Added Polish translation from stable14, updated info about translators
[squirrelmail.git] / locale / pl_PL / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
1 # Polish Squirrelmail Translation
2 # Copyright (c) 1999-2002 The Squirrelmail Development Team
3 # Lukasz "casa" Klimek <casa@LO.PILA.PL> - first translator (2000-2001)
4 # Horus <horus@dronet.pl> - since ver. 1.2.0
5 # Andrzej Pruszynski <donkiszot (at) fiz,coi,waw,pl> - joined, August 2003 
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: $Id$\n"
10 "POT-Creation-Date: 2003-07-20 13:43+0300\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-08-24 13:33GMT\n"
12 "Last-Translator: Andrzej Pruszynski (donkiszot)\n"
13 "Language-Team: Polish <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 msgid "Address Book"
19 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
20
21 msgid "All"
22 msgstr "Wszystkie"
23
24 msgid "Name"
25 msgstr "Nazwa"
26
27 msgid "E-mail"
28 msgstr "E-mail"
29
30 msgid "Info"
31 msgstr "Info"
32
33 msgid "Source"
34 msgstr "¬ród³o"
35
36 msgid "To"
37 msgstr "Do"
38
39 msgid "Cc"
40 msgstr "Dw"
41
42 msgid "Bcc"
43 msgstr "Udw"
44
45 msgid "Use Addresses"
46 msgstr "U¿yj adresów"
47
48 msgid "Address Book Search"
49 msgstr "Przeszukiwanie ksi±¿ki adresowej"
50
51 msgid "Search for"
52 msgstr "Szukaj"
53
54 msgid "in"
55 msgstr "w"
56
57 msgid "All address books"
58 msgstr "Wszystkie ksi±¿ki adresowe"
59
60 msgid "Search"
61 msgstr "Szukaj"
62
63 msgid "List all"
64 msgstr "Wypisz wszystkie"
65
66 #, c-format
67 msgid "Unable to list addresses from %s"
68 msgstr "Nie mo¿na wypisaæ adresów z %s"
69
70 msgid "Your search failed with the following error(s)"
71 msgstr "Poszukiwanie nie powiod³o siê z powodu nastêpuj±cych b³êdów"
72
73 msgid "No persons matching your search was found"
74 msgstr "Nie znaleziono takiej osoby"
75
76 msgid "Return"
77 msgstr "Powrót"
78
79 msgid "Close"
80 msgstr "Zamknij"
81
82 msgid "Nickname"
83 msgstr "Pseudonim"
84
85 msgid "Must be unique"
86 msgstr "Musi byæ unikalny"
87
88 msgid "E-mail address"
89 msgstr "Adres e-mail"
90
91 msgid "Last name"
92 msgstr "Nazwisko"
93
94 msgid "First name"
95 msgstr "Imiê"
96
97 msgid "Additional info"
98 msgstr "Informacje dodatkowe"
99
100 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
101 msgstr "Nie zdefiniowano osobistej ksi±¿ki adresowej. Skontaktuj siê z administratorem."
102
103 msgid "You can only edit one address at the time"
104 msgstr "Mo¿na edytowaæ tylko jeden adres na raz"
105
106 msgid "Update address"
107 msgstr "Uaktualnij adres"
108
109 msgid "ERROR"
110 msgstr "B£¡D"
111
112 msgid "Unknown error"
113 msgstr "Nieznany b³±d"
114
115 msgid "Add address"
116 msgstr "Dodaj adres"
117
118 msgid "Edit selected"
119 msgstr "Edytuj zaznaczone"
120
121 msgid "Delete selected"
122 msgstr "Usuñ zaznaczone"
123
124 #, c-format
125 msgid "Add to %s"
126 msgstr "Dodaj do %s"
127
128 msgid "said"
129 msgstr "napisa³(a)"
130
131 msgid "quote"
132 msgstr "cytowanie"
133
134 msgid "who"
135 msgstr "kto"
136
137 msgid "Subject"
138 msgstr "Temat"
139
140 msgid "From"
141 msgstr "Od"
142
143 msgid "Date"
144 msgstr "Data"
145
146 msgid "Original Message"
147 msgstr "Wiadomo¶æ oryginalna"
148
149 msgid "Draft Email Saved"
150 msgstr "Wersjê robocza e-maila zapisano"
151
152 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
153 msgstr "Nie mo¿na przenie¶æ/skopiowaæ pliku. Plik nie zosta³ do³±czony"
154
155 msgid "Draft Saved"
156 msgstr "Wersje robocz± zapisano"
157
158 msgid "Your Message has been sent"
159 msgstr "Wiadomo¶æ zosta³a wys³ana"
160
161 msgid "From:"
162 msgstr "Od:"
163
164 msgid "To:"
165 msgstr "Do:"
166
167 msgid "CC:"
168 msgstr "DW:"
169
170 msgid "BCC:"
171 msgstr "UDW:"
172
173 msgid "Subject:"
174 msgstr "Temat:"
175
176 msgid "Send"
177 msgstr "Wy¶lij"
178
179 msgid "Attach:"
180 msgstr "Za³±cznik:"
181
182 msgid "Add"
183 msgstr "Dodaj"
184
185 msgid "Delete selected attachments"
186 msgstr "Usuñ zaznaczone za³±czniki"
187
188 msgid "Priority"
189 msgstr "Priorytet"
190
191 msgid "High"
192 msgstr "Wysoki"
193
194 msgid "Normal"
195 msgstr "Normalny"
196
197 msgid "Low"
198 msgstr "Niski"
199
200 msgid "Receipt"
201 msgstr "Potwierdzenie"
202
203 msgid "On Read"
204 msgstr "o przeczytaniu"
205
206 msgid "On Delivery"
207 msgstr "o dostarczeniu"
208
209 msgid "Signature"
210 msgstr "Sygnatura"
211
212 msgid "Addresses"
213 msgstr "Adresy"
214
215 msgid "Save Draft"
216 msgstr "Zapisz wersjê robocz±"
217
218 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
219 msgstr "Nie wype³ni³e¶ pola \"Do:\"."
220
221 msgid "Draft folder"
222 msgstr "Katalog roboczy"
223
224 msgid "Server replied: "
225 msgstr "Odpowied¼ serwera: "
226
227 msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
228 msgstr "Niew³a¶ciwa nazwa folderu. Wybierz inn± nazwê."
229
230 msgid "Click here to go back"
231 msgstr "Kliknij tu aby wróciæ"
232
233 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
234 msgstr "Nie wybrano folderu do usuniêcia. Wybeirz odpowiedni folder."
235
236 msgid "Delete Folder"
237 msgstr "Usuñ folder"
238
239 #, c-format
240 msgid "Are you sure you want to delete %s?"
241 msgstr "Czy jeste¶ pewien, ¿e chcesz usun±æ %s?"
242
243 msgid "Yes"
244 msgstr "Tak"
245
246 msgid "No"
247 msgstr "Nie"
248
249 msgid "Folders"
250 msgstr "Foldery"
251
252 msgid "Subscribed successfully!"
253 msgstr "Subskrypcja powiod³a siê!"
254
255 msgid "Unsubscribed successfully!"
256 msgstr "Subskrypcja zosta³a anulowana!"
257
258 msgid "Deleted folder successfully!"
259 msgstr "Usuniêcie folderu zakoñczone powodzeniem!"
260
261 msgid "Created folder successfully!"
262 msgstr "Utworzenie folderu zakoñczone powodzeniem!"
263
264 msgid "Renamed successfully!"
265 msgstr "Zmiana nazwy zakoñczona powodzeniem!"
266
267 msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
268 msgstr "Subskrypcja nieudana - podany folder nie istnieje."
269
270 msgid "refresh folder list"
271 msgstr "od¶wie¿ listê folderów"
272
273 msgid "Create Folder"
274 msgstr "Utwórz folder"
275
276 msgid "as a subfolder of"
277 msgstr "jako podfolder"
278
279 msgid "None"
280 msgstr "¯aden"
281
282 msgid "Let this folder contain subfolders"
283 msgstr "Niechaj niniejszy folder zawiera podfoldery"
284
285 msgid "Create"
286 msgstr "Utwórz"
287
288 msgid "Rename a Folder"
289 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
290
291 msgid "Select a folder"
292 msgstr "Wybierz folder"
293
294 msgid "Rename"
295 msgstr "Zmieñ nazwê"
296
297 msgid "No folders found"
298 msgstr "Nie znaleziono folderów"
299
300 msgid "Delete"
301 msgstr "Usuñ"
302
303 msgid "Unsubscribe"
304 msgstr "Nie subskrybuj"
305
306 msgid "Subscribe"
307 msgstr "Dokonaj subskrypcji"
308
309 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
310 msgstr "Nie znaleziono ¿adnych folderów, których subskrypcjê mo¿na by anulowaæ!"
311
312 msgid "No folders were found to subscribe to!"
313 msgstr "Nie znaleziono ¿adnych folderów, które mo¿na by by³o subskrybowaæ"
314
315 msgid "Subscribe to:"
316 msgstr "Subskrypcja dla:"
317
318 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
319 msgstr "Nie wybrano foldera do zmiany nazwy."
320
321 msgid "Rename a folder"
322 msgstr "Zmieñ nazwê folderu"
323
324 msgid "New name:"
325 msgstr "Nowa nazwa:"
326
327 msgid "Submit"
328 msgstr "Wy¶lij"
329
330 msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
331 msgstr "B£¡D: Pliki pomocy s± w niew³a¶ciwym formacie!"
332
333 msgid "Help"
334 msgstr "Pomoc"
335
336 #, c-format
337 msgid ""
338 "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
339 "instead."
340 msgstr "Pomoc nie zosta³a przet³umaczona na jêzyk %s. Zostanie wy¶wietlona w jêzyku angielskim."
341
342 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
343 msgstr "Niektóre lub ¿adne dokumenty pomocy nie s± zainstalowane!"
344
345 msgid "Table of Contents"
346 msgstr "Spis tre¶ci"
347
348 msgid "Previous"
349 msgstr "Poprzedni"
350
351 msgid "Next"
352 msgstr "Nastêpny"
353
354 msgid "Top"
355 msgstr "W górê"
356
357 msgid "Viewing an image attachment"
358 msgstr "Podgl±d za³±cznika graficznego"
359
360 msgid "View message"
361 msgstr "Podgl±d wiadomo¶ci"
362
363 msgid "Download this as a file"
364 msgstr "Pobierz jako plik"
365
366 msgid "INBOX"
367 msgstr "INBOX"
368
369 msgid "purge"
370 msgstr "wyczy¶æ"
371
372 msgid "Last Refresh"
373 msgstr "Ostatnie od¶wie¿enie"
374
375 msgid "Save folder tree"
376 msgstr "Zapis struktury folderów"
377
378 msgid "Login"
379 msgstr "Logowanie"
380
381 #, c-format
382 msgid "%s Logo"
383 msgstr "Logo %s"
384
385 #, c-format
386 msgid "SquirrelMail version %s"
387 msgstr "SquirrelMail wersja %s"
388
389 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
390 msgstr "SquirrelMail Development Team"
391
392 #, c-format
393 msgid "%s Login"
394 msgstr "Logowanie do %s"
395
396 msgid "Name:"
397 msgstr "U¿ytkownik:"
398
399 msgid "Password:"
400 msgstr "Has³o:"
401
402 msgid "No messages were selected."
403 msgstr "Nie zaznaczono ¿adnych wiadomo¶ci."
404
405 msgid "Options"
406 msgstr "Opcje"
407
408 msgid "Message Highlighting"
409 msgstr "Pod¶wietlanie wiadomo¶ci"
410
411 msgid "New"
412 msgstr "Nowa regu³a"
413
414 msgid "Done"
415 msgstr "Zrobione"
416
417 msgid "To or Cc"
418 msgstr "Do lub Dw"
419
420 msgid "subject"
421 msgstr "temat"
422
423 msgid "Edit"
424 msgstr "Edycja"
425
426 msgid "Up"
427 msgstr "W górê"
428
429 msgid "Down"
430 msgstr "W dó³"
431
432 msgid "No highlighting is defined"
433 msgstr "Nie zdefiniowano regu³ pod¶wietlania."
434
435 msgid "Identifying name"
436 msgstr "Identyfikator regu³y"
437
438 msgid "Color"
439 msgstr "Kolor"
440
441 msgid "Dark Blue"
442 msgstr "Ciemnoniebieski"
443
444 msgid "Dark Green"
445 msgstr "Ciemnozielony"
446
447 msgid "Dark Yellow"
448 msgstr "Ciemno¿ó³ty"
449
450 msgid "Dark Cyan"
451 msgstr "Ciemny cynober"
452
453 msgid "Dark Magenta"
454 msgstr "Ciemny karmazynowy"
455
456 msgid "Light Blue"
457 msgstr "Jasnoniebieski"
458
459 msgid "Light Green"
460 msgstr "Jasnozielony"
461
462 msgid "Light Yellow"
463 msgstr "Jasno¿ó³ty"
464
465 msgid "Light Cyan"
466 msgstr "Jasny cynober"
467
468 msgid "Light Magenta"
469 msgstr "Jasny karmazynowy"
470
471 msgid "Dark Gray"
472 msgstr "Ciemnoszary"
473
474 msgid "Medium Gray"
475 msgstr "Szary"
476
477 msgid "Light Gray"
478 msgstr "Jasnoszary"
479
480 msgid "White"
481 msgstr "Bia³y"
482
483 msgid "Other:"
484 msgstr "Inny:"
485
486 msgid "Ex: 63aa7f"
487 msgstr "Np.: 63aa7f"
488
489 msgid "Matches"
490 msgstr "Pasuje do"
491
492 #, c-format
493 msgid "Alternate Identity %d"
494 msgstr "Zmieñ to¿samo¶æ %d"
495
496 msgid "Advanced Identities"
497 msgstr "To¿samo¶ci - zaawansowane"
498
499 msgid "Default Identity"
500 msgstr "To¿samo¶æ domy¶lna"
501
502 msgid "Add a New Identity"
503 msgstr "Dodaj now± to¿samo¶æ"
504
505 msgid "Full Name"
506 msgstr "Imiê i nazwisko"
507
508 msgid "E-Mail Address"
509 msgstr "Adres e-mail"
510
511 msgid "Reply To"
512 msgstr "Odpowiedz do"
513
514 msgid "Save / Update"
515 msgstr "Zapisz / Aktualizuj"
516
517 msgid "Make Default"
518 msgstr "Ustaw jako domy¶ln±"
519
520 msgid "Move Up"
521 msgstr "Do góry"
522
523 msgid "Index Order"
524 msgstr "Uk³ad kolumn"
525
526 msgid "Checkbox"
527 msgstr "Okienko zaznaczenia"
528
529 msgid "Flags"
530 msgstr "Znaczniki"
531
532 msgid "Size"
533 msgstr "Rozmiar"
534
535 msgid ""
536 "The index order is the order that the columns are arranged in the message "
537 "index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
538 "fit your needs."
539 msgstr ""
540 "Uk³ad kolumn to kolejno¶æ, w jakiej bêd± wy¶wietlane poszczególne kolumny "
541 "spisu wiadomo¶ci. Mo¿esz dodawaæ, usuwaæ i przenosiæ kolumny aby dostosowaæ "
542 "spis do Twoich potrzeb."
543
544 msgid "up"
545 msgstr "do góry"
546
547 msgid "down"
548 msgstr "w dó³"
549
550 msgid "remove"
551 msgstr "usuñ"
552
553 msgid "Return to options page"
554 msgstr "Powrót do strony opcji"
555
556 msgid "Personal Information"
557 msgstr "Dane u¿ytkownika"
558
559 msgid "Display Preferences"
560 msgstr "Ustawienia wy¶wietlania"
561
562 msgid "Folder Preferences"
563 msgstr "Ustawienia folderów"
564
565 msgid "Successfully Saved Options"
566 msgstr "Zmiany ustawieñ zosta³y zapisane"
567
568 msgid "Refresh Folder List"
569 msgstr "Od¶wie¿ listê folderów"
570
571 msgid "Refresh Page"
572 msgstr "Od¶wie¿ stronê"
573
574 msgid ""
575 "This contains personal information about yourself such as your name, your "
576 "email address, etc."
577 msgstr "Zawiera informacje, jak Twoje nazwisko, adres e-mail itp."
578
579 msgid ""
580 "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
581 "you, such as the colors, the language, and other settings."
582 msgstr "Mo¿esz zmieniæ wygl±d programu SquirrelMail, ustawiaj±c kolory, jêzyk itp."
583
584 msgid ""
585 "Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
586 "colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
587 "messages are from, especially for mailing lists."
588 msgstr ""
589 "Zgodnie ze zdefiniowanymi tu kryteriami, wiadomo¶ci mog± mieæ ró¿ne kolory "
590 "t³a w spisie wiadomo¶ci. Pomaga to stwierdziæ na pierwszy rzut oka, sk±d "
591 "pochodzi dana wiadomo¶æ (szczególnie w wypadku list dyskusyjnych)."
592
593 msgid "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
594 msgstr "Te ustawienia zmieniaj± sposób, w jaki foldery s± wy¶wietlane i obs³ugiwane."
595
596 msgid ""
597 "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
598 "headers in any order you want."
599 msgstr ""
600 "Uk³ad kolumn spisu wiadomo¶ci mo¿e byæ zmieniany tak, aby zawiera³ te czê¶ci "
601 "nag³ówka wiadomo¶ci, które s± Ci potrzebne, w odpowiadaj±cej Ci kolejno¶ci."
602
603 msgid "Message not printable"
604 msgstr "Wiadomo¶æ nie nadaje siê do wydruku"
605
606 msgid "Printer Friendly"
607 msgstr "Wersja do wydruku"
608
609 msgid "CC"
610 msgstr "DW"
611
612 msgid "Print"
613 msgstr "Drukuj"
614
615 msgid "View Printable Version"
616 msgstr "Zobacz wersjê do wydruku"
617
618 msgid "Read:"
619 msgstr "Przeczytano:"
620
621 msgid "Your message"
622 msgstr "Twoja wiadomo¶æ"
623
624 msgid "Sent:"
625 msgstr "Wys³ano:"
626
627 #, c-format
628 msgid "Was displayed on %s"
629 msgstr "Zosta³a wy¶wietlona na %s"
630
631 msgid "less"
632 msgstr "mniej"
633
634 msgid "more"
635 msgstr "wiêcej"
636
637 msgid "Unknown sender"
638 msgstr "Nieznany nadawca"
639
640 msgid "Mailer"
641 msgstr "Program pocztowy"
642
643 msgid "Read receipt"
644 msgstr "Potwierdzenie przeczytania"
645
646 msgid "send"
647 msgstr "wy¶lij"
648
649 msgid "requested"
650 msgstr "¿±dany"
651
652 msgid ""
653 "The message sender has requested a response to indicate that you have read "
654 "this message. Would you like to send a receipt?"
655 msgstr ""
656 "Nadawca za¿±da³ potwierdzenia, ¿e przeczyta³e¶ t± wiadomo¶æ. Czy chcesz "
657 "teraz wys³aæ potwierdzenie?"
658
659 msgid "Send read receipt now"
660 msgstr "Wy¶lij potwierdzenie w tej chwili"
661
662 msgid "Search results"
663 msgstr "Wyniki wyszukiwania"
664
665 msgid "Message List"
666 msgstr "Lista wiadomo¶ci"
667
668 msgid "Resume Draft"
669 msgstr "Edytuj wersjê robocz±"
670
671 msgid "Edit Message as New"
672 msgstr "Edytuj wiadomo¶æ jako now±"
673
674 msgid "View Message"
675 msgstr "Podgl±d wiadomo¶ci"
676
677 msgid "Forward"
678 msgstr "Prze¶lij dalej"
679
680 msgid "Forward as Attachment"
681 msgstr "Prze¶lij dalej jako za³±czniki"
682
683 msgid "Reply"
684 msgstr "Odpowiedz"
685
686 msgid "Reply All"
687 msgstr "Odpowiedz wszystkim"
688
689 msgid "View Full Header"
690 msgstr "Poka¿ ca³y nag³ówek"
691
692 msgid "Attachments"
693 msgstr "Za³±czniki"
694
695 msgid "You must be logged in to access this page."
696 msgstr "Musisz byæ zalogowany, by mieæ dostêp do tej strony."
697
698 msgid "Folder:"
699 msgstr "Folder:"
700
701 msgid "edit"
702 msgstr "edycja"
703
704 msgid "search"
705 msgstr "szukaj"
706
707 msgid "delete"
708 msgstr "usuñ"
709
710 msgid "Recent Searches"
711 msgstr "Aktualne wyszukiwania"
712
713 msgid "save"
714 msgstr "zapisz"
715
716 msgid "forget"
717 msgstr "anuluj (zapomnij)"
718
719 msgid "Current Search"
720 msgstr "Bie¿±ce wyszukiwanie"
721
722 msgid "All Folders"
723 msgstr "Wszystkie foldery"
724
725 msgid "Body"
726 msgstr "Tre¶æ"
727
728 msgid "Everywhere"
729 msgstr "Wszêdzie"
730
731 msgid "Search Results"
732 msgstr "Wyniki wyszukiwania"
733
734 msgid "No Messages Found"
735 msgstr "Nie znaleziono ¿adnych wiadomo¶ci"
736
737 msgid "Sign Out"
738 msgstr "Kliknij tutaj, aby siê wylogowaæ"
739
740 msgid "You have been successfully signed out."
741 msgstr "Zosta³e¶ pomy¶lnie wylogowany."
742
743 msgid "Click here to log back in."
744 msgstr "Kliknij tutaj, aby zalogowaæ siê ponownie."
745
746 msgid "Viewing a Business Card"
747 msgstr "Podgl±d wizytówki"
748
749 msgid "Title"
750 msgstr "Tytu³"
751
752 msgid "Email"
753 msgstr "Email"
754
755 msgid "Web Page"
756 msgstr "Witryna www"
757
758 msgid "Organization / Department"
759 msgstr "Organizacja, wydzia³"
760
761 msgid "Address"
762 msgstr "Adres"
763
764 msgid "Work Phone"
765 msgstr "Telefon s³u¿bowy"
766
767 msgid "Home Phone"
768 msgstr "Telefon domowy"
769
770 msgid "Cellular Phone"
771 msgstr "Telefon komórkowy"
772
773 msgid "Fax"
774 msgstr "Faks"
775
776 msgid "Note"
777 msgstr "Notatka"
778
779 msgid "Add to Addressbook"
780 msgstr "Dodaj do ksi±¿ki adresowej"
781
782 msgid "Title & Org. / Dept."
783 msgstr "Tytu³, organizacja, wydzia³"
784
785 msgid "Viewing Full Header"
786 msgstr "Podgl±d ca³ego nag³ówka"
787
788 msgid "Viewing a text attachment"
789 msgstr "Podgl±d za³±cznika tekstowego"
790
791 msgid "Personal address book"
792 msgstr "Osobista ksi±¿ka adresowa"
793
794 #, c-format
795 msgid "Database error: %s"
796 msgstr "B³±d bazy danych: %s"
797
798 msgid "Addressbook is read-only"
799 msgstr "Ksi±¿ka adresowa pracuje w trybie tylko do odczytu"
800
801 #, c-format
802 msgid "User '%s' already exist"
803 msgstr "U¿ytkownik '%s' ju¿ istnieje"
804
805 #, c-format
806 msgid "User '%s' does not exist"
807 msgstr "U¿ytkownik '%s' nie istnieje"
808
809 msgid "Global address book"
810 msgstr "Ogólna ksi±¿ka adresowa"
811
812 msgid "No such file or directory"
813 msgstr "Nie ma takiego pliku lub katalogu"
814
815 msgid "Open failed"
816 msgstr "B³±d podczas otwierania"
817
818 msgid "Can not modify global address book"
819 msgstr "Nie mo¿na zmodyfikowaæ ogólnej ksi±¿ki adresowej"
820
821 msgid "Not a file name"
822 msgstr "To nie jest nazwa pliku"
823
824 msgid "Write failed"
825 msgstr "B³±d zapisu"
826
827 msgid "Unable to update"
828 msgstr "Nie mo¿na dokonaæ aktualizacji"
829
830 msgid "Could not lock datafile"
831 msgstr "Nie mo¿na zablokowaæ pliku z danymi"
832
833 msgid "Write to addressbook failed"
834 msgstr "Zapis do ksi±¿ki adresowej nie powiód³ siê"
835
836 msgid "Error initializing addressbook database."
837 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji bazy danych ksi±¿ki adresowej"
838
839 #, c-format
840 msgid "Error opening file %s"
841 msgstr "B³±d podczas otwierania pliku %s"
842
843 msgid "Error initializing global addressbook."
844 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji ogólnej ksi±¿ki adresowej"
845
846 #, c-format
847 msgid "Error initializing LDAP server %s:"
848 msgstr "B³±d podczas inicjalizacji serwera LDAP %s:"
849
850 msgid "Invalid input data"
851 msgstr "Niew³a¶ciwe dane wej¶ciowe"
852
853 msgid "Name is missing"
854 msgstr "Brakuje nazwy"
855
856 msgid "E-mail address is missing"
857 msgstr "Brakuje adresu e-mail"
858
859 msgid "Nickname contains illegal characters"
860 msgstr "Pseudonim zawiera niew³a¶ciwe znaki"
861
862 msgid "view"
863 msgstr "poka¿"
864
865 msgid "Business Card"
866 msgstr "Wizytówka"
867
868 msgid "Sunday"
869 msgstr "Niedziela"
870
871 msgid "Monday"
872 msgstr "Poniedzia³ek"
873
874 msgid "Tuesday"
875 msgstr "Wtorek"
876
877 msgid "Wednesday"
878 msgstr "¦roda"
879
880 msgid "Thursday"
881 msgstr "Czwartek"
882
883 msgid "Friday"
884 msgstr "Pi±tek"
885
886 msgid "Saturday"
887 msgstr "Sobota"
888
889 msgid "Sun"
890 msgstr "N"
891
892 msgid "Mon"
893 msgstr "Pn"
894
895 msgid "Tue"
896 msgstr "Wt"
897
898 msgid "Wed"
899 msgstr "¦r"
900
901 msgid "Thu"
902 msgstr "Cz"
903
904 msgid "Fri"
905 msgstr "Pt"
906
907 msgid "Sat"
908 msgstr "So"
909
910 msgid "January"
911 msgstr "Stycznia"
912
913 msgid "February"
914 msgstr "Lutego"
915
916 msgid "March"
917 msgstr "Marca"
918
919 msgid "April"
920 msgstr "Kwietnia"
921
922 msgid "May"
923 msgstr "Maja"
924
925 msgid "June"
926 msgstr "Czerwca"
927
928 msgid "July"
929 msgstr "Lipca"
930
931 msgid "August"
932 msgstr "Sierpnia"
933
934 msgid "September"
935 msgstr "Wrze¶nia"
936
937 msgid "October"
938 msgstr "Pa¼dziernika"
939
940 msgid "November"
941 msgstr "Listopada"
942
943 msgid "December"
944 msgstr "Grudnia"
945
946 msgid "Jan"
947 msgstr "Sty"
948
949 msgid "Feb"
950 msgstr "Lut"
951
952 msgid "Mar"
953 msgstr "Mar"
954
955 msgid "Apr"
956 msgstr "Kwi"
957
958 msgid "Ma&#121;"
959 msgstr "Ma&#106;"
960
961 msgid "Jun"
962 msgstr "Cze"
963
964 msgid "Jul"
965 msgstr "Lip"
966
967 msgid "Aug"
968 msgstr "Sie"
969
970 msgid "Sep"
971 msgstr "Wrz"
972
973 msgid "Oct"
974 msgstr "Pa¼"
975
976 msgid "Nov"
977 msgstr "Lis"
978
979 msgid "Dec"
980 msgstr "Gru"
981
982 msgid "D, F j, Y g:i a"
983 msgstr "D F j Y, g:i a"
984
985 msgid "D, F j, Y G:i"
986 msgstr "D F j Y, G:i"
987
988 msgid "M j, Y"
989 msgstr "M j Y"
990
991 msgid "g:i a"
992 msgstr "g:i a"
993
994 msgid "G:i"
995 msgstr "G:i"
996
997 msgid "D, g:i a"
998 msgstr "D, g:i a"
999
1000 msgid "D, G:i"
1001 msgstr "D, G:i"
1002
1003 #, c-format
1004 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
1005 msgstr "B³±d w bazie ustawieñ (%s). Przerwano z powodu nieprawid³owo¶ci"
1006
1007 msgid "Unknown user or password incorrect."
1008 msgstr "Nieznany u¿ytkownik lub b³êdne has³o."
1009
1010 msgid "Click here to try again"
1011 msgstr "Kliknij tutaj, aby spróbowaæ ponownie"
1012
1013 #, c-format
1014 msgid "Click here to return to %s"
1015 msgstr "Kliknij tutaj, aby wróciæ do %s"
1016
1017 msgid "Go to the login page"
1018 msgstr "Przejd¼ do strony logowania"
1019
1020 #, c-format
1021 msgid ""
1022 "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
1023 "default preference file."
1024 msgstr "Plik ustawieñ %s nie istnieje. Wyloguj siê i zaloguj ponownie, aby utworzyæ domy¶lny plik ustawieñ."
1025
1026 #, c-format
1027 msgid ""
1028 "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
1029 "to resolve this issue."
1030 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku ustawieñ %s. Skontaktuj siê w tej sprawie z administratorem."
1031
1032 #, c-format
1033 msgid ""
1034 "Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
1035 "to resolve this issue."
1036 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku ustawieñ %s. Skontaktuj siê w tej sprawie z administratorem."
1037
1038 #, c-format
1039 msgid ""
1040 "Preference file, %s, could not be copied from temporary file, %s. Contact "
1041 "your system administrator to resolve this issue."
1042 msgstr "B³±d kopiowania pliku ustawieñ %s z pliku tymczasowego %s. Skontaktuj siê w tej sprawie z administratorem."
1043
1044 #, c-format
1045 msgid "Error opening %s"
1046 msgstr "Nieudana próba odtwarcia pliku %s"
1047
1048 msgid "Default preference file not found or not readable!"
1049 msgstr "Domy¶lny plik ustawieñ nie zosta³ znaleziony albo jest nieczytelny!"
1050
1051 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
1052 msgstr "Skontaktuj siê z administratorem i zg³o¶ mu ten problem."
1053
1054 msgid "Could not create initial preference file!"
1055 msgstr "Próba utworzenia pliku ustawieñ nie powiod³a siê!"
1056
1057 #, c-format
1058 msgid "%s should be writable by user %s"
1059 msgstr "Do %s u¿ytkownik %s powinien mieæ prawa zapisu"
1060
1061 #, c-format
1062 msgid ""
1063 "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
1064 "to resolve this issue."
1065 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku podpisu %s. Skontaktuj siê w tej sprawie z administratorem."
1066
1067 #, c-format
1068 msgid ""
1069 "Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
1070 "to resolve this issue."
1071 msgstr "Nie mo¿na zapisaæ pliku podpisu %s . Skontaktuj siê w tej sprawie z administratorem."
1072
1073 #, c-format
1074 msgid ""
1075 "Signature file, %s, could not be copied from temporary file, %s. Contact "
1076 "your system administrator to resolve this issue."
1077 msgstr "Nie mo¿na skopiowaæ pliku podpisu %s z tymczasowego pliku %s. Skontaktuj siê w tej sprawie z administratorem."
1078
1079 msgid ""
1080 "You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
1081 "(using configure option --enable-mbstring)."
1082 msgstr "Wymagany jest zainstalowany pakiet php4 z w³±czon± funkcj± 'multibyte string' (opcja konfiguracji --enable-mbstring)."
1083
1084 msgid "ERROR : No available imapstream."
1085 msgstr "B£¡D: Potok IMAP nieosi±galny."
1086
1087 msgid "ERROR : Connection dropped by imap-server."
1088 msgstr "B£¡D: Po³±czenie pominiête przez serwer IMAP."
1089
1090 msgid "Query:"
1091 msgstr "Zapytanie:"
1092
1093 msgid "ERROR : Could not complete request."
1094 msgstr "B£¡D: Nie mo¿na wykonaæ polecenia."
1095
1096 msgid "Reason Given: "
1097 msgstr "Podany powód: "
1098
1099 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
1100 msgstr "B£¡D: Nieprawid³owe polecenie."
1101
1102 msgid "Server responded: "
1103 msgstr "Serwer odpowiedzia³: "
1104
1105 msgid "ERROR : Imap server closed the connection."
1106 msgstr "B£¡D: Serwer IMAP zamkn±³ po³±czenie."
1107
1108 msgid "ERROR : Unknown imap response."
1109 msgstr "B£¡D: Nieznana odpowied¼ IMAP."
1110
1111 #, c-format
1112 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
1113 msgstr "B³±d po³±czenia z serwerem IMAP: %s."
1114
1115 #, c-format
1116 msgid "Bad request: %s"
1117 msgstr "Niew³a¶ciwe polecenie: %s"
1118
1119 #, c-format
1120 msgid "Unknown error: %s"
1121 msgstr "Nieznany b³±d: %s"
1122
1123 msgid "Read data:"
1124 msgstr "Odczytane dane:"
1125
1126 msgid "ERROR : Could not append message to"
1127 msgstr "B£¡D: Nie mo¿na dodaæ listu do"
1128
1129 msgid "Solution: "
1130 msgstr "Rozwi±zanie: "
1131
1132 msgid ""
1133 "Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
1134 "folder."
1135 msgstr "Usuñ niepotrzebne wiadomo¶ci ze swojego foldera i zacznij u¿ywaæ foldera Trash."
1136
1137 msgid "(no subject)"
1138 msgstr "(brak tematu)"
1139
1140 msgid "Unknown Sender"
1141 msgstr "Nieznany nadawca"
1142
1143 msgid "Unknown response from IMAP server: "
1144 msgstr "Nieznana odpowied¼ od serwera IMAP: "
1145
1146 msgid "The server couldn't find the message you requested."
1147 msgstr "Serwer nie mo¿e znale¼æ wiadomo¶ci, o któr± pytasz."
1148
1149 msgid ""
1150 "Most probably your message list was out of date and the message has been "
1151 "moved away or deleted (perhaps by another program accessing the same "
1152 "mailbox)."
1153 msgstr ""
1154 "Twoja lista wiadomo¶ci jest najprawdopodobniej nieaktualna - wiadomo¶æ "
1155 "zosta³a przeniesiona albo skasowana (prawdopodobnie przez inny "
1156 "program maj±cy dostêp do tej samej skrzynki)."
1157
1158 msgid "Unknown date"
1159 msgstr "Nieznana data"
1160
1161 msgid "A"
1162 msgstr "A"
1163
1164 msgid ""
1165 "Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
1166 "to the system administrator."
1167 msgstr "Serwer IMAP nie sortuje w±tków.<br>Skontaktuj siê w tej sprawie z administratorem."
1168
1169 msgid ""
1170 "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
1171 "this to the system administrator."
1172 msgstr "IMAP serwer (server side) nie sortuje w±tków.<br>Skontaktuj siê w tej sprawie z administratorem."
1173
1174 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
1175 msgstr "FOLDER JEST PUSTY"
1176
1177 msgid "Move Selected To"
1178 msgstr "Przenie¶ zaznaczone do:"
1179
1180 msgid "Transform Selected Messages"
1181 msgstr "Operacje na zaznaczonych wiadomo¶ciach:"
1182
1183 msgid "Move"
1184 msgstr "Przenie¶"
1185
1186 msgid "Expunge"
1187 msgstr "Wyczy¶æ"
1188
1189 msgid "mailbox"
1190 msgstr "skrzynka pocztowa"
1191
1192 msgid "Read"
1193 msgstr "Przeczytane"
1194
1195 msgid "Unread"
1196 msgstr "Nieprzeczytane"
1197
1198 msgid "Unthread View"
1199 msgstr "Podgl±d bez ³±czenia w w±tki"
1200
1201 msgid "Thread View"
1202 msgstr "Podgl±d z ³±czeniem w w±tki"
1203
1204 msgid "Toggle All"
1205 msgstr "Prze³±cz wszystkie"
1206
1207 msgid "Unselect All"
1208 msgstr "Nie zaznaczaj ¿adnej"
1209
1210 msgid "Select All"
1211 msgstr "Zaznacz wszystkie"
1212
1213 #, c-format
1214 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
1215 msgstr "Wiadomo¶ci: <B>%s</B> do <B>%s</B> (ogó³em %s)"
1216
1217 #, c-format
1218 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
1219 msgstr "Wiadomo¶æ: <B>%s</b> (ogó³em jedna)"
1220
1221 msgid "Paginate"
1222 msgstr "Wy¶wietlaj stronami"
1223
1224 msgid "Show All"
1225 msgstr "Wy¶wietl wszystkie"
1226
1227 msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
1228 msgstr "SquirrelMail nie mo¿e otworzyæ wiadomo¶ci z powodu jej niew³a¶ciwej struktury"
1229
1230 msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
1231 msgstr "dostarczonej struktury przez twój serwer imap"
1232
1233 msgid ""
1234 "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
1235 "is malformed."
1236 msgstr "Nie uda³o siê odczytaæ wiadomo¶ci, wynika to najpewniej z nieprawid³owej struktury wiadomo¶ci."
1237
1238 msgid "Command:"
1239 msgstr "Polecenie:"
1240
1241 msgid "Response:"
1242 msgstr "Odpowied¼:"
1243
1244 msgid "Message:"
1245 msgstr "Wiadomo¶æ:"
1246
1247 msgid "FETCH line:"
1248 msgstr "Pobierz liniê:"
1249
1250 msgid "Hide Unsafe Images"
1251 msgstr "Ukryj niebezpieczne obrazki"
1252
1253 msgid "View Unsafe Images"
1254 msgstr "Podgl±d niebezpiecznych obrazków"
1255
1256 msgid "download"
1257 msgstr "pobierz"
1258
1259 msgid "sec_remove_eng.png"
1260 msgstr "sec_remove_eng.png"
1261
1262 #, c-format
1263 msgid "Option Type '%s' Not Found"
1264 msgstr "Nie znaleziono opcji '%s'"
1265
1266 msgid "Current Folder"
1267 msgstr "Aktualny folder"
1268
1269 msgid "Compose"
1270 msgstr "Nowa wiadomo¶æ"
1271
1272 #, c-format
1273 msgid "Error creating directory %s."
1274 msgstr "B³±d podczas tworzenia katalogu %s."
1275
1276 msgid "Could not create hashed directory structure!"
1277 msgstr "Nie powiod³a siê próba utworzenia struktury katalogów!"
1278
1279 msgid "Service not available, closing channel"
1280 msgstr "Us³uga niedostêpna, zamkniêcie kana³u"
1281
1282 msgid "A password transition is needed"
1283 msgstr "Konieczne jest has³o transakcyjne"
1284
1285 msgid "Requested mail action not taken: mailbox unavailable"
1286 msgstr "¯±danej operacji na poczcie nie wykonano: skrzynka niedostêpna"
1287
1288 msgid "Requested action aborted: error in processing"
1289 msgstr "¯±dan± operacjê zatrzymano: bl±d przetwarzania"
1290
1291 msgid "Requested action not taken: insufficient system storage"
1292 msgstr "¯adana operacja nie zosta³a wykonana: niewystarczaj±ce zasoby dyskowe"
1293
1294 msgid "Temporary authentication failure"
1295 msgstr "Chwilowy b³±d autoryzacji"
1296
1297 msgid "Syntax error; command not recognized"
1298 msgstr "B³±d sk³adni; nieznane polecenie"
1299
1300 msgid "Syntax error in parameters or arguments"
1301 msgstr "B³±d sk³adni parametrów lub argumentów"
1302
1303 msgid "Command not implemented"
1304 msgstr "Polecenie nie jest zaimplementowane"
1305
1306 msgid "Bad sequence of commands"
1307 msgstr "Niew³a¶ciwa kolejno¶æ poleceñ"
1308
1309 msgid "Command parameter not implemented"
1310 msgstr "Parametr polecenia nie zosta³ zaimplementowany"
1311
1312 msgid "Authentication required"
1313 msgstr "Wymagana autoryzacja"
1314
1315 msgid "Authentication mechanism is too weak"
1316 msgstr "Sposób autoryzacji jest zbyt s³aby"
1317
1318 msgid "Authentication failed"
1319 msgstr "Autoryzacja zakoñczona niepowodzeniem"
1320
1321 msgid "Encryption required for requested authentication mechanism"
1322 msgstr "Dla ¿±danego mechanizmu autoryzacji wymagane jest kodowanie"
1323
1324 msgid "Requested action not taken: mailbox unavailable"
1325 msgstr "¯±danej operacji nie wykonano: skrzynka niedostêpna"
1326
1327 msgid "User not local; please try forwarding"
1328 msgstr "Nielokalny u¿ytkownik; spróbuj zastosowaæ 'forward'"
1329
1330 msgid "Requested mail action aborted: exceeding storage allocation"
1331 msgstr "¯±dana operacja na poczcie zatrzymana: przekroczenie allokacji zasobów"
1332
1333 msgid "Requested action not taken: mailbox name not allowed"
1334 msgstr "¯±dana operacja nie zosta³a wykonana: niedozwolona nazwa skrzynki"
1335
1336 msgid "Transaction failed"
1337 msgstr "Transakcja zakoñczona niepowodzeniem"
1338
1339 msgid "Unknown response"
1340 msgstr "Nieznana odpowied¼"
1341
1342 msgid "General Display Options"
1343 msgstr "Ogólne ustawienia wy¶wietlania"
1344
1345 msgid "Theme"
1346 msgstr "Motyw:"
1347
1348 msgid "Default"
1349 msgstr "Domy¶lny"
1350
1351 msgid "Custom Stylesheet"
1352 msgstr "Szablon u¿ytkownika"
1353
1354 msgid "Language"
1355 msgstr "Jêzyk:"
1356
1357 msgid "Use Javascript"
1358 msgstr "U¿ywaj JavaScriptu"
1359
1360 msgid "Autodetect"
1361 msgstr "Autodetekcja"
1362
1363 msgid "Always"
1364 msgstr "Zawsze"
1365
1366 msgid "Never"
1367 msgstr "Nigdy"
1368
1369 msgid "Mailbox Display Options"
1370 msgstr "Ustawienia wy¶wietlania skrzynki pocztowej"
1371
1372 msgid "Number of Messages to Index"
1373 msgstr "Liczba wiadomo¶ci na jednej stronie"
1374
1375 msgid "Enable Alternating Row Colors"
1376 msgstr "Naprzemienne kolorowanie wierszy"
1377
1378 msgid "Enable Page Selector"
1379 msgstr "W³±cz selektor strony"
1380
1381 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
1382 msgstr "Maksymalna liczba wy¶wietlanych stron"
1383
1384 msgid "Always Show Full Date"
1385 msgstr "Zawsze pokazuj pe³n± datê"
1386
1387 msgid "Message Display and Composition"
1388 msgstr "Wy¶wietlanie i tworzenie wiadomo¶ci"
1389
1390 msgid "Wrap Incoming Text At"
1391 msgstr "Zawijaj wiersze wiadomo¶ci przychodz±cej po"
1392
1393 msgid "Size of Editor Window"
1394 msgstr "Wielko¶æ okna edycyjnego"
1395
1396 msgid "Location of Buttons when Composing"
1397 msgstr "Po³o¿enie przycisków w oknie edycji"
1398
1399 msgid "Before headers"
1400 msgstr "Przed nag³ówkiem"
1401
1402 msgid "Between headers and message body"
1403 msgstr "Pomiêdzy nag³ówkiem a tre¶ci±"
1404
1405 msgid "After message body"
1406 msgstr "Poni¿ej tre¶ci wiadomo¶ci"
1407
1408 msgid "Addressbook Display Format"
1409 msgstr "Format wy¶wietlania ksi±¿ki adresowej"
1410
1411 msgid "Javascript"
1412 msgstr "JavaScript"
1413
1414 msgid "HTML"
1415 msgstr "HTML"
1416
1417 msgid "Show HTML Version by Default"
1418 msgstr "Domy¶lnie pokazuj wersjê HTML"
1419
1420 msgid "Enable Forward as Attachment"
1421 msgstr "W³±cz opcjê 'forward' jako za³±cznik"
1422
1423 msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
1424 msgstr "Do³±czaj CC przy forwardowaniu wiadomo¶ci"
1425
1426 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
1427 msgstr "Dodaj mój adres do CC gdy odpowiadam wszystkim"
1428
1429 msgid "Enable Mailer Display"
1430 msgstr "Wy¶wietlaj nazwê programu pocztowego"
1431
1432 msgid "Display Attached Images with Message"
1433 msgstr "Wy¶wietlaj obrazki za³±czone do wiadomo¶ci"
1434
1435 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
1436 msgstr "W³±cz wy¶wietlanie w trybie do druku"
1437
1438 msgid "Enable Mail Delivery Notification"
1439 msgstr "W³±cz powiadamianie o dostarczonej poczcie"
1440
1441 msgid "Compose Messages in New Window"
1442 msgstr "Edycja nowej wiadomo¶ci zawsze w nowym oknie"
1443
1444 msgid "Width of Compose Window"
1445 msgstr "Szeroko¶æ okna edycji"
1446
1447 msgid "Height of Compose Window"
1448 msgstr "Wysoko¶æ okna edycji"
1449
1450 msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
1451 msgstr "Dodaj podpis przed tekstem Reply/Forward"
1452
1453 msgid "Enable Sort by of Receive Date"
1454 msgstr "W³±cz sortowanie wed³ug daty otrzymania"
1455
1456 msgid "Enable Thread Sort by References Header"
1457 msgstr "W³±cz sortowanie w±tków wed³ug odno¶ników w nag³ówku"
1458
1459 msgid "Special Folder Options"
1460 msgstr "Ustawienia folderów specjalnych"
1461
1462 msgid "Folder Path"
1463 msgstr "¦cie¿ka do folderu"
1464
1465 msgid "Do not use Trash"
1466 msgstr "Nie u¿ywaj Kosza (Trash)"
1467
1468 msgid "Trash Folder"
1469 msgstr "Folder wiadomo¶ci usuniêtych (Trash):"
1470
1471 msgid "Do not use Sent"
1472 msgstr "Nie zapisuj wysy³anych wiadomo¶ci"
1473
1474 msgid "Sent Folder"
1475 msgstr "Folder wiadomo¶ci wys³anych:"
1476
1477 msgid "Do not use Drafts"
1478 msgstr "Nie u¿ywaj opcji wersja robocza"
1479
1480 msgid "Draft Folder"
1481 msgstr "Folder wiadomo¶ci w wersji roboczej"
1482
1483 msgid "Folder List Options"
1484 msgstr "W³a¶ciwo¶ci listy folderów"
1485
1486 msgid "Location of Folder List"
1487 msgstr "Po³o¿enie listy folderów"
1488
1489 msgid "Left"
1490 msgstr "Po lewej"
1491
1492 msgid "Right"
1493 msgstr "Po prawej"
1494
1495 msgid "pixels"
1496 msgstr "pikseli"
1497
1498 msgid "Width of Folder List"
1499 msgstr "Szeroko¶æ listy folderów"
1500
1501 msgid "Minutes"
1502 msgstr "Minut"
1503
1504 msgid "Seconds"
1505 msgstr "Sekund"
1506
1507 msgid "Minute"
1508 msgstr "Minuta"
1509
1510 msgid "Auto Refresh Folder List"
1511 msgstr "Automatycznie od¶wie¿ listê folderów"
1512
1513 msgid "Enable Unread Message Notification"
1514 msgstr "W³±cz powiadamianie o nieprzeczytanej poczcie"
1515
1516 msgid "No Notification"
1517 msgstr "Brak powiadomienia"
1518
1519 msgid "Only INBOX"
1520 msgstr "Tylko INBOX"
1521
1522 msgid "Unread Message Notification Type"
1523 msgstr "Typ powiadamiania o nieprzeczytanych wiadomo¶ciach"
1524
1525 msgid "Only Unseen"
1526 msgstr "Tylko nieprzeczytane"
1527
1528 msgid "Unseen and Total"
1529 msgstr "Nieprzeczytane i razem"
1530
1531 msgid "Enable Collapsible Folders"
1532 msgstr "W³±cz rozwijane foldery"
1533
1534 msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
1535 msgstr "W³±cz raportowe powiadamianie o nieprzeczytanej poczcie"
1536
1537 msgid "Show Clock on Folders Panel"
1538 msgstr "Poka¿ zegar na panelu folderów"
1539
1540 msgid "No Clock"
1541 msgstr "Bez zegara"
1542
1543 msgid "Hour Format"
1544 msgstr "Format godziny"
1545
1546 msgid "12-hour clock"
1547 msgstr "Zegar 12-godzinny"
1548
1549 msgid "24-hour clock"
1550 msgstr "Zegar 24-godzinny"
1551
1552 msgid "Memory Search"
1553 msgstr "Przeszukiwanie pamiêci"
1554
1555 msgid "Disabled"
1556 msgstr "Wy³±czone"
1557
1558 msgid "Folder Selection Options"
1559 msgstr "Opcje wyboru folderów"
1560
1561 msgid "Selection List Style"
1562 msgstr "Styl list wyboru"
1563
1564 msgid "Long: "
1565 msgstr "D³ugo¶æ: "
1566
1567 msgid "Indented: "
1568 msgstr "Wciêty: "
1569
1570 msgid "Delimited: "
1571 msgstr "Delimiter: "
1572
1573 msgid "Name and Address Options"
1574 msgstr "Opcje adresu i nazwy"
1575
1576 msgid "Email Address"
1577 msgstr "Adres e-mail"
1578
1579 msgid "Edit Advanced Identities"
1580 msgstr "Edytuj zaawansowane w³a¶ciwo¶ci to¿samo¶ci"
1581
1582 msgid "(discards changes made on this form so far)"
1583 msgstr "(porzuæ wprowadzone dotychczas zmiany w formularzu)"
1584
1585 msgid "Multiple Identities"
1586 msgstr "To¿samo¶ci wielokrotne"
1587
1588 msgid "Same as server"
1589 msgstr "Taki sam jak na serwerze"
1590
1591 msgid "Error opening timezone config, contact administrator."
1592 msgstr "B³±d otwarcia pliku konfiguracyjnego 'timezone', skontaktuj siê z administratorem."
1593
1594 msgid "Timezone Options"
1595 msgstr "Ustawienia strefy czasowej"
1596
1597 msgid "Your current timezone"
1598 msgstr "Twoja strefa czasowa"
1599
1600 msgid "Reply Citation Options"
1601 msgstr "Ustawienia cytowania"
1602
1603 msgid "Reply Citation Style"
1604 msgstr "Styl do³±czanych cytatów"
1605
1606 msgid "No Citation"
1607 msgstr "Brak cytatów"
1608
1609 msgid "AUTHOR Said"
1610 msgstr "AUTOR napisa³(a)"
1611
1612 msgid "Quote Who XML"
1613 msgstr "Znacznik cytatu XML"
1614
1615 msgid "User-Defined"
1616 msgstr "U¿ytkownika"
1617
1618 msgid "User-Defined Citation Start"
1619 msgstr "Pocz±tek cytatu zdefiniowany przez u¿ytkownika"
1620
1621 msgid "User-Defined Citation End"
1622 msgstr "Zakoñczenie cytatu zdefiniowany przez u¿ytkownika"
1623
1624 msgid "Signature Options"
1625 msgstr "Ustawienia sygnatury"
1626
1627 msgid "Use Signature"
1628 msgstr "Do³±czaj sygnaturê"
1629
1630 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
1631 msgstr "Poprzed¼iæ sygnaturê lini± zawieraj±c± znaki '-- '"
1632
1633 msgid "Take Address"
1634 msgstr "Pobierz adres"
1635
1636 msgid "Address Book Take:"
1637 msgstr "Pobierz ksi±¿kê adresow±"
1638
1639 msgid "Try to verify addresses"
1640 msgstr "Spróbuj sprawdziæ adres"
1641
1642 msgid "Config File Version"
1643 msgstr "Wersja pliku konfiguracyjnego"
1644
1645 msgid "Squirrelmail Version"
1646 msgstr "Wersja SquirrelMail"
1647
1648 msgid "PHP Version"
1649 msgstr "Wersja PHP"
1650
1651 msgid "Organization Preferences"
1652 msgstr "Ustawienia organizacji"
1653
1654 msgid "Organization Name"
1655 msgstr "Nazwa organizacji"
1656
1657 msgid "Organization Logo"
1658 msgstr "Logo organizacji"
1659
1660 msgid "Organization Logo Width"
1661 msgstr "Szeroko¶æ logo organizacji"
1662
1663 msgid "Organization Logo Height"
1664 msgstr "Wysoko¶æ logo organizacji"
1665
1666 msgid "Organization Title"
1667 msgstr "Tytu³ organizacji"
1668
1669 msgid "Signout Page"
1670 msgstr "Strona wylogowania"
1671
1672 msgid "Provider Link URI"
1673 msgstr "Link do dostawcy"
1674
1675 msgid "Provider Name"
1676 msgstr "Nazwa dostawcy"
1677
1678 msgid "Default Language"
1679 msgstr "Domy¶lny jêzyk"
1680
1681 msgid "Top Frame"
1682 msgstr "Górna ramka"
1683
1684 msgid "Server Settings"
1685 msgstr "Ustawienia serwera"
1686
1687 msgid "Mail Domain"
1688 msgstr "Domena pocztowa"
1689
1690 msgid "IMAP Server Address"
1691 msgstr "Adres serwera IMAP"
1692
1693 msgid "IMAP Server Port"
1694 msgstr "Port serwera IMAP"
1695
1696 msgid "IMAP Server Type"
1697 msgstr "Typ serwera IMAP"
1698
1699 msgid "Cyrus IMAP server"
1700 msgstr "Serwer IMAP Cyrus"
1701
1702 msgid "University of Washington's IMAP server"
1703 msgstr "Serwer IMAP Uniwersytetu w Waszyngtonie"
1704
1705 msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
1706 msgstr "Serwer IMAP Microsoft Exchange"
1707
1708 msgid "Courier IMAP server"
1709 msgstr "Server IMAP Courier"
1710
1711 msgid "Not one of the above servers"
1712 msgstr "¯aden z powy¿szych serwerów"
1713
1714 msgid "IMAP Folder Delimiter"
1715 msgstr "Delimiter foldera IMAP"
1716
1717 msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
1718 msgstr "U¿yj \"detect\" celem autodetekcji."
1719
1720 msgid "Use TLS for IMAP Connections"
1721 msgstr "U¿yj TLS dla po³±czeñ IMAP"
1722
1723 msgid "Requires PHP 4.3.x! Experimental."
1724 msgstr "Wymagany jest PHP 4.3.x! Experimental."
1725
1726 msgid "IMAP Authentication Type"
1727 msgstr "Typ autoryzacji IMAP"
1728
1729 msgid "Use Sendmail Binary"
1730 msgstr "U¿yj binariów sendmaila"
1731
1732 msgid "Sendmail Path"
1733 msgstr "¦cie¿ka do programu sendmail"
1734
1735 msgid "SMTP Server Address"
1736 msgstr "Adres serwera SMTP"
1737
1738 msgid "SMTP Server Port"
1739 msgstr "Port serwera SMTP"
1740
1741 msgid "Use TLS for SMTP Connections"
1742 msgstr "Uzyj TLS dla po³±czeñ SMTP"
1743
1744 msgid "SMTP Authentication Type"
1745 msgstr "Typ autoryzacji SMTP"
1746
1747 msgid "POP3 Before SMTP?"
1748 msgstr "Czy POP3 przed SMTP?"
1749
1750 msgid "Invert Time"
1751 msgstr "Odwróæ czas"
1752
1753 msgid "Use Confirmation Flags"
1754 msgstr "U¿yj flag potwierdzenia"
1755
1756 msgid "Folders Defaults"
1757 msgstr "Domy¶lne ustawienia folderów"
1758
1759 msgid "Default Folder Prefix"
1760 msgstr "Domy¶lny prefiks folderu"
1761
1762 msgid "Show Folder Prefix Option"
1763 msgstr "Poka¿ opcje prefiksa dla folderów"
1764
1765 msgid "By default, move to trash"
1766 msgstr "Domy¶lnie przeno¶ do kosza"
1767
1768 msgid "By default, move to sent"
1769 msgstr "Domy¶lnie przeno¶ do wiadomo¶ci wys³anych"
1770
1771 msgid "By default, save as draft"
1772 msgstr "Domy¶lnie zapisz w kopiach roboczych"
1773
1774 msgid "List Special Folders First"
1775 msgstr "Poka¿ foldery specjalne na pocz±tku"
1776
1777 msgid "Show Special Folders Color"
1778 msgstr "Wyró¿niaj foldery specjalne kolorem"
1779
1780 msgid "Auto Expunge"
1781 msgstr "Wyczy¶æ automatycznie"
1782
1783 msgid "Default Sub. of INBOX"
1784 msgstr "Domy¶lnie podfoldery folderu INBOX"
1785
1786 msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
1787 msgstr "Opcja poka¿ 'zawarto¶æ podfolderów'"
1788
1789 msgid "Default Unseen Notify"
1790 msgstr "Domy¶lne powiadomienie o nieprzeczytanych wiadomo¶ciach"
1791
1792 msgid "Default Unseen Type"
1793 msgstr "Domy¶lnie jako nieprzeczytane"
1794
1795 msgid "Auto Create Special Folders"
1796 msgstr "Twórz automatycznie foldery specjalne"
1797
1798 msgid "Default Javascript Adrressbook"
1799 msgstr "Domy¶lnie ksi±¿ka adresowa JavaScript"
1800
1801 msgid "Auto delete folders"
1802 msgstr "Usuwaj foldery automatycznie"
1803
1804 msgid "Enable /NoSelect folder fix"
1805 msgstr "W³±cz/ wy³±cz reperacjê folderu"
1806
1807 msgid "General Options"
1808 msgstr "Ustawienia ogólne"
1809
1810 msgid "Default Charset"
1811 msgstr "Domy¶lna strona kodowa"
1812
1813 msgid "Data Directory"
1814 msgstr "Katalog danych"
1815
1816 msgid "Temp Directory"
1817 msgstr "Katalog tymczasowy"
1818
1819 msgid "Hash Level"
1820 msgstr "Poziom Hash"
1821
1822 msgid "Hash Disabled"
1823 msgstr "Hash wy³±czony"
1824
1825 msgid "Moderate"
1826 msgstr "Umiarkowany"
1827
1828 msgid "Medium"
1829 msgstr "¦redni"
1830
1831 msgid "Default Left Size"
1832 msgstr "Domy¶lna szeroko¶æ lewej ramki"
1833
1834 msgid "Usernames in Lowercase"
1835 msgstr "Nazwy u¿ytkowników pisane ma³ymi literami"
1836
1837 msgid "Allow use of priority"
1838 msgstr "Dozwól na u¿ycie priorytetów"
1839
1840 msgid "Hide SM attributions"
1841 msgstr "Ukryj przypisania SM"
1842
1843 msgid "Enable use of delivery receipts"
1844 msgstr "W³±cz mo¿liwo¶æ otzrymywania potwierdzeñ"
1845
1846 msgid "Allow editing of identities"
1847 msgstr "W³±cz mo¿liwo¶æ edycji to¿samo¶ci"
1848
1849 msgid "Allow editing of full name"
1850 msgstr "W³±cz mo¿liwo¶æ edycji nazwy"
1851
1852 msgid "Use server-side sorting"
1853 msgstr "U¿yj sortowania po stronie serwera"
1854
1855 msgid "Use server-side thread sorting"
1856 msgstr "U¿yj sortowania w±tków po stronie serwera"
1857
1858 msgid "Allow server charset search"
1859 msgstr "Pozwól na szukanie zestawu znaków serwera"
1860
1861 msgid "UID support"
1862 msgstr "Wsparcie UID"
1863
1864 msgid "PHP session name"
1865 msgstr "Nazwa sesji PHP"
1866
1867 msgid "Message of the Day"
1868 msgstr "Wiadomo¶æ dnia"
1869
1870 msgid "Database"
1871 msgstr "Baza danych"
1872
1873 msgid "Address book DSN"
1874 msgstr "DSN dla ksi±¿ki adresowej"
1875
1876 msgid "Address book table"
1877 msgstr "Tabela ksi±¿ek adresowych"
1878
1879 msgid "Preferences DSN"
1880 msgstr "Baza dla ustawieñ DSN"
1881
1882 msgid "Preferences table"
1883 msgstr "Tabela dla ustawieñ"
1884
1885 msgid "Preferences username field"
1886 msgstr "Pole ustawieñ nazwy u¿ytkownika"
1887
1888 msgid "Preferences key field"
1889 msgstr "Pole ustawieñ klucza"
1890
1891 msgid "Preferences value field"
1892 msgstr "Pole ustawieñ warto¶ci"
1893
1894 msgid "Themes"
1895 msgstr "Motywy"
1896
1897 msgid "Style Sheet URL (css)"
1898 msgstr "Adres arkuszy stylów (css)"
1899
1900 msgid "Default theme"
1901 msgstr "Motyw domy¶lny"
1902
1903 msgid "Use index number of theme"
1904 msgstr "U¿yj numeru porz±dkowego motywu"
1905
1906 msgid "Configuration Administrator"
1907 msgstr "Panel administracyjny"
1908
1909 msgid "Theme Name"
1910 msgstr "Nazwa motywu"
1911
1912 msgid "Theme Path"
1913 msgstr "¦cie¿ka do motywu"
1914
1915 msgid "Plugins"
1916 msgstr "Wtyczki"
1917
1918 msgid "Change Settings"
1919 msgstr "Zmieñ ustawienia"
1920
1921 msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
1922 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku konfiguracyjnego. Proszê sprawdziæ plik config.php."
1923
1924 msgid "Administration"
1925 msgstr "Administracja"
1926
1927 msgid ""
1928 "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
1929 "remotely."
1930 msgstr "Ten modu³ umo¿liwia administratorowi zdaln± konfiguracjê oprogramowania SquirrelMail"
1931
1932 msgid "Bug Reports:"
1933 msgstr "Zg³oszenie b³êdu:"
1934
1935 msgid "Show button in toolbar"
1936 msgstr "Poka¿ przycisk na pasku"
1937
1938 msgid "TODAY"
1939 msgstr "Dzisiaj"
1940
1941 msgid "Go"
1942 msgstr "Id¼"
1943
1944 msgid "l, F j Y"
1945 msgstr "l F j Y"
1946
1947 msgid "ADD"
1948 msgstr "Dodaj"
1949
1950 msgid "EDIT"
1951 msgstr "Edytuj"
1952
1953 msgid "DEL"
1954 msgstr "Usuñ"
1955
1956 msgid "Start time:"
1957 msgstr "Czas rozpoczêcia:"
1958
1959 msgid "Length:"
1960 msgstr "D³ugo¶æ:"
1961
1962 msgid "Priority:"
1963 msgstr "Priorytet:"
1964
1965 msgid "Title:"
1966 msgstr "Tytu³:"
1967
1968 msgid "Set Event"
1969 msgstr "Ustaw zdarzenie"
1970
1971 msgid "Event Has been added!"
1972 msgstr "Zdarzenie zosta³o dodane!"
1973
1974 msgid "Date:"
1975 msgstr "Data:"
1976
1977 msgid "Time:"
1978 msgstr "Czas:"
1979
1980 msgid "Day View"
1981 msgstr "Widok dzienny"
1982
1983 msgid "Do you really want to delete this event?"
1984 msgstr "Czy rzeczywi¶cie chcesz skasowaæ zdarzenie?"
1985
1986 msgid "Event deleted!"
1987 msgstr "Zdarzenie zosta³o skasowane!"
1988
1989 msgid "Nothing to delete!"
1990 msgstr "Brak elementów do usuniêcia!"
1991
1992 msgid "Update Event"
1993 msgstr "Uaktualnij zdarzenie"
1994
1995 msgid "Do you really want to change this event from:"
1996 msgstr "Czy chcesz zmieniæ zdarzenie z:"
1997
1998 msgid "to:"
1999 msgstr "na:"
2000
2001 msgid "Event updated!"
2002 msgstr "Zdarzenie uaktualnione!"
2003
2004 msgid "Month View"
2005 msgstr "Widok miesiêczny"
2006
2007 msgid "0 min."
2008 msgstr "0 min."
2009
2010 msgid "15 min."
2011 msgstr "15 min."
2012
2013 msgid "30 min."
2014 msgstr "30 min."
2015
2016 msgid "45 min."
2017 msgstr "45 min."
2018
2019 msgid "1 hr."
2020 msgstr "1 godz."
2021
2022 msgid "1.5 hr."
2023 msgstr "1.5 godz."
2024
2025 msgid "2 hr."
2026 msgstr "2 godz."
2027
2028 msgid "2.5 hr."
2029 msgstr "2.5 godz"
2030
2031 msgid "3 hr."
2032 msgstr "3 godz."
2033
2034 msgid "3.5 hr."
2035 msgstr "3.5 godz."
2036
2037 msgid "4 hr."
2038 msgstr "4 godz."
2039
2040 msgid "5 hr."
2041 msgstr "5 godz."
2042
2043 msgid "6 hr."
2044 msgstr "6 godz."
2045
2046 msgid "Calendar"
2047 msgstr "Kalendarz"
2048
2049 msgid "Delete & Prev"
2050 msgstr "Usuñ i wstecz"
2051
2052 msgid "Delete & Next"
2053 msgstr "Usuñ i dalej"
2054
2055 msgid "Move to:"
2056 msgstr "Przenie¶ do:"
2057
2058 msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
2059 msgstr "Usuñ/Przenie¶/Nastêpny przycisk:"
2060
2061 msgid "Display at top"
2062 msgstr "Wy¶wietl u góry"
2063
2064 msgid "with move option"
2065 msgstr "z opcj± przeniesienia"
2066
2067 msgid "Display at bottom"
2068 msgstr "Wy¶wietl u do³u"
2069
2070 msgid ""
2071 "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
2072 "is a pretty reliable list to scan spam from."
2073 msgstr ""
2074 "KOMERCYJNY - zawiera listê serwerów potwierdzonych jako ¼ród³o spamu. Jest "
2075 "to niezawodny system pozwalaj±cy na wyeliminowanie spamu."
2076
2077 msgid ""
2078 "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
2079 "be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
2080 "to use."
2081 msgstr ""
2082 "KOMERCYJNY - Odrzuca pocztê z serwerów (¼le) skonfigurowanych "
2083 "zezwalaj±cych na przekazywanie potencjalnego spamu. Jeden z dobrych serwisów."
2084
2085 msgid ""
2086 "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
2087 "their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
2088 "account and send spam directly from there."
2089 msgstr ""
2090 "KOMERCYJNY - U¿ytkownicy Dial-up s± czêsto odfiltrowywani. Spamerzy zwykle "
2091 "u¿ywaj± kont dial-up do rozsy³ania spamu."
2092
2093 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
2094 msgstr "KOMERCYJNY - wed³ug RBL+ Blackhole"
2095
2096 msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
2097 msgstr "KOMERCYJNY - wed³ug RBL+ OpenRelay"
2098
2099 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
2100 msgstr "KOMERCYJNY - konta dial-up wed³ug RBL+"
2101
2102 msgid ""
2103 "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
2104 "include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
2105 msgstr ""
2106 "BEZP£ATNY - lista potwierdzonych przez Osirusoft serwerów z 'open relay'."
2107 "Najprawdopodobniej zawiera równie¿ serwery u¿ywane w "
2108 "automatycznych odpowiedziach abuse@uunet.net."
2109
2110 msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
2111 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - Osirusoft Dialup - Lista ¼róde³ spamu korzystaj±cych z kont Dial-up"
2112
2113 msgid ""
2114 "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
2115 "have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
2116 "to catch abuse auto-replies from some ISPs."
2117 msgstr ""
2118 "WOLNODOSTÊPNY - ¬ród³a spamu potwierdzone przez Osirusoft - Serwery ci±gle "
2119 "wysy³aj±ce spam i rêczne dodane po wielokrotnych zg³oszeniach. Zalecana "
2120 "ostro¿no¶æ. Najprawdopodobniej przechwytuje automatyczne odpowiedzi o "
2121 "nadu¿yciach wysy³ane przez niektórych dostawców us³ug internetowych."
2122
2123 msgid ""
2124 "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
2125 "other mail servers that are not secure."
2126 msgstr ""
2127 "WOLNODOSTÊPNY - Osirusoft Smart Hosts - Lista serwerów, które s± bezpieczne, ale "
2128 "umo¿liwiaj± przekazywanie poczty innym sewerom poczty, które nie s± bezpieczne."
2129
2130 msgid ""
2131 "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
2132 "ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
2133 "abuse auto-replies from some ISPs."
2134 msgstr ""
2135 "WOLNODOSTÊPNY - Osirusoft Spamware Developers - Zak³ada siê, ¿e zawiera "
2136 "numery IP firm, o których wiadomo, ¿e tworz± oprogramowanie do wysy³ania "
2137 "spamu. Najprawdopodobniej prechwytuje autoodpowiedzi o nadu¿yciach wysy³ane "
2138 "przez niektórych dostawców us³ug internetowych."
2139
2140 msgid ""
2141 "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
2142 "users in without confirmation."
2143 msgstr ""
2144 "WOLNODOSTÊPNY - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - Lista serwerów list "
2145 "dyskusyjnych, które wybieraj± u¿ytkowników bez potwierdzenia z ich strony."
2146
2147 msgid ""
2148 "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
2149 "cgi scripts. (planned)."
2150 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - Lista niebezpiecznych skryptów cgi formlarzy (planowana)."
2151
2152 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
2153 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - lista ogólniodostêpnych serwerów proxy."
2154
2155 msgid ""
2156 "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
2157 "false positives than ORBS did though."
2158 msgstr ""
2159 "WOLNODOSTÊPNY - ORDB powsta³ po zakoñczeniu dzia³alno¶ci przez ORBS. Wygl±da "
2160 "jednak, ¿e jest ¼ród³em mniejszej liczby fa³szywych alarmów ni¿ niegdy¶ ORBS."
2161
2162 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
2163 msgstr ""
2164 "WOLNODOSTÊPNY - Five-Ten-sg.com ma na swojej li¶cie numery IP serwerów bêd±cych "
2165 "bezpo¶rednim ¼ród³em spamu."
2166
2167 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
2168 msgstr "WOLNODOSTEPNY -  Five-Ten-sg.com - lista Dial-up zawieraj±ca te¿ trochê IP DSLi"
2169
2170 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
2171 msgstr ""
2172 "WOLNODOSTÊPNY - Five-Ten-sg.com - Listy dyskusyjne, które nie u¿ywaj± potwierdzeñ "
2173 "podczas subskrypcji."
2174
2175 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
2176 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - Five-Ten-sg.com - inne serwery"
2177
2178 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
2179 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - Five-Ten-sg.com - serwery Single Stage."
2180
2181 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
2182 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - Five-Ten-sg.com - Serwery wspierj±ce spam."
2183
2184 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
2185 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - adresy IP formularzy WEB"
2186
2187 msgid ""
2188 "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
2189 "the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
2190 "you NOT use their service."
2191 msgstr ""
2192 "WOLNODOSTÊPNY - Dorkslayers zawiera wy³±cznie najbardziej znane serwery "
2193 "'open relay' spoza USA. Co ciekawe, na swojej stronie sami ODRADZAJ¡ "
2194 "u¿ywanie swojego serwisu."
2195
2196 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
2197 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - SPAMhaus to lista dobrze znanych ¼róde³ spamu."
2198
2199 msgid ""
2200 "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
2201 "have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
2202 msgstr ""
2203 "WOLNODOSTÊPNY - SPAMCOP jest interesuj±cym rozwi±zaniem, zawiera listê serwerów o "
2204 "bardzo wysokim stosunku spamu do 'legalnej' poczty (85% lub wiecej)."
2205
2206 msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
2207 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - dev.null.dk - brak bli¿szych informacji na temat listy."
2208
2209 msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
2210 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - visi.com - lista serwerów OpenRelay"
2211
2212 msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
2213 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - 2mbit.com Open Relays - kolejna serwerów 'open relay'."
2214
2215 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
2216 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - Five-Ten-sg.com ma na swojej li¶cie numery IP serwerów bêd±cych bezpo¶rednim ¼ród³em spamu."
2217
2218 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
2219 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - 2mbit.com SPAM ISPs - List dostawców Internetu ¿yczliwych spamowi."
2220
2221 msgid ""
2222 "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
2223 "assigned IPs."
2224 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - Leadmon DUL - kolejna lista Dial-up lub w inny sposób przydzielanych dynamicznie dostawców Internetu."
2225
2226 msgid ""
2227 "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
2228 "directly from."
2229 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - Leadmon SPAM Source - Lista numerów IP, z których Leadmon.net otrzyma³ spam."
2230
2231 msgid ""
2232 "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
2233 "in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
2234 "services."
2235 msgstr ""
2236 "WOLNODOSTÊPNY - Leadmon Bulk Mailers - znacz±cy mailerzy, którzy nie "
2237 "wymagaja potwierdzeñ lub pozwalaj± znanym spamerom zostaæ ich klientami i naduzywaja ich us³ug."
2238
2239 msgid ""
2240 "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
2241 "other active RBLs."
2242 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays które nie s± umiesczone na innych listach RBL."
2243
2244 msgid ""
2245 "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
2246 "other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
2247 msgstr ""
2248 "WOLNODOSTÊPNY - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays których nie ma na innych listach RBLs "
2249 "i wys³a³y spam do Leadmon.net."
2250
2251 msgid ""
2252 "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
2253 "direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
2254 "mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
2255 "Leadmon.net."
2256 msgstr ""
2257 "WOLNODOSTÊPNY - Leadmon SpamBlock - serwery na li¶cie wys³a³y do Leadmon.net "
2258 "direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
2259 "mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
2260 "Leadmon.net."
2261
2262 msgid ""
2263 "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
2264 "SPAM Sources."
2265 msgstr ""
2266 "WOLNODOSTÊPNY, narazie - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
2267 "SPAM Sources."
2268
2269 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
2270 msgstr "WOLNODOSTÊPNY, narazie - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
2271
2272 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
2273 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
2274
2275 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
2276 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
2277
2278 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
2279 msgstr "WOLNODOSTÊPNY - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
2280
2281 msgid "Saved Scan type"
2282 msgstr "Zapisano typ skanowania"
2283
2284 msgid "Message Filtering"
2285 msgstr "Filtrowanie wiadomo¶ci"
2286
2287 msgid "What to Scan:"
2288 msgstr "Co ma byæ skanowane:"
2289
2290 msgid "All messages"
2291 msgstr "Wszystkie wiadomo¶ci"
2292
2293 msgid "Only unread messages"
2294 msgstr "Tylko nieprzeczytane wiadomo¶ci"
2295
2296 msgid "Save"
2297 msgstr "Zapisz"
2298
2299 msgid "Match:"
2300 msgstr "Pasuje do:"
2301
2302 msgid "Header"
2303 msgstr "Nag³ówek"
2304
2305 msgid "Contains:"
2306 msgstr "Zawiera:"
2307
2308 #, c-format
2309 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
2310 msgstr "Je¶li <b>%s</b> zawiera <b>%s</b> przenie¶ do <b>%s</b>"
2311
2312 msgid "Message Filters"
2313 msgstr "Filtry wiadomo¶ci"
2314
2315 msgid ""
2316 "Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
2317 "filtered into different folders for easier organization."
2318 msgstr ""
2319 "Filtrowanie wed³ug ró¿nych kryteriów umo¿liwia rozmieszczenie wiadomo¶ci w "
2320 "ró¿nych folderach dla ³atwiejszej obs³ugi."
2321
2322 msgid "SPAM Filters"
2323 msgstr "Filtry SPAMu"
2324
2325 msgid ""
2326 "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
2327 "junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
2328 msgstr ""
2329 "Filtry SPAMu, dzia³aj±ce w oparciu o serwisy zawieraj±ce \"czarne listy\" "
2330 "pozwalaj± wykryæ listy bêd±ce potencjalnym spamem i przenie¶æ je do innego "
2331 "katalogu (np. Kosza)"
2332
2333 msgid "Spam Filtering"
2334 msgstr "Filtrowanie spamu"
2335
2336 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
2337 msgstr ""
2338 "Uwaga! Przeka¿ administratorowi systemu, by ustawi³ zmienn± "
2339 "SpamFilters_YourHop"
2340
2341 msgid "Move spam to:"
2342 msgstr "Przenie¶ spam do:"
2343
2344 msgid ""
2345 "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
2346 "messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
2347 "spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
2348 "periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
2349 "around."
2350 msgstr ""
2351 "Przenoszenie spamu do razu do kosza nie jest najlepszym pomys³em, jako ¿e "
2352 "mo¿e siê zdarzyæ, ¿e poczta od znajomych zostanie przypadkowo "
2353 "zaklasyfikowana jako spam. Niezale¿nie od tego, który folder wybierzesz, "
2354 "pamiêtaj by go okresowo opró¿niaæ. W przeciwnym wypadku Twoja skrzynka "
2355 "pocztowa mo¿e zostaæ przepe³niona."
2356
2357 msgid ""
2358 "The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
2359 "scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
2360 "it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
2361 "scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
2362 "you'll scan even the spam you read with the new filters."
2363 msgstr ""
2364 "Im wiêcej wiadomo¶ci jest skanowanych, tym wiêcej czasu to zabiera. "
2365 "Sugerowanym rozwi±zaniem jest skanowanie wy³±cznie nowych wiadomo¶ci. Je¶li "
2366 "zmienisz ustawienia filtrów, mo¿esz ustawiæ skanowanie wszystkich "
2367 "wiadomo¶ci, a nastêpnie przej¶æ do skrzynki odbiorczej. W ten sposób nowe "
2368 "ustawienia filtrów zostan± zastosowane do wiadomo¶ci, które nie zosta³y "
2369 "wcze¶niej odfiltrowane. Na koniec mo¿na na powrót ustawiæ skanowanie "
2370 "wy³±cznie nowych wiadomo¶ci."
2371
2372 #, c-format
2373 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
2374 msgstr "Spam jest wysy³any do <b>%s</b>"
2375
2376 msgid "[<i>not set yet</i>]"
2377 msgstr "[<i>jeszcze nie ustawione</i>]"
2378
2379 #, c-format
2380 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
2381 msgstr "Poszukiwanie spamu jest ograniczone do <b>%s</b>"
2382
2383 msgid "New Messages Only"
2384 msgstr "Tylko nowe wiadomo¶ci"
2385
2386 msgid "All Messages"
2387 msgstr "Wszystkie wiadomo¶ci"
2388
2389 msgid "ON"
2390 msgstr "W³±czone"
2391
2392 msgid "OFF"
2393 msgstr "Wy³±czone"
2394
2395 msgid " not found."
2396 msgstr " nie znaleziono."
2397
2398 msgid "Today's Fortune"
2399 msgstr "Dzisiejszy Fortune"
2400
2401 msgid "Fortunes:"
2402 msgstr "Fortunes:"
2403
2404 msgid "Show fortunes at top of mailbox"
2405 msgstr "Poka¿ fortunes w górnej czê¶ci skrzynki"
2406
2407 msgid "IMAP server information"
2408 msgstr "Informacja serwera IMAP"
2409
2410 msgid ""
2411 "Run some test IMAP commands, displaying both the command and the result. "
2412 "These tests use the Squirrelmail IMAP commands and your current Squirrelmail "
2413 "configuration. Custom command strings can be used."
2414 msgstr ""
2415 "Uruchom pewne polecenia IMAP, wy¶wietlaj±c zarówno polecenie jak i wynik. "
2416 "Testy te uzywaj± poleceñ IMAP programu Squirrelmail i twojej aktualnej "
2417 "konfiguracji. Mo¿na u¿ywaæ wpisów poleceñ u¿ytkownika."
2418
2419 msgid "Mailinglist"
2420 msgstr "Lista dyskusyjna"
2421
2422 #, c-format
2423 msgid ""
2424 "This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
2425 "receive an emailed response at the address below."
2426 msgstr ""
2427 "Na listê %s zostanie wys³ana wiadomo¶æ z pro¶b± o informacje pomocy. "
2428 "Odpowied¼ zostanie przes³ana na poni¿szy adres."
2429
2430 #, c-format
2431 msgid ""
2432 "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
2433 "this list. You will be subscribed with the address below."
2434 msgstr ""
2435 "Zostanie wys³ana wiadomo¶æ z ¿±daniem subskrypcji na listê %s. Zostaniesz "
2436 "zapisany na listê przez poni¿szy adres."
2437
2438 #, c-format
2439 msgid ""
2440 "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
2441 "this list. It will try to unsubscribe the adress below."
2442 msgstr ""
2443 "Zostanie wys³ana wiadomo¶æ z ¿±daniem anulowania subskrypcji listê na %s. Z "
2444 "listy zostanie wypisany poni¿szy adres."
2445
2446 msgid "Send Mail"
2447 msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ"
2448
2449 msgid "Post to List"
2450 msgstr "Napisz wiadomo¶æ na listê"
2451
2452 msgid "Reply to List"
2453 msgstr "Odpowiedz na listê"
2454
2455 msgid "List Archives"
2456 msgstr "Archiwa listy"
2457
2458 msgid "Contact Listowner"
2459 msgstr "Skontaktuj siê z w³a¶cicielem listy"
2460
2461 msgid "Mailing List"
2462 msgstr "Lista dyskusyjna"
2463
2464 msgid "POP3 connect:"
2465 msgstr "Po³±czenie POP3:"
2466
2467 msgid "No server specified"
2468 msgstr "Nie okre¶lono serwera"
2469
2470 msgid "Error "
2471 msgstr "B³±d "
2472
2473 msgid "POP3 noop:"
2474 msgstr "POP3 noop:"
2475
2476 msgid "No connection to server"
2477 msgstr "Brak po³±czenia z serwerem"
2478
2479 msgid "POP3 user:"
2480 msgstr "U¿ytkownik POP3:"
2481
2482 msgid "no login ID submitted"
2483 msgstr "Nie podano identyfikatora u¿ytkownika"
2484
2485 msgid "connection not established"
2486 msgstr "nie ustanowiono po³±czenia"
2487
2488 msgid "POP3 pass:"
2489 msgstr "Has³o POP3:"
2490
2491 msgid "No password submitted"
2492 msgstr "Nie podano has³a"
2493
2494 msgid "authentication failed "
2495 msgstr "autoryzacja nie powiod³a siê "
2496
2497 msgid "POP3 apop:"
2498 msgstr "POP3 apop:"
2499
2500 msgid "No login ID submitted"
2501 msgstr "Nie podano identyfikatora u¿ytkownika"
2502
2503 msgid "No server banner"
2504 msgstr "Brak bannera"
2505
2506 msgid "abort"
2507 msgstr "anuluj"
2508
2509 msgid "apop authentication failed"
2510 msgstr "autoryzacja apop nie powiod³a siê"
2511
2512 msgid "POP3 login:"
2513 msgstr "POP3 login:"
2514
2515 msgid "POP3 top:"
2516 msgstr "POP3 top:"
2517
2518 msgid "POP3 pop_list:"
2519 msgstr "POP3 pop_list"
2520
2521 msgid "Premature end of list"
2522 msgstr "Przedwczesny koniec listy"
2523
2524 msgid "POP3 get:"
2525 msgstr "POP3 get:"
2526
2527 msgid "POP3 last:"
2528 msgstr "POP3 last:"
2529
2530 msgid "POP3 reset:"
2531 msgstr "POP3 reset:"
2532
2533 msgid "POP3 send_cmd:"
2534 msgstr "POP3 send_cmd:"
2535
2536 msgid "Empty command string"
2537 msgstr "Pusta komenda"
2538
2539 msgid "POP3 quit:"
2540 msgstr "POP3 quit:"
2541
2542 msgid "connection does not exist"
2543 msgstr "po³±czenie nie istnieje"
2544
2545 msgid "POP3 uidl:"
2546 msgstr "POP3 uidl:"
2547
2548 msgid "POP3 delete:"
2549 msgstr "POP3 delete:"
2550
2551 msgid "No msg number submitted"
2552 msgstr "Nie podano liczby wiadomo¶ci"
2553
2554 msgid "Command failed "
2555 msgstr "Wykonanie polecenia nie powiod³o siê "
2556
2557 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
2558 msgstr "Pobieranie poczty ze zdalnego serwera POP"
2559
2560 msgid "Select Server:"
2561 msgstr "Wybierz serwer:"
2562
2563 msgid "Password for"
2564 msgstr "Has³o dla"
2565
2566 msgid "Fetch Mail"
2567 msgstr "Pobierz pocztê"
2568
2569 msgid "Fetching from "
2570 msgstr "Pobieranie z "
2571
2572 msgid "Oops, "
2573 msgstr "Ups, "
2574
2575 msgid "Opening IMAP server"
2576 msgstr "Otwieranie po³±czenia z serwerem IMAP"
2577
2578 msgid "Opening POP server"
2579 msgstr "Otwieranie po³±czenia z serwerem POP"
2580
2581 msgid "Login Failed:"
2582 msgstr "Logowanie nie powiod³o siê:"
2583
2584 msgid "Login OK: No new messages"
2585 msgstr "Zalogowano siê - brak nowych wiadomo¶ci"
2586
2587 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
2588 msgstr "Zalogowano siê - skrzynka odbiorcza jest pusta"
2589
2590 msgid "Login OK: Inbox contains ["
2591 msgstr "Zalogowano siê - skrzynka odbiorcza zawiera ["
2592
2593 msgid "] messages"
2594 msgstr "] wiadomo¶ci"
2595
2596 msgid "Fetching UIDL..."
2597 msgstr "Pobieranie UIDL..."
2598
2599 msgid "Server does not support UIDL."
2600 msgstr "Serwer nie obs³uguje UIDL."
2601
2602 msgid "Leaving Mail on Server..."
2603 msgstr "Pozostawianie poczty na serwerze..."
2604
2605 msgid "Deleting messages from server..."
2606 msgstr "Kasowanie wiadomo¶ci z serwera..."
2607
2608 msgid "Fetching message "
2609 msgstr "Pobieranie wiadomo¶ci "
2610
2611 msgid "Server error...Disconnect"
2612 msgstr "B³±d serwera... roz³±czanie"
2613
2614 msgid "Reconnect from dead connection"
2615 msgstr "Wznowienie przerwanego po³±czenia"
2616
2617 msgid "Saving UIDL"
2618 msgstr "Zapisywanie UIDL"
2619
2620 msgid "Refetching message "
2621 msgstr "Ponowne pobieranie wiadomo¶ci "
2622
2623 msgid "Error Appending Message!"
2624 msgstr "B³±d podczas dodawania wiadomo¶ci!"
2625
2626 msgid "Closing POP"
2627 msgstr "Zamykanie POP"
2628
2629 msgid "Logging out from IMAP"
2630 msgstr "Zamykanie IMAP"
2631
2632 msgid "Message appended to mailbox"
2633 msgstr "Wiadomo¶ci dodane do skrzynki pocztowej"
2634
2635 msgid "Message "
2636 msgstr "Wiadomo¶æ "
2637
2638 msgid " deleted from Remote Server!"
2639 msgstr " skasowana z serwera!"
2640
2641 msgid "Delete failed:"
2642 msgstr "Usuwanie nie powiod³o siê:"
2643
2644 msgid "Remote POP server settings"
2645 msgstr "Ustawienia zdalnego serwera POP"
2646
2647 msgid ""
2648 "You should be aware that the encryption used to store your password is not "
2649 "perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
2650 "encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
2651 "server can be undone by a hacker reading the source to this file."
2652 msgstr ""
2653 "Powiniene¶ mieæ ¶wiadomo¶æ, ¿e kodowanie u¿yte do przechowania Twojego has³a "
2654 "nie jest w pe³ni bezpieczne. Ka¿dy chacker, po zapoznaniu siê z kodem "
2655 "¼ród³owym tego programu bêdzie w stanie odszyfrowaæ has³o. Jednak je¶li "
2656 "czêsto korzystasz z POPa, zapewne wiesz, ¿e podczas po³±czenia has³o "
2657 "przesy³ane jest bez ¿adnego zakodowania."
2658
2659 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
2660 msgstr ""
2661 "Je¶li nie podasz has³a, bêdziesz musia³ je wpisywaæ przy ka¿dym pobieraniu "
2662 "poczty."
2663
2664 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
2665 msgstr "Kodowanie hase³ (tylko informacyjnie)"
2666
2667 msgid "Add Server"
2668 msgstr "Dodaj serwer"
2669
2670 msgid "Server:"
2671 msgstr "Serwer:"
2672
2673 msgid "Port:"
2674 msgstr "Port:"
2675
2676 msgid "Alias:"
2677 msgstr "Alias:"
2678
2679 msgid "Username:"
2680 msgstr "Nazwa u¿ytkownika:"
2681
2682 msgid "Store in Folder:"
2683 msgstr "Przechowuj w folderze:"
2684
2685 msgid "Leave Mail on Server"
2686 msgstr "Pozostaw pocztê na serwerze"
2687
2688 msgid "Check mail during login"
2689 msgstr "Sprawdzaj pocztê przy logowaniu"
2690
2691 msgid "Check mail during folder refresh"
2692 msgstr "Sprawdzaj pocztê przy od¶wie¿aniu listy folderów"
2693
2694 msgid "Modify Server"
2695 msgstr "Dostosuj ustawienia serwera"
2696
2697 msgid "Server Name:"
2698 msgstr "Nazwa serwera:"
2699
2700 msgid "Modify"
2701 msgstr "Zmieñ"
2702
2703 msgid "No-one server in use. Try to add."
2704 msgstr "Nie ma ¿adnych serwerów. Spróbuj dodaæ nowy."
2705
2706 msgid "Fetching Servers"
2707 msgstr "Pobieranie poczty z serwerów"
2708
2709 msgid "Confirm Deletion of a Server"
2710 msgstr "Potwierdzenie usuniêcie serwera"
2711
2712 msgid "Selected Server:"
2713 msgstr "Wybrany serwer:"
2714
2715 msgid "Confirm delete of selected server?"
2716 msgstr "Czy rzeczywi¶cie chcesz usun±æ zaznaczony serwer?"
2717
2718 msgid "Confirm Delete"
2719 msgstr "Potwierd¼ usuniêcie"
2720
2721 msgid "Undefined Function"
2722 msgstr "Niezdefiniowana funkcja"
2723
2724 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
2725 msgstr "Hej! Czego szukasz?"
2726
2727 msgid "Fetch"
2728 msgstr "Pobierz"
2729
2730 msgid "Warning, "
2731 msgstr "Uwaga, "
2732
2733 msgid "Mail Fetch Result:"
2734 msgstr "Wyniki pobierania poczty:"
2735
2736 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
2737 msgstr "Pobieranie poczty przez protokó³ POP3"
2738
2739 msgid ""
2740 "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
2741 "account on this server."
2742 msgstr ""
2743 "Ustawienia dla pobierania poczty z konta POP3 do Twojej skrzynki na tym "
2744 "serwerze."
2745
2746 msgid "Message Details"
2747 msgstr "W³a¶ciwo¶ci wiadomo¶ci"
2748
2749 msgid "Close Window"
2750 msgstr "Zamknij okno"
2751
2752 msgid "Save Message"
2753 msgstr "Zapisz wiadomo¶æ"
2754
2755 msgid "View Message details"
2756 msgstr "Podgl±d szczegó³ów wiadomo¶ci"
2757
2758 msgid "New Mail Notification"
2759 msgstr "Powiadomienie o nowej poczcie"
2760
2761 msgid ""
2762 "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
2763 "unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
2764 "to play in the provided file box."
2765 msgstr ""
2766 "Wybierz <b>Za³±cz odtwarzanie d¼wiêku</b> by w³±czyæ powiadamianie d¼wiêkowe "
2767 "o nieprzeczytanej poczcie w Twoich folderach. Po w³±czeniu mo¿esz okre¶liæ "
2768 "plik d¼wiêkowy, który ma byæ odtwarzany."
2769
2770 msgid ""
2771 "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
2772 "folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
2773 msgstr ""
2774 "Opcja <b>Sprawd¼ wszystkie foldery</b> spowoduje, ¿e pod kontem nowej poczty "
2775 "bêd± sprawdzane wszystkie foldery, nie tylko INBOX"
2776
2777 msgid ""
2778 "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
2779 "window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
2780 msgstr ""
2781 "Wybranie <b>Poka¿ okno</b> spowoduje wy¶wietlenie okienka z informacj± o "
2782 "nowej poczcie (wymaga JavaScriptu)."
2783
2784 msgid ""
2785 "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
2786 "Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
2787 "been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
2788 "by sounds or popups for unseen mail."
2789 msgstr ""
2790 "Zaznacz <b>Sprawd¼ ostatnie</b> by sprawdzanie nowej poczty ograniczyæ "
2791 "dowiadomo¶cii, które dopiero co pojawi³y siê i nie zosta³y jeszcze obejrzane."
2792
2793 msgid ""
2794 "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
2795 "browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
2796 "only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
2797 "always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
2798 "enabled."
2799 msgstr ""
2800 "Zaznaczenie opcji <b>Zmieñ tytu³</b> zmieni zawarto¶c paska tytu³u w w "
2801 "niektórych przegl±darkach aby poinformowaæ siê o nadej¶ciu nowej poczty "
2802 "(wymaga JavaScript i dzia³a tylko w IE, ale pozosta³e przegl±darki nie "
2803 "zg³osz± b³êdów). Opcja ta zawsze poinformuje o nowej poczcie, nawet je¶li "
2804 "w³±czona jest opcja <b>Sprawd¼ ostatnie</b>."
2805
2806 msgid ""
2807 "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
2808 "mail arrives.  If no file is specified, \"(none)\", no sound will be used."
2809 msgstr ""
2810 "Wybierz z listy <b>plików na serwerze</b> plik d¼wiêkowy, który "
2811 "bêdzie odtwarzany wraz z nadej¶ciem nowej poczty. Je¶li nie "
2812 "wybrano ¿adnego pliku, ¿aden d¼wiêk nie bêdzie generowany."
2813
2814 msgid "Enable Media Playing"
2815 msgstr "W³±cz odtwarzanie d¼wiêku"
2816
2817 msgid "Check all boxes, not just INBOX"
2818 msgstr "Sprawd¼ wszystkie foldery, a nie INBOX"
2819
2820 msgid "Count only messages that are RECENT"
2821 msgstr "Sprawd¼ tylko ostatnie wiadomo¶ci"
2822
2823 msgid "Change title on supported browsers."
2824 msgstr "Zmieñ tytu³ w przegl±darce"
2825
2826 msgid "requires JavaScript to work"
2827 msgstr "Wymaga JavaScriptu"
2828
2829 msgid "Show popup window on new mail"
2830 msgstr "Poka¿ okno informuj±ce o nie przeczytanej poczcie"
2831
2832 msgid "Select server file:"
2833 msgstr "Wybierz plik na serwerze:"
2834
2835 msgid "(none)"
2836 msgstr "(¿aden)"
2837
2838 msgid "Try"
2839 msgstr "Spróbuj"
2840
2841 msgid "Current File:"
2842 msgstr "Aktualny plik:"
2843
2844 msgid "New Mail"
2845 msgstr "Nowa poczta"
2846
2847 msgid "SquirrelMail Notice:"
2848 msgstr "Informacja programu SquirrelMail:"
2849
2850 msgid "You have new mail!"
2851 msgstr "Masz now± pocztê!"
2852
2853 msgid "NewMail Options"
2854 msgstr "Konfiguracja nowej poczty"
2855
2856 msgid ""
2857 "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
2858 "when new mail arrives."
2859 msgstr ""
2860 "Konfiguracja ustawieñ dla d¼wiêków i okienek powiadamiaj±cych o nowej "
2861 "poczcie."
2862
2863 msgid "New Mail Notification options saved"
2864 msgstr "Ustawienia powiadamiania o nowej poczcie zosta³y zapisane"
2865
2866 #, c-format
2867 msgid "%s New Messages"
2868 msgstr "%s nowych wiadomo¶ci"
2869
2870 #, c-format
2871 msgid "%s New Message"
2872 msgstr "%s nowa wiadomo¶æ"
2873
2874 msgid "Test Sound"
2875 msgstr "Test d¼wiêku"
2876
2877 msgid "No sound specified"
2878 msgstr "Nie okre¶lono d¼wiêku"
2879
2880 msgid "Loading the sound..."
2881 msgstr "£adowanie d¼wiêku..."
2882
2883 msgid "Sent Subfolders Options"
2884 msgstr "Opcje podfolderów folderu 'wys³ane'"
2885
2886 msgid "Use Sent Subfolders"
2887 msgstr "U¿ywaj podfolderów folderu 'wys³ane':"
2888
2889 msgid "Monthly"
2890 msgstr "Miesiêcznie"
2891
2892 msgid "Quarterly"
2893 msgstr "Kwartalnie"
2894
2895 msgid "Yearly"
2896 msgstr "Rocznie"
2897
2898 msgid "Base Sent Folder"
2899 msgstr "Podstawowy folder 'wys³ane'"
2900
2901 msgid "Report as Spam"
2902 msgstr "Raport o spamie"
2903
2904 msgid "SpamCop - Spam Reporting"
2905 msgstr "SpamCop - Raport o spamie"
2906
2907 msgid ""
2908 "Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam "
2909 "email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite "
2910 "fast, really smart, and easy to use."
2911 msgstr ""
2912 "Pomó¿ w walce ze spamem. SpamCorp czyta listy spamerów i znajduje "
2913 "ich w³a¶ciwe adresy, aby wys³aæ do nich pouczenie. Ca³kiem szybko, "
2914 "rzeczywi¶cie inteligentnie, prosto."
2915
2916 msgid "SpellChecker Options"
2917 msgstr "Opcje sprawdzania pisowni"
2918
2919 msgid ""
2920 "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
2921 "choose which languages should be available to you when spell-checking."
2922 msgstr ""
2923 "Mo¿esz tu ustawiæ, w jaki sposób przechowywany jest Twój osobisty s³ownik, "
2924 "mo¿esz go tu te¿ zmieniæ lub wybraæ jêzyki, które powinny byæ brane pod "
2925 "uwagê podczas sprawdzania pisowni"
2926
2927 msgid "Check Spelling"
2928 msgstr "Sprawd¼ pisowniê"
2929
2930 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
2931 msgstr "Wróæ do strony z opcjami sprawdzania pisowni"
2932
2933 msgid "ATTENTION:"
2934 msgstr "UWAGA:"
2935
2936 msgid ""
2937 "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
2938 "likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
2939 "to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
2940 "can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
2941 "password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
2942 "got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
2943 "anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
2944 "it, the encrypted data is no longer accessible."
2945 msgstr ""
2946 "SquirrelSpell nie by³ w stanie odszyfrowaæ Twojego s³ownika. "
2947 "Najprawdopodobniej jest tak poniewa¿ zmieni³e¶ has³o do skrzynki pocztowej. "
2948 "By kontynuowaæ musisz podaæ stare has³o, by SquirrelSpell móg³ odkodowaæ "
2949 "s³ownik.<br> S³ownik zostanie ponownie zaszyfrowany przy u¿yciu nowego has³a."
2950 "<br> Je¶li nie kodowa³e¶ s³ownika, z jakich¶ powodów zosta³ on uszkodzony i "
2951 "nie nadaje siê do dalszego u¿ytku. Równie¿ je¶li nie pamiêtasz starego "
2952 "has³a, zakodowane dane nie bêd± ju¿ dostêpne."
2953
2954 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
2955 msgstr "Skasuj mój s³ownik i utwórz nowy"
2956
2957 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
2958 msgstr "Zdekoduj s³ownik przy u¿yciu mojego starego has³a:"
2959
2960 msgid "Proceed"
2961 msgstr "Kontynuuj"
2962
2963 msgid "You must make a choice"
2964 msgstr "Musisz wybraæ opcjê"
2965
2966 msgid "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
2967 msgstr ""
2968 "Mo¿esz albo skasowaæ s³ownik, albo podaæ stare has³o. Nie mo¿na wykonaæ "
2969 "obydwu rzeczy na raz."
2970
2971 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
2972 msgstr "Twój s³ownik zostanie skasowany! Kontynuowaæ?"
2973
2974 msgid "Error Decrypting Dictionary"
2975 msgstr "B³±d podczas odszyfrowywania s³ownika"
2976
2977 msgid "Cute."
2978 msgstr ""
2979
2980 #, c-format
2981 msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
2982 msgstr "Próbowano uruchomiæ '%s, ale otrzymano odpowied¼:"
2983
2984 msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
2985 msgstr "SquirrelSpell jest nieskonfigurowany."
2986
2987 msgid "SquirrelSpell Results"
2988 msgstr "SquirrelSpell - wyniki"
2989
2990 msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
2991 msgstr "Zakoñczono sprawdzanie pisowni. Czy zapisaæ zmiany?"
2992
2993 msgid "No changes were made."
2994 msgstr "Nie dokonano ¿adnych zmian."
2995
2996 msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
2997 msgstr "Trwa zapissywanie s³ownika... Proszê czekaæ."
2998
2999 #, c-format
3000 msgid "Found %s errors"
3001 msgstr "Znaleziono %s b³êdów"
3002
3003 msgid "Line with an error:"
3004 msgstr "Linia z b³êdem:"
3005
3006 msgid "Error:"
3007 msgstr "B³±d:"
3008
3009 msgid "Suggestions:"
3010 msgstr "Podpowiedzi:"
3011
3012 msgid "Suggestions"
3013 msgstr "Podpowiedzi"
3014
3015 msgid "Change to:"
3016 msgstr "Zamieñ na:"
3017
3018 msgid "Occurs times:"
3019 msgstr "Liczba wyst±pieñ:"
3020
3021 msgid "Change this word"
3022 msgstr "Zamieñ to s³owo"
3023
3024 msgid "Change"
3025 msgstr "Zamieñ"
3026
3027 msgid "Change ALL occurances of this word"
3028 msgstr "Zamieñ wszystkie wyst±pienia tego s³owa"
3029
3030 msgid "Change All"
3031 msgstr "Zamieñ wszystkie"
3032
3033 msgid "Ignore this word"
3034 msgstr "Ignoruj to s³owo"
3035
3036 msgid "Ignore"
3037 msgstr "Ignoruj"
3038
3039 msgid "Ignore ALL occurances this word"
3040 msgstr "Ignoruj wszystkie wyst±pienia tego s³owa"
3041
3042 msgid "Ignore All"
3043 msgstr "Ignoruj wszystkie"
3044
3045 msgid "Add this word to your personal dictionary"
3046 msgstr "Dodaj s³owo do osobistego s³ownika"
3047
3048 msgid "Add to Dic"
3049 msgstr "Dodaj do s³ownika"
3050
3051 msgid "Close and Commit"
3052 msgstr "Zamknij i zapisz"
3053
3054 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
3055 msgstr "Nie dokoñczono sprawdzania tekstu. Czy na pewno zamkn±æ i zapisaæ zmiany?"
3056
3057 msgid "Close and Cancel"
3058 msgstr "Zamknij i anuluj wprowadzone zmiany"
3059
3060 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
3061 msgstr ""
3062 "Nie dokoñczono sprawdzania tekstu. Czy na pewno zamkn±æ rezygnuj±c z "
3063 "dokonanych zmian?"
3064
3065 msgid "No errors found"
3066 msgstr "Nie znaleziono b³êdów"
3067
3068 msgid "Your personal dictionary was erased."
3069 msgstr "Twój s³ownik zosta³ wyczyszczony."
3070
3071 msgid "Dictionary Erased"
3072 msgstr "S³ownik wyczyszczony"
3073
3074 msgid ""
3075 "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
3076 "\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
3077 msgstr ""
3078 "Twój s³ownik zosta³ wyczyszczony. Zamknij to okno i kliknij ponownie przycisk "
3079 "\"Sprawd¼ pisowniê\" ¿eby rozpocz±æ sprawdzanie."
3080
3081 msgid "Close this Window"
3082 msgstr "Zamknij bie¿±ce okno"
3083
3084 msgid ""
3085 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
3086 "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
3087 msgstr ""
3088 "Twój s³ownik zosta³ pomyslnie przekodowany. Mo¿esz teraz wróciæ do "
3089 "opcji sprawdzania pisowni."
3090
3091 msgid "Successful Re-encryption"
3092 msgstr "Przekodowanie powiod³o siê"
3093
3094 msgid ""
3095 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
3096 "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
3097 "over."
3098 msgstr ""
3099 "Twój s³ownik zosta³ pomyslnie przekodowany. Zamknij to okno i kliknij "
3100 "ponownie przycisk \"Sprawd¼ pisowniê\" ¿eby rozpocz±æ sprawdzanie."
3101
3102 msgid "Dictionary re-encrypted"
3103 msgstr "S³ownik przekodowany"
3104
3105 msgid ""
3106 "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
3107 "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
3108 msgstr ""
3109 "Twój s³ownik jest <strong>zakodowany</strong> i jest aktualnie przechowywany "
3110 "w formie <strong>zaszyfrowanej</strong>."
3111
3112 msgid ""
3113 "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
3114 "stored as <strong>clear text</strong>."
3115 msgstr ""
3116 "Twój s³ownik zosta³ <strong>odkodowany</strong> i jest aktualnie "
3117 "przechowywany w postaci <strong>czystego tekstu</strong>."
3118
3119 msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
3120 msgstr "Ustawienia kodowania s³ownika"
3121
3122 msgid "Personal Dictionary"
3123 msgstr "S³ownik u¿ytkownika"
3124
3125 msgid "No words in your personal dictionary."
3126 msgstr "Twój s³ownik jest pusty."
3127
3128 msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
3129 msgstr "Sprawd¼ wszystkie s³owa, które chcesz usun±æ ze swojego s³ownika."
3130
3131 #, c-format
3132 msgid "%s dictionary"
3133 msgstr "s³ownik %s"
3134
3135 msgid "Delete checked words"
3136 msgstr "Usuñ zaznaczone s³owa"
3137
3138 msgid "Edit your Personal Dictionary"
3139 msgstr "Edytuj swój s³ownik"
3140
3141 msgid "Please make your selection first."
3142 msgstr "Powiniene¶ najpierw dokonaæ wyboru"
3143
3144 msgid ""
3145 "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
3146 "format. Proceed?"
3147 msgstr "Twój s³ownik zostanie zakodowany. Czy kontynuowaæ?"
3148
3149 msgid ""
3150 "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
3151 "format. Proceed?"
3152 msgstr ""
3153 "Twój s³ownik zostanie rozkodowany i zachowany w postaci czystego tekstu. "
3154 "Czy kontynuowaæ?"
3155
3156 msgid ""
3157 "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
3158 "helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and "
3159 "your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the "
3160 "password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see "
3161 "what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</"
3162 "strong> If you forget your password, your personal dictionary will become "
3163 "unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your "
3164 "mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your "
3165 "old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
3166 msgstr ""
3167 "<p>Twój s³ownik aktualnie <strong>jest zakodowany</strong>. Dziêki temu "
3168 "zapewniona jest lepsza ochrona Twojej prywatno¶ci na wypadek gdyby kto¶ "
3169 "w³ama³ siê do systemu pocztowego i wykrad³ s³ownik. Aktualnie s³ownik jest "
3170 "zakodowany przy u¿yciu has³a, którego u¿ywasz by uzyskaæ dostêp do swojej "
3171 "skrzynki pocztowej.</p> <P><strong>UWAGA:</strong> w przypadku gdyby¶ "
3172 "zapomnia³ has³o, s³ownik stanie siê niedostêpny, gdy¿ nie bêdzie mo¿liwo¶ci "
3173 "jego odkodowania. Je¶li zmienisz has³o dla skrzynki pocztowej, oprogramowanie "
3174 "pocztowe zauwa¿y ten fakt i poprosi Ciê o wprowadzenie starego has³a, po "
3175 "czym przekoduje s³ownik przy u¿yciu nowego klucza.</p>"
3176
3177 msgid "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
3178 msgstr "Odkoduj s³ownik i zachowaj go w postaci niezaszyfrowanego tekstu."
3179
3180 msgid "Change crypto settings"
3181 msgstr "Zmieñ ustawienia kodowania"
3182
3183 msgid ""
3184 "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You "
3185 "may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case "
3186 "the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets "
3187 "stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to "
3188 "decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</"
3189 "p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal "
3190 "dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your "
3191 "mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator "
3192 "changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and "
3193 "will have to be created anew. However, if you or your system administrator "
3194 "change your mailbox password but you still have the old password at hand, "
3195 "you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the "
3196 "new value.</p>"
3197 msgstr ""
3198 "<p>Twój s³ownik aktualnie <strong>nie jest zakodowany</strong>. Mo¿esz "
3199 "go zakodowaæ dla ochrony prywatno¶ci na wypadek w³amania do systemu "
3200 "pocztowego i kradzie¿y s³ownika. Zakodowany plik s³ownika jest nieczytelny "
3201 "i trudno go rozkodowaæ bez znajomo¶ci w³a¶ciwego klucza (którym jest "
3202 "has³o u¿ytkownika).<br> "
3203 "<strong>UWAGA:</strong> Je¶li zdecydujesz siê zakodowaæ s³ownik, "
3204 "pamiêtaj, ¿e jest on &quotkodowany&quot Twoim has³em do skrzynki. "
3205 "Jesli zapomnisz swoje has³o i administrator zmieni je na nowe, to Twój "
3206 "osobisty s³ownik bêdzie bezu¿yteczny i bêdziesz musia³ utworzyc nowy. "
3207 "Jednak jesli administrator zmieni has³o Twojej skrzynki, to nadal bêdziesz "
3208 "mia³ dostep do s³ownika - program poprosi o podanie starego klucza i "
3209 "przekoduje s³ownik.</p> "
3210
3211 msgid "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
3212 msgstr "Zakoduj s³ownik i zachowaj go w postaci zaszyfrowanej."
3213
3214 #, c-format
3215 msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
3216 msgstr "Kasowanie nastêpuj±cych wpisów ze s³ownika <strong>%s</strong>:"
3217
3218 msgid "All done!"
3219 msgstr "Wszystko zosta³o zrobione!"
3220
3221 msgid "Personal Dictionary Updated"
3222 msgstr "S³ownik zosta³ uaktualniony"
3223
3224 msgid "No changes requested."
3225 msgstr "Nie ¿±dano ¿adnych zmian."
3226
3227 msgid "Please wait, communicating with the server..."
3228 msgstr "Proszê czekaæ, trwa komunikacja z serwerem..."
3229
3230 msgid ""
3231 "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
3232 "message:"
3233 msgstr ""
3234 "Proszê wybraæ s³ownik, który zostanie u¿yty do sprawdzenia poprawno¶ci tej "
3235 "wiadomo¶ci:"
3236
3237 msgid "SquirrelSpell Initiating"
3238 msgstr "Inicjalizacja SquirrelSpell"
3239
3240 #, c-format
3241 msgid ""
3242 "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
3243 "default dictionary."
3244 msgstr ""
3245 "Ustawienia uaktualnione do: <strong>%s</strong> z <strong>%s</strong> jako "
3246 "s³ownikiem domy¶lnym"
3247
3248 #, c-format
3249 msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
3250 msgstr "U¿ywany s³ownik <strong>%s</strong> (domy¶lny systemowy)"
3251
3252 msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
3253 msgstr "Uaktualniono ustawienia s³owników miêdzynarodowych"
3254
3255 msgid ""
3256 "Please check any available international dictionaries which you would like "
3257 "to use when spellchecking:"
3258 msgstr ""
3259 "Proszê zaznaczyæ te z dostêpnych s³owników, które chcesz u¿ywaæ do "
3260 "sprawdzania poprawno¶ci:"
3261
3262 msgid "Make this dictionary my default selection:"
3263 msgstr "Zaznacz ten s³ownik jako domy¶lny:"
3264
3265 msgid "Make these changes"
3266 msgstr "Dokonaj zmian"
3267
3268 msgid "Add International Dictionaries"
3269 msgstr "Dodaj s³owniki miêdzynarodowe"
3270
3271 msgid "Please choose which options you wish to set up:"
3272 msgstr "Proszê wybraæ operacjê do dostosowania:"
3273
3274 msgid "Edit your personal dictionary"
3275 msgstr "Edytuj swój osobisty s³ownik"
3276
3277 msgid "Set up international dictionaries"
3278 msgstr "Dostosuj s³owniki miêdzynarodowe"
3279
3280 msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
3281 msgstr "Zakoduj lub odkoduj ksi±¿kê adresow±"
3282
3283 msgid "not available"
3284 msgstr "niedostêpne"
3285
3286 msgid "SquirrelSpell Options Menu"
3287 msgstr "Ustawienia menu SquirrelSpell"
3288
3289 msgid "Translator"
3290 msgstr "T³umacz"
3291
3292 msgid "Saved Translation Options"
3293 msgstr "Zapisane opcje t³umaczenia"
3294
3295 msgid "Your server options are as follows:"
3296 msgstr "Ustawienia twojego serwera s± nastepujace:"
3297
3298 msgid "Maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
3299 msgstr "Przet³umaczono 1000 znaków (maksimum), wspierane przez Systran"
3300
3301 #, c-format
3302 msgid "Number of supported language pairs: %s"
3303 msgstr "Liczba wspieranych par jêzyków: %s"
3304
3305 msgid "No known limits, powered by Systran"
3306 msgstr "Ograniczenia nie s± znane, wspierane przeze Systran"
3307
3308 msgid "No known limits, powered by Translation Experts's InterTran"
3309 msgstr "Ograniczenia nie s± znane, wspierane przez Translation Experts's InterTran"
3310
3311 #, c-format
3312 msgid "Number of supported languages: %s"
3313 msgstr "Liczba wspieranych jêzyków: %s"
3314
3315 msgid "No known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
3316 msgstr "Ograniczenia nie s± znane, wspierane przez GPLTrans (wolnodostêpny, open source)"
3317
3318 msgid "Hellenic translations, no known limits, powered by Systran"
3319 msgstr "T³umaczenia helleñskie, ograniczenia nie s± znane, wspierane przeze Systran"
3320
3321 msgid "Russian translations, maximum of 500 characters translated"
3322 msgstr "T³umaczenia rosyjskie, przet³umaczono maksimum 500 znaków, wspierane przez Systran"
3323
3324 msgid ""
3325 "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
3326 "be located."
3327 msgstr ""
3328 "Mo¿esz zdecydowaæ tak¿e, czy chcesz by okno t³umacza by³o wy¶wietlane, "
3329 "oraz gdzie bêdzie umieszczone."
3330
3331 msgid "Select your translator:"
3332 msgstr "Wybierz t³umacza:"
3333
3334 msgid "When reading:"
3335 msgstr "W czasie czytania:"
3336
3337 msgid "Show translation box"
3338 msgstr "Poka¿ okno t³umaczenia"
3339
3340 msgid "to the left"
3341 msgstr "na lewo"
3342
3343 msgid "in the center"
3344 msgstr "po ¶rodku"
3345
3346 msgid "to the right"
3347 msgstr "na prawo"
3348
3349 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
3350 msgstr "T³umacz wewn±trz ramek SquirrelMaila"
3351
3352 msgid "When composing:"
3353 msgstr "W czasie tworzenia nowej wiadomo¶ci:"
3354
3355 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
3356 msgstr "Jeszcze niekompletne, aktualnie nic nie robi"
3357
3358 msgid "Translation Options"
3359 msgstr "Opcje t³umaczenia"
3360
3361 msgid ""
3362 "Which translator should be used when you get messages in a different "
3363 "language?"
3364 msgstr "Który z t³umaczy powinien byæ u¿yty gdy otrzymasz list w innym jêzyku?"
3365
3366 #, c-format
3367 msgid "%s to %s"
3368 msgstr "%s na %s"
3369
3370 msgid "English"
3371 msgstr "Angielski"
3372
3373 msgid "Chinese"
3374 msgstr "Chiñski"
3375
3376 msgid "French"
3377 msgstr "Francuski"
3378
3379 msgid "German"
3380 msgstr "Niemiecki"
3381
3382 msgid "Italian"
3383 msgstr "W³oski"
3384
3385 msgid "Japanese"
3386 msgstr "Japoñski"
3387
3388 msgid "Korean"
3389 msgstr "Koreañski"
3390
3391 msgid "Portuguese"
3392 msgstr "Portugalski"
3393
3394 msgid "Spanish"
3395 msgstr "Hiszpañski"
3396
3397 msgid "Russian"
3398 msgstr "Rosyjski"
3399
3400 msgid "Translate"
3401 msgstr "Przet³umacz"
3402
3403 msgid "Brazilian Portuguese"
3404 msgstr "Portugalski (Brazylia)"
3405
3406 msgid "Bulgarian"
3407 msgstr "Bu³garski"
3408
3409 msgid "Croatian"
3410 msgstr "Chorwacki"
3411
3412 msgid "Czech"
3413 msgstr "Czeski"
3414
3415 msgid "Danish"
3416 msgstr "Duñski"
3417
3418 msgid "Dutch"
3419 msgstr "Holenderski"
3420
3421 msgid "European Spanish"
3422 msgstr "Hiszpañski (Europa)"
3423
3424 msgid "Finnish"
3425 msgstr "Fiñski"
3426
3427 msgid "Greek"
3428 msgstr "Grecki"
3429
3430 msgid "Hungarian"
3431 msgstr "Wêgierski"
3432
3433 msgid "Icelandic"
3434 msgstr "Islandzki"
3435
3436 msgid "Latin American Spanish"
3437 msgstr "Hiszpañski (Ameryka £aciñska)"
3438
3439 msgid "Norwegian"
3440 msgstr "Norweski"
3441
3442 msgid "Polish"
3443 msgstr "Polski"
3444
3445 msgid "Romanian"
3446 msgstr "Rumuñski"
3447
3448 msgid "Serbian"
3449 msgstr "Serbski"
3450
3451 msgid "Slovenian"
3452 msgstr "S³owacki"
3453
3454 msgid "Swedish"
3455 msgstr "Szwedzki"
3456
3457 msgid "Turkish"
3458 msgstr "Turecki"
3459
3460 msgid "Welsh"
3461 msgstr "Walijski"
3462
3463 msgid "Indonesian"
3464 msgstr "Indonezyjski"
3465
3466 msgid "Latin"
3467 msgstr "£acina"
3468
3469 msgid "to English"
3470 msgstr "na angielski"
3471
3472 msgid "from English"
3473 msgstr "z angielskiego"
3474
3475 msgid "Interface language"
3476 msgstr "Jêzyk interfejsu"
3477
3478 msgid "Translation direction"
3479 msgstr "Kierunek t³umaczenia"
3480
3481 msgid "Delivery error report"
3482 msgstr "Raport o b³êdach podczas dostarczania poczty"
3483
3484 msgid "Undelivered Message Headers"
3485 msgstr "Nag³ówki niedostarczonych wiadomo¶ci"
3486