removing help translations. cy_GB
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / compose.hlp
index 795d07c..891e3a7 100644 (file)
@@ -1,15 +1,15 @@
 <chapter>
    <title>
-      Raðyti
+      Rašyti
    </title>
    <summary>
-      Ðis punktas leidþia raðyti ir siøsti laiðkus naudojant SquirrelMail.
+      Šis punktas leidžia rašyti ir siųsti laiškus naudojant SquirrelMail.
    </summary>
    <description>
       <p>
-      Pasirinkæ "Raðyti" meniu punktà jûs atsidursite naujame puslapyje.
-      Èia jûs rasite kelis laukus ir mygtukus. Priklausomai nuo to, kaip
-      jûs patekote á ðá puslapá, dalis laukø jau gali bûti uþpildyti.
+      Pasirinkę "Rašyti" meniu punktą jūs atsidursite naujame puslapyje.
+      Čia jūs rasite kelis laukus ir mygtukus. Priklausomai nuo to, kaip
+      jūs patekote į šį puslapį, dalis laukų jau gali būti užpildyti.
       </p>
    </description>
 </chapter>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Pirmiausia <B>Kam:</B> laukas. Jame reikia raðyti asmens ar asmenø
-      kuriems siunèiate laiðkà adresà. Vedant kelis adresus, jie yra 
-      atskiriami kableliais. Galima pasinauti mygtuku "Adresai" ir uþpildyti 
-      laukus adresais ið adresø knygos. Laukas turi nustatytà ilgá ir 
-      suraðius daugiau adresø, jûs jø nebematysite. Adresus galima pamatyti
-      judant tame lauke su klaviatûros judëjimo klaviðais. Bet kuriuo atveju 
-      visi adresai, kuriuos ten suraðysite bus panaudoti siunèiant laiðkà.
+      Pirmiausia <B>Kam:</B> laukas. Jame reikia rašyti asmens ar asmenų
+      kuriems siunčiate laišką adresą. Vedant kelis adresus, jie yra 
+      atskiriami kableliais. Galima pasinauti mygtuku "Adresai" ir užpildyti 
+      laukus adresais iš adresų knygos. Laukas turi nustatytą ilgį ir 
+      surašius daugiau adresų, jūs jų nebematysite. Adresus galima pamatyti
+      judant tame lauke su klaviatūros judėjimo klavišais. Bet kuriuo atveju 
+      visi adresai, kuriuos ten surašysite bus panaudoti siunčiant laišką.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Toliau eina <B>CC:</B> laukas.  CC yra angliðkø þodþiø <B>Carbon 
-      Copy</B> sutrumpinimas. Jei norite nusiøsti laiðko kopijà dar kam nors, 
-      jûs galite ávesti to asmens adresà ðiame lauke. Tai yra savotiðkas bûdas 
-      supaþindinti treèià asmená su vykstanèiu susiraðinëjimu. Laukelis savo 
-      talpa nesiskiria nuo <B>Kam:</B> ir <B>BCC:</B> laukø. <B>Kam:</B> lauke
-      raðomi asmenys, kuriems tas laiskas adresuotas. <B>CC:</B> ir <B>BCC:</B> 
-      laukai yra informacinio pobûdþio.
+      Toliau eina <B>CC:</B> laukas.  CC yra angliškų žodžių <B>Carbon 
+      Copy</B> sutrumpinimas. Jei norite nusiųsti laiško kopiją dar kam nors, 
+      jūs galite įvesti to asmens adresą šiame lauke. Tai yra savotiškas būdas 
+      supažindinti trečią asmenį su vykstančiu susirašinėjimu. Laukelis savo 
+      talpa nesiskiria nuo <B>Kam:</B> ir <B>BCC:</B> laukų. <B>Kam:</B> lauke
+      rašomi asmenys, kuriems tas laiskas adresuotas. <B>CC:</B> ir <B>BCC:</B> 
+      laukai yra informacinio pobūdžio.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      BCC yra angliðkø þodþiø <B>Blind Carbon Copy</B> sutrumpinimas, reiðkiantis
-      slaptà kopijà. Laukas yra naudojamas nusiøsti kam nors laiðko kopijà taip, 
-      kad ið <B>Kam:</B> or <B>CC:</B> adresatø <I>neþinotø</I>, kad tokia kopija 
-      buvo nusiøsta.
+      BCC yra angliškų žodžių <B>Blind Carbon Copy</B> sutrumpinimas, reiškiantis
+      slaptą kopiją. Laukas yra naudojamas nusiųsti kam nors laiško kopiją taip, 
+      kad iš <B>Kam:</B> or <B>CC:</B> adresatų <I>nežinotų</I>, kad tokia kopija 
+      buvo nusiųsta.
       </p>
    </description>
 </section>
@@ -68,8 +68,8 @@
    </title>
    <description>
       <p>
-      Trumpas apraðymas apie tai, kà raðote laiðke. Atminkite, kad tikslus laiðko 
-      temos gali padëti gavëjui ávertinti laiðkà.
+      Trumpas aprašymas apie tai, ką rašote laiške. Atminkite, kad tikslus laiško 
+      temos gali padėti gavėjui įvertinti laišką.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Ðis mygtu atidaro adresø knygà ir leidþia pasirinkti adresus ið jos.
-      Norëdami apriboti iðvedamus adresus, turite kà nors ávesti á paieðkos
-      laukà ir paspausti mygtukà "Ieðkoti". Adresø knygà uþ savo funkcionalumà
-      uþsitarnavo atskirà pagalbos sistemos skyriø. Apie jà daugiau informacijos 
+      Šis mygtu atidaro adresų knygą ir leidžia pasirinkti adresus iš jos.
+      Norėdami apriboti išvedamus adresus, turite ką nors įvesti į paieškos
+      lauką ir paspausti mygtuką "Ieškoti". Adresų knygą už savo funkcionalumą
+      užsitarnavo atskirą pagalbos sistemos skyrių. Apie ją daugiau informacijos 
       rasite skyriuje "Adresai". 
       </p>
    </description>
 
 <section>
    <title>
-      Þinutës tekstas
+      Žinutės tekstas
    </title>
    <description>
       <p>
-      Didelis tusèias laukas yra skirtas suvesti jûsø laiðko tekstui. Jei 
-      yra nustatytas koks nors paraðas, jis irgi ten pasirodys. 
+      Didelis tusčias laukas yra skirtas suvesti jūsų laiško tekstui. Jei 
+      yra nustatytas koks nors parašas, jis irgi ten pasirodys. 
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Èia jûs galite pridëti failà prie laiðko. Failas turëtø bûti kur nors 
-      jûsø kompiuteryje ar lokaliame tinkle. Browse mygtukas (jo pavadinimas
-      priklauso nuo jûsø naudojamos narðyklës) atidaro dialogo langà
-      leidþiantá surasti failà, kurá norite prikabinti. Taip pat jûs galite 
-      suvesti pilnà kelià iki failo prie mygtuko esanèiame lauke. Paspaudus 
-      mygtukà "Pridëti" failas turëtø pasirodyti sàraðe þemiau þinutës teksto.
+      Čia jūs galite pridėti failą prie laiško. Failas turėtų būti kur nors 
+      jūsų kompiuteryje ar lokaliame tinkle. Browse mygtukas (jo pavadinimas
+      priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės) atidaro dialogo langą
+      leidžiantį surasti failą, kurį norite prikabinti. Taip pat jūs galite 
+      suvesti pilną kelią iki failo prie mygtuko esančiame lauke. Paspaudus 
+      mygtuką "Pridėti" failas turėtų pasirodyti sąraše žemiau žinutės teksto.
       </p>
       <p>
-      Prikabinus bent vienà failà turëtø atsirasti dar vienas mygtukas. Jis
-      leidþia iðtrinti vienà ar kelis prikabintus failus.
+      Prikabinus bent vieną failą turėtų atsirasti dar vienas mygtukas. Jis
+      leidžia ištrinti vieną ar kelis prikabintus failus.
       </p>
       <p>
-      Pats failø prikabinimo procesas gali uþtrukti priklausomai nuo prikabinamo
-      failo dydþio ir jûsø susijungimo greièio. Gali bûti, kad didesnio failo 
-      jums tiesiog nepavyks prikabinti arba serveris atsisakys priimti didesná 
-      laiðkà.
+      Pats failų prikabinimo procesas gali užtrukti priklausomai nuo prikabinamo
+      failo dydžio ir jūsų susijungimo greičio. Gali būti, kad didesnio failo 
+      jums tiesiog nepavyks prikabinti arba serveris atsisakys priimti didesnį 
+      laišką.
       <p>
    </description>
 </section>