removing help translations. cy_GB
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / read_mail.hlp
index 55075e3..810b55c 100644 (file)
@@ -18,8 +18,8 @@
       Svaki nivo odgovora æe imati razlièitu boju i drugaèiju od novog teksta.\r
       Ovo radi u dva nivoa dubine. Jo¹ jedan meni je prikazan ispod glavnog menija.\r
       Ovaj meni ima tri sekcije. Na levoj strani mo¾ete obrisati po¹tu ili vratiti\r
-      se na listu poruka. Na sredini direktna navigacija izmeðu poruka je moguæa.\r
-      Na desnoj strani, razlièite mail funkcije æe biti prikazane. \r
+      se na listu poruka. Na sredini je omoguæena direktna navigacija izmeðu poruka.\r
+      Na desnoj strani, prikazane su razlièite mail funkcije.\r
       </p>\r
    </description>\r
 </chapter>\r
@@ -42,7 +42,7 @@
    <description>\r
       <p>\r
       Kliknite na ovaj link da obri¹ete poruku koju trenutno gledate.\r
-      Ovim æe biti obrisani i svi dodatci koji su stigli uz poruku. Mo¾ete spreèiti\r
+      Ovim æe biti obrisani i svi dodaci koji su stigli uz poruku. Mo¾ete spreèiti\r
       gubitak dodataka tako ¹to æete ih prvo preuzeti na svoj raèunar (detaljnije obja¹njeno\r
       kasnije).<BR>\r
       U ovom kontekstu, brisanje, znaèi preme¹tanje poruke u Trash (Kantu)\r
@@ -58,7 +58,7 @@
    </title>\r
    <description>\r
       <p>\r
-      Na sredini menija su linkovi za navigaciju. link za prethodnu poruku æe\r
+      Na sredini menija su linkovi za navigaciju. Link za prethodnu poruku æe\r
       biti aktivan ukoliko postoji prethodna poruka, ili obièan tekst u suprotnom. \r
       Pritiskom na ovaj link, otiæi æete na prethodnu poruku bez potrebe da se vrati \r
       u listu poruka. Isto va¾i i za link Sledeæa koji æe vas prebaciti na sledeæu poruku\r