Moving help files from lt to lt_LT
authorgraf25 <graf25@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Mon, 31 Dec 2001 05:30:22 +0000 (05:30 +0000)
committergraf25 <graf25@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Mon, 31 Dec 2001 05:30:22 +0000 (05:30 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@2052 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

help/lt_LT/FAQ.hlp [new file with mode: 0644]
help/lt_LT/addresses.hlp [new file with mode: 0644]
help/lt_LT/basic.hlp [new file with mode: 0644]
help/lt_LT/compose.hlp [new file with mode: 0644]
help/lt_LT/folders.hlp [new file with mode: 0644]
help/lt_LT/main_folder.hlp [new file with mode: 0644]
help/lt_LT/options.hlp [new file with mode: 0644]
help/lt_LT/read_mail.hlp [new file with mode: 0644]
help/lt_LT/search.hlp [new file with mode: 0644]

diff --git a/help/lt_LT/FAQ.hlp b/help/lt_LT/FAQ.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..10f57b0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,107 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Daþniausiai uþduodami klausimai
+   </title>   
+   <summary>
+      Kartais iðkyla klausimø, kuriuos jau uþdavë daug kas prieð tai.
+      Èia pateikiama bent dalis atsakymø á tokius klausimus.
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Ar galima átraukti kelis adresus ið adresø knygos?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Taip. Adresø knyga pateikia visø adresø, atitinkanèiø paieðkos kriterijus,
+      sàraðà. Esant 10 vardø gali bûti pasirinkta bet kokia <B>Kam:</B> ar 
+      <B>CC:</B> laukø kombinacija. Visi pasirinkti adresai bus sudëlioti á
+      atitinkamus laukus.
+      </p>
+   </description>
+</section>   
+
+<section>
+   <title>
+      Ar galima átraukti á adresø knygà adresus ið atëjusiø laiðkø?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ne. Ðiuo metu to padaryti neámanoma. Taèiau jûs galite nusikopijuoti 
+      adresà á savo kompiuterio atmintá ir paskui ákelti já á adresø knygà.
+      Paprastai tai galima padaryti naudojant deðiná palës klaviðà. Per daug 
+      nenuliûskite.  SquirrelMail yra toliau vystomas ir ði galimybë gali bûti
+      sukurta vëlesnëse versijose.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Kas sukûrë SquirrelMail? 
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Prie to prisidëjo nemaþai þmoniø. Pilnà sàraðà galite gauti apsilankæ
+      adresu <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Kas yra www paðtas?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      SquirrelMail atveju jûs gaunate galimybæ per IMAP protokolà þiûrëti á savo paðto 
+      dëþës turiná. Ir jums nereikia narstyti kaþkieno kompiuterio, kai jûs tik norite
+      pasitikrinti paðtà.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Kur galima naudotis ðiuo www paðtu?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Bet kur, kur galite rasti Interneto ryðá ir www narðyklæ. Galimybë pasinaudoti 
+      mobiliu ryðiu (WAP/WML) ðiuo metu nëra numatyta bei neplanuojama.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Kodël turëèiau naudoti www paðtà vietoj áprastos paðto programos?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Labai abejotina, kad www paðtas savo galimybëmis sugebës pralenkti 
+      áprastà paðto programà. Taèiau kas þino, mes juk gyvename pakankamai 
+      kintanèiame pasaulyje?  Bet kuriuo atveju bûnant kur nors toli nuo 
+      savo kompiuterio kartais bûna  naudinga turëti galimybæ patikrinti,
+      ar niekas neatsiuntë kokios nors svarbios þinutës. Ir jums nereikia 
+      nieko darkyti draugo kompiuteryje. SquirrelMail yra tik priedas prie 
+      áprastos programos.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Kaip visa tai veikia?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      SquirrelMail naudoja IMAP protokolà, informacijà apie já galima rasti
+      <A HREF="http://imap.org"/>http://imap.org</A>. Programa naudoja 
+      nuosavas IMAP funkcijas, o ne tas kurios átaisytos á PHP4. Taèiau tai
+      paprastai rûpi tik tiems, kurie árengia sistemà, bet patikëkite, jiems
+      tikrai patinka tokios galimybës.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/lt_LT/addresses.hlp b/help/lt_LT/addresses.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..64ff25e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,122 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Adresai
+   </title>
+   <summary>
+      Adresø knygos gali sutaupyti daug laiko ir spausdinimo. Jûs galite
+      iðsaugoti adresus þmoniø, kuriems raðote daþniausiai ir vëliau juos
+      panaudoti.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Adresø knygos yra geros priemonës taupyti laikà. Jose gali bûti 
+      saugomi daþniausiai naudojami adresai. LDAP serveriai (daþnai 
+      naudojami privaèiose kompanijose ir universitetuose, kad 
+      standartiniai organizacijø adresai bûtø lengvai pasiekiami) taip
+      pat yra palaikomi Squirrelmail.
+      </p>
+      <p>
+      Jei jûsø narðyklë palaiko Javascript, tada jums bûtø geriau ájungti
+      javascript naudojanèià adresø knygà savo paðto Nustatymø meniu. Ji 
+      veikia nedideliø iððokanèiø langø principu. Paprasti HTML adresø 
+      sàraðai yra palaikomi tam atvejui, kad Squirrelmail galëtø naudoti
+      ir paèios paprasèiausios Interneto narðyklës.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Trumpas vardas
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Èia áraðykite koká nors þinomà vardà. Kà nors kas jums primintø kam
+      priklauso ðis adresas.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      E-paðto adresas
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Èia raðomas pilnas to asmens elektroninio paðto adresas. Spëlioti èia 
+      negalima. Elektroninio paðto adresà sudaro trys dalys. Pirmiausia raðomas
+      adresato identifikatorius, pvz. "petrasp". Toliau po @ simbolio eina
+      paðto serverio adresø srities apraðymas, pvz. "pastas". Galiausiai raðomi
+      virðutinio lygio srities simboliai, kurie gali bûti patys ávairiausi 
+      trumpiniai, tokie kaip lt, au, cc, us, com, org, net ar net edu. Ðie 
+      trumpiniai paprastai nustato kokiai bendrinei srièiai priklauso antroje 
+      dalyje apraðytas adresas. lt naudojamas lietuviðkø serveriø vardams, 
+      com - komercinëms organizacijoms, org - nekomercinëms organizacijoms,
+      net - interneto paslaugø tiekëjø tinklams. Pilnas elektroninio paðto 
+      adresas turetø atrodyti panaðiai á petrasp@pastas.lt. (be paskutinio 
+      taðko). Jei suklysite, paðtas turëtø gráþti su Mailer Daemon praneðimu
+      arba nukeliauti pas kità þmogø.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Papildoma informacija
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Tai dar vienas laukas, kur jûs galite paraðyti kaþkà primenanèio apie 
+      asmená. Ir jame tilps daugiau nei "trumpo vardo" lauke. Pvz. jei tai
+      verslo kontaktas, galima paraðyti "Sutikau bulviø augintojø simpoziume"
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Taisyti arba trinti
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ðie mygtukai leidþia pataisyti vienà pasirinktà adresà arba iðtrinti 
+      kelis pasirinktus áraðus adresø knygoje
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Átraukti á adresø knygà
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Reikia uþpildyti aukðèiau apraðytus laukus. Trys pirmus (trumpas vardas, 
+      E-paðto adresas, ir vardas) turi bûti bûtinai uþpildyti. Pavardë ir
+      papildoma informacija yra papildomi laukai.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      LDAP
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      LDAP yra specialus centralizuoto informacijos saugojimo ir jos paëmimo
+      protokolas. Pavyzdþiui, universitetas gali naudoti LDAP saugoti visiems
+      savo studentø, dëstytojø ir personalo adresams. Tinkamai sukonfiguruoti
+      LDAP nustatymai leistø SquirrelMail pateikti visus mokymo ástaigos 
+      el-paðto adresus. Squirrelmail LDAP galimybës yra pakankamai didelës ir
+      leidþia <I>vienoje vietoje</I> rodyti asmeninæ adresø knygà ir LDAP 
+      adresus.
+      </p><p>
+      LDAP gali bûti sukonfiguruotas naudoti koká nors LDAP serverá arba 
+      visiðkai atjungtas. Viskas priklauso nuo paðto administatoriaus.
+      </p><p>
+      Kadangi LDAP nustatymai galioja visai SquirrelMail paðto sistemai, juos
+      turëtø sutvarkyti administratorius, kuris árengë www paðto sistemà.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/lt_LT/basic.hlp b/help/lt_LT/basic.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..e17d10d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,53 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Squirrelmail pristatymas
+   </title>
+   <summary>
+      SquirrelMail leidþia patikrinti savo elektroniná paðtà per WWW.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Taigi kas per daiktas tas <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">
+      SquirrelMail</A>? Tai yra paðto sistemos www interfeisas, paraðytas naudojant 
+      <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A> kalbà. Tikslas yra leisti skaityti paðtà, 
+      esantá jûsø paðto serveryje, ið bet kurios vietos Internete, naudojant standartinæ 
+      www narðyklæ. Detalesnæ informacijà apie tai, kaip viskas vyksta ir kas tai yra 
+      IMAP protokolas, galite rasti <A HREF="http://imap.org">http://imap.org</A>.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>   
+
+<section>
+   <title>
+      Pagrindai
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Jei nori greitai gauti atsakymà á klausimà, galite pabandyti þvilgtelëti á DUK 
+      (Daþniausiai uþduodamø klausimø / FAQ) skyriø. 
+      </p>
+      <p>
+      Squirrelmail yra suskirstytas á dvi pagrindines sekcijas (frames).  Kairioji
+      sekcija parodo naudojamus aplankus. Daugiau informacijos apie tai galima rasti
+      pagalbos sistemos skyriuje "Aplankai". Priklausomai nuo nustatymø ta siauroji
+      juosta gali persikraustyti á deðinæ pusæ.
+      </p>
+      <p>
+      Deðinëje sekcijoje vyksta visas veiksmas. Puslapio virðuje yra meniu eilutë. 
+      Punktas "Atsijungti" leis jums pabaigus iðeiti ið ðiø puslapiø pabaigus darbà
+      "Dabartinis aplankas" parodo, kuriame ið kairëje nurodytø aplankø esate.
+      Paprastai prisijungæ jûs patenkate á INBOX aplankà.
+      </p>
+      <p>
+      Antroje meniu eilutëje yra kiti meniu punktai:
+         <ul>
+            <li><b>Raðyti</b> - Leidþia raðyti ir siøsti laiðkus
+            <li><b>Adresai</b> - Parodo adresus saugomus jûsø adresø knygoje.
+            <li><b>Aplankai</b> - Leidþia tvarkyti aplankus. Jûs galite juos kurti, trinti ir pervardinti. 
+            <li><b>Nustatymai</b> - Leidþia pakeisti bendrà Squirrelmail iðvaizdà ir kitus nustatymus. 
+            <li><b>Paieðka</b> - Leidþia vykdyti paieðkà savo paðto dëþëje. 
+            <li><b>Pagalba</b> - Pagalbos sistema, kuriuoje jûs dabar esate.
+         </ul>
+      </p>
+   </description>
+</section>   
diff --git a/help/lt_LT/compose.hlp b/help/lt_LT/compose.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..795d07c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,128 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Raðyti
+   </title>
+   <summary>
+      Ðis punktas leidþia raðyti ir siøsti laiðkus naudojant SquirrelMail.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Pasirinkæ "Raðyti" meniu punktà jûs atsidursite naujame puslapyje.
+      Èia jûs rasite kelis laukus ir mygtukus. Priklausomai nuo to, kaip
+      jûs patekote á ðá puslapá, dalis laukø jau gali bûti uþpildyti.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Kam
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Pirmiausia <B>Kam:</B> laukas. Jame reikia raðyti asmens ar asmenø, 
+      kuriems siunèiate laiðkà adresà. Vedant kelis adresus, jie yra 
+      atskiriami kableliais. Galima pasinauti mygtuku "Adresai" ir uþpildyti 
+      laukus adresais ið adresø knygos. Laukas turi nustatytà ilgá ir 
+      suraðius daugiau adresø, jûs jø nebematysite. Adresus galima pamatyti
+      judant tame lauke su klaviatûros judëjimo klaviðais. Bet kuriuo atveju 
+      visi adresai, kuriuos ten suraðysite bus panaudoti siunèiant laiðkà.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Cc
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Toliau eina <B>CC:</B> laukas.  CC yra angliðkø þodþiø <B>Carbon 
+      Copy</B> sutrumpinimas. Jei norite nusiøsti laiðko kopijà dar kam nors, 
+      jûs galite ávesti to asmens adresà ðiame lauke. Tai yra savotiðkas bûdas 
+      supaþindinti treèià asmená su vykstanèiu susiraðinëjimu. Laukelis savo 
+      talpa nesiskiria nuo <B>Kam:</B> ir <B>BCC:</B> laukø. <B>Kam:</B> lauke
+      raðomi asmenys, kuriems tas laiskas adresuotas. <B>CC:</B> ir <B>BCC:</B> 
+      laukai yra informacinio pobûdþio.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Bcc
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      BCC yra angliðkø þodþiø <B>Blind Carbon Copy</B> sutrumpinimas, reiðkiantis
+      slaptà kopijà. Laukas yra naudojamas nusiøsti kam nors laiðko kopijà taip, 
+      kad ið <B>Kam:</B> or <B>CC:</B> adresatø <I>neþinotø</I>, kad tokia kopija 
+      buvo nusiøsta.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Tema
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Trumpas apraðymas apie tai, kà raðote laiðke. Atminkite, kad tikslus laiðko 
+      temos gali padëti gavëjui ávertinti laiðkà.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Mygtukas Adresai
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ðis mygtu atidaro adresø knygà ir leidþia pasirinkti adresus ið jos.
+      Norëdami apriboti iðvedamus adresus, turite kà nors ávesti á paieðkos
+      laukà ir paspausti mygtukà "Ieðkoti". Adresø knygà uþ savo funkcionalumà
+      uþsitarnavo atskirà pagalbos sistemos skyriø. Apie jà daugiau informacijos 
+      rasite skyriuje "Adresai". 
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Þinutës tekstas
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Didelis tusèias laukas yra skirtas suvesti jûsø laiðko tekstui. Jei 
+      yra nustatytas koks nors paraðas, jis irgi ten pasirodys. 
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Prikabinti
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Èia jûs galite pridëti failà prie laiðko. Failas turëtø bûti kur nors 
+      jûsø kompiuteryje ar lokaliame tinkle. Browse mygtukas (jo pavadinimas
+      priklauso nuo jûsø naudojamos narðyklës) atidaro dialogo langà, 
+      leidþiantá surasti failà, kurá norite prikabinti. Taip pat jûs galite 
+      suvesti pilnà kelià iki failo prie mygtuko esanèiame lauke. Paspaudus 
+      mygtukà "Pridëti" failas turëtø pasirodyti sàraðe þemiau þinutës teksto.
+      </p>
+      <p>
+      Prikabinus bent vienà failà turëtø atsirasti dar vienas mygtukas. Jis
+      leidþia iðtrinti vienà ar kelis prikabintus failus.
+      </p>
+      <p>
+      Pats failø prikabinimo procesas gali uþtrukti priklausomai nuo prikabinamo
+      failo dydþio ir jûsø susijungimo greièio. Gali bûti, kad didesnio failo 
+      jums tiesiog nepavyks prikabinti arba serveris atsisakys priimti didesná 
+      laiðkà.
+      <p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/lt_LT/folders.hlp b/help/lt_LT/folders.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8152031
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,103 @@
+<chapter>
+   <title>   
+      Aplankai
+   </title>   
+   <summary>
+      Þinutes galima saugoti skirtinguose aplankuose. Tai gali bûti 
+      naudinga, kai gaunate daug paðto ir norite já kaip nors sutvarkyti.
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Uzsiprenumeruoti aplankai ir kairioji sekcija
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Dabar uþsiprenumeruoti aplankai yra iðvardinti sekcijoje kairëje. 
+      Ði sekcija gali bûti automatiðkai atnaujima priklausomai nuo to, 
+      kas yra nustatyta Nustatymø puslapyje. Sekcijos virðuje yra didelë
+      riebi antraðtë. Jei yra padaryti kokie nors pakeitimai aplankø 
+      saraðe, jis gali bûti atnaujintas naudojant þemiau esanèià nuorodà,
+      kuri vadinama "atnaujinti aplankø sàraðà".
+      </p>
+      <p>
+      Pirmasis aplankas saugo atëjusias þinutes. Ðalia jo galite matyti 
+      skaièiø  skliaustuose "( )", kuris parodo kiek <I>neperskaitytø</I> 
+      þinuèiø turite. Ðis skaièius gali kisti priklausomai nuo þinuèiø, 
+      rodomø deðinëje, skaièiaus. Þemiau pagrindinio aplanko gali matytis 
+      kiti aplankai. Aplankø spalvos priklauso nuo pasirinktos temos 
+      nustatymø puslapuje.
+      </p>
+   </description>
+</section>   
+
+<section>
+   <title>
+      Iðtrinti
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Jûs galite iðtrinti bet koká aplankà ið sàraðo, esanèio kairëje nuo
+      mygtuko "Iðtrinti aplankà". Taèiau ðiame sàraðe bus oarodyti ne visi 
+      aplankai. Negalima iðtrinti specialiø aplankø, tokiø kaip jûsø 
+      iðsiøstø laiðkø aplankas ar ðiukðliadëþë (Trash) ir tikrai negalima 
+      iðtrinti pagrindinio aplanko INBOX.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+
+<section>
+   <title>
+      Sukurti
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Aplankai sukuriami paprasèiausiai ávedus norimà aplanko pavadinimà á 
+      virð mygtuko esantá laukà ir paspaudus mygtukà "Sukurti aplankà". Taip 
+      pat galima sukurti aplankà, kuris egzistuotø kitame aplanke tereikia 
+      pasirinkti tà aplankà ið iððokanèio sàraðo.
+      </p>
+      <p>
+      Dalyje paðto serveriø yra dviejø tipø aplankai. Vieni saugo þinutes, 
+      kiti saugo kitus aplankus.  Jûs tada turëtumëte matyti opcijà 
+      "Let this folder contain subfolders."  Paþymëjus aplankas saugos kitus 
+      aplankus, bet ne þinutes. Kitais atvejais jûs galësite tik saugoti 
+      þinutes.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Pervadinti
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Jûs galite pervadinti bet koká aplankà ið ðalia esanèio sàraðo. 
+      Taèiau sàraðe bus parodyti ne visi kairëje esantys aplankai. 
+      Iðsiøstø laiðkø, ðiukðliadëþës (trash), ir INBOX aplankø 
+      nepervardinsite.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Atðaukti prenumeratà ir uþsiprenumeruoti
+   </title>
+   <description>
+      Terminai:<br>
+      <i>Uþsiprenumeruoti</i>: Uþregistruoja aplankà serveryje, kad jûs já matytumëte
+                               sàraðe kairëje.<br>
+      <i>Atðaukti prenumeratà</i>: Atvirðtinis veiksmas. Iðregistruoja aplankà paðto 
+                               serveryje.<br>
+      <br><p>
+      Manipuliuojant prenumerata galima pasirinkti kiek tik norite aplankø, paspaudus 
+      atitinkamà mygtukà aplankas persikels á kitoje pusëje esantá laukà. Aplankø 
+      sàraðas susitvarkys, kai jûs já atnaujinsite arba jis automatiðkai atsinaujins. 
+      Vëliau jûs galësite vël uþsiprenumeruoti aplankus arba atðaukti prenumeratà.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/lt_LT/main_folder.hlp b/help/lt_LT/main_folder.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ff20f4c
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,55 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Þinuèiø perþiûra
+   </title>
+   <summary>
+      Vardas gali atrodyti keistas, taèiau tai tëra þinuèiø esanèiø konkreèiame 
+      aplanke sàraðas
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Þinuèiø perþiûros puslapis
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Kairëje pasirinkus koká nors aplankà, deðinëje atsiranda þinuèiø 
+      esanèiø tame aplanke sàraðas.  Þemiau meniu esanti eilutë pasako
+      kurias þinutes jûs skaitote ir kiek jø yra ið viso..
+      </p>
+      <p>
+      Pavyzdþiui: Þinuèiø perþiûra <B>20</B> iki <B>30</B> (45 viso).
+      </p>
+      <p>
+      Atkreipkite dëmesá, kad bendras þinuèiø skaièius gali skirtis nuo
+      skaièiaus kairëje sekcijoje ðalia aplanko vardo, kuris rodo tik 
+      neperskaitytø þinuèiø skaièiø.
+      </p>
+      <p>
+      Toliau eina juosta su trim mygtukais. Kairëje yra iðsiskleidþiantis meniu
+      su dabar uþprenumeruotais aplankais. Bet kokia paþymëta þinutë gali bûti
+      perkelta á pasirinktà aplankà paspaudus mygtukà "Perkelti". Vienu metu 
+      galima perkelti kelias þinutes. Toliau eina þinuèiø trynimo mygtukas.
+      Pakanka pasirinkti nereikalingas þinutes ir paspausti "Iðtrinti".
+      </p>
+      <p>
+      Toliau eina juosta, apraðanti atskirus laukus á kuriuos skirtomi laiðkai.
+      Ðiuos antraðtes suskirto þinuèiø sàraðà á atskiras dalis. "Nuo" pasako
+      laiðko siuntëjà arba su kieno vardu adresu atëjo laiðkas. "Data" parodo,
+      kada atëjo laiðkas. "Tema" pasako, kà siuntëjas norëjo pasakyti arba bent
+      jau tai kaip jis pavadino savo laiðkà. <b>Pastaba:</b> Tarp datos ir temos
+      stulpeliø yra maþas bevardis stulpelis. Jame gali bûti áraðyti "+", "!"
+      arba "A" simboliai.  "+" reiðkia, kad prie þinutës yra prikabintø failø.
+      "A" - kad jûs jau atsakëte á ðá laiðkà. "!" - kad laiðkas paþymëtas kaip 
+      skubus!  
+      </p>
+      <p>
+      Likusià puslapio dalá uþima þinuèiø sàraðas. Neperskaitytos þinutës yra
+      þymimos <B>riebiu</B> ðriftu, tuo tarpu perskaitytos - paprastu. Kiekvienos
+      þinutës kairëje yra jos pasirinkimo laukas. Galima pasirinkti vienà ar kelias
+      þinutes ir atlikti su jomis aukðèiau apraðytas manipuliacijas (trinti ar 
+      perkelti á kità aplankà).
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/lt_LT/options.hlp b/help/lt_LT/options.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..edfc88e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,205 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Nustatymai
+   </title>
+   <summary>
+      Jûs galite pakeisti bendrà SquirrelMail iðvaizdà ir dalá darbo parametrø
+      naudodami nustatymø meniu opcijas.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Vienas ið SquirrelMail privalumø yra vartotojo galimybës priderinti interfeisà 
+      savo poreikiams. Priklausomai nuo konfiguracijos jûs galite turëti galimybæ 
+      nusistatyti sau patinkanèià puslapiø temà, kalbà, aplankø kontrolës ir kitas 
+      opcijas. Ir keisdami savo nustatymus jûs nepaveikiate kitø tos paèios sistemos 
+      vartotojø. Yra penkios standartinës nustatymø dalys: Asmeninë informacija, 
+      Þinuèiø þymëjimas, Rûðiavimo tvarka, Grafiniai nustatymai ir Aplankø nustatymai.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Asmeninë informacija
+   </title>
+   <description>
+      <b>Pilnas vardas</b><br>
+      Jûs èia turëtumte áraðyti savo pilnà vardà. Pavyzdþiui, "Petras Petraitis".  
+      Kai kiti þmonës gaus ið jûsø laiðkà, jie matys tai, kas bus ávesta ðiame lauke.
+      Jei nieko nebus ávesta, gavëjai matys tik jûsø paðto adresà, pvz. 
+      petrasp@pastas.lt.
+      <br><br>
+      
+      <b>E-paðto adresas</b><br>
+      <i>Nëra privalomas</i> - Jei adresas skiriasi nuo to, kuris priskiriamas 
+      automatiðkai. Jûs galite èia já ávesti.
+      <br><br>
+      
+      <b>Adresas, kuriuo reikia siøsti atsakymus</b><br>
+      <i>Nëra privalomas</i> - Tai yra adresas, kuriuo nukeliaus laiskai, kai 
+      gavëjai bandys atsakyti á jûsø laiðkus. Jûs turëtumete kà nors ávesti tik
+      tuo atveju, jei adresas kaip nors skirasi. Kartais tai gali bûti naudinga, 
+      jei jûs norite, kad atsakymai atsidurtø jûsø Yahoo paðte, o ne standartinëje 
+      paðto deþutëje.
+      <br><br>
+      
+      <b>Paraðas</b><br>
+      <i>Nëra privalomas</i> - Paraðai yra dedami kiekvieno iðeinanèio laiðko 
+      apaèioje. Jei norite naudoti paraðà, jûs turite uþdëti varnikæ kairëje nuo 
+      teksto "Ar naudosite paraðà?" ir ávesti tekstà á þemiau esantá laukà.
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Grafiniai nustatymai
+   </title>
+   <description>
+      <b>Tema</b><br>
+      SquirrelMail leidþia nustatyti skirtingus puslapiø atvaizdavimo spalvinius 
+      variantus. Jûs galite pasirinkti sau patinkaèias spalvas.
+      <br><br>
+
+      <b>Kalba</b><br>
+      Jei anglø nëra jûsø gimtoji kalba arba jei jûs geriau mokate kità uþsienio 
+      kalbà, jûs galite pasirinkti vienà ið sàraðe pateikiamø kalbø ir visas (arba
+      beveik visas) Squirrelmail bus rodomas bûtent ta kalba. Taèiau aplankø vardai
+      ir atëjusios þinutës nebus iðverstos.
+      <br><br>
+
+      <b>Naudoti Javascript ar HTML adresø knygà?</b><br>
+      Vienas ið mûsø tikslø buvo sukurti Squirrelmail taip, kad jame nebûtø jokio
+      Javascript. Taèiau dalis mûsø programuotojø paraðë neblogà adresø paieðkos
+      priedà, kuris naudojà Javascript. Vietoj to, kad já iðmesti, mes leidþiame 
+      jums pasirinkti koká adresø knygutës variantà naudoti. HTML variantas turetø 
+      tikrai veikti jûsø narðyklëje, taèiau daþniausiai Javascript adresø knyga irgi
+      veiks.
+      <br><br>
+      
+      <b>Vienu metu rodomø þinuèiø skaièius</b><br>
+      Kokia dalis aplanke esanèiø þinuèiø bus rodoma vienu metu. Jei aplanke esanèiø
+      þinuèiø skaièius virðys èia esantá, jûs matysite tik pasirinktà þinuèiø skaièiø
+      ir nuorodas á ankstesná bei kità puslapá, kuriuose bus kita þinuèiø dalis.
+      <br><br>
+      
+      <b>Simboliø skaièius, iki kurio apriboti atëjusias þinutes</b><br>
+      Nustatoma kiek simboliø gali turëti viena atëjusio laiðko eilutë prieð 
+      programai jà priverstinai perkeliant á kità eilutæ. Tai neleidþia þinutems
+      perpildyti ekranà. 86 simboliai turëtø bûti pats tas. Taèiau jûs vis tiek 
+      galite tai pakeisti.
+      <br><br>
+      
+      <b>Redaktoriaus lango dydis</b><br>
+      Kokio ploèio bus jûsø þinuèiø kûrimo langas? Tai yra simboliø skaièius, kurá 
+      jums pavyks áraðyti raðant þinutæ prieð programai permetant jus á kita eilutæ.
+      <br><br>
+      
+      <b>Aplankø sàraðo plotis</b><br>
+      Èia jûs nustatote koks bus kairiosios sekcijos su aplankø sàraðu plotis. Esant 
+      ilgiems aplankø pavadinimams arba dideliems ðriftams, platesnë sekcija atrodo
+      geriau. Taèiau kitais atvejais, siauresnë sekcija padeda sutaupyti vietà 
+      kompiuterio ekrane.
+      <br><br>
+      
+      <b>Automatiðkai atnaujinti aplankø sàraðà</b><br>
+      SquirrelMail gali atomatiðkai atnaujinti kairëje esanèiø aplankø sàraðà. Tai 
+      kartu atnaujintø neperskaitytø þinuèiø skaièiø. Ðitaip jûs galite patikrinti, 
+      kiek dar liko neperskaitytø þinuèiø nespragsëdami kas kart ant aplanko vardo.
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Þinuèiø þymëjimas
+   </title>
+   <description>
+      Ði idëja pasirodë, nes kai jûs esate uþsisakæ kelis skirtingus þinuèiø 
+      siuntinejimo saraðus, bûna sunku atskirti ið kur atëjo þinutë. Ði opcija
+      leidþia priskirti kiekvienam þinuèiø siuntinëjimo sàraðui atskirà spalvà
+      ir taip juos skirti.
+      <br><br>
+
+      Pakanka pasirinkti [Nauja] tam, kad sukurti naujà þymëjimo taisyklæ, arba su 
+      nuoroda [Taisyti] pataisyti jau sukurtà þymëjimo taisyklæ.<br><br>
+      
+      <b>Priskirtas vardas</b><br>
+      Tai yra pavadinimas nusakantis ateinantá paðtà. Pavyzdþiui, jei jûs kaip nors 
+      skiriate þinutes ateinanèias ið mamos, jûs galite priskirti vardà "Nuo mamos".
+      <br><br>
+      
+      <b>Spalva</b><br>
+      Tai yra spalva, kuria bus paþymëtos visos atitinkanèios þemiau nurodytà sàlygà 
+      þinutës. Galima pasirinkti vienà ið nustatytø spalvø arba ávesti spalvos HEX 
+      kodà (pvz. a6b492). Ávedus nuosavà spalvà, jûs kartu turite uþþymëti ir 
+      persijungiantá mygtukà.
+      <br><br>
+      
+      <b>Atitikmuo</b><br>
+      Èia jûs ávedate sàlygà, kurià turi atitikti iðskiriamos þinutës. Iððokanèiame 
+      menu jûs pasirenkate, kuri laiðko dalis (kam skirta, nuo ko, tema...) turi 
+      atitikti ðalia esanèiame laukelyje ávestà sàlygà, (mama@pastas.lt). 
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Aplankø nustatymai
+   </title>
+   <description>
+      <b>Kelias iki aplanko</b><br>
+      Dalyje sistemø jûs èia nieko nematysite. Ir tada jûs galite paprasèiausiai nekreipti
+      á tai, kas toliau apie tai raðoma. Taèiau kitose sistemose tai yra labai svarbus 
+      nustatymas. Jis nusako kurioje vietoje yra saugomi visi jûsø paðto aplankà. Jei jûs 
+      neásivaizduojate kà visa tai reiðkia, palikite viskà taip, kaip yra.
+      <br><br>
+
+      <b>Ðiukðliø aplankas</b><br>
+      Èia jûs pasirenkate, kur atsidurs visos þinutës, kurias jûs iðtrinsite. Jei nenorite 
+      saugoti trinamø þinuèiø - nustatykite punktà "Nenaudoti ðiukðliø aplanko".
+      <br><br>
+      
+      <b>Iðsiøstø laiðkø aplankas</b><br>
+      Èia jûs pasirenkate aplankà, kuriame bus iðsaugomos jûsø siunèiamø þinuèiø kopijos. 
+      Jei nenorite saugoti siunèiamø þinuèiø - pasirinkite punktà "Nenaudoti Iðsiøstø 
+      laiðkø aplanko".
+      <br><br>
+      
+      <b>Perspëjimai apie naujas þinutes</b><br>
+      Ði opcija leidþia pasirinkti kokio tipo informacijà apie neperskaitytas þinutes
+      jûs norite matyti. "Jokiø perspëjimø" atveju jûs nematysite jokios informacijos 
+      apie tai, kad kaþko dar neperskaitëte. "Tik INBOX" opcija rodys neperskaitytø 
+      þinuèiø skaièiø tik pagrindiniame aplanke. "Visuose aplankuose" opcija suskaièiuos
+      visus aplankus, taèiau tai gali smarkiai sulëtinti aplankø sàraðo atsiuntimà.
+      <br><br>
+      
+      <b>Perspëjimø apie naujas þinutes tipas</b><br>
+      Èia jûs pasirenkate, kokius skaièius norite matyti ðalia aplanko vardo. "Tik 
+      naujos þinutës" rodys vien neperskaitytø þinuèiø skaièiø. "Naujos þinutës ir 
+      bendras skaièius" be to rodys ir tai kiek iðviso aplanke yra þinuèiø.
+      <br><br>
+
+      <b>Iðsiskleidþiantys aplankai</b><br>
+      "Aktyvuoti iðsiskleidþianèius aplankus" punktas ájungia specialø Squirrelmail
+      reþimà, kuris leidþia paslëpti dalá aplankø taip tarsi jie bûtø átraukti á 
+      aukðèiau esantá aplankà.
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Rûðiavimo tvarka
+   </title>
+   <description>
+      Ði nustatymø dalis leidþia jums valdyti kokius laiðko punktus norite matyti
+      pagrindiniame þinuèiø lange. Ir kokia tvarka tie laukai turi bûti iðdëstyti.
+      <br><br>
+
+      Jûs galite atsisakyti dalies laukø rodymo, arba pasakyti kad tam tikri laukai 
+      bûtø rodomi sàraðe kairiau ar deðiniau.
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/lt_LT/read_mail.hlp b/help/lt_LT/read_mail.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3ade095
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,157 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Paðto þinuèiø skaitymas
+   </title>
+   <summary>
+      Gebëjimas skaityti paðto þinutes yra privaloma kiekvienos paðto
+      programos savybë. Squirrelmail turi kelias paprastas galimybes.
+      Ðioje pagalbos sistemos dalyje jûs galite rasti, kà tokio ir kaip 
+               galima padaryti.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+       Þinutës turinys yra parodomas spragtelëjus ant jos antraðtës. Paðto
+       ir interneto adresai paprastai atrodo kaip nuorodos ir spragtelëjæ 
+       ant jø jûs galite pradëti raðyti laiðkà arba nukeliauti á koká nors
+       puslapá. Be to susijusios þinutës paprastai yra skiriamos spalviniais
+       kodais. Atsakymo á þinutæ standartas yra paþymëti anktesnës þinutës
+       tekstus su ">" simboliu. Sàuirrelmail atpaþásta ðá simbolá ir 
+       nuspalvina visa kita tos eilutes tekstà kita spalva. Visa tai veikia 
+       dviem lygiais (antra ir aukðtesnë þinutë turës tà paèià spalvà). Be to
+       pasirodo dar viena meniu juosta, kuri leidþia iðtrinti þinutæ arba
+       gráþti á þinuèiø sàraðà. Taip pat pateikiamos judëjimo tarp þinuèiø 
+       nuorodos bei galimybës atsakyti á þinutes arba jas persiøsti treèiam
+       asmeniui.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Þinuèiø sàraðas
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Paspaudæ èia jûs gráðite á þinuèiø sàraðà.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Iðtrinti
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Nuoroda leidþia iðtrinti tà þinutæ, kurià ðiuo metu skaitote. Bus
+       iðtrinta ne tik þinutë bet ir visi prie jos prikabinti failai. Todël
+       jei nenorite prarasti tø dokumentø - nepamirðkite jø parsisiøsti
+       arba netrinkite svarbiø þinuèiø.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Judëjimas
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Juostos viduryje yra judëjimo mygtukai. Nuoroda "Ankstesnis" parodys jums
+       þinutæ, atëjusià anksèiau. Nuoroda veiks tik tuo atveju, jei atitinkama 
+       þinutë egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Kitas
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Nuoroda "Kitas" naujesnæ þinutæ (laiðkà). Nuoroda veiks tik tuo atveju, 
+       jei atitinkama  þinutë egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Persiøsti
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Nuoroda Persiøsti atidarys þinutës raðymo langà kuriame bus iðvestas 
+       laiðko turinys atskirtas þyme "--Originali þinutë--".  Fwd: bus áterptas
+       naujojo laiðko temoje prieðais senojo laiðko temos pavadinimà. Visos kitos 
+       atsiverusio puslapio opcijos atitiks standartiná þinuèiø raðymo puslapá 
+       apie kurá yra paraðytas atskiras pagalbos sistemos puslapis.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Atsakyti
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Paspaudæ ant ðios nuorodos jûs galite paraðyti naujà þinutæ þmogui,
+               kuris atsiuntë jums laiðkà. "Re:" uþraðas yra automatiðkai pridedamas
+               prie ankstesnës þinutës pavadinimo. Senoji þinutë yra cituojama naujoje
+               po ">" simboliø. Atsakydami jûs galite raðyti tekstà bet kurioje þinutës
+               lango dalyje bei prikabinti papildomus priedus prie laiðko.
+               </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Atsakyti visiems
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Visas taip pat kaip ir paprasto "Atsakyti" atveju, tik laiðkà gaus visi
+               kuriø adresai yra laiðko antraðtëse.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+       Perþiûrëti visas antraðtes
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Nuoroda parodys pilnas laiðko antraðtes. Ten paprastai bûna nurodyta,
+       per kur ëjo laiðkas ir tam tikra tarnybinë laiðko informacija.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Parsisiøsti kaip failà
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ði nuoroda leidþia iðsaugoti laiðkà kaip paprasta tekstiná dokumentà
+       tame kompiuteryje su kuriuo jûs dirbate. Kartu bus iðsaugota ir trumpa
+       laiðko antraðtë.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Priedai
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Bet kokie su laiðku atëjæ priedai parodomi þemiau þinutës teksto. Kartu yra
+       nusakomas priedo tipas ir duodama nuoroda, kuri leidþia parsisiøsti prikabintà
+       failà arba já perþiûrëti.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/lt_LT/search.hlp b/help/lt_LT/search.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ce21580
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,78 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Paieðka
+   </title>
+   <summary>
+      Ieðko aplanke pagal pasirinktus kriterijus.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Naudodami ðá áranká jûs galite vykdyti ávairiausià paieðkà po jûsø
+               turimas þinutes. Galima pasirinkti ávairius paieðkos kriterijus ir
+               vietà, kur bus vykdoma paieðka.
+               </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Bendrai
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Jûs paprasèiausiai pasirenkate aplankà, kuriame norite vykdyti paieðkà,
+               nurodote, ko ieðkoti ir pasirenkate tà þinutës dalá, kuriuoje norite 
+               vykdyti paieðkà. Paieðka turëtø iðvesti surastø þinuèiø sàraðà, kurá
+               jûs galësite perþiûrëti taip pat, kaip jûs parþiûrite bet kuri savo 
+               paðto dëþës aplankà.
+               </p>
+      <p>
+      Atkreipkite dëmesá, kad jei jûs esate kokiame nors paðto dëþës aplanke
+               ir persijungiate á paieðkos langà, bûtent tas aplankas, kuriame jûs 
+               buvote yra laikomas aktyviu ir bûtent jis ið pradþiu pasirenkamas kaip
+               vieta, kuriuoje reikia vykdyti paieðkà.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Kaip ieðkoti
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Kairëje pusëje nuo ávedimo lauko esantis iððokantis sàraðas leidþia
+      pasirinkti, kur jûs vykdysite paieðkà. Galima vykdyti paieðkà
+      þinuèiø tekste, visose þinutëse, jø temose, nuo ko atëjo þinutës, 
+      kokiu adresu jos buvo siøstos, kam buvo nusiustos kopijos.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Tekstas</b> - Ieðko pasirinktos frazës þinuèiø tekste. Tai yra
+      pagrindinëje vietoje, kur galima rasti kaþkà svarbaus.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Bet kur</b> - Ieðko pasirinktos frazës visoje þinutëje. Áskaitant
+      ir antraðtes. Ði paieðka yra detaliausia, taèiau daþnai gali gràþinti
+      tokius rezultatus, kokiø jûs nesitikëjote arba kuriø jums niekada
+      nereiks.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Tema</b> - Frazës ieðkoma vien tik laiðkø pavadinimuose.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Nuo</b> - Paieðka vykdoma þinutës siuntëjo lauke. Realiai lauko 
+      turinys ðiek tiek skiriasi nuo to, kà jûs matote aplankø sàraðuose.
+      Paprastai "Nuo" laukas saugo vardà IR elektroninio paðto adresà. Taèiau 
+      Squirrelmail parodo tik vardà. Todël paieðkos kriterijus gali sutapti 
+      ne tik su kieno nors vardu, bet ir su elektroninio paðto adresu.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Kam</b> - Paieðka vykdoma þinutës gavëjo lauke. Nors laiskai atsidurë
+      jûsø paðto dëþëje taèiau jie galëjo bûti iðsiøsti ne tik jums.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Cc</b> - Tas pats, kaip ir "Kam", iðskyrus tai, kad ieðkome tø, 
+      kurie gavo laiðko kopijas.
+      </p>
+   </description>
+</section>