Alexandros Vellis
authorphilippe_mingo <philippe_mingo@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Wed, 4 Jun 2003 15:12:04 +0000 (15:12 +0000)
committerphilippe_mingo <philippe_mingo@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Wed, 4 Jun 2003 15:12:04 +0000 (15:12 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@4972 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

locale/el_GR/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
locale/el_GR/LC_MESSAGES/squirrelmail.po

index 68556f054727fc15ac4cb332e60a64eeb43aa5ce..94b460fb1df274d6d70a4e296250df8328c0a2af 100644 (file)
Binary files a/locale/el_GR/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and b/locale/el_GR/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo differ
index c8782b26cef78a59c5dc0b1d7d0dd44662bd8ff3..c5207fb89a8517abc8d8235d332abd39b83e6d7f 100644 (file)
@@ -4,22 +4,21 @@
 # Proofreading & some help by Alexandros Vellis <avel@noc.uoa.gr>
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: $Id$ POT-Creation-Date: 2003-01-25 09:07+0100\n"
-"POT-Creation-Date: 2003-01-25 09:07+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-02-18 22:52+0200\n"
+"Project-Id-Version: $Id$ "
+"POT-Creation-Date: 2003-05-02 14:08+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-06-04 22:52+0200\n"
 "Last-Translator: George P. Kremmydas <george@kefalonia-ithaki.gr>\n"
 "Language-Team: Greek Squirrelmail i18n team <squirrelmail-i18n@lists."
 "sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 0.9.6\n"
 
 msgid "Address Book"
 msgstr "Âéâëßï Äéåõèýíóåùí"
 
 msgid "All"
-msgstr "¼ëá"
+msgstr "¼ëïé"
 
 msgid "Name"
 msgstr "¼íïìá"
@@ -88,12 +87,12 @@ msgstr "
 msgid "E-mail address"
 msgstr "Äéåýèõíóç E-mail"
 
-msgid "First name"
-msgstr "¼íïìá"
-
 msgid "Last name"
 msgstr "Åðþíõìï"
 
+msgid "First name"
+msgstr "¼íïìá"
+
 msgid "Additional info"
 msgstr "Ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò"
 
@@ -127,6 +126,15 @@ msgstr "
 msgid "Add to %s"
 msgstr "ÐñïóèÞêç óôï %s"
 
+msgid "said"
+msgstr "åßðå"
+
+msgid "quote"
+msgstr "áíÝöåñå"
+
+msgid "who"
+msgstr "ðïéüò"
+
 msgid "Subject"
 msgstr "ÈÝìá"
 
@@ -213,15 +221,6 @@ msgstr "
 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
 msgstr "Äåí Ý÷åôå óõìðëçñþóåé ôï ðåäßï \"Ðñïò:\"."
 
-msgid "said"
-msgstr "åßðå"
-
-msgid "quote"
-msgstr "áíÝöåñå"
-
-msgid "who"
-msgstr "ðïéüò"
-
 msgid "Draft folder"
 msgstr "ÖÜêåëïò Ðñü÷åéñá"
 
@@ -369,9 +368,6 @@ msgstr "
 msgid "Download this as a file"
 msgstr "ÊáôÝâáóìá ùò áñ÷åßï"
 
-msgid "Not available"
-msgstr "Mç äéáèÝóéìï"
-
 msgid "INBOX"
 msgstr "ÅÉÓÅÑ×ÏÌÅÍÁ"
 
@@ -901,6 +897,27 @@ msgstr "
 msgid "Saturday"
 msgstr "ÓÜââáôï"
 
+msgid "Sun"
+msgstr "Êõñ"
+
+msgid "Mon"
+msgstr "Äåõ"
+
+msgid "Tue"
+msgstr "Ôñé"
+
+msgid "Wed"
+msgstr "Ôåô"
+
+msgid "Thu"
+msgstr "Ðåì"
+
+msgid "Fri"
+msgstr "Ðáñ"
+
+msgid "Sat"
+msgstr "Óáâ"
+
 msgid "January"
 msgstr "ÉáíïõÜñéïò"
 
@@ -937,6 +954,42 @@ msgstr "
 msgid "December"
 msgstr "ÄåêÝìâñéïò"
 
+msgid "Jan"
+msgstr "Éáí"
+
+msgid "Feb"
+msgstr "Öåâ"
+
+msgid "Mar"
+msgstr "Ìáñ"
+
+msgid "Apr"
+msgstr "Áðñ"
+
+msgid "Ma&#121;"
+msgstr "ÌÜé"
+
+msgid "Jun"
+msgstr "Éïõí"
+
+msgid "Jul"
+msgstr "Éïõë"
+
+msgid "Aug"
+msgstr "Áõã"
+
+msgid "Sep"
+msgstr "Óåð"
+
+msgid "Oct"
+msgstr "Ïêô"
+
+msgid "Nov"
+msgstr "Íïå"
+
+msgid "Dec"
+msgstr "Äåê"
+
 msgid "D, F j, Y g:i a"
 msgstr "D, F j, Y g:i a"
 
@@ -999,6 +1052,14 @@ msgstr ""
 "Ôï áñ÷åßï ðñïôéìÞóåùí, %s, äåí Þôáí äõíáôü íá ãñáöôåß. ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí "
 "äéá÷åéñéóôÞ ôïõ óõóôÞìáôïò ãéá íá åðéëýóåôå áõôü ôï èÝìá."
 
+#, c-format
+msgid ""
+"Preference file, %s, could not be copied from temporary file, %s. Contact "
+"your system administrator to resolve this issue."
+msgstr ""
+"Ôï áñ÷åßï ðñïôéìÞóåùí, %s, äåí Þôáí äõíáôüí íá áíôéãñáöåß áðü ôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï %s. "
+"ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí äéá÷åéñéóôÞ ôïõ óõóôÞìáôïò ãéá íá åðéëýóåôå áõôü ôï èÝìá."
+
 #, c-format
 msgid "Error opening %s"
 msgstr "ÓöÜëìá óôï Üíïéãìá %s"
@@ -1034,12 +1095,20 @@ msgstr ""
 "Ôï áñ÷åßï õðïãñáöÞò, %s, äåí Þôáí äõíáôü íá ãñáöôåß. ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí "
 "äéá÷åéñéóôÞ ôïõ óõóôÞìáôïò ãéá íá åðéëýóåôå áõôü ôï èÝìá."
 
+#, c-format
+msgid ""
+"Signature file, %s, could not be copied from temporary file, %s. Contact "
+"your system administrator to resolve this issue."
+msgstr ""
+"Ôï áñ÷åßï õðïãñáöÞò, %s, äåí Þôáí äõíáôüí íá áíôéãñáöåß áðü ôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï %s. "
+"ÅðéêïéíùíÞóôå ìå ôïí äéá÷åéñéóôÞ ôïõ óõóôÞìáôïò ãéá íá åðéëýóåôå áõôü ôï èÝìá."
+
 msgid ""
 "You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
-"(using configure option --with-mbstring)."
+"(using configure option --enable-mbstring)."
 msgstr ""
-"ÐñÝðåé íá Ý÷åôå åãêáôáóôÞóåé php4 ìå åíåñãïðïéçìÝíç multibyte string "
-"function (÷ñÞóç åðéëïãÞò ñõèìßóåùí --with-mbstring)"
+"ÐñÝðåé íá Ý÷åôå åãêáôáóôÞóåé php4 ìå åíåñãïðïéçìÝíåò ôéò ëåéôïõñãßåò multibyte string "
+"(÷ñÞóç åðéëïãÞò ñõèìßóåùí --with-mbstring)"
 
 msgid "ERROR : No available imapstream."
 msgstr "ÓÖÁËÌÁ : Ìç äéáèÝóéìï imapstream."
@@ -1490,7 +1559,7 @@ msgstr "
 msgid "Unseen and Total"
 msgstr "¼óá äåí Ý÷ïõí êïéôá÷ôåß êáé ÓõíïëéêÜ"
 
-msgid "Enable Collapsable Folders"
+msgid "Enable Collapsible Folders"
 msgstr "Åíåñãïðïßçóç Ðôõóóüìåíùí ÖáêÝëùí"
 
 msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
@@ -1977,8 +2046,8 @@ msgstr "0 
 msgid "15 min."
 msgstr "15 ëåðôÜ"
 
-msgid "35 min."
-msgstr "35 ëåðôÜ"
+msgid "30 min."
+msgstr "30 ëåðôÜ"
 
 msgid "45 min."
 msgstr "45 ëåðôÜ"
@@ -2181,7 +2250,6 @@ msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
 msgstr ""
 "ÄÙÑÅÁÍ - SPAMhaus - Ëßóôá ãíùóôþí ðçãþí êáêüâïõëïõ ôá÷õäñïìåßïõ (SPAM)."
 
-#, c-format
 msgid ""
 "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
 "have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
@@ -2669,7 +2737,7 @@ msgid ""
 "encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
 "server can be undone by a hacker reading the source to this file."
 msgstr ""
-"ÐñÝðåé íá ãíùñßæåôáé üôé ç êñõðôïãñÜöçóç ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá íá "
+"ÐñÝðåé íá ãíùñßæåôå üôé ç êñõðôïãñÜöçóç ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá íá "
 "áðïèçêåõôåß ï êùäéêüò óáò äåí åßíáé ôåëåßùò áóöáëÞò. Ùóôüóï, áí "
 "÷ñçóéìïðïéåßôå pop, Ýôóé êáé áëëéþò äåí õðÜñ÷åé êñõðôïãñÜöçóç. ÅðéðëÝïí, ç "
 "êñõðôïãñÜöçóç ðïõ êÜíïõìå ãéá íá ôïí áðïèçêåýóïõìå óôïí åîõðçñåôçôÞ ìðïñåß "
@@ -2718,7 +2786,7 @@ msgid "Modify"
 msgstr "ÐñïóáñìïãÞ"
 
 msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr "ÊáíÝíáò åîõðçñåôçôÞò óå ÷ñÞóç. ÐñïóðÜèåéá ðñïóèÞêçò."
+msgstr "ÊáíÝíáò åîõðçñåôçôÞò óå ÷ñÞóç. ÐñïóðáèÞóôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíáí."
 
 msgid "Fetching Servers"
 msgstr "Fetching Servers"
@@ -2766,9 +2834,6 @@ msgstr ""
 msgid "Message Details"
 msgstr "ËåðôïìÝñåéåò Ìçíýìáôïò"
 
-msgid "Message details"
-msgstr "ËåðôïìÝñåéåò Ìçíýìáôïò"
-
 msgid "Close Window"
 msgstr "Êëåßóéìï Ðáñáèýñïõ"
 
@@ -2834,16 +2899,11 @@ msgstr ""
 
 msgid ""
 "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
-"mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
-"the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
-"is specified, the system will use a default from the server."
+"mail arrives.  If no file is specified, \"(none)\", no sound will be used."
 msgstr ""
 "ÅðÝëåîå áðü ôçí ëßóôá ôùí <b>áñ÷åßùí åîõðçñåôçôÞ</b> ôï áñ÷åßï ðïëõìÝóùí ðïõ "
-"èá åêôåëåóôåß üôáí êáôáöèÜíåé íÝï ôá÷õäñïìåßï.  ÅðéëÝãïíôáò <b>ôïðéêÜ "
-"ðïëõìÝóá</b> èá åêôåëÝóåé ôï áñ÷åßï ðïõ êáèïñßæåôáé óôï êïõôß<b>áñ÷åßï "
-"ôïðéêþí ðïëõìÝóùí</b> ãéá íá åêôåëåóôåß áðü ôïí ôïðéêü õðïëïãéóôÞ.  Áí äåí "
-"Ý÷åé ïñéóèåß êÜðïéï áñ÷åßï, ôï óýóôçìá èá ÷ñçóéìïðïéÞóåé Ýíá åî ïñéóìïý áðü "
-"ôïí åîõðçñåôçôÞ."
+"èá åêôåëåóôåß üôáí êáôáöèÜíåé íÝï ôá÷õäñïìåßï. Áí äåí Ý÷åé ïñéóèåß êÜðïéï áñ÷åßï, "
+"\"(êáíÝíá)\", äå èá ÷ñçóéìïðïéçèåß êÜðïéïò Þ÷ïò."
 
 msgid "Enable Media Playing"
 msgstr "Åíåñãïðïßçóç ÅêôÝëåóçò ÐïëõìÝóùí"
@@ -2866,15 +2926,12 @@ msgstr "
 msgid "Select server file:"
 msgstr "ÅðéëïãÞ áñ÷åßïõ åîõðçñåôçôÞ:"
 
-msgid "(local media)"
-msgstr "(ôïðéêÜ ðïëõìÝóá)"
+msgid "(none)"
+msgstr "(êáíÝíá)"
 
 msgid "Try"
 msgstr "ÄïêéìÞ"
 
-msgid "Local Media File:"
-msgstr "Ôïðéêü Áñ÷åßï ÐïëõìÝóùí"
-
 msgid "Current File:"
 msgstr "ÔñÝ÷ïí Áñ÷åßï:"
 
@@ -2911,6 +2968,9 @@ msgstr "%s 
 msgid "Test Sound"
 msgstr "¸ëåã÷ïò ¹÷ïõ"
 
+msgid "No sound specified"
+msgstr "Äåí Ý÷åé êáèïñéóôåß Þ÷ïò"
+
 msgid "Loading the sound..."
 msgstr "Öüñôùìá Þ÷ïõ..."
 
@@ -3356,22 +3416,18 @@ msgid "Your server options are as follows:"
 msgstr "Ïé åðéëïãÝò ôïõ åîõðçñåôçôÞ óáò Ý÷ïõí ùò åîÞò:"
 
 msgid ""
-"13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
-msgstr "13 æåýãç ãëùóóþí, ìÝãéóôï ìåôÜöñáóçò 1000 ÷áñáêôÞñùí, áðü ôï Systran"
-
-msgid ""
-"10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
-msgstr "10 æåýãç ãëùóóþí, ìÝãéóôï ìåôÜöñáóçò 25 kilobytes, áðü ôï Systran"
+"19 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
+msgstr "19 æåýãç ãëùóóþí, ìÝãéóôï ìåôÜöñáóçò 1000 ÷áñáêôÞñùí, áðü ôï Systran"
 
 msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
 msgstr "12 æåýãç ãëùóóþí, êáíÝíáò ãíùóôüò ðåñéïñéóìüò, áðü ôï Systran"
 
 msgid ""
-"767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
+"784 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
 "InterTran"
 msgstr ""
-"767 æåýãç ãëùóóþí, êáíÝíáò ãíùóôüò ðåñéïñéóìüò, áðü ôï Translation Experts's "
-"InterTran"
+"784 æåýãç ãëùóóþí, êáíÝíáò ãíùóôüò ðåñéïñéóìüò, áðü ôï InterTran "
+"ôùí Translation Experts"
 
 msgid ""
 "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
@@ -3379,6 +3435,9 @@ msgstr ""
 "8 æåýãç ãëùóóþí, êáíÝíáò ãíùóôüò ðåñéïñéóìüò, áðü ôï GPLTrans (åëåýèåñï, "
 "áíïéêôüò êþäéêáò)"
 
+msgid "4 language pairs for Hellenic, no known limits, powered by Systran"
+msgstr "4 æåýãç ãëùóóþí ãéá ÅëëçíéêÜ, êáíÝíáò ãíùóôüò ðåñéïñéóìüò, áðü ôï Systran"
+
 msgid ""
 "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
 "be located."
@@ -3430,6 +3489,9 @@ msgstr "%s 
 msgid "English"
 msgstr "ÁããëéêÜ"
 
+msgid "Chinese"
+msgstr "ÊéíÝæéêá"
+
 msgid "French"
 msgstr "ÃáëëéêÜ"
 
@@ -3439,6 +3501,12 @@ msgstr "
 msgid "Italian"
 msgstr "ÉôáëéêÜ"
 
+msgid "Japanese"
+msgstr "ÉáðùíéêÜ"
+
+msgid "Korean"
+msgstr "ÊïñåÜôéêá"
+
 msgid "Portuguese"
 msgstr "ÐïñôïãáëéêÜ"
 
@@ -3484,9 +3552,6 @@ msgstr "
 msgid "Icelandic"
 msgstr "ÉóëáíäéêÜ"
 
-msgid "Japanese"
-msgstr "ÉáðùíéêÜ"
-
 msgid "Latin American Spanish"
 msgstr "ÉóðáíéêÜ ËáôéíéêÞò ÁìåñéêÞò"
 
@@ -3520,12 +3585,37 @@ msgstr "
 msgid "Latin"
 msgstr "ËáôéíéêÜ"
 
+msgid "to English"
+msgstr "óå ÁããëéêÜ"
+
+msgid "from English"
+msgstr "áðü ÁããëéêÜ"
+
 msgid "Delivery error report"
 msgstr "ÁíáöïñÜ óöÜëìáôïò ðáñÜäïóçò"
 
 msgid "Undelivered Message Headers"
 msgstr "Êåöáëßäåò Ìç-ÁðåóôáëìÝíùí ÌçíõìÜôùí"
 
+#~ msgid "Not available"
+#~ msgstr "Mç äéáèÝóéìï"
+
+#~ msgid "35 min."
+#~ msgstr "35 ëåðôÜ"
+
+#~ msgid "Message details"
+#~ msgstr "ËåðôïìÝñåéåò Ìçíýìáôïò"
+
+#~ msgid "(local media)"
+#~ msgstr "(ôïðéêÜ ðïëõìÝóá)"
+
+#~ msgid "Local Media File:"
+#~ msgstr "Ôïðéêü Áñ÷åßï ÐïëõìÝóùí"
+
+#~ msgid ""
+#~ "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
+#~ msgstr "10 æåýãç ãëùóóþí, ìÝãéóôï ìåôÜöñáóçò 25 kilobytes, áðü ôï Systran"
+
 #~ msgid "Viewing a message attachment"
 #~ msgstr "ÂëÝðåôå Ýíá óõíçììÝíï ìå ìïñöÞ ìçíýìáôïò"
 
@@ -3560,60 +3650,6 @@ msgstr "
 #~ msgid "Note Field Contains"
 #~ msgstr "Ôï Ðåäßï Óçìåéþóåùí ÐåñéÝ÷åé"
 
-#~ msgid "Sun"
-#~ msgstr "Êõñ"
-
-#~ msgid "Mon"
-#~ msgstr "Äåõ"
-
-#~ msgid "Tue"
-#~ msgstr "Ôñé"
-
-#~ msgid "Wed"
-#~ msgstr "Ôåô"
-
-#~ msgid "Thu"
-#~ msgstr "Ðåì"
-
-#~ msgid "Fri"
-#~ msgstr "Ðáñ"
-
-#~ msgid "Sat"
-#~ msgstr "Óáâ"
-
-#~ msgid "Jan"
-#~ msgstr "Éáí"
-
-#~ msgid "Feb"
-#~ msgstr "Öåâ"
-
-#~ msgid "Mar"
-#~ msgstr "Ìáñ"
-
-#~ msgid "Apr"
-#~ msgstr "Áðñ"
-
-#~ msgid "Jun"
-#~ msgstr "Éïõí"
-
-#~ msgid "Jul"
-#~ msgstr "Éïõë"
-
-#~ msgid "Aug"
-#~ msgstr "Áõã"
-
-#~ msgid "Sep"
-#~ msgstr "Óåð"
-
-#~ msgid "Oct"
-#~ msgstr "Ïêô"
-
-#~ msgid "Nov"
-#~ msgstr "Íïå"
-
-#~ msgid "Dec"
-#~ msgstr "Äåê"
-
 #~ msgid "No To Address"
 #~ msgstr "¼÷é Óôç Äéåýèõíóç"