Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / locale / sk_SK / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
index 4815876..4186c6c 100644 (file)
 # Slovak Squirrelmail Translation
 # Copyright (c) 1999-2002 The Squirrelmail Development Team
 # Slovak Squirrelmail Translation
 # Copyright (c) 1999-2002 The Squirrelmail Development Team
-# Ondøej Surý <ondrej@sury.cz>, 2000-2001.
+# Peter Kubicko <Booster13@centrum.cz>, 2000-2001.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: $Id$\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-12-12 10:21+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2001-09-24 10:20:00+0200\n"
-"Last-Translator: Ondøej Surý <ondrej@sury.cz>\n"
-"Language-Team: Slovak <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
+"Project-Id-Version: squirrelmail.po, v.1.4 2003/10/08\n"
+"POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-09-01 21:48+0100\n"
+"Last-Translator: Peter Kubicko <Booster13@centrum.cz>\n"
+"Language-Team: Slovak <Booster13@centrum.cz>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_popup.php:22
-msgid "Address Book"
-msgstr "Adresár"
+msgid "Delivery error report"
+msgstr "Oznámenie o chybe pri doruèení"
 
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:117
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:84
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:317 squirrelmail/src/vcard.php:107
-msgid "Name"
-msgstr "Meno"
+msgid "Undelivered Message Headers"
+msgstr "Hlavièky nedoruèených správ"
 
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:117
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:84
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:318
-msgid "E-mail"
-msgstr "E-mail"
+msgid "(no subject)"
+msgstr "(¾iadny predmet)"
 
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:117
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:84
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:319
-msgid "Info"
-msgstr "Informácie"
+msgid "Personal address book"
+msgstr "Osobný adresár"
 
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:120
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:87
-msgid "Source"
-msgstr "Zdroj"
+#, c-format
+msgid "Database error: %s"
+msgstr "Chyba databázi: %s"
 
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:112
-msgid "Use Addresses"
-msgstr "Pou¾i» adresár"
+msgid "Addressbook is read-only"
+msgstr "Adresár je iba na èítanie"
 
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:131
-msgid "Address Book Search"
-msgstr "Hµada» v adresáre"
+#, c-format
+msgid "User '%s' already exist"
+msgstr "U¾ívateµ %s u¾ existuje"
 
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:183
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:141
-msgid "Search for"
-msgstr "Odosla»"
+#, c-format
+msgid "User '%s' does not exist"
+msgstr "U¾ívateµ %s neexistuje"
 
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:190
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:152
-msgid "in"
-msgstr "v"
+msgid "Global address book"
+msgstr "Globálny adresár"
 
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:192
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:155
-msgid "All address books"
-msgstr "V¹etky adresáre"
+msgid "No such file or directory"
+msgstr "Nebol nájdený ¾iadny súbor ani adresár"
 
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:88
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:202
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:167
-#: squirrelmail/src/search.php:47 squirrelmail/src/search.php:92
-msgid "Search"
-msgstr "Hµada»"
+msgid "Open failed"
+msgstr "Otváranie prebehlo neúspe¹ne"
 
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:204
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:169
-msgid "List all"
-msgstr "Zobrazi» v¹etko"
+msgid "Can not modify global address book"
+msgstr "Nemô¾ete upravova» globálny adresár"
 
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:223
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:192
-#, c-format
-msgid "Unable to list addresses from %s"
-msgstr "Nie je mo¾né zobrazi» adresy z %s"
+msgid "Not a file name"
+msgstr "Nie je názov súboru"
 
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:245
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:215
-msgid "Your search failed with the following error(s)"
-msgstr "Va¹e hµadanie prebehlo neúspe¹ne vïaka týmto chybám"
+msgid "Write failed"
+msgstr "Zápis prebehol neúspe¹ne"
 
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:171
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:252
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:219
-msgid "No persons matching your search was found"
-msgstr "Nebola nájdená po¾adovaná osoba"
+msgid "Unable to update"
+msgstr "Nemô¾em aktualizova»"
 
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:228
-msgid "Return"
-msgstr "Spä»"
+msgid "Could not lock datafile"
+msgstr "Nie je mo¾né uzamknú» súbor s dátami"
 
 
-#: squirrelmail/src/addrbook_search.php:207
-msgid "Close window"
-msgstr "Zavrie» okno"
+msgid "Write to addressbook failed"
+msgstr "Zápis do adresára prebehol neúspe¹ne"
 
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:66 squirrelmail/src/addressbook.php:316
-msgid "Nickname"
-msgstr "Prezývka"
+msgid "Error initializing addressbook database."
+msgstr "Chyba pri inicializácii databázi kontaktov."
 
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:67
-msgid "Must be unique"
-msgstr "Musí by» jedineèná"
+#, c-format
+msgid "Error opening file %s"
+msgstr "Chyba pri otvárani súboru %s"
 
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:68
-msgid "E-mail address"
-msgstr "E-mailová adresa"
+msgid "Error initializing global addressbook."
+msgstr "Chyba pri inicializácii databázi kontaktov."
 
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:69
-msgid "First name"
-msgstr "Meno"
+#, c-format
+msgid "Error initializing LDAP server %s:"
+msgstr "Chyba pri spú¹»ani LDAP serveru %s"
 
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:70
-msgid "Last name"
-msgstr "Priezvisko"
+msgid "Invalid input data"
+msgstr "Neplatné vstupné informácie"
 
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:71
-msgid "Additional info"
-msgstr "Ïal¹ie informácie"
+msgid "Name is missing"
+msgstr "Chýba meno"
 
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:85
-msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
-msgstr "Nie je definovaný ¾iadny osobný adresár. Kontaktujte správcu"
+msgid "E-mail address is missing"
+msgstr "Chýba e-mailová adresa"
 
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:181
-msgid "You can only edit one address at the time"
-msgstr "Nie je mo¾né upravova» viac adries naraz"
+msgid "Nickname contains illegal characters"
+msgstr "Prezývka obsahuje nedovolené znaky"
 
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:193 squirrelmail/src/addressbook.php:196
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:225 squirrelmail/src/addressbook.php:228
-msgid "Update address"
-msgstr "Aktualizova» adresu"
+msgid "view"
+msgstr "zobrazenie"
 
 
-#: squirrelmail/functions/display_messages.php:20
-#: squirrelmail/functions/display_messages.php:71
-#: squirrelmail/functions/display_messages.php:87
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:216 squirrelmail/src/addressbook.php:266
-msgid "ERROR"
-msgstr "Chyba"
+msgid "Business Card"
+msgstr "Vizitka"
 
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:241
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Neznáma chyba"
+msgid "You must be logged in to access this page."
+msgstr "Pre prístup na túto stránku musíte by» prihlásený."
 
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:286 squirrelmail/src/addressbook.php:371
-msgid "Add address"
-msgstr "Prida» adresu"
+msgid "Sunday"
+msgstr "Nedeµa"
 
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:297 squirrelmail/src/addressbook.php:355
-msgid "Edit selected"
-msgstr "Upravi» vybrané polo¾ky"
+msgid "Monday"
+msgstr "Pondelok"
 
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:299 squirrelmail/src/addressbook.php:357
-msgid "Delete selected"
-msgstr "Odstráni» vybrané polo¾ky"
+msgid "Tuesday"
+msgstr "Utorok"
 
 
-#: squirrelmail/src/addressbook.php:368
-#, c-format
-msgid "Add to %s"
-msgstr "Prida» polo¾ku"
+msgid "Wednesday"
+msgstr "Streda"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:118
-msgid "Original Message"
-msgstr "Pôvodná správa"
+msgid "Thursday"
+msgstr "©tvrtok"
 
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:565
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:95
-#: squirrelmail/src/compose.php:119 squirrelmail/src/download.php:137
-#: squirrelmail/src/download.php:143
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:329
-#: squirrelmail/src/options_order.php:59
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:97
-#: squirrelmail/src/search.php:84
-msgid "Subject"
-msgstr "Predmet"
+msgid "Friday"
+msgstr "Piatok"
 
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:551
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:83
-#: squirrelmail/src/compose.php:120 squirrelmail/src/download.php:138
-#: squirrelmail/src/download.php:145
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:317
-#: squirrelmail/src/options_order.php:57
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:91
-#: squirrelmail/src/search.php:85
-msgid "From"
-msgstr "Od"
+msgid "Saturday"
+msgstr "Sobota"
 
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:549
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:86
-#: squirrelmail/src/compose.php:121 squirrelmail/src/download.php:139
-#: squirrelmail/src/download.php:147
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:320
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:92
-#: squirrelmail/src/search.php:87
-msgid "To"
-msgstr "Komu"
+msgid "January"
+msgstr "Január"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:265 squirrelmail/src/read_body.php:551
-msgid "From:"
-msgstr "Od:"
+msgid "February"
+msgstr "Február"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:290 squirrelmail/src/read_body.php:568
-msgid "To:"
-msgstr "Komu"
+msgid "March"
+msgstr "Marec"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:298
-msgid "CC:"
-msgstr "Kópia"
+msgid "April"
+msgstr "Apríl"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:306
-msgid "BCC:"
-msgstr "Skrytá kópia"
+msgid "May"
+msgstr "Máj"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:314 squirrelmail/src/read_body.php:526
-msgid "Subject:"
-msgstr "Predmet"
+msgid "June"
+msgstr "Jún"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:356 squirrelmail/src/compose.php:410
-msgid "Send"
-msgstr "Odosla»"
+msgid "July"
+msgstr "Júl"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:362
-msgid "Attach:"
-msgstr "Prilo¾i» súbor"
+msgid "August"
+msgstr "August"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:366 squirrelmail/src/options_order.php:145
-msgid "Add"
-msgstr "Prilo¾i»"
+msgid "September"
+msgstr "September"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:381
-msgid "Delete selected attachments"
-msgstr "Odstráni» vybrané prilo¾ené súbory"
+msgid "October"
+msgstr "Október"
 
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:82 squirrelmail/src/compose.php:403
-#: squirrelmail/src/compose.php:405 squirrelmail/src/compose.php:408
-msgid "Addresses"
-msgstr "Adresár"
+msgid "November"
+msgstr "November"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:413
-msgid "Save Draft"
-msgstr ""
+msgid "December"
+msgstr "December"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:419 squirrelmail/src/read_body.php:598
-msgid "Priority"
-msgstr ""
+msgid "D, F j, Y g:i a"
+msgstr "D, F j, Y g:i a"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:420 squirrelmail/src/read_body.php:433
-#, fuzzy
-msgid "High"
-msgstr "Vpravo"
+msgid "D, F j, Y G:i"
+msgstr "D, F j, Y G:i"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:421 squirrelmail/src/read_body.php:436
-msgid "Normal"
-msgstr ""
+msgid "g:i a"
+msgstr "g:i a"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:422 squirrelmail/src/read_body.php:440
-msgid "Low"
-msgstr ""
+msgid "G:i"
+msgstr "G:i"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:441
-msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
-msgstr "Nezadali ste adresáta"
+msgid "D, g:i a"
+msgstr "D, g:i a"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:482
-msgid "Draft Email Saved"
-msgstr ""
+msgid "D, G:i"
+msgstr "D, G:i"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:553 squirrelmail/src/compose.php:590
-#: squirrelmail/src/compose.php:597
-msgid "Could not move/copy file. File not attached"
-msgstr "Nie je mo¾né presunú»/skopírova» súbor. Súbor nie je prilo¾ený"
+msgid "M j, Y"
+msgstr "M j, Y"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:659
-msgid "said"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
+msgstr "Súbor s nastavením %s nebol nájdený. Abnormálne ukonèenie."
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:662
-msgid "quote"
-msgstr ""
+msgid "Unknown user or password incorrect."
+msgstr "Neznámy u¾ívateµ alebo neplatné heslo"
 
 
-#: squirrelmail/src/compose.php:662
-msgid "who"
-msgstr ""
+msgid "Click here to try again"
+msgstr "Pre ïal¹í pokus kliknite tu"
 
 
-#: squirrelmail/src/download.php:49
-msgid "Viewing a text attachment"
-msgstr "Náhµad prilo¾eného súboru"
+#, c-format
+msgid "Click here to return to %s"
+msgstr "Pre návrat do %s kliknite tu"
 
 
-#: squirrelmail/src/download.php:52 squirrelmail/src/download.php:54
-#: squirrelmail/src/image.php:47 squirrelmail/src/image.php:51
-#: squirrelmail/src/read_body.php:55 squirrelmail/src/vcard.php:51
-#: squirrelmail/src/vcard.php:55
-msgid "View message"
-msgstr "Zobrazi» správu"
+#, c-format
+msgid "%s Logo"
+msgstr "%s Logo"
 
 
-#: squirrelmail/functions/mime.php:620 squirrelmail/src/download.php:59
-#: squirrelmail/src/image.php:60 squirrelmail/src/vcard.php:212
-msgid "Download this as a file"
-msgstr "Ulo¾i» ako súbor"
+#, c-format
+msgid "SquirrelMail version %s"
+msgstr "SquirrelMail verzia %s"
 
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:559
-#: squirrelmail/src/download.php:140 squirrelmail/src/download.php:149
-#: squirrelmail/src/options_order.php:58
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:96
-msgid "Date"
-msgstr "Dátum"
+msgid "By the SquirrelMail Development Team"
+msgstr "Vytvorené týmom SquirrelMail"
 
 
-#: squirrelmail/src/folders_create.php:41
-msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
-msgstr "Neplatný názov zlo¾ky. Vyberte prosím iný názov."
+msgid "ERROR"
+msgstr "Chyba"
 
 
-#: squirrelmail/src/folders_create.php:41
-msgid "Click here to go back"
-msgstr "Kliknite tu pre návrat spä»"
+msgid "Go to the login page"
+msgstr "Choï na prihlasovaciu stránku"
 
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:84 squirrelmail/src/folders.php:45
-#: squirrelmail/src/left_main.php:261
-msgid "Folders"
-msgstr "Zlo¾ky"
+#, c-format
+msgid "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a default preference file."
+msgstr "Súbor s nastavením, %s, neexistuje. Odhláste sa a prihláste sa spä», aby ste vytvorili pôvodný súbor s nastavením."
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:58
-msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr "Prihlásenie prebehlo úspe¹ne"
+#, c-format
+msgid "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator to resolve this issue."
+msgstr "Súbor nastavení, %s, sa nedá otvori». Kontaktujte prosím administrátora pre rie¹enie."
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:60
-msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr "Prihlásenie prebehlo neúspe¹ne"
+#, c-format
+msgid "Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator to resolve this issue."
+msgstr "Súbor nastavení, %s, sa nedá zapísa». Kontaktujte prosím administrátora pre rie¹enie."
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:62
-msgid "Deleted folder successfully!"
-msgstr "Zlo¾ka bola úspe¹ne vymazaná"
+#, c-format
+msgid "Error opening %s"
+msgstr "Chyba pri otváraní %s"
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:64
-msgid "Created folder successfully!"
-msgstr "Zlo¾ka bola úspe¹ne vytvorená"
+msgid "Default preference file not found or not readable!"
+msgstr "Predvolený súbor s nastavením sa nena¹iel alebo je neèitateµný!"
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:66
-msgid "Renamed successfully!"
-msgstr "Úspe¹ne premenované"
+msgid "Please contact your system administrator and report this error."
+msgstr "Prosím kontaktujte systémového administrátora a oznámte túto chybu."
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:69 squirrelmail/src/left_main.php:300
-msgid "refresh folder list"
-msgstr "aktualizova» zoznam zlo¾iek"
+msgid "Could not create initial preference file!"
+msgstr "Nemô¾em vytvori» inicializaèný súbor nastavení! *Nasleduje autode¹trukcia vá¹ho PC.. prosím èakajte.."
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:79
-msgid "Delete Folder"
-msgstr "Odstráni» zlo¾ku"
-
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:521
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:152
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:168
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:175
-#: squirrelmail/src/folders.php:125 squirrelmail/src/options_highlight.php:71
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:320
-#: squirrelmail/src/read_body.php:468
-msgid "Delete"
-msgstr "Odstráni»"
+#, c-format
+msgid "%s should be writable by user %s"
+msgstr "%s musí by» zapísaný u¾ívateµom %s"
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:129 squirrelmail/src/folders.php:205
-msgid "No folders found"
-msgstr "Nebola nájdená ¾iadna zlo¾ka"
+#, c-format
+msgid "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator to resolve this issue."
+msgstr "Súbor s podpisom, %s, sa nedá otvori». Prosím kontaktujte systémového administrátora a oznámte túto chybu."
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:136
-msgid "Create Folder"
-msgstr "Vytvori» zlo¾ku"
+#, c-format
+msgid "Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator to resolve this issue."
+msgstr "Súbor s podpisom, %s, sa nedá zapísa». Prosím kontaktujte systémového administrátora a oznámte túto chybu."
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:141
-msgid "as a subfolder of"
-msgstr "ako podzlo¾ku"
+msgid "You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled (using configure option --with-mbstring)."
+msgstr "Musíte ma» nain¹talovaný PHP4 s povolenou funkciou multibyte string (pou¾ite konfiguraènú voµbu --with-mbstring)."
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:146 squirrelmail/src/folders.php:148
-msgid "None"
-msgstr "Niè"
+msgid "ERROR : No available imapstream."
+msgstr "CHYBA: Niesú dostupné ¾iadne IMAP prúdy (IMAPstreams)"
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:169
-msgid "Let this folder contain subfolders"
-msgstr "Zlo¾ka mô¾e obsahova» podzlo¾ku"
+msgid "ERROR : Could not complete request."
+msgstr "Chyba: nie je mo¾né dokonèi» po¾adovanú úlohu"
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:172
-msgid "Create"
-msgstr "Vytvori»"
+msgid "Query:"
+msgstr "Otázka:"
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:179
-msgid "Rename a Folder"
-msgstr "Premenova» zlo¾ku"
+msgid "Reason Given: "
+msgstr "Odôvodnenie: "
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:201
-msgid "Rename"
-msgstr "Premenova»"
+msgid "ERROR : Bad or malformed request."
+msgstr "Chyba: nesprávne zadaná po¾adovaná úloha"
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:214 squirrelmail/src/folders.php:234
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "Odhlási»"
+msgid "Server responded: "
+msgstr "Odpoveï serveru: "
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:214 squirrelmail/src/folders.php:275
-msgid "Subscribe"
-msgstr "Prihlási»"
+#, c-format
+msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
+msgstr "Chyba v pripojovaní k serveru IMAP: %s "
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:238
-msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr "Neboli nájdené ¾iadne zlo¾ky, z ktorých sa je mo¾né odhlási»!"
+#, c-format
+msgid "Bad request: %s"
+msgstr "Nesprávne zadaná po¾adovaná úloha: %s"
 
 
-#: squirrelmail/src/folders.php:278
-msgid "No folders were found to subscribe to!"
-msgstr "Neboli nájdené ¾iadne zlo¾ky na prihlásenie"
+#, c-format
+msgid "Unknown error: %s"
+msgstr "Neznáma chyba: %s"
 
 
-#: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:53
-msgid "Rename a folder"
-msgstr "Premenova» zlo¾ku"
+msgid "Read data:"
+msgstr "Naèítanie dát:"
 
 
-#: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:57
-msgid "New name:"
-msgstr "Nový názov:"
+msgid "ERROR : Could not append message to"
+msgstr "CHYBA: Nieje mo¾né prida» správu do"
 
 
-#: squirrelmail/functions/options.php:404
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:136
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:132
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:133
-#: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:63
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:342
-msgid "Submit"
-msgstr "Odosla»"
+msgid "Solution: "
+msgstr "Rie¹enie:"
 
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:90 squirrelmail/src/help.php:97
-msgid "Help"
-msgstr "Pomocník"
+msgid "Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash folder."
+msgstr "Odstráòte nepotrebné maily z prieèinka a zaènite prosím s va¹ím prieèinkom Kô¹"
 
 
-#: squirrelmail/src/help.php:131
-#, c-format
-msgid ""
-"The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
-"instead."
-msgstr "Pomocník nie je prelo¾ený do %s. Bude zobrazený v angliètine."
+msgid "INBOX"
+msgstr "Doruèená po¹ta"
 
 
-#: squirrelmail/src/help.php:137
-msgid "Some or all of the help documents are not present!"
-msgstr "Niektoré texty pomocníka nie sú dostupné!"
+msgid "Unknown response from IMAP server: "
+msgstr "Neznáma odpoveï IMAP serveru"
 
 
-#: squirrelmail/src/help.php:163 squirrelmail/src/help.php:182
-msgid "Table of Contents"
-msgstr "Obsah"
+msgid "Unknown message number in reply from server: "
+msgstr "Neznáme èíslo správy v odpovedi serveru"
+
+msgid "Unknown Sender"
+msgstr "Neznámy Odosielateµ"
+
+msgid "(unknown sender)"
+msgstr "(neznámy odosielateµ)"
+
+msgid "Unknown date"
+msgstr "Neznámy dátum"
+
+msgid "A"
+msgstr "A"
+
+msgid "Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this to the system administrator."
+msgstr "Triedenie vlákna (thread) nieje podporované Va¹ím IMAP serverom. <br> Prosím oznámte to systémovému administrátorovi."
+
+msgid "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this to the system administrator."
+msgstr "Triedenie na strane serveru nieje podporované va¹ím IMAP serverom.<br> Prosím oznámte to systémovému administrátorovi."
+
+msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
+msgstr "TENTO PRIEÈINOK JE PRÁZDNY"
+
+msgid "Move Selected To"
+msgstr "Presunú» vybrané polo¾ky do"
+
+msgid "Transform Selected Messages"
+msgstr "Transformuva» Zvolené Správy"
+
+msgid "Move"
+msgstr "Presunú»"
+
+msgid "Forward"
+msgstr "Preposla»"
+
+msgid "Expunge"
+msgstr "Vysypa»"
+
+msgid "mailbox"
+msgstr "schránka"
+
+msgid "Read"
+msgstr "Preèítané"
+
+msgid "Unread"
+msgstr "Nepreèítané"
+
+msgid "Delete"
+msgstr "Odstráni»"
+
+msgid "Unthread View"
+msgstr "Pohµad bez súvislostí"
+
+msgid "Thread View"
+msgstr "Pohµad so Súvislos»ami"
+
+msgid "To"
+msgstr "Komu"
+
+msgid "From"
+msgstr "Od"
+
+msgid "Date"
+msgstr "Dátum"
+
+msgid "Subject"
+msgstr "Predmet"
+
+msgid "Size"
+msgstr "Veµkos»"
+
+msgid "Toggle All"
+msgstr "Oznaèi» v¹etko"
+
+msgid "Unselect All"
+msgstr "Odznaèi» v¹etko"
+
+msgid "Select All"
+msgstr "Oznaèi» v¹etko"
+
+#, c-format
+msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
+msgstr "Zobrazi» Správy: <B>%s</B> do <B>%s</B> (%s celkovo)"
+
+#, c-format
+msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
+msgstr "Zobrazi» Správy: <B>%s</B> (1 celkovo)"
 
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:714
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:717
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:720
-#: squirrelmail/src/help.php:180 squirrelmail/src/help.php:181
-#: squirrelmail/src/read_body.php:490 squirrelmail/src/read_body.php:492
 msgid "Previous"
 msgstr "Predchádzajúci"
 
 msgid "Previous"
 msgstr "Predchádzajúci"
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:715
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:718
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:721
-#: squirrelmail/src/help.php:183 squirrelmail/src/help.php:184
-#: squirrelmail/src/read_body.php:496 squirrelmail/src/read_body.php:498
 msgid "Next"
 msgstr "Ïal¹í"
 
 msgid "Next"
 msgstr "Ïal¹í"
 
-#: squirrelmail/src/help.php:204
-msgid "Top"
-msgstr "Hore"
+msgid "Paginate"
+msgstr "Oèísluj stránky"
 
 
-#: squirrelmail/src/image.php:42
-#, fuzzy
-msgid "Viewing an image attachment"
-msgstr "Náhµad prilo¾eného súboru"
+msgid "Show All"
+msgstr "Zobrazi» v¹etko"
 
 
-#: squirrelmail/src/left_main.php:115
-#, fuzzy
-msgid "empty"
-msgstr "Odpoveda»"
+msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
+msgstr "SquirrelMail nemô¾e dekódova» ¹truktúru tela správy"
 
 
-#: squirrelmail/src/left_main.php:294
-msgid "Last Refresh"
-msgstr ""
+msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
+msgstr "¹truktúra podµa vá¹ho IMAP servera"
 
 
-#: squirrelmail/src/login.php:105 squirrelmail/src/login.php:157
-msgid "Login"
-msgstr "Prihlási»"
+msgid "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message is malformed."
+msgstr "Chyba prijatia Tela správy.Najpravdepodobnej¹í dôvod je,¾e správa ma zlý formát - je po¹kodená"
 
 
-#: squirrelmail/src/login.php:128
-#, c-format
-msgid "SquirrelMail version %s"
-msgstr "SquirrelMail verzia %s"
+msgid "Command:"
+msgstr "Príkaz"
 
 
-#: squirrelmail/src/login.php:129
-msgid "By the SquirrelMail Development Team"
-msgstr "Vytvorené týmom SquirrelMail"
+msgid "Response:"
+msgstr "Odpoveï:"
+
+msgid "Message:"
+msgstr "Správa:"
+
+msgid "FETCH line:"
+msgstr "Stiahnutý (FETCH) riadok:"
+
+msgid "High"
+msgstr "Vysoká"
+
+msgid "Low"
+msgstr "Nízka"
+
+msgid "Normal"
+msgstr "Normálna"
+
+msgid "Hide Unsafe Images"
+msgstr "Skry Nebezpeèné Obrázky"
+
+msgid "View Unsafe Images"
+msgstr "Zobrazi» Nebezpeèné Obrázky"
+
+msgid "download"
+msgstr "stiahnu»"
+
+msgid "Unknown sender"
+msgstr "Neznámy Odosielateµ"
+
+msgid "sec_remove_eng.png"
+msgstr "sec_remove_eng.png"
 
 
-#: squirrelmail/src/login.php:135
 #, c-format
 #, c-format
-msgid "%s Login"
-msgstr "%s Prihlási»"
+msgid "Option Type '%s' Not Found"
+msgstr "Voµba '%s' Typu Nenájdená"
 
 
-#: squirrelmail/src/login.php:139
-msgid "Name:"
-msgstr "Meno:"
+msgid "Yes"
+msgstr "Áno"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:126
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:207
-#: squirrelmail/src/login.php:145
-msgid "Password:"
-msgstr "Heslo:"
+msgid "No"
+msgstr "Nie"
 
 
-#: squirrelmail/src/move_messages.php:93
-#: squirrelmail/src/move_messages.php:128
-#: squirrelmail/src/move_messages.php:157
-msgid "No messages were selected."
-msgstr "Neboli vybrané ¾iadne správy"
+msgid "Submit"
+msgstr "Odosla»"
+
+msgid "Current Folder"
+msgstr "Aktuálny Prieèinok"
+
+msgid "Sign Out"
+msgstr "Odhlási» sa"
+
+msgid "Compose"
+msgstr "Nová správa"
+
+msgid "Addresses"
+msgstr "Adresár"
+
+msgid "Folders"
+msgstr "Prieèinky"
+
+msgid "Options"
+msgstr "Mo¾nosti"
+
+msgid "Search"
+msgstr "Hµada»"
+
+msgid "Help"
+msgstr "Pomocník"
+
+#, c-format
+msgid "Error creating directory %s."
+msgstr "Chyba vytvárania adresára %s"
+
+msgid "Could not create hashed directory structure!"
+msgstr "Nieje mo¾né zobrazi» ¹truktúru hash adresára"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:32
 msgid "General Display Options"
 msgid "General Display Options"
-msgstr ""
+msgstr "V¹eobecné Mo¾nosti Zobrazenia"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:42
 msgid "Theme"
 msgstr "Schéma"
 
 msgid "Theme"
 msgstr "Schéma"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:57
+msgid "Default"
+msgstr "Prednastvené"
+
+msgid "Custom Stylesheet"
+msgstr "Vlastný ©týl"
+
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:66
-#, fuzzy
 msgid "Use Javascript"
 msgid "Use Javascript"
-msgstr "Javascript"
+msgstr "Pou¾itie JavaScriptu"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:69
 msgid "Autodetect"
 msgid "Autodetect"
-msgstr ""
+msgstr "Autodetekcia"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:70
 msgid "Always"
 msgid "Always"
-msgstr ""
+msgstr "V¾dy"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:71
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:122
 msgid "Never"
 msgid "Never"
-msgstr ""
+msgstr "Nikdy"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:89
 msgid "Mailbox Display Options"
 msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr ""
+msgstr "Mo¾nosti Zobrazenia Schránky"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:94
 msgid "Number of Messages to Index"
 msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr "Poèet správ zobrazených v zlo¾ke"
+msgstr "Poèet správ zobrazených v prieèinku"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:102
 msgid "Enable Alternating Row Colors"
 msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Rozdeµovanie Farieb Riadkov"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:109
 msgid "Enable Page Selector"
 msgid "Enable Page Selector"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Oznaèovanie Strán"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:116
-#, fuzzy
 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr "Poèet správ zobrazených v zlo¾ke"
+msgstr "Maximálny Poèet Strán pre Zobrazenie"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:123
 msgid "Message Display and Composition"
 msgid "Message Display and Composition"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazi» Správu ako Kompozíciu"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:128
-#, fuzzy
 msgid "Wrap Incoming Text At"
 msgstr "Zalomi» text doruèenej správy na"
 
 msgid "Wrap Incoming Text At"
 msgstr "Zalomi» text doruèenej správy na"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:136
-#, fuzzy
 msgid "Size of Editor Window"
 msgid "Size of Editor Window"
-msgstr "Veµkos» editaèného okna"
+msgstr "Veµkos» Okna Editora"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:144
-#, fuzzy
 msgid "Location of Buttons when Composing"
 msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr "Umiestnenie tlaèidiel pri písaní novej správy"
+msgstr "Umiestnenie Tlaèidiel pri Písaní Novej Správy"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:147
 msgid "Before headers"
 msgstr "Pred záhlavím správy"
 
 msgid "Before headers"
 msgstr "Pred záhlavím správy"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:148
 msgid "Between headers and message body"
 msgstr "Medzi záhlavím a telom správy"
 
 msgid "Between headers and message body"
 msgstr "Medzi záhlavím a telom správy"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:149
 msgid "After message body"
 msgstr "Za telom správy"
 
 msgid "After message body"
 msgstr "Za telom správy"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:154
-#, fuzzy
 msgid "Addressbook Display Format"
 msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr "Adresár iba na èítanie"
+msgstr "Formát Zobrazenia Adresára"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:157
-#, fuzzy
 msgid "Javascript"
 msgstr "Javascript"
 
 msgid "Javascript"
 msgstr "Javascript"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:158
 msgid "HTML"
 msgstr "HTML"
 
 msgid "HTML"
 msgstr "HTML"
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:163
 msgid "Show HTML Version by Default"
 msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr ""
+msgstr "Predvoli» Zobrazovanie HTML verzie"
+
+msgid "Enable Forward as Attachment"
+msgstr "Povoli» Preposlanie ako Prílohy"
+
+msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
+msgstr "Zahrnu» Adresu Kópie pri Preposielaní Správy"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:170
 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr ""
+msgstr "Zahrnú» aj Mòa v Kópii pri Odpovedi V¹etkým"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:177
 msgid "Enable Mailer Display"
 msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Zobrazenie Po¹tového Programu (Mailer)"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:184
 msgid "Display Attached Images with Message"
 msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazi» Obrázky v Prílohe spolu so Správou"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:191
 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Odkaz na Verziu pre Tlaè"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_display.php:198
 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Zobrazenie Èistého Pohµadu ako Verzie pre Tlaè"
+
+msgid "Enable Mail Delivery Notification"
+msgstr "Oznámenie o Doruèení Správ"
+
+msgid "Compose Messages in New Window"
+msgstr "Vytvára» Správy v Novom Okne"
+
+msgid "Width of Compose Window"
+msgstr "©írka Okna Vytvárania Novej Správy"
+
+msgid "Height of Compose Window"
+msgstr "Vý¹ka Okna Vytvárania Novej Správy"
+
+msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
+msgstr "Pripoji» Podpis pred Text Odpovede/Preposlania"
+
+msgid "Enable Sort by of Receive Date"
+msgstr "Povoli» Zoradenie podµa Èasu Prijatia"
+
+msgid "Enable Thread Sort by References Header"
+msgstr "Povoli» zotriedenie Podµa Hlavièiek"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:40
 msgid "Special Folder Options"
 msgid "Special Folder Options"
-msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
+msgstr "Nastavenie prieèinku"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:47
 msgid "Folder Path"
 msgid "Folder Path"
-msgstr "Cesta zlo¾ky"
+msgstr "Cesta prieèinku"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:63
 msgid "Do not use Trash"
 msgstr "Nepou¾íva» Kô¹"
 
 msgid "Do not use Trash"
 msgstr "Nepou¾íva» Kô¹"
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:67
-#, fuzzy
 msgid "Trash Folder"
 msgid "Trash Folder"
-msgstr "Zlo¾ka Kô¹"
+msgstr "Prieèinok Kô¹"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:74
 msgid "Do not use Sent"
 msgid "Do not use Sent"
-msgstr "Nepou¾íva» zlo¾ku Odoslaná po¹ta"
+msgstr "Nepou¾íva» prieèinok Odoslaná po¹ta"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:78
-#, fuzzy
 msgid "Sent Folder"
 msgid "Sent Folder"
-msgstr "Zlo¾ka Odoslaná po¹ta"
+msgstr "Prieèinok Odoslaná po¹ta"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:85
-#, fuzzy
 msgid "Do not use Drafts"
 msgid "Do not use Drafts"
-msgstr "Nepou¾íva» Kô¹"
+msgstr "Nepou¾íva» Koncepty"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:89
-#, fuzzy
 msgid "Draft Folder"
 msgid "Draft Folder"
-msgstr "Vytvori» zlo¾ku"
+msgstr "Prieèinok Konceptov"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:97
-#, fuzzy
 msgid "Folder List Options"
 msgid "Folder List Options"
-msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
+msgstr "Nastavenie Zobrazenia Prieèinkov"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:102
-#, fuzzy
 msgid "Location of Folder List"
 msgid "Location of Folder List"
-msgstr "Umiestnenie zoznamu zlo¾iek"
+msgstr "Umiestnenie Zoznamu Prieèinkov"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:105
 msgid "Left"
 msgstr "Vµavo"
 
 msgid "Left"
 msgstr "Vµavo"
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:106
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:111
 msgid "pixels"
 msgid "pixels"
-msgstr ""
+msgstr "pixelov"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:115
-#, fuzzy
 msgid "Width of Folder List"
 msgid "Width of Folder List"
-msgstr "©írka zoznamu zlo¾iek"
+msgstr "©írka Zoznamu Prieèinkov"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:121
 msgid "Minutes"
 msgstr "Minúty"
 
 msgid "Minutes"
 msgstr "Minúty"
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:125
 msgid "Seconds"
 msgstr "Sekúnd"
 
 msgid "Seconds"
 msgstr "Sekúnd"
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:127
 msgid "Minute"
 msgstr "Minúta"
 
 msgid "Minute"
 msgstr "Minúta"
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:134
-#, fuzzy
 msgid "Auto Refresh Folder List"
 msgid "Auto Refresh Folder List"
-msgstr "Obnovi» zoznam zlo¾iek"
+msgstr "Automatické obnovenie Zoznamu Prieèinkov"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:142
-#, fuzzy
 msgid "Enable Unread Message Notification"
 msgstr "Oznámenie o nepreèítaných správach"
 
 msgid "Enable Unread Message Notification"
 msgstr "Oznámenie o nepreèítaných správach"
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:145
-#, fuzzy
 msgid "No Notification"
 msgid "No Notification"
-msgstr "®iadne oznámenie o preèítaní"
+msgstr "®iadne Oznámenia"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:146
 msgid "Only INBOX"
 msgid "Only INBOX"
-msgstr "Iba zlo¾ka Doruèená po¹ta"
+msgstr "Iba prieèinok Doruèená po¹ta"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:147
 msgid "All Folders"
 msgid "All Folders"
-msgstr "V¹etky zlo¾ky"
+msgstr "V¹etky prieèinky"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:152
-#, fuzzy
 msgid "Unread Message Notification Type"
 msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr "Typ oznámenia o nepreèítaných správach"
+msgstr "Typ Oznámenia o Nepreèítaných Správach"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:155
-#, fuzzy
 msgid "Only Unseen"
 msgstr "Iba nepreèítané"
 
 msgid "Only Unseen"
 msgstr "Iba nepreèítané"
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:156
 msgid "Unseen and Total"
 msgstr "Nepreèítané a Celkom"
 
 msgid "Unseen and Total"
 msgstr "Nepreèítané a Celkom"
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:161
 msgid "Enable Collapsable Folders"
 msgid "Enable Collapsable Folders"
-msgstr ""
+msgstr "Povoli» Skládateµné prieèinky"
+
+msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
+msgstr "Povoli» Kumulatívne Oznámenie o Nepreèítaných Správach"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:168
 msgid "Show Clock on Folders Panel"
 msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr ""
+msgstr "Zobraz Hodiny na Paneli Prieèinkov"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:176
 msgid "No Clock"
 msgid "No Clock"
-msgstr ""
+msgstr "®iadne Hodiny"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:181
 msgid "Hour Format"
 msgid "Hour Format"
-msgstr ""
+msgstr "Formát Hodín"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:184
 msgid "12-hour clock"
 msgid "12-hour clock"
-msgstr ""
+msgstr "12-hodinový èas"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_folder.php:185
 msgid "24-hour clock"
 msgid "24-hour clock"
-msgstr ""
+msgstr "24-hodinový èas"
 
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:86
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:60
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:33
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:67
-#: squirrelmail/src/options.php:158 squirrelmail/src/options_highlight.php:57
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:58
-#: squirrelmail/src/options_order.php:48
-msgid "Options"
-msgstr "Mo¾nosti"
+msgid "Memory Search"
+msgstr "Hµadanie v Pamäti"
 
 
-#: squirrelmail/src/options.php:110 squirrelmail/src/options.php:257
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:57
-msgid "Message Highlighting"
-msgstr "Zvýrazòovanie správ"
+msgid "Disabled"
+msgstr "Zru¹ené"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:62
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:61
-msgid "New"
-msgstr "Nová"
+msgid "Folder Selection Options"
+msgstr "Nastavenie Oznaèenia Prieèinkov"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:63
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:148
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:225
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:62
-msgid "Done"
-msgstr "Hotovo"
+msgid "Selection List Style"
+msgstr "©týl Zoznamu Zobrazenia Oznaèeného"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:150
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:147
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:69
-msgid "Edit"
-msgstr "Upravi»"
+msgid "Long: "
+msgstr "Dlhá"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:82
-msgid "No highlighting is defined"
-msgstr "Nie je nadefinované ¾iadne zvýraznenie"
+msgid "Indented: "
+msgstr "Èlenitá"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:254
-msgid "Identifying name"
-msgstr "Identifikaèné meno"
+msgid "Delimited: "
+msgstr "Delimitované."
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:268
-msgid "Color"
-msgstr "Farba"
+msgid "Name and Address Options"
+msgstr "Meno a adresa - mo¾nosti"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:272
-msgid "Dark Blue"
-msgstr "Tmavomodrá"
+msgid "Full Name"
+msgstr "Celé meno"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:273
-msgid "Dark Green"
-msgstr "Tmavozelená"
+msgid "Email Address"
+msgstr "Emailová adresa"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:274
-msgid "Dark Yellow"
-msgstr "Tmavo¾ltá"
+msgid "Reply To"
+msgstr "Odpoveda» na adresu"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:275
-msgid "Dark Cyan"
-msgstr "Tmavotyrkysová"
+msgid "Signature"
+msgstr "Podpis"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:276
-msgid "Dark Magenta"
-msgstr "Tmavofialová"
-
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:277
-msgid "Light Blue"
-msgstr "Svetlomodrá"
+msgid "Edit Advanced Identities"
+msgstr "Edituj Pokroèilé Identity "
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:278
-msgid "Light Green"
-msgstr "Svetlozelená"
+msgid "(discards changes made on this form so far)"
+msgstr "Zru¹i» zmeny dosiaµ robené v tomto formulári "
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:279
-msgid "Light Yellow"
-msgstr "Svetlo¾ltá"
+msgid "Multiple Identities"
+msgstr "Viaceré Identity"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:280
-msgid "Light Cyan"
-msgstr "Svetlotyrkysová"
+msgid "Same as server"
+msgstr "Rovnaké ako na Serveri"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:281
-msgid "Light Magenta"
-msgstr "Svetlofialová"
+msgid "Timezone Options"
+msgstr "Nastavenie Èasového Pásma"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:282
-msgid "Dark Gray"
-msgstr "Tmavosivá"
+msgid "Your current timezone"
+msgstr "Va¹e aktuálne èasové pásmo"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:283
-msgid "Medium Gray"
-msgstr "Strednesivá"
+msgid "Reply Citation Options"
+msgstr "Nastavenie - Odpoveda» ako Citácia"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:284
-msgid "Light Gray"
-msgstr "Svetlosivá"
+msgid "Reply Citation Style"
+msgstr "Odpoveda» ©týlom Citácie"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:285
-msgid "White"
-msgstr "Biela"
+msgid "No Citation"
+msgstr "®iadna Citácia"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:287
-msgid "Other:"
-msgstr "Iná:"
+msgid "AUTHOR Said"
+msgstr "AUTOR Povedal"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:289
-msgid "Ex: 63aa7f"
-msgstr "Ex: 63aa7f"
+msgid "Quote Who XML"
+msgstr "Citova» Ako XML"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:89
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:323 squirrelmail/src/search.php:86
-msgid "Cc"
-msgstr "Kópia"
+msgid "User-Defined"
+msgstr "U¾ívateµom Definované"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:92
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:326
-msgid "To or Cc"
-msgstr ""
+msgid "User-Defined Citation Start"
+msgstr "U¾ívateµom Definovaný Zaèiatok Citácie"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_highlight.php:331
-#, fuzzy
-msgid "Matches"
-msgstr "Priradi»"
+msgid "User-Defined Citation End"
+msgstr "U¾ívateµom Definovaný Koniec Citácie"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:58
-msgid "Advanced Identities"
-msgstr ""
+msgid "Signature Options"
+msgstr "Nastavenia Podpisu"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:69
-msgid "Default Identity"
-msgstr ""
+msgid "Use Signature"
+msgstr "Pou¾i» Podpis"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:80
-#, c-format
-msgid "Alternate Identity %d"
-msgstr ""
+msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
+msgstr "Prefix Podpisu s riadkom '-- '"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:90
-msgid "Add a New Identity"
-msgstr ""
+msgid "Config File Version"
+msgstr "Verzia konfiguraèného súboru"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:306
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:49
-msgid "Full Name"
-msgstr "Celé meno"
+msgid "Squirrelmail Version"
+msgstr "SquirrelMail Verzia"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:307
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "E-mailová adresa"
+msgid "PHP Version"
+msgstr "PHP verzia"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:308
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:65
-msgid "Reply To"
-msgstr "Odpoveda» na adresu"
+msgid "Organization Preferences"
+msgstr "Nastavenia Organizácie"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:315
-msgid "Save / Update"
-msgstr ""
+msgid "Organization Name"
+msgstr "Meno Organizácie"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:318
-msgid "Make Default"
-msgstr ""
+msgid "Organization Logo"
+msgstr "Logo Organizácie"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_identities.php:324
-#, fuzzy
-msgid "Move Up"
-msgstr "Presunú»"
+msgid "Organization Logo Width"
+msgstr "©írka Loga Organizácie"
 
 
-#: squirrelmail/src/options.php:120 squirrelmail/src/options.php:273
-#: squirrelmail/src/options_order.php:48
-msgid "Index Order"
-msgstr "Poradie v zozname"
+msgid "Organization Logo Height"
+msgstr "Vý¹ka Loga Organizácie"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_order.php:56
-msgid "Checkbox"
-msgstr "Za¹krtávacie pole"
+msgid "Organization Title"
+msgstr "Názov Organizácie"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_order.php:60
-msgid "Flags"
-msgstr "Príznaky správy"
+msgid "Signout Page"
+msgstr "Stránka Odhlásenia sa"
 
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:571
-#: squirrelmail/src/options_order.php:61
-msgid "Size"
-msgstr "Veµkos»"
+msgid "Default Language"
+msgstr "Predvolený Jazyk"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_order.php:104
-msgid ""
-"The index order is the order that the columns are arranged in the message "
-"index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
-"fit your needs."
-msgstr ""
-"Poradie zoznamu správ je poradie v akom sú usporiadané ståpce vo výpise\n"
-"správ.  Mô¾ete pridáva», odobera» a presúva» jednotlivé zlo¾ky."
+msgid "Top Frame"
+msgstr "Horný Rámec"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_order.php:113
-msgid "up"
-msgstr "hore"
+msgid "Server Settings"
+msgstr "Nastavenia Servera"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_order.php:115
-msgid "down"
-msgstr "dole"
+msgid "Mail Domain"
+msgstr "Mail Doména"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_order.php:120
-msgid "remove"
-msgstr "odstráni»"
+msgid "IMAP Server Address"
+msgstr "Adresa  IMAP Servera"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_order.php:149
-msgid "Return to options page"
-msgstr "Návrat na stránku s nastavením"
+msgid "IMAP Server Port"
+msgstr "Port IMAP Servera"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:41
-msgid "Name and Address Options"
-msgstr ""
+msgid "IMAP Server Type"
+msgstr "Typ IMAP Servera"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:57
-#, fuzzy
-msgid "Email Address"
-msgstr "E-mailová adresa"
+msgid "Cyrus IMAP server"
+msgstr "Cyrus IMAP server"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:72
-msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr ""
+msgid "University of Washington's IMAP server"
+msgstr "IMAP server Univerzity vo Washingtone"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:74
-msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr ""
+msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
+msgstr "Microsoft Exchange IMAP server"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:77
-msgid "Multiple Identities"
-msgstr ""
+msgid "Courier IMAP server"
+msgstr "Courier IMAP server"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:84
-#, fuzzy
-msgid "Reply Citation Options"
-msgstr "Mo¾nosti"
+msgid "Not one of the above servers"
+msgstr "®iaden z horeuvedených serverov"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:89
-msgid "Reply Citation Style"
-msgstr ""
+msgid "IMAP Folder Delimiter"
+msgstr "Odïeµovaè IMAP Prieèinkov"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:92
-#, fuzzy
-msgid "No Citation"
-msgstr "®iadne oznámenie o preèítaní"
+msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
+msgstr "Pou¾i \"detect\" pre autodetekciu."
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:93
-msgid "AUTHOR Said"
-msgstr ""
+msgid "Use Sendmail"
+msgstr "Pou¾i Sendmail"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:94
-msgid "Quote Who XML"
-msgstr ""
+msgid "Sendmail Path"
+msgstr "Cesta k Sendmailu"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:95
-msgid "User-Defined"
-msgstr ""
+msgid "SMTP Server Address"
+msgstr "Adresa SMTP Servera"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:100
-msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr ""
+msgid "SMTP Server Port"
+msgstr "Port SMTP Servera"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:108
-msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr ""
+msgid "Authenticated SMTP"
+msgstr "SMTP s Overením"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:115
-#, fuzzy
-msgid "Signature Options"
-msgstr "Podpis"
+msgid "Invert Time"
+msgstr "Invertuj èas"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:120
-#, fuzzy
-msgid "Use Signature"
-msgstr "Pou¾i» podpis?"
+msgid "Use Confirmation Flags"
+msgstr "Pou¾i Potvrdzovacie Vlajoèky"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:127
-msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr ""
+msgid "Folders Defaults"
+msgstr "Predvolené Nastavenie Prieèinka"
 
 
-#: squirrelmail/src/options_personal.php:134
-msgid "Signature"
-msgstr "Podpis"
+msgid "Default Folder Prefix"
+msgstr "Predvoleny Prefix Prieèinka"
 
 
-#: squirrelmail/src/options.php:100 squirrelmail/src/options.php:241
-msgid "Personal Information"
-msgstr "Osobné informácie"
+msgid "Show Folder Prefix Option"
+msgstr "Zobraz Prefix Nastavenia Prieèinka"
 
 
-#: squirrelmail/src/options.php:105 squirrelmail/src/options.php:249
-msgid "Display Preferences"
-msgstr "Vzhµad - mo¾nosti"
+msgid "By default, move to trash"
+msgstr "Predvolené - Presuò do ko¹a"
 
 
-#: squirrelmail/src/options.php:115 squirrelmail/src/options.php:265
-msgid "Folder Preferences"
-msgstr "Zlo¾ky - mo¾nosti"
+msgid "By default, move to sent"
+msgstr "Predvolené - Presuò do Odoslané"
 
 
-#: squirrelmail/src/options.php:225
-#, fuzzy
-msgid "Successfully Saved Options"
-msgstr "Osobné informácie boli úspe¹ne ulo¾ené"
+msgid "By default, save as draft"
+msgstr "Predvolené - ulo¾ ako rozpísané"
 
 
-#: squirrelmail/src/options.php:229
-msgid "Refresh Folder List"
-msgstr "Obnovi» zoznam zlo¾iek"
+msgid "List Special Folders First"
+msgstr "Zobraz Najprv ©peciálne Prieèinky"
 
 
-#: squirrelmail/src/options.php:231
-msgid "Refresh Page"
-msgstr "Aktualizova» stránku"
+msgid "Show Special Folders Color"
+msgstr "Zobraz ©peciálne Prieèinky Farebne"
 
 
-#: squirrelmail/src/options.php:243
-msgid ""
-"This contains personal information about yourself such as your name, your "
-"email address, etc."
-msgstr ""
-"Obsahuje Va¹e osobné informácie, napr. Va¹e meno, e-mailovú adresu atï. "
+msgid "Auto Expunge"
+msgstr "Automaticky Vysypa»"
 
 
-#: squirrelmail/src/options.php:251
-msgid ""
-"You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
-"you, such as the colors, the language, and other settings."
-msgstr ""
-"Mô¾ete meni» vzhµad a spôsob zobrazenia informácií, napr. farby, jazyk a iné "
-"nastavenia."
+msgid "Default Sub. of INBOX"
+msgstr "Predvolený Predmet Prieèinka Doruèená Po¹ta"
 
 
-#: squirrelmail/src/options.php:259
-msgid ""
-"Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
-"colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
-"messages are from, especially for mailing lists."
-msgstr ""
-"Na základe uvedených kritérií mô¾u ma» doruèené správy v zozname rôznu farbu "
-"pozadia. Táto funkcia umo¾òuje µahko rozlí¹i» odosielateµa správ, najmä e-"
-"mailové konferencie."
+msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
+msgstr "Zobrazi» voµbu ''Obsahuje Predmet'"
 
 
-#: squirrelmail/src/options.php:267
-msgid ""
-"These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
-msgstr ""
-"Tieto nastavenia zmenia spôsob, akým sa budú zlo¾ky zobrazova» a ako s nimi "
-"budete narába»."
+msgid "Default Unseen Notify"
+msgstr "Predvoli» Oznámenie o  Nepreèítaní Správy"
 
 
-#: squirrelmail/src/options.php:275
-msgid ""
-"The order of the message index can be rearanged and changed to contain the "
-"headers in any order you want."
-msgstr ""
-"Poradie ståpcov v zozname správ mô¾e by» upravené podµa va¹ich potrieb."
+msgid "Default Unseen Type"
+msgstr "Predvoli» Typ Nepreèítanej Správy"
 
 
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:86
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_main.php:31
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:37
-msgid "Printer Friendly"
-msgstr ""
+msgid "Auto Create Special Folders"
+msgstr "Automaticky Vytvori» ©peciálne Prieèinky"
 
 
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:94
-#, fuzzy
-msgid "CC"
-msgstr "Kópia"
+msgid "Default Javascript Adrressbook"
+msgstr "Javascript Adresár ako predvolený"
 
 
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:52
-msgid "Print"
-msgstr ""
+msgid "Auto delete folders"
+msgstr "Automaticky maza» prieèinky"
 
 
-#: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:53
-#, fuzzy
-msgid "Close Window"
-msgstr "Zavrie» okno"
+msgid "General Options"
+msgstr "V¹eobecné Nastavenia"
 
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:48
-#, fuzzy
-msgid "Viewing Full Header"
-msgstr "Zobrazi» celé záhlavie"
+msgid "Default Charset"
+msgstr "Predvolená Kódová Stránka"
 
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:180
-msgid "View Printable Version"
-msgstr ""
+msgid "Data Directory"
+msgstr "Dátový Adresár"
 
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:314
-msgid "more"
-msgstr "viac"
+msgid "Temp Directory"
+msgstr "Doèasný Adresár"
 
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:315
-msgid "less"
-msgstr "menej"
+msgid "Hash Level"
+msgstr "Hash úroveò"
 
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:461
-msgid "Message List"
-msgstr "Zoznam správ"
+msgid "Hash Disabled"
+msgstr "Hash Zru¹ený"
 
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:472
-msgid "Resume Draft"
-msgstr ""
+msgid "Moderate"
+msgstr "Stredne"
 
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:507
-msgid "Forward"
-msgstr "Preda» ïalej"
+msgid "Medium"
+msgstr "Stredne"
 
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:510
-msgid "Reply"
-msgstr "Odpoveda»"
+msgid "Default Left Size"
+msgstr "Predvolená Veµkos» Vµavo"
 
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:513
-msgid "Reply All"
-msgstr "Odpoveda» v¹etkým"
+msgid "Usernames in Lowercase"
+msgstr "U¾ívateµské Mená "
 
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:534 squirrelmail/src/read_body.php:536
-#, fuzzy
-msgid "View Full Header"
-msgstr "Zobrazi» celé záhlavie"
+msgid "Allow use of priority"
+msgstr "Povoli» Pou¾itie Priority"
 
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:559
-msgid "Date:"
-msgstr "Dátum:"
+msgid "Hide SM attributions"
+msgstr "Sky» atribúty SquirrelMailu"
 
 
-#: squirrelmail/src/read_body.php:615
-msgid "Mailer"
-msgstr ""
+msgid "Enable use of delivery receipts"
+msgstr "Povoli» Pou¾itie Oznámení o Doruèení"
 
 
-#: squirrelmail/functions/auth.php:44 squirrelmail/src/redirect.php:81
-#: squirrelmail/src/redirect.php:85
-msgid "You must be logged in to access this page."
-msgstr "Pre prístup k tejto stránke musíte by» prihlásený."
+msgid "Allow editing of identities"
+msgstr "Povol» úpravu Identít"
 
 
-#: squirrelmail/functions/auth.php:45 squirrelmail/src/redirect.php:86
-msgid "Go to the login page"
-msgstr "Choï na prihlasovaciu stránku"
+msgid "Allow editing of full name"
+msgstr "Povoli» úpravu Celého mena"
 
 
-#: squirrelmail/src/redirect.php:106 squirrelmail/src/redirect.php:110
-msgid "There was an error contacting the mail server."
-msgstr ""
+msgid "Message of the Day"
+msgstr "Správa dòa"
 
 
-#: squirrelmail/src/redirect.php:111
-msgid "Contact your administrator for help."
-msgstr ""
+msgid "Database"
+msgstr "Databáza"
 
 
-#: squirrelmail/src/search.php:82
-msgid "Body"
-msgstr "Text správy"
+msgid "Address book DSN"
+msgstr "DSN Adresár"
 
 
-#: squirrelmail/src/search.php:83
-msgid "Everywhere"
-msgstr "V¹ade"
+msgid "Address book table"
+msgstr "Tabuµka Adresára"
 
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:72 squirrelmail/src/signout.php:81
-msgid "Sign Out"
-msgstr "Odhlási» sa"
+msgid "Preferences DSN"
+msgstr "DSN Nastavenia"
 
 
-#: squirrelmail/src/signout.php:87
-msgid "You have been successfully signed out."
-msgstr "Odhlásenie prebehlo úspe¹ne"
+msgid "Preferences table"
+msgstr "Tabuµka Nastavení"
 
 
-#: squirrelmail/src/signout.php:89
-msgid "Click here to log back in."
-msgstr "Pre nové prihlásenie kliknite tu."
+msgid "Preferences username field"
+msgstr "Pole nastavenia mena u¾ívateµa"
 
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:46
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "Viewing a Business Card"
-msgstr "Zobrazenie správ"
+msgid "Preferences key field"
+msgstr "Pole nastavenia"
 
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:108 squirrelmail/src/vcard.php:169
-#, fuzzy
-msgid "Title"
-msgstr "Biela"
+msgid "Preferences value field"
+msgstr "Pole s hodnotou nastavenia:"
 
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:109
-#, fuzzy
-msgid "Email"
-msgstr "E-mail"
+msgid "Themes"
+msgstr "Schémy"
 
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:110 squirrelmail/src/vcard.php:163
-#, fuzzy
-msgid "Web Page"
-msgstr "Aktualizova» stránku"
+msgid "Style Sheet URL (css)"
+msgstr "Adresu ©týlu (css)"
 
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:111 squirrelmail/src/vcard.php:172
-msgid "Organization / Department"
-msgstr ""
+msgid "Configuration Administrator"
+msgstr "Administraèné Nastavenia"
 
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:112 squirrelmail/src/vcard.php:166
-#, fuzzy
-msgid "Address"
-msgstr "Adresár"
+msgid "Theme Name"
+msgstr "Meno Schémy"
 
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:113 squirrelmail/src/vcard.php:179
-msgid "Work Phone"
-msgstr ""
+msgid "Theme Path"
+msgstr "Cesta k Schéme"
 
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:114 squirrelmail/src/vcard.php:182
-msgid "Home Phone"
-msgstr ""
+msgid "Plugins"
+msgstr "Pluginy"
 
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:115 squirrelmail/src/vcard.php:185
-msgid "Cellular Phone"
-msgstr ""
+msgid "Change Settings"
+msgstr "Zmeni» Nastavenia"
 
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:116 squirrelmail/src/vcard.php:188
-msgid "Fax"
-msgstr ""
+msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
+msgstr "Konfiguraèný súbor sa neda otvori».Prosím, skonstrolujte config.php"
 
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:117 squirrelmail/src/vcard.php:191
-#, fuzzy
-msgid "Note"
-msgstr "Niè"
+msgid "Administration"
+msgstr "Administrácia"
 
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:149
-#, fuzzy
-msgid "Add to Addressbook"
-msgstr "Prida» adresu"
+msgid "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration remotely."
+msgstr "Tento modul umo¾òuje administrátorom ovláda» na diaµku."
 
 
-#: squirrelmail/src/vcard.php:176
-msgid "Title & Org. / Dept."
-msgstr ""
+msgid "Bug Reports:"
+msgstr "Správa o SW Chybách:"
 
 
-#: squirrelmail/functions/abook_database.php:50
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:53
-#: squirrelmail/functions/addressbook.php:152
-msgid "Personal address book"
-msgstr "Osobný adresár"
+msgid "Show button in toolbar"
+msgstr "Zobrazenie tlaèítok na paneli"
 
 
-#: squirrelmail/functions/abook_database.php:96
-#: squirrelmail/functions/abook_database.php:136
-#: squirrelmail/functions/abook_database.php:171
-#: squirrelmail/functions/abook_database.php:201
-#: squirrelmail/functions/abook_database.php:253
-#: squirrelmail/functions/abook_database.php:286
-#: squirrelmail/functions/abook_database.php:327
-#, c-format
-msgid "Database error: %s"
-msgstr "Chyba databázi: %s"
+msgid "TODAY"
+msgstr "DNES"
 
 
-#: squirrelmail/functions/abook_database.php:221
-#: squirrelmail/functions/abook_database.php:260
-#: squirrelmail/functions/abook_database.php:293
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:247
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:267
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:290
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:319
-#: squirrelmail/functions/addressbook.php:337
-#: squirrelmail/functions/addressbook.php:368
-#: squirrelmail/functions/addressbook.php:419
-msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr "Adresár iba na èítanie"
+msgid "Go"
+msgstr "Choï"
 
 
-#: squirrelmail/functions/abook_database.php:231
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:252
-#, c-format
-msgid "User '%s' already exist"
-msgstr "U¾ívateµ %s u¾ existuje"
+msgid "l, F j Y"
+msgstr "l, F j Y"
 
 
-#: squirrelmail/functions/abook_database.php:303
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:324
-#, c-format
-msgid "User '%s' does not exist"
-msgstr "U¾ívateµ %s neexistuje"
+msgid "ADD"
+msgstr "PRIDA«"
 
 
-#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:51
-msgid "Global address book"
-msgstr "Globálny adresár"
+msgid "EDIT"
+msgstr "EDITOVA«"
 
 
-#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:71
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:94
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "Nebol nájdený ¾iadny súbor ani adresár"
+msgid "DEL"
+msgstr "ZMAZA«"
 
 
-#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:81
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:114
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:150
-msgid "Open failed"
-msgstr "Otváranie prebehlo neúspe¹ne"
+msgid "Start time:"
+msgstr "Zaèiatok:"
 
 
-#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:178
-#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:184
-#: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:190
-msgid "Can not modify global address book"
-msgstr "Nemô¾ete upravova» globálny adresár"
+msgid "Length:"
+msgstr "Då¾ka:"
 
 
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:61
-msgid "Not a file name"
-msgstr "Nie je názov súboru"
+msgid "Priority:"
+msgstr "Priorita:"
 
 
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:271
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:295
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:330
-msgid "Could not lock datafile"
-msgstr "Nie je mo¾né uzamknú» súbor s dátami"
+msgid "Title:"
+msgstr "Názov:"
 
 
-#: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:283
-msgid "Write to addressbook failed"
-msgstr "Zápis do adresára prebehol neúspe¹ne"
+msgid "Set Event"
+msgstr "Nastavi» Udalos»"
 
 
-#: squirrelmail/functions/addressbook.php:77
-msgid "Error initializing addressbook database."
-msgstr "Chyba pri inicializácii databázi kontaktov."
+msgid "Event Has been added!"
+msgstr "Udalos» bola pridaná"
 
 
-#: squirrelmail/functions/addressbook.php:86
-#, c-format
-msgid "Error opening file %s"
-msgstr "Chyba pri otvárani súboru %s"
+msgid "Date:"
+msgstr "Dátum:"
 
 
-#: squirrelmail/functions/addressbook.php:96
-msgid "Error initializing global addressbook."
-msgstr "Chyba pri inicializácii databázi kontaktov."
-
-#: squirrelmail/functions/addressbook.php:112
-#, c-format
-msgid "Error initializing LDAP server %s:"
-msgstr "Chyba pri spú¹»ani LDAP serveru %s"
-
-#: squirrelmail/functions/addressbook.php:314
-#: squirrelmail/functions/addressbook.php:395
-msgid "Invalid input data"
-msgstr "Neplatné vstupné informácie"
-
-#: squirrelmail/functions/addressbook.php:319
-#: squirrelmail/functions/addressbook.php:400
-msgid "Name is missing"
-msgstr "Chýba meno"
-
-#: squirrelmail/functions/addressbook.php:323
-#: squirrelmail/functions/addressbook.php:404
-msgid "E-mail address is missing"
-msgstr "Chýba e-mailová adresa"
-
-#: squirrelmail/functions/addressbook.php:331
-#: squirrelmail/functions/addressbook.php:409
-#, fuzzy
-msgid "Nickname contains illegal characters"
-msgstr "Prezývka obsahuje nedovolené znaky"
-
-#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:116
-#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:140
-#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:164
-msgid "view"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/functions/attachment_common.php:180
-msgid "Business Card"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:101
-#, fuzzy
-msgid "Sunday"
-msgstr "Odosla»"
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:104
-#, fuzzy
-msgid "Monday"
-msgstr "Text správy"
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:107
-msgid "Tuesday"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:110
-msgid "Wednesday"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:113
-msgid "Thursday"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:116
-msgid "Friday"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:119
-msgid "Saturday"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:130
-msgid "January"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:133
-msgid "February"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:136
-#, fuzzy
-msgid "March"
-msgstr "Priradi»"
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:139
-msgid "April"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:142
-msgid "May"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:145
-msgid "June"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:148
-msgid "July"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:151
-msgid "August"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:154
-msgid "September"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:157
-#, fuzzy
-msgid "October"
-msgstr "Iná:"
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:160
-msgid "November"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/functions/date.php:163
-msgid "December"
-msgstr ""
+msgid "Time:"
+msgstr "Èas"
 
 
-#: squirrelmail/functions/date.php:185
-msgid "D, F j, Y g:i a"
-msgstr ""
+msgid "Day View"
+msgstr "Zobrazi» Deò"
 
 
-#: squirrelmail/functions/date.php:202
-msgid "g:i a"
-msgstr ""
+msgid "Do you really want to delete this event?"
+msgstr "Skutoène chcete zmaza» túto udalos»?"
 
 
-#: squirrelmail/functions/date.php:205
-msgid "D, g:i a"
-msgstr ""
+msgid "Event deleted!"
+msgstr "Udalos» Zmazaná!"
 
 
-#: squirrelmail/functions/date.php:208
-msgid "M j, Y"
-msgstr ""
+msgid "Nothing to delete!"
+msgstr "Niè na zmazanie!"
 
 
-#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:82
-#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:85
-#: squirrelmail/functions/db_prefs.php:204
-#, c-format
-msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr "Súbor s nastavením %s nebol nájdený. Abnormálne ukonèenie."
+msgid "Update Event"
+msgstr "Aktualizova» Udalos»"
 
 
-#: squirrelmail/functions/display_messages.php:23
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:206
-msgid "Unknown user or password incorrect."
-msgstr "Neznámy u¾ívateµ alebo neplatné heslo"
+msgid "Do you really want to change this event from:"
+msgstr "Skutoène chcete zmeni» túto udalos» z:"
 
 
-#: squirrelmail/functions/display_messages.php:25
-msgid "Click here to try again"
-msgstr "Pre ïal¹í pokus kliknite tu"
+msgid "to:"
+msgstr "pre:"
 
 
-#: squirrelmail/functions/display_messages.php:39
-#, c-format
-msgid "Welcome to %s's WebMail system"
-msgstr "Vítajte v %s WebMail systéme"
+msgid "Event updated!"
+msgstr "Udalos» aktualizovaná!"
 
 
-#: squirrelmail/functions/display_messages.php:51
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Running SquirrelMail version %s (c) 1999-2001."
-msgstr "SquirrelMail version %s (c) 1999-2000"
+msgid "Month View"
+msgstr "Mesaèný pohµad"
 
 
-#: squirrelmail/functions/display_messages.php:76
-#, c-format
-msgid "Click here to return to %s"
-msgstr "Pre návrat do %s kliknite tu"
+msgid "0 min."
+msgstr "0 min."
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:119
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:132
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:140
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:159
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:168
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:280
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:88
-msgid "ERROR : Could not complete request."
-msgstr "Chyba: nie je mo¾né dokonèi» po¾adovanú úlohu"
+msgid "15 min."
+msgstr "15 min."
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:121
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:90
-msgid "Reason Given: "
-msgstr "Odôvodnenie: "
+msgid "35 min."
+msgstr "35 min."
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:128
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:97
-msgid "ERROR : Bad or malformed request."
-msgstr "Chyba: nesprávne zadaná po¾adovaná úloha"
+msgid "45 min."
+msgstr "45 min."
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:130
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:99
-msgid "Server responded: "
-msgstr "Odpoveï serveru: "
+msgid "1 hr."
+msgstr "1 hod."
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:166
-#, c-format
-msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
-msgstr "Chyba v pripojovaní k serveru IMAP: %s "
+msgid "1.5 hr."
+msgstr "1,5 hod."
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:183
-#, c-format
-msgid "Bad request: %s"
-msgstr "Nesprávne zadaná po¾adovaná úloha: %s"
+msgid "2 hr."
+msgstr "2 hod."
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:185
-#, c-format
-msgid "Unknown error: %s"
-msgstr "Neznáma chyba: %s"
+msgid "2.5 hr."
+msgstr "2,5 hod."
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_general.php:187
-msgid "Read data:"
-msgstr "Naèítanie dát:"
+msgid "3 hr."
+msgstr "3 hod."
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:134
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:161
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:282
-msgid "Unknown response from IMAP server: "
-msgstr "Neznáma odpoveï IMAP serveru"
+msgid "3.5 hr."
+msgstr "3,5 hod"
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:142
-msgid "Unknown message number in reply from server: "
-msgstr "Neznáme èíslo správy v odpovedi serveru"
+msgid "4 hr."
+msgstr "4 hod"
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:170
-#, fuzzy
-msgid "Unknown messagenumber in reply from server: "
-msgstr "Neznáme èíslo správy v odpovedi serveru"
+msgid "5 hr."
+msgstr "5hod"
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:179
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:208
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:452
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:502
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:869
-msgid "(no subject)"
-msgstr "(¾iadny predmet)"
+msgid "6 hr."
+msgstr "6 hod"
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:180
-msgid "Unknown Sender"
-msgstr "Neznámy Odosielateµ"
+msgid "Calendar"
+msgstr "Kalendár"
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:233
-#, fuzzy
-msgid "No To Address"
-msgstr "Adresár"
+msgid "Delete & Prev"
+msgstr "Zmaza» & Predchádzajúci"
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_messages.php:505
-msgid "(unknown sender)"
-msgstr "(neznámy odosielateµ)"
+msgid "Delete & Next"
+msgstr "Zmaza» & Nasledujúci"
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_search.php:79
-#, fuzzy
-msgid "No Messages Found"
-msgstr "Zobrazi» správu"
+msgid "Move to:"
+msgstr "Presunú» do:"
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_search.php:163
-msgid "Found"
-msgstr "Nenájdené"
+msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
+msgstr "Tlaèítka Zmaza»/Presunú»/Ïalej"
 
 
-#: squirrelmail/functions/imap_search.php:163
-msgid "messages"
-msgstr "správy"
+msgid "Display at top"
+msgstr "Zobrazi» hore"
 
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:410
-msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr "TÁTO ZLO®KA JE PRÁZDNA"
+msgid "with move option"
+msgstr "s voµbou presunú»"
 
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:494
-msgid "Move selected to:"
-msgstr "Presunú» vybrané polo¾ky do"
+msgid "Display at bottom"
+msgstr "Zobrazi» dole"
 
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:497
-msgid "Transform Selected Messages"
+msgid "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It is a pretty reliable list to scan spam from."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:513
-msgid "Move"
-msgstr "Presunú»"
-
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:517
-msgid "Expunge"
-msgstr "Vysypa»"
-
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:517
-msgid "mailbox"
-msgstr "schránka"
-
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:519
-#, fuzzy
-msgid "Read"
-msgstr "Premenova»"
-
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:520
-msgid "Unread"
+msgid "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to be relayed through their system will be banned with this.  Another good one to use."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:616
-msgid "Toggle All"
-msgstr "Oznaèi» v¹etko"
-
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:634
-msgid "Unselect All"
-msgstr "Odznaèi» v¹etko"
-
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:636
-msgid "Select All"
-msgstr "Oznaèi» v¹etko"
-
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:653
-#, c-format
-msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
+msgid "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up account and send spam directly from there."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:655
-#, c-format
-msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
+msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:843
-msgid "Show All"
+msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/functions/mime.php:647
-msgid "Attachments"
-msgstr "Prílohy"
-
-#: squirrelmail/functions/mime.php:686
-msgid "download"
-msgstr "stiahnu»"
-
-#: squirrelmail/functions/mime.php:960
-msgid "Title:"
+msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/functions/options.php:167
-#, c-format
-msgid "Option Type '%s' Not Found"
+msgid "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/functions/options.php:253
-msgid "Yes"
+msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/functions/options.php:258
-#, fuzzy
-msgid "No"
-msgstr "Niè"
+msgid "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems to catch abuse auto-replies from some ISPs."
+msgstr ""
 
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:74
-msgid "Current Folder"
-msgstr "Aktuálna zlo¾ka"
+msgid "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for other mail servers that are not secure."
+msgstr ""
 
 
-#: squirrelmail/functions/page_header.php:80
-msgid "Compose"
-msgstr "Nová správa"
+msgid "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch abuse auto-replies from some ISPs."
+msgstr ""
 
 
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:33
-#, c-format
-msgid ""
-"Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
-"default preference file."
+msgid "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt users in without confirmation."
 msgstr ""
 msgstr ""
-"Súbor s nastavením, %s, neexistuje. Odhláste sa a prihláste sa spä», aby ste "
-"vytvorili pôvodný súbor s nastavením."
 
 
-#: squirrelmail/functions/prefs.php:142
-msgid "Error opening "
-msgstr "Chyba pri otvárani"
+msgid "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail.cgi scripts. (planned)."
+msgstr ""
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:359
-msgid ""
-"COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
-"is a pretty reliable list to scan spam from."
+msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:367
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
-"be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
-"to use."
+msgid "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer false positives than ORBS did though."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:375
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
-"their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
-"account and send spam directly from there."
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:383
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:391
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:399
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:407
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
-"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:415
-msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:423
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
-"have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
-"to catch abuse auto-replies from some ISPs."
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:431
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
-"other mail servers that are not secure."
+msgid "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends you NOT use their service."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:439
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
-"ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
-"abuse auto-replies from some ISPs."
+msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:447
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
-"users in without confirmation."
+#, c-format
+msgid "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:455
-msgid ""
-"FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
-"false positives than ORBS did though."
+msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:463
-msgid "FREE - Another ORBS replacement (just the INPUTS database used here)."
+msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:471
-msgid "FREE - Another ORBS replacement (just the OUTPUTS database used here)."
+msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:479
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
+msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:487
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
+msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:495
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
+msgid "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically assigned IPs."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:503
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
+msgid "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM directly from."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:511
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
+msgid "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their services."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:519
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
+msgid "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on other active RBLs."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:527
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
+msgid "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:535
-msgid ""
-"FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
-"the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
-"you NOT use their service."
+msgid "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed Leadmon.net."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:543
-msgid ""
-"FREE - ORBL is another ORBS spinoff formed after ORBS shut down. May be "
-"SLOOOOOOW!"
+msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct SPAM Sources."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:551
-msgid "FREE - orbz.gst-group.co.uk - Inputs only."
+msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:559
-msgid "FREE - orbz.gst-group.co.uk - Outputs only."
+msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:567
-msgid ""
-"FREE - orbz.gst-group.co.uk - mailservers that refuse or bounce email "
-"addressed to postmaster@<theirdomain>."
+msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:575
-#, c-format
-msgid ""
-"FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
-"have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
+msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
 msgstr ""
 
 msgstr ""
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:60
-#, fuzzy
+msgid "Saved Scan type"
+msgstr "Uo¾it zoskenovaný typ"
+
 msgid "Message Filtering"
 msgid "Message Filtering"
-msgstr "Zvýrazòovanie správ"
+msgstr "Filtrovanie Správ"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:76
-#, fuzzy
-msgid "Match:"
-msgstr "Priradi»"
+msgid "What to Scan:"
+msgstr "Èo Preskenova»:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:102
-msgid "Contains:"
-msgstr ""
+msgid "All messages"
+msgstr "V¹etky správy"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:114
-#, fuzzy
-msgid "Move to:"
-msgstr "Presunú»"
+msgid "Only unread messages"
+msgstr "Len neèítané správy"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:156
-#, fuzzy
-msgid "Down"
+msgid "Save"
+msgstr "Ulo¾i»"
+
+msgid "New"
+msgstr "Nová"
+
+msgid "Done"
 msgstr "Hotovo"
 
 msgstr "Hotovo"
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:162
-msgid "Up"
-msgstr ""
+msgid "Match:"
+msgstr "Zhoda:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/options.php:165
-#, c-format
+msgid "Cc"
+msgstr "Kópia"
+
+msgid "To or Cc"
+msgstr "Komu alebo Kópiu"
+
+msgid "Header"
+msgstr "Hlavièka"
+
+msgid "Contains:"
+msgstr "Obsahuje:"
+
+msgid "Edit"
+msgstr "Upravi»"
+
+msgid "Down"
+msgstr "Dole"
+
+msgid "Up"
+msgstr "Hore"
+
+#, c-format
 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
-msgstr ""
+msgstr "Ak <b>%s</b> obsahuje <b>%s</b> potom presuò do <b>%s</b>"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:79
-#, fuzzy
 msgid "Message Filters"
 msgid "Message Filters"
-msgstr "Zoznam správ"
+msgstr "Filtre Správ"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:81
-msgid ""
-"Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
-"filtered into different folders for easier organization."
-msgstr ""
+msgid "Filtering enables messages with different criteria to be automatically filtered into different folders for easier organization."
+msgstr "Filtrovanie umo¾òuje automatikcky filtrova» správy s odli¹nými kritériami do odli¹ných prieèinkov pre prehµadnej¹iu organizáciu."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:87
-#, fuzzy
 msgid "SPAM Filters"
 msgid "SPAM Filters"
-msgstr "Zoznam správ"
+msgstr "SPAM Filtre"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:89
-msgid ""
-"SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
-"junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
-msgstr ""
+msgid "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
+msgstr "SPAM filter umo¾òuje taktie¾ zvoli» si z mno¾stva dns adries èierných listín (black listov), za úèelom detekcie nepotrebnej doruèenej po¹ty a jej presunutie do iného prieèinku (napr Kô¹)."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:52
 msgid "Spam Filtering"
 msgid "Spam Filtering"
-msgstr ""
+msgstr "Filtrovanie Spamu"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:56
 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
-msgstr ""
+msgstr "UPOZORNENIE! Oznámte vá¹mu administrátorovi aby nastavil premennú SpamFilters_YourHop"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:76
-#, fuzzy
 msgid "Move spam to:"
 msgid "Move spam to:"
-msgstr "Presunú» vybrané polo¾ky do"
-
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:93
-msgid ""
-"Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
-"messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
-"spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
-"periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
-"around."
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:96
-msgid "What to Scan:"
-msgstr ""
-
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:101
-#, fuzzy
-msgid "All messages"
-msgstr "správy"
-
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:105
-#, fuzzy
-msgid "Only unread messages"
-msgstr "oznaèené správy"
+msgstr "Presunú» spam do:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:111
-msgid ""
-"The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
-"scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
-"it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
-"scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
-"you'll scan even the spam you read with the new filters."
-msgstr ""
+msgid "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging around."
+msgstr "Presunutie spamu do ko¹a sa mô¾e na prvý pohµad zda» ako dobrá my¹lienka, ale po¹ta od priateµov a mail konferencií mo¾e by» náhodne oznaèená ako spam. Pokiaµ filtrovanie nastavíte ako presun do akehokoµvek iného preèinku, periodicky si ho vyma¾te aby sa schránka nezaplnila."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:137
-msgid "Save"
-msgstr ""
+msgid "The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and you'll scan even the spam you read with the new filters."
+msgstr "Èím viac správ skenujete, tým dlh¹ie to trvá. Odporúèame vám skenova» len nové správy. Ak urobíte vo svojich filtroch úpravy, je lep¹ie nastavi» skenova» v¹etky správy. Potom si pozrite svoj prieèinok DORUÈENÁ PO©TA, vrá»te sa spä» a nastavte skenova» len nové správy. Týmto spôsobom sa nové spam filtry aplikujú a budete môc» skenova» v¹etky ïal¹ie prichádzajúce správy u¾ pomocou nových filtrov."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:149
 #, c-format
 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
 #, c-format
 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
-msgstr ""
+msgstr "Spam je poslaný pre <b>%s</b>"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:149
 msgid "[<i>not set yet</i>]"
 msgid "[<i>not set yet</i>]"
-msgstr ""
+msgstr "[<i>e¹te nenastavený</i>]"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:151
 #, c-format
 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
 #, c-format
 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
-msgstr ""
+msgstr "Scanovanie spamu je limitované na <b>%s</b>"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:151
-#, fuzzy
 msgid "New Messages Only"
 msgid "New Messages Only"
-msgstr "Zobrazi» správu"
+msgstr "Len Nové Správy"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:151
-#, fuzzy
 msgid "All Messages"
 msgid "All Messages"
-msgstr "správy"
+msgstr "V¹etky Správy"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:161
 msgid "ON"
 msgid "ON"
-msgstr ""
+msgstr "Zapnuté"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:163
 msgid "OFF"
 msgid "OFF"
-msgstr ""
+msgstr "Vypnuté"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:46
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "SpellChecker Options"
-msgstr "Nastavenie zlo¾ky"
-
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:48
-msgid ""
-"Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
-"choose which languages should be available to you when spell-checking."
-msgstr ""
+msgid "Mailinglist"
+msgstr "Mailing list"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:64
-msgid "Check Spelling"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "This will send a message to %s requesting help for this list. You will receive an emailed response at the address below."
+msgstr "Toto po¹le správu %s po¾adujúc Pomoc pre tento zoznam. Odpoveï obdr¾íte na mailovu adresu uvedenú ni¾¹ie."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:37
-msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to this list. You will be subscribed with the address below."
+msgstr "Toto po¹le správu %s po¾adujúc va¹e Pridanie do zoznamu. Odpoveï obdr¾íte na mailovu adresu uvedenú ni¾¹ie."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:212
-msgid "ATTENTION:"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from this list. It will try to unsubscribe the adress below."
+msgstr "Toto po¹le správu %s po¾adujúc va¹e Odhlásenie zo zoznamu. Odpoveï obdr¾íte na mailovu adresu uvedenú ni¾¹ie."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:213
-msgid ""
-"SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
-"likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
-"to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
-"can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
-"password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
-"got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
-"anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
-"it, the encrypted data is no longer accessible."
-msgstr ""
+msgid "From:"
+msgstr "Od:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:219
-msgid "Delete my dictionary and start a new one"
-msgstr ""
+msgid "Send Mail"
+msgstr "Odosla» mail"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:220
-msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
-msgstr ""
+msgid "Post to List"
+msgstr "Posla» do Zoznamu"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:223
-msgid "Proceed"
-msgstr ""
+msgid "Reply to List"
+msgstr "Odpoveda» do Zoznamu"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:229
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:231
-msgid "Error Decrypting Dictionary"
-msgstr ""
+msgid "Subscribe"
+msgstr "Prihlási»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_interface.php:43
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_options.php:41
-msgid "SECURITY BREACH ON DECK 5! CMDR TUVOK AND SECURITY TEAM REQUESTED."
-msgstr ""
+msgid "Unsubscribe"
+msgstr "Odhlási»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:24
-msgid "Your personal dictionary was erased."
-msgstr ""
+msgid "List Archives"
+msgstr "Listova» Archívy"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:25
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:32
-msgid "Dictionary Erased"
-msgstr ""
+msgid "Contact Listowner"
+msgstr "Kontaktova» vlastníka Zoznamu"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:30
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:57
-#, fuzzy
-msgid "Close this Window"
-msgstr "Zavrie» okno"
+msgid "Mailing List"
+msgstr "Mailing List"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:48
-msgid ""
-"Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
-"&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
-msgstr ""
+msgid "POP3 connect:"
+msgstr "POP3 spojenie:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:51
-msgid "Successful Re-encryption"
-msgstr ""
+msgid "No server specified"
+msgstr "Nebol ¹pecifikovaný ¾iadny server"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:54
-msgid ""
-"Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
-"window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
-"over."
-msgstr ""
+msgid "Error "
+msgstr "Chyba"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod.php:59
-msgid "Dictionary re-encrypted"
-msgstr ""
+msgid "POP3 noop:"
+msgstr "POP3 noop:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod.php:25
-msgid ""
-"Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
-"stored in an <strong>encrypted format</strong>."
-msgstr ""
+msgid "No connection to server"
+msgstr "Nieje pipojenie na server"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod.php:36
-msgid ""
-"Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
-"stored as <strong>clear text</strong>."
-msgstr ""
+msgid "POP3 user:"
+msgstr "POP3 u¾íva»eµ:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod.php:44
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod.php:45
-msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
-msgstr ""
+msgid "no login ID submitted"
+msgstr "Nebol zadaný login"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:121
-msgid "SquirrelSpell Results"
-msgstr ""
+msgid "connection not established"
+msgstr "nenadviazané spojenie"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:170
-#, c-format
-msgid "Found %s errors"
-msgstr ""
+msgid "POP3 pass:"
+msgstr "POP3 heslo:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:183
-msgid "Line with an error:"
-msgstr ""
+msgid "No password submitted"
+msgstr "Nebolo zadané heslo"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:192
-msgid "Error:"
-msgstr ""
+msgid "authentication failed "
+msgstr "autentifikácia neúspe¹ná"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:200
-msgid "Suggestions:"
-msgstr ""
+msgid "POP3 apop:"
+msgstr "POP3 pokroèilý POP:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:206
-msgid "Suggestions"
-msgstr ""
+msgid "No login ID submitted"
+msgstr "nebol zadaný login"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:214
-msgid "Change to:"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "No server banner"
+msgstr "Server nemá banner"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:223
-msgid "Occurs times:"
-msgstr ""
+msgid "abort"
+msgstr "zru¹i»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:239
-msgid "Change this word"
-msgstr ""
+msgid "apop authentication failed"
+msgstr "apop Autentifikácia prebehla neúspe¹ne"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:240
-msgid "Change"
-msgstr ""
+msgid "POP3 login:"
+msgstr "POP3 login:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:242
-msgid "Change ALL occurances of this word"
-msgstr ""
+msgid "POP3 top:"
+msgstr "POP3 hore:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:243
-#, fuzzy
-msgid "Change All"
-msgstr "Oznaèi» v¹etko"
+msgid "POP3 pop_list:"
+msgstr "POP3 pop zoznam(pop_list):"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:245
-msgid "Ignore this word"
-msgstr ""
+msgid "Premature end of list"
+msgstr "Predèasný koniec zoznamu"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:246
-#, fuzzy
-msgid "Ignore"
-msgstr "viac"
+msgid "POP3 get:"
+msgstr "Získane cez POP3:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:248
-msgid "Ignore ALL occurances this word"
-msgstr ""
+msgid "POP3 last:"
+msgstr "Posledné cez POP3:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:249
-#, fuzzy
-msgid "Ignore All"
-msgstr "Oznaèi» v¹etko"
+msgid "POP3 reset:"
+msgstr "POP3 reset:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:251
-msgid "Add this word to your personal dictionary"
-msgstr ""
+msgid "POP3 send_cmd:"
+msgstr "Príkaz send cez POP3:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:252
-#, fuzzy
-msgid "Add to Dic"
-msgstr "Prida» polo¾ku"
+msgid "Empty command string"
+msgstr "Prázdny re»azec príkazu"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:264
-#, fuzzy
-msgid "Close and Commit"
-msgstr "Zavrie» okno"
+msgid "POP3 quit:"
+msgstr "POP3 ukonèenie:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:266
-msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
-msgstr ""
+msgid "connection does not exist"
+msgstr "spojenie neexistuje"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:269
-msgid "Close and Cancel"
-msgstr ""
+msgid "POP3 uidl:"
+msgstr "POP3 uidl:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:271
-msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
-msgstr ""
+msgid "POP3 delete:"
+msgstr "POP3 zmazanie:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/testsound.php:33
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:285
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me_not.mod.php:50
-#, fuzzy
-msgid "Close"
-msgstr "Nová správa"
+msgid "No msg number submitted"
+msgstr "Nezadali ste èíslo správy"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod.php:286
-#, fuzzy
-msgid "No errors found"
-msgstr "Nebola nájdená ¾iadna zlo¾ka"
+msgid "Command failed "
+msgstr "Príkaz prebehol neúspe¹ne"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod.php:21
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod.php:56
-#, fuzzy
-msgid "Personal Dictionary"
-msgstr "Osobné informácie"
+msgid "Remote POP server Fetching Mail"
+msgstr "S»ahovanie Po¹ty zo vzdialeného POP servera"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod.php:21
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod.php:61
-msgid "No words in your personal dictionary."
-msgstr ""
+msgid "Select Server:"
+msgstr "Zvoµte Server"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod.php:24
-msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
-msgstr ""
+msgid "All"
+msgstr "V¹etky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod.php:35
-#, c-format
-msgid "%s dictionary"
-msgstr ""
+msgid "Password for"
+msgstr "Heslo pre"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod.php:54
-#, fuzzy
-msgid "Delete checked words"
-msgstr "Odstráni» vybrané polo¾ky"
+msgid "Fetch Mail"
+msgstr "Stiahnutý Mail"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod.php:65
-msgid "Edit your Personal Dictionary"
-msgstr ""
+msgid "Fetching from "
+msgstr "Stiahnute z:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod.php:22
-msgid ""
-"<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
-"helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and "
-"your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the "
-"password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see "
-"what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</"
-"strong> If you forget your password, your personal dictionary will become "
-"unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your "
-"mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your "
-"old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
-msgstr ""
+msgid "Oops, "
+msgstr "Oops, "
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod.php:26
-msgid ""
-"Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
-msgstr ""
+msgid "Opening IMAP server"
+msgstr "Otvoram IMAP server"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod.php:29
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod.php:42
-msgid "Change crypto settings"
-msgstr ""
+msgid "Opening POP server"
+msgstr "Otváram POP server"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod.php:35
-msgid ""
-"<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You "
-"may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case "
-"the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets "
-"stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to "
-"decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</"
-"p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal "
-"dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your "
-"mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator "
-"changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and "
-"will have to be created anew. However, if you or your system administrator "
-"change your mailbox password but you still have the old password at hand, "
-"you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the "
-"new value.</p>"
-msgstr ""
+msgid "Login Failed:"
+msgstr "Prihlásenie neúspe¹né"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod.php:39
-msgid ""
-"Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
-msgstr ""
+msgid "Login OK: No new messages"
+msgstr "Login OK: ®iadne nové správy"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod.php:22
-#, c-format
-msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
-msgstr ""
+msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
+msgstr "Prihlásenie prebehlo úspe¹ne: Prieèinok prijatých práv je prázdny."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod.php:52
-#, fuzzy
-msgid "All done!"
-msgstr "V¹etky zlo¾ky"
+msgid "Login OK: Inbox contains ["
+msgstr "Prihlásenie prebehlo úspe¹ne: Prieèinok prijatých práv je obsahuje ["
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod.php:53
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me_not.mod.php:51
-msgid "Personal Dictionary Updated"
-msgstr ""
+msgid "] messages"
+msgstr "] správy"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod.php:56
-#, fuzzy
-msgid "No changes requested."
-msgstr "Neboli vybrané ¾iadne správy"
+msgid "Fetching UIDL..."
+msgstr "S»ahujem UIDL..."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod.php:25
-msgid "Please wait, communicating with the server..."
-msgstr ""
+msgid "Server does not support UIDL."
+msgstr "Server nepodporuje UIDL."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod.php:32
-msgid ""
-"Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
-"message:"
-msgstr ""
+msgid "Leaving Mail on Server..."
+msgstr "Nech» Po¹tu na Serveri"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod.php:44
-msgid "Go"
-msgstr ""
+msgid "Deleting messages from server..."
+msgstr "Mazanie správ zo servera..."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod.php:48
-msgid "SquirrelSpell Initiating"
-msgstr ""
+msgid "Fetching message "
+msgstr "S»ahujem správu"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod.php:56
-#, c-format
-msgid ""
-"Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
-"default dictionary."
-msgstr ""
+msgid "Server error...Disconnect"
+msgstr "Chyba Servera...Odpojené"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod.php:61
-#, c-format
-msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
-msgstr ""
+msgid "Reconnect from dead connection"
+msgstr "Znovupripojenie zlého spojenia"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod.php:69
-msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
-msgstr ""
+msgid "Saving UIDL"
+msgstr "Ulo¾enie UIDL"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod.php:19
-msgid ""
-"Please check any available international dictionaries which you would like "
-"to use when spellchecking:"
-msgstr ""
+msgid "Refetching message "
+msgstr "Znovu-s»ahujem správu"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod.php:26
-msgid "Make this dictionary my default selection:"
-msgstr ""
+msgid "Error Appending Message!"
+msgstr "Chyba pri Pridávaní Správy!"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod.php:41
-msgid "Make these changes"
-msgstr ""
+msgid "Closing POP"
+msgstr "Zatvorenie POP"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod.php:42
-msgid "Add International Dictionaries"
-msgstr ""
+msgid "Logging out from IMAP"
+msgstr "Odhlási» z IMAP"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod.php:18
-msgid "Please choose which options you wish to set up:"
-msgstr ""
+msgid "Message appended to mailbox"
+msgstr "Správa pridaná to schránky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod.php:22
-msgid "Edit your personal dictionary"
-msgstr ""
+msgid "Message "
+msgstr "Správa"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod.php:27
-msgid "Set up international dictionaries"
-msgstr ""
+msgid " deleted from Remote Server!"
+msgstr "Zmazané zo Vzdialeného Servera!"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod.php:35
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod.php:39
-msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
-msgstr ""
+msgid "Delete failed:"
+msgstr "Zmazanie neúspe¹né:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod.php:39
-msgid "not available"
-msgstr ""
+msgid "Remote POP server settings"
+msgstr "Nastavenie vzdialeného POP servera"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod.php:43
-msgid "SquirrelSpell Options Menu"
-msgstr ""
+msgid "You should be aware that the encryption used to store your password is not perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the server can be undone by a hacker reading the source to this file."
+msgstr "Treba ma» na pamäti, ¾e kódovanie pou¾ité na ulo¾enie vá¹ho hesla nieje dokonale bezpeèné. Taktie¾, pokiaµ pou¾ívate POP server, niesú tú dáta pri prenose kódované vôbec. Kódovanie pou¾ité na ulo¾enie hesla na serveri nemô¾e by» odhalené preèítaním zdrojového súboru hackermi."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:67
-msgid "Translator"
-msgstr ""
+msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
+msgstr "Ak nevyplníte heslo, bude po¾adované ked si budete chcie» stiahnu» po¹tu."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:70
-msgid "Your server options are as follows:"
-msgstr ""
+msgid "Encrypt passwords (informative only)"
+msgstr "Kryptovanie hesiel (len informatívne)"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:75
-msgid ""
-"13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
-msgstr ""
+msgid "Add Server"
+msgstr "Prida» Server"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:78
-msgid ""
-"10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
-msgstr ""
+msgid "Server:"
+msgstr "Server:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:81
-msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
-msgstr ""
+msgid "Port:"
+msgstr "Port:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:84
-msgid ""
-"767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
-"InterTran"
-msgstr ""
+msgid "Alias:"
+msgstr "Alias:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:87
-msgid ""
-"8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
-msgstr ""
+msgid "Username:"
+msgstr "U¾ívateµské meno:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:93
-msgid ""
-"You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
-"be located."
-msgstr ""
+msgid "Password:"
+msgstr "Heslo:"
+
+msgid "Store in Folder:"
+msgstr "Ulo¾i» v Prieèinku:"
+
+msgid "Leave Mail on Server"
+msgstr "Nechaj Po¹tu na Serveri"
+
+msgid "Check mail during login"
+msgstr "Skontrolova» po¹tu poèas prihlasovania"
+
+msgid "Check mail during folder refresh"
+msgstr "Skontrolova» maily poèas znovunaèítania prieèinka"
+
+msgid "Modify Server"
+msgstr "Modifikova» Server"
+
+msgid "Server Name:"
+msgstr "Meno Servera:"
+
+msgid "Modify"
+msgstr "Modifikova»"
+
+msgid "No-one server in use. Try to add."
+msgstr "Nepou¾íva sa ¾iadny server. Skúste prida»"
+
+msgid "Fetching Servers"
+msgstr "S»ahujem po¹tu zo serverov"
+
+msgid "Confirm Deletion of a Server"
+msgstr "Potvï Zmazanie Serveru"
+
+msgid "Selected Server:"
+msgstr "Zvolený Server:"
+
+msgid "Confirm delete of selected server?"
+msgstr "Potvrdi» zmazanie na zvolenom serveri?"
+
+msgid "Confirm Delete"
+msgstr "Potvrdenie Zmazania"
+
+msgid "Mofify a Server"
+msgstr "Modifikuj Server"
+
+msgid "Undefined Function"
+msgstr "Nedefinovaná funkcia"
+
+msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
+msgstr "Hej! Èo hµadá¹?"
+
+msgid "Fetch"
+msgstr "Stiahnu»"
+
+msgid "Warning, "
+msgstr "Upozornenie,"
+
+msgid "Mail Fetch Result:"
+msgstr "Výsledok S»ahovania mailov:"
+
+msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
+msgstr "Jednoduché stiahnutie POP3 Po¹ty"
+
+msgid "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your account on this server."
+msgstr "Toto konfiguruje nastavenie s»ahovania po¹ty z POP3 schránky do konta na tomto serveri."
+
+msgid "New Mail Notification"
+msgstr "Oznámenie o Novej správe"
+
+msgid "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file to play in the provided file box."
+msgstr "Nastavte <b>Povoli» Prehrávanie Médií<b> pre prehrávanie napr. zvukového súboru pokiaµ sa vyskytuje nepreèítaná po¹ta. Pokiaµ je táto voµba povolená, mô¾te ¹pecifikova» multimédialny súbor v dialógu na ¹pecifikáciu cesty k súboru."
+
+msgid "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
+msgstr "Pokiaµ povolíte <b>Skontroluj v¹etky prièinky, nielen 'do¹lá po¹ta'</b>, skontrolujú sa v¹etky prieèinky na nepreèítanú po¹tu za úèelom oznámenia o nepreèítanej po¹te."
+
+msgid "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
+msgstr "Zvolením mo¾nosti <b>Zobraz vyskakovacie okno (popup)</b> povolíte zobrazenie vyskakovacieho okna (popup) pokiaµ máte v prieèinku nepreèítanú po¹tu (vy¾aduje JavaScript)."
+
+msgid "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. Recent messages are those that have just recently showed up and have not been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed by sounds or popups for unseen mail."
+msgstr "Pou¾ite <b>SKONTROLUJ POSLEDNE POU®ÍVANÉ</b> pre skontrolovanie posledne pou¾itých správ. Posledne pou¾ité správysú tie, ktoré boli posledne zobrazené, no niesú e¹te oznaèené ako \"viewed\" . Toto zabraòuje tomu, aby ste boli neustále ob»a¾ovaný zvukmi (popup) a vyskakovacími oknami z dôvodu e¹te nepreèítanej po¹ty."
+
+msgid "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> enabled."
+msgstr "Zvolením nastavenia <b>Zmeni» titulok</b> mô¾te zmeni» titulok okna v niektorých prehliadaèoch aby ste vedeli o novej prichádzajúcej po¹te. (vy¾aduje JavaScript) a funguje len v Internet Exploreri, v iných prehliadaèoch sa mô¾u vyskytnú» chyby. Táto mo¾nos» vám v¾dy oznámi, èi máte novú po¹tu. taktie¾ pokiaµ máte povolenú mo¾nos»  <b>SKONTROLUJ POSLEDNE POU®ÍVANÉ/b>."
+
+msgid "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file is specified, the system will use a default from the server."
+msgstr "Zvoµte si zo zoznamu <b>Súbory na serveri</b> súbor s médiom, ktoré si ¾elate prehra», keï príde nová po¹ta. Zvolením si v okne <b>Lokálne mediálne súbory<b> sa prehraje súbor z vá¹ho poèítaèa. Ak nieje ¹pecifikovaný ¾iaden súbor, systém vyberie preddefinovaný mediálny súbor zo servera."
+
+msgid "Enable Media Playing"
+msgstr "Povoli» Prehrávanie Médií"
+
+msgid "Check all boxes, not just INBOX"
+msgstr "Skontroluj v¹etky prieèinky, nielen prieèinok Do¹lá Po¹ta"
+
+msgid "Count only messages that are RECENT"
+msgstr "Poèíta len správy ktoré sú aktuálne"
+
+msgid "Change title on supported browsers."
+msgstr "Zmena názvu okna na podporovaných prehliadaèoch."
+
+msgid "requires JavaScript to work"
+msgstr "vy¾aduje JavaScript"
+
+msgid "Show popup window on new mail"
+msgstr "Uká¾ nové okno pri novej po¹te"
+
+msgid "Select server file:"
+msgstr "Zvoµte súbor na serveri:"
+
+msgid "(local media)"
+msgstr "(lokálne médium)"
+
+msgid "Try"
+msgstr "Skúste"
+
+msgid "Local Media File:"
+msgstr "Lokálne mediálne súbory"
+
+msgid "Current File:"
+msgstr "Aktuálna súbor"
+
+msgid "New Mail"
+msgstr "Nový Mail"
+
+msgid "SquirrelMail Notice:"
+msgstr "SquirrelMail Oznam:"
+
+msgid "You have new mail!"
+msgstr "Máte nový mail!"
+
+msgid "Close Window"
+msgstr "Zavrie» Okno"
+
+msgid "NewMail Options"
+msgstr "Nastavenie Novej Po¹ty"
+
+msgid "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows when new mail arrives."
+msgstr "Toto nastavenie nastaví prehrávanie zvuku a/alebo zobrazenie vyskakovacieho nového okna (popup) pri prijatí novej po¹ty."
+
+msgid "New Mail Notification options saved"
+msgstr "Nastavenie Oznamovania Novej Po¹ty sa ulo¾ilo"
+
+#, c-format
+msgid "%s New Messages"
+msgstr "%s Nových Správ"
+
+#, c-format
+msgid "%s New Message"
+msgstr "%s Nová Správa"
+
+msgid "Test Sound"
+msgstr "Otestova» Zvuk"
+
+msgid "Loading the sound..."
+msgstr "Náhravam zvuky..."
+
+msgid "Close"
+msgstr "Zatvori»"
+
+msgid "Sent Subfolders Options"
+msgstr "Nastavenie Pod-prieèinkov Odoslané"
+
+msgid "Use Sent Subfolders"
+msgstr "Pou¾i Pod-prieèinky Odoslaných "
+
+msgid "Monthly"
+msgstr "Mesaène"
+
+msgid "Quarterly"
+msgstr "©tvr»roène"
+
+msgid "Yearly"
+msgstr "Roène"
+
+msgid "Base Sent Folder"
+msgstr "Základný prieèinok Odoslané"
+
+msgid "Report as Spam"
+msgstr "Uveï ako Spam"
+
+msgid "SpamCop - Spam Reporting"
+msgstr "Spam-policajt - Oznamovanie o Spame"
+
+msgid "Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite fast, really smart, and easy to use."
+msgstr "Pomáha bojova» proti nevy¾iadanej po¹te. SpamCop (Spam-policajt) èíta spam po¹tu a urèí správnu adresu odosielateµa. Rýchle, skutoène inteligentné a jednoduché na pou¾itie."
+
+msgid "SpellChecker Options"
+msgstr "Nastavenie Kontroly Pravopisu"
+
+msgid "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or choose which languages should be available to you when spell-checking."
+msgstr "Tu mô¾te nastavi» ako je ulo¾ený vá¹ slovník, upravi» ho, alebo zvoli» jazyky dostupné na kontolu pravopisu."
+
+msgid "Check Spelling"
+msgstr "Skontrolova» Pravopis"
+
+msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
+msgstr "Spä» na &quot;Nastavenia kontroly Pravopisu&quot; stránka"
+
+msgid "ATTENTION:"
+msgstr "UPOZORNENIE:"
+
+msgid "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start anew. This is also true if you don't remember your old password -- without it, the encrypted data is no longer accessible."
+msgstr "SquirrelSpell (kontrola pravopisu) nemô¾e dekódova» vá¹ osobný slovník. Najpravdepodobnej¹ia príèina tohto je to, ¾e ste si zmenili heslo k svojej po¹tovej schránke. Najprv mus´te zada» svoje staré heslo aby SquirrelSpell mohol dekódova» vá¹ osobný slovník. Potom bude opätovne zakódovaný s va¹ím novým heslom.<br>Ak nemáte vá¹ slovník zakódovaný je najskôr po¹kodený. Zma¾te ho a zaènite písa» nový. Toto musíte taktie¾ urobi» ak si nepamätáte staré heslo - bez neho zakódované dáta niesú dostupné."
+
+msgid "Delete my dictionary and start a new one"
+msgstr "Zmazanie môjho slovníka a zaèatie nového"
+
+msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
+msgstr "Odkódova» môj slovník pomocou môjho starého hesla:"
+
+msgid "Proceed"
+msgstr "vykona»"
+
+msgid "You must make a choice"
+msgstr "Musíte si zvoli»"
+
+msgid "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
+msgstr "Mô¾te buï zmaza» vá¹ slovník, alebo písa» ho pod starým heslom. Nie oboje mo¾nosti."
+
+msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
+msgstr "Toto"
+
+msgid "Error Decrypting Dictionary"
+msgstr "Chyba Pri dekódovaní Slovníka"
+
+msgid "Cute."
+msgstr "Pekne."
+
+msgid "Translator"
+msgstr "Prekladaè"
+
+msgid "Saved Translation Options"
+msgstr "Nastavenie Ulo¾ených Prekladov"
+
+msgid "Your server options are as follows:"
+msgstr "Va¹e nastavenia servera sú nasledujúce:"
+
+msgid "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
+msgstr "13 jazykových párov,maximum 1000 prelo¾ených znakov, prevádzkovane pod Systran-om"
+
+msgid "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
+msgstr "10 jazykových párov,maximum 25 kB prelo¾ených znakov, prevádzkovane pod Systran-om"
+
+msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
+msgstr "12 jazykových párov, ¾iadne známe limity, prevádzkovane pod Systran-om"
+
+msgid "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's InterTran"
+msgstr "767 jazykových párov, ¾iadne známe limity, prevádzkovane pod Translation Experts's InterTran"
+
+msgid "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
+msgstr "8 jazykových párov, ¾iadne známe limity, prevádzkovane pod GPLTrans (free,open source)"
+
+msgid "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will be located."
+msgstr "Mô¾te sa taktie¾ rozhodnú», èi chcete aby okno s prekladom bolo zobrazené a kde bolo zobrazené."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:98
 msgid "Select your translator:"
 msgid "Select your translator:"
-msgstr ""
+msgstr "Zvoµte vá¹ prekladaè:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:109
 msgid "When reading:"
 msgid "When reading:"
-msgstr ""
+msgstr "Pri preèítaní:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:114
 msgid "Show translation box"
 msgid "Show translation box"
-msgstr ""
+msgstr "Zobraz okienko prekladu"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:116
 msgid "to the left"
 msgid "to the left"
-msgstr ""
+msgstr "do µava"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:117
 msgid "in the center"
 msgid "in the center"
-msgstr ""
+msgstr "do prostriedku"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:118
 msgid "to the right"
 msgid "to the right"
-msgstr ""
+msgstr "do prava"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:123
 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
-msgstr ""
+msgstr "Preklad vo vnútri rámcov SquirrelMailu"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:126
 msgid "When composing:"
 msgid "When composing:"
-msgstr ""
+msgstr "Pri písaní:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/options.php:130
 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
-msgstr ""
+msgstr "E¹te nieje Funkèné, v suèasnosnosti niè nerobí"
+
+msgid "Download this as a file"
+msgstr "Ulo¾i» ako súbor"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:96
 msgid "Translation Options"
 msgid "Translation Options"
-msgstr ""
+msgstr "Nastavenia Prekladu"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:98
-msgid ""
-"Which translator should be used when you get messages in a different "
-"language?"
-msgstr ""
+msgid "Which translator should be used when you get messages in a different language?"
+msgstr "Ktorý prekladaè chcele pou¾i» k získaniu správy v inom jazyku_"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:266
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:270
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:274
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:278
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:282
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:286
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:290
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:294
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:298
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:302
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:306
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:310
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:314
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:329
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:333
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:337
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:341
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:345
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:349
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:353
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:357
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:361
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:365
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:440
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:473
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:477
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:481
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:485
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:489
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:493
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:497
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:501
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:505
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:509
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:513
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:517
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s to %s"
 msgid "%s to %s"
-msgstr "Prida» polo¾ku"
-
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:267
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:271
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:275
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:279
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:283
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:288
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:292
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:296
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:300
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:304
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:316
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:330
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:334
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:338
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:342
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:346
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:351
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:355
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:359
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:363
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:367
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:388
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:418
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:474
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:478
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:482
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:486
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:490
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:495
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:507
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:511
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:515
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:519
+msgstr "%s do %s"
+
 msgid "English"
 msgid "English"
-msgstr ""
+msgstr "Anglicky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:268
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:287
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:308
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:311
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:335
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:354
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:391
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:421
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:453
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:475
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:494
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:498
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:503
 msgid "French"
 msgid "French"
-msgstr ""
+msgstr "Francúzky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:272
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:291
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:307
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:312
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:339
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:358
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:392
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:422
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:454
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:479
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:499
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:502
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:506
 msgid "German"
 msgid "German"
-msgstr ""
+msgstr "Nemecky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:276
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:295
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:343
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:362
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:396
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:426
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:456
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:483
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:510
 msgid "Italian"
 msgid "Italian"
-msgstr ""
+msgstr "Taliansky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:280
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:299
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:347
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:366
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:401
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:431
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:458
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:487
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:514
 msgid "Portuguese"
 msgid "Portuguese"
-msgstr ""
+msgstr "Portugalsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:284
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:303
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:331
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:350
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:406
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:436
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:459
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:491
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:518
 msgid "Spanish"
 msgid "Spanish"
-msgstr ""
+msgstr "©panielsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:315
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:403
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:433
 msgid "Russian"
 msgid "Russian"
-msgstr ""
+msgstr "Rusky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:318
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:370
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:441
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:462
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:521
 msgid "Translate"
 msgid "Translate"
-msgstr ""
+msgstr "Prelo¾i»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:382
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:412
 msgid "Brazilian Portuguese"
 msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr ""
+msgstr "Brazílska ¹panielèina"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:383
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:413
 msgid "Bulgarian"
 msgid "Bulgarian"
-msgstr ""
+msgstr "Bulharsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:384
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:414
 msgid "Croatian"
 msgid "Croatian"
-msgstr ""
+msgstr "Chorvátsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:385
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:415
 msgid "Czech"
 msgid "Czech"
-msgstr ""
+msgstr "Èesky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:386
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:416
 msgid "Danish"
 msgid "Danish"
-msgstr ""
+msgstr "Dánsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:387
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:417
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:452
-#, fuzzy
 msgid "Dutch"
 msgid "Dutch"
-msgstr "Priradi»"
+msgstr "Dánsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:389
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:419
 msgid "European Spanish"
 msgid "European Spanish"
-msgstr ""
+msgstr "Európska ©panielèina"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:390
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:420
 msgid "Finnish"
 msgid "Finnish"
-msgstr ""
+msgstr "Fínsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:393
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:423
 msgid "Greek"
 msgid "Greek"
-msgstr ""
+msgstr "Grécky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:394
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:424
 msgid "Hungarian"
 msgid "Hungarian"
-msgstr ""
+msgstr "Maïarsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:395
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:425
 msgid "Icelandic"
 msgid "Icelandic"
-msgstr ""
+msgstr "Islandsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:397
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:427
 msgid "Japanese"
 msgid "Japanese"
-msgstr ""
+msgstr "Japonsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:398
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:428
 msgid "Latin American Spanish"
 msgid "Latin American Spanish"
-msgstr ""
+msgstr "Latinsko-Americká ©panielèina"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:399
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:429
 msgid "Norwegian"
 msgid "Norwegian"
-msgstr ""
+msgstr "Nórsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:400
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:430
 msgid "Polish"
 msgid "Polish"
-msgstr ""
+msgstr "Poµsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:402
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:432
 msgid "Romanian"
 msgid "Romanian"
-msgstr ""
+msgstr "Rumunsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:404
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:434
 msgid "Serbian"
 msgid "Serbian"
-msgstr ""
+msgstr "Srbsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:405
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:435
 msgid "Slovenian"
 msgid "Slovenian"
-msgstr ""
+msgstr "Slovinsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:407
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:437
 msgid "Swedish"
 msgid "Swedish"
-msgstr ""
+msgstr "©védsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:408
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:438
 msgid "Welsh"
 msgid "Welsh"
-msgstr ""
+msgstr "Wel¹sky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:455
 msgid "Indonesian"
 msgid "Indonesian"
-msgstr ""
+msgstr "Indonézky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:457
-#, fuzzy
 msgid "Latin"
 msgid "Latin"
-msgstr "Prihlási»"
+msgstr "Latinsky"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:33
-#, fuzzy
-msgid "New Mail Notification"
-msgstr "®iadne oznámenie o preèítaní"
+msgid "Address Book"
+msgstr "Adresár"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:36
-msgid ""
-"Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
-"unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
-"to play in the provided file box."
-msgstr ""
+msgid "Name"
+msgstr "Meno"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:38
-msgid ""
-"The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
-"folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
-msgstr ""
+msgid "E-mail"
+msgstr "E-mail"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:40
-msgid ""
-"Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
-"window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
-msgstr ""
+msgid "Info"
+msgstr "Informácie"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:42
-msgid ""
-"Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
-"Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
-"been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
-"by sounds or popups for unseen mail."
-msgstr ""
+msgid "Source"
+msgstr "Zdroj"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:44
-msgid ""
-"Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
-"browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
-"only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
-"always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
-"enabled."
-msgstr ""
+msgid "Bcc"
+msgstr "Skrytá Kópia"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:46
-msgid ""
-"Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
-"mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
-"the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
-"is specified, the system will use a default from the server."
-msgstr ""
+msgid "Use Addresses"
+msgstr "Pou¾i» adresár"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:56
-msgid "Enable Media Playing"
-msgstr ""
+msgid "Address Book Search"
+msgstr "Hµada» v adresáre"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:64
-msgid "Check all boxes, not just INBOX"
-msgstr ""
+msgid "Search for"
+msgstr "Hµada»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:72
-msgid "Count only messages that are RECENT"
-msgstr ""
+msgid "in"
+msgstr "v"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:80
-msgid "Change title on supported browsers."
-msgstr ""
+msgid "All address books"
+msgstr "V¹etky adresáre"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:80
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:88
-msgid "requires JavaScript to work"
-msgstr ""
+msgid "List all"
+msgstr "Zobrazi» v¹etko"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:88
-msgid "Show popup window on new mail"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Unable to list addresses from %s"
+msgstr "Nie je mo¾né zobrazi» adresy z %s"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:91
-msgid "Select server file:"
-msgstr ""
+msgid "Your search failed with the following error(s)"
+msgstr "Va¹e hµadanie prebehlo neúspe¹ne s týmito chybami"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:93
-msgid "(local media)"
-msgstr ""
+msgid "No persons matching your search was found"
+msgstr "Nebola nájdená po¾adovaná osoba"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:110
-msgid "Try"
-msgstr ""
+msgid "Return"
+msgstr "Spä»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:118
-msgid "Local Media File:"
-msgstr ""
+msgid "Nickname"
+msgstr "Prezývka"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:124
-#, fuzzy
-msgid "Current File:"
-msgstr "Aktuálna zlo¾ka"
+msgid "Must be unique"
+msgstr "Musí by» jedineèná"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail.php:19
-msgid "New Mail"
-msgstr ""
+msgid "E-mail address"
+msgstr "E-mailová adresa"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail.php:26
-#, fuzzy
-msgid "SquirrelMail Notice:"
-msgstr "SquirrelMail verzia %s"
+msgid "First name"
+msgstr "Meno"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/newmail.php:30
-msgid "You have new mail!"
-msgstr ""
+msgid "Last name"
+msgstr "Priezvisko"
+
+msgid "Additional info"
+msgstr "Ïal¹ie informácie"
+
+msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
+msgstr "Nie je definovaný ¾iadny osobný adresár. Kontaktujte správcu"
+
+msgid "You can only edit one address at the time"
+msgstr "Nie je mo¾né upravova» viac adries naraz"
+
+msgid "Update address"
+msgstr "Aktualizova» adresu"
+
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Neznáma chyba"
+
+msgid "Add address"
+msgstr "Prida» adresu"
+
+msgid "Edit selected"
+msgstr "Upravi» vybrané polo¾ky"
+
+msgid "Delete selected"
+msgstr "Odstráni» vybrané polo¾ky"
+
+#, c-format
+msgid "Add to %s"
+msgstr "Prida» do"
+
+msgid "Original Message"
+msgstr "Pôvodná správa"
+
+msgid "Draft Email Saved"
+msgstr "Ulo¾ené Koncepty Mailov"
+
+msgid "Could not move/copy file. File not attached"
+msgstr "Nie je mo¾né presunú»/skopírova» súbor. Súbor nie je prilo¾ený"
+
+msgid "Draft Saved"
+msgstr "Ulo¾ené Koncepty"
+
+msgid "Your Message has been sent"
+msgstr "Va¹a správa bola úspe¹ne Odoslaná ;-)"
+
+msgid "To:"
+msgstr "Komu:"
+
+msgid "CC:"
+msgstr "Kópia:"
+
+msgid "BCC:"
+msgstr "Skrytá Kópia:"
+
+msgid "Subject:"
+msgstr "Predmet:"
+
+msgid "Send"
+msgstr "Odosla»"
+
+msgid "Attach:"
+msgstr "Prilo¾i» súbor:"
+
+msgid "Add"
+msgstr "Prilo¾i»"
+
+msgid "Delete selected attachments"
+msgstr "Odstráni» vybrané prilo¾ené súbory"
+
+msgid "Priority"
+msgstr "Priorita"
+
+msgid "Receipt"
+msgstr "Potvrdenie"
+
+msgid "On Read"
+msgstr "Pri Preèítaní"
+
+msgid "On Delivery"
+msgstr "Pri Doruèení"
+
+msgid "Save Draft"
+msgstr "Ulo¾i» Koncept"
+
+msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
+msgstr "Nezadali ste adresáta"
+
+msgid "said"
+msgstr "povedal"
+
+msgid "quote"
+msgstr "citácia"
+
+msgid "who"
+msgstr "kto"
+
+msgid "Draft folder"
+msgstr "Prieèinok Koncepty"
+
+msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
+msgstr "Neplatný názov prieèinku. Vyberte prosím iný názov."
+
+msgid "Click here to go back"
+msgstr "Kliknite tu pre návrat spä»"
+
+msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
+msgstr "Nezvolili ste prieèinok na zmanie. Prosím urobte to"
+
+msgid "Delete Folder"
+msgstr "Odstráni» prieèinok"
+
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to delete %s?"
+msgstr "Ste si istý, ¾e chcete vymaza» %s?"
+
+msgid "Subscribed successfully!"
+msgstr "Prihlásenie prebehlo úspe¹ne!"
+
+msgid "Unsubscribed successfully!"
+msgstr "Odhlásenie prebehlo úspe¹ne!"
+
+msgid "Deleted folder successfully!"
+msgstr "Prieèinok bol úspe¹ne vymazaný!"
+
+msgid "Created folder successfully!"
+msgstr "Prieèinok bol úspe¹ne vytvorený!"
+
+msgid "Renamed successfully!"
+msgstr "Úspe¹ne premenované"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:76
 #, fuzzy
 #, fuzzy
-msgid "NewMail Options"
-msgstr "Mo¾nosti"
+msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
+msgstr "Akcia prebehla neúspe¹ne - Prieèinok neexistuje. "
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:78
-msgid ""
-"This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
-"when new mail arrives."
-msgstr ""
+msgid "refresh folder list"
+msgstr "aktualizova» zoznam zlo¾iek"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:127
-msgid "New Mail Notification options saved"
-msgstr ""
+msgid "Create Folder"
+msgstr "Vytvori» prieèinok"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:200
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s New Messages"
-msgstr "Zobrazi» správu"
+msgid "as a subfolder of"
+msgstr "ako pod-prieèinok"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:204
-#, fuzzy, c-format
-msgid "%s New Message"
+msgid "None"
+msgstr "Niè"
+
+msgid "Let this folder contain subfolders"
+msgstr "Nech tento Prieèinok obsahuje pod-prieèinoky"
+
+msgid "Create"
+msgstr "Vytvori»"
+
+msgid "Rename a Folder"
+msgstr "Premenova» prieèinok"
+
+msgid "Select a folder"
+msgstr "Zvoµte Prieèinok"
+
+msgid "Rename"
+msgstr "Premenova»"
+
+msgid "No folders found"
+msgstr "Nebol nájdený ¾iadny prieèinok"
+
+msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
+msgstr "Neboli nájdené ¾iadne prieèinky, z ktorých sa je mo¾né odhlási»!"
+
+msgid "No folders were found to subscribe to!"
+msgstr "Neboli nájdené ¾iadne prieèinky na prihlásenie"
+
+msgid "Subscribe to:"
+msgstr "Prihlasi» sa do:"
+
+msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
+msgstr "Nezvolili ste prieèinok na premenovanie. Prosím urobte to."
+
+msgid "Rename a folder"
+msgstr "Premenova» prieèinok"
+
+msgid "New name:"
+msgstr "Nový názov:"
+
+msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
+msgstr "CHYBA: Súbory pomocníka sú v nesprávnom formáte!"
+
+#, c-format
+msgid "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English instead."
+msgstr "Pomocník nie je prelo¾ený do %s. Bude zobrazený v angliètine."
+
+msgid "Some or all of the help documents are not present!"
+msgstr "Niektoré texty pomocníka nie sú dostupné!"
+
+msgid "Table of Contents"
+msgstr "Obsah"
+
+msgid "Top"
+msgstr "Hore"
+
+msgid "Viewing an image attachment"
+msgstr "Náhµad prilo¾eného súboru s obrázkom"
+
+msgid "View message"
 msgstr "Zobrazi» správu"
 
 msgstr "Zobrazi» správu"
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/testsound.php:24
-msgid "Test Sound"
-msgstr ""
+msgid "Not available"
+msgstr "Nieje doptupné"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/newmail/testsound.php:30
-msgid "Loading the sound..."
-msgstr ""
+msgid "purge"
+msgstr "vysypa»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:81
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:89
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:101
-msgid "POP3 connect:"
-msgstr ""
+msgid "Last Refresh"
+msgstr "Posledná Aktualizácia"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:81
-msgid "No server specified"
-msgstr ""
+msgid "Save folder tree"
+msgstr "Ulo¾i» strom  prieèinkov"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:89
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:101
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:140
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:275
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:329
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:340
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:388
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:421
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:454
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:553
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:576
-#, fuzzy
-msgid "Error "
-msgstr "Chyba pri otvárani"
+msgid "Login"
+msgstr "Prihlásenie"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:109
-msgid "POP3: premature NOOP OK, NOT an RFC 1939 Compliant server"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "%s Login"
+msgstr "%s Prihlásenie"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:119
-msgid "POP3 noop:"
-msgstr ""
+msgid "Name:"
+msgstr "Meno:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:119
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:185
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:234
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:259
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:301
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:375
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:414
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:444
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:478
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:541
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:609
-#, fuzzy
-msgid "No connection to server"
-msgstr "Chyba v pripojovaní k serveru IMAP: %s "
+msgid "No messages were selected."
+msgstr "Neboli vybrané ¾iadne správy"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:132
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:135
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:140
-msgid "POP3 user:"
-msgstr ""
+msgid "Message Highlighting"
+msgstr "Zvýrazòovanie správ"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:132
-msgid "no login ID submitted"
-msgstr ""
+msgid "subject"
+msgstr "Predmet"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:135
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:155
-msgid "connection not established"
-msgstr ""
+msgid "No highlighting is defined"
+msgstr "Nie je nadefinované ¾iadne zvýraznenie"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:152
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:155
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:160
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:169
-msgid "POP3 pass:"
-msgstr ""
+msgid "Identifying name"
+msgstr "Identifikaèné meno"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:152
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:194
-msgid "No password submitted"
-msgstr ""
+msgid "Color"
+msgstr "Farba"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:160
-msgid "authentication failed "
-msgstr ""
+msgid "Dark Blue"
+msgstr "Tmavomodrá"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:169
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:218
-msgid "NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant"
-msgstr ""
+msgid "Dark Green"
+msgstr "Tmavozelená"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:185
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:191
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:194
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:199
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:209
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:218
-msgid "POP3 apop:"
-msgstr ""
+msgid "Dark Yellow"
+msgstr "Tmavo¾ltá"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:191
-msgid "No login ID submitted"
-msgstr ""
+msgid "Dark Cyan"
+msgstr "Tmavotyrkysová"
+
+msgid "Dark Magenta"
+msgstr "Tmavofialová"
+
+msgid "Light Blue"
+msgstr "Svetlomodrá"
+
+msgid "Light Green"
+msgstr "Svetlozelená"
+
+msgid "Light Yellow"
+msgstr "Svetlo¾ltá"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:199
-msgid "No server banner"
-msgstr ""
+msgid "Light Cyan"
+msgstr "Svetlotyrkysová"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:199
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:209
-msgid "abort"
-msgstr ""
+msgid "Light Magenta"
+msgstr "Svetlofialová"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:209
-msgid "apop authentication failed"
-msgstr ""
+msgid "Dark Gray"
+msgstr "Tmavosivá"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:234
-msgid "POP3 login:"
-msgstr ""
+msgid "Medium Gray"
+msgstr "Strednesivá"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:259
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:275
-msgid "POP3 top:"
-msgstr ""
+msgid "Light Gray"
+msgstr "Svetlosivá"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:301
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:329
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:340
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:352
-msgid "POP3 pop_list:"
-msgstr ""
+msgid "White"
+msgstr "Biela"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:352
-msgid "Premature end of list"
-msgstr ""
+msgid "Other:"
+msgstr "Iná:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:375
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:388
-msgid "POP3 get:"
-msgstr ""
+msgid "Ex: 63aa7f"
+msgstr "Ex: 63aa7f"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:414
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:421
-msgid "POP3 last:"
-msgstr ""
+msgid "Matches"
+msgstr "Zhody"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:444
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:454
-msgid "POP3 reset:"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Alternate Identity %d"
+msgstr "Alternatívna Identita %d"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:478
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:484
-msgid "POP3 send_cmd:"
-msgstr ""
+msgid "Advanced Identities"
+msgstr "Pokroèilá Identita;"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:484
-msgid "Empty command string"
-msgstr ""
+msgid "Default Identity"
+msgstr "Predvolená Identita"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:504
-msgid "POP3 quit:"
-msgstr ""
+msgid "Add a New Identity"
+msgstr "Prida» Novú Identitu"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:504
-#, fuzzy
-msgid "connection does not exist"
-msgstr "U¾ívateµ %s neexistuje"
+msgid "E-Mail Address"
+msgstr "E-mailová adresa"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:541
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:553
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:576
-msgid "POP3 uidl:"
-msgstr ""
+msgid "Save / Update"
+msgstr "Ulo¾i» / Aktualizova»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:609
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:614
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:620
-msgid "POP3 delete:"
-msgstr ""
+msgid "Make Default"
+msgstr "Nastav ako predvolené"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:614
-msgid "No msg number submitted"
-msgstr ""
+msgid "Move Up"
+msgstr "Presunú» hore"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:620
-#, fuzzy
-msgid "Command failed "
-msgstr "Otváranie prebehlo neúspe¹ne"
+msgid "Index Order"
+msgstr "Poradie v zozname"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:54
-msgid "Remote POP server Fetching Mail"
-msgstr ""
+msgid "Checkbox"
+msgstr "Za¹krtávacie pole"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:63
-msgid "Select Server:"
-msgstr ""
+msgid "Flags"
+msgstr "Príznaky správy"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:65
-msgid "All"
+msgid "The index order is the order that the columns are arranged in the message index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to fit your needs."
 msgstr ""
 msgstr ""
+"Poradie zoznamu správ je poradie v akom sú usporiadané ståpce vo výpise\n"
+"správ.  Mô¾ete pridáva», odobera» a presúva» jednotlivé prieèinky."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:78
-#, fuzzy
-msgid "Password for"
-msgstr "Heslo:"
+msgid "up"
+msgstr "hore"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:85
-msgid "Fetch Mail"
-msgstr ""
+msgid "down"
+msgstr "dole"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:117
-msgid "Fetching from "
-msgstr ""
+msgid "remove"
+msgstr "odstráni»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:124
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:184
-msgid "Oops, "
-msgstr ""
+msgid "Return to options page"
+msgstr "Návrat na stránku s nastavením"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:128
-msgid "Opening IMAP server"
-msgstr ""
+msgid "Personal Information"
+msgstr "Osobné informácie"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:131
-msgid "Opening POP server"
-msgstr ""
+msgid "Display Preferences"
+msgstr "Vzhµad - mo¾nosti"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:134
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:123
-msgid "Login Failed:"
-msgstr ""
+msgid "Folder Preferences"
+msgstr "Prieèinky - mo¾nosti"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:151
-msgid "Login OK: No new messages"
-msgstr ""
+msgid "Successfully Saved Options"
+msgstr "Nastavenia boli Úspe¹ne ulo¾ené"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:156
-msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
-msgstr ""
+msgid "Refresh Folder List"
+msgstr "Obnovi» zoznam zlo¾iek"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:161
-msgid "Login OK: Inbox contains ["
-msgstr ""
+msgid "Refresh Page"
+msgstr "Aktualizova» stránku"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:161
-#, fuzzy
-msgid "] messages"
-msgstr "správy"
+msgid "This contains personal information about yourself such as your name, your email address, etc."
+msgstr "Obsahuje Va¹e osobné informácie, napr. Va¹e meno, e-mailovú adresu atï. "
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:164
-msgid "Fetching UIDL..."
-msgstr ""
+msgid "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to you, such as the colors, the language, and other settings."
+msgstr "Mô¾ete meni» vzhµad a spôsob zobrazenia informácií, napr. farby, jazyk a iné nastavenia."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:169
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:154
-msgid "Server does not support UIDL."
-msgstr ""
+msgid "Based upon given criteria, incoming messages can have different background colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the messages are from, especially for mailing lists."
+msgstr "Na základe uvedených kritérií mô¾u ma» doruèené správy v zozname rôznu farbu pozadia. Táto funkcia umo¾òuje µahko rozlí¹i» odosielateµa správ, najmä e-mailové konferencie."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:172
-msgid "Leaving Mail on Server..."
-msgstr ""
+msgid "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
+msgstr "Tieto nastavenia zmenia spôsob, akým sa budú prieèinky zobrazova» a ako s nimi budete narába»."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:174
-msgid "Deleting messages from server..."
-msgstr ""
+msgid "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the headers in any order you want."
+msgstr "Poradie ståpcov v zozname správ, tak aby obsahovalo hlavièky správ v poradí aké si ¾eláte, mô¾e by» upravené podµa va¹ich potrieb."
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:178
-#, fuzzy
-msgid "Fetching message "
-msgstr "Zobrazenie správ"
+msgid "Message not printable"
+msgstr "Správa sa nieje vytlaèiteµná"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:201
-msgid "Message appended to mailbox"
-msgstr ""
+msgid "Printer Friendly"
+msgstr "Verzia pre Tlaè"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:205
-#, fuzzy
-msgid "Message "
-msgstr "Zoznam správ"
+msgid "CC"
+msgstr "Kópia"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:205
-msgid " deleted from Remote Server!"
-msgstr ""
+msgid "Print"
+msgstr "Tlaèi»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:207
-#, fuzzy
-msgid "Delete failed:"
-msgstr "Odstráni» vybrané polo¾ky"
+msgid "View Printable Version"
+msgstr "Zobrazi» Verziu pre Tlaè"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:212
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:185
-#, fuzzy
-msgid "Error Appending Message!"
-msgstr "Chyba pri otvárani"
+msgid "Read:"
+msgstr "Èíta»:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:216
-msgid "Closing POP"
-msgstr ""
+msgid "Your message"
+msgstr "Va¹a správa"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:218
-msgid "Logging out from IMAP"
-msgstr ""
+msgid "Sent:"
+msgstr "Odosla»:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:221
-msgid "Saving UIDL"
-msgstr ""
+#, c-format
+msgid "Was displayed on %s"
+msgstr "Bol zobrazený na %s"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:105
-msgid "Remote POP server settings"
-msgstr ""
+msgid "less"
+msgstr "menej"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:107
-msgid ""
-"You should be aware that the encryption used to store your password is not "
-"perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
-"encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
-"server can be undone by a hacker reading the source to this file."
-msgstr ""
+msgid "more"
+msgstr "viac"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:109
-msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
-msgstr ""
+msgid "Mailer"
+msgstr "Po¹tový program (Mailer)"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:113
-msgid "Encrypt passwords (informative only)"
-msgstr ""
+msgid "Read receipt"
+msgstr "Èita» prijaté"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:119
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:151
-msgid "Add Server"
-msgstr ""
+msgid "send"
+msgstr "odosla»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:123
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:201
-msgid "Server:"
-msgstr ""
+msgid "requested"
+msgstr "po¾adované"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:124
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:203
-msgid "Alias:"
-msgstr ""
+msgid "The message sender has requested a response to indicate that you have read this message. Would you like to send a receipt?"
+msgstr "Odosielateµ správy po¾aduje odpoveï na indikáciu toho, ¾e ste správu preèítali. Chcete posla» odosielateµovi oznam o info o preèítaní?"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:125
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:205
-#, fuzzy
-msgid "Username:"
-msgstr "Nový názov:"
+msgid "Send read receipt now"
+msgstr "Posla» preèítanú prijatú správu"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:127
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:209
-#, fuzzy
-msgid "Store in Folder:"
-msgstr "Zlo¾ka Odoslaná po¹ta"
+msgid "Search results"
+msgstr "Výsledky vyhµadávania"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:148
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:233
-msgid "Leave Mail on Server"
-msgstr ""
+msgid "Message List"
+msgstr "Zoznam správ"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:149
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:235
-msgid "Check mail during login"
-msgstr ""
+msgid "Resume Draft"
+msgstr "Pokraèova» v Koncepte"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:150
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:237
-msgid "Check mail during folder refresh"
-msgstr ""
+msgid "Edit Message as New"
+msgstr "Upravi» správu ako Novú"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:157
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:238
-msgid "Modify Server"
-msgstr ""
+msgid "View Message"
+msgstr "Zobrazi» Správu"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:161
-#, fuzzy
-msgid "Server Name:"
-msgstr "Odpoveï serveru: "
+msgid "Forward as Attachment"
+msgstr "Preposla» ako Prílohu"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:167
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:190
-#, fuzzy
-msgid "Modify"
-msgstr "Text správy"
+msgid "Reply"
+msgstr "Odpoveda»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:171
-msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr ""
+msgid "Reply All"
+msgstr "Odpoveda» v¹etkým"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:177
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:192
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:243
-msgid "Fetching Servers"
-msgstr ""
+msgid "View Full Header"
+msgstr "Zobrazi» celú Hlavièku"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:181
-msgid "Confirm Deletion of a Server"
-msgstr ""
+msgid "Attachments"
+msgstr "Prílohy"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:185
-msgid "Selected Server:"
-msgstr ""
+msgid "Folder:"
+msgstr "Prieèinok:"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:186
-msgid "Confirm delete of selected server?"
-msgstr ""
+msgid "edit"
+msgstr "upravi»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:187
-#, fuzzy
-msgid "Confirm Delete"
-msgstr "Odstráni»"
+msgid "search"
+msgstr "hµada»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:196
-msgid "Mofify a Server"
-msgstr ""
+msgid "delete"
+msgstr "zmaza»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:246
-msgid "Undefined Function"
-msgstr ""
+msgid "Recent Searches"
+msgstr "Posledné Vyhµadávané"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:248
-msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
-msgstr ""
+msgid "save"
+msgstr "ulo¾i»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:30
-#, fuzzy
-msgid "Fetch"
-msgstr "Priradi»"
+msgid "forget"
+msgstr "zabudnú»"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:115
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:162
-msgid "Warning, "
-msgstr ""
+msgid "Current Search"
+msgstr "Aktuálne Vyhµadávanie"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:198
-msgid "Mail Fetch Result:"
-msgstr ""
+msgid "Body"
+msgstr "Text správy"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:224
-msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr ""
+msgid "Everywhere"
+msgstr "V¹ade"
 
 
-#: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:226
-msgid ""
-"This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
-"account on this server."
-msgstr ""
+msgid "Search Results"
+msgstr "Výsledky Vyhµadávania"
 
 
-#~ msgid "Successfully saved display preferences!"
-#~ msgstr "Mo¾nosti zobrazenia boli úspe¹ne ulo¾ené!"
+msgid "No Messages Found"
+msgstr "Neboli Nájdené ®iadne Správy"
 
 
-#~ msgid "Successfully saved folder preferences!"
-#~ msgstr "Mo¾nosti zlo¾ky boli úspe¹ne ulo¾ené!"
+msgid "You have been successfully signed out."
+msgstr "Odhlásenie prebehlo úspe¹ne"
 
 
-#~ msgid "You need a valid user and password to access this page!"
-#~ msgstr "Pre prístup k tejto stránke musíte by» prihlásený!"
+msgid "Click here to log back in."
+msgstr "Pre nové prihlásenie kliknite tu."
 
 
-#~ msgid "Folders created successfully!"
-#~ msgstr "Zlo¾ky boli úspe¹ne vytvorené"
+msgid "Viewing a Business Card"
+msgstr "Zobrazenie Vizitky"
 
 
-#~ msgid ""
-#~ "In order for SquirrelMail to provide the full set of options you need to "
-#~ "create the special folders listed below.  Just click the check box and "
-#~ "hit the create button."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aby vám mohol SquirrelMail poskytnú» v¹etky slu¾by, je potrebné vytvori» "
-#~ "¹peciálne zlo¾ky uvedené ni¾¹ie.  Staèí za¹krtnú» voµbu a stlaèi» "
-#~ "tlaèidlo Vytvor."
+msgid "Title"
+msgstr "Názov"
 
 
-#~ msgid "Create Sent"
-#~ msgstr "Vytvori» zlo¾ku Odoslaná po¹ta"
+msgid "Email"
+msgstr "E-mail"
 
 
-#~ msgid "Create Trash"
-#~ msgstr "Vytvori» Kô¹"
+msgid "Web Page"
+msgstr "WWW stránka"
 
 
-#~ msgid "purge"
-#~ msgstr "vysypa»"
+msgid "Organization / Department"
+msgstr "Organizácia / Oddelenie"
 
 
-#~ msgid "Use Javascript or HTML addressbook?"
-#~ msgstr "Pou¾i» Javascript alebo HTML adresár?"
+msgid "Address"
+msgstr "Adresa"
 
 
-#~ msgid "Auto refresh folder list"
-#~ msgstr "Automaticky aktualizova» zoznam zlo¾iek"
+msgid "Work Phone"
+msgstr "Telefón do Práce"
 
 
-#~ msgid "Don't use Trash"
-#~ msgstr "Nepou¾íva» Kô¹"
+msgid "Home Phone"
+msgstr "Telefón Domov"
 
 
-#~ msgid "Don't use Sent"
-#~ msgstr "Nepou¾íva» zlo¾ku Odoslaná po¹ta"
+msgid "Cellular Phone"
+msgstr "Mobil"
 
 
-#~ msgid "Use a signature?"
-#~ msgstr "Pou¾i» podpis?"
+msgid "Fax"
+msgstr "Fax"
 
 
-#~ msgid "You must login first."
-#~ msgstr "Najprv sa musíte prihlási»"
+msgid "Note"
+msgstr "Poznámka"
 
 
-#~ msgid "Viewing messages"
-#~ msgstr "Zobrazi» správy"
+msgid "Add to Addressbook"
+msgstr "Prida» do Adresára"
 
 
-#~ msgid "to"
-#~ msgstr "a¾"
+msgid "Title & Org. / Dept."
+msgstr "Názov & Organizácia / Oddelenie"
 
 
-#~ msgid "total"
-#~ msgstr "celkom"
+msgid "Viewing Full Header"
+msgstr "Zobrazi» Celú Hlavièku"
 
 
-#~ msgid "Preference file %s not found. Exiting abnormally"
-#~ msgstr "Súbor s nastavením %s nebol nájdený. Abnormálne ukonèenie."
+msgid "Viewing a text attachment"
+msgstr "Náhµad prilo¾eného súboru"
 
 
-#~ msgid "(only Cc/Bcc)"
-#~ msgstr "(iba Cc/Bcc)"