removing help translations. sk_SK
authortokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 15:47:53 +0000 (15:47 +0000)
committertokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 15:47:53 +0000 (15:47 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@5975 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

help/sk_SK/FAQ.hlp [deleted file]
help/sk_SK/addresses.hlp [deleted file]
help/sk_SK/basic.hlp [deleted file]
help/sk_SK/compose.hlp [deleted file]
help/sk_SK/folders.hlp [deleted file]
help/sk_SK/main_folder.hlp [deleted file]
help/sk_SK/options.hlp [deleted file]
help/sk_SK/read_mail.hlp [deleted file]
help/sk_SK/search.hlp [deleted file]

diff --git a/help/sk_SK/FAQ.hlp b/help/sk_SK/FAQ.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 2a450dd..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,108 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-    Èasto Pytané sa Otázky
-   </title>   
-   <summary>
-      ¥udia majú èasto tie isté otázky. ktoré u¾ boli predtým mnohokrát
-      zodpovedané. Toto je zoznam hlavne sa pýtaných otázok a odpovedí.
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Mô¾em pou¾i» pri vkladaní adresy cez adresár viac mien naraz?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Áno. Okno vyhµadávania v adresári zobrazuje v¹etky nájdené výsledky pre
-      zadané kritéria vyhµadávania. Ak je napr. zobrazených 10 mien  mô¾te si
-      ich vybra» v akejkoµvek kombinácii do poµa <B>Príjemca:</B> alebo do poµa
-      <B>Kópia</B>. Ak pou¾ijete tlaèidlo Pou¾i» Adresy mô¾te vlo¾i» adresy
-      do patrièných polí.
-      </p>
-   </description>
-</section>   
-
-<section>
-   <title>
-      Mô¾em prida» mená do adresára priamo zo správy?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Nie. V súèasnosti nemô¾te mená prida» priamo z doruèenej správy do
-      adresára. Mô¾te av¹ak kliknutím pravým tlaèidlom na my¹i ulo¾i» si adresu
-      do schránky(systému windows) a prilepi» ho do adresára. Vyskú¹ajte,
-      nebudete sklamaný. SquirrelMail sa neustále vyvíja a táto funkcia mô¾e
-      by» zahrnutá v blízkej budúcnosti v tejto alebo podobnej forme.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Kto vytvoril SquirrelMail? 
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Pomáha nám mno¾stvo µudí. Pre zobrazenie ich zoznamu, mô¾te nav¹tívi» na¹u
-      www stránku <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Èo je webmail?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      V prípade SquirrelMail-u vám dáva prístup cez IMAP protokol k vá¹mu e-mail
-      úètu. To znamená, ¾e nemusíte konfigurova» softvér, len si jednoducho
-      prezriete svoju po¹tu :-) .
-     </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Kde mô¾em pou¾i» tento webmail?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Kdekoµvek kde je k dispozícii internetový prehliadaè (Internet Explorer,
-      Mozilla, Netscape a iné..)
-      Bezdrôtový prístup (WAP/WML) nieje v súèasnosti plánovaný.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Preèo pou¾i» webmail namiesto normálneho po¹tového klienta (softvéru)?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Nieje isté èi by webmail bol niekedy kompletnou náhradou za normálneho
-      po¹tového klienta (softvéru). Ale! Kto to vie? Kedykoµvek keï budete
-      v dome priateµov, na výlete, doma, v práci, èi proste mimo svojho osobného
-      poèítaèa a budete si chcie» skontrolova» po¹tu, v¾dy budete vedie» ako.
-      Preto¾e je veµmi nepríjemné nastavova» na poèítaèi e-mailový úèet a potom
-      ho znovu hneï zmaza». SquirrelMail je navrhnutý ako dodatok pri pou¾ívaní
-      vá¹ho po¹tového klienta (softvéru).
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Ako táto vec funguje?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      SquirrelMail pou¾íva IMAP protokol, informácie o òom mô¾te nájs» <A HREF="http://imap.org"/>tu</A>.
-      Program tie¾ pou¾íva svoje IMAp funkcie, nie len tie zabudované v PHP4.
-      Vám na tom nemusí zále¾a» s výnimkou tých, ktorí sú zodpovední za ich
-      in¹taláciu na serveri, ale mô¾te nám dôverova», oceòujú to.
-      </p>
-   </description>
-</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/sk_SK/addresses.hlp b/help/sk_SK/addresses.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 40a31b9..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,122 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Adresy
-   </title>
-   <summary>
-      Adresár mô¾e u¹etri» mnoho èasu a písania. Mô¾te si tam ulo¾i»
-      adresy µudí ktorých èasto pí¹ete a potom ich len pou¾íva»
-      znovu a znovu..
-      
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Adresáre sú výborným prostriedkom ¹etrenia èasu. Tu si mô¾te uklada» 
-      èasto pou¾ívané adresy. LDAP servery (sú èasto pou¾ívané vo spoloènostiach
-      a univerzitách za úèelom organizácie a µahkej dostupnosti veµkého mno¾stva
-      adries) sú taktie¾ podporované.
-      </p>
-      <p>
-      Ak vá¹ prehliadaè podporuje JavaScript, potom si mô¾te povoli» funkciu
-      "Formát Zobrazenia Adresára: JavaScript" v menu Mo¾nosti. Je to skutoène 
-      ¹ikovná malá vec vo vyskakovacom okne. Èisté HTML zoznamy adries sú
-      podporované taktie¾ prehliadaèmi bez podpory JavaScriptu, èi¾e aj pri HTML
-      adresári je mo¾né vyu¾íva» SquirrelMail bez akejkoµvek straty jeho
-      funkènosti.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Prezývka
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Tu vlo¾te svoju prezývku-meno pod ktorých vás v¹etci poznajú. Toto vám
-      pomô¾e spomenú» si. Napí¹te hocièo èo výsti¾ne vystihuje danú osobu na
-      ktorú sa e-mailová adresa via¾e.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      E-mailová adresa
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Tu musíte uvies» presnú e-mailovú adresu. Pokiaµ nieje správne zapísaná,
-      e-mail nebude danej osobe doruèený. E-mailová adresa sa skladá z 3 èastí.
-      Najprv je to identifikátor príjemcu napríklad "peterk". Ïal¹ou èas»ou je
-      sekcia s doménovým menom. napr "centrum", "pobox", "hotmail" a iné..
-      Poslednou tre»ou èas»ou je identifikátor domény najvy¹¹ej úrovne. Je to
-      napríklad "sk" "cz" "com" a iné.. Tieto 3 èasti musia nasledova» priamo za
-      sebou. Napríklad "peterk@pobox.sk". Pokiaµ nieje e-mailová adresa zadaná
-      správne, mail sa vám vráti ako nedoruèená správa.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Info
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Toto je ïal¹ie pole, kde mô¾te napísa» nieèo, èo vám pripomenie o ktorú
-      osobu sa jedná. Je to dlh¹ie pole ako "Prezývka". Napríklad ak sa jedná o
-      obchodný kontakt, mô¾te si tam napísa» napr. "stretol som ho na sympóziu v
-      Sydney"
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Upravi» a Zmaza»
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Tieto 2 tlaèítka vám umo¾òujú zvoli» si jednu adresu a potom zmeni»
-      akúkoµvek z horeuvedených polí, alebo zmaza» celý kontakt na danú osobu.
-      Pre úpravu si mô¾te naraz vybra» iba jeden kontakt.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Prida» do osobného adresára
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Vyplòte tu zobrazené polia. Prvé tri polia (Prezývka, E-mailová adresa
-      a prvé meno) musia by» vyplnené. Priezvisko a ïal¹ie polia su nepovinné.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      LDAP
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      LDAP je protokol pre centrálne ulo¾enie a vzdialený prístup k informáciám. 
-      Napríklad: univerzita mô¾e pou¾íva» LDAP ako jednotné miesto pre v¹etkých
-      ¹tudentov, zamestnancov a pracovísk.E-mailové adresy sú ulo¾ené a dostupné
-      centrálne. Ak nastavíte univerzitný LDAP server, SquirrelMail bude môc»
-      zobrazi» v¹etky univerzitné email-ové adresy(zároveò s ostatnými adresármi
-      ak sú dostupné). LDAP je v tomto skutoène výkonný nástroj. <I>Kombinuje</I>
-      vá¹ lokálny osobný adresár a informácie o adresách na LDAP serveri. V¹etky
-      tieto informácie sú prezentované ako jeden adresár.
-      </p><p>
-      LDAP nastavenie mô¾e by» nakonfigurované na pou¾itie akéhokoµvek LDAP
-      servera. Túto funkciu mô¾te taktie¾ povoli» èi zakáza». Ak máte ¹pecifické
-      otázky musíte kontaktova» vá¹ho systémového administrátora.
-      </p><p>
-      LDAP nastavenia sú mimo systému SquirrelMail-u. Musia sa vklada» do niekým
-      s právomocami administrátora.
-      </p>
-   </description>
-</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/sk_SK/basic.hlp b/help/sk_SK/basic.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index f8b88c3..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,52 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Úvod do SquirrelMail-u
-   </title>
-   <summary>
-      SquirrelMail vám umo¾òuje spôsob ako skontrolova» svoju po¹tu na intenete.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Èo je vlastne <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?
-      Je to web rozhranie k e-mailom napísané v <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.
-      Bol navrhnutý aby umo¾nil prístup k e-mailom na vá¹ e-mail-ový server
-      kdekoµvek vo svete cez internet. Viac informácií ako to funguje a IMAP
-      protokol mô¾te nájs» na <A HREF="http://imap.org">here</A>.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>   
-
-<section>
-   <title>
-      Základy
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ak máte len rýchlu otázku, mali by ste sa pozrie» na sekcie FAQ (Frequently
-      Asked Questions = Najèastej¹ie sa Pýtané Otázky).
-      </p>
-      <p>
-      SquirrelMail sa skladá z 2 hlavných sekcií nazývaných rámce (frames). ¥avý
-      rámec zobrazuje len prieèinky. Viac informácií o µavom rámci mô¾te nájs»
-      v sekcii pomocníka "Prieèinky".
-      </p>
-      <p>
-      Na pravej strane sa nachádza vaè¹ina nástrojov. Na vrchole stránky sa
-      nachádza menu. "Odhlásenie sa" vás bezpeène odhlási z programu, keï ho
-      ukonèujete. Aktuálny prieèinok zobrazuje v ktorom prieèinku zobrazených v
-      µavom rámci sa práve nachadzáte. Hneï ako sa prihlásite, je predvoleným
-      prieèinkom "Doruèená po¹ta".
-      </p>
-      <p>
-      Pod vrchnou li¹tou je rad mo¾nosti v menu:
-         <ul>
-            <li><b>Nová správa</b> - Vytvaránie a posielanie správ, mo¾te k nim ihneï pripoji» prílohu.
-            <li><b>Adresár</b> - Uchováva zoznam adries, ktoré obsahuje vá¹ osobný adresár.
-            <li><b>Prieèinky</b> - tu sa robia v¹etky operácie s prieèinkami. Prieèinky mô¾te vytvára», maza», premenováva», prihlasova» a odhlasova».
-            <li><b>Mo¾nosti</b> - Zmena nastavení SquirrelMail-u, ako bude vyzera» a ako bude reagova».
-            <li><b>Hµada»</b> - Tento nástroj vám umo¾òuje prehµadáva» po¹tovú schránku na základe vami zadaných kritérií.
-            <li><b>Pomocník</b> - Práve ste tu! 
-         </ul>
-      </p>
-   </description>
-</section>   
\ No newline at end of file
diff --git a/help/sk_SK/compose.hlp b/help/sk_SK/compose.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 822a78d..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,167 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Písanie nových správ
-   </title>
-   <summary>
-      Pomocou funkcie "Nová správa" mô¾te posiela» za pomoci Squirrelmailu
-      správy rôznym µuïom.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Menu
-      Voµba "Nová správa" vám umo¾òuje prejs» na stránku písania novej správy.
-      Tu nájdete niekoµko polí a pár tlaèidiel. V závislosti od toho ako (odkiaµ)
-      ste sa dostali na stránku písania novej správy, mô¾u by» u¾ niektoré polia
-      vyplnené.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Od:
-   </title>
-   <description>
-      <p>Pole <B>Od:</B> bude zobrazené len keï povolíte viacnásobne identity.
-      (Cez menu Nastavenia, Menu osobné nastavenia). Ak ste tak urobili a
-      zvolili si ktorú identitu chcete pou¾íva», tak zvolené meno a e-mailová
-      adresa budú zobrazované vo va¹ej správe v poli Od.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Komu:
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ïal¹ie je pole <B>Komu:</B>. V tomto poli musíte zada» e-mailovú adresu
-      osoby alebo viacerých osôb, ktorým chcete posla» správu. Mô¾te napísa»
-      toµko adries koµko chcete, oddelených èiarkou. Taktie¾ mô¾te toto pole
-      vyplni» stlaèením tlaèidla "Adresár". Nemusíte sa obavá», ak niesú  v¹etky
-      ktoré zadáte zobrazené. Zobrazenie poµa "Komu" má fixnú dl¾ku a ïal¹ie
-      adresy ktoré zadáte sa dajú zobrazi» posúvaním sa vo vnútri poµa(napríklad
-      kurzorovými ¹ípkami doprava a doµava).
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Kópia:
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ïal¹ie pole je pole <B>Kópia</B>. Ak chcete posla» niekomu kópiu správy,
-      napí¹te jeho adresu do tohto poµa. Do poµa "Pre:" sa odporúèa napísa» adresy
-      len tých, ktorých sa táto správa priamo dotýka, do polí "Kópia:" a "Skrytá
-      Kópia:" zadajte len tých µudí, ktorých chcete o tejto správe inform.ova».
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Skrytá Kópia:
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Skrytá Kópia (tie¾ nazývaná Slepá Kópia) slú¾i na poslanie kópie správy
-      bez toho, aby prijemca správy vedel o tom, ¾e existujú iní, ktorí dostanú
-      kópiu správy.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Predmet:
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Tu napí¹te relevantý názov správy. Pamätajte, ¾e e-mail mô¾e by» ú¾asným
-      prostriedkom ¹etrenia vá¹ho èasu, pokiaµ napí¹ete relevantný Predmet správy.
-   </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Tlaèidlo Adresár
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Toto tlaèidlo otvorí adresár. Hneï na to sa zobrazí pole vyhµadávania
-      osoby. Na získanie výsledku musíte do tohto poµa nieèo zada». Pokiaµ
-      chcete zobrazi» v¹etky osoby v adresári, stisnite tlaèidlo "Zobrazi» v¹etko".
-      Adreár má nemalú funkcionalitu a zaslú¾i si vlastnú kapitolu. Viac
-      detailnej¹ích informácií získate v kapitole "Adresár".
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Tlaèidlo Ulo¾i» Koncept
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ak pí¹ete správu ale z nejakej príèiny ju teraz nechcete odosla» teraz,
-      mô¾ete stisnú» tlaèidlo "Ulo¾i» Koncept" a správa sa ulo¾í do prieèinka
-      Koncepty. Ak chcete správu neskôr dokonèi» a posla», chod»e do prieèinku
-      Koncepty, otvorte správu, a tým sa vrátite do okna písania novej správy
-      so skôr napísaným textom - mô¾te pokraèova» v písaní+poslaní správy.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Priorita
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Pokiaµ to povolí systémový administrátor, bude napravo ponuka priority
-      správy. Tu si mô¾te zvoli» prioritu správy. Správa s vysokou prioritou
-      mô¾e by» odli¹ne prezentovaná e-mailovým programom prímateµa. Nezabudnite,
-      ¾e príli¹ným pou¾ívaním tejto mo¾nosti sa stratí stratí po¾adovaný efekt 
-      (psychologický).
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Telo správy
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Do veµkého poµa napí¹te èokoµvek chcete. Ak máte nastavený podpis správy,
-      mô¾te tento podpis vlo¾i» tlaèidlom "Podpis". Toto je miesto, kde napí¹ete
-      vlastný text správy.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Príloha
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Na spodku stránky "Nová správa" sa nachádza tlaèidlo "Príloha". Umo¾ní vám
-      odosla» spolu s textom správy vami zvolený súbor ako prílohu. Tento súbor
-      sa musí nachadza» vo va¹om poèítaèi, alebo vo va¹ej sieti. Tlaèidlo "browse"
-      vám umo¾ní nájs» tento súbor klikaním v stromovej ¹truktúre va¹ich adresárov
-      a kliknú» na súbor ktorý chcete prilo¾i» k správe. Alternatívou je, ¾e do
-      poµa "Prilo¾i» súbor:" napí¹ete presnú cestu k súboru. Po vybratí si súboru
-      jednoducho kliknite na tlaèidlo "Prilo¾i»".
-      </p>
-      <p>
-      Prilo¾i» je mo¾né jeden alebo viac súborov. Pokiaµ chcete u¾ prilo¾ený súbor
-      zmaza» zo zoznamu príloh, kliknite na tlaèidlo "Odstráni» vybrané prilo¾ené
-      súbory".
-      <p>
-   </description>
-</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/sk_SK/folders.hlp b/help/sk_SK/folders.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 7c57c0a..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,102 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>   
-      Prieèinky
-   </title>   
-   <summary>
-      Správy si mô¾te ulo¾i» v rôznych prieèinkov. Toto je zvlá¹» u¾itoèné ak
-      máte mno¾stvo správ a chcete aby boli organizované. Mo¾nos» "Prieèinky"
-      vám umo¾òuje manipulova» s prieèinkami.
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Prihlásené prieèinky a µavý rámec
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Aktuálne prihlásené prieèinky sú zobrazené vo vyfarbenom priestore do µava.
-      Tento µavý rámec sa dá v polo¾ke "Mo¾nosti" nastavi» tak, aby sa automaticky
-      znovu zaktualizoval. Navrchu µavého rámca je veµký a tuèný nadpis. Ak ste
-      urobili zmeny nastavenia v prihlásených prieèinkoch pomocou polo¾ky v menu
-      "Prieèinky", mo¾te zobrazenie aktulizova» kliknutím na odkaz pod týmto názvom
-      (aktualizova» zoznam zlo¾iek). Ten sa zaktualizuje taktie¾.
-      </p><p>
-      Prvý tu zobrazený prieèinok obsahuje prijatú po¹tu. Od prvého prieèinka
-      vpravo v zátvorke "( )" je poèet <I>nepreèítaných</I> správ.  Toto èíslo
-      sa pravdepodobne odli¹uje od celkového poètu správ zobrazených v pravom rámci.
-      Pod hlavným prieèinkom sú pravdepodobne ïal¹ie prieèinky a pod-prieèinky.
-      Farby týchto prieèinkov sa menia v závislosti od aktuálne zvolenej schémy
-      na stránke "Mo¾nosti".
-      </p>
-   </description>
-</section>   
-
-<section>
-   <title>
-      Odstráni» prieèinok
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Mô¾te zmaza» akýkoµvek prieèinok zobrazený v rolovacom menu vµavo od tlaèidla
-      "Odstráni»". Je treba poznamena», ¾e tento zoznam <B>nemusí</B> obsahova» v¹etky
-      prieèinky. ©peciálne prieèinky ako napríklad Odoslaná po¹ta a Kô¹ nemô¾u by»
-      odstránené a samozrejme nemô¾te zmaza» prieèinok "Doruèená po¹ta".
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-
-<section>
-   <title>
-      Vytvori» prieèinok
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Prieèinky mô¾u vy» vytvorené jednoduchým napísaním mena to textové políèka
-      a stisnutím tlaèidla Vytvori» prieèinok. Ak si prajete aby tento prieèinok
-      bol pod-prieèinom iného prieèinku, mô¾te si v rolovacom menu prieèinkov
-      vybra» tento prieèinok.
-      </p>
-      <p>
-      Na niektorých po¹tových serveroch sú dva typy prieèinkov. Jeden z nich
-      obsahuje správy a druhý obsahuje prieèinky. Tu mô¾te vidie» voµbu nazvanú
-      "Nech tento prieèinok obsahuje podprieèinky". Ak ste to urobili a túto voµbu
-      pou¾ili, prieèinok bude môc» obsahova» len podpieèinky, nie správy. Inak v
-      òom budete môc» uklada» len správy, nie prieèinky.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Premenova» prieèinok
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Akýkoµvek prieèinok zobrazený v rolovacom menu vµavo od tlaèidla "Premenova»"
-      mô¾te premonova» tlaèidlom Premenova». Je treba poznamena», ¾e tento zoznam
-      <B>nemusí</B> obsahova» v¹etky prieèinky. Zo zrejmých príèin nemô¾te
-      premenova» prieèinky Doruèená po¹ta, Odoslaná po¹ta a Kô¹.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Prihlási»/Odhlási»
-   </title>
-   <description>
-      Definície:<br>
-      <i>Prihlási»</i>: Zaregistrovanie prieèinku k po¹tovému serveru vám umo¾ní
-                        ho zobrazi» v zozname prieèinkov.
-      <i>Odhlási»</i>: Opak k prihláseniu. Toto odregistruje prieèinok od po¹tovéhu
-      servera.
-      <br><p>
-      Z políèka Prihlási» alebo z políèka Odhlási» si mô¾te si zvoli» tak veµa
-      prieèinkov ako si ¾eláte, potom naò kliknú» na tlaèidlo pod políèkom aby
-      sa nastavenie pou¾ilo. Je treba poznamena», ¾e toto presunie prieèinky do
-      iného políèka. Ak si ¾eláte, mô¾te ich znovu prihlási», alebo odhlási».
-      </p>
-   </description>
-</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/sk_SK/main_folder.hlp b/help/sk_SK/main_folder.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index f4a3736..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,62 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Index správ
-   </title>
-   <summary>
-      Toto meno mô¾e znie» komplexne, ale je to len zoznam e-mailových správ,
-      ktoré sú v konkrétnom prieèinku.
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Index správ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Po kliknutí na prieèinok, ocitnete sa (v pravom rámci) v indexe správ. Ten
-      zobrazuje správy v zvolenom prieèinku. Pod menu Voµba je riadok, ktorý
-      informuje, ktorú správu v poradí si prezeráte a koµko je v¹etkých správ.
-      </p><p>
-      Napríklad: Zobrazenie Správ <B>20</B> do <B>30</B> (45 celkovo od poètu
-      nepreèítaných správ, ktorý je vpravo od hlavného prieèinku).
-      </p><p>
-      Ïal¹ia je li¹ta obsahujúca ¹tyri tlaèidlá. Na µavej strane je rolovací zoznam.
-      Na µavej strane su práve prihlásené prieèinky. Akákoµvek zvolená správa bude
-      presunutá po stisnutí tlaèidla Presunú». Naraz mô¾te presunú» aj viac správ.
-      Celkom na pravo li¹ty je tlaèidlo na zmazanie oznaèených správ. Len si
-      vyberte nepotrebnú správu a stisnite tlaèidlo. Naµavo od tlaèidla Odstráni»
-      sú dva tlaèidlá ktoré vám umo¾nia oznaèi» zvolené správy ako preèítané / 
-      nepreèítané.
-      </p><p>
-           Ïal¹ou je li¹ta obsahujúca 3 polia (Od, Dátum, a Predmet). iteto názvy rozdeµujú
-           tabuµku správ do logických èastí. Tieto vám povedia, kto poslal správu, alebo
-           najmenej to, z akej e-mailovej adresy pri¹la správa. Dátum vám ukazuje, aký
-           deò bola odoslaná správa.Predmet zobrazuje èo odosielateµ napísal ako predmet
-           správy.
-           <b>Poznámka:</b> Medzi Dátumom a Predmetom je malý neoznaèený ståpec. tu mô¾e by»
-           znak "+", "!" alebo "A".Ak uvidíte "+", znamená to, ¾e správa ma prílohy.
-           Ak uvidíte "A", znamená to, ¾e na správu ste u¾ odpovedali(A=Answered), a ak vidíte
-           "!" znamená to, ¾e správa je oznaèená ako urgentná.
-      </p><p>
-      Èo ostáva, je aktuálna tabuµka správ. O nepreèítaných správach ste informovaný
-      správou s tuèným písmom, zvy¹né správy sú normálnym textom.
-      V tabuµke sú 4.polia. Celkom vµavo je políèko výberu. Ak si ho zvolíte, na
-      zvolenej správa sa vykoná akcia, o ktorej sme u¾ písali skôr(presun,
-      oznaèovanie ako (ne)preèítané) a odstránenie).
-      Odkaz "Oznaèi» v¹etko" na vrchu výpisu vám umo¾nuje oznaèi» v¹etky políèka
-      pod ním naraz.<BR>
-      Pod názvom "Od" sú správy od odosielateµov. Pre zobrazenie správy kliknite
-      na predmet danej správy.
-      </p>
-      <p>
-      Ak va¹a po¹tová schránka obsahuje veµa správ, výpis správ sa ako je
-      prednastavené, rozdelí do viacerých stránok. Aby ste si mohli prezrie» ïal¹ie
-      stránky,  pou¾ite odkazy Predchádzajúca a Ïal¹ia. Mô¾te tie¾ preskoèi» priamo
-      do konkrétnej stránky kliknutím na èíslo stránky(èíslo oznaèuje stránku).
-      Ak kliknete máte povolenú voµbu Zobrazi» v¹etko, tak sa ¹tandardné stránkovanie
-      deaktivuje a zobrazia sa v¹etky správy naraz na jednej veµkej stránke.
-      </p>
-      
-   </description>
-</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/sk_SK/options.hlp b/help/sk_SK/options.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index bca721c..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,321 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Mo¾nosti
-   </title>
-   <summary>
-      Rozlièným nastavením v tejto sekcii mô¾te meni» výzor SquirrelMailu-u a
-      spôsob akým reaguje.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Jednou z ohromných vecí v SquirrelMail-e je stupeò jeho prispôsobovania.
-      V závislosti na konfigurácii máte mnoho mo¾ností výberu schém, jazykov, 
-      prieèinkov, a iných nastavení. V¹etky z nich mô¾u by» zmenené bez toho aby
-      ovlyvnili nastavenia iných u¾ívateµov systému. Je tu najmenej pä» hlavných
-      kategórií Mo¾nosti: Osobné, Zobrazi», Zvýrazòovanie správ, Prieèinky, a Poradie
-      v zozname. Ïal¹ie kategórie Mo¾ností závisia od va¹ej SquirrelMail in¹talácie.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Osobné informácie
-   </title>
-   <description>
-      <b>Plné meno</b><br>
-      Mali by ste tam uvies» svoje úplné meno. Pre príklad, "John Doe". Toto meno
-      sa potom zobrazuje µuïom, ktorým sú správy odosielané. Budú vidie», ¾e je
-      to od "John Doe". Ak túto polo¾ku nevyplníte, adresátom sa zobrazí len 
-      va¹a e-mailová adresa, jdoe@mydomain.org.
-      <br><br>
-      
-      <b>E-mailová adresa</b><br>
-      <i>Volitelné</i> - Aj je va¹a email adresa odli¹ná ako tá, ktorá je automaticky
-      prideµovaná, mô¾ete si ju zmeni» tu.
-      <br><br>
-      
-      <b>Odpoveda» na adresu</b><br>
-      <i>Volitelné</i> - To je emailová adresa kam budú prichádza» odpovede od µudí,
-      ktorí vám budú odpoveda».  Je to u¾itoèné, ak chcete aby µudia odpovedali
-      na vá¹ Yahoo (napr. pobox.sk) úèet rad¹ej ako na va¹u firemnú adresu.
-      <br><br>
-      
-      <b>Viaceré Identity</b><BR>
-      Kliknite na tento odkaz pre nastavenie viacerých identít - toto¾ností.
-      Toto je u¾itoèné ak si chcete vybra» medzi správami s rozdielnym obsahom
-      poµa "Od:". Napríklad identity obsahujúce va¹u email-ovú adresu do práce
-      alebo domov. Na stránke ktorá sa objaví, si mo¾te prida» tak veµa identít
-      ako chcete. Keï budete tvori» správu, ponúkne sa vám výber z týchto identít.
-      
-      <b>Odpoveda» ako Citácia</b><BR>
-      Ak kliknete "Odpoveda» na Správu", zobrazí sa vám formulár "Nová správa"
-      s citovanou pôvodnou správou. Pred citáciou tejto správy mô¾e by» vsunutý 
-      napr. text <TT>Ján Novák napísal:</TT> (ak odpovedáte na správu, ktorú
-      poslal Ján Novák). Toto sa nazýva riadok citácie. Tu si mô¾te vybra» ako
-      bude tento riadok vyzera».<BR>
-      
-      
-      <UL>
-      <LI><B>Bez Citácie</B><br>
-      Vôbec sa nevlo¾í citácia.<br><br>
-      <LI><B>Autor povedal</B><br>
-      Toto vyprodukuje napr. riadok <TT>Ján Novák Povedal:</TT>. Tu sa vlo¾í text
-      citácie nech pôvodnú správu, na ktorú odpovedáte, napísal ktokoµvek.<br><br>
-      <LI><B>Citova» ako XML</B><br>
-      Toto vyprodukuje riadok: <TT>&lt;Kto cituje="Ján Novák"&gt;</TT>.<br><br>
-      <LI><B>U¾ívateµom definované</B><br>
-      Povolí vami definovaný riadok citácie. V dvoch textových poliach ni¾¹ie,
-      mô¾te napísa» zaèiatok a koniec citácie. medzi týmito bude vlo¾ené meno autora.
-      </UL><br><br>
-      
-      <b>Podpis</b><br>
-      <i>Voliteµné</i> - Podpisy sú automaticky prikladané na koniec v¹etkých
-      odoslaných správ. Ak chcete podpis, musíte sa uisti» ¾e ste voµbu 
-      "Pou¾i» Podpis" za¹krtli, a potom vyplnili text, ktorý by sa mal zobrazova»
-      ako podpis.
-      <br><br>
-   
-   
-   
-   
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Mo¾nosti vzhµadu
-   </title>
-   <description>
-      <b>Schéma</b><br>
-      SquirrelMail ponúka rôzne farebné schémy, pre va¹e vizuálne pote¹enie.
-      Mô¾te si vybra» z mnohých tu zobrazených schém podµa vá¹ho ¾elania.
-      <br><br>
-
-      <b>Custom Stylesheet</b><br>
-      Zmenením schémy len zmeníme farbu, ¹týly umo¾òujú zmeni» viac, napríklad 
-      veµkos» písma pou¾ívaného v SquirrelMail-y.
-      <br><br>
-
-      <b>Jazyk</b><br>
-      Ak nieje va¹ím rodným jazykom angliètina, µahko si mô¾ete zmeni» jazyk podµa
-      jazykových verzií zobrazenia. Ak vá¹ po¾adovaný jazyk je v zozname, mô¾ete
-      si ho vybra» a  SquirrelMail  vám v¹etky nasledujúce správy a texty zobrazí
-      v tomto jazyku. Treba poznamena», ¾e toto sa v¹ak nevz»ahuje na prichadzajúce
-      e-mail správy alebo názvy prieèinkov.
-      <br><br>
-
-      <b>Pou¾i» Javascript</b><br>
-      Jedným z hlavých cieµov pri vytváraní SquirrelMailu bolo aby vo svojich
-      stránkach neobsahoval JavaScript. Ale jednako, niektorí z na¹ich vývojárov
-      vyrobili veµmi dobrý nástroj na vyhµadávanie v adresári, ktorý pou¾íva
-      JavaScript. Niektoré ïal¹ie JavaScript funkcie sme tie¾ pridali. Rad¹ej ako
-      ich odstráni», dali sme vám mo¾nos» pou¾i» èíre HTML alebo pou¾i» taktie¾
-      JavaScript. Ak neviete, èo to znamená, je bezpeènej¹ie, keï zvolíte Autodetekcia.
-      <br><br>
-      
-      <b>Poèet správ zobrazených v prieèinku</b><br>
-      Toto je poèet správ, ktoré sa naraz zobrazia v prieèinku. Ak je ich v tomto
-      prieèinku viac, zobrazí sa  vám odkaz Predchádzajúca a Nasledujúca správa
-      pod zoznamom správ. Pomocou nich dosiahnete zobrazenie po¾adovanej správy.
-      <br><br>
-      
-      <b>Povoli» Voliè Strán</b><br>
-      Nastavením tejto voµby na Áno sa zobrazia nad a pod zoznamom strán èísla stránok
-      pre rýchly skok na po¾adovanú stránku so zobrazením správ. "Maximálny Poèet
-      Strán pre Zobrazenie" mô¾e limitova» koµko strán koµko maximálne strán bude
-      zobrazených nad a pod zoznamom správ.
-      <br><br>
-      
-      <b>Zalomi» text doruèenej správy na</b><br>
-      Koµko znakov mo¾e by» pred zalomením textu. Toto zabraòuje pred posúvaním
-      zabrazenia správy mimo obrazovku. 86 je zvyèajne najbezpeènej¹ia mo¾nos»,
-      ktorú tu mô¾te zada», no to èo tu zadáte je len na vás.
-      <br><br>
-      
-      <b>Veµkos» Okna Editora</b><br>
-      Ako chcete aby ako bolo ¹iroké textové pole na Písanie Správy? Toto je
-      poèet znakov na riadok, ktorý mo¾te napísa» pred zalomením textu do nového
-      riadku.
-      <br><br>
-      
-      <b>Umiestnenie Tlaèidiel pri Písaní Novej Správy</b><br>
-      Kde sú umiestnené taèidlá Adresy, Ulo¾i» ako Koncept a Posla»?
-      <br><br>
-      
-      <b>Formát Zobrazenia Adresára</B><br>
-      Zvoµte si ako chcete aby vyzeral vá¹ Adresár. Ak chcete maximálnu kompatibilitu
-      so v¹etkými vyhµadávaèmi, pou¾ívajte HTML. Vyberte si Javascript ak ho vá¹
-      vyhµadávaè podporuje, tak bude adresár vyzera» lep¹ie.
-      <br><br>
-      
-      <b>Predvoli» Zobrazovanie HTML verzie</b><br>
-      Ak v správe ktorú obdr¾íte je spolu toxtový a HTML formát, mô¾ete si vybra»
-      èi chcete vidie» HTML verziu (Áno) alebo textovú verziu (Nie). Predvolená
-      je textová verzia.<br><br>
-      
-      <b>Zahrnú» aj Mòa v Kópii pri Odpovedi V¹etkým</b><br>
-      Odpoveda» V¹etkým po¹le odpoveï v¹etkým príjemcom pôvodnej správy, vrátane
-      seba. Pre vynechanie vlastne e-mailovej adresy, nastavte toto na Nie.
-      <br><br>
-      
-      <b>Povoli» Zobrazenie Po¹tového Programu (Mailer)</b><BR>
-      Ked si prezeráte správu, toto zobrazí aký po¹tový program pou¾ívate.
-      <br><br>
-      
-      <b>Zobrazi» Obrázky v Prílohe spolu so Správou</b><br>
-      Ak vám niekto po¹le správu s jedným, alebo viacerými obrázkami a vy máte túto
-      mo¾nos» nastavenú na Áno, obrázky sa zobrazia vpravo od miesta, kde je
-      zobrazená správa.
-      
-      <br><br>
-      
-      <b>Povoli» Odkaz na Verziu pre Tlaè</b><br>
-      Toto determinuje ako bude zobrazená Verzia pre tlaè.
-      <br><br>
-      
-      <b>Povoli» Zobrazenie Èistého Pohµadu ako Verzie pre Tlaè</b><br>
-      Toto vyèistí formát zobrazenia správy aby vyzerala po vytlaèení lep¹ie.
-      <br><br>
-      
-      <b>Iné nastavenia</b><br>
-      V závislosti na va¹ej in¹talácii SquirrelMail-u, sa tu nachádzajú niektoré
-      ïal¹ie mo¾nosti nastavenia. Dúfame, ¾e budú samovysvetµujúce.
-      <br><br>
-      
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Zvýrazòovanie správ
-   </title>
-   <description>
-      My¹lienka nato vzi¹la z dôvodu, ¾e ak ste prihlásený do viacerých mailing-listov
-      (po¹tových konferencií), je pre vás veµmi »a¾ké  vyzna» sa medzi správami
-      ktoré pri¹li. So zvýrazòovaním správ, máte pozadie farebne odí¹ené v závislosti
-      od toho, z ktorého mailing listu správa pri¹la.
-      <br><br>
-
-      Jednoducho kliknite na [Nový] pre vytvorenie nového a [Upravi»] pre úpravu
-      u¾ existujúceho a voµby sa zobrazia hneï dole.<br><br>
-     
-      <b>Identifikaèné meno</b><br>
-      Toto je jednoducho meno ktoré vidíte v popise od koho pri¹la. Pre príklad,
-      ak ste zvýradznili  správu od mamy, mô¾ete si tu nastavi» text : "od mamy".
-      <br><br>
-      
-      <b>Farba</b><br>
-      Toto je aktuálna farba pozadia. Mô¾ete si vybra» medzi niekoµko preddefinovanými
-      farbami, podµa vlastného uvá¾enia, alebo si tu mô¾ete zada» HEX kód farby,
-      ktorú si ¾eláte ( napr.: a6b492). Ak si vyberiete vlastnú farbu musíte
-      tie¾ vybra» prepínacie tlaèidlo (radio button) ktorým toto vyberiete.
-      <br><br>
-      
-      <b>Zhoda</b><br>
-      Tu si mô¾te vybra» frázu zhody. Z políèka výberu si mô¾te vybra» pole hlavièky
-      (Komu, Od, Predmet, ...)ktoré sa má zhodova» s textom (frázou )ktorý napí¹ete
-      do textového poµa. Napr. mama@centrum.sk
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Nastavenia Prieèinkov
-   </title>
-   <description>
-      <b>Cesta prieèinku</b><br>
-      Na niektorých systémoch toto nemusí by» zobrazené. Ak nevidíte túto mo¾nos»,
-      jednoducho ju ignorujte. Na iných systémoch je to dos» podstatná voµba. Zvyèajne
-      je tu toto nastavenie, ak tu musí by». Je to prieèinok vo va¹om domácom
-      (home) prieèinku ktorý uchováva va¹e po¹tovné prieèinky. Ak tomuto
-      nerozumiete, jednoducho to nechajte tak.
-      <br><br>
-
-      <b>Prieèinok Kô¹</b><br>
-      Mô¾ete si vybra» prieèinok kam sa va¹e správy budú odstraòova». Ak nechcete,
-      aby sa va¹e správy odstraòovali do ko¹a, vyberte si "Nepou¾íva» kô¹".
-      <br><br>
-      
-      <b>Prieèinok Odoslaná po¹ta</b><br>
-      Mo¾te si zvoli» do ktorého prieèinka pôjdu odoslané správy. Ak toto nechcete,
-      jednoducho nastavte "Nepou¾íva» prieèinok Odoslaná po¹ta"
-      <br><br>
-
-      <b>Prieèinok Konceptov</b><br>
-      
-      Mo¾te si zvoli» do ktorého prieèinka pôjdu Koncepty (rozpísané správy). Ak
-      toto nechcete, jednoducho nastavte "Nepou¾íva» prieèinok Koncepty"
-      <br><br>
-      
-      <b>Umiestnenie Zoznamu Prieèinkov</b><br>
-      Determinuje èi chcete ma» zoznam prieèinkov na µavej alebo pravej strane
-      vá¹ho okna.
-      <br><br>
-      
-      <b>©írka Zoznamu Prieèinkov</b><br>
-      S týmto nastavením si mô¾te zvoli» aký bude ¹iroký vá¹ zoznam prieèinkov.
-      Ak máte veµmi dlhé názvy prieèinkov alebo nastavené veµké písmo, je toto
-      veµmi u¾itoèné nastavenie. Inak si toto musíte nastavi» na èo najmenej,
-      aby ste nemrhali plochou obrazovky.
-      <br><br>
-      
-      <b>Automatické obnovenie Zoznamu Prieèinkov</b><br>
-      SquirrelMail umo¾òuje automaticky obnova» zobrazenie prieèinkov na µavej
-      strane okna vá¹ho prehliadaèa. Toto nastavenie automaticky aktualizuje
-      poèet nepreèítaných správ v ka¾dom z prieèinkov. Toto je dobrý spôsob ako
-      si prezrie» správy v prieèinku Doruèená po¹ta bez klikania na tento prieèinok
-      znovu a znovu.
-      <br><br>
-
-      <b>Oznámenie o nepreèítaných správach</b><br>      
-      Toto nastavenie ¹pecifikuje ako zobrazi» nepreèítané správy zobrazené  na
-      µavej strane okna vá¹ho prehliadaèa. Ak toto nastavíte na "Bez oznámenia"
-      Nebudú sa vám zobrazova» oznámenia o nepreèítaných správach. Ak toto nastavíte
-      na "Doruèená Po¹ta", tak ak prídu nové správy do prieèinka doruèená po¹ta,
-      Tento prieèinok sa vypí¹e tuèným písmom a zobrazí sa vpravo poèet nových
-      správ v òom. Ak toto nastavíte na v¹etky prieèinky, bude sa toto oznamovanie
-      vz»ahova» na v¹etky prieèinky. Ak je na va¹om PC nahrávanie zoznamu prieèinkov
-      príli¹ dlhé, nastavne "®iadny". Týmto nahrávanie urýchlite.
-      <br><br>
-      
-      <b>Typ Oznámenia o Nepreèítaných Správach</b><br>
-      Ak sú v Prieèinku nové správy, táto mo¾nos» zobrazí len poèet nových správ
-      v prieèinku.
-      <br><br>
-      
-      <b>Povoli» Skládateµné prieèinky</b><br>
-      Skládateµné prieèinky umo¾òujú zlo¾it a rozlo¾i» prieèinok, ktorý obsahuje
-      ïal¹ie pod-prieèinky. Prieèinok mô¾te zlo¾i» kliknutím na "-" a rozlo¾i»
-      kliknutím na znak "+". Nastavenie "Nie" zaká¾e skladanie.
-      <br><br>
-      
-      <b>Zobraz Hodiny na Paneli Prieèinkov</b><br>
-      Toto nastavne ak chcete aby nad zoznamom prieèinkov boli zobrazené hodiny a 
-      ako majú vyzera». zobrazova» ( Y = rok, D = deò, H = hodina, M = minúta,
-      S = sekunda ). Táto voµba <B>Formát hodín</B> vám umo¾òuje si vybra» z: 12- alebo 24-
-      hodinových hodín.
-      <br><br>
-      
-      <b>Hµadanie v Pamäti</b><br>
-      Ak vyhµadávate v schránke, zoznam posledných vyhµadávané bude zobrazený pre
-      rýchlej¹í prístup. Toto definuje, ako veµa posledných vyhµadávaní bude zobrazených.
-      <br><br>
-      
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Poradie v zozname
-   </title>
-   <description>
-      Táto sekcia vám dá kontrolu nad zoznamom správ. Mô¾te si vybra» ako veµa
-      informácií chcete ma» v zozname správ a v akom poradí ich chcete ma»
-      zobrazené.
-      <br><br>
-      Pou¾ite odkazy Hore a Dole pre presun o ståpec ïalej, Del pre odstránie ståpca
-      a Prida» pre pridanie nového ståpca.
-   </description>
-</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/sk_SK/read_mail.hlp b/help/sk_SK/read_mail.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 6ea1df3..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,175 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Èítanie elektonickej správy
-   </title>
-   <summary>
-      Schopnos» èíta» správy (e-maily) je jedna z najzákladnej¹ích schopností
-      po¹tového programu. Ale, SquirrelMail má niekoµko zaujímavostí na chvíµu,
-      kým èítate správy. Táto sekcia pomocníka vysvetµuje, èo v¹etky robia.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Kliknutím na predmet èiastoèných správ sa správy zobrazia. Mali by sme e¹te
-      pripomenú», ¾e e-maily a internetové adresy sú skutoèné odkazy, tak¾e na
-      nich mô¾te kliknú» a tak napísa» novú správu, èi otvori» web stránku.
-      Ïal¹ia skutoène ¹ikovnou èrtou SquirrelMailu je ¾e èasti textov správ sú
-      zobrazované inými farbami. ©tandard pre pri odpovedi na správu je, ¾e citát
-      predchádzajúcej správy zaèína znakom ">" pred ka¾dým riadkom správy. Keï
-      toto SquirrelMail zistí, zobrazí ho odli¹nou farbou. Odpovedaná správa je 
-      zobrazená inou farbou, ako text na ktorý odpovedáte, a tiez inou farbou ako
-      text novej spravy. Toto funguje v dvoch vrstvách. Ïal¹ia li¹ta s menu je
-      pod voµbami hlavného menu. Táto li¹ta má tri sekcie. Na µavej strane je
-      mazanie alebo moznost návratu na zoznam správ. V strede je mo¾ná navigácia
-      medzi správami. V pravo sú rôzne funkcie na odosielanie po¹ty.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Zoznam správ
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Kliknite na tento odkaz pre návrat do prieèinka, z ktorého ste pri¹li.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Odstráni»
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Kliknite na tento odkaz pre odstránenie správy, ktorú práve pí¹ete. V¹etky
-      prílohy odstránenej správy sú taktie¾ automaticky odstránené. Strate správ
-      v budúcnosti mô¾te jednoducho zabráni» stiahnutím si príloh e¹te pri èítaní
-      správy.(ïalej vysvetlené v tejto kapitole).<BR>
-      V tomto kontexte, zmazanie znamená, ¾e správa bude presunutá do prieèinka
-      nazvaného Kô¹. Ak chcete po tomto necha» správu, presuòte ju von z prieèinka
-      Kô¹.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Navigácia
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      V strede panela sú navigaèné tlaèidlá. Tlaèidlo "Predchádzajúci" mô¾e by»
-      znázornené ako textový odkaz. Kliknutím na tento odkaz sa zobrazí predchádzajúca
-      správa bez toho, aby ste museli znova ís» do zoznamu správ. To isté platí
-      aj pre odkaz  "Ïal¹í" ktorý vas premiestni na ïal¹iu správu nasledujúcu
-      ihneï po správu, ktorú si teraz prezeráte.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      "Preposla»"
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ak kliknete na odkaz "Preposla»", ktorý je vpravo, otvorí sa stránka "Nová
-      správa" s pred chvíµou èítanou správou v textovom poli pod názvom 
-      --Pôvodná správa--".  "Fwd:" je predpona ktorá sa v tomto prípade dopí¹e na
-      zaèiatok správneho poµa. Mno¾stvo polí pre poslanie na po¹tové adresy vás
-      èaká pre dokonèením správy. Pozícia kurzoru mô¾e by» v textovom poli v poradí
-      pre pridanie komentára do u¾ existujúceho textu. Mô¾te tie¾ vyu¾i» mo¾nos»
-      Preposla» ako prílohu.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Odpoveda»
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-     Kliknutím na tento odkaz sa dostanete na písanie novej správy odosielateµovi
-     pred chvíµou èítanej správy. 
-     Click this link to return a new message to the originator of the
-      previously viewed message.  "Re:" je predpona ktorá sa dopí¹e na zaèiatok
-      riadku poµa "Predmet". Taktie¾ sa symbol ">" dopí¹e pred ka¾dý riadok pôvodnej
-      správy. Text ktorým odpovedáte, nebude tento znak na zaèiatku ka¾dého riadku.
-      Toto mô¾e zapríèini» ze funkcia zalomenia riadkov spôsobí neèitateµnos»
-      správy. Skúste sa teda v nastavení nastavi» voµbu <i>Zalomi» prichádzajúci
-      text</i> na väè¹ie èíslo. Va¹e komnetáre mô¾ete urobi» kdekoµvek v textovom
-      poli alebo ich aj prida» ku citovanej správe. Mô¾te taktie¾ vyu¾i» mo¾nos»
-      s prílohou.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Odpoveda» v¹etkým
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Je to to isté ako voµba "Odpoveda»", ale odpoviete v¹etkým ktorý túto správu
-      dostali (v hlavièke správy boli uvedení ako prijímatelia).
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-       Zobrazi» celú Hlavièku
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Toto zobrazí úplnú hlavièku správy. To zahàòa trasu odkiaµ správa ide kam,
-      a mnono detailných informácií o správe samej.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Zobrazi» Verziu pre Tlaè
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ak chcete vytlaèi» správu, pravdepodobne budete chcie» kliknú» na tento
-      odkaz. Vytvorí nové okno, obsahujúce správu, ale s odstránenými v¹etkými
-      nepotrebnými informáciami a menu, pripravenú na tlaè. Kliknutím na tlaèítko
-      Tlaèi» v tomto okne to urobíte, Pre návrat na pôvodnú správu kliknite na
-      Zavrie».
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Stiahnu» toto ako súbor
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Dole nad spodnou li¹tou nájdete tento odkaz. Kliknutím na tento odkaz ulo¾íte
-      túto správu ako jednoduchý text. Zjednodu¹ená hlavièka správy sa vlo¾i na
-      zaèiatok správy.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Prílohy
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      V¹etky prílohy poslané s prijatou správou sa zobrazia na spodku správy vo
-      vyfarbenom políèku. Vpravo je súbor reprezentovaný odkazom s popisom typu
-      súboru. Kliknutím na meno súboru sa zobrazí dialóg na stihnutie súboru.
-      Kliknite na "Stiahnu»" na pravej strane. <BR>
-      Ak vá¹ prehliadaè podporuje prezeranie typu súboru prílohy, iný odkaz,
-      "Zobrazi»", vám zobrazí priamo v prehliadaèi èo obsahuje súbor.
-      </p>
-   </description>
-</section>
\ No newline at end of file
diff --git a/help/sk_SK/search.hlp b/help/sk_SK/search.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index b112fbd..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,88 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Vyhµadávanie
-   </title>
-   <summary>
-      Vyhµadávanie na základe zadaných kritérií.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      S týmto u¾itoèným nástrojom, mô¾ete v ¹pecifikovanom prieèinku vyhµadáva»
-      na základe zadaných kritérií, ktoré sa zhodujú s hlavièkami správ.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      V¹eobecný prehµad
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Mô¾te si jednoducho zvoli» prieèinok, v ktorom chcete vyhµadáva», napí¹te
-      vyhµadávacie kritéria, a potom zvoµ»e èas» správy, kde sa má vyhµadáva».
-      Keï odo¹lete vyhµadávaný text, pod týmto políèkom na vyµadávanie sa zobrazí
-      výpis nájdených správ. Mô¾te si zvoli» správu, ktorú si ¾eláte preèíta», tak
-      ako normálnu správu.
-      </p>
-      <p>
-      Treba poznamena»,¾e keï èítate správy a potom pôjdete do sekcie vyµadávanie,
-      nastaví sa ako prieèinok na vyhµadávanie vá¹ aktuálny prieèinok. Napríklad,
-      ak ste v prieèinku "Priatelia" a ptom kliknete na "Vyhµadávanie", prieèinok"
-      Priatelia" sa nastaví na vyhµadávanie.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Cez èo vyhµadáva»
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Na µavo od textového poµa, vidíte rolovacií zoznam miest, v ktorých je
-      mo¾né vyhµadáva». To zahàòa: Telo správy, V¹ade, Predmet, Od, Kópia, Komu.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Telo</b> - Vyhµadáva v tele správy. Toto je hlavná èas» správy, kde je
-      umiestnená dôle¾itá èas» správy.
-      </p>
-      <p>
-      <b>V¹ade</b> - Toto vyhµádava v¹ade, zahròujúc aj hlavièku správy. Pokiaµ
-      si nieste istý, èi toto chcete, pravdepodobne to nieje to èo potrebujete.
-      Toto vyhµadávanie by vám v tomto prípade prinieslo výsledky, ktoré by ste
-      normálne neoèakával.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Predmet</b> - Vyhµadávanie len v predmetoch správ.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Od</b> - Kto poslal správu. Treba poznamena», ¾e toto vyµadávanie mô¾e
-      obsahova» viac dát ako je zobrazených vo výpise prieèinka. V normálnom
-      poli "Od" sa zvyèajne nachádza meno A e-mailová adresa, ale SquirrelMail
-      zvyèajne zobrazuje len mená. Ak do vyhµadávania zadáte e-mailovú adresu,
-      a táto nieje zobrazená, správa sa aj tak nájde.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Komu</b> - Komu bola poslaná správa. Tu mo¾e by» viac adries, nielen jedna
-      e-mailová adresa.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Kópia</b> - To isté ako "Komu", s výnimkou správ poslaných ako slepé kópie.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-   Posledné vyhµadávania
-   </title>
-   <description>
-   Ak povolíte túto mo¾nos», stránka vyhµadávania tie¾ zobrazí prehµad do max. 9
-   posledných hµadaní za úèelom rýchleho prístupu. Kliknite na "Hµada» ïal¹í" na
-   znovu-vyhµadanie podµa rovnakých kritérií. Pomocou odkazu ulo¾i» mô¾te aktuálne
-   hµadanie ulo¾i» ako Ulo¾ené vyhµadávania. Ostatanú ulo¾ené pokiaµ explicitne
-   nepriká¾ete vymaza» vyhµadanie. Kliknite na Zabudni pre odstránenie vyhµadávania
-   z výpisu posledne hµadaných.
-   </description>
-</section>
\ No newline at end of file