Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / options.hlp
index 73be421..c10627a 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@
       <p>\r
       Jedna od sjajnih stvari kod SquirrelMail-a je nivo do kog se mo¾e sve pode¹avati.\r
       U zavisnosti od konfiguracije, mo¾ete imati vi¹e izbora Tema, jezika, direktorijuma\r
-      i drugih pode¹avanja. Sva od pode¹avanja se mogu uèiniti i zasebno ne utièiæi na druge \r
+      i drugih pode¹avanja. Sva od pode¹avanja se mogu uèiniti i zasebno ne utièuæi na druge \r
       korisnike na sistemu. Postoji bar pet glavnih delova u Opcijama:\r
       Liène Informacije, Opcije prikaza, Oznaèavanje poruka, prikaz direktorijuma i Redosled \r
       indeksa </p>\r
@@ -25,7 +25,7 @@
       <b>Puno ime</b><br>\r
       Ovde bi trebalo upisati puno ime i prezime. Na primer "Petar Markovic" i to ime se\r
       prikazuje ljudima kojima po¹aljete poruku. Oni æe, dakle, videti da je poruka stigla\r
-      od "Petra Markovica". Ukoliko ne popunite ovo polje, prikazaæe se samo va¹a email adresa, npr.\r
+      od osobe s imenom "Petar Markovic". Ukoliko ne popunite ovo polje, prikazaæe se samo va¹a email adresa, npr.\r
       "petarm@negde.org"\r
       <br><br>\r
       \r
@@ -53,7 +53,7 @@
       Ukoliko pritisnete Odgovori na poruku, biæe vam prikazan prozor sa novom porukom\r
       u kojoj æe stara poruka biti citirana. Pre citirane poruke mo¾e stajati tekst kao\r
       na primer <TT>Marko Petrovic je napisao:</TT> taèno ispred citirane poruke, pod uslovom \r
-      da odgovarate na poruku od Marka Petrovica. Ovo se yove linija citata. Znaèi ovde \r
+      da odgovarate na poruku od Marka Petrovica. Ovo se zove linija citata. Znaèi ovde \r
       mo¾ete odrediti kako æe ta linija izgledati.<BR>\r
       <UL>\r
       <LI><B>Bez Citata</B><br>\r
@@ -94,7 +94,7 @@
       <br><br>\r
 \r
       <b>Jezik</b><br>\r
-      Ukoliko vam maternji jezik nije engleski, vrlo lako mo¾ete promeniti jezik u \r
+      Ukoliko vam maternji jezik nije srpski, vrlo lako mo¾ete promeniti jezik u \r
       kom se veæina stvari prikazuje. Pronaðite ¾eljeni jezik iz liste, izaberite ga i svaklo \r
       va¹e sledeæe prijavljivanje na mail æe znaèiti prikazivanje na izabranom jeziku.\r
       Ovo se, naravno, ne odnosi na primljenu po¹tu i imena direktorijuma.\r
       <b>Koristi Javascript</b><br>\r
       Jedan od glavnih ciljeva pri kreiranju SquirrelMaila nam je bio pravljenje \r
       programa bez JavaScripta. No neki od ljudi koji su radili na projektu, napravili\r
-      su jako dobre ptretra¾ivaèe adresara koji koriste JavaScript. Tako da smo dodali i\r
-      JavaScript funkcioje. Umesto da ga uklonimo, dajemo vam moguænost da izberete\r
+      su jako dobre pretra¾ivaèe adresara koji koriste JavaScript. Tako da smo dodali i\r
+      JavaScript funkcije. Umesto da ga uklonimo, dajemo vam moguænost da izberete\r
       da li æete koristiti èisti HTML ili i JavaScript. \r
       Ukoliko ne znate ¹ta sve ovo znaèi, najsigurnije vam je da izaberete auto-detekciju.\r
       <br><br>\r
 \r
 <section>\r
    <title>\r
-      Opcije prikaya direktorijuma\r
+      Opcije prikaza direktorijuma\r
    </title>\r
    <description>\r
       <b>Putanja do direktorijuma</b><br>\r
       <br><br>\r
 \r
       <b>Draft direktorijum</b><br>\r
-      Mo¾ete izabrati gde ¾e i¾i va¹a draft (zapoèeta a nezavr¹ena) po¹ta.\r
+      Mo¾ete izabrati gde æe iæi va¹a draft (zapoèeta a nezavr¹ena) po¹ta.\r
       Ukoliko ne ¾elite ovu opciju, podesite "Ne upotrebljavaj Drafts".\r
       <br><br>\r
       \r
       <br><br>\r
       \r
       <b>Automatsko osve¾avanje direktorijuma</b><br>\r
-      SquirrelMail poseduje funkcioju da automatski osve¾ava listu direktorijuma s leve\r
+      SquirrelMail poseduje funkciju da automatski osve¾ava listu direktorijuma s leve\r
       strane va¹eg prozora. Ovo æe, takoðe, prikazati i broj neproèitanih poruka u svakom\r
       od direktorijuma. Ovo je dobar naèin za proveravanje novopristigle ili neproèitane\r
       po¹te, bez potrebe da stalno pritiskate na INBOX link.\r
       <br><br>\r
 \r
-      <b>Ukljuèi obave¹tenje i neproèitanim porukama</b><br>\r
+      <b>Ukljuèi obave¹tenje o neproèitanim porukama</b><br>\r
       Ova opcija odreðuje kako æe neproèitane poruke biti prikazane u listi direktorijuma\r
       na desnoj strani va¹eg mail prozora. Ukoliko postavite na Bez Obave¹tenja, neæete\r
       biti obave¹tenipri pristizanju nove po¹te. Ako postavite na INBOX, ime INBOX æe postati\r