Hebrew locale is not he_HE, but he_IL
[squirrelmail.git] / locale / he_IL / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
1 # Hebrew translation
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # yoav <yoavb@zavit.net.il>, 2002.
4 #
5 #, fuzzy
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: $Id$\n"
9 "POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2002-05-03 13:21+0200\n"
11 "Last-Translator: yoav <yoavb@zavit.net.il>\n"
12 "Language-Team: HEBREW <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 msgid "Delivery error report"
18 msgstr ""
19
20 msgid "Undelivered Message Headers"
21 msgstr ""
22
23 msgid "(no subject)"
24 msgstr "(ììà ðåùà)"
25
26 msgid "Personal address book"
27 msgstr "ñôø ëúåáåú àéùé"
28
29 #, c-format
30 msgid "Database error: %s"
31 msgstr "ùâéàú îñã ðúåðéí: %s"
32
33 msgid "Addressbook is read-only"
34 msgstr "ñôø ëúåáåú äåà ì÷øéàä áìáã"
35
36 #, c-format
37 msgid "User '%s' already exist"
38 msgstr "îùúîù '%s' ëáø ÷ééí"
39
40 #, c-format
41 msgid "User '%s' does not exist"
42 msgstr "îùúîù '%s' àéðå ÷ééí"
43
44 msgid "Global address book"
45 msgstr "ñôø ëúåáåú ëììé"
46
47 msgid "No such file or directory"
48 msgstr "÷åáõ àå ñôøééä áùí æä àéðå ÷ééí"
49
50 msgid "Open failed"
51 msgstr "ôúéçä ðëùìä"
52
53 msgid "Can not modify global address book"
54 msgstr "ìà éëåì ìòãëï ñôø ëúåáåú ëììé"
55
56 msgid "Not a file name"
57 msgstr "ìà ùí ÷åáõ"
58
59 #, fuzzy
60 msgid "Write failed"
61 msgstr "ôúéçä ðëùìä"
62
63 #, fuzzy
64 msgid "Unable to update"
65 msgstr "ùîåø \\ òãëï"
66
67 msgid "Could not lock datafile"
68 msgstr "ìà éëåì ìðòåì àú ÷åáõ äîéãò"
69
70 msgid "Write to addressbook failed"
71 msgstr "ëúéáä ìñôø ëúåáåú ðëùìä"
72
73 msgid "Error initializing addressbook database."
74 msgstr "ùâéàä áàúçåì îñã äðúåðéí ùì ñôø äëúåáåú."
75
76 #, c-format
77 msgid "Error opening file %s"
78 msgstr "ùâéàä áôúéçú ÷åáõ %s"
79
80 msgid "Error initializing global addressbook."
81 msgstr "ùâéàä áàúçåì ñôø ëúåáåú ëììé."
82
83 #, c-format
84 msgid "Error initializing LDAP server %s:"
85 msgstr "ùâéàä áàúçåì ùøú LDAP %s:"
86
87 msgid "Invalid input data"
88 msgstr "îéãò ÷ìè ùâåé"
89
90 msgid "Name is missing"
91 msgstr "ùí çñø"
92
93 msgid "E-mail address is missing"
94 msgstr "ãåà\"ì çñø"
95
96 msgid "Nickname contains illegal characters"
97 msgstr "ëéðåé îëéì úååéí ìà çå÷ééí"
98
99 msgid "view"
100 msgstr "äöâ"
101
102 msgid "Business Card"
103 msgstr "ëøèéñ áé÷åø"
104
105 msgid "You must be logged in to access this page."
106 msgstr "òìéê ìäëðñ ìîòøëú áëãé ìøàåú ãó æä."
107
108 msgid "Sunday"
109 msgstr "øàùåï"
110
111 msgid "Monday"
112 msgstr "ùðé"
113
114 msgid "Tuesday"
115 msgstr "ùìéùé"
116
117 msgid "Wednesday"
118 msgstr "øáéòé"
119
120 msgid "Thursday"
121 msgstr "çîéùé"
122
123 msgid "Friday"
124 msgstr "ùéùé"
125
126 msgid "Saturday"
127 msgstr "ùáú"
128
129 msgid "January"
130 msgstr "éðåàø"
131
132 msgid "February"
133 msgstr "ôáøåàø"
134
135 msgid "March"
136 msgstr "îøõ"
137
138 msgid "April"
139 msgstr "àôøéì"
140
141 msgid "May"
142 msgstr "îàé"
143
144 msgid "June"
145 msgstr "éåðé"
146
147 msgid "July"
148 msgstr "éåìé"
149
150 msgid "August"
151 msgstr "àåâåñè"
152
153 msgid "September"
154 msgstr "ñôèîáø"
155
156 msgid "October"
157 msgstr "àå÷èåáø"
158
159 msgid "November"
160 msgstr "ðåáîáø"
161
162 msgid "December"
163 msgstr "ãöîáø"
164
165 msgid "D, F j, Y g:i a"
166 msgstr "l, j F, Y a g:i"
167
168 msgid "D, F j, Y G:i"
169 msgstr "l, j F, Y G:i"
170
171 msgid "g:i a"
172 msgstr "a g:i"
173
174 msgid "G:i"
175 msgstr "G:i"
176
177 msgid "D, g:i a"
178 msgstr "l, a g:i"
179
180 msgid "D, G:i"
181 msgstr "l, G:i"
182
183 msgid "M j, Y"
184 msgstr "j M, Y"
185
186 #, c-format
187 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
188 msgstr "ùâéàú îñã ðúåðéí ùì ääâãøåú (%s). éåöà áöåøä àáðåøîìéú."
189
190 msgid "Unknown user or password incorrect."
191 msgstr "ùí îùúîù àå ñéñîà àéðí ðëåðéí."
192
193 msgid "Click here to try again"
194 msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìðñåú ùåá"
195
196 #, c-format
197 msgid "Click here to return to %s"
198 msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìçæåø ì-%s"
199
200 #, c-format
201 msgid "%s Logo"
202 msgstr "ìåâå ùì %s"
203
204 #, c-format
205 msgid "SquirrelMail version %s"
206 msgstr "SquirrelMail âéøñà %s"
207
208 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
209 msgstr "ò\"é öååú äôéúåç ùì SquirrelMail"
210
211 msgid "ERROR"
212 msgstr "ùâéàä"
213
214 msgid "Go to the login page"
215 msgstr "ìê ìãó äëðéñä"
216
217 #, c-format
218 msgid ""
219 "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
220 "default preference file."
221 msgstr ""
222 "÷åáõ ääâãøåú, %s, àéðå ÷ééí. äúðú÷, åäëðñ îçãù áëãé ìéöåø ÷åáõ äâãøåú áøéøú "
223 "îçãù."
224
225 #, fuzzy, c-format
226 msgid ""
227 "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
228 "to resolve this issue."
229 msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
230
231 #, fuzzy, c-format
232 msgid ""
233 "Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
234 "to resolve this issue."
235 msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
236
237 #, c-format
238 msgid "Error opening %s"
239 msgstr "ùâéàä áôúéçú %s"
240
241 #, fuzzy
242 msgid "Default preference file not found or not readable!"
243 msgstr "÷åáõ äâãøåú áøéøú îçãì ìà ðîöà!"
244
245 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
246 msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
247
248 msgid "Could not create initial preference file!"
249 msgstr "ìà éëåì ìéöåø ÷åáõ äâãøåú øàùåðé!"
250
251 #, c-format
252 msgid "%s should be writable by user %s"
253 msgstr "äîùúîù %s æ÷å÷ ìäøùàåú ëúéáä òì %s"
254
255 #, fuzzy, c-format
256 msgid ""
257 "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
258 "to resolve this issue."
259 msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
260
261 #, fuzzy, c-format
262 msgid ""
263 "Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
264 "to resolve this issue."
265 msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
266
267 msgid ""
268 "You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
269 "(using configure option --with-mbstring)."
270 msgstr ""
271
272 msgid "ERROR : No available imapstream."
273 msgstr ""
274
275 msgid "ERROR : Could not complete request."
276 msgstr "ùâéàä: ìà éëåì ìäùìéí á÷ùä."
277
278 msgid "Query:"
279 msgstr "á÷ùä:"
280
281 msgid "Reason Given: "
282 msgstr "ñéáä:"
283
284 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
285 msgstr "ùâéàä: á÷ùä ùâåéä."
286
287 msgid "Server responded: "
288 msgstr "äùøú äùéá:"
289
290 #, c-format
291 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
292 msgstr "ùâéàä áäúçáøåú ìùøú IMAP: %s"
293
294 #, c-format
295 msgid "Bad request: %s"
296 msgstr "á÷ùä ùâåéä: %s"
297
298 #, c-format
299 msgid "Unknown error: %s"
300 msgstr "ùâéàä ìà éãåòä: %s"
301
302 msgid "Read data:"
303 msgstr "îéãò ð÷øà:"
304
305 #, fuzzy
306 msgid "ERROR : Could not append message to"
307 msgstr "ùâéàä: ìà éëåì ìäùìéí á÷ùä."
308
309 #, fuzzy
310 msgid "Solution: "
311 msgstr "äöòåú:"
312
313 msgid ""
314 "Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
315 "folder."
316 msgstr ""
317
318 msgid "INBOX"
319 msgstr "ãåàø ðëðñ"
320
321 msgid "Unknown response from IMAP server: "
322 msgstr "úùåáä ìà éãåòä îùøú IMAP: "
323
324 msgid "Unknown message number in reply from server: "
325 msgstr "îñôø ìà éãåò ùì äåãòä áúùåáä îäùøú: "
326
327 msgid "Unknown Sender"
328 msgstr "ùåìç ìà éãåò"
329
330 msgid "(unknown sender)"
331 msgstr "(ùåìç ìà éãåò)"
332
333 #, fuzzy
334 msgid "Unknown date"
335 msgstr "ùåìç ìà éãåò"
336
337 msgid "A"
338 msgstr "ò"
339
340 msgid ""
341 "Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
342 "to the system administrator."
343 msgstr ""
344
345 msgid ""
346 "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
347 "this to the system administrator."
348 msgstr ""
349
350 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
351 msgstr "äúé÷éä øé÷ä"
352
353 #, fuzzy
354 msgid "Move Selected To"
355 msgstr "äòáø ðáçøåú àì:"
356
357 msgid "Transform Selected Messages"
358 msgstr "ùðä äåãòåú ðáçøåú"
359
360 msgid "Move"
361 msgstr "äòáø"
362
363 msgid "Forward"
364 msgstr "äôõ"
365
366 msgid "Expunge"
367 msgstr "îç÷"
368
369 msgid "mailbox"
370 msgstr "úéáú ãåàø"
371
372 msgid "Read"
373 msgstr "ð÷øà"
374
375 msgid "Unread"
376 msgstr "ìà ð÷øà"
377
378 msgid "Delete"
379 msgstr "îç÷"
380
381 msgid "Unthread View"
382 msgstr "ììà çìå÷ä ìãôéí"
383
384 msgid "Thread View"
385 msgstr "çìå÷ä ìãôéí"
386
387 msgid "To"
388 msgstr "àì"
389
390 msgid "From"
391 msgstr "îàú"
392
393 msgid "Date"
394 msgstr "úàøéê"
395
396 msgid "Subject"
397 msgstr "ðåùà"
398
399 msgid "Size"
400 msgstr "âåãì"
401
402 msgid "Toggle All"
403 msgstr "ñîï äëì"
404
405 msgid "Unselect All"
406 msgstr "äñø ñéîåï îäëì"
407
408 msgid "Select All"
409 msgstr "áçø äëì"
410
411 #, c-format
412 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
413 msgstr "îöéâ äåãòåú: <b>%s</b> òã <b>%s</b> (%s áñä\"ë)"
414
415 #, c-format
416 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
417 msgstr "îöéâ äåãòä: <b>%s</b> (1 áñä\"ë)"
418
419 msgid "Previous"
420 msgstr "ä÷åãí"
421
422 msgid "Next"
423 msgstr "äáà"
424
425 msgid "Paginate"
426 msgstr "îñôø òîåãéí"
427
428 msgid "Show All"
429 msgstr "äöâ äëì"
430
431 msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
432 msgstr ""
433
434 msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
435 msgstr ""
436
437 #, fuzzy
438 msgid ""
439 "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
440 "is malformed."
441 msgstr ""
442 "ùâéàä áàçæåø âåó ääåãòä. ÷øåá ìååãàé ùäñáéä ðåáòú îâåó äåãòä îòååú. àðà òæåø "
443 "ìðå áùéôåø âøñàåú òúéãéåú ò\"é ùìéçú äåãòä æå ìîàâø äîéãò ùì äîôúçéí!"
444
445 msgid "Command:"
446 msgstr "ô÷åãä:"
447
448 msgid "Response:"
449 msgstr "úùåáä:"
450
451 msgid "Message:"
452 msgstr "äåãòä:"
453
454 msgid "FETCH line:"
455 msgstr "ùåøú FETCH:"
456
457 msgid "High"
458 msgstr "âáåää"
459
460 msgid "Low"
461 msgstr "ðîåëä"
462
463 msgid "Normal"
464 msgstr "øâéìä"
465
466 msgid "Hide Unsafe Images"
467 msgstr "äñúø úîåðåú ìà áèåçåú"
468
469 msgid "View Unsafe Images"
470 msgstr "äöâ úîåðåú ìà áèåçåú"
471
472 msgid "download"
473 msgstr "äåøã"
474
475 #, fuzzy
476 msgid "Unknown sender"
477 msgstr "ùåìç ìà éãåò"
478
479 msgid "sec_remove_eng.png"
480 msgstr ""
481
482 #, c-format
483 msgid "Option Type '%s' Not Found"
484 msgstr "ìà ðîöàä àôùøåú îñåâ '%s'"
485
486 msgid "Yes"
487 msgstr "ëï"
488
489 msgid "No"
490 msgstr "ìà"
491
492 msgid "Submit"
493 msgstr "ùìç"
494
495 msgid "Current Folder"
496 msgstr "úé÷éä ðåëçéú"
497
498 msgid "Sign Out"
499 msgstr "äúðú÷"
500
501 msgid "Compose"
502 msgstr "äåãòä çãùä"
503
504 msgid "Addresses"
505 msgstr "ëúåáåú"
506
507 msgid "Folders"
508 msgstr "úé÷éåú"
509
510 msgid "Options"
511 msgstr "àôùøåéåú"
512
513 msgid "Search"
514 msgstr "çôù"
515
516 msgid "Help"
517 msgstr "òæøä"
518
519 #, c-format
520 msgid "Error creating directory %s."
521 msgstr "ùâéàä áéöéøú äñôøééä %s."
522
523 msgid "Could not create hashed directory structure!"
524 msgstr "ìà éëåì ìéöåø ñôøééä áòìú îáðä îùåøùø!"
525
526 msgid "General Display Options"
527 msgstr "äâãøåú úöåâä - ëììé"
528
529 msgid "Theme"
530 msgstr "ðåùà"
531
532 msgid "Default"
533 msgstr "áøéøú îçãì"
534
535 msgid "Custom Stylesheet"
536 msgstr "ñâðåï îåúàí àéùéú"
537
538 msgid "Language"
539 msgstr "ùôä"
540
541 msgid "Use Javascript"
542 msgstr "äùúîù á-JavaScript"
543
544 msgid "Autodetect"
545 msgstr "æéäåé àåèåîèé"
546
547 msgid "Always"
548 msgstr "úîéã"
549
550 msgid "Never"
551 msgstr "àó-ôòí"
552
553 msgid "Mailbox Display Options"
554 msgstr "äâãøåú úöåâä - úéáú ãåàø"
555
556 msgid "Number of Messages to Index"
557 msgstr "îñôø ääåãòåú ìãó"
558
559 msgid "Enable Alternating Row Colors"
560 msgstr "àôùø öáòé ùåøä îúçìôéí"
561
562 msgid "Enable Page Selector"
563 msgstr "àôùø áåçø ãôéí"
564
565 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
566 msgstr "îñôø äãôéí ìúöåâä"
567
568 msgid "Message Display and Composition"
569 msgstr "äâãøåú úöåâä - äåãòä åëúéáä"
570
571 msgid "Wrap Incoming Text At"
572 msgstr "âìéùú è÷ñè á"
573
574 msgid "Size of Editor Window"
575 msgstr "âåãì úéáú òøéëä"
576
577 msgid "Location of Buttons when Composing"
578 msgstr "îé÷åí äëôúåøéí ëàùø òåøëéí äåãòåú"
579
580 msgid "Before headers"
581 msgstr "ìôðé ëåúøåú"
582
583 msgid "Between headers and message body"
584 msgstr "áéï äëåúøåú åâåó ääåãòä"
585
586 msgid "After message body"
587 msgstr "îúçú ìâåó ääåãòä"
588
589 msgid "Addressbook Display Format"
590 msgstr "úáðéú úöåâä ùì ñôø ëúåáåú"
591
592 msgid "Javascript"
593 msgstr ""
594
595 msgid "HTML"
596 msgstr ""
597
598 msgid "Show HTML Version by Default"
599 msgstr "äöâ âéøñàú HTML ëáøéøú îçãì"
600
601 msgid "Enable Forward as Attachment"
602 msgstr ""
603
604 #, fuzzy
605 msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
606 msgstr "ëìåì äòú÷éí ëàùø àðé îôéõ äåãòä"
607
608 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
609 msgstr "ëìåì àåúé áäòú÷éí ëàùø àðé îùéá ìëåìí"
610
611 msgid "Enable Mailer Display"
612 msgstr "àôùø úöåâú úëðéú ãéååø"
613
614 msgid "Display Attached Images with Message"
615 msgstr "äöâ úîåðåú îöåøôåú òí ääåãòä"
616
617 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
618 msgstr "àôùø ÷éùåø òãéï ìäãôñú ääåãòä"
619
620 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
621 msgstr "àôùø úöåâä ð÷éä ùì âéøñàú äãôñä"
622
623 #, fuzzy
624 msgid "Enable Mail Delivery Notification"
625 msgstr "àôùø äåãòä òì äåãòåú çãùåú"
626
627 #, fuzzy
628 msgid "Compose Messages in New Window"
629 msgstr "úîéã òøåê äåãòä áçìåï çãù"
630
631 #, fuzzy
632 msgid "Width of Compose Window"
633 msgstr "øåçá çìåï òøéëä"
634
635 #, fuzzy
636 msgid "Height of Compose Window"
637 msgstr "âåáä çìåï òøéëä"
638
639 #, fuzzy
640 msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
641 msgstr "äãá÷ çúéîä ìôðé è÷ñè äúùåáä\\äôöä"
642
643 msgid "Enable Sort by of Receive Date"
644 msgstr ""
645
646 msgid "Enable Thread Sort by References Header"
647 msgstr ""
648
649 msgid "Special Folder Options"
650 msgstr "àôùøåéåú úé÷éåú îéåçãåú"
651
652 msgid "Folder Path"
653 msgstr "îé÷åí úé÷éä"
654
655 msgid "Do not use Trash"
656 msgstr "àì úùúîù áñì îéçæåø"
657
658 msgid "Trash Folder"
659 msgstr "ñì îéçæåø"
660
661 msgid "Do not use Sent"
662 msgstr "àì úùúîù áãåàø éåöà"
663
664 msgid "Sent Folder"
665 msgstr "úé÷éú ãåàø éåöà"
666
667 msgid "Do not use Drafts"
668 msgstr "àì úùúîù áèéåèä"
669
670 msgid "Draft Folder"
671 msgstr "úé÷éú èéåèåú"
672
673 msgid "Folder List Options"
674 msgstr "àôùøåéåú øùéîú úé÷éåú"
675
676 msgid "Location of Folder List"
677 msgstr "îé÷åí øùéîú úé÷éåú:"
678
679 msgid "Left"
680 msgstr "ùîàì"
681
682 msgid "Right"
683 msgstr "éîéï"
684
685 msgid "pixels"
686 msgstr "ôé÷ñìéí"
687
688 msgid "Width of Folder List"
689 msgstr "øåçá øùéîú úé÷éåú"
690
691 msgid "Minutes"
692 msgstr "ã÷åú"
693
694 msgid "Seconds"
695 msgstr "ùðéåú"
696
697 msgid "Minute"
698 msgstr "ã÷ä"
699
700 msgid "Auto Refresh Folder List"
701 msgstr "øòðï àåèåîèéú àú øùéîú äúé÷éåú"
702
703 msgid "Enable Unread Message Notification"
704 msgstr "àôùø äåãòä òì äåãòåú çãùåú"
705
706 msgid "No Notification"
707 msgstr "ììà äåãòä"
708
709 msgid "Only INBOX"
710 msgstr "ø÷ áãåàø ðëðñ"
711
712 msgid "All Folders"
713 msgstr "ëì äúé÷éåú"
714
715 msgid "Unread Message Notification Type"
716 msgstr "ñåâ äåãòä òì äåãòä çãùä"
717
718 msgid "Only Unseen"
719 msgstr "ø÷ ìà ðøàä"
720
721 msgid "Unseen and Total"
722 msgstr "ìà ðøàä åñä\"ë"
723
724 msgid "Enable Collapsable Folders"
725 msgstr "àôùø úé÷éåú îú÷ôìåú"
726
727 #, fuzzy
728 msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
729 msgstr "àôùø äåãòä òì äåãòåú çãùåú"
730
731 msgid "Show Clock on Folders Panel"
732 msgstr "äöâ ùòåï áøùéîú úé÷éåú"
733
734 msgid "No Clock"
735 msgstr "ììà ùòåï"
736
737 msgid "Hour Format"
738 msgstr "ñâðåï ùòåú"
739
740 msgid "12-hour clock"
741 msgstr "12 ùòåú"
742
743 msgid "24-hour clock"
744 msgstr "24 ùòåú"
745
746 msgid "Memory Search"
747 msgstr "çéôåù áæëøåï"
748
749 msgid "Disabled"
750 msgstr "îáåèì"
751
752 #, fuzzy
753 msgid "Folder Selection Options"
754 msgstr "àôùøåéåú øùéîú úé÷éåú"
755
756 #, fuzzy
757 msgid "Selection List Style"
758 msgstr "ñâðåï öéèåè îùåá"
759
760 #, fuzzy
761 msgid "Long: "
762 msgstr "àåøê:"
763
764 msgid "Indented: "
765 msgstr ""
766
767 msgid "Delimited: "
768 msgstr ""
769
770 msgid "Name and Address Options"
771 msgstr "àôùøåéåú ùí åëúåáú"
772
773 msgid "Full Name"
774 msgstr "ùí îìà"
775
776 msgid "Email Address"
777 msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
778
779 msgid "Reply To"
780 msgstr "äùá àì"
781
782 msgid "Signature"
783 msgstr "çúéîä"
784
785 msgid "Edit Advanced Identities"
786 msgstr "òøåê æäåéåú îøåáåú"
787
788 msgid "(discards changes made on this form so far)"
789 msgstr "(îáèì ùéðåééí ùðòùå òì äèåôñ òã ëä)"
790
791 msgid "Multiple Identities"
792 msgstr "æäåéåú îøåáåú"
793
794 msgid "Same as server"
795 msgstr "àåúå ãáø ëîå ùøú"
796
797 msgid "Timezone Options"
798 msgstr "àôùøåéåú àæåø æîï"
799
800 msgid "Your current timezone"
801 msgstr "àæåø æîï ðåëçé"
802
803 msgid "Reply Citation Options"
804 msgstr "àôùøåéåú öéèåè îùåá"
805
806 msgid "Reply Citation Style"
807 msgstr "ñâðåï öéèåè îùåá"
808
809 msgid "No Citation"
810 msgstr "ììà öéèåè"
811
812 msgid "AUTHOR Said"
813 msgstr "äîçáø àîø"
814
815 msgid "Quote Who XML"
816 msgstr ""
817
818 msgid "User-Defined"
819 msgstr "îåúàí àéùéú"
820
821 msgid "User-Defined Citation Start"
822 msgstr "äúçìú öéèåè îåúàí àéùéú"
823
824 msgid "User-Defined Citation End"
825 msgstr "ñéåí öéèåè îåúàí àéùéú"
826
827 msgid "Signature Options"
828 msgstr "àôùøåéåú çúéîä"
829
830 msgid "Use Signature"
831 msgstr "äùúîù áçúéîä"
832
833 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
834 msgstr "ä÷ãí çúéîä áùåøä ùì '-- '"
835
836 msgid "Config File Version"
837 msgstr "âéøñàú ÷åáõ äâãøåú"
838
839 msgid "Squirrelmail Version"
840 msgstr "SquirrelMail âéøñà"
841
842 msgid "PHP Version"
843 msgstr "PHP âéøñà"
844
845 msgid "Organization Preferences"
846 msgstr "äâãøåú çáøä"
847
848 msgid "Organization Name"
849 msgstr "ùí çáøä"
850
851 msgid "Organization Logo"
852 msgstr "ìåâå çáøä"
853
854 msgid "Organization Logo Width"
855 msgstr "øåçá ìåâå çáøä"
856
857 msgid "Organization Logo Height"
858 msgstr "àåøê ìåâå çáøä"
859
860 msgid "Organization Title"
861 msgstr "ëåúøú çáøä"
862
863 msgid "Signout Page"
864 msgstr "ãó äúðú÷åú"
865
866 msgid "Default Language"
867 msgstr "ùôä áøéøú îçãì"
868
869 msgid "Top Frame"
870 msgstr "çì÷ òìéåï"
871
872 msgid "Server Settings"
873 msgstr "äâãøåú ùøú"
874
875 msgid "Mail Domain"
876 msgstr "ãåîééï ãåàø"
877
878 msgid "IMAP Server Address"
879 msgstr "ëúåáú ùøú IMAP"
880
881 msgid "IMAP Server Port"
882 msgstr "éöéàú ùøú IMAP"
883
884 msgid "IMAP Server Type"
885 msgstr "ñåâ ùøú IMAP"
886
887 msgid "Cyrus IMAP server"
888 msgstr ""
889
890 msgid "University of Washington's IMAP server"
891 msgstr ""
892
893 msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
894 msgstr ""
895
896 msgid "Courier IMAP server"
897 msgstr ""
898
899 msgid "Not one of the above servers"
900 msgstr ""
901
902 msgid "IMAP Folder Delimiter"
903 msgstr ""
904
905 msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
906 msgstr "äùúîù á \"detect\" ìæéäåé àåèåîèé"
907
908 msgid "Use Sendmail"
909 msgstr "äùúîù á-SendMail"
910
911 msgid "Sendmail Path"
912 msgstr "ðúéá SendMail"
913
914 msgid "SMTP Server Address"
915 msgstr "ëúåáú ùøú SMTP"
916
917 msgid "SMTP Server Port"
918 msgstr "éöéàú ùøú SMTP"
919
920 msgid "Authenticated SMTP"
921 msgstr "SMTP îàåîú"
922
923 msgid "Invert Time"
924 msgstr "äôåê æîï"
925
926 msgid "Use Confirmation Flags"
927 msgstr ""
928
929 msgid "Folders Defaults"
930 msgstr "áøéøú îçãì ùì úé÷éåú"
931
932 msgid "Default Folder Prefix"
933 msgstr ""
934
935 msgid "Show Folder Prefix Option"
936 msgstr ""
937
938 msgid "By default, move to trash"
939 msgstr ""
940
941 msgid "By default, move to sent"
942 msgstr ""
943
944 msgid "By default, save as draft"
945 msgstr ""
946
947 msgid "List Special Folders First"
948 msgstr ""
949
950 msgid "Show Special Folders Color"
951 msgstr ""
952
953 msgid "Auto Expunge"
954 msgstr ""
955
956 msgid "Default Sub. of INBOX"
957 msgstr ""
958
959 msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
960 msgstr ""
961
962 msgid "Default Unseen Notify"
963 msgstr ""
964
965 msgid "Default Unseen Type"
966 msgstr ""
967
968 msgid "Auto Create Special Folders"
969 msgstr ""
970
971 msgid "Default Javascript Adrressbook"
972 msgstr ""
973
974 msgid "Auto delete folders"
975 msgstr ""
976
977 msgid "General Options"
978 msgstr ""
979
980 msgid "Default Charset"
981 msgstr ""
982
983 msgid "Data Directory"
984 msgstr ""
985
986 msgid "Temp Directory"
987 msgstr ""
988
989 msgid "Hash Level"
990 msgstr ""
991
992 msgid "Hash Disabled"
993 msgstr ""
994
995 msgid "Moderate"
996 msgstr ""
997
998 msgid "Medium"
999 msgstr ""
1000
1001 msgid "Default Left Size"
1002 msgstr ""
1003
1004 msgid "Usernames in Lowercase"
1005 msgstr ""
1006
1007 msgid "Allow use of priority"
1008 msgstr ""
1009
1010 msgid "Hide SM attributions"
1011 msgstr ""
1012
1013 msgid "Enable use of delivery receipts"
1014 msgstr ""
1015
1016 msgid "Allow editing of identities"
1017 msgstr ""
1018
1019 msgid "Allow editing of full name"
1020 msgstr ""
1021
1022 msgid "Message of the Day"
1023 msgstr ""
1024
1025 msgid "Database"
1026 msgstr ""
1027
1028 msgid "Address book DSN"
1029 msgstr ""
1030
1031 msgid "Address book table"
1032 msgstr ""
1033
1034 msgid "Preferences DSN"
1035 msgstr ""
1036
1037 msgid "Preferences table"
1038 msgstr ""
1039
1040 msgid "Preferences username field"
1041 msgstr ""
1042
1043 msgid "Preferences key field"
1044 msgstr ""
1045
1046 msgid "Preferences value field"
1047 msgstr ""
1048
1049 msgid "Themes"
1050 msgstr ""
1051
1052 msgid "Style Sheet URL (css)"
1053 msgstr ""
1054
1055 msgid "Configuration Administrator"
1056 msgstr ""
1057
1058 msgid "Theme Name"
1059 msgstr ""
1060
1061 msgid "Theme Path"
1062 msgstr ""
1063
1064 msgid "Plugins"
1065 msgstr ""
1066
1067 msgid "Change Settings"
1068 msgstr ""
1069
1070 msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
1071 msgstr ""
1072
1073 msgid "Administration"
1074 msgstr ""
1075
1076 msgid ""
1077 "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
1078 "remotely."
1079 msgstr ""
1080
1081 msgid "Bug Reports:"
1082 msgstr "ãéååç òì áàâéí:"
1083
1084 msgid "Show button in toolbar"
1085 msgstr "äöâ ëôúåø áñøâì ëìéí"
1086
1087 msgid "TODAY"
1088 msgstr "äéåí"
1089
1090 msgid "Go"
1091 msgstr "ìê"
1092
1093 #, fuzzy
1094 msgid "l, F j Y"
1095 msgstr "l, j F, Y G:i"
1096
1097 msgid "ADD"
1098 msgstr "äåñó"
1099
1100 msgid "EDIT"
1101 msgstr "òøåê"
1102
1103 msgid "DEL"
1104 msgstr "îç÷"
1105
1106 msgid "Start time:"
1107 msgstr "æîï äúçìä:"
1108
1109 msgid "Length:"
1110 msgstr "àåøê:"
1111
1112 msgid "Priority:"
1113 msgstr "òãéôåú:"
1114
1115 msgid "Title:"
1116 msgstr "ëåúøú:"
1117
1118 msgid "Set Event"
1119 msgstr "öåø àøåò"
1120
1121 msgid "Event Has been added!"
1122 msgstr "àøåò äåñó!"
1123
1124 msgid "Date:"
1125 msgstr "úàøéê:"
1126
1127 msgid "Time:"
1128 msgstr "æîï:"
1129
1130 msgid "Day View"
1131 msgstr "úöåâú éåí"
1132
1133 msgid "Do you really want to delete this event?"
1134 msgstr "äàí áøöåðê ìîçå÷ àøåò æä?"
1135
1136 msgid "Event deleted!"
1137 msgstr "àøåò ðîç÷!"
1138
1139 msgid "Nothing to delete!"
1140 msgstr "àéï îä ìîçå÷!"
1141
1142 msgid "Update Event"
1143 msgstr "òãëï àøåò"
1144
1145 msgid "Do you really want to change this event from:"
1146 msgstr "äàí áøöåðê ìùðåú àøåò æä î:"
1147
1148 msgid "to:"
1149 msgstr "ì:"
1150
1151 msgid "Event updated!"
1152 msgstr "àøåò òåãëï!"
1153
1154 msgid "Month View"
1155 msgstr "úöåâä çåãùéú"
1156
1157 msgid "0 min."
1158 msgstr "0 ã÷åú"
1159
1160 msgid "15 min."
1161 msgstr "15 ã÷åú"
1162
1163 msgid "35 min."
1164 msgstr "35 ã÷åú"
1165
1166 msgid "45 min."
1167 msgstr "45 ã÷åú"
1168
1169 msgid "1 hr."
1170 msgstr "ùòä"
1171
1172 msgid "1.5 hr."
1173 msgstr "ùòä åçöé"
1174
1175 msgid "2 hr."
1176 msgstr "ùòúééí"
1177
1178 msgid "2.5 hr."
1179 msgstr "ùòúééí åçöé"
1180
1181 msgid "3 hr."
1182 msgstr "3 ùòåú"
1183
1184 msgid "3.5 hr."
1185 msgstr "3 åçöé ùòåú"
1186
1187 msgid "4 hr."
1188 msgstr "4 ùòåú"
1189
1190 msgid "5 hr."
1191 msgstr "5 ùòåú"
1192
1193 msgid "6 hr."
1194 msgstr "6 ùòåú"
1195
1196 msgid "Calendar"
1197 msgstr "ìåç ùðä"
1198
1199 msgid "Delete & Prev"
1200 msgstr "îç÷ åä÷åãí"
1201
1202 msgid "Delete & Next"
1203 msgstr "îç÷ åäáà"
1204
1205 msgid "Move to:"
1206 msgstr "äòáø àì:"
1207
1208 msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
1209 msgstr "ëôúåøé îç÷/äòáø/äáà:"
1210
1211 msgid "Display at top"
1212 msgstr "äöâ ìîòìä"
1213
1214 msgid "with move option"
1215 msgstr "òí àôùøåéåú äòáøä"
1216
1217 msgid "Display at bottom"
1218 msgstr "äöâ áúçúéú"
1219
1220 msgid ""
1221 "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
1222 "is a pretty reliable list to scan spam from."
1223 msgstr ""
1224 "îñçøé - øùéîä æå îëéìä ùøúéí äéãåòéí ëùåìçé ãåàø æáì. æåäé øùéîä îäéîðä "
1225 "ìáãé÷ú ãåàø æáì."
1226
1227 msgid ""
1228 "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
1229 "be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
1230 "to use."
1231 msgstr ""
1232 "îñçøé - ùøúéí àùø îåâãøéí (àå îåâãøéí ìà ðëåï), åîàôùøéí áëê ùìéçú ãåàø æáì "
1233 "ãøëí."
1234
1235 msgid ""
1236 "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
1237 "their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
1238 "account and send spam directly from there."
1239 msgstr ""
1240 "îñçøé - ìòéúéí ÷øåáåú îñððéí äçåöä îùúîùé çéåâ îëéååï ùäí îùúîùéí áùøúé "
1241 "äãåàø ùì ùøú äàéðèøðè ùìäí."
1242
1243 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
1244 msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL å-Blackhole."
1245
1246 msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
1247 msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL å-OpenRelay."
1248
1249 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
1250 msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL åùøúé çéåâ."
1251
1252 msgid ""
1253 "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
1254 "include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
1255 msgstr ""
1256 "çéðí - øùåîåú ùì ùøúé ãåàø äôúåçéí ìëåìí, åáëê îàôùøéí ùìéçú ãåàø àì÷èøåðé "
1257 "ãøëí ìëì àçã (Osirusoft)."
1258
1259 msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
1260 msgstr ""
1261 "çéðí - øùéîä ùì ùøúé çéåâ àùø ìòéúéí ÷øåáåú ùéîùå ëùøúéí ìùìéçú ãåàø æáì "
1262 "(Osirusoft)."
1263
1264 msgid ""
1265 "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
1266 "have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
1267 "to catch abuse auto-replies from some ISPs."
1268 msgstr ""
1269 "çéðí - øùéîä éãðéú ùì ùøúéí àùø ùåìçéí ãåàø æáì ììà äøó, å÷áìå úìåðåú øáåú. "
1270 "àðà äùúîùå áøùéîä æå áæäéøåú (Osirusoft)."
1271
1272 msgid ""
1273 "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
1274 "other mail servers that are not secure."
1275 msgstr ""
1276 "çéðí - øùéîä ùì ùøúéí áèåçéí àùø îàùøéí ùéîåù áùøúé äãåàø ùìäí ìùøúéí àùø "
1277 "àéðí áèåçéí (Osirusoft)."
1278
1279 msgid ""
1280 "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
1281 "ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
1282 "abuse auto-replies from some ISPs."
1283 msgstr ""
1284 "çéðí - øùéîä ùì ëúåáåú IP àùø ëáéëåì îùîùåú çáøåú àùø ùåìçåú ãåàø æáì "
1285 "(Osirusoft)."
1286
1287 msgid ""
1288 "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
1289 "users in without confirmation."
1290 msgstr ""
1291 "çéðí - øùéîä ùì ùøúé øùéîåú úôåöä àùø îåñéôéí àìéäí îùúîùéí ììà á÷ùú àéùåø "
1292 "(Osirusoft)."
1293
1294 msgid ""
1295 "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
1296 "cgi scripts. (planned)."
1297 msgstr "çéðí - øùéîä ùì ñ÷øéôèéí ìà áèåçéí àùø ùåìçéí ãåàø æáì (Osirusoft)."
1298
1299 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
1300 msgstr "çéðí - øùéîä ùì ùøúé ôøå÷ñé ôúåçéí (Osirusoft)."
1301
1302 msgid ""
1303 "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
1304 "false positives than ORBS did though."
1305 msgstr ""
1306 "çéðí - ORDB ðåìãä ëàùø ORBS éøãä îäàååéø. áëì-æàú ðøàä ùéù ìäí éåúø èòåéåú."
1307
1308 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
1309 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - î÷åøåú SPAM éùéøéí."
1310
1311 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
1312 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - øùéîåú çéåâ - ëåìì ëîä IPéí ùì DSL."
1313
1314 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
1315 msgstr ""
1316 "çéðí - Five-Ten-sg.com - øùéîä ùì ùåìçé ãåàø áëîåéåú àùø àéðí îùúîùéí áá÷ùú "
1317 "àéùåø."
1318
1319 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
1320 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúéí àçøéí."
1321
1322 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
1323 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúé øîä àçú (Single Stage)."
1324
1325 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
1326 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúéí àùø úåîëéí á-SPAM."
1327
1328 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
1329 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - IPéí ùì èôñé Web."
1330
1331 msgid ""
1332 "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
1333 "the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
1334 "you NOT use their service."
1335 msgstr ""
1336 "çéðí - ðøàä ,ùáëãé ìîðåò úáéòåú, ãåø÷ñìééøñ ëåììéí ø÷ ùøúéí àùø éåùáéí îçåõ "
1337 "ìàøä\"á åîùîùéí ëúçðú îîñø ôúåçä. ìîøáä äôìà, äàúø ùìäí îîìéõ ìà ìäúùîù "
1338 "áùéøåú ùìäí."
1339
1340 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
1341 msgstr "çéðí - SPAMhaus - øùéîä ùì î÷åøåú éãåòéí ùì SPAM."
1342
1343 #, c-format
1344 msgid ""
1345 "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
1346 "have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
1347 msgstr ""
1348 "çéðí, áéðúééí - SPAMCOP - ôúøåï îòðééï ùì øùéîåú ùøúéí ùéù ìäí éçñ âáåä áéï "
1349 "ãåàø ìà çå÷é (SPAM) ìãåàø çå÷é (85% àå éåúø)."
1350
1351 msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
1352 msgstr "çéðí - dev.null.dk - àéï îéãò òì äùéøåú äæä."
1353
1354 msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
1355 msgstr ""
1356 "çéðí - visi.com - øùéîú òöéøú îîñø. øùéîä îàåã ùîøðéú ùì ùøúéí äîùîùéí "
1357 "ëúçðåú îîñø ôúåçåú."
1358
1359 msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
1360 msgstr ""
1361 "çéðí - 2mbit.com úçðåú îîñø ôúåçåú - òåã øùéîä ùì ùøúéí äîùîùéí ëúçðåú îîñø "
1362 "ôúåçåú."
1363
1364 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
1365 msgstr "çéðí - 2mbit.com î÷åøåú SPAM - øùéîä ùì î÷åøåú SPAM éùéøéí."
1366
1367 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
1368 msgstr ""
1369 "çéðí - 2mbit.com ñô÷é ùøåúé àéðèøðè - øùéîä ùì ñô÷é àéðèøðè àùø îàùøéí SPAM."
1370
1371 msgid ""
1372 "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
1373 "assigned IPs."
1374 msgstr ""
1375 "çéðí - Leadmon DUL - òåã øùéîä ùì çéåâ àå áàåôï àçø IPéí äîå÷ðéí áàåôï ãéðîé."
1376
1377 msgid ""
1378 "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
1379 "directly from."
1380 msgstr ""
1381 "çéðí - Leadmon SPAM Source - øùéîä ùì IPéí àùø Leadmon.net ÷éáìå SPAM éùéøåú "
1382 "îäí."
1383
1384 msgid ""
1385 "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
1386 "in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
1387 "services."
1388 msgstr "çéðí - Leadmon Bulk Mailers - "
1389
1390 msgid ""
1391 "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
1392 "other active RBLs."
1393 msgstr ""
1394 "çéðí - Leadmon Open Relays - úçðåú îîñø ôúåçåú áòìåú ùìá àçã, àùø àéðï "
1395 "øùåîåú àöì RBLéí ôòéìéí àçøéí."
1396
1397 msgid ""
1398 "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
1399 "other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
1400 msgstr ""
1401 "çéðí - Leadmon Multi-stage - úçðåú îîñø ôúåçåú îøåáåú ùìáéí, àùø àéðï øùåîåú "
1402 "àöì RBLéí àçøéí, åùìçå SPAM ì-Leadmon.net."
1403
1404 msgid ""
1405 "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
1406 "direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
1407 "mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
1408 "Leadmon.net."
1409 msgstr ""
1410 "çéðí - Leadmon SpamBlock - àúøéí áøùéîä æå ùìçå SPAM éùéøåú àì Leadmon.net î-"
1411 "IPéí á÷áåöåú øùú, ëàùø ìëì ä÷áåöä àéï îéôåé DNS. æåäéà øùéîä ùì ÷áåöåú ùì "
1412 "IPéí àùø ðîöàéí áùéîåù ò\"é àðùéí àùø ùìçå SPAM àì Leadmon.net."
1413
1414 msgid ""
1415 "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
1416 "SPAM Sources."
1417 msgstr ""
1418 "çéðí, ìòú òúä - ìà òåã øùéîä ùçåøä - âí úçðåú îîñø ôúåçåú åâí î÷åøåú éùéøéí "
1419 "ùì SPAM."
1420
1421 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
1422 msgstr "çéðí, ìòú òúä - ìà òåã øùéîä ùçåøä - IPéí ùì çéåâ."
1423
1424 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
1425 msgstr ""
1426
1427 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
1428 msgstr ""
1429
1430 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
1431 msgstr ""
1432
1433 msgid "Saved Scan type"
1434 msgstr "ñåâ ñøé÷ä ùîåøä"
1435
1436 msgid "Message Filtering"
1437 msgstr "îéåï äåãòåú"
1438
1439 msgid "What to Scan:"
1440 msgstr "ñøå÷ àú:"
1441
1442 msgid "All messages"
1443 msgstr "ëì ääåãòåú"
1444
1445 msgid "Only unread messages"
1446 msgstr "ø÷ äåãòåú çãùåú"
1447
1448 msgid "Save"
1449 msgstr "ùîåø"
1450
1451 msgid "New"
1452 msgstr "çãù"
1453
1454 msgid "Done"
1455 msgstr "ñééí"
1456
1457 msgid "Match:"
1458 msgstr "ìôé ùãä:"
1459
1460 msgid "Cc"
1461 msgstr "äòú÷éí"
1462
1463 msgid "To or Cc"
1464 msgstr "àì àå äòú÷éí"
1465
1466 msgid "Header"
1467 msgstr "ëåúøåú"
1468
1469 msgid "Contains:"
1470 msgstr "îëéì:"
1471
1472 msgid "Edit"
1473 msgstr "òøåê"
1474
1475 msgid "Down"
1476 msgstr "ìîèä"
1477
1478 msgid "Up"
1479 msgstr "ìîòìä"
1480
1481 #, c-format
1482 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
1483 msgstr "àí <b>%s</b> îëéì <b>%s</b> àæ úòáéø àú ääåãòä ì-<b>%s</b>"
1484
1485 msgid "Message Filters"
1486 msgstr "îéåï äåãòåú"
1487
1488 msgid ""
1489 "Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
1490 "filtered into different folders for easier organization."
1491 msgstr ""
1492 "áòæøú îéåï äåãòåú ðéúï ìäòáéø äåãòåú àåèåîèéú ìúåê úé÷éåú îñåééîåú, ìôé "
1493 "÷øéèøéåðéí äîöåééðéí îøàù."
1494
1495 msgid "SPAM Filters"
1496 msgstr "îñððé ãåàø æáì (SPAM)"
1497
1498 msgid ""
1499 "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
1500 "junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
1501 msgstr "áòæøú îñððé ãåàø áéëåìúê ìçñåí ùøúéí àùø éãåòéí ëùåìçé ãåàø æáì."
1502
1503 msgid "Spam Filtering"
1504 msgstr "ñéðåï ãåàø æáì (SPAM)"
1505
1506 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
1507 msgstr "àæäøä! úâéã ìîðäì äîòøëú ìäâãéø àú äîùúðä SpamFilters_YourHop"
1508
1509 msgid "Move spam to:"
1510 msgstr "äòáø ãåàø æáì ì:"
1511
1512 msgid ""
1513 "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
1514 "messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
1515 "spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
1516 "periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
1517 "around."
1518 msgstr ""
1519 "ìà îåîìõ ìäòáéø ãåàø æáì éùéøåú ìñì äîéçæåø, áâìì ùäåãòåúîçáøéí åøùéîåú "
1520 "úôåöä éëåìåú áèòåú ìäéåú îñåîðåú ëãåàø æáì. ðà ìãàåâ ìäòáéø àú ãåàø äæáì "
1521 "ìúé÷éä àùø îúð÷ä àåèåîèéú áëãé ìîðåò òìéä áâåãì úéáú äãåàø ùìê."
1522
1523 msgid ""
1524 "The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
1525 "scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
1526 "it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
1527 "scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
1528 "you'll scan even the spam you read with the new filters."
1529 msgstr ""
1530 "ëëì ùîñôø ääåãòåú äðñø÷åú âãåì éåúø, ëê æîï äñøé÷ä ìå÷ç éåúø æîï. îåîìõ "
1531 "ìñøå÷ ø÷ äåãòåú çãùåú. áî÷øä åðòùä ùéðåééí áîñððéí, îåîìõ ìäâãéø ìîñðï ìáãå÷ "
1532 "àú ëì ääåãòä, ìàçø îëï ììëú ìãåàø ðëðñ, åìàçø îëï ìäâéãø àú äîñðï îçãù ìáãå÷ "
1533 "ø÷ ãåàø çãù. áöåøä æå, éåâãø äîñðï äçãù åâí äãåàø äéùï éáã÷ ðâãå."
1534
1535 #, c-format
1536 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
1537 msgstr "ãåàø æáì ðùìç ì: <b>%s</b>"
1538
1539 msgid "[<i>not set yet</i>]"
1540 msgstr "[<i>òãééï ìà äåâãø</i>]"
1541
1542 #, c-format
1543 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
1544 msgstr "ñøé÷ú ãåàø æáì îåâáìú ì: <b>%s</b>"
1545
1546 msgid "New Messages Only"
1547 msgstr "äåãòåú çãùåú áìáã"
1548
1549 msgid "All Messages"
1550 msgstr "ëì ääåãòåú"
1551
1552 msgid "ON"
1553 msgstr "ôåòì"
1554
1555 msgid "OFF"
1556 msgstr "ëáåé"
1557
1558 msgid "Mailinglist"
1559 msgstr "øùéîú úôåöä"
1560
1561 #, c-format
1562 msgid ""
1563 "This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
1564 "receive an emailed response at the address below."
1565 msgstr ""
1566 "àôùøåú æå úùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìòæøä òí øùéîä æå. úùåáä úùìç ìëúåáú äãåà\"ì "
1567 "äøùåîä îèä."
1568
1569 #, c-format
1570 msgid ""
1571 "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
1572 "this list. You will be subscribed with the address below."
1573 msgstr ""
1574 "àôùøåú æå úùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìöøó àåúê ìøùéîä æå. ëúåáú äãåà\"ì äøùåîä "
1575 "îèä úöåøó ìøùéîä."
1576
1577 #, c-format
1578 msgid ""
1579 "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
1580 "this list. It will try to unsubscribe the adress below."
1581 msgstr ""
1582 "àôùøåú æå úùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìáéèåì ääøùîä ìøùéîä æå. ääøùîä úáåèì ìëúåáú "
1583 "äøùåîä îèä."
1584
1585 msgid "From:"
1586 msgstr "îàú:"
1587
1588 msgid "Send Mail"
1589 msgstr "ùìç ãåàø"
1590
1591 msgid "Post to List"
1592 msgstr "ùìç ìøùéîä"
1593
1594 msgid "Reply to List"
1595 msgstr "äùá ìøùéîä"
1596
1597 msgid "Subscribe"
1598 msgstr "äøùí"
1599
1600 msgid "Unsubscribe"
1601 msgstr "áèì äøùîä"
1602
1603 msgid "List Archives"
1604 msgstr "äöâ àøëéåðéí"
1605
1606 msgid "Contact Listowner"
1607 msgstr "öåø ÷ùø òí îðäì äøùéîä"
1608
1609 #, fuzzy
1610 msgid "Mailing List"
1611 msgstr "øùéîú úôåöä"
1612
1613 msgid "POP3 connect:"
1614 msgstr "çéáåø POP3:"
1615
1616 msgid "No server specified"
1617 msgstr "ìà äåâãø ùøú"
1618
1619 msgid "Error "
1620 msgstr "ùâéàä"
1621
1622 msgid "POP3 noop:"
1623 msgstr ""
1624
1625 msgid "No connection to server"
1626 msgstr "àéï çéáåø ìùøú"
1627
1628 msgid "POP3 user:"
1629 msgstr "îùúîù POP3:"
1630
1631 msgid "no login ID submitted"
1632 msgstr "ìà ðùìç ùí îùúîù"
1633
1634 msgid "connection not established"
1635 msgstr "ìà ðåöø çéáåø"
1636
1637 msgid "POP3 pass:"
1638 msgstr "ñéñîàú POP3:"
1639
1640 msgid "No password submitted"
1641 msgstr "ìà ðùìçä ñéñîà"
1642
1643 msgid "authentication failed "
1644 msgstr "àéîåú ðëùì"
1645
1646 msgid "POP3 apop:"
1647 msgstr ""
1648
1649 msgid "No login ID submitted"
1650 msgstr "ìà ðùìç ùí îùúîù"
1651
1652 msgid "No server banner"
1653 msgstr "àéï ëøæú ùøú"
1654
1655 msgid "abort"
1656 msgstr "áèì"
1657
1658 msgid "apop authentication failed"
1659 msgstr "àéîåú apop ðëùì"
1660
1661 msgid "POP3 login:"
1662 msgstr ""
1663
1664 msgid "POP3 top:"
1665 msgstr ""
1666
1667 msgid "POP3 pop_list:"
1668 msgstr ""
1669
1670 msgid "Premature end of list"
1671 msgstr "ñéåí îå÷ãí ùì øùéîä"
1672
1673 msgid "POP3 get:"
1674 msgstr ""
1675
1676 msgid "POP3 last:"
1677 msgstr ""
1678
1679 msgid "POP3 reset:"
1680 msgstr ""
1681
1682 msgid "POP3 send_cmd:"
1683 msgstr ""
1684
1685 msgid "Empty command string"
1686 msgstr "îçøåæú ô÷åãä øé÷ä"
1687
1688 msgid "POP3 quit:"
1689 msgstr ""
1690
1691 msgid "connection does not exist"
1692 msgstr "ìà ðîöà çéáåø"
1693
1694 msgid "POP3 uidl:"
1695 msgstr ""
1696
1697 msgid "POP3 delete:"
1698 msgstr ""
1699
1700 msgid "No msg number submitted"
1701 msgstr "ìà ðùìç îñôø äåãòä"
1702
1703 msgid "Command failed "
1704 msgstr "ô÷åãä ðëùìä "
1705
1706 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
1707 msgstr "îåùê ãåàø îùøú POP3 îøåç÷"
1708
1709 msgid "Select Server:"
1710 msgstr "áçø ùøú:"
1711
1712 msgid "All"
1713 msgstr "äëì"
1714
1715 msgid "Password for"
1716 msgstr "ñéñîà áùáéì"
1717
1718 msgid "Fetch Mail"
1719 msgstr "îùåê ãåàø"
1720
1721 msgid "Fetching from "
1722 msgstr "îåùê î-"
1723
1724 msgid "Oops, "
1725 msgstr "àåôñ, "
1726
1727 msgid "Opening IMAP server"
1728 msgstr "ôåúç ùøú IMAP"
1729
1730 msgid "Opening POP server"
1731 msgstr "ôåúç ùøú POP"
1732
1733 msgid "Login Failed:"
1734 msgstr "ëðéñä ùâåéä:"
1735
1736 msgid "Login OK: No new messages"
1737 msgstr "ëðéñä àåùøä: àéï äåãòåú çãùåú"
1738
1739 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
1740 msgstr "ëðéñä àåùøä: úéáú ãåàø ðëðñ øé÷ä"
1741
1742 msgid "Login OK: Inbox contains ["
1743 msgstr "ëðéñä àåùøä: úéáú ãåàø ðëðñ îëéìä ["
1744
1745 msgid "] messages"
1746 msgstr "] äåãòåú"
1747
1748 msgid "Fetching UIDL..."
1749 msgstr "îåùê UIDL..."
1750
1751 msgid "Server does not support UIDL."
1752 msgstr "ùøú ìà úåîê á UIDL."
1753
1754 msgid "Leaving Mail on Server..."
1755 msgstr "îùàéø àú äãåàø òì äùøú..."
1756
1757 msgid "Deleting messages from server..."
1758 msgstr "îåç÷ äåãòåú îäùøú..."
1759
1760 msgid "Fetching message "
1761 msgstr "îåùê äåãòä "
1762
1763 msgid "Server error...Disconnect"
1764 msgstr ""
1765
1766 msgid "Reconnect from dead connection"
1767 msgstr ""
1768
1769 msgid "Saving UIDL"
1770 msgstr "ùåîø UIDL"
1771
1772 #, fuzzy
1773 msgid "Refetching message "
1774 msgstr "îåùê äåãòä "
1775
1776 msgid "Error Appending Message!"
1777 msgstr "ùâéàä áöéøåó ääåãòä!"
1778
1779 msgid "Closing POP"
1780 msgstr "ñåâø àú ä-POP"
1781
1782 msgid "Logging out from IMAP"
1783 msgstr "îúðú÷ îùøú IMAP"
1784
1785 msgid "Message appended to mailbox"
1786 msgstr "äåãòä öåøôä ìúéáú äãåàø"
1787
1788 msgid "Message "
1789 msgstr "äåãòä "
1790
1791 msgid " deleted from Remote Server!"
1792 msgstr " ðîç÷ä îùøú îøåç÷!"
1793
1794 msgid "Delete failed:"
1795 msgstr "îçé÷ä ðëùìä:"
1796
1797 msgid "Remote POP server settings"
1798 msgstr "äâãøåú ùøú POP îøåç÷"
1799
1800 msgid ""
1801 "You should be aware that the encryption used to store your password is not "
1802 "perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
1803 "encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
1804 "server can be undone by a hacker reading the source to this file."
1805 msgstr ""
1806 "òìééê ìäéåú îåãò ìëê ùääöôðä äðîöàú áùéîåù áëãé ìäöôéï àú ñéñîàúê àéððä "
1807 "áèåçä ìçìåèéï. ìîøåú æàú, àí äéðê îùúîù á-POP, àéï äöôðä áëì î÷øä. áðåñó, ëì "
1808 "ôåøõ àùø é÷øà àú ä÷åã ùì ÷åáõ æä éåëì ìôòðç àú ääöôðä ùàðå îùúîùéí áä áëãé "
1809 "ìäöôéï àú ñéñîàúê òì äùøú."
1810
1811 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
1812 msgstr "áî÷øä åúùàéø àú äñéñîà øé÷ä, äéà úãøù ëàùø úðñä ìäáéà àú äãåàø."
1813
1814 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
1815 msgstr "äöôï ñéñîàåú (àéðôåøîèéáé áìáã)"
1816
1817 msgid "Add Server"
1818 msgstr "äåñó ùøú"
1819
1820 msgid "Server:"
1821 msgstr "ùøú:"
1822
1823 #, fuzzy
1824 msgid "Port:"
1825 msgstr "òãéôåú:"
1826
1827 msgid "Alias:"
1828 msgstr "ëéðåé:"
1829
1830 msgid "Username:"
1831 msgstr "ùí îùúîù:"
1832
1833 msgid "Password:"
1834 msgstr "ñéñîà:"
1835
1836 msgid "Store in Folder:"
1837 msgstr "àçñï áúé÷éä:"
1838
1839 msgid "Leave Mail on Server"
1840 msgstr "äùàø ãåàø òì äùøú"
1841
1842 msgid "Check mail during login"
1843 msgstr "áãå÷ ãåàø áëðéñä"
1844
1845 msgid "Check mail during folder refresh"
1846 msgstr "áãå÷ ãåàø áøòðåï úé÷éä"
1847
1848 msgid "Modify Server"
1849 msgstr "òãëï ùøú"
1850
1851 msgid "Server Name:"
1852 msgstr "ùí ùøú:"
1853
1854 msgid "Modify"
1855 msgstr "òãëï"
1856
1857 msgid "No-one server in use. Try to add."
1858 msgstr "ìà ðîöà àó ùøú àçã áùéîåù. ðñä ìäåñéó."
1859
1860 msgid "Fetching Servers"
1861 msgstr "îåùê ùøúéí"
1862
1863 msgid "Confirm Deletion of a Server"
1864 msgstr "àùø îçé÷ú ùøú"
1865
1866 msgid "Selected Server:"
1867 msgstr "ùøú ðáçø:"
1868
1869 msgid "Confirm delete of selected server?"
1870 msgstr "îàùø îçé÷ú ùøú ðáçø?"
1871
1872 msgid "Confirm Delete"
1873 msgstr "àùø îçé÷ä"
1874
1875 msgid "Mofify a Server"
1876 msgstr "òãëï ùøú"
1877
1878 msgid "Undefined Function"
1879 msgstr "ôåð÷öéä ìà îåâãøú"
1880
1881 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
1882 msgstr ""
1883
1884 msgid "Fetch"
1885 msgstr "îùåê"
1886
1887 msgid "Warning, "
1888 msgstr "àæäøä, "
1889
1890 msgid "Mail Fetch Result:"
1891 msgstr "úåöàú ðéñéåï îùéëú ãåàø:"
1892
1893 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
1894 msgstr "îùéëú ãåàø î-POP3"
1895
1896 msgid ""
1897 "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
1898 "account on this server."
1899 msgstr "äâãøåú äåøãú ãåà\"ì îúéáú POP3 ìúéáú äãåàø ùìê áùøú æä."
1900
1901 msgid "New Mail Notification"
1902 msgstr "äåãòä òì ãåàø çãù"
1903
1904 msgid ""
1905 "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
1906 "unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
1907 "to play in the provided file box."
1908 msgstr ""
1909 "áëãé ìäôòéì ðéâåï ÷åáõ îãéä ëàùø éù ãåàø çãù áçø áàôùøåú <b>àôùø ðéâåï îãéä</"
1910 "b>. áéëåìúê ìöééï àú ÷åáõ äîãéä ùéðåâï."
1911
1912 msgid ""
1913 "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
1914 "folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
1915 msgstr ""
1916 "áëãé ìáãå÷ ãåàø çãù áëì äúé÷éåú åìà ø÷ áúéáú äãåàø äðëðñ, ñîï àú äàôùøåú "
1917 "<b>áãå÷ àú ëì äúé÷éåú, ìà ø÷ àú úéáú äãåàø äðëðñ</b>."
1918
1919 msgid ""
1920 "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
1921 "window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
1922 msgstr ""
1923 "àí áøöåðê ùéôúç çìåï ÷èï äîåãéò òì äåãòåú çãùåú áçø áàôùøåú <b>ëùéù äåãòåú "
1924 "çãùåú äöâ çìåï ÷èï</b> (îöøéê JavaScript)"
1925
1926 msgid ""
1927 "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
1928 "Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
1929 "been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
1930 "by sounds or popups for unseen mail."
1931 msgstr ""
1932 "áçø áàôùøåú <b>ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä</b> áëãé ìáãå÷ ø÷ äåãòåú ùäâéòå "
1933 "ìàçøåðä. äåãòåú àùø äâéòå ìàçøåðä äï äåãòåú àùø äâéòå ìôðé æîï ÷öø àê ìà "
1934 "ð÷øàå àå ñåîðå òãééï. àôùøåú æå îåðòú äèøãä øöåôä ùì öìéìéí åçìåðåú àùø "
1935 "ðôúçéí áâìì ãåàø ùìà ð÷øà."
1936
1937 msgid ""
1938 "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
1939 "browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
1940 "only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
1941 "always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
1942 "enabled."
1943 msgstr ""
1944 "äàôùøåú <b>ùðä ëåúøú áãôãôðéí ðúîëéí</b> úùðä àú ëåúøú äçìåï ùì äãôãôï ëàùø "
1945 "îâéò ãåàø çãù (àôùøåú æå îöøéëä JavaScript åãôãôï àéðèøðè à÷ñôìåøø, àê ìà "
1946 "éåôéòå äåãòåú ùâéàä áãôãôðéí àçøéí). àôùøåú æå úåãéò úîéã òì ãåàø çãù, àôéìå "
1947 "àí ñåîðä äàôùøåú <b>ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä</b>."
1948
1949 msgid ""
1950 "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
1951 "mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
1952 "the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
1953 "is specified, the system will use a default from the server."
1954 msgstr ""
1955 "áçø îäøùéîä ùì <b>÷áöé äùøú</b> àú ÷åáõ äîãéä ùáøöåðê ùéðâï ëàùø îâéò ãåàø "
1956 "çãù. áçéøú äàôùøåú <b>÷åáõ îãéä î÷åîé</b> éðâï àú ä÷åáõ àùø éáçø îäîçùá ùìê. "
1957 "àí ìà ðáçø ùåí ÷åáõ äîòøëú úùúîù á÷åáõ áøéøú äîçãì."
1958
1959 msgid "Enable Media Playing"
1960 msgstr "àôùø ðéâåï îãéä"
1961
1962 msgid "Check all boxes, not just INBOX"
1963 msgstr "áãå÷ àú ëì äúéáåú, ìà ø÷ àú úéáú äãåàø äðëðñ"
1964
1965 msgid "Count only messages that are RECENT"
1966 msgstr "ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä"
1967
1968 msgid "Change title on supported browsers."
1969 msgstr "ùðä ëåúøú áãôãôðéí ðúîëéí."
1970
1971 msgid "requires JavaScript to work"
1972 msgstr "áëãé ìòáåã ðçåõ JavaScript"
1973
1974 msgid "Show popup window on new mail"
1975 msgstr "ëùéù äåãòåú çãùåú äöâ çìåï ÷èï"
1976
1977 msgid "Select server file:"
1978 msgstr "áçø ÷åáõ ùøú:"
1979
1980 msgid "(local media)"
1981 msgstr "(îãéä î÷åîéú)"
1982
1983 msgid "Try"
1984 msgstr "ðñä"
1985
1986 msgid "Local Media File:"
1987 msgstr "÷åáõ îãéä î÷åîé:"
1988
1989 msgid "Current File:"
1990 msgstr "÷åáõ ðåëçé:"
1991
1992 msgid "New Mail"
1993 msgstr "ãåàø çãù"
1994
1995 msgid "SquirrelMail Notice:"
1996 msgstr "äåãòú SquirrelMail:"
1997
1998 msgid "You have new mail!"
1999 msgstr "éù ìê ãåàø çãù!"
2000
2001 msgid "Close Window"
2002 msgstr "ñâåø çìåï"
2003
2004 msgid "NewMail Options"
2005 msgstr "àôùøåéåú ãåàø çãù"
2006
2007 msgid ""
2008 "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
2009 "when new mail arrives."
2010 msgstr ""
2011 "áàôùøåúê ìäâãéø ðéâðåï öìéìéí å\\àå ôúéçú çìåï ÷èï áî÷øä ùîâéò ãåàø çãù."
2012
2013 msgid "New Mail Notification options saved"
2014 msgstr "äâãøåú äåãòä òì ãåàø çãù ðùîøå"
2015
2016 #, c-format
2017 msgid "%s New Messages"
2018 msgstr "%s äåãòåú çãùåú"
2019
2020 #, c-format
2021 msgid "%s New Message"
2022 msgstr "%s äåãòä çãùä"
2023
2024 msgid "Test Sound"
2025 msgstr "áãå÷ öìéìéí"
2026
2027 msgid "Loading the sound..."
2028 msgstr "èåòï àú äöìéì..."
2029
2030 msgid "Close"
2031 msgstr "ñâåø"
2032
2033 msgid "Sent Subfolders Options"
2034 msgstr "àôùøåéåú úúé-ñôøéåú ùì úé÷ééú ãåàø éåöà"
2035
2036 msgid "Use Sent Subfolders"
2037 msgstr "äùúîù áúúé-úé÷éåú úçú ãåàø éåöà"
2038
2039 msgid "Monthly"
2040 msgstr "çåãùé"
2041
2042 msgid "Quarterly"
2043 msgstr "øáòåðé"
2044
2045 msgid "Yearly"
2046 msgstr "ùðúé"
2047
2048 msgid "Base Sent Folder"
2049 msgstr ""
2050
2051 msgid "Report as Spam"
2052 msgstr ""
2053
2054 msgid "SpamCop - Spam Reporting"
2055 msgstr ""
2056
2057 msgid ""
2058 "Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam "
2059 "email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite "
2060 "fast, really smart, and easy to use."
2061 msgstr ""
2062
2063 msgid "SpellChecker Options"
2064 msgstr "àôùøåéåú áåã÷ àéåú"
2065
2066 msgid ""
2067 "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
2068 "choose which languages should be available to you when spell-checking."
2069 msgstr ""
2070 "áéëåìúê ìäâãéø àú äîéìåï äàéùé ùìê, ìòøåïê àåúå, àå ìáçåø àú ñôú äîéìåï."
2071
2072 msgid "Check Spelling"
2073 msgstr "áãå÷ àéåú"
2074
2075 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
2076 msgstr "áçæøä ìãó &quot;àôùøåéåú áåã÷ àéåú&quot;"
2077
2078 msgid "ATTENTION:"
2079 msgstr "ùéí ìá:"
2080
2081 msgid ""
2082 "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
2083 "likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
2084 "to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
2085 "can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
2086 "password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
2087 "got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
2088 "anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
2089 "it, the encrypted data is no longer accessible."
2090 msgstr ""
2091 "SquirrelSpell ìà äöìéç ìôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê. øåá äñéëåééí ùæä áâìì "
2092 "ùùéðú àú äñéñîà ùìê. áëãé ìäîùéê, òìééê ìñô÷ àú äñéñîà äéùðä ùìê òì-îðú ù-"
2093 "SquirrelSpell éåëì ìôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê. äåà éåöôï îçãù áòæøú äñéñîà "
2094 "äçãùä ùìê.<br>àí ìà äöôðú àú äîéìåï ùìê, àæ ëðøàä ùäåà äåùçú åàéðå æîéï "
2095 "éåúø. òìééê ìîçå÷ àåúå åäúçéì îçãù. æä âí ðëåï áî÷øä åùëçú àú äñéñîà ùìê -- "
2096 "ììà äñéñîà äéùðä äîéãò äîåöôï àéðå æîéï."
2097
2098 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
2099 msgstr "îç÷ àú äîéìåï ùìé åäúçì çãù."
2100
2101 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
2102 msgstr "ôòðç àú äîéìåï ùìé áòæøú äñéñîà äéùðä ùìé."
2103
2104 msgid "Proceed"
2105 msgstr "äú÷ãí"
2106
2107 msgid "You must make a choice"
2108 msgstr "òìééê ìáçåø àçú îäàôùøåéåú"
2109
2110 msgid ""
2111 "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
2112 msgstr "áéëåìúê ìîçå÷ àú äîéìåï äéùï àå ìä÷ìéã àú ñéñîàúê äéùðä. ìà ùðéäí."
2113
2114 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
2115 msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìîçå÷ àú äîéìåï äàéùé äéùï ùìê?"
2116
2117 msgid "Error Decrypting Dictionary"
2118 msgstr "ùâéàä áôòðåç äîéìåï"
2119
2120 msgid "Cute."
2121 msgstr "çîåã."
2122
2123 msgid "Translator"
2124 msgstr "îúøâí"
2125
2126 #, fuzzy
2127 msgid "Saved Translation Options"
2128 msgstr "àôùøåéåú úøâåí"
2129
2130 msgid "Your server options are as follows:"
2131 msgstr "àôùøåéåú äùøú ùìê äï:"
2132
2133 msgid ""
2134 "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
2135 msgstr ""
2136
2137 msgid ""
2138 "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
2139 msgstr ""
2140
2141 msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
2142 msgstr ""
2143
2144 msgid ""
2145 "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
2146 "InterTran"
2147 msgstr ""
2148
2149 msgid ""
2150 "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
2151 msgstr ""
2152
2153 msgid ""
2154 "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
2155 "be located."
2156 msgstr "àúä âí îçìéè äàí úåöâ ÷åôñàú äúøâåí, åàéëï äéà úîå÷í."
2157
2158 msgid "Select your translator:"
2159 msgstr "áçø àú äîúøâí ùìê:"
2160
2161 msgid "When reading:"
2162 msgstr "ëàùø á÷øéàä:"
2163
2164 msgid "Show translation box"
2165 msgstr "äöâ ÷åôñàú úøâåí"
2166
2167 msgid "to the left"
2168 msgstr "îùîàì"
2169
2170 msgid "in the center"
2171 msgstr "áîøëæ"
2172
2173 msgid "to the right"
2174 msgstr "îéîéï"
2175
2176 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
2177 msgstr "úøâí áúåê äîñâøåú ùì SquirrelMail"
2178
2179 msgid "When composing:"
2180 msgstr "ëàùø áëúéáä:"
2181
2182 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
2183 msgstr "ìà ôòéì òãééï, ìòú òúä ìà òåùä ëìåí"
2184
2185 msgid "Download this as a file"
2186 msgstr "äåøã ë÷åáõ"
2187
2188 msgid "Translation Options"
2189 msgstr "àôùøåéåú úøâåí"
2190
2191 msgid ""
2192 "Which translator should be used when you get messages in a different "
2193 "language?"
2194 msgstr "áàéæä îúøâí ìäúùîù ëàùø äéðê î÷áì äåãòåú áùôåú ùåðåú?"
2195
2196 #, c-format
2197 msgid "%s to %s"
2198 msgstr "%s ì-%s"
2199
2200 msgid "English"
2201 msgstr "àðâìéú"
2202
2203 msgid "French"
2204 msgstr "öøôúéú"
2205
2206 msgid "German"
2207 msgstr "âøîðéú"
2208
2209 msgid "Italian"
2210 msgstr "àéèì÷éú"
2211
2212 msgid "Portuguese"
2213 msgstr "ôåøèåâæéú"
2214
2215 msgid "Spanish"
2216 msgstr "ñôøãéú"
2217
2218 msgid "Russian"
2219 msgstr "øåñéú"
2220
2221 msgid "Translate"
2222 msgstr "úøâí"
2223
2224 msgid "Brazilian Portuguese"
2225 msgstr "ôåøèåâæéú (áøæéì)"
2226
2227 msgid "Bulgarian"
2228 msgstr "áåìâøéú"
2229
2230 msgid "Croatian"
2231 msgstr "÷øåàèéú"
2232
2233 msgid "Czech"
2234 msgstr "ö'ëéú"
2235
2236 msgid "Danish"
2237 msgstr "ãðéú"
2238
2239 msgid "Dutch"
2240 msgstr "äåìðãéú"
2241
2242 msgid "European Spanish"
2243 msgstr "ñôøãéú (àéøåôä)"
2244
2245 msgid "Finnish"
2246 msgstr "ôéðéú"
2247
2248 msgid "Greek"
2249 msgstr "éååðéú"
2250
2251 msgid "Hungarian"
2252 msgstr "äåðâøéú"
2253
2254 msgid "Icelandic"
2255 msgstr "àéñìðãéú"
2256
2257 msgid "Japanese"
2258 msgstr "éôðéú"
2259
2260 msgid "Latin American Spanish"
2261 msgstr "ñôøãéú (ãøåí-àîøé÷ä)"
2262
2263 msgid "Norwegian"
2264 msgstr "ðåøååâéú"
2265
2266 msgid "Polish"
2267 msgstr "ôåìðéú"
2268
2269 msgid "Romanian"
2270 msgstr "øåîðéú"
2271
2272 msgid "Serbian"
2273 msgstr "ñøáéú"
2274
2275 msgid "Slovenian"
2276 msgstr "ñìåáðéú"
2277
2278 msgid "Swedish"
2279 msgstr "ùååãéú"
2280
2281 msgid "Welsh"
2282 msgstr "ååìùéú"
2283
2284 msgid "Indonesian"
2285 msgstr "àéðãåðæéú"
2286
2287 msgid "Latin"
2288 msgstr "ìèéðéú"
2289
2290 msgid "Address Book"
2291 msgstr "ñôø ëúåáåú"
2292
2293 msgid "Name"
2294 msgstr "ùí"
2295
2296 msgid "E-mail"
2297 msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
2298
2299 msgid "Info"
2300 msgstr "îéãò"
2301
2302 msgid "Source"
2303 msgstr "î÷åø"
2304
2305 msgid "Bcc"
2306 msgstr "äòú÷éí òéååøéí"
2307
2308 msgid "Use Addresses"
2309 msgstr "äùúîù áëúåáåú"
2310
2311 msgid "Address Book Search"
2312 msgstr "çéôåù áñôø ëúåáåú"
2313
2314 msgid "Search for"
2315 msgstr "çôù àú"
2316
2317 msgid "in"
2318 msgstr "á"
2319
2320 msgid "All address books"
2321 msgstr "ëì ñôøé äëúåáåú"
2322
2323 msgid "List all"
2324 msgstr "äöâ äëì"
2325
2326 #, c-format
2327 msgid "Unable to list addresses from %s"
2328 msgstr "ìà éëåì ìäöéâ ëúåáåú î %s"
2329
2330 msgid "Your search failed with the following error(s)"
2331 msgstr "äçéôåù ðëùì òí äùâéàåú äáàåú"
2332
2333 msgid "No persons matching your search was found"
2334 msgstr "ìà ðîöàå îëåúáéí äîúàéîéí ìúðàé äçéôåù"
2335
2336 msgid "Return"
2337 msgstr "çæåø"
2338
2339 msgid "Nickname"
2340 msgstr "ëéðåé"
2341
2342 msgid "Must be unique"
2343 msgstr "çééá ìäéåú ééçåãé"
2344
2345 msgid "E-mail address"
2346 msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
2347
2348 msgid "First name"
2349 msgstr "ùí ôøèé"
2350
2351 msgid "Last name"
2352 msgstr "ùí îùôçä"
2353
2354 msgid "Additional info"
2355 msgstr "îéãò ðåñó"
2356
2357 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
2358 msgstr "ìà äåâãø ñôø ëúåáåú àéùé. öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú."
2359
2360 msgid "You can only edit one address at the time"
2361 msgstr "áéëåìúê ìòøåê ñôø ëúåáåú àçã áëì ôòí"
2362
2363 msgid "Update address"
2364 msgstr "òãëï ëúåáú"
2365
2366 msgid "Unknown error"
2367 msgstr "ùâéàä ìà éãåòä"
2368
2369 msgid "Add address"
2370 msgstr "äåñó ëúåáú"
2371
2372 msgid "Edit selected"
2373 msgstr "òøåê ðáçøéí"
2374
2375 msgid "Delete selected"
2376 msgstr "îç÷ ðáçøéí"
2377
2378 #, c-format
2379 msgid "Add to %s"
2380 msgstr "äåñó ì %s"
2381
2382 msgid "Original Message"
2383 msgstr "äåãòä î÷åøéú"
2384
2385 msgid "Draft Email Saved"
2386 msgstr "èéåèú ãåà\"ì ðùîøä"
2387
2388 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
2389 msgstr "ìà éëåì ìäòúé÷/ìäòáéø àú ä÷åáõ. ä÷åáõ ìà öåøó."
2390
2391 msgid "Draft Saved"
2392 msgstr "èéåèä ðùîøä"
2393
2394 msgid "Your Message has been sent"
2395 msgstr "äåãòúê ðùìçä"
2396
2397 msgid "To:"
2398 msgstr "àì:"
2399
2400 msgid "CC:"
2401 msgstr "äòú÷éí:"
2402
2403 msgid "BCC:"
2404 msgstr "äòú÷éí òéååøéí:"
2405
2406 msgid "Subject:"
2407 msgstr "ðåùà:"
2408
2409 msgid "Send"
2410 msgstr "ùìç"
2411
2412 msgid "Attach:"
2413 msgstr "öøó:"
2414
2415 msgid "Add"
2416 msgstr "äåñó"
2417
2418 msgid "Delete selected attachments"
2419 msgstr "îç÷ îöåøôéí ðáçøéí"
2420
2421 msgid "Priority"
2422 msgstr "òãéôåú"
2423
2424 msgid "Receipt"
2425 msgstr "÷áìä"
2426
2427 #, fuzzy
2428 msgid "On Read"
2429 msgstr "á÷øéàä"
2430
2431 msgid "On Delivery"
2432 msgstr "áùìéçä"
2433
2434 msgid "Save Draft"
2435 msgstr "ùîåø èéåèä"
2436
2437 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
2438 msgstr "ìà îéìàú àú ùãä ä-\"àì\""
2439
2440 msgid "said"
2441 msgstr "àîø"
2442
2443 msgid "quote"
2444 msgstr "öéèåè"
2445
2446 msgid "who"
2447 msgstr "îé"
2448
2449 #, fuzzy
2450 msgid "Draft folder"
2451 msgstr "úé÷éú èéåèåú"
2452
2453 msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
2454 msgstr "ùí úé÷éä ìà çå÷é. àðà áçø ùí àçø."
2455
2456 msgid "Click here to go back"
2457 msgstr "ìçõ ëàï ìçæåø àçåøä"
2458
2459 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
2460 msgstr "ìà áçøú úé÷éä ìîçé÷ä."
2461
2462 msgid "Delete Folder"
2463 msgstr "îç÷ úé÷éä"
2464
2465 #, fuzzy, c-format
2466 msgid "Are you sure you want to delete %s?"
2467 msgstr "äàí áøöåðê ìîçå÷ àøåò æä?"
2468
2469 msgid "Subscribed successfully!"
2470 msgstr "ðøùîú áäöìçä!"
2471
2472 msgid "Unsubscribed successfully!"
2473 msgstr "áèìú äøùîä áäöìçä!"
2474
2475 msgid "Deleted folder successfully!"
2476 msgstr "úé÷éä ðîç÷ä!"
2477
2478 msgid "Created folder successfully!"
2479 msgstr "äúé÷éä ðåöøä!"
2480
2481 msgid "Renamed successfully!"
2482 msgstr "äùí ùåðä áäöìçä!"
2483
2484 msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
2485 msgstr ""
2486
2487 msgid "refresh folder list"
2488 msgstr "øòðï øùéîú úé÷éåú"
2489
2490 msgid "Create Folder"
2491 msgstr "öåø úé÷éä"
2492
2493 msgid "as a subfolder of"
2494 msgstr "ëúú-úé÷éä ùì"
2495
2496 msgid "None"
2497 msgstr "ëìåí"
2498
2499 msgid "Let this folder contain subfolders"
2500 msgstr "àôùø ìúé÷éä æå ìäëéì úú-úé÷éåú"
2501
2502 msgid "Create"
2503 msgstr "öåø"
2504
2505 msgid "Rename a Folder"
2506 msgstr "ùðä ùí úé÷éä"
2507
2508 msgid "Select a folder"
2509 msgstr "áçø úé÷éä"
2510
2511 msgid "Rename"
2512 msgstr "ùðä ùí"
2513
2514 msgid "No folders found"
2515 msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú"
2516
2517 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
2518 msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú ìáéèåì äøùîä îäï!"
2519
2520 msgid "No folders were found to subscribe to!"
2521 msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú ìäøùí àìéäï!"
2522
2523 #, fuzzy
2524 msgid "Subscribe to:"
2525 msgstr "äøùí"
2526
2527 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
2528 msgstr "ìà áçøú úé÷éä àùø áøöåðê ìùðåú àú ùîä."
2529
2530 msgid "Rename a folder"
2531 msgstr "ùéðåé ùí úé÷éä"
2532
2533 msgid "New name:"
2534 msgstr "ùí çãù:"
2535
2536 msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
2537 msgstr ""
2538
2539 #, c-format
2540 msgid ""
2541 "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
2542 "instead."
2543 msgstr "äòæøä òãééï ìà úåøâîä ì %s. äéà úåöâ áàðâìéú áî÷åí æàú."
2544
2545 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
2546 msgstr "çì÷ àå ëì îîñîëé äòæøä ìà ðîöàå!"
2547
2548 msgid "Table of Contents"
2549 msgstr "úåëï òðééðéí"
2550
2551 msgid "Top"
2552 msgstr "ìîòìä"
2553
2554 msgid "Viewing an image attachment"
2555 msgstr "îöéâ úîåðä îöåøôú"
2556
2557 msgid "View message"
2558 msgstr "äöâ äåãòä"
2559
2560 #, fuzzy
2561 msgid "Not available"
2562 msgstr "ìà æîéï"
2563
2564 msgid "purge"
2565 msgstr "îç÷"
2566
2567 msgid "Last Refresh"
2568 msgstr "øåòðï ìàçøåðä"
2569
2570 msgid "Save folder tree"
2571 msgstr ""
2572
2573 msgid "Login"
2574 msgstr "ëðéñä"
2575
2576 #, c-format
2577 msgid "%s Login"
2578 msgstr "ëðéñä ì-%s"
2579
2580 msgid "Name:"
2581 msgstr "ùí îùúîù:"
2582
2583 msgid "No messages were selected."
2584 msgstr "ìà ðáçøå äåãòåú."
2585
2586 msgid "Message Highlighting"
2587 msgstr "äãâùú äåãòåú"
2588
2589 msgid "subject"
2590 msgstr "ðåùà"
2591
2592 msgid "No highlighting is defined"
2593 msgstr "ìà äåâãøå äãâùåú"
2594
2595 msgid "Identifying name"
2596 msgstr "ùí îúàø"
2597
2598 msgid "Color"
2599 msgstr "öáò"
2600
2601 msgid "Dark Blue"
2602 msgstr "ëçåì ëää"
2603
2604 msgid "Dark Green"
2605 msgstr "éøå÷ ëää"
2606
2607 msgid "Dark Yellow"
2608 msgstr "öäåá ëää"
2609
2610 msgid "Dark Cyan"
2611 msgstr "úëìú ëää"
2612
2613 msgid "Dark Magenta"
2614 msgstr "àãåí ëää"
2615
2616 msgid "Light Blue"
2617 msgstr "ëçåì áäéø"
2618
2619 msgid "Light Green"
2620 msgstr "éøå÷ áäéø"
2621
2622 msgid "Light Yellow"
2623 msgstr "öäåá áäéø"
2624
2625 msgid "Light Cyan"
2626 msgstr "úëìú áäéø"
2627
2628 msgid "Light Magenta"
2629 msgstr "àãåí áäéø"
2630
2631 msgid "Dark Gray"
2632 msgstr "àôåø ëää"
2633
2634 msgid "Medium Gray"
2635 msgstr "àôåø áéðåðé"
2636
2637 msgid "Light Gray"
2638 msgstr "àôåø áäéø"
2639
2640 msgid "White"
2641 msgstr "ìáï"
2642
2643 msgid "Other:"
2644 msgstr "àçø:"
2645
2646 msgid "Ex: 63aa7f"
2647 msgstr "ìãåâîà: 63aa7f"
2648
2649 msgid "Matches"
2650 msgstr "äúàí ìè÷ñè"
2651
2652 #, c-format
2653 msgid "Alternate Identity %d"
2654 msgstr "æäåú îùðéú %d"
2655
2656 msgid "Advanced Identities"
2657 msgstr "æäåéåú îøåáåú"
2658
2659 msgid "Default Identity"
2660 msgstr "æäåú áøéøú-îçãì"
2661
2662 msgid "Add a New Identity"
2663 msgstr "äåñó æäåú çãùä"
2664
2665 msgid "E-Mail Address"
2666 msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
2667
2668 msgid "Save / Update"
2669 msgstr "ùîåø \\ òãëï"
2670
2671 msgid "Make Default"
2672 msgstr "äôåê ìáøéøú îçãì"
2673
2674 msgid "Move Up"
2675 msgstr "äòáø ìîòìä"
2676
2677 msgid "Index Order"
2678 msgstr "ñéãåø"
2679
2680 msgid "Checkbox"
2681 msgstr "úéáú áçéøä"
2682
2683 msgid "Flags"
2684 msgstr "ñéîåï"
2685
2686 msgid ""
2687 "The index order is the order that the columns are arranged in the message "
2688 "index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
2689 "fit your needs."
2690 msgstr ""
2691 "áéëåìúê ìùðåú àú äñãø ùì äòîåãåú áúéáú äãåàø. áéëåìúê ìäåñéó, ìäåøéã àå "
2692 "ìäæéæ òîåãåú."
2693
2694 msgid "up"
2695 msgstr "äòìä"
2696
2697 msgid "down"
2698 msgstr "äåøã"
2699
2700 msgid "remove"
2701 msgstr "äñø"
2702
2703 msgid "Return to options page"
2704 msgstr "çæåø ìãó àôùøåéåú"
2705
2706 msgid "Personal Information"
2707 msgstr "îéãò àéùé"
2708
2709 msgid "Display Preferences"
2710 msgstr "àôùøåéåú úöåâä"
2711
2712 msgid "Folder Preferences"
2713 msgstr "àôùøåéåú úé÷éä"
2714
2715 msgid "Successfully Saved Options"
2716 msgstr "àôùøåéåú ðùîøå áäöìçä"
2717
2718 msgid "Refresh Folder List"
2719 msgstr "øòðï øùéîú úé÷éåú"
2720
2721 msgid "Refresh Page"
2722 msgstr "øòðï ãó"
2723
2724 msgid ""
2725 "This contains personal information about yourself such as your name, your "
2726 "email address, etc."
2727 msgstr "ãó æä îëéì äâãøåú àéùéåú ëâåï, ùîê, ëúåáú ãåà\"ì ùìê åë\"å..."
2728
2729 msgid ""
2730 "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
2731 "you, such as the colors, the language, and other settings."
2732 msgstr ""
2733 "áéëåìúê ìùðåú àú äâãøåú äúöåâä ùì úéáú äãåàø ùìê ëâåï öáòéí, ùôä, åòåã..."
2734
2735 msgid ""
2736 "Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
2737 "colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
2738 "messages are from, especially for mailing lists."
2739 msgstr ""
2740 "áéëåìúê ìöáåò äåãòåú îñåéîåú áúéáú äãåàø ùìê ìôé ÷øéèøéåðéí ùåðéí (ëâåï ùí "
2741 "äùåìç, ðåùà ääåãòä åë\"å). àôùøåú æå òåæøú ìäáçéï áãåàø àùø îâéò îîëåúá "
2742 "îñåéí, îëéì ðåùà îñåéí åòåã..."
2743
2744 msgid ""
2745 "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
2746 msgstr "äâãøåú àìå îùðåú àú úöåâú äúé÷éåú åäöåøä áä äï îðåäìåú."
2747
2748 msgid ""
2749 "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
2750 "headers in any order you want."
2751 msgstr ""
2752 "äöåøä áä äåãòåú îñåãøåú åîãôñåú ðéúðú ìñéãåø îçãù åìùéðåé ëê ùéëéìå àú "
2753 "äëåúøåú ùáøöåðê ìøàåú."
2754
2755 msgid "Message not printable"
2756 msgstr "ääåãòä ìà ðéúðú ìäãôñä"
2757
2758 msgid "Printer Friendly"
2759 msgstr "âéøñàú äãôñä"
2760
2761 msgid "CC"
2762 msgstr "äòú÷éí"
2763
2764 msgid "Print"
2765 msgstr "äãôñ"
2766
2767 msgid "View Printable Version"
2768 msgstr "äöâ âéøñàú äãôñä"
2769
2770 msgid "Read:"
2771 msgstr "ð÷øà:"
2772
2773 msgid "Your message"
2774 msgstr "ääåãòä ùìê"
2775
2776 msgid "Sent:"
2777 msgstr "ðùìç:"
2778
2779 #, c-format
2780 msgid "Was displayed on %s"
2781 msgstr "ð÷øà á %s"
2782
2783 msgid "less"
2784 msgstr "ôçåú"
2785
2786 msgid "more"
2787 msgstr "éåúø"
2788
2789 msgid "Mailer"
2790 msgstr "úëðéú ãéååø"
2791
2792 msgid "Read receipt"
2793 msgstr "÷áìä òì ÷øéàä"
2794
2795 msgid "send"
2796 msgstr "ùìç"
2797
2798 msgid "requested"
2799 msgstr "îáå÷ù"
2800
2801 msgid ""
2802 "The message sender has requested a response to indicate that you have read "
2803 "this message. Would you like to send a receipt?"
2804 msgstr ""
2805 "äùåìç ùì ääåãòä áé÷ù ùúùìç ÷áìä áòú ÷øéàú ääåãòä. äàí áøöåðê ìùìåç àìé ÷áìä "
2806 "ëòú?"
2807
2808 msgid "Send read receipt now"
2809 msgstr "ùìç ÷áìä òì ÷øéàä òëùéå"
2810
2811 #, fuzzy
2812 msgid "Search results"
2813 msgstr "úåöàåú çéôåù"
2814
2815 msgid "Message List"
2816 msgstr "øùéîú äåãòåú"
2817
2818 msgid "Resume Draft"
2819 msgstr "äîùê èéåèä"
2820
2821 msgid "Edit Message as New"
2822 msgstr "òøåê äåãòä ëçãùä"
2823
2824 #, fuzzy
2825 msgid "View Message"
2826 msgstr "äöâ äåãòä"
2827
2828 #, fuzzy
2829 msgid "Forward as Attachment"
2830 msgstr "îöåøôéí"
2831
2832 msgid "Reply"
2833 msgstr "äùá"
2834
2835 msgid "Reply All"
2836 msgstr "äùá ìëì"
2837
2838 msgid "View Full Header"
2839 msgstr "äöâ ëì äëåúøåú"
2840
2841 msgid "Attachments"
2842 msgstr "îöåøôéí"
2843
2844 msgid "Folder:"
2845 msgstr "úé÷éä:"
2846
2847 msgid "edit"
2848 msgstr "òøåê"
2849
2850 msgid "search"
2851 msgstr "çéôåù"
2852
2853 msgid "delete"
2854 msgstr "îç÷"
2855
2856 msgid "Recent Searches"
2857 msgstr "çéôåùéí àçøåðéí"
2858
2859 msgid "save"
2860 msgstr "ùîåø"
2861
2862 msgid "forget"
2863 msgstr "ùëç"
2864
2865 msgid "Current Search"
2866 msgstr "çéôåù ðåëçé"
2867
2868 msgid "Body"
2869 msgstr "âåó ääåãòä"
2870
2871 msgid "Everywhere"
2872 msgstr "ëì äùãåú"
2873
2874 msgid "Search Results"
2875 msgstr "úåöàåú çéôåù"
2876
2877 msgid "No Messages Found"
2878 msgstr "ìà ðîöàå äåãòåú"
2879
2880 msgid "You have been successfully signed out."
2881 msgstr "äúðú÷ú îäîòøëú áäöìçä."
2882
2883 msgid "Click here to log back in."
2884 msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìäúçáø îçãù."
2885
2886 msgid "Viewing a Business Card"
2887 msgstr "îöéâ ëøèéñ áé÷åø"
2888
2889 msgid "Title"
2890 msgstr "ëåúøú"
2891
2892 msgid "Email"
2893 msgstr "ãåà\"ì"
2894
2895 msgid "Web Page"
2896 msgstr "ãó áéú"
2897
2898 msgid "Organization / Department"
2899 msgstr "àéøâåï \\ îçì÷ä"
2900
2901 msgid "Address"
2902 msgstr "ëúåáú"
2903
2904 msgid "Work Phone"
2905 msgstr "èìôåï áòáåãä"
2906
2907 msgid "Home Phone"
2908 msgstr "èìôåï ááéú"
2909
2910 msgid "Cellular Phone"
2911 msgstr "èìôåï ñìåìøé"
2912
2913 msgid "Fax"
2914 msgstr "ô÷ñ"
2915
2916 msgid "Note"
2917 msgstr "ôú÷"
2918
2919 msgid "Add to Addressbook"
2920 msgstr "äåñó ìñôø ëúåáåú"
2921
2922 msgid "Title & Org. / Dept."
2923 msgstr "úåàø åàøâåï \\ îçì÷ä"
2924
2925 msgid "Viewing Full Header"
2926 msgstr "îöéâ ëì äëåúøåú"
2927
2928 msgid "Viewing a text attachment"
2929 msgstr "îöéâ è÷ñè îöåøó"
2930
2931 #~ msgid "Viewing a message attachment"
2932 #~ msgstr "îöéâ îöåøó ìäåãòä"
2933
2934 #~ msgid "Save to:"
2935 #~ msgstr "äòáø àì:"
2936
2937 #~ msgid "Cc:"
2938 #~ msgstr "äòú÷éí:"
2939
2940 #~ msgid "Bcc:"
2941 #~ msgstr "äòú÷éí òéååøéí:"
2942
2943 #~ msgid "<No subject>"
2944 #~ msgstr ">ììà ðåùà<"
2945
2946 #~ msgid "Enable request/confirm reading"
2947 #~ msgstr "àôùø á÷ùú\\àéùåø ÷øéàä"
2948
2949 #~ msgid "Use receive date for sort"
2950 #~ msgstr "äùúîù áúàøéê ä÷áìä ìîéåï"
2951
2952 #~ msgid "Use References header for thread sort"
2953 #~ msgstr "äùúîù áëåúøåú äòøä ìîéåï"
2954
2955 #~ msgid "There was an error contacting the mail server."
2956 #~ msgstr "äéúä ùâéàä áéöéøú ÷ùø òí ùøú äãåàø."
2957
2958 #~ msgid "Contact your administrator for help."
2959 #~ msgstr "öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú ì÷áìú òæøä."
2960
2961 #~ msgid "No Messages found"
2962 #~ msgstr "ìà ðîöàå äåãòåú"
2963
2964 #~ msgid ""
2965 #~ "Please contact your system administrator and report the following error:"
2966 #~ msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì äùâéàä äáàä."
2967
2968 #~ msgid "No To Address"
2969 #~ msgstr "çñø îëåúá (àì)"
2970
2971 #~ msgid "Found"
2972 #~ msgstr "ðîöà"
2973
2974 #~ msgid "messages"
2975 #~ msgstr "äåãòåú"
2976
2977 #~ msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
2978 #~ msgstr "ùâéàä áôòðåç îáðä ñåâ ÷åáõ. àðà ãååç òì áàâ æä!"
2979
2980 #~ msgid "Submit message"
2981 #~ msgstr "ùìç äåãòä"
2982
2983 #~ msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
2984 #~ msgstr "ðéñéúé ìáöò àú %s, àáì äåà äçæéø:"
2985
2986 #~ msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
2987 #~ msgstr "SquirrelSpell ìà îåâãø ðëåï"
2988
2989 #~ msgid "SquirrelSpell Results"
2990 #~ msgstr "úåöàåú SquirrelSpell"
2991
2992 #~ msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
2993 #~ msgstr "áãé÷ àéåú äñúééîä. ìáöò ùéðåééí?"
2994
2995 #~ msgid "No changes were made."
2996 #~ msgstr "ìà ðòùå ùéðåééí."
2997
2998 #~ msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
2999 #~ msgstr "ùåîø ëòú àú äîéìåï äàéùé ùìê... àðà äîúï."
3000
3001 #~ msgid "Found %s errors"
3002 #~ msgstr "ðîöàå %s ùâéàåú"
3003
3004 #~ msgid "Line with an error:"
3005 #~ msgstr "ùåøä òí ùâéàä:"
3006
3007 #~ msgid "Error:"
3008 #~ msgstr "ùâéàä:"
3009
3010 #~ msgid "Suggestions"
3011 #~ msgstr "äöòåú"
3012
3013 #~ msgid "Change to:"
3014 #~ msgstr "ùðä ì:"
3015
3016 #~ msgid "Occurs times:"
3017 #~ msgstr "îñôø çæøåú:"
3018
3019 #~ msgid "Change this word"
3020 #~ msgstr "ùðä îéìä æå"
3021
3022 #~ msgid "Change"
3023 #~ msgstr "ùðä"
3024
3025 #~ msgid "Change ALL occurances of this word"
3026 #~ msgstr "ùðä àú ëì äî÷øéí ìîéìä æå"
3027
3028 #~ msgid "Change All"
3029 #~ msgstr "ùðä äëì"
3030
3031 #~ msgid "Ignore this word"
3032 #~ msgstr "äúòìí îîìä æå"
3033
3034 #~ msgid "Ignore"
3035 #~ msgstr "äúòìí"
3036
3037 #~ msgid "Ignore ALL occurances this word"
3038 #~ msgstr "äúòìí îëì äî÷øéí ìîéìä æå"
3039
3040 #~ msgid "Ignore All"
3041 #~ msgstr "äúòìí îäëì"
3042
3043 #~ msgid "Add this word to your personal dictionary"
3044 #~ msgstr "äåñó îéìä æå ìîéìåï äàéùé ùìê"
3045
3046 #~ msgid "Add to Dic"
3047 #~ msgstr "äåñó ìîéìåï"
3048
3049 #~ msgid "Close and Commit"
3050 #~ msgstr "ñâåø åáöò"
3051
3052 #~ msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
3053 #~ msgstr ""
3054 #~ "áãé÷ú äàéåú ìà äåùìîä. äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìñâåø åìáöò àú äùéðåééí?"
3055
3056 #~ msgid "Close and Cancel"
3057 #~ msgstr "ñâåø åáèì"
3058
3059 #~ msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
3060 #~ msgstr ""
3061 #~ "áãé÷ú äàéåú ìà äåùìîä. äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìñâåø åìáèì àú äùéðåééí?"
3062
3063 #~ msgid "No errors found"
3064 #~ msgstr "ìà ðîöàå ùâéàåú"
3065
3066 #~ msgid ""
3067 #~ "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
3068 #~ "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
3069 #~ msgstr ""
3070 #~ "äîéìåï äàéùé ùìê <strong>äåöôï</strong> åäåà îàåçñï ëòú <strong>áöåøä "
3071 #~ "îàåáèçú</strong>."
3072
3073 #~ msgid ""
3074 #~ "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
3075 #~ "stored as <strong>clear text</strong>."
3076 #~ msgstr ""
3077 #~ "äîéìåï äàéùé ùìê <strong>ôåòðç</strong> åäåà îàåçñï ëòú <strong>áöåøä "
3078 #~ "øâéìä</strong>."
3079
3080 #~ msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
3081 #~ msgstr "äâãøåú äöôðä ìîéìåï àéùé"
3082
3083 #~ msgid "Your personal dictionary was erased."
3084 #~ msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê ðîç÷."
3085
3086 #~ msgid "Dictionary Erased"
3087 #~ msgstr "îéìåï ðîç÷"
3088
3089 #~ msgid ""
3090 #~ "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
3091 #~ "\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
3092 #~ msgstr ""
3093 #~ "äîéìåï äàéùé ùìê ðîç÷. àðà ñâåø çìåï æä åìçõ ùåá òì äëôúåø \"áãå÷ àéåú\" "
3094 #~ "áëãé ìäúçéì îçãù àú áãé÷ú äàéåú."
3095
3096 #~ msgid "Close this Window"
3097 #~ msgstr "ñâåø çìåï æä"
3098
3099 #~ msgid ""
3100 #~ "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
3101 #~ "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
3102 #~ msgstr ""
3103 #~ "äîéìåï äàéùé ùìê äåöôï îçãù áäöìçä. ëòú çæåø ìúôøéè &quot;àôùøåéåú áåã÷ "
3104 #~ "äàéåú&quot; åáöò àú áçéøúê áùðéú."
3105
3106 #~ msgid "Successful Re-encryption"
3107 #~ msgstr "äöôðä îçãù îåöìçú"
3108
3109 #~ msgid ""
3110 #~ "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
3111 #~ "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
3112 #~ "over."
3113 #~ msgstr ""
3114 #~ "äîéìåï äàéùé ùìê äåöôï îçãù áäöìçä. àðà ñâåø çìåï æä åìçõ òì \"áãå÷ àéåú"
3115 #~ "\" ùåááëãé ìäúçéì îçãù àú áãé÷ú äàéåú."
3116
3117 #~ msgid "Dictionary re-encrypted"
3118 #~ msgstr "îéìåï äåöôï ùåá"
3119
3120 #~ msgid "Personal Dictionary"
3121 #~ msgstr "îéìåï àéùé"
3122
3123 #~ msgid "No words in your personal dictionary."
3124 #~ msgstr "àéï îéìéí áîéìåï äàéùé ùìê"
3125
3126 #~ msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
3127 #~ msgstr "àðà áçø àú äîéìéí àùø áøöåðê ìîçå÷ îäîéìåï äàéùé ùìê."
3128
3129 #~ msgid "%s dictionary"
3130 #~ msgstr "îéìåï %s"
3131
3132 #~ msgid "Delete checked words"
3133 #~ msgstr "îç÷ îéìéí ðáçøåú"
3134
3135 #~ msgid "Edit your Personal Dictionary"
3136 #~ msgstr "òøåê àú äîéìåï äàéùé ùìê"
3137
3138 #~ msgid "Please make your selection first."
3139 #~ msgstr "àðà áöò àú äáçéøä ÷åãí."
3140
3141 #~ msgid ""
3142 #~ "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
3143 #~ "format. Proceed?"
3144 #~ msgstr ""
3145 #~ "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìäöôéï, åìàçñï áöåøä îåöôðú àú äîéìåï äàéùé ùìê?"
3146
3147 #~ msgid ""
3148 #~ "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
3149 #~ "format. Proceed?"
3150 #~ msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìôòðç, åìàçñï áöåøä øâéìä àú äîéìåï äàéùé ùìê?"
3151
3152 #~ msgid ""
3153 #~ "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
3154 #~ "helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized "
3155 #~ "and your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted "
3156 #~ "with the password you use to access your mailbox, making it hard for "
3157 #~ "anyone to see what is stored in your personal dictionary.</p> "
3158 #~ "<p><strong>ATTENTION:</strong> If you forget your password, your personal "
3159 #~ "dictionary will become unaccessible, since it can no longer be decrypted. "
3160 #~ "If you change your mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and "
3161 #~ "prompt you for your old password in order to re-encrypt the dictionary "
3162 #~ "with a new key.</p>"
3163 #~ msgstr ""
3164 #~ "<p>äîéìåï äàéùé ùìê ðîöà ëòú <strong>áîöá îåöôï</strong>. æä òåæø ìùîåø "
3165 #~ "òì äôøèéåú ùìê áî÷øä åäîéìåï ðâðá. ëøâò äåà îåöôï áòæøú äñéñîà ùì úéáú "
3166 #~ "äãåàø ùìê, îä ùî÷ùä òì îé ùøåöä ìøàåú àú äîéãò äîàåçñï áîéìåï äàéùé ùìê.</"
3167 #~ "p> <p><strong>ùéí ìá:</strong> àí ùëçú àú äñéñîà ùìê, äîéìåï äàéùé éäôê "
3168 #~ "ììà æîéï, îëéååï ùìà ðéúï ìôòðç àú ä÷éãåã. áî÷øä åúùðä àú ñéñîàú äãåàø "
3169 #~ "ùìê, SquirrelMail éæää æàú åéá÷ù îîê ìäëðéñ àú äñéñîà äéùðä áëãé ìäöôéï "
3170 #~ "àú äîéìåï áòæøú äñéñîà äçãùä.</p>"
3171
3172 #~ msgid ""
3173 #~ "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
3174 #~ msgstr "ôòðç áá÷ùä àú äîéìåï äàéùé ùìé åàçñï àåúå áöåøä øâéìä."
3175
3176 #~ msgid "Change crypto settings"
3177 #~ msgstr "ùðä äâãøåú äöôðä"
3178
3179 #~ msgid ""
3180 #~ "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. "
3181 #~ "You may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy "
3182 #~ "in case the webmail system gets compromized and your personal dictionary "
3183 #~ "file gets stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and "
3184 #~ "are hard to decrypt without knowing the correct key (which is your "
3185 #~ "mailbox password).</p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to "
3186 #~ "encrypt your personal dictionary, you must remember that it gets &quot;"
3187 #~ "hashed&quot; with your mailbox password. If you forget your mailbox "
3188 #~ "password and the administrator changes it to a new value, your personal "
3189 #~ "dictionary will become useless and will have to be created anew. However, "
3190 #~ "if you or your system administrator change your mailbox password but you "
3191 #~ "still have the old password at hand, you will be able to enter the old "
3192 #~ "key to re-encrypt the dictionary with the new value.</p>"
3193 #~ msgstr ""
3194 #~ "<p>äîéìåï äàéùé ùìê ðîöà ëòú <strong>áîöá øâéì</strong>. àí áøöåðê ìäâï "
3195 #~ "òì ôøèéåú äîéìåï äàéùé ùìê áî÷øä ùäåà ðâðá, òìééê ìäöéôðå. ëàùø áîöá "
3196 #~ "îåöôï, úëåìú ä÷åáõ ðøàú îòååúú, å÷ùä ìôòðåç ììà äîôúç (ùäåà ñéñîàú úéáú "
3197 #~ "äãåàø ùìê).</p> <p><strong>ùéí ìá:</strong> àí äéðê îçìéè ùáøöåðê ìäöôéï "
3198 #~ "àú äîéìåï äàéùé ùìê, òìééê ìæëåø ùäåà îåöôï áòæøú ñéñîàú úéáú äãåàø ùìê. "
3199 #~ "áî÷øä åùëçú àú äñéñîà åîðäì äîòøëú ùéðä àåúä, äîéìåï äàéùé ùìê éäéä çñø "
3200 #~ "ùéîåù åéäéä òìééê ìäúçéì îçãù. áëì àåôï, áî÷øä åîðäì äîòøëú ùéðä àú "
3201 #~ "äñéñîà ùìê, åäéðê æåëø àú äñéñîà äéùðä, éäéä áéëåìúê ìä÷ìéã àú äñéñîà "
3202 #~ "äéùðä åìäöôéï îçãù àú äîéìåï áòæøú äñéñîà äçãùä.</p>"
3203
3204 #~ msgid ""
3205 #~ "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
3206 #~ msgstr "äöôï áá÷ùä àú äîéìåï äàéùé ùìé åàçñï àåúå áöåøä îåöôðú."
3207
3208 #~ msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
3209 #~ msgstr "îåç÷ àú äøùåîåú äáàåú îäîéìåï <strong>%s</strong>:"
3210
3211 #~ msgid "All done!"
3212 #~ msgstr "äëì ñåééí!"
3213
3214 #~ msgid "Personal Dictionary Updated"
3215 #~ msgstr "òåãëï äîéìåï äàéùé"
3216
3217 #~ msgid "No changes requested."
3218 #~ msgstr "ìà ðúá÷ùå ùéðåééí."
3219
3220 #~ msgid "Please wait, communicating with the server..."
3221 #~ msgstr "àðà äîúï, éåöø ÷ùø òí äùøú..."
3222
3223 #~ msgid ""
3224 #~ "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
3225 #~ "message:"
3226 #~ msgstr "àðà áçø áàéæä îéìåï áøöåðê ìäùúîù ìáãé÷ú äàéåú ùì äåãòä æå:"
3227
3228 #~ msgid "SquirrelSpell Initiating"
3229 #~ msgstr "îàúçì àú SquirrelSpell"
3230
3231 #~ msgid ""
3232 #~ "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
3233 #~ "default dictionary."
3234 #~ msgstr ""
3235 #~ "äâãøåú äåúàîå ì: <strong>%s</strong> òí <strong>%s</strong> ëîéìåï áøéøú "
3236 #~ "äîçãì."
3237
3238 #~ msgid ""
3239 #~ "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
3240 #~ msgstr ""
3241 #~ "îùúîù áîéìåï <strong>%s</strong> (áøéøú îçãì ùì äîòøëú) ìáãé÷ú àéåú."
3242
3243 #~ msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
3244 #~ msgstr "äâãøåú îéìåï áéðìàåîé òåãëðå"
3245
3246 #~ msgid ""
3247 #~ "Please check any available international dictionaries which you would "
3248 #~ "like to use when spellchecking:"
3249 #~ msgstr "àðà ñîï àú ëì äîéìåðéí äáéðìàåîééí ùáøöåðê ìäùúîù ááãé÷ àéåú:"
3250
3251 #~ msgid "Make this dictionary my default selection:"
3252 #~ msgstr "äôåê îéìåï æä ìáøéøú äîçãì ùìé:"
3253
3254 #~ msgid "Make these changes"
3255 #~ msgstr "áöò ùéðåééí àìå"
3256
3257 #~ msgid "Add International Dictionaries"
3258 #~ msgstr "äåñó îéìåðéí áéðìàåîééí"
3259
3260 #~ msgid "Please choose which options you wish to set up:"
3261 #~ msgstr "àðà áçø àú äàôùøåéåú ùáøöåðê ìäâãéø:"
3262
3263 #~ msgid "Edit your personal dictionary"
3264 #~ msgstr "òøåê àú äîéìåï äàéùé ùìê"
3265
3266 #~ msgid "Set up international dictionaries"
3267 #~ msgstr "äëï îéìåðéí áéðìàåîééí"
3268
3269 #~ msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
3270 #~ msgstr "äöôï àå ôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê"
3271
3272 #~ msgid "SquirrelSpell Options Menu"
3273 #~ msgstr "úôøéè àôùøåéåú SquirrelSpell"
3274
3275 #~ msgid "NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant"
3276 #~ msgstr "NOOP ðëùì. ùøú àéðå úåàí RFC 1939"
3277
3278 #~ msgid "Take Address"
3279 #~ msgstr "äåñó ëúåáú"
3280
3281 #~ msgid "Address Book Take"
3282 #~ msgstr "äåñó ìñôø ëúåáåú"
3283
3284 #~ msgid "Left aligned"
3285 #~ msgstr "îåöîã ìùîàì"
3286
3287 #~ msgid "Centered"
3288 #~ msgstr "îîåøëæ"
3289
3290 #~ msgid "Right aligned"
3291 #~ msgstr "îåöîã ìéîéï"
3292
3293 #~ msgid "on the Read screen"
3294 #~ msgstr "áîñê ä÷øéàä"
3295
3296 #~ msgid "Hide the box"
3297 #~ msgstr "äñúø àú ä÷åôñà"
3298
3299 #~ msgid "Try to verify addresses"
3300 #~ msgstr "ðñä ìååãà ëúåáú ãåà\"ì"