
-msgstr "Nápovìda není pøelo¾ena do %s. Bude zobrazena v angliètinì."
-
-msgid "Some or all of the help documents are not present!"
-msgstr "Nìkteré texty nápovìdy nejsou dostupné!"
-
-msgid "Table of Contents"
-msgstr "Obsah"
-
-msgid "Previous"
-msgstr "Pøedchozí"
-
-msgid "Next"
-msgstr "Dal¹í"
-
-msgid "Top"
-msgstr "Nahoru"
-
-msgid "Viewing an image attachment"
-msgstr "Náhled pøilo¾eného obrázku"
-
-msgid "View message"
-msgstr "Zobrazit zprávu"
-
-msgid "Download this as a file"
-msgstr "Ulo¾it jako soubor"
-
-msgid "INBOX"
-msgstr "Doruèená po¹ta"
-
-msgid "purge"
-msgstr "vysypat"
-
-msgid "Last Refresh"
-msgstr "Poslední zobrazení"
-
-msgid "Save folder tree"
-msgstr "Ulo¾it strom slo¾ek"
-
-msgid "Login"
-msgstr "Pøihlásit"
-
-#, c-format
-msgid "%s Logo"
-msgstr "%s Logo"
-
-#, c-format
-msgid "SquirrelMail version %s"
-msgstr "SquirrelMail verze %s"
-
-msgid "By the SquirrelMail Development Team"
-msgstr "Vytvoøeno týmem SquirrelMail"
-
-#, c-format
-msgid "%s Login"
-msgstr "%s Pøihlásit"
-
-msgid "Name:"
-msgstr "Jméno:"
-
-msgid "Password:"
-msgstr "Heslo:"
-
-msgid "No messages were selected."
-msgstr "Nebyly vybrány ¾ádné zprávy"
-
-msgid "Options"
-msgstr "Mo¾nosti"
-
-msgid "Message Highlighting"
-msgstr "Zvýrazòování zpráv"
-
-msgid "New"
-msgstr "Nová"
-
-msgid "Done"
-msgstr "Hotovo"
-
-msgid "To or Cc"
-msgstr "Komu nebo Kopie"
-
-msgid "subject"
-msgstr "pøedmìt"
-
-msgid "Edit"
-msgstr "Editovat"
-
-msgid "Up"
-msgstr "Nahoru"
-
-msgid "Down"
-msgstr "Dolù"
-
-msgid "No highlighting is defined"
-msgstr "Není nadefinováno ¾ádné zvýraznìní"
-
-msgid "Identifying name"
-msgstr "Identifikaèní jméno"
-
-msgid "Color"
-msgstr "Barva"
-
-msgid "Dark Blue"
-msgstr "Tmavìmodrá"
-
-msgid "Dark Green"
-msgstr "Tmavìzelená"
-
-msgid "Dark Yellow"
-msgstr "Tmavì¾lutá"
-
-msgid "Dark Cyan"
-msgstr "Tmavìtyrkysová"
-
-msgid "Dark Magenta"
-msgstr "Tmavìfialová"
-
-msgid "Light Blue"
-msgstr "Svìtlemodrá"
-
-msgid "Light Green"
-msgstr "Svìtlezelená"
-
-msgid "Light Yellow"
-msgstr "Svìtle¾lutá"
-
-msgid "Light Cyan"
-msgstr "Svìtletyrkysová"
-
-msgid "Light Magenta"
-msgstr "Svìtlefialová"
-
-msgid "Dark Gray"
-msgstr "Tmavì¹edá"
-
-msgid "Medium Gray"
-msgstr "Støednì¹edá"
-
-msgid "Light Gray"
-msgstr "Svìtle¹edá"
-
-msgid "White"
-msgstr "Bílá"
-
-msgid "Other:"
-msgstr "Jiná:"
-
-msgid "Ex: 63aa7f"
-msgstr "Ex: 63aa7f"
-
-msgid "Matches"
-msgstr "Odpovídá"
-
-#, c-format
-msgid "Alternate Identity %d"
-msgstr "Alternativní identita %d"
-
-msgid "Advanced Identities"
-msgstr "Roz¹íøené identity"
-
-msgid "Default Identity"
-msgstr "Základní/nastavená identita"
-
-msgid "Add a New Identity"
-msgstr "Pøidej novou identitu"
-
-msgid "Full Name"
-msgstr "Celé jméno"
-
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "E-mailová adresa"
-
-msgid "Reply To"
-msgstr "Odpovídat na adresu"
-
-msgid "Save / Update"
-msgstr "Ulo¾/Aktualizuj"
-
-msgid "Make Default"
-msgstr "Vytvoø nastavení"
-
-msgid "Move Up"
-msgstr "Pøesun nahoru"
-
-msgid "Index Order"
-msgstr "Poøadí v seznamu"
-
-msgid "Checkbox"
-msgstr "Za¹krtávací pole"
-
-msgid "Flags"
-msgstr "Pøíznaky zprávy"
-
-msgid "Size"
-msgstr "Velikost"
-
-msgid ""
-"The index order is the order that the columns are arranged in the message "
-"index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
-"fit your needs."
-msgstr ""
-"Poøadí seznamu zpráv je poøadí v jakém jsou uspoøádány sloupce ve výpisu\n"
-"zpráv.  Mù¾ete pøídávat, odebírat a pøesunovat jednotlivé slo¾ky."
-
-msgid "up"
-msgstr "nahoru"
-
-msgid "down"
-msgstr "dolù"
-
-msgid "remove"
-msgstr "odstranit"
-
-msgid "Return to options page"
-msgstr "Návrat na stránku s nastavením"
-
-msgid "Personal Information"
-msgstr "Osobní informace"
-
-msgid "Display Preferences"
-msgstr "Vzhled - mo¾nosti"
-
-msgid "Folder Preferences"
-msgstr "Slo¾ky - mo¾nosti"
-
-msgid "Successfully Saved Options"
-msgstr "Nastavení bylo úspì¹nì ulo¾eno"
-
-msgid "Refresh Folder List"
-msgstr "Obnovit seznam slo¾ek"
-
-msgid "Refresh Page"
-msgstr "Aktualizovat stránku"
-
-msgid ""
-"This contains personal information about yourself such as your name, your "
-"email address, etc."
-msgstr ""
-"Obsahuje Va¹e osobní informace, napø. Va¹e jméno, e-mailovou adresu atd. "
-
-msgid ""
-"You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
-"you, such as the colors, the language, and other settings."
-msgstr ""
-"Mù¾ete mìnit vzhled a zpùsob zobrazení informací, napø. barvy, jazyk a jiná "
-"nastavení."
-
-msgid ""
-"Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
-"colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
-"messages are from, especially for mailing lists."
-msgstr ""
-"Na základì uvedených kritérií mohou mít pøíchozí zprávy v seznamu rùznou "
-"barvu pozadí. Tato funkce umo¾òuje snadno rozli¹it odesílatele zpráv, "
-"zvlá¹tì pak e-mailové konference."
-
-msgid ""
-"These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
-msgstr ""
-"Tato nastavení zmìní zpùsob, kterým se budou slo¾ky zobrazovat a jak s nimi "
-"budete zacházet."
-
-msgid ""
-"The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
-"headers in any order you want."
-msgstr "Poøadí sloupcù v seznamu zpráv mù¾e být upraveno podle va¹ich potøeb."
-
-msgid "Message not printable"
-msgstr "Zprávu nelze tisknout"
-
-msgid "Printer Friendly"
-msgstr "Verze pro tisk"
-
-msgid "CC"
-msgstr "Kopie"
-
-msgid "Print"
-msgstr "Tisknout"
-
-msgid "View Printable Version"
-msgstr "Zobrazit verzi pro tisk"
-
-msgid "Read:"
-msgstr "Pøeètena:"
-
-msgid "Your message"
-msgstr "Va¹e zpráva"
-
-msgid "Sent:"
-msgstr "Odeslána:"
-
-#, c-format
-msgid "Was displayed on %s"
-msgstr "Byla zobrazena %s"
-
-msgid "less"
-msgstr "ménì"
-
-msgid "more"
-msgstr "více"
-
-msgid "Unknown sender"
-msgstr "Neznámý Odesílatel"
-
-msgid "Mailer"
-msgstr "Emailový klient"
-
-msgid "Read receipt"
-msgstr "Doruèenka pøeètení"
-
-msgid "send"
-msgstr "odeslat"
-
-msgid "requested"
-msgstr "vy¾adována"
-
-msgid ""
-"The message sender has requested a response to indicate that you have read "
-"this message. Would you like to send a receipt?"
-msgstr ""
-"Odesílatel zprávy si pøeje vìdìt zda-li jste tuto zprávu pøeèetli.  Pøejete "
-"si odeslat potvrzení?"
-
-msgid "Send read receipt now"
-msgstr "Odeslat potvrzení pøeètení nyní"
-
-msgid "Search results"
-msgstr "Výsledky hledání"
-
-msgid "Message List"
-msgstr "Seznam zpráv"
-
-msgid "Resume Draft"
-msgstr "Pokraèovat v psaní zprávy"
-
-msgid "Edit Message as New"
-msgstr "Pou¾ít jako pøedlohu pro novou zprávu"
-
-msgid "View Message"
-msgstr "Zobrazit zprávu"
-
-msgid "Forward"
-msgstr "Pøedat dál"
-
-msgid "Forward as Attachment"
-msgstr "Pøeposlat jako pøílohu"
-
-msgid "Reply"
-msgstr "Odpovìdìt"
-
-msgid "Reply All"
-msgstr "Odpovìdìt v¹em"
-
-msgid "View Full Header"
-msgstr "Zobrazit celou hlavièku"
-
-msgid "Attachments"
-msgstr "Pøílohy"
-
-msgid "You must be logged in to access this page."
-msgstr "Pro pøístup k této stránce musíte být pøihlá¹en."
-
-msgid "Folder:"
-msgstr "Slo¾ka:"
-
-msgid "edit"
-msgstr "editovat"
-
-msgid "search"
-msgstr "hledat"
-
-msgid "delete"
-msgstr "odstranit"
-
-msgid "Recent Searches"
-msgstr "Poslední hledání"
-
-msgid "save"
-msgstr "ulo¾it"
-
-msgid "forget"
-msgstr "zapomenout"
-
-msgid "Current Search"
-msgstr "Aktuální Hledání"
-
-msgid "All Folders"
-msgstr "V¹echny slo¾ky"
-
-msgid "Body"
-msgstr "Tìlo zprávy"
-
-msgid "Everywhere"
-msgstr "V¹ude"
-
-msgid "Search Results"
-msgstr "Výsledky hledání"
-
-msgid "No Messages Found"
-msgstr "Nebyly nalezeny ¾ádné zprávy"
-
-msgid "Sign Out"
-msgstr "Odhlásit se"
-
-msgid "You have been successfully signed out."
-msgstr "Odhlá¹ení probìhlo úspì¹nì"
-
-msgid "Click here to log back in."
-msgstr "Pro nové pøihlá¹ení kliknìte zde "
-
-msgid "Viewing a Business Card"
-msgstr "Zobrazení Visitky"
-
-msgid "Title"
-msgstr "Pozice"
-
-msgid "Email"
-msgstr "Email"
-
-msgid "Web Page"
-msgstr "Webová stránka"
-
-msgid "Organization / Department"
-msgstr "Organizace / Oddìlení"
-
-msgid "Address"
-msgstr "Adresa"
-
-msgid "Work Phone"
-msgstr "Telefon (práce)"
-
-msgid "Home Phone"
-msgstr "Telefon (domù)"
-
-msgid "Cellular Phone"
-msgstr "Telefon (mobilní)"
-
-msgid "Fax"
-msgstr "Fax"
-
-msgid "Note"
-msgstr "Poznámka"
-
-msgid "Add to Addressbook"
-msgstr "Pøidat do adresáøe"
-
-msgid "Title & Org. / Dept."
-msgstr "Funkce & Firma / Oddìlení"
-
-msgid "Viewing Full Header"
-msgstr "Zobrazení celé hlavièky"
-
-msgid "Viewing a text attachment"
-msgstr "Náhled pøilo¾eného souboru"
-
-msgid "Personal address book"
-msgstr "Osobní adresáø"
-
-#, c-format
-msgid "Database error: %s"
-msgstr "Chyba databáze: %s"
-
-msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr "Adresáø pouze ke ètení"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' already exist"
-msgstr "U¾ivatel %s ji¾ existuje"
-
-#, c-format
-msgid "User '%s' does not exist"
-msgstr "U¾ivatel %s neexistuje"
-
-msgid "Global address book"
-msgstr "Centrální adresáø kontaktù"
-
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "Nebyl nalezen ¾ádný soubor ani adresáø"
-
-msgid "Open failed"
-msgstr "Otevírání probìhlo neúspì¹nì"
-
-msgid "Can not modify global address book"
-msgstr "Nemù¾u modifikovat globální adresáø kontaktù"
-
-msgid "Not a file name"
-msgstr "Není název souboru"
-
-msgid "Write failed"
-msgstr "Zápis probìhl neúspì¹nì"
-
-msgid "Unable to update"
-msgstr "Aktualizace nebyla mo¾ná"
-
-msgid "Could not lock datafile"
-msgstr "Nelze uzamknout soubor s daty"
-
-msgid "Write to addressbook failed"
-msgstr "Zápis do adresáøe probìhl neúspì¹nì"
-
-msgid "Error initializing addressbook database."
-msgstr "Chyba pøi inicializaci databáze kontaktù."
-
-#, c-format
-msgid "Error opening file %s"
-msgstr "Chyba pøi otevírání souboru %s"
-
-msgid "Error initializing global addressbook."
-msgstr "Chyba pøi inicializaci centrální databáze kontaktù."
-
-#, c-format
-msgid "Error initializing LDAP server %s:"
-msgstr "Chyba pøi inicializaci LDAP serveru %s"
-
-msgid "Invalid input data"
-msgstr "Neplatná vstupní data"
-
-msgid "Name is missing"
-msgstr "Chybí jméno"
-
-msgid "E-mail address is missing"
-msgstr "Chybí e-mailová adresa"
-
-msgid "Nickname contains illegal characters"
-msgstr "Pøezdívka obsahuje nedovolené znaky"
-
-msgid "view"
-msgstr "zobrazit"
-
-msgid "Business Card"
-msgstr "Visitka"
-
-msgid "Sunday"
-msgstr "Nedìle"
-
-msgid "Monday"
-msgstr "Pondìlí"
-
-msgid "Tuesday"
-msgstr "Úterý"
-
-msgid "Wednesday"
-msgstr "Støeda"
-
-msgid "Thursday"
-msgstr "Ètvrtek"
-
-msgid "Friday"
-msgstr "Pátek"
-
-msgid "Saturday"
-msgstr "Sobota"
-
-msgid "Sun"
-msgstr "Ne"
-
-msgid "Mon"
-msgstr "Pondìlí"
-
-msgid "Tue"
-msgstr "Út"
-
-msgid "Wed"
-msgstr "St"
-
-msgid "Thu"
-msgstr "Èt"
-
-msgid "Fri"
-msgstr "Pá"
-
-msgid "Sat"
-msgstr "So"
-
-msgid "January"
-msgstr "Leden"
-
-msgid "February"
-msgstr "Únor"
-
-msgid "March"
-msgstr "Bøezen"
-
-msgid "April"
-msgstr "Duben"
-
-msgid "May"
-msgstr "Kvìten"
-
-msgid "June"
-msgstr "Èerven"
-
-msgid "July"
-msgstr "Èervenec"
-
-msgid "August"
-msgstr "Srpen"
-
-msgid "September"
-msgstr "Záøí"
-
-msgid "October"
-msgstr "Øíjen"
-
-msgid "November"
-msgstr "Listopad"
-
-msgid "December"
-msgstr "Prosinec"
-
-msgid "Jan"
-msgstr "Led"
-
-msgid "Feb"
-msgstr "Úno"
-
-msgid "Mar"
-msgstr "Bøe"
-
-msgid "Apr"
-msgstr "Dub"
-
-#msgid "May"
-#msgstr "Kvì"
-
-msgid "Jun"
-msgstr "Èvn"
-
-msgid "Jul"
-msgstr "Èvc"
-
-msgid "Aug"
-msgstr "Srp"
-
-msgid "Sep"
-msgstr "Záø"
-
-msgid "Oct"
-msgstr "Øíj"
-
-msgid "Nov"
-msgstr "Lis"
-
-msgid "Dec"
-msgstr "Pro"
-
-msgid "D, F j, Y g:i a"
-msgstr "j F Y, G:i"
-
-msgid "D, F j, Y G:i"
-msgstr "j F Y, G:i"
-
-msgid "g:i a"
-msgstr "G:i"
-
-msgid "G:i"
-msgstr "G:i"
-
-msgid "D, g:i a"
-msgstr "D, G:i"
-
-msgid "D, G:i"
-msgstr "D, G:i"
-
-msgid "M j, Y"
-msgstr "j M, Y"
-
-#, c-format
-msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr "Chyba databáze nastavení (%s). Abnormální ukonèení."
-
-msgid "Unknown user or password incorrect."
-msgstr "Neznámý u¾ivatel nebo neplatné heslo"
-
-msgid "Click here to try again"
-msgstr "Pro dal¹í pokus kliknìte zde"
-
-#, c-format
-msgid "Click here to return to %s"
-msgstr "Pro návrat do %s klinìte zde"
-
-msgid "Go to the login page"
-msgstr "Jdi na pøihla¹ovací stránku"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
-"default preference file."
-msgstr ""
-"Soubor s nastavením, %s, neexistuje. Odhla¹te se a pøihlaste se zpìt, abyste "
-"vytvoøili výchozí soubor s nastavením."
-
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "Soubor s nastavením, %s, nemohl být otevøen. Kontaktujte správce webmailu."
-
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "Soubor s nastavením, %s, nemohl být otevøen. Kontaktujte správce webmailu."
-
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be copied from temporary file, %s. Contact "
-"your system administrator to resolve this issue."
-msgstr "Soubor s nastavením, %s, nemohl být otevøen. Kontaktujte sprá."
-
-#, c-format
-msgid "Error opening %s"
-msgstr "Chyba pøi otevírání %s"
-
-msgid "Default preference file not found or not readable!"
-msgstr "Soubor s implicitním nastavením nenalezen"
-
-msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr "Prosím nahla¹te tuto chybu správci systému."
-
-msgid "Could not create initial preference file!"
-msgstr "Nemohu vytvoøit poèáteèní soubor s preferencemi!"
-
-#, c-format
-msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr "Soubor %s by mìl být zapsatelný u¾ivatelem %s"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-"Soubor s podpisy, %s, nemohl být otevøen. Oznamte tuto chybu "
-"administrátorovi systému."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr ""
-"Soubor s podpisy, %s, nemohl být otevøen. Oznamte tuto chybu "
-"administrátorovi systému."
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be copied from temporary file, %s. Contact "
-"your system administrator to resolve this issue."
-msgstr ""
-"Soubor s podpisy, %s, nemohl být zkopírován z doèasného souboru %s. Oznamte tuto chybu "
-"administrátorovi systému."
-
-msgid ""
-"You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
-"(using configure option --enable-mbstring)."
-msgstr "Je nutne míti php4 nainstalováno s parametrem --with-mbstring"
-
-msgid "ERROR : No available imapstream."
-msgstr "Chyba : Není k dispozici ¾ádné pøipojeni k serveru imap."
-
-msgid "ERROR : Connection dropped by imap-server."
-msgstr "Chyba : Spojení s IMAP serverem bylo pøeru¹eno"
-
-msgid "Query:"
-msgstr "Dotaz:"
-
-msgid "ERROR : Could not complete request."
-msgstr "Chyba : Nelze dokonèit po¾adovaný úkol."
-
-msgid "Reason Given: "
-msgstr "Odùvodnìní: "
-
-msgid "ERROR : Bad or malformed request."
-msgstr "Chyba : ©patnì zadaný po¾adovaný úkol."
-
-msgid "Server responded: "
-msgstr "Odpovìï serveru: "
-
-msgid "ERROR : Imap server closed the connection."
-msgstr "Chyba : Server IMAP ukonèil spojení."
-
-msgid "ERROR : Unknown imap response."
-msgstr "Chyba: neznámá odpovìï serveru IMAP"
-
-#, c-format
-msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
-msgstr "Chyba v pøipojování k serveru IMAP: %s "
-
-#, c-format
-msgid "Bad request: %s"
-msgstr "©patnì zadaný po¾adovaný úkol: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Unknown error: %s"
-msgstr "Neznámá chyba: %s"
-
-msgid "Read data:"
-msgstr "Naètení dat:"
-
-msgid "ERROR : Could not append message to"
-msgstr "Chyba : Zprávu nelze pøipojit k"
-
-msgid "Solution: "
-msgstr "Návrh øe¹ení: "
-
-msgid ""
-"Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
-"folder."
-msgstr ""
-"Sma¾te nepotøebné soubory z va¹í schránky. Mù¾ete zaèít se slo¾kou Trash "
-"(Ko¹) "
-
-msgid "(no subject)"
-msgstr "(¾ádný pøedmìt)"
-
-msgid "Unknown Sender"
-msgstr "Neznámý Odesílatel"
-
-msgid "Unknown response from IMAP server: "
-msgstr "Neznámá odpovìï IMAP serveru:"
-
-msgid "The server couldn't find the message you requested."
-msgstr "Server nemohl najít po¾adovanou zprávu."
-
-msgid ""
-"Most probably your message list was out of date and the message has been "
-"moved away or deleted (perhaps by another program accessing the same "
-"mailbox)."
-msgstr ""
-"Pravdìpodobnì jste mìl starý seznam zpráv a zpráva byla mezitím smazána."
-
-msgid "Unknown date"
-msgstr "Neznámé datum"
-
-msgid "A"
-msgstr "O"
-
-msgid ""
-"Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
-"to the system administrator."
-msgstr ""
-"Øazení zpráv podle konverzace na serveru IMAP je nedostupné.<br> Nahla¹te "
-"tuto chybu správci systému."
-
-msgid ""
-"Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
-"this to the system administrator."
-msgstr ""
-"Øazení zpráv serveru IMAP je nedostupné. <br>Nahla¹te tuto chybu správci "
-"systému."
-
-msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr "TATO SLO®KA JE PRÁZDNÁ"
-
-msgid "Move Selected To"
-msgstr "Pøesunout vybrané polo¾ky do"
-
-msgid "Transform Selected Messages"
-msgstr "Operace s oznaèenými zprávami"
-
-msgid "Move"
-msgstr "Pøesunout"
-
-msgid "Expunge"
-msgstr "Vysypat"
-
-msgid "mailbox"
-msgstr "schránka"
-
-msgid "Read"
-msgstr "Pøeètené"
-
-msgid "Unread"
-msgstr "Nepøeètené"
-
-msgid "Unthread View"
-msgstr "Vypnout øazení podle konverzace"
-
-msgid "Thread View"
-msgstr "Øazení podle konverzace"
-
-msgid "Toggle All"
-msgstr "Zmìnit oznaèení v¹ech"
-
-msgid "Unselect All"
-msgstr "Odznaèit v¹e"
-
-msgid "Select All"
-msgstr "Oznaèit v¹e"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
-msgstr "Zobrazení zpráv: <b>%s</b> a¾ <b>%s</b> (%s celkem)"
-
-#, c-format
-msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
-msgstr "Zobrazení zprávy: <b>%s</b> (1 celkem)"
-
-msgid "Paginate"
-msgstr "Po stránkách"
-
-msgid "Show All"
-msgstr "Zobraz v¹e"
-
-msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
-msgstr "Formát zprávy nebyl rozpoznán"
-
-msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
-msgstr "formát zprávy od serveru IMAP"
-
-msgid ""
-"Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
-"is malformed."
-msgstr "Chyba pøi otevíraní tìla zprávy. Zpráva je pravdìpodobnì po¹kozena"
-
-msgid "Command:"
-msgstr "Pøíkaz:"
-
-msgid "Response:"
-msgstr "Odpovìï:"
-
-msgid "Message:"
-msgstr "Zpráva:"
-
-msgid "FETCH line:"
-msgstr "FETCH øádek:"
-
-msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr "Schovat nebezpeèné obrázky"
-
-msgid "View Unsafe Images"
-msgstr "Zobrazit nebezpeèné obrázky"
-
-msgid "download"
-msgstr "stáhnout"
-
-msgid "sec_remove_eng.png"
-msgstr "sec_remove_cz.png"
-
-#, c-format
-msgid "Option Type '%s' Not Found"
-msgstr "Volba typu '%s' nenalezena"
-
-msgid "Current Folder"
-msgstr "Aktuální slo¾ka"
-
-msgid "Compose"
-msgstr "Nová zpráva"
-
-#, c-format
-msgid "Error creating directory %s."
-msgstr "Chyba pøi otevírání souboru %s"
-
-msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr "Nemohu vytvoøit strukturu adresáøù s hashem!"
-
-msgid "Service not available, closing channel"
-msgstr "Slu¾ba nedostupná, zavírám kanál"
-
-msgid "A password transition is needed"
-msgstr "Pøemìna hesla je nutná"
-
-msgid "Requested mail action not taken: mailbox unavailable"
-msgstr "Po¾adovaná operace nebyla provedena: schránka nedostupná"
-
-msgid "Requested action aborted: error in processing"
-msgstr "Po¾adovaná akce byla pøeru¹ena: chyba pøi provádìní"
-
-msgid "Requested action not taken: insufficient system storage"
-msgstr "Po¾adovaná akce nebyla provedena: nedostatek místa"
-
-msgid "Temporary authentication failure"
-msgstr "Doèasna chyba autentifikace selhala"
-
-msgid "Syntax error; command not recognized"
-msgstr "Chyba syntaxe; neznámý pøíkaz"
-
-msgid "Syntax error in parameters or arguments"
-msgstr "Chyba syntaxe v parametrech nebo argumentech"
-
-msgid "Command not implemented"
-msgstr "Pøíkaz nebyl implementován"
-
-msgid "Bad sequence of commands"
-msgstr "©patná posloupnost pøíkazù"
-
-msgid "Command parameter not implemented"
-msgstr "Parametr pøíkazu nebyl implementován"
-
-msgid "Authentication required"
-msgstr "autentifikace je nutná"
-
-msgid "Authentication mechanism is too weak"
-msgstr "Pøíli¹ nedokonalá metoda autentifikace"
-
-msgid "Authentication failed"
-msgstr "autentifikace se nezdaøíla"
-
-msgid "Encryption required for requested authentication mechanism"
-msgstr "Pro pou¾ití této autentifikaèní metody je nutné pou¾ít ¹ifrování"
-
-msgid "Requested action not taken: mailbox unavailable"
-msgstr "Nebylo mo¾né provést po¾adovanou operaci: schránka je nedostupná"
-
-msgid "User not local; please try forwarding"
-msgstr "U¾ivatel není místní; prosím zkuste pøeposlání"
-
-msgid "Requested mail action aborted: exceeding storage allocation"
-msgstr "Po¾adovaná akce byla pøeru¹ena: limit velikosti schránky pøekroèen"
-
-msgid "Requested action not taken: mailbox name not allowed"
-msgstr "Po¾adovaná akce nebyla provedena: nepovolené jméno schránky"
-
-msgid "Transaction failed"
-msgstr "Transakce se nezdaøíla"
-
-msgid "Unknown response"
-msgstr "Neznámá odpovìï"
-
-msgid "General Display Options"
-msgstr "Obecné volby zobrazení"
-
-msgid "Theme"
-msgstr "Schéma"
-
-msgid "Default"
-msgstr "Implicitní"
-
-msgid "Custom Stylesheet"
-msgstr "Vlastní CSS styl"
-
-msgid "Language"
-msgstr "Jazyk"
-
-msgid "Use Javascript"
-msgstr "Pou¾ívat Javascript"
-
-msgid "Autodetect"
-msgstr "Autodetekce"
-
-msgid "Always"
-msgstr "V¾dy"
-
-msgid "Never"
-msgstr "Nikdy"
-
-msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr "Volby zobrazení slo¾ky"
-
-msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr "Poèet zpráv zobrazených ve slo¾ce"
-
-msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr "Pou¾ít støídající se barvy øádkù"
-
-msgid "Enable Page Selector"
-msgstr "Zapnout Stránkovaè"
-
-msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr "Maximální zobrazený poèet stránek"
-
-msgid "Message Display and Composition"
-msgstr "Zobrazení a psaní zpráv"
-
-msgid "Wrap Incoming Text At"
-msgstr "Zalomit pøíchozí zprávu na"
-
-msgid "Size of Editor Window"
-msgstr "Velikost editaèního okna"
-
-msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr "Umístìní tlaèítek pøi psaní nové zprávy"
-
-msgid "Before headers"
-msgstr "Pøed hlavièkou zprávy"
-
-msgid "Between headers and message body"
-msgstr "Mezi hlavièkou a tìlem zprávy"
-
-msgid "After message body"
-msgstr "Za tìlem zprávy"
-
-msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr "Formát zobrazení adresáøe"
-
-msgid "Javascript"
-msgstr "Javascript"
-
-msgid "HTML"
-msgstr "HTML"
-
-msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr "Implicitnì zobrazovat HTML verzi"
-
-msgid "Enable Forward as Attachment"
-msgstr "Povolit funkci \"Pøedat dál jako pøílohu\""
-
-msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
-msgstr "Pøi pøedávání dál zahrnout i adresy v polo¾ce kopie"
-
-msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr "Zahrò mou adresu do polo¾ky kopie kdy¾ dám 'Odpovìdìt v¹em'"
-
-msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr "Zobrazovat emailového klienta pøíchozích zpráv"
-
-msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr "Zobrazovat pøilo¾ené obrázky ve zprávì"
-
-msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr "Zapnout zobrazení pro tisk"
-
-msgid "Enable Mail Delivery Notification"
-msgstr "Zapnout oznamování o doruèení zpráv"
-
-msgid "Compose Messages in New Window"
-msgstr "V¾dy psát zprávu v novém oknì"
-
-msgid "Width of Compose Window"
-msgstr "©íøka editaèního okna"
-
-msgid "Height of Compose Window"
-msgstr "Vý¹ka editaèního okna"
-
-msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
-msgstr "Pøipojit podpis pøed text u odpovìdí a pøedávaných zpráv"
-
-msgid "Enable Sort by of Receive Date"
-msgstr "Povolit tøízení podle data pøíjmu"
-
-msgid "Enable Thread Sort by References Header"
-msgstr "Povolit tøízení podle konverzace s pou¾itím udajù v hlavièèce"
-
-msgid "Special Folder Options"
-msgstr "Nastavení speciálních slo¾ek"
-
-msgid "Folder Path"
-msgstr "Cesta slo¾ky"
-
-msgid "Do not use Trash"
-msgstr "Nepou¾ívat Ko¹"
-
-msgid "Trash Folder"
-msgstr "Slo¾ka Ko¹"
-
-msgid "Do not use Sent"
-msgstr "Nepou¾ívat slo¾ku Odeslaná po¹ta"
-
-msgid "Sent Folder"
-msgstr "Slo¾ka Odeslaná po¹ta"
-
-msgid "Do not use Drafts"
-msgstr "Nepou¾ívat Koncepty"
-
-msgid "Draft Folder"
-msgstr "Slo¾ka Konceptù"
-
-msgid "Folder List Options"
-msgstr "Nastavení výpisu slo¾ek"
-
-msgid "Location of Folder List"
-msgstr "Umístìní seznamu slo¾ek"
-
-msgid "Left"
-msgstr "Vlevo"
-
-msgid "Right"
-msgstr "Vpravo"
-
-msgid "pixels"
-msgstr "bodù"
-
-msgid "Width of Folder List"
-msgstr "©íøka seznamu slo¾ek"
-
-msgid "Minutes"
-msgstr "Minuty"
-
-msgid "Seconds"
-msgstr "Sekund"
-
-msgid "Minute"
-msgstr "Minuta"
-
-msgid "Auto Refresh Folder List"
-msgstr "Automatické obnovování seznamu slo¾ek"
-
-msgid "Enable Unread Message Notification"
-msgstr "Zapnout oznamování o nepøeètených zprávách"
-
-msgid "No Notification"
-msgstr "Bez oznámení"
-
-msgid "Only INBOX"
-msgstr "Pouze slo¾ka Doruèená po¹ta"
-
-msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr "Typ oznámení o nepøeètených zprávách"
-
-msgid "Only Unseen"
-msgstr "Pouze nepøeètené"
-
-msgid "Unseen and Total"
-msgstr "Nepøeètené a Celkem"
-
-msgid "Enable Collapsible Folders"
-msgstr "Zapnout rozbalovatelné slo¾ky"
-
-msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
-msgstr "Zapnout oznamování o nepøeètených zprávách"
-
-msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr "Zobraz èas na panelu Slo¾ek"
-
-msgid "No Clock"
-msgstr "®ádný èas"
-
-msgid "Hour Format"
-msgstr "Formát hodin"
-
-msgid "12-hour clock"
-msgstr "12ti hodinový èas"
-
-msgid "24-hour clock"
-msgstr "24ti hodinový èas"
-
-msgid "Memory Search"
-msgstr "Pamì» hledání"
-
-msgid "Disabled"
-msgstr "Vypnuto"
-
-msgid "Folder Selection Options"
-msgstr "Mo¾nosti - Výbìr slo¾ek"
-
-msgid "Selection List Style"
-msgstr "Výbìr stylu"
-
-msgid "Long: "
-msgstr "Délka:"
-
-msgid "Indented: "
-msgstr "Odsazení: "
-
-msgid "Delimited: "
-msgstr "Oddìlovaè: "
-
-msgid "Name and Address Options"
-msgstr "Mo¾nosti - Jméno a emailová adresa"
-
-msgid "Email Address"
-msgstr "E-mailová adresa"
-
-msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr "Edituj roz¹íøené identity"
-
-msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr "(sma¾e doposud uèinìné zmìny v tomto formuláøi)"
-
-msgid "Multiple Identities"
-msgstr "Vícenásobné identity"
-
-msgid "Same as server"
-msgstr "Stejné jako server"
-
-msgid "Error opening timezone config, contact administrator."
-msgstr "Nelze otevøít soubor s nastavením èasových zón, kontaktujte správce webmailu."
-
-msgid "Timezone Options"
-msgstr "Èasové pásmo"
-
-msgid "Your current timezone"
-msgstr "Aktuální èasová zóna"
-
-msgid "Reply Citation Options"
-msgstr "Nastavení citace v odpovìdi"
-
-msgid "Reply Citation Style"
-msgstr "Styl citace"
-
-msgid "No Citation"
-msgstr "Bez citace"
-
-msgid "AUTHOR Said"
-msgstr "Autor napsal"
-
-msgid "Quote Who XML"
-msgstr "XML Citace"
-
-msgid "User-Defined"
-msgstr "Vlastní"
-
-msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr "Zaèátek vlastní citace"
-
-msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr "Konec vlastní citace"
-
-msgid "Signature Options"
-msgstr "Mo¾nosti podpisu"
-
-msgid "Use Signature"
-msgstr "Pou¾ívat podpis?"
-
-msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr "Vlo¾it pøed podpis '-- ' ?"
-
-msgid "Take Address"
-msgstr "Vzít Adresu"
-
-msgid "Address Book Take:"
-msgstr "Automatické pøidávání adresátù do adresáøe:"
-
-msgid "Try to verify addresses"
-msgstr "Sna¾it se ovìøit adresy"
-
-msgid "Config File Version"
-msgstr "Verze konfiguraèního souboru"
-
-msgid "Squirrelmail Version"
-msgstr "SquirrelMail Verze"
-
-msgid "PHP Version"
-msgstr "PHP Verze"
-
-msgid "Organization Preferences"
-msgstr "Nastavení organizace"
-
-msgid "Organization Name"
-msgstr "Název organizace"
-
-msgid "Organization Logo"
-msgstr "Logo organizace"
-
-msgid "Organization Logo Width"
-msgstr "©íøka loga"
-
-msgid "Organization Logo Height"
-msgstr "Vý¹ka organizace"
-
-msgid "Organization Title"
-msgstr "Hlavièka organizace"
-
-msgid "Signout Page"
-msgstr "Stránka po odhlá¹ení"
-
-msgid "Provider Link URI"
-msgstr "URI Poskytovatele"
-
-msgid "Provider Name"
-msgstr "Název poskytovatele: "
-
-msgid "Default Language"
-msgstr "Implicitní jazyk"
-
-msgid "Top Frame"
-msgstr "Horní rám"
-
-msgid "Server Settings"
-msgstr "Nastavení serveru"
-
-msgid "Mail Domain"
-msgstr "Po¹tovní doména"
-
-msgid "IMAP Server Address"
-msgstr "Adresa IMAP serveru"
-
-msgid "IMAP Server Port"
-msgstr "Port IMAP serveru"
-
-msgid "IMAP Server Type"
-msgstr "Typ IMAP serveru"
-
-msgid "Cyrus IMAP server"
-msgstr "Cyrus IMAP server"
-
-msgid "University of Washington's IMAP server"
-msgstr "UW IMAP server"
-
-msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
-msgstr "MS Exchange IMAP server"
-
-msgid "Courier IMAP server"
-msgstr "Courier IMAP server"
-
-msgid "Not one of the above servers"
-msgstr "®ádný z pøedcházejících"
-
-msgid "IMAP Folder Delimiter"
-msgstr "Oddìlovaè slo¾ek"
-
-msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
-msgstr "Pou¾ijte \"detect\" pro autodetekci."
-
-msgid "Use TLS for IMAP Connections"
-msgstr "Pou¾ívat TLS pro IMAP konekce"
-
-msgid "Requires PHP 4.3.x! Experimental."
-msgstr "Vy¾aduje PHP 4.3.x! Experimentalní verze."
-
-msgid "IMAP Authentication Type"
-msgstr "autentifikace se nezdaøíla"
-
-msgid "Use Sendmail Binary"
-msgstr "Pou¾ívat Sendmail"
-
-msgid "Sendmail Path"
-msgstr "Cesta k Sendmailu"
-
-msgid "SMTP Server Address"
-msgstr "Adresa SMTP Serveru"
-
-msgid "SMTP Server Port"
-msgstr "Port SMTP Serveru"
-
-msgid "Use TLS for SMTP Connections"
-msgstr "Pou¾ívat TLS v pøístupu na SMTP server"
-
-msgid "SMTP Authentication Type"
-msgstr "Typ SMTP autentifikace"
-
-msgid "POP3 Before SMTP?"
-msgstr "POP3 Pøed SMTP?"
-
-msgid "Invert Time"
-msgstr "Pøehodit èas"
-
-msgid "Use Confirmation Flags"
-msgstr "Pou¾ívat pøíznak ovìøení"
-
-msgid "Folders Defaults"
-msgstr "Implicitní nastavení slo¾ky"
-
-msgid "Default Folder Prefix"
-msgstr "Implicitní pøedpona slo¾ky"
-
-msgid "Show Folder Prefix Option"
-msgstr "Zobrazit nastavení pøedpony slo¾ky"
-
-msgid "By default, move to trash"
-msgstr "Implicitnì odstraòovat do ko¹e"
-
-msgid "By default, move to sent"
-msgstr "Implicitnì ukládat odeslanou po¹tu"
-
-msgid "By default, save as draft"
-msgstr "Implicitnì ukládat koncepty"
-
-msgid "List Special Folders First"
-msgstr "Zobrazovat napøed speciální slo¾ky"
-
-msgid "Show Special Folders Color"
-msgstr "Odli¹it speciální slo¾ky barevnì"
-
-msgid "Auto Expunge"
-msgstr "Automaticky vysypávat ko¹"
-
-msgid "Default Sub. of INBOX"
-msgstr "Implicitní podsloøka Doruèené po¹ty"
-
-msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
-msgstr "Zobrazit mo¾nost 'Obsahjue podslo¾ky'"
-
-msgid "Default Unseen Notify"
-msgstr "Implicitní zobrazení nepøeètených zpráv"
-
-msgid "Default Unseen Type"
-msgstr "Implicitní nastavení zobrazení nepøeètených zpráv"
-
-msgid "Auto Create Special Folders"
-msgstr "Automaticky vytváøet Speciální slo¾ky"
-
-msgid "Default Javascript Adrressbook"
-msgstr "Implicitnì Javascriptový adresáø"
-
-msgid "Auto delete folders"
-msgstr "Automaticky odstraòovat slo¾ky"
-
-msgid "Enable /NoSelect folder fix"
-msgstr "Zapnout opravu chyby s /NoSelect"
-
-msgid "General Options"
-msgstr "Obecné nastavení"
-
-msgid "Default Charset"
-msgstr "Implicitní znaková sada"
-
-msgid "Data Directory"
-msgstr "Adresáø s daty"
-
-msgid "Temp Directory"
-msgstr "Adresáø s doèasnými soubory"
-
-msgid "Hash Level"
-msgstr "Úroveò hashe"
-
-msgid "Hash Disabled"
-msgstr "Nepou¾ívat hash"
-
-msgid "Moderate"
-msgstr "Ni¾¹í"
-
-msgid "Medium"
-msgstr "Støední"
-
-msgid "Default Left Size"
-msgstr "Implicitní velikost levého rámu"
-
-msgid "Usernames in Lowercase"
-msgstr "U¾ivatelská jména malými písmeny"
-
-msgid "Allow use of priority"
-msgstr "Povolit pou¾ívaní priority"
-
-msgid "Hide SM attributions"
-msgstr "Schovat zvlá¹tní pøíznaky SM"
-
-msgid "Enable use of delivery receipts"
-msgstr "Povolit pou¾ívaní oznámení o doruèení"
-
-msgid "Allow editing of identities"
-msgstr "Povolit zmìny v identitách"
-
-msgid "Allow editing of full name"
-msgstr "Povolit zmìnu \"Celého jména\""
-
-msgid "Use server-side sorting"
-msgstr "Pou¾ívat tøízení na serveru"
-
-msgid "Use server-side thread sorting"
-msgstr "Pou¾ívat tøízení podle konference na serveru"
-
-msgid "Allow server charset search"
-msgstr "Povolit hledání s pou¾itím znakové sady"
-
-msgid "UID support"
-msgstr "Podpora UID"
-
-msgid "PHP session name"
-msgstr "Nazev PHP session"
-
-msgid "Message of the Day"
-msgstr "Zpráva dne"
-
-msgid "Database"
-msgstr "Databáze"
-
-msgid "Address book DSN"
-msgstr "DSN Adresáøe"
-
-msgid "Address book table"
-msgstr "Tabulka adresáøe"
-
-msgid "Preferences DSN"
-msgstr "Nastavení DSN"
-
-msgid "Preferences table"
-msgstr "Tabulka Nastavení"
-
-msgid "Preferences username field"
-msgstr "Políèko s u¾ivatelským jménem v tabulce nastavení"
-
-msgid "Preferences key field"
-msgstr "Políèko s názvem v tabulce nastavení"
-
-msgid "Preferences value field"
-msgstr "Políèko s hodnotou v tabulce nastavení"
-
-msgid "Themes"
-msgstr "Schémata"
-
-msgid "Style Sheet URL (css)"
-msgstr "URL souborù se styly (css)"
-
-msgid "Default theme"
-msgstr "Implicitní barevné schéma"
-
-msgid "Use index number of theme"
-msgstr "Pou¾ívat èíslo indexu u barevných témat"
-