*** empty log message ***
[squirrelmail.git] / locale / he_HE / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
index bbb67ad..679644e 100644 (file)
@@ -2098,6 +2098,7 @@ msgstr "
 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:603
 msgid ""
 "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
+"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
 msgstr "çéðí - øùåîåú ùì ùøúé ãåàø äôúåçéí ìëåìí, åáëê îàôùøéí ùìéçú ãåàø "
 "àì÷èøåðé ãøëí ìëì àçã (Osirusoft)."
 
@@ -2795,7 +2796,7 @@ msgstr "
 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:113
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:53
 msgid "Go"
-msgstr "÷ãéîä"
+msgstr "ìê"
 
 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:57
 msgid "SquirrelSpell Initiating"
@@ -3223,19 +3224,22 @@ msgid ""
 "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
 "unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
 "to play in the provided file box."
-msgstr ""
+msgstr "áëãé ìäôòéì ðéâåï ÷åáõ îãéä ëàùø éù ãåàø çãù áçø áàôùøåú "
+"<b>àôùø ðéâåï îãéä</b>. áéëåìúê ìöééï àú ÷åáõ äîãéä ùéðåâï."
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:45
 msgid ""
 "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
 "folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
-msgstr ""
+msgstr "áëãé ìáãå÷ ãåàø çãù áëì äúé÷éåú åìà ø÷ áúéáú äãåàø äðëðñ, ñîï àú äàôùøåú "
+"<b>áãå÷ àú ëì äúé÷éåú, ìà ø÷ àú úéáú äãåàø äðëðñ</b>."
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:47
 msgid ""
 "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
 "window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
-msgstr ""
+msgstr "àí áøöåðê ùéôúç çìåï ÷èï äîåãéò òì äåãòåú çãùåú áçø áàôùøåú "
+"<b>ëùéù äåãòåú çãùåú äöâ çìåï ÷èï</b> (îöøéê JavaScript)"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:49
 msgid ""
@@ -3243,7 +3247,9 @@ msgid ""
 "Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
 "been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
 "by sounds or popups for unseen mail."
-msgstr ""
+msgstr "áçø áàôùøåú <b>ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä</b> áëãé ìáãå÷ ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä. "
+"äåãòåú àùø äâéòå ìàçøåðä äï äåãòåú àùø äâéòå ìôðé æîï ÷öø àê ìà ð÷øàå àå ñåîðå òãééï. "
+"àôùøåú æå îåðòú äèøãä øöåôä ùì öìéìéí åçìåðåú àùø ðôúçéí áâìì ãåàø ùìà ð÷øà."
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:51
 msgid ""
@@ -3252,7 +3258,10 @@ msgid ""
 "only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
 "always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
 "enabled."
-msgstr ""
+msgstr "äàôùøåú <b>ùðä ëåúøú áãôãôðéí ðúîëéí</b> úùðä àú ëåúøú äçìåï ùì äãôãôï "
+"ëàùø îâéò ãåàø çãù (àôùøåú æå îöøéëä JavaScript åãôãôï àéðèøðè à÷ñôìåøø, àê ìà "
+"éåôéòå äåãòåú ùâéàä áãôãôðéí àçøéí). àôùøåú æå úåãéò úîéã òì ãåàø çãù, àôéìå àí ñåîðä "
+"äàôùøåú <b>ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä</b>."
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:55
 msgid ""
@@ -3260,7 +3269,9 @@ msgid ""
 "mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
 "the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
 "is specified, the system will use a default from the server."
-msgstr ""
+msgstr "áçø îäøùéîä ùì <b>÷áöé äùøú</b> àú ÷åáõ äîãéä ùáøöåðê ùéðâï "
+"ëàùø îâéò ãåàø çãù. áçéøú äàôùøåú <b>÷åáõ îãéä î÷åîé</b> éðâï àú ä÷åáõ "
+"àùø éáçø îäîçùá ùìê. àí ìà ðáçø ùåí ÷åáõ äîòøëú úùúîù á÷åáõ áøéøú äîçãì."
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:67
 msgid "Enable Media Playing"
@@ -3293,7 +3304,7 @@ msgstr "
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:106
 msgid "(local media)"
-msgstr "(îãééä î÷åîéú)"
+msgstr "(îãéä î÷åîéú)"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:123
 msgid "Try"
@@ -3301,7 +3312,7 @@ msgstr "
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:131
 msgid "Local Media File:"
-msgstr "÷åáõ îãééä î÷åîé:"
+msgstr "÷åáõ îãéä î÷åîé:"
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:137
 msgid "Current File:"
@@ -3327,7 +3338,7 @@ msgstr "
 msgid ""
 "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
 "when new mail arrives."
-msgstr "áàôùøåúê ìäâãéø ðéâðåï öìéìéí àå/å ôúéçú çìåï ÷èï áî÷øä "
+msgstr "áàôùøåúê ìäâãéø ðéâðåï öìéìéí å\\àå ôúéçú çìåï ÷èï áî÷øä "
 "ùîâéò ãåàø çãù."
 
 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:129
@@ -3534,7 +3545,7 @@ msgstr "
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:54
 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
-msgstr "îáéà ãåàø îùøú POP3 îøåç÷"
+msgstr "îåùê ãåàø îùøú POP3 îøåç÷"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:63
 msgid "Select Server:"
@@ -3550,11 +3561,11 @@ msgstr "
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:85
 msgid "Fetch Mail"
-msgstr "îáéà ãåàø"
+msgstr "îùåê ãåàø"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:117
 msgid "Fetching from "
-msgstr "îáéà î-"
+msgstr "îåùê î-"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:124
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:184
@@ -3592,7 +3603,7 @@ msgstr "] 
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:164
 msgid "Fetching UIDL..."
-msgstr "îáéà UIDL..."
+msgstr "îåùê UIDL..."
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:169
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:154
@@ -3609,7 +3620,7 @@ msgstr "
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:178
 msgid "Fetching message "
-msgstr "îáéà äåãòä "
+msgstr "îåùê äåãòä "
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:201
 msgid "Message appended to mailbox"
@@ -3665,7 +3676,7 @@ msgstr "
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:113
 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
-msgstr ""
+msgstr "äöôï ñéñîàåú (àéðôåøîèéáé áìáã)"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:119
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:146
@@ -3723,13 +3734,13 @@ msgstr "
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:166
 msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr "ùøú àó-àçã ðîöà áùéîåù. ðñä ìäåñéó."
+msgstr "ìà ðîöà àó ùøú àçã áùéîåù. ðñä ìäåñéó."
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:172
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:187
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:234
 msgid "Fetching Servers"
-msgstr "îáéà ùøúéí"
+msgstr "îåùê ùøúéí"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:176
 msgid "Confirm Deletion of a Server"
@@ -3761,7 +3772,7 @@ msgstr ""
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:30
 msgid "Fetch"
-msgstr "äáà"
+msgstr "îùåê"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:115
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:162
@@ -3770,11 +3781,11 @@ msgstr "
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:198
 msgid "Mail Fetch Result:"
-msgstr "úåöàú ðéñéåï ìäáéà ãåàø:"
+msgstr "úåöàú ðéñéåï îùéëú ãåàø:"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:223
 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr "äáàú ãåàø î-POP3"
+msgstr "îùéëú ãåàø î-POP3"
 
 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:225
 msgid ""
@@ -3974,15 +3985,15 @@ msgstr "
 msgid ""
 "This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
 "receive an emailed response at the address below."
-msgstr "æä éùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìòæøä òí øùéîä æå. àúä ú÷áì "
-"úùåáä ìëúåáú ãåà\"ì äøùåîä îèä."
+msgstr "àôùøåú æå úùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìòæøä òí øùéîä æå. úùåáä úùìç "
+"ìëúåáú äãåà\"ì äøùåîä îèä."
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:28
 #, c-format
 msgid ""
 "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
 "this list. You will be subscribed with the address below."
-msgstr "æä éùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìöøó àåúê ìøùéîä æå. ëúåáú äãåà\"ì äøùåîä "
+msgstr "àôùøåú æå úùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìöøó àåúê ìøùéîä æå. ëúåáú äãåà\"ì äøùåîä "
 "îèä úöåøó ìøùéîä."
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:31
@@ -3990,7 +4001,7 @@ msgstr "
 msgid ""
 "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
 "this list. It will try to unsubscribe the adress below."
-msgstr "æä éùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìáéèåì ääøùîä ìøùéîä æå. ääøùîä úáåèì "
+msgstr "àôùøåú æå úùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìáéèåì ääøùîä ìøùéîä æå. ääøùîä úáåèì "
 "ìëúåáú äøùåîä îèä."
 
 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:79