cacf94cf586683c60e0506afaf48a4df2f37d656
[squirrelmail.git] / search.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Paie¹ka
4    </title>
5    <summary>
6       Ie¹ko aplanke pagal pasirinktus kriterijus.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Naudodami ¹ç çrankç jþs galite vykdyti çvairiausi± paie¹k± po jþsù
11                 turimas ¾inutes. Galima pasirinkti çvairius paie¹kos kriterijus ir
12                 viet±, kur bus vykdoma paie¹ka.
13                 </p>
14    </description>
15 </chapter>
16
17 <section>
18    <title>
19       Bendrai
20    </title>
21    <description>
22       <p>
23       Jþs paprasèiausiai pasirenkate aplank±, kuriame norite vykdyti paie¹k±,
24                 nurodote, ko ie¹koti ir pasirenkate t± ¾inutìs dalç, kuriuoje norite 
25                 vykdyti paie¹k±. Paie¹ka turìtù i¹vesti surastù ¾inuèiù s±ra¹±, kurç
26                 jþs galìsite per¾iþrìti taip pat, kaip jþs par¾iþrite bet kuri savo 
27                 pa¹to dì¾ìs aplank±.
28                 </p>
29       <p>
30       Atkreipkite dìmesç, kad jei jþs esate kokiame nors pa¹to dì¾ìs aplanke
31                 ir persijungiate ç paie¹kos lang±, bþtent tas aplankas, kuriame jþs 
32                 buvote yra laikomas aktyviu ir bþtent jis i¹ prad¾iu pasirenkamas kaip
33                 vieta, kuriuoje reikia vykdyti paie¹k±.
34       </p>
35    </description>
36 </section>
37
38 <section>
39    <title>
40       Kaip ie¹koti
41    </title>
42    <description>
43       <p>
44       Kairìje pusìje nuo çvedimo lauko esantis i¹¹okantis s±ra¹as leid¾ia
45       pasirinkti, kur jþs vykdysite paie¹k±. Galima vykdyti paie¹k±
46       ¾inuèiù tekste, visose ¾inutìse, jù temose, nuo ko atìjo ¾inutìs, 
47       kokiu adresu jos buvo siùstos, kam buvo nusiustos kopijos.
48       </p>
49       <p>
50       <b>Tekstas</b> - Ie¹ko pasirinktos frazìs ¾inuèiù tekste. Tai yra
51       pagrindinìje vietoje, kur galima rasti ka¾k± svarbaus.
52       </p>
53       <p>
54       <b>Bet kur</b> - Ie¹ko pasirinktos frazìs visoje ¾inutìje. Çskaitant
55       ir antra¹tes. ©i paie¹ka yra detaliausia, taèiau da¾nai gali gr±¾inti
56       tokius rezultatus, kokiù jþs nesitikìjote arba kuriù jums niekada
57       nereiks.
58       </p>
59       <p>
60       <b>Tema</b> - Frazìs ie¹koma vien tik lai¹kù pavadinimuose.
61       </p>
62       <p>
63       <b>Nuo</b> - Paie¹ka vykdoma ¾inutìs siuntìjo lauke. Realiai lauko 
64       turinys ¹iek tiek skiriasi nuo to, k± jþs matote aplankù s±ra¹uose.
65       Paprastai "Nuo" laukas saugo vard± IR elektroninio pa¹to adres±. Taèiau 
66       Squirrelmail parodo tik vard±. Todìl paie¹kos kriterijus gali sutapti 
67       ne tik su kieno nors vardu, bet ir su elektroninio pa¹to adresu.
68       </p>
69       <p>
70       <b>Kam</b> - Paie¹ka vykdoma ¾inutìs gavìjo lauke. Nors laiskai atsidurì
71       jþsù pa¹to dì¾ìje taèiau jie galìjo bþti i¹siùsti ne tik jums.
72       </p>
73       <p>
74       <b>Cc</b> - Tas pats, kaip ir "Kam", i¹skyrus tai, kad ie¹kome tù, 
75       kurie gavo lai¹ko kopijas.
76       </p>
77    </description>
78 </section>