d6f973591f1b1d37cda8c353d8237c11f65386a8
[squirrelmail.git] / locale / he_IL / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
1 # Hebrew translation
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # yoav <yoavb@zavit.net.il>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: $Id$\n"
8 "POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2002-05-03 13:21+0200\n"
10 "Last-Translator: yoav <yoavb@zavit.net.il>\n"
11 "Language-Team: HEBREW <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-8\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 msgid "Delivery error report"
17 msgstr ""
18
19 msgid "Undelivered Message Headers"
20 msgstr ""
21
22 msgid "(no subject)"
23 msgstr "(ììà ðåùà)"
24
25 msgid "Personal address book"
26 msgstr "ñôø ëúåáåú àéùé"
27
28 #, c-format
29 msgid "Database error: %s"
30 msgstr "ùâéàú îñã ðúåðéí: %s"
31
32 msgid "Addressbook is read-only"
33 msgstr "ñôø ëúåáåú äåà ì÷øéàä áìáã"
34
35 #, c-format
36 msgid "User '%s' already exist"
37 msgstr "îùúîù '%s' ëáø ÷ééí"
38
39 #, c-format
40 msgid "User '%s' does not exist"
41 msgstr "îùúîù '%s' àéðå ÷ééí"
42
43 msgid "Global address book"
44 msgstr "ñôø ëúåáåú ëììé"
45
46 msgid "No such file or directory"
47 msgstr "÷åáõ àå ñôøééä áùí æä àéðå ÷ééí"
48
49 msgid "Open failed"
50 msgstr "ôúéçä ðëùìä"
51
52 msgid "Can not modify global address book"
53 msgstr "ìà éëåì ìòãëï ñôø ëúåáåú ëììé"
54
55 msgid "Not a file name"
56 msgstr "ìà ùí ÷åáõ"
57
58 #, fuzzy
59 msgid "Write failed"
60 msgstr "ôúéçä ðëùìä"
61
62 #, fuzzy
63 msgid "Unable to update"
64 msgstr "ùîåø \\ òãëï"
65
66 msgid "Could not lock datafile"
67 msgstr "ìà éëåì ìðòåì àú ÷åáõ äîéãò"
68
69 msgid "Write to addressbook failed"
70 msgstr "ëúéáä ìñôø ëúåáåú ðëùìä"
71
72 msgid "Error initializing addressbook database."
73 msgstr "ùâéàä áàúçåì îñã äðúåðéí ùì ñôø äëúåáåú."
74
75 #, c-format
76 msgid "Error opening file %s"
77 msgstr "ùâéàä áôúéçú ÷åáõ %s"
78
79 msgid "Error initializing global addressbook."
80 msgstr "ùâéàä áàúçåì ñôø ëúåáåú ëììé."
81
82 #, c-format
83 msgid "Error initializing LDAP server %s:"
84 msgstr "ùâéàä áàúçåì ùøú LDAP %s:"
85
86 msgid "Invalid input data"
87 msgstr "îéãò ÷ìè ùâåé"
88
89 msgid "Name is missing"
90 msgstr "ùí çñø"
91
92 msgid "E-mail address is missing"
93 msgstr "ãåà\"ì çñø"
94
95 msgid "Nickname contains illegal characters"
96 msgstr "ëéðåé îëéì úååéí ìà çå÷ééí"
97
98 msgid "view"
99 msgstr "äöâ"
100
101 msgid "Business Card"
102 msgstr "ëøèéñ áé÷åø"
103
104 msgid "You must be logged in to access this page."
105 msgstr "òìéê ìäëðñ ìîòøëú áëãé ìøàåú ãó æä."
106
107 msgid "Sunday"
108 msgstr "øàùåï"
109
110 msgid "Monday"
111 msgstr "ùðé"
112
113 msgid "Tuesday"
114 msgstr "ùìéùé"
115
116 msgid "Wednesday"
117 msgstr "øáéòé"
118
119 msgid "Thursday"
120 msgstr "çîéùé"
121
122 msgid "Friday"
123 msgstr "ùéùé"
124
125 msgid "Saturday"
126 msgstr "ùáú"
127
128 msgid "January"
129 msgstr "éðåàø"
130
131 msgid "February"
132 msgstr "ôáøåàø"
133
134 msgid "March"
135 msgstr "îøõ"
136
137 msgid "April"
138 msgstr "àôøéì"
139
140 msgid "May"
141 msgstr "îàé"
142
143 msgid "June"
144 msgstr "éåðé"
145
146 msgid "July"
147 msgstr "éåìé"
148
149 msgid "August"
150 msgstr "àåâåñè"
151
152 msgid "September"
153 msgstr "ñôèîáø"
154
155 msgid "October"
156 msgstr "àå÷èåáø"
157
158 msgid "November"
159 msgstr "ðåáîáø"
160
161 msgid "December"
162 msgstr "ãöîáø"
163
164 msgid "D, F j, Y g:i a"
165 msgstr "l, j F, Y a g:i"
166
167 msgid "D, F j, Y G:i"
168 msgstr "l, j F, Y G:i"
169
170 msgid "g:i a"
171 msgstr "a g:i"
172
173 msgid "G:i"
174 msgstr "G:i"
175
176 msgid "D, g:i a"
177 msgstr "l, a g:i"
178
179 msgid "D, G:i"
180 msgstr "l, G:i"
181
182 msgid "M j, Y"
183 msgstr "j M, Y"
184
185 #, c-format
186 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
187 msgstr "ùâéàú îñã ðúåðéí ùì ääâãøåú (%s). éåöà áöåøä àáðåøîìéú."
188
189 msgid "Unknown user or password incorrect."
190 msgstr "ùí îùúîù àå ñéñîà àéðí ðëåðéí."
191
192 msgid "Click here to try again"
193 msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìðñåú ùåá"
194
195 #, c-format
196 msgid "Click here to return to %s"
197 msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìçæåø ì-%s"
198
199 #, c-format
200 msgid "%s Logo"
201 msgstr "ìåâå ùì %s"
202
203 #, c-format
204 msgid "SquirrelMail version %s"
205 msgstr "SquirrelMail âéøñà %s"
206
207 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
208 msgstr "ò\"é öååú äôéúåç ùì SquirrelMail"
209
210 msgid "ERROR"
211 msgstr "ùâéàä"
212
213 msgid "Go to the login page"
214 msgstr "ìê ìãó äëðéñä"
215
216 #, c-format
217 msgid ""
218 "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
219 "default preference file."
220 msgstr ""
221 "÷åáõ ääâãøåú, %s, àéðå ÷ééí. äúðú÷, åäëðñ îçãù áëãé ìéöåø ÷åáõ äâãøåú áøéøú "
222 "îçãù."
223
224 #, fuzzy, c-format
225 msgid ""
226 "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
227 "to resolve this issue."
228 msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
229
230 #, fuzzy, c-format
231 msgid ""
232 "Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
233 "to resolve this issue."
234 msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
235
236 #, c-format
237 msgid "Error opening %s"
238 msgstr "ùâéàä áôúéçú %s"
239
240 #, fuzzy
241 msgid "Default preference file not found or not readable!"
242 msgstr "÷åáõ äâãøåú áøéøú îçãì ìà ðîöà!"
243
244 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
245 msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
246
247 msgid "Could not create initial preference file!"
248 msgstr "ìà éëåì ìéöåø ÷åáõ äâãøåú øàùåðé!"
249
250 #, c-format
251 msgid "%s should be writable by user %s"
252 msgstr "äîùúîù %s æ÷å÷ ìäøùàåú ëúéáä òì %s"
253
254 #, fuzzy, c-format
255 msgid ""
256 "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
257 "to resolve this issue."
258 msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
259
260 #, fuzzy, c-format
261 msgid ""
262 "Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
263 "to resolve this issue."
264 msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
265
266 msgid ""
267 "You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
268 "(using configure option --with-mbstring)."
269 msgstr ""
270
271 msgid "ERROR : No available imapstream."
272 msgstr ""
273
274 msgid "ERROR : Could not complete request."
275 msgstr "ùâéàä: ìà éëåì ìäùìéí á÷ùä."
276
277 msgid "Query:"
278 msgstr "á÷ùä:"
279
280 msgid "Reason Given: "
281 msgstr "ñéáä:"
282
283 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
284 msgstr "ùâéàä: á÷ùä ùâåéä."
285
286 msgid "Server responded: "
287 msgstr "äùøú äùéá:"
288
289 #, c-format
290 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
291 msgstr "ùâéàä áäúçáøåú ìùøú IMAP: %s"
292
293 #, c-format
294 msgid "Bad request: %s"
295 msgstr "á÷ùä ùâåéä: %s"
296
297 #, c-format
298 msgid "Unknown error: %s"
299 msgstr "ùâéàä ìà éãåòä: %s"
300
301 msgid "Read data:"
302 msgstr "îéãò ð÷øà:"
303
304 #, fuzzy
305 msgid "ERROR : Could not append message to"
306 msgstr "ùâéàä: ìà éëåì ìäùìéí á÷ùä."
307
308 #, fuzzy
309 msgid "Solution: "
310 msgstr "äöòåú:"
311
312 msgid ""
313 "Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
314 "folder."
315 msgstr ""
316
317 msgid "INBOX"
318 msgstr "ãåàø ðëðñ"
319
320 msgid "Unknown response from IMAP server: "
321 msgstr "úùåáä ìà éãåòä îùøú IMAP: "
322
323 msgid "Unknown message number in reply from server: "
324 msgstr "îñôø ìà éãåò ùì äåãòä áúùåáä îäùøú: "
325
326 msgid "Unknown Sender"
327 msgstr "ùåìç ìà éãåò"
328
329 msgid "(unknown sender)"
330 msgstr "(ùåìç ìà éãåò)"
331
332 #, fuzzy
333 msgid "Unknown date"
334 msgstr "ùåìç ìà éãåò"
335
336 msgid "A"
337 msgstr "ò"
338
339 msgid ""
340 "Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
341 "to the system administrator."
342 msgstr ""
343
344 msgid ""
345 "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
346 "this to the system administrator."
347 msgstr ""
348
349 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
350 msgstr "äúé÷éä øé÷ä"
351
352 #, fuzzy
353 msgid "Move Selected To"
354 msgstr "äòáø ðáçøåú àì:"
355
356 msgid "Transform Selected Messages"
357 msgstr "ùðä äåãòåú ðáçøåú"
358
359 msgid "Move"
360 msgstr "äòáø"
361
362 msgid "Forward"
363 msgstr "äôõ"
364
365 msgid "Expunge"
366 msgstr "îç÷"
367
368 msgid "mailbox"
369 msgstr "úéáú ãåàø"
370
371 msgid "Read"
372 msgstr "ð÷øà"
373
374 msgid "Unread"
375 msgstr "ìà ð÷øà"
376
377 msgid "Delete"
378 msgstr "îç÷"
379
380 msgid "Unthread View"
381 msgstr "ììà çìå÷ä ìãôéí"
382
383 msgid "Thread View"
384 msgstr "çìå÷ä ìãôéí"
385
386 msgid "To"
387 msgstr "àì"
388
389 msgid "From"
390 msgstr "îàú"
391
392 msgid "Date"
393 msgstr "úàøéê"
394
395 msgid "Subject"
396 msgstr "ðåùà"
397
398 msgid "Size"
399 msgstr "âåãì"
400
401 msgid "Toggle All"
402 msgstr "ñîï äëì"
403
404 msgid "Unselect All"
405 msgstr "äñø ñéîåï îäëì"
406
407 msgid "Select All"
408 msgstr "áçø äëì"
409
410 #, c-format
411 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
412 msgstr "îöéâ äåãòåú: <b>%s</b> òã <b>%s</b> (%s áñä\"ë)"
413
414 #, c-format
415 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
416 msgstr "îöéâ äåãòä: <b>%s</b> (1 áñä\"ë)"
417
418 msgid "Previous"
419 msgstr "ä÷åãí"
420
421 msgid "Next"
422 msgstr "äáà"
423
424 msgid "Paginate"
425 msgstr "îñôø òîåãéí"
426
427 msgid "Show All"
428 msgstr "äöâ äëì"
429
430 msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
431 msgstr ""
432
433 msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
434 msgstr ""
435
436 #, fuzzy
437 msgid ""
438 "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
439 "is malformed."
440 msgstr ""
441 "ùâéàä áàçæåø âåó ääåãòä. ÷øåá ìååãàé ùäñáéä ðåáòú îâåó äåãòä îòååú. àðà òæåø "
442 "ìðå áùéôåø âøñàåú òúéãéåú ò\"é ùìéçú äåãòä æå ìîàâø äîéãò ùì äîôúçéí!"
443
444 msgid "Command:"
445 msgstr "ô÷åãä:"
446
447 msgid "Response:"
448 msgstr "úùåáä:"
449
450 msgid "Message:"
451 msgstr "äåãòä:"
452
453 msgid "FETCH line:"
454 msgstr "ùåøú FETCH:"
455
456 msgid "High"
457 msgstr "âáåää"
458
459 msgid "Low"
460 msgstr "ðîåëä"
461
462 msgid "Normal"
463 msgstr "øâéìä"
464
465 msgid "Hide Unsafe Images"
466 msgstr "äñúø úîåðåú ìà áèåçåú"
467
468 msgid "View Unsafe Images"
469 msgstr "äöâ úîåðåú ìà áèåçåú"
470
471 msgid "download"
472 msgstr "äåøã"
473
474 #, fuzzy
475 msgid "Unknown sender"
476 msgstr "ùåìç ìà éãåò"
477
478 msgid "sec_remove_eng.png"
479 msgstr ""
480
481 #, c-format
482 msgid "Option Type '%s' Not Found"
483 msgstr "ìà ðîöàä àôùøåú îñåâ '%s'"
484
485 msgid "Yes"
486 msgstr "ëï"
487
488 msgid "No"
489 msgstr "ìà"
490
491 msgid "Submit"
492 msgstr "ùìç"
493
494 msgid "Current Folder"
495 msgstr "úé÷éä ðåëçéú"
496
497 msgid "Sign Out"
498 msgstr "äúðú÷"
499
500 msgid "Compose"
501 msgstr "äåãòä çãùä"
502
503 msgid "Addresses"
504 msgstr "ëúåáåú"
505
506 msgid "Folders"
507 msgstr "úé÷éåú"
508
509 msgid "Options"
510 msgstr "àôùøåéåú"
511
512 msgid "Search"
513 msgstr "çôù"
514
515 msgid "Help"
516 msgstr "òæøä"
517
518 #, c-format
519 msgid "Error creating directory %s."
520 msgstr "ùâéàä áéöéøú äñôøééä %s."
521
522 msgid "Could not create hashed directory structure!"
523 msgstr "ìà éëåì ìéöåø ñôøééä áòìú îáðä îùåøùø!"
524
525 msgid "General Display Options"
526 msgstr "äâãøåú úöåâä - ëììé"
527
528 msgid "Theme"
529 msgstr "ðåùà"
530
531 msgid "Default"
532 msgstr "áøéøú îçãì"
533
534 msgid "Custom Stylesheet"
535 msgstr "ñâðåï îåúàí àéùéú"
536
537 msgid "Language"
538 msgstr "ùôä"
539
540 msgid "Use Javascript"
541 msgstr "äùúîù á-JavaScript"
542
543 msgid "Autodetect"
544 msgstr "æéäåé àåèåîèé"
545
546 msgid "Always"
547 msgstr "úîéã"
548
549 msgid "Never"
550 msgstr "àó-ôòí"
551
552 msgid "Mailbox Display Options"
553 msgstr "äâãøåú úöåâä - úéáú ãåàø"
554
555 msgid "Number of Messages to Index"
556 msgstr "îñôø ääåãòåú ìãó"
557
558 msgid "Enable Alternating Row Colors"
559 msgstr "àôùø öáòé ùåøä îúçìôéí"
560
561 msgid "Enable Page Selector"
562 msgstr "àôùø áåçø ãôéí"
563
564 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
565 msgstr "îñôø äãôéí ìúöåâä"
566
567 msgid "Message Display and Composition"
568 msgstr "äâãøåú úöåâä - äåãòä åëúéáä"
569
570 msgid "Wrap Incoming Text At"
571 msgstr "âìéùú è÷ñè á"
572
573 msgid "Size of Editor Window"
574 msgstr "âåãì úéáú òøéëä"
575
576 msgid "Location of Buttons when Composing"
577 msgstr "îé÷åí äëôúåøéí ëàùø òåøëéí äåãòåú"
578
579 msgid "Before headers"
580 msgstr "ìôðé ëåúøåú"
581
582 msgid "Between headers and message body"
583 msgstr "áéï äëåúøåú åâåó ääåãòä"
584
585 msgid "After message body"
586 msgstr "îúçú ìâåó ääåãòä"
587
588 msgid "Addressbook Display Format"
589 msgstr "úáðéú úöåâä ùì ñôø ëúåáåú"
590
591 msgid "Javascript"
592 msgstr ""
593
594 msgid "HTML"
595 msgstr ""
596
597 msgid "Show HTML Version by Default"
598 msgstr "äöâ âéøñàú HTML ëáøéøú îçãì"
599
600 msgid "Enable Forward as Attachment"
601 msgstr ""
602
603 #, fuzzy
604 msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
605 msgstr "ëìåì äòú÷éí ëàùø àðé îôéõ äåãòä"
606
607 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
608 msgstr "ëìåì àåúé áäòú÷éí ëàùø àðé îùéá ìëåìí"
609
610 msgid "Enable Mailer Display"
611 msgstr "àôùø úöåâú úëðéú ãéååø"
612
613 msgid "Display Attached Images with Message"
614 msgstr "äöâ úîåðåú îöåøôåú òí ääåãòä"
615
616 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
617 msgstr "àôùø ÷éùåø òãéï ìäãôñú ääåãòä"
618
619 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
620 msgstr "àôùø úöåâä ð÷éä ùì âéøñàú äãôñä"
621
622 #, fuzzy
623 msgid "Enable Mail Delivery Notification"
624 msgstr "àôùø äåãòä òì äåãòåú çãùåú"
625
626 #, fuzzy
627 msgid "Compose Messages in New Window"
628 msgstr "úîéã òøåê äåãòä áçìåï çãù"
629
630 #, fuzzy
631 msgid "Width of Compose Window"
632 msgstr "øåçá çìåï òøéëä"
633
634 #, fuzzy
635 msgid "Height of Compose Window"
636 msgstr "âåáä çìåï òøéëä"
637
638 #, fuzzy
639 msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
640 msgstr "äãá÷ çúéîä ìôðé è÷ñè äúùåáä\\äôöä"
641
642 msgid "Enable Sort by of Receive Date"
643 msgstr ""
644
645 msgid "Enable Thread Sort by References Header"
646 msgstr ""
647
648 msgid "Special Folder Options"
649 msgstr "àôùøåéåú úé÷éåú îéåçãåú"
650
651 msgid "Folder Path"
652 msgstr "îé÷åí úé÷éä"
653
654 msgid "Do not use Trash"
655 msgstr "àì úùúîù áñì îéçæåø"
656
657 msgid "Trash Folder"
658 msgstr "ñì îéçæåø"
659
660 msgid "Do not use Sent"
661 msgstr "àì úùúîù áãåàø éåöà"
662
663 msgid "Sent Folder"
664 msgstr "úé÷éú ãåàø éåöà"
665
666 msgid "Do not use Drafts"
667 msgstr "àì úùúîù áèéåèä"
668
669 msgid "Draft Folder"
670 msgstr "úé÷éú èéåèåú"
671
672 msgid "Folder List Options"
673 msgstr "àôùøåéåú øùéîú úé÷éåú"
674
675 msgid "Location of Folder List"
676 msgstr "îé÷åí øùéîú úé÷éåú:"
677
678 msgid "Left"
679 msgstr "ùîàì"
680
681 msgid "Right"
682 msgstr "éîéï"
683
684 msgid "pixels"
685 msgstr "ôé÷ñìéí"
686
687 msgid "Width of Folder List"
688 msgstr "øåçá øùéîú úé÷éåú"
689
690 msgid "Minutes"
691 msgstr "ã÷åú"
692
693 msgid "Seconds"
694 msgstr "ùðéåú"
695
696 msgid "Minute"
697 msgstr "ã÷ä"
698
699 msgid "Auto Refresh Folder List"
700 msgstr "øòðï àåèåîèéú àú øùéîú äúé÷éåú"
701
702 msgid "Enable Unread Message Notification"
703 msgstr "àôùø äåãòä òì äåãòåú çãùåú"
704
705 msgid "No Notification"
706 msgstr "ììà äåãòä"
707
708 msgid "Only INBOX"
709 msgstr "ø÷ áãåàø ðëðñ"
710
711 msgid "All Folders"
712 msgstr "ëì äúé÷éåú"
713
714 msgid "Unread Message Notification Type"
715 msgstr "ñåâ äåãòä òì äåãòä çãùä"
716
717 msgid "Only Unseen"
718 msgstr "ø÷ ìà ðøàä"
719
720 msgid "Unseen and Total"
721 msgstr "ìà ðøàä åñä\"ë"
722
723 msgid "Enable Collapsable Folders"
724 msgstr "àôùø úé÷éåú îú÷ôìåú"
725
726 #, fuzzy
727 msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
728 msgstr "àôùø äåãòä òì äåãòåú çãùåú"
729
730 msgid "Show Clock on Folders Panel"
731 msgstr "äöâ ùòåï áøùéîú úé÷éåú"
732
733 msgid "No Clock"
734 msgstr "ììà ùòåï"
735
736 msgid "Hour Format"
737 msgstr "ñâðåï ùòåú"
738
739 msgid "12-hour clock"
740 msgstr "12 ùòåú"
741
742 msgid "24-hour clock"
743 msgstr "24 ùòåú"
744
745 msgid "Memory Search"
746 msgstr "çéôåù áæëøåï"
747
748 msgid "Disabled"
749 msgstr "îáåèì"
750
751 #, fuzzy
752 msgid "Folder Selection Options"
753 msgstr "àôùøåéåú øùéîú úé÷éåú"
754
755 #, fuzzy
756 msgid "Selection List Style"
757 msgstr "ñâðåï öéèåè îùåá"
758
759 #, fuzzy
760 msgid "Long: "
761 msgstr "àåøê:"
762
763 msgid "Indented: "
764 msgstr ""
765
766 msgid "Delimited: "
767 msgstr ""
768
769 msgid "Name and Address Options"
770 msgstr "àôùøåéåú ùí åëúåáú"
771
772 msgid "Full Name"
773 msgstr "ùí îìà"
774
775 msgid "Email Address"
776 msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
777
778 msgid "Reply To"
779 msgstr "äùá àì"
780
781 msgid "Signature"
782 msgstr "çúéîä"
783
784 msgid "Edit Advanced Identities"
785 msgstr "òøåê æäåéåú îøåáåú"
786
787 msgid "(discards changes made on this form so far)"
788 msgstr "(îáèì ùéðåééí ùðòùå òì äèåôñ òã ëä)"
789
790 msgid "Multiple Identities"
791 msgstr "æäåéåú îøåáåú"
792
793 msgid "Same as server"
794 msgstr "àåúå ãáø ëîå ùøú"
795
796 msgid "Timezone Options"
797 msgstr "àôùøåéåú àæåø æîï"
798
799 msgid "Your current timezone"
800 msgstr "àæåø æîï ðåëçé"
801
802 msgid "Reply Citation Options"
803 msgstr "àôùøåéåú öéèåè îùåá"
804
805 msgid "Reply Citation Style"
806 msgstr "ñâðåï öéèåè îùåá"
807
808 msgid "No Citation"
809 msgstr "ììà öéèåè"
810
811 msgid "AUTHOR Said"
812 msgstr "äîçáø àîø"
813
814 msgid "Quote Who XML"
815 msgstr ""
816
817 msgid "User-Defined"
818 msgstr "îåúàí àéùéú"
819
820 msgid "User-Defined Citation Start"
821 msgstr "äúçìú öéèåè îåúàí àéùéú"
822
823 msgid "User-Defined Citation End"
824 msgstr "ñéåí öéèåè îåúàí àéùéú"
825
826 msgid "Signature Options"
827 msgstr "àôùøåéåú çúéîä"
828
829 msgid "Use Signature"
830 msgstr "äùúîù áçúéîä"
831
832 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
833 msgstr "ä÷ãí çúéîä áùåøä ùì '-- '"
834
835 msgid "Config File Version"
836 msgstr "âéøñàú ÷åáõ äâãøåú"
837
838 msgid "Squirrelmail Version"
839 msgstr "SquirrelMail âéøñà"
840
841 msgid "PHP Version"
842 msgstr "PHP âéøñà"
843
844 msgid "Organization Preferences"
845 msgstr "äâãøåú çáøä"
846
847 msgid "Organization Name"
848 msgstr "ùí çáøä"
849
850 msgid "Organization Logo"
851 msgstr "ìåâå çáøä"
852
853 msgid "Organization Logo Width"
854 msgstr "øåçá ìåâå çáøä"
855
856 msgid "Organization Logo Height"
857 msgstr "àåøê ìåâå çáøä"
858
859 msgid "Organization Title"
860 msgstr "ëåúøú çáøä"
861
862 msgid "Signout Page"
863 msgstr "ãó äúðú÷åú"
864
865 msgid "Default Language"
866 msgstr "ùôä áøéøú îçãì"
867
868 msgid "Top Frame"
869 msgstr "çì÷ òìéåï"
870
871 msgid "Server Settings"
872 msgstr "äâãøåú ùøú"
873
874 msgid "Mail Domain"
875 msgstr "ãåîééï ãåàø"
876
877 msgid "IMAP Server Address"
878 msgstr "ëúåáú ùøú IMAP"
879
880 msgid "IMAP Server Port"
881 msgstr "éöéàú ùøú IMAP"
882
883 msgid "IMAP Server Type"
884 msgstr "ñåâ ùøú IMAP"
885
886 msgid "Cyrus IMAP server"
887 msgstr ""
888
889 msgid "University of Washington's IMAP server"
890 msgstr ""
891
892 msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
893 msgstr ""
894
895 msgid "Courier IMAP server"
896 msgstr ""
897
898 msgid "Not one of the above servers"
899 msgstr ""
900
901 msgid "IMAP Folder Delimiter"
902 msgstr ""
903
904 msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
905 msgstr "äùúîù á \"detect\" ìæéäåé àåèåîèé"
906
907 msgid "Use Sendmail"
908 msgstr "äùúîù á-SendMail"
909
910 msgid "Sendmail Path"
911 msgstr "ðúéá SendMail"
912
913 msgid "SMTP Server Address"
914 msgstr "ëúåáú ùøú SMTP"
915
916 msgid "SMTP Server Port"
917 msgstr "éöéàú ùøú SMTP"
918
919 msgid "Authenticated SMTP"
920 msgstr "SMTP îàåîú"
921
922 msgid "Invert Time"
923 msgstr "äôåê æîï"
924
925 msgid "Use Confirmation Flags"
926 msgstr ""
927
928 msgid "Folders Defaults"
929 msgstr "áøéøú îçãì ùì úé÷éåú"
930
931 msgid "Default Folder Prefix"
932 msgstr ""
933
934 msgid "Show Folder Prefix Option"
935 msgstr ""
936
937 msgid "By default, move to trash"
938 msgstr ""
939
940 msgid "By default, move to sent"
941 msgstr ""
942
943 msgid "By default, save as draft"
944 msgstr ""
945
946 msgid "List Special Folders First"
947 msgstr ""
948
949 msgid "Show Special Folders Color"
950 msgstr ""
951
952 msgid "Auto Expunge"
953 msgstr ""
954
955 msgid "Default Sub. of INBOX"
956 msgstr ""
957
958 msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
959 msgstr ""
960
961 msgid "Default Unseen Notify"
962 msgstr ""
963
964 msgid "Default Unseen Type"
965 msgstr ""
966
967 msgid "Auto Create Special Folders"
968 msgstr ""
969
970 msgid "Default Javascript Adrressbook"
971 msgstr ""
972
973 msgid "Auto delete folders"
974 msgstr ""
975
976 msgid "General Options"
977 msgstr ""
978
979 msgid "Default Charset"
980 msgstr ""
981
982 msgid "Data Directory"
983 msgstr ""
984
985 msgid "Temp Directory"
986 msgstr ""
987
988 msgid "Hash Level"
989 msgstr ""
990
991 msgid "Hash Disabled"
992 msgstr ""
993
994 msgid "Moderate"
995 msgstr ""
996
997 msgid "Medium"
998 msgstr ""
999
1000 msgid "Default Left Size"
1001 msgstr ""
1002
1003 msgid "Usernames in Lowercase"
1004 msgstr ""
1005
1006 msgid "Allow use of priority"
1007 msgstr ""
1008
1009 msgid "Hide SM attributions"
1010 msgstr ""
1011
1012 msgid "Enable use of delivery receipts"
1013 msgstr ""
1014
1015 msgid "Allow editing of identities"
1016 msgstr ""
1017
1018 msgid "Allow editing of full name"
1019 msgstr ""
1020
1021 msgid "Message of the Day"
1022 msgstr ""
1023
1024 msgid "Database"
1025 msgstr ""
1026
1027 msgid "Address book DSN"
1028 msgstr ""
1029
1030 msgid "Address book table"
1031 msgstr ""
1032
1033 msgid "Preferences DSN"
1034 msgstr ""
1035
1036 msgid "Preferences table"
1037 msgstr ""
1038
1039 msgid "Preferences username field"
1040 msgstr ""
1041
1042 msgid "Preferences key field"
1043 msgstr ""
1044
1045 msgid "Preferences value field"
1046 msgstr ""
1047
1048 msgid "Themes"
1049 msgstr ""
1050
1051 msgid "Style Sheet URL (css)"
1052 msgstr ""
1053
1054 msgid "Configuration Administrator"
1055 msgstr ""
1056
1057 msgid "Theme Name"
1058 msgstr ""
1059
1060 msgid "Theme Path"
1061 msgstr ""
1062
1063 msgid "Plugins"
1064 msgstr ""
1065
1066 msgid "Change Settings"
1067 msgstr ""
1068
1069 msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
1070 msgstr ""
1071
1072 msgid "Administration"
1073 msgstr ""
1074
1075 msgid ""
1076 "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
1077 "remotely."
1078 msgstr ""
1079
1080 msgid "Bug Reports:"
1081 msgstr "ãéååç òì áàâéí:"
1082
1083 msgid "Show button in toolbar"
1084 msgstr "äöâ ëôúåø áñøâì ëìéí"
1085
1086 msgid "TODAY"
1087 msgstr "äéåí"
1088
1089 msgid "Go"
1090 msgstr "ìê"
1091
1092 #, fuzzy
1093 msgid "l, F j Y"
1094 msgstr "l, j F, Y G:i"
1095
1096 msgid "ADD"
1097 msgstr "äåñó"
1098
1099 msgid "EDIT"
1100 msgstr "òøåê"
1101
1102 msgid "DEL"
1103 msgstr "îç÷"
1104
1105 msgid "Start time:"
1106 msgstr "æîï äúçìä:"
1107
1108 msgid "Length:"
1109 msgstr "àåøê:"
1110
1111 msgid "Priority:"
1112 msgstr "òãéôåú:"
1113
1114 msgid "Title:"
1115 msgstr "ëåúøú:"
1116
1117 msgid "Set Event"
1118 msgstr "öåø àøåò"
1119
1120 msgid "Event Has been added!"
1121 msgstr "àøåò äåñó!"
1122
1123 msgid "Date:"
1124 msgstr "úàøéê:"
1125
1126 msgid "Time:"
1127 msgstr "æîï:"
1128
1129 msgid "Day View"
1130 msgstr "úöåâú éåí"
1131
1132 msgid "Do you really want to delete this event?"
1133 msgstr "äàí áøöåðê ìîçå÷ àøåò æä?"
1134
1135 msgid "Event deleted!"
1136 msgstr "àøåò ðîç÷!"
1137
1138 msgid "Nothing to delete!"
1139 msgstr "àéï îä ìîçå÷!"
1140
1141 msgid "Update Event"
1142 msgstr "òãëï àøåò"
1143
1144 msgid "Do you really want to change this event from:"
1145 msgstr "äàí áøöåðê ìùðåú àøåò æä î:"
1146
1147 msgid "to:"
1148 msgstr "ì:"
1149
1150 msgid "Event updated!"
1151 msgstr "àøåò òåãëï!"
1152
1153 msgid "Month View"
1154 msgstr "úöåâä çåãùéú"
1155
1156 msgid "0 min."
1157 msgstr "0 ã÷åú"
1158
1159 msgid "15 min."
1160 msgstr "15 ã÷åú"
1161
1162 msgid "35 min."
1163 msgstr "35 ã÷åú"
1164
1165 msgid "45 min."
1166 msgstr "45 ã÷åú"
1167
1168 msgid "1 hr."
1169 msgstr "ùòä"
1170
1171 msgid "1.5 hr."
1172 msgstr "ùòä åçöé"
1173
1174 msgid "2 hr."
1175 msgstr "ùòúééí"
1176
1177 msgid "2.5 hr."
1178 msgstr "ùòúééí åçöé"
1179
1180 msgid "3 hr."
1181 msgstr "3 ùòåú"
1182
1183 msgid "3.5 hr."
1184 msgstr "3 åçöé ùòåú"
1185
1186 msgid "4 hr."
1187 msgstr "4 ùòåú"
1188
1189 msgid "5 hr."
1190 msgstr "5 ùòåú"
1191
1192 msgid "6 hr."
1193 msgstr "6 ùòåú"
1194
1195 msgid "Calendar"
1196 msgstr "ìåç ùðä"
1197
1198 msgid "Delete & Prev"
1199 msgstr "îç÷ åä÷åãí"
1200
1201 msgid "Delete & Next"
1202 msgstr "îç÷ åäáà"
1203
1204 msgid "Move to:"
1205 msgstr "äòáø àì:"
1206
1207 msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
1208 msgstr "ëôúåøé îç÷/äòáø/äáà:"
1209
1210 msgid "Display at top"
1211 msgstr "äöâ ìîòìä"
1212
1213 msgid "with move option"
1214 msgstr "òí àôùøåéåú äòáøä"
1215
1216 msgid "Display at bottom"
1217 msgstr "äöâ áúçúéú"
1218
1219 msgid ""
1220 "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
1221 "is a pretty reliable list to scan spam from."
1222 msgstr ""
1223 "îñçøé - øùéîä æå îëéìä ùøúéí äéãåòéí ëùåìçé ãåàø æáì. æåäé øùéîä îäéîðä "
1224 "ìáãé÷ú ãåàø æáì."
1225
1226 msgid ""
1227 "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
1228 "be relayed through their system will be banned with this. Another good one "
1229 "to use."
1230 msgstr ""
1231 "îñçøé - ùøúéí àùø îåâãøéí (àå îåâãøéí ìà ðëåï), åîàôùøéí áëê ùìéçú ãåàø æáì "
1232 "ãøëí."
1233
1234 msgid ""
1235 "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
1236 "their ISP's mail servers to send mail. Spammers typically get a dial-up "
1237 "account and send spam directly from there."
1238 msgstr ""
1239 "îñçøé - ìòéúéí ÷øåáåú îñððéí äçåöä îùúîùé çéåâ îëéååï ùäí îùúîùéí áùøúé "
1240 "äãåàø ùì ùøú äàéðèøðè ùìäí."
1241
1242 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
1243 msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL å-Blackhole."
1244
1245 msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
1246 msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL å-OpenRelay."
1247
1248 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
1249 msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL åùøúé çéåâ."
1250
1251 msgid ""
1252 "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
1253 "include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
1254 msgstr ""
1255 "çéðí - øùåîåú ùì ùøúé ãåàø äôúåçéí ìëåìí, åáëê îàôùøéí ùìéçú ãåàø àì÷èøåðé "
1256 "ãøëí ìëì àçã (Osirusoft)."
1257
1258 msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
1259 msgstr ""
1260 "çéðí - øùéîä ùì ùøúé çéåâ àùø ìòéúéí ÷øåáåú ùéîùå ëùøúéí ìùìéçú ãåàø æáì "
1261 "(Osirusoft)."
1262
1263 msgid ""
1264 "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
1265 "have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
1266 "to catch abuse auto-replies from some ISPs."
1267 msgstr ""
1268 "çéðí - øùéîä éãðéú ùì ùøúéí àùø ùåìçéí ãåàø æáì ììà äøó, å÷áìå úìåðåú øáåú. "
1269 "àðà äùúîùå áøùéîä æå áæäéøåú (Osirusoft)."
1270
1271 msgid ""
1272 "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
1273 "other mail servers that are not secure."
1274 msgstr ""
1275 "çéðí - øùéîä ùì ùøúéí áèåçéí àùø îàùøéí ùéîåù áùøúé äãåàø ùìäí ìùøúéí àùø "
1276 "àéðí áèåçéí (Osirusoft)."
1277
1278 msgid ""
1279 "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
1280 "ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
1281 "abuse auto-replies from some ISPs."
1282 msgstr ""
1283 "çéðí - øùéîä ùì ëúåáåú IP àùø ëáéëåì îùîùåú çáøåú àùø ùåìçåú ãåàø æáì "
1284 "(Osirusoft)."
1285
1286 msgid ""
1287 "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
1288 "users in without confirmation."
1289 msgstr ""
1290 "çéðí - øùéîä ùì ùøúé øùéîåú úôåöä àùø îåñéôéí àìéäí îùúîùéí ììà á÷ùú àéùåø "
1291 "(Osirusoft)."
1292
1293 msgid ""
1294 "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
1295 "cgi scripts. (planned)."
1296 msgstr "çéðí - øùéîä ùì ñ÷øéôèéí ìà áèåçéí àùø ùåìçéí ãåàø æáì (Osirusoft)."
1297
1298 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
1299 msgstr "çéðí - øùéîä ùì ùøúé ôøå÷ñé ôúåçéí (Osirusoft)."
1300
1301 msgid ""
1302 "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
1303 "false positives than ORBS did though."
1304 msgstr ""
1305 "çéðí - ORDB ðåìãä ëàùø ORBS éøãä îäàååéø. áëì-æàú ðøàä ùéù ìäí éåúø èòåéåú."
1306
1307 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
1308 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - î÷åøåú SPAM éùéøéí."
1309
1310 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
1311 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - øùéîåú çéåâ - ëåìì ëîä IPéí ùì DSL."
1312
1313 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
1314 msgstr ""
1315 "çéðí - Five-Ten-sg.com - øùéîä ùì ùåìçé ãåàø áëîåéåú àùø àéðí îùúîùéí áá÷ùú "
1316 "àéùåø."
1317
1318 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
1319 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúéí àçøéí."
1320
1321 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
1322 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúé øîä àçú (Single Stage)."
1323
1324 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
1325 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúéí àùø úåîëéí á-SPAM."
1326
1327 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
1328 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - IPéí ùì èôñé Web."
1329
1330 msgid ""
1331 "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
1332 "the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
1333 "you NOT use their service."
1334 msgstr ""
1335 "çéðí - ðøàä ,ùáëãé ìîðåò úáéòåú, ãåø÷ñìééøñ ëåììéí ø÷ ùøúéí àùø éåùáéí îçåõ "
1336 "ìàøä\"á åîùîùéí ëúçðú îîñø ôúåçä. ìîøáä äôìà, äàúø ùìäí îîìéõ ìà ìäúùîù "
1337 "áùéøåú ùìäí."
1338
1339 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
1340 msgstr "çéðí - SPAMhaus - øùéîä ùì î÷åøåú éãåòéí ùì SPAM."
1341
1342 msgid ""
1343 "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
1344 "have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
1345 msgstr ""
1346 "çéðí, áéðúééí - SPAMCOP - ôúøåï îòðééï ùì øùéîåú ùøúéí ùéù ìäí éçñ âáåä áéï "
1347 "ãåàø ìà çå÷é (SPAM) ìãåàø çå÷é (85% àå éåúø)."
1348
1349 msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
1350 msgstr "çéðí - dev.null.dk - àéï îéãò òì äùéøåú äæä."
1351
1352 msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
1353 msgstr ""
1354 "çéðí - visi.com - øùéîú òöéøú îîñø. øùéîä îàåã ùîøðéú ùì ùøúéí äîùîùéí "
1355 "ëúçðåú îîñø ôúåçåú."
1356
1357 msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
1358 msgstr ""
1359 "çéðí - 2mbit.com úçðåú îîñø ôúåçåú - òåã øùéîä ùì ùøúéí äîùîùéí ëúçðåú îîñø "
1360 "ôúåçåú."
1361
1362 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
1363 msgstr "çéðí - 2mbit.com î÷åøåú SPAM - øùéîä ùì î÷åøåú SPAM éùéøéí."
1364
1365 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
1366 msgstr ""
1367 "çéðí - 2mbit.com ñô÷é ùøåúé àéðèøðè - øùéîä ùì ñô÷é àéðèøðè àùø îàùøéí SPAM."
1368
1369 msgid ""
1370 "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
1371 "assigned IPs."
1372 msgstr ""
1373 "çéðí - Leadmon DUL - òåã øùéîä ùì çéåâ àå áàåôï àçø IPéí äîå÷ðéí áàåôï ãéðîé."
1374
1375 msgid ""
1376 "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
1377 "directly from."
1378 msgstr ""
1379 "çéðí - Leadmon SPAM Source - øùéîä ùì IPéí àùø Leadmon.net ÷éáìå SPAM éùéøåú "
1380 "îäí."
1381
1382 msgid ""
1383 "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
1384 "in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
1385 "services."
1386 msgstr "çéðí - Leadmon Bulk Mailers - "
1387
1388 msgid ""
1389 "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
1390 "other active RBLs."
1391 msgstr ""
1392 "çéðí - Leadmon Open Relays - úçðåú îîñø ôúåçåú áòìåú ùìá àçã, àùø àéðï "
1393 "øùåîåú àöì RBLéí ôòéìéí àçøéí."
1394
1395 msgid ""
1396 "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
1397 "other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
1398 msgstr ""
1399 "çéðí - Leadmon Multi-stage - úçðåú îîñø ôúåçåú îøåáåú ùìáéí, àùø àéðï øùåîåú "
1400 "àöì RBLéí àçøéí, åùìçå SPAM ì-Leadmon.net."
1401
1402 msgid ""
1403 "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
1404 "direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
1405 "mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
1406 "Leadmon.net."
1407 msgstr ""
1408 "çéðí - Leadmon SpamBlock - àúøéí áøùéîä æå ùìçå SPAM éùéøåú àì Leadmon.net î-"
1409 "IPéí á÷áåöåú øùú, ëàùø ìëì ä÷áåöä àéï îéôåé DNS. æåäéà øùéîä ùì ÷áåöåú ùì "
1410 "IPéí àùø ðîöàéí áùéîåù ò\"é àðùéí àùø ùìçå SPAM àì Leadmon.net."
1411
1412 msgid ""
1413 "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
1414 "SPAM Sources."
1415 msgstr ""
1416 "çéðí, ìòú òúä - ìà òåã øùéîä ùçåøä - âí úçðåú îîñø ôúåçåú åâí î÷åøåú éùéøéí "
1417 "ùì SPAM."
1418
1419 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
1420 msgstr "çéðí, ìòú òúä - ìà òåã øùéîä ùçåøä - IPéí ùì çéåâ."
1421
1422 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
1423 msgstr ""
1424
1425 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
1426 msgstr ""
1427
1428 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
1429 msgstr ""
1430
1431 msgid "Saved Scan type"
1432 msgstr "ñåâ ñøé÷ä ùîåøä"
1433
1434 msgid "Message Filtering"
1435 msgstr "îéåï äåãòåú"
1436
1437 msgid "What to Scan:"
1438 msgstr "ñøå÷ àú:"
1439
1440 msgid "All messages"
1441 msgstr "ëì ääåãòåú"
1442
1443 msgid "Only unread messages"
1444 msgstr "ø÷ äåãòåú çãùåú"
1445
1446 msgid "Save"
1447 msgstr "ùîåø"
1448
1449 msgid "New"
1450 msgstr "çãù"
1451
1452 msgid "Done"
1453 msgstr "ñééí"
1454
1455 msgid "Match:"
1456 msgstr "ìôé ùãä:"
1457
1458 msgid "Cc"
1459 msgstr "äòú÷éí"
1460
1461 msgid "To or Cc"
1462 msgstr "àì àå äòú÷éí"
1463
1464 msgid "Header"
1465 msgstr "ëåúøåú"
1466
1467 msgid "Contains:"
1468 msgstr "îëéì:"
1469
1470 msgid "Edit"
1471 msgstr "òøåê"
1472
1473 msgid "Down"
1474 msgstr "ìîèä"
1475
1476 msgid "Up"
1477 msgstr "ìîòìä"
1478
1479 #, c-format
1480 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
1481 msgstr "àí <b>%s</b> îëéì <b>%s</b> àæ úòáéø àú ääåãòä ì-<b>%s</b>"
1482
1483 msgid "Message Filters"
1484 msgstr "îéåï äåãòåú"
1485
1486 msgid ""
1487 "Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
1488 "filtered into different folders for easier organization."
1489 msgstr ""
1490 "áòæøú îéåï äåãòåú ðéúï ìäòáéø äåãòåú àåèåîèéú ìúåê úé÷éåú îñåééîåú, ìôé "
1491 "÷øéèøéåðéí äîöåééðéí îøàù."
1492
1493 msgid "SPAM Filters"
1494 msgstr "îñððé ãåàø æáì (SPAM)"
1495
1496 msgid ""
1497 "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
1498 "junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
1499 msgstr "áòæøú îñððé ãåàø áéëåìúê ìçñåí ùøúéí àùø éãåòéí ëùåìçé ãåàø æáì."
1500
1501 msgid "Spam Filtering"
1502 msgstr "ñéðåï ãåàø æáì (SPAM)"
1503
1504 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
1505 msgstr "àæäøä! úâéã ìîðäì äîòøëú ìäâãéø àú äîùúðä SpamFilters_YourHop"
1506
1507 msgid "Move spam to:"
1508 msgstr "äòáø ãåàø æáì ì:"
1509
1510 msgid ""
1511 "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
1512 "messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
1513 "spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
1514 "periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
1515 "around."
1516 msgstr ""
1517 "ìà îåîìõ ìäòáéø ãåàø æáì éùéøåú ìñì äîéçæåø, áâìì ùäåãòåúîçáøéí åøùéîåú "
1518 "úôåöä éëåìåú áèòåú ìäéåú îñåîðåú ëãåàø æáì. ðà ìãàåâ ìäòáéø àú ãåàø äæáì "
1519 "ìúé÷éä àùø îúð÷ä àåèåîèéú áëãé ìîðåò òìéä áâåãì úéáú äãåàø ùìê."
1520
1521 msgid ""
1522 "The more messages you scan, the longer it takes. I would suggest that you "
1523 "scan only new messages. If you make a change to your filters, I would set "
1524 "it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
1525 "scan only new messages. That way, your new spam filters will be applied and "
1526 "you'll scan even the spam you read with the new filters."
1527 msgstr ""
1528 "ëëì ùîñôø ääåãòåú äðñø÷åú âãåì éåúø, ëê æîï äñøé÷ä ìå÷ç éåúø æîï. îåîìõ "
1529 "ìñøå÷ ø÷ äåãòåú çãùåú. áî÷øä åðòùä ùéðåééí áîñððéí, îåîìõ ìäâãéø ìîñðï ìáãå÷ "
1530 "àú ëì ääåãòä, ìàçø îëï ììëú ìãåàø ðëðñ, åìàçø îëï ìäâéãø àú äîñðï îçãù ìáãå÷ "
1531 "ø÷ ãåàø çãù. áöåøä æå, éåâãø äîñðï äçãù åâí äãåàø äéùï éáã÷ ðâãå."
1532
1533 #, c-format
1534 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
1535 msgstr "ãåàø æáì ðùìç ì: <b>%s</b>"
1536
1537 msgid "[<i>not set yet</i>]"
1538 msgstr "[<i>òãééï ìà äåâãø</i>]"
1539
1540 #, c-format
1541 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
1542 msgstr "ñøé÷ú ãåàø æáì îåâáìú ì: <b>%s</b>"
1543
1544 msgid "New Messages Only"
1545 msgstr "äåãòåú çãùåú áìáã"
1546
1547 msgid "All Messages"
1548 msgstr "ëì ääåãòåú"
1549
1550 msgid "ON"
1551 msgstr "ôåòì"
1552
1553 msgid "OFF"
1554 msgstr "ëáåé"
1555
1556 msgid "Mailinglist"
1557 msgstr "øùéîú úôåöä"
1558
1559 #, c-format
1560 msgid ""
1561 "This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
1562 "receive an emailed response at the address below."
1563 msgstr ""
1564 "àôùøåú æå úùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìòæøä òí øùéîä æå. úùåáä úùìç ìëúåáú äãåà\"ì "
1565 "äøùåîä îèä."
1566
1567 #, c-format
1568 msgid ""
1569 "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
1570 "this list. You will be subscribed with the address below."
1571 msgstr ""
1572 "àôùøåú æå úùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìöøó àåúê ìøùéîä æå. ëúåáú äãåà\"ì äøùåîä "
1573 "îèä úöåøó ìøùéîä."
1574
1575 #, c-format
1576 msgid ""
1577 "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
1578 "this list. It will try to unsubscribe the adress below."
1579 msgstr ""
1580 "àôùøåú æå úùìç äåãòä ì-%s áá÷ùä ìáéèåì ääøùîä ìøùéîä æå. ääøùîä úáåèì ìëúåáú "
1581 "äøùåîä îèä."
1582
1583 msgid "From:"
1584 msgstr "îàú:"
1585
1586 msgid "Send Mail"
1587 msgstr "ùìç ãåàø"
1588
1589 msgid "Post to List"
1590 msgstr "ùìç ìøùéîä"
1591
1592 msgid "Reply to List"
1593 msgstr "äùá ìøùéîä"
1594
1595 msgid "Subscribe"
1596 msgstr "äøùí"
1597
1598 msgid "Unsubscribe"
1599 msgstr "áèì äøùîä"
1600
1601 msgid "List Archives"
1602 msgstr "äöâ àøëéåðéí"
1603
1604 msgid "Contact Listowner"
1605 msgstr "öåø ÷ùø òí îðäì äøùéîä"
1606
1607 #, fuzzy
1608 msgid "Mailing List"
1609 msgstr "øùéîú úôåöä"
1610
1611 msgid "POP3 connect:"
1612 msgstr "çéáåø POP3:"
1613
1614 msgid "No server specified"
1615 msgstr "ìà äåâãø ùøú"
1616
1617 msgid "Error "
1618 msgstr "ùâéàä"
1619
1620 msgid "POP3 noop:"
1621 msgstr ""
1622
1623 msgid "No connection to server"
1624 msgstr "àéï çéáåø ìùøú"
1625
1626 msgid "POP3 user:"
1627 msgstr "îùúîù POP3:"
1628
1629 msgid "no login ID submitted"
1630 msgstr "ìà ðùìç ùí îùúîù"
1631
1632 msgid "connection not established"
1633 msgstr "ìà ðåöø çéáåø"
1634
1635 msgid "POP3 pass:"
1636 msgstr "ñéñîàú POP3:"
1637
1638 msgid "No password submitted"
1639 msgstr "ìà ðùìçä ñéñîà"
1640
1641 msgid "authentication failed "
1642 msgstr "àéîåú ðëùì"
1643
1644 msgid "POP3 apop:"
1645 msgstr ""
1646
1647 msgid "No login ID submitted"
1648 msgstr "ìà ðùìç ùí îùúîù"
1649
1650 msgid "No server banner"
1651 msgstr "àéï ëøæú ùøú"
1652
1653 msgid "abort"
1654 msgstr "áèì"
1655
1656 msgid "apop authentication failed"
1657 msgstr "àéîåú apop ðëùì"
1658
1659 msgid "POP3 login:"
1660 msgstr ""
1661
1662 msgid "POP3 top:"
1663 msgstr ""
1664
1665 msgid "POP3 pop_list:"
1666 msgstr ""
1667
1668 msgid "Premature end of list"
1669 msgstr "ñéåí îå÷ãí ùì øùéîä"
1670
1671 msgid "POP3 get:"
1672 msgstr ""
1673
1674 msgid "POP3 last:"
1675 msgstr ""
1676
1677 msgid "POP3 reset:"
1678 msgstr ""
1679
1680 msgid "POP3 send_cmd:"
1681 msgstr ""
1682
1683 msgid "Empty command string"
1684 msgstr "îçøåæú ô÷åãä øé÷ä"
1685
1686 msgid "POP3 quit:"
1687 msgstr ""
1688
1689 msgid "connection does not exist"
1690 msgstr "ìà ðîöà çéáåø"
1691
1692 msgid "POP3 uidl:"
1693 msgstr ""
1694
1695 msgid "POP3 delete:"
1696 msgstr ""
1697
1698 msgid "No msg number submitted"
1699 msgstr "ìà ðùìç îñôø äåãòä"
1700
1701 msgid "Command failed "
1702 msgstr "ô÷åãä ðëùìä "
1703
1704 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
1705 msgstr "îåùê ãåàø îùøú POP3 îøåç÷"
1706
1707 msgid "Select Server:"
1708 msgstr "áçø ùøú:"
1709
1710 msgid "All"
1711 msgstr "äëì"
1712
1713 msgid "Password for"
1714 msgstr "ñéñîà áùáéì"
1715
1716 msgid "Fetch Mail"
1717 msgstr "îùåê ãåàø"
1718
1719 msgid "Fetching from "
1720 msgstr "îåùê î-"
1721
1722 msgid "Oops, "
1723 msgstr "àåôñ, "
1724
1725 msgid "Opening IMAP server"
1726 msgstr "ôåúç ùøú IMAP"
1727
1728 msgid "Opening POP server"
1729 msgstr "ôåúç ùøú POP"
1730
1731 msgid "Login Failed:"
1732 msgstr "ëðéñä ùâåéä:"
1733
1734 msgid "Login OK: No new messages"
1735 msgstr "ëðéñä àåùøä: àéï äåãòåú çãùåú"
1736
1737 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
1738 msgstr "ëðéñä àåùøä: úéáú ãåàø ðëðñ øé÷ä"
1739
1740 msgid "Login OK: Inbox contains ["
1741 msgstr "ëðéñä àåùøä: úéáú ãåàø ðëðñ îëéìä ["
1742
1743 msgid "] messages"
1744 msgstr "] äåãòåú"
1745
1746 msgid "Fetching UIDL..."
1747 msgstr "îåùê UIDL..."
1748
1749 msgid "Server does not support UIDL."
1750 msgstr "ùøú ìà úåîê á UIDL."
1751
1752 msgid "Leaving Mail on Server..."
1753 msgstr "îùàéø àú äãåàø òì äùøú..."
1754
1755 msgid "Deleting messages from server..."
1756 msgstr "îåç÷ äåãòåú îäùøú..."
1757
1758 msgid "Fetching message "
1759 msgstr "îåùê äåãòä "
1760
1761 msgid "Server error...Disconnect"
1762 msgstr ""
1763
1764 msgid "Reconnect from dead connection"
1765 msgstr ""
1766
1767 msgid "Saving UIDL"
1768 msgstr "ùåîø UIDL"
1769
1770 #, fuzzy
1771 msgid "Refetching message "
1772 msgstr "îåùê äåãòä "
1773
1774 msgid "Error Appending Message!"
1775 msgstr "ùâéàä áöéøåó ääåãòä!"
1776
1777 msgid "Closing POP"
1778 msgstr "ñåâø àú ä-POP"
1779
1780 msgid "Logging out from IMAP"
1781 msgstr "îúðú÷ îùøú IMAP"
1782
1783 msgid "Message appended to mailbox"
1784 msgstr "äåãòä öåøôä ìúéáú äãåàø"
1785
1786 msgid "Message "
1787 msgstr "äåãòä "
1788
1789 msgid " deleted from Remote Server!"
1790 msgstr " ðîç÷ä îùøú îøåç÷!"
1791
1792 msgid "Delete failed:"
1793 msgstr "îçé÷ä ðëùìä:"
1794
1795 msgid "Remote POP server settings"
1796 msgstr "äâãøåú ùøú POP îøåç÷"
1797
1798 msgid ""
1799 "You should be aware that the encryption used to store your password is not "
1800 "perfectly secure. However, if you are using pop, there is inherently no "
1801 "encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
1802 "server can be undone by a hacker reading the source to this file."
1803 msgstr ""
1804 "òìééê ìäéåú îåãò ìëê ùääöôðä äðîöàú áùéîåù áëãé ìäöôéï àú ñéñîàúê àéððä "
1805 "áèåçä ìçìåèéï. ìîøåú æàú, àí äéðê îùúîù á-POP, àéï äöôðä áëì î÷øä. áðåñó, ëì "
1806 "ôåøõ àùø é÷øà àú ä÷åã ùì ÷åáõ æä éåëì ìôòðç àú ääöôðä ùàðå îùúîùéí áä áëãé "
1807 "ìäöôéï àú ñéñîàúê òì äùøú."
1808
1809 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
1810 msgstr "áî÷øä åúùàéø àú äñéñîà øé÷ä, äéà úãøù ëàùø úðñä ìäáéà àú äãåàø."
1811
1812 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
1813 msgstr "äöôï ñéñîàåú (àéðôåøîèéáé áìáã)"
1814
1815 msgid "Add Server"
1816 msgstr "äåñó ùøú"
1817
1818 msgid "Server:"
1819 msgstr "ùøú:"
1820
1821 #, fuzzy
1822 msgid "Port:"
1823 msgstr "òãéôåú:"
1824
1825 msgid "Alias:"
1826 msgstr "ëéðåé:"
1827
1828 msgid "Username:"
1829 msgstr "ùí îùúîù:"
1830
1831 msgid "Password:"
1832 msgstr "ñéñîà:"
1833
1834 msgid "Store in Folder:"
1835 msgstr "àçñï áúé÷éä:"
1836
1837 msgid "Leave Mail on Server"
1838 msgstr "äùàø ãåàø òì äùøú"
1839
1840 msgid "Check mail during login"
1841 msgstr "áãå÷ ãåàø áëðéñä"
1842
1843 msgid "Check mail during folder refresh"
1844 msgstr "áãå÷ ãåàø áøòðåï úé÷éä"
1845
1846 msgid "Modify Server"
1847 msgstr "òãëï ùøú"
1848
1849 msgid "Server Name:"
1850 msgstr "ùí ùøú:"
1851
1852 msgid "Modify"
1853 msgstr "òãëï"
1854
1855 msgid "No-one server in use. Try to add."
1856 msgstr "ìà ðîöà àó ùøú àçã áùéîåù. ðñä ìäåñéó."
1857
1858 msgid "Fetching Servers"
1859 msgstr "îåùê ùøúéí"
1860
1861 msgid "Confirm Deletion of a Server"
1862 msgstr "àùø îçé÷ú ùøú"
1863
1864 msgid "Selected Server:"
1865 msgstr "ùøú ðáçø:"
1866
1867 msgid "Confirm delete of selected server?"
1868 msgstr "îàùø îçé÷ú ùøú ðáçø?"
1869
1870 msgid "Confirm Delete"
1871 msgstr "àùø îçé÷ä"
1872
1873 msgid "Mofify a Server"
1874 msgstr "òãëï ùøú"
1875
1876 msgid "Undefined Function"
1877 msgstr "ôåð÷öéä ìà îåâãøú"
1878
1879 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
1880 msgstr ""
1881
1882 msgid "Fetch"
1883 msgstr "îùåê"
1884
1885 msgid "Warning, "
1886 msgstr "àæäøä, "
1887
1888 msgid "Mail Fetch Result:"
1889 msgstr "úåöàú ðéñéåï îùéëú ãåàø:"
1890
1891 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
1892 msgstr "îùéëú ãåàø î-POP3"
1893
1894 msgid ""
1895 "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
1896 "account on this server."
1897 msgstr "äâãøåú äåøãú ãåà\"ì îúéáú POP3 ìúéáú äãåàø ùìê áùøú æä."
1898
1899 msgid "New Mail Notification"
1900 msgstr "äåãòä òì ãåàø çãù"
1901
1902 msgid ""
1903 "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
1904 "unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
1905 "to play in the provided file box."
1906 msgstr ""
1907 "áëãé ìäôòéì ðéâåï ÷åáõ îãéä ëàùø éù ãåàø çãù áçø áàôùøåú <b>àôùø ðéâåï îãéä</"
1908 "b>. áéëåìúê ìöééï àú ÷åáõ äîãéä ùéðåâï."
1909
1910 msgid ""
1911 "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
1912 "folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
1913 msgstr ""
1914 "áëãé ìáãå÷ ãåàø çãù áëì äúé÷éåú åìà ø÷ áúéáú äãåàø äðëðñ, ñîï àú äàôùøåú "
1915 "<b>áãå÷ àú ëì äúé÷éåú, ìà ø÷ àú úéáú äãåàø äðëðñ</b>."
1916
1917 msgid ""
1918 "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
1919 "window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
1920 msgstr ""
1921 "àí áøöåðê ùéôúç çìåï ÷èï äîåãéò òì äåãòåú çãùåú áçø áàôùøåú <b>ëùéù äåãòåú "
1922 "çãùåú äöâ çìåï ÷èï</b> (îöøéê JavaScript)"
1923
1924 msgid ""
1925 "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
1926 "Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
1927 "been \"viewed\" or checked yet. This can prevent being continuously annoyed "
1928 "by sounds or popups for unseen mail."
1929 msgstr ""
1930 "áçø áàôùøåú <b>ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä</b> áëãé ìáãå÷ ø÷ äåãòåú ùäâéòå "
1931 "ìàçøåðä. äåãòåú àùø äâéòå ìàçøåðä äï äåãòåú àùø äâéòå ìôðé æîï ÷öø àê ìà "
1932 "ð÷øàå àå ñåîðå òãééï. àôùøåú æå îåðòú äèøãä øöåôä ùì öìéìéí åçìåðåú àùø "
1933 "ðôúçéí áâìì ãåàø ùìà ð÷øà."
1934
1935 msgid ""
1936 "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
1937 "browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
1938 "only works in IE but you won't see errors with other browsers). This will "
1939 "always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
1940 "enabled."
1941 msgstr ""
1942 "äàôùøåú <b>ùðä ëåúøú áãôãôðéí ðúîëéí</b> úùðä àú ëåúøú äçìåï ùì äãôãôï ëàùø "
1943 "îâéò ãåàø çãù (àôùøåú æå îöøéëä JavaScript åãôãôï àéðèøðè à÷ñôìåøø, àê ìà "
1944 "éåôéòå äåãòåú ùâéàä áãôãôðéí àçøéí). àôùøåú æå úåãéò úîéã òì ãåàø çãù, àôéìå "
1945 "àí ñåîðä äàôùøåú <b>ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä</b>."
1946
1947 msgid ""
1948 "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
1949 "mail arrives. Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
1950 "the <b>local media file</b> box to play from the local computer. If no file "
1951 "is specified, the system will use a default from the server."
1952 msgstr ""
1953 "áçø îäøùéîä ùì <b>÷áöé äùøú</b> àú ÷åáõ äîãéä ùáøöåðê ùéðâï ëàùø îâéò ãåàø "
1954 "çãù. áçéøú äàôùøåú <b>÷åáõ îãéä î÷åîé</b> éðâï àú ä÷åáõ àùø éáçø îäîçùá ùìê. "
1955 "àí ìà ðáçø ùåí ÷åáõ äîòøëú úùúîù á÷åáõ áøéøú äîçãì."
1956
1957 msgid "Enable Media Playing"
1958 msgstr "àôùø ðéâåï îãéä"
1959
1960 msgid "Check all boxes, not just INBOX"
1961 msgstr "áãå÷ àú ëì äúéáåú, ìà ø÷ àú úéáú äãåàø äðëðñ"
1962
1963 msgid "Count only messages that are RECENT"
1964 msgstr "ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä"
1965
1966 msgid "Change title on supported browsers."
1967 msgstr "ùðä ëåúøú áãôãôðéí ðúîëéí."
1968
1969 msgid "requires JavaScript to work"
1970 msgstr "áëãé ìòáåã ðçåõ JavaScript"
1971
1972 msgid "Show popup window on new mail"
1973 msgstr "ëùéù äåãòåú çãùåú äöâ çìåï ÷èï"
1974
1975 msgid "Select server file:"
1976 msgstr "áçø ÷åáõ ùøú:"
1977
1978 msgid "(local media)"
1979 msgstr "(îãéä î÷åîéú)"
1980
1981 msgid "Try"
1982 msgstr "ðñä"
1983
1984 msgid "Local Media File:"
1985 msgstr "÷åáõ îãéä î÷åîé:"
1986
1987 msgid "Current File:"
1988 msgstr "÷åáõ ðåëçé:"
1989
1990 msgid "New Mail"
1991 msgstr "ãåàø çãù"
1992
1993 msgid "SquirrelMail Notice:"
1994 msgstr "äåãòú SquirrelMail:"
1995
1996 msgid "You have new mail!"
1997 msgstr "éù ìê ãåàø çãù!"
1998
1999 msgid "Close Window"
2000 msgstr "ñâåø çìåï"
2001
2002 msgid "NewMail Options"
2003 msgstr "àôùøåéåú ãåàø çãù"
2004
2005 msgid ""
2006 "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
2007 "when new mail arrives."
2008 msgstr ""
2009 "áàôùøåúê ìäâãéø ðéâðåï öìéìéí å\\àå ôúéçú çìåï ÷èï áî÷øä ùîâéò ãåàø çãù."
2010
2011 msgid "New Mail Notification options saved"
2012 msgstr "äâãøåú äåãòä òì ãåàø çãù ðùîøå"
2013
2014 #, c-format
2015 msgid "%s New Messages"
2016 msgstr "%s äåãòåú çãùåú"
2017
2018 #, c-format
2019 msgid "%s New Message"
2020 msgstr "%s äåãòä çãùä"
2021
2022 msgid "Test Sound"
2023 msgstr "áãå÷ öìéìéí"
2024
2025 msgid "Loading the sound..."
2026 msgstr "èåòï àú äöìéì..."
2027
2028 msgid "Close"
2029 msgstr "ñâåø"
2030
2031 msgid "Sent Subfolders Options"
2032 msgstr "àôùøåéåú úúé-ñôøéåú ùì úé÷ééú ãåàø éåöà"
2033
2034 msgid "Use Sent Subfolders"
2035 msgstr "äùúîù áúúé-úé÷éåú úçú ãåàø éåöà"
2036
2037 msgid "Monthly"
2038 msgstr "çåãùé"
2039
2040 msgid "Quarterly"
2041 msgstr "øáòåðé"
2042
2043 msgid "Yearly"
2044 msgstr "ùðúé"
2045
2046 msgid "Base Sent Folder"
2047 msgstr ""
2048
2049 msgid "Report as Spam"
2050 msgstr ""
2051
2052 msgid "SpamCop - Spam Reporting"
2053 msgstr ""
2054
2055 msgid ""
2056 "Help fight the battle against unsolicited email. SpamCop reads the spam "
2057 "email and determines the correct addresses to send complaints to. Quite "
2058 "fast, really smart, and easy to use."
2059 msgstr ""
2060
2061 msgid "SpellChecker Options"
2062 msgstr "àôùøåéåú áåã÷ àéåú"
2063
2064 msgid ""
2065 "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
2066 "choose which languages should be available to you when spell-checking."
2067 msgstr ""
2068 "áéëåìúê ìäâãéø àú äîéìåï äàéùé ùìê, ìòøåïê àåúå, àå ìáçåø àú ñôú äîéìåï."
2069
2070 msgid "Check Spelling"
2071 msgstr "áãå÷ àéåú"
2072
2073 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
2074 msgstr "áçæøä ìãó &quot;àôùøåéåú áåã÷ àéåú&quot;"
2075
2076 msgid "ATTENTION:"
2077 msgstr "ùéí ìá:"
2078
2079 msgid ""
2080 "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
2081 "likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
2082 "to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
2083 "can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
2084 "password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
2085 "got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
2086 "anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
2087 "it, the encrypted data is no longer accessible."
2088 msgstr ""
2089 "SquirrelSpell ìà äöìéç ìôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê. øåá äñéëåééí ùæä áâìì "
2090 "ùùéðú àú äñéñîà ùìê. áëãé ìäîùéê, òìééê ìñô÷ àú äñéñîà äéùðä ùìê òì-îðú ù-"
2091 "SquirrelSpell éåëì ìôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê. äåà éåöôï îçãù áòæøú äñéñîà "
2092 "äçãùä ùìê.<br>àí ìà äöôðú àú äîéìåï ùìê, àæ ëðøàä ùäåà äåùçú åàéðå æîéï "
2093 "éåúø. òìééê ìîçå÷ àåúå åäúçéì îçãù. æä âí ðëåï áî÷øä åùëçú àú äñéñîà ùìê -- "
2094 "ììà äñéñîà äéùðä äîéãò äîåöôï àéðå æîéï."
2095
2096 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
2097 msgstr "îç÷ àú äîéìåï ùìé åäúçì çãù."
2098
2099 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
2100 msgstr "ôòðç àú äîéìåï ùìé áòæøú äñéñîà äéùðä ùìé."
2101
2102 msgid "Proceed"
2103 msgstr "äú÷ãí"
2104
2105 msgid "You must make a choice"
2106 msgstr "òìééê ìáçåø àçú îäàôùøåéåú"
2107
2108 msgid ""
2109 "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
2110 msgstr "áéëåìúê ìîçå÷ àú äîéìåï äéùï àå ìä÷ìéã àú ñéñîàúê äéùðä. ìà ùðéäí."
2111
2112 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
2113 msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìîçå÷ àú äîéìåï äàéùé äéùï ùìê?"
2114
2115 msgid "Error Decrypting Dictionary"
2116 msgstr "ùâéàä áôòðåç äîéìåï"
2117
2118 msgid "Cute."
2119 msgstr "çîåã."
2120
2121 msgid "Translator"
2122 msgstr "îúøâí"
2123
2124 #, fuzzy
2125 msgid "Saved Translation Options"
2126 msgstr "àôùøåéåú úøâåí"
2127
2128 msgid "Your server options are as follows:"
2129 msgstr "àôùøåéåú äùøú ùìê äï:"
2130
2131 msgid ""
2132 "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
2133 msgstr ""
2134
2135 msgid ""
2136 "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
2137 msgstr ""
2138
2139 msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
2140 msgstr ""
2141
2142 msgid ""
2143 "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
2144 "InterTran"
2145 msgstr ""
2146
2147 msgid ""
2148 "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
2149 msgstr ""
2150
2151 msgid ""
2152 "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
2153 "be located."
2154 msgstr "àúä âí îçìéè äàí úåöâ ÷åôñàú äúøâåí, åàéëï äéà úîå÷í."
2155
2156 msgid "Select your translator:"
2157 msgstr "áçø àú äîúøâí ùìê:"
2158
2159 msgid "When reading:"
2160 msgstr "ëàùø á÷øéàä:"
2161
2162 msgid "Show translation box"
2163 msgstr "äöâ ÷åôñàú úøâåí"
2164
2165 msgid "to the left"
2166 msgstr "îùîàì"
2167
2168 msgid "in the center"
2169 msgstr "áîøëæ"
2170
2171 msgid "to the right"
2172 msgstr "îéîéï"
2173
2174 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
2175 msgstr "úøâí áúåê äîñâøåú ùì SquirrelMail"
2176
2177 msgid "When composing:"
2178 msgstr "ëàùø áëúéáä:"
2179
2180 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
2181 msgstr "ìà ôòéì òãééï, ìòú òúä ìà òåùä ëìåí"
2182
2183 msgid "Download this as a file"
2184 msgstr "äåøã ë÷åáõ"
2185
2186 msgid "Translation Options"
2187 msgstr "àôùøåéåú úøâåí"
2188
2189 msgid ""
2190 "Which translator should be used when you get messages in a different "
2191 "language?"
2192 msgstr "áàéæä îúøâí ìäúùîù ëàùø äéðê î÷áì äåãòåú áùôåú ùåðåú?"
2193
2194 #, c-format
2195 msgid "%s to %s"
2196 msgstr "%s ì-%s"
2197
2198 msgid "English"
2199 msgstr "àðâìéú"
2200
2201 msgid "French"
2202 msgstr "öøôúéú"
2203
2204 msgid "German"
2205 msgstr "âøîðéú"
2206
2207 msgid "Italian"
2208 msgstr "àéèì÷éú"
2209
2210 msgid "Portuguese"
2211 msgstr "ôåøèåâæéú"
2212
2213 msgid "Spanish"
2214 msgstr "ñôøãéú"
2215
2216 msgid "Russian"
2217 msgstr "øåñéú"
2218
2219 msgid "Translate"
2220 msgstr "úøâí"
2221
2222 msgid "Brazilian Portuguese"
2223 msgstr "ôåøèåâæéú (áøæéì)"
2224
2225 msgid "Bulgarian"
2226 msgstr "áåìâøéú"
2227
2228 msgid "Croatian"
2229 msgstr "÷øåàèéú"
2230
2231 msgid "Czech"
2232 msgstr "ö'ëéú"
2233
2234 msgid "Danish"
2235 msgstr "ãðéú"
2236
2237 msgid "Dutch"
2238 msgstr "äåìðãéú"
2239
2240 msgid "European Spanish"
2241 msgstr "ñôøãéú (àéøåôä)"
2242
2243 msgid "Finnish"
2244 msgstr "ôéðéú"
2245
2246 msgid "Greek"
2247 msgstr "éååðéú"
2248
2249 msgid "Hungarian"
2250 msgstr "äåðâøéú"
2251
2252 msgid "Icelandic"
2253 msgstr "àéñìðãéú"
2254
2255 msgid "Japanese"
2256 msgstr "éôðéú"
2257
2258 msgid "Latin American Spanish"
2259 msgstr "ñôøãéú (ãøåí-àîøé÷ä)"
2260
2261 msgid "Norwegian"
2262 msgstr "ðåøååâéú"
2263
2264 msgid "Polish"
2265 msgstr "ôåìðéú"
2266
2267 msgid "Romanian"
2268 msgstr "øåîðéú"
2269
2270 msgid "Serbian"
2271 msgstr "ñøáéú"
2272
2273 msgid "Slovenian"
2274 msgstr "ñìåáðéú"
2275
2276 msgid "Swedish"
2277 msgstr "ùååãéú"
2278
2279 msgid "Welsh"
2280 msgstr "ååìùéú"
2281
2282 msgid "Indonesian"
2283 msgstr "àéðãåðæéú"
2284
2285 msgid "Latin"
2286 msgstr "ìèéðéú"
2287
2288 msgid "Address Book"
2289 msgstr "ñôø ëúåáåú"
2290
2291 msgid "Name"
2292 msgstr "ùí"
2293
2294 msgid "E-mail"
2295 msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
2296
2297 msgid "Info"
2298 msgstr "îéãò"
2299
2300 msgid "Source"
2301 msgstr "î÷åø"
2302
2303 msgid "Bcc"
2304 msgstr "äòú÷éí òéååøéí"
2305
2306 msgid "Use Addresses"
2307 msgstr "äùúîù áëúåáåú"
2308
2309 msgid "Address Book Search"
2310 msgstr "çéôåù áñôø ëúåáåú"
2311
2312 msgid "Search for"
2313 msgstr "çôù àú"
2314
2315 msgid "in"
2316 msgstr "á"
2317
2318 msgid "All address books"
2319 msgstr "ëì ñôøé äëúåáåú"
2320
2321 msgid "List all"
2322 msgstr "äöâ äëì"
2323
2324 #, c-format
2325 msgid "Unable to list addresses from %s"
2326 msgstr "ìà éëåì ìäöéâ ëúåáåú î %s"
2327
2328 msgid "Your search failed with the following error(s)"
2329 msgstr "äçéôåù ðëùì òí äùâéàåú äáàåú"
2330
2331 msgid "No persons matching your search was found"
2332 msgstr "ìà ðîöàå îëåúáéí äîúàéîéí ìúðàé äçéôåù"
2333
2334 msgid "Return"
2335 msgstr "çæåø"
2336
2337 msgid "Nickname"
2338 msgstr "ëéðåé"
2339
2340 msgid "Must be unique"
2341 msgstr "çééá ìäéåú ééçåãé"
2342
2343 msgid "E-mail address"
2344 msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
2345
2346 msgid "First name"
2347 msgstr "ùí ôøèé"
2348
2349 msgid "Last name"
2350 msgstr "ùí îùôçä"
2351
2352 msgid "Additional info"
2353 msgstr "îéãò ðåñó"
2354
2355 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
2356 msgstr "ìà äåâãø ñôø ëúåáåú àéùé. öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú."
2357
2358 msgid "You can only edit one address at the time"
2359 msgstr "áéëåìúê ìòøåê ñôø ëúåáåú àçã áëì ôòí"
2360
2361 msgid "Update address"
2362 msgstr "òãëï ëúåáú"
2363
2364 msgid "Unknown error"
2365 msgstr "ùâéàä ìà éãåòä"
2366
2367 msgid "Add address"
2368 msgstr "äåñó ëúåáú"
2369
2370 msgid "Edit selected"
2371 msgstr "òøåê ðáçøéí"
2372
2373 msgid "Delete selected"
2374 msgstr "îç÷ ðáçøéí"
2375
2376 #, c-format
2377 msgid "Add to %s"
2378 msgstr "äåñó ì %s"
2379
2380 msgid "Original Message"
2381 msgstr "äåãòä î÷åøéú"
2382
2383 msgid "Draft Email Saved"
2384 msgstr "èéåèú ãåà\"ì ðùîøä"
2385
2386 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
2387 msgstr "ìà éëåì ìäòúé÷/ìäòáéø àú ä÷åáõ. ä÷åáõ ìà öåøó."
2388
2389 msgid "Draft Saved"
2390 msgstr "èéåèä ðùîøä"
2391
2392 msgid "Your Message has been sent"
2393 msgstr "äåãòúê ðùìçä"
2394
2395 msgid "To:"
2396 msgstr "àì:"
2397
2398 msgid "CC:"
2399 msgstr "äòú÷éí:"
2400
2401 msgid "BCC:"
2402 msgstr "äòú÷éí òéååøéí:"
2403
2404 msgid "Subject:"
2405 msgstr "ðåùà:"
2406
2407 msgid "Send"
2408 msgstr "ùìç"
2409
2410 msgid "Attach:"
2411 msgstr "öøó:"
2412
2413 msgid "Add"
2414 msgstr "äåñó"
2415
2416 msgid "Delete selected attachments"
2417 msgstr "îç÷ îöåøôéí ðáçøéí"
2418
2419 msgid "Priority"
2420 msgstr "òãéôåú"
2421
2422 msgid "Receipt"
2423 msgstr "÷áìä"
2424
2425 #, fuzzy
2426 msgid "On Read"
2427 msgstr "á÷øéàä"
2428
2429 msgid "On Delivery"
2430 msgstr "áùìéçä"
2431
2432 msgid "Save Draft"
2433 msgstr "ùîåø èéåèä"
2434
2435 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
2436 msgstr "ìà îéìàú àú ùãä ä-\"àì\""
2437
2438 msgid "said"
2439 msgstr "àîø"
2440
2441 msgid "quote"
2442 msgstr "öéèåè"
2443
2444 msgid "who"
2445 msgstr "îé"
2446
2447 #, fuzzy
2448 msgid "Draft folder"
2449 msgstr "úé÷éú èéåèåú"
2450
2451 msgid "Illegal folder name. Please select a different name."
2452 msgstr "ùí úé÷éä ìà çå÷é. àðà áçø ùí àçø."
2453
2454 msgid "Click here to go back"
2455 msgstr "ìçõ ëàï ìçæåø àçåøä"
2456
2457 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
2458 msgstr "ìà áçøú úé÷éä ìîçé÷ä."
2459
2460 msgid "Delete Folder"
2461 msgstr "îç÷ úé÷éä"
2462
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid "Are you sure you want to delete %s?"
2465 msgstr "äàí áøöåðê ìîçå÷ àøåò æä?"
2466
2467 msgid "Subscribed successfully!"
2468 msgstr "ðøùîú áäöìçä!"
2469
2470 msgid "Unsubscribed successfully!"
2471 msgstr "áèìú äøùîä áäöìçä!"
2472
2473 msgid "Deleted folder successfully!"
2474 msgstr "úé÷éä ðîç÷ä!"
2475
2476 msgid "Created folder successfully!"
2477 msgstr "äúé÷éä ðåöøä!"
2478
2479 msgid "Renamed successfully!"
2480 msgstr "äùí ùåðä áäöìçä!"
2481
2482 msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
2483 msgstr ""
2484
2485 msgid "refresh folder list"
2486 msgstr "øòðï øùéîú úé÷éåú"
2487
2488 msgid "Create Folder"
2489 msgstr "öåø úé÷éä"
2490
2491 msgid "as a subfolder of"
2492 msgstr "ëúú-úé÷éä ùì"
2493
2494 msgid "None"
2495 msgstr "ëìåí"
2496
2497 msgid "Let this folder contain subfolders"
2498 msgstr "àôùø ìúé÷éä æå ìäëéì úú-úé÷éåú"
2499
2500 msgid "Create"
2501 msgstr "öåø"
2502
2503 msgid "Rename a Folder"
2504 msgstr "ùðä ùí úé÷éä"
2505
2506 msgid "Select a folder"
2507 msgstr "áçø úé÷éä"
2508
2509 msgid "Rename"
2510 msgstr "ùðä ùí"
2511
2512 msgid "No folders found"
2513 msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú"
2514
2515 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
2516 msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú ìáéèåì äøùîä îäï!"
2517
2518 msgid "No folders were found to subscribe to!"
2519 msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú ìäøùí àìéäï!"
2520
2521 #, fuzzy
2522 msgid "Subscribe to:"
2523 msgstr "äøùí"
2524
2525 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
2526 msgstr "ìà áçøú úé÷éä àùø áøöåðê ìùðåú àú ùîä."
2527
2528 msgid "Rename a folder"
2529 msgstr "ùéðåé ùí úé÷éä"
2530
2531 msgid "New name:"
2532 msgstr "ùí çãù:"
2533
2534 msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
2535 msgstr ""
2536
2537 #, c-format
2538 msgid ""
2539 "The help has not been translated to %s. It will be displayed in English "
2540 "instead."
2541 msgstr "äòæøä òãééï ìà úåøâîä ì %s. äéà úåöâ áàðâìéú áî÷åí æàú."
2542
2543 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
2544 msgstr "çì÷ àå ëì îîñîëé äòæøä ìà ðîöàå!"
2545
2546 msgid "Table of Contents"
2547 msgstr "úåëï òðééðéí"
2548
2549 msgid "Top"
2550 msgstr "ìîòìä"
2551
2552 msgid "Viewing an image attachment"
2553 msgstr "îöéâ úîåðä îöåøôú"
2554
2555 msgid "View message"
2556 msgstr "äöâ äåãòä"
2557
2558 #, fuzzy
2559 msgid "Not available"
2560 msgstr "ìà æîéï"
2561
2562 msgid "purge"
2563 msgstr "îç÷"
2564
2565 msgid "Last Refresh"
2566 msgstr "øåòðï ìàçøåðä"
2567
2568 msgid "Save folder tree"
2569 msgstr ""
2570
2571 msgid "Login"
2572 msgstr "ëðéñä"
2573
2574 #, c-format
2575 msgid "%s Login"
2576 msgstr "ëðéñä ì-%s"
2577
2578 msgid "Name:"
2579 msgstr "ùí îùúîù:"
2580
2581 msgid "No messages were selected."
2582 msgstr "ìà ðáçøå äåãòåú."
2583
2584 msgid "Message Highlighting"
2585 msgstr "äãâùú äåãòåú"
2586
2587 msgid "subject"
2588 msgstr "ðåùà"
2589
2590 msgid "No highlighting is defined"
2591 msgstr "ìà äåâãøå äãâùåú"
2592
2593 msgid "Identifying name"
2594 msgstr "ùí îúàø"
2595
2596 msgid "Color"
2597 msgstr "öáò"
2598
2599 msgid "Dark Blue"
2600 msgstr "ëçåì ëää"
2601
2602 msgid "Dark Green"
2603 msgstr "éøå÷ ëää"
2604
2605 msgid "Dark Yellow"
2606 msgstr "öäåá ëää"
2607
2608 msgid "Dark Cyan"
2609 msgstr "úëìú ëää"
2610
2611 msgid "Dark Magenta"
2612 msgstr "àãåí ëää"
2613
2614 msgid "Light Blue"
2615 msgstr "ëçåì áäéø"
2616
2617 msgid "Light Green"
2618 msgstr "éøå÷ áäéø"
2619
2620 msgid "Light Yellow"
2621 msgstr "öäåá áäéø"
2622
2623 msgid "Light Cyan"
2624 msgstr "úëìú áäéø"
2625
2626 msgid "Light Magenta"
2627 msgstr "àãåí áäéø"
2628
2629 msgid "Dark Gray"
2630 msgstr "àôåø ëää"
2631
2632 msgid "Medium Gray"
2633 msgstr "àôåø áéðåðé"
2634
2635 msgid "Light Gray"
2636 msgstr "àôåø áäéø"
2637
2638 msgid "White"
2639 msgstr "ìáï"
2640
2641 msgid "Other:"
2642 msgstr "àçø:"
2643
2644 msgid "Ex: 63aa7f"
2645 msgstr "ìãåâîà: 63aa7f"
2646
2647 msgid "Matches"
2648 msgstr "äúàí ìè÷ñè"
2649
2650 #, c-format
2651 msgid "Alternate Identity %d"
2652 msgstr "æäåú îùðéú %d"
2653
2654 msgid "Advanced Identities"
2655 msgstr "æäåéåú îøåáåú"
2656
2657 msgid "Default Identity"
2658 msgstr "æäåú áøéøú-îçãì"
2659
2660 msgid "Add a New Identity"
2661 msgstr "äåñó æäåú çãùä"
2662
2663 msgid "E-Mail Address"
2664 msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
2665
2666 msgid "Save / Update"
2667 msgstr "ùîåø \\ òãëï"
2668
2669 msgid "Make Default"
2670 msgstr "äôåê ìáøéøú îçãì"
2671
2672 msgid "Move Up"
2673 msgstr "äòáø ìîòìä"
2674
2675 msgid "Index Order"
2676 msgstr "ñéãåø"
2677
2678 msgid "Checkbox"
2679 msgstr "úéáú áçéøä"
2680
2681 msgid "Flags"
2682 msgstr "ñéîåï"
2683
2684 msgid ""
2685 "The index order is the order that the columns are arranged in the message "
2686 "index. You can add, remove, and move columns around to customize them to "
2687 "fit your needs."
2688 msgstr ""
2689 "áéëåìúê ìùðåú àú äñãø ùì äòîåãåú áúéáú äãåàø. áéëåìúê ìäåñéó, ìäåøéã àå "
2690 "ìäæéæ òîåãåú."
2691
2692 msgid "up"
2693 msgstr "äòìä"
2694
2695 msgid "down"
2696 msgstr "äåøã"
2697
2698 msgid "remove"
2699 msgstr "äñø"
2700
2701 msgid "Return to options page"
2702 msgstr "çæåø ìãó àôùøåéåú"
2703
2704 msgid "Personal Information"
2705 msgstr "îéãò àéùé"
2706
2707 msgid "Display Preferences"
2708 msgstr "àôùøåéåú úöåâä"
2709
2710 msgid "Folder Preferences"
2711 msgstr "àôùøåéåú úé÷éä"
2712
2713 msgid "Successfully Saved Options"
2714 msgstr "àôùøåéåú ðùîøå áäöìçä"
2715
2716 msgid "Refresh Folder List"
2717 msgstr "øòðï øùéîú úé÷éåú"
2718
2719 msgid "Refresh Page"
2720 msgstr "øòðï ãó"
2721
2722 msgid ""
2723 "This contains personal information about yourself such as your name, your "
2724 "email address, etc."
2725 msgstr "ãó æä îëéì äâãøåú àéùéåú ëâåï, ùîê, ëúåáú ãåà\"ì ùìê åë\"å..."
2726
2727 msgid ""
2728 "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
2729 "you, such as the colors, the language, and other settings."
2730 msgstr ""
2731 "áéëåìúê ìùðåú àú äâãøåú äúöåâä ùì úéáú äãåàø ùìê ëâåï öáòéí, ùôä, åòåã..."
2732
2733 msgid ""
2734 "Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
2735 "colors in the message list. This helps to easily distinguish who the "
2736 "messages are from, especially for mailing lists."
2737 msgstr ""
2738 "áéëåìúê ìöáåò äåãòåú îñåéîåú áúéáú äãåàø ùìê ìôé ÷øéèøéåðéí ùåðéí (ëâåï ùí "
2739 "äùåìç, ðåùà ääåãòä åë\"å). àôùøåú æå òåæøú ìäáçéï áãåàø àùø îâéò îîëåúá "
2740 "îñåéí, îëéì ðåùà îñåéí åòåã..."
2741
2742 msgid ""
2743 "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
2744 msgstr "äâãøåú àìå îùðåú àú úöåâú äúé÷éåú åäöåøä áä äï îðåäìåú."
2745
2746 msgid ""
2747 "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
2748 "headers in any order you want."
2749 msgstr ""
2750 "äöåøä áä äåãòåú îñåãøåú åîãôñåú ðéúðú ìñéãåø îçãù åìùéðåé ëê ùéëéìå àú "
2751 "äëåúøåú ùáøöåðê ìøàåú."
2752
2753 msgid "Message not printable"
2754 msgstr "ääåãòä ìà ðéúðú ìäãôñä"
2755
2756 msgid "Printer Friendly"
2757 msgstr "âéøñàú äãôñä"
2758
2759 msgid "CC"
2760 msgstr "äòú÷éí"
2761
2762 msgid "Print"
2763 msgstr "äãôñ"
2764
2765 msgid "View Printable Version"
2766 msgstr "äöâ âéøñàú äãôñä"
2767
2768 msgid "Read:"
2769 msgstr "ð÷øà:"
2770
2771 msgid "Your message"
2772 msgstr "ääåãòä ùìê"
2773
2774 msgid "Sent:"
2775 msgstr "ðùìç:"
2776
2777 #, c-format
2778 msgid "Was displayed on %s"
2779 msgstr "ð÷øà á %s"
2780
2781 msgid "less"
2782 msgstr "ôçåú"
2783
2784 msgid "more"
2785 msgstr "éåúø"
2786
2787 msgid "Mailer"
2788 msgstr "úëðéú ãéååø"
2789
2790 msgid "Read receipt"
2791 msgstr "÷áìä òì ÷øéàä"
2792
2793 msgid "send"
2794 msgstr "ùìç"
2795
2796 msgid "requested"
2797 msgstr "îáå÷ù"
2798
2799 msgid ""
2800 "The message sender has requested a response to indicate that you have read "
2801 "this message. Would you like to send a receipt?"
2802 msgstr ""
2803 "äùåìç ùì ääåãòä áé÷ù ùúùìç ÷áìä áòú ÷øéàú ääåãòä. äàí áøöåðê ìùìåç àìé ÷áìä "
2804 "ëòú?"
2805
2806 msgid "Send read receipt now"
2807 msgstr "ùìç ÷áìä òì ÷øéàä òëùéå"
2808
2809 #, fuzzy
2810 msgid "Search results"
2811 msgstr "úåöàåú çéôåù"
2812
2813 msgid "Message List"
2814 msgstr "øùéîú äåãòåú"
2815
2816 msgid "Resume Draft"
2817 msgstr "äîùê èéåèä"
2818
2819 msgid "Edit Message as New"
2820 msgstr "òøåê äåãòä ëçãùä"
2821
2822 #, fuzzy
2823 msgid "View Message"
2824 msgstr "äöâ äåãòä"
2825
2826 #, fuzzy
2827 msgid "Forward as Attachment"
2828 msgstr "îöåøôéí"
2829
2830 msgid "Reply"
2831 msgstr "äùá"
2832
2833 msgid "Reply All"
2834 msgstr "äùá ìëì"
2835
2836 msgid "View Full Header"
2837 msgstr "äöâ ëì äëåúøåú"
2838
2839 msgid "Attachments"
2840 msgstr "îöåøôéí"
2841
2842 msgid "Folder:"
2843 msgstr "úé÷éä:"
2844
2845 msgid "edit"
2846 msgstr "òøåê"
2847
2848 msgid "search"
2849 msgstr "çéôåù"
2850
2851 msgid "delete"
2852 msgstr "îç÷"
2853
2854 msgid "Recent Searches"
2855 msgstr "çéôåùéí àçøåðéí"
2856
2857 msgid "save"
2858 msgstr "ùîåø"
2859
2860 msgid "forget"
2861 msgstr "ùëç"
2862
2863 msgid "Current Search"
2864 msgstr "çéôåù ðåëçé"
2865
2866 msgid "Body"
2867 msgstr "âåó ääåãòä"
2868
2869 msgid "Everywhere"
2870 msgstr "ëì äùãåú"
2871
2872 msgid "Search Results"
2873 msgstr "úåöàåú çéôåù"
2874
2875 msgid "No Messages Found"
2876 msgstr "ìà ðîöàå äåãòåú"
2877
2878 msgid "You have been successfully signed out."
2879 msgstr "äúðú÷ú îäîòøëú áäöìçä."
2880
2881 msgid "Click here to log back in."
2882 msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìäúçáø îçãù."
2883
2884 msgid "Viewing a Business Card"
2885 msgstr "îöéâ ëøèéñ áé÷åø"
2886
2887 msgid "Title"
2888 msgstr "ëåúøú"
2889
2890 msgid "Email"
2891 msgstr "ãåà\"ì"
2892
2893 msgid "Web Page"
2894 msgstr "ãó áéú"
2895
2896 msgid "Organization / Department"
2897 msgstr "àéøâåï \\ îçì÷ä"
2898
2899 msgid "Address"
2900 msgstr "ëúåáú"
2901
2902 msgid "Work Phone"
2903 msgstr "èìôåï áòáåãä"
2904
2905 msgid "Home Phone"
2906 msgstr "èìôåï ááéú"
2907
2908 msgid "Cellular Phone"
2909 msgstr "èìôåï ñìåìøé"
2910
2911 msgid "Fax"
2912 msgstr "ô÷ñ"
2913
2914 msgid "Note"
2915 msgstr "ôú÷"
2916
2917 msgid "Add to Addressbook"
2918 msgstr "äåñó ìñôø ëúåáåú"
2919
2920 msgid "Title & Org. / Dept."
2921 msgstr "úåàø åàøâåï \\ îçì÷ä"
2922
2923 msgid "Viewing Full Header"
2924 msgstr "îöéâ ëì äëåúøåú"
2925
2926 msgid "Viewing a text attachment"
2927 msgstr "îöéâ è÷ñè îöåøó"
2928
2929 #~ msgid "Viewing a message attachment"
2930 #~ msgstr "îöéâ îöåøó ìäåãòä"
2931
2932 #~ msgid "Save to:"
2933 #~ msgstr "äòáø àì:"
2934
2935 #~ msgid "Cc:"
2936 #~ msgstr "äòú÷éí:"
2937
2938 #~ msgid "Bcc:"
2939 #~ msgstr "äòú÷éí òéååøéí:"
2940
2941 #~ msgid "<No subject>"
2942 #~ msgstr ">ììà ðåùà<"
2943
2944 #~ msgid "Enable request/confirm reading"
2945 #~ msgstr "àôùø á÷ùú\\àéùåø ÷øéàä"
2946
2947 #~ msgid "Use receive date for sort"
2948 #~ msgstr "äùúîù áúàøéê ä÷áìä ìîéåï"
2949
2950 #~ msgid "Use References header for thread sort"
2951 #~ msgstr "äùúîù áëåúøåú äòøä ìîéåï"
2952
2953 #~ msgid "There was an error contacting the mail server."
2954 #~ msgstr "äéúä ùâéàä áéöéøú ÷ùø òí ùøú äãåàø."
2955
2956 #~ msgid "Contact your administrator for help."
2957 #~ msgstr "öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú ì÷áìú òæøä."
2958
2959 #~ msgid "No Messages found"
2960 #~ msgstr "ìà ðîöàå äåãòåú"
2961
2962 #~ msgid ""
2963 #~ "Please contact your system administrator and report the following error:"
2964 #~ msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì äùâéàä äáàä."
2965
2966 #~ msgid "No To Address"
2967 #~ msgstr "çñø îëåúá (àì)"
2968
2969 #~ msgid "Found"
2970 #~ msgstr "ðîöà"
2971
2972 #~ msgid "messages"
2973 #~ msgstr "äåãòåú"
2974
2975 #~ msgid "Error decoding mime structure. Report this as a bug!"
2976 #~ msgstr "ùâéàä áôòðåç îáðä ñåâ ÷åáõ. àðà ãååç òì áàâ æä!"
2977
2978 #~ msgid "Submit message"
2979 #~ msgstr "ùìç äåãòä"
2980
2981 #~ msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
2982 #~ msgstr "ðéñéúé ìáöò àú %s, àáì äåà äçæéø:"
2983
2984 #~ msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
2985 #~ msgstr "SquirrelSpell ìà îåâãø ðëåï"
2986
2987 #~ msgid "SquirrelSpell Results"
2988 #~ msgstr "úåöàåú SquirrelSpell"
2989
2990 #~ msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
2991 #~ msgstr "áãé÷ àéåú äñúééîä. ìáöò ùéðåééí?"
2992
2993 #~ msgid "No changes were made."
2994 #~ msgstr "ìà ðòùå ùéðåééí."
2995
2996 #~ msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
2997 #~ msgstr "ùåîø ëòú àú äîéìåï äàéùé ùìê... àðà äîúï."
2998
2999 #~ msgid "Found %s errors"
3000 #~ msgstr "ðîöàå %s ùâéàåú"
3001
3002 #~ msgid "Line with an error:"
3003 #~ msgstr "ùåøä òí ùâéàä:"
3004
3005 #~ msgid "Error:"
3006 #~ msgstr "ùâéàä:"
3007
3008 #~ msgid "Suggestions"
3009 #~ msgstr "äöòåú"
3010
3011 #~ msgid "Change to:"
3012 #~ msgstr "ùðä ì:"
3013
3014 #~ msgid "Occurs times:"
3015 #~ msgstr "îñôø çæøåú:"
3016
3017 #~ msgid "Change this word"
3018 #~ msgstr "ùðä îéìä æå"
3019
3020 #~ msgid "Change"
3021 #~ msgstr "ùðä"
3022
3023 #~ msgid "Change ALL occurances of this word"
3024 #~ msgstr "ùðä àú ëì äî÷øéí ìîéìä æå"
3025
3026 #~ msgid "Change All"
3027 #~ msgstr "ùðä äëì"
3028
3029 #~ msgid "Ignore this word"
3030 #~ msgstr "äúòìí îîìä æå"
3031
3032 #~ msgid "Ignore"
3033 #~ msgstr "äúòìí"
3034
3035 #~ msgid "Ignore ALL occurances this word"
3036 #~ msgstr "äúòìí îëì äî÷øéí ìîéìä æå"
3037
3038 #~ msgid "Ignore All"
3039 #~ msgstr "äúòìí îäëì"
3040
3041 #~ msgid "Add this word to your personal dictionary"
3042 #~ msgstr "äåñó îéìä æå ìîéìåï äàéùé ùìê"
3043
3044 #~ msgid "Add to Dic"
3045 #~ msgstr "äåñó ìîéìåï"
3046
3047 #~ msgid "Close and Commit"
3048 #~ msgstr "ñâåø åáöò"
3049
3050 #~ msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
3051 #~ msgstr ""
3052 #~ "áãé÷ú äàéåú ìà äåùìîä. äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìñâåø åìáöò àú äùéðåééí?"
3053
3054 #~ msgid "Close and Cancel"
3055 #~ msgstr "ñâåø åáèì"
3056
3057 #~ msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
3058 #~ msgstr ""
3059 #~ "áãé÷ú äàéåú ìà äåùìîä. äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìñâåø åìáèì àú äùéðåééí?"
3060
3061 #~ msgid "No errors found"
3062 #~ msgstr "ìà ðîöàå ùâéàåú"
3063
3064 #~ msgid ""
3065 #~ "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
3066 #~ "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
3067 #~ msgstr ""
3068 #~ "äîéìåï äàéùé ùìê <strong>äåöôï</strong> åäåà îàåçñï ëòú <strong>áöåøä "
3069 #~ "îàåáèçú</strong>."
3070
3071 #~ msgid ""
3072 #~ "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
3073 #~ "stored as <strong>clear text</strong>."
3074 #~ msgstr ""
3075 #~ "äîéìåï äàéùé ùìê <strong>ôåòðç</strong> åäåà îàåçñï ëòú <strong>áöåøä "
3076 #~ "øâéìä</strong>."
3077
3078 #~ msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
3079 #~ msgstr "äâãøåú äöôðä ìîéìåï àéùé"
3080
3081 #~ msgid "Your personal dictionary was erased."
3082 #~ msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê ðîç÷."
3083
3084 #~ msgid "Dictionary Erased"
3085 #~ msgstr "îéìåï ðîç÷"
3086
3087 #~ msgid ""
3088 #~ "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
3089 #~ "\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
3090 #~ msgstr ""
3091 #~ "äîéìåï äàéùé ùìê ðîç÷. àðà ñâåø çìåï æä åìçõ ùåá òì äëôúåø \"áãå÷ àéåú\" "
3092 #~ "áëãé ìäúçéì îçãù àú áãé÷ú äàéåú."
3093
3094 #~ msgid "Close this Window"
3095 #~ msgstr "ñâåø çìåï æä"
3096
3097 #~ msgid ""
3098 #~ "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
3099 #~ "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
3100 #~ msgstr ""
3101 #~ "äîéìåï äàéùé ùìê äåöôï îçãù áäöìçä. ëòú çæåø ìúôøéè &quot;àôùøåéåú áåã÷ "
3102 #~ "äàéåú&quot; åáöò àú áçéøúê áùðéú."
3103
3104 #~ msgid "Successful Re-encryption"
3105 #~ msgstr "äöôðä îçãù îåöìçú"
3106
3107 #~ msgid ""
3108 #~ "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
3109 #~ "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
3110 #~ "over."
3111 #~ msgstr ""
3112 #~ "äîéìåï äàéùé ùìê äåöôï îçãù áäöìçä. àðà ñâåø çìåï æä åìçõ òì \"áãå÷ àéåú"
3113 #~ "\" ùåááëãé ìäúçéì îçãù àú áãé÷ú äàéåú."
3114
3115 #~ msgid "Dictionary re-encrypted"
3116 #~ msgstr "îéìåï äåöôï ùåá"
3117
3118 #~ msgid "Personal Dictionary"
3119 #~ msgstr "îéìåï àéùé"
3120
3121 #~ msgid "No words in your personal dictionary."
3122 #~ msgstr "àéï îéìéí áîéìåï äàéùé ùìê"
3123
3124 #~ msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
3125 #~ msgstr "àðà áçø àú äîéìéí àùø áøöåðê ìîçå÷ îäîéìåï äàéùé ùìê."
3126
3127 #~ msgid "%s dictionary"
3128 #~ msgstr "îéìåï %s"
3129
3130 #~ msgid "Delete checked words"
3131 #~ msgstr "îç÷ îéìéí ðáçøåú"
3132
3133 #~ msgid "Edit your Personal Dictionary"
3134 #~ msgstr "òøåê àú äîéìåï äàéùé ùìê"
3135
3136 #~ msgid "Please make your selection first."
3137 #~ msgstr "àðà áöò àú äáçéøä ÷åãí."
3138
3139 #~ msgid ""
3140 #~ "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
3141 #~ "format. Proceed?"
3142 #~ msgstr ""
3143 #~ "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìäöôéï, åìàçñï áöåøä îåöôðú àú äîéìåï äàéùé ùìê?"
3144
3145 #~ msgid ""
3146 #~ "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
3147 #~ "format. Proceed?"
3148 #~ msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìôòðç, åìàçñï áöåøä øâéìä àú äîéìåï äàéùé ùìê?"
3149
3150 #~ msgid ""
3151 #~ "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
3152 #~ "helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized "
3153 #~ "and your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted "
3154 #~ "with the password you use to access your mailbox, making it hard for "
3155 #~ "anyone to see what is stored in your personal dictionary.</p> "
3156 #~ "<p><strong>ATTENTION:</strong> If you forget your password, your personal "
3157 #~ "dictionary will become unaccessible, since it can no longer be decrypted. "
3158 #~ "If you change your mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and "
3159 #~ "prompt you for your old password in order to re-encrypt the dictionary "
3160 #~ "with a new key.</p>"
3161 #~ msgstr ""
3162 #~ "<p>äîéìåï äàéùé ùìê ðîöà ëòú <strong>áîöá îåöôï</strong>. æä òåæø ìùîåø "
3163 #~ "òì äôøèéåú ùìê áî÷øä åäîéìåï ðâðá. ëøâò äåà îåöôï áòæøú äñéñîà ùì úéáú "
3164 #~ "äãåàø ùìê, îä ùî÷ùä òì îé ùøåöä ìøàåú àú äîéãò äîàåçñï áîéìåï äàéùé ùìê.</"
3165 #~ "p> <p><strong>ùéí ìá:</strong> àí ùëçú àú äñéñîà ùìê, äîéìåï äàéùé éäôê "
3166 #~ "ììà æîéï, îëéååï ùìà ðéúï ìôòðç àú ä÷éãåã. áî÷øä åúùðä àú ñéñîàú äãåàø "
3167 #~ "ùìê, SquirrelMail éæää æàú åéá÷ù îîê ìäëðéñ àú äñéñîà äéùðä áëãé ìäöôéï "
3168 #~ "àú äîéìåï áòæøú äñéñîà äçãùä.</p>"
3169
3170 #~ msgid ""
3171 #~ "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
3172 #~ msgstr "ôòðç áá÷ùä àú äîéìåï äàéùé ùìé åàçñï àåúå áöåøä øâéìä."
3173
3174 #~ msgid "Change crypto settings"
3175 #~ msgstr "ùðä äâãøåú äöôðä"
3176
3177 #~ msgid ""
3178 #~ "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. "
3179 #~ "You may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy "
3180 #~ "in case the webmail system gets compromized and your personal dictionary "
3181 #~ "file gets stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and "
3182 #~ "are hard to decrypt without knowing the correct key (which is your "
3183 #~ "mailbox password).</p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to "
3184 #~ "encrypt your personal dictionary, you must remember that it gets &quot;"
3185 #~ "hashed&quot; with your mailbox password. If you forget your mailbox "
3186 #~ "password and the administrator changes it to a new value, your personal "
3187 #~ "dictionary will become useless and will have to be created anew. However, "
3188 #~ "if you or your system administrator change your mailbox password but you "
3189 #~ "still have the old password at hand, you will be able to enter the old "
3190 #~ "key to re-encrypt the dictionary with the new value.</p>"
3191 #~ msgstr ""
3192 #~ "<p>äîéìåï äàéùé ùìê ðîöà ëòú <strong>áîöá øâéì</strong>. àí áøöåðê ìäâï "
3193 #~ "òì ôøèéåú äîéìåï äàéùé ùìê áî÷øä ùäåà ðâðá, òìééê ìäöéôðå. ëàùø áîöá "
3194 #~ "îåöôï, úëåìú ä÷åáõ ðøàú îòååúú, å÷ùä ìôòðåç ììà äîôúç (ùäåà ñéñîàú úéáú "
3195 #~ "äãåàø ùìê).</p> <p><strong>ùéí ìá:</strong> àí äéðê îçìéè ùáøöåðê ìäöôéï "
3196 #~ "àú äîéìåï äàéùé ùìê, òìééê ìæëåø ùäåà îåöôï áòæøú ñéñîàú úéáú äãåàø ùìê. "
3197 #~ "áî÷øä åùëçú àú äñéñîà åîðäì äîòøëú ùéðä àåúä, äîéìåï äàéùé ùìê éäéä çñø "
3198 #~ "ùéîåù åéäéä òìééê ìäúçéì îçãù. áëì àåôï, áî÷øä åîðäì äîòøëú ùéðä àú "
3199 #~ "äñéñîà ùìê, åäéðê æåëø àú äñéñîà äéùðä, éäéä áéëåìúê ìä÷ìéã àú äñéñîà "
3200 #~ "äéùðä åìäöôéï îçãù àú äîéìåï áòæøú äñéñîà äçãùä.</p>"
3201
3202 #~ msgid ""
3203 #~ "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
3204 #~ msgstr "äöôï áá÷ùä àú äîéìåï äàéùé ùìé åàçñï àåúå áöåøä îåöôðú."
3205
3206 #~ msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
3207 #~ msgstr "îåç÷ àú äøùåîåú äáàåú îäîéìåï <strong>%s</strong>:"
3208
3209 #~ msgid "All done!"
3210 #~ msgstr "äëì ñåééí!"
3211
3212 #~ msgid "Personal Dictionary Updated"
3213 #~ msgstr "òåãëï äîéìåï äàéùé"
3214
3215 #~ msgid "No changes requested."
3216 #~ msgstr "ìà ðúá÷ùå ùéðåééí."
3217
3218 #~ msgid "Please wait, communicating with the server..."
3219 #~ msgstr "àðà äîúï, éåöø ÷ùø òí äùøú..."
3220
3221 #~ msgid ""
3222 #~ "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
3223 #~ "message:"
3224 #~ msgstr "àðà áçø áàéæä îéìåï áøöåðê ìäùúîù ìáãé÷ú äàéåú ùì äåãòä æå:"
3225
3226 #~ msgid "SquirrelSpell Initiating"
3227 #~ msgstr "îàúçì àú SquirrelSpell"
3228
3229 #~ msgid ""
3230 #~ "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
3231 #~ "default dictionary."
3232 #~ msgstr ""
3233 #~ "äâãøåú äåúàîå ì: <strong>%s</strong> òí <strong>%s</strong> ëîéìåï áøéøú "
3234 #~ "äîçãì."
3235
3236 #~ msgid ""
3237 #~ "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
3238 #~ msgstr ""
3239 #~ "îùúîù áîéìåï <strong>%s</strong> (áøéøú îçãì ùì äîòøëú) ìáãé÷ú àéåú."
3240
3241 #~ msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
3242 #~ msgstr "äâãøåú îéìåï áéðìàåîé òåãëðå"
3243
3244 #~ msgid ""
3245 #~ "Please check any available international dictionaries which you would "
3246 #~ "like to use when spellchecking:"
3247 #~ msgstr "àðà ñîï àú ëì äîéìåðéí äáéðìàåîééí ùáøöåðê ìäùúîù ááãé÷ àéåú:"
3248
3249 #~ msgid "Make this dictionary my default selection:"
3250 #~ msgstr "äôåê îéìåï æä ìáøéøú äîçãì ùìé:"
3251
3252 #~ msgid "Make these changes"
3253 #~ msgstr "áöò ùéðåééí àìå"
3254
3255 #~ msgid "Add International Dictionaries"
3256 #~ msgstr "äåñó îéìåðéí áéðìàåîééí"
3257
3258 #~ msgid "Please choose which options you wish to set up:"
3259 #~ msgstr "àðà áçø àú äàôùøåéåú ùáøöåðê ìäâãéø:"
3260
3261 #~ msgid "Edit your personal dictionary"
3262 #~ msgstr "òøåê àú äîéìåï äàéùé ùìê"
3263
3264 #~ msgid "Set up international dictionaries"
3265 #~ msgstr "äëï îéìåðéí áéðìàåîééí"
3266
3267 #~ msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
3268 #~ msgstr "äöôï àå ôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê"
3269
3270 #~ msgid "SquirrelSpell Options Menu"
3271 #~ msgstr "úôøéè àôùøåéåú SquirrelSpell"
3272
3273 #~ msgid "NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant"
3274 #~ msgstr "NOOP ðëùì. ùøú àéðå úåàí RFC 1939"
3275
3276 #~ msgid "Take Address"
3277 #~ msgstr "äåñó ëúåáú"
3278
3279 #~ msgid "Address Book Take"
3280 #~ msgstr "äåñó ìñôø ëúåáåú"
3281
3282 #~ msgid "Left aligned"
3283 #~ msgstr "îåöîã ìùîàì"
3284
3285 #~ msgid "Centered"
3286 #~ msgstr "îîåøëæ"
3287
3288 #~ msgid "Right aligned"
3289 #~ msgstr "îåöîã ìéîéï"
3290
3291 #~ msgid "on the Read screen"
3292 #~ msgstr "áîñê ä÷øéàä"
3293
3294 #~ msgid "Hide the box"
3295 #~ msgstr "äñúø àú ä÷åôñà"
3296
3297 #~ msgid "Try to verify addresses"
3298 #~ msgstr "ðñä ìååãà ëúåáú ãåà\"ì"