5da27030eb723efbf699b856b8c59a9210b9f668
[squirrelmail.git] / main_folder.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       ®inuèiù per¾iþra
4    </title>
5    <summary>
6       Vardas gali atrodyti keistas, taèiau tai tìra ¾inuèiù esanèiù konkreèiame 
7       aplanke s±ra¹as
8    </summary>
9 </chapter>
10
11 <section>
12    <title>
13       ®inuèiù per¾iþros puslapis
14    </title>
15    <description>
16       <p>
17       Kairìje pasirinkus kokç nors aplank±, de¹inìje atsiranda ¾inuèiù 
18       esanèiù tame aplanke s±ra¹as.  ®emiau meniu esanti eilutì pasako
19       kurias ¾inutes jþs skaitote ir kiek jù yra i¹ viso..
20       </p>
21       <p>
22       Pavyzd¾iui: ®inuèiù per¾iþra <B>20</B> iki <B>30</B> (45 viso).
23       </p>
24       <p>
25       Atkreipkite dìmesç, kad bendras ¾inuèiù skaièius gali skirtis nuo
26       skaièiaus kairìje sekcijoje ¹alia aplanko vardo, kuris rodo tik 
27       neperskaitytù ¾inuèiù skaièiù.
28       </p>
29       <p>
30       Toliau eina juosta su trim mygtukais. Kairìje yra i¹siskleid¾iantis meniu
31       su dabar u¾prenumeruotais aplankais. Bet kokia pa¾ymìta ¾inutì gali bþti
32       perkelta ç pasirinkt± aplank± paspaudus mygtuk± "Perkelti". Vienu metu 
33       galima perkelti kelias ¾inutes. Toliau eina ¾inuèiù trynimo mygtukas.
34       Pakanka pasirinkti nereikalingas ¾inutes ir paspausti "I¹trinti".
35       </p>
36       <p>
37       Toliau eina juosta, apra¹anti atskirus laukus ç kuriuos skirtomi lai¹kai.
38       ©iuos antra¹tes suskirto ¾inuèiù s±ra¹± ç atskiras dalis. "Nuo" pasako
39       lai¹ko siuntìj± arba su kieno vardu adresu atìjo lai¹kas. "Data" parodo,
40       kada atìjo lai¹kas. "Tema" pasako, k± siuntìjas norìjo pasakyti arba bent
41       jau tai kaip jis pavadino savo lai¹k±. <b>Pastaba:</b> Tarp datos ir temos
42       stulpeliù yra ma¾as bevardis stulpelis. Jame gali bþti çra¹yti "+", "!"
43       arba "A" simboliai.  "+" rei¹kia, kad prie ¾inutìs yra prikabintù failù.
44       "A" - kad jþs jau atsakìte ç ¹ç lai¹k±. "!" - kad lai¹kas pa¾ymìtas kaip 
45       skubus!  
46       </p>
47       <p>
48       Likusi± puslapio dalç u¾ima ¾inuèiù s±ra¹as. Neperskaitytos ¾inutìs yra
49       ¾ymimos <B>riebiu</B> ¹riftu, tuo tarpu perskaitytos - paprastu. Kiekvienos
50       ¾inutìs kairìje yra jos pasirinkimo laukas. Galima pasirinkti vien± ar kelias
51       ¾inutes ir atlikti su jomis auk¹èiau apra¹ytas manipuliacijas (trinti ar 
52       perkelti ç kit± aplank±).
53       </p>
54    </description>
55 </section>