Moving help files from ru to ru_RU
authorgraf25 <graf25@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Mon, 31 Dec 2001 05:15:09 +0000 (05:15 +0000)
committergraf25 <graf25@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Mon, 31 Dec 2001 05:15:09 +0000 (05:15 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@2041 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

help/ru_RU/FAQ.hlp [new file with mode: 0644]
help/ru_RU/addresses.hlp [new file with mode: 0644]
help/ru_RU/basic.hlp [new file with mode: 0644]
help/ru_RU/compose.hlp [new file with mode: 0644]
help/ru_RU/folders.hlp [new file with mode: 0644]
help/ru_RU/main_folder.hlp [new file with mode: 0644]
help/ru_RU/options.hlp [new file with mode: 0644]
help/ru_RU/read_mail.hlp [new file with mode: 0644]
help/ru_RU/search.hlp [new file with mode: 0644]

diff --git a/help/ru_RU/FAQ.hlp b/help/ru_RU/FAQ.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e5bb3ab
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,118 @@
+<chapter>
+   <title>
+      ïÔ×ÅÔÙ ÎÁ ÞÁÓÔÏ ÚÁÄÁ×ÁÅÍÙÅ ×ÏÐÒÏÓÙ (þÁ÷ï)
+   </title>   
+   <summary>
+      úÁÞÁÓÔÕÀ Õ ÍÎÏÇÉÈ ÌÀÄÅÊ ×ÏÚÎÉËÁÀÔ ×ÏÐÒÏÓÙ, ÏÔ×ÅÔÙ ÎÁ ËÏÔÏÒÙÅ ÕÖÅ ÄÁ×ÁÌÉÓØ
+      ÄÒÕÇÉÍ ÌÀÄÑÍ. þÔÏÂÙ ÍÎÏÇÏ ÒÁÚ ÎÅ ÏÔ×ÅÞÁÔØ ÎÁ ÏÄÎÉ É ÔÅ ÖÅ ÐÒÏÂÌÅÍÙ, 
+      ÐÉÛÕÔÓÑ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÅ ÓÔÒÁÎÉÃÙ Ó ÏÔ×ÅÔÁÍÉ ÎÁ ÎÁÉÂÏÌÅÅ ÞÁÓÔÏ ÚÁÄÁ×ÁÅÍÙÅ
+      ×ÏÐÒÏÓÙ.
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      íÏÇÕ ÌÉ Ñ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÓÒÁÚÕ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÁÄÒÅÓÏ× ÉÚ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      äÁ. ðÒÉ ÐÏÉÓËÅ × ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÅ ÂÕÄÕÔ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÙ ×ÓÅ ÒÅÚÕÌØÔÁÔÙ
+      ÏÔ×ÅÞÁÀÝÉÅ ÚÁÐÒÏÓÕ. åÓÌÉ ÂÙÌÏ ÎÁÊÄÅÎÏ 10 ÉÍÅÎ, ÔÏ × ÐÒÉÎÃÉÐÅ ÌÀÂÁÑ
+      ËÏÍÂÉÎÁÃÉÑ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÂÒÁÎÁ ÄÌÑ ÐÏÌÅÊ "äÌÑ", ÉÌÉ "ëÏÐÉÑ". ÷ÓÅ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ
+      ÔÁËÉÍ ÏÂÒÁÚÏÍ ÉÍÅÎÁ ÂÕÄÕÔ ×ÓÔÁ×ÌÅÎÙ × ÔÒÅÂÕÅÍÙÅ ÐÏÌÑ × ÆÏÒÍÅ ÏÔÓÙÌËÉ
+      ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏÓÌÅ ÎÁÖÁÔÉÑ ËÎÏÐËÉ "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ áÄÒÅÓ".
+      </p>
+   </description>
+</section>   
+
+<section>
+   <title>
+      íÏÇÕ ÌÉ Ñ ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÉÍÅÎÁ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ ÎÁÐÒÑÍÕÀ ÉÚ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      îÅÔ. îÁ ÄÁÎÎÙÊ ÍÏÍÅÎÔ ÜÔÁ ÏÐÃÉÑ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ. ÷ÐÒÏÞÅÍ, ×Ù ×ÓÅÇÄÁ
+      ÍÏÖÅÔÅ ÓËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÁÄÒÅÓ × ÂÕÆÅÒ ÏÂÍÅÎÁ ("ËÌÉÐÂÏÒÄ"), Á ÚÁÔÅÍ ×ÓÔÁ×ÉÔØ
+      ÅÇÏ × ÔÒÅÂÕÅÍÏÅ ÐÏÌÅ × ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÅ. ïÐÃÉÑ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÉÑ ÁÄÒÅÓÁ ÎÁÐÒÑÍÕÀ
+      ÉÚ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÂÕÄÅÔ ×ÓËÏÒÅ ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÎÁ É ×ËÌÀÞÅÎÁ × SquirrelMail.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ëÔÏ ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÌ SquirrelMail?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ëÁË É ÍÎÏÇÉÅ Open-Source ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ, SquirrelMail ÂÙÌ ÒÁÚÒÁÂÏÔÁΠÂÏÌØÛÉÍ
+      ËÏÌÉÞÅÓÔ×ÏÍ ÄÏÂÒÏ×ÏÌØÃÅ×. þÔÏÂÙ Õ×ÉÄÅÔØ ÉÈ ÉÍÅÎÁ, ÐÒÉÇÌÁÛÁÅÍ ×ÁÓ ÐÏÓÅÔÉÔØ
+      ×ÅÂ-ÓÁÊÔ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ <a href="http://www.squirrelmail.org/" 
+      target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      þÔÏ ÔÁËÏÅ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ WWW?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ÷ ÓÌÕÞÁÅ ÓÏ SquirrelMail, ×Ù ÐÏÌÕÞÁÅÔÅ ÄÏÓÔÕРˠ×ÁÛÅÍÕ ÐÏÞÔÏ×ÏÍÕ ÑÝÉËÕ
+      ÞÅÒÅÚ ×ÅÂ-ÂÒÁÕÚÅÒ. üÔÏ ÚÁÞÁÓÔÕÀ ÏÞÅÎØ ÕÄÏÂÎÏ ÅÓÌÉ ×Ù ÞÉÔÁÅÔÅ Ó×ÏÀ ÐÏÞÔÕ
+      Ó ÒÁÚÎÙÈ ËÏÍÐØÀÔÅÒÏ× É Õ ×ÁÓ ÎÅÔ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ ÎÁÓÔÒÁÉ×ÁÔØ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ËÌÉÅÎÔÙ
+      ÎÁ ËÁÖÄÏÍ ÉÚ ÎÉÈ ÐÏ-ÏÔÄÅÌØÎÏÓÔÉ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      çÄÅ Ñ ÍÏÇÕ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ SquirrelMail?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ÷ ÌÀÂÏÍ ÍÅÓÔÅ ÇÄÅ Õ ×ÁÓ ÅÓÔØ ÄÏÓÔÕРˠÂÒÁÕÚÅÒÕ É éÎÔÅÒÎÅÔ. ðÏÄÄÅÒÖËÉ
+      ÍÏÂÉÌØÎÙÈ ÓÒÅÄÓÔ× Ó×ÑÚÉ (ÐÏÓÒÅÄÓÔ×ÏÍ WAP/WML ÐÒÏÔÏËÏÌÏ×) ÐÏËÁ ÎÅÔ
+      × ÐÌÁÎÁÈ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      úÁÞÅÍ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ WWW-ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ ×ÍÅÓÔÏ ÏÂÙÞÎÙÈ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ 
+      ËÌÉÅÎÔÏ×, ÎÁÐÒ. Outlook Express, ÉÔÄ?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ëÏÎÅÞÎÏ, ÓÐÅÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ËÌÉÅÎÔÙ ÚÁÞÁÓÔÕÀ É ÂÙÓÔÒÅÅ É
+      ÕÄÏÂÎÅÅ ÎÅÖÅÌÉ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ ×ÙÐÏÌÎÑÅÍÙÅ × ×ÁÛÅÍ ÂÒÁÕÚÅÒÅ.
+      îÏ ÄÁ×ÁÊÔÅ ÐÒÅÄÓÔÁ×ÉÍ ÞÔÏ ×Ù ÎÁÈÏÄÉÔÅÓØ × ÇÏÓÔÑÈ Õ Ó×ÏÅÇÏ ÚÎÁËÏÍÏÇÏ
+      É ÖÅÌÁÅÔÅ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ Ó×ÏÀ ÐÏÞÔÕ. ÷ÍÅÓÔÏ ÔÏÇÏ ÞÔÏÂÙ ÎÁÓÔÒÁÉ×ÁÔØ ÅÇÏ
+      ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ËÌÉÅÎÔ ÄÌÑ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë ×ÁÛÅÍÕ ÐÏÞÔÏ×ÏÍÕ ÑÝÉËÕ, Á ÚÁÔÅÍ
+      ×ÏÓÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÔØ ÅÇÏ ÓÔÁÒÙÅ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ, ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÒÏÓÔÏ ÏÔËÒÙÔØ ÅÇÏ
+      ×ÅÂ-ÂÒÁÕÚÅÒ É ÐÏÌÕÞÉÔØ ÄÏÓÔÕРˠ×ÁÛÅÍÕ ÐÏÞÔÏ×ÏÍÕ ÑÝÉËÕ ÞÅÒÅÚ SquirrelMail.
+      ôÁËÉÍ ÏÂÒÁÚÏÍ ÎÅ ÎÁÄÏ ÍÅÎÑÔØ ÎÉËÁËÉÈ ÎÁÓÔÒÏÅË É ×ÓÅ ÎÁ ÐÏÒÑÄÏË ÂÙÓÔÒÅÅ
+      É ÕÄÏÂÎÅÅ. äÏÍÁ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÌÀÂÏÊ ÄÒÕÇÏÊ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ËÌÉÅÎÔ
+      ËÏÔÏÒÙÊ ×ÁÍ ÎÒÁ×ÉÔÓÑ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ëÁË ÒÁÂÏÔÁÅÔ SquirrelMail?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      SquirrelMail ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÐÒÏÔÏËÏÌ IMAP ÄÌÑ ÄÏÓÔÕÐÁ Ë 
+      ÐÏÞÔÏ×ÏÍÕ ÑÝÉËÕ. éÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÄÁÎÎÏÍ ÐÒÏÔÏËÏÌÅ ÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ ÐÏ
+      ÁÄÒÅÓÕ <a href="http://imap.org/" target="_top">imap.org</a>.
+      SquirrelMail ÔÁËÖÅ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ Ó×ÏÉ ÓÏÂÓÔ×ÅÎÎÙÅ IMAP ÆÕÎËÃÉÉ, Á ÎÅ
+      ×ËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÎÎÙÅ × PHP4. üÔÏ ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ ÂÅÚÒÁÚÌÉÞÎÏ ×ÁÍ, ÎÏ
+      ÄÁÌÅËÏ ÎÅ ×ÓÅ ÒÁ×ÎÏ ÔÅÍ, ËÏÔÏÒÙÅ ÚÁÎÉÍÁÀÔÓÑ ÎÁÓÔÒÏÊËÏÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/ru_RU/addresses.hlp b/help/ru_RU/addresses.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e4c1ad8
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,125 @@
+<chapter>
+   <title>
+      áÄÒÅÓÁ
+   </title>
+   <summary>
+      áÄÒÅÓÎÙÅ ËÎÉÇÉ ÐÏÚ×ÏÌÑÀÔ ÓÏÈÒÁÎÑÔØ ÁÄÒÅÓÁ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ ÐÏÞÔÙ ×ÁÛÉÈ
+      ËÏÒÒÅÓÐÏÎÄÅÎÔÏ× ÞÔÏÂÙ ×ÁÍ ÎÅ ÐÒÉÈÏÄÉÌÏÓØ ÉÈ ÚÁÐÏÍÉÎÁÔØ É ×ÐÏÓÌÅÄÓÔ×ÉÉ
+      ÐÅÞÁÔÁÔØ ÏÔ ÒÕËÉ.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      ðÒÁËÔÉÞÅÓËÉ ×ÓÅ ÚÎÁÀÔ ÞÔÏ ÔÁËÏÅ ÁÄÒÅÓÎÙÅ ËÎÉÇÉ É ÐÒÁËÔÉÞÅÓËÉ ×ÓÅ
+      ÉÍÉ ÐÏÌØÚÕÀÔÓÑ. äÏ×ÏÌØÎÏ ÞÁÓÔÏ ÍÎÏÇÉÍÉ ËÏÍÐÁÎÉÑÍÉ ÉÌÉ ÷õú-ÁÍÉ
+      ×ÎÅÄÒÑÀÔÓÑ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÅ LDAP ÓÅÒ×ÅÒÁ, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÏÚ×ÏÌÑÀÔ ÕÓÐÅÛÎÏ
+      ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÏÄÎÕ ×ÎÕÔÒÅÎÎÀÀ ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ Ó ÁÄÒÅÓÁÍÉ ÓÏÔÒÕÄÎÉËÏ×.
+      üÔÁ ÏÐÃÉÑ ÔÁËÖÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ SquirrelMail.
+      </p>
+      <p>
+      åÓÌÉ ×ÁÛ ÂÒÁÕÚÅÒ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ JavaScript É ÜÔÁ ÏÐÃÉÑ Õ ×ÁÓ ×ËÌÀÞÅÎÁ,
+      ÔÏ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ Ë ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÅ,
+      ÎÁÐÉÓÁÎÎÙÊ ÎÁ ÜÔÏÍ ÑÚÙËÅ. üÔÕ ÏÐÃÉÀ ÍÏÖÎÏ ×ËÌÀÞÉÔØ × ÍÅÎÀ "îÁÓÔÒÏÊËÉ".
+      åÓÌÉ ÖÅ ×Ù ÎÅ ÖÅÌÁÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ JavaScript, ÔÏ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ
+      É ÏÂÙÞÎÕÀ HTML ×ÅÒÓÉÀ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ Ó ÔÏÊ ÖÅ ÆÕÎËÃÉÏÎÁÌØÎÏÓÔØÀ.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      îÉËÎÅÊÍ.
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      îÉËÎÅÊÍ, ÉÌÉ "ËÌÉÞËÁ" ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÞÔÏÂÙ ×ÁÍ ÂÙÌÏ ÌÅÇÞÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÔØ
+      ÜÔÏÇÏ ÞÅÌÏ×ÅËÁ. îÁÐÒÉÍÅÒ ×ÍÅÓÔÏ "÷ÁÓÉÓÕÁÌÉÊ ìÏÈÁÎËÉÎ" ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÐÉÓÁÔØ
+      "îÁÞÁÌØÎÉË", ÞÔÏÂÙ ÎÅ ÐÕÔÁÔØ Ó×ÏÅÇÏ ÂÏÓÓÁ Ó ÉÚ×ÅÓÔÎÙÍ ÒÕÓÓËÉÍ 
+      ÉÎÔÅÌÌÉÇÅÎÔÏÍ ÎÁÞÁÌÁ XX-ÇÏ ×ÅËÁ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      áÄÒÅÓ üÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ ðÏÞÔÙ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      úÄÅÓØ ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÁÄÒÅÓ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ ÐÏÞÔÙ ÞÅÌÏ×ÅËÁ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ
+      ×Ù ÓÏÂÉÒÁÅÔÅÓØ ÐÏÓÙÌÁÔØ ÐÉÓØÍÁ. áÄÒÅÓ ÓÏÓÔÏÉÔ ÉÚ Ä×ÕÈ ÞÁÓÔÅÊ: ÓÎÁÞÁÌÁ
+      ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÜÔÏÇÏ ÞÅÌÏ×ÅËÁ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒÅ (ÎÁÐÒ. × ÁÄÒÅÓÅ lohankin@mail.ru
+      ÜÔÉÍ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏÍ ÂÕÄÅÔ "lohankin"), ÚÁÔÅÍ "ÓÏÂÁÞËÁ", ÉÌÉ ÚÎÁË "@", É
+      ÐÏÓÌÅ "ÓÏÂÁÞËÉ" ÓÅÒ×ÅÒ Ó ËÏÔÏÒÏÇÏ ×ÁÛ ÁÄÒÅÓÁÔ ÞÉÔÁÅÔ ÐÉÓØÍÁ (× ÎÁÛÅÍ
+      ÐÒÉÍÅÒÅ "mail.ru"). åÓÌÉ ×Ù ÎÅ ÚÎÁÅÔÅ ÔÏÞÎÏÇÏ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÇÏ ÁÄÒÅÓÁ
+      ÔÏÇÏ ÉÌÉ ÉÎÏÇÏ ÞÅÌÏ×ÅËÁ, ÔÏ ÎÅ ÐÙÔÁÊÔÅÓØ ÅÇÏ ÕÇÁÄÁÔØ -- Õ ×ÁÓ ÓËÏÒÅÅ
+      ×ÓÅÇÏ ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÐÏÌÕÞÉÔÓÑ. åÓÌÉ ×Ù ÕËÁÖÅÔÅ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÁÄÒÅÓ, ÔÏ ×ÁÛÅ
+      ÐÉÓØÍÏ ×ÅÒÎÅÔÓÑ Ë ×ÁÍ Ó ÚÁÍÅÔËÏÊ ÏÔ ÐÏÞÔÏ×ÏÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ, ÞÔÏ
+      ×ÁÛÅ ÐÉÓØÍÏ ÎÅ ÕÄÁÅÔÓÑ ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      éÎÆÏ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      úÄÅÓØ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÚÁÐÉÓÁÔØ ËÁËÕÀ-ÌÉÂÏ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ×ÁÛÅÍ
+      ÁÄÒÅÓÁÔÅ. üÔÁ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ ÎÉËÕÄÁ ÎÅ ÏÔÓÙÌÁÅÔÓÑ É ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ, ÏÐÑÔØ ÖÅ,
+      ÞÔÏÂÙ ÐÏÍÏÞØ ×ÁÍ ÉÄÅÎÔÉÆÉÃÉÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÏÇÏ ÞÅÌÏ×ÅËÁ. îÁÐÒÉÍÅÒ, ×Ù ÍÏÖÅÔÅ
+      ÎÁÐÉÓÁÔØ "ôÏÔ ÓÁÍÙÊ, ÖÅÎÁ ËÏÔÏÒÏÇÏ ÕÛÌÁ Ë ðÔÉÂÕÒÄÕËÏ×Õ", ÅÓÌÉ Õ ×ÁÓ
+      ÉÍÅÀÔÓÑ ÐÒÏÂÌÅÍÙ Ó ÚÁÐÏÍÉÎÁÎÉÅÍ ËÔÏ ÖÅ ÔÁËÏÊ ÷ÁÓÉÓÕÁÌÉÊ ìÏÈÁÎËÉÎ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÉÌÉ õÄÁÌÉÔØ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      åÓÌÉ ×Ù ÄÏÐÕÓÔÉÌÉ ÏÛÉÂËÕ × ËÁËÏÍ-ÔÏ ÁÄÒÅÓÅ ÉÌÉ ÈÏÔÉÔÅ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ
+      Ï ÁÄÒÅÓÁÔÅ, ÔÏ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÖÁÔØ ËÎÏÐËÕ "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ". òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ
+      ÍÏÖÎÏ ÔÏÌØËÏ ÐÏ ÏÄÎÏÍÕ ÁÄÒÅÓÕ ÚÁ ÒÁÚ. åÓÌÉ ÖÅ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÓÏ×ÓÅÍ
+      ÕÄÁÌÉÔØ ÁÄÒÅÓ ÜÔÏÇÏ ÞÅÌÏ×ÅËÁ ÉÚ ËÎÉÇÉ, ÎÁÖÍÉÔÅ ËÎÏÐËÕ "õÄÁÌÉÔØ".
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      äÏÂÁ×ÉÔØ × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      úÁÐÏÌÎÉÔÅ ÐÏÌÑ ÆÏÒÍÙ ÞÔÏÂÙ ×ÎÅÓÔÉ ÁÄÒÅÓ ÔÏÇÏ ÉÌÉ ÉÎÏÇÏ ÞÅÌÏ×ÅËÁ ×
+      ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ. ðÅÒ×ÙÅ ÔÒÉ ÐÏÌÑ ("îÉËÎÅÊÍ", "áÄÒÅÓ üÌ. ðÏÞÔÙ", É "éÍÑ")
+      ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÙ ÄÌÑ ÚÁÐÏÌÎÅÎÉÑ, ÐÒÏÞÉÅ ÖÅ ÍÏÖÎÏ ÏÓÔÁ×ÉÔØ ÐÕÓÔÙÍÉ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      LDAP
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      LDAP ÜÔÏ ÐÒÏÔÏËÏÌ ËÏÔÏÒÙÊ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ËÏÍÐÁÎÉÑÍ ÓÏÚÄÁ×ÁÔØ ÃÅÎÔÒÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÅ
+      ÓÅÒ×ÅÒÁ Ó ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÅÊ Ï ÜÌÅËÔÒÏÎÎÙÈ ÁÄÒÅÓÁÈ É ÐÒÏÞÉÈ ÄÁÎÎÙÈ ÓÏÔÒÕÄÎÉËÏ×.
+      åÓÌÉ ×ÁÛÁ ËÏÍÐÁÎÉÑ (÷õú, ÉÎÓÔÉÔÕÔ, ÐÒÏÞ.) ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔ LDAP, ÔÏ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ
+      ÎÁÓÔÒÏÉÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ SquirrelMail ÞÔÏÂÙ ÏÎÁ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÌÁ LDAP ÓÅÒ×ÅÒ × 
+      ËÁÞÅÓÔ×Å ÄÏÐÏÌÎÅÎÉÑ Ë ×ÁÛÅÊ ÐÅÒÓÏÎÁÌØÎÏÊ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÅ.
+      </p><p>
+      SquirrelMail ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÎÁÓÔÒÏÅΠÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÌÀÂÏÇÏ LDAP ÓÅÒ×ÅÒÁ,
+      ÉÌÉ ÜÔÕ ÏÐÃÉÀ ÍÏÖÎÏ ×ÏÏÂÝÅ ÏÔËÌÀÞÉÔØ. åÓÌÉ Õ ×ÁÓ ÅÓÔØ ËÁËÉÅ-ÌÉÂÏ ×ÏÐÒÏÓÙ
+      ÐÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÀ LDAP ÓÅÒ×ÅÒÏ×, ÔÏ ×ÁÍ ÎÕÖÎÏ ÐÏÇÏ×ÏÒÉÔØ Ó ×ÁÛÉÍ
+      ÓÉÓÔÅÍÎÙÍ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÏÍ.
+      </p><p>
+      þÔÏÂÙ ÎÁÞÁÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ LDAP ÓÅÒ×ÅÒ, ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ ÞÔÏÂÙ ÄÁÎÎÁÑ ÏÐÃÉÑ ÂÙÌÁ
+      ÓÐÅÒ×Á ÎÁÓÔÒÏÅÎÁ ÓÉÓÔÅÍÎÙÍ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÏÍ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/ru_RU/basic.hlp b/help/ru_RU/basic.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1cb623a
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,65 @@
+<chapter>
+   <title>
+      ÷ ÏÂÝÉÈ ÞÅÒÔÁÈ Ï SquirrelMail
+   </title>
+   <summary>
+      ó ÐÏÍÏÝØÀ SquirrelMail ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÌÕÞÉÔØ ÄÏÓÔÕРˠÓ×ÏÅÍÕ ÐÏÞÔÏ×ÏÍÕ
+      ÑÝÉËÕ ÞÅÒÅÚ ×ÅÂ-ÂÒÁÕÚÅÒ.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      éÔÁË, ÞÔÏ ÖÅ ÔÁËÏÅ <A target="_top" 
+      HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?
+      SquirrelMail ÜÔÏ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ËÌÉÅÎÔ ÎÁÐÉÓÁÎÎÙÊ ÎÁ ÑÚÙËÅ <A target="_top" 
+      HREF="http://www.php.net">PHP4</A>. äÁÎÎÏÅ ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÎÏ
+      ÞÔÏÂÙ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÔØ ×ÁÍ ÄÏÓÔÕРˠ×ÁÛÅÍÕ ÐÏÞÔÏ×ÏÍÕ ÑÝÉËÕ ÞÅÒÅÚ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ
+      ÏÂÙÞÎÏÇÏ ×ÅÂ-ÂÒÁÕÚÅÒÁ. þÔÏÂÙ ÕÚÎÁÔØ ÂÏÌØÛÅ Ï ÐÏÞÔÏ×ÏÍ ÐÒÏÔÏËÏÌÅ IMAP, 
+      ÉÓÐÏÌØÚÕÅÍÏÍ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ, ÐÒÅÄÌÁÇÁÅÍ ×ÁÍ ÐÏÓÅÔÉÔØ ×ÅÂ-ÓÁÊÔ <a target="_top"
+      href="http://imap.org/">imap.org</a>.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>   
+
+<section>
+   <title>
+      ïÓÎÏ×Ù
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      åÓÌÉ ×Ù ÉÝÅÔÅ ÏÔ×ÅÔ ÎÁ ÐÒÏÓÔÏÊ ×ÏÐÒÏÓ, ÐÏÓÍÏÔÒÉÔÅ × ÐÅÒ×ÕÀ ÏÞÅÒÅÄØ ×
+      ÞÁÓÔØ "ïÔ×ÅÔÙ ÎÁ ÞÁÓÔÙÅ ×ÏÐÒÏÓÙ". ÷ÐÏÌÎÅ ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÞÔÏ ÏÔ×ÅÔ ÎÁ ×ÁÛ
+      ×ÏÐÒÏÓ ÕÖÅ ÅÓÔØ ÔÁÍ. 
+      </p>
+      <p>
+      SquirrelMail ÓÐÒÏÅÃÉÒÏ×ÁΠÔÁËÉÍ ÏÂÒÁÚÏÍ, ÞÔÏ ÏΠÄÅÌÉÔ ÏËÎÏ ×ÁÛÅÇÏ
+      ÂÒÁÕÚÅÒÁ ÎÁ Ä×Å ÞÁÓÔÉ. ìÅ×ÁÑ ÞÁÓÔØ ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÔ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÐÁÐËÉ ÎÁ ËÏÔÏÒÙÅ
+      ×Ù × ÄÁÎÎÙÊ ÍÏÍÅÎÔ ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ, Á ÐÒÁ×ÁÑ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÌÑ ÐÒÏÞÅÊ ÒÁÂÏÔÙ
+      Ó ÐÏÞÔÏÊ. þÔÏÂÙ ÕÚÎÁÔØ ÐÏÂÏÌØÛÅ Ï ÌÅ×ÏÊ ÞÁÓÔÉ ÜËÒÁÎÁ, ÐÒÏÞÉÔÁÊÔÅ ÇÌÁ×Õ
+      "ðÏÞÔÏ×ÙÅ ÐÁÐËÉ".
+      </p>
+      <p>
+      ÷ ÐÒÁ×ÏÊ ÞÁÓÔÉ ÜËÒÁÎÁ ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ÏÓÎÏ×ÎÏÊ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ. ÷ ÓÁÍÏÍ
+      ×ÅÒÈÕ ÓÔÒÁÎÉÃÙ ÒÁÓÐÏÌÁÇÁÅÔÓÑ ÇÌÁ×ÎÏÅ ÍÅÎÀ. óÓÙÌËÁ "úÁËÏÎÞÉÔØ ÓÅÁÎÓ"
+      ÚÁËÒÏÅÔ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ SquirrelMail É ÓÏÔÒÅÔ ×ÁÛ ÐÁÒÏÌØ ÉÚ ÐÁÍÑÔÉ ÂÒÁÕÚÅÒÁ.
+      ÷ ÐÏÌÅ "ôÅËÕÝÁÑ ðÁÐËÁ" ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÔÓÑ ÔÁ ÐÁÐËÁ ÉÚ ÌÅ×ÏÊ ÞÁÓÔÉ ÜËÒÁÎÁ, × 
+      ËÏÔÏÒÏÊ ×Ù × ÄÁÎÎÙÊ ÍÏÍÅÎÔ ÎÁÈÏÄÉÔÅÓØ. ðÒÉ ×ÈÏÄÅ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ ÔÁÍ ÂÕÄÅÔ
+      ÏÔÏÂÒÁÖÁÔØÓÑ ÐÁÐËÁ "INBOX" (×ÈÏÄÑÝÉÅ).
+      </p>
+      <p>
+      ðÏÄ ÇÌÁ×ÎÙÍ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏÍ ÉÍÅÅÔÓÑ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÓÓÙÌÏË ÇÌÁ×ÎÏÇÏ ÍÅÎÀ:</p>
+         <ul>
+            <li><b>îÏ×ÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ</b> - îÁÐÉÓÁÔØ É ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ÎÏ×ÏÅ ÜÌ.
+           ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ.</li>
+            <li><b>áÄÒÅÓÁ</b> - óÏÄÅÒÖÉÔ ÁÄÒÅÓÁ ÜÌ. ÐÏÞÔÙ, ËÏÔÏÒÙÅ ×Ù ×ÎÅÓÌÉ
+           × ÁÄÒÅÓÎÕÀ ËÎÉÇÕ.</li>
+            <li><b>ðÁÐËÉ</b> - òÁÂÏÔÁÔØ Ó ÐÏÞÔÏ×ÙÍÉ ÐÁÐËÁÍÉ, ËÁË ÔÏ: ÓÏÚÄÁÔØ
+           ÎÏ×ÕÀ ÐÁÐËÕ, ÕÄÁÌÉÔØ, ÉÌÉ ÐÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ ÎÁ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÅ ÐÁÐËÉ.</li>
+            <li><b>îÁÓÔÒÏÊËÉ</b> - ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ×ÁÍ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ ÒÁÚÌÉÞÎÙÅ ÏÐÃÉÉ
+           SquirrelMail, ×ËÌÀÞÁÑ ×ÁÛÉ ÐÅÒÓÏÎÁÌØÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ É ×ÉÄ 
+           ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ.</li>
+            <li><b>éÓËÁÔØ</b> - ðÏÚ×ÏÌÑÅÔ ×ÁÍ ÉÓËÁÔØ ÓÒÅÄÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ × ÄÁÎÎÏÊ
+           ÐÁÐËÅ ÐÏ ÚÁÄÁÎÎÏÍÕ ËÒÉÔÅÒÉÀ.</li>
+            <li><b>ðÏÍÏÝØ</b> - ôÁÍ ÇÄÅ ×Ù ÓÅÊÞÁÓ ÎÁÈÏÄÉÔÅÓØ.</li> 
+         </ul>
+   </description>
+</section>   
diff --git a/help/ru_RU/compose.hlp b/help/ru_RU/compose.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..af6e928
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,126 @@
+<chapter>
+   <title>
+      îÏ×ÏÅ óÏÏÂÝÅÎÉÅ
+   </title>
+   <summary>
+      ó ÐÏÍÏÝØÀ ÄÁÎÎÏÊ ÆÕÎËÃÉÉ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÓÙÌÁÔØ ÐÉÓØÍÁ ÒÁÚÎÙÍ
+      ÌÀÄÑÍ ÎÁ ÉÈ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÙÅ ÁÄÒÅÓÁ.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      ðÒÉ ×ÙÂÏÒÅ ÍÅÎÀ "îÏ×ÏÅ óÏÏÂÝÅÎÉÅ" ×Ù ÏËÁÖÅÔÅÓØ ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÅ ÎÁ ËÏÔÏÒÏÊ
+      ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÐÉÓÁÔØ É ÐÏÓÌÁÔØ ÎÏ×ÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ. îÁ ÜÔÏÊ ÓÔÒÁÎÉÃÅ ÉÍÅÅÔÓÑ
+      ÎÅÓËÏÌØËÏ ÒÁÚÎÙÈ ÐÏÌÅÊ, ËÏÔÏÒÙÅ ÓÌÅÄÕÅÔ ÚÁÐÏÌÎÉÔØ ÄÌÑ ÔÏÇÏ ÞÔÏÂÙ 
+      ÐÉÓØÍÏ ÄÏÛÌÏ. ÷ ÚÁ×ÉÓÉÍÏÓÔÉ ÏÔ ÔÏÇÏ ËÁË ×Ù ÐÏÐÁÌÉ ÎÁ ÜÔÕ ÓÔÒÁÎÉÃÕ (ÎÁÐÒ.
+      ÎÁÖÁ× "ïÔ×ÅÔÉÔØ"), ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÉÚ ÐÏÌÅÊ ÕÖÅ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÚÁÐÏÌÎÅÎÙ.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      äÌÑ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ðÅÒ×ÏÅ ÐÏÌÅ ÆÏÒÍÙ, "äÌÑ", ÐÒÅÄÎÁÚÎÁÞÅÎÏ ÄÌÑ ÔÏÇÏ ÞÔÏÂÙ × ÎÅÇÏ ×ÐÉÓÁÔØ
+      ÁÄÒÅÓ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ ÐÏÞÔÙ ÞÅÌÏ×ÅËÁ, ËÏÔÏÒÏÍÕ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÓÌÁÔØ ÐÉÓØÍÏ.
+      ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÐÉÓÁÔØ ÓËÏÌØËÏ ÕÇÏÄÎÏ ÁÄÒÅÓÏ×, ÒÁÚÄÅÌÑÑ ÉÈ ÚÁÐÑÔÏÊ. ÷Ù ÔÁËÖÅ
+      ÍÏÖÅÔÅ ×ÙÂÒÁÔØ ÔÒÅÂÕÅÍÙÅ ÁÄÒÅÓÁ ÉÚ Ó×ÏÅÊ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ, ÎÁÖÁ× ÎÁ ËÎÏÐËÕ 
+      "áÄÒÅÓÁ". îÅ ÓÌÅÄÕÅÔ ÂÅÓÐÏËÏÉÔØÓÑ ÅÓÌÉ ×ÅÓØ ÁÄÒÅÓ ÎÅ ×ÉÄÅΠנÏÂÌÁÓÔÉ
+      ÐÏÌÑ -- ×ÉÄÉÍÙÊ ÒÁÚÍÅÒ ÐÏÌÑ ÏÇÒÁÎÉÞÅÎ, ÎÏ ×ÓÅ ÞÔÏ ×Ù ÎÁÐÅÞÁÔÁÅÔÅ ÎÉËÕÄÁ
+      ÎÅ ÉÓÞÅÚÁÅÔ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ëÏÐÉÑ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ÷ ÐÏÌÅ "ëÏÐÉÑ" ÍÏÖÎÏ ÐÏÍÅÓÔÉÔØ ÁÄÒÅÓÁ ÌÀÄÅÊ, ËÏÍÕ ×Ù ÂÙ ÈÏÔÅÌÉ
+      ÐÏÓÌÁÔØ ËÏÐÉÀ ÄÁÎÎÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ. ïÂÙÞÎÏ × ÜÔÏ ÐÏÌÅ ×ÎÏÓÑÔ ÔÅÈ ÌÀÄÅÊ,
+      ËÏÍÕ ÐÉÓØÍÏ ÎÅ ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÏ ÎÁÐÒÑÍÕÀ, ÎÏ ÓËÏÒÅÅ × ËÁÞÅÓÔ×Å Õ×ÅÄÏÍÌÅÎÉÑ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Bcc
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ÷óó ÅÝÅ ÎÁÚÙ×ÁÀÔ "óÌÅÐÏÊ ëÏÐÉÅÊ" -- × ÜÔÏ ÐÏÌÅ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÐÉÓÁÔØ ÁÄÒÅÓÁ
+      ÌÀÄÅÊ ËÏÍÕ ×Ù ÂÙ ÈÏÔÅÌÉ ÐÏÓÌÁÔØ ËÏÐÉÀ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, ÎÏ ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ÞÔÏÂÙ
+      ÐÒÏÞÉÅ ÁÄÒÅÓÁÔÙ Ï ÜÔÏÍ ÚÎÁÌÉ. îÁÐÒÉÍÅÒ, ÅÓÌÉ ×Ù ÐÉÛÅÔÅ ÐÉÓØÍÏ ÎÁ
+      ÁÄÒÅÓ lohankin@mail.ru É ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÓÌÁÔØ ËÏÐÉÀ ÜÔÏÇÏ ÐÉÓØÍÁ ÎÁ ÁÄÒÅÓ
+      ptiburdukov@pisem.net, ÎÏ ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ÞÔÏÂÙ lohankin@mail.ru Ï ÜÔÏÍ 
+      ÚÎÁÌ, ÔÏ ÁÄÒÅÓ ptiburdukov@pisem.net ÓÌÅÄÕÅÔ ×ÐÉÓÁÔØ × ÐÏÌÅ ÷óó.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ôÅÍÁ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ÷ ÄÁÎÎÏÍ ÐÏÌÅ ÓÌÅÄÕÅÔ ×ÐÉÓÁÔØ ÔÅÍÕ ×ÁÛÅÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ. ðÏÓÙÌÁÔØ ÐÉÓØÍÁ Ó
+      ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÀÝÅÊ ÔÅÍÏÊ ÓÞÉÔÁÅÔÓÑ ÄÕÒÎÙÍ ×ËÕÓÏÍ, Á ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÓÐÉÓËÉ ÒÁÓÓÙÌËÉ
+      ÔÁËÉÅ ÐÉÓØÍÁ ×ÏÏÂÝÅ ÎÅ ÐÒÉÎÉÍÁÀÔ. ìÕÞÛÅ ×ÓÅÇÏ × ÜÔÏÍ ÐÏÌÅ ÐÉÓÁÔØ ÉÍÅÎÎÏ
+      ÔÏ, ÄÌÑ ÞÅÇÏ ÏÎÏ ÐÒÅÄÎÁÚÎÁÞÅÎÏ -- ÔÅÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ (ÎÁÐÒ. "õÈÏÄ Ë
+      ðÔÉÂÕÒÄÕËÏ×Õ É ÓÅÒÍÑÖÎÁÑ ÉÓÔÉÎÁ").
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ëÎÏÐËÁ "áÄÒÅÓÁ"
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ðÒÉ ÎÁÖÁÔÉÉ ÎÁ ÜÔÕ ËÎÏÐËÕ ÏÔËÒÏÅÔÓÑ ÁÄÒÅÓÎÁÑ ËÎÉÇÁ, ÇÄÅ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ
+      ×ÙÂÒÁÔØ ÁÄÒÅÓ ÞÅÌÏ×ÅËÁ ËÏÔÏÒÏÍÕ ×Ù ÓÏÂÉÒÁÅÔÅÓØ ÐÏÓÌÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ.
+      úÁ ÂÏÌÅÅ ÐÏÄÒÏÂÎÏÊ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÅÊ Ï ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÅ ÓÍ. ÒÁÚÄÅÌ ÐÏÍÏÝÉ
+      "áÄÒÅÓÁ".
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ôÅËÓÔ óÏÏÂÝÅÎÉÑ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ïÂÛÉÒÎÏÅ ÐÏÌÅ ÐÒÅÄÎÁÚÎÁÞÅÎÏ ÄÌÑ ÔÏÇÏ ÞÔÏÂÙ × ÎÅÍ ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÔÅËÓÔ
+      ×ÁÛÅÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ. åÓÌÉ ×Ù ×ÙÂÒÁÌÉ ÄÌÑ ÓÅÂÑ ÐÏÄÐÉÓØ × ÎÁÓÔÒÏÊËÁÈ, ÔÏ
+      ÏÎÁ ÕÖÅ ÂÕÄÅÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÁ × ÔÅËÓÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ÷ÓÔÁ×ÉÔØ æÁÊÌ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ÷ÎÉÚÕ ÓÔÒÁÎÉÃÙ ÍÏÖÎÏ ÎÁÊÔÉ ËÎÏÐËÕ "÷ÓÔÁ×ÉÔØ æÁÊÌ". ðÒÉ ÐÏÍÏÝÉ ÜÔÏÊ
+      ËÎÏÐËÉ ÍÏÖÎÏ ×ÙÂÒÁÔØ ÆÁÊÌ ÎÁÈÏÄÑÝÉÊÓÑ ÎÁ ×ÁÛÅÍ ËÏÍÐØÀÔÅÒÅ ÞÔÏÂÙ
+      ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ÅÇÏ ×ÍÅÓÔÅ Ó ÓÏÏÂÝÅÎÉÅÍ. ðÏÓÌÅ ÔÏÇÏ ËÁË ×Ù ×ÙÂÒÁÌÉ ÆÁÊÌ, 
+      ÓÌÅÄÕÅÔ ÎÁÖÁÔØ ËÎÏÐËÕ "äÏÂÁ×ÉÔØ", ÞÔÏÂÙ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÅÇÏ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒ É
+      ÄÏÂÁ×ÉÔØ Ë ÓÏÏÂÝÅÎÉÀ.
+      </p>
+      <p>
+      ðÏÓÌÅ ÔÏÇÏ ËÁË ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠÆÁÊÌ ÂÙÌ ÄÏÂÁ×ÌÅΠˠÓÏÏÂÝÅÎÉÀ, ÐÏÑ×ÉÔÓÑ
+      ÅÝÅ ÏÄÎÁ ËÎÏÐËÁ -- "õÄÁÌÉÔØ". ó ÅÅ ÐÏÍÏÝØÀ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÎÅËÏÔÏÒÙÅ
+      ÉÌÉ ×ÓÅ ÉÚ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÎÙÈ ×ÁÍÉ ÆÁÊÌÏ×.
+      <p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/ru_RU/folders.hlp b/help/ru_RU/folders.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3a56883
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,109 @@
+<chapter>
+   <title>   
+      ðÏÞÔÏ×ÙÅ ðÁÐËÉ
+   </title>   
+   <summary>
+      ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÒÁÚÎÙÅ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÐÁÐËÉ ÄÌÑ ÔÏÇÏ ÞÔÏÂÙ ÈÒÁÎÉÔØ
+      × ÎÉÈ ×ÁÛÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ. üÔÏ ÏÓÏÂÅÎÎÏ ÕÄÏÂÎÏ ÅÓÌÉ ×Ù ÐÏÌÕÞÁÅÔÅ ÍÎÏÇÏ
+      ÐÏÞÔÙ É ÈÏÔÉÔÅ ÒÁÓÓÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÅÅ ÐÏ ÒÁÚÎÙÍ ÐÁÐËÁÍ.
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      ðÏÞÔÏ×ÙÅ ÐÁÐËÉ É ÌÅ×ÁÑ ÞÁÓÔØ ÜËÒÁÎÁ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ðÏÞÔÏ×ÙÅ ÐÁÐËÉ ÎÁ ËÏÔÏÒÙÅ ×Ù ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ ÒÁÓÐÏÌÁÇÁÀÔÓÑ × 
+      ÌÅ×ÏÊ ÞÁÓÔÉ ÜËÒÁÎÁ, ËÏÔÏÒÁÑ ÚÁÞÁÓÔÕÀ ÉÍÅÅÔ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÄÒÕÇÏÊ
+      Ã×ÅÔ. ÷ ÍÅÎÀ "îÁÓÔÒÏÊËÉ" ÍÏÖÎÏ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ ÞÔÏÂÙ ÓÐÉÓÏË ÐÁÐÏË
+      Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÏÂÎÏ×ÌÑÌÓÑ ËÁÖÄÙÊ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÙÊ ÐÒÏÍÅÖÕÔÏË ×ÒÅÍÅÎÉ.
+      ðÏÄ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏÍ "ðÁÐËÉ" ÔÁËÖÅ ÉÍÅÅÔÓÑ ÓÓÙÌËÁ "ÏÂÎÏ×ÉÔØ" -- ÏÎÁ
+      ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÐÉÓÏË ÐÁÐÏË ÚÁÎÏ×Ï × ÓÌÕÞÁÅ ÅÓÌÉ ×Ù 
+      ÓÄÅÌÁÌÉ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ × ÓÔÒÕËÔÕÒÅ ×ÁÛÉÈ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÐÁÐÏË.
+      </p><p>
+      óÁÍÏÊ ÐÅÒ×ÏÊ ÐÁÐËÏÊ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÐÁÐËÁ Ó ×ÈÏÄÑÝÉÍÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ,
+      ÞÁÝÅ ×ÓÅÇÏ "INBOX". åÓÌÉ × ÐÁÐËÅ ÉÍÅÀÔÓÑ ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, ÔÏ
+      ÐÏÓÌÅ ÎÁÚ×ÁÎÉÑ ÐÁÐËÉ ÂÕÄÕÔ ÓÔÏÑÔØ ÓËÏÂËÉ, Á × ÎÉÈ ÏÂÝÅÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï
+      <i>ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ</i> ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (ÎÁÐÒÉÍÅÒ, "INBOX (10)" ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÞÔÏ
+      × ÐÁÐËÅ "×ÈÏÄÑÝÉÅ" ÉÍÅÅÔÓÑ 10 ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ). ðÏÍÉÍÏ
+      ÐÁÐËÉ "×ÈÏÄÑÝÉÅ" × ÓÐÉÓËÅ ÔÁËÖÅ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ É ÐÒÏÞÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÐÁÐËÉ,
+      ËÁË ÓÏÚÄÁÎÎÙÅ ×ÁÍÉ ÔÁË É ÓÌÕÖÅÂÎÙÅ (ÎÁÐÒÉÍÅÒ, ÐÁÐËÁ "Trash" -- ÍÕÓÏÒÎÁÑ
+      ËÏÒÚÉÎÁ). ÷ ÚÁ×ÉÓÉÍÏÓÔÉ ÏÔ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÙÈ ×ÁÍÉ ÎÁÓÔÒÏÅË, ÐÁÐËÉ ÍÏÇÕÔ
+      ÏÂÏÚÎÁÞÁÔØÓÑ ÒÁÚÎÙÍÉ Ã×ÅÔÁÍÉ.</p>
+   </description>
+</section>   
+
+<section>
+   <title>
+      õÄÁÌÉÔØ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ÷ ÒÁÚÄÅÌÅ "ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÐÁÐËÉ" ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÔÕ ÉÌÉ ÉÎÕÀ ÐÏÞÔÏ×ÕÀ ÐÁÐËÕ
+      ËÏÔÏÒÁÑ ×ÁÍ ÂÏÌØÛÅ ÎÅ ÎÕÖÎÁ. äÌÑ ÜÔÏÇÏ ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÎÁÚ×ÁÎÉÅ ÐÁÐËÉ ÉÚ 
+      ÓÐÉÓËÁ É ÎÁÖÍÉÔÅ ËÎÏÐËÕ "õÄÁÌÉÔØ". óÌÅÄÕÅÔ ÚÁÍÅÔÉÔØ, ÞÔÏ ×Ù ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ
+      ÎÅ ÓÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÓÌÕÖÅÂÎÙÅ ÐÁÐËÉ, ÔÁËÉÅ ËÁË "Sent", "Trash", É ÕÖ ÔÅÍ
+      ÂÏÌÅÅ ÐÁÐËÕ "INBOX" (×ÈÏÄÑÝÉÅ).
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+
+<section>
+   <title>
+      óÏÚÄÁÔØ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÓÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÙÅ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÐÁÐËÉ ÅÓÌÉ ×ÁÍ ÜÔÏ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ. äÌÑ 
+      ÜÔÏÇÏ, ÐÒÏÓÔÏ ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÎÏ×ÏÊ ÐÁÐËÉ × ÐÏÌÅ ÆÏÒÍÙ É ÎÁÖÍÉÔÅ ËÎÏÐËÕ
+      "óÏÚÄÁÔØ". åÓÌÉ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÞÔÏÂÙ ÜÔÁ ÐÁÐËÁ ÓÁÍÁ ÂÙÌÁ ÞÁÓÔØÀ ËÁËÏÊ-ÔÏ
+      ÐÏÞÔÏ×ÏÊ ÐÁÐËÉ, ÔÏ ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÍÑ "ÒÏÄÉÔÅÌÑ" ÉÚ ÓÐÉÓËÁ.
+      </p>
+      <p>
+      îÁ ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÓÅÒ×ÅÒÁÈ, ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ Ä×Á ÔÉÐÁ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÐÁÐÏË.
+      ðÅÒ×ÙÊ ÔÉРÍÏÖÅÔ ÓÏÄÅÒÖÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, Á ÄÒÕÇÏÊ ÔÉРÍÏÖÅÔ ÓÏÄÅÒÖÁÔØ
+      ÔÏÌØËÏ ÐÒÏÞÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÐÁÐËÉ. åÓÌÉ ×Ù ×ÉÄÉÔÅ ÏÐÃÉÀ "üÔÁ ÐÁÐËÁ ÍÏÖÅÔ
+      ÓÏÄÅÒÖÁÔØ ÐÒÏÞÉÅ ÐÏÄ-ÐÁÐËÉ", ÔÏ ÚÎÁÞÉÔ ×ÁÍ ÓÌÅÄÕÅÔ ÒÅÛÉÔØ ÎÕÖÎÁ ÌÉ ×ÁÍ
+      ÜÔÁ ÐÁÐËÁ ÄÌÑ ÈÒÁÎÅÎÉÑ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ, ÉÌÉ ÄÌÑ ÈÒÁÎÅÎÉÑ ÐÒÏÞÉÈ ÐÁÐÏË.
+      åÓÌÉ ×Ù ×ÙÂÅÒÅÔÅ "üÔÁ ÐÁÐËÁ ÍÏÖÅÔ ÓÏÄÅÒÖÁÔØ ÐÒÏÞÉÅ ÐÏÄ-ÐÁÐËÉ", ÔÏ ×Ù ÕÖÅ
+      ÎÅ ÓÍÏÖÅÔÅ ÈÒÁÎÉÔØ × ÎÅÊ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, ÔÏÌØËÏ ÐÒÏÞÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÐÁÐËÉ. é 
+      ÎÁÏÂÏÒÏÔ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ÐÒÁËÔÉÞÅÓËÉ ÌÀÂÕÀ ÐÏÞÔÏ×ÕÀ ÐÁÐËÕ ÉÚ ÓÐÉÓËÁ,
+      ÞÔÏ ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ÓÌÅ×Á ÏÔ ËÎÏÐËÉ "ðÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ". úÁÍÅÔØÔÅ, ÞÔÏ × ÜÔÏÍ
+      ÓÐÉÓËÅ ÍÏÖÅÔ É ÎÅ ÂÙÔØ ÓÌÕÖÅÂÎÙÈ ÐÁÐÏË, ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÔØ ËÏÔÏÒÙÅ ×Ù ÎÅ
+      ÍÏÖÅÔÅ -- ÜÔÏ ÞÁÝÅ ×ÓÅÇÏ ÐÁÐËÉ INBOX, Sent, É Trash.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ É ïÔÐÉÓÁÔØÓÑ
+   </title>
+   <description>
+      <p>üÔÉ ÏÐÃÉÉ ÐÏÚ×ÏÌÑÀÔ ×ÁÍ:<br>
+      <i>ðÏÄÐÉÓÁÔØÓÑ</i>: ÷ÙÂÒÁÔØ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÕÀ ÐÁÐËÕ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒÅ, ÞÔÏ ÐÏÚ×ÏÌÉÔ
+      ×ÁÍ ÉÍÅÔØ ÄÏÓÔÕРˠÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍ × ÎÅÊ ÈÒÁÎÑÝÉÍÓÑ<br>
+      <i>ïÔÐÉÓÁÔØÓÑ</i>: îÁÏÂÏÒÏÔ, ×ÙÂÒÁÔØ ÐÁÐËÕ ÉÚ ÓÐÉÓËÁ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÈ, ÞÔÏÂÙ
+      ÏÎÁ ÂÏÌØÛÅ ÎÅ ÏÔÏÂÒÁÖÁÌÁÓØ × ×ÁÛÅÍ ÓÐÉÓËÅ ÐÁÐÏË.<br>
+      <br><p>
+      ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÙÂÒÁÔØ ÓËÏÌØËÏ ÕÇÏÄÎÏ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÐÁÐÏË ÉÚ ÌÀÂÏÇÏ ÓÐÉÓËÁ. ðÏÓÌÅ
+      ÔÏÇÏ ËÁË ×Ù ÐÏÄÐÉÛÅÔÅÓØ/ÏÔÐÉÛÅÔÅÓØ ÎÁ ËÁËÕÀ-ÔÏ ÐÁÐËÕ, ×Ù ÚÁÍÅÔÉÔÅ ÞÔÏ
+      ÏÎÁ ÐÅÒÅÍÅÓÔÉÔÓÑ ÉÚ ÏÄÎÏÇÏ ÓÐÉÓËÁ × ÄÒÕÇÏÊ. ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØÓÑ É
+      ÏÔÐÉÓÙ×ÁÔØÓÑ ÏÔ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÐÁÐÏË ÓËÏÌØËÏ ÕÇÏÄÎÏ ÒÁÚ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/ru_RU/main_folder.hlp b/help/ru_RU/main_folder.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2014138
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,54 @@
+<chapter>
+   <title>
+      óÐÉÓÏË óÏÏÂÝÅÎÉÊ
+   </title>
+   <summary>
+      éÍÑ ÇÏ×ÏÒÉÔ ÓÁÍÏ ÚÁ ÓÅÂÑ -- ÜÔÏ ÓÐÉÓÏË ÔÅÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ, ËÏÔÏÒÙÅ ÎÁÈÏÄÑÔÓÑ
+      × ÔÏÊ ÉÌÉ ÉÎÏÊ ÐÏÞÔÏ×ÏÊ ÐÁÐËÅ.
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      óÐÉÓÏË ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ðÏÓÌÅ ÔÏÇÏ ËÁË ×Ù ×ÙÂÅÒÅÔÅ ÔÕ ÉÌÉ ÉÎÕÀ ÐÏÞÔÏ×ÕÀ ÐÁÐËÕ, SquirrelMail
+      ÏÔÏÂÒÁÚÉÔ × ÐÒÁ×ÏÊ ÞÁÓÔÉ ÜËÒÁÎÁ ÓÏÄÅÒÖÉÍÏÅ ÐÁÐËÉ. åÓÌÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ 
+      ÓÌÉÛËÏÍ ÍÎÏÇÏ, ÔÏ ÂÕÄÅÔ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÁ ÔÏÌØËÏ ÞÁÓÔØ ÉÚ ÎÉÈ. ðÏÄ ÓÔÒÏËÏÊ ÍÅÎÀ
+      ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÔÓÑ × ËÁËÏÊ ÐÁÐËÅ ×Ù × ÄÁÎÎÙÊ ÍÏÍÅÎÔ ÎÁÈÏÄÉÔÅÓØ, É ËÏÔÏÒÙÅ ÉÚ
+      ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ×Ù ÐÒÏÓÍÁÔÒÉ×ÁÅÔÅ.
+      </p><p>
+      îÁÐÒÉÍÅÒ: "ðÒÏÓÍÏÔÒ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ <b>20</b> ÄÏ <b>30</b> (45 ×ÓÅÇÏ)".
+      </p><p>
+      óÌÅÄÕÅÔ ÚÁÍÅÔÉÔØ, ÞÔÏ "45 ×ÓÅÇÏ" ÜÔÏ ÏÂÝÅÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ, Á ÎÅ
+      ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÏÊ ÐÏÞÔÙ.
+      </p><p>
+      ÷ÓÌÅÄ ÚÁ ÜÔÏÊ ÓÔÒÏËÏÊ ÓÌÅÄÕÅÔ ÓÌÅÄÕÀÝÁÑ. ó ÌÅ×ÏÊ ÓÔÏÒÏÎÙ ÉÍÅÅÔÓÑ ÓÐÉÓÏË
+      Ó ÐÏÞÔÏ×ÙÍÉ ÐÁÐËÁÍÉ ÎÁ ËÏÔÏÒÙÅ ×Ù × ÄÁÎÎÙÊ ÍÏÍÅÎÔ ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ. ìÀÂÏÅ
+      ×ÙÄÅÌÅÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÕÄÅÔ ÐÅÒÅÍÅÝÅÎÏ × ×ÙÂÒÁÎÎÕÀ ÐÁÐËÕ ÐÒÉ ÎÁÖÁÔÉÉ
+      ËÎÏÐËÉ "ðÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ". íÏÖÎÏ ÐÅÒÅÍÅÝÁÔØ ÍÎÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÚÁ ÏÄÉΠÒÁÚ.
+      ðÏÍÉÍÏ ËÎÏÐËÉ "ðÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ" ÉÍÅÅÔÓÑ ËÎÏÐËÁ "õÄÁÌÉÔØ" -- ÐÒÏÓÔÏ-ÎÁÐÒÏÓÔÏ
+      ×ÙÄÅÌÉÔÅ ÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÔ ËÏÔÏÒÙÈ ×Ù ÈÏÔÅÌÉ ÂÙ ÉÚÂÁ×ÉÔØÓÑ É ÎÁÖÍÉÔÅ 
+      "õÄÁÌÉÔØ".
+      </p><p>
+      óÌÅÄÕÀÝÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÉÍÅÅÔ ÔÒÉ ÐÏÌÑ -- "ïÔ", "äÁÔÁ", É "ôÅÍÁ". üÔÉ ÇÒÁÆÙ
+      ÒÁÚÄÅÌÑÀÔ ÔÁÂÌÉÃÕ Ó ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ ÐÏ ÄÁÎÎÙÍ ÔÒÅÍ ÐÁÒÁÍÅÔÒÁÍ. ÷ ÇÒÁÆÅ "ïÔ"
+      ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ÉÍÑ ÉÌÉ ÐÏÞÔÏ×ÙÊ ÁÄÒÅÓ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ ÐÏÌÕÞÅÎÎÏÇÏ ×ÁÍÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ.
+      ÷ ÇÒÁÆÅ "äÁÔÁ" ÓÏÄÅÒÖÉÔÓÑ ÞÉÓÌÏ É ×ÒÅÍÑ ËÏÇÄÁ ÜÔÏ ÐÉÓØÍÏ ÂÙÌÏ ÏÔÐÒÁ×ÌÅÎÏ.
+      îÕ Á × ÐÏÌÅ "ôÅÍÁ" ÓÏÄÅÒÖÉÔÓÑ ÐÁÒÁ ÓÌÏ× Ï ÔÏÍ, ÐÏ ËÁËÏÍÕ ÐÏ×ÏÄÕ ÄÁÎÎÏÅ
+      ÐÉÓØÍÏ. óÌÅÄÕÅÔ ÔÁËÖÅ ÚÁÍÅÔÉÔØ, ÞÔÏ ÍÅÖÄÕ ÐÏÌÑÍÉ "äÁÔÁ" É "ôÅÍÁ" ÉÍÅÅÔÓÑ
+      ÎÅÂÏÌØÛÁÑ ÇÒÁÆÁ, ËÏÔÏÒÁÑ ÏÂÙÞÎÏ ÐÕÓÔÕÅÔ. ÷ ÜÔÏÊ ÇÒÁÆÅ ÏÂÏÚÎÁÞÁÀÔÓÑ "ÆÌÁÇÉ"
+      ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ. îÁÐÒÉÍÅÒ, "!" × ÜÔÏÊ ÇÒÁÆÅ ÏÚÎÁÞÁÅÔ, ÞÔÏ ÜÔÏ ÐÉÓØÍÏ ÐÏÍÅÞÅÎÏ
+      ËÁË "ÓÒÏÞÎÏÅ", Á ÇÒÉÆ "á" ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÞÔÏ ×Ù ÎÁ ÜÔÏ ÐÉÓØÍÏ ÕÖÅ ÏÔ×ÅÔÉÌÉ.
+      </p><p>
+      óÁÍÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÒÁÓÐÏÌÁÇÁÀÔÓÑ × ÔÁÂÌÉÃÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. îÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ
+      ÏÔÏÂÒÁÖÁÀÔÓÑ <b>ÖÉÒÎÙÍ</b> ÛÒÉÆÔÏÍ, × ÔÏ ×ÒÅÍÑ ËÁË ÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ
+      ÏÔÏÂÒÁÖÁÀÔÓÑ ÏÂÙÞÎÙÍ ÛÒÉÆÔÏÍ. ÷ ÓÁÍÏÊ ÌÅ×ÏÊ ÇÒÁÆÅ ÉÍÅÅÔÓÑ ÞÅË-ÂÏËÓ --
+      ÅÓÌÉ ÐÏÓÔÁ×ÉÔØ × ÎÅÍ ÇÁÌÏÞËÕ, ÔÏ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÕÄÅÔ ×ÙÄÅÌÅÎÎÙÍ É Ó ÎÉÍ
+      ÍÏÖÎÏ ÐÒÏÄÅÌÁÔØ ÏÐÉÓÁÎÎÙÅ ×ÙÛÅ ÍÁÈÉÎÁÃÉÉ, ËÁË ÔÏ: ÐÅÒÅÍÅÓÔÉÔØ × ÄÒÕÇÕÀ
+      ÐÁÐËÕ ÉÌÉ ÕÄÁÌÉÔØ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/ru_RU/options.hlp b/help/ru_RU/options.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f7a282d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,217 @@
+<chapter>
+   <title>
+      îÁÓÔÒÏÊËÉ
+   </title>
+   <summary>
+      ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ ËÁË SquirrelMail ÏÐÅÒÉÒÕÅÔ É ËÁË ×ÙÇÌÑÄÉÔ ÐÒÉ
+      ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÉ ÍÅÎÀ "îÁÓÔÒÏÊËÉ".
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      ïÄÎÁ ÉÚ ÎÁÉÂÏÌÅÅ ÐÒÉÑÔÎÙÈ ×ÅÝÅÊ Ï ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ "SquirrelMail" ÓÏÓÔÏÉÔ × ÔÏÍ,
+      ÞÔÏ ÍÎÏÇÉÅ ÏÐÃÉÉ ÍÏÖÎÏ Ó ÌÅÇËÏÓÔØÀ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ ÞÔÏÂÙ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ ×ÙÇÌÑÄÅÌÁ
+      É ÏÐÅÒÉÒÏ×ÁÌÁ ÔÁË ËÁË ×ÁÍ ÎÁÄÏ. ÷ ÚÁ×ÉÓÉÍÏÓÔÉ ÏÔ ×ÅÒÓÉÉ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ É
+      ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÉ, ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÙÂÒÁÔØ ×ÎÅÛÎÉÊ ×ÉÄ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ, ÎÁÓÔÒÏÉÔØ ×ÁÛÕ
+      ÐÅÒÓÏÎÁÌØÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ, ÐÏÄÓ×ÅÔËÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ, Á ÔÁËÖÅ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ
+      ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÐÁÐËÉ.
+       </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      ìÉÞÎÁÑ éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ
+   </title>
+   <description>
+      <b>ðÏÌÎÏÅ éÍÑ</b><br>
+      ÷ ÜÔÏ ÐÏÌÅ ×ÁÍ ÓÌÅÄÕÅÔ ×ÐÉÓÁÔØ ×ÁÛÅ ÐÏÌÎÏÅ ÉÍÑ. îÁÐÒÉÍÅÒ, ÅÓÌÉ ×Ù
+      ×ÐÉÛÅÔÅ "÷ÁÓÉÓÕÁÌÉÊ ìÏÈÁÎËÉÎ", ÔÏ ×ÓÅ ÐÉÓØÍÁ ÐÏÓÌÁÎÎÙÅ ×ÁÍÉ ÂÕÄÕÔ 
+      ÐÏÍÅÞÅÎÙ ËÁË "ÏÔ ÷ÁÓÉÓÕÁÌÉÑ ìÏÈÁÎËÉÎÁ". åÓÌÉ ×Ù ÎÅ ÐÒÏÓÔÁ×ÉÔÅ ×ÁÛÅ
+      ÉÍÑ, ÔÏ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏÓÌÁÎÎÙÅ ×ÁÍÉ ÂÕÄÕÔ ÏÔ ÉÍÅÎÉ ×ÁÛÅÇÏ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ
+      ÁÄÒÅÓÁ, ÎÁÐÒ. "lohankin@mail.ru" É ×ÁÛÉÍ ÁÄÒÅÓÁÔÁÍ ÐÒÉÄÅÔÓÑ ÇÁÄÁÔØ
+      ÏÔ ËÏÇÏ ÜÔÏ ÐÉÓØÍÏ ÐÒÉÛÌÏ.
+      <br><br>
+      
+      <b>áÄÒÅÓ üÌ. ðÏÞÔÙ</b><br>
+      <i>ïÐÒÅÄÅÌÑÅÔÓÑ á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ</i> - ÷ ÓÌÕÞÁÅ ÅÓÌÉ ÁÄÒÅÓ ×ÁÛÅÊ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ
+      ÐÏÞÔÙ ÂÙÌ ÏÐÒÅÄÅÌÅΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ, ÓÌÅÄÕÅÔ × ÜÔÏ ÐÏÌÅ ×ÐÉÓÁÔØ ÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ
+      ÁÄÒÅÓ ×ÁÛÅÊ ÐÏÞÔÙ, ÉÎÁÞÅ ÌÀÄÉ ÐÏÌÕÞÁÀÝÉÅ ×ÁÛÉ ÐÉÓØÍÁ ÎÅ ÂÕÄÕÔ ÉÍÅÔØ
+      ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔÉ ÎÁ ÎÉÈ ÏÔ×ÅÞÁÔØ.
+      <br><br>
+      
+      <b>Reply-To (ÏÔ×ÅÞÁÔØ ÎÁ)</b><br>
+      <i>îÅ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÏ</i> - üÔÏ ÐÏÌÅ ÓÌÅÄÕÅÔ ÚÁÐÏÌÎÑÔØ ÔÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ
+      ÞÔÏÂÙ ×ÁÛÉ ËÏÒÒÅÓÐÏÎÄÅÎÔÙ ÏÔ×ÅÞÁÌÉ ÎÅ ÎÁ ÔÏÔ ÁÄÒÅÓ, ËÏÔÏÒÙÊ ÕËÁÚÁΠՠ×ÁÓ
+      × ÐÏÌÅ "áÄÒÅÓ ÜÌ. ÐÏÞÔÙ", Á ÎÁ ËÁËÏÊ-ÌÉÂÏ ÄÒÕÇÏÊ. îÁÐÒÉÍÅÒ, ÅÓÌÉ ×Ù ÎÅ 
+      ÈÏÔÉÔÅ ÞÔÏÂÙ ÌÀÄÉ ÐÉÓÁÌÉ ×ÁÍ ÎÁ ×ÁÛ ÒÁÂÏÞÉÊ ÁÄÒÅÓ, "lohankin@business.ru",
+      Á ÎÁ ×ÁÛ ÐÅÒÓÏÎÁÌØÎÙÊ ÁÄÒÅÓ "lohankin@mail.ru", ÔÏ ÜÔÏÔ ÁÄÒÅÓ ÓÌÅÄÕÅÔ
+      ×ÐÉÓÁÔØ × ÐÏÌÅ Reply-To.
+      <br><br>
+      
+      <b>ðÏÄÐÉÓØ</b><br>
+      <i>îÅ ÏÂÑÚÁÔÅÌØÎÏ</i> - ðÏÄÐÉÓØ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÄÏÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × ËÏÎÅÃ
+      ×ÁÛÅÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ. åÓÌÉ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÏÄÐÉÓØ, ÎÅ ÚÁÂÕÄØÔÅ 
+      ÐÏÍÅÔÉÔØ ÞÅË-ÂÏËÓ "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÐÏÄÐÉÓØ" ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÅ.
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      îÁÓÔÒÏÊËÉ ÷ÉÄÁ.
+   </title>
+   <description>
+      <b>÷ÉÄ</b><br>
+      SquirrelMail ÐÒÅÄÌÁÇÁÅÔ ÎÅÓËÏÌØËÏ Ã×ÅÔÏ×ÙÈ ÔÅÍ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ. ÷Ù 
+      ÍÏÖÅÔÅ ×ÙÂÒÁÔØ ÌÀÂÕÀ ËÏÔÏÒÁÑ ×ÁÍ ÎÒÁ×ÉÔÓÑ.
+      <br><br>
+
+      <b>ñÚÙË</b><br>
+      åÓÌÉ áÎÇÌÉÊÓËÉÊ ÑÚÙË ÎÅ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ×ÁÛÉÍ ÏÓÎÏ×ÎÙÍ ÑÚÙËÏÍ, ÔÏ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ
+      ÌÅÇËÏ ×ÙÂÒÁÔØ ÌÀÂÏÊ ÄÒÕÇÏÊ ÑÚÙË ÉÚ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÉÈ ÐÅÒÅ×ÏÄÏ×. ÷ÙÂÅÒÅÔÅ 
+      ÔÏÔ ÑÚÙË ËÏÔÏÒÙÊ ×ÁÍ ÂÌÉÖÅ É ÐÒÁËÔÉÞÅÓËÉ ×ÅÓØ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ
+      ÂÕÄÅÔ ÐÅÒÅ×ÅÄÅΠÎÁ ÜÔÏÔ ÑÚÙË. þÔÏÂÙ ÒÁÂÏÔÁÌÁ ÜÔÁ ÏÐÃÉÑ, ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ
+      ÞÔÏÂÙ ÓÉÓÔÅÍÎÙÊ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒ ÎÁÓÔÒÏÉÌ ÐÏÄÄÅÒÖËÕ gettext ÐÒÉ ËÏÍÐÉÌÑÃÉÉ
+      ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ. ôÁËÖÅ ÓÌÅÄÕÅÔ ÚÁÍÅÔÉÔØ ÞÔÏ ÉÎÏÇÄÁ ÐÅÒÅ×ÏÄÙ ÎÅ ÐÏÓÐÅ×ÁÀÔ ÚÁ
+      ÒÁÚÒÁÂÏÔËÏÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ, É ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÞÁÓÔÉ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ ÏÓÔÁÀÔÓÑ
+      ÎÅ ÐÅÒÅ×ÅÄÅÎÎÙÍÉ.
+     <br><br>
+
+      <b>éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ Javascript ÄÌÑ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ?</b><br>
+      ïÄÎÉÍ ÉÚ ÏÓÎÏ×ÎÙÈ ËÒÉÔÅÒÉÅ× ÐÒÉ ÒÁÚÒÁÂÏÔËÅ ÉÎÔÅÒÆÅÊÓÁ SquirrelMail ÂÙÌÏ
+      ÞÔÏÂÙ ÎÉ ÎÁ ÏÄÎÏÊ ÓÔÒÁÎÉÃÅ ÎÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÌÓÑ ÑÚÙË JavaScript. ôÅÍ ÎÅ
+      ÍÅÎÅÅ, ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÆÕÎËÃÉÉ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ ÒÁÂÏÔÁÀÔ ÇÏÒÁÚÄÏ ÕÄÏÂÎÅÅ É ÂÙÓÔÒÅÅ
+      ÅÓÌÉ ÐÏÄÄÅÒÖËÁ ÜÔÏÇÏ ÑÚÙËÁ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ. ðÏÜÔÏÍÕ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ÐÒÉÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ
+      Ä×Å ×ÅÒÓÉÉ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ -- Ó ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅÍ É ÂÅÚ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ
+      JavaScript. åÓÌÉ ×Ù ÎÅ ÖÅÌÁÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ JavaScript ÉÌÉ ÅÓÌÉ ×ÁÛ
+      ÂÒÁÕÚÅÒ ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔ ÜÔÏÔ ÑÚÙË, ÔÏ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÏÓÔÁ×ÉÔØ ÞÅË-ÂÏËÓ ÎÅ
+      ÐÏÍÅÞÅÎÎÙÍ. ÷ ÄÒÕÇÏÍ ÓÌÕÞÁÅ, ÐÏÍÅÔØÔÅ ÞÅË-ÂÏËÓ ÞÔÏÂÙ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ
+      JavaScript ×ÅÒÓÉÀ ÁÄÒÅÓÎÏÊ ËÎÉÇÉ.
+      <br><br>
+      
+      <b>ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ</b><br>
+      úÄÅÓØ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÚÁÄÁÔØ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÏÔÏÂÒÁÖÁÅÍÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ × ÐÁÐËÅ. åÓÌÉ
+      Õ ×ÁÓ ÂÏÌØÛÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ ÞÅÍ ÚÁÄÁÎÎÏÅ ÚÄÅÓØ ÞÉÓÌÏ, ÔÏ ÏÎÉ ÎÅ ÂÕÄÕÔ
+      ×Ù×ÅÄÅÎÙ ÎÁ ÜËÒÁÎ, ÎÏ ×ÍÅÓÔÏ ÜÔÏÇÏ ÁËÔÉ×ÉÚÉÒÕÅÔÓÑ ÓÓÙÌËÁ "ÓÌÅÄÕÀÝÉÅ",
+      ÎÁÖÁ× ÎÁ ËÏÔÏÒÕÀ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÅÒÅÊÔÉ Ë ÓÌÅÄÕÀÝÉÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍ. ó ÔÏÊ 
+      ÓÔÒÁÎÉÃÙ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÅÒÎÕÔØÓÑ ÏÂÒÁÔÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÓÓÙÌËÕ "ÐÒÅÄÙÄÕÝÉÅ".
+      <br><br>
+      
+      <b>ðÅÒÅÎÏÓÉÔØ ÔÅËÓÔ ×ÈÏÄÑÝÉÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ</b><br>
+      úÄÅÓØ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÚÁÄÁÔØ ÓËÏÌØËÏ ÓÉÍ×ÏÌÏ× ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ × ÓÔÒÏËÅ ÐÒÅÖÄÅ ÞÅÍ
+      ÏÎÁ ÂÕÄÅÔ ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÁ. üÔÏ ÐÒÅÄÏÔ×ÒÁÝÁÅÔ ÓÌÕÞÁÉ ËÏÇÄÁ ÓÔÒÏËÁ ÓÌÉÛËÏÍ
+      ÄÌÉÎÎÁÑ É ÞÔÏÂÙ ÐÒÏÓÍÏÔÒÅÔØ ÅÅ ÐÒÉÈÏÄÉÔÓÑ Ä×ÉÇÁÔØ ÇÏÒÉÚÏÎÔÁÌØÎÙÊ 
+      ÓËpoÌÌÂÁÒ. ìÕÞÛÅ ×ÓÅÇÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ "86", ÎÏ ÅÓÌÉ ×ÁÍ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ ÂÏÌØÛÅÅ
+      ÉÌÉ ÍÅÎØÛÅÅ ÞÉÓÌÏ, ÔÏ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÅÇÏ ÚÄÅÓØ ÐÒÏÓÔÁ×ÉÔØ.
+      <br><br>
+      
+      <b>òÁÚÍÅÒ ÏËÎÁ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ</b><br>
+      úÄÅÓØ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÒÏÓÔÁ×ÉÔØ ÛÉÒÉÎÕ ÏËÎÁ ×ÁÛÅÇÏ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ, × ËÏÔÏÒÏÍ ×Ù
+      ÐÅÞÁÔÁÅÔÅ Ó×ÏÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ. åÓÌÉ ÄÌÉÎÁ ÓÔÒÏËÉ ÂÕÄÅÔ ÂÏÌØÛÅ, ÎÅÖÅÌÉ ÚÁÄÁÎÎÙÊ
+      ÐÁÒÁÍÅÔÒ, ÔÏ ÏÎÁ ÂÕÄÅÔ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÁ.
+      <br><br>
+      
+      <b>ûÉÒÉÎÁ ÓÐÉÓËÁ Ó ÐÁÐËÁÍÉ</b><br>
+      ÷ ÌÅ×ÏÊ ÞÁÓÔÉ ÜËÒÁÎÁ ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ÓÐÉÓÏË ÐÁÐÏË. ó ÐÏÍÏÝØÀ ÜÔÏÊ ÏÐÃÉÉ ×Ù
+      ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ ÅÇÏ ÛÉÒÉÎÕ. åÓÌÉ ÎÁÚ×ÁÎÉÑ ×ÁÛÉÈ ÐÁÐÏË ÎÅ ×ÍÅÝÁÀÔÓÑ ×
+      ÏÔ×ÅÄÅÎÎÏÅ ÐÒÏÓÔÒÁÎÓÔ×Ï, ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÓÄÅÌÁÔØ ÓÐÉÓÏË ÛÉÒÅ. åÖÅÌÉ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ
+      ÂÏÌØÛÅ ÍÅÓÔÁ ÐÏÄ ×ÁÛÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, ÔÏ ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÍÅÎØÛÕÀ ×ÅÌÉÞÉÎÕ.
+      <br><br>
+      
+      <b>á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÏÂÎÏ×ÌÑÔØ ÓÐÉÓÏË ÐÁÐÏË</b><br>
+      ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÙÂÒÁÔØ ÐÒÏÍÅÖÕÔÏË ×ÒÅÍÅÎÉ ÞÅÒÅÚ ËÏÔÏÒÙÊ ÓÐÉÓÏË ÐÁÐÏË ÂÕÄÅÔ 
+      Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÏÂÎÏ×ÌÑÔØÓÑ. ðÒÉ ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÉ ÐÁÐÏË ÔÁËÖÅ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ
+      ÏÂÎÏ×ÉÔÓÑ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ × ÓËÏÂËÁÈ -- ÔÁËÉÍ ÏÂÒÁÚÏÍ
+      ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÒÏÓÌÅÖÉ×ÁÔØ, ÐÒÉÛÌÁ ×ÁÍ ÎÏ×ÁÑ ÐÏÞÔÁ ÉÌÉ ÎÅÔ.
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ïÐÃÉÉ ã×ÅÔÏ×ÏÇÏ ÷ÙÄÅÌÅÎÉÑ
+   </title>
+   <description>
+      éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ Ã×ÅÔÏ×ÏÅ ×ÙÄÅÌÅÎÉÅ ÚÁÞÁÓÔÕÀ ÕÄÏÂÎÏ ÅÓÌÉ ×Ù ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ ÎÁ 
+      ÍÎÏÖÅÓÔ×Ï ÓÐÉÓËÏ× ÒÁÓÓÙÌËÉ É ×ÁÍ ÐÒÉÈÏÄÉÔ ÍÎÏÇÏ ÐÉÓÅÍ. ðÒÉ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÉ
+      Ã×ÅÔÏ×ÏÇÏ ÐÏÄÓ×ÅÞÉ×ÁÎÉÑ, ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÙÄÅÌÑÔØ ÔÅÍ ÉÌÉ ÉÎÙÍ Ã×ÅÔÏÍ ÔÅ
+      ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÒÉÛÌÉ ÐÏ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÏÍÕ ÓÐÉÓËÕ ÒÁÓÓÙÌËÉ.
+      <br><br>
+      
+      ðÒÏÓÔÏ "ËÌÉËÎÉÔÅ" ÐÏ ÓÓÙÌËÅ "îÏ×ÏÅ ðÒÁ×ÉÌÏ" ÞÔÏÂÙ ÓÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÏÅ ÐÒÁ×ÉÌÏ,
+      ÉÌÉ ÎÁÖÍÉÔÅ ÎÁ "òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ" ÞÔÏÂÙ ÉÚÍÅÎÉÔØ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ ÔÏÇÏ ÉÌÉ ÉÎÏÇÏ
+      ÓÕÝÅÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÐÒÁ×ÉÌÁ.<br><br>
+      
+      <b>éÍÑ ÐÒÁ×ÉÌÁ</b><br>
+      üÔÏ ÐÒÏÓÔÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÄÁÎÎÏÇÏ ÐÒÁ×ÉÌÁ ÐÏÄÓ×ÅÔËÉ ÞÔÏÂÙ ÐÏÍÏÞØ ×ÁÍ
+      ÚÁÐÏÍÎÉÔØ ÞÔÏ ÏÎÏ ÄÅÌÁÅÔ. îÁÐÒÉÍÅÒ, ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÓÏÚÄÁÔØ ÎÏ×ÏÅ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÞÔÏÂÙ
+      ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÔ ðÔÉÂÕÒÄÕËÏ×Á ÐÏÄÓ×ÅÞÉ×ÁÌÉÓØ ÓÉÎÉÍ Ã×ÅÔÏÍ. äÌÑ ÜÔÏÇÏ
+      ÎÁÚÏ×ÉÔÅ ×ÁÛÅ ÐÒÁ×ÉÌÏ "ïÔ ðÔÉÂÕÒÄÕËÏ×Á".
+      <br><br>
+      
+      <b>ã×ÅÔ</b><br>
+      üÔÏ Ã×ÅÔ ËÏÔÏÒÙÍ ÂÕÄÕÔ ×ÙÄÅÌÑÔØÓÑ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏÄÐÁÄÁÀÝÉÅ ÐÏÄ ÄÁÎÎÏÅ
+      ÐÒÁ×ÉÌÏ. ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÙÂÒÁÔØ ÏÄÉΠÉÚ ÚÁÒÁÎÅÅ ÐÒÉÇÏÔÏ×ÌÅÎÎÙÈ Ã×ÅÔÏ×, ÉÌÉ
+      ÚÁÄÁÔØ Ó×ÏÊ ÓÏÂÓÔ×ÅÎÎÙÊ × ÆÏÒÍÁÔÅ HEX (ÎÁÐÒÉÍÅÒ "eeffff"), ÅÓÌÉ, ËÏÎÅÞÎÏ,
+      ×Ù ÚÎÁËÏÍÙ Ó ÄÁÎÎÙÍ ÆÏÒÍÁÔÏÍ. åÓÌÉ ×Ù ×ÙÂÅÒÅÔÅ Ó×ÏÊ ÓÏÂÓÔ×ÅÎÎÙÊ Ã×ÅÔ, ÔÏ
+      ×ÁÍ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏ ÔÁËÖÅ ÐÏÍÅÔÉÔØ ÞÅË-ÂÏËÓ ÐÅÒÅÄ ÓÌÏ×ÏÍ "ÄÒÕÇÏÊ".
+      <br><br>
+      
+      <b>éÓËÁÔØ ÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÑ ×:</b><br>
+      úÄÅÓØ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÙÂÒÁÔØ ÆÒÁÚÕ Ó ËÏÔÏÒÏÊ ÄÏÌÖÎÏ ÂÙÔØ ÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÅ ÄÌÑ
+      ÔÏÇÏ ÞÔÏÂÙ ÄÁÎÎÏÅ ÐÒÁ×ÉÌÏ ÓÒÁÂÏÔÁÌÏ. óÐÅÒ×Á ×ÙÂÅÒÉÔÅ × ËÁËÏÍ
+      ÉÚ ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ× ÓÌÅÄÕÅÔ ÉÓËÁÔØ ÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÅ, ÚÁÔÅÍ ×ÐÉÛÉÔÅ ÓÔÒÏËÕ. 
+      îÁÐÒÉÍÅÒ, ÞÔÏÂÙ ×ÙÓ×ÅÞÉ×ÁÔØ ×ÓÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÔ ðÔÉÂÕÒÄÕËÏ×Á, ×ÁÍ
+      ÓÌÅÄÕÅÔ ×ÙÂÒÁÔØ "From" ÉÚ ÓÐÉÓËÁ, ÚÁÔÅÍ ×ÐÉÓÁÔØ "ptiburdukov@pisem.net"
+      × ÐÏÌÅ ÓÐÒÁ×Á.
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      îÁÓÔÒÏÊËÉ ðÏÞÔÏ×ÙÈ ðÁÐÏË
+   </title>
+   <description>
+      <b>ðÕÔØ ÐÁÐËÉ (Folder Path)</b><br>
+      îÁ ÎÅËÏÔÏÒÙÈ ÓÉÓÔÅÍÁÈ ÜÔÏÔ ÐÁÒÁÍÅÔÒ ÎÅ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ. åÓÌÉ ×Ù ÎÅ
+      ×ÉÄÉÔÅ ÜÔÏÊ ÏÐÃÉÉ, ÔÏ ÐÒÏÓÔÏ ÉÇÎÏÒÉÒÕÊÔÅ ÜÔÕ ÞÁÓÔØ. îÁ ÄÒÕÇÉÈ ÓÉÓÔÅÍÁÈ
+      ÜÔÁ ÏÐÃÉÑ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÏÞÅÎØ ×ÁÖÎÏÊ -- ÏÎÁ ÏÂÏÚÎÁÞÁÅÔ × ËÏÔÏÒÏÊ ÉÚ ÓÉÓÔÅÍÎÙÈ
+      ÐÁÐÏË ÎÁÈÏÄÑÔÓÑ ×ÁÛÉ ÐÏÞÔÏ×ÙÅ ÐÁÐËÉ. ïÂÙÞÎÏ × ÜÔÏ ÐÏÌÅ ÐÒÏÓÔÁ×ÌÑÅÔÓÑ
+      Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÙÊ ÐÒÏÇÒÁÍÍÏÊ ÐÁÒÁÍÅÔÒ. åÓÌÉ ×Ù ÎÅ ÐÏÎÉÍÁÅÔÅ
+      ÄÌÑ ÞÅÇÏ ÜÔÁ ÏÐÃÉÑ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ, ÐÒÏÓÔÏ ÏÓÔÁ×ØÔÅ ×ÓÅ ËÁË ÅÓÔØ.
+      <br><br>
+
+      <b>íÕÓÏÒÎÁÑ ëÏÒÚÉÎÁ (Trash)</b><br>
+      úÄÅÓØ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÙÂÒÁÔØ ËÏÔÏÒÕÀ ÉÚ ÐÏÞÔÏ×ÙÈ ÐÁÐÏË ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ
+      × ËÁÞÅÓÔ×Å ÍÕÓÏÒÎÏÊ ËÏÒÚÉÎÙ -- ÔÕÄÁ ÂÕÄÕÔ ÐÏÍÅÝÁÔØÓÑ ÕÄÁÌÅÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ
+      É ÔÁÍ ÂÕÄÕÔ ÈÒÁÎÉÔØÓÑ ÄÏ ÔÅÈ ÐÏÒ ÐÏËÁ ×Ù ÎÅ ÎÁÖÍÅÔÅ "ÏÞÉÓÔÉÔØ". åÓÌÉ
+      ×Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ÞÔÏÂÙ ÕÄÁÌÅÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏÍÅÝÁÌÉÓØ × ÍÕÓÏÒÎÕÀ ËÏÒÚÉÎÕ, Á
+      ÕÄÁÌÑÌÉÓØ ÓÒÁÚÕ, ÔÏ ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÏÐÃÉÀ "îÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÍÕÓÏÒÎÕÀ ëÏÒÚÉÎÕ".
+      <br><br>
+      
+      <b>ðÏÓÌÁÎÎÙÅ óÏÏÂÝÅÎÉÑ (Sent)</b><br>
+      íÎÏÇÉÍ ÎÒÁ×ÉÔÓÑ ÈÒÁÎÉÔØ ËÏÐÉÀ ×ÓÅÈ ÐÏÓÌÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ × ÏÓÏÂÏÊ ÐÏÞÔÏ×ÏÊ
+      ÐÁÐËÅ, ÞÁÝÅ ×ÓÅÇÏ ÉÍÅÎÕÅÍÏÊ "Sent". åÓÌÉ ×Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ÓÏÚÄÁ×ÁÔØ ËÏÐÉÀ
+      ×ÁÛÉÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ (ÎÁÐÒÉÍÅÒ, × ÃÅÌÑÈ ÜËÏÎÏÍÉÉ ÍÅÓÔÁ), ÔÏ ÐÒÏÓÔÏ ×ÙÂÅÒÉÔÅ
+      ÏÐÃÉÀ "îÅ ËÏÐÉÒÏ×ÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × Sent".
+      <br><br>
+      
+      <b>óÏÏÂÝÁÔØ Ï ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÈ</b><br>
+      äÁÎÎÁÑ ÏÐÃÉÑ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ×ÁÍ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ ËÁË ÎÏ×ÙÅ É ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ
+      ÂÕÄÕÔ ÏÔÏÂÒÁÖÁÔØÓÑ × ÌÅ×ÏÊ ÞÁÓÔÉ ÜËÒÁÎÁ, ÇÄÅ ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ÓÐÉÓÏË ×ÓÅÈ ÐÁÐÏË.
+      åÓÌÉ ×Ù ×ÙÂÅÒÅÔÅ "îÅ ÓÏÏÂÝÁÔØ", ÔÏ × ÓÐÉÓËÅ ÐÁÐÏË ÎÅ ÂÕÄÅÔ ÏÔÒÁÖÁÔØÓÑ
+      ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ. åÓÌÉ ×Ù ×ÙÂÅÒÅÔÅ "ôÏÌØËÏ × ÐÁÐËÅ
+      INBOX", ÔÏ ×ÁÓ ÂÕÄÕÔ ÏÐÏ×ÅÝÁÔØ ÔÏÌØËÏ × ÓÌÕÞÁÅ ÅÓÌÉ ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÅ 
+      ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏÑ×ÑÔÓÑ × ÜÔÏÊ ÐÁÐËÅ. îÕ É, ÅÓÌÉ ×Ù ×ÙÂÅÒÅÔÅ "×Ï ×ÓÅÈ ÐÁÐËÁÈ",
+      ÔÏ ÄÁÎÎÁÑ ÏÐÃÉÑ ÒÁÓÐÒÏÓÔÒÁÎÉÔÓÑ ÎÁ ×ÓÅ ÐÁÐËÉ. åÓÌÉ ×Ù ×ÙÂÒÁÌÉ "÷ÓÅ ÐÁÐËÉ"
+      É ÚÁÍÅÞÁÅÔÅ ÞÔÏ ÓÐÉÓÏË ÐÁÐÏË ÇÒÕÚÉÔÓÑ ÓÌÉÛËÏÍ ÄÏÌÇÏ, ÔÏ ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÏÄÎÕ ÉÚ
+      Ä×ÕÈ ÄÒÕÇÉÈ ÏÐÃÉÊ.
+      <br><br>
+      
+      <b>÷ÉÄ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ï ÎÅÐÒÏÞÉÔÁÎÎÙÈ ÐÉÓØÍÁÈ</b><br>
+      úÄÅÓØ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ ËÁË ÎÏ×ÙÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÏÔÒÁÖÁÀÔÓÑ × ÓÐÉÓËÅ
+      ÐÁÐÏË.
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/ru_RU/read_mail.hlp b/help/ru_RU/read_mail.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c1a6083
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,174 @@
+<chapter>
+   <title>
+      þÔÅÎÉÅ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ
+   </title>
+   <summary>
+      ÷ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÞÔÅÎÉÑ ÐÉÓÅÍ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÏÄÎÏÊ ÉÚ ÏÓÎÏ×ÎÙÈ ÆÕÎËÃÉÏÎÁÌØÎÏÓÔÅÊ
+      ÌÀÂÏÇÏ ÐÏÞÔÏ×ÏÇÏ ËÌÉÅÎÔÁ. SquirrelMail ÐÒÅÄÌÁÇÁÅÔ ÎÅÓËÏÌØËÏ ÒÁÚÎÙÈ
+      ÆÕÎËÃÉÊ ËÏÔÏÒÙÅ ÒÁÚÒÁÂÏÔÁÎÙ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÏ ÄÌÑ ÜÔÉÈ ÃÅÌÅÊ.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      åÓÌÉ ×Ù "ËÌÉËÎÉÔÅ" ÎÁ ÐÏÄÞÅÒËÎÕÔÕÀ ÔÅÍÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, ÔÏ × ÐÒÁ×ÏÍ ÏËÎÅ
+      ÏÔËÒÏÅÔÓÑ ÓÔÒÁÎÉÃÁ Ó ÔÅËÓÔÏÍ ÜÔÏÇÏ ÐÉÓØÍÁ. ÷Ù ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÍÅÔÉÔÅ, ÞÔÏ
+      ×ÓÅ ÓÓÙÌËÉ ÓÏÄÅÒÖÁÝÉÅÓÑ × ÔÅÌÅ ÐÉÓØÍÁ ÂÕÄÕÔ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÅÓËÉ ÒÁÓÐÏÚÎÁÎÙ
+      É ÐÏÄÞÅÒËÎÕÔÙ, ÔÁË ÞÔÏ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÏÔËÒÙÔØ ÕÐÏÍÉÎÁÀÝÉÊÓÑ ÓÁÊÔ × ÎÏ×ÏÍ 
+      ÏËÎÅ ÉÌÉ ÏÔÐÒÁ×ÉÔØ ËÏÍÕ-ÌÉÂÏ ÜÌ. ÐÏÞÔÕ ÐÏ ÕÐÏÍÉÎÁÀÝÅÍÕÓÑ × ÐÉÓØÍÅ 
+      ÁÄÒÅÓÕ. ôÁËÖÅ, ×Ù ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÍÅÔÉÔÅ ÞÔÏ ÔÅËÓÔ ÐÉÓØÍÁ ÒÁÓÃ×ÅÞÅΠÒÁÚÎÙÍÉ
+      Ã×ÅÔÁÍÉ × ÚÁ×ÉÓÉÍÏÓÔÉ ÏÔ ÔÏÇÏ, Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÌÉ ÄÁÎÎÙÊ ÔÅËÓÔ Á×ÔÏÒÓËÉÍ, ÉÌÉ
+      ÄÁÎÎÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÅÓÔØ ÌÉÛØ ÞÁÓÔØ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÇÏ ÐÉÓØÍÁ (ÄÒÕÇÉÍÉ ÓÌÏ×ÁÍÉ, 
+      ÅÓÌÉ ÓÔÒÏËÁ ÎÁÞÉÎÁÅÔÓÑ Ó ÓÉÍ×ÏÌÁ ">", ÔÏ ÜÔÏ ÞÁÝÅ ×ÓÅÇÏ ÞÁÓÔØ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÇÏ
+      ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ É ÏÎÁ ×ÙÄÅÌÑÅÔÓÑ ÄÒÕÇÉÍ Ã×ÅÔÏÍ).</p>
+      <p>
+      ÷ÓÌÅÄ ÚÁ ÏÂÙÞÎÙÍ ÍÅÎÀ ×Ù ÚÁÍÅÔÉÔÅ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÅ, ÒÁÚÄÅÌÅÎÎÏÅ ÎÁ ÔÒÉ
+      ÞÁÓÔÉ. óÌÅ×Á ÉÍÅÀÔÓÑ Ä×Å ÓÓÙÌËÉ ÐÒÉ ÎÁÖÁÔÉÉ ÎÁ ËÏÔÏÒÙÅ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÉÌÉ
+      ×ÅÒÎÕÔØÓÑ ÏÂÒÁÔÎÏ Ë ÓÐÉÓËÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ, ÉÌÉ ÕÄÁÌÉÔØ ÄÁÎÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ.
+      ÷ ÓÒÅÄÎÅÊ ÞÁÓÔÉ ÍÅÎÀ ÉÍÅÀÔÓÑ ÓÓÙÌËÉ "ðÒÅÄÙÄÕÝÅÅ" É "óÌÅÄÕÀÝÅÅ". åÓÌÉ 
+      × ÐÏÞÔÏ×ÏÍ ÑÝÉËÅ ÉÍÅÀÔÓÑ ÄÒÕÇÉÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÐÅÒÅÊÔÉ Ë ÎÉÍ 
+      ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÄÁÎÎÏÅ ÍÅÎÀ. îÕ É, × ÐÒÁ×ÏÊ ÞÁÓÔÉ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÙÂÒÁÔØ ÞÔÏ ÄÅÌÁÔØ
+      Ó ÜÔÉÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅÍ -- ÐÅÒÅÓÌÁÔØ ÅÇÏ ÄÒÕÇÏÍÕ ÁÄÒÅÓÁÔÕ, ÏÔ×ÅÔÉÔØ Á×ÔÏÒÕ, ÉÌÉ
+      ÏÔ×ÅÔÉÔØ ×ÓÅÍ, ËÏÍÕ ÜÔÏ ÐÉÓØÍÏ ÂÙÌÏ ÐÏÓÌÁÎÏ.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      óÐÉÓÏË ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      îÁÖÍÉÔÅ ÎÁ ÜÔÕ ÓÓÙÌËÕ ÞÔÏÂÙ ×ÅÒÎÕÔØÓÑ Ë ÓÐÉÓËÕ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      õÄÁÌÉÔØ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      îÁÖÍÉÔÅ ÎÁ ÜÔÕ ÓÓÙÌËÕ ÞÔÏÂÙ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ. óÔÏÉÔ ÔÁËÖÅ
+      ÚÁÍÅÔÉÔØ ÞÔÏ ÌÀÂÙÅ ÆÁÊÌÙ ÐÒÉÛÅÄÛÉÅ Ó ÜÔÉÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅÍ ÂÕÄÕÔ ÕÄÁÌÅÎÙ
+      ×ÍÅÓÔÅ Ó ÓÏÏÂÝÅÎÉÅÍ. þÔÏÂÙ ÜÔÏÇÏ ÎÅ ÐÒÏÉÓÈÏÄÉÌÏ, ÚÁÇÒÕÚÉÔÅ ÉÈ
+      ÓÐÅÒ×Á ÎÁ ÄÉÓË (ÓÍ. ÄÁÌÅÅ).
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ðÅÒÅÈÏÄ Ë ÄÒÕÇÉÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ÷ ÓÅÒÅÄÉÎÅ ÍÅÎÀ ÉÍÅÅÔÓÑ Ä×Å ÓÓÙÌËÉ -- "ðÒÅÄÙÄÕÝÅÅ" É "óÌÅÄÕÀÝÅÅ".
+      ïÂÅ ÜÔÉÈ ÓÓÙÌËÉ ÍÏÇÕÔ ÂÙÔØ ÎÅÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÙ ÅÓÌÉ ÔÅËÕÝÅÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ
+      Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÓÁÍÙÍ ÐÅÒ×ÙÍ, ÓÁÍÙÍ ÐÏÓÌÅÄÎÉÍ, ÉÌÉ ×ÏÏÂÝÅ ÅÄÉÎÓÔ×ÅÎÎÙÍ ×Ï
+      ×ÓÅÊ ÐÏÞÔÏ×ÏÊ ÐÁÐËÅ. îÁÖÁÔÉÅ ÎÁ ÜÔÉ ÓÓÙÌËÉ ×Ù×ÅÄÅÔ ÎÁ ÜËÒÁΠÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÅÎÎÏ
+      ÓÌÅÄÕÀÝÅÅ ÉÌÉ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ðÅÒÅÓÌÁÔØ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ÷ ÐÒÁ×ÏÊ ÞÁÓÔÉ ÍÅÎÀ ÉÍÅÀÔÓÑ ÔÒÉ ÄÒÕÇÉÈ ÓÓÙÌËÉ, ÏÄÎÏÊ ÉÚ ËÏÔÏÒÙÈ 
+      Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÓÓÙÌËÁ "ðÅÒÅÓÌÁÔØ". îÁÖÁÔÉÅ ÎÁ ÜÔÕ ÓÓÙÌËÕ ×ÙÚÏ×ÅÔ ÎÁ ÜËÒÁÎ
+      ÓÔÒÁÎÉÃÕ Ó ÆÏÒÍÏÊ ÄÌÑ ÏÔÓÙÌËÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ. ÷ ÔÅÌÅ ÜÔÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÂÕÄÅÔ
+      ÔÅÌÏ ÄÁÎÎÏÇÏ ÐÉÓØÍÁ, Ó ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÉÍÉ ÐÏÍÅÔËÁÍÉ ÞÔÏ ÜÔÏ ÐÉÓØÍÏ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ
+      ÐÅÒÅÓÙÌËÏÊ. ôÁË, × ÚÁÇÏÌÏ×ÏË ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÂÕÄÕÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎÙ ÂÕË×Ù "Fwd:" (ÏÔ
+      ÁÎÇÌ. Forward -- ÐÅÒÅÓÙÌËÁ), Á × ÔÅÌÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÂÕÄÕÔ ÐÏÍÅÝÅÎÙ ÓÌÏ×Á
+      "Original Message" É ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÉÓÈÏÄÎÙÅ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÐÅÒÅÓÙÌÁÅÍÏÇÏ ÐÉÓØÍÁ.
+      ðÏÍÉÍÏ ÜÔÏÇÏ, ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÌÀÂÙÅ Ó×ÏÉ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ × ÔÅÌÏ ÐÉÓØÍÁ.
+      ÷Ù ÔÁËÖÅ ÍÏÖÅÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÆÕÎËÃÉÀ "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÆÁÊÌ" ÐÒÉ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔÉ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ïÔ×ÅÔÉÔØ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ðÒÉ ÎÁÖÁÔÉÉ ÎÁ ÓÓÙÌËÕ "ïÔ×ÅÔÉÔØ", ÎÁ ÜËÒÁΠ×Ù×ÅÄÅÔÓÑ ÆÏÒÍÁ ÄÌÑ ÏÔÐÒÁ×ËÉ
+      ÐÉÓØÍÁ, × ËÏÔÏÒÏÍ ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÐÏÌÑ ÂÕÄÕÔ ÕÖÅ ÚÁÐÏÌÎÅÎÙ. ôÁË, × ÐÏÌÅ 
+      "äÌÑ" ÂÕÄÅÔ ÐÒÏÓÔÁ×ÌÅΠÁÄÒÅÓ Á×ÔÏÒÁ ÉÓÈÏÄÑÝÅÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, × ÐÏÌÅ
+      "úÁÇÏÌÏ×ÏË" ÂÕÄÅÔ ÐÏÓÔÁ×ÌÅΠÚÁÇÏÌÏ×ÏË ÉÓÈÏÄÑÝÅÇÏ ÐÉÓØÍÁ Ó ÄÏÂÁ×ÌÅÎÎÙÍÉ
+      ÂÕË×ÁÍÉ "Re:" ÏÔ ÁÎÇÌÉÊÓËÏÇÏ "Reply", ÞÔÏ ÏÚÎÁÞÁÅÔ -- ÄÁÎÎÏÅ ÐÉÓØÍÏ ÅÓÔØ
+      ÏÔ×ÅÔ ÎÁ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÅ ÐÉÓØÍÏ Ó ÄÁÎÎÏÊ ÔÅÍÏÊ.
+      ôÁËÖÅ, × ÆÏÒÍÕ ÂÕÄÅÔ ÄÏÂÁ×ÌÅΠ×ÅÓØ ÔÅËÓÔ ÉÓÈÏÄÑÝÅÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, × ËÏÔÏÒÏÍ
+      ËÁÖÄÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÂÕÄÅÔ ÐÏÍÅÞÅÎÁ ÓÉÍ×ÏÌÏÍ ">", ÞÔÏ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÙÍ
+      ÉÎÄÉËÁÔÏÒÏÍ ÔÏÇÏ, ÞÔÏ ÄÁÎÎÙÊ ÔÅËÓÔ Ñ×ÌÑÅÔÓÑ ÓÌÏ×ÁÍÉ ÐÒÅÄÙÄÕÝÅÇÏ Á×ÔÏÒÁ.
+      íÏÖÅÔ ÓÌÕÞÉÔØÓÑ ÔÁË, ÞÔÏ ÓÔÒÏËÉ ÉÓÈÏÄÎÏÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÂÕÄÕÔ ÐÒÅ×ÙÛÁÔØ
+      ÄÏÚ×ÏÌÅÎÎÕÀ ÄÌÉÎÕ ÓÔÒÏËÉ É ÐÏÜÔÏÍÕ ÎÅËÔÏÒÙÅ ÓÌÏ×Á ÂÕÄÕÔ ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÙ ÎÁ
+      ÄÒÕÇÕÀ ÓÔÒÏËÕ. þÔÏÂÙ ÜÔÏÇÏ ÉÚÂÅÖÁÔØ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÎÁÓÔÒÏÉÔØ "ðÅÒÅÎÏÓ ÓÔÒÏËÉ"
+      × ÍÅÎÀ "îÁÓÔÒÏÊËÉ".
+      ðÏÍÉÍÏ ÉÓÈÏÄÑÝÅÇÏ ÔÅËÓÔÁ, ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÄÏÂÁ×ÉÔØ Ó×ÏÉ ÓÏÂÓÔ×ÅÎÎÙÅ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ
+      × ÌÀÂÏÍ ÍÅÓÔÅ, ÎÏ ÓÌÅÄÉÔÅ ÞÔÏÂÙ ÓÔÒÏËÉ ×ÁÛÉÈ ÓÌÏ× ÎÅ ÎÁÞÉÎÁÌÉÓØ Ó ÓÉÍ×ÏÌÁ
+      ">", ÐÏÓËÏÌØËÕ ÜÔÏ ÓÂÉ×ÁÅÔ Ó ÔÏÌËÕ ÞÅÌÏ×ÅËÁ ÞÉÔÁÀÝÅÇÏ ÔÁËÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ïÔ×ÅÔÉÔØ ÷ÓÅÍ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      üÔÏ ÔÏ ÖÅ ÓÁÍÏÅ ÞÔÏ É "ïÔ×ÅÔÉÔØ", ÚÁ ÉÓËÌÀÞÅÎÉÅÍ ÔÏÇÏ, ÞÔÏ ÄÁÎÎÏÅ ÐÉÓØÍÏ
+      ÂÕÄÅÔ ÏÔÏÓÌÁÎÏ ÎÅ ÔÏÌØËÏ Á×ÔÏÒÕ ÉÚÎÁÞÁÌØÎÏÇÏ ÐÉÓØÍÁ, ÎÏ ÔÁËÖÅ ÎÁ ×ÓÅ
+      ÐÒÏÞÉÅ ÁÄÒÅÓÁ ÕÐÏÍÑÎÕÔÙÅ × ÚÁÇÏÌÏ×ËÁÈ ÉÓÈÏÄÑÝÅÇÏ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ. äÁÎÎÁÑ 
+      ÆÕÎËÃÉÑ ÚÁÞÁÓÔÕÀ ÕÄÏÂÎÁ ÅÓÌÉ ×Ù ÐÅÒÅÐÉÓÙ×ÁÅÔÅÓØ Ó ÎÅÓËÏÌØËÉÍÉ ÌÀÄØÍÉ É ÉÈ
+      ÁÄÒÅÓÁ ÐÒÏÓÔÁ×ÌÅÎÙ × ÐÏÌÅ "ëÏÐÉÑ".
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ðÒÏÓÍÏÔÒÅÔØ ×ÓÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      äÁÎÎÁÑ ÏÐÃÉÑ ÏÂÙÞÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÌÑ ÐÒÏÓÍÏÔÒÁ ×ÓÅÈ ÔÅÈÎÉÞÅÓËÉÈ
+      ÚÁÇÏÌÏ×ËÏ× ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ É ÏÂÙÞÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÓÉÓÔÅÍÎÙÍÉ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÁÍÉ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      úÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÎÁ ÄÉÓË
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ÷ ÓÁÍÏÍ ÎÉÚÕ, ÐÏÄ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅÍ, ×Ù ÎÁÊÄÅÔÅ ÓÓÙÌËÕ "ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÄÁÎÎÏÅ
+      ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÎÁ ÄÉÓË". äÁÎÎÁÑ ÏÐÃÉÑ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÓÈÏÄÎÏÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ
+      ÎÁ ×ÁÛÅÍ ÌÏËÁÌØÎÏÍ ÄÉÓËÅ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ÷ÓÔÁ×ÌÅÎÎÙÅ ÆÁÊÌÙ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ìÀÂÙÅ ÆÁÊÌÙ ÐÅÒÅÓÌÁÎÎÙÅ Ó ÄÁÎÎÙÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÅÍ ÂÕÄÕÔ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÙ × ÓÁÍÏÍ
+      ÎÉÚÕ × ÓÐÅÃÉÁÌØÎÏÊ ËÒÁÓÏÞÎÏÊ ÒÁÍÏÞËÅ. "ëÌÉËÎÕ×" ÐÏ ÓÓÙÌËÅ Ó ÉÍÅÎÅÍ
+      ÆÁÊÌÁ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÉÌÉ ÐÒÏÓÍÏÔÒÅÔØ ÅÇÏ, ÉÌÉ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÎÁ ÄÉÓË, × ÚÁ×ÉÓÉÍÏÓÔÉ
+      ÏÔ ÔÉÐÁ ÄÁÎÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ. åÓÌÉ ×Ù ÎÅ ÖÅÌÁÅÔÅ ÐÒÏÓÍÁÔÒÉ×ÁÔØ ÆÁÊÌ, Á ÖÅÌÁÅÔÅ
+      ÅÇÏ ÐÒÏÓÔÏ ÚÁÇÒÕÚÉÔØ ÎÁ ÄÉÓË, ÔÏ ÖÍÉÔÅ ÎÁ ÓÓÙÌËÕ "úÁÇÒÕÚÉÔØ" × ÐÒÁ×ÏÊ
+      ÞÁÓÔÉ ÏÔ ÉÍÅÎÉ ÆÁÊÌÁ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/ru_RU/search.hlp b/help/ru_RU/search.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fbe93d9
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,72 @@
+<chapter>
+   <title>
+      éÓËÁÔØ
+   </title>
+   <summary>
+      äÁÎÎÁÑ ÆÕÎËÃÉÑ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÉÓËÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÐÏÞÔÏ×ÏÊ ÐÁÐËÅ ÐÏ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÙÍ
+      ËÒÉÔÅÒÉÑÍ.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      ó ÐÏÍÏÝØÀ ÜÔÏÊ ÐÏÌÅÚÎÏÊ ÆÕÎËÃÉÉ ×Ù ÍÏÖÅÔÅ ÉÓËÁÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ × ÐÁÐËÅ
+      ÐÏ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÏÍÕ ËÒÉÔÅÒÉÀ.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      ÷ ÏÂÝÉÈ ÞÅÒÔÁÈ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      ÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÐÁÐËÕ × ËÏÔÏÒÏÊ ×Ù ÈÏÔÉÔÅ ÐÒÏÉÚ×ÅÓÔÉ ÐÏÉÓË ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, ÚÁÔÅÍ
+      ÎÁÐÉÛÉÔÅ ÓÔÒÏËÕ ÉÌÉ ÓÌÏ×Ï ËÏÔÏÒÙÅ ÓÌÅÄÕÅÔ ÉÓËÁÔØ. ðÏÔÏÍ ×ÙÂÅÒÉÔÅ ×
+      ËÏÔÏÒÙÈ ÐÏÌÑÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÜÔÏ ÓÌÅÄÕÅÔ ÉÓËÁÔØ. ðÏ ÏËÏÎÞÁÎÉÉ ÐÏÉÓËÁ ×ÓÅ
+      ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ ÐÏÄÐÁÄÁÀÝÉÅ ÐÏÄ ×ÙÂÒÁÎÎÙÊ ×ÁÍÉ ËÒÉÔÅÒÉÊ ÂÕÄÕÔ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÙ 
+      ÐÏÄ ÆÏÒÍÏÊ ÄÌÑ ÚÁÄÁÎÉÑ ËÒÉÔÅÒÉÑ. ÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ÒÁÂÏÔÁÔØ Ó ÜÔÉÍÉ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑÍÉ
+      ÔÁËÖÅ ËÁË ÅÓÌÉ ÂÙ ÏÎÉ ÂÙÌÉ × ÌÀÂÏÊ ÐÏÞÔÏ×ÏÊ ÐÁÐËÅ.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      ÷ ÞÅÍ ÉÓËÁÔØ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      óÌÅ×Á ÏÔ ËÎÏÐËÉ "éÓËÁÔØ" ÉÍÅÅÔÓÑ ÓÐÉÓÏË ÐÏÌÅÊ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ, × ËÏÔÏÒÙÈ
+      ÍÏÖÎÏ ÉÓËÁÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÕÀ ×ÁÍÉ ÓÔÒÏËÕ ÉÌÉ ÓÌÏ×Ï. óÒÅÄÉ ÎÉÈ ÅÓÔØ: ôÅÌÏ,
+      ÷ÅÚÄÅ, ôÅÍÁ, ïÔ, ëÏÐÉÑ, É äÌÑ.
+      </p>
+      <p>
+      <b>ôÅÌÏ</b> - éÝÅÔ × ÔÅÌÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ. üÔÏ ÔÁÍ, ÇÄÅ ÎÁÈÏÄÉÔÓÑ ÏÓÎÏ×ÎÁÑ 
+      ÞÁÓÔØ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ.
+      </p>
+      <p>
+      <b>÷ÅÚÄÅ</b> - äÁÎÎÁÑ ÏÐÃÉÑ ÏÚÎÁÞÁÅÔ ÐÏÉÓË ×Ï ×ÓÅÍ ÓÏÏÂÝÅÎÉÉ, ×ËÌÀÞÁÑ
+      ×ÓÅ ÔÅÈÎÉÞÅÓËÉÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ. éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÕÀ ÏÐÃÉÀ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ,
+      ÔÁË ËÁË × ÂÏÌØÛÏÍ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Å ÓÌÕÞÁÅ× ÒÅÚÕÌØÔÁÔÙ ÔÁËÏÇÏ ÐÏÉÓËÁ ÂÕÄÕÔ
+      ÎÅÐÒÅÄÓËÁÚÕÅÍÙÍÉ.
+      </p>
+      <p>
+      <b>ôÅÍÁ</b> - éÝÅÔ × ÚÁÇÏÌÏ×ËÁÈ (ÐÏÌÅ "ôÅÍÁ") ×ÓÅÈ ÓÏÏÂÝÅÎÉÊ.
+      </p>
+      <p>
+      <b>ïÔ</b> - éÝÅÔ × ÐÏÌÅ "ïÔ". óÌÅÄÕÅÔ ÚÁÍÅÔÉÔØ, ÞÔÏ ÚÁÞÁÓÔÕÀ ÜÔÏ ÎÅ
+      ÔÏÌØËÏ ÉÍÑ ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌÑ, ÎÏ É ÁÄÒÅÓ ÅÇÏ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ ÐÏÞÔÙ, × ÔÏ ×ÒÅÍÑ
+      ËÁË SquirrelMail ÏÂÙÞÎÏ ÏÔÒÁÖÁÅÔ ÔÏÌØËÏ ÉÍÑ. åÓÌÉ ×ÁÛ ËÒÉÔÅÒÉÊ ÐÏÉÓËÁ
+      ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó  ÁÄÒÅÓÏÍ ÜÌ. ÐÏÞÔÙ, ÔÏ ÏÎÏ ÂÕÄÅÔ ÏÔÏÂÒÁÖÅÎÏ × ÒÅÚÕÌØÔÁÔÁÈ,
+      ÄÁÖÅ ÅÓÌÉ ÓÁÍ ÁÄÒÅÓ ÏÔÏÂÒÁÖÅΠÎÅ ÂÕÄÅÔ.
+      </p>
+      <p>
+      <b>äÌÑ</b> - éÝÅÔ × ÐÏÌÅ "äÌÑ". þÁÝÅ ×ÓÅÇÏ × ÜÔÏÍ ÐÏÌÅ ÓÔÁ×ÉÔÓÑ ÁÄÒÅÓ
+      ×ÁÛÅÊ ÜÌÅËÔÒÏÎÎÏÊ ÐÏÞÔÙ.
+      </p>
+      <p>
+      <b>ëÏÐÉÑ</b> - ðÏÓÔÏ ÔÏ ÖÅ ÓÁÍÏÅ ÞÔÏ É "äÌÑ", ÚÁ ÉÓËÌÀÞÅÎÉÅÍ ÔÏÇÏ, ÞÔÏ
+      × ÄÁÎÎÏÍ ÓÌÕÞÁÅ ÐÏÉÓË ÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÓÑ ×Ï ×ÓÅÈ ÐÏÌÑÈ "ëÏÐÉÑ".
+      </p>
+   </description>
+</section>