Options Gallwch deilwrior modd y mae SquirrelMail yn edrych ac yn ymateb i chi trwy osod dewisiadau gwahanol yn yr adran yma.

Un or pethau gwych am SquirrelMail ywr modd y gallwch ei deilwrio. Gan ddibynnu ar y ffurfwedd, efallai y bydd gennych sawl dewis o ran themu, ieithoedd, ffolderi a dewisiadau eraill. Gallwch newid pob un or rhain heb effeithio ar unrhyw ddefn yddiwr arall ar y system. Mae pump prif ran o leiaf ir Options: Personal, Display, Message Highlighting, Folders ac Index Ord er. Gall fod mwy o rannau ar gael. Bydd hyn yn dibynnu ar y modd y mae eich SquirrelMail wedi ei osod.

Personal Information Enw Llawn
Dylech roi eich enw cyflawn yma. Er enghraifft, "John Jones". Dymar hyn syn cael ei ddangos i bobl syn derbyn neges gen nych. Byddant yn gweld ei fod yn dod oddi wrth "John Jones". Os na fyddwch chin ei deipio i mewn, yna byddant yn ei weld och cyfeiriad e-bost, "jjones@mydomain.org".

Cyfeiriad E-bost
Dewisol - Os yw eich cyfeiriad e-bost yn wahanol ir hyn syn cael ei neilltuon awtomatig, gallwch ei newid yma.

Reply To
Dewisol - Dewisol - Dymar cyfeiriad e-bost y bydd pobl yn anfon ato pan fyddant yn ateb eich neges. Os yw hwn yn wahanol ir cyfeiriad e-bost yr ydych chin anfon eich neges ohono, gallwch ei deipio yma. Mae hwn yn ddefnyddiol os ydych chi eisiau i bobl ateb ich cyfrif Yahoo yn hytrach nag i gyfeiriad eich swyddfa.

Multiple Identities
Cliciwch ar y cyswllt yma i olygu mwy ag un dynodiad. Mae hwn yn ddefnyddiol os ydych chi eisiau dewis rhwng gwahanol linella u From ar gyfer negesau gwahanol (yn cynnwys eich cyfeiriad e-bost gartref neu yn y gwaith er enghraifft.) Gallwch ychwanegu cynifer o ddynodiadau ag y dymunwch ar y dudalen syn ymddangos. Byddwch yn cael cynnig dewis or rhain wrth gyfansoddi neges.

Dyfynnu Ateb
Os ydych chin pwyso Reply ar neges, byddwch yn gweld y ffurflen Compose r neges wreiddiol wedi ei dyfynnu arni. O flae n y neges yma syn cael ei dyfynnu, gall fod brawddeg fel Ysgrifennodd John Jones: wedi ei gosod (os daeth y neges yr ydych yn ei hateb oddi wrth John Jones yn wreiddiol). Y llinell ddyfyniad ywr enw ar hyn. Gallwch ddewis sut y maer llinel l yn edrych yma.


Llofnod
Dewisol - Mae Llofnodau wedi eu hatodi ar waelod pob neges a anfonwch chi. Os ydych chi eisiau llofnod, maen rha id i chi wneud yn siwr eich bod yn archwilior blwch gwirio wrth ymyl "use a signature", ac yna nodwch yr hyn y dymunwch ich l lofnod fod yn y blwch oddi tano.

Display Preferences Thema
Mae SquirrelMail yn cynnig themu lliw gwahanol fel y gallwch wneud y gwylion bleser. Gallwch ddewis o blith y niferoed d sydd wedi eu rhestru yno os y dymunwch.

Addasur Daflen Arddull
Dim ond newid y lliwiau syn dilyn o newid thema. Gall taflen arddull newid mwy, maint y ffont syn cael ei ddefnyddio ga n SquirrelMail er enghraifft.

Iaith
Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, gallwch newid iaith y rhan fwyaf or pethau syn cael eu harddangos yn rhwydd. Os yw eich dewis iaith ar y rhestr, gallwch ei dewis a bydd pob neges mewn perthynas SquirrelMail yn yr iaith honno yn y dyfodol . Sylwch nad ywn cyfieithu negesau e-bost a ddaw i mewn nag enwau ffolderi.

Defnyddio Javascript
Un on prif nodau wrth greu SquirrelMail oedd i beidio chynnwys unrhyw Javascript ar unrhyw un on tudalennau. Fodd byn nag, cynhyrchodd rhai on datblygwyr wasanaeth llyfr cyfeiriadau da iawn syn defnyddio Javascript. Ychwanegwyd rhai swyddogaet hau eraill syn perthyn i Javascript ato hefyd. Yn hytrach nai gymryd oddi yno, rydym bellach yn cynnig y dewis i chi o ddefny ddio HTML pur neu alluogi Javascript hefyd. Os nad ydych chin gwybod beth y mae hyn yn ei olygu, y peth gorau i chi ei wneud yw dewis Autodetect.

Nifer o Negesau iw Mynegio
Dymar nifer o negesau syn cael eu dangos ar y tro mewn ffolder. Os oes mwy nar nifer yma yn y ffolder, byddwch yn gweld cyswllt "Previous" a "Next" uwchben ac o dan y rhestriad a fydd yn mynd chi ir negesau blaenorol neu nesaf.

Galluogi Page Selector
Bydd gosod hwn i Yes yn dangos rhifau tudalennau uwchben ac o dan y rhestr negesau fel y gallwch neidion gyflym i dudal en benodol o negesau. Gall y rhif Maximum pages to show gyfyngu ar sawl rhif tudalen a fydd yn cael eu harddangos uwch ben ac o dan y rhestr negesau. br>
Wrap incoming text at
Nifer y nodau y dylem eu caniatu cyn lapior testun. Mae hwn yn atal negesau rhag sgrolio ymhell oddi ar y sgrn. Fel a rfer maen ddiogel rhoi 86 yma, ond mae rhyddid i chi ei newid i beth bynnag y dymunwch.

Maent y ffenest olygu
Pa mor llydan hoffech chi eich blwch "Compose" Dyma nifer y nodau fesul llinell y gallwch eu teipio cyn lapio yn yr ad ran Compose.

Lleoliad Botymau wrth Gyfansoddi
Lle maer botymau Addresses, Save Draft a Sendr

Fformat Arddangos Llyfr Cyfeiriadau
Dewiswch sut yr hoffech chi arddangos y llyfr cyfeiriadau. Os ydych chi eisiau iddo fod mor gytn ag syn bosib phob p orwr, defnyddiwch HTML. Dewiswch Javascript os ydych chin gwybod fod eich porwr yn ei gynnal. Bydd yn arddangos llyfr cyfeiri adau mwy deniadol.

Dangos Fersiwn HTML Heb Ofyn
Os ydych chin derbyn neges yn y fformat text a HTML, gallwch ddewis a ydych chi eisiau gweld y fersiwn HTML (Yes) neur fersiwn text (No) heb ofyn. br>
Cynhwyswch Fi yn CC pan ddefnyddiaf Reply All
Mae Reply All yn anfon eich ateb i bawb a dderbyniodd y neges wreiddiol, yn cynnwys chi eich hun. I hepgor eich cyfeiri ad e-bost eich hun, gosodwch hwn i No.

Galluogi Mailer Display
Wrth edrych ar neges, mae hwn yn dangos pa raglen e-bost a ddefnyddiodd y sawl ai hanfonodd.

Dangos Delweddau wedi eu Hatodi r Neges
Os fydd rhywun yn anfon neges atoch yn cynnwys un neu fwy o ddelweddau wedi eu hatodi ach bod wedi gosod hwn i Yes, byd d y delweddaun cael eu harddangos ar unwaith pan edrychwch chi ar y neges.

Galluogi Cyswllt Subtle Printer Friendly
Mae hwn yn nodir modd y bydd y cyswllt Fersiwn y gellir ei Argraffu yn cael ei ddangos.

Galluogi Printer Friendly Clean Display
Bydd hwn yn glanhaur neges gan wneud ir argraffu edrych yn well.

Dewisiadau eraill
Gan ddibynnu ar ffurfwedd eich arsefydliad SquirrelMail, efallai y bydd mwy o ddewisiadau iw gweld yma. Gyda lwc byddan t yn ddigon hawdd eu deall.

Message Highlighting Deilliodd y syniad yma or ffaith ei bod yn anodd iawn gwahaniaethu rhwng pa negesau a ddaeth o ble wrth ddarllen trwyr rhestr o negesau os ydych chi wedi tanysgrifio i nifer o restrau postio. O ddefnyddio Message Highlighting, gallwch gael lliw cefndir pob neges o un rhestr bostio yn wahanol i liw rhestr arall. Cliciwch ar [New] i greu un newydd, neu [Edit] i olygu un sydd gennych yn barod a bydd y dewisiadaun ymddangos isod. br>
Adnabod Enw
Dymar enw a welwch chi syn disgrifior hyn ydyw. Er enghraifft, os ydych chin tanlinellu negesau oddi wrth eich mam, efa llai y byddech yn gosod hwn i "Oddi wrth Mam".

Lliw
Dymar union liw y bydd y cefndir. Gallwch ddewis o blith nifer o liwiau wedi eu diffinio ymlaen llaw a ddewiswyd gennym ar eich cyfer, neu gallwch deipior cod HEX i gael y lliw y dymunwch (h.y. a6b492). Os penderfynwch chi deipio eich lliw eich hun, rhaid i chi hefyd ddewis y botwm radio yn y pen blaen fel y gellir ei wirio.

Cyfateb
Yma gallwch ddewis y frawddeg syn cyfateb. Or blwch cwympo, gallwch ddewis pa faes pennawd i gyfateb iddo (to, from, su bject...) ac yn y blwch testun gallwch deipior frawddeg i gyfateb (mam@yahoo.com).

Folder Preferences Llwybr Ffolder
Ni fydd hwn yn cael ei arddangos ar rai systemau. Os na welwch chir dewis yma, anwybyddwch hyn. Ar systemau eraill, mae hon yn nodwedd eithaf angenrheidiol. Fel arfer y dewis sydd yno ywr un ddylai fod yno. Dymar ffolder yn eich cyfeiriadur Hom e syn dal eich holl ffolderi e-bost. Os nad ydych chin deall hyn, gadewch fel ag y mae.

Ffolder Trash
Gallwch ddewis pa negesau ffolder a fydd yn cael eu hanfon yma pan wnewch chi eu dileu. Os nad ydych chi eisiau i neges au wedi eu dileu fynd ir trash, gosodwch hwn i "Don't use Trash".

Ffolder Sent
Gallwch ddewis i ba ffolder y byddwch yn anfon eich negesau Sent iddo. Os nad ydych chi eisiaur rhain, gosodwch i "Don' t use Sent".

Ffolder Ddrafft
Gallwch ddewis i ba ffolder y byddwch yn anfon y negesau y cadwch fel rhai drafft. Os nad ydych chi eisiau defnyddio hw n, gosodwch i "Don't use Drafts".

Lleoliad rhestr ffolderi
Mae hwn yn nodi a ydych chi eisiaur rhestr ffolderi ar y chwith neu ir dde och ffenest.

Lled eich rhestr ffolderi
Gydar dewis yma, gallwch ddewis pa mor llydan y dymunwch ir rhestr ffolderi fod. Os oes gennych chi enwau hir iawn ar f folderi neu os ydych chin defnyddio ffontiau mawr, maen beth da i osod hwn yn eithaf uchel. Fel arall, dylech ei osod yn isel fel nad ydych chin gwastraffu lle ar y sgrn.

Rhestr ffolderi Auto refresh
Mae SquirrelMail yn gallu adnewyddur rhestriad ffolderi ar ochr chwith ffenest eich porwr.Bydd hwn yn diweddaru nifer y negesau nad ydynt wedi cael eu gweld ym mhob ffolder hefyd. Mae hwn yn ddull da o edrych am negesau heb eu gweld yn yr INBOX heb fod yn rhaid clicio arno bob tro.

Galluogi Hysbysiad Neges heb ei Darllen
Maer dewis yman nodi sut i arddangos negesau heb eu gweld yn y rhestriad ffolderi ar ochr dde eich ffenest porwr. Os f yddwch chin gosod hwn i No Notification, ni fyddwch yn cael eich hysbysu o negesau heb eu gweld. Os wnewch chi ei osod i INBO X, pan fydd gennych negesau newydd , bydd y gair INBOX yn troin drwm a bydd rhif yn ymddangos ir dde ohono i ddweud sawl nege s newydd sydd ynddo. Os wnewch chi ei osod i All Folders, bydd hyn yn digwydd ar bob ffolder. Os fyddwch chin sylwi fod llwyt hor rhestr ffolderi yn wirioneddol ara deg, gallwch osod hwn i INBOX neu None a dylai hynny gyflymu pethau.

Y math o hysbysiad yngln negesau sydd heb eu gweld
Pan fo negesau newydd mewn ffolder, bydd y dewis yman dweud am naill ai ddangos nifer y negesau newydd neu hefyd i dda ngos cyfanswm y negesau yn y ffolder hwnnw.

Galluogi Collapsable Folders
Mae Collapsable Folders yn fodd i chi 'blygu neu grebachu ffolder syn cynnwys is-ffolderi fel na fydd yr is-ffolderi w edi eu harddangos. Gallwch grebachu ffolder trwy glicio ar y - y drws nesaf iddo ai wneud yn fwy eto trwy glicio ar yr arwydd +. Mae gosod hwn i No yn analluogir crebachu.

Panel Show Clock on Folders
rhestr ffolderi a sut y byddai'n edrych (Y=year, D=day, H=hour, M=minute, S=second). Maer dewis Hour Format isod yn rhoir dewis i chi o gloc 12 awr neu 24 awr.

Chwilior Cof
Os fyddwch chin chwilio blwch postio, bydd y chwiliad yn cael ei gadw fel y gallwch ei gyrchun gyflym yn ddiweddarach. Mae hwn yn diffinio sawl chwiliad blwch post fydd yn cael eu cadw.

Index Order Maer adran yman rhoi rheolaeth i chi dros y rhestr negesau. Gallwch ddewis faint o wybodaeth rydych chi ei eisiau yn y rhestr negesau ac ym mha drefn y dylai gael ei arddangos.

Defnyddiwch y cysylltau Up and Down i symud colofnau o gwmpas, Del i fynd cholofn or arddangosydd ac Add i ychwanegu un.