switch to utf-8
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / search.hlp
index ce21580..7894f32 100644 (file)
@@ -1,15 +1,15 @@
 <chapter>
    <title>
-      Paieðka
+      Paieška
    </title>
    <summary>
-      Ieðko aplanke pagal pasirinktus kriterijus.
+      Ieško aplanke pagal pasirinktus kriterijus.
    </summary>
    <description>
       <p>
-      Naudodami ðá áranká jûs galite vykdyti ávairiausià paieðkà po jûsø
-               turimas þinutes. Galima pasirinkti ávairius paieðkos kriterijus ir
-               vietà, kur bus vykdoma paieðka.
+      Naudodami šį įrankį jūs galite vykdyti įvairiausią paiešką po jūsų
+               turimas žinutes. Galima pasirinkti įvairius paieškos kriterijus ir
+               vietą, kur bus vykdoma paieška.
                </p>
    </description>
 </chapter>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Jûs paprasèiausiai pasirenkate aplankà, kuriame norite vykdyti paieðkà,
-               nurodote, ko ieðkoti ir pasirenkate tà þinutës dalá, kuriuoje norite 
-               vykdyti paieðkà. Paieðka turëtø iðvesti surastø þinuèiø sàraðà, kurá
-               jûs galësite perþiûrëti taip pat, kaip jûs parþiûrite bet kuri savo 
-               paðto dëþës aplankà.
+      Jūs paprasčiausiai pasirenkate aplanką, kuriame norite vykdyti paiešką,
+               nurodote, ko ieškoti ir pasirenkate tą žinutės dalį, kuriuoje norite 
+               vykdyti paiešką. Paieška turėtų išvesti surastų žinučių sąrašą, kurį
+               jūs galėsite peržiūrėti taip pat, kaip jūs paržiūrite bet kuri savo 
+               pašto dėžės aplanką.
                </p>
       <p>
-      Atkreipkite dëmesá, kad jei jûs esate kokiame nors paðto dëþës aplanke
-               ir persijungiate á paieðkos langà, bûtent tas aplankas, kuriame jû
-               buvote yra laikomas aktyviu ir bûtent jis ið pradþiu pasirenkamas kaip
-               vieta, kuriuoje reikia vykdyti paieðkà.
+      Atkreipkite dėmesį, kad jei jūs esate kokiame nors pašto dėžės aplanke
+               ir persijungiate į paieškos langą, būtent tas aplankas, kuriame jū
+               buvote yra laikomas aktyviu ir būtent jis iš pradžiu pasirenkamas kaip
+               vieta, kuriuoje reikia vykdyti paiešką.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Kaip ieðkoti
+      Kaip ieškoti
    </title>
    <description>
       <p>
-      Kairëje pusëje nuo ávedimo lauko esantis iððokantis sàraðas leidþia
-      pasirinkti, kur jûs vykdysite paieðkà. Galima vykdyti paieðkà
-      þinuèiø tekste, visose þinutëse, jø temose, nuo ko atëjo þinutës, 
-      kokiu adresu jos buvo siøstos, kam buvo nusiustos kopijos.
+      Kairėje pusėje nuo įvedimo lauko esantis iššokantis sąrašas leidžia
+      pasirinkti, kur jūs vykdysite paiešką. Galima vykdyti paiešką
+      žinučių tekste, visose žinutėse, jų temose, nuo ko atėjo žinutės, 
+      kokiu adresu jos buvo siųstos, kam buvo nusiustos kopijos.
       </p>
       <p>
-      <b>Tekstas</b> - Ieðko pasirinktos frazës þinuèiø tekste. Tai yra
-      pagrindinëje vietoje, kur galima rasti kaþkà svarbaus.
+      <b>Tekstas</b> - Ieško pasirinktos frazės žinučių tekste. Tai yra
+      pagrindinėje vietoje, kur galima rasti kažką svarbaus.
       </p>
       <p>
-      <b>Bet kur</b> - Ieðko pasirinktos frazës visoje þinutëje. Áskaitant
-      ir antraðtes. Ði paieðka yra detaliausia, taèiau daþnai gali gràþinti
-      tokius rezultatus, kokiø jûs nesitikëjote arba kuriø jums niekada
+      <b>Bet kur</b> - Ieško pasirinktos frazės visoje žinutėje. Įskaitant
+      ir antraštes. Ši paieška yra detaliausia, tačiau dažnai gali grąžinti
+      tokius rezultatus, kokių jūs nesitikėjote arba kurių jums niekada
       nereiks.
       </p>
       <p>
-      <b>Tema</b> - Frazës ieðkoma vien tik laiðkø pavadinimuose.
+      <b>Tema</b> - Frazės ieškoma vien tik laiškų pavadinimuose.
       </p>
       <p>
-      <b>Nuo</b> - Paieðka vykdoma þinutës siuntëjo lauke. Realiai lauko 
-      turinys ðiek tiek skiriasi nuo to, kà jûs matote aplankø sàraðuose.
-      Paprastai "Nuo" laukas saugo vardà IR elektroninio paðto adresà. Taèiau 
-      Squirrelmail parodo tik vardà. Todël paieðkos kriterijus gali sutapti 
-      ne tik su kieno nors vardu, bet ir su elektroninio paðto adresu.
+      <b>Nuo</b> - Paieška vykdoma žinutės siuntėjo lauke. Realiai lauko 
+      turinys šiek tiek skiriasi nuo to, ką jūs matote aplankų sąrašuose.
+      Paprastai "Nuo" laukas saugo vardą IR elektroninio pašto adresą. Tačiau 
+      Squirrelmail parodo tik vardą. Todėl paieškos kriterijus gali sutapti 
+      ne tik su kieno nors vardu, bet ir su elektroninio pašto adresu.
       </p>
       <p>
-      <b>Kam</b> - Paieðka vykdoma þinutës gavëjo lauke. Nors laiskai atsidurë
-      jûsø paðto dëþëje taèiau jie galëjo bûti iðsiøsti ne tik jums.
+      <b>Kam</b> - Paieška vykdoma žinutės gavėjo lauke. Nors laiskai atsidurė
+      jūsų pašto dėžėje tačiau jie galėjo būti išsiųsti ne tik jums.
       </p>
       <p>
-      <b>Cc</b> - Tas pats, kaip ir "Kam", iðskyrus tai, kad ieðkome tø
-      kurie gavo laiðko kopijas.
+      <b>Cc</b> - Tas pats, kaip ir "Kam", išskyrus tai, kad ieškome tų
+      kurie gavo laiško kopijas.
       </p>
    </description>
 </section>