6e03a3d264d65d0979b8a314ac4b1fe102939478
[squirrelmail.git] / locale / ja_JP / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
1 # Squirrelmail Japanese Translation.
2 # Copyright (c) 1999-2002 The Squirrelmail Development Team
3 # HIGASHIYAMA Masato <masato@yamaai-tech.com>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: $Id$\n"
8 "POT-Creation-Date: 2002-05-30 16:53+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-08-19 02:21+0900\n"
10 "Last-Translator: Masato HIGASHIYAMA <masato@yamaai-tech.com>\n"
11 "Language-Team: Japanese  <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=euc-jp\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: squirrelmail/src/addrbook_popup.php:22
17 msgid "Address Book"
18 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
19
20 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:100
21 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:90
22 #: squirrelmail/src/addressbook.php:305 squirrelmail/src/vcard.php:89
23 msgid "Name"
24 msgstr "̾Á°"
25
26 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:101
27 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:91
28 #: squirrelmail/src/addressbook.php:306
29 msgid "E-mail"
30 msgstr ""
31
32 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:102
33 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:92
34 #: squirrelmail/src/addressbook.php:307
35 msgid "Info"
36 msgstr "¾ðÊó"
37
38 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:105
39 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:95
40 msgid "Source"
41 msgstr "¥½¡¼¥¹"
42
43 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:165
44 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:261
45 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:253
46 msgid "No persons matching your search was found"
47 msgstr "°ìÃפ·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿"
48
49 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:180
50 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:162
51 msgid "Search for"
52 msgstr "¸¡º÷ for"
53
54 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:187
55 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:172
56 msgid "in"
57 msgstr "Ãæ"
58
59 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:188
60 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:175
61 msgid "All address books"
62 msgstr "Á´¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
63
64 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:202
65 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:190
66 #: squirrelmail/src/search.php:194 squirrelmail/src/search.php:198
67 #: squirrelmail/src/search.php:218 squirrelmail/src/search.php:366
68 #: squirrelmail/src/search.php:396 squirrelmail/src/search.php:417
69 #: squirrelmail/src/search.php:426 squirrelmail/functions/page_header.php:224
70 msgid "Search"
71 msgstr "¸¡º÷"
72
73 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:203
74 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:191
75 msgid "List all"
76 msgstr "Á´É½¼¨"
77
78 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:205 squirrelmail/src/compose.php:639
79 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:119
80 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:427
81 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me_not.mod:70
82 #: squirrelmail/plugins/newmail/testsound.php:36
83 msgid "Close"
84 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
85
86 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:226
87 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:221
88 #, c-format
89 msgid "Unable to list addresses from %s"
90 msgstr "%s ¤Î¸¡º÷·ë²Ì¤ÏÍ­¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
91
92 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:252
93 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:246
94 msgid "Your search failed with the following error(s)"
95 msgstr "¼¡¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
96
97 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:81
98 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:83
99 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:85
100 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:71
101 msgid "All"
102 msgstr "Á´¤Æ"
103
104 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:106
105 #: squirrelmail/src/compose.php:464 squirrelmail/src/download.php:401
106 #: squirrelmail/src/download.php:410 squirrelmail/src/options_highlight.php:83
107 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:372
108 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:103
109 #: squirrelmail/src/search.php:363
110 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:793
111 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:125
112 msgid "To"
113 msgstr ""
114
115 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:108
116 #: squirrelmail/src/compose.php:471 squirrelmail/src/options_highlight.php:86
117 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:375 squirrelmail/src/search.php:362
118 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:128
119 msgid "Cc"
120 msgstr ""
121
122 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:110
123 msgid "Bcc"
124 msgstr ""
125
126 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:126
127 msgid "Use Addresses"
128 msgstr "¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¥¢¥É¥ì¥¹¤ò»È¤¦"
129
130 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:150
131 msgid "Address Book Search"
132 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î¸¡º÷"
133
134 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:267
135 msgid "Return"
136 msgstr "Ìá¤ë"
137
138 #: squirrelmail/src/addressbook.php:40 squirrelmail/src/addressbook.php:304
139 #: squirrelmail/plugins/abook_take/take.php:35
140 msgid "Nickname"
141 msgstr "¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à"
142
143 #: squirrelmail/src/addressbook.php:41
144 #: squirrelmail/plugins/abook_take/take.php:37
145 msgid "Must be unique"
146 msgstr "½ÅÊ£¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
147
148 #: squirrelmail/src/addressbook.php:42
149 #: squirrelmail/plugins/abook_take/take.php:41
150 msgid "E-mail address"
151 msgstr ""
152
153 #: squirrelmail/src/addressbook.php:43
154 #: squirrelmail/plugins/abook_take/take.php:60
155 msgid "First name"
156 msgstr "̾"
157
158 #: squirrelmail/src/addressbook.php:44
159 #: squirrelmail/plugins/abook_take/take.php:64
160 msgid "Last name"
161 msgstr "À«"
162
163 #: squirrelmail/src/addressbook.php:45
164 #: squirrelmail/plugins/abook_take/take.php:68
165 msgid "Additional info"
166 msgstr "¤½¤Î¾¤Î¾ðÊó"
167
168 #: squirrelmail/src/addressbook.php:61
169 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
170 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´ÉÍý¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
171
172 #: squirrelmail/src/addressbook.php:157
173 msgid "You can only edit one address at the time"
174 msgstr "°ìÅ٤˰ì·ï¤·¤«ÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
175
176 #: squirrelmail/src/addressbook.php:171 squirrelmail/src/addressbook.php:175
177 #: squirrelmail/src/addressbook.php:208 squirrelmail/src/addressbook.php:212
178 msgid "Update address"
179 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¹¹¿·"
180
181 #: squirrelmail/src/addressbook.php:197 squirrelmail/src/addressbook.php:251
182 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:70
183 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:89
184 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:106
185 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:172
186 msgid "ERROR"
187 msgstr "¥¨¥é¡¼"
188
189 #: squirrelmail/src/addressbook.php:224
190 msgid "Unknown error"
191 msgstr "ÉÔÌÀ¤Ê¥¨¥é¡¼"
192
193 #: squirrelmail/src/addressbook.php:271 squirrelmail/src/addressbook.php:373
194 #: squirrelmail/plugins/abook_take/take.php:73
195 msgid "Add address"
196 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÄɲÃ"
197
198 #: squirrelmail/src/addressbook.php:285 squirrelmail/src/addressbook.php:351
199 msgid "Edit selected"
200 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Êª¤òÊÔ½¸"
201
202 #: squirrelmail/src/addressbook.php:287 squirrelmail/src/addressbook.php:353
203 msgid "Delete selected"
204 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Êª¤òºï½ü"
205
206 #: squirrelmail/src/addressbook.php:368
207 #: squirrelmail/plugins/abook_take/take.php:29
208 #, c-format
209 msgid "Add to %s"
210 msgstr "%s ¤ËÄɲÃ"
211
212 #: squirrelmail/src/compose.php:98
213 msgid "Draft Email Saved"
214 msgstr "¥É¥é¥Õ¥È¤ËÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿"
215
216 #: squirrelmail/src/compose.php:201 squirrelmail/src/compose.php:245
217 #: squirrelmail/src/compose.php:255
218 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
219 msgstr "źÉÕ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
220
221 #: squirrelmail/src/compose.php:459
222 msgid "Original Message"
223 msgstr "¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
224
225 #: squirrelmail/src/compose.php:460 squirrelmail/src/download.php:399
226 #: squirrelmail/src/download.php:406
227 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:381
228 #: squirrelmail/src/options_order.php:40
229 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:117
230 #: squirrelmail/src/search.php:360
231 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:813
232 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:134
233 msgid "Subject"
234 msgstr ""
235
236 #: squirrelmail/src/compose.php:461 squirrelmail/src/download.php:171
237 #: squirrelmail/src/download.php:400 squirrelmail/src/download.php:408
238 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:80
239 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:369
240 #: squirrelmail/src/options_order.php:38
241 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:99
242 #: squirrelmail/src/search.php:361
243 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:796
244 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:122
245 msgid "From"
246 msgstr ""
247
248 #: squirrelmail/src/compose.php:462 squirrelmail/src/download.php:402
249 #: squirrelmail/src/download.php:412 squirrelmail/src/options_order.php:39
250 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:113
251 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:805
252 msgid "Date"
253 msgstr ""
254
255 #: squirrelmail/src/compose.php:628
256 msgid "Draft Saved"
257 msgstr "¥É¥é¥Õ¥È¤ËÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿"
258
259 #: squirrelmail/src/compose.php:631
260 msgid "Your Message has been sent"
261 msgstr "Á÷¿®´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
262
263 #: squirrelmail/src/compose.php:650 squirrelmail/src/read_body.php:872
264 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:54
265 msgid "From:"
266 msgstr ""
267
268 #: squirrelmail/src/compose.php:677 squirrelmail/src/download.php:183
269 #: squirrelmail/src/read_body.php:220 squirrelmail/src/read_body.php:887
270 msgid "To:"
271 msgstr ""
272
273 #: squirrelmail/src/compose.php:684
274 msgid "CC:"
275 msgstr ""
276
277 #: squirrelmail/src/compose.php:691
278 msgid "BCC:"
279 msgstr ""
280
281 #: squirrelmail/src/compose.php:719 squirrelmail/src/download.php:176
282 #: squirrelmail/src/read_body.php:221 squirrelmail/src/read_body.php:847
283 msgid "Subject:"
284 msgstr ""
285
286 #: squirrelmail/src/compose.php:762 squirrelmail/src/compose.php:858
287 msgid "Send"
288 msgstr "Á÷¿®"
289
290 #: squirrelmail/src/compose.php:769
291 msgid "Attach:"
292 msgstr "źÉÕ:"
293
294 #: squirrelmail/src/compose.php:772 squirrelmail/src/options_order.php:132
295 msgid "Add"
296 msgstr "ÄɲÃ"
297
298 #: squirrelmail/src/compose.php:791
299 msgid "Delete selected attachments"
300 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü"
301
302 #: squirrelmail/src/compose.php:824 squirrelmail/src/read_body.php:913
303 msgid "Priority"
304 msgstr "½ÅÍ×ÅÙ"
305
306 #: squirrelmail/src/compose.php:825 squirrelmail/src/read_body.php:622
307 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:99
308 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:201
309 msgid "High"
310 msgstr "¹â"
311
312 #: squirrelmail/src/compose.php:826 squirrelmail/src/read_body.php:635
313 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:98
314 msgid "Normal"
315 msgstr "Ãæ"
316
317 #: squirrelmail/src/compose.php:827 squirrelmail/src/read_body.php:628
318 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:198
319 msgid "Low"
320 msgstr "Äã"
321
322 #: squirrelmail/src/compose.php:833
323 msgid "Receipt"
324 msgstr "¼õ¼èÄÌÃÎ"
325
326 #: squirrelmail/src/compose.php:835
327 msgid "On read"
328 msgstr "Æɤó¤À¤È¤­"
329
330 #: squirrelmail/src/compose.php:837
331 msgid "On Delivery"
332 msgstr "ÇÛÁ÷¤·¤¿¤È¤­"
333
334 #: squirrelmail/src/compose.php:845
335 #: squirrelmail/src/options_identities.php:314
336 #: squirrelmail/src/options_personal.php:99
337 msgid "Signature"
338 msgstr "½ð̾"
339
340 #: squirrelmail/src/compose.php:848 squirrelmail/src/compose.php:852
341 #: squirrelmail/src/compose.php:856 squirrelmail/functions/page_header.php:218
342 msgid "Addresses"
343 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
344
345 #: squirrelmail/src/compose.php:861
346 msgid "Save Draft"
347 msgstr "¥É¥é¥Õ¥È¤ËÊݸ"
348
349 #: squirrelmail/src/compose.php:880
350 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
351 msgstr "°¸À褬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
352
353 #: squirrelmail/src/compose.php:972
354 msgid "said"
355 msgstr ""
356
357 #: squirrelmail/src/compose.php:975
358 msgid "quote"
359 msgstr ""
360
361 #: squirrelmail/src/compose.php:975
362 msgid "who"
363 msgstr ""
364
365 #: squirrelmail/src/download.php:32 squirrelmail/src/download.php:34
366 #: squirrelmail/src/download.php:102 squirrelmail/src/image.php:26
367 #: squirrelmail/src/image.php:30 squirrelmail/src/read_body.php:437
368 #: squirrelmail/src/vcard.php:36 squirrelmail/src/vcard.php:40
369 msgid "View message"
370 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨"
371
372 #: squirrelmail/src/download.php:43
373 msgid "Viewing a text attachment"
374 msgstr "¥Æ¥­¥¹¥È¤ÎźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òɽ¼¨"
375
376 #: squirrelmail/src/download.php:50 squirrelmail/src/download.php:109
377 #: squirrelmail/src/image.php:49 squirrelmail/src/vcard.php:213
378 #: squirrelmail/functions/mime.php:863
379 #: squirrelmail/plugins/abook_take/setup.php:91
380 msgid "Download this as a file"
381 msgstr "¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É"
382
383 #: squirrelmail/src/download.php:101
384 msgid "Viewing a message attachment"
385 msgstr "źÉդΥ¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òɽ¼¨"
386
387 #: squirrelmail/src/download.php:137
388 msgid "Save to:"
389 msgstr "°ÜÆ°"
390
391 #: squirrelmail/src/download.php:141
392 msgid "Extract"
393 msgstr "¼è¤ê½Ð¤¹"
394
395 #: squirrelmail/src/download.php:156 squirrelmail/src/left_main.php:74
396 #: squirrelmail/src/search.php:329 squirrelmail/functions/imap_search.php:217
397 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:717
398 #: squirrelmail/functions/page_header.php:192
399 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:172
400 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:290
401 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:219
402 msgid "INBOX"
403 msgstr ""
404
405 #: squirrelmail/src/download.php:189 squirrelmail/src/read_body.php:880
406 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:125
407 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:35
408 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:37
409 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:103
410 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:127
411 msgid "Date:"
412 msgstr "ÆüÉÕ:"
413
414 #: squirrelmail/src/download.php:197 squirrelmail/src/read_body.php:895
415 msgid "Cc:"
416 msgstr ""
417
418 #: squirrelmail/src/download.php:205 squirrelmail/src/read_body.php:905
419 msgid "Bcc:"
420 msgstr ""
421
422 #: squirrelmail/src/download.php:224 squirrelmail/src/read_body.php:586
423 msgid "more"
424 msgstr "Á´Éô"
425
426 #: squirrelmail/src/download.php:225 squirrelmail/src/read_body.php:587
427 msgid "less"
428 msgstr "¾Êά"
429
430 #: squirrelmail/src/folders.php:28 squirrelmail/src/left_main.php:754
431 #: squirrelmail/functions/page_header.php:220
432 msgid "Folders"
433 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À"
434
435 #: squirrelmail/src/folders.php:37
436 msgid "Subscribed successfully!"
437 msgstr "ÅÐÏ¿´°Î»"
438
439 #: squirrelmail/src/folders.php:39
440 msgid "Unsubscribed successfully!"
441 msgstr "²ò½ü´°Î»"
442
443 #: squirrelmail/src/folders.php:41
444 msgid "Deleted folder successfully!"
445 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
446
447 #: squirrelmail/src/folders.php:43
448 msgid "Created folder successfully!"
449 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
450
451 #: squirrelmail/src/folders.php:45
452 msgid "Renamed successfully!"
453 msgstr "̾Á°¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
454
455 #: squirrelmail/src/folders.php:51 squirrelmail/src/left_main.php:793
456 msgid "refresh folder list"
457 msgstr "¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å"
458
459 #: squirrelmail/src/folders.php:64
460 msgid "Create Folder"
461 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎºîÀ®"
462
463 #: squirrelmail/src/folders.php:71
464 msgid "as a subfolder of"
465 msgstr "¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤È¤·¤Æ"
466
467 #: squirrelmail/src/folders.php:75 squirrelmail/src/folders.php:77
468 msgid "None"
469 msgstr "¤Ê¤·"
470
471 #: squirrelmail/src/folders.php:102
472 msgid "Let this folder contain subfolders"
473 msgstr "¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤È¤·¤Æ"
474
475 #: squirrelmail/src/folders.php:105
476 msgid "Create"
477 msgstr "ºîÀ®"
478
479 #: squirrelmail/src/folders.php:141
480 msgid "Rename a Folder"
481 msgstr "¥ê¥Í¡¼¥à"
482
483 #: squirrelmail/src/folders.php:149 squirrelmail/src/folders.php:190
484 msgid "Select a folder"
485 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤òÁªÂò"
486
487 #: squirrelmail/src/folders.php:168
488 msgid "Rename"
489 msgstr "¥ê¥Í¡¼¥à"
490
491 #: squirrelmail/src/folders.php:172 squirrelmail/src/folders.php:212
492 msgid "No folders found"
493 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤¬Í­¤ê¤Þ¤»¤ó"
494
495 #: squirrelmail/src/folders.php:182
496 msgid "Delete Folder"
497 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥Àºï½ü"
498
499 #: squirrelmail/src/folders.php:208 squirrelmail/src/options_highlight.php:101
500 #: squirrelmail/src/options_identities.php:328
501 #: squirrelmail/src/read_body.php:729
502 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:739
503 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:196
504 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:214
505 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:221
506 msgid "Delete"
507 msgstr "ºï½ü"
508
509 #: squirrelmail/src/folders.php:223 squirrelmail/src/folders.php:245
510 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:36
511 msgid "Unsubscribe"
512 msgstr "²ò½ü¤¹¤ë"
513
514 #: squirrelmail/src/folders.php:223 squirrelmail/src/folders.php:286
515 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:35
516 msgid "Subscribe"
517 msgstr "ÅÐÏ¿¤¹¤ë"
518
519 #: squirrelmail/src/folders.php:249
520 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
521 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡§"
522
523 #: squirrelmail/src/folders.php:289
524 msgid "No folders were found to subscribe to!"
525 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤¬¸«ÉÕ¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡§"
526
527 #: squirrelmail/src/folders_create.php:29
528 msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
529 msgstr "Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥À̾¤Ç¤¹¡£°ã¤¦Ì¾Á°¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
530
531 #: squirrelmail/src/folders_create.php:29
532 #: squirrelmail/src/folders_delete.php:29
533 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:24
534 msgid "Click here to go back"
535 msgstr "Ìá¤ë"
536
537 #: squirrelmail/src/folders_delete.php:29
538 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
539 msgstr "ºï½ü¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
540
541 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:24
542 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
543 msgstr "¥ê¥Í¡¼¥à¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
544
545 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:50
546 msgid "Rename a folder"
547 msgstr "̾Á°¤òÊѹ¹"
548
549 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:55
550 msgid "New name:"
551 msgstr "¿·¤·¤¤Ì¾Á°"
552
553 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:62
554 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:394
555 #: squirrelmail/functions/options.php:419
556 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:174
557 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:160
558 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:155
559 msgid "Submit"
560 msgstr "ÅÐÏ¿"
561
562 #: squirrelmail/src/help.php:90 squirrelmail/functions/page_header.php:226
563 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:39
564 msgid "Help"
565 msgstr "¥Ø¥ë¥×"
566
567 #: squirrelmail/src/help.php:129
568 #, c-format
569 msgid ""
570 "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
571 "instead."
572 msgstr "¥Ø¥ë¥×¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¤Þ¤À %s ¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£±Ñ¸ì¤Çɽ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
573
574 #: squirrelmail/src/help.php:135
575 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
576 msgstr "¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ø¥ë¥×¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤ÏÄ󶡤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
577
578 #: squirrelmail/src/help.php:169 squirrelmail/src/help.php:191
579 msgid "Table of Contents"
580 msgstr "Ìܼ¡"
581
582 #: squirrelmail/src/help.php:185 squirrelmail/src/help.php:189
583 #: squirrelmail/src/read_body.php:775 squirrelmail/src/read_body.php:777
584 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:978
585 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:981
586 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:984
587 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:167
588 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:169
589 msgid "Previous"
590 msgstr "Ìá¤ë"
591
592 #: squirrelmail/src/help.php:193 squirrelmail/src/help.php:196
593 #: squirrelmail/src/read_body.php:781 squirrelmail/src/read_body.php:783
594 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:979
595 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:982
596 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:985
597 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:172
598 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:174
599 msgid "Next"
600 msgstr "¼¡¤Ø"
601
602 #: squirrelmail/src/help.php:217
603 msgid "Top"
604 msgstr "¥È¥Ã¥×"
605
606 #: squirrelmail/src/image.php:42
607 msgid "Viewing an image attachment"
608 msgstr "źÉդΥ¤¥á¡¼¥¸¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òɽ¼¨"
609
610 #: squirrelmail/src/left_main.php:98 squirrelmail/src/left_main.php:251
611 #: squirrelmail/src/left_main.php:326
612 msgid "purge"
613 msgstr "ÇË´þ"
614
615 #: squirrelmail/src/left_main.php:787
616 msgid "Last Refresh"
617 msgstr "Á°¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å"
618
619 #: squirrelmail/src/left_main.php:867
620 msgid "Save folder tree"
621 msgstr ""
622
623 #: squirrelmail/src/login.php:103 squirrelmail/src/login.php:171
624 msgid "Login"
625 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó"
626
627 #: squirrelmail/src/login.php:133
628 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:164
629 #, c-format
630 msgid "%s Logo"
631 msgstr ""
632
633 #: squirrelmail/src/login.php:136
634 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:167
635 #, c-format
636 msgid "SquirrelMail version %s"
637 msgstr ""
638
639 #: squirrelmail/src/login.php:137
640 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:168
641 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
642 msgstr ""
643
644 #: squirrelmail/src/login.php:141
645 #, c-format
646 msgid "%s Login"
647 msgstr ""
648
649 #: squirrelmail/src/login.php:149
650 msgid "Name:"
651 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó̾:"
652
653 #: squirrelmail/src/login.php:157
654 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:157
655 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:274
656 msgid "Password:"
657 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É:"
658
659 #: squirrelmail/src/move_messages.php:94
660 msgid "<No subject>"
661 msgstr ""
662
663 #: squirrelmail/src/move_messages.php:172
664 #: squirrelmail/src/move_messages.php:225
665 #: squirrelmail/src/move_messages.php:254
666 msgid "No messages were selected."
667 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
668
669 #: squirrelmail/src/options.php:136 squirrelmail/src/options.php:285
670 msgid "Personal Information"
671 msgstr "¸Ä¿Í¾ðÊó"
672
673 #: squirrelmail/src/options.php:142 squirrelmail/src/options.php:293
674 msgid "Display Preferences"
675 msgstr "ɽ¼¨¥ª¥×¥·¥ç¥ó"
676
677 #: squirrelmail/src/options.php:148 squirrelmail/src/options.php:301
678 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:64
679 msgid "Message Highlighting"
680 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥Èɽ¼¨"
681
682 #: squirrelmail/src/options.php:154 squirrelmail/src/options.php:309
683 msgid "Folder Preferences"
684 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê"
685
686 #: squirrelmail/src/options.php:160 squirrelmail/src/options.php:317
687 #: squirrelmail/src/options_order.php:32
688 msgid "Index Order"
689 msgstr "ɽ¼¨½ç¤ÎÀßÄê"
690
691 #: squirrelmail/src/options.php:200 squirrelmail/src/options_highlight.php:64
692 #: squirrelmail/src/options_identities.php:57
693 #: squirrelmail/src/options_order.php:32
694 #: squirrelmail/functions/page_header.php:222
695 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:71
696 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:94
697 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:38
698 msgid "Options"
699 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó"
700
701 #: squirrelmail/src/options.php:268
702 msgid "Successfully Saved Options"
703 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
704
705 #: squirrelmail/src/options.php:273
706 msgid "Refresh Folder List"
707 msgstr "¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å"
708
709 #: squirrelmail/src/options.php:275
710 msgid "Refresh Page"
711 msgstr "²èÌ̤ò¹¹¿·"
712
713 #: squirrelmail/src/options.php:287
714 msgid ""
715 "This contains personal information about yourself such as your name, your "
716 "email address, etc."
717 msgstr "̾Á°¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÀßÄê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£"
718
719 #: squirrelmail/src/options.php:295
720 msgid ""
721 "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
722 "you, such as the colors, the language, and other settings."
723 msgstr "SquirrelMail¤Î²èÌÌɽ¼¨¤ÎÀßÄê¤ä¸À¸ì¡¢¤½¤Î¾¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Þ¤¹¡£"
724
725 #: squirrelmail/src/options.php:303
726 msgid ""
727 "Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
728 "colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
729 "messages are from, especially for mailing lists."
730 msgstr ""
731 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¼ïÎàËè¤ËÇطʤòÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Ã¯¤«¤é¤Îʪ¤«¡¢"
732 "¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤Î¤«´Êñ¤Ëʬ¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£"
733
734 #: squirrelmail/src/options.php:311
735 msgid ""
736 "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
737 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀßÄê¤ÎÊѹ¹¤ò¤·¤Þ¤¹¡£"
738
739 #: squirrelmail/src/options.php:319
740 msgid ""
741 "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
742 "headers in any order you want."
743 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°ìÍ÷¤Îɽ¼¨¹àÌܤνçÈÖ¤òÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
744
745 #: squirrelmail/src/options_display.php:33
746 msgid "General Display Options"
747 msgstr "ɽ¼¨¥ª¥×¥·¥ç¥ó"
748
749 #: squirrelmail/src/options_display.php:45
750 msgid "Theme"
751 msgstr "¥Æ¡¼¥Þ"
752
753 #: squirrelmail/src/options_display.php:52
754 #: squirrelmail/src/options_display.php:81
755 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:42
756 msgid "Default"
757 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È"
758
759 #: squirrelmail/src/options_display.php:65
760 msgid "Custom Stylesheet"
761 msgstr "¥«¥¹¥¿¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¥·¡¼¥È"
762
763 #: squirrelmail/src/options_display.php:85
764 msgid "Language"
765 msgstr "¸À¸ì"
766
767 #: squirrelmail/src/options_display.php:94
768 msgid "Use Javascript"
769 msgstr "Java ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤Î»ÈÍÑ"
770
771 #: squirrelmail/src/options_display.php:97
772 msgid "Autodetect"
773 msgstr "¼«Æ°¸¡½Ð"
774
775 #: squirrelmail/src/options_display.php:98
776 msgid "Always"
777 msgstr "¾ï¤Ë»ÈÍÑ"
778
779 #: squirrelmail/src/options_display.php:99
780 #: squirrelmail/src/options_folder.php:122
781 msgid "Never"
782 msgstr "»ÈÍѤ·¤Ê¤¤"
783
784 #: squirrelmail/src/options_display.php:117
785 msgid "Mailbox Display Options"
786 msgstr "¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Îɽ¼¨¥ª¥×¥·¥ç¥ó"
787
788 #: squirrelmail/src/options_display.php:122
789 msgid "Number of Messages to Index"
790 msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô"
791
792 #: squirrelmail/src/options_display.php:130
793 msgid "Enable Alternating Row Colors"
794 msgstr "¹Ô¤´¤È¤Ë¿§¤òÊѤ¨¤ë"
795
796 #: squirrelmail/src/options_display.php:137
797 msgid "Enable Page Selector"
798 msgstr "¥Ú¡¼¥¸¥»¥ì¥¯¥¿¤òÍ­¸ú"
799
800 #: squirrelmail/src/options_display.php:144
801 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
802 msgstr "¥Ú¡¼¥¸¿ô¤Îɽ¼¨¤ÎºÇÂç"
803
804 #: squirrelmail/src/options_display.php:151
805 msgid "Message Display and Composition"
806 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸É½¼¨¤È¹½À®"
807
808 #: squirrelmail/src/options_display.php:156
809 msgid "Wrap Incoming Text At"
810 msgstr "°ì¹Ô¤ÎŤµ"
811
812 #: squirrelmail/src/options_display.php:164
813 msgid "Size of Editor Window"
814 msgstr "ÊÔ½¸¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º"
815
816 #: squirrelmail/src/options_display.php:172
817 msgid "Location of Buttons when Composing"
818 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¥Ü¥¿¥ó¤Î°ÌÃÖ"
819
820 #: squirrelmail/src/options_display.php:175
821 msgid "Before headers"
822 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ÎÁ°"
823
824 #: squirrelmail/src/options_display.php:176
825 msgid "Between headers and message body"
826 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤ÈËÜʸ¤Î´Ö"
827
828 #: squirrelmail/src/options_display.php:177
829 msgid "After message body"
830 msgstr "ËÜʸ¤Î¸å"
831
832 #: squirrelmail/src/options_display.php:183
833 msgid "Addressbook Display Format"
834 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Îɽ¼¨ÊýË¡"
835
836 #: squirrelmail/src/options_display.php:186
837 msgid "Javascript"
838 msgstr ""
839
840 #: squirrelmail/src/options_display.php:187
841 msgid "HTML"
842 msgstr ""
843
844 #: squirrelmail/src/options_display.php:192
845 msgid "Show HTML Version by Default"
846 msgstr "HTML ¥Ñ¡¼¥È¤òÍ¥À褹¤ë"
847
848 #: squirrelmail/src/options_display.php:199
849 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
850 msgstr "ÊÖ¿®¤¹¤ë¤È¤­ CC ¤Ë¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤ë"
851
852 #: squirrelmail/src/options_display.php:206
853 msgid "Include CCs when forwarding messages"
854 msgstr "¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤¹¤ë¤È¤­¤ËCC¤Î°¸Àè¤â´Þ¤á¤ë"
855
856 #: squirrelmail/src/options_display.php:213
857 msgid "Enable Mailer Display"
858 msgstr "¥á¡¼¥é¤òɽ¼¨"
859
860 #: squirrelmail/src/options_display.php:220
861 msgid "Display Attached Images with Message"
862 msgstr "źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
863
864 #: squirrelmail/src/options_display.php:227
865 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
866 msgstr "°õºþÍѤΥê¥ó¥¯¤òɽ¼¨¤¹¤ë"
867
868 #: squirrelmail/src/options_display.php:234
869 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
870 msgstr "¥×¥ê¥ó¥¿ÍÑɽ¼¨¤ò¤è¤ê´Ê·é¤Ë"
871
872 #: squirrelmail/src/options_display.php:242
873 msgid "Enable request/confirm reading"
874 msgstr "¼õ¼èÄÌÃε¡Ç½¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
875
876 #: squirrelmail/src/options_display.php:250
877 msgid "Always compose in a new window"
878 msgstr "¥á¡¼¥ëºîÀ®¤Ï¿·µ¬¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Ç"
879
880 #: squirrelmail/src/options_display.php:257
881 msgid "Width of compose window"
882 msgstr "¥á¡¼¥ëºîÀ®¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ÎÉý"
883
884 #: squirrelmail/src/options_display.php:265
885 msgid "Height of compose window"
886 msgstr "¥á¡¼¥ëºîÀ®¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Î¹â¤µ<"
887
888 #: squirrelmail/src/options_display.php:273
889 msgid "Append signature before reply/forward text"
890 msgstr "½ð̾¤òÊÖ¿®¡¿Å¾Á÷¤¹¤ëʸ½ñ¤ÎÁ°¤ËÆþ¤ì¤ë"
891
892 #: squirrelmail/src/options_display.php:280
893 msgid "Use receive date for sort"
894 msgstr "¥½¡¼¥È¡Ê°ìÍ÷ɽ¼¨¡Ë¤Ë¼õ¿®ÆüÉÕ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
895
896 #: squirrelmail/src/options_display.php:287
897 msgid "Use References header for thread sort"
898 msgstr "References¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Ç¥¹¥ì¥Ã¥É¤òʤÙÊѤ¨¤ë"
899
900 #: squirrelmail/src/options_folder.php:40
901 msgid "Special Folder Options"
902 msgstr "ÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó"
903
904 #: squirrelmail/src/options_folder.php:47
905 msgid "Folder Path"
906 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥¹"
907
908 #: squirrelmail/src/options_folder.php:63
909 msgid "Do not use Trash"
910 msgstr "Trash¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤"
911
912 #: squirrelmail/src/options_folder.php:67
913 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:135
914 msgid "Trash Folder"
915 msgstr "Trash¥Õ¥©¥ë¥À"
916
917 #: squirrelmail/src/options_folder.php:74
918 msgid "Do not use Sent"
919 msgstr "Sent¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤"
920
921 #: squirrelmail/src/options_folder.php:78
922 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:138
923 msgid "Sent Folder"
924 msgstr "Sent¥Õ¥©¥ë¥À"
925
926 #: squirrelmail/src/options_folder.php:85
927 msgid "Do not use Drafts"
928 msgstr "Trash¤ò»ÈÍѤ·¤Ê¤¤"
929
930 #: squirrelmail/src/options_folder.php:89
931 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:141
932 msgid "Draft Folder"
933 msgstr "Draft ¥Õ¥©¥ë¥À"
934
935 #: squirrelmail/src/options_folder.php:97
936 msgid "Folder List Options"
937 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó"
938
939 #: squirrelmail/src/options_folder.php:102
940 msgid "Location of Folder List"
941 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾ì½ê"
942
943 #: squirrelmail/src/options_folder.php:105
944 msgid "Left"
945 msgstr "º¸"
946
947 #: squirrelmail/src/options_folder.php:106
948 msgid "Right"
949 msgstr "±¦"
950
951 #: squirrelmail/src/options_folder.php:111
952 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:45
953 msgid "pixels"
954 msgstr "¥Ô¥¯¥»¥ë"
955
956 #: squirrelmail/src/options_folder.php:115
957 msgid "Width of Folder List"
958 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÉý"
959
960 #: squirrelmail/src/options_folder.php:121
961 msgid "Minutes"
962 msgstr "ʬ"
963
964 #: squirrelmail/src/options_folder.php:125
965 msgid "Seconds"
966 msgstr "ÉÃ"
967
968 #: squirrelmail/src/options_folder.php:127
969 msgid "Minute"
970 msgstr "ʬ"
971
972 #: squirrelmail/src/options_folder.php:134
973 msgid "Auto Refresh Folder List"
974 msgstr "¼«Æ°¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å"
975
976 #: squirrelmail/src/options_folder.php:142
977 msgid "Enable Unread Message Notification"
978 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÄÌÃÎ"
979
980 #: squirrelmail/src/options_folder.php:145
981 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:162
982 msgid "No Notification"
983 msgstr "ÄÌÃΤ·¤Ê¤¤"
984
985 #: squirrelmail/src/options_folder.php:146
986 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:163
987 msgid "Only INBOX"
988 msgstr "INBOX¤À¤±"
989
990 #: squirrelmail/src/options_folder.php:147
991 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:164
992 msgid "All Folders"
993 msgstr "Á´¥Õ¥©¥ë¥À"
994
995 #: squirrelmail/src/options_folder.php:152
996 msgid "Unread Message Notification Type"
997 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÄÌÃΤΥ¿¥¤¥×"
998
999 #: squirrelmail/src/options_folder.php:155
1000 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:167
1001 msgid "Only Unseen"
1002 msgstr "̤ÆɤΤß"
1003
1004 #: squirrelmail/src/options_folder.php:156
1005 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:168
1006 msgid "Unseen and Total"
1007 msgstr "̤Æɤȹç·×"
1008
1009 #: squirrelmail/src/options_folder.php:161
1010 msgid "Enable Collapsable Folders"
1011 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¤ÎÀÞ¤ê¾ö¤ß¤òÍ­¸ú"
1012
1013 #: squirrelmail/src/options_folder.php:168
1014 msgid "Show Clock on Folders Panel"
1015 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥Ñ¥Í¥ë¤Ë»þ·×¤òɽ¼¨"
1016
1017 #: squirrelmail/src/options_folder.php:176
1018 msgid "No Clock"
1019 msgstr "ɽ¼¨¤·¤Ê¤¤"
1020
1021 #: squirrelmail/src/options_folder.php:181
1022 msgid "Hour Format"
1023 msgstr "»þ´Ö¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È"
1024
1025 #: squirrelmail/src/options_folder.php:184
1026 msgid "12-hour clock"
1027 msgstr "£±£²»þ´Ö"
1028
1029 #: squirrelmail/src/options_folder.php:185
1030 msgid "24-hour clock"
1031 msgstr "£²£´»þ´Ö"
1032
1033 #: squirrelmail/src/options_folder.php:190
1034 msgid "Memory Search"
1035 msgstr "¸¡º÷¤Îµ­²±"
1036
1037 #: squirrelmail/src/options_folder.php:193
1038 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:102
1039 msgid "Disabled"
1040 msgstr "̵¸ú"
1041
1042 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:72
1043 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:100
1044 msgid "New"
1045 msgstr "¿·µ¬"
1046
1047 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:73
1048 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:101
1049 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:180
1050 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:283
1051 msgid "Done"
1052 msgstr "´°Î»"
1053
1054 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:89
1055 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:378
1056 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:131
1057 msgid "To or Cc"
1058 msgstr "To ¤Þ¤¿¤Ï Cc"
1059
1060 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:92
1061 msgid "subject"
1062 msgstr ""
1063
1064 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:99
1065 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:191
1066 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:179
1067 msgid "Edit"
1068 msgstr "ÊÔ½¸"
1069
1070 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:115
1071 msgid "No highlighting is defined"
1072 msgstr "¥Ï¥¤¥é¥¤¥Èɽ¼¨¤ÏÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
1073
1074 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:308
1075 msgid "Identifying name"
1076 msgstr "̾Á°"
1077
1078 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:321
1079 msgid "Color"
1080 msgstr "¿§"
1081
1082 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:324
1083 msgid "Dark Blue"
1084 msgstr "Ç»¤¤ÀÄ"
1085
1086 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:325
1087 msgid "Dark Green"
1088 msgstr "Ç»¤¤ÎÐ"
1089
1090 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:326
1091 msgid "Dark Yellow"
1092 msgstr "Ç»¤¤²«¿§"
1093
1094 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:327
1095 msgid "Dark Cyan"
1096 msgstr "Ç»¤¤¿å¿§"
1097
1098 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:328
1099 msgid "Dark Magenta"
1100 msgstr "Ç»¤¤»ç"
1101
1102 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:329
1103 msgid "Light Blue"
1104 msgstr "ÌÀ¤ë¤¤ÀÄ"
1105
1106 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:330
1107 msgid "Light Green"
1108 msgstr "ÌÀ¤ë¤¤ÎÐ"
1109
1110 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:331
1111 msgid "Light Yellow"
1112 msgstr "ÌÀ¤ë¤¤²«¿§"
1113
1114 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:332
1115 msgid "Light Cyan"
1116 msgstr "ÌÀ¤ë¤¤¿å¿§"
1117
1118 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:333
1119 msgid "Light Magenta"
1120 msgstr "ÌÀ¤ë¤¤»ç"
1121
1122 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:334
1123 msgid "Dark Gray"
1124 msgstr "Ç»¤¤³¥¿§"
1125
1126 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:335
1127 msgid "Medium Gray"
1128 msgstr "³¥¿§"
1129
1130 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:336
1131 msgid "Light Gray"
1132 msgstr "ÌÀ¤ë¤¤³¥¿§"
1133
1134 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:337
1135 msgid "White"
1136 msgstr "Çò"
1137
1138 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:339
1139 msgid "Other:"
1140 msgstr "¤½¤Î¾:"
1141
1142 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:341
1143 msgid "Ex: 63aa7f"
1144 msgstr "Îã: 63aa7f"
1145
1146 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:383
1147 msgid "Matches"
1148 msgstr "°ìÃ×"
1149
1150 #: squirrelmail/src/options_identities.php:47
1151 #, c-format
1152 msgid "Alternate Identity %d"
1153 msgstr "ÄɲÃID (%d)"
1154
1155 #: squirrelmail/src/options_identities.php:57
1156 msgid "Advanced Identities"
1157 msgstr "ÄɲäÎID"
1158
1159 #: squirrelmail/src/options_identities.php:63
1160 msgid "Default Identity"
1161 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈID"
1162
1163 #: squirrelmail/src/options_identities.php:67
1164 msgid "Add a New Identity"
1165 msgstr "¿·¤·¤¤ID¤òÄɲÃ"
1166
1167 #: squirrelmail/src/options_identities.php:311
1168 #: squirrelmail/src/options_personal.php:56
1169 #: squirrelmail/src/options_personal.php:64
1170 msgid "Full Name"
1171 msgstr "¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à"
1172
1173 #: squirrelmail/src/options_identities.php:312
1174 msgid "E-Mail Address"
1175 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
1176
1177 #: squirrelmail/src/options_identities.php:313
1178 #: squirrelmail/src/options_personal.php:91
1179 msgid "Reply To"
1180 msgstr "ÊÖ¿®Àè¤òÀßÄê"
1181
1182 #: squirrelmail/src/options_identities.php:321
1183 msgid "Save / Update"
1184 msgstr "Êݸ / ¹¹¿·"
1185
1186 #: squirrelmail/src/options_identities.php:326
1187 msgid "Make Default"
1188 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ë¤¹¤ë"
1189
1190 #: squirrelmail/src/options_identities.php:332
1191 msgid "Move Up"
1192 msgstr "°ÜÆ°"
1193
1194 #: squirrelmail/src/options_order.php:37
1195 msgid "Checkbox"
1196 msgstr "¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹"
1197
1198 #: squirrelmail/src/options_order.php:41
1199 msgid "Flags"
1200 msgstr "¥Õ¥é¥°"
1201
1202 #: squirrelmail/src/options_order.php:42
1203 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:820
1204 msgid "Size"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: squirrelmail/src/options_order.php:87
1208 msgid ""
1209 "The index order is the order that the columns are arranged in the message "
1210 "index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
1211 "fit your needs."
1212 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°ìÍ÷¤Îɽ¼¨¹àÌܤò¼«Ê¬¤Î¹¥¤­¤Ê¤è¤¦¤ËÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£"
1213
1214 #: squirrelmail/src/options_order.php:98
1215 msgid "up"
1216 msgstr "¢¬"
1217
1218 #: squirrelmail/src/options_order.php:100
1219 msgid "down"
1220 msgstr "¢­"
1221
1222 #: squirrelmail/src/options_order.php:105
1223 msgid "remove"
1224 msgstr "ºï½ü"
1225
1226 #: squirrelmail/src/options_order.php:136
1227 msgid "Return to options page"
1228 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë"
1229
1230 #: squirrelmail/src/options_personal.php:43
1231 msgid "Name and Address Options"
1232 msgstr "̾Á°¤È¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó"
1233
1234 #: squirrelmail/src/options_personal.php:74
1235 #: squirrelmail/src/options_personal.php:82
1236 msgid "Email Address"
1237 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹"
1238
1239 #: squirrelmail/src/options_personal.php:108
1240 msgid "Edit Advanced Identities"
1241 msgstr "ÄɲäÎID¤òÊÔ½¸"
1242
1243 #: squirrelmail/src/options_personal.php:110
1244 msgid "(discards changes made on this form so far)"
1245 msgstr "(¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÊѹ¹¤Ï̵¸ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹)"
1246
1247 #: squirrelmail/src/options_personal.php:113
1248 msgid "Multiple Identities"
1249 msgstr "Ê£¿ôID¤Î»ÈÍÑ"
1250
1251 #: squirrelmail/src/options_personal.php:121
1252 msgid "Same as server"
1253 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤ÈƱ¤¸"
1254
1255 #: squirrelmail/src/options_personal.php:132
1256 msgid "Timezone Options"
1257 msgstr "¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¥ª¥×¥·¥ç¥ó"
1258
1259 #: squirrelmail/src/options_personal.php:137
1260 msgid "Your current timezone"
1261 msgstr "¸½ºß¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó"
1262
1263 #: squirrelmail/src/options_personal.php:145
1264 msgid "Reply Citation Options"
1265 msgstr "°úÍÑ¥ª¥×¥·¥ç¥ó"
1266
1267 #: squirrelmail/src/options_personal.php:150
1268 msgid "Reply Citation Style"
1269 msgstr "°úÍѤΥ¹¥¿¥¤¥ë"
1270
1271 #: squirrelmail/src/options_personal.php:153
1272 msgid "No Citation"
1273 msgstr "°úÍѤ·¤Ê¤¤"
1274
1275 #: squirrelmail/src/options_personal.php:154
1276 msgid "AUTHOR Said"
1277 msgstr ""
1278
1279 #: squirrelmail/src/options_personal.php:155
1280 msgid "Quote Who XML"
1281 msgstr ""
1282
1283 #: squirrelmail/src/options_personal.php:156
1284 msgid "User-Defined"
1285 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ÄêµÁ"
1286
1287 #: squirrelmail/src/options_personal.php:161
1288 msgid "User-Defined Citation Start"
1289 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ°úÍѳ«»Ï"
1290
1291 #: squirrelmail/src/options_personal.php:169
1292 msgid "User-Defined Citation End"
1293 msgstr "¥æ¡¼¥¶ÄêµÁ°úÍѽªÎ»"
1294
1295 #: squirrelmail/src/options_personal.php:176
1296 msgid "Signature Options"
1297 msgstr "½ð̾¥ª¥×¥·¥ç¥ó"
1298
1299 #: squirrelmail/src/options_personal.php:181
1300 msgid "Use Signature"
1301 msgstr "½ð̾¤ò»È¤¦"
1302
1303 #: squirrelmail/src/options_personal.php:188
1304 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
1305 msgstr "½ð̾¤ÎÁ°¤Ë '--' ¤òÉÕ¤±¤ë¡£"
1306
1307 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:64
1308 msgid "Message not printable"
1309 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï°õºþ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó"
1310
1311 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:93
1312 #: squirrelmail/src/printer_friendly_main.php:15
1313 #: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:22
1314 msgid "Printer Friendly"
1315 msgstr "°õºþÍÑ"
1316
1317 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:108
1318 msgid "CC"
1319 msgstr ""
1320
1321 #: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:38
1322 msgid "Print"
1323 msgstr "°õºþ"
1324
1325 #: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:39
1326 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail.php:33
1327 msgid "Close Window"
1328 msgstr "ÊĤ¸¤ë"
1329
1330 #: squirrelmail/src/read_body.php:156
1331 msgid "View Printable Version"
1332 msgstr "°õºþÍѥС¼¥¸¥ç¥ó"
1333
1334 #: squirrelmail/src/read_body.php:219
1335 msgid "Your message"
1336 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡§"
1337
1338 #: squirrelmail/src/read_body.php:222
1339 msgid "Sent:"
1340 msgstr "Á÷¿®ºÑ"
1341
1342 #: squirrelmail/src/read_body.php:224
1343 #, c-format
1344 msgid "Was displayed on %s"
1345 msgstr "%s ¤ËÆɤޤì¤Þ¤·¤¿¡£"
1346
1347 #: squirrelmail/src/read_body.php:256
1348 msgid "Read:"
1349 msgstr ""
1350
1351 #: squirrelmail/src/read_body.php:426
1352 msgid "Viewing Full Header"
1353 msgstr "Á´¥Ø¥Ã¥Àɽ¼¨"
1354
1355 #: squirrelmail/src/read_body.php:721
1356 msgid "Message List"
1357 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°ìÍ÷"
1358
1359 #: squirrelmail/src/read_body.php:743
1360 msgid "Resume Draft"
1361 msgstr "ÊÔ½¸¤ò³¤±¤ë"
1362
1363 #: squirrelmail/src/read_body.php:758
1364 msgid "Edit Message as New"
1365 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊÔ½¸"
1366
1367 #: squirrelmail/src/read_body.php:804
1368 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:728
1369 msgid "Forward"
1370 msgstr "žÁ÷"
1371
1372 #: squirrelmail/src/read_body.php:819
1373 msgid "Reply"
1374 msgstr "ÊÖ¿®"
1375
1376 #: squirrelmail/src/read_body.php:834
1377 msgid "Reply All"
1378 msgstr "Á´°÷¤ËÊÖ¿®"
1379
1380 #: squirrelmail/src/read_body.php:855 squirrelmail/src/read_body.php:858
1381 msgid "View Full Header"
1382 msgstr "¥Ø¥Ã¥À¤Îɽ¼¨"
1383
1384 #: squirrelmail/src/read_body.php:926
1385 msgid "Mailer"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: squirrelmail/src/read_body.php:971 squirrelmail/src/read_body.php:983
1389 #: squirrelmail/src/read_body.php:994 squirrelmail/src/read_body.php:1016
1390 #: squirrelmail/src/read_body.php:1058 squirrelmail/src/read_body.php:1073
1391 msgid "Read receipt"
1392 msgstr "¼õ¼èÄÌÃÎ"
1393
1394 #: squirrelmail/src/read_body.php:973 squirrelmail/src/read_body.php:1060
1395 msgid "send"
1396 msgstr "Á÷¿®ºÑ"
1397
1398 #: squirrelmail/src/read_body.php:985 squirrelmail/src/read_body.php:996
1399 #: squirrelmail/src/read_body.php:1018 squirrelmail/src/read_body.php:1075
1400 msgid "requested"
1401 msgstr "Í×µá"
1402
1403 #: squirrelmail/src/read_body.php:996 squirrelmail/src/read_body.php:1018
1404 #: squirrelmail/src/read_body.php:1075
1405 msgid "Send read receipt now"
1406 msgstr "¼õ¼èÄÌÃΤòľ¤°¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë"
1407
1408 #: squirrelmail/src/read_body.php:1008
1409 msgid ""
1410 "The message sender has requested a response to indicate that you have read "
1411 "this message. Would you like to send a receipt?"
1412 msgstr ""
1413 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷¿®¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆɤó¤À¤³¤È¤òÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ׵ᤷ"
1414 "¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¼èÄÌÃΤòÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¤«¡©"
1415
1416 #: squirrelmail/src/redirect.php:64 squirrelmail/src/redirect.php:86
1417 #: squirrelmail/functions/auth.php:20
1418 msgid "You must be logged in to access this page."
1419 msgstr "¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
1420
1421 #: squirrelmail/src/redirect.php:82
1422 msgid "There was an error contacting the mail server."
1423 msgstr "¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤Ø¤ÎÀܳ¤Ç¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1424
1425 #: squirrelmail/src/redirect.php:84
1426 msgid "Contact your administrator for help."
1427 msgstr "´ÉÍý¼Ô¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1428
1429 #: squirrelmail/src/search.php:252
1430 msgid "edit"
1431 msgstr "ÊÔ½¸"
1432
1433 #: squirrelmail/src/search.php:259 squirrelmail/src/search.php:305
1434 msgid "search"
1435 msgstr "¸¡º÷"
1436
1437 #: squirrelmail/src/search.php:262
1438 msgid "delete"
1439 msgstr "ºï½ü"
1440
1441 #: squirrelmail/src/search.php:274
1442 msgid "Recent Searches"
1443 msgstr "¸½ºß¤Î¸¡º÷"
1444
1445 #: squirrelmail/src/search.php:297
1446 msgid "save"
1447 msgstr "Êݸ"
1448
1449 #: squirrelmail/src/search.php:308
1450 msgid "forget"
1451 msgstr "ÇË´þ"
1452
1453 #: squirrelmail/src/search.php:317
1454 msgid "Current Search"
1455 msgstr "¸½ºß¤Î¸¡º÷"
1456
1457 #: squirrelmail/src/search.php:358
1458 msgid "Body"
1459 msgstr "ËÜʸ"
1460
1461 #: squirrelmail/src/search.php:359
1462 msgid "Everywhere"
1463 msgstr "Á´ÂÎ"
1464
1465 #: squirrelmail/src/search.php:390 squirrelmail/src/search.php:419
1466 msgid "Search Results"
1467 msgstr "¸¡º÷·ë²Ì"
1468
1469 #: squirrelmail/src/search.php:410
1470 msgid "No Messages found"
1471 msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1472
1473 #: squirrelmail/src/signout.php:76 squirrelmail/functions/page_header.php:205
1474 msgid "Sign Out"
1475 msgstr "¥í¥°¥¢¥¦¥È"
1476
1477 #: squirrelmail/src/signout.php:79
1478 msgid "You have been successfully signed out."
1479 msgstr "¥í¥°¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1480
1481 #: squirrelmail/src/signout.php:81
1482 msgid "Click here to log back in."
1483 msgstr "¤â¤¦°ìÅÙ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë"
1484
1485 #: squirrelmail/src/vcard.php:31
1486 msgid "Viewing a Business Card"
1487 msgstr "̾»É"
1488
1489 #: squirrelmail/src/vcard.php:90 squirrelmail/src/vcard.php:160
1490 msgid "Title"
1491 msgstr "¸ª½ñ"
1492
1493 #: squirrelmail/src/vcard.php:91
1494 msgid "Email"
1495 msgstr ""
1496
1497 #: squirrelmail/src/vcard.php:92 squirrelmail/src/vcard.php:152
1498 msgid "Web Page"
1499 msgstr "²èÌ̤ò¹¹¿·"
1500
1501 #: squirrelmail/src/vcard.php:93 squirrelmail/src/vcard.php:164
1502 msgid "Organization / Department"
1503 msgstr "½ê° / Éô½ð"
1504
1505 #: squirrelmail/src/vcard.php:94 squirrelmail/src/vcard.php:156
1506 msgid "Address"
1507 msgstr "½»½ê"
1508
1509 #: squirrelmail/src/vcard.php:95 squirrelmail/src/vcard.php:173
1510 msgid "Work Phone"
1511 msgstr "ÅÅÏÃ(»Å»ö)"
1512
1513 #: squirrelmail/src/vcard.php:96 squirrelmail/src/vcard.php:177
1514 msgid "Home Phone"
1515 msgstr "ÅÅÏÃ(»Å»ö)"
1516
1517 #: squirrelmail/src/vcard.php:97 squirrelmail/src/vcard.php:181
1518 msgid "Cellular Phone"
1519 msgstr "·ÈÂÓÅÅÏÃ"
1520
1521 #: squirrelmail/src/vcard.php:98 squirrelmail/src/vcard.php:185
1522 msgid "Fax"
1523 msgstr ""
1524
1525 #: squirrelmail/src/vcard.php:99 squirrelmail/src/vcard.php:189
1526 msgid "Note"
1527 msgstr "¥á¥â"
1528
1529 #: squirrelmail/src/vcard.php:129
1530 msgid "Add to Addressbook"
1531 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÄɲÃ"
1532
1533 #: squirrelmail/src/vcard.php:169
1534 msgid "Title & Org. / Dept."
1535 msgstr "¸ª½ñ/½ê°¤Ê¤É"
1536
1537 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:50
1538 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:37
1539 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:155
1540 msgid "Personal address book"
1541 msgstr "¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
1542
1543 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:96
1544 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:136
1545 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:171
1546 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:201
1547 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:253
1548 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:286
1549 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:327
1550 #, c-format
1551 msgid "Database error: %s"
1552 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¥¨¥é¡¼: %s"
1553
1554 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:221
1555 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:260
1556 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:293
1557 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:243
1558 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:267
1559 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:292
1560 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:324
1561 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:351
1562 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:386
1563 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:439
1564 msgid "Addressbook is read-only"
1565 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÏÆɹþÀìÍѤǤ¹¡£"
1566
1567 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:231
1568 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:248
1569 #, c-format
1570 msgid "User '%s' already exist"
1571 msgstr "¥æ¡¼¥¶Ì¾ '%s' ¤Ï´û¤Ë»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
1572
1573 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:303
1574 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:330
1575 #, c-format
1576 msgid "User '%s' does not exist"
1577 msgstr "¥æ¡¼¥¶Ì¾ '%s' ¤Ï¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£"
1578
1579 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:35
1580 msgid "Global address book"
1581 msgstr "Á´¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢"
1582
1583 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:56
1584 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:83
1585 msgid "No such file or directory"
1586 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1587
1588 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:69
1589 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:104
1590 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:140
1591 msgid "Open failed"
1592 msgstr "¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1593
1594 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:171
1595 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:177
1596 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:183
1597 msgid "Can not modify global address book"
1598 msgstr "¶¦ÍÑ¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤¬Êѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
1599
1600 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:46
1601 msgid "Not a file name"
1602 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1603
1604 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:272
1605 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:298
1606 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:337
1607 msgid "Could not lock datafile"
1608 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥í¥Ã¥¯¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
1609
1610 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:285
1611 msgid "Write to addressbook failed"
1612 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1613
1614 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:73
1615 msgid "Error initializing addressbook database."
1616 msgstr "¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1617
1618 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:82
1619 #, c-format
1620 msgid "Error opening file %s"
1621 msgstr "%s ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
1622
1623 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:92
1624 msgid "Error initializing global addressbook."
1625 msgstr "¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£:"
1626
1627 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:108
1628 #, c-format
1629 msgid "Error initializing LDAP server %s:"
1630 msgstr "%s ¤Î LDAP¥µ¡¼¥Ð¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£:"
1631
1632 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:329
1633 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:416
1634 msgid "Invalid input data"
1635 msgstr "ÆþÎϥǡ¼¥¿¤¬°Û¾ï¤Ç¤¹¡£"
1636
1637 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:333
1638 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:420
1639 msgid "Name is missing"
1640 msgstr "̾Á°¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
1641
1642 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:337
1643 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:424
1644 msgid "E-mail address is missing"
1645 msgstr "¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬ÆþÎϤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
1646
1647 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:345
1648 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:429
1649 msgid "Nickname contains illegal characters"
1650 msgstr "¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ë»ÈÍѽÐÍè¤Ê¤¤Ê¸»ú¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
1651
1652 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:107
1653 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:128
1654 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:143
1655 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:168
1656 msgid "view"
1657 msgstr "ɽ¼¨"
1658
1659 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:185
1660 msgid "Business Card"
1661 msgstr "̾»É"
1662
1663 #: squirrelmail/functions/date.php:92
1664 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:59
1665 msgid "Sunday"
1666 msgstr "Æü"
1667
1668 #: squirrelmail/functions/date.php:95
1669 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:60
1670 msgid "Monday"
1671 msgstr "·î"
1672
1673 #: squirrelmail/functions/date.php:98
1674 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:61
1675 msgid "Tuesday"
1676 msgstr "²Ð"
1677
1678 #: squirrelmail/functions/date.php:101
1679 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:62
1680 msgid "Wednesday"
1681 msgstr "¿å"
1682
1683 #: squirrelmail/functions/date.php:104
1684 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:63
1685 msgid "Thursday"
1686 msgstr "ÌÚ"
1687
1688 #: squirrelmail/functions/date.php:107
1689 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:64
1690 msgid "Friday"
1691 msgstr "¶â"
1692
1693 #: squirrelmail/functions/date.php:110
1694 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:65
1695 msgid "Saturday"
1696 msgstr "ÅÚ"
1697
1698 #: squirrelmail/functions/date.php:121
1699 msgid "January"
1700 msgstr " 1"
1701
1702 #: squirrelmail/functions/date.php:124
1703 msgid "February"
1704 msgstr " 2"
1705
1706 #: squirrelmail/functions/date.php:127
1707 msgid "March"
1708 msgstr " 3"
1709
1710 #: squirrelmail/functions/date.php:130
1711 msgid "April"
1712 msgstr " 4"
1713
1714 #: squirrelmail/functions/date.php:133
1715 msgid "May"
1716 msgstr " 5"
1717
1718 #: squirrelmail/functions/date.php:136
1719 msgid "June"
1720 msgstr " 6"
1721
1722 #: squirrelmail/functions/date.php:139
1723 msgid "July"
1724 msgstr " 7"
1725
1726 #: squirrelmail/functions/date.php:142
1727 msgid "August"
1728 msgstr " 8"
1729
1730 #: squirrelmail/functions/date.php:145
1731 msgid "September"
1732 msgstr " 9"
1733
1734 #: squirrelmail/functions/date.php:148
1735 msgid "October"
1736 msgstr "10"
1737
1738 #: squirrelmail/functions/date.php:151
1739 msgid "November"
1740 msgstr "11"
1741
1742 #: squirrelmail/functions/date.php:154
1743 msgid "December"
1744 msgstr "12"
1745
1746 #: squirrelmail/functions/date.php:183
1747 msgid "D, F j, Y g:i a"
1748 msgstr "Yǯ F·î jÆü (D) g:i a"
1749
1750 #: squirrelmail/functions/date.php:185
1751 msgid "D, F j, Y G:i"
1752 msgstr "Yǯ F·î jÆü (D) G:i"
1753
1754 #: squirrelmail/functions/date.php:207
1755 msgid "g:i a"
1756 msgstr ""
1757
1758 #: squirrelmail/functions/date.php:209
1759 msgid "G:i"
1760 msgstr ""
1761
1762 #: squirrelmail/functions/date.php:214
1763 msgid "D, g:i a"
1764 msgstr "(D) g:i a"
1765
1766 #: squirrelmail/functions/date.php:216
1767 msgid "D, G:i"
1768 msgstr "(D) G:i"
1769
1770 #: squirrelmail/functions/date.php:220
1771 msgid "M j, Y"
1772 msgstr "Y/m/j"
1773
1774 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:52
1775 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:59
1776 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:122
1777 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:125
1778 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:340
1779 #, c-format
1780 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
1781 msgstr "ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¨¥é¡¼ (%s)¡£ °Û¾ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
1782
1783 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:73
1784 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:252
1785 msgid "Unknown user or password incorrect."
1786 msgstr "¥æ¡¼¥¶Ì¾¤«¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
1787
1788 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:75
1789 msgid "Click here to try again"
1790 msgstr "¤³¤³¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤êľ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1791
1792 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:96
1793 #, c-format
1794 msgid "Click here to return to %s"
1795 msgstr "¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È %s ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£"
1796
1797 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:179
1798 msgid "Go to the login page"
1799 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ø"
1800
1801 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:39
1802 #, c-format
1803 msgid ""
1804 "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
1805 "default preference file."
1806 msgstr "ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë %s ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£ºÆ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1807
1808 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:162
1809 #, c-format
1810 msgid "Error opening %s"
1811 msgstr "¥ª¡¼¥×¥ó¥¨¥é¡¼ %s"
1812
1813 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:165
1814 msgid "Default preference file not found!"
1815 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«ÉÕ¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1816
1817 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:166
1818 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:179
1819 #: squirrelmail/functions/prefs.php:94
1820 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
1821 msgstr "¤³¤Î¥¨¥é¡¼¤È¤È¤â¤Ë´ÉÍý¼Ô¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1822
1823 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:177
1824 msgid "Could not create initial preference file!"
1825 msgstr "½é´üÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
1826
1827 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:178
1828 #, c-format
1829 msgid "%s should be writable by user %s"
1830 msgstr "%s ¤Ï ¥æ¡¼¥¶ %s ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤­¹þ¤ß²Äǽ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó"
1831
1832 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:132
1833 msgid ""
1834 "Please contact your system administrator and report the following error:"
1835 msgstr "´ÉÍý¼Ô¤Ë¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1836
1837 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:163
1838 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:366
1839 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:374
1840 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:572
1841 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:227
1842 msgid "ERROR : Could not complete request."
1843 msgstr "¥¨¥é¡¼: Í×µá¤ò´°Î»¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
1844
1845 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:165
1846 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:176
1847 msgid "Query:"
1848 msgstr "Ìä¹ç¤»:"
1849
1850 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:167
1851 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:229
1852 msgid "Reason Given: "
1853 msgstr "Íýͳ:"
1854
1855 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:174
1856 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:236
1857 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
1858 msgstr "Error: ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£"
1859
1860 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:178
1861 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:238
1862 msgid "Server responded: "
1863 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤Î±þÅú:"
1864
1865 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:211
1866 #, c-format
1867 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
1868 msgstr "IMAP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÀܳ¤Ç¥¨¥é¡¼: %s"
1869
1870 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:227
1871 #, c-format
1872 msgid "Bad request: %s"
1873 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊÍ×µá: %s"
1874
1875 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:229
1876 #, c-format
1877 msgid "Unknown error: %s"
1878 msgstr "¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¥¨¥é¡¼: %s"
1879
1880 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:231
1881 msgid "Read data:"
1882 msgstr "Æɤó¤À¥Ç¡¼¥¿:"
1883
1884 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:368
1885 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:574
1886 msgid "Unknown response from IMAP server: "
1887 msgstr "°Û¾ï¤Ê±þÅú¤¬ IMAP ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿:"
1888
1889 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:376
1890 msgid "Unknown message number in reply from server: "
1891 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Èֹ椬¥µ¡¼¥Ð¤«¤éÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡§"
1892
1893 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:396
1894 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:497
1895 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:775
1896 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:839
1897 #: squirrelmail/functions/imap_parse.php:183
1898 #: squirrelmail/functions/imap_parse.php:205
1899 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:1141
1900 msgid "(no subject)"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:397
1904 msgid "Unknown Sender"
1905 msgstr "Á÷¿®¼ÔÉÔÌÀ"
1906
1907 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:520
1908 msgid "No To Address"
1909 msgstr "°¸Àè̵¤·"
1910
1911 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:842
1912 #: squirrelmail/functions/imap_parse.php:208
1913 msgid "(unknown sender)"
1914 msgstr "(Á÷¿®¼ÔÉÔÌÀ)"
1915
1916 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:98
1917 msgid "No Messages Found"
1918 msgstr "ɽ¼¨¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
1919
1920 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:206
1921 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:214
1922 msgid "Found"
1923 msgstr "¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿"
1924
1925 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:206
1926 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:214
1927 msgid "messages"
1928 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬"
1929
1930 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:221
1931 msgid "Folder:"
1932 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À:"
1933
1934 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:196
1935 msgid "A"
1936 msgstr ""
1937
1938 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:274
1939 msgid ""
1940 "Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
1941 "to the system administrator."
1942 msgstr ""
1943 "¥¹¥ì¥Ã¥É¥½¡¼¥È¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎIMAP¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>¥·¥¹¥Æ¥à´É"
1944 "Íý¼Ô¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1945
1946 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:296
1947 msgid ""
1948 "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
1949 "this to the system administrator."
1950 msgstr ""
1951 "¥µ¡¼¥Ð¥µ¥¤¥É¥½¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎIMAP¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£<br>"
1952 "¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
1953
1954 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:590
1955 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
1956 msgstr "¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ï¶õ¤Ç¤¹¡£"
1957
1958 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:697
1959 msgid "Move Selected To:"
1960 msgstr "¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î°ÜÆ°¡§"
1961
1962 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:702
1963 msgid "Transform Selected Messages"
1964 msgstr "¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¾õÂÖÊѹ¹"
1965
1966 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:727
1967 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:245
1968 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:269
1969 msgid "Move"
1970 msgstr "°ÜÆ°"
1971
1972 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:734
1973 msgid "Expunge"
1974 msgstr "ºï½ü¤¹¤ë"
1975
1976 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:735
1977 msgid "mailbox"
1978 msgstr ""
1979
1980 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:737
1981 msgid "Read"
1982 msgstr "´ûÆÉ"
1983
1984 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:738
1985 msgid "Unread"
1986 msgstr "̤ÆÉ"
1987
1988 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:747
1989 msgid "Unthread View"
1990 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ê¤·É½¼¨"
1991
1992 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:751
1993 msgid "Thread View"
1994 msgstr "¥¹¥ì¥Ã¥Éɽ¼¨"
1995
1996 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:874
1997 msgid "Toggle All"
1998 msgstr "Á´È¿Å¾"
1999
2000 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:898
2001 msgid "Unselect All"
2002 msgstr "Á´ÁªÂò²ò½ü"
2003
2004 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:900
2005 msgid "Select All"
2006 msgstr "Á´ÁªÂò"
2007
2008 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:917
2009 #, c-format
2010 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
2011 msgstr "<b>%s</b>¡Á<b>%s</b>ɽ¼¨Ãæ(Á´%s·ï)"
2012
2013 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:920
2014 #, c-format
2015 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
2016 msgstr "<b>%s</b>ɽ¼¨Ãæ(Á´1·ï)"
2017
2018 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:1104
2019 msgid "Paginate"
2020 msgstr "¥Ú¡¼¥¸É½¼¨"
2021
2022 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:1111
2023 msgid "Show All"
2024 msgstr "Á´É½¼¨"
2025
2026 #: squirrelmail/functions/mime.php:449
2027 msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
2028 msgstr "mime¤Î¥Ç¥³¡¼¥É¥¨¥é¡¼¡£¤³¤Î¥Ð¥°¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2029
2030 #: squirrelmail/functions/mime.php:522
2031 msgid ""
2032 "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
2033 "is malformed. Please help us making future versions better by submitting "
2034 "this message to the developers knowledgebase!"
2035 msgstr ""
2036 "Æɤ߽Ф·¥¨¥é¡¼¤Ç¤¹¡£Íýͳ¤Ï¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³«"
2037 "ȯ¼Ô¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾­Íè¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ËÌò¤ËΩ¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£"
2038
2039 #: squirrelmail/functions/mime.php:524
2040 msgid "Submit message"
2041 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®"
2042
2043 #: squirrelmail/functions/mime.php:526
2044 msgid "Command:"
2045 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É:"
2046
2047 #: squirrelmail/functions/mime.php:527
2048 msgid "Response:"
2049 msgstr "±þÅú:"
2050
2051 #: squirrelmail/functions/mime.php:528
2052 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:137
2053 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:47
2054 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:119
2055 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:143
2056 msgid "Message:"
2057 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸:"
2058
2059 #: squirrelmail/functions/mime.php:529
2060 msgid "FETCH line:"
2061 msgstr "¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¹Ô:"
2062
2063 #: squirrelmail/functions/mime.php:866
2064 msgid "Hide Unsafe Images"
2065 msgstr "°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò±£¤¹"
2066
2067 #: squirrelmail/functions/mime.php:868
2068 msgid "View Unsafe Images"
2069 msgstr "°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Îɽ¼¨"
2070
2071 #: squirrelmail/functions/mime.php:903
2072 msgid "Attachments"
2073 msgstr "źÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2074
2075 #: squirrelmail/functions/mime.php:939 squirrelmail/functions/mime.php:1017
2076 msgid "download"
2077 msgstr "¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É"
2078
2079 #: squirrelmail/functions/mime.php:1746 squirrelmail/functions/mime.php:2064
2080 msgid "sec_remove_eng.png"
2081 msgstr "sec_remove_ja_JP.png"
2082
2083 #: squirrelmail/functions/options.php:168
2084 #, c-format
2085 msgid "Option Type '%s' Not Found"
2086 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥× '%s' ¤¬¸«ÉÕ¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2087
2088 #: squirrelmail/functions/options.php:263
2089 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:62
2090 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:165
2091 #: squirrelmail/plugins/administrator/options.php:357
2092 msgid "Yes"
2093 msgstr ""
2094
2095 #: squirrelmail/functions/options.php:268
2096 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:70
2097 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:173
2098 #: squirrelmail/plugins/administrator/options.php:358
2099 msgid "No"
2100 msgstr ""
2101
2102 #: squirrelmail/functions/page_header.php:199
2103 msgid "Current Folder"
2104 msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥©¥ë¥À"
2105
2106 #: squirrelmail/functions/page_header.php:212
2107 #: squirrelmail/functions/page_header.php:215
2108 #: squirrelmail/functions/page_header.php:258
2109 #: squirrelmail/functions/page_header.php:285
2110 msgid "Compose"
2111 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ºîÀ®"
2112
2113 #: squirrelmail/functions/prefs.php:92
2114 #, c-format
2115 msgid "Error creating directory %s."
2116 msgstr "%s ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2117
2118 #: squirrelmail/functions/prefs.php:93
2119 msgid "Could not create hashed directory structure!"
2120 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤ÎºîÀ®¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£"
2121
2122 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:554
2123 msgid ""
2124 "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
2125 "is a pretty reliable list to scan spam from."
2126 msgstr ""
2127 "Í­½þ - ¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤ÏΩ¾Ú¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ñ¥àÁ÷¿®¼Ô¤Î¥µ¡¼¥Ð¤ò´Þ¤à¡£¥¹¥Ñ¥à¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë"
2128 "¾å¤Ç¿®ÍêÀ­¤Î¹â¤¤¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£"
2129
2130 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:562
2131 msgid ""
2132 "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
2133 "be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
2134 "to use."
2135 msgstr ""
2136 "Í­½þ - ¥¹¥Ñ¥à¤òÃæ·Ñ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀßÄê(¤Þ¤¿¤Ï¸í¤Ã¤ÆÀßÄê)¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ð¤Ï¡¢¤³"
2137 "¤Á¤é¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¿ä¤á¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£"
2138
2139 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:570
2140 msgid ""
2141 "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
2142 "their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
2143 "account and send spam directly from there."
2144 msgstr ""
2145 "Í­½þ - ¥À¥¤¥ä¥ë¥¢¥Ã¥×¥æ¡¼¥¶¤Ï¡¢ISP¤Î¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤òÍøÍѤ¹¤Ù¤­¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¥Õ¥£"
2146 "¥ë¥¿¤Ç¼è¤ê½ü¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥ä¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤³¤«¤éľÀÜ¥¹¥Ñ¥à¤òÁ÷¿®¤¹"
2147 "¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥Ñ¥Þ¡¼¤Î¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¼êË¡¤Ç¤¹¡£"
2148
2149 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:578
2150 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
2151 msgstr "Í­½þ - RBL+ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Î¹àÌÜ"
2152
2153 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:586
2154 msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
2155 msgstr "Í­½þ - RBL+ ¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¥ì¡¼"
2156
2157 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:594
2158 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
2159 msgstr "Í­½þ - RBL+ ¥À¥¤¥ä¥ë¥¢¥Ã¥×¹àÌÜ"
2160
2161 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:603
2162 msgid ""
2163 "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
2164 "include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
2165 msgstr ""
2166 "̵½þ - Osirusoft Relays - Osirusofts¤Ë¤è¤ë¡¢Î©¾Ú¤Ç¤­¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¥ì¡¼¤Î¥ê¥¹"
2167 "¥È¡£abuse@uunet.net¤¬¼«Æ°ÊÖ¿®¤Ë»È¤¦¥µ¡¼¥Ð¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£"
2168
2169 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:611
2170 msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
2171 msgstr "̵½þ - Osirusoft Dialups - Osirusoft¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ñ¥à¸µ¤Î¥ê¥¹¥È"
2172
2173 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:619
2174 msgid ""
2175 "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
2176 "have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
2177 "to catch abuse auto-replies from some ISPs."
2178 msgstr ""
2179 "̵½þ - Osirusoft Confirmed Spam Source - Ï¢Â³Åª¤Ë¥¹¥Ñ¥à¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¿ô²ó¤Ë¤ï"
2180 "¤¿¤Ã¤Æ¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ»Ø̾¤ò¼õ¤±¤¿·ë²ÌÄɲ䵤줿¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£»ÈÍѤ¹¤Ù¤­¤«¤Ï¿µ½Å¤Ê"
2181 "ȽÃǤ¬É¬ÍפǤ¹¡£°­ÍÑÊó¹ð¤ËÂФ¹¤ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎISP¤Ë¤è¤ë¼«Æ°ÊÖ¿®¤âÄϤó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è"
2182 "¤¦¤Ç¤¹¡£"
2183
2184 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:627
2185 msgid ""
2186 "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
2187 "other mail servers that are not secure."
2188 msgstr ""
2189 "̵½þ - Osirusoft Smart Hosts - ¥»¥­¥å¥¢¤À¤¬¡¢¥»¥­¥å¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥á¡¼¥ë¥µ¡¼¥Ð¤ÎÃæ"
2190 "·Ñ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Û¥¹¥È¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£"
2191
2192 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:635
2193 msgid ""
2194 "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
2195 "ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
2196 "abuse auto-replies from some ISPs."
2197 msgstr ""
2198 "̵½þ - Osirusoft Spamware Developers - ¤³¤ì¤é¤ÎIP·²¤Ï¥¹¥Ñ¥à¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òºî"
2199 "¤ë¤ÈÃΤé¤ì¤ë´ë¶È¤Î¤â¤Î¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎISP¤«¤é¤Îabuse¼«Æ°ÊÖ¿®¤òÊá"
2200 "¤Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£"
2201
2202 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:643
2203 msgid ""
2204 "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
2205 "users in without confirmation."
2206 msgstr ""
2207 "̵½þ - Osirusoft Ì¤³Îǧ¥ª¥×¥È¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ð - ¥æ¡¼¥¶¤Ë¤è¤ë³Îǧ¤ò¤Ê¤·¤Ë¡¢ÅÐÏ¿¤¹¤ë"
2208 "¥ê¥¹¥È¥µ¡¼¥Ð¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£"
2209
2210 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:651
2211 msgid ""
2212 "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
2213 "cgi scripts. (planned)."
2214 msgstr ""
2215 "̵½þ - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - ¥»¥­¥å¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤formmail cgi"
2216 "¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£(ͽÄê)"
2217
2218 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:659
2219 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
2220 msgstr ""
2221 "̵½þ - Osirusoft Open Proxy Servers - ¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥í¥¯¥·¥µ¡¼¥Ð¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£"
2222
2223 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:667
2224 msgid ""
2225 "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
2226 "false positives than ORBS did though."
2227 msgstr ""
2228 "̵½þ - ORDB¤ÏORBS¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ORBS¤è¤êfalse "
2229 "positives¤¬¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£"
2230
2231 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:675
2232 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
2233 msgstr "̵½þ - Five-Ten-sg.com - Ä¾ÀܤΥ¹¥Ñ¥à¸»¤Ç¤¹¡£"
2234
2235 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:683
2236 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
2237 msgstr ""
2238 "̵½þ - Five-Ten-sg.com - ¥À¥¤¥ä¥ë¥¢¥Ã¥×¥ê¥¹¥È - Â¾¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎDSL¤ÎIPs¤ò´Þ¤ß"
2239 "¤Þ¤¹¡£"
2240
2241 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:691
2242 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
2243 msgstr ""
2244 "̵½þ -  Five-Ten-sg.com - ³Îǧ¤µ¤ì¤¿¥ª¥×¥È¥¤¥ó¤òÍøÍѤ·¤Ê¤¤ÂçÎ̥᡼¥é¡¼¤Ç¤¹¡£"
2245
2246 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:699
2247 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
2248 msgstr "̵½þ - Five-Ten-sg.com - Â¾¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤¹¡£"
2249
2250 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:707
2251 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
2252 msgstr "̵½þ - Five-Ten-sg.com - ¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥µ¡¼¥Ð"
2253
2254 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:715
2255 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
2256 msgstr "̵½þ - Five-Ten-sg.com - ¥¹¥Ñ¥à¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ð"
2257
2258 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:723
2259 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
2260 msgstr "̵½þ - Five-Ten-sg.com - ¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎIP"
2261
2262 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:731
2263 msgid ""
2264 "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
2265 "the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
2266 "you NOT use their service."
2267 msgstr ""
2268 "̵½þ - Dorkslayers¤Ï¡¢Áʤ¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Êƹñ³°¤ÇÁêÅöÎɤ¯¤Ê¤¤¥ê"
2269 "¥ì¡¼¤Î¤ß¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Èà¤é¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÏÈà¤é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ*¤·"
2270 "¤Ê¤¤*¤³¤È¤ò¿ä¤á¤ë¡£"
2271
2272 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:739
2273 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
2274 msgstr "̵½þ - SPAMhaus - Îɤ¯ÃΤé¤ì¤ë¥¹¥Ñ¥à¸»¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£"
2275
2276 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:747
2277 #, c-format
2278 msgid ""
2279 "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
2280 "have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
2281 msgstr ""
2282
2283 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:755
2284 msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
2285 msgstr "̵½þ - dev.null.dk - ¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆä˾ܤ·¤¤¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2286
2287 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:763
2288 msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
2289 msgstr ""
2290 "̵½þ - visi.com - ¥ê¥ì¡¼Ëɻߥꥹ¥È¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤Ë¶¨ÎÏŪ¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¥ì¡¼¤Î¥ê¥¹¥È"
2291 "¤Ç¤¹¡£"
2292
2293 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:771
2294 msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
2295 msgstr "̵½þ - 2mbit.com Open Relays - ¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¥ì¡¼¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£"
2296
2297 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:779
2298 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
2299 msgstr "̵½þ -  2mbit.com SPAM Source - Ä¾ÀܤΥ¹¥Ñ¥à¸»¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£"
2300
2301 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:787
2302 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
2303 msgstr "̵½þ - 2mbit.com SPAM ISPs - ¥¹¥Ñ¥à¤Ë¤¢¤Þ¤¤ISP¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£"
2304
2305 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:795
2306 msgid ""
2307 "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
2308 "assigned IPs."
2309 msgstr ""
2310 "̵½þ - Leadmon DUL - ¥À¥¤¥ä¥ë¥¢¥Ã¥×¤Þ¤¿¤Ï¾¤ËưŪ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ëIP¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç"
2311 "¤¹¡£"
2312
2313 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:803
2314 msgid ""
2315 "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
2316 "directly from."
2317 msgstr ""
2318 "̵½þ - Leadmon Spam SOurce - Leadmon.net¤¬Ä¾ÀÜ¥¹¥Ñ¥à¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëIP¤Î"
2319 "¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£"
2320
2321 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:811
2322 msgid ""
2323 "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
2324 "in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
2325 "services."
2326 msgstr ""
2327 "̵½þ - Leadmon Bulk Mailers - ¥ª¥×¥È¥¤¥ó¤òɬÍפȤ·¤Ê¤¤ÂçÎ̥᡼¥é¡¼¡¢¤Þ¤¿¤Ï´û"
2328 "ÃΤΥ¹¥Ñ¥Þ¡¼¤ò²ñ°÷¤Ë¤µ¤»¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò°­ÍѤòµö¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£"
2329
2330 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:819
2331 msgid ""
2332 "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
2333 "other active RBLs."
2334 msgstr ""
2335 "̵½þ - Leadmon Open Relays - Â¾¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëRBL¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥Æ¡¼"
2336 "¥¸¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£"
2337
2338 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:827
2339 msgid ""
2340 "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
2341 "other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
2342 msgstr ""
2343 "̵½þ - Leadmon Multi-stage - Â¾¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëRBL¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æ¡¼¥¸"
2344 "¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¥ì¡¼¤ÇLeadmon.net¤Ø¥¹¥Ñ¥à¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¥ì¡¼¤Ç"
2345 "¤¹¡£"
2346
2347 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:835
2348 msgid ""
2349 "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
2350 "direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
2351 "mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
2352 "Leadmon.net."
2353 msgstr ""
2354 "̵½þ - Leadmon SpamBlock - ¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤¢¤ë¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎIP"
2355 "¤«¤éLeadmon.net¤ØľÀÜ¥¹¥Ñ¥à¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤½¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯Á´ÂΤÎDNS¤ÎµÕ"
2356 "°ú¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Leadmon.net¤Ø¥¹¥Ñ¥à¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Íã¤ÎIP¥Ö"
2357 "¥í¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£"
2358
2359 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:843
2360 msgid ""
2361 "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
2362 "SPAM Sources."
2363 msgstr ""
2364 "̵½þ (º£¤Î¤È¤³¤í) - Ã±¤Ê¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ - ¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¥ì¡¼¤È"
2365 "ľÀܤΥ¹¥Ñ¥à¸»¤ÎξÊý¤ò´Þ¤á¤Þ¤¹¡£"
2366
2367 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:851
2368 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
2369 msgstr ""
2370 "̵½þ - (º£¤Î¤È¤³¤í) - Ã±¤Ê¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ - ¥À¥¤¥ä¥ë¥¢¥Ã¥×"
2371 "IP"
2372
2373 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:859
2374 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
2375 msgstr ""
2376
2377 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:867
2378 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
2379 msgstr ""
2380
2381 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:875
2382 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:60
2386 msgid "Saved Scan type"
2387 msgstr "¥¹¥­¥ã¥ó¥¿¥¤¥×¤òÊݸ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2388
2389 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:71
2390 msgid "Message Filtering"
2391 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°"
2392
2393 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:80
2394 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:115
2395 msgid "What to Scan:"
2396 msgstr "¤É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤«:"
2397
2398 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:87
2399 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:122
2400 msgid "All messages"
2401 msgstr "Á´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
2402
2403 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:92
2404 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:127
2405 msgid "Only unread messages"
2406 msgstr "̤ÆÉ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤±"
2407
2408 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:95
2409 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:168
2410 msgid "Save"
2411 msgstr "Êݸ"
2412
2413 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:115
2414 msgid "Match:"
2415 msgstr "¹àÌÜ:"
2416
2417 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:137
2418 msgid "Header"
2419 msgstr "¥Ø¥Ã¥À"
2420
2421 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:143
2422 msgid "Contains:"
2423 msgstr "´Þ¤à:"
2424
2425 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:153
2426 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:241
2427 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:265
2428 msgid "Move to:"
2429 msgstr "°ÜÆ°"
2430
2431 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:202
2432 msgid "Down"
2433 msgstr "¢­"
2434
2435 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:208
2436 msgid "Up"
2437 msgstr "¢¬"
2438
2439 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:213
2440 #, c-format
2441 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
2442 msgstr "<b>%s</b> ¤Ë <b>%s</b> ¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤ò <b>%s</b> ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡£"
2443
2444 #: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:128
2445 msgid "Message Filters"
2446 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Õ¥£¥ë¥¿"
2447
2448 #: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:130
2449 msgid ""
2450 "Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
2451 "filtered into different folders for easier organization."
2452 msgstr "¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÀßÄê¤Ç¾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£"
2453
2454 #: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:136
2455 msgid "SPAM Filters"
2456 msgstr "SPAM¥Õ¥£¥ë¥¿"
2457
2458 #: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:138
2459 msgid ""
2460 "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
2461 "junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
2462 msgstr ""
2463 "SPAM¥Õ¥£¥ë¥¿¤ÏDNS¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡½Ð¤·¡¢¥´¥ß¥á¡¼¥ë¤òINBOX¤«¤é"
2464 "¾¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø(Î㤨¤ÐTrash)¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£"
2465
2466 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:59
2467 msgid "Spam Filtering"
2468 msgstr "¥¹¥Ñ¥à¥Õ¥£¥ë¥¿"
2469
2470 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:66
2471 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
2472 msgstr ""
2473 "·Ù¹ð¡ª SpamFilters_YourHopÊÑ¿ô¤òÀßÄꤹ¤ë¤è¤¦¤Ë´ÉÍý¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2474
2475 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:90
2476 msgid "Move spam to:"
2477 msgstr "¥¹¥Ñ¥à¤Î°ÜÆ°Àè:"
2478
2479 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:111
2480 msgid ""
2481 "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
2482 "messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
2483 "spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
2484 "periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
2485 "around."
2486 msgstr ""
2487 "ͧ¿Í¤ä¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¶öÁ³¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢"
2488 "ºÇ½é¤«¤éľÀÜ¥¹¥Ñ¥à¥á¡¼¥ë¤òTrash¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤ÏÎɤ¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ó¤Ê"
2489 "¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²áÅÙ¤ËÂ礭¤Ê¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Äê"
2490 "´üŪ¤Ëºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2491
2492 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:134
2493 msgid ""
2494 "The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
2495 "scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
2496 "it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
2497 "scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
2498 "you'll scan even the spam you read with the new filters."
2499 msgstr ""
2500 "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤±¥¹¥­¥ã¥ó¤¹"
2501 "¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¤òÊѹ¹¤·¤¿¤é¡¢°ìÅÙÁ´¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è"
2502 "¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¸å¤ÇINBOX¤À¤±¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2503 "¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¿·¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤±¥¹¥­¥ã¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê"
2504 "¤Þ¤¹¡£"
2505
2506 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:181
2507 #, c-format
2508 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
2509 msgstr "¥¹¥Ñ¥à¥á¡¼¥ë¤Ï <b>%s</b> ¤ØÁ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£"
2510
2511 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:181
2512 msgid "[<i>not set yet</i>]"
2513 msgstr "[<i>̤ÀßÄê</i>]"
2514
2515 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:183
2516 #, c-format
2517 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
2518 msgstr "¥¹¥Ñ¥à¥¹¥­¥ã¥ó¤Ï <b>%s</b> ¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£"
2519
2520 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:183
2521 msgid "New Messages Only"
2522 msgstr "¿·µ¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤±"
2523
2524 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:183
2525 msgid "All Messages"
2526 msgstr "¥»¡¼¥¸°ìÍ÷"
2527
2528 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:194
2529 msgid "ON"
2530 msgstr ""
2531
2532 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:196
2533 msgid "OFF"
2534 msgstr ""
2535
2536 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:49
2537 msgid "SpellChecker Options"
2538 msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó"
2539
2540 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:51
2541 msgid ""
2542 "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
2543 "choose which languages should be available to you when spell-checking."
2544 msgstr "¤³¤³¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¼­½ñ¤Î³ÊǼÊýË¡¡¢ÊÔ½¸¡¢¸À¸ì¤ÎÁªÂò¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£"
2545
2546 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:77
2547 msgid "Check Spelling"
2548 msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë"
2549
2550 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:58
2551 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
2552 msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥¸¤ËÌá¤ë"
2553
2554 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:361
2555 msgid "ATTENTION:"
2556 msgstr "Ãí°Õ¡§"
2557
2558 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:362
2559 msgid ""
2560 "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
2561 "likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
2562 "to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
2563 "can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
2564 "password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
2565 "got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
2566 "anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
2567 "it, the encrypted data is no longer accessible."
2568 msgstr ""
2569 "SquirrelSpell¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Ä¿Í¤Î¼­½ñ¤òÉü¹æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢"
2570 "¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÊѹ¹¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£"
2571 "SquirrelSpell¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Ä¿Í¤Î¼­½ñ¤òÉü¹æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Å¤¤¥Ñ"
2572 "¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì°Ê¹ß¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Þ"
2573 "¤¹¡£<br>¤â¤·¼­½ñ¤ò°Å¹æ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ç˲õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢"
2574 "¼­½ñ¤òºï½ü¤·¤Æ¿·¤·¤¯ºî¤êľ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¸Å¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤"
2575 "¤Ê¤é¡¢°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¼­½ñ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£"
2576
2577 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:369
2578 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
2579 msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤òºï½ü¤·¤Æ¿·¤·¤¯ºî¤êľ¤¹¡£"
2580
2581 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:370
2582 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
2583 msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤ò¸Å¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÉü¹æ¤¹¤ë:"
2584
2585 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:376
2586 msgid "Proceed"
2587 msgstr "³¤±¤ë"
2588
2589 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:383
2590 msgid "You must make a choice"
2591 msgstr "ÁªÂò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó"
2592
2593 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:384
2594 msgid ""
2595 "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
2596 msgstr ""
2597 "¸Ä¿Í¼­½ñ¤òºï½ü¤¹¤ë¤«¡¢¸Å¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ç²òÆɤ¹¤ë¤«¤É¤Á¤é¤«¤òÁªÂò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±"
2598 "¤Þ¤»¤ó¡£"
2599
2600 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:385
2601 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
2602 msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Þ¤¹¤«¡©"
2603
2604 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:394
2605 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:397
2606 msgid "Error Decrypting Dictionary"
2607 msgstr "¼­½ñ¤ÎÉü¹æ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2608
2609 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:515
2610 msgid "Cute."
2611 msgstr ""
2612
2613 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:115
2614 #, c-format
2615 msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
2616 msgstr "'%s' ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·ë²Ì¡§"
2617
2618 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:121
2619 msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
2620 msgstr "SquirrelSpell¤ÎÀßÄ꤬°Û¾ï¤Ç¤¹¡£"
2621
2622 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:211
2623 msgid "SquirrelSpell Results"
2624 msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì"
2625
2626 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:271
2627 msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
2628 msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êѹ¹¤òÈ¿±Ç¤·¤Þ¤¹¤«¡©"
2629
2630 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:273
2631 msgid "No changes were made."
2632 msgstr "²¿¤âÊѹ¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2633
2634 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:275
2635 msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
2636 msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤òÊݸ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹....¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2637
2638 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:296
2639 #, c-format
2640 msgid "Found %s errors"
2641 msgstr "%s ¤Î¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£"
2642
2643 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:317
2644 msgid "Line with an error:"
2645 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¢¤Ã¤¿¹Ô:"
2646
2647 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:327
2648 msgid "Error:"
2649 msgstr "¥¨¥é¡¼:"
2650
2651 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:336
2652 msgid "Suggestions:"
2653 msgstr "Äó°Æ:"
2654
2655 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:343
2656 msgid "Suggestions"
2657 msgstr "Äó°Æ"
2658
2659 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:351
2660 msgid "Change to:"
2661 msgstr "Êѹ¹:"
2662
2663 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:360
2664 msgid "Occurs times:"
2665 msgstr ""
2666
2667 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:377
2668 msgid "Change this word"
2669 msgstr "¤³¤Îñ¸ì¤òÊѹ¹"
2670
2671 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:378
2672 msgid "Change"
2673 msgstr "Êѹ¹"
2674
2675 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:380
2676 msgid "Change ALL occurances of this word"
2677 msgstr ""
2678
2679 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:381
2680 msgid "Change All"
2681 msgstr "¤¹¤Ù¤ÆÊѹ¹"
2682
2683 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:383
2684 msgid "Ignore this word"
2685 msgstr "¤³¤Îñ¸ì¤ò̵»ë¤¹¤ë"
2686
2687 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:384
2688 msgid "Ignore"
2689 msgstr "̵»ë"
2690
2691 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:386
2692 msgid "Ignore ALL occurances this word"
2693 msgstr ""
2694
2695 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:387
2696 msgid "Ignore All"
2697 msgstr "¤¹¤Ù¤Æ̵»ë"
2698
2699 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:389
2700 msgid "Add this word to your personal dictionary"
2701 msgstr "¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¼­½ñ¤Ë¤³¤Îñ¸ì¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë"
2702
2703 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:390
2704 msgid "Add to Dic"
2705 msgstr "¼­½ñ¤ËÄɲÃ"
2706
2707 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:403
2708 msgid "Close and Commit"
2709 msgstr "ÅÐÏ¿¤·¤ÆÊĤ¸¤ë"
2710
2711 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:405
2712 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
2713 msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤ËÊĤ¸¤Þ¤¹¤«¡©"
2714
2715 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:408
2716 msgid "Close and Cancel"
2717 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
2718
2719 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:410
2720 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
2721 msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤ËÊĤ¸¤Þ¤¹¤«¡©"
2722
2723 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:429
2724 msgid "No errors found"
2725 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2726
2727 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod:39
2728 msgid ""
2729 "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
2730 "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
2731 msgstr ""
2732 "¸Ä¿Í¼­½ñ¤Ï<strong>°Å¹æ²½</strong>¤µ¤ì¤Æ<strong>°Å¹æ</strong>¤ÇÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤·"
2733 "¤¿¡£"
2734
2735 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod:54
2736 msgid ""
2737 "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
2738 "stored as <strong>clear text</strong>."
2739 msgstr ""
2740 "¸Ä¿Í¼­½ñ<strong>Éü¹æ</strong>¤µ¤ì¤Æ<strong>¥¯¥ê¥¢¡¼¥Æ¥­¥¹¥È</strong>¤ÇÊݸ¤µ"
2741 "¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
2742
2743 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod:65
2744 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:76
2745 msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
2746 msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤Î°Å¹æ²½¤ÎÀßÄê"
2747
2748 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:33
2749 msgid "Your personal dictionary was erased."
2750 msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤Ï¾Ãµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
2751
2752 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:34
2753 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:47
2754 msgid "Dictionary Erased"
2755 msgstr "¼­½ñ¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
2756
2757 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:41
2758 msgid ""
2759 "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
2760 "\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
2761 msgstr ""
2762 "¸Ä¿Í¼­½ñ¤Ï¾Ãµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ\"¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯\"¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡"
2763 "¤·¤Æ¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2764
2765 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:45
2766 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:77
2767 msgid "Close this Window"
2768 msgstr "¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤ë"
2769
2770 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:70
2771 msgid ""
2772 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
2773 "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
2774 msgstr ""
2775 "¸Ä¿Í¼­½ñ¤ÎÉü¹æ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ\"¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯\"¥Ü¥¿¥ó"
2776 "¤ò¤â¤¦°ìÅÙ²¡¤·¤Æ¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2777
2778 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:72
2779 msgid "Successful Re-encryption"
2780 msgstr "ºÆ°Å¹æ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿"
2781
2782 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:75
2783 msgid ""
2784 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
2785 "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
2786 "over."
2787 msgstr ""
2788 "¸Ä¿Í¼­½ñ¤ÎÉü¹æ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤òÊĤ¸¤Æ\"¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯\"¥Ü¥¿¥ó"
2789 "¤ò¤â¤¦°ìÅÙ²¡¤·¤Æ¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2790
2791 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:79
2792 msgid "Dictionary re-encrypted"
2793 msgstr "¼­½ñ¤ÏºÆ°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
2794
2795 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:28
2796 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:77
2797 msgid "Personal Dictionary"
2798 msgstr "¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¼­½ñ"
2799
2800 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:29
2801 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:99
2802 msgid "No words in your personal dictionary."
2803 msgstr "¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¼­½ñ¤Ë²¿¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
2804
2805 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:36
2806 msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
2807 msgstr "¼­½ñ¤«¤éºï½ü¤·¤¿¤¤Ã±¸ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2808
2809 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:58
2810 #, c-format
2811 msgid "%s dictionary"
2812 msgstr "¼­½ñ %s"
2813
2814 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:89
2815 msgid "Delete checked words"
2816 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Ã±¸ì¤òºï½ü"
2817
2818 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:103
2819 msgid "Edit your Personal Dictionary"
2820 msgstr "¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¼­½ñ¤òÊÔ½¸"
2821
2822 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:25
2823 msgid "Please make your selection first."
2824 msgstr "ºÇ½é¤ËÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2825
2826 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:27
2827 msgid ""
2828 "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
2829 "format. Proceed?"
2830 msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤ò°Å¹æ²½¤·¤ÆÊݸ¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Þ¤¹¤«¡©"
2831
2832 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:30
2833 msgid ""
2834 "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
2835 "format. Proceed?"
2836 msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤òÉü¹æ¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¡¼¥Æ¥­¥¹¥È¤ÇÊݸ¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Þ¤¹¤«¡©"
2837
2838 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:47
2839 msgid ""
2840 "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
2841 "helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and "
2842 "your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the "
2843 "password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see "
2844 "what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</"
2845 "strong> If you forget your password, your personal dictionary will become "
2846 "unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your "
2847 "mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your "
2848 "old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
2849 msgstr ""
2850 "<p>¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Ä¿Í¼­½ñ¤Ï¸½ºß</strong>°Å¹æ²½</strong>¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£web-mail ¥·¥¹"
2851 "¥Æ¥à¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÊݸ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ"
2852 "¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ë»È¤¦¥Ð¥¹¥ï¡¼¥É¤Ç¸Ä¿Í¼­½ñ¤Ï°Å¹æ²½"
2853 "¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¿Í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Ä¿Í¼­½ñ¤òÆɤळ¤È¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£</p> "
2854 "<p><strong>Ãí°Õ:</strong>¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤ë¤ÈÉü¹æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢"
2855 "¤½¤Î¸Ä¿Í¼­½ñ¤Ï»È¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÊѹ¹¤·¤¿"
2856 "¤é¡¢SquirrelSpell¤¬¤½¤ì¤òǧ¼±¤·¤Æ¡¢¸Å¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϸ忷¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ç°Å"
2857 "¹æ²½¤·¤Þ¤¹¡£</p>"
2858
2859 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:52
2860 msgid ""
2861 "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
2862 msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤òÉü¹æ¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¡¼¥Æ¥­¥¹¥È¤ÇÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2863
2864 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:55
2865 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:73
2866 msgid "Change crypto settings"
2867 msgstr "°Å¹æ²½¤ÎÀßÄê"
2868
2869 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:65
2870 msgid ""
2871 "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You "
2872 "may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case "
2873 "the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets "
2874 "stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to "
2875 "decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</"
2876 "p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal "
2877 "dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your "
2878 "mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator "
2879 "changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and "
2880 "will have to be created anew. However, if you or your system administrator "
2881 "change your mailbox password but you still have the old password at hand, "
2882 "you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the "
2883 "new value.</p>"
2884 msgstr ""
2885 "<p>¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Ä¿Í¤Î¼­½ñ¤Ï¸½ºß<strong>°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£</strong>webmail¥·¥¹"
2886 "¥Æ¥à¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¸Ä¿Í¼­½ñ¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ë"
2887 "¤¿¤á¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Ä¿Í¤Î¼­½ñ¤ò°Å¹æ²½¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë"
2888 "¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤¥­¡¼¡Ê¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ë¤òÃΤé¤Ê¤¤¤È²òÆÉ"
2889 "¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Ä¿Í¤Î¼­½ñ¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¡¼¥ë"
2890 "¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ç¥Ï¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£</p> "
2891 "<p><strong>Ãí°Õ:</strong>¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò˺¤ì¤ë¤«¡¢´ÉÍý¼Ô"
2892 "¤¬Êѹ¹¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸Ä¿Í¤Î¼­½ñ¤Ï»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¿·¤·¤¯ºî¤êľ¤µ¤Ê¤±¤ì"
2893 "¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÊѹ¹"
2894 "¤·¤¿¸å¤Ç¤â¡¢¸Å¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÇºÆ°Å¹æ²½¤¹¤ë"
2895 "¤³¤È¤Ç·Ñ³¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£</p>"
2896
2897 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:70
2898 msgid ""
2899 "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
2900 msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤ò°Å¹æ²½¤·¤ÆÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2901
2902 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:28
2903 #, c-format
2904 msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
2905 msgstr "<strong>%s</strong>¤Îñ¸ì¤ò¼­½ñ¤«¤éºï½ü¤¹¤ë:"
2906
2907 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:71
2908 msgid "All done!"
2909 msgstr "´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2910
2911 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:72
2912 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me_not.mod:71
2913 msgid "Personal Dictionary Updated"
2914 msgstr "¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¼­½ñ¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
2915
2916 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:78
2917 msgid "No changes requested."
2918 msgstr "Êѹ¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£"
2919
2920 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:33
2921 msgid "Please wait, communicating with the server..."
2922 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤ÈÄÌ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2923
2924 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:42
2925 msgid ""
2926 "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
2927 "message:"
2928 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤É¤Î¼­½ñ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤«ÁªÂò:"
2929
2930 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:53
2931 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:125
2932 msgid "Go"
2933 msgstr ""
2934
2935 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:57
2936 msgid "SquirrelSpell Initiating"
2937 msgstr "SquirrelSpell µ¯Æ°Ãæ"
2938
2939 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod:72
2940 #, c-format
2941 msgid ""
2942 "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
2943 "default dictionary."
2944 msgstr "<strong>%s</strong> ¤ò <strong>%s</strong> ¤Ë¼­½ñ¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£"
2945
2946 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod:79
2947 #, c-format
2948 msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
2949 msgstr ""
2950 "<strong>%s</strong>¼­½ñ¤ò¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£(¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È)"
2951
2952 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod:90
2953 msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
2954 msgstr "¹ñºÝ¼­½ñ¤ÎÀßÄê¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
2955
2956 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:22
2957 msgid ""
2958 "Please check any available international dictionaries which you would like "
2959 "to use when spellchecking:"
2960 msgstr "¥¹¥Ú¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¤­¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¼­½ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:"
2961
2962 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:32
2963 msgid "Make this dictionary my default selection:"
2964 msgstr "¼«Ê¬¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¼­½ñ¤ÎÁªÂò:"
2965
2966 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:49
2967 msgid "Make these changes"
2968 msgstr "Êѹ¹¤¹¤ë"
2969
2970 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:50
2971 msgid "Add International Dictionaries"
2972 msgstr "¹ñºÝ¼­½ñ¤ÎÄɲÃ"
2973
2974 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:19
2975 msgid "Please choose which options you wish to set up:"
2976 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤ÎɬÍפʥª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò:"
2977
2978 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:23
2979 msgid "Edit your personal dictionary"
2980 msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤ÎÊÔ½¸"
2981
2982 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:30
2983 msgid "Set up international dictionaries"
2984 msgstr "¹ñºÝ¼­½ñ¤ÎÀßÄê"
2985
2986 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:40
2987 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:44
2988 msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
2989 msgstr "¸Ä¿Í¼­½ñ¤Î°Å¹æ²½¡¢Ê£¹æ"
2990
2991 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:45
2992 msgid "not available"
2993 msgstr "̤¼ÂÁõ"
2994
2995 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:48
2996 msgid "SquirrelSpell Options Menu"
2997 msgstr "SquirrelSpell¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥å¡¼"
2998
2999 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:94
3000 msgid "Translator"
3001 msgstr "ËÝÌõ"
3002
3003 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:97
3004 msgid "Your server options are as follows:"
3005 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê:"
3006
3007 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:102
3008 msgid ""
3009 "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
3010 msgstr "13¼ïÎà¤Î¸À¸ì¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¡£ºÇÂç1000ʸ»ú¤Þ¤Ç¤ÎÀ©¸Â¡£SystranÄ󶡡£"
3011
3012 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:105
3013 msgid ""
3014 "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
3015 msgstr "10¼ïÎà¤Î¸À¸ì¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¡£À©¸ÂÉÔÌÀ¡£SystranÄ󶡡£"
3016
3017 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:108
3018 msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
3019 msgstr "12¸À¸ì¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¡£À©¸ÂÉÔÌÀ¡£SystranÄ󶡡£"
3020
3021 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:111
3022 msgid ""
3023 "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
3024 "InterTran"
3025 msgstr "767¸À¸ì¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¡£À©¸ÂÉÔÌÀ¡£Translation Experts's InterTranÄ󶡡£"
3026
3027 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:114
3028 msgid ""
3029 "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
3030 msgstr "8¸À¸ì¤ÎÁȤ߹ç¤ï¤»¡£À©¸ÂÉÔÌÀ¡£GPLTransÄó¶¡(free, open source)"
3031
3032 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:120
3033 msgid ""
3034 "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
3035 "be located."
3036 msgstr "ËÝÌõ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Îɽ¼¨¡¢°ÌÃÖ¡¢ËÝÌõ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤«¤É¤¦¤«ÀßÄꤹ¤ë¡£"
3037
3038 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:124
3039 msgid "Select your translator:"
3040 msgstr "ËÝÌõ¥µ¥¤¥È¤ÎÁªÂò:"
3041
3042 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:136
3043 msgid "When reading:"
3044 msgstr "Æɤà¤È¤­:"
3045
3046 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:141
3047 msgid "Show translation box"
3048 msgstr "ËÝÌõ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Îɽ¼¨"
3049
3050 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:143
3051 msgid "to the left"
3052 msgstr "º¸¤Ë"
3053
3054 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:144
3055 msgid "in the center"
3056 msgstr "Ãæ±û¤Ë"
3057
3058 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:145
3059 msgid "to the right"
3060 msgstr "±¦¤Ë"
3061
3062 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:150
3063 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
3064 msgstr "ËÝÌõ·ë²Ì¤òSquirrelMail¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë"
3065
3066 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:153
3067 msgid "When composing:"
3068 msgstr "¥á¡¼¥ëºîÀ®»þ:"
3069
3070 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:157
3071 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
3072 msgstr "¸½ºß¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¡£"
3073
3074 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:104
3075 msgid "Translation Options"
3076 msgstr "ËÝÌõ¥ª¥×¥·¥ç¥ó"
3077
3078 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:106
3079 msgid ""
3080 "Which translator should be used when you get messages in a different "
3081 "language?"
3082 msgstr "¤É¤ÎËÝÌõ¥µ¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾¤Î¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¤«ÀßÄꤷ¤Þ¤¹¡£"
3083
3084 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:230
3085 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:234
3086 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:238
3087 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:242
3088 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:246
3089 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:250
3090 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:254
3091 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:258
3092 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:262
3093 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:266
3094 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:270
3095 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:274
3096 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:278
3097 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:293
3098 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:297
3099 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:301
3100 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:305
3101 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:309
3102 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:313
3103 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:317
3104 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:321
3105 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:325
3106 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:329
3107 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:404
3108 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:437
3109 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:441
3110 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:445
3111 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:449
3112 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:453
3113 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:457
3114 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:461
3115 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:465
3116 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:469
3117 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:473
3118 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:477
3119 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:481
3120 #, c-format
3121 msgid "%s to %s"
3122 msgstr "%s ¤«¤é %s"
3123
3124 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:231
3125 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:235
3126 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:239
3127 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:243
3128 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:247
3129 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:252
3130 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:256
3131 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:260
3132 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:264
3133 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:268
3134 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:280
3135 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:294
3136 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:298
3137 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:302
3138 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:306
3139 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:310
3140 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:315
3141 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:319
3142 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:323
3143 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:327
3144 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:331
3145 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:352
3146 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:382
3147 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:438
3148 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:442
3149 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:446
3150 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:450
3151 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:454
3152 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:459
3153 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:471
3154 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:475
3155 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:479
3156 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:483
3157 msgid "English"
3158 msgstr "±Ñ¸ì"
3159
3160 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:232
3161 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:251
3162 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:272
3163 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:275
3164 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:299
3165 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:318
3166 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:355
3167 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:385
3168 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:417
3169 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:439
3170 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:458
3171 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:462
3172 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:467
3173 msgid "French"
3174 msgstr "¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì"
3175
3176 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:236
3177 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:255
3178 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:271
3179 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:276
3180 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:303
3181 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:322
3182 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:356
3183 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:386
3184 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:418
3185 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:443
3186 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:463
3187 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:466
3188 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:470
3189 msgid "German"
3190 msgstr "¥É¥¤¥Ä¸ì"
3191
3192 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:240
3193 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:259
3194 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:307
3195 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:326
3196 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:360
3197 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:390
3198 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:420
3199 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:447
3200 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:474
3201 msgid "Italian"
3202 msgstr "¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì"
3203
3204 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:244
3205 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:263
3206 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:311
3207 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:330
3208 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:365
3209 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:395
3210 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:422
3211 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:451
3212 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:478
3213 msgid "Portuguese"
3214 msgstr "¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì"
3215
3216 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:248
3217 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:267
3218 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:295
3219 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:314
3220 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:370
3221 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:400
3222 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:423
3223 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:455
3224 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:482
3225 msgid "Spanish"
3226 msgstr "¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì"
3227
3228 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:279
3229 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:367
3230 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:397
3231 msgid "Russian"
3232 msgstr "¥í¥·¥¢¸ì"
3233
3234 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:282
3235 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:334
3236 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:405
3237 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:426
3238 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:485
3239 msgid "Translate"
3240 msgstr "ËÝÌõ"
3241
3242 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:346
3243 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:376
3244 msgid "Brazilian Portuguese"
3245 msgstr "¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì(¥Ö¥é¥¸¥ë)"
3246
3247 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:347
3248 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:377
3249 msgid "Bulgarian"
3250 msgstr "¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¸ì"
3251
3252 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:348
3253 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:378
3254 msgid "Croatian"
3255 msgstr "¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¸ì"
3256
3257 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:349
3258 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:379
3259 msgid "Czech"
3260 msgstr "¥Á¥§¥³¸ì"
3261
3262 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:350
3263 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:380
3264 msgid "Danish"
3265 msgstr "¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¸ì"
3266
3267 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:351
3268 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:381
3269 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:416
3270 msgid "Dutch"
3271 msgstr "¥ª¥é¥ó¥À¸ì"
3272
3273 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:353
3274 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:383
3275 msgid "European Spanish"
3276 msgstr "¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì(¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ)"
3277
3278 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:354
3279 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:384
3280 msgid "Finnish"
3281 msgstr "¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì"
3282
3283 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:357
3284 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:387
3285 msgid "Greek"
3286 msgstr "¥®¥ê¥·¥ã¸ì"
3287
3288 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:358
3289 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:388
3290 msgid "Hungarian"
3291 msgstr "¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì"
3292
3293 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:359
3294 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:389
3295 msgid "Icelandic"
3296 msgstr "¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¸ì"
3297
3298 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:361
3299 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:391
3300 msgid "Japanese"
3301 msgstr "ÆüËܸì"
3302
3303 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:362
3304 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:392
3305 msgid "Latin American Spanish"
3306 msgstr "¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì"
3307
3308 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:363
3309 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:393
3310 msgid "Norwegian"
3311 msgstr "¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¸ì"
3312
3313 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:364
3314 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:394
3315 msgid "Polish"
3316 msgstr "¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¸ì"
3317
3318 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:366
3319 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:396
3320 msgid "Romanian"
3321 msgstr "¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¸ì"
3322
3323 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:368
3324 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:398
3325 msgid "Serbian"
3326 msgstr "¥»¥ë¥Ó¥¢¸ì"
3327
3328 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:369
3329 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:399
3330 msgid "Slovenian"
3331 msgstr "¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¸ì"
3332
3333 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:371
3334 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:401
3335 msgid "Swedish"
3336 msgstr "¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¸ì"
3337
3338 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:372
3339 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:402
3340 msgid "Welsh"
3341 msgstr "¥¦¥§¡¼¥ë¥º¸ì"
3342
3343 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:419
3344 msgid "Indonesian"
3345 msgstr "¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì"
3346
3347 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:421
3348 msgid "Latin"
3349 msgstr "¥é¥Æ¥ó¸ì"
3350
3351 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail.php:20
3352 msgid "New Mail"
3353 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë"
3354
3355 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail.php:26
3356 msgid "SquirrelMail Notice:"
3357 msgstr "SquirrelMail ÄÌÃÎ:"
3358
3359 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail.php:31
3360 msgid "You have new mail!"
3361 msgstr "¿·¤·¤¤¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª"
3362
3363 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:38
3364 msgid "New Mail Notification"
3365 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤ÎÄÌÃÎ"
3366
3367 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:44
3368 msgid ""
3369 "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
3370 "unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
3371 "to play in the provided file box."
3372 msgstr ""
3373 "̤ÆɤΥá¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥Õ¥©¥ë¥À¡¼¤Ë¤¢¤ë¤È¤­²»¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢<b>²»¤ÎºÆÀ¸¤òÍ­¸ú</b>"
3374 "¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£"
3375
3376 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:48
3377 msgid ""
3378 "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
3379 "folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
3380 msgstr ""
3381 "<b>INBOX¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³Îǧ¤¹¤ë</b>¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥Õ¥©"
3382 "¥ë¥À¤ò¤Î̤ÆɤΥÁ¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤ÆÄÌÃΤ·¤Þ¤¹¡£"
3383
3384 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:51
3385 msgid ""
3386 "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
3387 "window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
3388 msgstr ""
3389 "<b>¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤­¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯</b>¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢Ì¤ÆÉ"
3390 "¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤¬³«¤­¤Þ¤¹¡£(JavaScript¤¬Í­¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤"
3391 "¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)"
3392
3393 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:54
3394 msgid ""
3395 "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
3396 "Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
3397 "been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
3398 "by sounds or popups for unseen mail."
3399 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤­¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
3400
3401 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:57
3402 msgid ""
3403 "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
3404 "browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
3405 "only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
3406 "always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
3407 "enabled."
3408 msgstr ""
3409 "<b>¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÊѹ¹</b>¤òÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò"
3410 "ɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£JavaScript¤¬Æ°ºî¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£IE¤Ç¤·¤«Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£"
3411 "¾¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¤Ï¥¨¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯"
3412 "RECENT¡×¤òÍ­¸ú¤Ë¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«ÃΤ餻¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£"
3413
3414 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:61
3415 msgid ""
3416 "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
3417 "mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
3418 "the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
3419 "is specified, the system will use a default from the server."
3420 msgstr ""
3421 "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¤Ê¤é¤¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ð¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Î¥ê¥¹¥È¤«¤éÁª¤ó¤Ç"
3422 "¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºÆÀ¸¤·¤Þ"
3423 "¤¹¡£¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò¡×¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤷ¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬»ØÄê"
3424 "¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£"
3425
3426 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:74
3427 msgid "Enable Media Playing"
3428 msgstr "²»¤ÎºÆÀ¸¤òÍ­¸ú"
3429
3430 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:84
3431 msgid "Check all boxes, not just INBOX"
3432 msgstr "INBOX¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³Îǧ¤¹¤ë"
3433
3434 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:93
3435 msgid "Count only messages that are RECENT"
3436 msgstr "ºÇ¿·¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿ô¤À¤±"
3437
3438 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:102
3439 msgid "Change title on supported browsers."
3440 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÊѹ¹¤¬²Äǽ¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊѹ¹¤¹¤ë¡£"
3441
3442 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:102
3443 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:111
3444 msgid "requires JavaScript to work"
3445 msgstr "Javascript¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤¬É¬ÍפǤ¹"
3446
3447 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:111
3448 msgid "Show popup window on new mail"
3449 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤­¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ò³«¤¯"
3450
3451 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:115
3452 msgid "Select server file:"
3453 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÁªÂò:"
3454
3455 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:118
3456 msgid "(local media)"
3457 msgstr "(¥í¡¼¥«¥ë¥á¥Ç¥£¥¢)"
3458
3459 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:135
3460 msgid "Try"
3461 msgstr "»î¤¹"
3462
3463 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:143
3464 msgid "Local Media File:"
3465 msgstr "¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
3466
3467 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:147
3468 msgid "Current File:"
3469 msgstr "¸½ºß¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë:"
3470
3471 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:78
3472 msgid "NewMail Options"
3473 msgstr "¿·Ãå¥á¡¼¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó"
3474
3475 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:80
3476 msgid ""
3477 "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
3478 "when new mail arrives."
3479 msgstr ""
3480 "¤³¤³¤Ç¤Ï¿·Ãå¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤òÌĤ餷¤¿¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¦¥¤¥ó¥É"
3481 "¥¦¤òɽ¼¨¤¹¤ëÀßÄê¤ò¤·¤Þ¤¹¡£"
3482
3483 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:129
3484 msgid "New Mail Notification options saved"
3485 msgstr "¿·ÃåÄÌÃε¡Ç½¤ÎÀßÄ꤬Êݸ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿"
3486
3487 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:202
3488 #, c-format
3489 msgid "%s New Messages"
3490 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ÄÌ"
3491
3492 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:206
3493 #, c-format
3494 msgid "%s New Message"
3495 msgstr "¿·Ãå¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ %s ÄÌ"
3496
3497 #: squirrelmail/plugins/newmail/testsound.php:25
3498 msgid "Test Sound"
3499 msgstr "¥Æ¥¹¥È"
3500
3501 #: squirrelmail/plugins/newmail/testsound.php:33
3502 msgid "Loading the sound..."
3503 msgstr "¥µ¥¦¥ó¥É¤òÆɤ߹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹"
3504
3505 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:82
3506 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:90
3507 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:102
3508 msgid "POP3 connect:"
3509 msgstr "POP3 Àܳ:"
3510
3511 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:82
3512 msgid "No server specified"
3513 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤"
3514
3515 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:90
3516 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:102
3517 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:141
3518 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:276
3519 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:330
3520 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:341
3521 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:389
3522 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:422
3523 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:455
3524 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:554
3525 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:577
3526 msgid "Error "
3527 msgstr "¥¨¥é¡¼ "
3528
3529 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:110
3530 msgid "POP3: premature NOOP OK, NOT an RFC 1939 Compliant server"
3531 msgstr "POP3: RFC 1939¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤¹"
3532
3533 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:120
3534 msgid "POP3 noop:"
3535 msgstr ""
3536
3537 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:120
3538 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:186
3539 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:235
3540 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:260
3541 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:302
3542 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:376
3543 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:415
3544 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:445
3545 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:479
3546 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:542
3547 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:610
3548 msgid "No connection to server"
3549 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤ËÀܳ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3550
3551 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:133
3552 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:136
3553 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:141
3554 msgid "POP3 user:"
3555 msgstr ""
3556
3557 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:133
3558 msgid "no login ID submitted"
3559 msgstr "¥í¥°¥¤¥óID¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3560
3561 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:136
3562 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:156
3563 msgid "connection not established"
3564 msgstr "Àܳ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3565
3566 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:153
3567 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:156
3568 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:161
3569 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:170
3570 msgid "POP3 pass:"
3571 msgstr ""
3572
3573 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:153
3574 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:195
3575 msgid "No password submitted"
3576 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
3577
3578 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:161
3579 msgid "authentication failed "
3580 msgstr "ǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3581
3582 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:170
3583 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:219
3584 msgid "NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant"
3585 msgstr "NOOP ¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£RFC 1939¤ËÂбþ¤·¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ð¤Ç¤¹¡£"
3586
3587 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:186
3588 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:192
3589 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:195
3590 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:200
3591 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:210
3592 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:219
3593 msgid "POP3 apop:"
3594 msgstr ""
3595
3596 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:192
3597 msgid "No login ID submitted"
3598 msgstr "¥í¥°¥¤¥óID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3599
3600 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:200
3601 msgid "No server banner"
3602 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¥Ð¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3603
3604 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:200
3605 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:210
3606 msgid "abort"
3607 msgstr "ÃæÃÇ"
3608
3609 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:210
3610 msgid "apop authentication failed"
3611 msgstr "apopǧ¾Ú¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3612
3613 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:235
3614 msgid "POP3 login:"
3615 msgstr ""
3616
3617 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:260
3618 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:276
3619 msgid "POP3 top:"
3620 msgstr ""
3621
3622 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:302
3623 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:330
3624 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:341
3625 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:353
3626 msgid "POP3 pop_list:"
3627 msgstr ""
3628
3629 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:353
3630 msgid "Premature end of list"
3631 msgstr ""
3632
3633 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:376
3634 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:389
3635 msgid "POP3 get:"
3636 msgstr ""
3637
3638 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:415
3639 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:422
3640 msgid "POP3 last:"
3641 msgstr ""
3642
3643 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:445
3644 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:455
3645 msgid "POP3 reset:"
3646 msgstr ""
3647
3648 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:479
3649 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:485
3650 msgid "POP3 send_cmd:"
3651 msgstr ""
3652
3653 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:485
3654 msgid "Empty command string"
3655 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥Éʸ»úÎ󤬶õ¤Ç¤¹"
3656
3657 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:505
3658 msgid "POP3 quit:"
3659 msgstr ""
3660
3661 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:505
3662 msgid "connection does not exist"
3663 msgstr "¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3664
3665 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:542
3666 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:554
3667 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:577
3668 msgid "POP3 uidl:"
3669 msgstr ""
3670
3671 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:610
3672 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:615
3673 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:621
3674 msgid "POP3 delete:"
3675 msgstr ""
3676
3677 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:615
3678 msgid "No msg number submitted"
3679 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Èֹ椬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
3680
3681 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:621
3682 msgid "Command failed "
3683 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿"
3684
3685 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:58
3686 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
3687 msgstr "POP¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¥á¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¹þ¤à"
3688
3689 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:68
3690 msgid "Select Server:"
3691 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤ÎÁªÂò:"
3692
3693 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:85
3694 msgid "Password for"
3695 msgstr "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É"
3696
3697 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:95
3698 msgid "Fetch Mail"
3699 msgstr "¥á¡¼¥ë¤Î¼è¤ê¹þ¤ß"
3700
3701 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:130
3702 msgid "Fetching from "
3703 msgstr "¥á¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹"
3704
3705 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:140
3706 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:200
3707 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:206
3708 msgid "Oops, "
3709 msgstr ""
3710
3711 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:144
3712 msgid "Opening IMAP server"
3713 msgstr "IMAP¥µ¡¼¥Ð¤ÈÀܳ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3714
3715 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:147
3716 msgid "Opening POP server"
3717 msgstr "POP¥µ¡¼¥Ð¤ÈÀܳ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3718
3719 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:150
3720 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:214
3721 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:123
3722 msgid "Login Failed:"
3723 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó¼ºÇÔ:"
3724
3725 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:167
3726 msgid "Login OK: No new messages"
3727 msgstr "¥í¥°¥¤¥óOK: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3728
3729 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:172
3730 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
3731 msgstr "¥í¥°¥¤¥óOK: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
3732
3733 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:177
3734 msgid "Login OK: Inbox contains ["
3735 msgstr "¥í¥°¥¤¥óOK: Inbox ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï ["
3736
3737 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:177
3738 msgid "] messages"
3739 msgstr "] ·ï¤Ç¤¹¡£"
3740
3741 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:180
3742 msgid "Fetching UIDL..."
3743 msgstr "UIDL¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹..."
3744
3745 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:185
3746 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:154
3747 msgid "Server does not support UIDL."
3748 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤ÏUIDL¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3749
3750 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:188
3751 msgid "Leaving Mail on Server..."
3752 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤«¤é¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹..."
3753
3754 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:190
3755 msgid "Deleting messages from server..."
3756 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥µ¡¼¥Ð¤«¤éºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹..."
3757
3758 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:194
3759 msgid "Fetching message "
3760 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹"
3761
3762 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:202
3763 msgid "Server error...Disconnect"
3764 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¥¨¥é¡¼....ÀÚÃÇ"
3765
3766 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:204
3767 msgid "Re-connect from dead connectoin"
3768 msgstr "ºÆÀܳ"
3769
3770 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:207
3771 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:215
3772 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:245
3773 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:268
3774 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:279
3775 msgid "Saving UIDL"
3776 msgstr "UIDLÊݸÃæ"
3777
3778 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:220
3779 msgid "Re-fetching message "
3780 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹"
3781
3782 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:239
3783 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:261
3784 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:185
3785 msgid "Error Appending Message!"
3786 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÄɲÃÃæ¤Î¥¨¥é¡¼¡£"
3787
3788 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:240
3789 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:262
3790 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:274
3791 msgid "Closing POP"
3792 msgstr "POPÀܳ¤òÀÚÃǤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3793
3794 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:242
3795 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:264
3796 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:276
3797 msgid "Logging out from IMAP"
3798 msgstr "IMAP¤«¤é¥í¥°¥¢¥¦¥È"
3799
3800 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:249
3801 msgid "Message appended to mailbox"
3802 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òmailbox¤ËÄɲä·¤Þ¤·¤¿¡£"
3803
3804 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:254
3805 msgid "Message "
3806 msgstr "¥á¥Ã¥»¡¼¥¸"
3807
3808 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:254
3809 msgid " deleted from Remote Server!"
3810 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤«¤éºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
3811
3812 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:256
3813 msgid "Delete failed:"
3814 msgstr "ºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡§"
3815
3816 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:108
3817 msgid "Remote POP server settings"
3818 msgstr "POP¥µ¡¼¥Ð¤ÎÀßÄê"
3819
3820 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:115
3821 msgid ""
3822 "You should be aware that the encryption used to store your password is not "
3823 "perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
3824 "encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
3825 "server can be undone by a hacker reading the source to this file."
3826 msgstr ""
3827 "¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï°Å¹æ²½¤·¤ÆÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊݾڤϽÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£POP¤ò»È¤Ã"
3828 "¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÁ÷½Ð¤Ë°Å¹æ²½¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¡¼¥Ð¾å"
3829 "¤ËÊݸ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥½¡¼¥¹¤òÆɤó¤Ç¤¤¤ë¥Ï¥Ã¥«¡¼"
3830 "¤Ï´Êñ¤ËÉü¹æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£"
3831
3832 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:120
3833 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
3834 msgstr "¤³¤³¤Ç¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÀßÄꤷ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼è¤ê¹þ¤àÅ٤˥ѥ¹¥ï¡¼¥É¤¬É¬ÍפǤ¹¡£"
3835
3836 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:127
3837 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
3838 msgstr "°Å¹æ²½¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É(¾ðÊó¤Î¤ß)"
3839
3840 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:136
3841 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:192
3842 msgid "Add Server"
3843 msgstr "¥µ¡¼¥ÐÄɲÃ"
3844
3845 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:145
3846 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:262
3847 msgid "Server:"
3848 msgstr "¥µ¡¼¥Ð:"
3849
3850 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:149
3851 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:266
3852 msgid "Alias:"
3853 msgstr "ÊÌ̾:"
3854
3855 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:153
3856 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:270
3857 msgid "Username:"
3858 msgstr "¥æ¡¼¥¶Ì¾:"
3859
3860 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:161
3861 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:278
3862 msgid "Store in Folder:"
3863 msgstr "Êݸ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥À:"
3864
3865 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:180
3866 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:303
3867 msgid "Leave Mail on Server"
3868 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤Ë¥á¡¼¥ë¤ò»Ä¤¹"
3869
3870 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:184
3871 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:310
3872 msgid "Check mail during login"
3873 msgstr "¥í¥°¥¤¥óÃæ¥á¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
3874
3875 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:188
3876 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:317
3877 msgid "Check mail during folder refresh"
3878 msgstr "¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤È¤­¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë"
3879
3880 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:201
3881 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:322
3882 msgid "Modify Server"
3883 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤ÎÊѹ¹"
3884
3885 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:207
3886 msgid "Server Name:"
3887 msgstr "¥µ¡¼¥Ð̾:"
3888
3889 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:213
3890 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:244
3891 msgid "Modify"
3892 msgstr "Êѹ¹"
3893
3894 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:217
3895 msgid "No-one server in use. Try to add."
3896 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3897
3898 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:224
3899 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:247
3900 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:332
3901 msgid "Fetching Servers"
3902 msgstr "¼è¤ê¹þ¤à¥µ¡¼¥Ð"
3903
3904 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:230
3905 msgid "Confirm Deletion of a Server"
3906 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤Îºï½ü³Îǧ"
3907
3908 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:236
3909 msgid "Selected Server:"
3910 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥µ¡¼¥Ð:"
3911
3912 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:237
3913 msgid "Confirm delete of selected server?"
3914 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥µ¡¼¥Ð¤òºï½ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©"
3915
3916 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:238
3917 msgid "Confirm Delete"
3918 msgstr "ºï½ü³Îǧ"
3919
3920 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:253
3921 msgid "Mofify a Server"
3922 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤ÎÊѹ¹"
3923
3924 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:338
3925 msgid "Undefined Function"
3926 msgstr "ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¡Ç½"
3927
3928 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:339
3929 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
3930 msgstr "²¿¤òõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©"
3931
3932 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:30
3933 msgid "Fetch"
3934 msgstr "POP3¼õ¿®"
3935
3936 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:115
3937 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:162
3938 msgid "Warning, "
3939 msgstr "·Ù¹ð"
3940
3941 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:198
3942 msgid "Mail Fetch Result:"
3943 msgstr "¥á¡¼¥ë¼è¤ê¹þ¤ß·ë²Ì:"
3944
3945 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:223
3946 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
3947 msgstr "POP¤Ç¥á¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¹þ¤à"
3948
3949 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:225
3950 msgid ""
3951 "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
3952 "account on this server."
3953 msgstr "¤³¤³¤Ç¤ÏPOP3¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¡¼¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ëÀßÄ꤬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£"
3954
3955 #: squirrelmail/plugins/bug_report/setup.php:65
3956 msgid "Bug Reports:"
3957 msgstr "¥Ð¥°¥ì¥Ý¡¼¥È:"
3958
3959 #: squirrelmail/plugins/bug_report/setup.php:70
3960 msgid "Show button in toolbar"
3961 msgstr "¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤òɽ¼¨"
3962
3963 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:94
3964 msgid "Sent Subfolders Options"
3965 msgstr "Sent¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¥ª¥×¥·¥ç¥ó"
3966
3967 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:99
3968 msgid "Use Sent Subfolders"
3969 msgstr "Sent¥µ¥Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤ò»È¤¦"
3970
3971 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:103
3972 msgid "Monthly"
3973 msgstr "1¤«·î"
3974
3975 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:104
3976 msgid "Quarterly"
3977 msgstr "»ÍȾ´ü"
3978
3979 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:105
3980 msgid "Yearly"
3981 msgstr "ǯ"
3982
3983 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:120
3984 msgid "Base Sent Folder"
3985 msgstr "´ðËÜSent¥Õ¥©¥ë¥À"
3986
3987 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:86
3988 msgid "TODAY"
3989 msgstr "º£Æü"
3990
3991 #: squirrelmail/plugins/calendar/day.php:89
3992 msgid "ADD"
3993 msgstr "ÄɲÃ"
3994
3995 #: squirrelmail/plugins/calendar/day.php:108
3996 msgid "EDIT"
3997 msgstr "ÊÔ½¸"
3998
3999 #: squirrelmail/plugins/calendar/day.php:110
4000 msgid "DEL"
4001 msgstr "ºï½ü"
4002
4003 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:33
4004 msgid "Start time:"
4005 msgstr "³«»Ï»þ´Ö:"
4006
4007 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:44
4008 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:63
4009 msgid "Length:"
4010 msgstr "Ťµ:"
4011
4012 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:51
4013 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:70
4014 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:111
4015 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:135
4016 msgid "Priority:"
4017 msgstr "½ÅÍ×ÅÙ:"
4018
4019 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:58
4020 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:133
4021 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:43
4022 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:77
4023 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:115
4024 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:139
4025 msgid "Title:"
4026 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë:"
4027
4028 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:70
4029 msgid "Set Event"
4030 msgstr "¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë"
4031
4032 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:122
4033 msgid "Event Has been added!"
4034 msgstr "¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÄɲ䵤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
4035
4036 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:129
4037 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:39
4038 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:52
4039 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:107
4040 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:131
4041 msgid "Time:"
4042 msgstr "»þ´Ö:"
4043
4044 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:142
4045 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:104
4046 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:227
4047 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:24
4048 msgid "Day View"
4049 msgstr "Æüɽ¼¨"
4050
4051 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:32
4052 msgid "Do you really want to delete this event?"
4053 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©"
4054
4055 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:102
4056 msgid "Event deleted!"
4057 msgstr "¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
4058
4059 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:110
4060 msgid "Nothing to delete!"
4061 msgstr "ºï½ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
4062
4063 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:87
4064 msgid "Update Event"
4065 msgstr "¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹¹¿·"
4066
4067 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:100
4068 msgid "Do you really want to change this event from:"
4069 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÊѹ¹¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¡©"
4070
4071 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:123
4072 msgid "to:"
4073 msgstr "¤«¤é"
4074
4075 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:222
4076 msgid "Event updated!"
4077 msgstr "¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£"
4078
4079 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:22
4080 msgid "Month View"
4081 msgstr "·îɽ¼¨"
4082
4083 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:35
4084 msgid "0 min."
4085 msgstr "0 ʬ"
4086
4087 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:36
4088 msgid "15 min."
4089 msgstr "15 ʬ"
4090
4091 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:37
4092 msgid "35 min."
4093 msgstr "35 ʬ"
4094
4095 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:38
4096 msgid "45 min."
4097 msgstr "45ʬ"
4098
4099 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:39
4100 msgid "1 hr."
4101 msgstr "1 »þ´Ö"
4102
4103 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:40
4104 msgid "1.5 hr."
4105 msgstr "1.5 »þ´Ö"
4106
4107 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:41
4108 msgid "2 hr."
4109 msgstr "2 »þ´Ö"
4110
4111 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:42
4112 msgid "2.5 hr."
4113 msgstr "2.5 »þ´Ö"
4114
4115 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:43
4116 msgid "3 hr."
4117 msgstr "3 »þ´Ö"
4118
4119 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:44
4120 msgid "3.5 hr."
4121 msgstr "3.5 »þ´Ö"
4122
4123 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:45
4124 msgid "4 hr."
4125 msgstr "4 »þ´Ö"
4126
4127 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:46
4128 msgid "5 hr."
4129 msgstr "5 »þ´Ö"
4130
4131 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:47
4132 msgid "6 hr."
4133 msgstr "6 »þ´Ö"
4134
4135 #: squirrelmail/plugins/calendar/setup.php:21
4136 msgid "Calendar"
4137 msgstr "¥«¥ì¥ó¥À¡¼"
4138
4139 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:22
4140 msgid "Mailinglist"
4141 msgstr "¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È"
4142
4143 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:29
4144 #, c-format
4145 msgid ""
4146 "This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
4147 "receive an emailed response at the address below."
4148 msgstr "%s¤Ë¥Ø¥ë¥×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÍ׵ᤷ¤Þ¤¹¡£ÊÖ¿®¤Ï¼¡¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£"
4149
4150 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:32
4151 #, c-format
4152 msgid ""
4153 "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
4154 "this list. You will be subscribed with the address below."
4155 msgstr ""
4156 "%s¤Ë¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤ÎÍ×µá¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¼¡¤Î¥¢¥É¥ì"
4157 "¥¹¤Ç¤¹¡£"
4158
4159 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:35
4160 #, c-format
4161 msgid ""
4162 "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
4163 "this list. It will try to unsubscribe the adress below."
4164 msgstr ""
4165 "%s¤Ë¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤ÎÅÐÏ¿²ò½ü¤ÎÍ×µá¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿²ò½ü¤¹¤ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¼¡¤Î¥¢¥É"
4166 "¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£"
4167
4168 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:83
4169 msgid "Send Mail"
4170 msgstr "¥á¡¼¥ëÁ÷¿®"
4171
4172 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:33
4173 msgid "Post to List"
4174 msgstr "ML¤ËÅê¹Æ"
4175
4176 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:34
4177 msgid "Reply to List"
4178 msgstr "ML¤ËÊÖ¿®"
4179
4180 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:37
4181 msgid "List Archives"
4182 msgstr "¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö"
4183
4184 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:38
4185 msgid "Contact Listowner"
4186 msgstr "ML´ÉÍý¼Ô¤ËÏ¢Íí"
4187
4188 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:115
4189 msgid "Mailing List:"
4190 msgstr ""
4191
4192 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:177
4193 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:180
4194 msgid "Delete & Prev"
4195 msgstr "ºï½ü&Ìá¤ë"
4196
4197 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:183
4198 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:185
4199 msgid "Delete & Next"
4200 msgstr "ºï½ü&¼¡¤Ø"
4201
4202 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:306
4203 msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
4204 msgstr "ºï½ü¡¿°ÜÆ°¡¿¼¡¤Ø ¥Ü¥¿¥ó¡§"
4205
4206 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:313
4207 msgid "Display at top"
4208 msgstr "¾å¤Ëɽ¼¨"
4209
4210 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:319
4211 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:331
4212 msgid "with move option"
4213 msgstr "°ÜÆ°¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤­"
4214
4215 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:325
4216 msgid "Display at bottom"
4217 msgstr "²¼¤Ëɽ¼¨"
4218
4219 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:48
4220 msgid "Config File Version"
4221 msgstr "ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó"
4222
4223 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:51
4224 msgid "Squirrelmail Version"
4225 msgstr "Squirrelmail¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó"
4226
4227 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:54
4228 msgid "PHP Version"
4229 msgstr "PHP¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó"
4230
4231 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:58
4232 msgid "Organization Preferences"
4233 msgstr "½ê°ÁÈ¿¥ÀßÄê"
4234
4235 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:60
4236 msgid "Organization Name"
4237 msgstr "½ê°ÁÈ¿¥Ì¾"
4238
4239 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:63
4240 msgid "Organization Logo"
4241 msgstr "¥í¥´"
4242
4243 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:66
4244 msgid "Organization Logo Width"
4245 msgstr "¥í¥´¤ÎÉý"
4246
4247 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:70
4248 msgid "Organization Logo Height"
4249 msgstr "¥í¥´¤Î¹â¤µ"
4250
4251 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:74
4252 msgid "Organization Title"
4253 msgstr "¥¿¥¤¥È¥ë"
4254
4255 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:77
4256 msgid "Signout Page"
4257 msgstr "¥í¥°¥¢¥¦¥È¸å¤Î¥Ú¡¼¥¸"
4258
4259 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:80
4260 msgid "Default Language"
4261 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¸À¸ì"
4262
4263 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:84
4264 msgid "Top Frame"
4265 msgstr "¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥È¥Ã¥×"
4266
4267 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:89
4268 msgid "Server Settings"
4269 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¡¼ÀßÄê"
4270
4271 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:91
4272 msgid "Mail Domain"
4273 msgstr "¥É¥á¥¤¥ó̾"
4274
4275 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:94
4276 msgid "IMAP Server Address"
4277 msgstr "IMAP¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¢¥É¥ì¥¹"
4278
4279 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:97
4280 msgid "IMAP Server Port"
4281 msgstr "IMAP¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Ý¡¼¥È"
4282
4283 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:99
4284 msgid "IMAP Server Type"
4285 msgstr "IMAP¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¿¥¤¥×"
4286
4287 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:101
4288 msgid "Cyrus IMAP server"
4289 msgstr ""
4290
4291 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:102
4292 msgid "University of Washington's IMAP server"
4293 msgstr ""
4294
4295 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:103
4296 msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
4297 msgstr ""
4298
4299 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:104
4300 msgid "Courier IMAP server"
4301 msgstr ""
4302
4303 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:105
4304 msgid "Not one of the above servers"
4305 msgstr "¤½¤Î¾"
4306
4307 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:106
4308 msgid "IMAP Folder Delimiter"
4309 msgstr "IMAP¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¥Ç¥ê¥ß¥Ã¥¿"
4310
4311 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:108
4312 msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
4313 msgstr "¼«Æ°¸¡½Ð¤ò¤µ¤»¤ë»þ¤Ï\"detect\""
4314
4315 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:111
4316 msgid "Use Sendmail"
4317 msgstr "Sendmail¤ò»È¤¦"
4318
4319 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:113
4320 msgid "Sendmail Path"
4321 msgstr "Sendmail¤Î¥Ñ¥¹"
4322
4323 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:116
4324 msgid "SMTP Server Address"
4325 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¢¥É¥ì¥¹"
4326
4327 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:119
4328 msgid "SMTP Server Port"
4329 msgstr "SMTP¥µ¡¼¥Ð¤Î¥Ý¡¼¥È"
4330
4331 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:121
4332 msgid "Authenticated SMTP"
4333 msgstr "SMTPǧ¾Ú"
4334
4335 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:123
4336 msgid "Invert Time"
4337 msgstr "¥µ¡¼¥Ð¤Î¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¤ÎÉä¹æ¤òȿž¤¹¤ë"
4338
4339 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:125
4340 msgid "Use Confirmation Flags"
4341 msgstr "³Îǧ¥Õ¥é¥°¤ò»ÈÍѤ¹¤ë"
4342
4343 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:128
4344 msgid "Folders Defaults"
4345 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¡¼¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È"
4346
4347 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:130
4348 msgid "Default Folder Prefix"
4349 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Õ¥©¥ë¥À¡¼¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹"
4350
4351 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:133
4352 msgid "Show Folder Prefix Option"
4353 msgstr "¥Õ¥©¥ë¥À¥×¥ê¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Îɽ¼¨"
4354
4355 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:144
4356 msgid "By default, move to trash"
4357 msgstr "trash¤Ë°ÜÆ°"
4358
4359 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:146
4360 msgid "By default, move to sent"
4361 msgstr "sent¤Ë°ÜÆ°"
4362
4363 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:148
4364 msgid "By default, save as draft"
4365 msgstr "draft¤ËÊݸ"
4366
4367 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:150
4368 msgid "List Special Folders First"
4369 msgstr "ÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤òºÇ½é¤Ëɽ¼¨"
4370
4371 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:152
4372 msgid "Show Special Folders Color"
4373 msgstr "ÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¡¼¤Î¿§"
4374
4375 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:154
4376 msgid "Auto Expunge"
4377 msgstr "¼«Æ°ºï½ü"
4378
4379 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:156
4380 msgid "Default Sub. of INBOX"
4381 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÏINBOX"
4382
4383 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:158
4384 msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
4385 msgstr ""
4386
4387 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:160
4388 msgid "Default Unseen Notify"
4389 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î̤ÆÉÄÌÃÎ"
4390
4391 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:165
4392 msgid "Default Unseen Type"
4393 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î̤ÆÉ¥¿¥¤¥×"
4394
4395 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:169
4396 msgid "Auto Create Special Folders"
4397 msgstr "ÆÃÊ̤ʥե©¥ë¥À¤Î¼«Æ°ºîÀ®"
4398
4399 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:171
4400 msgid "Default Javascript Adrressbook"
4401 msgstr "Javascript¥¢¥É¥ì¥¹Ä¢¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È"
4402
4403 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:173
4404 msgid "Auto delete folders"
4405 msgstr "¼«Æ°¥Õ¥©¥ë¥Àºï½ü"
4406
4407 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:176
4408 msgid "General Options"
4409 msgstr "Á´È̤Υª¥×¥·¥ç¥ó"
4410
4411 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:178
4412 msgid "Default Charset"
4413 msgstr "¥Ç¥Õ¥©¥ë¥Èʸ»ú¥»¥Ã¥È"
4414
4415 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:189
4416 msgid "Data Directory"
4417 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
4418
4419 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:192
4420 msgid "Temp Directory"
4421 msgstr "Temp¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê"
4422
4423 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:195
4424 msgid "Hash Level"
4425 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å¥ì¥Ù¥ë"
4426
4427 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:197