r2l by Yoav
[squirrelmail.git] / locale / he_HE / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
index 9f1a878..bbb67ad 100644 (file)
@@ -3857,11 +3857,11 @@ msgstr "
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:61
 msgid "Set Event"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:61
 msgid "Set Event"
-msgstr "öåø îàåøò"
+msgstr "öåø àøåò"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:111
 msgid "Event Has been added!"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:111
 msgid "Event Has been added!"
-msgstr "îàåøò äåñó!"
+msgstr "àøåò äåñó!"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:114
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:34
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:114
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:34
@@ -3879,11 +3879,11 @@ msgstr "
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:31
 msgid "Do you really want to delete this event?"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:31
 msgid "Do you really want to delete this event?"
-msgstr "äàí áøöåðê ìîçå÷ îàåøò æä?"
+msgstr "äàí áøöåðê ìîçå÷ àøåò æä?"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:89
 msgid "Event deleted!"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:89
 msgid "Event deleted!"
-msgstr "îàåøò ðîç÷!"
+msgstr "àøåò ðîç÷!"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:97
 msgid "Nothing to delete!"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:97
 msgid "Nothing to delete!"
@@ -3891,11 +3891,11 @@ msgstr "
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:79
 msgid "Update Event"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:79
 msgid "Update Event"
-msgstr "òãëï îàåøò"
+msgstr "òãëï àøåò"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:91
 msgid "Do you really want to change this event from:"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:91
 msgid "Do you really want to change this event from:"
-msgstr "äàí áøöåðê ìùðåú îàåøò æä î:"
+msgstr "äàí áøöåðê ìùðåú àøåò æä î:"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:104
 msgid "to:"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:104
 msgid "to:"
@@ -3903,7 +3903,7 @@ msgstr "
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:187
 msgid "Event updated!"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:187
 msgid "Event updated!"
-msgstr "îàåøò òåãëï!"
+msgstr "àøåò òåãëï!"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:21
 msgid "Month View"
 
 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:21
 msgid "Month View"