Direktorijumi Možete smeštati poruke u različite direktorijume. To je posebno korisno ako imate nmnogo pošte i želite da sve držite organizovanim. Opcije direktorijuma vam dozvoljavaju manipulaciju vašim direktorijumima.
Pretplaćeni (uključeni) direktorijumi u levom frejmu

Trenutno uključeni i kativni direktorijumi se nalaze u obojenom polju s leve strane. Ovaj frejm se može podesiti da se automatski osvežava u stranici sa Opcijama. Na vrhu levog frejma je veliki masni naslov. Ukoliko su vršene neke promene u direktorijumima koji su aktivni, ova lkista se može osvežiti uz pomoć linka ispod naslova. začudo, ovaj link se i zove "osveži listu direktorijuma".

Prvi direktorijum na listi sadrži vašu primljenu poštu. Sa desne strane imena direktorijuma stoji broj u zagradi "( )" koji označava količinu nepročitane pošte. Ovaj broj jako varira u odnosu na ukupan broj poruka koje su prikazane s desne strane. Pod glavnim direktorijumom vrlo je verovatno postojanje poddirektorijuma. Boje ovih direktorijuma se menjaju promenom izbora Teme za vaš mail, u stranici sa Opcijama.

Obriši

Možete obrisati bilo koji od direktorijuma koji je prikazan u padajućem meniju s desne strane. Zapamtite da ovaj padajući meni moždaneće prikazati sve direktorijume koje imate. Specijalni direktorijumi poput Sent ili Trash se ne mogu obrisati, i naravno ne možete obrisati INBOX.

Kreiraj

Direktorijumi se kreiraju jednostavnik upisivanjem uimena direktorijuma u kućicu za tekst i pritiskom na Kreiraj dugme. Ukoliko želite da to bude poddirektorijum nekog drugog direktorijuma to možete izabrati u padajućem meniju s listom svih direktorijuma.

Na nekim mail serverima, postoje dve vrtse direktorijuma. Jedan koji sadrži poruke, i drugi koji sadrži direktorijume. Možete videti opciju "Neka ovaj direktorijum sadrži poddirektorijume". Ukoliko to imate, i uključite, direktorijum koji ste kreirali će moči samo da sadrži druge direktorijume, ali ne i poruke. U suprotnom u njemu ćete moći da držite samo poruke, ali ne i druge direktorijume.

Preimenuj

Možete premienovati bilo koji deirektorijum koji se nalazi u padajućem meniju levo od "Preminenuj" dugmeta. Zapamtite da ova lista moždane sadrži sve direktorijume koji su vam ispisani u levom frejmu. Iz istih razloga dakle, ne možete preimenovati INBOX, Trash ili Sent direktorijume.

Odjavi i Prijavi Definicije:
Prijavi: Da biste pokrenuli direktorijum na mail serveru i učinili ga aktivnim.
Odjavi: Suprotno od prijavljivanja. Ova opcija negira aktivnost direktorijuma kod mail servera.

Možete izabrati koliko god želite direktorijuma koje ćete prijaviti ili odjaviti, tako što kliknete na njegovo ime i stisnete odgovarajuće dugme (prijavi/odjavi) da bi ste izvršili promenu. Videćete kako je direktorijum prešao iz jedne liste u drugu. Isto tako možete i odjavljivati i prijavljivati direktorijume po vašoj želji.