Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / locale / sk_SK / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
1 # Slovak Squirrelmail Translation
2 # Copyright (c) 1999-2002 The Squirrelmail Development Team
3 # Peter Kubicko <Booster13@centrum.cz>, 2000-2001.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: squirrelmail.po, v.1.4 2003/10/08\n"
8 "POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2003-09-01 21:48+0100\n"
10 "Last-Translator: Peter Kubicko <Booster13@centrum.cz>\n"
11 "Language-Team: Slovak <Booster13@centrum.cz>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 msgid "Delivery error report"
17 msgstr "Oznámenie o chybe pri doruèení"
18
19 msgid "Undelivered Message Headers"
20 msgstr "Hlavièky nedoruèených správ"
21
22 msgid "(no subject)"
23 msgstr "(¾iadny predmet)"
24
25 msgid "Personal address book"
26 msgstr "Osobný adresár"
27
28 #, c-format
29 msgid "Database error: %s"
30 msgstr "Chyba databázi: %s"
31
32 msgid "Addressbook is read-only"
33 msgstr "Adresár je iba na èítanie"
34
35 #, c-format
36 msgid "User '%s' already exist"
37 msgstr "U¾ívateµ %s u¾ existuje"
38
39 #, c-format
40 msgid "User '%s' does not exist"
41 msgstr "U¾ívateµ %s neexistuje"
42
43 msgid "Global address book"
44 msgstr "Globálny adresár"
45
46 msgid "No such file or directory"
47 msgstr "Nebol nájdený ¾iadny súbor ani adresár"
48
49 msgid "Open failed"
50 msgstr "Otváranie prebehlo neúspe¹ne"
51
52 msgid "Can not modify global address book"
53 msgstr "Nemô¾ete upravova» globálny adresár"
54
55 msgid "Not a file name"
56 msgstr "Nie je názov súboru"
57
58 msgid "Write failed"
59 msgstr "Zápis prebehol neúspe¹ne"
60
61 msgid "Unable to update"
62 msgstr "Nemô¾em aktualizova»"
63
64 msgid "Could not lock datafile"
65 msgstr "Nie je mo¾né uzamknú» súbor s dátami"
66
67 msgid "Write to addressbook failed"
68 msgstr "Zápis do adresára prebehol neúspe¹ne"
69
70 msgid "Error initializing addressbook database."
71 msgstr "Chyba pri inicializácii databázi kontaktov."
72
73 #, c-format
74 msgid "Error opening file %s"
75 msgstr "Chyba pri otvárani súboru %s"
76
77 msgid "Error initializing global addressbook."
78 msgstr "Chyba pri inicializácii databázi kontaktov."
79
80 #, c-format
81 msgid "Error initializing LDAP server %s:"
82 msgstr "Chyba pri spú¹»ani LDAP serveru %s"
83
84 msgid "Invalid input data"
85 msgstr "Neplatné vstupné informácie"
86
87 msgid "Name is missing"
88 msgstr "Chýba meno"
89
90 msgid "E-mail address is missing"
91 msgstr "Chýba e-mailová adresa"
92
93 msgid "Nickname contains illegal characters"
94 msgstr "Prezývka obsahuje nedovolené znaky"
95
96 msgid "view"
97 msgstr "zobrazenie"
98
99 msgid "Business Card"
100 msgstr "Vizitka"
101
102 msgid "You must be logged in to access this page."
103 msgstr "Pre prístup na túto stránku musíte by» prihlásený."
104
105 msgid "Sunday"
106 msgstr "Nedeµa"
107
108 msgid "Monday"
109 msgstr "Pondelok"
110
111 msgid "Tuesday"
112 msgstr "Utorok"
113
114 msgid "Wednesday"
115 msgstr "Streda"
116
117 msgid "Thursday"
118 msgstr "©tvrtok"
119
120 msgid "Friday"
121 msgstr "Piatok"
122
123 msgid "Saturday"
124 msgstr "Sobota"
125
126 msgid "January"
127 msgstr "Január"
128
129 msgid "February"
130 msgstr "Február"
131
132 msgid "March"
133 msgstr "Marec"
134
135 msgid "April"
136 msgstr "Apríl"
137
138 msgid "May"
139 msgstr "Máj"
140
141 msgid "June"
142 msgstr "Jún"
143
144 msgid "July"
145 msgstr "Júl"
146
147 msgid "August"
148 msgstr "August"
149
150 msgid "September"
151 msgstr "September"
152
153 msgid "October"
154 msgstr "Október"
155
156 msgid "November"
157 msgstr "November"
158
159 msgid "December"
160 msgstr "December"
161
162 msgid "D, F j, Y g:i a"
163 msgstr "D, F j, Y g:i a"
164
165 msgid "D, F j, Y G:i"
166 msgstr "D, F j, Y G:i"
167
168 msgid "g:i a"
169 msgstr "g:i a"
170
171 msgid "G:i"
172 msgstr "G:i"
173
174 msgid "D, g:i a"
175 msgstr "D, g:i a"
176
177 msgid "D, G:i"
178 msgstr "D, G:i"
179
180 msgid "M j, Y"
181 msgstr "M j, Y"
182
183 #, c-format
184 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
185 msgstr "Súbor s nastavením %s nebol nájdený. Abnormálne ukonèenie."
186
187 msgid "Unknown user or password incorrect."
188 msgstr "Neznámy u¾ívateµ alebo neplatné heslo"
189
190 msgid "Click here to try again"
191 msgstr "Pre ïal¹í pokus kliknite tu"
192
193 #, c-format
194 msgid "Click here to return to %s"
195 msgstr "Pre návrat do %s kliknite tu"
196
197 #, c-format
198 msgid "%s Logo"
199 msgstr "%s Logo"
200
201 #, c-format
202 msgid "SquirrelMail version %s"
203 msgstr "SquirrelMail verzia %s"
204
205 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
206 msgstr "Vytvorené týmom SquirrelMail"
207
208 msgid "ERROR"
209 msgstr "Chyba"
210
211 msgid "Go to the login page"
212 msgstr "Choï na prihlasovaciu stránku"
213
214 #, c-format
215 msgid "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a default preference file."
216 msgstr "Súbor s nastavením, %s, neexistuje. Odhláste sa a prihláste sa spä», aby ste vytvorili pôvodný súbor s nastavením."
217
218 #, c-format
219 msgid "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator to resolve this issue."
220 msgstr "Súbor nastavení, %s, sa nedá otvori». Kontaktujte prosím administrátora pre rie¹enie."
221
222 #, c-format
223 msgid "Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator to resolve this issue."
224 msgstr "Súbor nastavení, %s, sa nedá zapísa». Kontaktujte prosím administrátora pre rie¹enie."
225
226 #, c-format
227 msgid "Error opening %s"
228 msgstr "Chyba pri otváraní %s"
229
230 msgid "Default preference file not found or not readable!"
231 msgstr "Predvolený súbor s nastavením sa nena¹iel alebo je neèitateµný!"
232
233 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
234 msgstr "Prosím kontaktujte systémového administrátora a oznámte túto chybu."
235
236 msgid "Could not create initial preference file!"
237 msgstr "Nemô¾em vytvori» inicializaèný súbor nastavení! *Nasleduje autode¹trukcia vá¹ho PC.. prosím èakajte.."
238
239 #, c-format
240 msgid "%s should be writable by user %s"
241 msgstr "%s musí by» zapísaný u¾ívateµom %s"
242
243 #, c-format
244 msgid "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator to resolve this issue."
245 msgstr "Súbor s podpisom, %s, sa nedá otvori». Prosím kontaktujte systémového administrátora a oznámte túto chybu."
246
247 #, c-format
248 msgid "Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator to resolve this issue."
249 msgstr "Súbor s podpisom, %s, sa nedá zapísa». Prosím kontaktujte systémového administrátora a oznámte túto chybu."
250
251 msgid "You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled (using configure option --with-mbstring)."
252 msgstr "Musíte ma» nain¹talovaný PHP4 s povolenou funkciou multibyte string (pou¾ite konfiguraènú voµbu --with-mbstring)."
253
254 msgid "ERROR : No available imapstream."
255 msgstr "CHYBA: Niesú dostupné ¾iadne IMAP prúdy (IMAPstreams)"
256
257 msgid "ERROR : Could not complete request."
258 msgstr "Chyba: nie je mo¾né dokonèi» po¾adovanú úlohu"
259
260 msgid "Query:"
261 msgstr "Otázka:"
262
263 msgid "Reason Given: "
264 msgstr "Odôvodnenie: "
265
266 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
267 msgstr "Chyba: nesprávne zadaná po¾adovaná úloha"
268
269 msgid "Server responded: "
270 msgstr "Odpoveï serveru: "
271
272 #, c-format
273 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
274 msgstr "Chyba v pripojovaní k serveru IMAP: %s "
275
276 #, c-format
277 msgid "Bad request: %s"
278 msgstr "Nesprávne zadaná po¾adovaná úloha: %s"
279
280 #, c-format
281 msgid "Unknown error: %s"
282 msgstr "Neznáma chyba: %s"
283
284 msgid "Read data:"
285 msgstr "Naèítanie dát:"
286
287 msgid "ERROR : Could not append message to"
288 msgstr "CHYBA: Nieje mo¾né prida» správu do"
289
290 msgid "Solution: "
291 msgstr "Rie¹enie:"
292
293 msgid "Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash folder."
294 msgstr "Odstráòte nepotrebné maily z prieèinka a zaènite prosím s va¹ím prieèinkom Kô¹"
295
296 msgid "INBOX"
297 msgstr "Doruèená po¹ta"
298
299 msgid "Unknown response from IMAP server: "
300 msgstr "Neznáma odpoveï IMAP serveru"
301
302 msgid "Unknown message number in reply from server: "
303 msgstr "Neznáme èíslo správy v odpovedi serveru"
304
305 msgid "Unknown Sender"
306 msgstr "Neznámy Odosielateµ"
307
308 msgid "(unknown sender)"
309 msgstr "(neznámy odosielateµ)"
310
311 msgid "Unknown date"
312 msgstr "Neznámy dátum"
313
314 msgid "A"
315 msgstr "A"
316
317 msgid "Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this to the system administrator."
318 msgstr "Triedenie vlákna (thread) nieje podporované Va¹ím IMAP serverom. <br> Prosím oznámte to systémovému administrátorovi."
319
320 msgid "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this to the system administrator."
321 msgstr "Triedenie na strane serveru nieje podporované va¹ím IMAP serverom.<br> Prosím oznámte to systémovému administrátorovi."
322
323 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
324 msgstr "TENTO PRIEÈINOK JE PRÁZDNY"
325
326 msgid "Move Selected To"
327 msgstr "Presunú» vybrané polo¾ky do"
328
329 msgid "Transform Selected Messages"
330 msgstr "Transformuva» Zvolené Správy"
331
332 msgid "Move"
333 msgstr "Presunú»"
334
335 msgid "Forward"
336 msgstr "Preposla»"
337
338 msgid "Expunge"
339 msgstr "Vysypa»"
340
341 msgid "mailbox"
342 msgstr "schránka"
343
344 msgid "Read"
345 msgstr "Preèítané"
346
347 msgid "Unread"
348 msgstr "Nepreèítané"
349
350 msgid "Delete"
351 msgstr "Odstráni»"
352
353 msgid "Unthread View"
354 msgstr "Pohµad bez súvislostí"
355
356 msgid "Thread View"
357 msgstr "Pohµad so Súvislos»ami"
358
359 msgid "To"
360 msgstr "Komu"
361
362 msgid "From"
363 msgstr "Od"
364
365 msgid "Date"
366 msgstr "Dátum"
367
368 msgid "Subject"
369 msgstr "Predmet"
370
371 msgid "Size"
372 msgstr "Veµkos»"
373
374 msgid "Toggle All"
375 msgstr "Oznaèi» v¹etko"
376
377 msgid "Unselect All"
378 msgstr "Odznaèi» v¹etko"
379
380 msgid "Select All"
381 msgstr "Oznaèi» v¹etko"
382
383 #, c-format
384 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
385 msgstr "Zobrazi» Správy: <B>%s</B> do <B>%s</B> (%s celkovo)"
386
387 #, c-format
388 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
389 msgstr "Zobrazi» Správy: <B>%s</B> (1 celkovo)"
390
391 msgid "Previous"
392 msgstr "Predchádzajúci"
393
394 msgid "Next"
395 msgstr "Ïal¹í"
396
397 msgid "Paginate"
398 msgstr "Oèísluj stránky"
399
400 msgid "Show All"
401 msgstr "Zobrazi» v¹etko"
402
403 msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
404 msgstr "SquirrelMail nemô¾e dekódova» ¹truktúru tela správy"
405
406 msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
407 msgstr "¹truktúra podµa vá¹ho IMAP servera"
408
409 msgid "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message is malformed."
410 msgstr "Chyba prijatia Tela správy.Najpravdepodobnej¹í dôvod je,¾e správa ma zlý formát - je po¹kodená"
411
412 msgid "Command:"
413 msgstr "Príkaz"
414
415 msgid "Response:"
416 msgstr "Odpoveï:"
417
418 msgid "Message:"
419 msgstr "Správa:"
420
421 msgid "FETCH line:"
422 msgstr "Stiahnutý (FETCH) riadok:"
423
424 msgid "High"
425 msgstr "Vysoká"
426
427 msgid "Low"
428 msgstr "Nízka"
429
430 msgid "Normal"
431 msgstr "Normálna"
432
433 msgid "Hide Unsafe Images"
434 msgstr "Skry Nebezpeèné Obrázky"
435
436 msgid "View Unsafe Images"
437 msgstr "Zobrazi» Nebezpeèné Obrázky"
438
439 msgid "download"
440 msgstr "stiahnu»"
441
442 msgid "Unknown sender"
443 msgstr "Neznámy Odosielateµ"
444
445 msgid "sec_remove_eng.png"
446 msgstr "sec_remove_eng.png"
447
448 #, c-format
449 msgid "Option Type '%s' Not Found"
450 msgstr "Voµba '%s' Typu Nenájdená"
451
452 msgid "Yes"
453 msgstr "Áno"
454
455 msgid "No"
456 msgstr "Nie"
457
458 msgid "Submit"
459 msgstr "Odosla»"
460
461 msgid "Current Folder"
462 msgstr "Aktuálny Prieèinok"
463
464 msgid "Sign Out"
465 msgstr "Odhlási» sa"
466
467 msgid "Compose"
468 msgstr "Nová správa"
469
470 msgid "Addresses"
471 msgstr "Adresár"
472
473 msgid "Folders"
474 msgstr "Prieèinky"
475
476 msgid "Options"
477 msgstr "Mo¾nosti"
478
479 msgid "Search"
480 msgstr "Hµada»"
481
482 msgid "Help"
483 msgstr "Pomocník"
484
485 #, c-format
486 msgid "Error creating directory %s."
487 msgstr "Chyba vytvárania adresára %s"
488
489 msgid "Could not create hashed directory structure!"
490 msgstr "Nieje mo¾né zobrazi» ¹truktúru hash adresára"
491
492 msgid "General Display Options"
493 msgstr "V¹eobecné Mo¾nosti Zobrazenia"
494
495 msgid "Theme"
496 msgstr "Schéma"
497
498 msgid "Default"
499 msgstr "Prednastvené"
500
501 msgid "Custom Stylesheet"
502 msgstr "Vlastný ©týl"
503
504 msgid "Language"
505 msgstr "Jazyk"
506
507 msgid "Use Javascript"
508 msgstr "Pou¾itie JavaScriptu"
509
510 msgid "Autodetect"
511 msgstr "Autodetekcia"
512
513 msgid "Always"
514 msgstr "V¾dy"
515
516 msgid "Never"
517 msgstr "Nikdy"
518
519 msgid "Mailbox Display Options"
520 msgstr "Mo¾nosti Zobrazenia Schránky"
521
522 msgid "Number of Messages to Index"
523 msgstr "Poèet správ zobrazených v prieèinku"
524
525 msgid "Enable Alternating Row Colors"
526 msgstr "Povoli» Rozdeµovanie Farieb Riadkov"
527
528 msgid "Enable Page Selector"
529 msgstr "Povoli» Oznaèovanie Strán"
530
531 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
532 msgstr "Maximálny Poèet Strán pre Zobrazenie"
533
534 msgid "Message Display and Composition"
535 msgstr "Zobrazi» Správu ako Kompozíciu"
536
537 msgid "Wrap Incoming Text At"
538 msgstr "Zalomi» text doruèenej správy na"
539
540 msgid "Size of Editor Window"
541 msgstr "Veµkos» Okna Editora"
542
543 msgid "Location of Buttons when Composing"
544 msgstr "Umiestnenie Tlaèidiel pri Písaní Novej Správy"
545
546 msgid "Before headers"
547 msgstr "Pred záhlavím správy"
548
549 msgid "Between headers and message body"
550 msgstr "Medzi záhlavím a telom správy"
551
552 msgid "After message body"
553 msgstr "Za telom správy"
554
555 msgid "Addressbook Display Format"
556 msgstr "Formát Zobrazenia Adresára"
557
558 msgid "Javascript"
559 msgstr "Javascript"
560
561 msgid "HTML"
562 msgstr "HTML"
563
564 msgid "Show HTML Version by Default"
565 msgstr "Predvoli» Zobrazovanie HTML verzie"
566
567 msgid "Enable Forward as Attachment"
568 msgstr "Povoli» Preposlanie ako Prílohy"
569
570 msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
571 msgstr "Zahrnu» Adresu Kópie pri Preposielaní Správy"
572
573 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
574 msgstr "Zahrnú» aj Mòa v Kópii pri Odpovedi V¹etkým"
575
576 msgid "Enable Mailer Display"
577 msgstr "Povoli» Zobrazenie Po¹tového Programu (Mailer)"
578
579 msgid "Display Attached Images with Message"
580 msgstr "Zobrazi» Obrázky v Prílohe spolu so Správou"
581
582 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
583 msgstr "Povoli» Odkaz na Verziu pre Tlaè"
584
585 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
586 msgstr "Povoli» Zobrazenie Èistého Pohµadu ako Verzie pre Tlaè"
587
588 msgid "Enable Mail Delivery Notification"
589 msgstr "Oznámenie o Doruèení Správ"
590
591 msgid "Compose Messages in New Window"
592 msgstr "Vytvára» Správy v Novom Okne"
593
594 msgid "Width of Compose Window"
595 msgstr "©írka Okna Vytvárania Novej Správy"
596
597 msgid "Height of Compose Window"
598 msgstr "Vý¹ka Okna Vytvárania Novej Správy"
599
600 msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
601 msgstr "Pripoji» Podpis pred Text Odpovede/Preposlania"
602
603 msgid "Enable Sort by of Receive Date"
604 msgstr "Povoli» Zoradenie podµa Èasu Prijatia"
605
606 msgid "Enable Thread Sort by References Header"
607 msgstr "Povoli» zotriedenie Podµa Hlavièiek"
608
609 msgid "Special Folder Options"
610 msgstr "Nastavenie prieèinku"
611
612 msgid "Folder Path"
613 msgstr "Cesta prieèinku"
614
615 msgid "Do not use Trash"
616 msgstr "Nepou¾íva» Kô¹"
617
618 msgid "Trash Folder"
619 msgstr "Prieèinok Kô¹"
620
621 msgid "Do not use Sent"
622 msgstr "Nepou¾íva» prieèinok Odoslaná po¹ta"
623
624 msgid "Sent Folder"
625 msgstr "Prieèinok Odoslaná po¹ta"
626
627 msgid "Do not use Drafts"
628 msgstr "Nepou¾íva» Koncepty"
629
630 msgid "Draft Folder"
631 msgstr "Prieèinok Konceptov"
632
633 msgid "Folder List Options"
634 msgstr "Nastavenie Zobrazenia Prieèinkov"
635
636 msgid "Location of Folder List"
637 msgstr "Umiestnenie Zoznamu Prieèinkov"
638
639 msgid "Left"
640 msgstr "Vµavo"
641
642 msgid "Right"
643 msgstr "Vpravo"
644
645 msgid "pixels"
646 msgstr "pixelov"
647
648 msgid "Width of Folder List"
649 msgstr "©írka Zoznamu Prieèinkov"
650
651 msgid "Minutes"
652 msgstr "Minúty"
653
654 msgid "Seconds"
655 msgstr "Sekúnd"
656
657 msgid "Minute"
658 msgstr "Minúta"
659
660 msgid "Auto Refresh Folder List"
661 msgstr "Automatické obnovenie Zoznamu Prieèinkov"
662
663 msgid "Enable Unread Message Notification"
664 msgstr "Oznámenie o nepreèítaných správach"
665
666 msgid "No Notification"
667 msgstr "®iadne Oznámenia"
668
669 msgid "Only INBOX"
670 msgstr "Iba prieèinok Doruèená po¹ta"
671
672 msgid "All Folders"
673 msgstr "V¹etky prieèinky"
674
675 msgid "Unread Message Notification Type"
676 msgstr "Typ Oznámenia o Nepreèítaných Správach"
677
678 msgid "Only Unseen"
679 msgstr "Iba nepreèítané"
680
681 msgid "Unseen and Total"
682 msgstr "Nepreèítané a Celkom"
683
684 msgid "Enable Collapsable Folders"
685 msgstr "Povoli» Skládateµné prieèinky"
686
687 msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
688 msgstr "Povoli» Kumulatívne Oznámenie o Nepreèítaných Správach"
689
690 msgid "Show Clock on Folders Panel"
691 msgstr "Zobraz Hodiny na Paneli Prieèinkov"
692
693 msgid "No Clock"
694 msgstr "®iadne Hodiny"
695
696 msgid "Hour Format"
697 msgstr "Formát Hodín"
698
699 msgid "12-hour clock"
700 msgstr "12-hodinový èas"
701
702 msgid "24-hour clock"
703 msgstr "24-hodinový èas"
704
705 msgid "Memory Search"
706 msgstr "Hµadanie v Pamäti"
707
708 msgid "Disabled"
709 msgstr "Zru¹ené"
710
711 msgid "Folder Selection Options"
712 msgstr "Nastavenie Oznaèenia Prieèinkov"
713
714 msgid "Selection List Style"
715 msgstr "©týl Zoznamu Zobrazenia Oznaèeného"
716
717 msgid "Long: "
718 msgstr "Dlhá"
719
720 msgid "Indented: "
721 msgstr "Èlenitá"
722
723 msgid "Delimited: "
724 msgstr "Delimitované."
725
726 msgid "Name and Address Options"
727 msgstr "Meno a adresa - mo¾nosti"
728
729 msgid "Full Name"
730 msgstr "Celé meno"
731
732 msgid "Email Address"
733 msgstr "Emailová adresa"
734
735 msgid "Reply To"
736 msgstr "Odpoveda» na adresu"
737
738 msgid "Signature"
739 msgstr "Podpis"
740
741 msgid "Edit Advanced Identities"
742 msgstr "Edituj Pokroèilé Identity "
743
744 msgid "(discards changes made on this form so far)"
745 msgstr "Zru¹i» zmeny dosiaµ robené v tomto formulári "
746
747 msgid "Multiple Identities"
748 msgstr "Viaceré Identity"
749
750 msgid "Same as server"
751 msgstr "Rovnaké ako na Serveri"
752
753 msgid "Timezone Options"
754 msgstr "Nastavenie Èasového Pásma"
755
756 msgid "Your current timezone"
757 msgstr "Va¹e aktuálne èasové pásmo"
758
759 msgid "Reply Citation Options"
760 msgstr "Nastavenie - Odpoveda» ako Citácia"
761
762 msgid "Reply Citation Style"
763 msgstr "Odpoveda» ©týlom Citácie"
764
765 msgid "No Citation"
766 msgstr "®iadna Citácia"
767
768 msgid "AUTHOR Said"
769 msgstr "AUTOR Povedal"
770
771 msgid "Quote Who XML"
772 msgstr "Citova» Ako XML"
773
774 msgid "User-Defined"
775 msgstr "U¾ívateµom Definované"
776
777 msgid "User-Defined Citation Start"
778 msgstr "U¾ívateµom Definovaný Zaèiatok Citácie"
779
780 msgid "User-Defined Citation End"
781 msgstr "U¾ívateµom Definovaný Koniec Citácie"
782
783 msgid "Signature Options"
784 msgstr "Nastavenia Podpisu"
785
786 msgid "Use Signature"
787 msgstr "Pou¾i» Podpis"
788
789 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
790 msgstr "Prefix Podpisu s riadkom '-- '"
791
792 msgid "Config File Version"
793 msgstr "Verzia konfiguraèného súboru"
794
795 msgid "Squirrelmail Version"
796 msgstr "SquirrelMail Verzia"
797
798 msgid "PHP Version"
799 msgstr "PHP verzia"
800
801 msgid "Organization Preferences"
802 msgstr "Nastavenia Organizácie"
803
804 msgid "Organization Name"
805 msgstr "Meno Organizácie"
806
807 msgid "Organization Logo"
808 msgstr "Logo Organizácie"
809
810 msgid "Organization Logo Width"
811 msgstr "©írka Loga Organizácie"
812
813 msgid "Organization Logo Height"
814 msgstr "Vý¹ka Loga Organizácie"
815
816 msgid "Organization Title"
817 msgstr "Názov Organizácie"
818
819 msgid "Signout Page"
820 msgstr "Stránka Odhlásenia sa"
821
822 msgid "Default Language"
823 msgstr "Predvolený Jazyk"
824
825 msgid "Top Frame"
826 msgstr "Horný Rámec"
827
828 msgid "Server Settings"
829 msgstr "Nastavenia Servera"
830
831 msgid "Mail Domain"
832 msgstr "Mail Doména"
833
834 msgid "IMAP Server Address"
835 msgstr "Adresa  IMAP Servera"
836
837 msgid "IMAP Server Port"
838 msgstr "Port IMAP Servera"
839
840 msgid "IMAP Server Type"
841 msgstr "Typ IMAP Servera"
842
843 msgid "Cyrus IMAP server"
844 msgstr "Cyrus IMAP server"
845
846 msgid "University of Washington's IMAP server"
847 msgstr "IMAP server Univerzity vo Washingtone"
848
849 msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
850 msgstr "Microsoft Exchange IMAP server"
851
852 msgid "Courier IMAP server"
853 msgstr "Courier IMAP server"
854
855 msgid "Not one of the above servers"
856 msgstr "®iaden z horeuvedených serverov"
857
858 msgid "IMAP Folder Delimiter"
859 msgstr "Odïeµovaè IMAP Prieèinkov"
860
861 msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
862 msgstr "Pou¾i \"detect\" pre autodetekciu."
863
864 msgid "Use Sendmail"
865 msgstr "Pou¾i Sendmail"
866
867 msgid "Sendmail Path"
868 msgstr "Cesta k Sendmailu"
869
870 msgid "SMTP Server Address"
871 msgstr "Adresa SMTP Servera"
872
873 msgid "SMTP Server Port"
874 msgstr "Port SMTP Servera"
875
876 msgid "Authenticated SMTP"
877 msgstr "SMTP s Overením"
878
879 msgid "Invert Time"
880 msgstr "Invertuj èas"
881
882 msgid "Use Confirmation Flags"
883 msgstr "Pou¾i Potvrdzovacie Vlajoèky"
884
885 msgid "Folders Defaults"
886 msgstr "Predvolené Nastavenie Prieèinka"
887
888 msgid "Default Folder Prefix"
889 msgstr "Predvoleny Prefix Prieèinka"
890
891 msgid "Show Folder Prefix Option"
892 msgstr "Zobraz Prefix Nastavenia Prieèinka"
893
894 msgid "By default, move to trash"
895 msgstr "Predvolené - Presuò do ko¹a"
896
897 msgid "By default, move to sent"
898 msgstr "Predvolené - Presuò do Odoslané"
899
900 msgid "By default, save as draft"
901 msgstr "Predvolené - ulo¾ ako rozpísané"
902
903 msgid "List Special Folders First"
904 msgstr "Zobraz Najprv ©peciálne Prieèinky"
905
906 msgid "Show Special Folders Color"
907 msgstr "Zobraz ©peciálne Prieèinky Farebne"
908
909 msgid "Auto Expunge"
910 msgstr "Automaticky Vysypa»"
911
912 msgid "Default Sub. of INBOX"
913 msgstr "Predvolený Predmet Prieèinka Doruèená Po¹ta"
914
915 msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
916 msgstr "Zobrazi» voµbu ''Obsahuje Predmet'"
917
918 msgid "Default Unseen Notify"
919 msgstr "Predvoli» Oznámenie o  Nepreèítaní Správy"
920
921 msgid "Default Unseen Type"
922 msgstr "Predvoli» Typ Nepreèítanej Správy"
923
924 msgid "Auto Create Special Folders"
925 msgstr "Automaticky Vytvori» ©peciálne Prieèinky"
926
927 msgid "Default Javascript Adrressbook"
928 msgstr "Javascript Adresár ako predvolený"
929
930 msgid "Auto delete folders"
931 msgstr "Automaticky maza» prieèinky"
932
933 msgid "General Options"
934 msgstr "V¹eobecné Nastavenia"
935
936 msgid "Default Charset"
937 msgstr "Predvolená Kódová Stránka"
938
939 msgid "Data Directory"
940 msgstr "Dátový Adresár"
941
942 msgid "Temp Directory"
943 msgstr "Doèasný Adresár"
944
945 msgid "Hash Level"
946 msgstr "Hash úroveò"
947
948 msgid "Hash Disabled"
949 msgstr "Hash Zru¹ený"
950
951 msgid "Moderate"
952 msgstr "Stredne"
953
954 msgid "Medium"
955 msgstr "Stredne"
956
957 msgid "Default Left Size"
958 msgstr "Predvolená Veµkos» Vµavo"
959
960 msgid "Usernames in Lowercase"
961 msgstr "U¾ívateµské Mená "
962
963 msgid "Allow use of priority"
964 msgstr "Povoli» Pou¾itie Priority"
965
966 msgid "Hide SM attributions"
967 msgstr "Sky» atribúty SquirrelMailu"
968
969 msgid "Enable use of delivery receipts"
970 msgstr "Povoli» Pou¾itie Oznámení o Doruèení"
971
972 msgid "Allow editing of identities"
973 msgstr "Povol» úpravu Identít"
974
975 msgid "Allow editing of full name"
976 msgstr "Povoli» úpravu Celého mena"
977
978 msgid "Message of the Day"
979 msgstr "Správa dòa"
980
981 msgid "Database"
982 msgstr "Databáza"
983
984 msgid "Address book DSN"
985 msgstr "DSN Adresár"
986
987 msgid "Address book table"
988 msgstr "Tabuµka Adresára"
989
990 msgid "Preferences DSN"
991 msgstr "DSN Nastavenia"
992
993 msgid "Preferences table"
994 msgstr "Tabuµka Nastavení"
995
996 msgid "Preferences username field"
997 msgstr "Pole nastavenia mena u¾ívateµa"
998
999 #, fuzzy
1000 msgid "Preferences key field"
1001 msgstr "Pole nastavenia"
1002
1003 msgid "Preferences value field"
1004 msgstr "Pole s hodnotou nastavenia:"
1005
1006 msgid "Themes"
1007 msgstr "Schémy"
1008
1009 msgid "Style Sheet URL (css)"
1010 msgstr "Adresu ©týlu (css)"
1011
1012 msgid "Configuration Administrator"
1013 msgstr "Administraèné Nastavenia"
1014
1015 msgid "Theme Name"
1016 msgstr "Meno Schémy"
1017
1018 msgid "Theme Path"
1019 msgstr "Cesta k Schéme"
1020
1021 msgid "Plugins"
1022 msgstr "Pluginy"
1023
1024 msgid "Change Settings"
1025 msgstr "Zmeni» Nastavenia"
1026
1027 msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
1028 msgstr "Konfiguraèný súbor sa neda otvori».Prosím, skonstrolujte config.php"
1029
1030 msgid "Administration"
1031 msgstr "Administrácia"
1032
1033 msgid "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration remotely."
1034 msgstr "Tento modul umo¾òuje administrátorom ovláda» na diaµku."
1035
1036 msgid "Bug Reports:"
1037 msgstr "Správa o SW Chybách:"
1038
1039 msgid "Show button in toolbar"
1040 msgstr "Zobrazenie tlaèítok na paneli"
1041
1042 msgid "TODAY"
1043 msgstr "DNES"
1044
1045 msgid "Go"
1046 msgstr "Choï"
1047
1048 msgid "l, F j Y"
1049 msgstr "l, F j Y"
1050
1051 msgid "ADD"
1052 msgstr "PRIDA«"
1053
1054 msgid "EDIT"
1055 msgstr "EDITOVA«"
1056
1057 msgid "DEL"
1058 msgstr "ZMAZA«"
1059
1060 msgid "Start time:"
1061 msgstr "Zaèiatok:"
1062
1063 msgid "Length:"
1064 msgstr "Då¾ka:"
1065
1066 msgid "Priority:"
1067 msgstr "Priorita:"
1068
1069 msgid "Title:"
1070 msgstr "Názov:"
1071
1072 msgid "Set Event"
1073 msgstr "Nastavi» Udalos»"
1074
1075 msgid "Event Has been added!"
1076 msgstr "Udalos» bola pridaná"
1077
1078 msgid "Date:"
1079 msgstr "Dátum:"
1080
1081 msgid "Time:"
1082 msgstr "Èas"
1083
1084 msgid "Day View"
1085 msgstr "Zobrazi» Deò"
1086
1087 msgid "Do you really want to delete this event?"
1088 msgstr "Skutoène chcete zmaza» túto udalos»?"
1089
1090 msgid "Event deleted!"
1091 msgstr "Udalos» Zmazaná!"
1092
1093 msgid "Nothing to delete!"
1094 msgstr "Niè na zmazanie!"
1095
1096 msgid "Update Event"
1097 msgstr "Aktualizova» Udalos»"
1098
1099 msgid "Do you really want to change this event from:"
1100 msgstr "Skutoène chcete zmeni» túto udalos» z:"
1101
1102 msgid "to:"
1103 msgstr "pre:"
1104
1105 msgid "Event updated!"
1106 msgstr "Udalos» aktualizovaná!"
1107
1108 msgid "Month View"
1109 msgstr "Mesaèný pohµad"
1110
1111 msgid "0 min."
1112 msgstr "0 min."
1113
1114 msgid "15 min."
1115 msgstr "15 min."
1116
1117 msgid "35 min."
1118 msgstr "35 min."
1119
1120 msgid "45 min."
1121 msgstr "45 min."
1122
1123 msgid "1 hr."
1124 msgstr "1 hod."
1125
1126 msgid "1.5 hr."
1127 msgstr "1,5 hod."
1128
1129 msgid "2 hr."
1130 msgstr "2 hod."
1131
1132 msgid "2.5 hr."
1133 msgstr "2,5 hod."
1134
1135 msgid "3 hr."
1136 msgstr "3 hod."
1137
1138 msgid "3.5 hr."
1139 msgstr "3,5 hod"
1140
1141 msgid "4 hr."
1142 msgstr "4 hod"
1143
1144 msgid "5 hr."
1145 msgstr "5hod"
1146
1147 msgid "6 hr."
1148 msgstr "6 hod"
1149
1150 msgid "Calendar"
1151 msgstr "Kalendár"
1152
1153 msgid "Delete & Prev"
1154 msgstr "Zmaza» & Predchádzajúci"
1155
1156 msgid "Delete & Next"
1157 msgstr "Zmaza» & Nasledujúci"
1158
1159 msgid "Move to:"
1160 msgstr "Presunú» do:"
1161
1162 msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
1163 msgstr "Tlaèítka Zmaza»/Presunú»/Ïalej"
1164
1165 msgid "Display at top"
1166 msgstr "Zobrazi» hore"
1167
1168 msgid "with move option"
1169 msgstr "s voµbou presunú»"
1170
1171 msgid "Display at bottom"
1172 msgstr "Zobrazi» dole"
1173
1174 msgid "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It is a pretty reliable list to scan spam from."
1175 msgstr ""
1176
1177 msgid "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to be relayed through their system will be banned with this.  Another good one to use."
1178 msgstr ""
1179
1180 msgid "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up account and send spam directly from there."
1181 msgstr ""
1182
1183 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
1184 msgstr ""
1185
1186 msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
1187 msgstr ""
1188
1189 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
1190 msgstr ""
1191
1192 msgid "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
1193 msgstr ""
1194
1195 msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
1196 msgstr ""
1197
1198 msgid "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems to catch abuse auto-replies from some ISPs."
1199 msgstr ""
1200
1201 msgid "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for other mail servers that are not secure."
1202 msgstr ""
1203
1204 msgid "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch abuse auto-replies from some ISPs."
1205 msgstr ""
1206
1207 msgid "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt users in without confirmation."
1208 msgstr ""
1209
1210 msgid "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail.cgi scripts. (planned)."
1211 msgstr ""
1212
1213 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
1214 msgstr ""
1215
1216 msgid "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer false positives than ORBS did though."
1217 msgstr ""
1218
1219 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
1220 msgstr ""
1221
1222 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
1223 msgstr ""
1224
1225 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
1226 msgstr ""
1227
1228 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
1229 msgstr ""
1230
1231 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
1232 msgstr ""
1233
1234 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
1235 msgstr ""
1236
1237 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
1238 msgstr ""
1239
1240 msgid "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends you NOT use their service."
1241 msgstr ""
1242
1243 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
1244 msgstr ""
1245
1246 #, c-format
1247 msgid "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
1248 msgstr ""
1249
1250 msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
1251 msgstr ""
1252
1253 msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
1254 msgstr ""
1255
1256 msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
1257 msgstr ""
1258
1259 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
1260 msgstr ""
1261
1262 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
1263 msgstr ""
1264
1265 msgid "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically assigned IPs."
1266 msgstr ""
1267
1268 msgid "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM directly from."
1269 msgstr ""
1270
1271 msgid "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their services."
1272 msgstr ""
1273
1274 msgid "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on other active RBLs."
1275 msgstr ""
1276
1277 msgid "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
1278 msgstr ""
1279
1280 msgid "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed Leadmon.net."
1281 msgstr ""
1282
1283 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct SPAM Sources."
1284 msgstr ""
1285
1286 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
1287 msgstr ""
1288
1289 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
1290 msgstr ""
1291
1292 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
1293 msgstr ""
1294
1295 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
1296 msgstr ""
1297
1298 msgid "Saved Scan type"
1299 msgstr "Uo¾it zoskenovaný typ"
1300
1301 msgid "Message Filtering"
1302 msgstr "Filtrovanie Správ"
1303
1304 msgid "What to Scan:"
1305 msgstr "Èo Preskenova»:"
1306
1307 msgid "All messages"
1308 msgstr "V¹etky správy"
1309
1310 msgid "Only unread messages"
1311 msgstr "Len neèítané správy"
1312
1313 msgid "Save"
1314 msgstr "Ulo¾i»"
1315
1316 msgid "New"
1317 msgstr "Nová"
1318
1319 msgid "Done"
1320 msgstr "Hotovo"
1321
1322 msgid "Match:"
1323 msgstr "Zhoda:"
1324
1325 msgid "Cc"
1326 msgstr "Kópia"
1327
1328 msgid "To or Cc"
1329 msgstr "Komu alebo Kópiu"
1330
1331 msgid "Header"
1332 msgstr "Hlavièka"
1333
1334 msgid "Contains:"
1335 msgstr "Obsahuje:"
1336
1337 msgid "Edit"
1338 msgstr "Upravi»"
1339
1340 msgid "Down"
1341 msgstr "Dole"
1342
1343 msgid "Up"
1344 msgstr "Hore"
1345
1346 #, c-format
1347 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
1348 msgstr "Ak <b>%s</b> obsahuje <b>%s</b> potom presuò do <b>%s</b>"
1349
1350 msgid "Message Filters"
1351 msgstr "Filtre Správ"
1352
1353 msgid "Filtering enables messages with different criteria to be automatically filtered into different folders for easier organization."
1354 msgstr "Filtrovanie umo¾òuje automatikcky filtrova» správy s odli¹nými kritériami do odli¹ných prieèinkov pre prehµadnej¹iu organizáciu."
1355
1356 msgid "SPAM Filters"
1357 msgstr "SPAM Filtre"
1358
1359 msgid "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
1360 msgstr "SPAM filter umo¾òuje taktie¾ zvoli» si z mno¾stva dns adries èierných listín (black listov), za úèelom detekcie nepotrebnej doruèenej po¹ty a jej presunutie do iného prieèinku (napr Kô¹)."
1361
1362 msgid "Spam Filtering"
1363 msgstr "Filtrovanie Spamu"
1364
1365 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
1366 msgstr "UPOZORNENIE! Oznámte vá¹mu administrátorovi aby nastavil premennú SpamFilters_YourHop"
1367
1368 msgid "Move spam to:"
1369 msgstr "Presunú» spam do:"
1370
1371 msgid "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging around."
1372 msgstr "Presunutie spamu do ko¹a sa mô¾e na prvý pohµad zda» ako dobrá my¹lienka, ale po¹ta od priateµov a mail konferencií mo¾e by» náhodne oznaèená ako spam. Pokiaµ filtrovanie nastavíte ako presun do akehokoµvek iného preèinku, periodicky si ho vyma¾te aby sa schránka nezaplnila."
1373
1374 msgid "The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and you'll scan even the spam you read with the new filters."
1375 msgstr "Èím viac správ skenujete, tým dlh¹ie to trvá. Odporúèame vám skenova» len nové správy. Ak urobíte vo svojich filtroch úpravy, je lep¹ie nastavi» skenova» v¹etky správy. Potom si pozrite svoj prieèinok DORUÈENÁ PO©TA, vrá»te sa spä» a nastavte skenova» len nové správy. Týmto spôsobom sa nové spam filtry aplikujú a budete môc» skenova» v¹etky ïal¹ie prichádzajúce správy u¾ pomocou nových filtrov."
1376
1377 #, c-format
1378 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
1379 msgstr "Spam je poslaný pre <b>%s</b>"
1380
1381 msgid "[<i>not set yet</i>]"
1382 msgstr "[<i>e¹te nenastavený</i>]"
1383
1384 #, c-format
1385 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
1386 msgstr "Scanovanie spamu je limitované na <b>%s</b>"
1387
1388 msgid "New Messages Only"
1389 msgstr "Len Nové Správy"
1390
1391 msgid "All Messages"
1392 msgstr "V¹etky Správy"
1393
1394 msgid "ON"
1395 msgstr "Zapnuté"
1396
1397 msgid "OFF"
1398 msgstr "Vypnuté"
1399
1400 #, fuzzy
1401 msgid "Mailinglist"
1402 msgstr "Mailing list"
1403
1404 #, c-format
1405 msgid "This will send a message to %s requesting help for this list. You will receive an emailed response at the address below."
1406 msgstr "Toto po¹le správu %s po¾adujúc Pomoc pre tento zoznam. Odpoveï obdr¾íte na mailovu adresu uvedenú ni¾¹ie."
1407
1408 #, c-format
1409 msgid "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to this list. You will be subscribed with the address below."
1410 msgstr "Toto po¹le správu %s po¾adujúc va¹e Pridanie do zoznamu. Odpoveï obdr¾íte na mailovu adresu uvedenú ni¾¹ie."
1411
1412 #, c-format
1413 msgid "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from this list. It will try to unsubscribe the adress below."
1414 msgstr "Toto po¹le správu %s po¾adujúc va¹e Odhlásenie zo zoznamu. Odpoveï obdr¾íte na mailovu adresu uvedenú ni¾¹ie."
1415
1416 msgid "From:"
1417 msgstr "Od:"
1418
1419 msgid "Send Mail"
1420 msgstr "Odosla» mail"
1421
1422 msgid "Post to List"
1423 msgstr "Posla» do Zoznamu"
1424
1425 msgid "Reply to List"
1426 msgstr "Odpoveda» do Zoznamu"
1427
1428 msgid "Subscribe"
1429 msgstr "Prihlási»"
1430
1431 msgid "Unsubscribe"
1432 msgstr "Odhlási»"
1433
1434 msgid "List Archives"
1435 msgstr "Listova» Archívy"
1436
1437 msgid "Contact Listowner"
1438 msgstr "Kontaktova» vlastníka Zoznamu"
1439
1440 msgid "Mailing List"
1441 msgstr "Mailing List"
1442
1443 msgid "POP3 connect:"
1444 msgstr "POP3 spojenie:"
1445
1446 msgid "No server specified"
1447 msgstr "Nebol ¹pecifikovaný ¾iadny server"
1448
1449 msgid "Error "
1450 msgstr "Chyba"
1451
1452 msgid "POP3 noop:"
1453 msgstr "POP3 noop:"
1454
1455 msgid "No connection to server"
1456 msgstr "Nieje pipojenie na server"
1457
1458 msgid "POP3 user:"
1459 msgstr "POP3 u¾íva»eµ:"
1460
1461 msgid "no login ID submitted"
1462 msgstr "Nebol zadaný login"
1463
1464 msgid "connection not established"
1465 msgstr "nenadviazané spojenie"
1466
1467 msgid "POP3 pass:"
1468 msgstr "POP3 heslo:"
1469
1470 msgid "No password submitted"
1471 msgstr "Nebolo zadané heslo"
1472
1473 msgid "authentication failed "
1474 msgstr "autentifikácia neúspe¹ná"
1475
1476 msgid "POP3 apop:"
1477 msgstr "POP3 pokroèilý POP:"
1478
1479 msgid "No login ID submitted"
1480 msgstr "nebol zadaný login"
1481
1482 #, fuzzy
1483 msgid "No server banner"
1484 msgstr "Server nemá banner"
1485
1486 msgid "abort"
1487 msgstr "zru¹i»"
1488
1489 msgid "apop authentication failed"
1490 msgstr "apop Autentifikácia prebehla neúspe¹ne"
1491
1492 msgid "POP3 login:"
1493 msgstr "POP3 login:"
1494
1495 msgid "POP3 top:"
1496 msgstr "POP3 hore:"
1497
1498 msgid "POP3 pop_list:"
1499 msgstr "POP3 pop zoznam(pop_list):"
1500
1501 msgid "Premature end of list"
1502 msgstr "Predèasný koniec zoznamu"
1503
1504 msgid "POP3 get:"
1505 msgstr "Získane cez POP3:"
1506
1507 msgid "POP3 last:"
1508 msgstr "Posledné cez POP3:"
1509
1510 msgid "POP3 reset:"
1511 msgstr "POP3 reset:"
1512
1513 msgid "POP3 send_cmd:"
1514 msgstr "Príkaz send cez POP3:"
1515
1516 msgid "Empty command string"
1517 msgstr "Prázdny re»azec príkazu"
1518
1519 msgid "POP3 quit:"
1520 msgstr "POP3 ukonèenie:"
1521
1522 msgid "connection does not exist"
1523 msgstr "spojenie neexistuje"
1524
1525 msgid "POP3 uidl:"
1526 msgstr "POP3 uidl:"
1527
1528 msgid "POP3 delete:"
1529 msgstr "POP3 zmazanie:"
1530
1531 msgid "No msg number submitted"
1532 msgstr "Nezadali ste èíslo správy"
1533
1534 msgid "Command failed "
1535 msgstr "Príkaz prebehol neúspe¹ne"
1536
1537 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
1538 msgstr "S»ahovanie Po¹ty zo vzdialeného POP servera"
1539
1540 msgid "Select Server:"
1541 msgstr "Zvoµte Server"
1542
1543 msgid "All"
1544 msgstr "V¹etky"
1545
1546 msgid "Password for"
1547 msgstr "Heslo pre"
1548
1549 msgid "Fetch Mail"
1550 msgstr "Stiahnutý Mail"
1551
1552 msgid "Fetching from "
1553 msgstr "Stiahnute z:"
1554
1555 msgid "Oops, "
1556 msgstr "Oops, "
1557
1558 msgid "Opening IMAP server"
1559 msgstr "Otvoram IMAP server"
1560
1561 msgid "Opening POP server"
1562 msgstr "Otváram POP server"
1563
1564 msgid "Login Failed:"
1565 msgstr "Prihlásenie neúspe¹né"
1566
1567 msgid "Login OK: No new messages"
1568 msgstr "Login OK: ®iadne nové správy"
1569
1570 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
1571 msgstr "Prihlásenie prebehlo úspe¹ne: Prieèinok prijatých práv je prázdny."
1572
1573 msgid "Login OK: Inbox contains ["
1574 msgstr "Prihlásenie prebehlo úspe¹ne: Prieèinok prijatých práv je obsahuje ["
1575
1576 msgid "] messages"
1577 msgstr "] správy"
1578
1579 msgid "Fetching UIDL..."
1580 msgstr "S»ahujem UIDL..."
1581
1582 msgid "Server does not support UIDL."
1583 msgstr "Server nepodporuje UIDL."
1584
1585 msgid "Leaving Mail on Server..."
1586 msgstr "Nech» Po¹tu na Serveri"
1587
1588 msgid "Deleting messages from server..."
1589 msgstr "Mazanie správ zo servera..."
1590
1591 msgid "Fetching message "
1592 msgstr "S»ahujem správu"
1593
1594 msgid "Server error...Disconnect"
1595 msgstr "Chyba Servera...Odpojené"
1596
1597 msgid "Reconnect from dead connection"
1598 msgstr "Znovupripojenie zlého spojenia"
1599
1600 msgid "Saving UIDL"
1601 msgstr "Ulo¾enie UIDL"
1602
1603 msgid "Refetching message "
1604 msgstr "Znovu-s»ahujem správu"
1605
1606 msgid "Error Appending Message!"
1607 msgstr "Chyba pri Pridávaní Správy!"
1608
1609 msgid "Closing POP"
1610 msgstr "Zatvorenie POP"
1611
1612 msgid "Logging out from IMAP"
1613 msgstr "Odhlási» z IMAP"
1614
1615 msgid "Message appended to mailbox"
1616 msgstr "Správa pridaná to schránky"
1617
1618 msgid "Message "
1619 msgstr "Správa"
1620
1621 msgid " deleted from Remote Server!"
1622 msgstr "Zmazané zo Vzdialeného Servera!"
1623
1624 msgid "Delete failed:"
1625 msgstr "Zmazanie neúspe¹né:"
1626
1627 msgid "Remote POP server settings"
1628 msgstr "Nastavenie vzdialeného POP servera"
1629
1630 msgid "You should be aware that the encryption used to store your password is not perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the server can be undone by a hacker reading the source to this file."
1631 msgstr "Treba ma» na pamäti, ¾e kódovanie pou¾ité na ulo¾enie vá¹ho hesla nieje dokonale bezpeèné. Taktie¾, pokiaµ pou¾ívate POP server, niesú tú dáta pri prenose kódované vôbec. Kódovanie pou¾ité na ulo¾enie hesla na serveri nemô¾e by» odhalené preèítaním zdrojového súboru hackermi."
1632
1633 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
1634 msgstr "Ak nevyplníte heslo, bude po¾adované ked si budete chcie» stiahnu» po¹tu."
1635
1636 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
1637 msgstr "Kryptovanie hesiel (len informatívne)"
1638
1639 msgid "Add Server"
1640 msgstr "Prida» Server"
1641
1642 msgid "Server:"
1643 msgstr "Server:"
1644
1645 msgid "Port:"
1646 msgstr "Port:"
1647
1648 msgid "Alias:"
1649 msgstr "Alias:"
1650
1651 msgid "Username:"
1652 msgstr "U¾ívateµské meno:"
1653
1654 msgid "Password:"
1655 msgstr "Heslo:"
1656
1657 msgid "Store in Folder:"
1658 msgstr "Ulo¾i» v Prieèinku:"
1659
1660 msgid "Leave Mail on Server"
1661 msgstr "Nechaj Po¹tu na Serveri"
1662
1663 msgid "Check mail during login"
1664 msgstr "Skontrolova» po¹tu poèas prihlasovania"
1665
1666 msgid "Check mail during folder refresh"
1667 msgstr "Skontrolova» maily poèas znovunaèítania prieèinka"
1668
1669 msgid "Modify Server"
1670 msgstr "Modifikova» Server"
1671
1672 msgid "Server Name:"
1673 msgstr "Meno Servera:"
1674
1675 msgid "Modify"
1676 msgstr "Modifikova»"
1677
1678 msgid "No-one server in use. Try to add."
1679 msgstr "Nepou¾íva sa ¾iadny server. Skúste prida»"
1680
1681 msgid "Fetching Servers"
1682 msgstr "S»ahujem po¹tu zo serverov"
1683
1684 msgid "Confirm Deletion of a Server"
1685 msgstr "Potvï Zmazanie Serveru"
1686
1687 msgid "Selected Server:"
1688 msgstr "Zvolený Server:"
1689
1690 msgid "Confirm delete of selected server?"
1691 msgstr "Potvrdi» zmazanie na zvolenom serveri?"
1692
1693 msgid "Confirm Delete"
1694 msgstr "Potvrdenie Zmazania"
1695
1696 msgid "Mofify a Server"
1697 msgstr "Modifikuj Server"
1698
1699 msgid "Undefined Function"
1700 msgstr "Nedefinovaná funkcia"
1701
1702 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
1703 msgstr "Hej! Èo hµadá¹?"
1704
1705 msgid "Fetch"
1706 msgstr "Stiahnu»"
1707
1708 msgid "Warning, "
1709 msgstr "Upozornenie,"
1710
1711 msgid "Mail Fetch Result:"
1712 msgstr "Výsledok S»ahovania mailov:"
1713
1714 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
1715 msgstr "Jednoduché stiahnutie POP3 Po¹ty"
1716
1717 msgid "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your account on this server."
1718 msgstr "Toto konfiguruje nastavenie s»ahovania po¹ty z POP3 schránky do konta na tomto serveri."
1719
1720 msgid "New Mail Notification"
1721 msgstr "Oznámenie o Novej správe"
1722
1723 msgid "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file to play in the provided file box."
1724 msgstr "Nastavte <b>Povoli» Prehrávanie Médií<b> pre prehrávanie napr. zvukového súboru pokiaµ sa vyskytuje nepreèítaná po¹ta. Pokiaµ je táto voµba povolená, mô¾te ¹pecifikova» multimédialny súbor v dialógu na ¹pecifikáciu cesty k súboru."
1725
1726 msgid "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
1727 msgstr "Pokiaµ povolíte <b>Skontroluj v¹etky prièinky, nielen 'do¹lá po¹ta'</b>, skontrolujú sa v¹etky prieèinky na nepreèítanú po¹tu za úèelom oznámenia o nepreèítanej po¹te."
1728
1729 msgid "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
1730 msgstr "Zvolením mo¾nosti <b>Zobraz vyskakovacie okno (popup)</b> povolíte zobrazenie vyskakovacieho okna (popup) pokiaµ máte v prieèinku nepreèítanú po¹tu (vy¾aduje JavaScript)."
1731
1732 msgid "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. Recent messages are those that have just recently showed up and have not been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed by sounds or popups for unseen mail."
1733 msgstr "Pou¾ite <b>SKONTROLUJ POSLEDNE POU®ÍVANÉ</b> pre skontrolovanie posledne pou¾itých správ. Posledne pou¾ité správysú tie, ktoré boli posledne zobrazené, no niesú e¹te oznaèené ako \"viewed\" . Toto zabraòuje tomu, aby ste boli neustále ob»a¾ovaný zvukmi (popup) a vyskakovacími oknami z dôvodu e¹te nepreèítanej po¹ty."
1734
1735 msgid "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> enabled."
1736 msgstr "Zvolením nastavenia <b>Zmeni» titulok</b> mô¾te zmeni» titulok okna v niektorých prehliadaèoch aby ste vedeli o novej prichádzajúcej po¹te. (vy¾aduje JavaScript) a funguje len v Internet Exploreri, v iných prehliadaèoch sa mô¾u vyskytnú» chyby. Táto mo¾nos» vám v¾dy oznámi, èi máte novú po¹tu. taktie¾ pokiaµ máte povolenú mo¾nos»  <b>SKONTROLUJ POSLEDNE POU®ÍVANÉ/b>."
1737
1738 msgid "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file is specified, the system will use a default from the server."
1739 msgstr "Zvoµte si zo zoznamu <b>Súbory na serveri</b> súbor s médiom, ktoré si ¾elate prehra», keï príde nová po¹ta. Zvolením si v okne <b>Lokálne mediálne súbory<b> sa prehraje súbor z vá¹ho poèítaèa. Ak nieje ¹pecifikovaný ¾iaden súbor, systém vyberie preddefinovaný mediálny súbor zo servera."
1740
1741 msgid "Enable Media Playing"
1742 msgstr "Povoli» Prehrávanie Médií"
1743
1744 msgid "Check all boxes, not just INBOX"
1745 msgstr "Skontroluj v¹etky prieèinky, nielen prieèinok Do¹lá Po¹ta"
1746
1747 msgid "Count only messages that are RECENT"
1748 msgstr "Poèíta len správy ktoré sú aktuálne"
1749
1750 msgid "Change title on supported browsers."
1751 msgstr "Zmena názvu okna na podporovaných prehliadaèoch."
1752
1753 msgid "requires JavaScript to work"
1754 msgstr "vy¾aduje JavaScript"
1755
1756 msgid "Show popup window on new mail"
1757 msgstr "Uká¾ nové okno pri novej po¹te"
1758
1759 msgid "Select server file:"
1760 msgstr "Zvoµte súbor na serveri:"
1761
1762 msgid "(local media)"
1763 msgstr "(lokálne médium)"
1764
1765 msgid "Try"
1766 msgstr "Skúste"
1767
1768 msgid "Local Media File:"
1769 msgstr "Lokálne mediálne súbory"
1770
1771 msgid "Current File:"
1772 msgstr "Aktuálna súbor"
1773
1774 msgid "New Mail"
1775 msgstr "Nový Mail"
1776
1777 msgid "SquirrelMail Notice:"
1778 msgstr "SquirrelMail Oznam:"
1779
1780 msgid "You have new mail!"
1781 msgstr "Máte nový mail!"
1782
1783 msgid "Close Window"
1784 msgstr "Zavrie» Okno"
1785
1786 msgid "NewMail Options"
1787 msgstr "Nastavenie Novej Po¹ty"
1788
1789 msgid "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows when new mail arrives."
1790 msgstr "Toto nastavenie nastaví prehrávanie zvuku a/alebo zobrazenie vyskakovacieho nového okna (popup) pri prijatí novej po¹ty."
1791
1792 msgid "New Mail Notification options saved"
1793 msgstr "Nastavenie Oznamovania Novej Po¹ty sa ulo¾ilo"
1794
1795 #, c-format
1796 msgid "%s New Messages"
1797 msgstr "%s Nových Správ"
1798
1799 #, c-format
1800 msgid "%s New Message"
1801 msgstr "%s Nová Správa"
1802
1803 msgid "Test Sound"
1804 msgstr "Otestova» Zvuk"
1805
1806 msgid "Loading the sound..."
1807 msgstr "Náhravam zvuky..."
1808
1809 msgid "Close"
1810 msgstr "Zatvori»"
1811
1812 msgid "Sent Subfolders Options"
1813 msgstr "Nastavenie Pod-prieèinkov Odoslané"
1814
1815 msgid "Use Sent Subfolders"
1816 msgstr "Pou¾i Pod-prieèinky Odoslaných "
1817
1818 msgid "Monthly"
1819 msgstr "Mesaène"
1820
1821 msgid "Quarterly"
1822 msgstr "©tvr»roène"
1823
1824 msgid "Yearly"
1825 msgstr "Roène"
1826
1827 msgid "Base Sent Folder"
1828 msgstr "Základný prieèinok Odoslané"
1829
1830 msgid "Report as Spam"
1831 msgstr "Uveï ako Spam"
1832
1833 msgid "SpamCop - Spam Reporting"
1834 msgstr "Spam-policajt - Oznamovanie o Spame"
1835
1836 msgid "Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite fast, really smart, and easy to use."
1837 msgstr "Pomáha bojova» proti nevy¾iadanej po¹te. SpamCop (Spam-policajt) èíta spam po¹tu a urèí správnu adresu odosielateµa. Rýchle, skutoène inteligentné a jednoduché na pou¾itie."
1838
1839 msgid "SpellChecker Options"
1840 msgstr "Nastavenie Kontroly Pravopisu"
1841
1842 msgid "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or choose which languages should be available to you when spell-checking."
1843 msgstr "Tu mô¾te nastavi» ako je ulo¾ený vá¹ slovník, upravi» ho, alebo zvoli» jazyky dostupné na kontolu pravopisu."
1844
1845 msgid "Check Spelling"
1846 msgstr "Skontrolova» Pravopis"
1847
1848 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
1849 msgstr "Spä» na &quot;Nastavenia kontroly Pravopisu&quot; stránka"
1850
1851 msgid "ATTENTION:"
1852 msgstr "UPOZORNENIE:"
1853
1854 msgid "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start anew. This is also true if you don't remember your old password -- without it, the encrypted data is no longer accessible."
1855 msgstr "SquirrelSpell (kontrola pravopisu) nemô¾e dekódova» vá¹ osobný slovník. Najpravdepodobnej¹ia príèina tohto je to, ¾e ste si zmenili heslo k svojej po¹tovej schránke. Najprv mus´te zada» svoje staré heslo aby SquirrelSpell mohol dekódova» vá¹ osobný slovník. Potom bude opätovne zakódovaný s va¹ím novým heslom.<br>Ak nemáte vá¹ slovník zakódovaný je najskôr po¹kodený. Zma¾te ho a zaènite písa» nový. Toto musíte taktie¾ urobi» ak si nepamätáte staré heslo - bez neho zakódované dáta niesú dostupné."
1856
1857 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
1858 msgstr "Zmazanie môjho slovníka a zaèatie nového"
1859
1860 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
1861 msgstr "Odkódova» môj slovník pomocou môjho starého hesla:"
1862
1863 msgid "Proceed"
1864 msgstr "vykona»"
1865
1866 msgid "You must make a choice"
1867 msgstr "Musíte si zvoli»"
1868
1869 msgid "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
1870 msgstr "Mô¾te buï zmaza» vá¹ slovník, alebo písa» ho pod starým heslom. Nie oboje mo¾nosti."
1871
1872 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
1873 msgstr "Toto"
1874
1875 msgid "Error Decrypting Dictionary"
1876 msgstr "Chyba Pri dekódovaní Slovníka"
1877
1878 msgid "Cute."
1879 msgstr "Pekne."
1880
1881 msgid "Translator"
1882 msgstr "Prekladaè"
1883
1884 msgid "Saved Translation Options"
1885 msgstr "Nastavenie Ulo¾ených Prekladov"
1886
1887 msgid "Your server options are as follows:"
1888 msgstr "Va¹e nastavenia servera sú nasledujúce:"
1889
1890 msgid "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
1891 msgstr "13 jazykových párov,maximum 1000 prelo¾ených znakov, prevádzkovane pod Systran-om"
1892
1893 msgid "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
1894 msgstr "10 jazykových párov,maximum 25 kB prelo¾ených znakov, prevádzkovane pod Systran-om"
1895
1896 msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
1897 msgstr "12 jazykových párov, ¾iadne známe limity, prevádzkovane pod Systran-om"
1898
1899 msgid "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's InterTran"
1900 msgstr "767 jazykových párov, ¾iadne známe limity, prevádzkovane pod Translation Experts's InterTran"
1901
1902 msgid "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
1903 msgstr "8 jazykových párov, ¾iadne známe limity, prevádzkovane pod GPLTrans (free,open source)"
1904
1905 msgid "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will be located."
1906 msgstr "Mô¾te sa taktie¾ rozhodnú», èi chcete aby okno s prekladom bolo zobrazené a kde bolo zobrazené."
1907
1908 msgid "Select your translator:"
1909 msgstr "Zvoµte vá¹ prekladaè:"
1910
1911 msgid "When reading:"
1912 msgstr "Pri preèítaní:"
1913
1914 msgid "Show translation box"
1915 msgstr "Zobraz okienko prekladu"
1916
1917 msgid "to the left"
1918 msgstr "do µava"
1919
1920 msgid "in the center"
1921 msgstr "do prostriedku"
1922
1923 msgid "to the right"
1924 msgstr "do prava"
1925
1926 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
1927 msgstr "Preklad vo vnútri rámcov SquirrelMailu"
1928
1929 msgid "When composing:"
1930 msgstr "Pri písaní:"
1931
1932 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
1933 msgstr "E¹te nieje Funkèné, v suèasnosnosti niè nerobí"
1934
1935 msgid "Download this as a file"
1936 msgstr "Ulo¾i» ako súbor"
1937
1938 msgid "Translation Options"
1939 msgstr "Nastavenia Prekladu"
1940
1941 msgid "Which translator should be used when you get messages in a different language?"
1942 msgstr "Ktorý prekladaè chcele pou¾i» k získaniu správy v inom jazyku_"
1943
1944 #, c-format
1945 msgid "%s to %s"
1946 msgstr "%s do %s"
1947
1948 msgid "English"
1949 msgstr "Anglicky"
1950
1951 msgid "French"
1952 msgstr "Francúzky"
1953
1954 msgid "German"
1955 msgstr "Nemecky"
1956
1957 msgid "Italian"
1958 msgstr "Taliansky"
1959
1960 msgid "Portuguese"
1961 msgstr "Portugalsky"
1962
1963 msgid "Spanish"
1964 msgstr "©panielsky"
1965
1966 msgid "Russian"
1967 msgstr "Rusky"
1968
1969 msgid "Translate"
1970 msgstr "Prelo¾i»"
1971
1972 msgid "Brazilian Portuguese"
1973 msgstr "Brazílska ¹panielèina"
1974
1975 msgid "Bulgarian"
1976 msgstr "Bulharsky"
1977
1978 msgid "Croatian"
1979 msgstr "Chorvátsky"
1980
1981 msgid "Czech"
1982 msgstr "Èesky"
1983
1984 msgid "Danish"
1985 msgstr "Dánsky"
1986
1987 msgid "Dutch"
1988 msgstr "Dánsky"
1989
1990 msgid "European Spanish"
1991 msgstr "Európska ©panielèina"
1992
1993 msgid "Finnish"
1994 msgstr "Fínsky"
1995
1996 msgid "Greek"
1997 msgstr "Grécky"
1998
1999 msgid "Hungarian"
2000 msgstr "Maïarsky"
2001
2002 msgid "Icelandic"
2003 msgstr "Islandsky"
2004
2005 msgid "Japanese"
2006 msgstr "Japonsky"
2007
2008 msgid "Latin American Spanish"
2009 msgstr "Latinsko-Americká ©panielèina"
2010
2011 msgid "Norwegian"
2012 msgstr "Nórsky"
2013
2014 msgid "Polish"
2015 msgstr "Poµsky"
2016
2017 msgid "Romanian"
2018 msgstr "Rumunsky"
2019
2020 msgid "Serbian"
2021 msgstr "Srbsky"
2022
2023 msgid "Slovenian"
2024 msgstr "Slovinsky"
2025
2026 msgid "Swedish"
2027 msgstr "©védsky"
2028
2029 msgid "Welsh"
2030 msgstr "Wel¹sky"
2031
2032 msgid "Indonesian"
2033 msgstr "Indonézky"
2034
2035 msgid "Latin"
2036 msgstr "Latinsky"
2037
2038 msgid "Address Book"
2039 msgstr "Adresár"
2040
2041 msgid "Name"
2042 msgstr "Meno"
2043
2044 msgid "E-mail"
2045 msgstr "E-mail"
2046
2047 msgid "Info"
2048 msgstr "Informácie"
2049
2050 msgid "Source"
2051 msgstr "Zdroj"
2052
2053 msgid "Bcc"
2054 msgstr "Skrytá Kópia"
2055
2056 msgid "Use Addresses"
2057 msgstr "Pou¾i» adresár"
2058
2059 msgid "Address Book Search"
2060 msgstr "Hµada» v adresáre"
2061
2062 msgid "Search for"
2063 msgstr "Hµada»"
2064
2065 msgid "in"
2066 msgstr "v"
2067
2068 msgid "All address books"
2069 msgstr "V¹etky adresáre"
2070
2071 msgid "List all"
2072 msgstr "Zobrazi» v¹etko"
2073
2074 #, c-format
2075 msgid "Unable to list addresses from %s"
2076 msgstr "Nie je mo¾né zobrazi» adresy z %s"
2077
2078 msgid "Your search failed with the following error(s)"
2079 msgstr "Va¹e hµadanie prebehlo neúspe¹ne s týmito chybami"
2080
2081 msgid "No persons matching your search was found"
2082 msgstr "Nebola nájdená po¾adovaná osoba"
2083
2084 msgid "Return"
2085 msgstr "Spä»"
2086
2087 msgid "Nickname"
2088 msgstr "Prezývka"
2089
2090 msgid "Must be unique"
2091 msgstr "Musí by» jedineèná"
2092
2093 msgid "E-mail address"
2094 msgstr "E-mailová adresa"
2095
2096 msgid "First name"
2097 msgstr "Meno"
2098
2099 msgid "Last name"
2100 msgstr "Priezvisko"
2101
2102 msgid "Additional info"
2103 msgstr "Ïal¹ie informácie"
2104
2105 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
2106 msgstr "Nie je definovaný ¾iadny osobný adresár. Kontaktujte správcu"
2107
2108 msgid "You can only edit one address at the time"
2109 msgstr "Nie je mo¾né upravova» viac adries naraz"
2110
2111 msgid "Update address"
2112 msgstr "Aktualizova» adresu"
2113
2114 msgid "Unknown error"
2115 msgstr "Neznáma chyba"
2116
2117 msgid "Add address"
2118 msgstr "Prida» adresu"
2119
2120 msgid "Edit selected"
2121 msgstr "Upravi» vybrané polo¾ky"
2122
2123 msgid "Delete selected"
2124 msgstr "Odstráni» vybrané polo¾ky"
2125
2126 #, c-format
2127 msgid "Add to %s"
2128 msgstr "Prida» do"
2129
2130 msgid "Original Message"
2131 msgstr "Pôvodná správa"
2132
2133 msgid "Draft Email Saved"
2134 msgstr "Ulo¾ené Koncepty Mailov"
2135
2136 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
2137 msgstr "Nie je mo¾né presunú»/skopírova» súbor. Súbor nie je prilo¾ený"
2138
2139 msgid "Draft Saved"
2140 msgstr "Ulo¾ené Koncepty"
2141
2142 msgid "Your Message has been sent"
2143 msgstr "Va¹a správa bola úspe¹ne Odoslaná ;-)"
2144
2145 msgid "To:"
2146 msgstr "Komu:"
2147
2148 msgid "CC:"
2149 msgstr "Kópia:"
2150
2151 msgid "BCC:"
2152 msgstr "Skrytá Kópia:"
2153
2154 msgid "Subject:"
2155 msgstr "Predmet:"
2156
2157 msgid "Send"
2158 msgstr "Odosla»"
2159
2160 msgid "Attach:"
2161 msgstr "Prilo¾i» súbor:"
2162
2163 msgid "Add"
2164 msgstr "Prilo¾i»"
2165
2166 msgid "Delete selected attachments"
2167 msgstr "Odstráni» vybrané prilo¾ené súbory"
2168
2169 msgid "Priority"
2170 msgstr "Priorita"
2171
2172 msgid "Receipt"
2173 msgstr "Potvrdenie"
2174
2175 msgid "On Read"
2176 msgstr "Pri Preèítaní"
2177
2178 msgid "On Delivery"
2179 msgstr "Pri Doruèení"
2180
2181 msgid "Save Draft"
2182 msgstr "Ulo¾i» Koncept"
2183
2184 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
2185 msgstr "Nezadali ste adresáta"
2186
2187 msgid "said"
2188 msgstr "povedal"
2189
2190 msgid "quote"
2191 msgstr "citácia"
2192
2193 msgid "who"
2194 msgstr "kto"
2195
2196 msgid "Draft folder"
2197 msgstr "Prieèinok Koncepty"
2198
2199 msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
2200 msgstr "Neplatný názov prieèinku. Vyberte prosím iný názov."
2201
2202 msgid "Click here to go back"
2203 msgstr "Kliknite tu pre návrat spä»"
2204
2205 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
2206 msgstr "Nezvolili ste prieèinok na zmanie. Prosím urobte to"
2207
2208 msgid "Delete Folder"
2209 msgstr "Odstráni» prieèinok"
2210
2211 #, c-format
2212 msgid "Are you sure you want to delete %s?"
2213 msgstr "Ste si istý, ¾e chcete vymaza» %s?"
2214
2215 msgid "Subscribed successfully!"
2216 msgstr "Prihlásenie prebehlo úspe¹ne!"
2217
2218 msgid "Unsubscribed successfully!"
2219 msgstr "Odhlásenie prebehlo úspe¹ne!"
2220
2221 msgid "Deleted folder successfully!"
2222 msgstr "Prieèinok bol úspe¹ne vymazaný!"
2223
2224 msgid "Created folder successfully!"
2225 msgstr "Prieèinok bol úspe¹ne vytvorený!"
2226
2227 msgid "Renamed successfully!"
2228 msgstr "Úspe¹ne premenované"
2229
2230 #, fuzzy
2231 msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
2232 msgstr "Akcia prebehla neúspe¹ne - Prieèinok neexistuje. "
2233
2234 msgid "refresh folder list"
2235 msgstr "aktualizova» zoznam zlo¾iek"
2236
2237 msgid "Create Folder"
2238 msgstr "Vytvori» prieèinok"
2239
2240 msgid "as a subfolder of"
2241 msgstr "ako pod-prieèinok"
2242
2243 msgid "None"
2244 msgstr "Niè"
2245
2246 msgid "Let this folder contain subfolders"
2247 msgstr "Nech tento Prieèinok obsahuje pod-prieèinoky"
2248
2249 msgid "Create"
2250 msgstr "Vytvori»"
2251
2252 msgid "Rename a Folder"
2253 msgstr "Premenova» prieèinok"
2254
2255 msgid "Select a folder"
2256 msgstr "Zvoµte Prieèinok"
2257
2258 msgid "Rename"
2259 msgstr "Premenova»"
2260
2261 msgid "No folders found"
2262 msgstr "Nebol nájdený ¾iadny prieèinok"
2263
2264 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
2265 msgstr "Neboli nájdené ¾iadne prieèinky, z ktorých sa je mo¾né odhlási»!"
2266
2267 msgid "No folders were found to subscribe to!"
2268 msgstr "Neboli nájdené ¾iadne prieèinky na prihlásenie"
2269
2270 msgid "Subscribe to:"
2271 msgstr "Prihlasi» sa do:"
2272
2273 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
2274 msgstr "Nezvolili ste prieèinok na premenovanie. Prosím urobte to."
2275
2276 msgid "Rename a folder"
2277 msgstr "Premenova» prieèinok"
2278
2279 msgid "New name:"
2280 msgstr "Nový názov:"
2281
2282 msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
2283 msgstr "CHYBA: Súbory pomocníka sú v nesprávnom formáte!"
2284
2285 #, c-format
2286 msgid "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English instead."
2287 msgstr "Pomocník nie je prelo¾ený do %s. Bude zobrazený v angliètine."
2288
2289 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
2290 msgstr "Niektoré texty pomocníka nie sú dostupné!"
2291
2292 msgid "Table of Contents"
2293 msgstr "Obsah"
2294
2295 msgid "Top"
2296 msgstr "Hore"
2297
2298 msgid "Viewing an image attachment"
2299 msgstr "Náhµad prilo¾eného súboru s obrázkom"
2300
2301 msgid "View message"
2302 msgstr "Zobrazi» správu"
2303
2304 msgid "Not available"
2305 msgstr "Nieje doptupné"
2306
2307 msgid "purge"
2308 msgstr "vysypa»"
2309
2310 msgid "Last Refresh"
2311 msgstr "Posledná Aktualizácia"
2312
2313 msgid "Save folder tree"
2314 msgstr "Ulo¾i» strom  prieèinkov"
2315
2316 msgid "Login"
2317 msgstr "Prihlásenie"
2318
2319 #, c-format
2320 msgid "%s Login"
2321 msgstr "%s Prihlásenie"
2322
2323 msgid "Name:"
2324 msgstr "Meno:"
2325
2326 msgid "No messages were selected."
2327 msgstr "Neboli vybrané ¾iadne správy"
2328
2329 msgid "Message Highlighting"
2330 msgstr "Zvýrazòovanie správ"
2331
2332 msgid "subject"
2333 msgstr "Predmet"
2334
2335 msgid "No highlighting is defined"
2336 msgstr "Nie je nadefinované ¾iadne zvýraznenie"
2337
2338 msgid "Identifying name"
2339 msgstr "Identifikaèné meno"
2340
2341 msgid "Color"
2342 msgstr "Farba"
2343
2344 msgid "Dark Blue"
2345 msgstr "Tmavomodrá"
2346
2347 msgid "Dark Green"
2348 msgstr "Tmavozelená"
2349
2350 msgid "Dark Yellow"
2351 msgstr "Tmavo¾ltá"
2352
2353 msgid "Dark Cyan"
2354 msgstr "Tmavotyrkysová"
2355
2356 msgid "Dark Magenta"
2357 msgstr "Tmavofialová"
2358
2359 msgid "Light Blue"
2360 msgstr "Svetlomodrá"
2361
2362 msgid "Light Green"
2363 msgstr "Svetlozelená"
2364
2365 msgid "Light Yellow"
2366 msgstr "Svetlo¾ltá"
2367
2368 msgid "Light Cyan"
2369 msgstr "Svetlotyrkysová"
2370
2371 msgid "Light Magenta"
2372 msgstr "Svetlofialová"
2373
2374 msgid "Dark Gray"
2375 msgstr "Tmavosivá"
2376
2377 msgid "Medium Gray"
2378 msgstr "Strednesivá"
2379
2380 msgid "Light Gray"
2381 msgstr "Svetlosivá"
2382
2383 msgid "White"
2384 msgstr "Biela"
2385
2386 msgid "Other:"
2387 msgstr "Iná:"
2388
2389 msgid "Ex: 63aa7f"
2390 msgstr "Ex: 63aa7f"
2391
2392 msgid "Matches"
2393 msgstr "Zhody"
2394
2395 #, c-format
2396 msgid "Alternate Identity %d"
2397 msgstr "Alternatívna Identita %d"
2398
2399 msgid "Advanced Identities"
2400 msgstr "Pokroèilá Identita;"
2401
2402 msgid "Default Identity"
2403 msgstr "Predvolená Identita"
2404
2405 msgid "Add a New Identity"
2406 msgstr "Prida» Novú Identitu"
2407
2408 msgid "E-Mail Address"
2409 msgstr "E-mailová adresa"
2410
2411 msgid "Save / Update"
2412 msgstr "Ulo¾i» / Aktualizova»"
2413
2414 msgid "Make Default"
2415 msgstr "Nastav ako predvolené"
2416
2417 msgid "Move Up"
2418 msgstr "Presunú» hore"
2419
2420 msgid "Index Order"
2421 msgstr "Poradie v zozname"
2422
2423 msgid "Checkbox"
2424 msgstr "Za¹krtávacie pole"
2425
2426 msgid "Flags"
2427 msgstr "Príznaky správy"
2428
2429 msgid "The index order is the order that the columns are arranged in the message index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to fit your needs."
2430 msgstr ""
2431 "Poradie zoznamu správ je poradie v akom sú usporiadané ståpce vo výpise\n"
2432 "správ.  Mô¾ete pridáva», odobera» a presúva» jednotlivé prieèinky."
2433
2434 msgid "up"
2435 msgstr "hore"
2436
2437 msgid "down"
2438 msgstr "dole"
2439
2440 msgid "remove"
2441 msgstr "odstráni»"
2442
2443 msgid "Return to options page"
2444 msgstr "Návrat na stránku s nastavením"
2445
2446 msgid "Personal Information"
2447 msgstr "Osobné informácie"
2448
2449 msgid "Display Preferences"
2450 msgstr "Vzhµad - mo¾nosti"
2451
2452 msgid "Folder Preferences"
2453 msgstr "Prieèinky - mo¾nosti"
2454
2455 msgid "Successfully Saved Options"
2456 msgstr "Nastavenia boli Úspe¹ne ulo¾ené"
2457
2458 msgid "Refresh Folder List"
2459 msgstr "Obnovi» zoznam zlo¾iek"
2460
2461 msgid "Refresh Page"
2462 msgstr "Aktualizova» stránku"
2463
2464 msgid "This contains personal information about yourself such as your name, your email address, etc."
2465 msgstr "Obsahuje Va¹e osobné informácie, napr. Va¹e meno, e-mailovú adresu atï. "
2466
2467 msgid "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to you, such as the colors, the language, and other settings."
2468 msgstr "Mô¾ete meni» vzhµad a spôsob zobrazenia informácií, napr. farby, jazyk a iné nastavenia."
2469
2470 msgid "Based upon given criteria, incoming messages can have different background colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the messages are from, especially for mailing lists."
2471 msgstr "Na základe uvedených kritérií mô¾u ma» doruèené správy v zozname rôznu farbu pozadia. Táto funkcia umo¾òuje µahko rozlí¹i» odosielateµa správ, najmä e-mailové konferencie."
2472
2473 msgid "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
2474 msgstr "Tieto nastavenia zmenia spôsob, akým sa budú prieèinky zobrazova» a ako s nimi budete narába»."
2475
2476 msgid "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the headers in any order you want."
2477 msgstr "Poradie ståpcov v zozname správ, tak aby obsahovalo hlavièky správ v poradí aké si ¾eláte, mô¾e by» upravené podµa va¹ich potrieb."
2478
2479 msgid "Message not printable"
2480 msgstr "Správa sa nieje vytlaèiteµná"
2481
2482 msgid "Printer Friendly"
2483 msgstr "Verzia pre Tlaè"
2484
2485 msgid "CC"
2486 msgstr "Kópia"
2487
2488 msgid "Print"
2489 msgstr "Tlaèi»"
2490
2491 msgid "View Printable Version"
2492 msgstr "Zobrazi» Verziu pre Tlaè"
2493
2494 msgid "Read:"
2495 msgstr "Èíta»:"
2496
2497 msgid "Your message"
2498 msgstr "Va¹a správa"
2499
2500 msgid "Sent:"
2501 msgstr "Odosla»:"
2502
2503 #, c-format
2504 msgid "Was displayed on %s"
2505 msgstr "Bol zobrazený na %s"
2506
2507 msgid "less"
2508 msgstr "menej"
2509
2510 msgid "more"
2511 msgstr "viac"
2512
2513 msgid "Mailer"
2514 msgstr "Po¹tový program (Mailer)"
2515
2516 msgid "Read receipt"
2517 msgstr "Èita» prijaté"
2518
2519 msgid "send"
2520 msgstr "odosla»"
2521
2522 msgid "requested"
2523 msgstr "po¾adované"
2524
2525 msgid "The message sender has requested a response to indicate that you have read this message. Would you like to send a receipt?"
2526 msgstr "Odosielateµ správy po¾aduje odpoveï na indikáciu toho, ¾e ste správu preèítali. Chcete posla» odosielateµovi oznam o info o preèítaní?"
2527
2528 msgid "Send read receipt now"
2529 msgstr "Posla» preèítanú prijatú správu"
2530
2531 msgid "Search results"
2532 msgstr "Výsledky vyhµadávania"
2533
2534 msgid "Message List"
2535 msgstr "Zoznam správ"
2536
2537 msgid "Resume Draft"
2538 msgstr "Pokraèova» v Koncepte"
2539
2540 msgid "Edit Message as New"
2541 msgstr "Upravi» správu ako Novú"
2542
2543 msgid "View Message"
2544 msgstr "Zobrazi» Správu"
2545
2546 msgid "Forward as Attachment"
2547 msgstr "Preposla» ako Prílohu"
2548
2549 msgid "Reply"
2550 msgstr "Odpoveda»"
2551
2552 msgid "Reply All"
2553 msgstr "Odpoveda» v¹etkým"
2554
2555 msgid "View Full Header"
2556 msgstr "Zobrazi» celú Hlavièku"
2557
2558 msgid "Attachments"
2559 msgstr "Prílohy"
2560
2561 msgid "Folder:"
2562 msgstr "Prieèinok:"
2563
2564 msgid "edit"
2565 msgstr "upravi»"
2566
2567 msgid "search"
2568 msgstr "hµada»"
2569
2570 msgid "delete"
2571 msgstr "zmaza»"
2572
2573 msgid "Recent Searches"
2574 msgstr "Posledné Vyhµadávané"
2575
2576 msgid "save"
2577 msgstr "ulo¾i»"
2578
2579 msgid "forget"
2580 msgstr "zabudnú»"
2581
2582 msgid "Current Search"
2583 msgstr "Aktuálne Vyhµadávanie"
2584
2585 msgid "Body"
2586 msgstr "Text správy"
2587
2588 msgid "Everywhere"
2589 msgstr "V¹ade"
2590
2591 msgid "Search Results"
2592 msgstr "Výsledky Vyhµadávania"
2593
2594 msgid "No Messages Found"
2595 msgstr "Neboli Nájdené ®iadne Správy"
2596
2597 msgid "You have been successfully signed out."
2598 msgstr "Odhlásenie prebehlo úspe¹ne"
2599
2600 msgid "Click here to log back in."
2601 msgstr "Pre nové prihlásenie kliknite tu."
2602
2603 msgid "Viewing a Business Card"
2604 msgstr "Zobrazenie Vizitky"
2605
2606 msgid "Title"
2607 msgstr "Názov"
2608
2609 msgid "Email"
2610 msgstr "E-mail"
2611
2612 msgid "Web Page"
2613 msgstr "WWW stránka"
2614
2615 msgid "Organization / Department"
2616 msgstr "Organizácia / Oddelenie"
2617
2618 msgid "Address"
2619 msgstr "Adresa"
2620
2621 msgid "Work Phone"
2622 msgstr "Telefón do Práce"
2623
2624 msgid "Home Phone"
2625 msgstr "Telefón Domov"
2626
2627 msgid "Cellular Phone"
2628 msgstr "Mobil"
2629
2630 msgid "Fax"
2631 msgstr "Fax"
2632
2633 msgid "Note"
2634 msgstr "Poznámka"
2635
2636 msgid "Add to Addressbook"
2637 msgstr "Prida» do Adresára"
2638
2639 msgid "Title & Org. / Dept."
2640 msgstr "Názov & Organizácia / Oddelenie"
2641
2642 msgid "Viewing Full Header"
2643 msgstr "Zobrazi» Celú Hlavièku"
2644
2645 msgid "Viewing a text attachment"
2646 msgstr "Náhµad prilo¾eného súboru"
2647