switch to utf-8
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / read_mail.hlp
index e16c97f..c7e4655 100644 (file)
@@ -1,26 +1,26 @@
 <chapter>
    <title>
-      Pa¹to ¾inuèiù skaitymas
+      Pašto žinučių skaitymas
    </title>
    <summary>
-      Gebìjimas skaityti pa¹to ¾inutes yra privaloma kiekvienos pa¹to
-      programos savybì. Squirrelmail turi kelias paprastas galimybes.
-      ©ioje pagalbos sistemos dalyje jþs galite rasti, k± tokio ir kaip 
+      Gebėjimas skaityti pašto žinutes yra privaloma kiekvienos pašto
+      programos savybė. Squirrelmail turi kelias paprastas galimybes.
+      Šioje pagalbos sistemos dalyje jūs galite rasti, ką tokio ir kaip 
                galima padaryti.
    </summary>
    <description>
       <p>
-       ®inutìs turinys yra parodomas spragtelìjus ant jos antra¹tìs. Pa¹to
-       ir interneto adresai paprastai atrodo kaip nuorodos ir spragtelìjê 
-       ant jù jþs galite pradìti ra¹yti lai¹k± arba nukeliauti ç kokç nors
-       puslapç. Be to susijusios ¾inutìs paprastai yra skiriamos spalviniais
-       kodais. Atsakymo ç ¾inutê standartas yra pa¾ymìti anktesnìs ¾inutìs
-       tekstus su ">" simboliu. S±uirrelmail atpa¾çsta ¹ç simbolç ir 
-       nuspalvina visa kita tos eilutes tekst± kita spalva. Visa tai veikia 
-       dviem lygiais (antra ir auk¹tesnì ¾inutì turìs t± paèi± spalv±). Be to
-       pasirodo dar viena meniu juosta, kuri leid¾ia i¹trinti ¾inutê arba
-       grç¾ti ç ¾inuèiù s±ra¹±. Taip pat pateikiamos judìjimo tarp ¾inuèiù 
-       nuorodos bei galimybìs atsakyti ç ¾inutes arba jas persiùsti treèiam
+       Žinutės turinys yra parodomas spragtelėjus ant jos antraštės. Pašto
+       ir interneto adresai paprastai atrodo kaip nuorodos ir spragtelėję 
+       ant jų jūs galite pradėti rašyti laišką arba nukeliauti į kokį nors
+       puslapį. Be to susijusios žinutės paprastai yra skiriamos spalviniais
+       kodais. Atsakymo į žinutę standartas yra pažymėti anktesnės žinutės
+       tekstus su ">" simboliu. Sąuirrelmail atpažįsta šį simbolį ir 
+       nuspalvina visa kita tos eilutes tekstą kita spalva. Visa tai veikia 
+       dviem lygiais (antra ir aukštesnė žinutė turės tą pačią spalvą). Be to
+       pasirodo dar viena meniu juosta, kuri leidžia ištrinti žinutę arba
+       grįžti į žinučių sąrašą. Taip pat pateikiamos judėjimo tarp žinučių 
+       nuorodos bei galimybės atsakyti į žinutes arba jas persiųsti trečiam
        asmeniui.
       </p>
    </description>
 
 <section>
    <title>
-      ®inuèiù s±ra¹as
+      Žinučių sąrašas
    </title>
    <description>
       <p>
-      Paspaudê èia jþs grç¹ite ç ¾inuèiù s±ra¹±.
+      Paspaudę čia jūs grįšite į žinučių sąrašą.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      I¹trinti
+      Ištrinti
    </title>
    <description>
       <p>
-      Nuoroda leid¾ia i¹trinti t± ¾inutê, kuri± ¹iuo metu skaitote. Bus
-       i¹trinta ne tik ¾inutì bet ir visi prie jos prikabinti failai. Todìl
-       jei nenorite prarasti tù dokumentù - nepamir¹kite jù parsisiùsti
-       arba netrinkite svarbiù ¾inuèiù.
+      Nuoroda leidžia ištrinti tą žinutę, kurią šiuo metu skaitote. Bus
+       ištrinta ne tik žinutė bet ir visi prie jos prikabinti failai. Todėl
+       jei nenorite prarasti tų dokumentų - nepamirškite jų parsisiųsti
+       arba netrinkite svarbių žinučių.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Judìjimas
+      Judėjimas
    </title>
    <description>
       <p>
-      Juostos viduryje yra judìjimo mygtukai. Nuoroda "Ankstesnis" parodys jums
-       ¾inutê, atìjusi± anksèiau. Nuoroda veiks tik tuo atveju, jei atitinkama 
-       ¾inutì egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
+      Juostos viduryje yra judėjimo mygtukai. Nuoroda "Ankstesnis" parodys jums
+       žinutę, atėjusią anksčiau. Nuoroda veiks tik tuo atveju, jei atitinkama 
+       žinutė egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-       Nuoroda "Kitas" naujesnê ¾inutê (lai¹k±). Nuoroda veiks tik tuo atveju, 
-       jei atitinkama  ¾inutì egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
+       Nuoroda "Kitas" naujesnę žinutę (laišką). Nuoroda veiks tik tuo atveju, 
+       jei atitinkama  žinutė egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Persiùsti
+      Persiųsti
    </title>
    <description>
       <p>
-      Nuoroda Persiùsti atidarys ¾inutìs ra¹ymo lang± kuriame bus i¹vestas 
-       lai¹ko turinys atskirtas ¾yme "--Originali ¾inutì--".  Fwd: bus çterptas
-       naujojo lai¹ko temoje prie¹ais senojo lai¹ko temos pavadinim±. Visos kitos 
-       atsiverusio puslapio opcijos atitiks standartinç ¾inuèiù ra¹ymo puslapç 
-       apie kurç yra para¹ytas atskiras pagalbos sistemos puslapis.
+      Nuoroda Persiųsti atidarys žinutės rašymo langą kuriame bus išvestas 
+       laiško turinys atskirtas žyme "--Originali žinutė--".  Fwd: bus įterptas
+       naujojo laiško temoje priešais senojo laiško temos pavadinimą. Visos kitos 
+       atsiverusio puslapio opcijos atitiks standartinį žinučių rašymo puslapį 
+       apie kurį yra parašytas atskiras pagalbos sistemos puslapis.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Paspaudê ant ¹ios nuorodos jþs galite para¹yti nauj± ¾inutê ¾mogui,
-               kuris atsiuntì jums lai¹k±. "Re:" u¾ra¹as yra automati¹kai pridedamas
-               prie ankstesnìs ¾inutìs pavadinimo. Senoji ¾inutì yra cituojama naujoje
-               po ">" simboliù. Atsakydami jþs galite ra¹yti tekst± bet kurioje ¾inutìs
-               lango dalyje bei prikabinti papildomus priedus prie lai¹ko.
+      PaspaudÄ\99 ant Å¡ios nuorodos jÅ«s galite paraÅ¡yti naujÄ\85 Å¾inutÄ\99 Å¾mogui,
+               kuris atsiuntė jums laišką. "Re:" užrašas yra automatiškai pridedamas
+               prie ankstesnės žinutės pavadinimo. Senoji žinutė yra cituojama naujoje
+               po ">" simbolių. Atsakydami jūs galite rašyti tekstą bet kurioje žinutės
+               lango dalyje bei prikabinti papildomus priedus prie laiško.
                </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Visas taip pat kaip ir paprasto "Atsakyti" atveju, tik lai¹k± gaus visi
-               kuriù adresai yra lai¹ko antra¹tìse.
+      Visas taip pat kaip ir paprasto "Atsakyti" atveju, tik laišką gaus visi
+               kurių adresai yra laiško antraštėse.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-       Per¾iþrìti visas antra¹tes
+       Peržiūrėti visas antraštes
    </title>
    <description>
       <p>
-       Nuoroda parodys pilnas lai¹ko antra¹tes. Ten paprastai bþna nurodyta,
-       per kur ìjo lai¹kas ir tam tikra tarnybinì lai¹ko informacija.
+       Nuoroda parodys pilnas laiško antraštes. Ten paprastai būna nurodyta,
+       per kur ėjo laiškas ir tam tikra tarnybinė laiško informacija.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Parsisiùsti kaip fail±
+      Parsisiųsti kaip failą
    </title>
    <description>
       <p>
-      ©i nuoroda leid¾ia i¹saugoti lai¹k± kaip paprasta tekstinç dokument±
-       tame kompiuteryje su kuriuo jþs dirbate. Kartu bus i¹saugota ir trumpa
-       lai¹ko antra¹tì.
+      Ši nuoroda leidžia išsaugoti laišką kaip paprasta tekstinį dokumentą
+       tame kompiuteryje su kuriuo jūs dirbate. Kartu bus išsaugota ir trumpa
+       laiško antraštė.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-       Bet kokie su lai¹ku atìjê priedai parodomi ¾emiau ¾inutìs teksto. Kartu yra
-       nusakomas priedo tipas ir duodama nuoroda, kuri leid¾ia parsisiùsti prikabint±
-       fail± arba jç per¾iþrìti.
+       Bet kokie su laišku atėję priedai parodomi žemiau žinutės teksto. Kartu yra
+       nusakomas priedo tipas ir duodama nuoroda, kuri leidžia parsisiųsti prikabintą
+       failą arba jį peržiūrėti.
       </p>
    </description>
 </section>