Konfiguracja Sekcja pozwala modyfikować, za pomocą różnorodnych opcji, wygląd i zachowanie Wiewiórczej poczty.

Najprzyjemniejszą cechą Wiewiórczej poczty jest wysoki stopień jej konfigurowalności. Opcje dają możliwość wyboru schematu kolorów, języka, folderów oraz innych ustawień. To wszystko może zostać zmienione bez wpływu na ustawienia innych użytkowników systemu. Istnieją cztery główne sekcje konfiguracji: Dane użytkownika, Podświetlanie wiadomości, Ustawienia wyświetlania oraz Ustawienia folderów.

Dane Użytkownika Imię i Nazwisko
Użytkownik powinien wpisać tu swoje imię i nazwisko. Na przykład: "Kunegunda Kowalska". Dane te ujrzą w swoich programach pocztowych osoby, do których użytkownik wyśle wiadomość. Zobaczą one, że list jest od "Kunegundy Kowalskiej". Jeżeli pole pozostanie niewypełnione, adresaci ujrzą tylko adres poczty elektronicznej nadawcy "kunegunda@moja_domena.org".

Adres E-mail
Opcjonalne - Jeżeli użytkownik pragnie korzystać z innego adresu poczty elektronicznej niż automatycznie pobrany z systemu, może w tym miejscu zmienić to ustawienie.

Odpowiedz do
Opcjonalne - Jest to adres pocztowy, na który odbiorcy wiadomości użytkownika będą kierowali odpowiedzi. Jeśli różni się od adresu, z którego użytkownik wysyła pocztę, może go tutaj określić. Opcja jest przydatna, gdy użytkownik pragnie otrzymywać odpowiedzi nie na konto, z którego wysyła wiadomości lecz inne, np. na Wirtualnej Polsce, Onecie, czy Yahoo.

Sygnatura
Opcjonalne - Sygnatury (podpisy) sa dołączane u dołu wysyłanych wiadomości. Jeżeli użytkownik pragnie używać sygnatury, musi zaznaczyć opcję "Używać sygantury?", a następnie wypełnić podpisem pole poniżej.

Ustawienia Wyświetlania Schemat
Wiewiórcza poczta oferuje różnorodne schematy kolorów dla uprzyjemnienia pracy z programem. Można wybrać dowolny schemat, następnie zmienić wedle nastroju i upodobania.

Język
Opcja umożliwia użytkownikowi dostosowanie do swoich wymagań języka, w jakim komunikuje się z nim program. Więc jeśli język angielski nie odpowiada potrzebom, może zostać zmieniony na dowolny z występujących na liście. Należy zwrócić uwagę, iż opcja nie powoduje tłumaczenia nazw folderów ani treści przychodzących wiadomości.

Użyj Javascriptu do ksiązki adresowej
Jednym z głównych celów przy pracy nad Wiewiórczą Pocztą było stworzenie systemu działającego bez pomocy Javascriptu. Jednakże kilku twórców stworzyło bardzo dobry system wyszukiwania w książce adresowej korzystający z JavaScriptu, który nastęnie dołączono do programu. Użytkownik może wybrać pomiędzy książką adresową pracującą z Javascriptem lub czystym HTML'em. Jeśli nie wiesz, co to wszystko znaczy, bezpieczniej będzie pozostać przy wersji HTML'owej, choć z pewnością Javascript również będzie działać.

Ilość wiadomości do wyświetlenia
Jest to ilość wiadomości pokazana na stronie. Jeśli wiadomości (listów) jest więcej niż podana liczba, pojawią się odsyłacze "Następny" oraz "Poprzedni", które pozwolą na przemieszczanie się do kolejnych lub poprzednich wiadomości w folderze.

Zawijaj wiersze wiadomości po
Ustawienie liczby znaków, przy której linia zostanie "złamana". Pozwala to zapobiec "uciekaniu" wiadomości poza ekran. 86 jest wartością zazwyczaj bezpieczną do wpisania w to pole, jednak zawsze można dostosować ją do własnych upodobań.

Wielkość okna edycyjnego
Ustawienie szerokości okna tekstu "Nowej wiadomości", czyli liczby znaków w linii, po których automatycznie nastąpi jej "złamanie" na czas pisania listu.

Szerokość lewego okna
W ramce po lewej stronie okna przeglądarki wyświetlana jest lista folderów. Niniejsza opcja pozwala na zmianę szerokości tej listy. W przypadku folderów z długą nazwą powinno się wpisać wartość wysoką. Dla folderów o nazwach krótkich lepiej jest postąpić odwrotnie, by nie marnować miejsca na ekranie; jak najwięcej przestrzeni poświęcić dla okna wiadomości.

Automatycznie odśwież listę folderów
Wiewiórcza poczta pozwala na automatyczne odświeżanie listy folderów w ramce po lewej stronie okna przeglądarki. Uaktualni to również informację o ilości nieprzeczytanych listów w każdym z folderów. Jest to dobry sposób na odświeżanie wiadomości w skrzynce bez potrzeby każdorazowego klikania skrzynki Inbox.

Podświetlanie Wiadomości Właściwość ta została opracowana, by ułatwić użytkownikowi orientację w sytuacji, gdy otrzymuje duże ilości poczty z wielu różnych źródeł. Za pomocą opcji Podświetlanie Wiadomości można dopasować konkretnym nadawcom, czy też grupom dyskusyjnym, kolory tła pochodzących od nich wiadomości.

Aby utworzyć nową regułę podświetlania, wystarczy kliknąć odsyłacz Nowa reguła. Zrobione pozwala edytować już istniejące reguły. Następnie pojawiają się kolejne opcje.

Identyfikator reguły
Jest to po prostu nazwa reguły. Przykładowo, jeśli użytkownik pragnąłby podświetlać wiadomości przychodzące od swojej matki, mógłby wpisać w to pole: "Od mamusi".

Kolor
Właśnie tutaj określa się kolor tła. Wyboru można dokonać z listy już zdefiniowanych kolorów lub też wstawić wartość heksadecymalną pożądanego koloru (np. a6b492). W drugim przypadku należy pamiętać o kliknięciu znajdującego się po lewej znacznika wyboru.

Dopasuj
W tym miejscu określa się pasujące do reguły zwroty. W przycisku wyboru wybiera się część nagłówka do dopasowania ("Do", "Od", "Temat"), zaś w polu tekstowym odpowiadający mu zwrot (np. mama@mamini_serwer.org).

Ustawienia folderów Ścieżka do folderu
W niektórych systemach opcja nie jest wyświetlana. Wówczas nie należy przejmować się jej brakiem. Z kolei w innych jest to ważna opcja. Zwykle początkowa wartość jest taka, jaka powinna być. Określa ona umiejscowienie folderów poczty w katalogu domowym użytkownika. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to nie zmieniaj niczego.

Kosz
Można wybrać folder, do którego zostaną przesłane wiadomości po skasowaniu lub ustawić na "Nie używaj Kosza", by naprawdę usuwać wiadomości.

Wysłane
Określenie foldera, do którego zostaną skopiowane wysłane wiadomości. "Nie zapisuj wysłanych" wyłącza tą funkcję.

Informacja o nie przeczytanej poczcie
Opcja określająca sposób informowania o nieprzeczytanych wiadomościach w lewym oknie przeglądarki. "Brak informacji" wyłącza tą funkcję. "Tylko INBOX" powoduje pogrubienie czcionki nazwy foldera oraz wyświetlenie liczby nowych wiadomości po jego prawej stronie w sytuacji, gdy istnieją nieprzeczytane wiadomości. Wybranie wartości "Wszystkie foldery" spowoduje poszerzenie powyższego działania na wszystkie foldery. Gdy lista folderów jest ładowana długo, należy - w celu przyśpieszenia tego procesu - dokonać wyboru wartości "Tylko INBOX" lub "Brak informacji".

Typ powiadamiania o nie przeczytanych wiadomościach
Do wyboru jest wyświetlanie tylko liczby nowych wiadomości lub liczby wiadomości nowych w stosunku do wszystkich.