removing help translations cs_CZ
authortokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 15:22:30 +0000 (15:22 +0000)
committertokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 15:22:30 +0000 (15:22 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@5958 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

help/cs_CZ/FAQ.hlp [deleted file]
help/cs_CZ/addresses.hlp [deleted file]
help/cs_CZ/basic.hlp [deleted file]
help/cs_CZ/compose.hlp [deleted file]
help/cs_CZ/folders.hlp [deleted file]
help/cs_CZ/main_folder.hlp [deleted file]
help/cs_CZ/options.hlp [deleted file]
help/cs_CZ/read_mail.hlp [deleted file]
help/cs_CZ/search.hlp [deleted file]

diff --git a/help/cs_CZ/FAQ.hlp b/help/cs_CZ/FAQ.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 99395c7..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,83 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Nejèastìji pokládané otázky
-   </title>   
-   <summary>
-      
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Mohu pou\9eít hromadné adresování zpráv?
-      </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ano, zadáním klíèového slova v adresáøi se Vám zobrazí výsledky vyhledání. 
-      Pøi zobrazení napø. 10 polo\9eek pak mù\9eete do pole <B>Komu:</B> or <B>Kopie:</B> vlo\9eit libovolný poèet adres. 
-      </p>
-   </description>
-</section>   
-
-<section>
-   <title>
-      Mohu ze zprávy pøidávat jména do adresáøe?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Tato mo\9enost není v souèasné dobì povolena. Mù\9eete v\9aak na adresu kliknout 
-      pravým tlaèítkem my\9ai, ulo\9eit ji na clipboard a vlo\9eit ji do adresáøe. 
-      SquirrelMail se neustále vyvíjí a tato funkce mù\9ee být v budoucnu k dispozici. 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Kdo vytvoøil SquirrelMail? 
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Seznam lidí, kteøí spolupracovali na systému SquirrelMail, naleznete zde
-      <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-     Co je webmail?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      SquirrelMail Vám umo\9eòuje pøístup k Va\9aemu úètu pøes IMAP protokol. 
-      To znamená, \9ee nemusíte v\9edy nastavovat údaje o Va\9aem úètu, kdy\9e si chcete zkontrolovat novou po\9atu. 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Kde mohu pou\9eívat webmail?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      V\9aude tam, kde je k dispozici prohlí\9eeè. Bezdrátový pøístup (WAP/WML) 
-      není v souèasné dobì dostupný. 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Proè pou\9eívat webmail místo bì\9eného po\9atovního klienta?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Není jisté, zda webmail v budoucnu bude dokonalou náhradou za po\9atovního klienta. 
-      Dobrým dùvodem pro jeho pou\9eívání v\9aak mù\9ee být snadný pøístup k Va\9aí po\9atì, 
-      bez ohledu na to, zda jste u pøátel, na výletì, doma èi v práci. SquirrelMail je 
-      navr\9een jako doplnìk Va\9aeho po\9atovního klienta. 
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/cs_CZ/addresses.hlp b/help/cs_CZ/addresses.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 09a32e3..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,78 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Adresáø
-   </title>
-   <summary>
-      
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Adresáø Vám umo\9ení efektivnìj\9aí práci ve SquirrelMailu. V adresáøi 
-      mù\9eete ukládat adresy nejèastìj\9aích pøíjemcù Va\9aich zpráv.
-      </p>
-      <p>
-      Jestli\9ee Vá\9a prohlí\9eeè podporuje Javascript, mù\9eete si pomocí "Mo\9enosti nastavení" 
-      zvolit adresáø zalo\9eený na Javasriptu. Systém SquirrelMail podporuje HTML 
-      seznamy adres, tak\9ee prohlí\9eeèe neumo\9eòující Javascript mohou vyu\9eívat 
-      SquirrelMail bez toho, ani\9e by nìjaká funkce systému byla znemo\9enìna. 
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Pøezdívka
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Zde vlo\9ete jedineènou pøezdívku pøíjemce. 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Emailová adresa
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Tato polo\9eka musí obsahovat správnou adresu, která se skládá ze dvou èástí - 
-      Va\9ae jméno a název domény (napø.: eva@adam.cz). Jestli\9ee je e-mailová adresa 
-      nesprávná, zpráva se Vám vrátí zpìt do va\9aí schránky. 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Informace
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Do tohoto pole mù\9eete vkládat dal\9aí informace o pøíjemci zprávy. 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Upravit nebo odstranit
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Tyto funkce Vám umo\9ení mìnit nebo odstranit údaje ve svém adresáøi. 
-      V\9edy mù\9eete upravovat pouze jeden záznam.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Pøidat do osobního adresáøe
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Vyplnìním údajù v prvních tøech polích úspì\9anì zadáte do svého adresáøe nový kontakt.
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/cs_CZ/basic.hlp b/help/cs_CZ/basic.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 609b474..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Úvod do systému SquirrelMail
-   </title>
-   <summary>
-      
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Co je ve skuteènosti systém <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?
-      SquirrelMail je webové rozhraní e-mailu vytvoøený v <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.
-      Byl vyvinut pro emailovou komunikaci kdekoliv na svìtì. Více informací o tom, jak funguje, naleznete <A HREF="http://imap.org">zde</A>.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>   
-
-<section>
-   <title>
-      Základní informace
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      V pøípadì jednoduchých otázek pøejdìte do èásti Nejèastìji pokládané otázky. 
-      </p>
-      <p>
-      Squirrelmail je rozlo\9een do dvou hlavních èístí - rámcù. Levý rámec zobrazuje 
-      aktuálnì pøihlá\9aené slo\9eky. Více informací naleznete v sekci "Slo\9eky" této nápovìdy.
-      </p>
-      <p>
-      V pravé èásti strany se realizuje ve\9akerá èinnost týkající se e-mailù. 
-      V horní èásti je umístìna nabídka. Zvolíte-li "Odhlásit", odhlásíte se po ukonèení 
-      práce ze systému. Aktuální slo\9eka zobrazuje slo\9eku, ve které se zrovna nacházíte. 
-      Okam\9eitì po Va\9aem pøihlá\9aení se Vám zobrazí výchozí slo\9eka INBOX.
-      </p>
-      <p>
-      Pod horní li\9atou máte na výbìr tyto mo\9enosti:
-         <ul>
-            <li><b>Nová zpráva</b> - Vytvoøí a ode\9ale zprávu, ke které lze pøikládat soubory.
-            <li><b>Adresáø</b> - Obsahuje seznam adres, které jsou obsa\9eeny ve Va\9aem adresáøi.
-            <li><b>Slo\9eky</b> - Ve\9akerá èinnost týkající se slo\9eek se realizuje zde. Mù\9eete zde odstraòovat, vytváøet, pøejmenovávat slo\9eky, odhla\9aovat se a pøihla\9aovat se do slo\9eek.
-            <li><b>Mo\9enosti</b> - Mìní nastavení SquirrelMailu. 
-            <li><b>Hledat</b> - Nástroj pro vyhledávání ve SquirrelMailu. 
-            <li><b>Nápovìda</b> - Zde se právì nacházíte! 
-         </ul>
-      </p>
-   </description>
-</section>   
diff --git a/help/cs_CZ/compose.hlp b/help/cs_CZ/compose.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 7777e44..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,106 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Nová zpráva
-   </title>
-   <summary>
-      
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-       
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Komu
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Do tohoto pole vepi\9ate e-mailovou adresu pøíjemce (pøíjemcù) zprávy. 
-      Mù\9eete zde vepsat libovolný poèet jmen, musí v\9aak být oddìleny èárkou. 
-      Vkládání adres mù\9eete provést kliknutím na tlaèítko adresáø.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Kopie
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Jestli\9ee si pøejete, aby zprávu obdr\9eelo více pøíjemcù, vlo\9eíte jejich 
-      adresu do tohoto pole. Do v\9aech polí "Komu", "Kopie", Skrytá kopie" mù\9eete 
-      vepisovat libovolný poèet adres. Adresy osob, kterých se zpráva pøímo týká, 
-      vepisujte do pole "Komu", adresy osoby, pro které je zpráva pouze informativní, 
-      vepisujte do pole "Kopie" a "Skrytá kopie". 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Skrytá kopie
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Adresy osob, je\9e uvedete zde, se nezobrazí v hlavièce zprávy osobám, které 
-      byly uvedeny v "Komu" a "Kopie". 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Pøedmìt
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Zde uveïte titulek zprávy. 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Adresáø
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Kliknutím na toto tlaèítko otevøete adresáø. Abyste vyhledali po\9eadovanou 
-      adresu, musíte do pole "Hledat" zadat po\9eadovaný text. Jestli\9ee chcete, aby se 
-      Vám zobrazily v\9aechny adresy v adresáøi, vlo\9ete zde mezeru a kliknìte 
-      na tlaèítko "Odeslat". Pro detailní popis zvolte v nápovìdì èást "Adresáø".
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Text zprávy
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Prázdné okno je urèeno k tomu, abyste zde vlo\9eili text zprávy. Pokud 
-      jste v mo\9enostech zvolili automatický podpis, zobrazí se v dolní èásti zprávy. 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Pøilo\9eit soubor
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Tato funkce Vám umo\9eòuje pøikládat k Va\9aí zprávì soubory. Pøikládaný soubor 
-      musí být ulo\9een na Va\9aem pevném disku nebo na síti. Tlaèítkem "Procházet" mù\9eete 
-      volit cestu k danému souboru a pøilo\9eit ho ke zprávì. 
-      </p>
-      <p>
-      Takto pøilo\9eený soubor kdykoliv odstranit kliknutím na tlaèítko "Odstranit."
-      <p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/cs_CZ/folders.hlp b/help/cs_CZ/folders.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 2f89581..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,89 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>   
-      Slo\9eky
-   </title>   
-   <summary>
-      
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Pøihlá\9aené slo\9eky a levý rámec
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Aktuálnì pøihlá\9aené slo\9eky se zobrazují v barevné plo\9ae. 
-      Pomocí volby "Mo\9enosti nastavení" si mù\9eete nastavit automatickou aktualizaci stránky. 
-      Pod tuèným nadpisem "Slo\9eky" mù\9eete stránku aktualizovat ruènì 
-      kliknutím na "(aktualizovat seznam slo\9eek)". 
-      </p><p>
-      První uvedená slo\9eka obsahuje doruèené zprávy. Èíslo v závorkách 
-      oznaèuje poèet nepøeètených zpráv. Toto èíslo se mù\9ee li\9ait od celkového 
-      poètu zpráv zobrazených v pravém rámci. Pod slo\9ekou INBOX se zobrazují 
-      dal\9aí slo\9eky a podslo\9eky. Jejich barvu mù\9eete libovolnì mìnit pomocí 
-      schématu v "Mo\9enostech nastavení". 
-      </p>
-   </description>
-</section>   
-
-<section>
-   <title>
-      Odstranit
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      V rozbalovacím seznamu slo\9eek mù\9eete odstraòovat slo\9eky. Tento seznam 
-      v\9aak nemusí obsahovat v\9aechny zobrazené slo\9eky. Slo\9eku "Odeslaná po\9ata" 
-      nebo "Ko\9a" nelze odstranit, stejnì tak jako nemù\9ee být odstranìna slo\9eka INBOX.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-
-<section>
-   <title>
-      Vytvoøit
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Slo\9eky lze vytvoøit zadáním názvu slo\9eky a kliknutím na tlaèítko "Vytvoøit". 
-      Jestli\9ee si pøejete, aby slo\9eka obsahovala podslo\9eky, musíte tento po\9eadavek 
-      zvolit v rozbalovacím seznamu slo\9eek.
-      </p>
-      <p>
-      Na nìkterých mail serverech existují 2 druhy slo\9eek. Jedny obsahují zprávy, 
-      druhé slo\9eky. Jestli\9ee pomocí volby "Mo\9enosti nastavení" zvolíte "Slo\9eka mù\9ee obsahovat podslo\9eku", 
-      vytvoøená slo\9eka bude obsahovat pouze slo\9eky. V opaèném pøípadì se budou ve slo\9ece 
-      uchovávat pouze zprávy. 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Pøejmenovat
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Pomocí tlaèítka "Pøejmenovat" mù\9eete libovolnì slo\9eky pøejmenovávat. 
-      Tento seznam nemusí obsahovat v\9aechny slo\9eky zobrazené v levém rámci. 
-      Nelze pøejmenovat slo\9eky "Odeslaná po\9ata", "Ko\9a" a INBOX. 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Pøihlásit a Odhlásit
-   </title>
-   <description>
-      Definice:<br>
-      <i>Pøihlásit</i>: zaregistrovat slo\9eku na mail serveru tak, aby se zobrazovala v seznamu slo\9eek.<br>
-      <i>Odhlásit</i>: zru\9ait registraci na mail serveru.<br>
-
-      <br><p>
-     
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/cs_CZ/main_folder.hlp b/help/cs_CZ/main_folder.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 73d9f9d..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Seznam zpráv
-   </title>
-   <summary>
-      
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Seznam zpráv
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Po kliknutí na název slo\9eky se v levé èásti obrazovky zobrazí seznam zpráv, které tato slo\9eka obsahuje. 
-      Pod horním menu se nachází øádek s informacemi o tom, které zprávy se zobrazují a kolik jste jich celkem obdr\9eeli. 
-      </p><p>
-      Napøíklad: zobrazeny zprávy <B>20</B> a\9e <B>30</B> (45 celkem).
-      </p><p>
-      Poèet v\9aech zpráv se mù\9ee li\9ait od poètu nepøeètených zpráv, jejich\9e poèet 
-      je uveden v závorkách v hlavní slo\9ece zpráv. 
-      </p><p>
-      Následuje li\9ata se tøemi tlaèítky. První zleva je rozbalovací seznam 
-      slo\9eek. Tento seznam zobrazuje slo\9eky, které aktuálnì vyu\9eíváte. Jakákoliv 
-      vybraná zpráva bude pøesunuta do vybrané slo\9eky, kdy\9e kliknete na tlaèítko 
-      "Pøesunout", pøièem\9e je mo\9ené pøesunout více zpráv najednou. V pravé èásti 
-      li\9aty je tlaèítko, kterým lze odstranit vybrané zprávy. Vyberte zprávy, 
-      které chcete vymazat a kliknìte na "Odstranit". 
-      </p><p>
-      Pole "Od" zobrazuje odesílatele zpráv nebo adresu, ze které byla zpráva 
-      odeslána. V poli "Datum" se zobrazí datum odeslání zprávy a "Pøedmìt" oznaèuje 
-      titulek zprávy, který odesílatel uvedl. Poznámka: Mezi políèkem "Datum" a 
-      "Pøedmìt" je neoznaèený sloupec, který mù\9ee obsahovat buï  "!" nebo "A". 
-      "A" znamená, \9ee jste na zprávu odpovìdìli, "!" pak to, \9ee je zpráva dùle\9eitá. 
-      </p><p>
-      Na této stránce se také zobrazí tabulka aktuálních zpráv. Nepøeètené zprávy 
-      jsou oznaèeny <B>tuènì</B>, pøeètené standardním písmem. Vlevo jsou políèka 
-      urèená k oznaèení zprávy. Oznaèené zprávy lze pøesouvat do slo\9eek nebo je odstraòovat. 
-     </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/cs_CZ/options.hlp b/help/cs_CZ/options.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index c588ecb..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,162 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Mo\9enosti nastavení
-   </title>
-   <summary>
-      
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Výhodou systému SquirrelMail je mo\9enost úpravy podle pøání u\9eivatele. Máte na výbìr 
-      mezi nìkolika schématy, jazyky a jinými nastaveními. V\9aechny z nich mohou být zmìnìny 
-      bez toho, ani\9e by ovlivnily nastavení jiných u\9eivatelù systému. V nabídce je 5 hlavních 
-      kategorií: Osobní informace, Vzhled, Zvýrazòování zpráv a Filtry zpráv. 
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Osobní informace
-   </title>
-   <description>
-      <b>Celé jméno</b><br>
-      U\9eivatel by mìl uvést celé jméno, napø. "John Doe". Toto jméno se pak zobrazuje lidem, 
-      kterým jsou zprávy odesílány. Jestli\9ee toto jméno zùstane nevyplnìno, adresátùm se 
-      zobrazí pouze e-mailová adresa.
-      <br><br>
-      
-      <b>E-mailová adresa</b><br>
-      <i>Volitelné</i> - jestli\9ee je Va\9ae e-mailová adresa odli\9aná ne\9e ta, která Vám byla 
-      automaticky pøidìlena, mù\9eete ji zmìnit zde.
-      <br><br>
-      
-      <b>Odpovìdìt na adresu</b><br>
-      <i>Volitelné</i> - toto je e-mailová adresa, na kterou budou pøicházet odpovìdi na Va\9a
-      zprávy. Jestli\9ee se tato adresa li\9aí od té, ze které své zprávy odesíláte, mù\9eete ji zde uvést. 
-      Tato volba je vhodná pro u\9eivatele, kteøí si chtìjí odpovìdi na své zprávy nechat posílat 
-      na jiný úèet (napø. POST.CZ).
-      <br><br>
-      
-      <b>Podpis</b><br>
-      <i>Volitelné</i> - podpisy se automaticky pøikládají na konec v\9aech odesílaných zpráv. 
-      Jestli\9ee chcete pou\9eít této volby, mìli byste se ujistit, \9ee máte volbu za\9akrtnutou, 
-      a pak vyplnit text, který by se mìl jako podpis zobrazovat. 
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Vzhled - mo\9enosti
-   </title>
-   <description>
-      <b>Schéma</b><br>
-      SquirrelMail nabízí svým u\9eivatelùm rùzná schémata, pomocí nich\9e mohou libovolnì mìnit vzhled 
-      své schránky. 
-      <br><br>
-
-      <b>Jazyk</b><br>
-      Nevyhovuje-li Vám anglická verze systému SquirrelMail, mù\9eete libovolnì volit mezi 
-      jazykovými verzemi, které Vám nabízíme. Je-li Vámi po\9eadovaný jazyk v seznamu, mù\9eete 
-      jej zvolit a v\9aechny následující zprávy a texty se Vám v tomto jazyce zobrazí. Toto se v\9aak 
-      nevztahuje na text pøíchozích zpráv nebo názvù slo\9eek. 
-      <br><br>
-
-      <b>Pou\9eít adresáø v Javascriptu?</b><br>
-      Jedním z hlavních cílù SquirrelMailu bylo pøedejít pou\9eití Javascriptu na na\9aich stránkách. 
-      Tým SquirrelMailu v\9aak vyvinul nástroj na vyhledávání v adresáøích, který pou\9eívá Javascript. 
-      Nabízíme Vám volbu mezi HTML a Javascript adresáøem. Jestli\9ee nevíte, co volby obná\9aejí, 
-      zvolte variantu HTML adresáøe, i kdy\9e Javascript bude pravdìpodobnì také funkèní.
-      <br><br>
-      
-      <b>Poèet zpráv zobrazených ve slo\9ece</b><br>
-      Tato funkce Vám umo\9eòuje nastavit, kolik zpráv se Vám bude zobrazovat ve slo\9ece Doruèená po\9ata. 
-      Jestli\9ee je v této v této slo\9ece více zpráv, ne\9e je nadefinováno, zobrazí se Vám odkaz na "Pøedchozí" a 
-      "Následující" zprávy, pomocí nich\9e dosáhnete zobrazení po\9eadovaných zpráv.
-      <br><br>
-      
-      <b>Zalomit pøíchozí text </b><br>
-      V této èásti si mù\9eete navolit poèet znakù, které se Vám zobrazí jako text pøíchozí zprávy, aby se text 
-      neposunoval mimo okno. Standardní poèet znakù je 86, ale ka\9edý u\9eivatel si jejich poèet mù\9ee mìnit 
-      podle svého pøání.
-      <br><br>
-      
-      <b>Velikost editaèního okna</b><br>
-      Udává poèet znakù v øádku, které budete moci napsat pøed zalomením v èásti "Vytvoøit".
-      <br><br>
-      
-      <b>\8aíøka seznamu slo\9eek</b><br>
-      V levé èásti Va\9aeho prohlí\9eeèe je umístìn seznam slo\9eek, jeho\9e \9aíøku mù\9eete urèit pomocí této funkce. 
-      Pokud mají Va\9ae slo\9eky dlouhý název nebo obsahují písmo vìt\9aí velikosti, je vhodné nastavit vìt\9aí \9aíøku. 
-      V opaèném pøípadì ji mù\9eete nastavit na men\9aí mìøítko tak, abyste vyu\9eili co nejvìt\9aí plochu. 
-      <br><br>
-      
-      <b>Automatická aktualizace seznamu zpráv</b><br>
-      SquirrelMail obsahuje mo\9enost automatické aktualizace seznamu zpráv v levé èásti Va\9aeho prohlí\9eeèe. 
-      Automaticky se také obnoví poèet nepøeètených zpráv v ka\9edé slo\9ece. 
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Zvýrazòování zpráv
-   </title>
-   <description>
-      
-
-      Tato funkce Vám umo\9ení snadnìj\9aí orientaci mezi Va\9aimi zprávami. 
-      Kliknìte na "[Nový]" a vytvoøte nový, nebo na "[Upravit]" a upravíte tak stávající 
-      záznam, jeho\9e nastavení se Vám zobrazí.
-      <br><br>
-      
-      <b>Identifikaèní jméno</b><br>
-      Toto je v podstatì jméno, které Vám zobrazí, od koho zpráva pøi\9ala. Napøíklad pokud 
-      nastavíte zvýrazòování zpráv od Petra, mù\9eete zde nastavit text "Od Petra". 
-      <br><br>
-      
-      <b>Barva</b><br>
-      Toto je aktuální barva pozadí. Mù\9eete zvolit z nìkolika pøeddefinovaných barev, nebo zde 
-      mù\9eete zadat HEX kód barvy, kterou po\9eadujete (napø. a6b492). 
-      <br><br>
-      
-      <b>Pøiøadit</b><br>
-      Zde mù\9eete zvolit odpovídající slovní spojení. Z rozbalovací nabídky nastavíte hlavièku (od, komu, pøedmìt,...) 
-      a do textového pole vepí\9aete odpovídající slovní spojení (petr@post.cz). 
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Slo\9eky - mo\9enosti
-   </title>
-   <description>
-      <b>Cesta slo\9eky</b><br>
-      V nìkterých systémech se nezobrazí. Jestli\9ee tuto mo\9enost neuvidíte, ignorujte ji. Toto je 
-      slo\9eka ve va\9aem adresáøi, který obsahuje va\9ae slo\9eky zpráv. 
-      <br><br>
-
-      <b>Ko\9a</b><br>
-      Mù\9eete se rozhodnout, kam se Va\9ae zprávy budou odstraòovat. Jestli\9ee nechcete, aby se Va\9a
-      zprávy odstraòovaly do ko\9ae, zvolte mo\9enost "Nepou\9eívat Ko\9a". 
-      <br><br>
-      
-      <b>Odeslaná po\9ata</b><br>
-      Tato funkce Vám umo\9ení vybrat si slo\9eku, kde se budou zobrazovat Va\9ae odchozí zprávy. 
-      Pokud této mo\9enosti nechcete vyu\9eívat, zvolte "Nemìnit slo\9eku pro odeslanou po\9atu".
-      <br><br>
-      
-      <b>Upozornìní o nepøeètených zprávách</b><br>
-      V této èásti mù\9eete specifikovat, jak se budou zobrazovat nepøeètené zprávy v seznamu 
-      zpráv v pravé stranì Va\9aeho prohlí\9eeèe. Jestli\9ee zvolíte "\8eádné upozornìní", nebudete 
-      o poètu nepøeètených zpráv srozumìni. Pokud vyberete slo\9eku INBOX a obdr\9eíte nové zprávy, INBOX se zobrazí 
-      tuèným písmem a v závorkách se zobrazí poèet nových zpráv. Toté\9e se stane, zvolíte-li "V\9aechny slo\9eky".
-      <br><br>
-      
-      <b>Typ upozornìní o nepøeètených zprávách</b><br>
-      Obdr\9eíte-li nové zprávy, tato funkce Vám umo\9ení nastavit si typ upozornìní. 
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/cs_CZ/read_mail.hlp b/help/cs_CZ/read_mail.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 7208614..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,139 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Ètení zpráv
-   </title>
-   <summary>
-       
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Po kliknutí na "Pøedmìt" se Vám zobrazí pøijatá zpráva. Emailové a 
-      webové adresy jsou odkazy, na které mù\9eete kliknout a otevøe se Vám 
-      zpráva nebo stránka. Zprávy jsou barevnì rozli\9aeny. V odpovìdi na zprávu 
-      je obsa\9een text pøíchozí zprávy a ka\9edý øádek je odsazen pomocí ">". 
-      Díky tomu doká\9ee SquirrelMail provést kódování zpráv. Zodpovìzená zpráva pak 
-      bude mít jinou barvu textu ne\9e je text nové zprávy. Text pøíchozí zprávy bude 
-      mít jinou barvu ne\9e text Va\9aí odpovìdi. V horní li\9atì máte mo\9enost zprávu 
-      odstranit a vrátit se do seznamu zpráv. Uprostøed li\9aty mù\9eete volit mezi 
-      funkcemi Pøedchozí a Dal\9aí. Vpravo jsou zobrazeny rùzné funkce týkající se 
-      odesílání zpráv. 
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Seznam zpráv
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Kliknutím na tento odkaz se vrátíte do výchozí slo\9eky. 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Ostranit
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Kliknutím na tento odkaz sma\9eete zprávy, které jsou aktuálnì zobrazeny. 
-      Spolu se zprávou se také sma\9eou v\9aechny pøilo\9eené soubory. Jejich ztrátì 
-      lze pøedejít, jestli\9ee je nejdøíve ulo\9eíte (podrobnìji ní\9ee). 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-
-
-<section>
-   <title>
-      Dal\9aí
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Kliknutím na tento odkaz se pøesunete ke zprávì, která následuje zprávu 
-      aktuálnì zobrazenou. 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Pøedat dál
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Tlaèítko "Pøedat dál" je umístìno vpravo a kliknutím na nìj se otevøe okno 
-      obsahující text doruèené zprávy. K pùvodnímu pøedmìtu zprávy se pøipojí "Fwd:", 
-      ostatní pole vyplòujete Vy, mù\9eete mìnit jejich znìní a popøípadì pou\9eít 
-      také funkci "Pøilo\9eit soubor."
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Odpovìdìt
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Tato funkce Vám umo\9eòuje odpovìdìt odesílateli zprávy. Do pole "Pøedmìt zprávy" 
-      se automaticky vepí\9ae Re:" a text pùvodní zprávy se opìt zobrazí v poli "Text zprávy". 
-      Pùvodní zpráva bude odsazena pomocí ">". Mù\9ee se stát, \9ee èást pùvodní zprávy nebude 
-      symbol ">" obsahovat z dùvodu nastavení zalomení øádkù. Tomu lze pøedejít zmìnou poètu 
-      jednotek v nastavení v "Zalomit pøíchozí zprávu na". 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Odpovìdìt v\9aem
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Jedná se v podstatì o stejnou funkci jako "Odpovìdìt" s tou výjimkou, \9ee zprávu 
-      obdr\9eí v\9aichni adresáti uvedení v hlavièce zprávy. 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Zobrazit v\9aechny hlavièky
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Tato funkce zobrazí celou hlavièku zprávy. Ta obsahuje cestu zprávu a podrobnìj\9aí 
-      informace o samotné zprávì. 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Ulo\9eit soubor jako
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ve spodní èásti nad spodní li\9atou je umístìn odkaz, kterým lze ulo\9eit zprávu na Vá\9a 
-      pevný disk v textovém formátu. Ke zprávì bude také pøipojena jednoduchá hlavièka. 
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Pøilo\9eené soubory
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Jakýkoliv pøilo\9eený soubor se zobrazí v dolní èásti zprávy uprostøed barevné èásti. 
-      Tento soubor se zobrazí jako odkaz s popisem typu souboru. Kliknutím na název souboru se 
-      buï soubor zobrazí nebo se otevøe okno ke sta\9eení souboru. Jestli\9ee chcete radìji 
-      soubor ulo\9eit, kliknìte na tlaèítko "Ulo\9eit" na pravé stranì.
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/cs_CZ/search.hlp b/help/cs_CZ/search.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index f3aaef2..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Hledání
-   </title>
-   <summary>
-      
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Pomocí této funkce mù\9eete hledat ve slo\9ekách zadáním pøíslu\9aného kritéria. 
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Obecné informace
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Vyberete slo\9eku, ve které chcete hledat, vepí\9aete, co chcete hledat, a zvolíte 
-      èást zprávy, kterou chcete prohledávat. Po zadání "Hledat" se Vám zobrazí seznam 
-      zpráv, kde si mù\9eete zvolit, kterou zprávu chcete zobrazit a pøeèíst ji normálnì 
-      jako zprávu.
-      </p>
-      <p>
-      
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Kde hledat
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Mù\9eete hledat v kategoriích: Tìlo zprávy, V\9aude, Pøedmìt, Od, Komu, Kopie.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Tìlo zprávy</b> - hledání v textu zprávy.
-      </p>
-      <p>
-      <b>V\9aude</b> - hledání v celé zprávì, vèetnì hlavièky. 
-      </p>
-      <p>
-      <b>Pøedmìt</b> - hledání ve v\9aech pøedmìtech zpráv.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Od</b> - hledání podle odesílatele zpráv. Squirrelmail v poli Od zobrazuje 
-      pouze jméno. Systém vyhledá po\9eadavek, jestli\9ee se Vámi zadaný dotaz shoduje 
-      s e-mailovou adresou.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Komu </b> - hledání podle pøíjemce zpráv. 
-      </p>
-      <p>
-      <b>Kopie </b> - stejnì jako v pøecházejícím pøípadì, s výjimkou, \9ee hledání 
-      probìhne podle toho, komu byla adresována kopie. 
-      </p>
-   </description>
-</section>