removing help translations. cy_GB
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / compose.hlp
index 72a557c..891e3a7 100644 (file)
@@ -1,15 +1,15 @@
 <chapter>
    <title>
-      Ra¹yti
+      Rašyti
    </title>
    <summary>
-      ©is punktas leid¾ia ra¹yti ir siùsti lai¹kus naudojant SquirrelMail.
+      Šis punktas leidžia rašyti ir siųsti laiškus naudojant SquirrelMail.
    </summary>
    <description>
       <p>
-      Pasirinkê "Ra¹yti" meniu punkt± jþs atsidursite naujame puslapyje.
-      Èia jþs rasite kelis laukus ir mygtukus. Priklausomai nuo to, kaip
-      jþs patekote ç ¹ç puslapç, dalis laukù jau gali bþti u¾pildyti.
+      Pasirinkę "Rašyti" meniu punktą jūs atsidursite naujame puslapyje.
+      Čia jūs rasite kelis laukus ir mygtukus. Priklausomai nuo to, kaip
+      jÅ«s patekote Ä¯ Å¡Ä¯ puslapį, dalis laukų jau gali bÅ«ti užpildyti.
       </p>
    </description>
 </chapter>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Pirmiausia <B>Kam:</B> laukas. Jame reikia ra¹yti asmens ar asmenù
-      kuriems siunèiate lai¹k± adres±. Vedant kelis adresus, jie yra 
-      atskiriami kableliais. Galima pasinauti mygtuku "Adresai" ir u¾pildyti 
-      laukus adresais i¹ adresù knygos. Laukas turi nustatyt± ilgç ir 
-      sura¹ius daugiau adresù, jþs jù nebematysite. Adresus galima pamatyti
-      judant tame lauke su klaviatþros judìjimo klavi¹ais. Bet kuriuo atveju 
-      visi adresai, kuriuos ten sura¹ysite bus panaudoti siunèiant lai¹k±.
+      Pirmiausia <B>Kam:</B> laukas. Jame reikia rašyti asmens ar asmenų
+      kuriems siunčiate laišką adresą. Vedant kelis adresus, jie yra 
+      atskiriami kableliais. Galima pasinauti mygtuku "Adresai" ir užpildyti 
+      laukus adresais iš adresų knygos. Laukas turi nustatytą ilgį ir 
+      surašius daugiau adresų, jūs jų nebematysite. Adresus galima pamatyti
+      judant tame lauke su klaviatūros judėjimo klavišais. Bet kuriuo atveju 
+      visi adresai, kuriuos ten surašysite bus panaudoti siunčiant laišką.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Toliau eina <B>CC:</B> laukas.  CC yra angli¹kù ¾od¾iù <B>Carbon 
-      Copy</B> sutrumpinimas. Jei norite nusiùsti lai¹ko kopij± dar kam nors, 
-      jþs galite çvesti to asmens adres± ¹iame lauke. Tai yra savoti¹kas bþdas 
-      supa¾indinti treèi± asmenç su vykstanèiu susira¹inìjimu. Laukelis savo 
-      talpa nesiskiria nuo <B>Kam:</B> ir <B>BCC:</B> laukù. <B>Kam:</B> lauke
-      ra¹omi asmenys, kuriems tas laiskas adresuotas. <B>CC:</B> ir <B>BCC:</B> 
-      laukai yra informacinio pobþd¾io.
+      Toliau eina <B>CC:</B> laukas.  CC yra angliškų žodžių <B>Carbon 
+      Copy</B> sutrumpinimas. Jei norite nusiųsti laiško kopiją dar kam nors, 
+      jūs galite įvesti to asmens adresą šiame lauke. Tai yra savotiškas būdas 
+      supažindinti trečią asmenį su vykstančiu susirašinėjimu. Laukelis savo 
+      talpa nesiskiria nuo <B>Kam:</B> ir <B>BCC:</B> laukų. <B>Kam:</B> lauke
+      rašomi asmenys, kuriems tas laiskas adresuotas. <B>CC:</B> ir <B>BCC:</B> 
+      laukai yra informacinio pobÅ«džio.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      BCC yra angli¹kù ¾od¾iù <B>Blind Carbon Copy</B> sutrumpinimas, rei¹kiantis
-      slapt± kopij±. Laukas yra naudojamas nusiùsti kam nors lai¹ko kopij± taip, 
-      kad i¹ <B>Kam:</B> or <B>CC:</B> adresatù <I>ne¾inotù</I>, kad tokia kopija 
-      buvo nusiùsta.
+      BCC yra angliškų žodžių <B>Blind Carbon Copy</B> sutrumpinimas, reiškiantis
+      slaptą kopiją. Laukas yra naudojamas nusiųsti kam nors laiško kopiją taip, 
+      kad iš <B>Kam:</B> or <B>CC:</B> adresatų <I>nežinotų</I>, kad tokia kopija 
+      buvo nusiųsta.
       </p>
    </description>
 </section>
@@ -68,8 +68,8 @@
    </title>
    <description>
       <p>
-      Trumpas apra¹ymas apie tai, k± ra¹ote lai¹ke. Atminkite, kad tikslus lai¹ko 
-      temos gali padìti gavìjui çvertinti lai¹k±.
+      Trumpas aprašymas apie tai, ką rašote laiške. Atminkite, kad tikslus laiško 
+      temos gali padėti gavėjui įvertinti laišką.
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      ©is mygtu atidaro adresù knyg± ir leid¾ia pasirinkti adresus i¹ jos.
-      Norìdami apriboti i¹vedamus adresus, turite k± nors çvesti ç paie¹kos
-      lauk± ir paspausti mygtuk± "Ie¹koti". Adresù knyg± u¾ savo funkcionalum±
-      u¾sitarnavo atskir± pagalbos sistemos skyriù. Apie j± daugiau informacijos 
+      Šis mygtu atidaro adresų knygą ir leidžia pasirinkti adresus iš jos.
+      Norėdami apriboti išvedamus adresus, turite ką nors įvesti į paieškos
+      lauką ir paspausti mygtuką "Ieškoti". Adresų knygą už savo funkcionalumą
+      užsitarnavo atskirą pagalbos sistemos skyrių. Apie ją daugiau informacijos 
       rasite skyriuje "Adresai". 
       </p>
    </description>
 
 <section>
    <title>
-      ®inutìs tekstas
+      Žinutės tekstas
    </title>
    <description>
       <p>
-      Didelis tusèias laukas yra skirtas suvesti jþsù lai¹ko tekstui. Jei 
-      yra nustatytas koks nors para¹as, jis irgi ten pasirodys. 
+      Didelis tusčias laukas yra skirtas suvesti jūsų laiško tekstui. Jei 
+      yra nustatytas koks nors parašas, jis irgi ten pasirodys. 
       </p>
    </description>
 </section>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Èia jþs galite pridìti fail± prie lai¹ko. Failas turìtù bþti kur nors 
-      jþsù kompiuteryje ar lokaliame tinkle. Browse mygtukas (jo pavadinimas
-      priklauso nuo jþsù naudojamos nar¹yklìs) atidaro dialogo lang±
-      leid¾iantç surasti fail±, kurç norite prikabinti. Taip pat jþs galite 
-      suvesti piln± keli± iki failo prie mygtuko esanèiame lauke. Paspaudus 
-      mygtuk± "Pridìti" failas turìtù pasirodyti s±ra¹e ¾emiau ¾inutìs teksto.
+      Čia jūs galite pridėti failą prie laiško. Failas turėtų būti kur nors 
+      jūsų kompiuteryje ar lokaliame tinkle. Browse mygtukas (jo pavadinimas
+      priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės) atidaro dialogo langą
+      leidžiantį surasti failą, kurį norite prikabinti. Taip pat jūs galite 
+      suvesti pilną kelią iki failo prie mygtuko esančiame lauke. Paspaudus 
+      mygtuką "Pridėti" failas turėtų pasirodyti sąraše žemiau žinutės teksto.
       </p>
       <p>
-      Prikabinus bent vien± fail± turìtù atsirasti dar vienas mygtukas. Jis
-      leid¾ia i¹trinti vien± ar kelis prikabintus failus.
+      Prikabinus bent vieną failą turėtų atsirasti dar vienas mygtukas. Jis
+      leidžia ištrinti vieną ar kelis prikabintus failus.
       </p>
       <p>
-      Pats failù prikabinimo procesas gali u¾trukti priklausomai nuo prikabinamo
-      failo dyd¾io ir jþsù susijungimo greièio. Gali bþti, kad didesnio failo 
-      jums tiesiog nepavyks prikabinti arba serveris atsisakys priimti didesnç 
-      lai¹k±.
+      Pats failų prikabinimo procesas gali užtrukti priklausomai nuo prikabinamo
+      failo dydžio ir jūsų susijungimo greičio. Gali būti, kad didesnio failo 
+      jums tiesiog nepavyks prikabinti arba serveris atsisakys priimti didesnį 
+      laišką.
       <p>
    </description>
 </section>