Removed windows cariage returns. Fixed file header (cp-1251 -> cp1251 and
authortokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sat, 24 May 2003 15:49:46 +0000 (15:49 +0000)
committertokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sat, 24 May 2003 15:49:46 +0000 (15:49 +0000)
revision date). Fixed incorrectly reported string format.

git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@4914 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.po

index 9e3815a90a6f995aac3c30726b609312bd17ac22..379b94be4692a483d9a088a2c975c24a282a966d 100644 (file)
Binary files a/locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo and b/locale/bg_BG/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo differ
index 4f20d4cf1e8fc2d38a2d9954a00bf5cf4c8f40ef..c7c0ba51af54e0a84c3097fd9565515a7ff21798 100644 (file)
@@ -4,13 +4,13 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: $Id$\n"
 "POT-Creation-Date: 2003-01-25 09:07+0100\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-05-24 21:45+0300\n"
 "Last-Translator: Stanislav Yordanov <stan@stud.ru.acad.bg>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=cp-1251\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=cp1251\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: StanProg PO-Editor 1.0\n"
 
@@ -2003,7 +2003,6 @@ msgstr "
 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - SPAMhaus - Ñïèñúê íà äîáðå ïîçíàòèòå ÑÏÀÌ èçòî÷íèöè."
 
-#, c-format
 msgid "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - SPAMCOP - Èíòåðåñíî ðåøåíèå êîåòî ëèñòâà ñúðâúðè êîèòî èìàò ìíîãî ãîëÿì ñïàì â ñðàâíåíèå ñúñ çàêîííèÿ ïðîöåíò íà ïèñìàòà (85% èëè ïîâå÷å)."
 
@@ -3016,4 +3015,4 @@ msgid "Delivery error report"
 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå íà ïèñìîòî"
 
 msgid "Undelivered Message Headers"
-msgstr "Õåäúðè íà íåïðèñòèãíàëîòî ïèñìî"
\ No newline at end of file
+msgstr "Õåäúðè íà íåïðèñòèãíàëîòî ïèñìî"