bbb67ada4080c200bc12b33f5d3364c176391f0b
[squirrelmail.git] / locale / he_HE / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
1 # Hebrew translation
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # yoav <yoavb@zavit.net.il>, 2002.
4 #
5 #, fuzzy
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: $Id$\n"
9 "POT-Creation-Date: 2002-05-03 13:21+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2002-05-03 13:21+0200\n"
11 "Last-Translator: yoav <yoavb@zavit.net.il>\n"
12 "Language-Team: HEBREW <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=windows-1255\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: squirrelmail/src/addrbook_popup.php:22
18 msgid "Address Book"
19 msgstr "ñôø ëúåáåú"
20
21 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:98
22 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:67
23 #: squirrelmail/src/addressbook.php:285 squirrelmail/src/vcard.php:85
24 msgid "Name"
25 msgstr "ùí"
26
27 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:99
28 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:68
29 #: squirrelmail/src/addressbook.php:286
30 msgid "E-mail"
31 msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
32
33 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:100
34 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:69
35 #: squirrelmail/src/addressbook.php:287
36 msgid "Info"
37 msgstr "îéãò"
38
39 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:103
40 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:72
41 msgid "Source"
42 msgstr "î÷åø"
43
44 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:742
45 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:120
46 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:82
47 #: squirrelmail/src/compose.php:436 squirrelmail/src/download.php:311
48 #: squirrelmail/src/download.php:318
49 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:330
50 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:96
51 #: squirrelmail/src/search.php:351
52 msgid "To"
53 msgstr "àì"
54
55 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:123
56 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:84
57 #: squirrelmail/src/compose.php:443 squirrelmail/src/options_highlight.php:333
58 #: squirrelmail/src/search.php:350
59 msgid "Cc"
60 msgstr "äòú÷éí"
61
62 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:86
63 msgid "Bcc"
64 msgstr "äòú÷éí òéååøéí"
65
66 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:99
67 msgid "Use Addresses"
68 msgstr "äùúîù áëúåáåú"
69
70 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:122
71 msgid "Address Book Search"
72 msgstr "çéôåù áñôø ëúåáåú"
73
74 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:174
75 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:131
76 msgid "Search for"
77 msgstr "çôù àú"
78
79 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:180
80 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:141
81 msgid "in"
82 msgstr "á"
83
84 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:181
85 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:144
86 msgid "All address books"
87 msgstr "ëì ñôøé äëúåáåú"
88
89 #: squirrelmail/functions/page_header.php:142
90 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:192
91 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:155
92 #: squirrelmail/src/search.php:187 squirrelmail/src/search.php:191
93 #: squirrelmail/src/search.php:211 squirrelmail/src/search.php:355
94 #: squirrelmail/src/search.php:386 squirrelmail/src/search.php:407
95 #: squirrelmail/src/search.php:417
96 msgid "Search"
97 msgstr "çôù"
98
99 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:193
100 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:156
101 msgid "List all"
102 msgstr "äöâ äëì"
103
104 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:214
105 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:186
106 #, c-format
107 msgid "Unable to list addresses from %s"
108 msgstr "ìà éëåì ìäöéâ ëúåáåú î %s"
109
110 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:240
111 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:211
112 msgid "Your search failed with the following error(s)"
113 msgstr "äçéôåù ðëùì òí äùâéàåú äáàåú"
114
115 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:160
116 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:247
117 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:216
118 msgid "No persons matching your search was found"
119 msgstr "ìà ðîöàå îëåúáéí äîúàéîéí ìúðàé äçéôåù"
120
121 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:229
122 msgid "Return"
123 msgstr "çæåø"
124
125 #: squirrelmail/plugins/newmail/testsound.php:33
126 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:119
127 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:427
128 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me_not.mod:70
129 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:195 squirrelmail/src/compose.php:603
130 msgid "Close"
131 msgstr "ñâåø"
132
133 #: squirrelmail/src/addressbook.php:39 squirrelmail/src/addressbook.php:285
134 msgid "Nickname"
135 msgstr "ëéðåé"
136
137 #: squirrelmail/src/addressbook.php:40
138 msgid "Must be unique"
139 msgstr "çééá ìäéåú ééçåãé"
140
141 #: squirrelmail/src/addressbook.php:41
142 msgid "E-mail address"
143 msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
144
145 #: squirrelmail/src/addressbook.php:42
146 msgid "First name"
147 msgstr "ùí ôøèé"
148
149 #: squirrelmail/src/addressbook.php:43
150 msgid "Last name"
151 msgstr "ùí îùôçä"
152
153 #: squirrelmail/src/addressbook.php:44
154 msgid "Additional info"
155 msgstr "îéãò ðåñó"
156
157 #: squirrelmail/src/addressbook.php:58
158 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
159 msgstr "ìà äåâãø ñôø ëúåáåú àéùé. öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú."
160
161 #: squirrelmail/src/addressbook.php:154
162 msgid "You can only edit one address at the time"
163 msgstr "áéëåìúê ìòøåê ñôø ëúåáåú àçã áëì ôòí"
164
165 #: squirrelmail/src/addressbook.php:168 squirrelmail/src/addressbook.php:170
166 #: squirrelmail/src/addressbook.php:200 squirrelmail/src/addressbook.php:202
167 msgid "Update address"
168 msgstr "òãëï ëúåáú"
169
170 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:49
171 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:68
172 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:85
173 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:151
174 #: squirrelmail/src/addressbook.php:191 squirrelmail/src/addressbook.php:239
175 msgid "ERROR"
176 msgstr "ùâéàä"
177
178 #: squirrelmail/src/addressbook.php:214
179 msgid "Unknown error"
180 msgstr "ùâéàä ìà éãåòä"
181
182 #: squirrelmail/src/addressbook.php:258 squirrelmail/src/addressbook.php:344
183 msgid "Add address"
184 msgstr "äåñó ëúåáú"
185
186 #: squirrelmail/src/addressbook.php:270 squirrelmail/src/addressbook.php:326
187 msgid "Edit selected"
188 msgstr "òøåê ðáçøéí"
189
190 #: squirrelmail/src/addressbook.php:272 squirrelmail/src/addressbook.php:328
191 msgid "Delete selected"
192 msgstr "îç÷ ðáçøéí"
193
194 #: squirrelmail/src/addressbook.php:341
195 #, c-format
196 msgid "Add to %s"
197 msgstr "äåñó ì %s"
198
199 #: squirrelmail/src/compose.php:97
200 msgid "Draft Email Saved"
201 msgstr "èéåèú ãåà\"ì ðùîøä"
202
203 #: squirrelmail/src/compose.php:200 squirrelmail/src/compose.php:244
204 #: squirrelmail/src/compose.php:254
205 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
206 msgstr "ìà éëåì ìäòúé÷/ìäòáéø àú ä÷åáõ. ä÷åáõ ìà öåøó."
207
208 #: squirrelmail/src/compose.php:431
209 msgid "Original Message"
210 msgstr "äåãòä î÷åøéú"
211
212 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:759
213 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:129
214 #: squirrelmail/src/compose.php:432 squirrelmail/src/download.php:309
215 #: squirrelmail/src/download.php:314
216 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:339
217 #: squirrelmail/src/options_order.php:40
218 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:101
219 #: squirrelmail/src/search.php:348
220 msgid "Subject"
221 msgstr "ðåùà"
222
223 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:744
224 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:117
225 #: squirrelmail/src/compose.php:433 squirrelmail/src/download.php:98
226 #: squirrelmail/src/download.php:310 squirrelmail/src/download.php:316
227 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:327
228 #: squirrelmail/src/options_order.php:38
229 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:95
230 #: squirrelmail/src/search.php:349
231 msgid "From"
232 msgstr "îàú"
233
234 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:752
235 #: squirrelmail/src/compose.php:434 squirrelmail/src/download.php:312
236 #: squirrelmail/src/download.php:320 squirrelmail/src/options_order.php:39
237 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:100
238 msgid "Date"
239 msgstr "úàøéê"
240
241 #: squirrelmail/src/compose.php:595
242 msgid "Draft Saved"
243 msgstr "èéåèä ðùîøä"
244
245 #: squirrelmail/src/compose.php:598
246 msgid "Your Message has been sent"
247 msgstr "äåãòúê ðùìçä"
248
249 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:50
250 #: squirrelmail/src/compose.php:614 squirrelmail/src/read_body.php:808
251 msgid "From:"
252 msgstr "îàú:"
253
254 #: squirrelmail/src/compose.php:642 squirrelmail/src/download.php:110
255 #: squirrelmail/src/read_body.php:220 squirrelmail/src/read_body.php:825
256 msgid "To:"
257 msgstr "àì:"
258
259 #: squirrelmail/src/compose.php:650
260 msgid "CC:"
261 msgstr "äòú÷éí:"
262
263 #: squirrelmail/src/compose.php:658
264 msgid "BCC:"
265 msgstr "äòú÷éí òéååøéí:"
266
267 #: squirrelmail/src/compose.php:665 squirrelmail/src/download.php:103
268 #: squirrelmail/src/read_body.php:221 squirrelmail/src/read_body.php:779
269 msgid "Subject:"
270 msgstr "ðåùà:"
271
272 #: squirrelmail/src/compose.php:727 squirrelmail/src/compose.php:818
273 msgid "Send"
274 msgstr "ùìç"
275
276 #: squirrelmail/src/compose.php:733
277 msgid "Attach:"
278 msgstr "öøó:"
279
280 #: squirrelmail/src/compose.php:738 squirrelmail/src/options_order.php:126
281 msgid "Add"
282 msgstr "äåñó"
283
284 #: squirrelmail/src/compose.php:757
285 msgid "Delete selected attachments"
286 msgstr "îç÷ îöåøôéí ðáçøéí"
287
288 #: squirrelmail/src/compose.php:787 squirrelmail/src/read_body.php:854
289 msgid "Priority"
290 msgstr "òãéôåú"
291
292 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:201
293 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:98
294 #: squirrelmail/src/compose.php:788 squirrelmail/src/read_body.php:626
295 msgid "High"
296 msgstr "âáåää"
297
298 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:97
299 #: squirrelmail/src/compose.php:789 squirrelmail/src/read_body.php:639
300 msgid "Normal"
301 msgstr "øâéìä"
302
303 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:198
304 #: squirrelmail/src/compose.php:790 squirrelmail/src/read_body.php:632
305 msgid "Low"
306 msgstr "ðîåëä"
307
308 #: squirrelmail/src/compose.php:796
309 msgid "Receipt"
310 msgstr "÷áìä"
311
312 #: squirrelmail/src/compose.php:798
313 msgid "On read"
314 msgstr "á÷øéàä"
315
316 #: squirrelmail/src/compose.php:800
317 msgid "On Delivery"
318 msgstr "áùìéçä"
319
320 #: squirrelmail/src/compose.php:805
321 #: squirrelmail/src/options_identities.php:329
322 #: squirrelmail/src/options_personal.php:99
323 msgid "Signature"
324 msgstr "çúéîä"
325
326 #: squirrelmail/functions/page_header.php:136 squirrelmail/src/compose.php:808
327 #: squirrelmail/src/compose.php:812 squirrelmail/src/compose.php:816
328 msgid "Addresses"
329 msgstr "ëúåáåú"
330
331 #: squirrelmail/src/compose.php:821
332 msgid "Save Draft"
333 msgstr "ùîåø èéåèä"
334
335 #: squirrelmail/src/compose.php:840
336 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
337 msgstr "ìà îéìàú àú ùãä ä-\"àì\""
338
339 #: squirrelmail/src/compose.php:932
340 msgid "said"
341 msgstr "àîø"
342
343 #: squirrelmail/src/compose.php:935
344 msgid "quote"
345 msgstr "öéèåè"
346
347 #: squirrelmail/src/compose.php:935
348 msgid "who"
349 msgstr "îé"
350
351 #: squirrelmail/src/download.php:31
352 msgid "Viewing a text attachment"
353 msgstr "îöéâ è÷ñè îöåøó"
354
355 #: squirrelmail/src/download.php:34 squirrelmail/src/download.php:36
356 #: squirrelmail/src/download.php:72 squirrelmail/src/image.php:31
357 #: squirrelmail/src/image.php:35 squirrelmail/src/read_body.php:438
358 #: squirrelmail/src/vcard.php:35 squirrelmail/src/vcard.php:39
359 msgid "View message"
360 msgstr "äöâ äåãòä"
361
362 #: squirrelmail/functions/mime.php:788 squirrelmail/src/download.php:41
363 #: squirrelmail/src/download.php:77 squirrelmail/src/image.php:44
364 #: squirrelmail/src/vcard.php:196
365 msgid "Download this as a file"
366 msgstr "äåøã ë÷åáõ"
367
368 #: squirrelmail/src/download.php:70
369 msgid "Viewing a message attachment"
370 msgstr "îöéâ îöåøó ìäåãòä"
371
372 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:112
373 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:32
374 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:35
375 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:93
376 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:106
377 #: squirrelmail/src/download.php:116 squirrelmail/src/read_body.php:816
378 msgid "Date:"
379 msgstr "úàøéê:"
380
381 #: squirrelmail/src/download.php:124
382 msgid "Cc:"
383 msgstr "äòú÷éí:"
384
385 #: squirrelmail/src/download.php:132
386 msgid "Bcc:"
387 msgstr "äòú÷éí òéååøéí:"
388
389 #: squirrelmail/src/download.php:149 squirrelmail/src/read_body.php:590
390 msgid "more"
391 msgstr "éåúø"
392
393 #: squirrelmail/src/download.php:150 squirrelmail/src/read_body.php:591
394 msgid "less"
395 msgstr "ôçåú"
396
397 #: squirrelmail/src/folders_create.php:29
398 msgid "Illegal folder name. Please select a different name."
399 msgstr "ùí úé÷éä ìà çå÷é. àðà áçø ùí àçø."
400
401 #: squirrelmail/src/folders_create.php:29
402 #: squirrelmail/src/folders_delete.php:29
403 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:23
404 msgid "Click here to go back"
405 msgstr "ìçõ ëàï ìçæåø àçåøä"
406
407 #: squirrelmail/src/folders_delete.php:29
408 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
409 msgstr "ìà áçøú úé÷éä ìîçé÷ä."
410
411 #: squirrelmail/functions/page_header.php:138 squirrelmail/src/folders.php:29
412 #: squirrelmail/src/left_main.php:241
413 msgid "Folders"
414 msgstr "úé÷éåú"
415
416 #: squirrelmail/src/folders.php:42
417 msgid "Subscribed successfully!"
418 msgstr "ðøùîú áäöìçä!"
419
420 #: squirrelmail/src/folders.php:44
421 msgid "Unsubscribed successfully!"
422 msgstr "áèìú äøùîä áäöìçä!"
423
424 #: squirrelmail/src/folders.php:46
425 msgid "Deleted folder successfully!"
426 msgstr "úé÷éä ðîç÷ä!"
427
428 #: squirrelmail/src/folders.php:48
429 msgid "Created folder successfully!"
430 msgstr "äúé÷éä ðåöøä!"
431
432 #: squirrelmail/src/folders.php:50
433 msgid "Renamed successfully!"
434 msgstr "äùí ùåðä áäöìçä!"
435
436 #: squirrelmail/src/folders.php:53 squirrelmail/src/left_main.php:280
437 msgid "refresh folder list"
438 msgstr "øòðï øùéîú úé÷éåú"
439
440 #: squirrelmail/src/folders.php:65
441 msgid "Create Folder"
442 msgstr "öåø úé÷éä"
443
444 #: squirrelmail/src/folders.php:70
445 msgid "as a subfolder of"
446 msgstr "ëúú-úé÷éä ùì"
447
448 #: squirrelmail/src/folders.php:74 squirrelmail/src/folders.php:76
449 msgid "None"
450 msgstr "ëìåí"
451
452 #: squirrelmail/src/folders.php:98
453 msgid "Let this folder contain subfolders"
454 msgstr "àôùø ìúé÷éä æå ìäëéì úú-úé÷éåú"
455
456 #: squirrelmail/src/folders.php:101
457 msgid "Create"
458 msgstr "öåø"
459
460 #: squirrelmail/src/folders.php:136
461 msgid "Rename a Folder"
462 msgstr "ùðä ùí úé÷éä"
463
464 #: squirrelmail/src/folders.php:142 squirrelmail/src/folders.php:179
465 msgid "Select a folder"
466 msgstr "áçø úé÷éä"
467
468 #: squirrelmail/src/folders.php:160
469 msgid "Rename"
470 msgstr "ùðä ùí"
471
472 #: squirrelmail/src/folders.php:164 squirrelmail/src/folders.php:200
473 msgid "No folders found"
474 msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú"
475
476 #: squirrelmail/src/folders.php:172
477 msgid "Delete Folder"
478 msgstr "îç÷ úé÷éä"
479
480 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:693
481 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:189
482 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:163
483 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:170
484 #: squirrelmail/src/folders.php:196 squirrelmail/src/options_highlight.php:76
485 #: squirrelmail/src/options_identities.php:341
486 #: squirrelmail/src/read_body.php:691
487 msgid "Delete"
488 msgstr "îç÷"
489
490 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:34
491 #: squirrelmail/src/folders.php:207 squirrelmail/src/folders.php:226
492 msgid "Unsubscribe"
493 msgstr "áèì äøùîä"
494
495 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:33
496 #: squirrelmail/src/folders.php:207 squirrelmail/src/folders.php:267
497 msgid "Subscribe"
498 msgstr "äøùí"
499
500 #: squirrelmail/src/folders.php:230
501 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
502 msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú ìáéèåì äøùîä îäï!"
503
504 #: squirrelmail/src/folders.php:270
505 msgid "No folders were found to subscribe to!"
506 msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú ìäøùí àìéäï!"
507
508 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:23
509 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
510 msgstr "ìà áçøú úé÷éä àùø áøöåðê ìùðåú àú ùîä."
511
512 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:48
513 msgid "Rename a folder"
514 msgstr "ùéðåé ùí úé÷éä"
515
516 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:52
517 msgid "New name:"
518 msgstr "ùí çãù:"
519
520 #: squirrelmail/functions/options.php:414
521 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:173
522 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:146
523 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:160
524 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:59
525 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:352
526 msgid "Submit"
527 msgstr "ùìç"
528
529 #: squirrelmail/functions/page_header.php:144
530 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:37 squirrelmail/src/help.php:91
531 msgid "Help"
532 msgstr "òæøä"
533
534 #: squirrelmail/src/help.php:131
535 #, c-format
536 msgid ""
537 "The help has not been translated to %s. It will be displayed in English "
538 "instead."
539 msgstr "äòæøä òãééï ìà úåøâîä ì %s. äéà úåöâ áàðâìéú áî÷åí æàú."
540
541 #: squirrelmail/src/help.php:137
542 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
543 msgstr "çì÷ àå ëì îîñîëé äòæøä ìà ðîöàå!"
544
545 #: squirrelmail/src/help.php:169 squirrelmail/src/help.php:191
546 msgid "Table of Contents"
547 msgstr "úåëï òðééðéí"
548
549 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:924
550 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:927
551 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:930
552 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:166
553 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:168
554 #: squirrelmail/src/help.php:185 squirrelmail/src/help.php:189
555 #: squirrelmail/src/read_body.php:725 squirrelmail/src/read_body.php:727
556 msgid "Previous"
557 msgstr "ä÷åãí"
558
559 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:925
560 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:928
561 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:931
562 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:171
563 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:173
564 #: squirrelmail/src/help.php:193 squirrelmail/src/help.php:196
565 #: squirrelmail/src/read_body.php:731 squirrelmail/src/read_body.php:733
566 msgid "Next"
567 msgstr "äáà"
568
569 #: squirrelmail/src/help.php:219
570 msgid "Top"
571 msgstr "ìîòìä"
572
573 #: squirrelmail/src/image.php:26
574 msgid "Viewing an image attachment"
575 msgstr "îöéâ úîåðä îöåøôú"
576
577 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:202
578 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:675
579 #: squirrelmail/functions/page_header.php:109
580 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:218
581 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:137
582 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:214
583 #: squirrelmail/src/left_main.php:73 squirrelmail/src/search.php:312
584 msgid "INBOX"
585 msgstr "ãåàø ðëðñ"
586
587 #: squirrelmail/src/left_main.php:97
588 msgid "purge"
589 msgstr "îç÷"
590
591 #: squirrelmail/src/left_main.php:274
592 msgid "Last Refresh"
593 msgstr "øåòðï ìàçøåðä"
594
595 #: squirrelmail/src/login.php:102 squirrelmail/src/login.php:156
596 msgid "Login"
597 msgstr "ëðéñä"
598
599 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:143
600 #: squirrelmail/src/login.php:124
601 #, c-format
602 msgid "%s Logo"
603 msgstr "ìåâå ùì %s"
604
605 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:146
606 #: squirrelmail/src/login.php:127
607 #, c-format
608 msgid "SquirrelMail version %s"
609 msgstr "SquirrelMail âéøñà %s"
610
611 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:147
612 #: squirrelmail/src/login.php:128
613 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
614 msgstr "ò\"é öååú äôéúåç ùì SquirrelMail"
615
616 #: squirrelmail/src/login.php:134
617 #, c-format
618 msgid "%s Login"
619 msgstr "ëðéñä ì-%s"
620
621 #: squirrelmail/src/login.php:138
622 msgid "Name:"
623 msgstr "ùí îùúîù:"
624
625 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:126
626 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:202
627 #: squirrelmail/src/login.php:144
628 msgid "Password:"
629 msgstr "ñéñîà:"
630
631 #: squirrelmail/src/move_messages.php:94
632 msgid "<No subject>"
633 msgstr ">ììà ðåùà<"
634
635 #: squirrelmail/src/move_messages.php:163
636 #: squirrelmail/src/move_messages.php:207
637 #: squirrelmail/src/move_messages.php:236
638 msgid "No messages were selected."
639 msgstr "ìà ðáçøå äåãòåú."
640
641 #: squirrelmail/src/options_display.php:33
642 msgid "General Display Options"
643 msgstr "äâãøåú úöåâä - ëììé"
644
645 #: squirrelmail/src/options_display.php:45
646 msgid "Theme"
647 msgstr "ðåùà"
648
649 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:42
650 #: squirrelmail/src/options_display.php:52
651 #: squirrelmail/src/options_display.php:81
652 msgid "Default"
653 msgstr "áøéøú îçãì"
654
655 #: squirrelmail/src/options_display.php:65
656 msgid "Custom Stylesheet"
657 msgstr "ñâðåï îåúàí àéùéú"
658
659 #: squirrelmail/src/options_display.php:85
660 msgid "Language"
661 msgstr "ùôä"
662
663 #: squirrelmail/src/options_display.php:94
664 msgid "Use Javascript"
665 msgstr "äùúîù á-JavaScript"
666
667 #: squirrelmail/src/options_display.php:97
668 msgid "Autodetect"
669 msgstr "æéäåé àåèåîèé"
670
671 #: squirrelmail/src/options_display.php:98
672 msgid "Always"
673 msgstr "úîéã"
674
675 #: squirrelmail/src/options_display.php:99
676 #: squirrelmail/src/options_folder.php:122
677 msgid "Never"
678 msgstr "àó-ôòí"
679
680 #: squirrelmail/src/options_display.php:117
681 msgid "Mailbox Display Options"
682 msgstr "äâãøåú úöåâä - úéáú ãåàø"
683
684 #: squirrelmail/src/options_display.php:122
685 msgid "Number of Messages to Index"
686 msgstr "îñôø ääåãòåú ìãó"
687
688 #: squirrelmail/src/options_display.php:130
689 msgid "Enable Alternating Row Colors"
690 msgstr "àôùø öáòé ùåøä îúçìôéí"
691
692 #: squirrelmail/src/options_display.php:137
693 msgid "Enable Page Selector"
694 msgstr "àôùø áåçø ãôéí"
695
696 #: squirrelmail/src/options_display.php:144
697 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
698 msgstr "îñôø äãôéí ìúöåâä"
699
700 #: squirrelmail/src/options_display.php:151
701 msgid "Message Display and Composition"
702 msgstr "äâãøåú úöåâä - äåãòä åëúéáä"
703
704 #: squirrelmail/src/options_display.php:156
705 msgid "Wrap Incoming Text At"
706 msgstr "âìéùú è÷ñè á"
707
708 #: squirrelmail/src/options_display.php:164
709 msgid "Size of Editor Window"
710 msgstr "âåãì úéáú òøéëä"
711
712 #: squirrelmail/src/options_display.php:172
713 msgid "Location of Buttons when Composing"
714 msgstr "îé÷åí äëôúåøéí ëàùø òåøëéí äåãòåú"
715
716 #: squirrelmail/src/options_display.php:175
717 msgid "Before headers"
718 msgstr "ìôðé ëåúøåú"
719
720 #: squirrelmail/src/options_display.php:176
721 msgid "Between headers and message body"
722 msgstr "áéï äëåúøåú åâåó ääåãòä"
723
724 #: squirrelmail/src/options_display.php:177
725 msgid "After message body"
726 msgstr "îúçú ìâåó ääåãòä"
727
728 #: squirrelmail/src/options_display.php:183
729 msgid "Addressbook Display Format"
730 msgstr "úáðéú úöåâä ùì ñôø ëúåáåú"
731
732 #: squirrelmail/src/options_display.php:186
733 msgid "Javascript"
734 msgstr ""
735
736 #: squirrelmail/src/options_display.php:187
737 msgid "HTML"
738 msgstr ""
739
740 #: squirrelmail/src/options_display.php:192
741 msgid "Show HTML Version by Default"
742 msgstr "äöâ âéøñàú HTML ëáøéøú îçãì"
743
744 #: squirrelmail/src/options_display.php:199
745 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
746 msgstr "ëìåì àåúé áäòú÷éí ëàùø àðé îùéá ìëåìí"
747
748 #: squirrelmail/src/options_display.php:206
749 msgid "Include CCs when forwarding messages"
750 msgstr "ëìåì äòú÷éí ëàùø àðé îôéõ äåãòä"
751
752 #: squirrelmail/src/options_display.php:213
753 msgid "Enable Mailer Display"
754 msgstr "àôùø úöåâú úëðéú ãéååø"
755
756 #: squirrelmail/src/options_display.php:220
757 msgid "Display Attached Images with Message"
758 msgstr "äöâ úîåðåú îöåøôåú òí ääåãòä"
759
760 #: squirrelmail/src/options_display.php:227
761 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
762 msgstr "àôùø ÷éùåø òãéï ìäãôñú ääåãòä"
763
764 #: squirrelmail/src/options_display.php:234
765 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
766 msgstr "àôùø úöåâä ð÷éä ùì âéøñàú äãôñä"
767
768 #: squirrelmail/src/options_display.php:242
769 msgid "Enable request/confirm reading"
770 msgstr "àôùø á÷ùú\\àéùåø ÷øéàä"
771
772 #: squirrelmail/src/options_display.php:250
773 msgid "Always compose in a new window"
774 msgstr "úîéã òøåê äåãòä áçìåï çãù"
775
776 #: squirrelmail/src/options_display.php:257
777 msgid "Width of compose window"
778 msgstr "øåçá çìåï òøéëä"
779
780 #: squirrelmail/src/options_display.php:265
781 msgid "Height of compose window"
782 msgstr "âåáä çìåï òøéëä"
783
784 #: squirrelmail/src/options_display.php:273
785 msgid "Append signature before reply/forward text"
786 msgstr "äãá÷ çúéîä ìôðé è÷ñè äúùåáä\\äôöä"
787
788 #: squirrelmail/src/options_display.php:280
789 msgid "Use receive date for sort"
790 msgstr "äùúîù áúàøéê ä÷áìä ìîéåï"
791
792 #: squirrelmail/src/options_display.php:287
793 msgid "Use References header for thread sort"
794 msgstr "äùúîù áëåúøåú äòøä ìîéåï"
795
796 #: squirrelmail/src/options_folder.php:40
797 msgid "Special Folder Options"
798 msgstr "àôùøåéåú úé÷éåú îéåçãåú"
799
800 #: squirrelmail/src/options_folder.php:47
801 msgid "Folder Path"
802 msgstr "îé÷åí úé÷éä"
803
804 #: squirrelmail/src/options_folder.php:63
805 msgid "Do not use Trash"
806 msgstr "àì úùúîù áñì îéçæåø"
807
808 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:135
809 #: squirrelmail/src/options_folder.php:67
810 msgid "Trash Folder"
811 msgstr "ñì îéçæåø"
812
813 #: squirrelmail/src/options_folder.php:74
814 msgid "Do not use Sent"
815 msgstr "àì úùúîù áãåàø éåöà"
816
817 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:138
818 #: squirrelmail/src/options_folder.php:78
819 msgid "Sent Folder"
820 msgstr "úé÷éú ãåàø éåöà"
821
822 #: squirrelmail/src/options_folder.php:85
823 msgid "Do not use Drafts"
824 msgstr "àì úùúîù áèéåèä"
825
826 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:141
827 #: squirrelmail/src/options_folder.php:89
828 msgid "Draft Folder"
829 msgstr "úé÷éú èéåèåú"
830
831 #: squirrelmail/src/options_folder.php:97
832 msgid "Folder List Options"
833 msgstr "àôùøåéåú øùéîú úé÷éåú"
834
835 #: squirrelmail/src/options_folder.php:102
836 msgid "Location of Folder List"
837 msgstr "îé÷åí øùéîú úé÷éåú:"
838
839 #: squirrelmail/src/options_folder.php:105
840 msgid "Left"
841 msgstr "ùîàì"
842
843 #: squirrelmail/src/options_folder.php:106
844 msgid "Right"
845 msgstr "éîéï"
846
847 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:45
848 #: squirrelmail/src/options_folder.php:111
849 msgid "pixels"
850 msgstr "ôé÷ñìéí"
851
852 #: squirrelmail/src/options_folder.php:115
853 msgid "Width of Folder List"
854 msgstr "øåçá øùéîú úé÷éåú"
855
856 #: squirrelmail/src/options_folder.php:121
857 msgid "Minutes"
858 msgstr "ã÷åú"
859
860 #: squirrelmail/src/options_folder.php:125
861 msgid "Seconds"
862 msgstr "ùðéåú"
863
864 #: squirrelmail/src/options_folder.php:127
865 msgid "Minute"
866 msgstr "ã÷ä"
867
868 #: squirrelmail/src/options_folder.php:134
869 msgid "Auto Refresh Folder List"
870 msgstr "øòðï àåèåîèéú àú øùéîú äúé÷éåú"
871
872 #: squirrelmail/src/options_folder.php:142
873 msgid "Enable Unread Message Notification"
874 msgstr "àôùø äåãòä òì äåãòåú çãùåú"
875
876 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:162
877 #: squirrelmail/src/options_folder.php:145
878 msgid "No Notification"
879 msgstr "ììà äåãòä"
880
881 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:163
882 #: squirrelmail/src/options_folder.php:146
883 msgid "Only INBOX"
884 msgstr "ø÷ áãåàø ðëðñ"
885
886 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:164
887 #: squirrelmail/src/options_folder.php:147
888 msgid "All Folders"
889 msgstr "ëì äúé÷éåú"
890
891 #: squirrelmail/src/options_folder.php:152
892 msgid "Unread Message Notification Type"
893 msgstr "ñåâ äåãòä òì äåãòä çãùä"
894
895 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:167
896 #: squirrelmail/src/options_folder.php:155
897 msgid "Only Unseen"
898 msgstr "ø÷ ìà ðøàä"
899
900 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:168
901 #: squirrelmail/src/options_folder.php:156
902 msgid "Unseen and Total"
903 msgstr "ìà ðøàä åñä\"ë"
904
905 #: squirrelmail/src/options_folder.php:161
906 msgid "Enable Collapsable Folders"
907 msgstr "àôùø úé÷éåú îú÷ôìåú"
908
909 #: squirrelmail/src/options_folder.php:168
910 msgid "Show Clock on Folders Panel"
911 msgstr "äöâ ùòåï áøùéîú úé÷éåú"
912
913 #: squirrelmail/src/options_folder.php:176
914 msgid "No Clock"
915 msgstr "ììà ùòåï"
916
917 #: squirrelmail/src/options_folder.php:181
918 msgid "Hour Format"
919 msgstr "ñâðåï ùòåú"
920
921 #: squirrelmail/src/options_folder.php:184
922 msgid "12-hour clock"
923 msgstr "12 ùòåú"
924
925 #: squirrelmail/src/options_folder.php:185
926 msgid "24-hour clock"
927 msgstr "24 ùòåú"
928
929 #: squirrelmail/src/options_folder.php:190
930 msgid "Memory Search"
931 msgstr "çéôåù áæëøåï"
932
933 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:102
934 #: squirrelmail/src/options_folder.php:193
935 msgid "Disabled"
936 msgstr "îáåèì"
937
938 #: squirrelmail/functions/page_header.php:140
939 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:70
940 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:37
941 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:94
942 #: squirrelmail/src/options.php:198 squirrelmail/src/options_highlight.php:62
943 #: squirrelmail/src/options_identities.php:44
944 #: squirrelmail/src/options_order.php:31
945 msgid "Options"
946 msgstr "àôùøåéåú"
947
948 #: squirrelmail/src/options.php:146 squirrelmail/src/options.php:297
949 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:62
950 msgid "Message Highlighting"
951 msgstr "äãâùú äåãòåú"
952
953 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:96
954 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:66
955 msgid "New"
956 msgstr "çãù"
957
958 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:97
959 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:159
960 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:225
961 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:67
962 msgid "Done"
963 msgstr "ñééí"
964
965 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:187
966 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:158
967 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:74
968 msgid "Edit"
969 msgstr "òøåê"
970
971 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:87
972 msgid "No highlighting is defined"
973 msgstr "ìà äåâãøå äãâùåú"
974
975 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:259
976 msgid "Identifying name"
977 msgstr "ùí îúàø"
978
979 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:273
980 msgid "Color"
981 msgstr "öáò"
982
983 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:277
984 msgid "Dark Blue"
985 msgstr "ëçåì ëää"
986
987 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:278
988 msgid "Dark Green"
989 msgstr "éøå÷ ëää"
990
991 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:279
992 msgid "Dark Yellow"
993 msgstr "öäåá ëää"
994
995 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:280
996 msgid "Dark Cyan"
997 msgstr "úëìú ëää"
998
999 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:281
1000 msgid "Dark Magenta"
1001 msgstr "àãåí ëää"
1002
1003 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:282
1004 msgid "Light Blue"
1005 msgstr "ëçåì áäéø"
1006
1007 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:283
1008 msgid "Light Green"
1009 msgstr "éøå÷ áäéø"
1010
1011 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:284
1012 msgid "Light Yellow"
1013 msgstr "öäåá áäéø"
1014
1015 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:285
1016 msgid "Light Cyan"
1017 msgstr "úëìú áäéø"
1018
1019 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:286
1020 msgid "Light Magenta"
1021 msgstr "àãåí áäéø"
1022
1023 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:287
1024 msgid "Dark Gray"
1025 msgstr "àôåø ëää"
1026
1027 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:288
1028 msgid "Medium Gray"
1029 msgstr "àôåø áéðåðé"
1030
1031 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:289
1032 msgid "Light Gray"
1033 msgstr "àôåø áäéø"
1034
1035 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:290
1036 msgid "White"
1037 msgstr "ìáï"
1038
1039 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:292
1040 msgid "Other:"
1041 msgstr "àçø:"
1042
1043 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:294
1044 msgid "Ex: 63aa7f"
1045 msgstr "ìãåâîà: 63aa7f"
1046
1047 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:126
1048 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:336
1049 msgid "To or Cc"
1050 msgstr "àì àå äòú÷éí"
1051
1052 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:341
1053 msgid "Matches"
1054 msgstr "äúàí ìè÷ñè"
1055
1056 #: squirrelmail/src/options_identities.php:44
1057 msgid "Advanced Identities"
1058 msgstr "æäåéåú îøåáåú"
1059
1060 #: squirrelmail/src/options_identities.php:55
1061 msgid "Default Identity"
1062 msgstr "æäåú áøéøú-îçãì"
1063
1064 #: squirrelmail/src/options_identities.php:66
1065 #, c-format
1066 msgid "Alternate Identity %d"
1067 msgstr "æäåú îùðéú %d"
1068
1069 #: squirrelmail/src/options_identities.php:76
1070 msgid "Add a New Identity"
1071 msgstr "äåñó æäåú çãùä"
1072
1073 #: squirrelmail/src/options_identities.php:326
1074 #: squirrelmail/src/options_personal.php:56
1075 #: squirrelmail/src/options_personal.php:64
1076 msgid "Full Name"
1077 msgstr "ùí îìà"
1078
1079 #: squirrelmail/src/options_identities.php:327
1080 msgid "E-Mail Address"
1081 msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
1082
1083 #: squirrelmail/src/options_identities.php:328
1084 #: squirrelmail/src/options_personal.php:91
1085 msgid "Reply To"
1086 msgstr "äùá àì"
1087
1088 #: squirrelmail/src/options_identities.php:336
1089 msgid "Save / Update"
1090 msgstr "ùîåø \\ òãëï"
1091
1092 #: squirrelmail/src/options_identities.php:339
1093 msgid "Make Default"
1094 msgstr "äôåê ìáøéøú îçãì"
1095
1096 #: squirrelmail/src/options_identities.php:345
1097 msgid "Move Up"
1098 msgstr "äòáø ìîòìä"
1099
1100 #: squirrelmail/src/options.php:158 squirrelmail/src/options.php:313
1101 #: squirrelmail/src/options_order.php:31
1102 msgid "Index Order"
1103 msgstr "ñéãåø"
1104
1105 #: squirrelmail/src/options_order.php:37
1106 msgid "Checkbox"
1107 msgstr "úéáú áçéøä"
1108
1109 #: squirrelmail/src/options_order.php:41
1110 msgid "Flags"
1111 msgstr "ñéîåï"
1112
1113 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:766
1114 #: squirrelmail/src/options_order.php:42
1115 msgid "Size"
1116 msgstr "âåãì"
1117
1118 #: squirrelmail/src/options_order.php:85
1119 msgid ""
1120 "The index order is the order that the columns are arranged in the message "
1121 "index. You can add, remove, and move columns around to customize them to "
1122 "fit your needs."
1123 msgstr "áéëåìúê ìùðåú àú äñãø ùì äòîåãåú áúéáú äãåàø. áéëåìúê ìäåñéó, ìäåøéã àå ìäæéæ òîåãåú."
1124
1125 #: squirrelmail/src/options_order.php:94
1126 msgid "up"
1127 msgstr "äòìä"
1128
1129 #: squirrelmail/src/options_order.php:96
1130 msgid "down"
1131 msgstr "äåøã"
1132
1133 #: squirrelmail/src/options_order.php:101
1134 msgid "remove"
1135 msgstr "äñø"
1136
1137 #: squirrelmail/src/options_order.php:130
1138 msgid "Return to options page"
1139 msgstr "çæåø ìãó àôùøåéåú"
1140
1141 #: squirrelmail/src/options_personal.php:43
1142 msgid "Name and Address Options"
1143 msgstr "àôùøåéåú ùí åëúåáú"
1144
1145 #: squirrelmail/src/options_personal.php:74
1146 #: squirrelmail/src/options_personal.php:82
1147 msgid "Email Address"
1148 msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
1149
1150 #: squirrelmail/src/options_personal.php:108
1151 msgid "Edit Advanced Identities"
1152 msgstr "òøåê æäåéåú îøåáåú"
1153
1154 #: squirrelmail/src/options_personal.php:110
1155 msgid "(discards changes made on this form so far)"
1156 msgstr "(îáèì ùéðåééí ùðòùå òì äèåôñ òã ëä)"
1157
1158 #: squirrelmail/src/options_personal.php:113
1159 msgid "Multiple Identities"
1160 msgstr "æäåéåú îøåáåú"
1161
1162 #: squirrelmail/src/options_personal.php:120
1163 msgid "Same as server"
1164 msgstr "àåúå ãáø ëîå ùøú"
1165
1166 #: squirrelmail/src/options_personal.php:131
1167 msgid "Timezone Options"
1168 msgstr "àôùøåéåú àæåø æîï"
1169
1170 #: squirrelmail/src/options_personal.php:136
1171 msgid "Your current timezone"
1172 msgstr "àæåø æîï ðåëçé"
1173
1174 #: squirrelmail/src/options_personal.php:143
1175 msgid "Reply Citation Options"
1176 msgstr "àôùøåéåú öéèåè îùåá"
1177
1178 #: squirrelmail/src/options_personal.php:148
1179 msgid "Reply Citation Style"
1180 msgstr "ñâðåï öéèåè îùåá"
1181
1182 #: squirrelmail/src/options_personal.php:151
1183 msgid "No Citation"
1184 msgstr "ììà öéèåè"
1185
1186 #: squirrelmail/src/options_personal.php:152
1187 msgid "AUTHOR Said"
1188 msgstr "äîçáø àîø"
1189
1190 #: squirrelmail/src/options_personal.php:153
1191 msgid "Quote Who XML"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: squirrelmail/src/options_personal.php:154
1195 msgid "User-Defined"
1196 msgstr "îåúàí àéùéú"
1197
1198 #: squirrelmail/src/options_personal.php:159
1199 msgid "User-Defined Citation Start"
1200 msgstr "äúçìú öéèåè îåúàí àéùéú"
1201
1202 #: squirrelmail/src/options_personal.php:167
1203 msgid "User-Defined Citation End"
1204 msgstr "ñéåí öéèåè îåúàí àéùéú"
1205
1206 #: squirrelmail/src/options_personal.php:174
1207 msgid "Signature Options"
1208 msgstr "àôùøåéåú çúéîä"
1209
1210 #: squirrelmail/src/options_personal.php:179
1211 msgid "Use Signature"
1212 msgstr "äùúîù áçúéîä"
1213
1214 #: squirrelmail/src/options_personal.php:186
1215 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
1216 msgstr "ä÷ãí çúéîä áùåøä ùì '-- '"
1217
1218 #: squirrelmail/src/options.php:134 squirrelmail/src/options.php:281
1219 msgid "Personal Information"
1220 msgstr "îéãò àéùé"
1221
1222 #: squirrelmail/src/options.php:140 squirrelmail/src/options.php:289
1223 msgid "Display Preferences"
1224 msgstr "àôùøåéåú úöåâä"
1225
1226 #: squirrelmail/src/options.php:152 squirrelmail/src/options.php:305
1227 msgid "Folder Preferences"
1228 msgstr "àôùøåéåú úé÷éä"
1229
1230 #: squirrelmail/src/options.php:264
1231 msgid "Successfully Saved Options"
1232 msgstr "àôùøåéåú ðùîøå áäöìçä"
1233
1234 #: squirrelmail/src/options.php:269
1235 msgid "Refresh Folder List"
1236 msgstr "øòðï øùéîú úé÷éåú"
1237
1238 #: squirrelmail/src/options.php:271
1239 msgid "Refresh Page"
1240 msgstr "øòðï ãó"
1241
1242 #: squirrelmail/src/options.php:283
1243 msgid ""
1244 "This contains personal information about yourself such as your name, your "
1245 "email address, etc."
1246 msgstr "ãó æä îëéì äâãøåú àéùéåú ìâáé òöîê ëâåï, ùîê, ëúåáú ãåà\"ì ùìê åë\"å..."
1247
1248 #: squirrelmail/src/options.php:291
1249 msgid ""
1250 "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
1251 "you, such as the colors, the language, and other settings."
1252 msgstr "áéëåìúê ìùðåú àú äâãøåú äúöåâä ùì úéáú äãåàø ùìê ëâåï öáòéí, ùôä, åòåã..."
1253
1254 #: squirrelmail/src/options.php:299
1255 msgid ""
1256 "Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
1257 "colors in the message list. This helps to easily distinguish who the "
1258 "messages are from, especially for mailing lists."
1259 msgstr "áéëåìúê ìöáåò äåãòåú îñåéîåú áúéáú äãåàø ùìê ìôé ÷øéèøéåðéí ùåðéí (ëâåï ùí äùåìç, ðåùà ääåãòä åë\"å). àôùøåú æå òåæøú ìäáçéï áãåàø àùø îâéò îîëåúá îñåéí, îëéì ðåùà îñåééí åòåã..."
1260
1261 #: squirrelmail/src/options.php:307
1262 msgid ""
1263 "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
1264 msgstr "äâãøåú àìå îùðåú àú úöåâú äúé÷éåú åäöåøä áä äï îðåäìåú."
1265
1266 #: squirrelmail/src/options.php:315
1267 msgid ""
1268 "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
1269 "headers in any order you want."
1270 msgstr "äöåøä áä äåãòåú îñåãøåú åîãôñåú ðéúðú ìñéãåø îçãù åìùéðåé ëê ùéëéìå àú äëåúøåú ùáøöåðê ìøàåú."
1271
1272 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:61
1273 msgid "Message not printable"
1274 msgstr "ääåãòä ìà ðéúðú ìäãôñä"
1275
1276 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:90
1277 #: squirrelmail/src/printer_friendly_main.php:15
1278 #: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:21
1279 msgid "Printer Friendly"
1280 msgstr "âéøñàú äãôñä"
1281
1282 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:98
1283 msgid "CC"
1284 msgstr "äòú÷éí"
1285
1286 #: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:36
1287 msgid "Print"
1288 msgstr "äãôñ"
1289
1290 #: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:37
1291 msgid "Close Window"
1292 msgstr "ñâåø çìåï"
1293
1294 #: squirrelmail/src/read_body.php:155
1295 msgid "View Printable Version"
1296 msgstr "äöâ âéøñàú äãôñä"
1297
1298 #: squirrelmail/src/read_body.php:219
1299 msgid "Your message"
1300 msgstr "ääåãòä ùìê"
1301
1302 #: squirrelmail/src/read_body.php:222
1303 msgid "Sent:"
1304 msgstr "ðùìç:"
1305
1306 #: squirrelmail/src/read_body.php:224
1307 #, c-format
1308 msgid "Was displayed on %s"
1309 msgstr "ð÷øà á %s"
1310
1311 #: squirrelmail/src/read_body.php:256
1312 msgid "Read:"
1313 msgstr "ð÷øà:"
1314
1315 #: squirrelmail/src/read_body.php:427
1316 msgid "Viewing Full Header"
1317 msgstr "îöéâ ëì äëåúøåú"
1318
1319 #: squirrelmail/src/read_body.php:683
1320 msgid "Message List"
1321 msgstr "øùéîú äåãòåú"
1322
1323 #: squirrelmail/src/read_body.php:699
1324 msgid "Resume Draft"
1325 msgstr "äîùê èéåèä"
1326
1327 #: squirrelmail/src/read_body.php:708
1328 msgid "Edit Message as New"
1329 msgstr "òøåê äåãòä ëçãùä"
1330
1331 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:682
1332 #: squirrelmail/src/read_body.php:748
1333 msgid "Forward"
1334 msgstr "äôõ"
1335
1336 #: squirrelmail/src/read_body.php:757
1337 msgid "Reply"
1338 msgstr "äùá"
1339
1340 #: squirrelmail/src/read_body.php:766
1341 msgid "Reply All"
1342 msgstr "äùá ìëì"
1343
1344 #: squirrelmail/src/read_body.php:790 squirrelmail/src/read_body.php:793
1345 msgid "View Full Header"
1346 msgstr "äöâ ëì äëåúøåú"
1347
1348 #: squirrelmail/src/read_body.php:868
1349 msgid "Mailer"
1350 msgstr "úëðéú ãéååø"
1351
1352 #: squirrelmail/src/read_body.php:918 squirrelmail/src/read_body.php:931
1353 #: squirrelmail/src/read_body.php:943 squirrelmail/src/read_body.php:968
1354 #: squirrelmail/src/read_body.php:1012 squirrelmail/src/read_body.php:1028
1355 msgid "Read receipt"
1356 msgstr "÷áìä òì ÷øéàä"
1357
1358 #: squirrelmail/src/read_body.php:920 squirrelmail/src/read_body.php:1014
1359 msgid "send"
1360 msgstr "ùìç"
1361
1362 #: squirrelmail/src/read_body.php:933 squirrelmail/src/read_body.php:945
1363 #: squirrelmail/src/read_body.php:970 squirrelmail/src/read_body.php:1030
1364 msgid "requested"
1365 msgstr "îáå÷ù"
1366
1367 #: squirrelmail/src/read_body.php:946 squirrelmail/src/read_body.php:971
1368 #: squirrelmail/src/read_body.php:1031
1369 msgid "Send read receipt now"
1370 msgstr "ùìç ÷áìä òì ÷øéàä òëùéå"
1371
1372 #: squirrelmail/src/read_body.php:958
1373 msgid ""
1374 "The message sender has requested a response to indicate that you have read "
1375 "this message. Would you like to send a receipt?"
1376 msgstr "äùåìç ùì ääåãòä áé÷ù ùúùìç ÷áìä áòú ÷øéàú ääåãòä. äàí áøöåðê ìùìåç àìé ÷áìä ëòú?"
1377
1378 #: squirrelmail/functions/auth.php:20 squirrelmail/src/redirect.php:64
1379 #: squirrelmail/src/redirect.php:86
1380 msgid "You must be logged in to access this page."
1381 msgstr "òìéê ìäðëñ ìîòøëú áëãé ìäøàåú ãó æä."
1382
1383 #: squirrelmail/src/redirect.php:82
1384 msgid "There was an error contacting the mail server."
1385 msgstr "äéúä ùâéàä áéöéøú ÷ùø òí ùøú äãåàø."
1386
1387 #: squirrelmail/src/redirect.php:84
1388 msgid "Contact your administrator for help."
1389 msgstr "öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú ì÷áìú òæøä."
1390
1391 #: squirrelmail/src/search.php:241
1392 msgid "edit"
1393 msgstr "òøåê"
1394
1395 #: squirrelmail/src/search.php:248 squirrelmail/src/search.php:290
1396 msgid "search"
1397 msgstr "çéôåù"
1398
1399 #: squirrelmail/src/search.php:251
1400 msgid "delete"
1401 msgstr "îç÷"
1402
1403 #: squirrelmail/src/search.php:262
1404 msgid "Recent Searches"
1405 msgstr "çéôåùéí àçøåðéí"
1406
1407 #: squirrelmail/src/search.php:282
1408 msgid "save"
1409 msgstr "ùîåø"
1410
1411 #: squirrelmail/src/search.php:293
1412 msgid "forget"
1413 msgstr "ùëç"
1414
1415 #: squirrelmail/src/search.php:302
1416 msgid "Current Search"
1417 msgstr "çéôåù ðåëçé"
1418
1419 #: squirrelmail/src/search.php:346
1420 msgid "Body"
1421 msgstr "âåó ääåãòä"
1422
1423 #: squirrelmail/src/search.php:347
1424 msgid "Everywhere"
1425 msgstr "ëì äùãåú"
1426
1427 #: squirrelmail/src/search.php:380 squirrelmail/src/search.php:409
1428 msgid "Search Results"
1429 msgstr "úåöàåú çéôåù"
1430
1431 #: squirrelmail/src/search.php:400
1432 msgid "No Messages found"
1433 msgstr "ìà ðîöàå äåãòåú"
1434
1435 #: squirrelmail/functions/page_header.php:122 squirrelmail/src/signout.php:74
1436 msgid "Sign Out"
1437 msgstr "äúðú÷"
1438
1439 #: squirrelmail/src/signout.php:80
1440 msgid "You have been successfully signed out."
1441 msgstr "äúðú÷ú îäîòøëú áäöìçä."
1442
1443 #: squirrelmail/src/signout.php:82
1444 msgid "Click here to log back in."
1445 msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìäúçáø îçãù."
1446
1447 #: squirrelmail/src/vcard.php:30
1448 msgid "Viewing a Business Card"
1449 msgstr "îöéâ ëøèéñ áé÷åø"
1450
1451 #: squirrelmail/src/vcard.php:86 squirrelmail/src/vcard.php:146
1452 msgid "Title"
1453 msgstr "ëåúøú"
1454
1455 #: squirrelmail/src/vcard.php:87
1456 msgid "Email"
1457 msgstr "ãåà\"ì"
1458
1459 #: squirrelmail/src/vcard.php:88 squirrelmail/src/vcard.php:138
1460 msgid "Web Page"
1461 msgstr "ãó áéú"
1462
1463 #: squirrelmail/src/vcard.php:89 squirrelmail/src/vcard.php:150
1464 msgid "Organization / Department"
1465 msgstr "àéøâåï \\ îçì÷ä"
1466
1467 #: squirrelmail/src/vcard.php:90 squirrelmail/src/vcard.php:142
1468 msgid "Address"
1469 msgstr "ëúåáú"
1470
1471 #: squirrelmail/src/vcard.php:91 squirrelmail/src/vcard.php:159
1472 msgid "Work Phone"
1473 msgstr "èìôåï áòáåãä"
1474
1475 #: squirrelmail/src/vcard.php:92 squirrelmail/src/vcard.php:163
1476 msgid "Home Phone"
1477 msgstr "èìôåï ááéú"
1478
1479 #: squirrelmail/src/vcard.php:93 squirrelmail/src/vcard.php:167
1480 msgid "Cellular Phone"
1481 msgstr "èìôåï ñìåìøé"
1482
1483 #: squirrelmail/src/vcard.php:94 squirrelmail/src/vcard.php:171
1484 msgid "Fax"
1485 msgstr "ô÷ñ"
1486
1487 #: squirrelmail/src/vcard.php:95 squirrelmail/src/vcard.php:175
1488 msgid "Note"
1489 msgstr "ôú÷"
1490
1491 #: squirrelmail/src/vcard.php:124
1492 msgid "Add to Addressbook"
1493 msgstr "äåñó ìñôø ëúåáåú"
1494
1495 #: squirrelmail/src/vcard.php:155
1496 msgid "Title & Org. / Dept."
1497 msgstr "úåàø åàøâåï \\ îçì÷ä"
1498
1499 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:50
1500 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:37
1501 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:155
1502 msgid "Personal address book"
1503 msgstr "ñôø ëúåáåú àéùé"
1504
1505 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:96
1506 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:136
1507 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:171
1508 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:201
1509 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:253
1510 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:286
1511 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:327
1512 #, c-format
1513 msgid "Database error: %s"
1514 msgstr "ùâéàú îñã ðúåðéí: %s"
1515
1516 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:221
1517 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:260
1518 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:293
1519 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:243
1520 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:267
1521 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:292
1522 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:324
1523 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:351
1524 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:386
1525 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:439
1526 msgid "Addressbook is read-only"
1527 msgstr "ñôø ëúåáåú äåà ì÷øéàä áìáã"
1528
1529 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:231
1530 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:248
1531 #, c-format
1532 msgid "User '%s' already exist"
1533 msgstr "îùúîù '%s' ëáø ÷ééí"
1534
1535 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:303
1536 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:330
1537 #, c-format
1538 msgid "User '%s' does not exist"
1539 msgstr "îùúîù '%s' àéðå ÷ééí"
1540
1541 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:35
1542 msgid "Global address book"
1543 msgstr "ñôø ëúåáåú ëììé"
1544
1545 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:56
1546 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:83
1547 msgid "No such file or directory"
1548 msgstr "÷åáõ àå ñôøééä áùí æä àéðå ÷ééí"
1549
1550 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:69
1551 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:104
1552 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:140
1553 msgid "Open failed"
1554 msgstr "ôúéçä ðëùìä"
1555
1556 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:171
1557 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:177
1558 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:183
1559 msgid "Can not modify global address book"
1560 msgstr "ìà éëåì ìòãëï ñôø ëúåáåú ëììé"
1561
1562 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:46
1563 msgid "Not a file name"
1564 msgstr "ìà ùí ÷åáõ"
1565
1566 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:272
1567 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:298
1568 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:337
1569 msgid "Could not lock datafile"
1570 msgstr "ìà éëåì ìðòåì àú ÷åáõ äîéãò"
1571
1572 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:285
1573 msgid "Write to addressbook failed"
1574 msgstr "ëúéáä ìñôø ëúåáåú ðëùìä"
1575
1576 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:73
1577 msgid "Error initializing addressbook database."
1578 msgstr "ùâéàä áàúçåì îñã äðúåðéí ùì ñôø äëúåáåú."
1579
1580 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:82
1581 #, c-format
1582 msgid "Error opening file %s"
1583 msgstr "ùâéàä áôúéçú ÷åáõ %s"
1584
1585 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:92
1586 msgid "Error initializing global addressbook."
1587 msgstr "ùâéàä áàúçåì ñôø ëúåáåú ëììé."
1588
1589 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:108
1590 #, c-format
1591 msgid "Error initializing LDAP server %s:"
1592 msgstr "ùâéàä áàúçåì ùøú LDAP %s:"
1593
1594 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:329
1595 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:416
1596 msgid "Invalid input data"
1597 msgstr "îéãò ÷ìè ùâåé"
1598
1599 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:333
1600 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:420
1601 msgid "Name is missing"
1602 msgstr "ùí çñø"
1603
1604 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:337
1605 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:424
1606 msgid "E-mail address is missing"
1607 msgstr "ãåà\"ì çñø"
1608
1609 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:345
1610 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:429
1611 msgid "Nickname contains illegal characters"
1612 msgstr "ëéðåé îëéì úååéí ìà çå÷ééí"
1613
1614 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:107
1615 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:128
1616 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:143
1617 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:168
1618 msgid "view"
1619 msgstr "äöâ"
1620
1621 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:185
1622 msgid "Business Card"
1623 msgstr "ëøèéñ áé÷åø"
1624
1625 #: squirrelmail/functions/date.php:91
1626 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:49
1627 msgid "Sunday"
1628 msgstr "øàùåï"
1629
1630 #: squirrelmail/functions/date.php:94
1631 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:50
1632 msgid "Monday"
1633 msgstr "ùðé"
1634
1635 #: squirrelmail/functions/date.php:97
1636 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:51
1637 msgid "Tuesday"
1638 msgstr "ùìéùé"
1639
1640 #: squirrelmail/functions/date.php:100
1641 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:52
1642 msgid "Wednesday"
1643 msgstr "øáéòé"
1644
1645 #: squirrelmail/functions/date.php:103
1646 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:53
1647 msgid "Thursday"
1648 msgstr "çîéùé"
1649
1650 #: squirrelmail/functions/date.php:106
1651 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:54
1652 msgid "Friday"
1653 msgstr "ùéùé"
1654
1655 #: squirrelmail/functions/date.php:109
1656 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:55
1657 msgid "Saturday"
1658 msgstr "ùáú"
1659
1660 #: squirrelmail/functions/date.php:120
1661 msgid "January"
1662 msgstr "éðåàø"
1663
1664 #: squirrelmail/functions/date.php:123
1665 msgid "February"
1666 msgstr "ôáøåàø"
1667
1668 #: squirrelmail/functions/date.php:126
1669 msgid "March"
1670 msgstr "îøõ"
1671
1672 #: squirrelmail/functions/date.php:129
1673 msgid "April"
1674 msgstr "àôøéì"
1675
1676 #: squirrelmail/functions/date.php:132
1677 msgid "May"
1678 msgstr "îàé"
1679
1680 #: squirrelmail/functions/date.php:135
1681 msgid "June"
1682 msgstr "éåðé"
1683
1684 #: squirrelmail/functions/date.php:138
1685 msgid "July"
1686 msgstr "éåìé"
1687
1688 #: squirrelmail/functions/date.php:141
1689 msgid "August"
1690 msgstr "àåâåñè"
1691
1692 #: squirrelmail/functions/date.php:144
1693 msgid "September"
1694 msgstr "ñôèîáø"
1695
1696 #: squirrelmail/functions/date.php:147
1697 msgid "October"
1698 msgstr "àå÷èåáø"
1699
1700 #: squirrelmail/functions/date.php:150
1701 msgid "November"
1702 msgstr "ðåáîáø"
1703
1704 #: squirrelmail/functions/date.php:153
1705 msgid "December"
1706 msgstr "ãöîáø"
1707
1708 #: squirrelmail/functions/date.php:182
1709 msgid "D, F j, Y g:i a"
1710 msgstr "l, j F, Y a g:i"
1711
1712 #: squirrelmail/functions/date.php:184
1713 msgid "D, F j, Y G:i"
1714 msgstr "l, j F, Y G:i"
1715
1716 #: squirrelmail/functions/date.php:206
1717 msgid "g:i a"
1718 msgstr "a g:i"
1719
1720 #: squirrelmail/functions/date.php:208
1721 msgid "G:i"
1722 msgstr "G:i"
1723
1724 #: squirrelmail/functions/date.php:213
1725 msgid "D, g:i a"
1726 msgstr "l, a g:i"
1727
1728 #: squirrelmail/functions/date.php:215
1729 msgid "D, G:i"
1730 msgstr "l, G:i"
1731
1732 #: squirrelmail/functions/date.php:219
1733 msgid "M j, Y"
1734 msgstr "j M, Y"
1735
1736 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:56
1737 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:63
1738 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:126
1739 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:129
1740 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:344
1741 #, c-format
1742 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
1743 msgstr "ùâéàú îñã ðúåðéí ùì ääâãøåú )%s). éåöà áöåøä àáðåøîìéú."
1744
1745 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:52
1746 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:252
1747 msgid "Unknown user or password incorrect."
1748 msgstr "ùí îùúîù àå ñéñîà àéðí ðëåðéí."
1749
1750 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:54
1751 msgid "Click here to try again"
1752 msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìðñåú ùåá"
1753
1754 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:75
1755 #, c-format
1756 msgid "Click here to return to %s"
1757 msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìçæåø ì-%s"
1758
1759 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:158
1760 msgid "Go to the login page"
1761 msgstr "ìê ìãó äëðéñä"
1762
1763 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:39
1764 #, c-format
1765 msgid ""
1766 "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
1767 "default preference file."
1768 msgstr "÷åáõ ääâãøåú, %s, àéðå ÷ééí. äúðú÷, åäëðñ îçãù áëãé ìéöåø ÷åáõ äâãøåú áøéøú îçãì."
1769
1770 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:162
1771 #, c-format
1772 msgid "Error opening %s"
1773 msgstr "ùâéàä áôúéçú %s"
1774
1775 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:165
1776 msgid "Default preference file not found!"
1777 msgstr "÷åáõ äâãøåú áøéøú îçãì ìà ðîöà!"
1778
1779 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:166
1780 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:176
1781 #: squirrelmail/functions/prefs.php:94
1782 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
1783 msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
1784
1785 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:174
1786 msgid "Could not create initial preference file!"
1787 msgstr "ìà éëåì ìéöåø ÷åáõ äâãøåú øàùåðé!"
1788
1789 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:175
1790 #, c-format
1791 msgid "%s should be writable by user %s"
1792 msgstr "äîùúîù %s æ÷å÷ ìäøùàåú ëúéáä òì %s"
1793
1794 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:132
1795 msgid ""
1796 "Please contact your system administrator and report the following error:"
1797 msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì äùâéàä äáàä."
1798
1799 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:163
1800 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:366
1801 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:374
1802 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:567
1803 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:227
1804 msgid "ERROR : Could not complete request."
1805 msgstr "ùâéàä: ìà éëåì ìäùìéí á÷ùä."
1806
1807 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:165
1808 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:176
1809 msgid "Query:"
1810 msgstr "á÷ùä:"
1811
1812 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:167
1813 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:229
1814 msgid "Reason Given: "
1815 msgstr "ñéáä:"
1816
1817 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:174
1818 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:236
1819 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
1820 msgstr "ùâéàä: á÷ùä ùâåéä."
1821
1822 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:178
1823 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:238
1824 msgid "Server responded: "
1825 msgstr "äùøú äùéá:"
1826
1827 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:211
1828 #, c-format
1829 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
1830 msgstr "ùâéàä áäúçáøåú ìùøú IMAP: %s"
1831
1832 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:227
1833 #, c-format
1834 msgid "Bad request: %s"
1835 msgstr "á÷ùä ùâåéä: %s"
1836
1837 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:229
1838 #, c-format
1839 msgid "Unknown error: %s"
1840 msgstr "ùâéàä ìà éãåòä: %s"
1841
1842 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:231
1843 msgid "Read data:"
1844 msgstr "îéãò ð÷øà:"
1845
1846 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:368
1847 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:569
1848 msgid "Unknown response from IMAP server: "
1849 msgstr "úùåáä ìà éãåòä îùøú IMAP: "
1850
1851 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:376
1852 msgid "Unknown message number in reply from server: "
1853 msgstr "îñôø ìà éãåò ùì äåãòä áúùåáä îäùøú: "
1854
1855 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:396
1856 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:492
1857 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:760
1858 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:824
1859 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:1087
1860 msgid "(no subject)"
1861 msgstr "(ììà ðåùà)"
1862
1863 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:397
1864 msgid "Unknown Sender"
1865 msgstr "ùåìç ìà éãåò"
1866
1867 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:515
1868 msgid "No To Address"
1869 msgstr "çñø îëåúá (àì)"
1870
1871 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:827
1872 msgid "(unknown sender)"
1873 msgstr "(ùåìç ìà éãåò)"
1874
1875 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:83
1876 msgid "No Messages Found"
1877 msgstr "ìà ðîöàå äåãòåú"
1878
1879 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:191
1880 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:199
1881 msgid "Found"
1882 msgstr "ðîöà"
1883
1884 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:191
1885 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:199
1886 msgid "messages"
1887 msgstr "äåãòåú"
1888
1889 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:206
1890 msgid "Folder:"
1891 msgstr "úé÷éä:"
1892
1893 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:185
1894 msgid "A"
1895 msgstr "ò"
1896
1897 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:568
1898 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
1899 msgstr "äúé÷éä øé÷ä"
1900
1901 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:658
1902 msgid "Move Selected To:"
1903 msgstr "äòáø ðáçøåú àì:"
1904
1905 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:661
1906 msgid "Transform Selected Messages"
1907 msgstr "ùðä äåãòåú ðáçøåú"
1908
1909 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:681
1910 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:244
1911 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:268
1912 msgid "Move"
1913 msgstr "äòáø"
1914
1915 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:688
1916 msgid "Expunge"
1917 msgstr "îç÷"
1918
1919 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:689
1920 msgid "mailbox"
1921 msgstr "úéáú ãåàø"
1922
1923 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:691
1924 msgid "Read"
1925 msgstr "ð÷øà"
1926
1927 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:692
1928 msgid "Unread"
1929 msgstr "ìà ð÷øà"
1930
1931 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:701
1932 msgid "Unthread View"
1933 msgstr "ììà çìå÷ä ìãôéí"
1934
1935 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:705
1936 msgid "Thread View"
1937 msgstr "çìå÷ä ìãôéí"
1938
1939 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:820
1940 msgid "Toggle All"
1941 msgstr "ñîï äëì"
1942
1943 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:844
1944 msgid "Unselect All"
1945 msgstr "äñø ñéîåï îäëì"
1946
1947 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:846
1948 msgid "Select All"
1949 msgstr "áçø äëì"
1950
1951 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:863
1952 #, c-format
1953 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
1954 msgstr "îöéâ äåãòåú: <b>%s</b> òã <b>%s</b> (%s áñä\"ë)"
1955
1956 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:866
1957 #, c-format
1958 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
1959 msgstr "îöéâ äåãòä: <b>%s</b> (1 áñä\"ë)"
1960
1961 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:1050
1962 msgid "Paginate"
1963 msgstr "îñôø òîåãéí"
1964
1965 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:1057
1966 msgid "Show All"
1967 msgstr "äöâ äëì"
1968
1969 #: squirrelmail/functions/mime.php:425
1970 msgid "Error decoding mime structure. Report this as a bug!"
1971 msgstr "ùâéàä áôòðåç îáðä ñåâ ÷åáõ. àðà ãååç òì áàâ æä!"
1972
1973 #: squirrelmail/functions/mime.php:499
1974 msgid ""
1975 "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
1976 "is malformed. Please help us making future versions better by submitting "
1977 "this message to the developers knowledgebase!"
1978 msgstr "ùâéàä áàçæåø âåó ääåãòä. ÷øåá ìååãàé ùäñáéä ðåáòú îâåó äåãòä îòååú. "
1979 "àðà òæåø ìðå áùéôåø âøñàåú òúéãéåú ò\"é ùìéçú äåãòä æå ìîàâø äîéãò ùì äîôúçéí!"
1980
1981 #: squirrelmail/functions/mime.php:501
1982 msgid "Submit message"
1983 msgstr "ùìç äåãòä"
1984
1985 #: squirrelmail/functions/mime.php:503
1986 msgid "Command:"
1987 msgstr "ô÷åãä:"
1988
1989 #: squirrelmail/functions/mime.php:504
1990 msgid "Response:"
1991 msgstr "úùåáä:"
1992
1993 #: squirrelmail/functions/mime.php:505
1994 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:118
1995 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:38
1996 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:101
1997 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:114
1998 msgid "Message:"
1999 msgstr "äåãòä:"
2000
2001 #: squirrelmail/functions/mime.php:506
2002 msgid "FETCH line:"
2003 msgstr "ùåøú FETCH:"
2004
2005 #: squirrelmail/functions/mime.php:791
2006 msgid "Hide Unsafe Images"
2007 msgstr "äñúø úîåðåú ìà áèåçåú"
2008
2009 #: squirrelmail/functions/mime.php:793
2010 msgid "View Unsafe Images"
2011 msgstr "äöâ úîåðåú ìà áèåçåú"
2012
2013 #: squirrelmail/functions/mime.php:822
2014 msgid "Attachments"
2015 msgstr "îöåøôéí"
2016
2017 #: squirrelmail/functions/mime.php:858 squirrelmail/functions/mime.php:936
2018 msgid "download"
2019 msgstr "äåøã"
2020
2021 #: squirrelmail/functions/mime.php:1662 squirrelmail/functions/mime.php:1969
2022 msgid "sec_remove_eng.png"
2023 msgstr ""
2024
2025 #: squirrelmail/functions/options.php:168
2026 #, c-format
2027 msgid "Option Type '%s' Not Found"
2028 msgstr "ìà ðîöàä àôùøåú îñåâ '%s'"
2029
2030 #: squirrelmail/functions/options.php:263
2031 #: squirrelmail/plugins/administrator/options.php:357
2032 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:51
2033 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:134
2034 msgid "Yes"
2035 msgstr "ëï"
2036
2037 #: squirrelmail/functions/options.php:268
2038 #: squirrelmail/plugins/administrator/options.php:358
2039 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:58
2040 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:141
2041 msgid "No"
2042 msgstr "ìà"
2043
2044 #: squirrelmail/functions/page_header.php:116
2045 msgid "Current Folder"
2046 msgstr "úé÷éä ðåëçéú"
2047
2048 #: squirrelmail/functions/page_header.php:130
2049 #: squirrelmail/functions/page_header.php:133
2050 #: squirrelmail/functions/page_header.php:175
2051 #: squirrelmail/functions/page_header.php:202
2052 msgid "Compose"
2053 msgstr "äåãòä çãùä"
2054
2055 #: squirrelmail/functions/prefs.php:92
2056 #, c-format
2057 msgid "Error creating directory %s."
2058 msgstr "ùâéàä áéöéøú äñôøééä %s."
2059
2060 #: squirrelmail/functions/prefs.php:93
2061 msgid "Could not create hashed directory structure!"
2062 msgstr "ìà éëåì ìéöåø ñôøééä áòìú îáðä îùåøùø!"
2063
2064 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:554
2065 msgid ""
2066 "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
2067 "is a pretty reliable list to scan spam from."
2068 msgstr "îñçøé - øùéîä æå îëéìä ùøúéí äéãåòéí ëùåìçé ãåàø æáì. æåäé øùéîä îäéîðä ìáãé÷ú ãåàø æáì."
2069
2070 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:562
2071 msgid ""
2072 "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
2073 "be relayed through their system will be banned with this. Another good one "
2074 "to use."
2075 msgstr "îñçøé - ùøúéí àùø îåâãøéí (àå îåâãøéí ìà ðëåï), åîàôùøéí áëê ùìéçú "
2076 "ãåàø æáì ãøëí."
2077
2078 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:570
2079 msgid ""
2080 "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
2081 "their ISP's mail servers to send mail. Spammers typically get a dial-up "
2082 "account and send spam directly from there."
2083 msgstr "îñçøé - ìòéúéí ÷øåáåú îñððéí äçåöä îùúîùé çéåâ îëéååï ùäí îùúîùéí áùøúé "
2084 "äãåàø ùì ùøú äàéðèøðè ùìäí."
2085
2086 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:578
2087 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
2088 msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL å-Blackhole."
2089
2090 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:586
2091 msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
2092 msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL å-OpenRelay."
2093
2094 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:594
2095 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
2096 msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL åùøúé çéåâ."
2097
2098 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:603
2099 msgid ""
2100 "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
2101 msgstr "çéðí - øùåîåú ùì ùøúé ãåàø äôúåçéí ìëåìí, åáëê îàôùøéí ùìéçú ãåàø "
2102 "àì÷èøåðé ãøëí ìëì àçã (Osirusoft)."
2103
2104 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:611
2105 msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
2106 msgstr "çéðí - øùéîä ùì ùøúé çéåâ àùø ìòéúéí ÷øåáåú ùéîùå ëùøúéí ìùìéçú ãåàø æáì (Osirusoft)."
2107
2108 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:619
2109 msgid ""
2110 "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
2111 "have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
2112 "to catch abuse auto-replies from some ISPs."
2113 msgstr "çéðí - øùéîä éãðéú ùì ùøúéí àùø ùåìçéí ãåàø æáì ììà äøó, å÷áìå úìåðåú øáåú. "
2114 "àðà äùúîùå áøùéîä æå áæäéøåú (Osirusoft)."
2115
2116 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:627
2117 msgid ""
2118 "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
2119 "other mail servers that are not secure."
2120 msgstr "çéðí - øùéîä ùì ùøúéí áèåçéí àùø îàùøéí ùéîåù áùøúé äãåàø ùìäí "
2121 "ìùøúéí àùø àéðí áèåçéí (Osirusoft)."
2122
2123 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:635
2124 msgid ""
2125 "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
2126 "ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
2127 "abuse auto-replies from some ISPs."
2128 msgstr "çéðí - øùéîä ùì ëúåáåú IP àùø ëáéëåì îùîùåú çáøåú àùø ùåìçåú ãåàø æáì (Osirusoft)."
2129
2130 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:643
2131 msgid ""
2132 "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
2133 "users in without confirmation."
2134 msgstr "çéðí - øùéîä ùì ùøúé øùéîåú úôåöä àùø îåñéôéí àìéäí îùúîùéí ììà á÷ùú àéùåø (Osirusoft)."
2135
2136 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:651
2137 msgid ""
2138 "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
2139 "cgi scripts. (planned)."
2140 msgstr "çéðí - øùéîä ùì ñ÷øéôèéí ìà áèåçéí àùø ùåìçéí ãåàø æáì (Osirusoft)."
2141
2142 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:659
2143 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
2144 msgstr "çéðí - øùéîä ùì ùøúé ôøå÷ñé ôúåçéí (Osirusoft)."
2145
2146 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:667
2147 msgid ""
2148 "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
2149 "false positives than ORBS did though."
2150 msgstr "çéðí - ORDB ðåìãä ëàùø ORBS éøãä îäàååéø. áëì-æàú ðøàä ùéù ìäí éåúø èòåéåú."
2151
2152 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:675
2153 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
2154 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - î÷åøåú SPAM éùéøéí."
2155
2156 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:683
2157 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
2158 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - øùéîåú çéåâ - ëåìì ëîä IPéí ùì DSL."
2159
2160 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:691
2161 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
2162 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - øùéîä ùì ùåìçé ãåàø áëîåéåú àùø àéðí îùúîùéí áá÷ùú àéùåø."
2163
2164 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:699
2165 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
2166 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúéí àçøéí."
2167
2168 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:707
2169 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
2170 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúé øîä àçú (Single Stage)."
2171
2172 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:715
2173 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
2174 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúéí àùø úåîëéí á-SPAM."
2175
2176 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:723
2177 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
2178 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - IPéí ùì èôñé Web."
2179
2180 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:731
2181 msgid ""
2182 "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
2183 "the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
2184 "you NOT use their service."
2185 msgstr "çéðí - ðøàä ,ùáëãé ìîðåò úáéòåú, ãåø÷ñìééøñ ëåììéí ø÷ ùøúéí àùø éåùáéí îçåõ ìàøä\"á "
2186 "åîùîùéí ëúçðú îîñø ôúåçä. ìîøáä äôìà, äàúø ùìäí îîìéõ ìà ìäúùîù áùéøåú ùìäí."
2187
2188 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:739
2189 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
2190 msgstr "çéðí - SPAMhaus - øùéîä ùì î÷åøåú éãåòéí ùì SPAM."
2191
2192 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:747
2193 #, c-format
2194 msgid ""
2195 "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
2196 "have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
2197 msgstr "çéðí, áéðúééí - SPAMCOP - ôúøåï îòðééï ùì øùéîåú ùøúéí ùéù ìäí éçñ "
2198 "âáåä áéï ãåàø ìà çå÷é (SPAM) ìãåàø çå÷é (85% àå éåúø)."
2199
2200 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:755
2201 msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
2202 msgstr "çéðí - dev.null.dk - àéï îéãò òì äùéøåú äæä."
2203
2204 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:763
2205 msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
2206 msgstr "çéðí - visi.com - øùéîú òöéøú îîñø. øùéîä îàåã ùîøðéú ùì ùøúéí äîùîùéí ëúçðåú îîñø ôúåçåú."
2207
2208 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:771
2209 msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
2210 msgstr "çéðí - 2mbit.com úçðåú îîñø ôúåçåú - òåã øùéîä ùì ùøúéí äîùîùéí ëúçðåú îîñø ôúåçåú."
2211
2212 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:779
2213 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
2214 msgstr "çéðí - 2mbit.com î÷åøåú SPAM - øùéîä ùì î÷åøåú SPAM éùéøéí."
2215
2216 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:787
2217 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
2218 msgstr "çéðí - 2mbit.com ñô÷é ùøåúé àéðèøðè - øùéîä ùì ñô÷é àéðèøðè àùø îàùøéí SPAM."
2219
2220 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:795
2221 msgid ""
2222 "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
2223 "assigned IPs."
2224 msgstr "çéðí - Leadmon DUL - òåã øùéîä ùì çéåâ àå áàåôï àçø IPéí äîå÷ðéí áàåôï ãéðîé."
2225
2226 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:803
2227 msgid ""
2228 "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
2229 "directly from."
2230 msgstr "çéðí - Leadmon SPAM Source - øùéîä ùì IPéí àùø Leadmon.net "
2231 "÷éáìå SPAM éùéøåú îäí."
2232
2233 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:811
2234 msgid ""
2235 "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
2236 "in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
2237 "services."
2238 msgstr "çéðí - Leadmon Bulk Mailers - "
2239
2240 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:819
2241 msgid ""
2242 "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
2243 "other active RBLs."
2244 msgstr "çéðí - Leadmon Open Relays - úçðåú îîñø ôúåçåú áòìåú ùìá àçã, àùø "
2245 "àéðï øùåîåú àöì RBLéí ôòéìéí àçøéí."
2246
2247 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:827
2248 msgid ""
2249 "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
2250 "other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
2251 msgstr "çéðí - Leadmon Multi-stage - úçðåú îîñø ôúåçåú îøåáåú ùìáéí, àùø àéðï "
2252 "øùåîåú àöì RBLéí àçøéí, åùìçå SPAM ì-Leadmon.net."
2253
2254 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:835
2255 msgid ""
2256 "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
2257 "direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
2258 "mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
2259 "Leadmon.net."
2260 msgstr "çéðí - Leadmon SpamBlock - àúøéí áøùéîä æå ùìçå SPAM éùéøåú àì Leadmon.net "
2261 "î-IPéí á÷áåöåú øùú, ëàùø ìëì ä÷áåöä àéï îéôåé DNS. æåäéà øùéîä ùì ÷áåöåú ùì IPéí àùø "
2262 "ðîöàéí áùéîåù ò\"é àðùéí àùø ùìçå SPAM àì Leadmon.net."
2263
2264 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:843
2265 msgid ""
2266 "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
2267 "SPAM Sources."
2268 msgstr "çéðí, ìòú òúä - ìà òåã øùéîä ùçåøä - âí úçðåú îîñø ôúåçåú åâí "
2269 "î÷åøåú éùéøéí ùì SPAM."
2270
2271 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:851
2272 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
2273 msgstr "çéðí, ìòú òúä - ìà òåã øùéîä ùçåøä - IPéí ùì çéåâ."
2274
2275 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:60
2276 msgid "Saved Scan type"
2277 msgstr "ñåâ ñøé÷ä ùîåøä"
2278
2279 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:70
2280 msgid "Message Filtering"
2281 msgstr "îéåï äåãòåú"
2282
2283 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:77
2284 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:105
2285 msgid "What to Scan:"
2286 msgstr "ñøå÷ àú:"
2287
2288 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:83
2289 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:111
2290 msgid "All messages"
2291 msgstr "ëì ääåãòåú"
2292
2293 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:88
2294 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:116
2295 msgid "Only unread messages"
2296 msgstr "ø÷ äåãòåú çãùåú"
2297
2298 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:91
2299 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:149
2300 msgid "Save"
2301 msgstr "ùîåø"
2302
2303 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:110
2304 msgid "Match:"
2305 msgstr "ìôé ùãä:"
2306
2307 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:132
2308 msgid "Header"
2309 msgstr "ëåúøåú"
2310
2311 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:139
2312 msgid "Contains:"
2313 msgstr "îëéì:"
2314
2315 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:240
2316 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:264
2317 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:151
2318 msgid "Move to:"
2319 msgstr "äòáø àì:"
2320
2321 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:193
2322 msgid "Down"
2323 msgstr "ìîèä"
2324
2325 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:199
2326 msgid "Up"
2327 msgstr "ìîòìä"
2328
2329 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:202
2330 #, c-format
2331 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
2332 msgstr "àí <b>%s</b> îëéì <b>%s</b> àæ úòáéø àú ääåãòä ì-<b>%s</b>"
2333
2334 #: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:128
2335 msgid "Message Filters"
2336 msgstr "îéåï äåãòåú"
2337
2338 #: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:130
2339 msgid ""
2340 "Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
2341 "filtered into different folders for easier organization."
2342 msgstr "áòæøú îéåï äåãòåú ðéúï ìäòáéø äåãòåú àåèåîèéú ìúåê úé÷éåú îñåééîåú, ìôé ÷øéèøéåðéí äîöåééðéí îøàù."
2343
2344 #: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:136
2345 msgid "SPAM Filters"
2346 msgstr "îñððé ãåàø æáì (SPAM)"
2347
2348 #: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:138
2349 msgid ""
2350 "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
2351 "junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
2352 msgstr "áòæøú îñððé ãåàø áéëåìúê ìçñåí ùøúéí àùø éãåòéí ëùåìçé ãåàø æáì."
2353
2354 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:57
2355 msgid "Spam Filtering"
2356 msgstr "ñéðåï ãåàø æáì (SPAM)"
2357
2358 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:62
2359 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
2360 msgstr "àæäøä! úâéã ìîðäì äîòøëú ìäâãéø àú äîùúðä SpamFilters_YourHop"
2361
2362 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:84
2363 msgid "Move spam to:"
2364 msgstr "äòáø ãåàø æáì ì:"
2365
2366 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:102
2367 msgid ""
2368 "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
2369 "messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
2370 "spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
2371 "periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
2372 "around."
2373 msgstr "ìà îåîìõ ìäòáéø ãåàø æáì éùéøåú ìñì äîéçæåø, áâìì ùäåãòåú"
2374 "îçáøéí åøùéîåú úôåöä éëåìåú áèòåú ìäéåú îñåîðåú ëãåàø æáì. ðà ìãàåâ ìäòáéø "
2375 "àú ãåàø äæáì ìúé÷éä àùø îúð÷ä àåèåîèéú áëãé ìîðåò òìéä áâåãì úéáú äãåàø ùìê."
2376
2377 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:122
2378 msgid ""
2379 "The more messages you scan, the longer it takes. I would suggest that you "
2380 "scan only new messages. If you make a change to your filters, I would set "
2381 "it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
2382 "scan only new messages. That way, your new spam filters will be applied and "
2383 "you'll scan even the spam you read with the new filters."
2384 msgstr "ëëì ùîñôø ääåãòåú äðñø÷åú âãåì éåúø, ëê æîï äñøé÷ä ìå÷ç éåúø æîï. "
2385 "îåîìõ ìñøå÷ ø÷ äåãòåú çãùåú. áî÷øä åðòùä ùéðåééí áîñððéí, îåîìõ ìäâãéø ìîñðï "
2386 "ìáãå÷ àú ëì ääåãòä, ìàçø îëï ììëú ìãåàø ðëðñ, åìàçø îëï ìäâéãø àú äîñðï îçãù "
2387 "ìáãå÷ ø÷ ãåàø çãù. áöåøä æå, éåâãø äîñðï äçãù åâí äãåàø äéùï éáã÷ ðâãå."
2388
2389 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:160
2390 #, c-format
2391 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
2392 msgstr "ãåàø æáì ðùìç ì: <b>%s</b>"
2393
2394 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:160
2395 msgid "[<i>not set yet</i>]"
2396 msgstr "[<i>òãééï ìà äåâãø</i>]"
2397
2398 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:162
2399 #, c-format
2400 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
2401 msgstr "ñøé÷ú ãåàø æáì îåâáìú ì: <b>%s</b>"
2402
2403 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:162
2404 msgid "New Messages Only"
2405 msgstr "äåãòåú çãùåú áìáã"
2406
2407 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:162
2408 msgid "All Messages"
2409 msgstr "ëì ääåãòåú"
2410
2411 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:172
2412 msgid "ON"
2413 msgstr "ôåòì"
2414
2415 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:174
2416 msgid "OFF"
2417 msgstr "ëáåé"
2418
2419 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:49
2420 msgid "SpellChecker Options"
2421 msgstr "àôùøåéåú áåã÷ àéåú"
2422
2423 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:51
2424 msgid ""
2425 "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
2426 "choose which languages should be available to you when spell-checking."
2427 msgstr "áéëåìúê ìäâãéø àú äîéìåï äàéùé ùìê, ìòøåïê àåúå, àå ìáçåø àú ñôú äîéìåï."
2428
2429 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:77
2430 msgid "Check Spelling"
2431 msgstr "áãå÷ àéåú"
2432
2433 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:54
2434 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
2435 msgstr "áçæøä ìãó &quot;àôùøåéåú áåã÷ àéåú&quot;"
2436
2437 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:356
2438 msgid "ATTENTION:"
2439 msgstr "ùéí ìá:"
2440
2441 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:357
2442 msgid ""
2443 "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
2444 "likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
2445 "to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
2446 "can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
2447 "password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
2448 "got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
2449 "anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
2450 "it, the encrypted data is no longer accessible."
2451 msgstr "SquirrelSpell ìà äöìéç ìôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê. øåá äñéëåééí ùæä "
2452 "áâìì ùùéðú àú äñéñîà ùìê. áëãé ìäîùéê, òìééê ìñô÷ àú äñéñîà äéùðä ùìê "
2453 "òì-îðú ù-SquirrelSpell éåëì ìôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê. äåà éåöôï îçãù áòæøú "
2454 "äñéñîà äçãùä ùìê.<br>àí ìà äöôðú àú äîéìåï ùìê, àæ ëðøàä ùäåà äåùçú åàéðå æîéï éåúø. "
2455 "òìééê ìîçå÷ àåúå åäúçéì îçãù. æä âí ðëåï áî÷øä åùëçú àú äñéñîà ùìê -- ììà äñéñîà "
2456 "äéùðä äîéãò äîåöôï àéðå æîéï."
2457
2458 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:363
2459 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
2460 msgstr "îç÷ àú äîéìåï ùìé åäúçì çãù."
2461
2462 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:364
2463 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
2464 msgstr "ôòðç àú äîéìåï ùìé áòæøú äñéñîà äéùðä ùìé."
2465
2466 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:368
2467 msgid "Proceed"
2468 msgstr "äú÷ãí"
2469
2470 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:374
2471 msgid "You must make a choice"
2472 msgstr "òìééê ìáçåø àçú îäàôùøåéåú"
2473
2474 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:375
2475 msgid ""
2476 "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
2477 msgstr "áéëåìúê ìîçå÷ àú äîéìåï äéùï àå ìä÷ìéã àú ñéñîàúê äéùðä. ìà ùðéäí."
2478
2479 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:376
2480 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
2481 msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìîçå÷ àú äîéìåï äàéùé äéùï ùìê?"
2482
2483 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:385
2484 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:388
2485 msgid "Error Decrypting Dictionary"
2486 msgstr "ùâéàä áôòðåç äîéìåï"
2487
2488 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:506
2489 msgid "Cute."
2490 msgstr "çîåã."
2491
2492 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:33
2493 msgid "Your personal dictionary was erased."
2494 msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê ðîç÷."
2495
2496 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:34
2497 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:47
2498 msgid "Dictionary Erased"
2499 msgstr "îéìåï ðîç÷"
2500
2501 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:41
2502 msgid ""
2503 "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
2504 "\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
2505 msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê ðîç÷. àðà ñâåø çìåï æä åìçõ ùåá òì äëôúåø "
2506 "\"áãå÷ àéåú\" áëãé ìäúçéì îçãù àú áãé÷ú äàéåú."
2507
2508 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:45
2509 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:77
2510 msgid "Close this Window"
2511 msgstr "ñâåø çìåï æä"
2512
2513 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:70
2514 msgid ""
2515 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
2516 "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
2517 msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê äåöôï îçãù áäöìçä. ëòú çæåø ìúôøéè &quot;àôùøåéåú áåã÷ äàéåú&quot; "
2518 "åáöò àú áçéøúê áùðéú."
2519
2520 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:72
2521 msgid "Successful Re-encryption"
2522 msgstr "äöôðä îçãù îåöìçú"
2523
2524 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:75
2525 msgid ""
2526 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
2527 "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
2528 "over."
2529 msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê äåöôï îçãù áäöìçä. àðà ñâåø çìåï æä åìçõ òì \"áãå÷ àéåú\" ùåá"
2530 "áëãé ìäúçéì îçãù àú áãé÷ú äàéåú."
2531
2532 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:79
2533 msgid "Dictionary re-encrypted"
2534 msgstr "îéìåï äåöôï ùåá"
2535
2536 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod:39
2537 msgid ""
2538 "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
2539 "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
2540 msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê <strong>äåöôï</strong> åäåà îàåçñï ëòú <strong>áöåøä îàåáèçú</strong>."
2541
2542 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod:54
2543 msgid ""
2544 "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
2545 "stored as <strong>clear text</strong>."
2546 msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê <strong>ôåòðç</strong> åäåà îàåçñï ëòú <strong>áöåøä øâéìä</strong>."
2547
2548 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod:65
2549 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:76
2550 msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
2551 msgstr "äâãøåú äöôðä ìîéìåï àéùé"
2552
2553 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:115
2554 #, c-format
2555 msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
2556 msgstr "ðéñéúé ìáöò àú %s, àáì äåà äçæéø:"
2557
2558 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:121
2559 msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
2560 msgstr "SquirrelSpell ìà îåâãø ðëåï"
2561
2562 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:211
2563 msgid "SquirrelSpell Results"
2564 msgstr "úåöàåú SquirrelSpell"
2565
2566 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:271
2567 msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
2568 msgstr "áãé÷ àéåú äñúééîä. ìáöò ùéðåééí?"
2569
2570 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:273
2571 msgid "No changes were made."
2572 msgstr "ìà ðòùå ùéðåééí."
2573
2574 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:275
2575 msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
2576 msgstr "ùåîø ëòú àú äîéìåï äàéùé ùìê... àðà äîúï."
2577
2578 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:296
2579 #, c-format
2580 msgid "Found %s errors"
2581 msgstr "ðîöàå %s ùâéàåú"
2582
2583 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:317
2584 msgid "Line with an error:"
2585 msgstr "ùåøä òí ùâéàä:"
2586
2587 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:327
2588 msgid "Error:"
2589 msgstr "ùâéàä:"
2590
2591 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:336
2592 msgid "Suggestions:"
2593 msgstr "äöòåú:"
2594
2595 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:343
2596 msgid "Suggestions"
2597 msgstr "äöòåú"
2598
2599 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:351
2600 msgid "Change to:"
2601 msgstr "ùðä ì:"
2602
2603 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:360
2604 msgid "Occurs times:"
2605 msgstr "îñôø çæøåú:"
2606
2607 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:377
2608 msgid "Change this word"
2609 msgstr "ùðä îéìä æå"
2610
2611 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:378
2612 msgid "Change"
2613 msgstr "ùðä"
2614
2615 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:380
2616 msgid "Change ALL occurances of this word"
2617 msgstr "ùðä àú ëì äî÷øéí ìîéìä æå"
2618
2619 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:381
2620 msgid "Change All"
2621 msgstr "ùðä äëì"
2622
2623 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:383
2624 msgid "Ignore this word"
2625 msgstr "äúòìí îîìä æå"
2626
2627 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:384
2628 msgid "Ignore"
2629 msgstr "äúòìí"
2630
2631 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:386
2632 msgid "Ignore ALL occurances this word"
2633 msgstr "äúòìí îëì äî÷øéí ìîéìä æå"
2634
2635 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:387
2636 msgid "Ignore All"
2637 msgstr "äúòìí îäëì"
2638
2639 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:389
2640 msgid "Add this word to your personal dictionary"
2641 msgstr "äåñó îéìä æå ìîéìåï äàéùé ùìê"
2642
2643 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:390
2644 msgid "Add to Dic"
2645 msgstr "äåñó ìîéìåï"
2646
2647 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:403
2648 msgid "Close and Commit"
2649 msgstr "ñâåø åáöò"
2650
2651 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:405
2652 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
2653 msgstr "áãé÷ú äàéåú ìà äåùìîä. äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìñâåø åìáöò àú äùéðåééí?"
2654
2655 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:408
2656 msgid "Close and Cancel"
2657 msgstr "ñâåø åáèì"
2658
2659 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:410
2660 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
2661 msgstr "áãé÷ú äàéåú ìà äåùìîä. äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìñâåø åìáèì àú äùéðåééí?"
2662
2663 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:429
2664 msgid "No errors found"
2665 msgstr "ìà ðîöàå ùâéàåú"
2666
2667 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:28
2668 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:77
2669 msgid "Personal Dictionary"
2670 msgstr "îéìåï àéùé"
2671
2672 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:29
2673 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:99
2674 msgid "No words in your personal dictionary."
2675 msgstr "àéï îéìéí áîéìåï äàéùé ùìê"
2676
2677 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:36
2678 msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
2679 msgstr "àðà áçø àú äîéìéí àùø áøöåðê ìîçå÷ îäîéìåï äàéùé ùìê."
2680
2681 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:58
2682 #, c-format
2683 msgid "%s dictionary"
2684 msgstr "îéìåï %s"
2685
2686 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:89
2687 msgid "Delete checked words"
2688 msgstr "îç÷ îéìéí ðáçøåú"
2689
2690 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:103
2691 msgid "Edit your Personal Dictionary"
2692 msgstr "òøåê àú äîéìåï äàéùé ùìê"
2693
2694 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:25
2695 msgid "Please make your selection first."
2696 msgstr "àðà áöò àú äáçéøä ÷åãí."
2697
2698 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:27
2699 msgid ""
2700 "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
2701 "format. Proceed?"
2702 msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìäöôéï, åìàçñï áöåøä îåöôðú àú äîéìåï äàéùé ùìê?"
2703
2704 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:30
2705 msgid ""
2706 "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
2707 "format. Proceed?"
2708 msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìôòðç, åìàçñï áöåøä øâéìä àú äîéìåï äàéùé ùìê?"
2709
2710 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:47
2711 msgid ""
2712 "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
2713 "helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and "
2714 "your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the "
2715 "password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see "
2716 "what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</"
2717 "strong> If you forget your password, your personal dictionary will become "
2718 "unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your "
2719 "mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your "
2720 "old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
2721 msgstr "<p>äîéìåï äàéùé ùìê ðîöà ëòú <strong>áîöá îåöôï</strong>. æä "
2722 "òåæø ìùîåø òì äôøèéåú ùìê áî÷øä åäîéìåï ðâðá. ëøâò äåà îåöôï áòæøú äñéñîà "
2723 "ùì úéáú äãåàø ùìê, îä ùî÷ùä òì îé ùøåöä ìøàåú àú äîéãò äîàåçñï áîéìåï äàéùé ùìê.</p> "
2724 "<p><strong>ùéí ìá:</strong> àí ùëçú àú äñéñîà ùìê, äîéìåï äàéùé éäôê ììà æîéï, îëéååï "
2725 "ùìà ðéúï ìôòðç àú ä÷éãåã. áî÷øä åúùðä àú ñéñîàú äãåàø ùìê, SquirrelMail éæää æàú "
2726 "åéá÷ù îîê ìäëðéñ àú äñéñîà äéùðä áëãé ìäöôéï àú äîéìåï áòæøú äñéñîà äçãùä.</p>"
2727
2728 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:52
2729 msgid ""
2730 "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
2731 msgstr "ôòðç áá÷ùä àú äîéìåï äàéùé ùìé åàçñï àåúå áöåøä øâéìä."
2732
2733 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:55
2734 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:73
2735 msgid "Change crypto settings"
2736 msgstr "ùðä äâãøåú äöôðä"
2737
2738 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:65
2739 msgid ""
2740 "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You "
2741 "may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case "
2742 "the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets "
2743 "stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to "
2744 "decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</"
2745 "p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal "
2746 "dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your "
2747 "mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator "
2748 "changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and "
2749 "will have to be created anew. However, if you or your system administrator "
2750 "change your mailbox password but you still have the old password at hand, "
2751 "you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the "
2752 "new value.</p>"
2753 msgstr "<p>äîéìåï äàéùé ùìê ðîöà ëòú <strong>áîöá øâéì</strong>. àí áøöåðê "
2754 "ìäâï òì ôøèéåú äîéìåï äàéùé ùìê áî÷øä ùäåà ðâðá, òìééê ìäöéôðå. ëàùø áîöá îåöôï, "
2755 "úëåìú ä÷åáõ ðøàú îòååúú, å÷ùä ìôòðåç ììà äîôúç (ùäåà ñéñîàú úéáú äãåàø ùìê).</p> "
2756 "<p><strong>ùéí ìá:</strong> àí äéðê îçìéè ùáøöåðê ìäöôéï àú äîéìåï äàéùé ùìê, "
2757 "òìééê ìæëåø ùäåà îåöôï áòæøú ñéñîàú úéáú äãåàø ùìê. áî÷øä åùëçú àú äñéñîà "
2758 "åîðäì äîòøëú ùéðä àåúä, äîéìåï äàéùé ùìê éäéä çñø ùéîåù åéäéä òìééê ìäúçéì îçãù. "
2759 "áëì àåôï, áî÷øä åîðäì äîòøëú ùéðä àú äñéñîà ùìê, åäéðê æåëø àú äñéñîà äéùðä, "
2760 "éäéä áéëåìúê ìä÷ìéã àú äñéñîà äéùðä åìäöôéï îçãù àú äîéìåï áòæøú äñéñîà äçãùä.</p>"
2761
2762 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:70
2763 msgid ""
2764 "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
2765 msgstr "äöôï áá÷ùä àú äîéìåï äàéùé ùìé åàçñï àåúå áöåøä îåöôðú."
2766
2767 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:28
2768 #, c-format
2769 msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
2770 msgstr "îåç÷ àú äøùåîåú äáàåú îäîéìåï <strong>%s</strong>:"
2771
2772 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:71
2773 msgid "All done!"
2774 msgstr "äëì ñåééí!"
2775
2776 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:72
2777 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me_not.mod:71
2778 msgid "Personal Dictionary Updated"
2779 msgstr "òåãëï äîéìåï äàéùé"
2780
2781 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:78
2782 msgid "No changes requested."
2783 msgstr "ìà ðúá÷ùå ùéðåééí."
2784
2785 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:33
2786 msgid "Please wait, communicating with the server..."
2787 msgstr "àðà äîúï, éåöø ÷ùø òí äùøú..."
2788
2789 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:42
2790 msgid ""
2791 "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
2792 "message:"
2793 msgstr "àðà áçø áàéæä îéìåï áøöåðê ìäùúîù ìáãé÷ú äàéåú ùì äåãòä æå:"
2794
2795 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:113
2796 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:53
2797 msgid "Go"
2798 msgstr "÷ãéîä"
2799
2800 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:57
2801 msgid "SquirrelSpell Initiating"
2802 msgstr "îàúçì àú SquirrelSpell"
2803
2804 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod:72
2805 #, c-format
2806 msgid ""
2807 "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
2808 "default dictionary."
2809 msgstr "äâãøåú äåúàîå ì: <strong>%s</strong> òí <strong>%s</strong> ëîéìåï "
2810 "áøéøú äîçãì."
2811
2812 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod:79
2813 #, c-format
2814 msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
2815 msgstr "îùúîù áîéìåï <strong>%s</strong> (áøéøú îçãì ùì äîòøëú) ìáãé÷ú àéåú."
2816
2817 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod:90
2818 msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
2819 msgstr "äâãøåú îéìåï áéðìàåîé òåãëðå"
2820
2821 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:22
2822 msgid ""
2823 "Please check any available international dictionaries which you would like "
2824 "to use when spellchecking:"
2825 msgstr "àðà ñîï àú ëì äîéìåðéí äáéðìàåîééí ùáøöåðê ìäùúîù "
2826 "ááãé÷ àéåú:"
2827
2828 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:32
2829 msgid "Make this dictionary my default selection:"
2830 msgstr "äôåê îéìåï æä ìáøéøú äîçãì ùìé:"
2831
2832 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:49
2833 msgid "Make these changes"
2834 msgstr "áöò ùéðåééí àìå"
2835
2836 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:50
2837 msgid "Add International Dictionaries"
2838 msgstr "äåñó îéìåðéí áéðìàåîééí"
2839
2840 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:19
2841 msgid "Please choose which options you wish to set up:"
2842 msgstr "àðà áçø àú äàôùøåéåú ùáøöåðê ìäâãéø:"
2843
2844 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:23
2845 msgid "Edit your personal dictionary"
2846 msgstr "òøåê àú äîéìåï äàéùé ùìê"
2847
2848 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:30
2849 msgid "Set up international dictionaries"
2850 msgstr "äëï îéìåðéí áéðìàåîééí"
2851
2852 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:40
2853 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:44
2854 msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
2855 msgstr "äöôï àå ôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê"
2856
2857 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:45
2858 msgid "not available"
2859 msgstr "ìà æîéï"
2860
2861 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:48
2862 msgid "SquirrelSpell Options Menu"
2863 msgstr "úôøéè àôùøåéåú SquirrelSpell"
2864
2865 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:94
2866 msgid "Translator"
2867 msgstr "îúøâí"
2868
2869 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:97
2870 msgid "Your server options are as follows:"
2871 msgstr "àôùøåéåú äùøú ùìê äï:"
2872
2873 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:102
2874 msgid ""
2875 "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
2876 msgstr ""
2877
2878 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:105
2879 msgid ""
2880 "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
2881 msgstr ""
2882
2883 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:108
2884 msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
2885 msgstr ""
2886
2887 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:111
2888 msgid ""
2889 "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
2890 "InterTran"
2891 msgstr ""
2892
2893 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:114
2894 msgid ""
2895 "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
2896 msgstr ""
2897
2898 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:120
2899 msgid ""
2900 "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
2901 "be located."
2902 msgstr "àúä âí îçìéè äàí úåöâ ÷åôñàú äúøâåí, åàéëï äéà úîå÷í."
2903
2904 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:124
2905 msgid "Select your translator:"
2906 msgstr "áçø àú äîúøâí ùìê:"
2907
2908 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:136
2909 msgid "When reading:"
2910 msgstr "ëàùø á÷øéàä:"
2911
2912 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:141
2913 msgid "Show translation box"
2914 msgstr "äöâ ÷åôñàú úøâåí"
2915
2916 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:143
2917 msgid "to the left"
2918 msgstr "îùîàì"
2919
2920 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:144
2921 msgid "in the center"
2922 msgstr "áîøëæ"
2923
2924 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:145
2925 msgid "to the right"
2926 msgstr "îéîéï"
2927
2928 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:150
2929 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
2930 msgstr "úøâí áúåê äîñâøåú ùì SquirrelMail"
2931
2932 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:153
2933 msgid "When composing:"
2934 msgstr "ëàùø áëúéáä:"
2935
2936 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:157
2937 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
2938 msgstr "ìà ôòéì òãééï, ìòú òúä ìà òåùä ëìåí"
2939
2940 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:104
2941 msgid "Translation Options"
2942 msgstr "àôùøåéåú úøâåí"
2943
2944 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:106
2945 msgid ""
2946 "Which translator should be used when you get messages in a different "
2947 "language?"
2948 msgstr "áàéæä îúøâí ìäúùîù ëàùø äéðê î÷áì äåãòåú áùôåú ùåðåú?"
2949
2950 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:230
2951 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:234
2952 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:238
2953 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:242
2954 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:246
2955 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:250
2956 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:254
2957 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:258
2958 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:262
2959 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:266
2960 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:270
2961 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:274
2962 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:278
2963 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:293
2964 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:297
2965 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:301
2966 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:305
2967 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:309
2968 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:313
2969 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:317
2970 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:321
2971 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:325
2972 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:329
2973 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:404
2974 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:437
2975 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:441
2976 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:445
2977 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:449
2978 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:453
2979 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:457
2980 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:461
2981 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:465
2982 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:469
2983 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:473
2984 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:477
2985 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:481
2986 #, c-format
2987 msgid "%s to %s"
2988 msgstr "%s ì-%s"
2989
2990 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:231
2991 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:235
2992 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:239
2993 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:243
2994 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:247
2995 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:252
2996 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:256
2997 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:260
2998 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:264
2999 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:268
3000 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:280
3001 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:294
3002 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:298
3003 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:302
3004 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:306
3005 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:310
3006 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:315
3007 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:319
3008 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:323
3009 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:327
3010 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:331
3011 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:352
3012 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:382
3013 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:438
3014 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:442
3015 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:446
3016 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:450
3017 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:454
3018 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:459
3019 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:471
3020 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:475
3021 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:479
3022 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:483
3023 msgid "English"
3024 msgstr "àðâìéú"
3025
3026 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:232
3027 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:251
3028 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:272
3029 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:275
3030 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:299
3031 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:318
3032 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:355
3033 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:385
3034 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:417
3035 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:439
3036 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:458
3037 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:462
3038 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:467
3039 msgid "French"
3040 msgstr "öøôúéú"
3041
3042 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:236
3043 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:255
3044 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:271
3045 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:276
3046 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:303
3047 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:322
3048 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:356
3049 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:386
3050 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:418
3051 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:443
3052 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:463
3053 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:466
3054 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:470
3055 msgid "German"
3056 msgstr "âøîðéú"
3057
3058 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:240
3059 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:259
3060 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:307
3061 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:326
3062 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:360
3063 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:390
3064 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:420
3065 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:447
3066 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:474
3067 msgid "Italian"
3068 msgstr "àéèì÷éú"
3069
3070 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:244
3071 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:263
3072 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:311
3073 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:330
3074 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:365
3075 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:395
3076 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:422
3077 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:451
3078 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:478
3079 msgid "Portuguese"
3080 msgstr "ôåøèåâæéú"
3081
3082 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:248
3083 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:267
3084 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:295
3085 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:314
3086 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:370
3087 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:400
3088 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:423
3089 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:455
3090 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:482
3091 msgid "Spanish"
3092 msgstr "ñôøãéú"
3093
3094 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:279
3095 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:367
3096 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:397
3097 msgid "Russian"
3098 msgstr "øåñéú"
3099
3100 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:282
3101 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:334
3102 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:405
3103 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:426
3104 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:485
3105 msgid "Translate"
3106 msgstr "úøâí"
3107
3108 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:346
3109 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:376
3110 msgid "Brazilian Portuguese"
3111 msgstr "ôåøèåâæéú (áøæéì)"
3112
3113 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:347
3114 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:377
3115 msgid "Bulgarian"
3116 msgstr "áåìâøéú"
3117
3118 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:348
3119 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:378
3120 msgid "Croatian"
3121 msgstr "÷øåàèéú"
3122
3123 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:349
3124 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:379
3125 msgid "Czech"
3126 msgstr "ö'ëéú"
3127
3128 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:350
3129 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:380
3130 msgid "Danish"
3131 msgstr "ãðéú"
3132
3133 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:351
3134 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:381
3135 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:416
3136 msgid "Dutch"
3137 msgstr "äåìðãéú"
3138
3139 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:353
3140 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:383
3141 msgid "European Spanish"
3142 msgstr "ñôøãéú (àéøåôä)"
3143
3144 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:354
3145 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:384
3146 msgid "Finnish"
3147 msgstr "ôéðéú"
3148
3149 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:357
3150 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:387
3151 msgid "Greek"
3152 msgstr "éååðéú"
3153
3154 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:358
3155 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:388
3156 msgid "Hungarian"
3157 msgstr "äåðâøéú"
3158
3159 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:359
3160 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:389
3161 msgid "Icelandic"
3162 msgstr "àéñìðãéú"
3163
3164 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:361
3165 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:391
3166 msgid "Japanese"
3167 msgstr "éôðéú"
3168
3169 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:362
3170 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:392
3171 msgid "Latin American Spanish"
3172 msgstr "ñôøãéú (ãøåí-àîøé÷ä)"
3173
3174 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:363
3175 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:393
3176 msgid "Norwegian"
3177 msgstr "ðåøååâéú"
3178
3179 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:364
3180 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:394
3181 msgid "Polish"
3182 msgstr "ôåìðéú"
3183
3184 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:366
3185 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:396
3186 msgid "Romanian"
3187 msgstr "øåîðéú"
3188
3189 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:368
3190 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:398
3191 msgid "Serbian"
3192 msgstr "ñøáéú"
3193
3194 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:369
3195 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:399
3196 msgid "Slovenian"
3197 msgstr "ñìåáðéú"
3198
3199 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:371
3200 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:401
3201 msgid "Swedish"
3202 msgstr "ùååãéú"
3203
3204 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:372
3205 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:402
3206 msgid "Welsh"
3207 msgstr "ååìùéú"
3208
3209 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:419
3210 msgid "Indonesian"
3211 msgstr "àéðãåðæéú"
3212
3213 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:421
3214 msgid "Latin"
3215 msgstr "ìèéðéú"
3216
3217 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:37
3218 msgid "New Mail Notification"
3219 msgstr "äåãòä òì ãåàø çãù"
3220
3221 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:41
3222 msgid ""
3223 "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
3224 "unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
3225 "to play in the provided file box."
3226 msgstr ""
3227
3228 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:45
3229 msgid ""
3230 "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
3231 "folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
3232 msgstr ""
3233
3234 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:47
3235 msgid ""
3236 "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
3237 "window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
3238 msgstr ""
3239
3240 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:49
3241 msgid ""
3242 "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
3243 "Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
3244 "been \"viewed\" or checked yet. This can prevent being continuously annoyed "
3245 "by sounds or popups for unseen mail."
3246 msgstr ""
3247
3248 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:51
3249 msgid ""
3250 "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
3251 "browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
3252 "only works in IE but you won't see errors with other browsers). This will "
3253 "always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
3254 "enabled."
3255 msgstr ""
3256
3257 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:55
3258 msgid ""
3259 "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
3260 "mail arrives. Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
3261 "the <b>local media file</b> box to play from the local computer. If no file "
3262 "is specified, the system will use a default from the server."
3263 msgstr ""
3264
3265 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:67
3266 msgid "Enable Media Playing"
3267 msgstr "àôùø ðéâåï îãéä"
3268
3269 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:76
3270 msgid "Check all boxes, not just INBOX"
3271 msgstr "áãå÷ àú ëì äúéáåú, ìà ø÷ àú úéáú äãåàø äðëðñ"
3272
3273 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:84
3274 msgid "Count only messages that are RECENT"
3275 msgstr "ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä"
3276
3277 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:92
3278 msgid "Change title on supported browsers."
3279 msgstr "ùðä ëåúøú áãôãôðéí ðúîëéí."
3280
3281 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:92
3282 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:100
3283 msgid "requires JavaScript to work"
3284 msgstr "áëãé ìòáåã ðçåõ JavaScript"
3285
3286 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:100
3287 msgid "Show popup window on new mail"
3288 msgstr "ëùéù äåãòåú çãùåú äöâ çìåï ÷èï"
3289
3290 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:104
3291 msgid "Select server file:"
3292 msgstr "áçø ÷åáõ ùøú:"
3293
3294 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:106
3295 msgid "(local media)"
3296 msgstr "(îãééä î÷åîéú)"
3297
3298 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:123
3299 msgid "Try"
3300 msgstr "ðñä"
3301
3302 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:131
3303 msgid "Local Media File:"
3304 msgstr "÷åáõ îãééä î÷åîé:"
3305
3306 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:137
3307 msgid "Current File:"
3308 msgstr "÷åáõ ðåëçé:"
3309
3310 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail.php:20
3311 msgid "New Mail"
3312 msgstr "ãåàø çãù"
3313
3314 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail.php:27
3315 msgid "SquirrelMail Notice:"
3316 msgstr "äåãòú SquirrelMail:"
3317
3318 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail.php:31
3319 msgid "You have new mail!"
3320 msgstr "éù ìê ãåàø çãù!"
3321
3322 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:78
3323 msgid "NewMail Options"
3324 msgstr "àôùøåéåú ãåàø çãù"
3325
3326 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:80
3327 msgid ""
3328 "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
3329 "when new mail arrives."
3330 msgstr "áàôùøåúê ìäâãéø ðéâðåï öìéìéí àå/å ôúéçú çìåï ÷èï áî÷øä "
3331 "ùîâéò ãåàø çãù."
3332
3333 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:129
3334 msgid "New Mail Notification options saved"
3335 msgstr "äâãøåú äåãòä òì ãåàø çãù ðùîøå"
3336
3337 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:202
3338 #, c-format
3339 msgid "%s New Messages"
3340 msgstr "%s äåãòåú çãùåú"
3341
3342 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:206
3343 #, c-format
3344 msgid "%s New Message"
3345 msgstr "%s äåãòä çãùä"
3346
3347 #: squirrelmail/plugins/newmail/testsound.php:24
3348 msgid "Test Sound"
3349 msgstr "áãå÷ öìéìéí"
3350
3351 #: squirrelmail/plugins/newmail/testsound.php:30
3352 msgid "Loading the sound..."
3353 msgstr "èåòï àú äöìéì..."
3354
3355 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:82
3356 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:90
3357 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:102
3358 msgid "POP3 connect:"
3359 msgstr "çéáåø POP3:"
3360
3361 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:82
3362 msgid "No server specified"
3363 msgstr "ìà äåâãø ùøú"
3364
3365 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:90
3366 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:102
3367 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:141
3368 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:276
3369 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:330
3370 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:341
3371 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:389
3372 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:422
3373 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:455
3374 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:554
3375 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:577
3376 msgid "Error "
3377 msgstr "ùâéàä"
3378
3379 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:110
3380 msgid "POP3: premature NOOP OK, NOT an RFC 1939 Compliant server"
3381 msgstr ""
3382
3383 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:120
3384 msgid "POP3 noop:"
3385 msgstr ""
3386
3387 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:120
3388 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:186
3389 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:235
3390 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:260
3391 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:302
3392 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:376
3393 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:415
3394 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:445
3395 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:479
3396 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:542
3397 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:610
3398 msgid "No connection to server"
3399 msgstr "àéï çéáåø ìùøú"
3400
3401 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:133
3402 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:136
3403 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:141
3404 msgid "POP3 user:"
3405 msgstr "îùúîù POP3:"
3406
3407 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:133
3408 msgid "no login ID submitted"
3409 msgstr "ìà ðùìç ùí îùúîù"
3410
3411 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:136
3412 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:156
3413 msgid "connection not established"
3414 msgstr "ìà ðåöø çéáåø"
3415
3416 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:153
3417 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:156
3418 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:161
3419 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:170
3420 msgid "POP3 pass:"
3421 msgstr "ñéñîàú POP3:"
3422
3423 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:153
3424 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:195
3425 msgid "No password submitted"
3426 msgstr "ìà ðùìçä ñéñîà"
3427
3428 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:161
3429 msgid "authentication failed "
3430 msgstr "àéîåú ðëùì"
3431
3432 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:170
3433 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:219
3434 msgid "NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant"
3435 msgstr "NOOP ðëùì. ùøú àéðå úåàí RFC 1939"
3436
3437 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:186
3438 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:192
3439 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:195
3440 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:200
3441 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:210
3442 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:219
3443 msgid "POP3 apop:"
3444 msgstr ""
3445
3446 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:192
3447 msgid "No login ID submitted"
3448 msgstr "ìà ðùìç ùí îùúîù"
3449
3450 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:200
3451 msgid "No server banner"
3452 msgstr "àéï ëøæú ùøú"
3453
3454 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:200
3455 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:210
3456 msgid "abort"
3457 msgstr "áèì"
3458
3459 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:210
3460 msgid "apop authentication failed"
3461 msgstr "àéîåú apop ðëùì"
3462
3463 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:235
3464 msgid "POP3 login:"
3465 msgstr ""
3466
3467 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:260
3468 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:276
3469 msgid "POP3 top:"
3470 msgstr ""
3471
3472 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:302
3473 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:330
3474 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:341
3475 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:353
3476 msgid "POP3 pop_list:"
3477 msgstr ""
3478
3479 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:353
3480 msgid "Premature end of list"
3481 msgstr "ñéåí îå÷ãí ùì øùéîä"
3482
3483 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:376
3484 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:389
3485 msgid "POP3 get:"
3486 msgstr ""
3487
3488 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:415
3489 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:422
3490 msgid "POP3 last:"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:445
3494 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:455
3495 msgid "POP3 reset:"
3496 msgstr ""
3497
3498 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:479
3499 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:485
3500 msgid "POP3 send_cmd:"
3501 msgstr ""
3502
3503 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:485
3504 msgid "Empty command string"
3505 msgstr "îçøåæú ô÷åãä øé÷ä"
3506
3507 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:505
3508 msgid "POP3 quit:"
3509 msgstr ""
3510
3511 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:505
3512 msgid "connection does not exist"
3513 msgstr "ìà ðîöà çéáåø"
3514
3515 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:542
3516 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:554
3517 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:577
3518 msgid "POP3 uidl:"
3519 msgstr ""
3520
3521 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:610
3522 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:615
3523 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:621
3524 msgid "POP3 delete:"
3525 msgstr ""
3526
3527 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:615
3528 msgid "No msg number submitted"
3529 msgstr "ìà ðùìç îñôø äåãòä"
3530
3531 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:621
3532 msgid "Command failed "
3533 msgstr "ô÷åãä ðëùìä "
3534
3535 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:54
3536 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
3537 msgstr "îáéà ãåàø îùøú POP3 îøåç÷"
3538
3539 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:63
3540 msgid "Select Server:"
3541 msgstr "áçø ùøú:"
3542
3543 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:65
3544 msgid "All"
3545 msgstr "äëì"
3546
3547 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:78
3548 msgid "Password for"
3549 msgstr "ñéñîà áùáéì"
3550
3551 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:85
3552 msgid "Fetch Mail"
3553 msgstr "îáéà ãåàø"
3554
3555 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:117
3556 msgid "Fetching from "
3557 msgstr "îáéà î-"
3558
3559 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:124
3560 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:184
3561 msgid "Oops, "
3562 msgstr "àåôñ, "
3563
3564 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:128
3565 msgid "Opening IMAP server"
3566 msgstr "ôåúç ùøú IMAP"
3567
3568 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:131
3569 msgid "Opening POP server"
3570 msgstr "ôåúç ùøú POP"
3571
3572 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:134
3573 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:123
3574 msgid "Login Failed:"
3575 msgstr "ëðéñä ùâåéä:"
3576
3577 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:151
3578 msgid "Login OK: No new messages"
3579 msgstr "ëðéñä àåùøä: àéï äåãòåú çãùåú"
3580
3581 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:156
3582 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
3583 msgstr "ëðéñä àåùøä: úéáú ãåàø ðëðñ øé÷ä"
3584
3585 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:161
3586 msgid "Login OK: Inbox contains ["
3587 msgstr "ëðéñä àåùøä: úéáú ãåàø ðëðñ îëéìä ["
3588
3589 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:161
3590 msgid "] messages"
3591 msgstr "] äåãòåú"
3592
3593 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:164
3594 msgid "Fetching UIDL..."
3595 msgstr "îáéà UIDL..."
3596
3597 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:169
3598 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:154
3599 msgid "Server does not support UIDL."
3600 msgstr "ùøú ìà úåîê á UIDL."
3601
3602 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:172
3603 msgid "Leaving Mail on Server..."
3604 msgstr "îùàéø àú äãåàø òì äùøú..."
3605
3606 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:174
3607 msgid "Deleting messages from server..."
3608 msgstr "îåç÷ äåãòåú îäùøú..."
3609
3610 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:178
3611 msgid "Fetching message "
3612 msgstr "îáéà äåãòä "
3613
3614 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:201
3615 msgid "Message appended to mailbox"
3616 msgstr "äåãòä öåøôä ìúéáú äãåàø"
3617
3618 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:205
3619 msgid "Message "
3620 msgstr "äåãòä "
3621
3622 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:205
3623 msgid " deleted from Remote Server!"
3624 msgstr " ðîç÷ä îùøú îøåç÷!"
3625
3626 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:207
3627 msgid "Delete failed:"
3628 msgstr "îçé÷ä ðëùìä:"
3629
3630 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:212
3631 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:185
3632 msgid "Error Appending Message!"
3633 msgstr "ùâéàä áöéøåó ääåãòä!"
3634
3635 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:216
3636 msgid "Closing POP"
3637 msgstr "ñåâø àú ä-POP"
3638
3639 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:218
3640 msgid "Logging out from IMAP"
3641 msgstr "îúðú÷ îùøú IMAP"
3642
3643 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:221
3644 msgid "Saving UIDL"
3645 msgstr "ùåîø UIDL"
3646
3647 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:105
3648 msgid "Remote POP server settings"
3649 msgstr "äâãøåú ùøú POP îøåç÷"
3650
3651 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:107
3652 msgid ""
3653 "You should be aware that the encryption used to store your password is not "
3654 "perfectly secure. However, if you are using pop, there is inherently no "
3655 "encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
3656 "server can be undone by a hacker reading the source to this file."
3657 msgstr "òìééê ìäéåú îåãò ìëê ùääöôðä äðîöàú áùéîåù áëãé ìäöôéï àú ñéñîàúê "
3658 "àéððä áèåçä ìçìåèéï. ìîøåú æàú, àí äéðê îùúîù á-POP, àéï äöôðä áëì î÷øä. "
3659 "áðåñó, ëì ôåøõ àùø é÷øà àú ä÷åã ùì ÷åáõ æä éåëì ìôòðç àú ääöôðä ùàðå îùúîùéí "
3660 "áä áëãé ìäöôéï àú ñéñîàúê òì äùøú."
3661
3662 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:109
3663 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
3664 msgstr "áî÷øä åúùàéø àú äñéñîà øé÷ä, äéà úãøù ëàùø úðñä ìäáéà àú äãåàø."
3665
3666 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:113
3667 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
3668 msgstr ""
3669
3670 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:119
3671 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:146
3672 msgid "Add Server"
3673 msgstr "äåñó ùøú"
3674
3675 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:123
3676 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:196
3677 msgid "Server:"
3678 msgstr "ùøú:"
3679
3680 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:124
3681 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:198
3682 msgid "Alias:"
3683 msgstr "ëéðåé:"
3684
3685 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:125
3686 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:200
3687 msgid "Username:"
3688 msgstr "ùí îùúîù:"
3689
3690 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:127
3691 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:204
3692 msgid "Store in Folder:"
3693 msgstr "àçñï áúé÷éä:"
3694
3695 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:143
3696 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:224
3697 msgid "Leave Mail on Server"
3698 msgstr "äùàø ãåàø òì äùøú"
3699
3700 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:144
3701 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:226
3702 msgid "Check mail during login"
3703 msgstr "áãå÷ ãåàø áëðéñä"
3704
3705 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:145
3706 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:228
3707 msgid "Check mail during folder refresh"
3708 msgstr "áãå÷ ãåàø áøòðåï úé÷éä"
3709
3710 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:152
3711 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:229
3712 msgid "Modify Server"
3713 msgstr "òãëï ùøú"
3714
3715 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:156
3716 msgid "Server Name:"
3717 msgstr "ùí ùøú:"
3718
3719 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:162
3720 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:185
3721 msgid "Modify"
3722 msgstr "òãëï"
3723
3724 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:166
3725 msgid "No-one server in use. Try to add."
3726 msgstr "ùøú àó-àçã ðîöà áùéîåù. ðñä ìäåñéó."
3727
3728 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:172
3729 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:187
3730 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:234
3731 msgid "Fetching Servers"
3732 msgstr "îáéà ùøúéí"
3733
3734 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:176
3735 msgid "Confirm Deletion of a Server"
3736 msgstr "àùø îçé÷ú ùøú"
3737
3738 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:180
3739 msgid "Selected Server:"
3740 msgstr "ùøú ðáçø:"
3741
3742 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:181
3743 msgid "Confirm delete of selected server?"
3744 msgstr "îàùø îçé÷ú ùøú ðáçø?"
3745
3746 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:182
3747 msgid "Confirm Delete"
3748 msgstr "àùø îçé÷ä"
3749
3750 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:191
3751 msgid "Mofify a Server"
3752 msgstr "òãëï ùøú"
3753
3754 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:237
3755 msgid "Undefined Function"
3756 msgstr "ôåð÷öéä ìà îåâãøú"
3757
3758 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:239
3759 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
3760 msgstr ""
3761
3762 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:30
3763 msgid "Fetch"
3764 msgstr "äáà"
3765
3766 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:115
3767 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:162
3768 msgid "Warning, "
3769 msgstr "àæäøä, "
3770
3771 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:198
3772 msgid "Mail Fetch Result:"
3773 msgstr "úåöàú ðéñéåï ìäáéà ãåàø:"
3774
3775 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:223
3776 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
3777 msgstr "äáàú ãåàø î-POP3"
3778
3779 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:225
3780 msgid ""
3781 "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
3782 "account on this server."
3783 msgstr "äâãøåú äåøãú ãåà\"ì îúéáú POP3 ìúéáú äãåàø ùìê áùøú æä."
3784
3785 #: squirrelmail/plugins/bug_report/setup.php:65
3786 msgid "Bug Reports:"
3787 msgstr "ãéååç òì áàâéí:"
3788
3789 #: squirrelmail/plugins/bug_report/setup.php:70
3790 msgid "Show button in toolbar"
3791 msgstr "äöâ ëôúåø áñøâì ëìéí"
3792
3793 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:94
3794 msgid "Sent Subfolders Options"
3795 msgstr "àôùøåéåú úúé-ñôøéåú ùì úé÷ééú ãåàø éåöà"
3796
3797 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:99
3798 msgid "Use Sent Subfolders"
3799 msgstr "äùúîù áúúé-úé÷éåú úçú ãåàø éåöà"
3800
3801 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:103
3802 msgid "Monthly"
3803 msgstr "çåãùé"
3804
3805 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:104
3806 msgid "Quarterly"
3807 msgstr "øáòåðé"
3808
3809 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:105
3810 msgid "Yearly"
3811 msgstr "ùðúé"
3812
3813 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:120
3814 msgid "Base Sent Folder"
3815 msgstr ""
3816
3817 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:75
3818 msgid "TODAY"
3819 msgstr "äéåí"
3820
3821 #: squirrelmail/plugins/calendar/day.php:79
3822 msgid "ADD"
3823 msgstr "äåñó"
3824
3825 #: squirrelmail/plugins/calendar/day.php:93
3826 msgid "EDIT"
3827 msgstr "òøåê"
3828
3829 #: squirrelmail/plugins/calendar/day.php:95
3830 msgid "DEL"
3831 msgstr "îç÷"
3832
3833 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:31
3834 msgid "Start time:"
3835 msgstr "æîï äúçìä:"
3836
3837 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:41
3838 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:59
3839 msgid "Length:"
3840 msgstr "àåøê:"
3841
3842 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:47
3843 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:65
3844 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:97
3845 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:110
3846 msgid "Priority:"
3847 msgstr "òãéôåú:"
3848
3849 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:53
3850 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:116
3851 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:36
3852 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:71
3853 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:99
3854 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:112
3855 msgid "Title:"
3856 msgstr "ëåúøú:"
3857
3858 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:61