Changed to iso-8859-4
authortokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Tue, 22 Jul 2003 10:00:26 +0000 (10:00 +0000)
committertokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Tue, 22 Jul 2003 10:00:26 +0000 (10:00 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@5390 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

help/lt_LT/FAQ.hlp
help/lt_LT/addresses.hlp
help/lt_LT/basic.hlp
help/lt_LT/compose.hlp
help/lt_LT/folders.hlp
help/lt_LT/main_folder.hlp
help/lt_LT/options.hlp
help/lt_LT/read_mail.hlp
help/lt_LT/search.hlp

index 10f57b004ac46e8d5bfa4632d7745820aa912bb0..d9e6502231d1b5525da19be53232559dc8ad62da 100644 (file)
@@ -1,22 +1,22 @@
 <chapter>
    <title>
-      Daþniausiai uþduodami klausimai
+      Da¾niausiai u¾duodami klausimai
    </title>   
    <summary>
-      Kartais iðkyla klausimø, kuriuos jau uþdavë daug kas prieð tai.
-      Èia pateikiama bent dalis atsakymø á tokius klausimus.
+      Kartais i¹kyla klausimù, kuriuos jau u¾davì daug kas prie¹ tai.
+      Èia pateikiama bent dalis atsakymù ç tokius klausimus.
    </summary>
 </chapter>
 
 <section>
    <title>
-      Ar galima átraukti kelis adresus ið adresø knygos?
+      Ar galima çtraukti kelis adresus i¹ adresù knygos?
    </title>
    <description>
       <p>
-      Taip. Adresø knyga pateikia visø adresø, atitinkanèiø paieðkos kriterijus,
-      sàraðà. Esant 10 vardø gali bûti pasirinkta bet kokia <B>Kam:</B> ar 
-      <B>CC:</B> laukø kombinacija. Visi pasirinkti adresai bus sudëlioti á
+      Taip. Adresù knyga pateikia visù adresù, atitinkanèiù paie¹kos kriterijus,
+      s±ra¹±. Esant 10 vardù gali bþti pasirinkta bet kokia <B>Kam:</B> ar 
+      <B>CC:</B> laukù kombinacija. Visi pasirinkti adresai bus sudìlioti ç
       atitinkamus laukus.
       </p>
    </description>
 
 <section>
    <title>
-      Ar galima átraukti á adresø knygà adresus ið atëjusiø laiðkø?
+      Ar galima çtraukti ç adresù knyg± adresus i¹ atìjusiù lai¹kù?
    </title>
    <description>
       <p>
-      Ne. Ðiuo metu to padaryti neámanoma. Taèiau jûs galite nusikopijuoti 
-      adresà á savo kompiuterio atmintá ir paskui ákelti já á adresø knygà.
-      Paprastai tai galima padaryti naudojant deðiná palës klaviðà. Per daug 
-      nenuliûskite.  SquirrelMail yra toliau vystomas ir ði galimybë gali bûti
-      sukurta vëlesnëse versijose.
+      Ne. ©iuo metu to padaryti neçmanoma. Taèiau jþs galite nusikopijuoti 
+      adres± ç savo kompiuterio atmintç ir paskui çkelti jç ç adresù knyg±.
+      Paprastai tai galima padaryti naudojant de¹inç palìs klavi¹±. Per daug 
+      nenuliþskite.  SquirrelMail yra toliau vystomas ir ¹i galimybì gali bþti
+      sukurta vìlesnìse versijose.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Kas sukûrë SquirrelMail? 
+      Kas sukþrì SquirrelMail? 
    </title>
    <description>
       <p>
-      Prie to prisidëjo nemaþai þmoniø. Pilnà sàraðà galite gauti apsilankæ
+      Prie to prisidìjo nema¾ai ¾moniù. Piln± s±ra¹± galite gauti apsilankê
       adresu <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
       </p>
    </description>
 
 <section>
    <title>
-      Kas yra www paðtas?
+      Kas yra www pa¹tas?
    </title>
    <description>
       <p>
-      SquirrelMail atveju jûs gaunate galimybæ per IMAP protokolà þiûrëti á savo paðto 
-      dëþës turiná. Ir jums nereikia narstyti kaþkieno kompiuterio, kai jûs tik norite
-      pasitikrinti paðtà.
+      SquirrelMail atveju jþs gaunate galimybê per IMAP protokol± ¾iþrìti ç savo pa¹to 
+      dì¾ìs turinç. Ir jums nereikia narstyti ka¾kieno kompiuterio, kai jþs tik norite
+      pasitikrinti pa¹t±.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Kur galima naudotis ðiuo www paðtu?
+      Kur galima naudotis ¹iuo www pa¹tu?
    </title>
    <description>
       <p>
-      Bet kur, kur galite rasti Interneto ryðá ir www narðyklæ. Galimybë pasinaudoti 
-      mobiliu ryðiu (WAP/WML) ðiuo metu nëra numatyta bei neplanuojama.
+      Bet kur, kur galite rasti Interneto ry¹ç ir www nar¹yklê. Galimybì pasinaudoti 
+      mobiliu ry¹iu (WAP/WML) ¹iuo metu nìra numatyta bei neplanuojama.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Kodël turëèiau naudoti www paðtà vietoj áprastos paðto programos?
+      Kodìl turìèiau naudoti www pa¹t± vietoj çprastos pa¹to programos?
    </title>
    <description>
       <p>
-      Labai abejotina, kad www paðtas savo galimybëmis sugebës pralenkti 
-      áprastà paðto programà. Taèiau kas þino, mes juk gyvename pakankamai 
-      kintanèiame pasaulyje?  Bet kuriuo atveju bûnant kur nors toli nuo 
-      savo kompiuterio kartais bûna  naudinga turëti galimybæ patikrinti,
-      ar niekas neatsiuntë kokios nors svarbios þinutës. Ir jums nereikia 
+      Labai abejotina, kad www pa¹tas savo galimybìmis sugebìs pralenkti 
+      çprast± pa¹to program±. Taèiau kas ¾ino, mes juk gyvename pakankamai 
+      kintanèiame pasaulyje?  Bet kuriuo atveju bþnant kur nors toli nuo 
+      savo kompiuterio kartais bþna  naudinga turìti galimybê patikrinti,
+      ar niekas neatsiuntì kokios nors svarbios ¾inutìs. Ir jums nereikia 
       nieko darkyti draugo kompiuteryje. SquirrelMail yra tik priedas prie 
-      áprastos programos.
+      çprastos programos.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      SquirrelMail naudoja IMAP protokolà, informacijà apie já galima rasti
+      SquirrelMail naudoja IMAP protokol±, informacij± apie jç galima rasti
       <A HREF="http://imap.org"/>http://imap.org</A>. Programa naudoja 
-      nuosavas IMAP funkcijas, o ne tas kurios átaisytos á PHP4. Taèiau tai
-      paprastai rûpi tik tiems, kurie árengia sistemà, bet patikëkite, jiems
-      tikrai patinka tokios galimybës.
+      nuosavas IMAP funkcijas, o ne tas kurios çtaisytos ç PHP4. Taèiau tai
+      paprastai rþpi tik tiems, kurie çrengia sistem±, bet patikìkite, jiems
+      tikrai patinka tokios galimybìs.
       </p>
    </description>
 </section>
index 64ff25ec6a2375362d8724349606fa54600cc532..a950e69d709abdd4b54b1fbac21422af403ef743 100644 (file)
@@ -3,24 +3,24 @@
       Adresai
    </title>
    <summary>
-      Adresø knygos gali sutaupyti daug laiko ir spausdinimo. Jûs galite
-      iðsaugoti adresus þmoniø, kuriems raðote daþniausiai ir vëliau juos
+      Adresù knygos gali sutaupyti daug laiko ir spausdinimo. Jþs galite
+      i¹saugoti adresus ¾moniù, kuriems ra¹ote da¾niausiai ir vìliau juos
       panaudoti.
    </summary>
    <description>
       <p>
-      Adresø knygos yra geros priemonës taupyti laikà. Jose gali bûti 
-      saugomi daþniausiai naudojami adresai. LDAP serveriai (daþnai 
+      Adresù knygos yra geros priemonìs taupyti laik±. Jose gali bþti 
+      saugomi da¾niausiai naudojami adresai. LDAP serveriai (da¾nai 
       naudojami privaèiose kompanijose ir universitetuose, kad 
-      standartiniai organizacijø adresai bûtø lengvai pasiekiami) taip
+      standartiniai organizacijù adresai bþtù lengvai pasiekiami) taip
       pat yra palaikomi Squirrelmail.
       </p>
       <p>
-      Jei jûsø narðyklë palaiko Javascript, tada jums bûtø geriau ájungti
-      javascript naudojanèià adresø knygà savo paðto Nustatymø meniu. Ji 
-      veikia nedideliø iððokanèiø langø principu. Paprasti HTML adresø 
-      sàraðai yra palaikomi tam atvejui, kad Squirrelmail galëtø naudoti
-      ir paèios paprasèiausios Interneto narðyklës.
+      Jei jþsù nar¹yklì palaiko Javascript, tada jums bþtù geriau çjungti
+      javascript naudojanèi± adresù knyg± savo pa¹to Nustatymù meniu. Ji 
+      veikia nedideliù i¹¹okanèiù langù principu. Paprasti HTML adresù 
+      s±ra¹ai yra palaikomi tam atvejui, kad Squirrelmail galìtù naudoti
+      ir paèios paprasèiausios Interneto nar¹yklìs.
       </p>
    </description>
 </chapter>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Èia áraðykite koká nors þinomà vardà. Kà nors kas jums primintø kam
-      priklauso ðis adresas.
+      Èia çra¹ykite kokç nors ¾inom± vard±. K± nors kas jums primintù kam
+      priklauso ¹is adresas.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      E-paðto adresas
+      E-pa¹to adresas
    </title>
    <description>
       <p>
-      Èia raðomas pilnas to asmens elektroninio paðto adresas. Spëlioti èia 
-      negalima. Elektroninio paðto adresà sudaro trys dalys. Pirmiausia raðomas
+      Èia ra¹omas pilnas to asmens elektroninio pa¹to adresas. Spìlioti èia 
+      negalima. Elektroninio pa¹to adres± sudaro trys dalys. Pirmiausia ra¹omas
       adresato identifikatorius, pvz. "petrasp". Toliau po @ simbolio eina
-      paðto serverio adresø srities apraðymas, pvz. "pastas". Galiausiai raðomi
-      virðutinio lygio srities simboliai, kurie gali bûti patys ávairiausi 
-      trumpiniai, tokie kaip lt, au, cc, us, com, org, net ar net edu. Ðie 
+      pa¹to serverio adresù srities apra¹ymas, pvz. "pastas". Galiausiai ra¹omi
+      vir¹utinio lygio srities simboliai, kurie gali bþti patys çvairiausi 
+      trumpiniai, tokie kaip lt, au, cc, us, com, org, net ar net edu. ©ie 
       trumpiniai paprastai nustato kokiai bendrinei srièiai priklauso antroje 
-      dalyje apraðytas adresas. lt naudojamas lietuviðkø serveriø vardams, 
-      com - komercinëms organizacijoms, org - nekomercinëms organizacijoms,
-      net - interneto paslaugø tiekëjø tinklams. Pilnas elektroninio paðto 
-      adresas turetø atrodyti panaðiai á petrasp@pastas.lt. (be paskutinio 
-      taðko). Jei suklysite, paðtas turëtø gráþti su Mailer Daemon praneðimu
-      arba nukeliauti pas kità þmogø.
+      dalyje apra¹ytas adresas. lt naudojamas lietuvi¹kù serveriù vardams, 
+      com - komercinìms organizacijoms, org - nekomercinìms organizacijoms,
+      net - interneto paslaugù tiekìjù tinklams. Pilnas elektroninio pa¹to 
+      adresas turetù atrodyti pana¹iai ç petrasp@pastas.lt. (be paskutinio 
+      ta¹ko). Jei suklysite, pa¹tas turìtù grç¾ti su Mailer Daemon prane¹imu
+      arba nukeliauti pas kit± ¾mogù.
       </p>
    </description>
 </section>
@@ -66,9 +66,9 @@
    </title>
    <description>
       <p>
-      Tai dar vienas laukas, kur jûs galite paraðyti kaþkà primenanèio apie 
-      asmená. Ir jame tilps daugiau nei "trumpo vardo" lauke. Pvz. jei tai
-      verslo kontaktas, galima paraðyti "Sutikau bulviø augintojø simpoziume"
+      Tai dar vienas laukas, kur jþs galite para¹yti ka¾k± primenanèio apie 
+      asmenç. Ir jame tilps daugiau nei "trumpo vardo" lauke. Pvz. jei tai
+      verslo kontaktas, galima para¹yti "Sutikau bulviù augintojù simpoziume"
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Ðie mygtukai leidþia pataisyti vienà pasirinktà adresà arba iðtrinti 
-      kelis pasirinktus áraðus adresø knygoje
+      ©ie mygtukai leid¾ia pataisyti vien± pasirinkt± adres± arba i¹trinti 
+      kelis pasirinktus çra¹us adresù knygoje
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Átraukti á adresø knygà
+      Çtraukti ç adresù knyg±
    </title>
    <description>
       <p>
-      Reikia uþpildyti aukðèiau apraðytus laukus. Trys pirmus (trumpas vardas, 
-      E-paðto adresas, ir vardas) turi bûti bûtinai uþpildyti. Pavardë ir
+      Reikia u¾pildyti auk¹èiau apra¹ytus laukus. Trys pirmus (trumpas vardas, 
+      E-pa¹to adresas, ir vardas) turi bþti bþtinai u¾pildyti. Pavardì ir
       papildoma informacija yra papildomi laukai.
       </p>
    </description>
    </title>
    <description>
       <p>
-      LDAP yra specialus centralizuoto informacijos saugojimo ir jos paëmimo
-      protokolas. Pavyzdþiui, universitetas gali naudoti LDAP saugoti visiems
-      savo studentø, dëstytojø ir personalo adresams. Tinkamai sukonfiguruoti
-      LDAP nustatymai leistø SquirrelMail pateikti visus mokymo ástaigos 
-      el-paðto adresus. Squirrelmail LDAP galimybës yra pakankamai didelës ir
-      leidþia <I>vienoje vietoje</I> rodyti asmeninæ adresø knygà ir LDAP 
+      LDAP yra specialus centralizuoto informacijos saugojimo ir jos paìmimo
+      protokolas. Pavyzd¾iui, universitetas gali naudoti LDAP saugoti visiems
+      savo studentù, dìstytojù ir personalo adresams. Tinkamai sukonfiguruoti
+      LDAP nustatymai leistù SquirrelMail pateikti visus mokymo çstaigos 
+      el-pa¹to adresus. Squirrelmail LDAP galimybìs yra pakankamai didelìs ir
+      leid¾ia <I>vienoje vietoje</I> rodyti asmeninê adresù knyg± ir LDAP 
       adresus.
       </p><p>
-      LDAP gali bûti sukonfiguruotas naudoti koká nors LDAP serverá arba 
-      visiðkai atjungtas. Viskas priklauso nuo paðto administatoriaus.
+      LDAP gali bþti sukonfiguruotas naudoti kokç nors LDAP serverç arba 
+      visi¹kai atjungtas. Viskas priklauso nuo pa¹to administatoriaus.
       </p><p>
-      Kadangi LDAP nustatymai galioja visai SquirrelMail paðto sistemai, juos
-      turëtø sutvarkyti administratorius, kuris árengë www paðto sistemà.
+      Kadangi LDAP nustatymai galioja visai SquirrelMail pa¹to sistemai, juos
+      turìtù sutvarkyti administratorius, kuris çrengì www pa¹to sistem±.
       </p>
    </description>
 </section>
index e17d10dbb648909a8cabdc2c6007b69b1d2679ad..e1c828cbca38090d8d0bfd7cf3af6d1124856c6b 100644 (file)
@@ -3,15 +3,15 @@
       Squirrelmail pristatymas
    </title>
    <summary>
-      SquirrelMail leidþia patikrinti savo elektroniná paðtà per WWW.
+      SquirrelMail leid¾ia patikrinti savo elektroninç pa¹t± per WWW.
    </summary>
    <description>
       <p>
       Taigi kas per daiktas tas <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">
-      SquirrelMail</A>? Tai yra paðto sistemos www interfeisas, paraðytas naudojant 
-      <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A> kalbà. Tikslas yra leisti skaityti paðtà
-      esantá jûsø paðto serveryje, ið bet kurios vietos Internete, naudojant standartinæ 
-      www narðyklæ. Detalesnæ informacijà apie tai, kaip viskas vyksta ir kas tai yra 
+      SquirrelMail</A>? Tai yra pa¹to sistemos www interfeisas, para¹ytas naudojant 
+      <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A> kalb±. Tikslas yra leisti skaityti pa¹t±
+      esantç jþsù pa¹to serveryje, i¹ bet kurios vietos Internete, naudojant standartinê 
+      www nar¹yklê. Detalesnê informacij± apie tai, kaip viskas vyksta ir kas tai yra 
       IMAP protokolas, galite rasti <A HREF="http://imap.org">http://imap.org</A>.
       </p>
    </description>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Jei nori greitai gauti atsakymà á klausimà, galite pabandyti þvilgtelëti á DUK 
-      (Daþniausiai uþduodamø klausimø / FAQ) skyriø
+      Jei nori greitai gauti atsakym± ç klausim±, galite pabandyti ¾vilgtelìti ç DUK 
+      (Da¾niausiai u¾duodamù klausimù / FAQ) skyriù
       </p>
       <p>
-      Squirrelmail yra suskirstytas á dvi pagrindines sekcijas (frames).  Kairioji
+      Squirrelmail yra suskirstytas ç dvi pagrindines sekcijas (frames).  Kairioji
       sekcija parodo naudojamus aplankus. Daugiau informacijos apie tai galima rasti
-      pagalbos sistemos skyriuje "Aplankai". Priklausomai nuo nustatymø ta siauroji
-      juosta gali persikraustyti á deðinæ pusæ.
+      pagalbos sistemos skyriuje "Aplankai". Priklausomai nuo nustatymù ta siauroji
+      juosta gali persikraustyti ç de¹inê pusê.
       </p>
       <p>
-      Deðinëje sekcijoje vyksta visas veiksmas. Puslapio virðuje yra meniu eilutë
-      Punktas "Atsijungti" leis jums pabaigus iðeiti ið ðiø puslapiø pabaigus darbà
-      "Dabartinis aplankas" parodo, kuriame ið kairëje nurodytø aplankø esate.
-      Paprastai prisijungæ jûs patenkate á INBOX aplankà.
+      De¹inìje sekcijoje vyksta visas veiksmas. Puslapio vir¹uje yra meniu eilutì
+      Punktas "Atsijungti" leis jums pabaigus i¹eiti i¹ ¹iù puslapiù pabaigus darb±
+      "Dabartinis aplankas" parodo, kuriame i¹ kairìje nurodytù aplankù esate.
+      Paprastai prisijungê jþs patenkate ç INBOX aplank±.
       </p>
       <p>
-      Antroje meniu eilutëje yra kiti meniu punktai:
+      Antroje meniu eilutìje yra kiti meniu punktai:
          <ul>
-            <li><b>Raðyti</b> - Leidþia raðyti ir siøsti laiðkus
-            <li><b>Adresai</b> - Parodo adresus saugomus jûsø adresø knygoje.
-            <li><b>Aplankai</b> - Leidþia tvarkyti aplankus. Jûs galite juos kurti, trinti ir pervardinti. 
-            <li><b>Nustatymai</b> - Leidþia pakeisti bendrà Squirrelmail iðvaizdà ir kitus nustatymus. 
-            <li><b>Paieðka</b> - Leidþia vykdyti paieðkà savo paðto dëþëje. 
-            <li><b>Pagalba</b> - Pagalbos sistema, kuriuoje jûs dabar esate.
+            <li><b>Ra¹yti</b> - Leid¾ia ra¹yti ir siùsti lai¹kus
+            <li><b>Adresai</b> - Parodo adresus saugomus jþsù adresù knygoje.
+            <li><b>Aplankai</b> - Leid¾ia tvarkyti aplankus. Jþs galite juos kurti, trinti ir pervardinti. 
+            <li><b>Nustatymai</b> - Leid¾ia pakeisti bendr± Squirrelmail i¹vaizd± ir kitus nustatymus. 
+            <li><b>Paie¹ka</b> - Leid¾ia vykdyti paie¹k± savo pa¹to dì¾ìje. 
+            <li><b>Pagalba</b> - Pagalbos sistema, kuriuoje jþs dabar esate.
          </ul>
       </p>
    </description>
index 795d07c433d9b56e6c50cc7c78b1d878144898ce..72a557ce92a59ccd6aec6e2fe0f4211899dc24d2 100644 (file)
@@ -1,15 +1,15 @@
 <chapter>
    <title>
-      Raðyti
+      Ra¹yti
    </title>
    <summary>
-      Ðis punktas leidþia raðyti ir siøsti laiðkus naudojant SquirrelMail.
+      ©is punktas leid¾ia ra¹yti ir siùsti lai¹kus naudojant SquirrelMail.
    </summary>
    <description>
       <p>
-      Pasirinkæ "Raðyti" meniu punktà jûs atsidursite naujame puslapyje.
-      Èia jûs rasite kelis laukus ir mygtukus. Priklausomai nuo to, kaip
-      jûs patekote á ðá puslapá, dalis laukø jau gali bûti uþpildyti.
+      Pasirinkê "Ra¹yti" meniu punkt± jþs atsidursite naujame puslapyje.
+      Èia jþs rasite kelis laukus ir mygtukus. Priklausomai nuo to, kaip
+      jþs patekote ç ¹ç puslapç, dalis laukù jau gali bþti u¾pildyti.
       </p>
    </description>
 </chapter>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Pirmiausia <B>Kam:</B> laukas. Jame reikia raðyti asmens ar asmenø
-      kuriems siunèiate laiðkà adresà. Vedant kelis adresus, jie yra 
-      atskiriami kableliais. Galima pasinauti mygtuku "Adresai" ir uþpildyti 
-      laukus adresais ið adresø knygos. Laukas turi nustatytà ilgá ir 
-      suraðius daugiau adresø, jûs jø nebematysite. Adresus galima pamatyti
-      judant tame lauke su klaviatûros judëjimo klaviðais. Bet kuriuo atveju 
-      visi adresai, kuriuos ten suraðysite bus panaudoti siunèiant laiðkà.
+      Pirmiausia <B>Kam:</B> laukas. Jame reikia ra¹yti asmens ar asmenù
+      kuriems siunèiate lai¹k± adres±. Vedant kelis adresus, jie yra 
+      atskiriami kableliais. Galima pasinauti mygtuku "Adresai" ir u¾pildyti 
+      laukus adresais i¹ adresù knygos. Laukas turi nustatyt± ilgç ir 
+      sura¹ius daugiau adresù, jþs jù nebematysite. Adresus galima pamatyti
+      judant tame lauke su klaviatþros judìjimo klavi¹ais. Bet kuriuo atveju 
+      visi adresai, kuriuos ten sura¹ysite bus panaudoti siunèiant lai¹k±.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Toliau eina <B>CC:</B> laukas.  CC yra angliðkø þodþiø <B>Carbon 
-      Copy</B> sutrumpinimas. Jei norite nusiøsti laiðko kopijà dar kam nors, 
-      jûs galite ávesti to asmens adresà ðiame lauke. Tai yra savotiðkas bûdas 
-      supaþindinti treèià asmená su vykstanèiu susiraðinëjimu. Laukelis savo 
-      talpa nesiskiria nuo <B>Kam:</B> ir <B>BCC:</B> laukø. <B>Kam:</B> lauke
-      raðomi asmenys, kuriems tas laiskas adresuotas. <B>CC:</B> ir <B>BCC:</B> 
-      laukai yra informacinio pobûdþio.
+      Toliau eina <B>CC:</B> laukas.  CC yra angli¹kù ¾od¾iù <B>Carbon 
+      Copy</B> sutrumpinimas. Jei norite nusiùsti lai¹ko kopij± dar kam nors, 
+      jþs galite çvesti to asmens adres± ¹iame lauke. Tai yra savoti¹kas bþdas 
+      supa¾indinti treèi± asmenç su vykstanèiu susira¹inìjimu. Laukelis savo 
+      talpa nesiskiria nuo <B>Kam:</B> ir <B>BCC:</B> laukù. <B>Kam:</B> lauke
+      ra¹omi asmenys, kuriems tas laiskas adresuotas. <B>CC:</B> ir <B>BCC:</B> 
+      laukai yra informacinio pobþd¾io.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      BCC yra angliðkø þodþiø <B>Blind Carbon Copy</B> sutrumpinimas, reiðkiantis
-      slaptà kopijà. Laukas yra naudojamas nusiøsti kam nors laiðko kopijà taip, 
-      kad ið <B>Kam:</B> or <B>CC:</B> adresatø <I>neþinotø</I>, kad tokia kopija 
-      buvo nusiøsta.
+      BCC yra angli¹kù ¾od¾iù <B>Blind Carbon Copy</B> sutrumpinimas, rei¹kiantis
+      slapt± kopij±. Laukas yra naudojamas nusiùsti kam nors lai¹ko kopij± taip, 
+      kad i¹ <B>Kam:</B> or <B>CC:</B> adresatù <I>ne¾inotù</I>, kad tokia kopija 
+      buvo nusiùsta.
       </p>
    </description>
 </section>
@@ -68,8 +68,8 @@
    </title>
    <description>
       <p>
-      Trumpas apraðymas apie tai, kà raðote laiðke. Atminkite, kad tikslus laiðko 
-      temos gali padëti gavëjui ávertinti laiðkà.
+      Trumpas apra¹ymas apie tai, k± ra¹ote lai¹ke. Atminkite, kad tikslus lai¹ko 
+      temos gali padìti gavìjui çvertinti lai¹k±.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Ðis mygtu atidaro adresø knygà ir leidþia pasirinkti adresus ið jos.
-      Norëdami apriboti iðvedamus adresus, turite kà nors ávesti á paieðkos
-      laukà ir paspausti mygtukà "Ieðkoti". Adresø knygà uþ savo funkcionalumà
-      uþsitarnavo atskirà pagalbos sistemos skyriø. Apie jà daugiau informacijos 
+      ©is mygtu atidaro adresù knyg± ir leid¾ia pasirinkti adresus i¹ jos.
+      Norìdami apriboti i¹vedamus adresus, turite k± nors çvesti ç paie¹kos
+      lauk± ir paspausti mygtuk± "Ie¹koti". Adresù knyg± u¾ savo funkcionalum±
+      u¾sitarnavo atskir± pagalbos sistemos skyriù. Apie j± daugiau informacijos 
       rasite skyriuje "Adresai". 
       </p>
    </description>
 
 <section>
    <title>
-      Þinutës tekstas
+      ®inutìs tekstas
    </title>
    <description>
       <p>
-      Didelis tusèias laukas yra skirtas suvesti jûsø laiðko tekstui. Jei 
-      yra nustatytas koks nors paraðas, jis irgi ten pasirodys. 
+      Didelis tusèias laukas yra skirtas suvesti jþsù lai¹ko tekstui. Jei 
+      yra nustatytas koks nors para¹as, jis irgi ten pasirodys. 
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Èia jûs galite pridëti failà prie laiðko. Failas turëtø bûti kur nors 
-      jûsø kompiuteryje ar lokaliame tinkle. Browse mygtukas (jo pavadinimas
-      priklauso nuo jûsø naudojamos narðyklës) atidaro dialogo langà
-      leidþiantá surasti failà, kurá norite prikabinti. Taip pat jûs galite 
-      suvesti pilnà kelià iki failo prie mygtuko esanèiame lauke. Paspaudus 
-      mygtukà "Pridëti" failas turëtø pasirodyti sàraðe þemiau þinutës teksto.
+      Èia jþs galite pridìti fail± prie lai¹ko. Failas turìtù bþti kur nors 
+      jþsù kompiuteryje ar lokaliame tinkle. Browse mygtukas (jo pavadinimas
+      priklauso nuo jþsù naudojamos nar¹yklìs) atidaro dialogo lang±
+      leid¾iantç surasti fail±, kurç norite prikabinti. Taip pat jþs galite 
+      suvesti piln± keli± iki failo prie mygtuko esanèiame lauke. Paspaudus 
+      mygtuk± "Pridìti" failas turìtù pasirodyti s±ra¹e ¾emiau ¾inutìs teksto.
       </p>
       <p>
-      Prikabinus bent vienà failà turëtø atsirasti dar vienas mygtukas. Jis
-      leidþia iðtrinti vienà ar kelis prikabintus failus.
+      Prikabinus bent vien± fail± turìtù atsirasti dar vienas mygtukas. Jis
+      leid¾ia i¹trinti vien± ar kelis prikabintus failus.
       </p>
       <p>
-      Pats failø prikabinimo procesas gali uþtrukti priklausomai nuo prikabinamo
-      failo dydþio ir jûsø susijungimo greièio. Gali bûti, kad didesnio failo 
-      jums tiesiog nepavyks prikabinti arba serveris atsisakys priimti didesná 
-      laiðkà.
+      Pats failù prikabinimo procesas gali u¾trukti priklausomai nuo prikabinamo
+      failo dyd¾io ir jþsù susijungimo greièio. Gali bþti, kad didesnio failo 
+      jums tiesiog nepavyks prikabinti arba serveris atsisakys priimti didesnç 
+      lai¹k±.
       <p>
    </description>
 </section>
index 8152031705414dc3d6b3710d8d0734b3adb14292..3cd7c84a1e283f26ac0699eabc20c0f0b6cf5c55 100644 (file)
@@ -3,8 +3,8 @@
       Aplankai
    </title>   
    <summary>
-      Þinutes galima saugoti skirtinguose aplankuose. Tai gali bûti 
-      naudinga, kai gaunate daug paðto ir norite já kaip nors sutvarkyti.
+      ®inutes galima saugoti skirtinguose aplankuose. Tai gali bþti 
+      naudinga, kai gaunate daug pa¹to ir norite jç kaip nors sutvarkyti.
    </summary>
 </chapter>
 
    </title>
    <description>
       <p>
-      Dabar uþsiprenumeruoti aplankai yra iðvardinti sekcijoje kairëje. 
-      Ði sekcija gali bûti automatiðkai atnaujima priklausomai nuo to, 
-      kas yra nustatyta Nustatymø puslapyje. Sekcijos virðuje yra didelë
-      riebi antraðtë. Jei yra padaryti kokie nors pakeitimai aplankø 
-      saraðe, jis gali bûti atnaujintas naudojant þemiau esanèià nuorodà,
-      kuri vadinama "atnaujinti aplankø sàraðà".
+      Dabar u¾siprenumeruoti aplankai yra i¹vardinti sekcijoje kairìje. 
+      ©i sekcija gali bþti automati¹kai atnaujima priklausomai nuo to, 
+      kas yra nustatyta Nustatymù puslapyje. Sekcijos vir¹uje yra didelì
+      riebi antra¹tì. Jei yra padaryti kokie nors pakeitimai aplankù 
+      sara¹e, jis gali bþti atnaujintas naudojant ¾emiau esanèi± nuorod±,
+      kuri vadinama "atnaujinti aplankù s±ra¹±".
       </p>
       <p>
-      Pirmasis aplankas saugo atëjusias þinutes. Ðalia jo galite matyti 
-      skaièiø  skliaustuose "( )", kuris parodo kiek <I>neperskaitytø</I> 
-      þinuèiø turite. Ðis skaièius gali kisti priklausomai nuo þinuèiø
-      rodomø deðinëje, skaièiaus. Þemiau pagrindinio aplanko gali matytis 
-      kiti aplankai. Aplankø spalvos priklauso nuo pasirinktos temos 
-      nustatymø puslapuje.
+      Pirmasis aplankas saugo atìjusias ¾inutes. ©alia jo galite matyti 
+      skaièiù  skliaustuose "( )", kuris parodo kiek <I>neperskaitytù</I> 
+      ¾inuèiù turite. ©is skaièius gali kisti priklausomai nuo ¾inuèiù
+      rodomù de¹inìje, skaièiaus. ®emiau pagrindinio aplanko gali matytis 
+      kiti aplankai. Aplankù spalvos priklauso nuo pasirinktos temos 
+      nustatymù puslapuje.
       </p>
    </description>
 </section>   
 
 <section>
    <title>
-      Iðtrinti
+      I¹trinti
    </title>
    <description>
       <p>
-      Jûs galite iðtrinti bet koká aplankà ið sàraðo, esanèio kairëje nuo
-      mygtuko "Iðtrinti aplankà". Taèiau ðiame sàraðe bus oarodyti ne visi 
-      aplankai. Negalima iðtrinti specialiø aplankø, tokiø kaip jûsø 
-      iðsiøstø laiðkø aplankas ar ðiukðliadëþë (Trash) ir tikrai negalima 
-      iðtrinti pagrindinio aplanko INBOX.
+      Jþs galite i¹trinti bet kokç aplank± i¹ s±ra¹o, esanèio kairìje nuo
+      mygtuko "I¹trinti aplank±". Taèiau ¹iame s±ra¹e bus oarodyti ne visi 
+      aplankai. Negalima i¹trinti specialiù aplankù, tokiù kaip jþsù 
+      i¹siùstù lai¹kù aplankas ar ¹iuk¹liadì¾ì (Trash) ir tikrai negalima 
+      i¹trinti pagrindinio aplanko INBOX.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Aplankai sukuriami paprasèiausiai ávedus norimà aplanko pavadinimà á 
-      virð mygtuko esantá laukà ir paspaudus mygtukà "Sukurti aplankà". Taip 
-      pat galima sukurti aplankà, kuris egzistuotø kitame aplanke tereikia 
-      pasirinkti tà aplankà ið iððokanèio sàraðo.
+      Aplankai sukuriami paprasèiausiai çvedus norim± aplanko pavadinim± ç 
+      vir¹ mygtuko esantç lauk± ir paspaudus mygtuk± "Sukurti aplank±". Taip 
+      pat galima sukurti aplank±, kuris egzistuotù kitame aplanke tereikia 
+      pasirinkti t± aplank± i¹ i¹¹okanèio s±ra¹o.
       </p>
       <p>
-      Dalyje paðto serveriø yra dviejø tipø aplankai. Vieni saugo þinutes, 
-      kiti saugo kitus aplankus.  Jûs tada turëtumëte matyti opcijà 
-      "Let this folder contain subfolders."  Paþymëjus aplankas saugos kitus 
-      aplankus, bet ne þinutes. Kitais atvejais jûs galësite tik saugoti 
-      þinutes.
+      Dalyje pa¹to serveriù yra dviejù tipù aplankai. Vieni saugo ¾inutes, 
+      kiti saugo kitus aplankus.  Jþs tada turìtumìte matyti opcij± 
+      "Let this folder contain subfolders."  Pa¾ymìjus aplankas saugos kitus 
+      aplankus, bet ne ¾inutes. Kitais atvejais jþs galìsite tik saugoti 
+      ¾inutes.
       </p>
    </description>
 </section>
@@ -75,9 +75,9 @@
    </title>
    <description>
       <p>
-      Jûs galite pervadinti bet koká aplankà ið ðalia esanèio sàraðo. 
-      Taèiau sàraðe bus parodyti ne visi kairëje esantys aplankai. 
-      Iðsiøstø laiðkø, ðiukðliadëþës (trash), ir INBOX aplankø 
+      Jþs galite pervadinti bet kokç aplank± i¹ ¹alia esanèio s±ra¹o. 
+      Taèiau s±ra¹e bus parodyti ne visi kairìje esantys aplankai. 
+      I¹siùstù lai¹kù, ¹iuk¹liadì¾ìs (trash), ir INBOX aplankù 
       nepervardinsite.
       </p>
    </description>
 
 <section>
    <title>
-      Atðaukti prenumeratà ir uþsiprenumeruoti
+      At¹aukti prenumerat± ir u¾siprenumeruoti
    </title>
    <description>
       Terminai:<br>
-      <i>Uþsiprenumeruoti</i>: Uþregistruoja aplankà serveryje, kad jûs já matytumëte
-                               sàraðe kairëje.<br>
-      <i>Atðaukti prenumeratà</i>: Atvirðtinis veiksmas. Iðregistruoja aplankà paðto 
+      <i>U¾siprenumeruoti</i>: U¾registruoja aplank± serveryje, kad jþs jç matytumìte
+                               s±ra¹e kairìje.<br>
+      <i>At¹aukti prenumerat±</i>: Atvir¹tinis veiksmas. I¹registruoja aplank± pa¹to 
                                serveryje.<br>
       <br><p>
-      Manipuliuojant prenumerata galima pasirinkti kiek tik norite aplankø, paspaudus 
-      atitinkamà mygtukà aplankas persikels á kitoje pusëje esantá laukà. Aplankø 
-      sàraðas susitvarkys, kai jûs já atnaujinsite arba jis automatiðkai atsinaujins. 
-      Vëliau jûs galësite vël uþsiprenumeruoti aplankus arba atðaukti prenumeratà.
+      Manipuliuojant prenumerata galima pasirinkti kiek tik norite aplankù, paspaudus 
+      atitinkam± mygtuk± aplankas persikels ç kitoje pusìje esantç lauk±. Aplankù 
+      s±ra¹as susitvarkys, kai jþs jç atnaujinsite arba jis automati¹kai atsinaujins. 
+      Vìliau jþs galìsite vìl u¾siprenumeruoti aplankus arba at¹aukti prenumerat±.
       </p>
    </description>
 </section>
index ff20f4c5f4e190983aa625157e12d70cf719fe5e..5da27030eb723efbf699b856b8c59a9210b9f668 100644 (file)
@@ -1,55 +1,55 @@
 <chapter>
    <title>
-      Þinuèiø perþiûra
+      ®inuèiù per¾iþra
    </title>
    <summary>
-      Vardas gali atrodyti keistas, taèiau tai tëra þinuèiø esanèiø konkreèiame 
-      aplanke sàraðas
+      Vardas gali atrodyti keistas, taèiau tai tìra ¾inuèiù esanèiù konkreèiame 
+      aplanke s±ra¹as
    </summary>
 </chapter>
 
 <section>
    <title>
-      Þinuèiø perþiûros puslapis
+      ®inuèiù per¾iþros puslapis
    </title>
    <description>
       <p>
-      Kairëje pasirinkus koká nors aplankà, deðinëje atsiranda þinuèiø 
-      esanèiø tame aplanke sàraðas.  Þemiau meniu esanti eilutë pasako
-      kurias þinutes jûs skaitote ir kiek jø yra ið viso..
+      Kairìje pasirinkus kokç nors aplank±, de¹inìje atsiranda ¾inuèiù 
+      esanèiù tame aplanke s±ra¹as.  ®emiau meniu esanti eilutì pasako
+      kurias ¾inutes jþs skaitote ir kiek jù yra i¹ viso..
       </p>
       <p>
-      Pavyzdþiui: Þinuèiø perþiûra <B>20</B> iki <B>30</B> (45 viso).
+      Pavyzd¾iui: ®inuèiù per¾iþra <B>20</B> iki <B>30</B> (45 viso).
       </p>
       <p>
-      Atkreipkite dëmesá, kad bendras þinuèiø skaièius gali skirtis nuo
-      skaièiaus kairëje sekcijoje ðalia aplanko vardo, kuris rodo tik 
-      neperskaitytø þinuèiø skaièiø.
+      Atkreipkite dìmesç, kad bendras ¾inuèiù skaièius gali skirtis nuo
+      skaièiaus kairìje sekcijoje ¹alia aplanko vardo, kuris rodo tik 
+      neperskaitytù ¾inuèiù skaièiù.
       </p>
       <p>
-      Toliau eina juosta su trim mygtukais. Kairëje yra iðsiskleidþiantis meniu
-      su dabar uþprenumeruotais aplankais. Bet kokia paþymëta þinutë gali bûti
-      perkelta á pasirinktà aplankà paspaudus mygtukà "Perkelti". Vienu metu 
-      galima perkelti kelias þinutes. Toliau eina þinuèiø trynimo mygtukas.
-      Pakanka pasirinkti nereikalingas þinutes ir paspausti "Iðtrinti".
+      Toliau eina juosta su trim mygtukais. Kairìje yra i¹siskleid¾iantis meniu
+      su dabar u¾prenumeruotais aplankais. Bet kokia pa¾ymìta ¾inutì gali bþti
+      perkelta ç pasirinkt± aplank± paspaudus mygtuk± "Perkelti". Vienu metu 
+      galima perkelti kelias ¾inutes. Toliau eina ¾inuèiù trynimo mygtukas.
+      Pakanka pasirinkti nereikalingas ¾inutes ir paspausti "I¹trinti".
       </p>
       <p>
-      Toliau eina juosta, apraðanti atskirus laukus á kuriuos skirtomi laiðkai.
-      Ðiuos antraðtes suskirto þinuèiø sàraðà á atskiras dalis. "Nuo" pasako
-      laiðko siuntëjà arba su kieno vardu adresu atëjo laiðkas. "Data" parodo,
-      kada atëjo laiðkas. "Tema" pasako, kà siuntëjas norëjo pasakyti arba bent
-      jau tai kaip jis pavadino savo laiðkà. <b>Pastaba:</b> Tarp datos ir temos
-      stulpeliø yra maþas bevardis stulpelis. Jame gali bûti áraðyti "+", "!"
-      arba "A" simboliai.  "+" reiðkia, kad prie þinutës yra prikabintø failø.
-      "A" - kad jûs jau atsakëte á ðá laiðkà. "!" - kad laiðkas paþymëtas kaip 
+      Toliau eina juosta, apra¹anti atskirus laukus ç kuriuos skirtomi lai¹kai.
+      ©iuos antra¹tes suskirto ¾inuèiù s±ra¹± ç atskiras dalis. "Nuo" pasako
+      lai¹ko siuntìj± arba su kieno vardu adresu atìjo lai¹kas. "Data" parodo,
+      kada atìjo lai¹kas. "Tema" pasako, k± siuntìjas norìjo pasakyti arba bent
+      jau tai kaip jis pavadino savo lai¹k±. <b>Pastaba:</b> Tarp datos ir temos
+      stulpeliù yra ma¾as bevardis stulpelis. Jame gali bþti çra¹yti "+", "!"
+      arba "A" simboliai.  "+" rei¹kia, kad prie ¾inutìs yra prikabintù failù.
+      "A" - kad jþs jau atsakìte ç ¹ç lai¹k±. "!" - kad lai¹kas pa¾ymìtas kaip 
       skubus!  
       </p>
       <p>
-      Likusià puslapio dalá uþima þinuèiø sàraðas. Neperskaitytos þinutës yra
-      þymimos <B>riebiu</B> ðriftu, tuo tarpu perskaitytos - paprastu. Kiekvienos
-      þinutës kairëje yra jos pasirinkimo laukas. Galima pasirinkti vienà ar kelias
-      þinutes ir atlikti su jomis aukðèiau apraðytas manipuliacijas (trinti ar 
-      perkelti á kità aplankà).
+      Likusi± puslapio dalç u¾ima ¾inuèiù s±ra¹as. Neperskaitytos ¾inutìs yra
+      ¾ymimos <B>riebiu</B> ¹riftu, tuo tarpu perskaitytos - paprastu. Kiekvienos
+      ¾inutìs kairìje yra jos pasirinkimo laukas. Galima pasirinkti vien± ar kelias
+      ¾inutes ir atlikti su jomis auk¹èiau apra¹ytas manipuliacijas (trinti ar 
+      perkelti ç kit± aplank±).
       </p>
    </description>
 </section>
index edfc88e04cfad710eba7c8284afa353b9af1b864..91d7f7df762c564ab8490e470de672631ac39d38 100644 (file)
@@ -3,50 +3,50 @@
       Nustatymai
    </title>
    <summary>
-      Jûs galite pakeisti bendrà SquirrelMail iðvaizdà ir dalá darbo parametrø
-      naudodami nustatymø meniu opcijas.
+      Jþs galite pakeisti bendr± SquirrelMail i¹vaizd± ir dalç darbo parametrù
+      naudodami nustatymù meniu opcijas.
    </summary>
    <description>
       <p>
-      Vienas ið SquirrelMail privalumø yra vartotojo galimybës priderinti interfeisà 
-      savo poreikiams. Priklausomai nuo konfiguracijos jûs galite turëti galimybæ 
-      nusistatyti sau patinkanèià puslapiø temà, kalbà, aplankø kontrolës ir kitas 
-      opcijas. Ir keisdami savo nustatymus jûs nepaveikiate kitø tos paèios sistemos 
-      vartotojø. Yra penkios standartinës nustatymø dalys: Asmeninë informacija, 
-      Þinuèiø þymëjimas, Rûðiavimo tvarka, Grafiniai nustatymai ir Aplankø nustatymai.
+      Vienas i¹ SquirrelMail privalumù yra vartotojo galimybìs priderinti interfeis± 
+      savo poreikiams. Priklausomai nuo konfiguracijos jþs galite turìti galimybê 
+      nusistatyti sau patinkanèi± puslapiù tem±, kalb±, aplankù kontrolìs ir kitas 
+      opcijas. Ir keisdami savo nustatymus jþs nepaveikiate kitù tos paèios sistemos 
+      vartotojù. Yra penkios standartinìs nustatymù dalys: Asmeninì informacija, 
+      ®inuèiù ¾ymìjimas, Rþ¹iavimo tvarka, Grafiniai nustatymai ir Aplankù nustatymai.
       </p>
    </description>
 </chapter>
 
 <section>
    <title>
-      Asmeninë informacija
+      Asmeninì informacija
    </title>
    <description>
       <b>Pilnas vardas</b><br>
-      Jûs èia turëtumte áraðyti savo pilnà vardà. Pavyzdþiui, "Petras Petraitis".  
-      Kai kiti þmonës gaus ið jûsø laiðkà, jie matys tai, kas bus ávesta ðiame lauke.
-      Jei nieko nebus ávesta, gavëjai matys tik jûsø paðto adresà, pvz. 
+      Jþs èia turìtumte çra¹yti savo piln± vard±. Pavyzd¾iui, "Petras Petraitis".  
+      Kai kiti ¾monìs gaus i¹ jþsù lai¹k±, jie matys tai, kas bus çvesta ¹iame lauke.
+      Jei nieko nebus çvesta, gavìjai matys tik jþsù pa¹to adres±, pvz. 
       petrasp@pastas.lt.
       <br><br>
       
-      <b>E-paðto adresas</b><br>
-      <i>Nëra privalomas</i> - Jei adresas skiriasi nuo to, kuris priskiriamas 
-      automatiðkai. Jûs galite èia já ávesti.
+      <b>E-pa¹to adresas</b><br>
+      <i>Nìra privalomas</i> - Jei adresas skiriasi nuo to, kuris priskiriamas 
+      automati¹kai. Jþs galite èia jç çvesti.
       <br><br>
       
-      <b>Adresas, kuriuo reikia siøsti atsakymus</b><br>
-      <i>Nëra privalomas</i> - Tai yra adresas, kuriuo nukeliaus laiskai, kai 
-      gavëjai bandys atsakyti á jûsø laiðkus. Jûs turëtumete kà nors ávesti tik
-      tuo atveju, jei adresas kaip nors skirasi. Kartais tai gali bûti naudinga, 
-      jei jûs norite, kad atsakymai atsidurtø jûsø Yahoo paðte, o ne standartinëje 
-      paðto deþutëje.
+      <b>Adresas, kuriuo reikia siùsti atsakymus</b><br>
+      <i>Nìra privalomas</i> - Tai yra adresas, kuriuo nukeliaus laiskai, kai 
+      gavìjai bandys atsakyti ç jþsù lai¹kus. Jþs turìtumete k± nors çvesti tik
+      tuo atveju, jei adresas kaip nors skirasi. Kartais tai gali bþti naudinga, 
+      jei jþs norite, kad atsakymai atsidurtù jþsù Yahoo pa¹te, o ne standartinìje 
+      pa¹to de¾utìje.
       <br><br>
       
-      <b>Paraðas</b><br>
-      <i>Nëra privalomas</i> - Paraðai yra dedami kiekvieno iðeinanèio laiðko 
-      apaèioje. Jei norite naudoti paraðà, jûs turite uþdëti varnikæ kairëje nuo 
-      teksto "Ar naudosite paraðà?" ir ávesti tekstà á þemiau esantá laukà.
+      <b>Para¹as</b><br>
+      <i>Nìra privalomas</i> - Para¹ai yra dedami kiekvieno i¹einanèio lai¹ko 
+      apaèioje. Jei norite naudoti para¹±, jþs turite u¾dìti varnikê kairìje nuo 
+      teksto "Ar naudosite para¹±?" ir çvesti tekst± ç ¾emiau esantç lauk±.
       <br><br>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <b>Tema</b><br>
-      SquirrelMail leidþia nustatyti skirtingus puslapiø atvaizdavimo spalvinius 
-      variantus. Jûs galite pasirinkti sau patinkaèias spalvas.
+      SquirrelMail leid¾ia nustatyti skirtingus puslapiù atvaizdavimo spalvinius 
+      variantus. Jþs galite pasirinkti sau patinkaèias spalvas.
       <br><br>
 
       <b>Kalba</b><br>
-      Jei anglø nëra jûsø gimtoji kalba arba jei jûs geriau mokate kità uþsienio 
-      kalbà, jûs galite pasirinkti vienà ið sàraðe pateikiamø kalbø ir visas (arba
-      beveik visas) Squirrelmail bus rodomas bûtent ta kalba. Taèiau aplankø vardai
-      ir atëjusios þinutës nebus iðverstos.
+      Jei anglù nìra jþsù gimtoji kalba arba jei jþs geriau mokate kit± u¾sienio 
+      kalb±, jþs galite pasirinkti vien± i¹ s±ra¹e pateikiamù kalbù ir visas (arba
+      beveik visas) Squirrelmail bus rodomas bþtent ta kalba. Taèiau aplankù vardai
+      ir atìjusios ¾inutìs nebus i¹verstos.
       <br><br>
 
-      <b>Naudoti Javascript ar HTML adresø knygà?</b><br>
-      Vienas ið mûsø tikslø buvo sukurti Squirrelmail taip, kad jame nebûtø jokio
-      Javascript. Taèiau dalis mûsø programuotojø paraðë neblogà adresø paieðkos
-      priedà, kuris naudojà Javascript. Vietoj to, kad já iðmesti, mes leidþiame 
-      jums pasirinkti koká adresø knygutës variantà naudoti. HTML variantas turetø 
-      tikrai veikti jûsø narðyklëje, taèiau daþniausiai Javascript adresø knyga irgi
+      <b>Naudoti Javascript ar HTML adresù knyg±?</b><br>
+      Vienas i¹ mþsù tikslù buvo sukurti Squirrelmail taip, kad jame nebþtù jokio
+      Javascript. Taèiau dalis mþsù programuotojù para¹ì neblog± adresù paie¹kos
+      pried±, kuris naudoj± Javascript. Vietoj to, kad jç i¹mesti, mes leid¾iame 
+      jums pasirinkti kokç adresù knygutìs variant± naudoti. HTML variantas turetù 
+      tikrai veikti jþsù nar¹yklìje, taèiau da¾niausiai Javascript adresù knyga irgi
       veiks.
       <br><br>
       
-      <b>Vienu metu rodomø þinuèiø skaièius</b><br>
-      Kokia dalis aplanke esanèiø þinuèiø bus rodoma vienu metu. Jei aplanke esanèiø
-      þinuèiø skaièius virðys èia esantá, jûs matysite tik pasirinktà þinuèiø skaièiø
-      ir nuorodas á ankstesná bei kità puslapá, kuriuose bus kita þinuèiø dalis.
+      <b>Vienu metu rodomù ¾inuèiù skaièius</b><br>
+      Kokia dalis aplanke esanèiù ¾inuèiù bus rodoma vienu metu. Jei aplanke esanèiù
+      ¾inuèiù skaièius vir¹ys èia esantç, jþs matysite tik pasirinkt± ¾inuèiù skaièiù
+      ir nuorodas ç ankstesnç bei kit± puslapç, kuriuose bus kita ¾inuèiù dalis.
       <br><br>
       
-      <b>Simboliø skaièius, iki kurio apriboti atëjusias þinutes</b><br>
-      Nustatoma kiek simboliø gali turëti viena atëjusio laiðko eilutë prieð 
-      programai jà priverstinai perkeliant á kità eilutæ. Tai neleidþia þinutems
-      perpildyti ekranà. 86 simboliai turëtø bûti pats tas. Taèiau jûs vis tiek 
+      <b>Simboliù skaièius, iki kurio apriboti atìjusias ¾inutes</b><br>
+      Nustatoma kiek simboliù gali turìti viena atìjusio lai¹ko eilutì prie¹ 
+      programai j± priverstinai perkeliant ç kit± eilutê. Tai neleid¾ia ¾inutems
+      perpildyti ekran±. 86 simboliai turìtù bþti pats tas. Taèiau jþs vis tiek 
       galite tai pakeisti.
       <br><br>
       
       <b>Redaktoriaus lango dydis</b><br>
-      Kokio ploèio bus jûsø þinuèiø kûrimo langas? Tai yra simboliø skaièius, kurá 
-      jums pavyks áraðyti raðant þinutæ prieð programai permetant jus á kita eilutæ.
+      Kokio ploèio bus jþsù ¾inuèiù kþrimo langas? Tai yra simboliù skaièius, kurç 
+      jums pavyks çra¹yti ra¹ant ¾inutê prie¹ programai permetant jus ç kita eilutê.
       <br><br>
       
-      <b>Aplankø sàraðo plotis</b><br>
-      Èia jûs nustatote koks bus kairiosios sekcijos su aplankø sàraðu plotis. Esant 
-      ilgiems aplankø pavadinimams arba dideliems ðriftams, platesnë sekcija atrodo
-      geriau. Taèiau kitais atvejais, siauresnë sekcija padeda sutaupyti vietà 
+      <b>Aplankù s±ra¹o plotis</b><br>
+      Èia jþs nustatote koks bus kairiosios sekcijos su aplankù s±ra¹u plotis. Esant 
+      ilgiems aplankù pavadinimams arba dideliems ¹riftams, platesnì sekcija atrodo
+      geriau. Taèiau kitais atvejais, siauresnì sekcija padeda sutaupyti viet± 
       kompiuterio ekrane.
       <br><br>
       
-      <b>Automatiðkai atnaujinti aplankø sàraðà</b><br>
-      SquirrelMail gali atomatiðkai atnaujinti kairëje esanèiø aplankø sàraðà. Tai 
-      kartu atnaujintø neperskaitytø þinuèiø skaièiø. Ðitaip jûs galite patikrinti, 
-      kiek dar liko neperskaitytø þinuèiø nespragsëdami kas kart ant aplanko vardo.
+      <b>Automati¹kai atnaujinti aplankù s±ra¹±</b><br>
+      SquirrelMail gali atomati¹kai atnaujinti kairìje esanèiù aplankù s±ra¹±. Tai 
+      kartu atnaujintù neperskaitytù ¾inuèiù skaièiù. ©itaip jþs galite patikrinti, 
+      kiek dar liko neperskaitytù ¾inuèiù nespragsìdami kas kart ant aplanko vardo.
       <br><br>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Þinuèiø þymëjimas
+      ®inuèiù ¾ymìjimas
    </title>
    <description>
-      Ði idëja pasirodë, nes kai jûs esate uþsisakæ kelis skirtingus þinuèiø 
-      siuntinejimo saraðus, bûna sunku atskirti ið kur atëjo þinutë. Ði opcija
-      leidþia priskirti kiekvienam þinuèiø siuntinëjimo sàraðui atskirà spalvà
+      ©i idìja pasirodì, nes kai jþs esate u¾sisakê kelis skirtingus ¾inuèiù 
+      siuntinejimo sara¹us, bþna sunku atskirti i¹ kur atìjo ¾inutì. ©i opcija
+      leid¾ia priskirti kiekvienam ¾inuèiù siuntinìjimo s±ra¹ui atskir± spalv±
       ir taip juos skirti.
       <br><br>
 
-      Pakanka pasirinkti [Nauja] tam, kad sukurti naujà þymëjimo taisyklæ, arba su 
-      nuoroda [Taisyti] pataisyti jau sukurtà þymëjimo taisyklæ.<br><br>
+      Pakanka pasirinkti [Nauja] tam, kad sukurti nauj± ¾ymìjimo taisyklê, arba su 
+      nuoroda [Taisyti] pataisyti jau sukurt± ¾ymìjimo taisyklê.<br><br>
       
       <b>Priskirtas vardas</b><br>
-      Tai yra pavadinimas nusakantis ateinantá paðtà. Pavyzdþiui, jei jûs kaip nors 
-      skiriate þinutes ateinanèias ið mamos, jûs galite priskirti vardà "Nuo mamos".
+      Tai yra pavadinimas nusakantis ateinantç pa¹t±. Pavyzd¾iui, jei jþs kaip nors 
+      skiriate ¾inutes ateinanèias i¹ mamos, jþs galite priskirti vard± "Nuo mamos".
       <br><br>
       
       <b>Spalva</b><br>
-      Tai yra spalva, kuria bus paþymëtos visos atitinkanèios þemiau nurodytà sàlygà 
-      þinutës. Galima pasirinkti vienà ið nustatytø spalvø arba ávesti spalvos HEX 
-      kodà (pvz. a6b492). Ávedus nuosavà spalvà, jûs kartu turite uþþymëti ir 
-      persijungiantá mygtukà.
+      Tai yra spalva, kuria bus pa¾ymìtos visos atitinkanèios ¾emiau nurodyt± s±lyg± 
+      ¾inutìs. Galima pasirinkti vien± i¹ nustatytù spalvù arba çvesti spalvos HEX 
+      kod± (pvz. a6b492). Çvedus nuosav± spalv±, jþs kartu turite u¾¾ymìti ir 
+      persijungiantç mygtuk±.
       <br><br>
       
       <b>Atitikmuo</b><br>
-      Èia jûs ávedate sàlygà, kurià turi atitikti iðskiriamos þinutës. Iððokanèiame 
-      menu jûs pasirenkate, kuri laiðko dalis (kam skirta, nuo ko, tema...) turi 
-      atitikti ðalia esanèiame laukelyje ávestà sàlygà, (mama@pastas.lt). 
+      Èia jþs çvedate s±lyg±, kuri± turi atitikti i¹skiriamos ¾inutìs. I¹¹okanèiame 
+      menu jþs pasirenkate, kuri lai¹ko dalis (kam skirta, nuo ko, tema...) turi 
+      atitikti ¹alia esanèiame laukelyje çvest± s±lyg±, (mama@pastas.lt). 
       <br><br>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Aplankø nustatymai
+      Aplankù nustatymai
    </title>
    <description>
       <b>Kelias iki aplanko</b><br>
-      Dalyje sistemø jûs èia nieko nematysite. Ir tada jûs galite paprasèiausiai nekreipti
-      á tai, kas toliau apie tai raðoma. Taèiau kitose sistemose tai yra labai svarbus 
-      nustatymas. Jis nusako kurioje vietoje yra saugomi visi jûsø paðto aplankà. Jei jû
-      neásivaizduojate kà visa tai reiðkia, palikite viskà taip, kaip yra.
+      Dalyje sistemù jþs èia nieko nematysite. Ir tada jþs galite paprasèiausiai nekreipti
+      ç tai, kas toliau apie tai ra¹oma. Taèiau kitose sistemose tai yra labai svarbus 
+      nustatymas. Jis nusako kurioje vietoje yra saugomi visi jþsù pa¹to aplank±. Jei jþ
+      neçsivaizduojate k± visa tai rei¹kia, palikite visk± taip, kaip yra.
       <br><br>
 
-      <b>Ðiukðliø aplankas</b><br>
-      Èia jûs pasirenkate, kur atsidurs visos þinutës, kurias jûs iðtrinsite. Jei nenorite 
-      saugoti trinamø þinuèiø - nustatykite punktà "Nenaudoti ðiukðliø aplanko".
+      <b>©iuk¹liù aplankas</b><br>
+      Èia jþs pasirenkate, kur atsidurs visos ¾inutìs, kurias jþs i¹trinsite. Jei nenorite 
+      saugoti trinamù ¾inuèiù - nustatykite punkt± "Nenaudoti ¹iuk¹liù aplanko".
       <br><br>
       
-      <b>Iðsiøstø laiðkø aplankas</b><br>
-      Èia jûs pasirenkate aplankà, kuriame bus iðsaugomos jûsø siunèiamø þinuèiø kopijos. 
-      Jei nenorite saugoti siunèiamø þinuèiø - pasirinkite punktà "Nenaudoti Iðsiøstø 
-      laiðkø aplanko".
+      <b>I¹siùstù lai¹kù aplankas</b><br>
+      Èia jþs pasirenkate aplank±, kuriame bus i¹saugomos jþsù siunèiamù ¾inuèiù kopijos. 
+      Jei nenorite saugoti siunèiamù ¾inuèiù - pasirinkite punkt± "Nenaudoti I¹siùstù 
+      lai¹kù aplanko".
       <br><br>
       
-      <b>Perspëjimai apie naujas þinutes</b><br>
-      Ði opcija leidþia pasirinkti kokio tipo informacijà apie neperskaitytas þinutes
-      jûs norite matyti. "Jokiø perspëjimø" atveju jûs nematysite jokios informacijos 
-      apie tai, kad kaþko dar neperskaitëte. "Tik INBOX" opcija rodys neperskaitytø 
-      þinuèiø skaièiø tik pagrindiniame aplanke. "Visuose aplankuose" opcija suskaièiuos
-      visus aplankus, taèiau tai gali smarkiai sulëtinti aplankø sàraðo atsiuntimà.
+      <b>Perspìjimai apie naujas ¾inutes</b><br>
+      ©i opcija leid¾ia pasirinkti kokio tipo informacij± apie neperskaitytas ¾inutes
+      jþs norite matyti. "Jokiù perspìjimù" atveju jþs nematysite jokios informacijos 
+      apie tai, kad ka¾ko dar neperskaitìte. "Tik INBOX" opcija rodys neperskaitytù 
+      ¾inuèiù skaièiù tik pagrindiniame aplanke. "Visuose aplankuose" opcija suskaièiuos
+      visus aplankus, taèiau tai gali smarkiai sulìtinti aplankù s±ra¹o atsiuntim±.
       <br><br>
       
-      <b>Perspëjimø apie naujas þinutes tipas</b><br>
-      Èia jûs pasirenkate, kokius skaièius norite matyti ðalia aplanko vardo. "Tik 
-      naujos þinutës" rodys vien neperskaitytø þinuèiø skaièiø. "Naujos þinutës ir 
-      bendras skaièius" be to rodys ir tai kiek iðviso aplanke yra þinuèiø.
+      <b>Perspìjimù apie naujas ¾inutes tipas</b><br>
+      Èia jþs pasirenkate, kokius skaièius norite matyti ¹alia aplanko vardo. "Tik 
+      naujos ¾inutìs" rodys vien neperskaitytù ¾inuèiù skaièiù. "Naujos ¾inutìs ir 
+      bendras skaièius" be to rodys ir tai kiek i¹viso aplanke yra ¾inuèiù.
       <br><br>
 
-      <b>Iðsiskleidþiantys aplankai</b><br>
-      "Aktyvuoti iðsiskleidþianèius aplankus" punktas ájungia specialø Squirrelmail
-      reþimà, kuris leidþia paslëpti dalá aplankø taip tarsi jie bûtø átraukti á 
-      aukðèiau esantá aplankà.
+      <b>I¹siskleid¾iantys aplankai</b><br>
+      "Aktyvuoti i¹siskleid¾ianèius aplankus" punktas çjungia specialù Squirrelmail
+      re¾im±, kuris leid¾ia paslìpti dalç aplankù taip tarsi jie bþtù çtraukti ç 
+      auk¹èiau esantç aplank±.
       <br><br>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Rûðiavimo tvarka
+      Rþ¹iavimo tvarka
    </title>
    <description>
-      Ði nustatymø dalis leidþia jums valdyti kokius laiðko punktus norite matyti
-      pagrindiniame þinuèiø lange. Ir kokia tvarka tie laukai turi bûti iðdëstyti.
+      ©i nustatymù dalis leid¾ia jums valdyti kokius lai¹ko punktus norite matyti
+      pagrindiniame ¾inuèiù lange. Ir kokia tvarka tie laukai turi bþti i¹dìstyti.
       <br><br>
 
-      Jûs galite atsisakyti dalies laukø rodymo, arba pasakyti kad tam tikri laukai 
-      bûtø rodomi sàraðe kairiau ar deðiniau.
+      Jþs galite atsisakyti dalies laukù rodymo, arba pasakyti kad tam tikri laukai 
+      bþtù rodomi s±ra¹e kairiau ar de¹iniau.
       <br><br>
    </description>
 </section>
index 3ade0952cdc0a998586600aeb629dcb213a01c60..e16c97f8b40d833eabb6faea59c73d18db5c72b8 100644 (file)
@@ -1,26 +1,26 @@
 <chapter>
    <title>
-      Paðto þinuèiø skaitymas
+      Pa¹to ¾inuèiù skaitymas
    </title>
    <summary>
-      Gebëjimas skaityti paðto þinutes yra privaloma kiekvienos paðto
-      programos savybë. Squirrelmail turi kelias paprastas galimybes.
-      Ðioje pagalbos sistemos dalyje jûs galite rasti, kà tokio ir kaip 
+      Gebìjimas skaityti pa¹to ¾inutes yra privaloma kiekvienos pa¹to
+      programos savybì. Squirrelmail turi kelias paprastas galimybes.
+      ©ioje pagalbos sistemos dalyje jþs galite rasti, k± tokio ir kaip 
                galima padaryti.
    </summary>
    <description>
       <p>
-       Þinutës turinys yra parodomas spragtelëjus ant jos antraðtës. Paðto
-       ir interneto adresai paprastai atrodo kaip nuorodos ir spragtelëjæ 
-       ant jø jûs galite pradëti raðyti laiðkà arba nukeliauti á koká nors
-       puslapá. Be to susijusios þinutës paprastai yra skiriamos spalviniais
-       kodais. Atsakymo á þinutæ standartas yra paþymëti anktesnës þinutës
-       tekstus su ">" simboliu. Sàuirrelmail atpaþásta ðá simbolá ir 
-       nuspalvina visa kita tos eilutes tekstà kita spalva. Visa tai veikia 
-       dviem lygiais (antra ir aukðtesnë þinutë turës tà paèià spalvà). Be to
-       pasirodo dar viena meniu juosta, kuri leidþia iðtrinti þinutæ arba
-       gráþti á þinuèiø sàraðà. Taip pat pateikiamos judëjimo tarp þinuèiø 
-       nuorodos bei galimybës atsakyti á þinutes arba jas persiøsti treèiam
+       ®inutìs turinys yra parodomas spragtelìjus ant jos antra¹tìs. Pa¹to
+       ir interneto adresai paprastai atrodo kaip nuorodos ir spragtelìjê 
+       ant jù jþs galite pradìti ra¹yti lai¹k± arba nukeliauti ç kokç nors
+       puslapç. Be to susijusios ¾inutìs paprastai yra skiriamos spalviniais
+       kodais. Atsakymo ç ¾inutê standartas yra pa¾ymìti anktesnìs ¾inutìs
+       tekstus su ">" simboliu. S±uirrelmail atpa¾çsta ¹ç simbolç ir 
+       nuspalvina visa kita tos eilutes tekst± kita spalva. Visa tai veikia 
+       dviem lygiais (antra ir auk¹tesnì ¾inutì turìs t± paèi± spalv±). Be to
+       pasirodo dar viena meniu juosta, kuri leid¾ia i¹trinti ¾inutê arba
+       grç¾ti ç ¾inuèiù s±ra¹±. Taip pat pateikiamos judìjimo tarp ¾inuèiù 
+       nuorodos bei galimybìs atsakyti ç ¾inutes arba jas persiùsti treèiam
        asmeniui.
       </p>
    </description>
 
 <section>
    <title>
-      Þinuèiø sàraðas
+      ®inuèiù s±ra¹as
    </title>
    <description>
       <p>
-      Paspaudæ èia jûs gráðite á þinuèiø sàraðà.
+      Paspaudê èia jþs grç¹ite ç ¾inuèiù s±ra¹±.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Iðtrinti
+      I¹trinti
    </title>
    <description>
       <p>
-      Nuoroda leidþia iðtrinti tà þinutæ, kurià ðiuo metu skaitote. Bus
-       iðtrinta ne tik þinutë bet ir visi prie jos prikabinti failai. Todël
-       jei nenorite prarasti tø dokumentø - nepamirðkite jø parsisiøsti
-       arba netrinkite svarbiø þinuèiø.
+      Nuoroda leid¾ia i¹trinti t± ¾inutê, kuri± ¹iuo metu skaitote. Bus
+       i¹trinta ne tik ¾inutì bet ir visi prie jos prikabinti failai. Todìl
+       jei nenorite prarasti tù dokumentù - nepamir¹kite jù parsisiùsti
+       arba netrinkite svarbiù ¾inuèiù.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Judëjimas
+      Judìjimas
    </title>
    <description>
       <p>
-      Juostos viduryje yra judëjimo mygtukai. Nuoroda "Ankstesnis" parodys jums
-       þinutæ, atëjusià anksèiau. Nuoroda veiks tik tuo atveju, jei atitinkama 
-       þinutë egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
+      Juostos viduryje yra judìjimo mygtukai. Nuoroda "Ankstesnis" parodys jums
+       ¾inutê, atìjusi± anksèiau. Nuoroda veiks tik tuo atveju, jei atitinkama 
+       ¾inutì egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-       Nuoroda "Kitas" naujesnæ þinutæ (laiðkà). Nuoroda veiks tik tuo atveju, 
-       jei atitinkama  þinutë egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
+       Nuoroda "Kitas" naujesnê ¾inutê (lai¹k±). Nuoroda veiks tik tuo atveju, 
+       jei atitinkama  ¾inutì egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Persiøsti
+      Persiùsti
    </title>
    <description>
       <p>
-      Nuoroda Persiøsti atidarys þinutës raðymo langà kuriame bus iðvestas 
-       laiðko turinys atskirtas þyme "--Originali þinutë--".  Fwd: bus áterptas
-       naujojo laiðko temoje prieðais senojo laiðko temos pavadinimà. Visos kitos 
-       atsiverusio puslapio opcijos atitiks standartiná þinuèiø raðymo puslapá 
-       apie kurá yra paraðytas atskiras pagalbos sistemos puslapis.
+      Nuoroda Persiùsti atidarys ¾inutìs ra¹ymo lang± kuriame bus i¹vestas 
+       lai¹ko turinys atskirtas ¾yme "--Originali ¾inutì--".  Fwd: bus çterptas
+       naujojo lai¹ko temoje prie¹ais senojo lai¹ko temos pavadinim±. Visos kitos 
+       atsiverusio puslapio opcijos atitiks standartinç ¾inuèiù ra¹ymo puslapç 
+       apie kurç yra para¹ytas atskiras pagalbos sistemos puslapis.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Paspaudæ ant ðios nuorodos jûs galite paraðyti naujà þinutæ þmogui,
-               kuris atsiuntë jums laiðkà. "Re:" uþraðas yra automatiðkai pridedamas
-               prie ankstesnës þinutës pavadinimo. Senoji þinutë yra cituojama naujoje
-               po ">" simboliø. Atsakydami jûs galite raðyti tekstà bet kurioje þinutës
-               lango dalyje bei prikabinti papildomus priedus prie laiðko.
+      Paspaudê ant ¹ios nuorodos jþs galite para¹yti nauj± ¾inutê ¾mogui,
+               kuris atsiuntì jums lai¹k±. "Re:" u¾ra¹as yra automati¹kai pridedamas
+               prie ankstesnìs ¾inutìs pavadinimo. Senoji ¾inutì yra cituojama naujoje
+               po ">" simboliù. Atsakydami jþs galite ra¹yti tekst± bet kurioje ¾inutìs
+               lango dalyje bei prikabinti papildomus priedus prie lai¹ko.
                </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Visas taip pat kaip ir paprasto "Atsakyti" atveju, tik laiðkà gaus visi
-               kuriø adresai yra laiðko antraðtëse.
+      Visas taip pat kaip ir paprasto "Atsakyti" atveju, tik lai¹k± gaus visi
+               kuriù adresai yra lai¹ko antra¹tìse.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-       Perþiûrëti visas antraðtes
+       Per¾iþrìti visas antra¹tes
    </title>
    <description>
       <p>
-       Nuoroda parodys pilnas laiðko antraðtes. Ten paprastai bûna nurodyta,
-       per kur ëjo laiðkas ir tam tikra tarnybinë laiðko informacija.
+       Nuoroda parodys pilnas lai¹ko antra¹tes. Ten paprastai bþna nurodyta,
+       per kur ìjo lai¹kas ir tam tikra tarnybinì lai¹ko informacija.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Parsisiøsti kaip failà
+      Parsisiùsti kaip fail±
    </title>
    <description>
       <p>
-      Ði nuoroda leidþia iðsaugoti laiðkà kaip paprasta tekstiná dokumentà
-       tame kompiuteryje su kuriuo jûs dirbate. Kartu bus iðsaugota ir trumpa
-       laiðko antraðtë.
+      ©i nuoroda leid¾ia i¹saugoti lai¹k± kaip paprasta tekstinç dokument±
+       tame kompiuteryje su kuriuo jþs dirbate. Kartu bus i¹saugota ir trumpa
+       lai¹ko antra¹tì.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-       Bet kokie su laiðku atëjæ priedai parodomi þemiau þinutës teksto. Kartu yra
-       nusakomas priedo tipas ir duodama nuoroda, kuri leidþia parsisiøsti prikabintà
-       failà arba já perþiûrëti.
+       Bet kokie su lai¹ku atìjê priedai parodomi ¾emiau ¾inutìs teksto. Kartu yra
+       nusakomas priedo tipas ir duodama nuoroda, kuri leid¾ia parsisiùsti prikabint±
+       fail± arba jç per¾iþrìti.
       </p>
    </description>
 </section>
index ce215804b3ddf778b310eb86135c5b4f4e33baa9..cacf94cf586683c60e0506afaf48a4df2f37d656 100644 (file)
@@ -1,15 +1,15 @@
 <chapter>
    <title>
-      Paieðka
+      Paie¹ka
    </title>
    <summary>
-      Ieðko aplanke pagal pasirinktus kriterijus.
+      Ie¹ko aplanke pagal pasirinktus kriterijus.
    </summary>
    <description>
       <p>
-      Naudodami ðá áranká jûs galite vykdyti ávairiausià paieðkà po jûsø
-               turimas þinutes. Galima pasirinkti ávairius paieðkos kriterijus ir
-               vietà, kur bus vykdoma paieðka.
+      Naudodami ¹ç çrankç jþs galite vykdyti çvairiausi± paie¹k± po jþsù
+               turimas ¾inutes. Galima pasirinkti çvairius paie¹kos kriterijus ir
+               viet±, kur bus vykdoma paie¹ka.
                </p>
    </description>
 </chapter>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Jûs paprasèiausiai pasirenkate aplankà, kuriame norite vykdyti paieðkà,
-               nurodote, ko ieðkoti ir pasirenkate tà þinutës dalá, kuriuoje norite 
-               vykdyti paieðkà. Paieðka turëtø iðvesti surastø þinuèiø sàraðà, kurá
-               jûs galësite perþiûrëti taip pat, kaip jûs parþiûrite bet kuri savo 
-               paðto dëþës aplankà.
+      Jþs paprasèiausiai pasirenkate aplank±, kuriame norite vykdyti paie¹k±,
+               nurodote, ko ie¹koti ir pasirenkate t± ¾inutìs dalç, kuriuoje norite 
+               vykdyti paie¹k±. Paie¹ka turìtù i¹vesti surastù ¾inuèiù s±ra¹±, kurç
+               jþs galìsite per¾iþrìti taip pat, kaip jþs par¾iþrite bet kuri savo 
+               pa¹to dì¾ìs aplank±.
                </p>
       <p>
-      Atkreipkite dëmesá, kad jei jûs esate kokiame nors paðto dëþës aplanke
-               ir persijungiate á paieðkos langà, bûtent tas aplankas, kuriame jû
-               buvote yra laikomas aktyviu ir bûtent jis ið pradþiu pasirenkamas kaip
-               vieta, kuriuoje reikia vykdyti paieðkà.
+      Atkreipkite dìmesç, kad jei jþs esate kokiame nors pa¹to dì¾ìs aplanke
+               ir persijungiate ç paie¹kos lang±, bþtent tas aplankas, kuriame jþ
+               buvote yra laikomas aktyviu ir bþtent jis i¹ prad¾iu pasirenkamas kaip
+               vieta, kuriuoje reikia vykdyti paie¹k±.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Kaip ieðkoti
+      Kaip ie¹koti
    </title>
    <description>
       <p>
-      Kairëje pusëje nuo ávedimo lauko esantis iððokantis sàraðas leidþia
-      pasirinkti, kur jûs vykdysite paieðkà. Galima vykdyti paieðkà
-      þinuèiø tekste, visose þinutëse, jø temose, nuo ko atëjo þinutës, 
-      kokiu adresu jos buvo siøstos, kam buvo nusiustos kopijos.
+      Kairìje pusìje nuo çvedimo lauko esantis i¹¹okantis s±ra¹as leid¾ia
+      pasirinkti, kur jþs vykdysite paie¹k±. Galima vykdyti paie¹k±
+      ¾inuèiù tekste, visose ¾inutìse, jù temose, nuo ko atìjo ¾inutìs, 
+      kokiu adresu jos buvo siùstos, kam buvo nusiustos kopijos.
       </p>
       <p>
-      <b>Tekstas</b> - Ieðko pasirinktos frazës þinuèiø tekste. Tai yra
-      pagrindinëje vietoje, kur galima rasti kaþkà svarbaus.
+      <b>Tekstas</b> - Ie¹ko pasirinktos frazìs ¾inuèiù tekste. Tai yra
+      pagrindinìje vietoje, kur galima rasti ka¾k± svarbaus.
       </p>
       <p>
-      <b>Bet kur</b> - Ieðko pasirinktos frazës visoje þinutëje. Áskaitant
-      ir antraðtes. Ði paieðka yra detaliausia, taèiau daþnai gali gràþinti
-      tokius rezultatus, kokiø jûs nesitikëjote arba kuriø jums niekada
+      <b>Bet kur</b> - Ie¹ko pasirinktos frazìs visoje ¾inutìje. Çskaitant
+      ir antra¹tes. ©i paie¹ka yra detaliausia, taèiau da¾nai gali gr±¾inti
+      tokius rezultatus, kokiù jþs nesitikìjote arba kuriù jums niekada
       nereiks.
       </p>
       <p>
-      <b>Tema</b> - Frazës ieðkoma vien tik laiðkø pavadinimuose.
+      <b>Tema</b> - Frazìs ie¹koma vien tik lai¹kù pavadinimuose.
       </p>
       <p>
-      <b>Nuo</b> - Paieðka vykdoma þinutës siuntëjo lauke. Realiai lauko 
-      turinys ðiek tiek skiriasi nuo to, kà jûs matote aplankø sàraðuose.
-      Paprastai "Nuo" laukas saugo vardà IR elektroninio paðto adresà. Taèiau 
-      Squirrelmail parodo tik vardà. Todël paieðkos kriterijus gali sutapti 
-      ne tik su kieno nors vardu, bet ir su elektroninio paðto adresu.
+      <b>Nuo</b> - Paie¹ka vykdoma ¾inutìs siuntìjo lauke. Realiai lauko 
+      turinys ¹iek tiek skiriasi nuo to, k± jþs matote aplankù s±ra¹uose.
+      Paprastai "Nuo" laukas saugo vard± IR elektroninio pa¹to adres±. Taèiau 
+      Squirrelmail parodo tik vard±. Todìl paie¹kos kriterijus gali sutapti 
+      ne tik su kieno nors vardu, bet ir su elektroninio pa¹to adresu.
       </p>
       <p>
-      <b>Kam</b> - Paieðka vykdoma þinutës gavëjo lauke. Nors laiskai atsidurë
-      jûsø paðto dëþëje taèiau jie galëjo bûti iðsiøsti ne tik jums.
+      <b>Kam</b> - Paie¹ka vykdoma ¾inutìs gavìjo lauke. Nors laiskai atsidurì
+      jþsù pa¹to dì¾ìje taèiau jie galìjo bþti i¹siùsti ne tik jums.
       </p>
       <p>
-      <b>Cc</b> - Tas pats, kaip ir "Kam", iðskyrus tai, kad ieðkome tø
-      kurie gavo laiðko kopijas.
+      <b>Cc</b> - Tas pats, kaip ir "Kam", i¹skyrus tai, kad ie¹kome tù
+      kurie gavo lai¹ko kopijas.
       </p>
    </description>
 </section>