switch to utf-8
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / options.hlp
index 91d7f7d..baed482 100644 (file)
@@ -3,50 +3,50 @@
       Nustatymai
    </title>
    <summary>
-      Jþs galite pakeisti bendr± SquirrelMail i¹vaizd± ir dalç darbo parametrù
-      naudodami nustatymù meniu opcijas.
+      Jūs galite pakeisti bendrą SquirrelMail išvaizdą ir dalį darbo parametrų
+      naudodami nustatymų meniu opcijas.
    </summary>
    <description>
       <p>
-      Vienas i¹ SquirrelMail privalumù yra vartotojo galimybìs priderinti interfeis± 
-      savo poreikiams. Priklausomai nuo konfiguracijos jþs galite turìti galimybê 
-      nusistatyti sau patinkanèi± puslapiù tem±, kalb±, aplankù kontrolìs ir kitas 
-      opcijas. Ir keisdami savo nustatymus jþs nepaveikiate kitù tos paèios sistemos 
-      vartotojù. Yra penkios standartinìs nustatymù dalys: Asmeninì informacija, 
-      ®inuèiù ¾ymìjimas, Rþ¹iavimo tvarka, Grafiniai nustatymai ir Aplankù nustatymai.
+      Vienas iš SquirrelMail privalumų yra vartotojo galimybės priderinti interfeisą 
+      savo poreikiams. Priklausomai nuo konfiguracijos jūs galite turėti galimybę 
+      nusistatyti sau patinkančią puslapių temą, kalbą, aplankų kontrolės ir kitas 
+      opcijas. Ir keisdami savo nustatymus jūs nepaveikiate kitų tos pačios sistemos 
+      vartotojų. Yra penkios standartinės nustatymų dalys: Asmeninė informacija, 
+      Žinučių žymėjimas, Rūšiavimo tvarka, Grafiniai nustatymai ir Aplankų nustatymai.
       </p>
    </description>
 </chapter>
 
 <section>
    <title>
-      Asmeninì informacija
+      Asmeninė informacija
    </title>
    <description>
       <b>Pilnas vardas</b><br>
-      Jþs èia turìtumte çra¹yti savo piln± vard±. Pavyzd¾iui, "Petras Petraitis".  
-      Kai kiti ¾monìs gaus i¹ jþsù lai¹k±, jie matys tai, kas bus çvesta ¹iame lauke.
-      Jei nieko nebus çvesta, gavìjai matys tik jþsù pa¹to adres±, pvz. 
+      JÅ«s Ä\8dia turÄ\97tumte Ä¯raÅ¡yti savo pilnÄ\85 vardÄ\85. Pavyzdžiui, "Petras Petraitis".  
+      Kai kiti žmonės gaus iš jūsų laišką, jie matys tai, kas bus įvesta šiame lauke.
+      Jei nieko nebus įvesta, gavėjai matys tik jūsų pašto adresą, pvz. 
       petrasp@pastas.lt.
       <br><br>
       
-      <b>E-pa¹to adresas</b><br>
-      <i>Nìra privalomas</i> - Jei adresas skiriasi nuo to, kuris priskiriamas 
-      automati¹kai. Jþs galite èia jç çvesti.
+      <b>E-pašto adresas</b><br>
+      <i>Nėra privalomas</i> - Jei adresas skiriasi nuo to, kuris priskiriamas 
+      automatiškai. Jūs galite čia jį įvesti.
       <br><br>
       
-      <b>Adresas, kuriuo reikia siùsti atsakymus</b><br>
-      <i>Nìra privalomas</i> - Tai yra adresas, kuriuo nukeliaus laiskai, kai 
-      gavìjai bandys atsakyti ç jþsù lai¹kus. Jþs turìtumete k± nors çvesti tik
-      tuo atveju, jei adresas kaip nors skirasi. Kartais tai gali bþti naudinga, 
-      jei jþs norite, kad atsakymai atsidurtù jþsù Yahoo pa¹te, o ne standartinìje 
-      pa¹to de¾utìje.
+      <b>Adresas, kuriuo reikia siųsti atsakymus</b><br>
+      <i>Nėra privalomas</i> - Tai yra adresas, kuriuo nukeliaus laiskai, kai 
+      gavėjai bandys atsakyti į jūsų laiškus. Jūs turėtumete ką nors įvesti tik
+      tuo atveju, jei adresas kaip nors skirasi. Kartais tai gali būti naudinga, 
+      jei jūs norite, kad atsakymai atsidurtų jūsų Yahoo pašte, o ne standartinėje 
+      pašto dežutėje.
       <br><br>
       
-      <b>Para¹as</b><br>
-      <i>Nìra privalomas</i> - Para¹ai yra dedami kiekvieno i¹einanèio lai¹ko 
-      apaèioje. Jei norite naudoti para¹±, jþs turite u¾dìti varnikê kairìje nuo 
-      teksto "Ar naudosite para¹±?" ir çvesti tekst± ç ¾emiau esantç lauk±.
+      <b>Parašas</b><br>
+      <i>Nėra privalomas</i> - Parašai yra dedami kiekvieno išeinančio laiško 
+      apačioje. Jei norite naudoti parašą, jūs turite uždėti varnikę kairėje nuo 
+      teksto "Ar naudosite parašą?" ir įvesti tekstą į žemiau esantį lauką.
       <br><br>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <b>Tema</b><br>
-      SquirrelMail leid¾ia nustatyti skirtingus puslapiù atvaizdavimo spalvinius 
-      variantus. Jþs galite pasirinkti sau patinkaèias spalvas.
+      SquirrelMail leidžia nustatyti skirtingus puslapių atvaizdavimo spalvinius 
+      variantus. Jūs galite pasirinkti sau patinkačias spalvas.
       <br><br>
 
       <b>Kalba</b><br>
-      Jei anglù nìra jþsù gimtoji kalba arba jei jþs geriau mokate kit± u¾sienio 
-      kalb±, jþs galite pasirinkti vien± i¹ s±ra¹e pateikiamù kalbù ir visas (arba
-      beveik visas) Squirrelmail bus rodomas bþtent ta kalba. Taèiau aplankù vardai
-      ir atìjusios ¾inutìs nebus i¹verstos.
+      Jei anglų nÄ\97ra jÅ«sų gimtoji kalba arba jei jÅ«s geriau mokate kitÄ\85 užsienio 
+      kalbą, jūs galite pasirinkti vieną iš sąraše pateikiamų kalbų ir visas (arba
+      beveik visas) Squirrelmail bus rodomas būtent ta kalba. Tačiau aplankų vardai
+      ir atėjusios žinutės nebus išverstos.
       <br><br>
 
-      <b>Naudoti Javascript ar HTML adresù knyg±?</b><br>
-      Vienas i¹ mþsù tikslù buvo sukurti Squirrelmail taip, kad jame nebþtù jokio
-      Javascript. Taèiau dalis mþsù programuotojù para¹ì neblog± adresù paie¹kos
-      pried±, kuris naudoj± Javascript. Vietoj to, kad jç i¹mesti, mes leid¾iame 
-      jums pasirinkti kokç adresù knygutìs variant± naudoti. HTML variantas turetù 
-      tikrai veikti jþsù nar¹yklìje, taèiau da¾niausiai Javascript adresù knyga irgi
+      <b>Naudoti Javascript ar HTML adresų knygą?</b><br>
+      Vienas iš mūsų tikslų buvo sukurti Squirrelmail taip, kad jame nebūtų jokio
+      Javascript. Tačiau dalis mūsų programuotojų parašė neblogą adresų paieškos
+      priedÄ\85, kuris naudojÄ\85 Javascript. Vietoj to, kad jį iÅ¡mesti, mes leidžiame 
+      jums pasirinkti kokį adresų knygutės variantą naudoti. HTML variantas turetų 
+      tikrai veikti jūsų naršyklėje, tačiau dažniausiai Javascript adresų knyga irgi
       veiks.
       <br><br>
       
-      <b>Vienu metu rodomù ¾inuèiù skaièius</b><br>
-      Kokia dalis aplanke esanèiù ¾inuèiù bus rodoma vienu metu. Jei aplanke esanèiù
-      ¾inuèiù skaièius vir¹ys èia esantç, jþs matysite tik pasirinkt± ¾inuèiù skaièiù
-      ir nuorodas ç ankstesnç bei kit± puslapç, kuriuose bus kita ¾inuèiù dalis.
+      <b>Vienu metu rodomų žinučių skaičius</b><br>
+      Kokia dalis aplanke esančių žinučių bus rodoma vienu metu. Jei aplanke esančių
+      žinučių skaičius viršys čia esantį, jūs matysite tik pasirinktą žinučių skaičių
+      ir nuorodas į ankstesnį bei kitą puslapį, kuriuose bus kita žinučių dalis.
       <br><br>
       
-      <b>Simboliù skaièius, iki kurio apriboti atìjusias ¾inutes</b><br>
-      Nustatoma kiek simboliù gali turìti viena atìjusio lai¹ko eilutì prie¹ 
-      programai j± priverstinai perkeliant ç kit± eilutê. Tai neleid¾ia ¾inutems
-      perpildyti ekran±. 86 simboliai turìtù bþti pats tas. Taèiau jþs vis tiek 
+      <b>Simbolių skaiÄ\8dius, iki kurio apriboti atÄ\97jusias Å¾inutes</b><br>
+      Nustatoma kiek simbolių gali turėti viena atėjusio laiško eilutė prieš 
+      programai jÄ\85 priverstinai perkeliant Ä¯ kitÄ\85 eilutÄ\99. Tai neleidžia Å¾inutems
+      perpildyti ekraną. 86 simboliai turėtų būti pats tas. Tačiau jūs vis tiek 
       galite tai pakeisti.
       <br><br>
       
       <b>Redaktoriaus lango dydis</b><br>
-      Kokio ploèio bus jþsù ¾inuèiù kþrimo langas? Tai yra simboliù skaièius, kurç 
-      jums pavyks çra¹yti ra¹ant ¾inutê prie¹ programai permetant jus ç kita eilutê.
+      Kokio pločio bus jūsų žinučių kūrimo langas? Tai yra simbolių skaičius, kurį 
+      jums pavyks įrašyti rašant žinutę prieš programai permetant jus į kita eilutę.
       <br><br>
       
-      <b>Aplankù s±ra¹o plotis</b><br>
-      Èia jþs nustatote koks bus kairiosios sekcijos su aplankù s±ra¹u plotis. Esant 
-      ilgiems aplankù pavadinimams arba dideliems ¹riftams, platesnì sekcija atrodo
-      geriau. Taèiau kitais atvejais, siauresnì sekcija padeda sutaupyti viet± 
+      <b>Aplankų sąrašo plotis</b><br>
+      Čia jūs nustatote koks bus kairiosios sekcijos su aplankų sąrašu plotis. Esant 
+      ilgiems aplankų pavadinimams arba dideliems šriftams, platesnė sekcija atrodo
+      geriau. Tačiau kitais atvejais, siauresnė sekcija padeda sutaupyti vietą 
       kompiuterio ekrane.
       <br><br>
       
-      <b>Automati¹kai atnaujinti aplankù s±ra¹±</b><br>
-      SquirrelMail gali atomati¹kai atnaujinti kairìje esanèiù aplankù s±ra¹±. Tai 
-      kartu atnaujintù neperskaitytù ¾inuèiù skaièiù. ©itaip jþs galite patikrinti, 
-      kiek dar liko neperskaitytù ¾inuèiù nespragsìdami kas kart ant aplanko vardo.
+      <b>Automatiškai atnaujinti aplankų sąrašą</b><br>
+      SquirrelMail gali atomatiškai atnaujinti kairėje esančių aplankų sąrašą. Tai 
+      kartu atnaujintų neperskaitytų žinučių skaičių. Šitaip jūs galite patikrinti, 
+      kiek dar liko neperskaitytų žinučių nespragsėdami kas kart ant aplanko vardo.
       <br><br>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      ®inuèiù ¾ymìjimas
+      Žinučių žymėjimas
    </title>
    <description>
-      ©i idìja pasirodì, nes kai jþs esate u¾sisakê kelis skirtingus ¾inuèiù 
-      siuntinejimo sara¹us, bþna sunku atskirti i¹ kur atìjo ¾inutì. ©i opcija
-      leid¾ia priskirti kiekvienam ¾inuèiù siuntinìjimo s±ra¹ui atskir± spalv±
+      Ši idėja pasirodė, nes kai jūs esate užsisakę kelis skirtingus žinučių 
+      siuntinejimo sarašus, būna sunku atskirti iš kur atėjo žinutė. Ši opcija
+      leidžia priskirti kiekvienam žinučių siuntinėjimo sąrašui atskirą spalvą
       ir taip juos skirti.
       <br><br>
 
-      Pakanka pasirinkti [Nauja] tam, kad sukurti nauj± ¾ymìjimo taisyklê, arba su 
-      nuoroda [Taisyti] pataisyti jau sukurt± ¾ymìjimo taisyklê.<br><br>
+      Pakanka pasirinkti [Nauja] tam, kad sukurti naują žymėjimo taisyklę, arba su 
+      nuoroda [Taisyti] pataisyti jau sukurtą žymėjimo taisyklę.<br><br>
       
       <b>Priskirtas vardas</b><br>
-      Tai yra pavadinimas nusakantis ateinantç pa¹t±. Pavyzd¾iui, jei jþs kaip nors 
-      skiriate ¾inutes ateinanèias i¹ mamos, jþs galite priskirti vard± "Nuo mamos".
+      Tai yra pavadinimas nusakantis ateinantį paštą. Pavyzdžiui, jei jūs kaip nors 
+      skiriate žinutes ateinančias iš mamos, jūs galite priskirti vardą "Nuo mamos".
       <br><br>
       
       <b>Spalva</b><br>
-      Tai yra spalva, kuria bus pa¾ymìtos visos atitinkanèios ¾emiau nurodyt± s±lyg± 
-      ¾inutìs. Galima pasirinkti vien± i¹ nustatytù spalvù arba çvesti spalvos HEX 
-      kod± (pvz. a6b492). Çvedus nuosav± spalv±, jþs kartu turite u¾¾ymìti ir 
-      persijungiantç mygtuk±.
+      Tai yra spalva, kuria bus pažymėtos visos atitinkančios žemiau nurodytą sąlygą 
+      žinutės. Galima pasirinkti vieną iš nustatytų spalvų arba įvesti spalvos HEX 
+      kodą (pvz. a6b492). Įvedus nuosavą spalvą, jūs kartu turite užžymėti ir 
+      persijungiantį mygtuką.
       <br><br>
       
       <b>Atitikmuo</b><br>
-      Èia jþs çvedate s±lyg±, kuri± turi atitikti i¹skiriamos ¾inutìs. I¹¹okanèiame 
-      menu jþs pasirenkate, kuri lai¹ko dalis (kam skirta, nuo ko, tema...) turi 
-      atitikti ¹alia esanèiame laukelyje çvest± s±lyg±, (mama@pastas.lt). 
+      Čia jūs įvedate sąlygą, kurią turi atitikti išskiriamos žinutės. Iššokančiame 
+      menu jūs pasirenkate, kuri laiško dalis (kam skirta, nuo ko, tema...) turi 
+      atitikti šalia esančiame laukelyje įvestą sąlygą, (mama@pastas.lt). 
       <br><br>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Aplankù nustatymai
+      Aplankų nustatymai
    </title>
    <description>
       <b>Kelias iki aplanko</b><br>
-      Dalyje sistemù jþs èia nieko nematysite. Ir tada jþs galite paprasèiausiai nekreipti
-      ç tai, kas toliau apie tai ra¹oma. Taèiau kitose sistemose tai yra labai svarbus 
-      nustatymas. Jis nusako kurioje vietoje yra saugomi visi jþsù pa¹to aplank±. Jei jþ
-      neçsivaizduojate k± visa tai rei¹kia, palikite visk± taip, kaip yra.
+      Dalyje sistemų jūs čia nieko nematysite. Ir tada jūs galite paprasčiausiai nekreipti
+      į tai, kas toliau apie tai rašoma. Tačiau kitose sistemose tai yra labai svarbus 
+      nustatymas. Jis nusako kurioje vietoje yra saugomi visi jūsų pašto aplanką. Jei jū
+      neįsivaizduojate ką visa tai reiškia, palikite viską taip, kaip yra.
       <br><br>
 
-      <b>©iuk¹liù aplankas</b><br>
-      Èia jþs pasirenkate, kur atsidurs visos ¾inutìs, kurias jþs i¹trinsite. Jei nenorite 
-      saugoti trinamù ¾inuèiù - nustatykite punkt± "Nenaudoti ¹iuk¹liù aplanko".
+      <b>Šiukšlių aplankas</b><br>
+      Čia jūs pasirenkate, kur atsidurs visos žinutės, kurias jūs ištrinsite. Jei nenorite 
+      saugoti trinamų žinučių - nustatykite punktą "Nenaudoti šiukšlių aplanko".
       <br><br>
       
-      <b>I¹siùstù lai¹kù aplankas</b><br>
-      Èia jþs pasirenkate aplank±, kuriame bus i¹saugomos jþsù siunèiamù ¾inuèiù kopijos. 
-      Jei nenorite saugoti siunèiamù ¾inuèiù - pasirinkite punkt± "Nenaudoti I¹siùstù 
-      lai¹kù aplanko".
+      <b>Išsiųstų laiškų aplankas</b><br>
+      Čia jūs pasirenkate aplanką, kuriame bus išsaugomos jūsų siunčiamų žinučių kopijos. 
+      Jei nenorite saugoti siunčiamų žinučių - pasirinkite punktą "Nenaudoti Išsiųstų 
+      laiškų aplanko".
       <br><br>
       
-      <b>Perspìjimai apie naujas ¾inutes</b><br>
-      ©i opcija leid¾ia pasirinkti kokio tipo informacij± apie neperskaitytas ¾inutes
-      jþs norite matyti. "Jokiù perspìjimù" atveju jþs nematysite jokios informacijos 
-      apie tai, kad ka¾ko dar neperskaitìte. "Tik INBOX" opcija rodys neperskaitytù 
-      ¾inuèiù skaièiù tik pagrindiniame aplanke. "Visuose aplankuose" opcija suskaièiuos
-      visus aplankus, taèiau tai gali smarkiai sulìtinti aplankù s±ra¹o atsiuntim±.
+      <b>PerspÄ\97jimai apie naujas Å¾inutes</b><br>
+      Å i opcija leidžia pasirinkti kokio tipo informacijÄ\85 apie neperskaitytas Å¾inutes
+      jūs norite matyti. "Jokių perspėjimų" atveju jūs nematysite jokios informacijos 
+      apie tai, kad kažko dar neperskaitėte. "Tik INBOX" opcija rodys neperskaitytų 
+      žinučių skaičių tik pagrindiniame aplanke. "Visuose aplankuose" opcija suskaičiuos
+      visus aplankus, tačiau tai gali smarkiai sulėtinti aplankų sąrašo atsiuntimą.
       <br><br>
       
-      <b>Perspìjimù apie naujas ¾inutes tipas</b><br>
-      Èia jþs pasirenkate, kokius skaièius norite matyti ¹alia aplanko vardo. "Tik 
-      naujos ¾inutìs" rodys vien neperskaitytù ¾inuèiù skaièiù. "Naujos ¾inutìs ir 
-      bendras skaièius" be to rodys ir tai kiek i¹viso aplanke yra ¾inuèiù.
+      <b>PerspÄ\97jimų apie naujas Å¾inutes tipas</b><br>
+      Čia jūs pasirenkate, kokius skaičius norite matyti šalia aplanko vardo. "Tik 
+      naujos žinutės" rodys vien neperskaitytų žinučių skaičių. "Naujos žinutės ir 
+      bendras skaičius" be to rodys ir tai kiek išviso aplanke yra žinučių.
       <br><br>
 
-      <b>I¹siskleid¾iantys aplankai</b><br>
-      "Aktyvuoti i¹siskleid¾ianèius aplankus" punktas çjungia specialù Squirrelmail
-      re¾im±, kuris leid¾ia paslìpti dalç aplankù taip tarsi jie bþtù çtraukti ç 
-      auk¹èiau esantç aplank±.
+      <b>IÅ¡siskleidžiantys aplankai</b><br>
+      "Aktyvuoti išsiskleidžiančius aplankus" punktas įjungia specialų Squirrelmail
+      režimą, kuris leidžia paslėpti dalį aplankų taip tarsi jie būtų įtraukti į 
+      aukščiau esantį aplanką.
       <br><br>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Rþ¹iavimo tvarka
+      Rūšiavimo tvarka
    </title>
    <description>
-      ©i nustatymù dalis leid¾ia jums valdyti kokius lai¹ko punktus norite matyti
-      pagrindiniame ¾inuèiù lange. Ir kokia tvarka tie laukai turi bþti i¹dìstyti.
+      Ši nustatymų dalis leidžia jums valdyti kokius laiško punktus norite matyti
+      pagrindiniame žinučių lange. Ir kokia tvarka tie laukai turi būti išdėstyti.
       <br><br>
 
-      Jþs galite atsisakyti dalies laukù rodymo, arba pasakyti kad tam tikri laukai 
-      bþtù rodomi s±ra¹e kairiau ar de¹iniau.
+      Jūs galite atsisakyti dalies laukų rodymo, arba pasakyti kad tam tikri laukai 
+      būtų rodomi sąraše kairiau ar dešiniau.
       <br><br>
    </description>
 </section>