*** empty log message ***
[squirrelmail.git] / locale / he_HE / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
1 # Hebrew translation
2 # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
3 # yoav <yoavb@zavit.net.il>, 2002.
4 #
5 #, fuzzy
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: $Id$\n"
9 "POT-Creation-Date: 2002-05-03 13:21+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2002-05-03 13:21+0200\n"
11 "Last-Translator: yoav <yoavb@zavit.net.il>\n"
12 "Language-Team: HEBREW <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=windows-1255\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: squirrelmail/src/addrbook_popup.php:22
18 msgid "Address Book"
19 msgstr "ñôø ëúåáåú"
20
21 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:98
22 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:67
23 #: squirrelmail/src/addressbook.php:285 squirrelmail/src/vcard.php:85
24 msgid "Name"
25 msgstr "ùí"
26
27 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:99
28 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:68
29 #: squirrelmail/src/addressbook.php:286
30 msgid "E-mail"
31 msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
32
33 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:100
34 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:69
35 #: squirrelmail/src/addressbook.php:287
36 msgid "Info"
37 msgstr "îéãò"
38
39 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:103
40 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:72
41 msgid "Source"
42 msgstr "î÷åø"
43
44 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:742
45 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:120
46 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:82
47 #: squirrelmail/src/compose.php:436 squirrelmail/src/download.php:311
48 #: squirrelmail/src/download.php:318
49 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:330
50 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:96
51 #: squirrelmail/src/search.php:351
52 msgid "To"
53 msgstr "àì"
54
55 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:123
56 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:84
57 #: squirrelmail/src/compose.php:443 squirrelmail/src/options_highlight.php:333
58 #: squirrelmail/src/search.php:350
59 msgid "Cc"
60 msgstr "äòú÷éí"
61
62 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:86
63 msgid "Bcc"
64 msgstr "äòú÷éí òéååøéí"
65
66 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:99
67 msgid "Use Addresses"
68 msgstr "äùúîù áëúåáåú"
69
70 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:122
71 msgid "Address Book Search"
72 msgstr "çéôåù áñôø ëúåáåú"
73
74 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:174
75 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:131
76 msgid "Search for"
77 msgstr "çôù àú"
78
79 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:180
80 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:141
81 msgid "in"
82 msgstr "á"
83
84 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:181
85 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:144
86 msgid "All address books"
87 msgstr "ëì ñôøé äëúåáåú"
88
89 #: squirrelmail/functions/page_header.php:142
90 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:192
91 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:155
92 #: squirrelmail/src/search.php:187 squirrelmail/src/search.php:191
93 #: squirrelmail/src/search.php:211 squirrelmail/src/search.php:355
94 #: squirrelmail/src/search.php:386 squirrelmail/src/search.php:407
95 #: squirrelmail/src/search.php:417
96 msgid "Search"
97 msgstr "çôù"
98
99 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:193
100 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:156
101 msgid "List all"
102 msgstr "äöâ äëì"
103
104 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:214
105 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:186
106 #, c-format
107 msgid "Unable to list addresses from %s"
108 msgstr "ìà éëåì ìäöéâ ëúåáåú î %s"
109
110 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:240
111 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:211
112 msgid "Your search failed with the following error(s)"
113 msgstr "äçéôåù ðëùì òí äùâéàåú äáàåú"
114
115 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:160
116 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:247
117 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:216
118 msgid "No persons matching your search was found"
119 msgstr "ìà ðîöàå îëåúáéí äîúàéîéí ìúðàé äçéôåù"
120
121 #: squirrelmail/src/addrbook_search_html.php:229
122 msgid "Return"
123 msgstr "çæåø"
124
125 #: squirrelmail/plugins/newmail/testsound.php:33
126 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:119
127 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:427
128 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me_not.mod:70
129 #: squirrelmail/src/addrbook_search.php:195 squirrelmail/src/compose.php:603
130 msgid "Close"
131 msgstr "ñâåø"
132
133 #: squirrelmail/src/addressbook.php:39 squirrelmail/src/addressbook.php:285
134 msgid "Nickname"
135 msgstr "ëéðåé"
136
137 #: squirrelmail/src/addressbook.php:40
138 msgid "Must be unique"
139 msgstr "çééá ìäéåú ééçåãé"
140
141 #: squirrelmail/src/addressbook.php:41
142 msgid "E-mail address"
143 msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
144
145 #: squirrelmail/src/addressbook.php:42
146 msgid "First name"
147 msgstr "ùí ôøèé"
148
149 #: squirrelmail/src/addressbook.php:43
150 msgid "Last name"
151 msgstr "ùí îùôçä"
152
153 #: squirrelmail/src/addressbook.php:44
154 msgid "Additional info"
155 msgstr "îéãò ðåñó"
156
157 #: squirrelmail/src/addressbook.php:58
158 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
159 msgstr "ìà äåâãø ñôø ëúåáåú àéùé. öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú."
160
161 #: squirrelmail/src/addressbook.php:154
162 msgid "You can only edit one address at the time"
163 msgstr "áéëåìúê ìòøåê ñôø ëúåáåú àçã áëì ôòí"
164
165 #: squirrelmail/src/addressbook.php:168 squirrelmail/src/addressbook.php:170
166 #: squirrelmail/src/addressbook.php:200 squirrelmail/src/addressbook.php:202
167 msgid "Update address"
168 msgstr "òãëï ëúåáú"
169
170 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:49
171 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:68
172 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:85
173 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:151
174 #: squirrelmail/src/addressbook.php:191 squirrelmail/src/addressbook.php:239
175 msgid "ERROR"
176 msgstr "ùâéàä"
177
178 #: squirrelmail/src/addressbook.php:214
179 msgid "Unknown error"
180 msgstr "ùâéàä ìà éãåòä"
181
182 #: squirrelmail/src/addressbook.php:258 squirrelmail/src/addressbook.php:344
183 msgid "Add address"
184 msgstr "äåñó ëúåáú"
185
186 #: squirrelmail/src/addressbook.php:270 squirrelmail/src/addressbook.php:326
187 msgid "Edit selected"
188 msgstr "òøåê ðáçøéí"
189
190 #: squirrelmail/src/addressbook.php:272 squirrelmail/src/addressbook.php:328
191 msgid "Delete selected"
192 msgstr "îç÷ ðáçøéí"
193
194 #: squirrelmail/src/addressbook.php:341
195 #, c-format
196 msgid "Add to %s"
197 msgstr "äåñó ì %s"
198
199 #: squirrelmail/src/compose.php:97
200 msgid "Draft Email Saved"
201 msgstr "èéåèú ãåà\"ì ðùîøä"
202
203 #: squirrelmail/src/compose.php:200 squirrelmail/src/compose.php:244
204 #: squirrelmail/src/compose.php:254
205 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
206 msgstr "ìà éëåì ìäòúé÷/ìäòáéø àú ä÷åáõ. ä÷åáõ ìà öåøó."
207
208 #: squirrelmail/src/compose.php:431
209 msgid "Original Message"
210 msgstr "äåãòä î÷åøéú"
211
212 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:759
213 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:129
214 #: squirrelmail/src/compose.php:432 squirrelmail/src/download.php:309
215 #: squirrelmail/src/download.php:314
216 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:339
217 #: squirrelmail/src/options_order.php:40
218 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:101
219 #: squirrelmail/src/search.php:348
220 msgid "Subject"
221 msgstr "ðåùà"
222
223 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:744
224 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:117
225 #: squirrelmail/src/compose.php:433 squirrelmail/src/download.php:98
226 #: squirrelmail/src/download.php:310 squirrelmail/src/download.php:316
227 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:327
228 #: squirrelmail/src/options_order.php:38
229 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:95
230 #: squirrelmail/src/search.php:349
231 msgid "From"
232 msgstr "îàú"
233
234 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:752
235 #: squirrelmail/src/compose.php:434 squirrelmail/src/download.php:312
236 #: squirrelmail/src/download.php:320 squirrelmail/src/options_order.php:39
237 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:100
238 msgid "Date"
239 msgstr "úàøéê"
240
241 #: squirrelmail/src/compose.php:595
242 msgid "Draft Saved"
243 msgstr "èéåèä ðùîøä"
244
245 #: squirrelmail/src/compose.php:598
246 msgid "Your Message has been sent"
247 msgstr "äåãòúê ðùìçä"
248
249 #: squirrelmail/plugins/listcommands/mailout.php:50
250 #: squirrelmail/src/compose.php:614 squirrelmail/src/read_body.php:808
251 msgid "From:"
252 msgstr "îàú:"
253
254 #: squirrelmail/src/compose.php:642 squirrelmail/src/download.php:110
255 #: squirrelmail/src/read_body.php:220 squirrelmail/src/read_body.php:825
256 msgid "To:"
257 msgstr "àì:"
258
259 #: squirrelmail/src/compose.php:650
260 msgid "CC:"
261 msgstr "äòú÷éí:"
262
263 #: squirrelmail/src/compose.php:658
264 msgid "BCC:"
265 msgstr "äòú÷éí òéååøéí:"
266
267 #: squirrelmail/src/compose.php:665 squirrelmail/src/download.php:103
268 #: squirrelmail/src/read_body.php:221 squirrelmail/src/read_body.php:779
269 msgid "Subject:"
270 msgstr "ðåùà:"
271
272 #: squirrelmail/src/compose.php:727 squirrelmail/src/compose.php:818
273 msgid "Send"
274 msgstr "ùìç"
275
276 #: squirrelmail/src/compose.php:733
277 msgid "Attach:"
278 msgstr "öøó:"
279
280 #: squirrelmail/src/compose.php:738 squirrelmail/src/options_order.php:126
281 msgid "Add"
282 msgstr "äåñó"
283
284 #: squirrelmail/src/compose.php:757
285 msgid "Delete selected attachments"
286 msgstr "îç÷ îöåøôéí ðáçøéí"
287
288 #: squirrelmail/src/compose.php:787 squirrelmail/src/read_body.php:854
289 msgid "Priority"
290 msgstr "òãéôåú"
291
292 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:201
293 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:98
294 #: squirrelmail/src/compose.php:788 squirrelmail/src/read_body.php:626
295 msgid "High"
296 msgstr "âáåää"
297
298 #: squirrelmail/plugins/calendar/functions.php:97
299 #: squirrelmail/src/compose.php:789 squirrelmail/src/read_body.php:639
300 msgid "Normal"
301 msgstr "øâéìä"
302
303 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:198
304 #: squirrelmail/src/compose.php:790 squirrelmail/src/read_body.php:632
305 msgid "Low"
306 msgstr "ðîåëä"
307
308 #: squirrelmail/src/compose.php:796
309 msgid "Receipt"
310 msgstr "÷áìä"
311
312 #: squirrelmail/src/compose.php:798
313 msgid "On read"
314 msgstr "á÷øéàä"
315
316 #: squirrelmail/src/compose.php:800
317 msgid "On Delivery"
318 msgstr "áùìéçä"
319
320 #: squirrelmail/src/compose.php:805
321 #: squirrelmail/src/options_identities.php:329
322 #: squirrelmail/src/options_personal.php:99
323 msgid "Signature"
324 msgstr "çúéîä"
325
326 #: squirrelmail/functions/page_header.php:136 squirrelmail/src/compose.php:808
327 #: squirrelmail/src/compose.php:812 squirrelmail/src/compose.php:816
328 msgid "Addresses"
329 msgstr "ëúåáåú"
330
331 #: squirrelmail/src/compose.php:821
332 msgid "Save Draft"
333 msgstr "ùîåø èéåèä"
334
335 #: squirrelmail/src/compose.php:840
336 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
337 msgstr "ìà îéìàú àú ùãä ä-\"àì\""
338
339 #: squirrelmail/src/compose.php:932
340 msgid "said"
341 msgstr "àîø"
342
343 #: squirrelmail/src/compose.php:935
344 msgid "quote"
345 msgstr "öéèåè"
346
347 #: squirrelmail/src/compose.php:935
348 msgid "who"
349 msgstr "îé"
350
351 #: squirrelmail/src/download.php:31
352 msgid "Viewing a text attachment"
353 msgstr "îöéâ è÷ñè îöåøó"
354
355 #: squirrelmail/src/download.php:34 squirrelmail/src/download.php:36
356 #: squirrelmail/src/download.php:72 squirrelmail/src/image.php:31
357 #: squirrelmail/src/image.php:35 squirrelmail/src/read_body.php:438
358 #: squirrelmail/src/vcard.php:35 squirrelmail/src/vcard.php:39
359 msgid "View message"
360 msgstr "äöâ äåãòä"
361
362 #: squirrelmail/functions/mime.php:788 squirrelmail/src/download.php:41
363 #: squirrelmail/src/download.php:77 squirrelmail/src/image.php:44
364 #: squirrelmail/src/vcard.php:196
365 msgid "Download this as a file"
366 msgstr "äåøã ë÷åáõ"
367
368 #: squirrelmail/src/download.php:70
369 msgid "Viewing a message attachment"
370 msgstr "îöéâ îöåøó ìäåãòä"
371
372 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:112
373 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:32
374 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:35
375 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:93
376 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:106
377 #: squirrelmail/src/download.php:116 squirrelmail/src/read_body.php:816
378 msgid "Date:"
379 msgstr "úàøéê:"
380
381 #: squirrelmail/src/download.php:124
382 msgid "Cc:"
383 msgstr "äòú÷éí:"
384
385 #: squirrelmail/src/download.php:132
386 msgid "Bcc:"
387 msgstr "äòú÷éí òéååøéí:"
388
389 #: squirrelmail/src/download.php:149 squirrelmail/src/read_body.php:590
390 msgid "more"
391 msgstr "éåúø"
392
393 #: squirrelmail/src/download.php:150 squirrelmail/src/read_body.php:591
394 msgid "less"
395 msgstr "ôçåú"
396
397 #: squirrelmail/src/folders_create.php:29
398 msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
399 msgstr "ùí úé÷éä ìà çå÷é. àðà áçø ùí àçø."
400
401 #: squirrelmail/src/folders_create.php:29
402 #: squirrelmail/src/folders_delete.php:29
403 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:23
404 msgid "Click here to go back"
405 msgstr "ìçõ ëàï ìçæåø àçåøä"
406
407 #: squirrelmail/src/folders_delete.php:29
408 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
409 msgstr "ìà áçøú úé÷éä ìîçé÷ä."
410
411 #: squirrelmail/functions/page_header.php:138 squirrelmail/src/folders.php:29
412 #: squirrelmail/src/left_main.php:241
413 msgid "Folders"
414 msgstr "úé÷éåú"
415
416 #: squirrelmail/src/folders.php:42
417 msgid "Subscribed successfully!"
418 msgstr "ðøùîú áäöìçä!"
419
420 #: squirrelmail/src/folders.php:44
421 msgid "Unsubscribed successfully!"
422 msgstr "áèìú äøùîä áäöìçä!"
423
424 #: squirrelmail/src/folders.php:46
425 msgid "Deleted folder successfully!"
426 msgstr "úé÷éä ðîç÷ä!"
427
428 #: squirrelmail/src/folders.php:48
429 msgid "Created folder successfully!"
430 msgstr "äúé÷éä ðåöøä!"
431
432 #: squirrelmail/src/folders.php:50
433 msgid "Renamed successfully!"
434 msgstr "äùí ùåðä áäöìçä!"
435
436 #: squirrelmail/src/folders.php:53 squirrelmail/src/left_main.php:280
437 msgid "refresh folder list"
438 msgstr "øòðï øùéîú úé÷éåú"
439
440 #: squirrelmail/src/folders.php:65
441 msgid "Create Folder"
442 msgstr "öåø úé÷éä"
443
444 #: squirrelmail/src/folders.php:70
445 msgid "as a subfolder of"
446 msgstr "ëúú-úé÷éä ùì"
447
448 #: squirrelmail/src/folders.php:74 squirrelmail/src/folders.php:76
449 msgid "None"
450 msgstr "ëìåí"
451
452 #: squirrelmail/src/folders.php:98
453 msgid "Let this folder contain subfolders"
454 msgstr "àôùø ìúé÷éä æå ìäëéì úú-úé÷éåú"
455
456 #: squirrelmail/src/folders.php:101
457 msgid "Create"
458 msgstr "öåø"
459
460 #: squirrelmail/src/folders.php:136
461 msgid "Rename a Folder"
462 msgstr "ùðä ùí úé÷éä"
463
464 #: squirrelmail/src/folders.php:142 squirrelmail/src/folders.php:179
465 msgid "Select a folder"
466 msgstr "áçø úé÷éä"
467
468 #: squirrelmail/src/folders.php:160
469 msgid "Rename"
470 msgstr "ùðä ùí"
471
472 #: squirrelmail/src/folders.php:164 squirrelmail/src/folders.php:200
473 msgid "No folders found"
474 msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú"
475
476 #: squirrelmail/src/folders.php:172
477 msgid "Delete Folder"
478 msgstr "îç÷ úé÷éä"
479
480 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:693
481 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:189
482 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:163
483 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:170
484 #: squirrelmail/src/folders.php:196 squirrelmail/src/options_highlight.php:76
485 #: squirrelmail/src/options_identities.php:341
486 #: squirrelmail/src/read_body.php:691
487 msgid "Delete"
488 msgstr "îç÷"
489
490 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:34
491 #: squirrelmail/src/folders.php:207 squirrelmail/src/folders.php:226
492 msgid "Unsubscribe"
493 msgstr "áèì äøùîä"
494
495 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:33
496 #: squirrelmail/src/folders.php:207 squirrelmail/src/folders.php:267
497 msgid "Subscribe"
498 msgstr "äøùí"
499
500 #: squirrelmail/src/folders.php:230
501 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
502 msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú ìáéèåì äøùîä îäï!"
503
504 #: squirrelmail/src/folders.php:270
505 msgid "No folders were found to subscribe to!"
506 msgstr "ìà ðîöàå úé÷éåú ìäøùí àìéäï!"
507
508 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:23
509 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
510 msgstr "ìà áçøú úé÷éä àùø áøöåðê ìùðåú àú ùîä."
511
512 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:48
513 msgid "Rename a folder"
514 msgstr "ùéðåé ùí úé÷éä"
515
516 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:52
517 msgid "New name:"
518 msgstr "ùí çãù:"
519
520 #: squirrelmail/functions/options.php:414
521 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:173
522 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:146
523 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:160
524 #: squirrelmail/src/folders_rename_getname.php:59
525 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:352
526 msgid "Submit"
527 msgstr "ùìç"
528
529 #: squirrelmail/functions/page_header.php:144
530 #: squirrelmail/plugins/listcommands/setup.php:37 squirrelmail/src/help.php:91
531 msgid "Help"
532 msgstr "òæøä"
533
534 #: squirrelmail/src/help.php:131
535 #, c-format
536 msgid ""
537 "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
538 "instead."
539 msgstr "äòæøä òãééï ìà úåøâîä ì %s. äéà úåöâ áàðâìéú áî÷åí æàú."
540
541 #: squirrelmail/src/help.php:137
542 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
543 msgstr "çì÷ àå ëì îîñîëé äòæøä ìà ðîöàå!"
544
545 #: squirrelmail/src/help.php:169 squirrelmail/src/help.php:191
546 msgid "Table of Contents"
547 msgstr "úåëï òðééðéí"
548
549 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:924
550 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:927
551 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:930
552 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:166
553 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:168
554 #: squirrelmail/src/help.php:185 squirrelmail/src/help.php:189
555 #: squirrelmail/src/read_body.php:725 squirrelmail/src/read_body.php:727
556 msgid "Previous"
557 msgstr "ä÷åãí"
558
559 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:925
560 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:928
561 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:931
562 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:171
563 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:173
564 #: squirrelmail/src/help.php:193 squirrelmail/src/help.php:196
565 #: squirrelmail/src/read_body.php:731 squirrelmail/src/read_body.php:733
566 msgid "Next"
567 msgstr "äáà"
568
569 #: squirrelmail/src/help.php:219
570 msgid "Top"
571 msgstr "ìîòìä"
572
573 #: squirrelmail/src/image.php:26
574 msgid "Viewing an image attachment"
575 msgstr "îöéâ úîåðä îöåøôú"
576
577 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:202
578 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:675
579 #: squirrelmail/functions/page_header.php:109
580 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:218
581 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:137
582 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:214
583 #: squirrelmail/src/left_main.php:73 squirrelmail/src/search.php:312
584 msgid "INBOX"
585 msgstr "ãåàø ðëðñ"
586
587 #: squirrelmail/src/left_main.php:97
588 msgid "purge"
589 msgstr "îç÷"
590
591 #: squirrelmail/src/left_main.php:274
592 msgid "Last Refresh"
593 msgstr "øåòðï ìàçøåðä"
594
595 #: squirrelmail/src/login.php:102 squirrelmail/src/login.php:156
596 msgid "Login"
597 msgstr "ëðéñä"
598
599 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:143
600 #: squirrelmail/src/login.php:124
601 #, c-format
602 msgid "%s Logo"
603 msgstr "ìåâå ùì %s"
604
605 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:146
606 #: squirrelmail/src/login.php:127
607 #, c-format
608 msgid "SquirrelMail version %s"
609 msgstr "SquirrelMail âéøñà %s"
610
611 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:147
612 #: squirrelmail/src/login.php:128
613 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
614 msgstr "ò\"é öååú äôéúåç ùì SquirrelMail"
615
616 #: squirrelmail/src/login.php:134
617 #, c-format
618 msgid "%s Login"
619 msgstr "ëðéñä ì-%s"
620
621 #: squirrelmail/src/login.php:138
622 msgid "Name:"
623 msgstr "ùí îùúîù:"
624
625 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:126
626 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:202
627 #: squirrelmail/src/login.php:144
628 msgid "Password:"
629 msgstr "ñéñîà:"
630
631 #: squirrelmail/src/move_messages.php:94
632 msgid "<No subject>"
633 msgstr ">ììà ðåùà<"
634
635 #: squirrelmail/src/move_messages.php:163
636 #: squirrelmail/src/move_messages.php:207
637 #: squirrelmail/src/move_messages.php:236
638 msgid "No messages were selected."
639 msgstr "ìà ðáçøå äåãòåú."
640
641 #: squirrelmail/src/options_display.php:33
642 msgid "General Display Options"
643 msgstr "äâãøåú úöåâä - ëììé"
644
645 #: squirrelmail/src/options_display.php:45
646 msgid "Theme"
647 msgstr "ðåùà"
648
649 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:42
650 #: squirrelmail/src/options_display.php:52
651 #: squirrelmail/src/options_display.php:81
652 msgid "Default"
653 msgstr "áøéøú îçãì"
654
655 #: squirrelmail/src/options_display.php:65
656 msgid "Custom Stylesheet"
657 msgstr "ñâðåï îåúàí àéùéú"
658
659 #: squirrelmail/src/options_display.php:85
660 msgid "Language"
661 msgstr "ùôä"
662
663 #: squirrelmail/src/options_display.php:94
664 msgid "Use Javascript"
665 msgstr "äùúîù á-JavaScript"
666
667 #: squirrelmail/src/options_display.php:97
668 msgid "Autodetect"
669 msgstr "æéäåé àåèåîèé"
670
671 #: squirrelmail/src/options_display.php:98
672 msgid "Always"
673 msgstr "úîéã"
674
675 #: squirrelmail/src/options_display.php:99
676 #: squirrelmail/src/options_folder.php:122
677 msgid "Never"
678 msgstr "àó-ôòí"
679
680 #: squirrelmail/src/options_display.php:117
681 msgid "Mailbox Display Options"
682 msgstr "äâãøåú úöåâä - úéáú ãåàø"
683
684 #: squirrelmail/src/options_display.php:122
685 msgid "Number of Messages to Index"
686 msgstr "îñôø ääåãòåú ìãó"
687
688 #: squirrelmail/src/options_display.php:130
689 msgid "Enable Alternating Row Colors"
690 msgstr "àôùø öáòé ùåøä îúçìôéí"
691
692 #: squirrelmail/src/options_display.php:137
693 msgid "Enable Page Selector"
694 msgstr "àôùø áåçø ãôéí"
695
696 #: squirrelmail/src/options_display.php:144
697 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
698 msgstr "îñôø äãôéí ìúöåâä"
699
700 #: squirrelmail/src/options_display.php:151
701 msgid "Message Display and Composition"
702 msgstr "äâãøåú úöåâä - äåãòä åëúéáä"
703
704 #: squirrelmail/src/options_display.php:156
705 msgid "Wrap Incoming Text At"
706 msgstr "âìéùú è÷ñè á"
707
708 #: squirrelmail/src/options_display.php:164
709 msgid "Size of Editor Window"
710 msgstr "âåãì úéáú òøéëä"
711
712 #: squirrelmail/src/options_display.php:172
713 msgid "Location of Buttons when Composing"
714 msgstr "îé÷åí äëôúåøéí ëàùø òåøëéí äåãòåú"
715
716 #: squirrelmail/src/options_display.php:175
717 msgid "Before headers"
718 msgstr "ìôðé ëåúøåú"
719
720 #: squirrelmail/src/options_display.php:176
721 msgid "Between headers and message body"
722 msgstr "áéï äëåúøåú åâåó ääåãòä"
723
724 #: squirrelmail/src/options_display.php:177
725 msgid "After message body"
726 msgstr "îúçú ìâåó ääåãòä"
727
728 #: squirrelmail/src/options_display.php:183
729 msgid "Addressbook Display Format"
730 msgstr "úáðéú úöåâä ùì ñôø ëúåáåú"
731
732 #: squirrelmail/src/options_display.php:186
733 msgid "Javascript"
734 msgstr ""
735
736 #: squirrelmail/src/options_display.php:187
737 msgid "HTML"
738 msgstr ""
739
740 #: squirrelmail/src/options_display.php:192
741 msgid "Show HTML Version by Default"
742 msgstr "äöâ âéøñàú HTML ëáøéøú îçãì"
743
744 #: squirrelmail/src/options_display.php:199
745 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
746 msgstr "ëìåì àåúé áäòú÷éí ëàùø àðé îùéá ìëåìí"
747
748 #: squirrelmail/src/options_display.php:206
749 msgid "Include CCs when forwarding messages"
750 msgstr "ëìåì äòú÷éí ëàùø àðé îôéõ äåãòä"
751
752 #: squirrelmail/src/options_display.php:213
753 msgid "Enable Mailer Display"
754 msgstr "àôùø úöåâú úëðéú ãéååø"
755
756 #: squirrelmail/src/options_display.php:220
757 msgid "Display Attached Images with Message"
758 msgstr "äöâ úîåðåú îöåøôåú òí ääåãòä"
759
760 #: squirrelmail/src/options_display.php:227
761 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
762 msgstr "àôùø ÷éùåø òãéï ìäãôñú ääåãòä"
763
764 #: squirrelmail/src/options_display.php:234
765 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
766 msgstr "àôùø úöåâä ð÷éä ùì âéøñàú äãôñä"
767
768 #: squirrelmail/src/options_display.php:242
769 msgid "Enable request/confirm reading"
770 msgstr "àôùø á÷ùú\\àéùåø ÷øéàä"
771
772 #: squirrelmail/src/options_display.php:250
773 msgid "Always compose in a new window"
774 msgstr "úîéã òøåê äåãòä áçìåï çãù"
775
776 #: squirrelmail/src/options_display.php:257
777 msgid "Width of compose window"
778 msgstr "øåçá çìåï òøéëä"
779
780 #: squirrelmail/src/options_display.php:265
781 msgid "Height of compose window"
782 msgstr "âåáä çìåï òøéëä"
783
784 #: squirrelmail/src/options_display.php:273
785 msgid "Append signature before reply/forward text"
786 msgstr "äãá÷ çúéîä ìôðé è÷ñè äúùåáä\\äôöä"
787
788 #: squirrelmail/src/options_display.php:280
789 msgid "Use receive date for sort"
790 msgstr "äùúîù áúàøéê ä÷áìä ìîéåï"
791
792 #: squirrelmail/src/options_display.php:287
793 msgid "Use References header for thread sort"
794 msgstr "äùúîù áëåúøåú äòøä ìîéåï"
795
796 #: squirrelmail/src/options_folder.php:40
797 msgid "Special Folder Options"
798 msgstr "àôùøåéåú úé÷éåú îéåçãåú"
799
800 #: squirrelmail/src/options_folder.php:47
801 msgid "Folder Path"
802 msgstr "îé÷åí úé÷éä"
803
804 #: squirrelmail/src/options_folder.php:63
805 msgid "Do not use Trash"
806 msgstr "àì úùúîù áñì îéçæåø"
807
808 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:135
809 #: squirrelmail/src/options_folder.php:67
810 msgid "Trash Folder"
811 msgstr "ñì îéçæåø"
812
813 #: squirrelmail/src/options_folder.php:74
814 msgid "Do not use Sent"
815 msgstr "àì úùúîù áãåàø éåöà"
816
817 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:138
818 #: squirrelmail/src/options_folder.php:78
819 msgid "Sent Folder"
820 msgstr "úé÷éú ãåàø éåöà"
821
822 #: squirrelmail/src/options_folder.php:85
823 msgid "Do not use Drafts"
824 msgstr "àì úùúîù áèéåèä"
825
826 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:141
827 #: squirrelmail/src/options_folder.php:89
828 msgid "Draft Folder"
829 msgstr "úé÷éú èéåèåú"
830
831 #: squirrelmail/src/options_folder.php:97
832 msgid "Folder List Options"
833 msgstr "àôùøåéåú øùéîú úé÷éåú"
834
835 #: squirrelmail/src/options_folder.php:102
836 msgid "Location of Folder List"
837 msgstr "îé÷åí øùéîú úé÷éåú:"
838
839 #: squirrelmail/src/options_folder.php:105
840 msgid "Left"
841 msgstr "ùîàì"
842
843 #: squirrelmail/src/options_folder.php:106
844 msgid "Right"
845 msgstr "éîéï"
846
847 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:45
848 #: squirrelmail/src/options_folder.php:111
849 msgid "pixels"
850 msgstr "ôé÷ñìéí"
851
852 #: squirrelmail/src/options_folder.php:115
853 msgid "Width of Folder List"
854 msgstr "øåçá øùéîú úé÷éåú"
855
856 #: squirrelmail/src/options_folder.php:121
857 msgid "Minutes"
858 msgstr "ã÷åú"
859
860 #: squirrelmail/src/options_folder.php:125
861 msgid "Seconds"
862 msgstr "ùðéåú"
863
864 #: squirrelmail/src/options_folder.php:127
865 msgid "Minute"
866 msgstr "ã÷ä"
867
868 #: squirrelmail/src/options_folder.php:134
869 msgid "Auto Refresh Folder List"
870 msgstr "øòðï àåèåîèéú àú øùéîú äúé÷éåú"
871
872 #: squirrelmail/src/options_folder.php:142
873 msgid "Enable Unread Message Notification"
874 msgstr "àôùø äåãòä òì äåãòåú çãùåú"
875
876 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:162
877 #: squirrelmail/src/options_folder.php:145
878 msgid "No Notification"
879 msgstr "ììà äåãòä"
880
881 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:163
882 #: squirrelmail/src/options_folder.php:146
883 msgid "Only INBOX"
884 msgstr "ø÷ áãåàø ðëðñ"
885
886 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:164
887 #: squirrelmail/src/options_folder.php:147
888 msgid "All Folders"
889 msgstr "ëì äúé÷éåú"
890
891 #: squirrelmail/src/options_folder.php:152
892 msgid "Unread Message Notification Type"
893 msgstr "ñåâ äåãòä òì äåãòä çãùä"
894
895 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:167
896 #: squirrelmail/src/options_folder.php:155
897 msgid "Only Unseen"
898 msgstr "ø÷ ìà ðøàä"
899
900 #: squirrelmail/plugins/administrator/defines.php:168
901 #: squirrelmail/src/options_folder.php:156
902 msgid "Unseen and Total"
903 msgstr "ìà ðøàä åñä\"ë"
904
905 #: squirrelmail/src/options_folder.php:161
906 msgid "Enable Collapsable Folders"
907 msgstr "àôùø úé÷éåú îú÷ôìåú"
908
909 #: squirrelmail/src/options_folder.php:168
910 msgid "Show Clock on Folders Panel"
911 msgstr "äöâ ùòåï áøùéîú úé÷éåú"
912
913 #: squirrelmail/src/options_folder.php:176
914 msgid "No Clock"
915 msgstr "ììà ùòåï"
916
917 #: squirrelmail/src/options_folder.php:181
918 msgid "Hour Format"
919 msgstr "ñâðåï ùòåú"
920
921 #: squirrelmail/src/options_folder.php:184
922 msgid "12-hour clock"
923 msgstr "12 ùòåú"
924
925 #: squirrelmail/src/options_folder.php:185
926 msgid "24-hour clock"
927 msgstr "24 ùòåú"
928
929 #: squirrelmail/src/options_folder.php:190
930 msgid "Memory Search"
931 msgstr "çéôåù áæëøåï"
932
933 #: squirrelmail/plugins/sent_subfolders/setup.php:102
934 #: squirrelmail/src/options_folder.php:193
935 msgid "Disabled"
936 msgstr "îáåèì"
937
938 #: squirrelmail/functions/page_header.php:140
939 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:70
940 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:37
941 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:94
942 #: squirrelmail/src/options.php:198 squirrelmail/src/options_highlight.php:62
943 #: squirrelmail/src/options_identities.php:44
944 #: squirrelmail/src/options_order.php:31
945 msgid "Options"
946 msgstr "àôùøåéåú"
947
948 #: squirrelmail/src/options.php:146 squirrelmail/src/options.php:297
949 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:62
950 msgid "Message Highlighting"
951 msgstr "äãâùú äåãòåú"
952
953 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:96
954 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:66
955 msgid "New"
956 msgstr "çãù"
957
958 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:97
959 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:159
960 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:225
961 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:67
962 msgid "Done"
963 msgstr "ñééí"
964
965 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:187
966 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:158
967 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:74
968 msgid "Edit"
969 msgstr "òøåê"
970
971 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:87
972 msgid "No highlighting is defined"
973 msgstr "ìà äåâãøå äãâùåú"
974
975 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:259
976 msgid "Identifying name"
977 msgstr "ùí îúàø"
978
979 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:273
980 msgid "Color"
981 msgstr "öáò"
982
983 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:277
984 msgid "Dark Blue"
985 msgstr "ëçåì ëää"
986
987 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:278
988 msgid "Dark Green"
989 msgstr "éøå÷ ëää"
990
991 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:279
992 msgid "Dark Yellow"
993 msgstr "öäåá ëää"
994
995 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:280
996 msgid "Dark Cyan"
997 msgstr "úëìú ëää"
998
999 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:281
1000 msgid "Dark Magenta"
1001 msgstr "àãåí ëää"
1002
1003 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:282
1004 msgid "Light Blue"
1005 msgstr "ëçåì áäéø"
1006
1007 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:283
1008 msgid "Light Green"
1009 msgstr "éøå÷ áäéø"
1010
1011 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:284
1012 msgid "Light Yellow"
1013 msgstr "öäåá áäéø"
1014
1015 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:285
1016 msgid "Light Cyan"
1017 msgstr "úëìú áäéø"
1018
1019 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:286
1020 msgid "Light Magenta"
1021 msgstr "àãåí áäéø"
1022
1023 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:287
1024 msgid "Dark Gray"
1025 msgstr "àôåø ëää"
1026
1027 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:288
1028 msgid "Medium Gray"
1029 msgstr "àôåø áéðåðé"
1030
1031 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:289
1032 msgid "Light Gray"
1033 msgstr "àôåø áäéø"
1034
1035 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:290
1036 msgid "White"
1037 msgstr "ìáï"
1038
1039 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:292
1040 msgid "Other:"
1041 msgstr "àçø:"
1042
1043 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:294
1044 msgid "Ex: 63aa7f"
1045 msgstr "ìãåâîà: 63aa7f"
1046
1047 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:126
1048 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:336
1049 msgid "To or Cc"
1050 msgstr "àì àå äòú÷éí"
1051
1052 #: squirrelmail/src/options_highlight.php:341
1053 msgid "Matches"
1054 msgstr "äúàí ìè÷ñè"
1055
1056 #: squirrelmail/src/options_identities.php:44
1057 msgid "Advanced Identities"
1058 msgstr "æäåéåú îøåáåú"
1059
1060 #: squirrelmail/src/options_identities.php:55
1061 msgid "Default Identity"
1062 msgstr "æäåú áøéøú-îçãì"
1063
1064 #: squirrelmail/src/options_identities.php:66
1065 #, c-format
1066 msgid "Alternate Identity %d"
1067 msgstr "æäåú îùðéú %d"
1068
1069 #: squirrelmail/src/options_identities.php:76
1070 msgid "Add a New Identity"
1071 msgstr "äåñó æäåú çãùä"
1072
1073 #: squirrelmail/src/options_identities.php:326
1074 #: squirrelmail/src/options_personal.php:56
1075 #: squirrelmail/src/options_personal.php:64
1076 msgid "Full Name"
1077 msgstr "ùí îìà"
1078
1079 #: squirrelmail/src/options_identities.php:327
1080 msgid "E-Mail Address"
1081 msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
1082
1083 #: squirrelmail/src/options_identities.php:328
1084 #: squirrelmail/src/options_personal.php:91
1085 msgid "Reply To"
1086 msgstr "äùá àì"
1087
1088 #: squirrelmail/src/options_identities.php:336
1089 msgid "Save / Update"
1090 msgstr "ùîåø \\ òãëï"
1091
1092 #: squirrelmail/src/options_identities.php:339
1093 msgid "Make Default"
1094 msgstr "äôåê ìáøéøú îçãì"
1095
1096 #: squirrelmail/src/options_identities.php:345
1097 msgid "Move Up"
1098 msgstr "äòáø ìîòìä"
1099
1100 #: squirrelmail/src/options.php:158 squirrelmail/src/options.php:313
1101 #: squirrelmail/src/options_order.php:31
1102 msgid "Index Order"
1103 msgstr "ñéãåø"
1104
1105 #: squirrelmail/src/options_order.php:37
1106 msgid "Checkbox"
1107 msgstr "úéáú áçéøä"
1108
1109 #: squirrelmail/src/options_order.php:41
1110 msgid "Flags"
1111 msgstr "ñéîåï"
1112
1113 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:766
1114 #: squirrelmail/src/options_order.php:42
1115 msgid "Size"
1116 msgstr "âåãì"
1117
1118 #: squirrelmail/src/options_order.php:85
1119 msgid ""
1120 "The index order is the order that the columns are arranged in the message "
1121 "index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
1122 "fit your needs."
1123 msgstr "áéëåìúê ìùðåú àú äñãø ùì äòîåãåú áúéáú äãåàø. áéëåìúê ìäåñéó, ìäåøéã àå ìäæéæ òîåãåú."
1124
1125 #: squirrelmail/src/options_order.php:94
1126 msgid "up"
1127 msgstr "äòìä"
1128
1129 #: squirrelmail/src/options_order.php:96
1130 msgid "down"
1131 msgstr "äåøã"
1132
1133 #: squirrelmail/src/options_order.php:101
1134 msgid "remove"
1135 msgstr "äñø"
1136
1137 #: squirrelmail/src/options_order.php:130
1138 msgid "Return to options page"
1139 msgstr "çæåø ìãó àôùøåéåú"
1140
1141 #: squirrelmail/src/options_personal.php:43
1142 msgid "Name and Address Options"
1143 msgstr "àôùøåéåú ùí åëúåáú"
1144
1145 #: squirrelmail/src/options_personal.php:74
1146 #: squirrelmail/src/options_personal.php:82
1147 msgid "Email Address"
1148 msgstr "ëúåáú ãåà\"ì"
1149
1150 #: squirrelmail/src/options_personal.php:108
1151 msgid "Edit Advanced Identities"
1152 msgstr "òøåê æäåéåú îøåáåú"
1153
1154 #: squirrelmail/src/options_personal.php:110
1155 msgid "(discards changes made on this form so far)"
1156 msgstr "(îáèì ùéðåééí ùðòùå òì äèåôñ òã ëä)"
1157
1158 #: squirrelmail/src/options_personal.php:113
1159 msgid "Multiple Identities"
1160 msgstr "æäåéåú îøåáåú"
1161
1162 #: squirrelmail/src/options_personal.php:120
1163 msgid "Same as server"
1164 msgstr "àåúå ãáø ëîå ùøú"
1165
1166 #: squirrelmail/src/options_personal.php:131
1167 msgid "Timezone Options"
1168 msgstr "àôùøåéåú àæåø æîï"
1169
1170 #: squirrelmail/src/options_personal.php:136
1171 msgid "Your current timezone"
1172 msgstr "àæåø æîï ðåëçé"
1173
1174 #: squirrelmail/src/options_personal.php:143
1175 msgid "Reply Citation Options"
1176 msgstr "àôùøåéåú öéèåè îùåá"
1177
1178 #: squirrelmail/src/options_personal.php:148
1179 msgid "Reply Citation Style"
1180 msgstr "ñâðåï öéèåè îùåá"
1181
1182 #: squirrelmail/src/options_personal.php:151
1183 msgid "No Citation"
1184 msgstr "ììà öéèåè"
1185
1186 #: squirrelmail/src/options_personal.php:152
1187 msgid "AUTHOR Said"
1188 msgstr "äîçáø àîø"
1189
1190 #: squirrelmail/src/options_personal.php:153
1191 msgid "Quote Who XML"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: squirrelmail/src/options_personal.php:154
1195 msgid "User-Defined"
1196 msgstr "îåúàí àéùéú"
1197
1198 #: squirrelmail/src/options_personal.php:159
1199 msgid "User-Defined Citation Start"
1200 msgstr "äúçìú öéèåè îåúàí àéùéú"
1201
1202 #: squirrelmail/src/options_personal.php:167
1203 msgid "User-Defined Citation End"
1204 msgstr "ñéåí öéèåè îåúàí àéùéú"
1205
1206 #: squirrelmail/src/options_personal.php:174
1207 msgid "Signature Options"
1208 msgstr "àôùøåéåú çúéîä"
1209
1210 #: squirrelmail/src/options_personal.php:179
1211 msgid "Use Signature"
1212 msgstr "äùúîù áçúéîä"
1213
1214 #: squirrelmail/src/options_personal.php:186
1215 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
1216 msgstr "ä÷ãí çúéîä áùåøä ùì '-- '"
1217
1218 #: squirrelmail/src/options.php:134 squirrelmail/src/options.php:281
1219 msgid "Personal Information"
1220 msgstr "îéãò àéùé"
1221
1222 #: squirrelmail/src/options.php:140 squirrelmail/src/options.php:289
1223 msgid "Display Preferences"
1224 msgstr "àôùøåéåú úöåâä"
1225
1226 #: squirrelmail/src/options.php:152 squirrelmail/src/options.php:305
1227 msgid "Folder Preferences"
1228 msgstr "àôùøåéåú úé÷éä"
1229
1230 #: squirrelmail/src/options.php:264
1231 msgid "Successfully Saved Options"
1232 msgstr "àôùøåéåú ðùîøå áäöìçä"
1233
1234 #: squirrelmail/src/options.php:269
1235 msgid "Refresh Folder List"
1236 msgstr "øòðï øùéîú úé÷éåú"
1237
1238 #: squirrelmail/src/options.php:271
1239 msgid "Refresh Page"
1240 msgstr "øòðï ãó"
1241
1242 #: squirrelmail/src/options.php:283
1243 msgid ""
1244 "This contains personal information about yourself such as your name, your "
1245 "email address, etc."
1246 msgstr "ãó æä îëéì äâãøåú àéùéåú ìâáé òöîê ëâåï, ùîê, ëúåáú ãåà\"ì ùìê åë\"å..."
1247
1248 #: squirrelmail/src/options.php:291
1249 msgid ""
1250 "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
1251 "you, such as the colors, the language, and other settings."
1252 msgstr "áéëåìúê ìùðåú àú äâãøåú äúöåâä ùì úéáú äãåàø ùìê ëâåï öáòéí, ùôä, åòåã..."
1253
1254 #: squirrelmail/src/options.php:299
1255 msgid ""
1256 "Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
1257 "colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
1258 "messages are from, especially for mailing lists."
1259 msgstr "áéëåìúê ìöáåò äåãòåú îñåéîåú áúéáú äãåàø ùìê ìôé ÷øéèøéåðéí ùåðéí (ëâåï ùí äùåìç, ðåùà ääåãòä åë\"å). àôùøåú æå òåæøú ìäáçéï áãåàø àùø îâéò îîëåúá îñåéí, îëéì ðåùà îñåééí åòåã..."
1260
1261 #: squirrelmail/src/options.php:307
1262 msgid ""
1263 "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
1264 msgstr "äâãøåú àìå îùðåú àú úöåâú äúé÷éåú åäöåøä áä äï îðåäìåú."
1265
1266 #: squirrelmail/src/options.php:315
1267 msgid ""
1268 "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
1269 "headers in any order you want."
1270 msgstr "äöåøä áä äåãòåú îñåãøåú åîãôñåú ðéúðú ìñéãåø îçãù åìùéðåé ëê ùéëéìå àú äëåúøåú ùáøöåðê ìøàåú."
1271
1272 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:61
1273 msgid "Message not printable"
1274 msgstr "ääåãòä ìà ðéúðú ìäãôñä"
1275
1276 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:90
1277 #: squirrelmail/src/printer_friendly_main.php:15
1278 #: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:21
1279 msgid "Printer Friendly"
1280 msgstr "âéøñàú äãôñä"
1281
1282 #: squirrelmail/src/printer_friendly_bottom.php:98
1283 msgid "CC"
1284 msgstr "äòú÷éí"
1285
1286 #: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:36
1287 msgid "Print"
1288 msgstr "äãôñ"
1289
1290 #: squirrelmail/src/printer_friendly_top.php:37
1291 msgid "Close Window"
1292 msgstr "ñâåø çìåï"
1293
1294 #: squirrelmail/src/read_body.php:155
1295 msgid "View Printable Version"
1296 msgstr "äöâ âéøñàú äãôñä"
1297
1298 #: squirrelmail/src/read_body.php:219
1299 msgid "Your message"
1300 msgstr "ääåãòä ùìê"
1301
1302 #: squirrelmail/src/read_body.php:222
1303 msgid "Sent:"
1304 msgstr "ðùìç:"
1305
1306 #: squirrelmail/src/read_body.php:224
1307 #, c-format
1308 msgid "Was displayed on %s"
1309 msgstr "ð÷øà á %s"
1310
1311 #: squirrelmail/src/read_body.php:256
1312 msgid "Read:"
1313 msgstr "ð÷øà:"
1314
1315 #: squirrelmail/src/read_body.php:427
1316 msgid "Viewing Full Header"
1317 msgstr "îöéâ ëì äëåúøåú"
1318
1319 #: squirrelmail/src/read_body.php:683
1320 msgid "Message List"
1321 msgstr "øùéîú äåãòåú"
1322
1323 #: squirrelmail/src/read_body.php:699
1324 msgid "Resume Draft"
1325 msgstr "äîùê èéåèä"
1326
1327 #: squirrelmail/src/read_body.php:708
1328 msgid "Edit Message as New"
1329 msgstr "òøåê äåãòä ëçãùä"
1330
1331 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:682
1332 #: squirrelmail/src/read_body.php:748
1333 msgid "Forward"
1334 msgstr "äôõ"
1335
1336 #: squirrelmail/src/read_body.php:757
1337 msgid "Reply"
1338 msgstr "äùá"
1339
1340 #: squirrelmail/src/read_body.php:766
1341 msgid "Reply All"
1342 msgstr "äùá ìëì"
1343
1344 #: squirrelmail/src/read_body.php:790 squirrelmail/src/read_body.php:793
1345 msgid "View Full Header"
1346 msgstr "äöâ ëì äëåúøåú"
1347
1348 #: squirrelmail/src/read_body.php:868
1349 msgid "Mailer"
1350 msgstr "úëðéú ãéååø"
1351
1352 #: squirrelmail/src/read_body.php:918 squirrelmail/src/read_body.php:931
1353 #: squirrelmail/src/read_body.php:943 squirrelmail/src/read_body.php:968
1354 #: squirrelmail/src/read_body.php:1012 squirrelmail/src/read_body.php:1028
1355 msgid "Read receipt"
1356 msgstr "÷áìä òì ÷øéàä"
1357
1358 #: squirrelmail/src/read_body.php:920 squirrelmail/src/read_body.php:1014
1359 msgid "send"
1360 msgstr "ùìç"
1361
1362 #: squirrelmail/src/read_body.php:933 squirrelmail/src/read_body.php:945
1363 #: squirrelmail/src/read_body.php:970 squirrelmail/src/read_body.php:1030
1364 msgid "requested"
1365 msgstr "îáå÷ù"
1366
1367 #: squirrelmail/src/read_body.php:946 squirrelmail/src/read_body.php:971
1368 #: squirrelmail/src/read_body.php:1031
1369 msgid "Send read receipt now"
1370 msgstr "ùìç ÷áìä òì ÷øéàä òëùéå"
1371
1372 #: squirrelmail/src/read_body.php:958
1373 msgid ""
1374 "The message sender has requested a response to indicate that you have read "
1375 "this message. Would you like to send a receipt?"
1376 msgstr "äùåìç ùì ääåãòä áé÷ù ùúùìç ÷áìä áòú ÷øéàú ääåãòä. äàí áøöåðê ìùìåç àìé ÷áìä ëòú?"
1377
1378 #: squirrelmail/functions/auth.php:20 squirrelmail/src/redirect.php:64
1379 #: squirrelmail/src/redirect.php:86
1380 msgid "You must be logged in to access this page."
1381 msgstr "òìéê ìäðëñ ìîòøëú áëãé ìäøàåú ãó æä."
1382
1383 #: squirrelmail/src/redirect.php:82
1384 msgid "There was an error contacting the mail server."
1385 msgstr "äéúä ùâéàä áéöéøú ÷ùø òí ùøú äãåàø."
1386
1387 #: squirrelmail/src/redirect.php:84
1388 msgid "Contact your administrator for help."
1389 msgstr "öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú ì÷áìú òæøä."
1390
1391 #: squirrelmail/src/search.php:241
1392 msgid "edit"
1393 msgstr "òøåê"
1394
1395 #: squirrelmail/src/search.php:248 squirrelmail/src/search.php:290
1396 msgid "search"
1397 msgstr "çéôåù"
1398
1399 #: squirrelmail/src/search.php:251
1400 msgid "delete"
1401 msgstr "îç÷"
1402
1403 #: squirrelmail/src/search.php:262
1404 msgid "Recent Searches"
1405 msgstr "çéôåùéí àçøåðéí"
1406
1407 #: squirrelmail/src/search.php:282
1408 msgid "save"
1409 msgstr "ùîåø"
1410
1411 #: squirrelmail/src/search.php:293
1412 msgid "forget"
1413 msgstr "ùëç"
1414
1415 #: squirrelmail/src/search.php:302
1416 msgid "Current Search"
1417 msgstr "çéôåù ðåëçé"
1418
1419 #: squirrelmail/src/search.php:346
1420 msgid "Body"
1421 msgstr "âåó ääåãòä"
1422
1423 #: squirrelmail/src/search.php:347
1424 msgid "Everywhere"
1425 msgstr "ëì äùãåú"
1426
1427 #: squirrelmail/src/search.php:380 squirrelmail/src/search.php:409
1428 msgid "Search Results"
1429 msgstr "úåöàåú çéôåù"
1430
1431 #: squirrelmail/src/search.php:400
1432 msgid "No Messages found"
1433 msgstr "ìà ðîöàå äåãòåú"
1434
1435 #: squirrelmail/functions/page_header.php:122 squirrelmail/src/signout.php:74
1436 msgid "Sign Out"
1437 msgstr "äúðú÷"
1438
1439 #: squirrelmail/src/signout.php:80
1440 msgid "You have been successfully signed out."
1441 msgstr "äúðú÷ú îäîòøëú áäöìçä."
1442
1443 #: squirrelmail/src/signout.php:82
1444 msgid "Click here to log back in."
1445 msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìäúçáø îçãù."
1446
1447 #: squirrelmail/src/vcard.php:30
1448 msgid "Viewing a Business Card"
1449 msgstr "îöéâ ëøèéñ áé÷åø"
1450
1451 #: squirrelmail/src/vcard.php:86 squirrelmail/src/vcard.php:146
1452 msgid "Title"
1453 msgstr "ëåúøú"
1454
1455 #: squirrelmail/src/vcard.php:87
1456 msgid "Email"
1457 msgstr "ãåà\"ì"
1458
1459 #: squirrelmail/src/vcard.php:88 squirrelmail/src/vcard.php:138
1460 msgid "Web Page"
1461 msgstr "ãó áéú"
1462
1463 #: squirrelmail/src/vcard.php:89 squirrelmail/src/vcard.php:150
1464 msgid "Organization / Department"
1465 msgstr "àéøâåï \\ îçì÷ä"
1466
1467 #: squirrelmail/src/vcard.php:90 squirrelmail/src/vcard.php:142
1468 msgid "Address"
1469 msgstr "ëúåáú"
1470
1471 #: squirrelmail/src/vcard.php:91 squirrelmail/src/vcard.php:159
1472 msgid "Work Phone"
1473 msgstr "èìôåï áòáåãä"
1474
1475 #: squirrelmail/src/vcard.php:92 squirrelmail/src/vcard.php:163
1476 msgid "Home Phone"
1477 msgstr "èìôåï ááéú"
1478
1479 #: squirrelmail/src/vcard.php:93 squirrelmail/src/vcard.php:167
1480 msgid "Cellular Phone"
1481 msgstr "èìôåï ñìåìøé"
1482
1483 #: squirrelmail/src/vcard.php:94 squirrelmail/src/vcard.php:171
1484 msgid "Fax"
1485 msgstr "ô÷ñ"
1486
1487 #: squirrelmail/src/vcard.php:95 squirrelmail/src/vcard.php:175
1488 msgid "Note"
1489 msgstr "ôú÷"
1490
1491 #: squirrelmail/src/vcard.php:124
1492 msgid "Add to Addressbook"
1493 msgstr "äåñó ìñôø ëúåáåú"
1494
1495 #: squirrelmail/src/vcard.php:155
1496 msgid "Title & Org. / Dept."
1497 msgstr "úåàø åàøâåï \\ îçì÷ä"
1498
1499 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:50
1500 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:37
1501 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:155
1502 msgid "Personal address book"
1503 msgstr "ñôø ëúåáåú àéùé"
1504
1505 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:96
1506 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:136
1507 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:171
1508 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:201
1509 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:253
1510 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:286
1511 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:327
1512 #, c-format
1513 msgid "Database error: %s"
1514 msgstr "ùâéàú îñã ðúåðéí: %s"
1515
1516 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:221
1517 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:260
1518 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:293
1519 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:243
1520 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:267
1521 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:292
1522 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:324
1523 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:351
1524 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:386
1525 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:439
1526 msgid "Addressbook is read-only"
1527 msgstr "ñôø ëúåáåú äåà ì÷øéàä áìáã"
1528
1529 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:231
1530 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:248
1531 #, c-format
1532 msgid "User '%s' already exist"
1533 msgstr "îùúîù '%s' ëáø ÷ééí"
1534
1535 #: squirrelmail/functions/abook_database.php:303
1536 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:330
1537 #, c-format
1538 msgid "User '%s' does not exist"
1539 msgstr "îùúîù '%s' àéðå ÷ééí"
1540
1541 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:35
1542 msgid "Global address book"
1543 msgstr "ñôø ëúåáåú ëììé"
1544
1545 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:56
1546 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:83
1547 msgid "No such file or directory"
1548 msgstr "÷åáõ àå ñôøééä áùí æä àéðå ÷ééí"
1549
1550 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:69
1551 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:104
1552 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:140
1553 msgid "Open failed"
1554 msgstr "ôúéçä ðëùìä"
1555
1556 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:171
1557 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:177
1558 #: squirrelmail/functions/abook_global_file.php:183
1559 msgid "Can not modify global address book"
1560 msgstr "ìà éëåì ìòãëï ñôø ëúåáåú ëììé"
1561
1562 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:46
1563 msgid "Not a file name"
1564 msgstr "ìà ùí ÷åáõ"
1565
1566 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:272
1567 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:298
1568 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:337
1569 msgid "Could not lock datafile"
1570 msgstr "ìà éëåì ìðòåì àú ÷åáõ äîéãò"
1571
1572 #: squirrelmail/functions/abook_local_file.php:285
1573 msgid "Write to addressbook failed"
1574 msgstr "ëúéáä ìñôø ëúåáåú ðëùìä"
1575
1576 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:73
1577 msgid "Error initializing addressbook database."
1578 msgstr "ùâéàä áàúçåì îñã äðúåðéí ùì ñôø äëúåáåú."
1579
1580 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:82
1581 #, c-format
1582 msgid "Error opening file %s"
1583 msgstr "ùâéàä áôúéçú ÷åáõ %s"
1584
1585 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:92
1586 msgid "Error initializing global addressbook."
1587 msgstr "ùâéàä áàúçåì ñôø ëúåáåú ëììé."
1588
1589 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:108
1590 #, c-format
1591 msgid "Error initializing LDAP server %s:"
1592 msgstr "ùâéàä áàúçåì ùøú LDAP %s:"
1593
1594 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:329
1595 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:416
1596 msgid "Invalid input data"
1597 msgstr "îéãò ÷ìè ùâåé"
1598
1599 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:333
1600 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:420
1601 msgid "Name is missing"
1602 msgstr "ùí çñø"
1603
1604 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:337
1605 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:424
1606 msgid "E-mail address is missing"
1607 msgstr "ãåà\"ì çñø"
1608
1609 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:345
1610 #: squirrelmail/functions/addressbook.php:429
1611 msgid "Nickname contains illegal characters"
1612 msgstr "ëéðåé îëéì úååéí ìà çå÷ééí"
1613
1614 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:107
1615 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:128
1616 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:143
1617 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:168
1618 msgid "view"
1619 msgstr "äöâ"
1620
1621 #: squirrelmail/functions/attachment_common.php:185
1622 msgid "Business Card"
1623 msgstr "ëøèéñ áé÷åø"
1624
1625 #: squirrelmail/functions/date.php:91
1626 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:49
1627 msgid "Sunday"
1628 msgstr "øàùåï"
1629
1630 #: squirrelmail/functions/date.php:94
1631 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:50
1632 msgid "Monday"
1633 msgstr "ùðé"
1634
1635 #: squirrelmail/functions/date.php:97
1636 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:51
1637 msgid "Tuesday"
1638 msgstr "ùìéùé"
1639
1640 #: squirrelmail/functions/date.php:100
1641 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:52
1642 msgid "Wednesday"
1643 msgstr "øáéòé"
1644
1645 #: squirrelmail/functions/date.php:103
1646 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:53
1647 msgid "Thursday"
1648 msgstr "çîéùé"
1649
1650 #: squirrelmail/functions/date.php:106
1651 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:54
1652 msgid "Friday"
1653 msgstr "ùéùé"
1654
1655 #: squirrelmail/functions/date.php:109
1656 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:55
1657 msgid "Saturday"
1658 msgstr "ùáú"
1659
1660 #: squirrelmail/functions/date.php:120
1661 msgid "January"
1662 msgstr "éðåàø"
1663
1664 #: squirrelmail/functions/date.php:123
1665 msgid "February"
1666 msgstr "ôáøåàø"
1667
1668 #: squirrelmail/functions/date.php:126
1669 msgid "March"
1670 msgstr "îøõ"
1671
1672 #: squirrelmail/functions/date.php:129
1673 msgid "April"
1674 msgstr "àôøéì"
1675
1676 #: squirrelmail/functions/date.php:132
1677 msgid "May"
1678 msgstr "îàé"
1679
1680 #: squirrelmail/functions/date.php:135
1681 msgid "June"
1682 msgstr "éåðé"
1683
1684 #: squirrelmail/functions/date.php:138
1685 msgid "July"
1686 msgstr "éåìé"
1687
1688 #: squirrelmail/functions/date.php:141
1689 msgid "August"
1690 msgstr "àåâåñè"
1691
1692 #: squirrelmail/functions/date.php:144
1693 msgid "September"
1694 msgstr "ñôèîáø"
1695
1696 #: squirrelmail/functions/date.php:147
1697 msgid "October"
1698 msgstr "àå÷èåáø"
1699
1700 #: squirrelmail/functions/date.php:150
1701 msgid "November"
1702 msgstr "ðåáîáø"
1703
1704 #: squirrelmail/functions/date.php:153
1705 msgid "December"
1706 msgstr "ãöîáø"
1707
1708 #: squirrelmail/functions/date.php:182
1709 msgid "D, F j, Y g:i a"
1710 msgstr "l, j F, Y a g:i"
1711
1712 #: squirrelmail/functions/date.php:184
1713 msgid "D, F j, Y G:i"
1714 msgstr "l, j F, Y G:i"
1715
1716 #: squirrelmail/functions/date.php:206
1717 msgid "g:i a"
1718 msgstr "a g:i"
1719
1720 #: squirrelmail/functions/date.php:208
1721 msgid "G:i"
1722 msgstr "G:i"
1723
1724 #: squirrelmail/functions/date.php:213
1725 msgid "D, g:i a"
1726 msgstr "l, a g:i"
1727
1728 #: squirrelmail/functions/date.php:215
1729 msgid "D, G:i"
1730 msgstr "l, G:i"
1731
1732 #: squirrelmail/functions/date.php:219
1733 msgid "M j, Y"
1734 msgstr "j M, Y"
1735
1736 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:56
1737 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:63
1738 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:126
1739 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:129
1740 #: squirrelmail/functions/db_prefs.php:344
1741 #, c-format
1742 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
1743 msgstr "ùâéàú îñã ðúåðéí ùì ääâãøåú )%s). éåöà áöåøä àáðåøîìéú."
1744
1745 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:52
1746 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:252
1747 msgid "Unknown user or password incorrect."
1748 msgstr "ùí îùúîù àå ñéñîà àéðí ðëåðéí."
1749
1750 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:54
1751 msgid "Click here to try again"
1752 msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìðñåú ùåá"
1753
1754 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:75
1755 #, c-format
1756 msgid "Click here to return to %s"
1757 msgstr "ìçõ ëàï áëãé ìçæåø ì-%s"
1758
1759 #: squirrelmail/functions/display_messages.php:158
1760 msgid "Go to the login page"
1761 msgstr "ìê ìãó äëðéñä"
1762
1763 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:39
1764 #, c-format
1765 msgid ""
1766 "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
1767 "default preference file."
1768 msgstr "÷åáõ ääâãøåú, %s, àéðå ÷ééí. äúðú÷, åäëðñ îçãù áëãé ìéöåø ÷åáõ äâãøåú áøéøú îçãì."
1769
1770 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:162
1771 #, c-format
1772 msgid "Error opening %s"
1773 msgstr "ùâéàä áôúéçú %s"
1774
1775 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:165
1776 msgid "Default preference file not found!"
1777 msgstr "÷åáõ äâãøåú áøéøú îçãì ìà ðîöà!"
1778
1779 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:166
1780 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:176
1781 #: squirrelmail/functions/prefs.php:94
1782 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
1783 msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì ùâéàä æå."
1784
1785 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:174
1786 msgid "Could not create initial preference file!"
1787 msgstr "ìà éëåì ìéöåø ÷åáõ äâãøåú øàùåðé!"
1788
1789 #: squirrelmail/functions/file_prefs.php:175
1790 #, c-format
1791 msgid "%s should be writable by user %s"
1792 msgstr "äîùúîù %s æ÷å÷ ìäøùàåú ëúéáä òì %s"
1793
1794 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:132
1795 msgid ""
1796 "Please contact your system administrator and report the following error:"
1797 msgstr "àðà öåø ÷ùø òí îðäì äîòøëú åãååç òì äùâéàä äáàä."
1798
1799 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:163
1800 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:366
1801 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:374
1802 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:567
1803 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:227
1804 msgid "ERROR : Could not complete request."
1805 msgstr "ùâéàä: ìà éëåì ìäùìéí á÷ùä."
1806
1807 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:165
1808 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:176
1809 msgid "Query:"
1810 msgstr "á÷ùä:"
1811
1812 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:167
1813 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:229
1814 msgid "Reason Given: "
1815 msgstr "ñéáä:"
1816
1817 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:174
1818 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:236
1819 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
1820 msgstr "ùâéàä: á÷ùä ùâåéä."
1821
1822 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:178
1823 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:238
1824 msgid "Server responded: "
1825 msgstr "äùøú äùéá:"
1826
1827 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:211
1828 #, c-format
1829 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
1830 msgstr "ùâéàä áäúçáøåú ìùøú IMAP: %s"
1831
1832 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:227
1833 #, c-format
1834 msgid "Bad request: %s"
1835 msgstr "á÷ùä ùâåéä: %s"
1836
1837 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:229
1838 #, c-format
1839 msgid "Unknown error: %s"
1840 msgstr "ùâéàä ìà éãåòä: %s"
1841
1842 #: squirrelmail/functions/imap_general.php:231
1843 msgid "Read data:"
1844 msgstr "îéãò ð÷øà:"
1845
1846 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:368
1847 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:569
1848 msgid "Unknown response from IMAP server: "
1849 msgstr "úùåáä ìà éãåòä îùøú IMAP: "
1850
1851 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:376
1852 msgid "Unknown message number in reply from server: "
1853 msgstr "îñôø ìà éãåò ùì äåãòä áúùåáä îäùøú: "
1854
1855 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:396
1856 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:492
1857 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:760
1858 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:824
1859 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:1087
1860 msgid "(no subject)"
1861 msgstr "(ììà ðåùà)"
1862
1863 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:397
1864 msgid "Unknown Sender"
1865 msgstr "ùåìç ìà éãåò"
1866
1867 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:515
1868 msgid "No To Address"
1869 msgstr "çñø îëåúá (àì)"
1870
1871 #: squirrelmail/functions/imap_messages.php:827
1872 msgid "(unknown sender)"
1873 msgstr "(ùåìç ìà éãåò)"
1874
1875 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:83
1876 msgid "No Messages Found"
1877 msgstr "ìà ðîöàå äåãòåú"
1878
1879 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:191
1880 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:199
1881 msgid "Found"
1882 msgstr "ðîöà"
1883
1884 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:191
1885 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:199
1886 msgid "messages"
1887 msgstr "äåãòåú"
1888
1889 #: squirrelmail/functions/imap_search.php:206
1890 msgid "Folder:"
1891 msgstr "úé÷éä:"
1892
1893 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:185
1894 msgid "A"
1895 msgstr "ò"
1896
1897 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:568
1898 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
1899 msgstr "äúé÷éä øé÷ä"
1900
1901 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:658
1902 msgid "Move Selected To:"
1903 msgstr "äòáø ðáçøåú àì:"
1904
1905 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:661
1906 msgid "Transform Selected Messages"
1907 msgstr "ùðä äåãòåú ðáçøåú"
1908
1909 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:681
1910 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:244
1911 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:268
1912 msgid "Move"
1913 msgstr "äòáø"
1914
1915 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:688
1916 msgid "Expunge"
1917 msgstr "îç÷"
1918
1919 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:689
1920 msgid "mailbox"
1921 msgstr "úéáú ãåàø"
1922
1923 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:691
1924 msgid "Read"
1925 msgstr "ð÷øà"
1926
1927 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:692
1928 msgid "Unread"
1929 msgstr "ìà ð÷øà"
1930
1931 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:701
1932 msgid "Unthread View"
1933 msgstr "ììà çìå÷ä ìãôéí"
1934
1935 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:705
1936 msgid "Thread View"
1937 msgstr "çìå÷ä ìãôéí"
1938
1939 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:820
1940 msgid "Toggle All"
1941 msgstr "ñîï äëì"
1942
1943 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:844
1944 msgid "Unselect All"
1945 msgstr "äñø ñéîåï îäëì"
1946
1947 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:846
1948 msgid "Select All"
1949 msgstr "áçø äëì"
1950
1951 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:863
1952 #, c-format
1953 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
1954 msgstr "îöéâ äåãòåú: <b>%s</b> òã <b>%s</b> (%s áñä\"ë)"
1955
1956 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:866
1957 #, c-format
1958 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
1959 msgstr "îöéâ äåãòä: <b>%s</b> (1 áñä\"ë)"
1960
1961 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:1050
1962 msgid "Paginate"
1963 msgstr "îñôø òîåãéí"
1964
1965 #: squirrelmail/functions/mailbox_display.php:1057
1966 msgid "Show All"
1967 msgstr "äöâ äëì"
1968
1969 #: squirrelmail/functions/mime.php:425
1970 msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
1971 msgstr "ùâéàä áôòðåç îáðä ñåâ ÷åáõ. àðà ãååç òì áàâ æä!"
1972
1973 #: squirrelmail/functions/mime.php:499
1974 msgid ""
1975 "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
1976 "is malformed. Please help us making future versions better by submitting "
1977 "this message to the developers knowledgebase!"
1978 msgstr "ùâéàä áàçæåø âåó ääåãòä. ÷øåá ìååãàé ùäñáéä ðåáòú îâåó äåãòä îòååú. "
1979 "àðà òæåø ìðå áùéôåø âøñàåú òúéãéåú ò\"é ùìéçú äåãòä æå ìîàâø äîéãò ùì äîôúçéí!"
1980
1981 #: squirrelmail/functions/mime.php:501
1982 msgid "Submit message"
1983 msgstr "ùìç äåãòä"
1984
1985 #: squirrelmail/functions/mime.php:503
1986 msgid "Command:"
1987 msgstr "ô÷åãä:"
1988
1989 #: squirrelmail/functions/mime.php:504
1990 msgid "Response:"
1991 msgstr "úùåáä:"
1992
1993 #: squirrelmail/functions/mime.php:505
1994 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_create.php:118
1995 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:38
1996 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:101
1997 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:114
1998 msgid "Message:"
1999 msgstr "äåãòä:"
2000
2001 #: squirrelmail/functions/mime.php:506
2002 msgid "FETCH line:"
2003 msgstr "ùåøú FETCH:"
2004
2005 #: squirrelmail/functions/mime.php:791
2006 msgid "Hide Unsafe Images"
2007 msgstr "äñúø úîåðåú ìà áèåçåú"
2008
2009 #: squirrelmail/functions/mime.php:793
2010 msgid "View Unsafe Images"
2011 msgstr "äöâ úîåðåú ìà áèåçåú"
2012
2013 #: squirrelmail/functions/mime.php:822
2014 msgid "Attachments"
2015 msgstr "îöåøôéí"
2016
2017 #: squirrelmail/functions/mime.php:858 squirrelmail/functions/mime.php:936
2018 msgid "download"
2019 msgstr "äåøã"
2020
2021 #: squirrelmail/functions/mime.php:1662 squirrelmail/functions/mime.php:1969
2022 msgid "sec_remove_eng.png"
2023 msgstr ""
2024
2025 #: squirrelmail/functions/options.php:168
2026 #, c-format
2027 msgid "Option Type '%s' Not Found"
2028 msgstr "ìà ðîöàä àôùøåú îñåâ '%s'"
2029
2030 #: squirrelmail/functions/options.php:263
2031 #: squirrelmail/plugins/administrator/options.php:357
2032 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:51
2033 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:134
2034 msgid "Yes"
2035 msgstr "ëï"
2036
2037 #: squirrelmail/functions/options.php:268
2038 #: squirrelmail/plugins/administrator/options.php:358
2039 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_delete.php:58
2040 #: squirrelmail/plugins/calendar/event_edit.php:141
2041 msgid "No"
2042 msgstr "ìà"
2043
2044 #: squirrelmail/functions/page_header.php:116
2045 msgid "Current Folder"
2046 msgstr "úé÷éä ðåëçéú"
2047
2048 #: squirrelmail/functions/page_header.php:130
2049 #: squirrelmail/functions/page_header.php:133
2050 #: squirrelmail/functions/page_header.php:175
2051 #: squirrelmail/functions/page_header.php:202
2052 msgid "Compose"
2053 msgstr "äåãòä çãùä"
2054
2055 #: squirrelmail/functions/prefs.php:92
2056 #, c-format
2057 msgid "Error creating directory %s."
2058 msgstr "ùâéàä áéöéøú äñôøééä %s."
2059
2060 #: squirrelmail/functions/prefs.php:93
2061 msgid "Could not create hashed directory structure!"
2062 msgstr "ìà éëåì ìéöåø ñôøééä áòìú îáðä îùåøùø!"
2063
2064 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:554
2065 msgid ""
2066 "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
2067 "is a pretty reliable list to scan spam from."
2068 msgstr "îñçøé - øùéîä æå îëéìä ùøúéí äéãåòéí ëùåìçé ãåàø æáì. æåäé øùéîä îäéîðä ìáãé÷ú ãåàø æáì."
2069
2070 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:562
2071 msgid ""
2072 "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
2073 "be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
2074 "to use."
2075 msgstr "îñçøé - ùøúéí àùø îåâãøéí (àå îåâãøéí ìà ðëåï), åîàôùøéí áëê ùìéçú "
2076 "ãåàø æáì ãøëí."
2077
2078 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:570
2079 msgid ""
2080 "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
2081 "their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
2082 "account and send spam directly from there."
2083 msgstr "îñçøé - ìòéúéí ÷øåáåú îñððéí äçåöä îùúîùé çéåâ îëéååï ùäí îùúîùéí áùøúé "
2084 "äãåàø ùì ùøú äàéðèøðè ùìäí."
2085
2086 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:578
2087 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
2088 msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL å-Blackhole."
2089
2090 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:586
2091 msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
2092 msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL å-OpenRelay."
2093
2094 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:594
2095 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
2096 msgstr "îñçøé - øùåîåú ùì RBL åùøúé çéåâ."
2097
2098 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:603
2099 msgid ""
2100 "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
2101 "include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
2102 msgstr "çéðí - øùåîåú ùì ùøúé ãåàø äôúåçéí ìëåìí, åáëê îàôùøéí ùìéçú ãåàø "
2103 "àì÷èøåðé ãøëí ìëì àçã (Osirusoft)."
2104
2105 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:611
2106 msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
2107 msgstr "çéðí - øùéîä ùì ùøúé çéåâ àùø ìòéúéí ÷øåáåú ùéîùå ëùøúéí ìùìéçú ãåàø æáì (Osirusoft)."
2108
2109 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:619
2110 msgid ""
2111 "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
2112 "have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
2113 "to catch abuse auto-replies from some ISPs."
2114 msgstr "çéðí - øùéîä éãðéú ùì ùøúéí àùø ùåìçéí ãåàø æáì ììà äøó, å÷áìå úìåðåú øáåú. "
2115 "àðà äùúîùå áøùéîä æå áæäéøåú (Osirusoft)."
2116
2117 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:627
2118 msgid ""
2119 "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
2120 "other mail servers that are not secure."
2121 msgstr "çéðí - øùéîä ùì ùøúéí áèåçéí àùø îàùøéí ùéîåù áùøúé äãåàø ùìäí "
2122 "ìùøúéí àùø àéðí áèåçéí (Osirusoft)."
2123
2124 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:635
2125 msgid ""
2126 "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
2127 "ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
2128 "abuse auto-replies from some ISPs."
2129 msgstr "çéðí - øùéîä ùì ëúåáåú IP àùø ëáéëåì îùîùåú çáøåú àùø ùåìçåú ãåàø æáì (Osirusoft)."
2130
2131 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:643
2132 msgid ""
2133 "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
2134 "users in without confirmation."
2135 msgstr "çéðí - øùéîä ùì ùøúé øùéîåú úôåöä àùø îåñéôéí àìéäí îùúîùéí ììà á÷ùú àéùåø (Osirusoft)."
2136
2137 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:651
2138 msgid ""
2139 "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
2140 "cgi scripts. (planned)."
2141 msgstr "çéðí - øùéîä ùì ñ÷øéôèéí ìà áèåçéí àùø ùåìçéí ãåàø æáì (Osirusoft)."
2142
2143 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:659
2144 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
2145 msgstr "çéðí - øùéîä ùì ùøúé ôøå÷ñé ôúåçéí (Osirusoft)."
2146
2147 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:667
2148 msgid ""
2149 "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
2150 "false positives than ORBS did though."
2151 msgstr "çéðí - ORDB ðåìãä ëàùø ORBS éøãä îäàååéø. áëì-æàú ðøàä ùéù ìäí éåúø èòåéåú."
2152
2153 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:675
2154 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
2155 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - î÷åøåú SPAM éùéøéí."
2156
2157 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:683
2158 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
2159 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - øùéîåú çéåâ - ëåìì ëîä IPéí ùì DSL."
2160
2161 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:691
2162 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
2163 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - øùéîä ùì ùåìçé ãåàø áëîåéåú àùø àéðí îùúîùéí áá÷ùú àéùåø."
2164
2165 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:699
2166 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
2167 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúéí àçøéí."
2168
2169 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:707
2170 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
2171 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúé øîä àçú (Single Stage)."
2172
2173 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:715
2174 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
2175 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - ùøúéí àùø úåîëéí á-SPAM."
2176
2177 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:723
2178 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
2179 msgstr "çéðí - Five-Ten-sg.com - IPéí ùì èôñé Web."
2180
2181 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:731
2182 msgid ""
2183 "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
2184 "the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
2185 "you NOT use their service."
2186 msgstr "çéðí - ðøàä ,ùáëãé ìîðåò úáéòåú, ãåø÷ñìééøñ ëåììéí ø÷ ùøúéí àùø éåùáéí îçåõ ìàøä\"á "
2187 "åîùîùéí ëúçðú îîñø ôúåçä. ìîøáä äôìà, äàúø ùìäí îîìéõ ìà ìäúùîù áùéøåú ùìäí."
2188
2189 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:739
2190 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
2191 msgstr "çéðí - SPAMhaus - øùéîä ùì î÷åøåú éãåòéí ùì SPAM."
2192
2193 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:747
2194 #, c-format
2195 msgid ""
2196 "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
2197 "have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
2198 msgstr "çéðí, áéðúééí - SPAMCOP - ôúøåï îòðééï ùì øùéîåú ùøúéí ùéù ìäí éçñ "
2199 "âáåä áéï ãåàø ìà çå÷é (SPAM) ìãåàø çå÷é (85% àå éåúø)."
2200
2201 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:755
2202 msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
2203 msgstr "çéðí - dev.null.dk - àéï îéãò òì äùéøåú äæä."
2204
2205 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:763
2206 msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
2207 msgstr "çéðí - visi.com - øùéîú òöéøú îîñø. øùéîä îàåã ùîøðéú ùì ùøúéí äîùîùéí ëúçðåú îîñø ôúåçåú."
2208
2209 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:771
2210 msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
2211 msgstr "çéðí - 2mbit.com úçðåú îîñø ôúåçåú - òåã øùéîä ùì ùøúéí äîùîùéí ëúçðåú îîñø ôúåçåú."
2212
2213 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:779
2214 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
2215 msgstr "çéðí - 2mbit.com î÷åøåú SPAM - øùéîä ùì î÷åøåú SPAM éùéøéí."
2216
2217 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:787
2218 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
2219 msgstr "çéðí - 2mbit.com ñô÷é ùøåúé àéðèøðè - øùéîä ùì ñô÷é àéðèøðè àùø îàùøéí SPAM."
2220
2221 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:795
2222 msgid ""
2223 "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
2224 "assigned IPs."
2225 msgstr "çéðí - Leadmon DUL - òåã øùéîä ùì çéåâ àå áàåôï àçø IPéí äîå÷ðéí áàåôï ãéðîé."
2226
2227 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:803
2228 msgid ""
2229 "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
2230 "directly from."
2231 msgstr "çéðí - Leadmon SPAM Source - øùéîä ùì IPéí àùø Leadmon.net "
2232 "÷éáìå SPAM éùéøåú îäí."
2233
2234 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:811
2235 msgid ""
2236 "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
2237 "in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
2238 "services."
2239 msgstr "çéðí - Leadmon Bulk Mailers - "
2240
2241 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:819
2242 msgid ""
2243 "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
2244 "other active RBLs."
2245 msgstr "çéðí - Leadmon Open Relays - úçðåú îîñø ôúåçåú áòìåú ùìá àçã, àùø "
2246 "àéðï øùåîåú àöì RBLéí ôòéìéí àçøéí."
2247
2248 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:827
2249 msgid ""
2250 "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
2251 "other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
2252 msgstr "çéðí - Leadmon Multi-stage - úçðåú îîñø ôúåçåú îøåáåú ùìáéí, àùø àéðï "
2253 "øùåîåú àöì RBLéí àçøéí, åùìçå SPAM ì-Leadmon.net."
2254
2255 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:835
2256 msgid ""
2257 "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
2258 "direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
2259 "mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
2260 "Leadmon.net."
2261 msgstr "çéðí - Leadmon SpamBlock - àúøéí áøùéîä æå ùìçå SPAM éùéøåú àì Leadmon.net "
2262 "î-IPéí á÷áåöåú øùú, ëàùø ìëì ä÷áåöä àéï îéôåé DNS. æåäéà øùéîä ùì ÷áåöåú ùì IPéí àùø "
2263 "ðîöàéí áùéîåù ò\"é àðùéí àùø ùìçå SPAM àì Leadmon.net."
2264
2265 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:843
2266 msgid ""
2267 "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
2268 "SPAM Sources."
2269 msgstr "çéðí, ìòú òúä - ìà òåã øùéîä ùçåøä - âí úçðåú îîñø ôúåçåú åâí "
2270 "î÷åøåú éùéøéí ùì SPAM."
2271
2272 #: squirrelmail/plugins/filters/filters.php:851
2273 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
2274 msgstr "çéðí, ìòú òúä - ìà òåã øùéîä ùçåøä - IPéí ùì çéåâ."
2275
2276 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:60
2277 msgid "Saved Scan type"
2278 msgstr "ñåâ ñøé÷ä ùîåøä"
2279
2280 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:70
2281 msgid "Message Filtering"
2282 msgstr "îéåï äåãòåú"
2283
2284 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:77
2285 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:105
2286 msgid "What to Scan:"
2287 msgstr "ñøå÷ àú:"
2288
2289 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:83
2290 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:111
2291 msgid "All messages"
2292 msgstr "ëì ääåãòåú"
2293
2294 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:88
2295 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:116
2296 msgid "Only unread messages"
2297 msgstr "ø÷ äåãòåú çãùåú"
2298
2299 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:91
2300 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:149
2301 msgid "Save"
2302 msgstr "ùîåø"
2303
2304 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:110
2305 msgid "Match:"
2306 msgstr "ìôé ùãä:"
2307
2308 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:132
2309 msgid "Header"
2310 msgstr "ëåúøåú"
2311
2312 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:139
2313 msgid "Contains:"
2314 msgstr "îëéì:"
2315
2316 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:240
2317 #: squirrelmail/plugins/delete_move_next/setup.php:264
2318 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:151
2319 msgid "Move to:"
2320 msgstr "äòáø àì:"
2321
2322 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:193
2323 msgid "Down"
2324 msgstr "ìîèä"
2325
2326 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:199
2327 msgid "Up"
2328 msgstr "ìîòìä"
2329
2330 #: squirrelmail/plugins/filters/options.php:202
2331 #, c-format
2332 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
2333 msgstr "àí <b>%s</b> îëéì <b>%s</b> àæ úòáéø àú ääåãòä ì-<b>%s</b>"
2334
2335 #: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:128
2336 msgid "Message Filters"
2337 msgstr "îéåï äåãòåú"
2338
2339 #: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:130
2340 msgid ""
2341 "Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
2342 "filtered into different folders for easier organization."
2343 msgstr "áòæøú îéåï äåãòåú ðéúï ìäòáéø äåãòåú àåèåîèéú ìúåê úé÷éåú îñåééîåú, ìôé ÷øéèøéåðéí äîöåééðéí îøàù."
2344
2345 #: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:136
2346 msgid "SPAM Filters"
2347 msgstr "îñððé ãåàø æáì (SPAM)"
2348
2349 #: squirrelmail/plugins/filters/setup.php:138
2350 msgid ""
2351 "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
2352 "junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
2353 msgstr "áòæøú îñððé ãåàø áéëåìúê ìçñåí ùøúéí àùø éãåòéí ëùåìçé ãåàø æáì."
2354
2355 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:57
2356 msgid "Spam Filtering"
2357 msgstr "ñéðåï ãåàø æáì (SPAM)"
2358
2359 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:62
2360 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
2361 msgstr "àæäøä! úâéã ìîðäì äîòøëú ìäâãéø àú äîùúðä SpamFilters_YourHop"
2362
2363 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:84
2364 msgid "Move spam to:"
2365 msgstr "äòáø ãåàø æáì ì:"
2366
2367 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:102
2368 msgid ""
2369 "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
2370 "messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
2371 "spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
2372 "periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
2373 "around."
2374 msgstr "ìà îåîìõ ìäòáéø ãåàø æáì éùéøåú ìñì äîéçæåø, áâìì ùäåãòåú"
2375 "îçáøéí åøùéîåú úôåöä éëåìåú áèòåú ìäéåú îñåîðåú ëãåàø æáì. ðà ìãàåâ ìäòáéø "
2376 "àú ãåàø äæáì ìúé÷éä àùø îúð÷ä àåèåîèéú áëãé ìîðåò òìéä áâåãì úéáú äãåàø ùìê."
2377
2378 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:122
2379 msgid ""
2380 "The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
2381 "scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
2382 "it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
2383 "scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
2384 "you'll scan even the spam you read with the new filters."
2385 msgstr "ëëì ùîñôø ääåãòåú äðñø÷åú âãåì éåúø, ëê æîï äñøé÷ä ìå÷ç éåúø æîï. "
2386 "îåîìõ ìñøå÷ ø÷ äåãòåú çãùåú. áî÷øä åðòùä ùéðåééí áîñððéí, îåîìõ ìäâãéø ìîñðï "
2387 "ìáãå÷ àú ëì ääåãòä, ìàçø îëï ììëú ìãåàø ðëðñ, åìàçø îëï ìäâéãø àú äîñðï îçãù "
2388 "ìáãå÷ ø÷ ãåàø çãù. áöåøä æå, éåâãø äîñðï äçãù åâí äãåàø äéùï éáã÷ ðâãå."
2389
2390 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:160
2391 #, c-format
2392 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
2393 msgstr "ãåàø æáì ðùìç ì: <b>%s</b>"
2394
2395 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:160
2396 msgid "[<i>not set yet</i>]"
2397 msgstr "[<i>òãééï ìà äåâãø</i>]"
2398
2399 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:162
2400 #, c-format
2401 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
2402 msgstr "ñøé÷ú ãåàø æáì îåâáìú ì: <b>%s</b>"
2403
2404 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:162
2405 msgid "New Messages Only"
2406 msgstr "äåãòåú çãùåú áìáã"
2407
2408 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:162
2409 msgid "All Messages"
2410 msgstr "ëì ääåãòåú"
2411
2412 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:172
2413 msgid "ON"
2414 msgstr "ôåòì"
2415
2416 #: squirrelmail/plugins/filters/spamoptions.php:174
2417 msgid "OFF"
2418 msgstr "ëáåé"
2419
2420 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:49
2421 msgid "SpellChecker Options"
2422 msgstr "àôùøåéåú áåã÷ àéåú"
2423
2424 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:51
2425 msgid ""
2426 "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
2427 "choose which languages should be available to you when spell-checking."
2428 msgstr "áéëåìúê ìäâãéø àú äîéìåï äàéùé ùìê, ìòøåïê àåúå, àå ìáçåø àú ñôú äîéìåï."
2429
2430 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/setup.php:77
2431 msgid "Check Spelling"
2432 msgstr "áãå÷ àéåú"
2433
2434 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:54
2435 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
2436 msgstr "áçæøä ìãó &quot;àôùøåéåú áåã÷ àéåú&quot;"
2437
2438 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:356
2439 msgid "ATTENTION:"
2440 msgstr "ùéí ìá:"
2441
2442 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:357
2443 msgid ""
2444 "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
2445 "likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
2446 "to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
2447 "can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
2448 "password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
2449 "got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
2450 "anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
2451 "it, the encrypted data is no longer accessible."
2452 msgstr "SquirrelSpell ìà äöìéç ìôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê. øåá äñéëåééí ùæä "
2453 "áâìì ùùéðú àú äñéñîà ùìê. áëãé ìäîùéê, òìééê ìñô÷ àú äñéñîà äéùðä ùìê "
2454 "òì-îðú ù-SquirrelSpell éåëì ìôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê. äåà éåöôï îçãù áòæøú "
2455 "äñéñîà äçãùä ùìê.<br>àí ìà äöôðú àú äîéìåï ùìê, àæ ëðøàä ùäåà äåùçú åàéðå æîéï éåúø. "
2456 "òìééê ìîçå÷ àåúå åäúçéì îçãù. æä âí ðëåï áî÷øä åùëçú àú äñéñîà ùìê -- ììà äñéñîà "
2457 "äéùðä äîéãò äîåöôï àéðå æîéï."
2458
2459 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:363
2460 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
2461 msgstr "îç÷ àú äîéìåï ùìé åäúçì çãù."
2462
2463 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:364
2464 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
2465 msgstr "ôòðç àú äîéìåï ùìé áòæøú äñéñîà äéùðä ùìé."
2466
2467 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:368
2468 msgid "Proceed"
2469 msgstr "äú÷ãí"
2470
2471 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:374
2472 msgid "You must make a choice"
2473 msgstr "òìééê ìáçåø àçú îäàôùøåéåú"
2474
2475 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:375
2476 msgid ""
2477 "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
2478 msgstr "áéëåìúê ìîçå÷ àú äîéìåï äéùï àå ìä÷ìéã àú ñéñîàúê äéùðä. ìà ùðéäí."
2479
2480 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:376
2481 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
2482 msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìîçå÷ àú äîéìåï äàéùé äéùï ùìê?"
2483
2484 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:385
2485 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:388
2486 msgid "Error Decrypting Dictionary"
2487 msgstr "ùâéàä áôòðåç äîéìåï"
2488
2489 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/sqspell_functions.php:506
2490 msgid "Cute."
2491 msgstr "çîåã."
2492
2493 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:33
2494 msgid "Your personal dictionary was erased."
2495 msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê ðîç÷."
2496
2497 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:34
2498 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:47
2499 msgid "Dictionary Erased"
2500 msgstr "îéìåï ðîç÷"
2501
2502 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:41
2503 msgid ""
2504 "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
2505 "\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
2506 msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê ðîç÷. àðà ñâåø çìåï æä åìçõ ùåá òì äëôúåø "
2507 "\"áãå÷ àéåú\" áëãé ìäúçéì îçãù àú áãé÷ú äàéåú."
2508
2509 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:45
2510 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:77
2511 msgid "Close this Window"
2512 msgstr "ñâåø çìåï æä"
2513
2514 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:70
2515 msgid ""
2516 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
2517 "&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
2518 msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê äåöôï îçãù áäöìçä. ëòú çæåø ìúôøéè &quot;àôùøåéåú áåã÷ äàéåú&quot; "
2519 "åáöò àú áçéøúê áùðéú."
2520
2521 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:72
2522 msgid "Successful Re-encryption"
2523 msgstr "äöôðä îçãù îåöìçú"
2524
2525 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:75
2526 msgid ""
2527 "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
2528 "window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
2529 "over."
2530 msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê äåöôï îçãù áäöìçä. àðà ñâåø çìåï æä åìçõ òì \"áãå÷ àéåú\" ùåá"
2531 "áëãé ìäúçéì îçãù àú áãé÷ú äàéåú."
2532
2533 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto_badkey.mod:79
2534 msgid "Dictionary re-encrypted"
2535 msgstr "îéìåï äåöôï ùåá"
2536
2537 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod:39
2538 msgid ""
2539 "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
2540 "stored in an <strong>encrypted format</strong>."
2541 msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê <strong>äåöôï</strong> åäåà îàåçñï ëòú <strong>áöåøä îàåáèçú</strong>."
2542
2543 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod:54
2544 msgid ""
2545 "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
2546 "stored as <strong>clear text</strong>."
2547 msgstr "äîéìåï äàéùé ùìê <strong>ôåòðç</strong> åäåà îàåçñï ëòú <strong>áöåøä øâéìä</strong>."
2548
2549 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/crypto.mod:65
2550 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:76
2551 msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
2552 msgstr "äâãøåú äöôðä ìîéìåï àéùé"
2553
2554 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:115
2555 #, c-format
2556 msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
2557 msgstr "ðéñéúé ìáöò àú %s, àáì äåà äçæéø:"
2558
2559 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:121
2560 msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
2561 msgstr "SquirrelSpell ìà îåâãø ðëåï"
2562
2563 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:211
2564 msgid "SquirrelSpell Results"
2565 msgstr "úåöàåú SquirrelSpell"
2566
2567 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:271
2568 msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
2569 msgstr "áãé÷ àéåú äñúééîä. ìáöò ùéðåééí?"
2570
2571 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:273
2572 msgid "No changes were made."
2573 msgstr "ìà ðòùå ùéðåééí."
2574
2575 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:275
2576 msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
2577 msgstr "ùåîø ëòú àú äîéìåï äàéùé ùìê... àðà äîúï."
2578
2579 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:296
2580 #, c-format
2581 msgid "Found %s errors"
2582 msgstr "ðîöàå %s ùâéàåú"
2583
2584 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:317
2585 msgid "Line with an error:"
2586 msgstr "ùåøä òí ùâéàä:"
2587
2588 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:327
2589 msgid "Error:"
2590 msgstr "ùâéàä:"
2591
2592 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:336
2593 msgid "Suggestions:"
2594 msgstr "äöòåú:"
2595
2596 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:343
2597 msgid "Suggestions"
2598 msgstr "äöòåú"
2599
2600 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:351
2601 msgid "Change to:"
2602 msgstr "ùðä ì:"
2603
2604 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:360
2605 msgid "Occurs times:"
2606 msgstr "îñôø çæøåú:"
2607
2608 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:377
2609 msgid "Change this word"
2610 msgstr "ùðä îéìä æå"
2611
2612 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:378
2613 msgid "Change"
2614 msgstr "ùðä"
2615
2616 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:380
2617 msgid "Change ALL occurances of this word"
2618 msgstr "ùðä àú ëì äî÷øéí ìîéìä æå"
2619
2620 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:381
2621 msgid "Change All"
2622 msgstr "ùðä äëì"
2623
2624 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:383
2625 msgid "Ignore this word"
2626 msgstr "äúòìí îîìä æå"
2627
2628 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:384
2629 msgid "Ignore"
2630 msgstr "äúòìí"
2631
2632 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:386
2633 msgid "Ignore ALL occurances this word"
2634 msgstr "äúòìí îëì äî÷øéí ìîéìä æå"
2635
2636 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:387
2637 msgid "Ignore All"
2638 msgstr "äúòìí îäëì"
2639
2640 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:389
2641 msgid "Add this word to your personal dictionary"
2642 msgstr "äåñó îéìä æå ìîéìåï äàéùé ùìê"
2643
2644 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:390
2645 msgid "Add to Dic"
2646 msgstr "äåñó ìîéìåï"
2647
2648 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:403
2649 msgid "Close and Commit"
2650 msgstr "ñâåø åáöò"
2651
2652 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:405
2653 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
2654 msgstr "áãé÷ú äàéåú ìà äåùìîä. äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìñâåø åìáöò àú äùéðåééí?"
2655
2656 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:408
2657 msgid "Close and Cancel"
2658 msgstr "ñâåø åáèì"
2659
2660 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:410
2661 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
2662 msgstr "áãé÷ú äàéåú ìà äåùìîä. äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìñâåø åìáèì àú äùéðåééí?"
2663
2664 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/check_me.mod:429
2665 msgid "No errors found"
2666 msgstr "ìà ðîöàå ùâéàåú"
2667
2668 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:28
2669 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:77
2670 msgid "Personal Dictionary"
2671 msgstr "îéìåï àéùé"
2672
2673 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:29
2674 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:99
2675 msgid "No words in your personal dictionary."
2676 msgstr "àéï îéìéí áîéìåï äàéùé ùìê"
2677
2678 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:36
2679 msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
2680 msgstr "àðà áçø àú äîéìéí àùø áøöåðê ìîçå÷ îäîéìåï äàéùé ùìê."
2681
2682 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:58
2683 #, c-format
2684 msgid "%s dictionary"
2685 msgstr "îéìåï %s"
2686
2687 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:89
2688 msgid "Delete checked words"
2689 msgstr "îç÷ îéìéí ðáçøåú"
2690
2691 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/edit_dic.mod:103
2692 msgid "Edit your Personal Dictionary"
2693 msgstr "òøåê àú äîéìåï äàéùé ùìê"
2694
2695 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:25
2696 msgid "Please make your selection first."
2697 msgstr "àðà áöò àú äáçéøä ÷åãí."
2698
2699 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:27
2700 msgid ""
2701 "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
2702 "format. Proceed?"
2703 msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìäöôéï, åìàçñï áöåøä îåöôðú àú äîéìåï äàéùé ùìê?"
2704
2705 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:30
2706 msgid ""
2707 "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
2708 "format. Proceed?"
2709 msgstr "äàí àúä áèåç ùáøöåðê ìôòðç, åìàçñï áöåøä øâéìä àú äîéìåï äàéùé ùìê?"
2710
2711 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:47
2712 msgid ""
2713 "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
2714 "helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and "
2715 "your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the "
2716 "password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see "
2717 "what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</"
2718 "strong> If you forget your password, your personal dictionary will become "
2719 "unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your "
2720 "mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your "
2721 "old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
2722 msgstr "<p>äîéìåï äàéùé ùìê ðîöà ëòú <strong>áîöá îåöôï</strong>. æä "
2723 "òåæø ìùîåø òì äôøèéåú ùìê áî÷øä åäîéìåï ðâðá. ëøâò äåà îåöôï áòæøú äñéñîà "
2724 "ùì úéáú äãåàø ùìê, îä ùî÷ùä òì îé ùøåöä ìøàåú àú äîéãò äîàåçñï áîéìåï äàéùé ùìê.</p> "
2725 "<p><strong>ùéí ìá:</strong> àí ùëçú àú äñéñîà ùìê, äîéìåï äàéùé éäôê ììà æîéï, îëéååï "
2726 "ùìà ðéúï ìôòðç àú ä÷éãåã. áî÷øä åúùðä àú ñéñîàú äãåàø ùìê, SquirrelMail éæää æàú "
2727 "åéá÷ù îîê ìäëðéñ àú äñéñîà äéùðä áëãé ìäöôéï àú äîéìåï áòæøú äñéñîà äçãùä.</p>"
2728
2729 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:52
2730 msgid ""
2731 "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
2732 msgstr "ôòðç áá÷ùä àú äîéìåï äàéùé ùìé åàçñï àåúå áöåøä øâéìä."
2733
2734 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:55
2735 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:73
2736 msgid "Change crypto settings"
2737 msgstr "ùðä äâãøåú äöôðä"
2738
2739 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:65
2740 msgid ""
2741 "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You "
2742 "may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case "
2743 "the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets "
2744 "stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to "
2745 "decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</"
2746 "p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal "
2747 "dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your "
2748 "mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator "
2749 "changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and "
2750 "will have to be created anew. However, if you or your system administrator "
2751 "change your mailbox password but you still have the old password at hand, "
2752 "you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the "
2753 "new value.</p>"
2754 msgstr "<p>äîéìåï äàéùé ùìê ðîöà ëòú <strong>áîöá øâéì</strong>. àí áøöåðê "
2755 "ìäâï òì ôøèéåú äîéìåï äàéùé ùìê áî÷øä ùäåà ðâðá, òìééê ìäöéôðå. ëàùø áîöá îåöôï, "
2756 "úëåìú ä÷åáõ ðøàú îòååúú, å÷ùä ìôòðåç ììà äîôúç (ùäåà ñéñîàú úéáú äãåàø ùìê).</p> "
2757 "<p><strong>ùéí ìá:</strong> àí äéðê îçìéè ùáøöåðê ìäöôéï àú äîéìåï äàéùé ùìê, "
2758 "òìééê ìæëåø ùäåà îåöôï áòæøú ñéñîàú úéáú äãåàø ùìê. áî÷øä åùëçú àú äñéñîà "
2759 "åîðäì äîòøëú ùéðä àåúä, äîéìåï äàéùé ùìê éäéä çñø ùéîåù åéäéä òìééê ìäúçéì îçãù. "
2760 "áëì àåôï, áî÷øä åîðäì äîòøëú ùéðä àú äñéñîà ùìê, åäéðê æåëø àú äñéñîà äéùðä, "
2761 "éäéä áéëåìúê ìä÷ìéã àú äñéñîà äéùðä åìäöôéï îçãù àú äîéìåï áòæøú äñéñîà äçãùä.</p>"
2762
2763 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/enc_setup.mod:70
2764 msgid ""
2765 "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
2766 msgstr "äöôï áá÷ùä àú äîéìåï äàéùé ùìé åàçñï àåúå áöåøä îåöôðú."
2767
2768 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:28
2769 #, c-format
2770 msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
2771 msgstr "îåç÷ àú äøùåîåú äáàåú îäîéìåï <strong>%s</strong>:"
2772
2773 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:71
2774 msgid "All done!"
2775 msgstr "äëì ñåééí!"
2776
2777 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:72
2778 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me_not.mod:71
2779 msgid "Personal Dictionary Updated"
2780 msgstr "òåãëï äîéìåï äàéùé"
2781
2782 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/forget_me.mod:78
2783 msgid "No changes requested."
2784 msgstr "ìà ðúá÷ùå ùéðåééí."
2785
2786 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:33
2787 msgid "Please wait, communicating with the server..."
2788 msgstr "àðà äîúï, éåöø ÷ùø òí äùøú..."
2789
2790 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:42
2791 msgid ""
2792 "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
2793 "message:"
2794 msgstr "àðà áçø áàéæä îéìåï áøöåðê ìäùúîù ìáãé÷ú äàéåú ùì äåãòä æå:"
2795
2796 #: squirrelmail/plugins/calendar/calendar.php:113
2797 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:53
2798 msgid "Go"
2799 msgstr "ìê"
2800
2801 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/init.mod:57
2802 msgid "SquirrelSpell Initiating"
2803 msgstr "îàúçì àú SquirrelSpell"
2804
2805 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod:72
2806 #, c-format
2807 msgid ""
2808 "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
2809 "default dictionary."
2810 msgstr "äâãøåú äåúàîå ì: <strong>%s</strong> òí <strong>%s</strong> ëîéìåï "
2811 "áøéøú äîçãì."
2812
2813 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod:79
2814 #, c-format
2815 msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
2816 msgstr "îùúîù áîéìåï <strong>%s</strong> (áøéøú îçãì ùì äîòøëú) ìáãé÷ú àéåú."
2817
2818 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_change.mod:90
2819 msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
2820 msgstr "äâãøåú îéìåï áéðìàåîé òåãëðå"
2821
2822 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:22
2823 msgid ""
2824 "Please check any available international dictionaries which you would like "
2825 "to use when spellchecking:"
2826 msgstr "àðà ñîï àú ëì äîéìåðéí äáéðìàåîééí ùáøöåðê ìäùúîù "
2827 "ááãé÷ àéåú:"
2828
2829 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:32
2830 msgid "Make this dictionary my default selection:"
2831 msgstr "äôåê îéìåï æä ìáøéøú äîçãì ùìé:"
2832
2833 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:49
2834 msgid "Make these changes"
2835 msgstr "áöò ùéðåééí àìå"
2836
2837 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/lang_setup.mod:50
2838 msgid "Add International Dictionaries"
2839 msgstr "äåñó îéìåðéí áéðìàåîééí"
2840
2841 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:19
2842 msgid "Please choose which options you wish to set up:"
2843 msgstr "àðà áçø àú äàôùøåéåú ùáøöåðê ìäâãéø:"
2844
2845 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:23
2846 msgid "Edit your personal dictionary"
2847 msgstr "òøåê àú äîéìåï äàéùé ùìê"
2848
2849 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:30
2850 msgid "Set up international dictionaries"
2851 msgstr "äëï îéìåðéí áéðìàåîééí"
2852
2853 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:40
2854 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:44
2855 msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
2856 msgstr "äöôï àå ôòðç àú äîéìåï äàéùé ùìê"
2857
2858 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:45
2859 msgid "not available"
2860 msgstr "ìà æîéï"
2861
2862 #: squirrelmail/plugins/squirrelspell/modules/options_main.mod:48
2863 msgid "SquirrelSpell Options Menu"
2864 msgstr "úôøéè àôùøåéåú SquirrelSpell"
2865
2866 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:94
2867 msgid "Translator"
2868 msgstr "îúøâí"
2869
2870 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:97
2871 msgid "Your server options are as follows:"
2872 msgstr "àôùøåéåú äùøú ùìê äï:"
2873
2874 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:102
2875 msgid ""
2876 "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
2877 msgstr ""
2878
2879 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:105
2880 msgid ""
2881 "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
2882 msgstr ""
2883
2884 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:108
2885 msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
2886 msgstr ""
2887
2888 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:111
2889 msgid ""
2890 "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
2891 "InterTran"
2892 msgstr ""
2893
2894 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:114
2895 msgid ""
2896 "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
2897 msgstr ""
2898
2899 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:120
2900 msgid ""
2901 "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
2902 "be located."
2903 msgstr "àúä âí îçìéè äàí úåöâ ÷åôñàú äúøâåí, åàéëï äéà úîå÷í."
2904
2905 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:124
2906 msgid "Select your translator:"
2907 msgstr "áçø àú äîúøâí ùìê:"
2908
2909 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:136
2910 msgid "When reading:"
2911 msgstr "ëàùø á÷øéàä:"
2912
2913 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:141
2914 msgid "Show translation box"
2915 msgstr "äöâ ÷åôñàú úøâåí"
2916
2917 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:143
2918 msgid "to the left"
2919 msgstr "îùîàì"
2920
2921 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:144
2922 msgid "in the center"
2923 msgstr "áîøëæ"
2924
2925 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:145
2926 msgid "to the right"
2927 msgstr "îéîéï"
2928
2929 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:150
2930 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
2931 msgstr "úøâí áúåê äîñâøåú ùì SquirrelMail"
2932
2933 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:153
2934 msgid "When composing:"
2935 msgstr "ëàùø áëúéáä:"
2936
2937 #: squirrelmail/plugins/translate/options.php:157
2938 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
2939 msgstr "ìà ôòéì òãééï, ìòú òúä ìà òåùä ëìåí"
2940
2941 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:104
2942 msgid "Translation Options"
2943 msgstr "àôùøåéåú úøâåí"
2944
2945 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:106
2946 msgid ""
2947 "Which translator should be used when you get messages in a different "
2948 "language?"
2949 msgstr "áàéæä îúøâí ìäúùîù ëàùø äéðê î÷áì äåãòåú áùôåú ùåðåú?"
2950
2951 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:230
2952 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:234
2953 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:238
2954 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:242
2955 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:246
2956 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:250
2957 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:254
2958 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:258
2959 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:262
2960 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:266
2961 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:270
2962 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:274
2963 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:278
2964 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:293
2965 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:297
2966 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:301
2967 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:305
2968 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:309
2969 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:313
2970 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:317
2971 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:321
2972 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:325
2973 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:329
2974 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:404
2975 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:437
2976 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:441
2977 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:445
2978 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:449
2979 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:453
2980 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:457
2981 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:461
2982 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:465
2983 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:469
2984 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:473
2985 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:477
2986 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:481
2987 #, c-format
2988 msgid "%s to %s"
2989 msgstr "%s ì-%s"
2990
2991 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:231
2992 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:235
2993 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:239
2994 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:243
2995 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:247
2996 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:252
2997 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:256
2998 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:260
2999 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:264
3000 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:268
3001 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:280
3002 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:294
3003 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:298
3004 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:302
3005 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:306
3006 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:310
3007 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:315
3008 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:319
3009 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:323
3010 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:327
3011 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:331
3012 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:352
3013 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:382
3014 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:438
3015 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:442
3016 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:446
3017 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:450
3018 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:454
3019 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:459
3020 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:471
3021 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:475
3022 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:479
3023 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:483
3024 msgid "English"
3025 msgstr "àðâìéú"
3026
3027 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:232
3028 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:251
3029 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:272
3030 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:275
3031 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:299
3032 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:318
3033 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:355
3034 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:385
3035 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:417
3036 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:439
3037 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:458
3038 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:462
3039 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:467
3040 msgid "French"
3041 msgstr "öøôúéú"
3042
3043 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:236
3044 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:255
3045 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:271
3046 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:276
3047 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:303
3048 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:322
3049 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:356
3050 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:386
3051 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:418
3052 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:443
3053 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:463
3054 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:466
3055 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:470
3056 msgid "German"
3057 msgstr "âøîðéú"
3058
3059 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:240
3060 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:259
3061 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:307
3062 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:326
3063 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:360
3064 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:390
3065 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:420
3066 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:447
3067 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:474
3068 msgid "Italian"
3069 msgstr "àéèì÷éú"
3070
3071 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:244
3072 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:263
3073 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:311
3074 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:330
3075 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:365
3076 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:395
3077 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:422
3078 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:451
3079 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:478
3080 msgid "Portuguese"
3081 msgstr "ôåøèåâæéú"
3082
3083 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:248
3084 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:267
3085 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:295
3086 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:314
3087 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:370
3088 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:400
3089 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:423
3090 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:455
3091 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:482
3092 msgid "Spanish"
3093 msgstr "ñôøãéú"
3094
3095 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:279
3096 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:367
3097 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:397
3098 msgid "Russian"
3099 msgstr "øåñéú"
3100
3101 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:282
3102 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:334
3103 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:405
3104 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:426
3105 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:485
3106 msgid "Translate"
3107 msgstr "úøâí"
3108
3109 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:346
3110 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:376
3111 msgid "Brazilian Portuguese"
3112 msgstr "ôåøèåâæéú (áøæéì)"
3113
3114 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:347
3115 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:377
3116 msgid "Bulgarian"
3117 msgstr "áåìâøéú"
3118
3119 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:348
3120 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:378
3121 msgid "Croatian"
3122 msgstr "÷øåàèéú"
3123
3124 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:349
3125 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:379
3126 msgid "Czech"
3127 msgstr "ö'ëéú"
3128
3129 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:350
3130 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:380
3131 msgid "Danish"
3132 msgstr "ãðéú"
3133
3134 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:351
3135 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:381
3136 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:416
3137 msgid "Dutch"
3138 msgstr "äåìðãéú"
3139
3140 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:353
3141 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:383
3142 msgid "European Spanish"
3143 msgstr "ñôøãéú (àéøåôä)"
3144
3145 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:354
3146 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:384
3147 msgid "Finnish"
3148 msgstr "ôéðéú"
3149
3150 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:357
3151 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:387
3152 msgid "Greek"
3153 msgstr "éååðéú"
3154
3155 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:358
3156 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:388
3157 msgid "Hungarian"
3158 msgstr "äåðâøéú"
3159
3160 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:359
3161 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:389
3162 msgid "Icelandic"
3163 msgstr "àéñìðãéú"
3164
3165 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:361
3166 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:391
3167 msgid "Japanese"
3168 msgstr "éôðéú"
3169
3170 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:362
3171 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:392
3172 msgid "Latin American Spanish"
3173 msgstr "ñôøãéú (ãøåí-àîøé÷ä)"
3174
3175 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:363
3176 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:393
3177 msgid "Norwegian"
3178 msgstr "ðåøååâéú"
3179
3180 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:364
3181 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:394
3182 msgid "Polish"
3183 msgstr "ôåìðéú"
3184
3185 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:366
3186 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:396
3187 msgid "Romanian"
3188 msgstr "øåîðéú"
3189
3190 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:368
3191 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:398
3192 msgid "Serbian"
3193 msgstr "ñøáéú"
3194
3195 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:369
3196 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:399
3197 msgid "Slovenian"
3198 msgstr "ñìåáðéú"
3199
3200 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:371
3201 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:401
3202 msgid "Swedish"
3203 msgstr "ùååãéú"
3204
3205 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:372
3206 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:402
3207 msgid "Welsh"
3208 msgstr "ååìùéú"
3209
3210 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:419
3211 msgid "Indonesian"
3212 msgstr "àéðãåðæéú"
3213
3214 #: squirrelmail/plugins/translate/setup.php:421
3215 msgid "Latin"
3216 msgstr "ìèéðéú"
3217
3218 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:37
3219 msgid "New Mail Notification"
3220 msgstr "äåãòä òì ãåàø çãù"
3221
3222 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:41
3223 msgid ""
3224 "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
3225 "unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
3226 "to play in the provided file box."
3227 msgstr "áëãé ìäôòéì ðéâåï ÷åáõ îãéä ëàùø éù ãåàø çãù áçø áàôùøåú "
3228 "<b>àôùø ðéâåï îãéä</b>. áéëåìúê ìöééï àú ÷åáõ äîãéä ùéðåâï."
3229
3230 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:45
3231 msgid ""
3232 "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
3233 "folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
3234 msgstr "áëãé ìáãå÷ ãåàø çãù áëì äúé÷éåú åìà ø÷ áúéáú äãåàø äðëðñ, ñîï àú äàôùøåú "
3235 "<b>áãå÷ àú ëì äúé÷éåú, ìà ø÷ àú úéáú äãåàø äðëðñ</b>."
3236
3237 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:47
3238 msgid ""
3239 "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
3240 "window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
3241 msgstr "àí áøöåðê ùéôúç çìåï ÷èï äîåãéò òì äåãòåú çãùåú áçø áàôùøåú "
3242 "<b>ëùéù äåãòåú çãùåú äöâ çìåï ÷èï</b> (îöøéê JavaScript)"
3243
3244 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:49
3245 msgid ""
3246 "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
3247 "Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
3248 "been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
3249 "by sounds or popups for unseen mail."
3250 msgstr "áçø áàôùøåú <b>ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä</b> áëãé ìáãå÷ ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä. "
3251 "äåãòåú àùø äâéòå ìàçøåðä äï äåãòåú àùø äâéòå ìôðé æîï ÷öø àê ìà ð÷øàå àå ñåîðå òãééï. "
3252 "àôùøåú æå îåðòú äèøãä øöåôä ùì öìéìéí åçìåðåú àùø ðôúçéí áâìì ãåàø ùìà ð÷øà."
3253
3254 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:51
3255 msgid ""
3256 "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
3257 "browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
3258 "only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
3259 "always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
3260 "enabled."
3261 msgstr "äàôùøåú <b>ùðä ëåúøú áãôãôðéí ðúîëéí</b> úùðä àú ëåúøú äçìåï ùì äãôãôï "
3262 "ëàùø îâéò ãåàø çãù (àôùøåú æå îöøéëä JavaScript åãôãôï àéðèøðè à÷ñôìåøø, àê ìà "
3263 "éåôéòå äåãòåú ùâéàä áãôãôðéí àçøéí). àôùøåú æå úåãéò úîéã òì ãåàø çãù, àôéìå àí ñåîðä "
3264 "äàôùøåú <b>ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä</b>."
3265
3266 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:55
3267 msgid ""
3268 "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
3269 "mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
3270 "the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
3271 "is specified, the system will use a default from the server."
3272 msgstr "áçø îäøùéîä ùì <b>÷áöé äùøú</b> àú ÷åáõ äîãéä ùáøöåðê ùéðâï "
3273 "ëàùø îâéò ãåàø çãù. áçéøú äàôùøåú <b>÷åáõ îãéä î÷åîé</b> éðâï àú ä÷åáõ "
3274 "àùø éáçø îäîçùá ùìê. àí ìà ðáçø ùåí ÷åáõ äîòøëú úùúîù á÷åáõ áøéøú äîçãì."
3275
3276 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:67
3277 msgid "Enable Media Playing"
3278 msgstr "àôùø ðéâåï îãéä"
3279
3280 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:76
3281 msgid "Check all boxes, not just INBOX"
3282 msgstr "áãå÷ àú ëì äúéáåú, ìà ø÷ àú úéáú äãåàø äðëðñ"
3283
3284 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:84
3285 msgid "Count only messages that are RECENT"
3286 msgstr "ñôåø ø÷ äåãòåú ùäâéòå ìàçøåðä"
3287
3288 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:92
3289 msgid "Change title on supported browsers."
3290 msgstr "ùðä ëåúøú áãôãôðéí ðúîëéí."
3291
3292 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:92
3293 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:100
3294 msgid "requires JavaScript to work"
3295 msgstr "áëãé ìòáåã ðçåõ JavaScript"
3296
3297 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:100
3298 msgid "Show popup window on new mail"
3299 msgstr "ëùéù äåãòåú çãùåú äöâ çìåï ÷èï"
3300
3301 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:104
3302 msgid "Select server file:"
3303 msgstr "áçø ÷åáõ ùøú:"
3304
3305 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:106
3306 msgid "(local media)"
3307 msgstr "(îãéä î÷åîéú)"
3308
3309 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:123
3310 msgid "Try"
3311 msgstr "ðñä"
3312
3313 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:131
3314 msgid "Local Media File:"
3315 msgstr "÷åáõ îãéä î÷åîé:"
3316
3317 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail_opt.php:137
3318 msgid "Current File:"
3319 msgstr "÷åáõ ðåëçé:"
3320
3321 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail.php:20
3322 msgid "New Mail"
3323 msgstr "ãåàø çãù"
3324
3325 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail.php:27
3326 msgid "SquirrelMail Notice:"
3327 msgstr "äåãòú SquirrelMail:"
3328
3329 #: squirrelmail/plugins/newmail/newmail.php:31
3330 msgid "You have new mail!"
3331 msgstr "éù ìê ãåàø çãù!"
3332
3333 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:78
3334 msgid "NewMail Options"
3335 msgstr "àôùøåéåú ãåàø çãù"
3336
3337 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:80
3338 msgid ""
3339 "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
3340 "when new mail arrives."
3341 msgstr "áàôùøåúê ìäâãéø ðéâðåï öìéìéí å\\àå ôúéçú çìåï ÷èï áî÷øä "
3342 "ùîâéò ãåàø çãù."
3343
3344 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:129
3345 msgid "New Mail Notification options saved"
3346 msgstr "äâãøåú äåãòä òì ãåàø çãù ðùîøå"
3347
3348 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:202
3349 #, c-format
3350 msgid "%s New Messages"
3351 msgstr "%s äåãòåú çãùåú"
3352
3353 #: squirrelmail/plugins/newmail/setup.php:206
3354 #, c-format
3355 msgid "%s New Message"
3356 msgstr "%s äåãòä çãùä"
3357
3358 #: squirrelmail/plugins/newmail/testsound.php:24
3359 msgid "Test Sound"
3360 msgstr "áãå÷ öìéìéí"
3361
3362 #: squirrelmail/plugins/newmail/testsound.php:30
3363 msgid "Loading the sound..."
3364 msgstr "èåòï àú äöìéì..."
3365
3366 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:82
3367 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:90
3368 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:102
3369 msgid "POP3 connect:"
3370 msgstr "çéáåø POP3:"
3371
3372 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:82
3373 msgid "No server specified"
3374 msgstr "ìà äåâãø ùøú"
3375
3376 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:90
3377 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:102
3378 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:141
3379 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:276
3380 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:330
3381 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:341
3382 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:389
3383 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:422
3384 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:455
3385 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:554
3386 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:577
3387 msgid "Error "
3388 msgstr "ùâéàä"
3389
3390 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:110
3391 msgid "POP3: premature NOOP OK, NOT an RFC 1939 Compliant server"
3392 msgstr ""
3393
3394 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:120
3395 msgid "POP3 noop:"
3396 msgstr ""
3397
3398 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:120
3399 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:186
3400 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:235
3401 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:260
3402 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:302
3403 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:376
3404 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:415
3405 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:445
3406 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:479
3407 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:542
3408 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:610
3409 msgid "No connection to server"
3410 msgstr "àéï çéáåø ìùøú"
3411
3412 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:133
3413 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:136
3414 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:141
3415 msgid "POP3 user:"
3416 msgstr "îùúîù POP3:"
3417
3418 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:133
3419 msgid "no login ID submitted"
3420 msgstr "ìà ðùìç ùí îùúîù"
3421
3422 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:136
3423 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:156
3424 msgid "connection not established"
3425 msgstr "ìà ðåöø çéáåø"
3426
3427 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:153
3428 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:156
3429 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:161
3430 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:170
3431 msgid "POP3 pass:"
3432 msgstr "ñéñîàú POP3:"
3433
3434 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:153
3435 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:195
3436 msgid "No password submitted"
3437 msgstr "ìà ðùìçä ñéñîà"
3438
3439 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:161
3440 msgid "authentication failed "
3441 msgstr "àéîåú ðëùì"
3442
3443 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:170
3444 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:219
3445 msgid "NOOP failed. Server not RFC 1939 compliant"
3446 msgstr "NOOP ðëùì. ùøú àéðå úåàí RFC 1939"
3447
3448 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:186
3449 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:192
3450 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:195
3451 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:200
3452 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:210
3453 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:219
3454 msgid "POP3 apop:"
3455 msgstr ""
3456
3457 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:192
3458 msgid "No login ID submitted"
3459 msgstr "ìà ðùìç ùí îùúîù"
3460
3461 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:200
3462 msgid "No server banner"
3463 msgstr "àéï ëøæú ùøú"
3464
3465 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:200
3466 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:210
3467 msgid "abort"
3468 msgstr "áèì"
3469
3470 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:210
3471 msgid "apop authentication failed"
3472 msgstr "àéîåú apop ðëùì"
3473
3474 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:235
3475 msgid "POP3 login:"
3476 msgstr ""
3477
3478 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:260
3479 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:276
3480 msgid "POP3 top:"
3481 msgstr ""
3482
3483 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:302
3484 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:330
3485 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:341
3486 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:353
3487 msgid "POP3 pop_list:"
3488 msgstr ""
3489
3490 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:353
3491 msgid "Premature end of list"
3492 msgstr "ñéåí îå÷ãí ùì øùéîä"
3493
3494 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:376
3495 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:389
3496 msgid "POP3 get:"
3497 msgstr ""
3498
3499 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:415
3500 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:422
3501 msgid "POP3 last:"
3502 msgstr ""
3503
3504 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:445
3505 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:455
3506 msgid "POP3 reset:"
3507 msgstr ""
3508
3509 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:479
3510 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:485
3511 msgid "POP3 send_cmd:"
3512 msgstr ""
3513
3514 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:485
3515 msgid "Empty command string"
3516 msgstr "îçøåæú ô÷åãä øé÷ä"
3517
3518 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:505
3519 msgid "POP3 quit:"
3520 msgstr ""
3521
3522 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:505
3523 msgid "connection does not exist"
3524 msgstr "ìà ðîöà çéáåø"
3525
3526 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:542
3527 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:554
3528 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:577
3529 msgid "POP3 uidl:"
3530 msgstr ""
3531
3532 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:610
3533 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:615
3534 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:621
3535 msgid "POP3 delete:"
3536 msgstr ""
3537
3538 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:615
3539 msgid "No msg number submitted"
3540 msgstr "ìà ðùìç îñôø äåãòä"
3541
3542 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/class.POP3.php:621
3543 msgid "Command failed "
3544 msgstr "ô÷åãä ðëùìä "
3545
3546 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:54
3547 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
3548 msgstr "îåùê ãåàø îùøú POP3 îøåç÷"
3549
3550 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:63
3551 msgid "Select Server:"
3552 msgstr "áçø ùøú:"
3553
3554 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:65
3555 msgid "All"
3556 msgstr "äëì"
3557
3558 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:78
3559 msgid "Password for"
3560 msgstr "ñéñîà áùáéì"
3561
3562 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:85
3563 msgid "Fetch Mail"
3564 msgstr "îùåê ãåàø"
3565
3566 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:117
3567 msgid "Fetching from "
3568 msgstr "îåùê î-"
3569
3570 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:124
3571 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:184
3572 msgid "Oops, "
3573 msgstr "àåôñ, "
3574
3575 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:128
3576 msgid "Opening IMAP server"
3577 msgstr "ôåúç ùøú IMAP"
3578
3579 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:131
3580 msgid "Opening POP server"
3581 msgstr "ôåúç ùøú POP"
3582
3583 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:134
3584 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:123
3585 msgid "Login Failed:"
3586 msgstr "ëðéñä ùâåéä:"
3587
3588 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:151
3589 msgid "Login OK: No new messages"
3590 msgstr "ëðéñä àåùøä: àéï äåãòåú çãùåú"
3591
3592 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:156
3593 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
3594 msgstr "ëðéñä àåùøä: úéáú ãåàø ðëðñ øé÷ä"
3595
3596 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:161
3597 msgid "Login OK: Inbox contains ["
3598 msgstr "ëðéñä àåùøä: úéáú ãåàø ðëðñ îëéìä ["
3599
3600 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:161
3601 msgid "] messages"
3602 msgstr "] äåãòåú"
3603
3604 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:164
3605 msgid "Fetching UIDL..."
3606 msgstr "îåùê UIDL..."
3607
3608 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:169
3609 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:154
3610 msgid "Server does not support UIDL."
3611 msgstr "ùøú ìà úåîê á UIDL."
3612
3613 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:172
3614 msgid "Leaving Mail on Server..."
3615 msgstr "îùàéø àú äãåàø òì äùøú..."
3616
3617 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:174
3618 msgid "Deleting messages from server..."
3619 msgstr "îåç÷ äåãòåú îäùøú..."
3620
3621 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:178
3622 msgid "Fetching message "
3623 msgstr "îåùê äåãòä "
3624
3625 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:201
3626 msgid "Message appended to mailbox"
3627 msgstr "äåãòä öåøôä ìúéáú äãåàø"
3628
3629 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:205
3630 msgid "Message "
3631 msgstr "äåãòä "
3632
3633 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:205
3634 msgid " deleted from Remote Server!"
3635 msgstr " ðîç÷ä îùøú îøåç÷!"
3636
3637 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:207
3638 msgid "Delete failed:"
3639 msgstr "îçé÷ä ðëùìä:"
3640
3641 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:212
3642 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/setup.php:185
3643 msgid "Error Appending Message!"
3644 msgstr "ùâéàä áöéøåó ääåãòä!"
3645
3646 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:216
3647 msgid "Closing POP"
3648 msgstr "ñåâø àú ä-POP"
3649
3650 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:218
3651 msgid "Logging out from IMAP"
3652 msgstr "îúðú÷ îùøú IMAP"
3653
3654 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/fetch.php:221
3655 msgid "Saving UIDL"
3656 msgstr "ùåîø UIDL"
3657
3658 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:105
3659 msgid "Remote POP server settings"
3660 msgstr "äâãøåú ùøú POP îøåç÷"
3661
3662 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:107
3663 msgid ""
3664 "You should be aware that the encryption used to store your password is not "
3665 "perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
3666 "encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
3667 "server can be undone by a hacker reading the source to this file."
3668 msgstr "òìééê ìäéåú îåãò ìëê ùääöôðä äðîöàú áùéîåù áëãé ìäöôéï àú ñéñîàúê "
3669 "àéððä áèåçä ìçìåèéï. ìîøåú æàú, àí äéðê îùúîù á-POP, àéï äöôðä áëì î÷øä. "
3670 "áðåñó, ëì ôåøõ àùø é÷øà àú ä÷åã ùì ÷åáõ æä éåëì ìôòðç àú ääöôðä ùàðå îùúîùéí "
3671 "áä áëãé ìäöôéï àú ñéñîàúê òì äùøú."
3672
3673 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:109
3674 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
3675 msgstr "áî÷øä åúùàéø àú äñéñîà øé÷ä, äéà úãøù ëàùø úðñä ìäáéà àú äãåàø."
3676
3677 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:113
3678 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
3679 msgstr "äöôï ñéñîàåú (àéðôåøîèéáé áìáã)"
3680
3681 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:119
3682 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:146
3683 msgid "Add Server"
3684 msgstr "äåñó ùøú"
3685
3686 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:123
3687 #: squirrelmail/plugins/mail_fetch/options.php:196
3688 msgid "Server:"
3689 msgstr "ùøú:"