switch to utf-8
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / read_mail.hlp
index 3ade095..c7e4655 100644 (file)
@@ -1,26 +1,26 @@
 <chapter>
    <title>
-      Paðto þinuèiø skaitymas
+      Pašto žinučių skaitymas
    </title>
    <summary>
-      Gebëjimas skaityti paðto þinutes yra privaloma kiekvienos paðto
-      programos savybë. Squirrelmail turi kelias paprastas galimybes.
-      Ðioje pagalbos sistemos dalyje jûs galite rasti, kà tokio ir kaip 
+      Gebėjimas skaityti pašto žinutes yra privaloma kiekvienos pašto
+      programos savybė. Squirrelmail turi kelias paprastas galimybes.
+      Šioje pagalbos sistemos dalyje jūs galite rasti, ką tokio ir kaip 
                galima padaryti.
    </summary>
    <description>
       <p>
-       Þinutës turinys yra parodomas spragtelëjus ant jos antraðtës. Paðto
-       ir interneto adresai paprastai atrodo kaip nuorodos ir spragtelëjæ 
-       ant jø jûs galite pradëti raðyti laiðkà arba nukeliauti á koká nors
-       puslapá. Be to susijusios þinutës paprastai yra skiriamos spalviniais
-       kodais. Atsakymo á þinutæ standartas yra paþymëti anktesnës þinutës
-       tekstus su ">" simboliu. Sàuirrelmail atpaþásta ðá simbolá ir 
-       nuspalvina visa kita tos eilutes tekstà kita spalva. Visa tai veikia 
-       dviem lygiais (antra ir aukðtesnë þinutë turës tà paèià spalvà). Be to
-       pasirodo dar viena meniu juosta, kuri leidþia iðtrinti þinutæ arba
-       gráþti á þinuèiø sàraðà. Taip pat pateikiamos judëjimo tarp þinuèiø 
-       nuorodos bei galimybës atsakyti á þinutes arba jas persiøsti treèiam
+       Žinutės turinys yra parodomas spragtelėjus ant jos antraštės. Pašto
+       ir interneto adresai paprastai atrodo kaip nuorodos ir spragtelėję 
+       ant jų jūs galite pradėti rašyti laišką arba nukeliauti į kokį nors
+       puslapį. Be to susijusios žinutės paprastai yra skiriamos spalviniais
+       kodais. Atsakymo į žinutę standartas yra pažymėti anktesnės žinutės
+       tekstus su ">" simboliu. Sąuirrelmail atpažįsta šį simbolį ir 
+       nuspalvina visa kita tos eilutes tekstą kita spalva. Visa tai veikia 
+       dviem lygiais (antra ir aukštesnė žinutė turės tą pačią spalvą). Be to
+       pasirodo dar viena meniu juosta, kuri leidžia ištrinti žinutę arba
+       grįžti į žinučių sąrašą. Taip pat pateikiamos judėjimo tarp žinučių 
+       nuorodos bei galimybės atsakyti į žinutes arba jas persiųsti trečiam
        asmeniui.
       </p>
    </description>
 
 <section>
    <title>
-      Þinuèiø sàraðas
+      Žinučių sąrašas
    </title>
    <description>
       <p>
-      Paspaudæ èia jûs gráðite á þinuèiø sàraðà.
+      Paspaudę čia jūs grįšite į žinučių sąrašą.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Iðtrinti
+      Ištrinti
    </title>
    <description>
       <p>
-      Nuoroda leidþia iðtrinti tà þinutæ, kurià ðiuo metu skaitote. Bus
-       iðtrinta ne tik þinutë bet ir visi prie jos prikabinti failai. Todël
-       jei nenorite prarasti tø dokumentø - nepamirðkite jø parsisiøsti
-       arba netrinkite svarbiø þinuèiø.
+      Nuoroda leidžia ištrinti tą žinutę, kurią šiuo metu skaitote. Bus
+       ištrinta ne tik žinutė bet ir visi prie jos prikabinti failai. Todėl
+       jei nenorite prarasti tų dokumentų - nepamirškite jų parsisiųsti
+       arba netrinkite svarbių žinučių.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Judëjimas
+      Judėjimas
    </title>
    <description>
       <p>
-      Juostos viduryje yra judëjimo mygtukai. Nuoroda "Ankstesnis" parodys jums
-       þinutæ, atëjusià anksèiau. Nuoroda veiks tik tuo atveju, jei atitinkama 
-       þinutë egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
+      Juostos viduryje yra judėjimo mygtukai. Nuoroda "Ankstesnis" parodys jums
+       žinutę, atėjusią anksčiau. Nuoroda veiks tik tuo atveju, jei atitinkama 
+       žinutė egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-       Nuoroda "Kitas" naujesnæ þinutæ (laiðkà). Nuoroda veiks tik tuo atveju, 
-       jei atitinkama  þinutë egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
+       Nuoroda "Kitas" naujesnę žinutę (laišką). Nuoroda veiks tik tuo atveju, 
+       jei atitinkama  žinutė egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Persiøsti
+      Persiųsti
    </title>
    <description>
       <p>
-      Nuoroda Persiøsti atidarys þinutës raðymo langà kuriame bus iðvestas 
-       laiðko turinys atskirtas þyme "--Originali þinutë--".  Fwd: bus áterptas
-       naujojo laiðko temoje prieðais senojo laiðko temos pavadinimà. Visos kitos 
-       atsiverusio puslapio opcijos atitiks standartiná þinuèiø raðymo puslapá 
-       apie kurá yra paraðytas atskiras pagalbos sistemos puslapis.
+      Nuoroda Persiųsti atidarys žinutės rašymo langą kuriame bus išvestas 
+       laiško turinys atskirtas žyme "--Originali žinutė--".  Fwd: bus įterptas
+       naujojo laiško temoje priešais senojo laiško temos pavadinimą. Visos kitos 
+       atsiverusio puslapio opcijos atitiks standartinį žinučių rašymo puslapį 
+       apie kurį yra parašytas atskiras pagalbos sistemos puslapis.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Paspaudæ ant ðios nuorodos jûs galite paraðyti naujà þinutæ þmogui,
-               kuris atsiuntë jums laiðkà. "Re:" uþraðas yra automatiðkai pridedamas
-               prie ankstesnës þinutës pavadinimo. Senoji þinutë yra cituojama naujoje
-               po ">" simboliø. Atsakydami jûs galite raðyti tekstà bet kurioje þinutës
-               lango dalyje bei prikabinti papildomus priedus prie laiðko.
+      Paspaudę ant šios nuorodos jūs galite parašyti naują žinutę žmogui,
+               kuris atsiuntė jums laišką. "Re:" užrašas yra automatiškai pridedamas
+               prie ankstesnės žinutės pavadinimo. Senoji žinutė yra cituojama naujoje
+               po ">" simbolių. Atsakydami jūs galite rašyti tekstą bet kurioje žinutės
+               lango dalyje bei prikabinti papildomus priedus prie laiško.
                </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Visas taip pat kaip ir paprasto "Atsakyti" atveju, tik laiðkà gaus visi
-               kuriø adresai yra laiðko antraðtëse.
+      Visas taip pat kaip ir paprasto "Atsakyti" atveju, tik laišką gaus visi
+               kurių adresai yra laiško antraštėse.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-       Perþiûrëti visas antraðtes
+       Peržiūrėti visas antraštes
    </title>
    <description>
       <p>
-       Nuoroda parodys pilnas laiðko antraðtes. Ten paprastai bûna nurodyta,
-       per kur ëjo laiðkas ir tam tikra tarnybinë laiðko informacija.
+       Nuoroda parodys pilnas laiško antraštes. Ten paprastai būna nurodyta,
+       per kur ėjo laiškas ir tam tikra tarnybinė laiško informacija.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Parsisiøsti kaip failà
+      Parsisiųsti kaip failą
    </title>
    <description>
       <p>
-      Ði nuoroda leidþia iðsaugoti laiðkà kaip paprasta tekstiná dokumentà
-       tame kompiuteryje su kuriuo jûs dirbate. Kartu bus iðsaugota ir trumpa
-       laiðko antraðtë.
+      Ši nuoroda leidžia išsaugoti laišką kaip paprasta tekstinį dokumentą
+       tame kompiuteryje su kuriuo jūs dirbate. Kartu bus išsaugota ir trumpa
+       laiško antraštė.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-       Bet kokie su laiðku atëjæ priedai parodomi þemiau þinutës teksto. Kartu yra
-       nusakomas priedo tipas ir duodama nuoroda, kuri leidþia parsisiøsti prikabintà
-       failà arba já perþiûrëti.
+       Bet kokie su laišku atėję priedai parodomi žemiau žinutės teksto. Kartu yra
+       nusakomas priedo tipas ir duodama nuoroda, kuri leidžia parsisiųsti prikabintą
+       failą arba jį peržiūrėti.
       </p>
    </description>
 </section>