Moving help files from pl to pl_PL
authorgraf25 <graf25@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Mon, 31 Dec 2001 05:33:02 +0000 (05:33 +0000)
committergraf25 <graf25@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Mon, 31 Dec 2001 05:33:02 +0000 (05:33 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@2054 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

help/pl_PL/FAQ.hlp [new file with mode: 0644]
help/pl_PL/addresses.hlp [new file with mode: 0644]
help/pl_PL/basic.hlp [new file with mode: 0644]
help/pl_PL/compose.hlp [new file with mode: 0644]
help/pl_PL/folders.hlp [new file with mode: 0644]
help/pl_PL/main_folder.hlp [new file with mode: 0644]
help/pl_PL/options.hlp [new file with mode: 0644]
help/pl_PL/read_mail.hlp [new file with mode: 0644]
help/pl_PL/search.hlp [new file with mode: 0644]

diff --git a/help/pl_PL/FAQ.hlp b/help/pl_PL/FAQ.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6b3dec4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,107 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Odpowiedzi na czêsto zadawane pytania (FAQ - Frequently Asked Questions)
+   </title>   
+   <summary>
+       W tej sekcji znajduj± siê odpowiedzi na czêsto powtarzaj±ce siê pytania.
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+       Czy mo¿na u¿ywaæ wielu adresów z ksi±¿ki adresowej?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Tak. Po przeszukaniu ksi±¿ki adresowej wy¶wietlone zostan± wszystkie
+       znalezione adresy, odpowiadaj±ce zadanemu kryterium. Je¿eli
+       znalezionych zostanie 10 adresów, to mo¿na wybraæ dowolne z nich
+       do pól "Do:" lub "CC:". Wszystkie wybrane adresy zostan± wprowadzone
+       do odpowiedniego pola po klikniêciu przycisku <i>U¿yj adresy</i>.
+      </p>
+   </description>
+</section>   
+
+<section>
+   <title>
+      Czy mo¿na dodaæ adres do ksi±¿ki adresowej bezpo¶rednio z wiadomo¶ci?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Nie. Obecnie nie ma takiej mo¿liwo¶ci. Mo¿na natomiast klikn±æ
+       prawym przyciskiem myszy na adres, skopiowaæ go do schowka, a
+       nastêpnie do ksi±¿ki adresowej. To utrudnienie zostanie
+       prawdopodobnie usuniête w przysz³ej wersji programu.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Kto jest twórc± Wiewiórczej poczty?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Wiele osób jest za to odpowiedzialnych. Pe³na lista twórców dostêpna
+       jest w witrynie programu - <a href="http://www.squirrelmail.org"
+       target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Czym jest obs³uga poczty przez WWW?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       W przypadku Wiewiórczej poczty oznacza to dostêp do konta
+       pocztowego za pomoc± protoko³u IMAP i brak potrzeby "grzebania" w
+       konfiguracji w celu sprawdzenia poczty.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Gdzie mo¿na korzystaæ z obs³ugi poczty przez WWW (</b>ang. <b>webmail)?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Wszêdzie tam, gdzie dostêpna jest przegl±darka internetowa.
+       Na razie nie dotyczy to po³±czeñ bezprzewodowych (WAP/WML).
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Dlaczego do obs³ugi poczty elektronicznej korzystaæ z przegl±darki internetowej, a nie zwyk³ego klienta pocztowego?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Prawdopodobnie obs³uga poczty przez WWW nigdy nie stanie siê pe³nym
+       substytutem dla zwyk³ego klienta pocztowego. Chocia¿, kto wie?
+       Jednak ka¿dy u¿ytkownik usi³uj±cy sprawdziæ pocztê u
+       znajomych, w pracy, podró¿y; gdziekolwiek z dala od swego komputera,
+       powinien ju¿ znaæ odpowied¼. Poniewa¿ zwykle ustawienie na innych
+       komputerach odbioru poczty jest po prostu zawracaniem g³owy.
+       Wiewiórcza poczta zosta³a stworzona jako uzupe³nienie zwyk³ego klienta pocztowego.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      W jaki sposób to wszystko dzia³a?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Wiewiórcza poczta korzysta z protoko³u IMAP. Wiêcej informacji
+       znajduje siê w <A HREF="http://imap.org"/>tym</a> miejscu. Program
+       wykorzystuje równie¿ specjalnie stworzone dla niego funkcje, które
+       nie s± zawarte w PHP4. Tylko osoby odpowiedzialne za
+       zainstalowanie programu zwróc± na nie uwagê i - na pewno - doceni±.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/pl_PL/addresses.hlp b/help/pl_PL/addresses.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..09aa458
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,126 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Adresy
+   </title>
+   <summary>
+      Ksi±¿ki adresowe pozwalaj± oszczêdzaæ czas. Mo¿na w nich umieszczaæ
+       czêsto u¿ywane adresy poczty elektronicznej. 
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Ksi±¿ki adresowe pozwalaj± oszczêdzaæ czas. Mo¿na w nich umieszczaæ
+       czêsto u¿ywane adresy poczty elektronicznej. Wiewiórcza poczta
+       posiada równie¿ opcjê korzystania z serwerów LDAP (czêsto u¿ywanych 
+       w firmach i uczelniach w celu ³atwego dostêpu do bazy adresów).
+      </p>
+      <p>
+       Je¿eli przegl±darka obs³uguje Javascript, mo¿na umo¿liwiæ korzystanie z
+       opartej na nim ksi±¿ki adresowej (odsy³acz <i>Konfiguracja</i>).
+       Gdy przegl±darka nie posiada tej mo¿liwo¶ci, do obs³ugi ksi±¿ki adresowej
+       wykorzystany zostanie, bez utraty funkcjonalno¶ci, czysty HTML.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Przydomek (</b>ang. <b>Nick)
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Nadawanie osobie przezwiska pomagaj±cego j± zidentyfikowaæ i
+       zapamiêtaæ. Mo¿na umie¶ciæ tu cokolowiek daj±cego dok³adnie
+       wyobra¿enie o osobie, do której dany adres poczty elektronicznej
+        nale¿y.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Adres poczty elektronicznej (</b>ang. <b>E-mail)
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Musi to byæ konkretny, poprawny adres poczty elektronicznej. "Strzelanie" na
+       nic siê tu nie przyda. Adres sk³ada siê z trzech czê¶ci.
+       Pierwsza to identyfikator odbiorcy, taki jak "jasio". Kolejna to czê¶æ
+       nazwy domenowej okre¶laj±ca serwer, na przyk³ad "cogito". Ostatnia
+       okre¶la wy¿szy poziom domeny i mo¿e wygl±daæ w ten sposób: "univ.gda.pl".
+       Identyfikator oddzielony jest od nazwy serwera tzw. ma³pk±, symbolem
+       @, t³umaczonym jako przyimek "na". Sk³adaj±c wszystkie czê¶ci razem, 
+       otrzymamy nastêpuj±cy adres: jasio@cogito.univ.gda.pl (u¿ytkownik
+       jasio na serwerze cogito, znajduj±cym siê na Uniwersytecie Gdañskim w Polsce)
+       Je¿eli adres jest niepoprawny, najprawdopodobniej poczta zostanie
+       zwrócona z informacj± o nieznalezieniu odbiorcy.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Dodatkowe informacje
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Kolejne pole, obok "Przydomka", pozwalaj±ce dok³adniej
+       okresliæ dan± osobê, lecz za pomoc± wiêkszej ilo¶ci informacji. Na
+       przyk³ad, chc±æ opisac osobê spotkan± w DKF-ie "Mi³o¶æ Blondynki",
+       mo¿na w tym polu wpisaæ: "Spotkana w DKF-ie".
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Edytuj lub usuñ zaznaczone
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Te dwa przyciski umo¿liwiaj± wybranie adresu z ksi±¿ki adresowej, a
+       nastêpnie jego usuniêcie lub modyfikacjê którego¶ z powy¿szych pól.
+       Do edycji mo¿na wybraæ tylko jeden adres.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Dodaj adres
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Wype³nienie pól i dodanie wpisu do ksi±¿ki adresowej. Pierwsze trzy
+       pola musz± byæ wype³nione ("Przydomek", "Email" oraz
+       "Imiê"). Dodatkowo mo¿na wype³niæ pola "Nazwisko" oraz "Dodatkowe
+       informacje".
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      LDAP
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       LDAP to protokó³ s³u¿±cy do centralnego zunifikowanego przechowywania
+       i udostêpniania informacji. Dla przyk³adu: uczelnia mo¿e u¿ywaæ LDAP
+       jako jednego miejsca do przechowywania adresów poczty elektronicznej
+       wszystkich studentów i pracowników. Wiewórcza poczta, skonfigurowana
+       do korzystania z serwerem LDAP, jest zdolna do przegl±dania
+       wszystkich adresów poczty elektronicznej na wydziale lub ca³ej uczelni
+        (wraz z innymi adresami zawartymi w ksi±¿ce adresowej). Wiewiórcza 
+       poczta ³±czy po prostu wszystkie adresy z osobistej ksi±¿ki adresowej
+       oraz udostêpniane przez serwer LDAP i prezentuje je, jakby to by³a jedna
+       ksi±¿ka adresowa.
+      </p><p>
+       Ustawienia LDAP pozwalaj± na korzystanie z dowolnego serwera tego
+       typu lub na usuniêcie tej funkcji. W przypadku w±tpliwo¶ci lub
+       pytañ, nale¿y skontaktowaæ siê z administratorem systemu.
+      </p><p>
+       Jako ¿e ustawienia LDAP maj± wp³yw na ca³y system Wiewiórczej
+       poczty, mog± byæ zmienianie wy³±cznie przez administratora systemu.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/pl_PL/basic.hlp b/help/pl_PL/basic.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c270856
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,58 @@
+<chapter>
+   <title>
+     Wprowadzenie do Wiewiórczej poczty
+   </title>
+   <summary>
+      Wiewiórcza poczta pozwala na korzystanie z poczty elektronicznej za
+      pomoc± przegl±darki WWW.
+   </summary>
+   <tion>
+      <p>
+      Czym dok³adnie jest <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">Wiewiórcza poczta</A>?
+      To interfejs sieciowy s³u¿±cy do pisania i odbierania poczty elektronicznej napisany
+      w jêzyku <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>. Zosta³ tak zaprojektowany, by umo¿liwiæ
+      dostêp do serwera poczty z dowolnego miejsca na ¶wiecie poprzez sieæ WWW. Wiêcej
+      informacji o sposobie dzia³ania programu oraz protokole IMAP znajduje siê
+      w <A HREF="http://imap.org">tym</a> miejscu.
+      </p>
+      </description>
+</chapter>   
+
+<section>
+   <title>
+  Podstawy
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Odpowiedzi na najczê¶ciej zadawane pytanie dotycz±ce programu znajduj± siê w FAQ
+      (ang. Frequentyl Asked Questions).
+      </p>
+      <p>
+      Okno Wiewiórczej poczty w przegl±darce podzielone jest na dwie czê¶ci zwane ramkami.
+      W lewej ramce pokazane s± u¿ywane (subskrybowane) foldery. Wiêcej informacji
+      dotycz±cych lewej ramki znajduje siê w tym dokumencie pomocy w sekcji "Foldery".
+      </p>
+      <p>
+      Wiêkszo¶æ operacji przeprowadzana jest jednak po prawej stronie. Na samej górze
+      znajduje siê pierwszy pasek wyboru. Dostêpne opcje to <i>Wyloguj siê</i>, pozwalaj±cy
+      na bezpieczne wylogowanie po zakoñczeniu pracy w  programie oraz <i>Aktualny folder</i>,
+      wskazuj±cy w którym z u¿ywanych (subskrybowanych) folderów, u¿ytkownik znajduje siê
+      w danej chwili. Po zalogowaniu domy¶lnie korzysta siê z folderu "Inbox", wiêc ten¿e
+      zostanie pokazany.
+      </p>
+      <p>
+      Ni¿ej znajduje siê kolejny pasek wyboru, w którym dostêpne opcje to:
+         <ul>
+       <li><i><b>Nowa wiadomo¶æ</b></i> - tworzenie i wysy³anie wiadomo¶ci, czyli
+       poczty elektronicznej, (ang. <i>email</i>), w tym równie¿ do³±czanie
+       do nich plików.
+       <li><i><b>Adresy</b></i> - adresy znajduj±ce siê w osobistej ksi±¿ce adresowej.
+       <li><i><b>Foldery</b></i> - przeprowadzanie wszelkich operacji na folderach
+       (kasowanie, tworzenie, zmiana nazwy, dokonywanie subskrypcji lub jej anulowanie).
+       <li><i><b>Konfiguracja</b></i> - zmiana ustawieñ (wygl±d, zachowanie programu).
+       <li><i><b>Szukaj</b></i> - przeszukiwanie skrzynki pocztowej wed³ug podanych kryteriów.
+       <li><i><b>Pomoc</b></i> - w³a¶nie tu jeste¶!
+         </ul>
+      </p>
+   </description>
+</section>   
diff --git a/help/pl_PL/compose.hlp b/help/pl_PL/compose.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..272816f
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,130 @@
+<chapter>
+   <title>
+       Nowa wiadomo¶æ
+   </title>
+   <summary>
+       Opcja umo¿liwiaj±ca wysy³anie, za pomoc± Wiewiórczej poczty, wiadomo¶ci do innych osób.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+       Wybranie odsy³acza <i>Nowa wiadomo¶æ</i> z paska wyboru, otwiera
+       stronê tworzenia nowej wiadomo¶ci, w której znajduje siê kilka pól i
+       przycisków. W zale¿no¶ci od sposobu, w jaki dosz³o do otworzenia tej
+       strony, niektóre z tych pól mog± byæ ju¿ wype³nione.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Do
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Pierwszym jest pole "Do:". W nim powinien zostaæ wpisany adres
+       poczty elektronicznej osoby lub osób, do których wiadomo¶æ jest wysy³ana.
+       Mo¿na wpisaæ dowoln± liczbê adresów, oddzielaj±c je przecinkami, jak
+       równie¿ klikn±æ przycisk <i>Adresy</i>, by skorzystaæ z ksi±¿ki adresowej.
+       Szeroko¶æ pola jest ustalona i niezmienna, wiêc ca³y adres mo¿e nie byæ
+       widoczny. Nie nale¿y tym sie martwiæ - by sprawdziæ ca³kowit±
+       zawarto¶æ pola wystarczy przewin±æ je z lewej strony na praw±.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Cc
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Ni¿ej znaduje siê pole "CC:" (CC jest skrótem od
+      angielskiego wyra¿enia <b>C</b>arbon <b>C</b>opy). W tym polu okre¶la siê
+      osoby, do których zostanie przes³ana kopia wiadomo¶ci. W polach
+      "Do:", "CC:" oraz "BCC:" mo¿na umie¶ciæ dowoln±
+      liczbê adresatów. W polu "Do:" powinny znajdowaæ siê tylko te
+      osoby, do których wiadomo¶æ skierowana jest bezpo¶rednio. Odbiorcy,
+      dla których ma ona tylko znaczenie informacyjne, powinni byæ
+      umieszczeni w polach "CC:" lub "BCC:".
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Bcc
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       BCC to skrót od <b>B</b>lind <b>C</b>arbon <b>C</b>opy. Na adresy
+       umieszczone w tym polu wys³ana zostanie kopia wiadomo¶ci
+       <i>bez</i> wiedzy pozosta³ych adresatów, umieszczonych w polach
+       "Do:" oraz "CC:". Krótko mówi±c, jest to niewidzialna kopia.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Temat
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Nale¿y wpisaæ odpowiedni dla wiadomo¶ci nag³ówek. Jest to wa¿ne,
+       gdy¿ odpowiedni temat wiadomo¶ci u³atwia ¿ycie odbiorcy; zawczasu informuje
+       go o zawarto¶ci przesy³ki.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Adresy
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Przycisk otwiera ksi±¿kê adresow± wraz z polem wyszukiwania.
+       Aby otrzymaæ rezlutat wyszukiwania, nale¿y umie¶ciæ w tym polu pewn±
+       warto¶æ. Chc±æ wykorzystaæ wszystkie adresy zawarte w ksi±¿ce, 
+       nale¿y w polu umie¶ciæ spacjê i klikn±æ przycisk <i>Szukaj</i>.
+       Ksi±¿ka adresowa posiada w³asn± sekcjê pomocy - rozdzia³ "Adresy".
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Tekst wiadomo¶ci
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       To du¿e puste pole s³u¿y do umieszczenie tekstu wiadomo¶ci. W
+       przypadku uprzedniego zachowania pliku sygnaturki (podpisu), jej tekst
+       pojawi siê w tym polu.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Za³±cznik
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Opcja ta, do której odsy³acz umieszczony jest na samym dole strony,
+       pozwala na do³±czenie do
+       wiadomo¶ci pliku, znajduj±cego siê na maszynie <i>lokalnej</i> lub
+       dostêpnej w sieci. Obecny jest przycisk <i>browse</i>, pozwalaj±cy na
+       przeszukiwanie struktury katalogów oraz za³±czenie pliku poprzez
+       proste klikniêcie. Ewentualnie mo¿na wpisaæ pe³n± ¶cie¿kê
+       do pliku w polu za³±cznika. Na koniec wystarczy nacisn±æ
+       przycisk <i>Dodaj</i>, by dodaæ wybrany plik jako za³±cznik; zostanie on
+       wy¶wietlony poni¿ej.
+      </p>
+      <p>
+       Gdy jaki¶ plik zostanie wybrany jako za³±cznik, pojawi siê
+       kolejny przycisk <i>Usuñ zaznaczone za³±czniki</i>, s³u¿±cy - jak¿e
+       by ¶mia³ inaczej - do usuwania niechcianych za³±czników.
+      <p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/pl_PL/folders.hlp b/help/pl_PL/folders.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..76dad73
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,107 @@
+<chapter>
+   <title>   
+      Foldery
+   </title>   
+   <summary>
+       W Wiewiórczej poczcie mo¿na przechowywaæ pocztê w ró¿nych folderach.
+       Jest to u¿yteczne zw³aszcza przy otrzymywaniu du¿ych ilo¶ci poczty:
+       ³atwiej jest utrzymaæ porz±dek. Opcja <i>Foldery</i> umo¿liwia
+       przeprowadzanie operacji na folderach.
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Subskrybowane foldery i lewa ramka
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Obecnie subskrybowane (u¿ytkowane) foldery s± wy¶wietlane w
+       kolorowej ramce po lewej stronie; istniej mo¿liwo¶æ ustawienia na
+       stronie <i>Konfiguracji</i> automatycznego jej od¶wie¿ania. Na górze
+       lewej ramki znajduje siê du¿y, pogrubiony nag³ówek "Foldery". Pod nim odsy³acz
+       zatytu³owany "(od¶wie¿ listê folderów)", s³u¿±cy do rêcznego
+       od¶wie¿ania informacji o folderach.
+      </p><p>
+       Pierwszy wy¶wietlony folder zawiera otrzymane wiadomo¶ci. Po jego
+       prawej stronie, obramowana nawiasami "()", znajduje siê liczba
+       okre¶laj±ca ilo¶æ <i>nieprzeczytanych</i> wiadomo¶ci. Liczba ta
+       prawdopodobnie ró¿ni siê od liczby wszystkich wiadomo¶ci widniej±cej
+       w prawej ramce. W folderze g³ównym mog± znajdowaæ siê inne foldery
+       lub podfoldery. Kolory tych folderów zmieniaj± siê wraz ze zmian±
+       schematów kolorów na stronie <i>Konfiguracji</i>.
+      </p>
+   </description>
+</section>   
+
+<section>
+   <title>
+     Usuñ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Usun±æ mo¿na ka¿dy folder wy¶wietlany w polu wyboru foldera (po
+       lewej stronie przycisku <i>Usuñ</i>). Jednak lista ta <b>nie</b>
+       zawiera wszystkich folderów: specjalne ("Wys³ane",
+       "Kosz", "Inbox") nie mog± zostaæ usuniête.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+
+<section>
+   <title>
+      Utwórz
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Foldery tworzy siê przez wpisanie nazwy w polu tekstowym i
+       klikniêcie przycisku <i>Utwórz</i>. Istniej±cy folder mo¿e byæ
+       okre¶lony jako podfolder innego za pomoc± przycisku wy¶wietlaj±cego dostêpne
+       foldery, znajduj±cego siê pod wierszem "jako podfolder".
+      </p>
+      <p>
+       Na niektórych serwerach pocztowych wystêpuj± dwa rodzaje folderów:
+       zawieraj±ce wiadomo¶ci oraz zawieraj±ce inne foldery. Wybieraj±c
+       opcjê "Niech ten folder zawiera podfoldery" tworzy siê folder,
+       mog±cy pomie¶ciæ inne foldery, lecz nie wiadomo¶ci. W przeciwnym
+       wypadku w folderze bêdzie mo¿na przechowywaæ wiadomo¶ci, lecz nie
+       foldery.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Zmieñ nazwê foldera
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Umo¿liwia zmianê nazwy folderów wy¶wietlanych w polu wyboru foldera
+       (po lewej stronie przycisku <i>Zmieñ nazwê</i>). <b>Nie</b> wszystkie
+       istniej±ce foldery s± tam wy¶wietlane - z oczywistych wzglêdów nie
+       ma mo¿liwo¶ci zmiany nazwy folderów: "Wys³ane", "Kosz",
+       "Inbox".
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Anuluj subskrypcjê/Dokonaj subskrypcji
+   </title>
+   <description>
+      Definicje:<br>
+     <i>Dokonanie subskrypcji</i>: rejestracja (utworzenie) foldera dla serwera
+       poczty, pozwalaj±ca na wy¶wietlanie foldera w polu wyboru
+       foldera.<br>
+       <i>Anulowanie subskrypcji</i>: odwrotno¶æ dokonania subskrypcji,
+       anulowanie rejestracji foldera dla serwera poczty.<br>
+      <br><p>
+       Mo¿na wybraæ dowoln± liczbê folderów z pól dokonywania lub
+       anulowania subskrypcji, nastêpnie klikn±æ przycisk pod polem w
+       celu potwierdzenia. Foldery zostan± przeniesione do odpowiednich
+       pól. Teraz mo¿na ponowiæ ich subskrypcjê lub jej anulowanie.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/pl_PL/main_folder.hlp b/help/pl_PL/main_folder.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..fe3faf3
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,54 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Lista (spis) wiadomo¶ci
+   </title>
+   <summary>
+      Nie jest to nic skomplikowanego lecz tylko wy¶wietlanie wiadomo¶ci pocztowych,
+      znajduj±cych siê w okre¶lonym folderze.
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Lista wiadomo¶ci
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+     Po wybraniu - poprzez klikniêcie - foldera w lewej ramce, w prawej pojawi siê
+     jego indeks wiadomo¶ci, czyli zostan± wy¶wietlone wiadomo¶ci znajduj±ce siê
+     w wybranym folderze. Nad tabelk± zawieraj±c± listê wiadomo¶ci widnieje informacja
+     o aktualnie wy¶wietlanych na stronie wiadomo¶ciach oraz ca³kowitej ich liczbie w folderze.
+      </p><p>
+      Na przyk³ad: Przegl±danie wiadomo¶ci <b>20</b> do <b>30</b> (45 razem).
+      </p><p>
+      Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ca³kowita liczba wiadomo¶ci w folderze mo¿e ró¿niæ siê od liczby
+      wiadomo¶ci nieprzeczytanych, która wy¶wietlana jest po prawej stronie g³ównego foldera
+      poczty (w lewej ramce).
+      </p><p>
+     Poni¿ej informacji o wy¶wietlanych wiadomo¶ciach znajduje siê pasek wyboru z trzema
+     przyciskami. W pierwszym po lewej mo¿na wybraæ jeden folder z grupy folderów u¿ytkownika.
+     Ka¿da zaznaczona wiadomo¶æ zostanie przeniesiona do wybranego folderu po naci¶niêciu
+     przycisku <i>Przenie¶</i>. Mo¿na jednocze¶nie przenosiæ wszystkie zaznaczone wiadomo¶ci.
+     Po prawej stronie znajduje siê przycisk s³u¿±cy do usuwania wiadomo¶ci zatytu³owany
+     <i>Usuñ</i>. Wystarczy zaznaczyæ przeznaczone do skasowania wiadomo¶ci i klikn±æ ten
+     przycisk.
+      </p><p>
+      Jeszcze ni¿ej znajduje siê wiersz z trzema polami (<i>Od</i>, <i>Data</i>, <i>Temat</i>).
+      Nag³ówki te dziel± tabelê wiadomo¶ci na logiczne czê¶ci. <i>Od</i> okre¶la osobê,
+      która przys³a³a wiadomo¶æ lub przynajmniej adres poczty elektronicznej, z którego zosta³a
+       zaadresowana.
+      <i>Data</i> informuje o dniu i godzinie nadej¶cia wiadomo¶ci. <i>Temat</i> opisuje jej temat.
+      <br><b>Uwaga</b>: pomiêdzy kolumnami <i>Daty</i> i <i>Tematu</i> znajduje siê w±ska
+      kolumna bez tytu³u. Litera "A" - wy¶wietlana w tej kolumnie - oznacza, i¿ na wiadomo¶æ
+      zosta³a udzielona odpowied¼, symbol "!" okre¶la wiadomo¶æ jako piln±.
+      </p><p>
+     Pozostaje jeszcze tablica wiadomo¶ci. Ju¿ przejrzane wiadomo¶ci pisane s± zwyk³± czcionk±,
+     podczas gdy nieprzeczytane zostaj± <b>pogrubione</b>. W tablicy znajduj± siê cztery pola.
+     Pierwsze po lewej zawiera znacznik wyboru, s³u¿±cy do zaznaczania i odznaczania wiadomo¶ci.
+     Gdy wiadomo¶æ jest zaznaczona, mo¿na dokonywaæ na niej omówione wcze¶niej czynno¶ci
+     (przenoszenie, usuwanie). Pod nag³ówkiem <i>Od</i> opisany jest nadawca wiadomo¶ci.
+     Wiem, to zdumiewaj±ce! Ale przecie¿ nikt nie jest zmuszany do czytania tego dokumentu.
+     Nastêpnie okre¶lone s± data i czas oraz temat.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/pl_PL/options.hlp b/help/pl_PL/options.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b345c2b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,207 @@
+<chapter>
+   <title>
+     Konfiguracja 
+     </title>
+   <summary>
+      Sekcja pozwala modyfikowaæ, za pomoc± ró¿norodnych opcji, wygl±d i zachowanie
+      Wiewiórczej poczty.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Najprzyjemniejsz± cech± Wiewiórczej poczty jest wysoki stopieñ jej
+      konfigurowalno¶ci.
+      Opcje daj± mo¿liwo¶æ wyboru schematu kolorów, jêzyka, folderów oraz
+      innych ustawieñ. To wszystko mo¿e zostaæ zmienione bez wp³ywu na ustawienia
+      innych u¿ytkowników systemu. Istniej± cztery g³ówne sekcje konfiguracji:
+      <i>Dane u¿ytkownika</i>, <i>Pod¶wietlanie wiadomo¶ci</i>, <i>Ustawienia
+      wy¶wietlania</i> oraz <i>Ustawienia folderów</i>.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Dane U¿ytkownika
+   </title>
+   <description>
+      <b>Imiê i Nazwisko</b><br>
+      U¿ytkownik powinien wpisaæ tu swoje imiê i nazwisko. Na przyk³ad:
+      "Kunegunda Kowalska". Dane te ujrz± w swoich programach pocztowych osoby,
+      do których u¿ytkownik wy¶le wiadomo¶æ. Zobacz± one, ¿e list jest od
+      "Kunegundy Kowalskiej". Je¿eli pole pozostanie niewype³nione, adresaci
+      ujrz± tylko adres poczty elektronicznej nadawcy
+      "kunegunda@moja_domena.org".
+      <br><br>
+      
+      <b>Adres E-mail</b><br>
+      <i>Opcjonalne</i> - Je¿eli u¿ytkownik pragnie korzystaæ z innego adresu
+      poczty elektronicznej ni¿ automatycznie pobrany z systemu, mo¿e w tym
+      miejscu zmieniæ to ustawienie.
+      <br><br>
+      
+      <b>Odpowiedz do</b><br>
+      <i>Opcjonalne</i> - Jest to adres pocztowy, na który odbiorcy wiadomo¶ci
+      u¿ytkownika bêd± kierowali odpowiedzi. Je¶li ró¿ni siê od adresu, z którego
+      u¿ytkownik wysy³a pocztê, mo¿e go tutaj okre¶liæ. Opcja jest przydatna,
+      gdy u¿ytkownik pragnie otrzymywaæ odpowiedzi nie na konto, z którego wysy³a
+      wiadomo¶ci lecz inne, np. na Wirtualnej Polsce, Onecie, czy Yahoo.
+      <br><br>
+      
+      <b>Sygnatura</b><br>
+      <i>Opcjonalne</i> - Sygnatury (podpisy) sa do³±czane u do³u wysy³anych
+      wiadomo¶ci. Je¿eli u¿ytkownik pragnie u¿ywaæ sygnatury, musi zaznaczyæ
+      opcjê "U¿ywaæ sygantury?", a nastêpnie wype³niæ podpisem pole poni¿ej. 
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Ustawienia Wy¶wietlania
+   </title>
+   <description>
+      <b>Schemat</b><br>
+      Wiewiórcza poczta oferuje ró¿norodne schematy kolorów dla uprzyjemnienia
+      pracy z programem. Mo¿na wybraæ dowolny schemat, nastêpnie zmieniæ wedle 
+      nastroju i upodobania.
+      <br><br>
+
+      <b>Jêzyk</b><br>
+      Opcja umo¿liwia u¿ytkownikowi dostosowanie do swoich wymagañ jêzyka,
+      w jakim komunikuje siê z nim program. Wiêc je¶li jêzyk angielski nie
+      odpowiada potrzebom, mo¿e zostaæ zmieniony na dowolny z wystêpuj±cych na li¶cie.
+      Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ opcja nie powoduje t³umaczenia nazw folderów ani
+      tre¶ci przychodz±cych wiadomo¶ci.
+      <br><br>
+
+      <b>U¿yj Javascriptu do ksi±zki adresowej</b><br>
+      Jednym z g³ównych celów przy pracy nad Wiewiórcz± Poczt± by³o stworzenie
+      systemu dzia³aj±cego bez pomocy Javascriptu. Jednak¿e kilku twórców
+      stworzy³o bardzo dobry system wyszukiwania w ksi±¿ce adresowej
+      korzystaj±cy z JavaScriptu, który nastênie do³±czono do programu.
+      U¿ytkownik mo¿e wybraæ pomiêdzy ksi±¿k± adresow± pracuj±c± z Javascriptem
+      lub czystym HTML'em. Je¶li nie wiesz, co to wszystko znaczy, bezpieczniej
+      bêdzie pozostaæ przy wersji HTML'owej, choæ z pewno¶ci± Javascript równie¿
+      bêdzie dzia³aæ.
+      <br><br>
+      
+      <b>Ilo¶æ wiadomo¶ci do wy¶wietlenia</b><br>
+      Jest to ilo¶æ wiadomo¶ci pokazana na stronie. Je¶li wiadomo¶ci (listów)
+      jest wiêcej ni¿ podana liczba, pojawi± siê odsy³acze "Nastêpny" oraz
+      "Poprzedni", które pozwol± na przemieszczanie siê do kolejnych lub
+      poprzednich wiadomo¶ci w folderze.
+      <br><br>
+      
+      <b>Zawijaj wiersze wiadomo¶ci po</b><br>
+      Ustawienie liczby znaków, przy której linia zostanie "z³amana".
+      Pozwala to zapobiec "uciekaniu" wiadomo¶ci poza ekran. 86 jest 
+      warto¶ci± zazwyczaj bezpieczn± do wpisania w to pole, jednak zawsze
+      mo¿na dostosowaæ j± do w³asnych upodobañ.
+      <br><br>
+      
+      <b>Wielko¶æ okna edycyjnego</b><br>
+      Ustawienie szeroko¶ci okna tekstu "Nowej wiadomo¶ci", czyli liczby
+      znaków w linii, po których automatycznie nast±pi jej "z³amanie" na czas
+      pisania listu.
+      <br><br>
+      
+      <b>Szeroko¶æ lewego okna</b><br>
+      W ramce po lewej stronie okna przegl±darki wy¶wietlana jest lista
+      folderów. Niniejsza opcja pozwala na zmianê szeroko¶ci tej listy.
+      W przypadku folderów z d³ug± nazw± powinno siê wpisaæ warto¶æ wysok±.
+      Dla folderów o nazwach krótkich lepiej jest post±piæ odwrotnie, by nie
+      marnowaæ miejsca na ekranie; jak najwiêcej przestrzeni po¶wiêciæ 
+      dla okna wiadomo¶ci.
+      <br><br>
+      
+      <b>Automatycznie od¶wie¿ listê folderów</b><br>
+      Wiewiórcza poczta pozwala na automatyczne od¶wie¿anie listy folderów
+      w ramce po lewej stronie okna przegl±darki. Uaktualni to równie¿
+      informacjê o ilo¶ci nieprzeczytanych listów w ka¿dym z folderów.
+      Jest to dobry sposób na od¶wie¿anie wiadomo¶ci w skrzynce bez potrzeby
+      ka¿dorazowego klikania skrzynki <i>Inbox</i>.
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Pod¶wietlanie Wiadomo¶ci
+   </title>
+   <description>
+      W³a¶ciwo¶æ ta zosta³a opracowana, by u³atwiæ u¿ytkownikowi orientacjê w
+      sytuacji, gdy otrzymuje du¿e ilo¶ci poczty z wielu ró¿nych ¼róde³. Za
+      pomoc± opcji <i>Pod¶wietlanie Wiadomo¶ci</i> mo¿na dopasowaæ konkretnym
+      nadawcom, czy te¿ grupom dyskusyjnym, kolory t³a pochodz±cych od nich
+      wiadomo¶ci.
+      <br><br>
+
+       Aby utworzyæ now± regu³ê pod¶wietlania, wystarczy klikn±æ odsy³acz
+       <i>Nowa regu³a</i>. <i>Zrobione</i> pozwala edytowaæ ju¿ istniej±ce
+       regu³y. Nastêpnie pojawiaj± siê kolejne opcje.
+      <br><br>
+      
+      <b>Identyfikator regu³y</b><br>
+
+       Jest to po prostu nazwa regu³y. Przyk³adowo, je¶li u¿ytkownik pragn±³by
+       pod¶wietlaæ wiadomo¶ci przychodz±ce od swojej matki, móg³by wpisaæ w to
+       pole: "Od mamusi".
+      <br><br>
+      
+      <b>Kolor</b><br>
+      W³a¶nie tutaj okre¶la siê kolor t³a. Wyboru mo¿na dokonaæ z listy ju¿
+      zdefiniowanych kolorów lub te¿ wstawiæ warto¶æ heksadecymaln±
+      po¿±danego koloru (np. a6b492). W drugim przypadku nale¿y pamiêtaæ o
+      klikniêciu znajduj±cego siê po lewej znacznika wyboru.
+      <br><br>
+      
+      <b>Dopasuj</b><br>
+       W tym miejscu okre¶la siê pasuj±ce do regu³y zwroty. W przycisku
+       wyboru wybiera siê czê¶æ nag³ówka do dopasowania ("Do", "Od",
+       "Temat"), za¶ w polu tekstowym odpowiadaj±cy mu zwrot
+       (np. mama@mamini_serwer.org).
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Ustawienia folderów
+   </title>
+   <description>
+      <b>¦cie¿ka do folderu</b><br>
+       W niektórych systemach opcja nie jest wy¶wietlana. Wówczas nie nale¿y
+       przejmowaæ siê jej brakiem. Z kolei w innych jest to wa¿na
+       opcja. Zwykle pocz±tkowa warto¶æ jest taka, jaka powinna byæ.
+       Okre¶la ona umiejscowienie folderów poczty w katalogu domowym
+       u¿ytkownika. Je¿eli nie wiesz, o co chodzi, to nie zmieniaj niczego.
+      <br><br>
+
+      <b>Kosz</b><br>
+       Mo¿na wybraæ folder, do którego zostan± przes³ane wiadomo¶ci po
+       skasowaniu lub ustawiæ na "Nie u¿ywaj Kosza", by naprawdê usuwaæ
+       wiadomo¶ci.
+      <br><br>
+      
+      <b>Wys³ane</b><br>
+       Okre¶lenie foldera, do którego zostan± skopiowane wys³ane wiadomo¶ci.
+       "Nie zapisuj wys³anych" wy³±cza t± funkcjê.
+      <br><br>
+      
+      <b>Informacja o nie przeczytanej poczcie</b><br>
+      Opcja okre¶laj±ca sposób informowania o nieprzeczytanych wiadomo¶ciach w
+      lewym oknie przegl±darki. "Brak informacji" wy³±cza t± funkcjê. "Tylko
+      INBOX" powoduje pogrubienie czcionki nazwy foldera oraz wy¶wietlenie
+      liczby nowych wiadomo¶ci po jego prawej stronie w sytuacji, gdy istniej±
+      nieprzeczytane wiadomo¶ci. Wybranie warto¶ci "Wszystkie foldery"
+      spowoduje poszerzenie powy¿szego dzia³ania na wszystkie foldery.
+      Gdy lista folderów jest ³adowana d³ugo, nale¿y - w celu przy¶pieszenia
+      tego procesu - dokonaæ wyboru warto¶ci "Tylko INBOX" lub "Brak informacji".
+      <br><br>
+      
+      <b>Typ powiadamiania o nie przeczytanych wiadomo¶ciach</b><br>
+       Do wyboru jest wy¶wietlanie tylko liczby nowych wiadomo¶ci lub liczby
+       wiadomo¶ci nowych w stosunku do wszystkich.
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/pl_PL/read_mail.hlp b/help/pl_PL/read_mail.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..c61fa74
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,171 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Czytanie wiadomo¶ci
+   </title>
+   <summary>
+      Mo¿liwo¶æ czytania listów poczty elektronicznej jest jedn± z
+       podstawowych funkcji ka¿dego klienta pocztowego. Tutaj opisano
+       t± funkcjê.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+       Tre¶æ wiadomo¶ci zostaje wy¶wietlona po klikniêciu jej tematu.
+      Klikaj±c zawarty w wiadomo¶ci adres strony WWW, mo¿na j± otworzyæ w
+      przegl±darce; klikaj±c adres poczty elektronicznej mo¿na wys³aæ wiadomo¶æ.
+      Kolejn± zmy¶ln± cech± jest kolorowanie w±tków wiadomo¶ci. Standardowo
+      przy odpowiedzi cytowana jest poprzednia wiadomo¶æ za pomoc±
+      znaku ">" na pocz±tku ka¿dej linii. Wiewiórcza poczta koloruje te
+      linie, czyli w odpowiedzi na wiadomo¶æ tekst cytowany bêdzie mia³ inny kolor
+      ni¿ tekst nowy. W³a¶ciwo¶æ ta dzia³a na dwie warstwy cytowania -
+      pewnym kolorem wy¶wietlone s± linie zawieraj±ce jeden znak ">", a innym
+      wszystkie zawieraj±ce dwa lub wiêcej. Pod g³ównym paskiem wyboru pojawia siê
+      kolejny, podzielony na trzy sekcje. Po lewej mo¿na usun±æ wiadomo¶æ oraz
+      powróciæ do listy wiadomo¶ci. ¦rodkowa pozwala przemieszczaæ siê miêdzy
+      kolejnymi wiadomo¶ciami, prawa zawiera dodatkowe funkcje programu.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Lista wiadomo¶ci
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Klikniêcie pozwala na powrót do foldera z wiadomo¶ciami.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+     Usuñ
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Usuniêcie przegl±danej obecnie wiadomo¶ci wraz z za³±cznikami.
+       Zapobiec skasowaniu za³±czników mo¿na przez uprzednie ich
+       zapisanie, co jest wyja¶nione w dalszej czê¶ci rozdzia³u.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+     Nawigacja
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       W ¶rodkowej czê¶ci paska wyboru znajduj± siê przyciski nawigacyjne.
+      <i>Poprzedni</i> bêdzie aktywnym odsy³aczem w przypadku istnienia
+      poprzedniej wiadomo¶ci, w przeciwnym wypadku odsy³acz pozostanie
+      nieaktywny. Klikniêcie na aktywny odsy³acz wy¶wietli tre¶æ poprzedniej
+      wiadomo¶ci bez potrzeby uprzedniego powrotu do <i>listy wiadomo¶ci</i>.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Nastêpny
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Wybranie tego odsy³acza pozwala na przej¶cie do wiadomo¶ci
+       nastêpuj±cej po obecnie przegl±danej. W przypadku braku nastêpnej
+       wiadomo¶ci, odsy³acz <i>Nastêpny</i> pozostanie nieaktywny.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Prze¶lij do...
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Odsy³acz <i>Prze¶lij do...</i> otwiera stronê <i>Nowa wiadomo¶æ</i> z 
+       cytowanym tekstem przegl±danej wiadomo¶ci w oknie tekstowym pod
+       wierszem "-- Oryginalna wiadomosc --". Tematem odpowiedzi jest temat 
+       wiadomo¶ci oryginalnej poprzedzony oznaczeniem "Fwd:". Pole adresata jest
+       puste; gotowe do wype³nienia. Mo¿na umie¶ciæ kursor w oknie
+       tekstowym i dodaæ komentarz do ju¿ istniej±cego tekstu, jak
+       równie¿ dodaæ do wiadomo¶ci za³±cznik.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Odpowiedz
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Odsy³acz ten pozwala na wys³anie odpowiedzi do autora przegl±danej
+       wiadomo¶ci. Tematem odpowiedzi zostaje temat wiadomo¶ci oryginalnej z
+       dopiskiem "Re:" na pocz±tku. Ponownie tekst wiadomo¶ci oryginalnej
+       jest cytowany w oknie tekstowym za pomoc± znaku ">" na pocz±tku
+       linii. Zdarza siê, ¿e symbol ten nie wystêpuje przed czê¶ci±
+       cytowanego tekstu. Przyczyn± jest ³amanie linii.
+       W celu rozwi±zania problemu nale¿y zwiêkszyæ liczbow± warto¶æ opcji
+       <i>Zawijaj wiersze wiadomo¶ci po</i> w <i>Konfiguracji</i>.
+       W oknie tekstu wiadomo¶ci - w dodatku do cytowanego listu - mo¿na wpisywaæ
+       w³asne komentarze. Istnieje równie¿ opcja dodania do wiadomo¶ci za³±cznika.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+       Odpowiedz wszystkim
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       To samo, co w <i>Odpowiedz</i>, z tym ¿e odpowied¼ zostanie wys³ana
+       na wszystkie adresy wystêpuj±ce w nag³ówku wiadomo¶ci.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Poka¿ pe³en nag³ówek
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Wy¶wietlenie ca³ego nag³ówka wiadomo¶ci, czyli bardziej dok³adne
+       informacje o samej wiadomo¶ci oraz o trasie, któr± pokona³a.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Zapisz to jako plik
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Odsy³acz ten znajduje siê na dole strony, tu¿ nad paskiem wyboru.
+       Klikniêcie pozwoli na zapisanie wiadomo¶ci na dysk twardy maszyny lokalnej
+       w postaci pliku tekstowego. Najwa¿niejsze informacje z nag³ówka wiadomo¶ci
+       zostan± do³±czone do pliku.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Za³±czniki (</b>ang. <b>Attachments)
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Ka¿dy za³±cznik przys³any wraz z otrzyman± poczt± zostanie
+       wy¶wietlony na dole wiadomo¶ci w kolorowym oknie. Plik ten jest
+       reprezentowany jako odsy³acz wraz z jego opisem. Klikniêcie na nazwê
+       pliku wy¶wietli zawarto¶æ za³±cznika lub te¿ okno dialogowe
+       zapisywania pliku, w zale¿no¶ci od jego rodzaju. Zamiast
+       wy¶wietlaæ zawarto¶ci pliku mo¿na, klikaj±c odsy³acz <i>¶ci±gnij</i>,
+       zapisaæ go bezpo¶rednio.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/pl_PL/search.hlp b/help/pl_PL/search.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3708a85
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,74 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Szukaj
+   </title>
+   <summary>
+      Przeszukiwanie okre¶lonego folderu poczty wed³ug podanego kryterium.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+       To u¿yteczne narzêdzie umo¿liwia przeszukiwanie okre¶lonego folderu
+       wed³ug podanego kryterium.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Przegl±d ogólny
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Nale¿y wybraæ folder oraz pola wiadomo¶ci do przeszukania 
+       ("Tre¶æ", "Temat" itd.), a tak¿e wpisaæ kryteria szukania.
+       Po zakoñczeniu procesu pod formularzem wyszukiwania zostanie wy¶wietlona
+       lista wyników. Tak znalezione wiadomo¶ci mo¿na przegl±daæ.
+      </p>
+      <p>
+       Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przy przegl±dania listu, a nastêpnie wybraniu
+       opcji <i>Szukania</i>, do przeszukania zostanie wybrany obecnie aktywny folder.
+       Przyk³adowo, przy przegl±daniu poczty w folderze
+       "Przyjaciele", a nastêpnie klikniêcu odsy³acza <i>Szukaj</i>,
+       to w³a¶nie folder "Przyjaciele" zostanie domy¶lnie wybrany do przeszukania.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Pola wiadomo¶ci do przeszukania
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+       Na lewo od przycisku <i>Szukaj</i> mo¿na wybraæ pola wiadomo¶ci do przeszukania.
+       Mog± to byæ: "Tre¶æ", "Wszêdzie", "Temat", "Od", "CC", "Do".
+      </p>
+      <p>
+      <b>Tre¶æ</b> - przeszukiwanie najwa¿niejszej czê¶ci wiadomo¶ci - jej
+       tre¶ci.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Wszêdzie</b> - przeszukiwanie wszystkich pól nag³ówka oraz pola tre¶ci wiadomo¶ci.
+       Najczê¶ciej nie ma potrzeby zaznaczania tej opcji, gdy¿ otrzymane wyniki mog±
+       nie pokrywaæ siê z oczekiwaniami.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Temat</b> - przeszukiwanie pola "Temat" wszystkich wiadomo¶ci.
+      </p>
+      <p>
+       <b>Od</b> - od kogo otrzymano wiadomo¶æ. Pole te mo¿e zawieraæ wiêcej informacji
+       ni¿ te wy¶wietlane w indeksie wiadomo¶ci foldera. Normalne pole "Od" zawiera
+       nazwê nadawcy ORAZ jego adres poczty elektronicznej, lecz Wiewiórcza poczta
+       wy¶wietla zwykle sam± nazwê. Je¿eli kryterium wyszukiwania pasuje do
+       adresu poczty, choæ nie jest wy¶wietlany, to wiadomo¶æ z tym adresem
+       zostanie podana w wyniku procesu wyszukiwania.
+      </p>
+      <p>
+       <b>Do</b> - do kogo wys³ano wiadomo¶æ. Mo¿e to byæ jeden lub wiele adresów
+       poczty elektronicznej.
+      </p>
+      <p>
+       <b>Cc</b> - to samo, co w "Do", z tym ¿e jest to odbiorca kopii wiadomo¶ci.
+      </p>
+   </description>
+</section>