switch to utf-8
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / options.hlp
index edfc88e..baed482 100644 (file)
@@ -3,50 +3,50 @@
       Nustatymai
    </title>
    <summary>
-      Jûs galite pakeisti bendrà SquirrelMail iðvaizdà ir dalá darbo parametrø
-      naudodami nustatymø meniu opcijas.
+      Jūs galite pakeisti bendrą SquirrelMail išvaizdą ir dalį darbo parametrų
+      naudodami nustatymų meniu opcijas.
    </summary>
    <description>
       <p>
-      Vienas ið SquirrelMail privalumø yra vartotojo galimybës priderinti interfeisà 
-      savo poreikiams. Priklausomai nuo konfiguracijos jûs galite turëti galimybæ 
-      nusistatyti sau patinkanèià puslapiø temà, kalbà, aplankø kontrolës ir kitas 
-      opcijas. Ir keisdami savo nustatymus jûs nepaveikiate kitø tos paèios sistemos 
-      vartotojø. Yra penkios standartinës nustatymø dalys: Asmeninë informacija, 
-      Þinuèiø þymëjimas, Rûðiavimo tvarka, Grafiniai nustatymai ir Aplankø nustatymai.
+      Vienas iš SquirrelMail privalumų yra vartotojo galimybės priderinti interfeisą 
+      savo poreikiams. Priklausomai nuo konfiguracijos jūs galite turėti galimybę 
+      nusistatyti sau patinkančią puslapių temą, kalbą, aplankų kontrolės ir kitas 
+      opcijas. Ir keisdami savo nustatymus jūs nepaveikiate kitų tos pačios sistemos 
+      vartotojų. Yra penkios standartinės nustatymų dalys: Asmeninė informacija, 
+      Žinučių žymėjimas, Rūšiavimo tvarka, Grafiniai nustatymai ir Aplankų nustatymai.
       </p>
    </description>
 </chapter>
 
 <section>
    <title>
-      Asmeninë informacija
+      Asmeninė informacija
    </title>
    <description>
       <b>Pilnas vardas</b><br>
-      Jûs èia turëtumte áraðyti savo pilnà vardà. Pavyzdþiui, "Petras Petraitis".  
-      Kai kiti þmonës gaus ið jûsø laiðkà, jie matys tai, kas bus ávesta ðiame lauke.
-      Jei nieko nebus ávesta, gavëjai matys tik jûsø paðto adresà, pvz. 
+      Jūs čia turėtumte įrašyti savo pilną vardą. Pavyzdžiui, "Petras Petraitis".  
+      Kai kiti žmonės gaus iš jūsų laišką, jie matys tai, kas bus įvesta šiame lauke.
+      Jei nieko nebus įvesta, gavėjai matys tik jūsų pašto adresą, pvz. 
       petrasp@pastas.lt.
       <br><br>
       
-      <b>E-paðto adresas</b><br>
-      <i>Nëra privalomas</i> - Jei adresas skiriasi nuo to, kuris priskiriamas 
-      automatiðkai. Jûs galite èia já ávesti.
+      <b>E-pašto adresas</b><br>
+      <i>Nėra privalomas</i> - Jei adresas skiriasi nuo to, kuris priskiriamas 
+      automatiškai. Jūs galite čia jį įvesti.
       <br><br>
       
-      <b>Adresas, kuriuo reikia siøsti atsakymus</b><br>
-      <i>Nëra privalomas</i> - Tai yra adresas, kuriuo nukeliaus laiskai, kai 
-      gavëjai bandys atsakyti á jûsø laiðkus. Jûs turëtumete kà nors ávesti tik
-      tuo atveju, jei adresas kaip nors skirasi. Kartais tai gali bûti naudinga, 
-      jei jûs norite, kad atsakymai atsidurtø jûsø Yahoo paðte, o ne standartinëje 
-      paðto deþutëje.
+      <b>Adresas, kuriuo reikia siųsti atsakymus</b><br>
+      <i>Nėra privalomas</i> - Tai yra adresas, kuriuo nukeliaus laiskai, kai 
+      gavėjai bandys atsakyti į jūsų laiškus. Jūs turėtumete ką nors įvesti tik
+      tuo atveju, jei adresas kaip nors skirasi. Kartais tai gali būti naudinga, 
+      jei jūs norite, kad atsakymai atsidurtų jūsų Yahoo pašte, o ne standartinėje 
+      pašto dežutėje.
       <br><br>
       
-      <b>Paraðas</b><br>
-      <i>Nëra privalomas</i> - Paraðai yra dedami kiekvieno iðeinanèio laiðko 
-      apaèioje. Jei norite naudoti paraðà, jûs turite uþdëti varnikæ kairëje nuo 
-      teksto "Ar naudosite paraðà?" ir ávesti tekstà á þemiau esantá laukà.
+      <b>Parašas</b><br>
+      <i>Nėra privalomas</i> - Parašai yra dedami kiekvieno išeinančio laiško 
+      apačioje. Jei norite naudoti parašą, jūs turite uždėti varnikę kairėje nuo 
+      teksto "Ar naudosite parašą?" ir įvesti tekstą į žemiau esantį lauką.
       <br><br>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <b>Tema</b><br>
-      SquirrelMail leidþia nustatyti skirtingus puslapiø atvaizdavimo spalvinius 
-      variantus. Jûs galite pasirinkti sau patinkaèias spalvas.
+      SquirrelMail leidžia nustatyti skirtingus puslapių atvaizdavimo spalvinius 
+      variantus. Jūs galite pasirinkti sau patinkačias spalvas.
       <br><br>
 
       <b>Kalba</b><br>
-      Jei anglø nëra jûsø gimtoji kalba arba jei jûs geriau mokate kità uþsienio 
-      kalbà, jûs galite pasirinkti vienà ið sàraðe pateikiamø kalbø ir visas (arba
-      beveik visas) Squirrelmail bus rodomas bûtent ta kalba. Taèiau aplankø vardai
-      ir atëjusios þinutës nebus iðverstos.
+      Jei anglų nėra jūsų gimtoji kalba arba jei jūs geriau mokate kitą užsienio 
+      kalbą, jūs galite pasirinkti vieną iš sąraše pateikiamų kalbų ir visas (arba
+      beveik visas) Squirrelmail bus rodomas būtent ta kalba. Tačiau aplankų vardai
+      ir atėjusios žinutės nebus išverstos.
       <br><br>
 
-      <b>Naudoti Javascript ar HTML adresø knygà?</b><br>
-      Vienas ið mûsø tikslø buvo sukurti Squirrelmail taip, kad jame nebûtø jokio
-      Javascript. Taèiau dalis mûsø programuotojø paraðë neblogà adresø paieðkos
-      priedà, kuris naudojà Javascript. Vietoj to, kad já iðmesti, mes leidþiame 
-      jums pasirinkti koká adresø knygutës variantà naudoti. HTML variantas turetø 
-      tikrai veikti jûsø narðyklëje, taèiau daþniausiai Javascript adresø knyga irgi
+      <b>Naudoti Javascript ar HTML adresų knygą?</b><br>
+      Vienas iš mūsų tikslų buvo sukurti Squirrelmail taip, kad jame nebūtų jokio
+      Javascript. Tačiau dalis mūsų programuotojų parašė neblogą adresų paieškos
+      priedą, kuris naudoją Javascript. Vietoj to, kad jį išmesti, mes leidžiame 
+      jums pasirinkti kokį adresų knygutės variantą naudoti. HTML variantas turetų 
+      tikrai veikti jūsų naršyklėje, tačiau dažniausiai Javascript adresų knyga irgi
       veiks.
       <br><br>
       
-      <b>Vienu metu rodomø þinuèiø skaièius</b><br>
-      Kokia dalis aplanke esanèiø þinuèiø bus rodoma vienu metu. Jei aplanke esanèiø
-      þinuèiø skaièius virðys èia esantá, jûs matysite tik pasirinktà þinuèiø skaièiø
-      ir nuorodas á ankstesná bei kità puslapá, kuriuose bus kita þinuèiø dalis.
+      <b>Vienu metu rodomų žinučių skaičius</b><br>
+      Kokia dalis aplanke esančių žinučių bus rodoma vienu metu. Jei aplanke esančių
+      žinučių skaičius viršys čia esantį, jūs matysite tik pasirinktą žinučių skaičių
+      ir nuorodas į ankstesnį bei kitą puslapį, kuriuose bus kita žinučių dalis.
       <br><br>
       
-      <b>Simboliø skaièius, iki kurio apriboti atëjusias þinutes</b><br>
-      Nustatoma kiek simboliø gali turëti viena atëjusio laiðko eilutë prieð 
-      programai jà priverstinai perkeliant á kità eilutæ. Tai neleidþia þinutems
-      perpildyti ekranà. 86 simboliai turëtø bûti pats tas. Taèiau jûs vis tiek 
+      <b>Simbolių skaičius, iki kurio apriboti atėjusias žinutes</b><br>
+      Nustatoma kiek simbolių gali turėti viena atėjusio laiško eilutė prieš 
+      programai ją priverstinai perkeliant į kitą eilutę. Tai neleidžia žinutems
+      perpildyti ekraną. 86 simboliai turėtų būti pats tas. Tačiau jūs vis tiek 
       galite tai pakeisti.
       <br><br>
       
       <b>Redaktoriaus lango dydis</b><br>
-      Kokio ploèio bus jûsø þinuèiø kûrimo langas? Tai yra simboliø skaièius, kurá 
-      jums pavyks áraðyti raðant þinutæ prieð programai permetant jus á kita eilutæ.
+      Kokio pločio bus jūsų žinučių kūrimo langas? Tai yra simbolių skaičius, kurį 
+      jums pavyks įrašyti rašant žinutę prieš programai permetant jus į kita eilutę.
       <br><br>
       
-      <b>Aplankø sàraðo plotis</b><br>
-      Èia jûs nustatote koks bus kairiosios sekcijos su aplankø sàraðu plotis. Esant 
-      ilgiems aplankø pavadinimams arba dideliems ðriftams, platesnë sekcija atrodo
-      geriau. Taèiau kitais atvejais, siauresnë sekcija padeda sutaupyti vietà 
+      <b>Aplankų sąrašo plotis</b><br>
+      Čia jūs nustatote koks bus kairiosios sekcijos su aplankų sąrašu plotis. Esant 
+      ilgiems aplankų pavadinimams arba dideliems šriftams, platesnė sekcija atrodo
+      geriau. Tačiau kitais atvejais, siauresnė sekcija padeda sutaupyti vietą 
       kompiuterio ekrane.
       <br><br>
       
-      <b>Automatiðkai atnaujinti aplankø sàraðà</b><br>
-      SquirrelMail gali atomatiðkai atnaujinti kairëje esanèiø aplankø sàraðà. Tai 
-      kartu atnaujintø neperskaitytø þinuèiø skaièiø. Ðitaip jûs galite patikrinti, 
-      kiek dar liko neperskaitytø þinuèiø nespragsëdami kas kart ant aplanko vardo.
+      <b>Automatiškai atnaujinti aplankų sąrašą</b><br>
+      SquirrelMail gali atomatiškai atnaujinti kairėje esančių aplankų sąrašą. Tai 
+      kartu atnaujintų neperskaitytų žinučių skaičių. Šitaip jūs galite patikrinti, 
+      kiek dar liko neperskaitytų žinučių nespragsėdami kas kart ant aplanko vardo.
       <br><br>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Þinuèiø þymëjimas
+      Žinučių žymėjimas
    </title>
    <description>
-      Ði idëja pasirodë, nes kai jûs esate uþsisakæ kelis skirtingus þinuèiø 
-      siuntinejimo saraðus, bûna sunku atskirti ið kur atëjo þinutë. Ði opcija
-      leidþia priskirti kiekvienam þinuèiø siuntinëjimo sàraðui atskirà spalvà
+      Ši idėja pasirodė, nes kai jūs esate užsisakę kelis skirtingus žinučių 
+      siuntinejimo sarašus, būna sunku atskirti iš kur atėjo žinutė. Ši opcija
+      leidžia priskirti kiekvienam žinučių siuntinėjimo sąrašui atskirą spalvą
       ir taip juos skirti.
       <br><br>
 
-      Pakanka pasirinkti [Nauja] tam, kad sukurti naujà þymëjimo taisyklæ, arba su 
-      nuoroda [Taisyti] pataisyti jau sukurtà þymëjimo taisyklæ.<br><br>
+      Pakanka pasirinkti [Nauja] tam, kad sukurti naują žymėjimo taisyklę, arba su 
+      nuoroda [Taisyti] pataisyti jau sukurtą žymėjimo taisyklę.<br><br>
       
       <b>Priskirtas vardas</b><br>
-      Tai yra pavadinimas nusakantis ateinantá paðtà. Pavyzdþiui, jei jûs kaip nors 
-      skiriate þinutes ateinanèias ið mamos, jûs galite priskirti vardà "Nuo mamos".
+      Tai yra pavadinimas nusakantis ateinantį paštą. Pavyzdžiui, jei jūs kaip nors 
+      skiriate žinutes ateinančias iš mamos, jūs galite priskirti vardą "Nuo mamos".
       <br><br>
       
       <b>Spalva</b><br>
-      Tai yra spalva, kuria bus paþymëtos visos atitinkanèios þemiau nurodytà sàlygà 
-      þinutës. Galima pasirinkti vienà ið nustatytø spalvø arba ávesti spalvos HEX 
-      kodà (pvz. a6b492). Ávedus nuosavà spalvà, jûs kartu turite uþþymëti ir 
-      persijungiantá mygtukà.
+      Tai yra spalva, kuria bus pažymėtos visos atitinkančios žemiau nurodytą sąlygą 
+      žinutės. Galima pasirinkti vieną iš nustatytų spalvų arba įvesti spalvos HEX 
+      kodą (pvz. a6b492). Įvedus nuosavą spalvą, jūs kartu turite užžymėti ir 
+      persijungiantį mygtuką.
       <br><br>
       
       <b>Atitikmuo</b><br>
-      Èia jûs ávedate sàlygà, kurià turi atitikti iðskiriamos þinutës. Iððokanèiame 
-      menu jûs pasirenkate, kuri laiðko dalis (kam skirta, nuo ko, tema...) turi 
-      atitikti ðalia esanèiame laukelyje ávestà sàlygà, (mama@pastas.lt). 
+      Čia jūs įvedate sąlygą, kurią turi atitikti išskiriamos žinutės. Iššokančiame 
+      menu jūs pasirenkate, kuri laiško dalis (kam skirta, nuo ko, tema...) turi 
+      atitikti šalia esančiame laukelyje įvestą sąlygą, (mama@pastas.lt). 
       <br><br>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Aplankø nustatymai
+      Aplankų nustatymai
    </title>
    <description>
       <b>Kelias iki aplanko</b><br>
-      Dalyje sistemø jûs èia nieko nematysite. Ir tada jûs galite paprasèiausiai nekreipti
-      á tai, kas toliau apie tai raðoma. Taèiau kitose sistemose tai yra labai svarbus 
-      nustatymas. Jis nusako kurioje vietoje yra saugomi visi jûsø paðto aplankà. Jei jû
-      neásivaizduojate kà visa tai reiðkia, palikite viskà taip, kaip yra.
+      Dalyje sistemų jūs čia nieko nematysite. Ir tada jūs galite paprasčiausiai nekreipti
+      į tai, kas toliau apie tai rašoma. Tačiau kitose sistemose tai yra labai svarbus 
+      nustatymas. Jis nusako kurioje vietoje yra saugomi visi jūsų pašto aplanką. Jei jū
+      neįsivaizduojate ką visa tai reiškia, palikite viską taip, kaip yra.
       <br><br>
 
-      <b>Ðiukðliø aplankas</b><br>
-      Èia jûs pasirenkate, kur atsidurs visos þinutës, kurias jûs iðtrinsite. Jei nenorite 
-      saugoti trinamø þinuèiø - nustatykite punktà "Nenaudoti ðiukðliø aplanko".
+      <b>Šiukšlių aplankas</b><br>
+      Čia jūs pasirenkate, kur atsidurs visos žinutės, kurias jūs ištrinsite. Jei nenorite 
+      saugoti trinamų žinučių - nustatykite punktą "Nenaudoti šiukšlių aplanko".
       <br><br>
       
-      <b>Iðsiøstø laiðkø aplankas</b><br>
-      Èia jûs pasirenkate aplankà, kuriame bus iðsaugomos jûsø siunèiamø þinuèiø kopijos. 
-      Jei nenorite saugoti siunèiamø þinuèiø - pasirinkite punktà "Nenaudoti Iðsiøstø 
-      laiðkø aplanko".
+      <b>Išsiųstų laiškų aplankas</b><br>
+      Čia jūs pasirenkate aplanką, kuriame bus išsaugomos jūsų siunčiamų žinučių kopijos. 
+      Jei nenorite saugoti siunčiamų žinučių - pasirinkite punktą "Nenaudoti Išsiųstų 
+      laiškų aplanko".
       <br><br>
       
-      <b>Perspëjimai apie naujas þinutes</b><br>
-      Ði opcija leidþia pasirinkti kokio tipo informacijà apie neperskaitytas þinutes
-      jûs norite matyti. "Jokiø perspëjimø" atveju jûs nematysite jokios informacijos 
-      apie tai, kad kaþko dar neperskaitëte. "Tik INBOX" opcija rodys neperskaitytø 
-      þinuèiø skaièiø tik pagrindiniame aplanke. "Visuose aplankuose" opcija suskaièiuos
-      visus aplankus, taèiau tai gali smarkiai sulëtinti aplankø sàraðo atsiuntimà.
+      <b>Perspėjimai apie naujas žinutes</b><br>
+      Ši opcija leidžia pasirinkti kokio tipo informaciją apie neperskaitytas žinutes
+      jūs norite matyti. "Jokių perspėjimų" atveju jūs nematysite jokios informacijos 
+      apie tai, kad kažko dar neperskaitėte. "Tik INBOX" opcija rodys neperskaitytų 
+      žinučių skaičių tik pagrindiniame aplanke. "Visuose aplankuose" opcija suskaičiuos
+      visus aplankus, tačiau tai gali smarkiai sulėtinti aplankų sąrašo atsiuntimą.
       <br><br>
       
-      <b>Perspëjimø apie naujas þinutes tipas</b><br>
-      Èia jûs pasirenkate, kokius skaièius norite matyti ðalia aplanko vardo. "Tik 
-      naujos þinutës" rodys vien neperskaitytø þinuèiø skaièiø. "Naujos þinutës ir 
-      bendras skaièius" be to rodys ir tai kiek iðviso aplanke yra þinuèiø.
+      <b>Perspėjimų apie naujas žinutes tipas</b><br>
+      Čia jūs pasirenkate, kokius skaičius norite matyti šalia aplanko vardo. "Tik 
+      naujos žinutės" rodys vien neperskaitytų žinučių skaičių. "Naujos žinutės ir 
+      bendras skaičius" be to rodys ir tai kiek išviso aplanke yra žinučių.
       <br><br>
 
-      <b>Iðsiskleidþiantys aplankai</b><br>
-      "Aktyvuoti iðsiskleidþianèius aplankus" punktas ájungia specialø Squirrelmail
-      reþimà, kuris leidþia paslëpti dalá aplankø taip tarsi jie bûtø átraukti á 
-      aukðèiau esantá aplankà.
+      <b>Išsiskleidžiantys aplankai</b><br>
+      "Aktyvuoti išsiskleidžiančius aplankus" punktas įjungia specialų Squirrelmail
+      režimą, kuris leidžia paslėpti dalį aplankų taip tarsi jie būtų įtraukti į 
+      aukščiau esantį aplanką.
       <br><br>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Rûðiavimo tvarka
+      Rūšiavimo tvarka
    </title>
    <description>
-      Ði nustatymø dalis leidþia jums valdyti kokius laiðko punktus norite matyti
-      pagrindiniame þinuèiø lange. Ir kokia tvarka tie laukai turi bûti iðdëstyti.
+      Ši nustatymų dalis leidžia jums valdyti kokius laiško punktus norite matyti
+      pagrindiniame žinučių lange. Ir kokia tvarka tie laukai turi būti išdėstyti.
       <br><br>
 
-      Jûs galite atsisakyti dalies laukø rodymo, arba pasakyti kad tam tikri laukai 
-      bûtø rodomi sàraðe kairiau ar deðiniau.
+      Jūs galite atsisakyti dalies laukų rodymo, arba pasakyti kad tam tikri laukai 
+      būtų rodomi sąraše kairiau ar dešiniau.
       <br><br>
    </description>
 </section>